ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015"

Transkript

1 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning Formål Hjemmel Beskrivelse av analyseobjektet Metode Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak usikkerhet Konklusjon Forskrifter og retningslinjer... 11

2 2 1. ROS - ANALYSE Innledning 1.1 Formål Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur i forbindelse med detaljregulering av gang- og sykkelvei langs Kongeveien - Egget 1.2 Hjemmel Plan- og bygningslovens kapittel 4. om Generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en ROS-analyse ved planer for utbygging: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet Om tiltaket Planforslagets hensikt er å legge til rette for etablering av gang og sykkelvei langs Kongeveien/Egget. For nærmere beskrivelse av planforslaget henvises det til planbeskrivelsen Avgrensninger ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige, miljømessige eller sikkerhetsmessige konsekvenser for allmennheten. ROS-analysen har en tidshorisont som gjelder anleggsfase og driftsfase fram til eventuell ny, vesentlig ombygging. Ytre hendelser som krig, trusler fra verdensrommet som for eksempel nedfall av meteoritter, eller betydelige endringer av samfunnet, er ikke vurdert. 1.4 Metode Om ROS-analyser En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å identifisere risiko og sårbarhet knyttet til et utbyggingsareal. Hensikten med analysen er å avdekke risiko i forhold til naturgitt sårbarhet som grunnforhold og rasfare, miljømessige forhold som forurensning, støy og stråling, og risiko for annen virksomhet og viktig infrastruktur. Her følges i hovedsak metode i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen kartlegging av risiko og sårbarhet, revidert utgave januar 2010.

3 3 Grovanalyse: Denne ROS-analysen er en såkalt grovanalyse med relativt enkel metodikk som egner seg for arealplaner Data og kilder Informasjon til analysen er hentet fra planbeskrivelsen, offentlig tilgjengelige kilder, kart, databaser og litteratur som referert til i referanselisten, og innspill fra høringsinstanser i varsel om oppstart av planarbeid Begreper og definisjoner Risiko: Muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. Risikobegrepet er sammensatt av to grunnbegreper - Et mål for verdi (konsekvens) - Et mål for sannsynlighet (frekvens) Risiko = sannsynlighet x konsekvens Sårbarhet: Manglende evne til å tåle påkjenninger og avvik som kan føre til stor skade eller stort verditap (Plan- og temadatautvalget i Oslo og Akershus 2013). Sannsynlighet: Vi benytter begreper for sannsynlighet som følger av DSB 2010 slik de går fram av Tabell 2 nedenfor: Tabell 1. sannsynlighetsklassifisering. I denne analysen vil forklaringene for samfunnssikkerhet og beredskap, 2010, samfunnssikkerhet legges til grunn. Begrep Lite sannsynlig (1) Mindre sannsynlig (2) Sannsynlig (3) Meget sannsynlig (4) Forklaring Mindre enn en gang i løpet av 50 år. Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år. Mellom en gang i løpet av 1 år og en gang i løpet av 10 år. Mer enn en gang i løpet av et år. Konsekvens I selve analysen benyttes en del konsekvensbegreper. Vi benytter begreper som følger av DSB 2010 slik de går fram av Tabell 3. Tabell 2 Konsekvensklassifisering. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2010 legges til grunn Begrep Liv/helse Miljø Samfunnsviktige funksjoner Ufarlig (1) Ingen personskader Ingen skader Systembrudd uvesentlig En viss fare (2) Få og små personskader Mindre skader, lokale skader Systemet settes midlertidig ute av drift Kritisk Alvorlige Omfattende skader, Driftsstans i flere døgn

4 KONSE- KVENS 1. ROS - ANALYSE 4 /alvorlig (3) personskader regionale konsekvenser Farlig/svært alvorlig (4) Katastrofalt (5) Alvorlige skader/ en død En eller flere døde med restitusjonstid < 1 år, Alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år Svært alvorlige og langvarige skader uopprettelig miljøskade Systemet settes ut av drift over lengere tid. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. Hoved- og avhengige systemer settes permanent ute av drift Risikomatriser. På bakgrunn av vurderingen av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem et risikobilde for de ulike aktuelle uønskede hendelsene. Dette kan illustreres ved hjelp av en risikomatrise. Risikomatrisen bidrar til å sortere de ulike uønskede hendelsene med hensyn til hvor stor risiko de medfører. På den måten kan man også prioritere mulige tiltak for å redusere risikoen. Matrisen i DSB (2010) Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen benyttes, se Figur under. FREKVENS UFARLIG = 1 EN VISS FARE = 2 KRITISK = 3 FARLIG = 4 KATASTROFALT = 5 MEGET SANNSYNLIG = 4 SANNSYNELIG = 3 MINDRE SANNSYNELIG = 2 LITE SANNSYNELIG = 1 Fargekodene angir en vurderingsskala for risiko og kan tolkes slik: Tiltak nødvendig Tiltak bør vurderes Tiltak ikke nødvendig Figur 1. Risikomatrise. DBS (2010) Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. 1.5 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak I Tabell 4. nedenfor er naturbaserte, virksomhetsbaserte, sårbarhet og mulige tenkelige hendelser/situasjoner gjennomgått. Vurderingspunktene er om eksisterende forhold i eller nær planområdet kan få virkninger for planen, om tiltaket i seg selv kan medføre virkninger, og hvilke barrierer som eventuelt allerede finnes. Der det er avdekket mulige

5 Aktuelt Barrierer Sannsynlighet Konsekvens Risiko 1. ROS - ANALYSE 5 virkninger, er sannsynlighet, konsekvens, risiko og mulige avbøtende tiltak vurdert og beskrevet. Nr Hendelse /situasjon Kommentar/ tiltak Natur og miljøforhold 1 Masseras/-skred 2 Snøskred/isras 3 Flom ja 1 1 Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene til at avløp for overvann skal etableres for veianlegget. 4 Overvann/ vanninntrenging 5 Havnivåstigning 6 Grunnforhold, kvikkleire ja 2 2 Det er lite sannsynlig at overvann kan skape problemer i området, siden mesteparten av utbyggingsområdet ligger på en topp/rygg. Det er noen korte strekninger hvor grøfter langs veien og videre drenering av overvannet må gjennomføres slik det står i reguleringsbestemmelsene. 7 Radongass Moderat. 8 Skogbrann, gressbrann Vær, vindeksponering 9 Er området Vindutsatt? 10 Er området nedbørutsatt? Natur og kulturområder. ja 11 Sårbar flora 12 Sårbar fauna/fisk Mest aktuelt under opparbeidelse av gang- og sykkelveien. 13 Verneområder Ja 1 1 Del av viktig parklandskap lengst nord på strekningen

6 6 14 Sårbart vassdrag 15 Fremmede arter 16 Kulturminner Ja 4 1 Innenfor planområdet er det funnet to automatisk fredede lokaliteter. Samt to nyere tids kulturminner. Det er stor sannsynlighet at det kan bli gjort flere funn i området. Den nordlige delen av planområdet ligger innenfor området med spesielle kulturmiljø kvaliteter, avsatt med hensynssone H570_1 for bevaring i kommuneplan Friluftslivsområder Det er ikke merket stier eller løyper i planområdet i kommunens kartportal. Menneskeskapte forhold virksomhetsbasert sårbarhet Risiko for eksisterende infrastruktur 18 Vannledninger ja 2 1 Planområdet kommer i kontakt med pumpeledning for spillvann og vannledning. 19 Drikkevannskilde ja 2 1 Det er flere fjellbrønner i nærheten av planområdet. 20 Spillvannsledninger ja 2 2 Planområdet krysser spillvannsledninger. 21 Overvannsledninger ja 2 2 Det er overvannsledning i nærhet til planområdet. 22 Framkommelighet vei/fortau/g/s-veg ja 2 3 I anleggsperioden kan fremkommeligheten for myke trafikanter påvirkes. Tiltaket er ment å bedre framkommeligheten 23 Telekommunikasjon ja 2 3 De forutsettes at det gjennomføres kabelpåvisning før graving. 24 Annen infrastruktur Beredskap 25 Utrykningstid for utrykningskjøretøyer 26 Slukkevannkapasitet/ Ingen endringer av betydning.

7 7 vanntrykk 27 Manglende avløpskapasitet 28 Manglende alternativ vegforbindelse 29 Annet knyttet til beredskap Risiko for strategiske bygg og områder 30 Vei, bru, knutepunkt 31 Havn, kaianlegg 32 Sykehus/-hjem, kirke 33 Brannstasjon, politistasjon mm 34 Skole/barnehage 35 Forsyning kraft ja 2 2 Dersom det skal installeres veibelysning må kapasitet avklares 36 Forsvarsområde 37 Tilfluktsrom? Ukjent Forurensningskilder 38 Landbruk Ja 3 2 Skade på jordlag og pakking som følge av anleggsarbeid. 39 Akutt forurensning Ja Forur ensni ngs- 40 Støv og støy; industri 41 Støv og støy; trafikk 42 Støy; andre kilder 43 Forurensning i sjø 44 Forurenset grunn 45 Avfallsdeponi loven Kap Akutt forurensning i mindre skala kan skje fra anleggsmaskiner, utstyr og drivstofftanker i anleggsfasen. Evt. forurensning til overvannssystem forutsettes forebygget av ansvarlig utførende i anleggsfase i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav. 46 Risikofylt industri/lager (kjemikalie/

8 8 eksplosiv, olje/ gass, radioaktiv) 47 Stråling fra høyspentlinje (ems) 48 Oljekatastrofeområde 49 Dambrudd 50 Spesielle forhold ved utbygging/ gj.føring 51 Ulykke med farlig gods 52 Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området 53 Ulykke ved inn- og utkjøring 54 Ulykke med gående/syklende Ja 1 4 Sikkerhet i forbindelse med eventuell transport av sprengstoff og andre farlige stoffer i anleggsfase og driftsfase forutsettes ivaretatt etter enhver tid gjeldende regelverk. ja 2 4 Ivareta siktlinjer etter gjeldende krav Ja 2 4 Siktlinjer og trygge krysninger må utarbeides etter gjeldende regler for å ivareta sikkerheten. 55 Utforkjøring 1 4 Sikring mot utforkjøring ved fylling og skjæringer forutsettes ivaretatt etter gjeldende krav. 56 Anleggstrafikk ja 2 4 Det vil pågå anleggstrafikk til og i planområdet. Krav i byggherreforskriften forutsettes fulgt opp. 57 Andre ulykkespunkter Tabell 3. ROS - analyse 1.6 usikkerhet Området er fysisk befart, og det er i tillegg benyttet ulike kart, ortofoto, Google maps streetview, skriftlige og muntlige kilder. Gjennomføringen av tiltaket medfører ofte usikkerhet knyttet til oppfølging av de anbefalte tiltakene. Oppfølging i anleggsfasen er derfor viktig. 1.7 Konklusjon Det er som følge av denne analysen avdekket følgende risikoer:

9 MINDRE SANNSYNELIG = 2 SANNSYNELIG = 3 MEGET SANNSYNLI G = 4 FREKVENS 1. ROS - ANALYSE 9 Tabell 4. Oppsummering av mulige risikoer KONSEKVENS UFARLIG = 1 EN VISS FARE = 2 KRITISK = 3 FARLIG = 4 KATA STRO FALT = fredede kulturminner og nyere tids kulturminner i området 22. I anleggsperioden kan fremkommeligheten for myke trafikanter påvirkes. 38. Skade på jordlag og pakking som følge av anleggsarbeid. 39. Akutt forurensning 23. Forutsettes at det gjennomføres kabelpåvisning 53. Ivareta siktlinjer etter gjeldende krav 54. Siktlinjer og trygge krysninger må utarbeides etter gjeldende regler for å ivareta sikkerheten. 56. Det vil pågå anleggstrafikk til og i planområdet. Krav i byggherreforskr iften forutsettes fulgt opp.

10 LITE SANNSYNELIG = 1 1. ROS - ANALYSE transport av sprengstoff og andre farlige stoffer i anleggsfase 55. Sikring mot utforkjøring ved fylling og skjæringer forutsettes ivaretatt etter gjeldende krav Følgende tiltak er avdekket som nødvendige å gjennomføre: Følgende tiltak bør vurderes: Tiltak 1: kulturminner Fylkesmannen i Oslo og Akershus må avgjøre hvilke konsekvenser det har for planarbeidet og anleggsarbeidet, at det er gjort funn av automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner i området. Den nordlige delen av planområdet ligger innenfor området med spesielle kulturmiljø kvaliteter, avsatt med hensynssone H570_1 for bevaring i kommuneplan Tiltak for å bevare kvaliteter i området må vurderes. Tiltak 2: Akutt forurensning Krav om miljøoppfølgingsprogram: Det forutsettes at gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i temaene som er behandlet i denne analysen følges opp både i planleggings-, anleggs- og driftsfase for å forebygge risiko. En oversikt over relevant regelverk og retningslinjer er gitt under. Krav i byggherreforskriften forutsettes fulgt opp. Tillag 3 :Erstatte tapte områder for dyrket mark Anslagsvis mellom kvm oppdyrket mark vil gå tapt. Det bør vurderes om det er mulig å erstatte hele, eller deler av dette på andre steder. Skade på jordlag utenfor reguleringsområdet og pakking som følge av anleggsarbeid må unngås. Tiltak 4: Framkommelighet i anleggsperioden I anleggsperioden kan fremkommeligheten for myke trafikanter påvirkes. Tiltak må vurderes. Tiltak 5: Kabelpåvisning:

11 11 Forutsettes at det gjennomføres kabelpåvisning. Tiltak 6: Utforkjøring: Sikring mot utforkjøring ved fylling og skjæringer forutsettes ivaretatt etter gjeldende krav. Tiltak 7: Trygg utkjøring Siktlinjer og trygge krysninger må utarbeides etter gjeldende regler for å ivareta sikkerheten. Tiltak 8: Trygge overganger Siktlinjer må utarbeides etter gjeldende regler for å ivareta sikkerheten. 1.8 Forskrifter og retningslinjer Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). Lov nr 6 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Lov nr 16 om friluftslivet (friluftsloven) Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.m. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes. Lov om kulturminner (kulturminneloven) Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Loven har bl.a. bestemmelser om utvalgte naturtyper, prioriterte arter og fremmede arter. Lov nr 71 om planlegging- og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner Lov nr 38 om jakt og fangst av viltet (viltloven) Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Med vilt menes alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr.

12 12 Lov nr 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) Loven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. Forskrift nr. 489 om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk forskrift/tek 10). Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Forskrift nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Forskriften omhandler en lang rekke type forurensning som grunnforurensning, støy, luftkvalitet, avløp, farlig avfall m.m. Forskrift nr 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Forskrift nr 486 om miljørettet helsevern. Forskriften har til formål å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold. Befolkningen skal sikres mot biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen. Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) inneholder bestemmelser om støy fra bygge- og anleggsvirksomhet. Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520) inneholder bestemmelser om luftforurensning fra bygge- og anleggsvirksomhet. Retningslinje for flaum og skredfare i arealplanar, NVE 2/ Oversikten over regelverk og retningslinjer er ikke uttømmende.