miljøstrategi Statsbygg har som overordnet ambisjon å være ledende på å planlegge, bygge og forvalte miljøriktige bygg og uteområder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "miljøstrategi Statsbygg har som overordnet ambisjon å være ledende på å planlegge, bygge og forvalte miljøriktige bygg og uteområder."

Transkript

1 Statsbygg har som overordnet ambisjon å være ledende på å planlegge, bygge og forvalte miljøriktige bygg og uteområder. Statsbyggs miljøstrategi langsiktige miljøambisjoner og miljømål

2 Statsbygg- en rollemodell Statsbygg organiserer, planlegger og gjennomfører til enhver tid 160 større og mindre prosjekter, og prosjekter ferdigstilles årlig. Statsbygg forvalter på vegne av staten 2,7 millioner m 2 bygg i inn- og utland, og gir råd til statlige virksomheter om miljø og energibruk. I dialog med våre kunder forbedrer vi statens miljøstandard på egne og innleide bygg. Statsbygg er en stor statlig kjøper av tjenester og har betydelig påvirkning på byggenæringen. Statsbygg tar ansvar for miljø og klimagassutslipp, og er på denne måten er rollemodell for bygg, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). 2 Rehabilitering av Enkesalen i Regjeringsbygg 6 (R6). Foto: Ivan Brodey

3 Justert miljøstrategi fra 1. januar 2013 Utviklingen innen miljø går raskt. Regjeringen har varslet innskjerping av miljøkrav i 2015 og For å møte disse har Statsbygg justert sin miljøstrategi. Strategien er todelt: Bindende fireårige miljømål for perioden Langsiktige, retningsgivende miljømål fram mot 2030 Fireårsmålene er trinnvise skritt mot Statsbyggs langsiktige miljømål og -ambisjoner. Fire satsingsområder Statsbygg er den første store aktøren i BAE-næringen som har satt fokus på klimaendringer og reduksjon av klimagassutslipp fra bygg i sin miljøstrategi. I tillegg til å redusere klimagassutslipp, er det fortsatt svært viktig å begrense bruk av materialer som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, samt øke fokus på arealeffektivitet. De fire satsningene i miljøstrategien er: energibruk materialbruk lokalisering og stedsutvikling miljøtiltak internt i Statsbygg Residens, det norske generalkonsulat i New York. Foto: Martin Leirberg, DU 3

4 Energibruk Det er varslet krav om passivhusnivå i TEK fra En tredjedel av Statsbyggs prosjekter som definerte sine miljømål etter prosjekteres allerede til å oppnå passivhusnivå eller bedre. Statsbygg forbereder seg samtidig på å kunne levere tilnærmet nullenergibygg fra Dette er nødvendige skritt mot energipositive bygg og Statsbyggs langsiktige mål om å bygge nullutslippsbygg. I 2011 innførte Statsbygg klimagassanalyser i alle nybyggprosjekter ved hjelp av klimagassregnskap.no. Sammen med beregninger av livssykluskostnader på LCC-Web gir dette et forbedret beslutningsgrunnlag for statlige oppdragsgivere. De mest ambisiøse prosjektene i Statsbygg har mål om å halvere de totale klimagassutslippene i forhold til dagens praksis. Det største sparepotensialet og den største utfordringen ligger imidlertid i 2,7 millioner m 2 eksisterende bygningsmasse som Statsbygg forvalter. Den gjennomsnittlige energibruken i eksisterende bygg må reduseres ytterligere, til mindre enn 200 kwh pr m 2. Såkalte grønne tilleggsavtaler som gir leietakerne et større ansvar for energieffektiv bruk av bygget, vil være ett av virkemidlene for å redusere energibruken. I tråd med klimaforliket må olje, gass- og el-kjeler utfases som hovedkilde for oppvarming innen Energibruk i nybygg og ved totalrehabilitering Langsiktige miljømål mot 2030 Alle nybygg skal være nullutslippsbygg innen Redusere bygnings- og brukerinitiert energibruk for å oppnå nesten nullenerginivå i nybygg og ved totalrehabilitering innen Utvikle kvantifiserbart krav til maksimal total klimabelastning per m 2 for nybygg innen Miljømål Statsbyggs prosjekter skal oppnå minimum passivhusnivå for nybygg og totalrehabilitering. Det tas forbehold om at oppdragsgiveren har akseptert ambisjonsnivået. Sette i gang minimum fem pilot- eller forbildeprosjekter innen Igangsette formåls- og eventuelt blokkdelt energimåling i byggeprosjekter der skisseprosjekt ferdigstilles etter Alle Statsbyggs nybyggprosjekter skal redusere og dokumentere byggets totale klimagassutslipp fra energibruk, materialbruk og lokalisering/transport. De beste prosjektene skal strekke seg til 50 % reduksjon. 4

5 Energibruk i eksisterende bygg Langsiktige miljømål mot 2030 Redusere energibruken i Statsbyggs eiendommer med 5 % innen 2020 (ref. 2014). Redusere energibruk med 10 % innen 2030 (ref. 2020). Fase ut bruken av olje-, gass-, og elkjeler som primæroppvarmingskilde i Statsbyggs eksisterende bygg i tråd med politiske føringer, innen Minimum 1/3 av eksisterende bygningsareal skal innen 2020 ha energikarakter som samsvarer med TEK-10 nivå. Anskaffe og implementere nytt energioppfølgingssytem (EOS) og målesystem. De skal kobles til den interne IKT-infrastrukturen for automatisering og effektivisering av måling av reell energibruk innen Miljømål Redusere den gjennomsnittlige energibruken i Statsbyggs eiendommer til under 200 kwh/m 2 /år innen Fase ut bruken av ytterligere olje-, gass- og elkjeler som primæroppvarmingskilde på eiendommer innen Igangsette og evaluere 2-5 forsøk med Grønne tilleggsavtaler som skal gi incentiver for leietaker til å bidra til nødvendige energisparende tiltak i eksisterende bygg. Starte implementering av automatisert statistikk og rapportering for reell energibruk, med sikte på sammenkopling av måleinfrastruktur mellom Statsbyggs eiendommer. Innlasting av Europas største kuldetanker ved Høgskolen i Bergen. Bygget er det første til å kombinere stor brønnpark, kuldelager og indirekte adiabatisk forkjøling, en kombinasjon som er unik i verden. Foto: Statsbygg 5

6 Statsbyggs rådgivningsfunksjon Staten er en stor leietaker i eiendomsmarkedet. Denne posisjonen skal i sterkere grad brukes til å stille krav til utleier om lokalenes miljøkvalitet, energibruk og universelle utforming. Statsbygg tilbyr rådgivning til statlige virksomheter ved inngåelse og fornyelse av leieforhold i markedet. Et sentralt mål for Statsbyggs rådgivningstjenester er å sikre funksjonelle og arealeffektive lokaler der statlige krav og føringer er ivaretatt. Dette gir positive effekter på miljø og energibruk i hele statens bygningsmasse. I alle rådgivningsoppdrag blir det i tillegg spesielt vurdert energieffektivitet og energikilde til de aktuelle lokalene. Dette sikrer at alle statlige virksomheter fremstår som rollemodeller og pådrivere innen energibruk. Miljømål Statsbyggs skal gi råd til alle statlige virksomheter om å stille krav til areal- og energieffektivitet i leiekontrakter, basert på kriterier som utarbeides. 6 Arbeidersamfunnets plass 1. USBL/Olav Thon Gruppen. LEDSTEN ARKITEKTUR AS i samarbeid med Arkitekt Sindre Hakestad. Foto: Per Gunnarsson

7 Arbeidersamfunnets plass 1. USBL/Olav Thon Gruppen. LEDSTEN ARKITEKTUR AS i samarbeid med Arkitekt Sindre Hakestad. Foto: Per Gunnarsson 7

8 Materialbruk Statsbygg stiller krav om at miljødokumentasjon legges til grunn for valg av produkter og løsninger. Det mest miljøvennlige alternativet velges, dersom det kan gjøres uten urimelig kostnad eller ulempe. En vedvarende utfordring er å begrense bruken av produkter som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. For å gjøre miljøvennlige valg er det viktig å ha konkrete mål. Det er viktig å stille realistiske krav, for eksempel når det gjelder resirkuleringsgrad for metaller. Bruken av ikke-fornybare ressurser som sink, kobber og tinn bør reduseres. Kobber bør kun benyttes når tekniske eller kulturhistoriske forhold krever det. Arealeffektive løsninger kan gi reduserte investeringskostnader, driftskostnader og CO 2 -fotavtrykk. Arealeffektivitet må også vurderes i forhold til generalitet og fleksibilitet, dvs. løsningens evne til å møte vekslende funksjonelle krav uten omfattende bygningsmessige endringer. Løsninger som samtidig er arealeffektive, og som har god generalitet og fleksibilitet, forutsetter gode programmeringsprosesser der alternative løsninger blir drøftet med bruker. 8 I det nye ambassadeanlegget i Kathmandu er det lagt vekt på å bruke kortreiste og lokalt tilgjengelige materialer i løsninger som samsvarer med lokal byggeskikk og tradisjoner. Foto: Ashesh Rajbansh

9 Langsiktige miljømål mot 2030 Miljøvennlig materialbruk med lavest mulig klimagassutslipp og minimalt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer. Påvirke byggenæringen gjennom å stille krav til dokumentasjon av samlet miljøbelastning på produkter. Miljødokumentasjon legges til grunn for valg av produkter. Utvikle et faglig grunnlag og fastsette måltall for klimagassutslipp fra materialer per m 2 bygg og år, knyttet til en bestemt bygningskategori og -størrelse. Miljømål Statsbygg skal stille krav til dokumentasjon i form av EPD til minimum 10 produkter i forskjellige produktgrupper, ut fra produktets betydning og omfang. Det mest miljøvennlige produktet tilstrebes valgt. Unngå bruk av materialer som inneholder mer enn 0,1 vektprosent per stoff på Prioritetslista og Kandidatlista. Det skal brukes metaller med høy resirkuleringsgrad, og bruk av materialer fra knappe, ikke-fornybare ressurser skal reduseres. Tropisk trevirke og trevirke fra ikke bærekraftig skogsdrift skal ikke benyttes. Statsbygg skal i sitt rådgivnings- og planleggingsarbeid alltid vurdere arealbehov og arealeffektivitet samt vektlegge generalitet og fleksibilitet i løsninger. Ambassaden i Katmandu. Foto: Ashesh Rajbansh Høgskolen i Østfold, Remmen. Foto: Jaro Hollan Steinkjer tinghus. Foto: Trond Isaksen Høgskolen i Østfold, Remmen. Foto: Thomas Bjørnflaten 9

10 Lokalisering og stedsutvikling Lokalisering av virksomheter har stor betydning for klimagassutslipp, trafikkbelastning, biologisk mangfold, lokal og regional verdiskapning, samt allmenn helse og trivsel. Statsbygg skal ved sine eie- og leieforhold tilrettelegge for redusert miljøbelastning og økologisk fotavtrykk både ved lokalisering og programmering av virksomheten. 10 Den Norske Opera & Ballett. Foto: Trond Isaksen

11 Nasjonale føringer for en miljøvennlig by- og stedsutvikling skal inngå i beslutningsprosesser ved valg av lokalisering, og ved utvikling av byggeprosjektet. Det er nødvendig å fokusere på tiltak i programmeringsfasen når lokalisering er besluttet. Beregninger som gjøres i klimagassregnskap.no viser at nærhet til sentrum og et godt kollektivsystem, i kombinasjon med virkemidler rettet mot miljøvennlig reiseadferd, kan redusere klimagassutslippet fra transport knyttet til bruken av et bygg med 60 prosent. Formålet med en mobilitetsplan er å svare på transportbehovene til virksomheten på en mest mulig klimavennlig måte gjennom både fysiske og organisatoriske tiltak for å øke bruk av kollektivtilbud, sykkel osv. i virksomhet. Nybygget til Gulating lagmannsrett er lokalisert i Bergen sentrum og styrker byrommet. Foto: Trond Isaksen 11

12 Langsiktige miljømål mot 2030 Statsbygg skal være ledende og bidra til at miljøvennlig by- og stedsutvikling er styrende for lokalisering av virksomheter der staten er eier eller leier. Nasjonale føringer for en miljøvennlig by- og stedsutvikling er innen 2020 styrende for råd om lokaliseringsbeslutninger gitt av Statsbygg. Statsbygg skal tilrettelegge for samarbeidsprosesser mellom statlige aktører og vertskommunen i lokaliseringsbeslutninger som ivaretar nasjonale føringer og prioriterte steds-/byutviklingshensyn innen Statsbygg skal innen 2020 bidra til kunnskaps- og kompetanseheving i staten og andre aktører til metoder, resultater og erfaring innen temaene: Sammenhengen mellom lokalisering, klimagassutslipp, lokal/regional verdiskapning og helse og trivsel Beregning av transportgenererte klimagassutslipp knyttet til bruk/drift av bygget ved lokalisering av bygg Miljømål Nasjonale føringer for en miljøvennlig by- og stedsutvikling skal inngå i Statsbyggs råd ved lokalisering. Gjennom planleggings- og prosjekteringsprosessen bidra til et godt samspill med omgivelsene, styrke stedets karakter og gi kvaliteter tilbake til omgivelsene tilrettelegge for størst mulig biologisk og kulturhistorisk mangfold, samt begrense byggeprosjektets innvirkning på stedets økologi redusere negative miljøeffekter fra transport ved å gjøre det attraktivt for brukerne av bygget å benytte alternative transportformer fremfor bil til og fra bygget Videreutvikle beregningsmetoder for klimagassutslipp. Formidle muligheter og tiltak for mobilitetsplanlegging (både fysiske og organisatoriske tiltak) for oppdragsgiver/bruker ved vurdering av lokaliseringsalternativer og prosjektutvikling i tidligfase. 12

13 Den Norske Opera & Ballett. Snøhetta AS. Foto: Jaro Hollan 13

14 Intern miljøsatsing i Statsbygg En systematisk og tydelig satsing på miljø internt i Statsbyggs bidrar til økt kunnskap og engasjement hos ansatte. Målet er å gjøre det lett og enkelt for de ansatte å ta grønne valg i arbeidshverdagen innen energibruk, innkjøp, forbruk og tjenestereiser. Statsbygg har allerede iverksatt en rekke konkrete tiltak som kildesortering av papir, plast og matavfall, sensorlamper for å redusere energibruket, follow-me for å redusere papirbruken og elbiler til tjenestereiser. Langsiktige miljømål mot 2030 Statsbyggs interne virksomhet skal være minst like god på miljø som våre beste leietakere i Miljømål Redusere energibruken i Statsbyggs lokaler som vi kan påvirke selv. Stille krav til utleier om å sette inn tiltak for å redusere energibruken vi ikke kan påvirke selv. Bruke energieffektive produkter med minimalt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer. Arbeidsreiser skal foregå på en miljøvennlig måte eller begrenses. Statsbygg vil gjøre det enkelt for de ansatte å ta grønne valg. De ansatte skal få informasjon om tiltakene. 14 Foto: Trond Isaksen

15 Foto: Trond Isaksen Foto: Trond Isaksen Foto: Leif Gabrielsen 15

16 Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift med oppgave å tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter, og å realisere vedtatte samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur, statlige planinteresser, kulturminnevern og miljø. Statsbygg organiserer, planlegger og gjennomfører om lag 160 prosjekter til enhver tid, hvorav større prosjekter blir ferdigstilt hvert år. Statsbygg forvalter 2,7 millioner kvadratmeter bygningsareal fordelt på 2350 bygninger i inn- og utland. Hovedkontor er i Oslo og regionkontorene i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg har 845 ansatte. Biskop Gunnerus gate 6 Postboks 8106 Dep 0032 Oslo Statsbygg har hatt ansvaret for opprydding av forurenset grunn samt utbygging av grøntområder, offentlige veier og teknisk infrastruktur på Fornebu. Fotograf: Halvor Bjørngård

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Miljø MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Januar 2014 Denne rapporten er utarbeidet av Bergfald Miljørådgivere på vegne av Bratsberg Gruppen. Skien, januar 2014. Bratsberg Gruppen Ferjegaten 5, N-3921

Detaljer

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg ÅRSBERETNING 2001 INNHOLD Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ INTRODUKSJONSDEL BERETNINGSDEL VIRKSOMHETSDEL MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2012

MILJØREDEGJØRELSE 2012 MILJØREDEGJØRELSE 2012 Forsvarsbygg 15. februar 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 2. FAKTA OM FORSVARSBYGG... 5 VÅRE EIENDOMMER, BYGG OG ANLEGG... 6 3. MILJØLEDELSE... 8 4. MILJØSTRATEGI I

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak

Rapport. Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Rapport Bør eiendomsforvaltningen i Frogn kommune organiseres i et kommunalt foretak Juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn/hensikt... 3 1.2 Forutsetninger og avgrensninger... 3 1.3 Organisering

Detaljer

status.nå 2012/13 Norsk arkitekturpolitikk

status.nå 2012/13 Norsk arkitekturpolitikk status.nå 2012/13 status.nå 2012/13 Forside: Faksimile, arkitektur.nå -, Departementene 2009 Status.nå 2012/13 er utarbeidet av Norsk Form Redaksjon: Direktør Andreas Vaa Bermann, Fagsjef Arkitektur Hege

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012

å rsrappor t 2 012 hva hvor når 2012 hva hvor når 2012 Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER

HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER Stavanger 2012 / karakteristikk av byen med et positivt og et negativt ord i en sky, fra seminar 4.mai med Ecosistema Urbano HANDLINGSPROGRAM 2012-14 FRAMTIDENS BYER STAVANGER 2 Innhold Innledning... 4

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR

ÅRSMELDING 2006. Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR ÅRSMELDING 2006 Samfunnsbygger i 190 år TIL KLIKKBAR SFORTEGNELSE INNHOLD Samfunnsbygger i 190 år 2 Statsbygg i nøkkeltall 4 Organisasjonen Statsbygg 6 Strategi og mål 13 Viktige satsningsområder i 2006

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 PLANDEL Høringsdokument vedtatt av kommunestyret 29. april 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og anerkjent at økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren fører

Detaljer

basalerapporten 2. Halvår 2012

basalerapporten 2. Halvår 2012 basalerapporten 2. Halvår 2012 TEMA: ENERGIØKONOMISERING OG Miljø leder INNHOLD Hilmar Auran Adm. direktør Innledningsvis vil jeg kort nytte anledningen til å introdusere meg som ny Administrerende direktør

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

EFFEKTIVE OG KOMPLEKSE PLANPROSESSER STATEN SOM PLANLEGGER. Avd.dir. Jo Ulltveit-Moe Strategi og utvikling, PLAN

EFFEKTIVE OG KOMPLEKSE PLANPROSESSER STATEN SOM PLANLEGGER. Avd.dir. Jo Ulltveit-Moe Strategi og utvikling, PLAN EFFEKTIVE OG KOMPLEKSE PLANPROSESSER STATEN SOM PLANLEGGER Avd.dir. Jo Ulltveit-Moe Strategi og utvikling, PLAN JEG SKAL IKKE SNAKKE OM: JEG SKAL IKKE SNAKKE OM: Faglig råd for bærekraftig bypolitikk De

Detaljer

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune

Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Energi- og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Mål og tiltak for perioden 2010-2020 FORORD FNs klimapanel konkluderer med at de globale utslippene av klimagasser må reduseres med 50-85% innen 2050

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025 Eiendomsstrategi 2015-2025 Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 BÆRUM KOMMUNE Kommunestyrets behandling av eiendomsstrategien 25.03.2015 Vedtak KST-023/15:

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

BYGGENÆRINGENS BIDRAG TIL HØYERE KLIMASTANDARD

BYGGENÆRINGENS BIDRAG TIL HØYERE KLIMASTANDARD BYGGENÆRINGENS BIDRAG TIL HØYERE KLIMASTANDARD Strategi- og utviklingsdir. Bjørne Grimsrud, Frokostmøte, Standard Norge, 20.05.15 Den norske opera og ballett. Arkitekt: Snøhetta KLIMAPROBLEMET BYGGENÆRINGEN

Detaljer

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon ÅRSBERETNING 02 INNHOLD INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon «EN FRAMTIDSRAPPORT» HVA SKAL STATSBYGG BETY FOR...

Detaljer