Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN STJØRDAL SENTRUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN STJØRDAL SENTRUM"

Transkript

1 Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN STJØRDAL SENTRUM

2 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING BAKGRUNN Mandat utgangspunkt for planarbeidet Kommunestyrevedtak Krav om konsekvensutredning utredningsplikt FORMÅL Formål Resultatmål OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER RAMMEBETINGELSER Statlige Regionale Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel PLANOMRÅDET - STATUS I DAG Dagens arealbruk Utvikling Trafikale forhold Gjeldende reguleringsplan PROGRAM FOR REGULERINGSARBEIDET - PLANFORSLAGET Plantype Innhold i planforslaget Avgrensning Influensområde ALTERNATIVER SOM SKAL UTREDES PLANTEMA OG UTREDNINGSBEHOV Sentrums avgrensning Boliger Næring og arbeidsplasser Offentlig service (og sosial infrastruktur) Kultur Transport og områdets tilgjengelighet Parkering inkl. kjellerparkeringer Side 2 av 27

3 9.8 Gate- og plassrom Grøntstruktur, friluftsliv og friområder Overvannshåndtering, vann- og avløp Grunnforhold Kulturminner Folkehelse Universell utforming Avfallshåndtering PROSESS, FRAMDRIFT OG MEDVIRKNING Gjennomførte medvirkningsprosesser Oppsummering administrativ idedugnad Oppsummering idedugnad i komite plan Planlagte medvirkningsprosesser Framdrift- og prosessplan ORGANISERING VEDLEGG Framdrift/prosessplan Samlet saksframstilling «Utredning byggehøyder i Stjørdal sentrum» med vedlegg PS 40/ Spendegården Høringsutgave Side 3 av 27

4 2. INNLEDNING Pålegg om utarbeidelse av et planprogram finnes i Plan- og Bygningslovens 4-1. Hensikten er at det som et ledd i varslingen om planoppstart fremmes og vedtas et planprogram som beskriver prosess og utredninger som skal legges til grunn for utarbeidelse og behandling av en ny revidert reguleringsplan i Stjørdal sentrum. Kommunen utarbeider og fremmer planforslaget. Kommunen er også ansvarlig for å se til at konsekvenser av tiltak som planen dekker, er tilstrekkelig belyst. Dette fratar ikke tiltakshaver ansvaret for at nødvendige utredninger etter planprogrammet foreligger. I samråd med berørte avgjøres planområdets endelige avgrensning av planmyndigheten. Det tas her utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan for Stjørdal sentrum fra Konsekvensvurderingen vil dekke et større område og inkludere tilgrensende områder. Planprogrammet fastlegger hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Det gjør rede for formålet med arbeidet, hvilke problemstillinger som ansees som viktige i forhold til miljø og samfunn, beskriver alternativer hvordan disser er tenkt behandlet, planprosess med frister, medvirkning, hvilke forhold som vil bli belyst og hvilke metoder som skal benyttes. Planavgrensning fastsettes i planprogrammet. Innspill til planavgrensning og innhold i planprogrammet sendes til: Stjørdal kommune Pb Stjørdal eller til: innen Evt. spørsmål rettes: Geir Aspenes Julie Bjugan Planprogrammet sendes på høring i 6 uker (uke 5-11) for å sikre at alle forhold ved reguleringsplanarbeidet blir ivaretatt. Planprogrammet skal fastsettes av Stjørdal kommune. Fastsatt planprogram gir rammene for reguleringsarbeidet. Planprosessen skal søke å skape engasjement hos folk flest, og den skal være forankret politisk. Side 4 av 27

5 3. BAKGRUNN 3.1 Mandat utgangspunkt for planarbeidet Utvikling av Stjørdal som by er en kontinuerlig prosess. Stjørdalsamfunnet skal i henhold til Kommuneplanens samfunnsdel utvikles til å være et Godt valg for framtida. Stjørdal har gjennomgått store forandringer over tid. Sanering av gammel gårdsbebyggelse og oppbygging av nye forttetningsgårder har vært utviklingen. Stjørdal sentrum vil «vokse innover» gjennom fortetting og urbanisering. I tillegg bidrar stedsspesifikke faktorer til at veksten i Stjørdal sentrum må håndteres arealøkonomisk, da området er avgrenset av Forsvaret og Trondheim Lufthavn Værnes i sør, Trondheimsfjorden i vest og båndlegging av areal i nord og dyrkamark i øst. Stjørdal kommunestyre har i sak om byggehøyder i kommunestyret fattet et vedtak som vil være førende for arbeidet: 3.2 Kommunestyrevedtak Fastsetting av nye byggehøyder i arbeidet med endring av gjeldende reguleringsplan for Stjørdal sentrum. Endring/tillegg i forhold til Rådmannens utredning: 1. Areal nord Torgkvartalet (BFT3) 6. etasjer 2. Hjørnetomt Husbyjordet (BFT2) 6. «3. Kvartalet BFT1 6. «4. Nytt bygg gml. Elkjøptomta på nordsiden av Kjøpmannsgata 6. «5. Kvartalet E14-Kjøpmannsgata-Innherredsv- Yrkesvegen 6. «Langs gågatas sydside tillates 5. etasjer. 6. Ny bebyggelse på nordsida av Kjøpm.g fra Krogst.v.til Stokmov. tillates 6. «7. Området mellom Stokkanvegen og Lindbergveita fra Husbyvegen til Ole Vigs gate. 5. «8. Området søndre gate/ole Vigs gate opp mot Stokmovegen 5. «9. Området med fire boliger øst for Torgkvartalet (BFT4) 6. «10. Øverste etasje i punktene 1-9 forutsettes tilbaketrukket. 11. Utbygging på Hotelltomta Minimum 15. «Formål endres fra NFT1 til NFTB ««Brannstasjonstomta «12. «13. ««Bibliotektomta «10. «14. Spendegården: Opprettholder foreslått endring i PS 40/ Området «Gamle Stjørdal» må underlegges en utredning der utnyttingsgrader og byggehøyder gir rom for å realisere regningsvarende utbygginger. 16. Det utredes om det kan tillates glassoverbygg i hele eller deler av gågata og over husene på eiendommen Kveldskvile ved Torget. Det bør inngå i utredningen hvilke høyder som eventuelt kan tillates på slike glassoverbygg. 17. I tiden frem til endring av gjeldende reguleringsplan (Sentrumsplan) for Stjørdal sentrum er endelig ferdigbehandlet, vedtar Kommunestyret at føringene i denne saken når det gjelder høyder, bør bli retningsgivende for videre behandling av enkelt- planer. Reguleringsplaner for enkelt-tomter som er i henhold til disse føringer, forutsettes å bli behandlet uten at det nedlegges bygge- og delingsforbud. Kommunestyret understreker at det er viktig med forutsigbarhet for aktuelle utbyggere også i perioden frem til at endringene er endelig vedtatt. 18. Videre vedtar Kommunestyret følgende generelle føringer: I områder der det fremmes reguleringsplaner som har høyder/utnyttingsgrader ut over gjeldende Sentrumsplan (2008), Side 5 av 27

6 skal det utarbeides områdeplaner for berørte eiendommer. Eksempel på slik områdeplan er foreslått i saken om Spendegården. Et annet eksempel er områdeplan for Husbyjordkvartalet som skal ha førsteprioritet. 19. Områdeplan for Husbyjordet, med en vurdering av parkeringsnorm, utarbeides før arbeidet med ny sentrumsplan tar til. Salgsprosess for BFT2 og BFT3 videreføres med forbehold om endrede byggehøyder. Kartet under illustrerer innholdet i vedtaket: Illustrasjon antall etasjer i kommunestyrets vedtak av , Husbyjordet markert med sort avgrensning. Områdeplan for kvartalet Husbyjordet skal i henhold til vedtaket utarbeides før arbeid med ny sentrumsplan tar til. Planarbeid igangsettes trolig samtidig, men Husbyjordet prioriteres tidsmessig foran resten av sentrumsplanen. Konsekvensene skal utredes i begge planene. 3.3 Krav om konsekvensutredning utredningsplikt Formålet med konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensyn til miljø og samfunn blir tatt med i betraktning under forberedelse av planer eller tiltak, og når det tas stiling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. Kap II 2, f), vedlegg I A1, 3 a), B9, vedlegg II A1, 3. Ønsket endring i byggehøyder ansees å være en stor endring sett i mot dagens situasjon og gjeldende reguleringsplan. Det vil derfor være viktig å sikre at konsekvenser er godt vurdert og at nye vilkår pga den økte utnyttelsen blir tydelige i den nye planen. Reguleringsendringen utløser krav til konsekvensutredning etter forskriftens kapittel 2. Utredningen skal omhandle de konsekvenser av sentrumsutviklingen som er omtalt i vurderingsavsnittet KST-sak 63/13 Utredning av byggehøyder i sentrum. Side 6 av 27

7 4. FORMÅL 4.1 Formål Formålet med planarbeidet er å få revidert sentrumsplanen fra 2008, hvor det er foretatt en helhetlig avveining av interesser i byutviklingen. 4.2 Resultatmål Planprosessen skal ende i revidert reguleringsplan for Stjørdal sentrum, som grunnlag for videre utvikling av byen med: 1. Attraktive byrom og god bokvalitet. Et sentrum hvor folk trives, hvor også barn og unge kan bo og oppholde seg. Et sentrum med et boligmiljø med livskvalitet. Et sentrum hvor folkehelse er ivaretatt. 2. Arealøkonomisering gjennom fortetting som begrenser arealekspansjon og nedbygging av verdifullt produksjons og rekreasjonsareal. 3. Bedre tilrettelegging for kollektivtransport, sykkel og gangtrafikk og begrensing av transportbehov gjennom blant annet korte avstander til daglige gjøremål. 4. Byggehøyder som gir god arealutnyttelse, med tilpasninger som gir gode sol og lysforhold. Indre kvartaler bør være offentlig tilgjengelige. 5. Sentrum knytter seg mot sjøen. 6. Bevaringsverdig bebyggelse i sentrumsområdet er ivaretatt. 7. Kulturhuset og parken bidrar sammen med andre kulturaktiviteter til å skape et levende sentrum utenfor butikkenes åpningstider. 8. God næringsutvikling. Attraktive butikker med bredde og spesialitet. Blandet handlestrøk innendørs/utendørs. 9. Balansert blanding av boliger, arbeidsplasser, service, kultur og rekreasjon for alle aldersgrupper. Bygg og gaterom av høy kvalitet. Utadrettet aktivitet på gatenivå. 10. Variert boligtilbud i størrelse og prisklasse, boliger fra 2/3 etg. med gode uteplasser, balkonger, terrasser, parker, lekeplasser. Boliger orienteres optimalt i forhold til sol og støy. 11. Spennende byrom med plasser, gater, streder og passasjer for opphold og mangfoldig aktivitet. Et universelt utformet og tilgjengelig sentrum. Trygg og attraktiv gangforbindelse mellom gågata og Husbyjordet. 12. Attraktiv grøntstruktur (alléer, beplantning, parker og grøntdrag). Byparken skal være grønn og frodig, med vannspeil og opparbeidet for aktivitet og opphold for alle. 13. God håndtering av overflatevann, blant annet ved grønne tak, lokal fordrøyning og magasinering av overflatevann i offentlige gaterom, på private eiendommer og i grøntstruktur. Permeable overflater. 14. God og lettvint adkomst og parkering for alle trafikantgrupper. Trygg og effektiv tilrettelegging for myke trafikanter og offentlig transport. 15. Adkomst fra oppgradert E14, med parkering på flere plan på sentrale plasser. Begrenset med bakkeparkering med tidsregulert bruk. Side 7 av 27

8 5. OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER RAMMEBETINGELSER 5.1 Statlige Fortetting som utbyggingsstrategi for byer og tettsteder har sin bakgrunn i rikspolitiske retningslinjer som begrunnes med følgende: Arealøkonomisering gjennom fortetting begrenser arealekspansjon og nedbygging av verdifullt produksjons og rekreasjonsareal. Fortetting gir bedre tilrettelegging for kollektivtransport, sykkel og gangtrafikk. Fortetting begrenser transportbehov gjennom blant annet korte avstander til daglige gjøremål. 5.2 Regionale Stjørdal kommune har forpliktende samarbeid med Trondheimsregionen gjennom IKAP (Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen). En ny utgave av denne IKAP-2 er på høring. Viser til dokumenter i denne forbindelse på I «Regional plan for arealbruk» ligger det regionale føringer for arealbruk i Nord-Trøndelag: Regionalpolitiske retningslinjer for byene Kommuneplanens arealdel skal definere en ytre tettstedsgrense og legge vekt på arealeffektive løsninger ved å angi minimum og maksimum utnyttingsgrad innenfor tettstedsgrensen. Ved utbygging i sentrum og ved kollektivknutepunkt skal det legges opp til fortetting og transformasjon. I sentrumskjernen kreves høyere tetthet enn ved utbygging i omkringliggende boligområder. Ved utbygging i sentrumskjernen bør minimum 6 boenheter per dekar legges til grunn, med avtrapping til 3 boenheter per dekar i tilstøtende områder med kort avstand til kollektivknutepunkt. Parallelt med fortettingsprosesser må sammenhengende grøntstruktur, friområder og egnede parker for felles bruk sikres. Virksomhet med stor persontrafikk og viktige servicefunksjoner bør lokaliseres inntil kollektivakser og knutepunkt for persontrafikk. Ved nybygging og omforming (transformasjon) i sentrum skal nye parkeringsløsninger tilstrebes etablert under bakken eller i parkeringshus. Publikumsorienterte handels- og servicevirksomheter bør lokaliseres innenfor sentrumskjernen, transportorienterte virksomheter bør lokaliseres i ytre del av sentrumsavgrensingen Viser ellers til plandokument som ligger på 5.3 Kommuneplanens samfunnsdel Etter at reguleringsplanen for Stjørdal sentrum fra 2008 ble vedtatt har kommunestyret utarbeidet en samfunnsplan. Her kommer noen utdrag av kommuneplanens samfunnsdel som har betydning for byutviklingen: Side 8 av 27

9 Forslag til planprogram etter Plan- og Bygningslovens 4-1 som grunnlag for forslag til områdereguleringsplan for Stjørdal sentrum. Byen og tettstedene skal bygges tett og kompakt med bymessig preg og eksisterende infrastruktur skal utnyttes. Det skal legges vekt på universell utforming i planleggingen. Boligbyggingen skal skje etter plan og det skal ikke åpnes for dispensasjoner i byutviklingsområdet eller i nærhet til tettstedsentrene Det er viktig for både kommunen og regionen at Stjørdal styrkes som regionsenter. Man skal søke å dempe omdisponering fra næring til boligformål i sentrum. Næringsutviklingen i Stjørdal tettsted har skjedd ved fortetting. Handlingsprogram for parkering i sentrum skal gjennnomføres. Helhetlig sykkelveiplan gjennomføres i planperioden. Det etableres hensiktsmessige gang og sykkelveger fra sentrum til sjønære områder. Stjørdal sentrum skal tilrettelegges både for barn og ungdom i forhold til både organisert og uorganisert aktivitet. Dette betyr blant annet etablering av flere lekeplasser av god kvalitet og arenaer for uorganisert aktivitet så som skate/sykkelpark. Stjørdal kommune har et særlig ansvar for et klimavennlig og energiøkonomisk utbyggingsmønster, samt energieffektive og riktige løsninger for ny bebyggelse. 5.4 Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel ble vedtatt : I kommuneplanens arealdel er sentrum avsatt til sentrumsformål (brunt) med skravur for at gjeldende reguleringsplan skal gjelde og skravur for gul støysone. Tilgrensende områder er av forskjellige formål: gult er bolig, lilla er næring, rødt er offentlige formål, grønt er landbruk/natur/friluft/reindrift. Dokumentene knyttet til kommuneplanens arealdel finnes på kommunes hjemmeside. 6. PLANOMRÅDET - STATUS I DAG Planområdet ligger nordøst for kryss mellom E14 og E6 og er begrenser av E14 i sør, Innherredsveien i vest, Ole Vigs gate i nord og Lindbergveita og bevaringsområde rundt Kirkevegen i øst. Side 9 av 27

10 6.1 Dagens arealbruk Området er sentrumsformål, med blanding av bolig og næring, grøntareal, trafikkareal og parkering m.m. Det er mye bakkeparkering, både i gater og på offentlige og private parkeringsplasser. 6.2 Utvikling Foto under illustrer utviklingen de siste årene i Stjørdal sentrumsområde. Stjørdal ca 1955 Side 10 av 27

11 Stjørdal ca Trafikale forhold E14 er adkomst til planområdet via tre kryss, hvorav to er rundkjøringer. Det tredje krysset (lengst øst) er regulert til rundkjøring, men er ikke opparbeidet. I tillegg kommer du til sentrum fra Ringvegen i øst og Innherredsvegen i vest. Som et ledd i tilrettelegging for sykkel er det innført 30 km/t-sone i sentrum. Redusert fartsnivå har gitt et roligere trafikkbilde hvor trafikken flyter bedre og det er tryggere forhold for alle trafikantgrupper, særlig myke trafikanter. Det er bygd sykkelfelt i Ole Vigs gate. På sikt er målet å få til sykkelfelt også i Innherredsvegen, Kjøpmannsgata og Stokkmovegen jamfør gjeldende sentrumsplan. Gågata,torget og noen brede, solrike fortau gir rom for byliv på dager uten nedbør. Det er gateparkering i en del gater. I tillegg er det flere offentlige og private parkeringsplasser på bakkeplan opparbeidet på områder som stort sett er regulert til ulike utbyggingsformål. 6.4 Gjeldende reguleringsplan Gjeldendende reguleringsplan ble vedtatt i Side 11 av 27

12 Forslag til planprogram etter Plan- og Bygningslovens 4-1 som grunnlag for forslag til områdereguleringsplan for Stjørdal sentrum. Gjeldende reguleringsplan fra 2008 Visjon fra 2008: Det skal være variert aktivitet både på dag- og kveldstid. Dem har et aktivt næringsliv og kulturliv. Det er utvikling og vekst. Det er hyggelig å gå en tur i byen for både ung og gammel. Det er fine byrom, pen arkitektur og et godt servicetilbud både for handel, rekreasjon og kultur. Bebyggelse, gater og plasser er formet slik at det er gode solforhold og le mot vind og regn. Byen preges av intime byrom, nærhet og lettvindt adkomst og av midddels høye hus. Etter vedtak av sentrumsplanen i 2008 er det gjennomført 4 planendringer: Side 12 av 27

13 1-206 B Husbyjordet C Evjebakken A Kjøpmannsgata D Kjøpmannsgata 7 Side 13 av 27

14 Følgende prinsipper lå til grunn ved vedtak av gjeldende reguleringsplan fra 2008: Side 14 av 27

15 Disse utbyggingsprinsippene bør i utgangspunktet videreføres i ny plan og danne grunnlaget for drøftinger i ny planprosess. 7. PROGRAM FOR REGULERINGSARBEIDET - PLANFORSLAGET 7.1 Plantype Det skal utarbeides en overordnet reguleringsplan, områdeplan, for sentrumsområdet. Kvartalet Husbyjordet tas som egen delplan av framdriftshensyn, men skal utarbeides ihht de samme vurderingene som resten av sentrumsplanen og planene må koordineres for å sikre helheten. Det er en målsetning å komme fram til en robust plan. På bakgrunn av vedtatt områdeplan må det utarbeides detaljplaner for noen delområdene før utbygging kan igangsettes dersom det er stilt krav om dette i områdeplanen. 7.2 Innhold i planforslaget Området skal reguleres til ulike sentrumsformål; bolig, forretning, kontor, offentlig- og privattjenesteyting, parkering, busslommer, gater, torg, park, grøntområdet og lignende. Områdeplanen skal sikre god tilknytning til tilgrensende områder. 7.3 Avgrensning Planområdet avgrenses i utgangspunktet til samme areal som ved forrige sentrumsplanvedtak i Dvs avgrenset av E14, Innherredsvegen, Ole Vigs gt, Lindbergveita og bevaringsområde rundt Kirkevegen. Side 15 av 27

16 Forslag til plangrense med kvartalet Husbyjordet som egen plan 7.4 Influensområde Konsekvensutredningen omfatter i tillegg til planområdet tilgrensende områder innenfor det som vurderes å være planens influensområde. Influensområdet vil kunne variere fra tema til tema. 8. ALTERNATIVER SOM SKAL UTREDES Utgangspunktet for reguleringsendringen er et ønske om å bygge høyere i sentrum. Det er kommet et politisk signal om hvor mye og hvor, viser her til kommunestyrevedtaket beskrevet tidligere i planprogrammet. I tillegg til de mottatte politiske signalene vil oppstart av planarbeidet kunne utløse ytterligere ønsker som må tas til vurdering. Det er gjennomført idedugnader, viser til eget avsnitt senere i dokumentet, som har frembragt momenter som må vurderes i planprosessen. I planarbeidet må forskjellige alternativer vurderes opp mot de politiske signalene og det som vurderes som planfaglig riktig ut fra statlige og regionale føringer, rikspolitiske retningslinjer mm. Planforslaget må beskrive alternativer som er vurdert, begrunne valg av løsning og beskrive konsekvensene. Det må som del av planprosessen vurderes hvor og hvilke formål som har nytte av og er kompatibelt med økt byggehøyde sett i et byutviklingsperspektiv. Planforslaget må inneholde en betraktning av mulig trinnvis utvikling/utbygging. Siden nybygging i sentrum vil skje over lang tid er det hensiktsmessig å holde fast på en plan som gir langsiktige føringer for utbyggingen. Hvis ikke svekkes mulighetene for å etablere en konsekvent linje i sentrumsplanleggingen og dermed en helhetlig byutvikling. Side 16 av 27

17 9. PLANTEMA OG UTREDNINGSBEHOV Reguleringsendringen utløser krav til konsekvensutredning etter forskriftens kapittel 2. Utredningen skal omhandle de konsekvenser av sentrumsutviklingen som er omtalt i vurderingsavsnittet KST-sak 63/13 Utredning av byggehøyder i sentrum. Det er ønsket økt utnyttelse og økt byggehøyde. Følgende konsekvenser må vurderes: Konsekvenser for trafikk- og parkeringsavvikling Konsekvenser for kjellerparkering Konsekvenser for vann- og avløp (økt vannforbruk, større avløpsmengder, overvann) Konsekvenser for klima, helse og miljø (grunnvannstand, luftforurensning, støy, renovasjon, energi) Konsekvenser for sosial infrastruktur (skole, barnehage, sykehjem m.m.) Konsekvenser for felles uteareal Konsekvenser for gate- og plassrom (parker, lekeplasser) Konsekvenser for eksisterende bebyggelse Viser til den politiske saken (KST 63/13) for mer utfyllende beskrivelse. Viktige miljø- og samfunnsforhold skal beskrives og vurdering av virkningene for miljø og samfunn skal fremkomme av konsekvensutredningen. Det skal være særlig fokus på den samlede konsekvensen for sentrumsområdet og omkringliggende områder. Fortettingen vil medføre skjerpede krav til utbyggingsbetingelser, arealnormer og grenseverdier, samt utbyggingstakt av hensyn til kapasitetsutfordringene med den tekniske og sosiale infrastruktur. Det følger et stort offentlig og privat investeringsbehov i teknisk- og grønne infrastrukturanlegg for å tilfredsstille opparbeidingsplikten i PBL s 67 og Sentrums avgrensning Det er i planprogrammet foreslått en avgrensning av planen. Denne kan justeres dersom det gjennom oppstartsfasen fremkommer momenter som tilsier det. Sentrumsplanen kan ikke løse alle planinteresser, det vil være nødvendig med flere planprosesser for andre interesser og andre områder avsatt til sentrumsformål. 9.2 Boliger Felles uteareal i boligprosjekter er nødvendige for å sikre areal til lek og uteopphold i nærheten av boligen. Dette er i gjeldende reguleringsplan sikret gjennom bestemmelser, indre byggelinjer og krav til parkeringskjeller som sikrer etablering av kvartalsvise fellesareal for lek og opphold. Av hensyn til funksjonalitet, skjerming (støy) og tilhørighet (felles for et kvartal) skal uteareal etableres samlet i et indre gårdsrom, ikke som små striper rundt bebyggelsen på tomta. Gårdsrom bør ha rektangulær form og et minste tverrsnitt på1:3 (bygning gesimshøyde felt på gårdsrommets bredde) for å sikre rimelig sol- og lysforhold. Felles uteareal med gode solforhold vil i sentrum være viktig for at sentrum skal være et attraktivt sted å bo. Side 17 av 27

18 Planen må inneholde en betraktning mhp fordeling mellom bolig og næring ut fra nærhet til kollektivknutepunkt og torg/gågate og sannsynlig behov. Det skal følge en betraktning mhp boligtyper og fordeling av disse (mengde, størrelse o.l.), riktig lokalisering av disse, samt hvilke kriterier som skal stilles for å sikre gode bokvaliteter (sol, lune uteplasser, lekeplasser, offentlig og private rom, luftkvalitet). Det må sikres en variasjon i beboersammensetning (sosialt, aldersmessig, etnisk, familiestørrelse mm) da det er et mål at sentrum skal ha et boligtilbud for alle. Konsekvenser for eksisterende bebyggelse skal beskrives. 9.3 Næring og arbeidsplasser Sentrum har i dag en god variasjon i sitt tilbud, forretninger, kontorer, kulturtilbud og privat og offentlig tjenesteytelser m.m. Planen skal sikre en variasjon i arbeidsplasser og tilbud/tjenester mhp størrelse, type varer og tjenester, nisjebutikker, kjedebutikker osv. Det er ikke ønskelig at for eksempel alle hvitevarebutikker forsvinner ut av sentrum. Planen skal legge føringer for et levedyktig næringsliv i sentrum med tilstrekkelig fleksibilitet. Planforslaget skal inneholde en beskrivelse og vurdering av dagens tilbud i sentrum, mangler i dagens tilbud samt forslag til hvordan framtidas behov kan løses. I vurderingen skal tilgjengelighet (kunder og ansatte), vareadkomst, osv være vurdert/beskrevet. Antall kvadratmeter før og nå, parkeringsbehov/løsninger mm skal være vurdert. Konsekvenser for eksisterende bebyggelse og virksomheter skal beskrives. 9.4 Offentlig service (og sosial infrastruktur) Planforslaget skal inneholde en vurdering av behov for offentlig service og tjenester og mulig / optimal lokalisering av disse, eks skole, barnehage, idrettsanlegg, eldreomsorg, ulike omsorgsboliger, undervisning mm. Dette inkluderer også en vurdering / avklaring av evt. relokalisering av brann-, redning-, legevakt og ambulansetjenester innenfor planområdet. Planforslaget skal vurdere behov og egnet lokalisering og sikre dette gjennom planen for de aktuelle tema. 9.5 Kultur I 2015 åpner kulturhuset Kimen. Planforslaget skal sikre at kulturhuset i blir en motor i sentrumsutviklingsperspektivet, godt knyttet opp mot resten av byen. Kulturhuset bør sammen med andre «magneter» i sentrum lokaliseres strategisk for å gi liv og aktivitet i byrommene og gatene. 9.6 Transport og områdets tilgjengelighet Med økt utnyttelse av arealene i sentrum følger økt trafikk. Planen må vurdere transportsystemet mhp struktur og kapasitet. Planen skal gi god tilgjengelighet for alle trafikantgrupper, hvor bilister ledes raskt til parkeringsplasser for å unngå unødvendig letekjøring, busser har ruter og stopp sentralt i forhold til målpunkter og det er trygt og attraktivt å gå og sykle. Side 18 av 27

19 Planen skal sette av tilstrekkelig areal til framtidige transportbehov inkl. gater med fortau, sykkelfelt, bussholdeplasser med leskur, taxiholdeplasser, sykkelparkering og bilparkering (parkeringshus). Nødvendige infrastrukturtiltak skal knyttes opp mot rekkefølgekrav for utbygging for å sikre gode forhold i sentrum. Planen må gi gode forbindelse til Stjørdal stasjon og et tydelig lesbart bybilde. 9.7 Parkering inkl. kjellerparkeringer Med byggehøyder ut over 5 etasjer (særlig der hvor boliger utgjør en stor andel) har det vist seg å være vanskelig løse parkeringskravene i ett parkeringsplan i kjeller. Ved flere utviklingsprosjekter i sentrum har parkeringskjeller i to plan vært vurdert, men blitt forkastet av teknisk-økonomiske årsaker. En foreløpig strategi har vært å løse problemet gjennom å bygge ut over egen grunn (for eksempel under tilliggende offentlige gater og parker) eller å få godskrevet allerede etablert parkering i nærområdet om utbygger disponerer. Denne strategien flytter i realiteten problemet til neste prosjekt/naboen. Kommunen har i enkelte tilfeller gitt aksept for parkeringskjeller under fortau. En videre utstrekning av parkeringskjeller under kjørebanen vil gå på bekostning mulighet for kabler og rør i gatene og komme i konflikt med avstandskrav til kabler og VA-rør i gatene og bør av samfunnsmessige/økonomiske årsaker ikke aksepteres. Parkering under parkareal gir åpenbare begrensninger for vegetasjonsmessig opparbeidelse i tråd med parkens formål. Dette gjelder særlig plassering av større trær. Også håndtering av overflatevann vanskeliggjøres ved harde, tette overflater. Da 5 etasjer synes å være «knekkpunkt» for håndtering av parkeringskjeller anbefales at denne byggehøyden legges til grunn som et gjennomsnitt. Der man ønsker å gå ut over 5 etasjer må det stilles rekkefølgekrav om etablering av parkeringshus som dekker restbehov for ikke å legge uheldige føringer på andre/tilgrensende eiendommer. Dette sikres gjennom parkeringsnorm og rekkefølgekrav. Felles parkeringsanlegg bør legges strategisk med lett tilgang fra overordnet vegnett (for minst mulig å belaste sentrum for unødvendig trafikk) og nær viktige målpunkter. Det må gjennom krav i planen sikres tilrettelegging for syklister ved garderobefasiliteter med dusj og trygg sykkelparkering (beboere, ansatte og kunder). Planen skal vurdere parkeringsnorm/ krav til parkering, vurdere det reelle parkeringsbehovet/finne parkeringsløsninger samt beskrive konsekvenser for arealbruk, tilgrensende områder og trafikk. 9.8 Gate- og plassrom Både private, felles og offentlige uterom må sikres områder som er skjermet mot støy og som har gode solforhold. Krav i kommuneplanens arealdel skal legges til grunn. Uterom er viktige for folkehelsen. Bygningers høyde bør tilpasses gatebredden og avstand til nabobygg for å sikre rimelige sol- og lysforhold i gaterommet og for motstående bebyggelse. Norm fra Byggforsk anbefaler vanlige bygater på mellom 1 2,5 m ganger byggehøyden. Dette er særlig viktig i områder med boliginnslag. Planforslaget skal vurdere byggegrenser opp mot nye byggehøyder og beskrive konsekvenser av økt byggehøyde for gater, plassrom og grønne områder (uteareal). Side 19 av 27

20 Sol- og skyggestudier for foreslåtte tidspunkt skal følge plansaken og dokumentere at tillatte utbyggingsvolum gir gode nok solforhold både i eget utbyggingsprosjekt, men også for tilgrensende eksisterende og framtidig bebyggelse samt uteareal / gaterom. Solforhold skal dokumenteres for vår- og høstjevndøgn kl 12, kl 15 og kl 18 ( 21. mars og 21 sept), samt for 22 juli kl 12, kl 15 og kl 18. Planen skal komme med en vurdering av hvor mange timer sol og hvor stor andel av uteareal som skal ha sol for å kunne tilfredsstille krav om et bomiljø med livskvalitet. Planen skal også redegjøre for og sikre kompenserende solrikt areal i nærheten dersom man ikke greier å oppnå nok på egen eiendom. Planen skal stille krav til kvaliteten på uterom. 9.9 Grøntstruktur, friluftsliv og friområder Grøntstrukturen i byen er flerfunksjonell og skal ivareta mange hensyn. Grøntstruktur skal gi rom for rekreasjon, lek, opplevelse, fysisk aktivitet, sosialt samvær m.m. og omfatter parker, grønne elementer i gater og på plasser samt større grøntområder. En god grøntstruktur reduserer behovet for å reise ut av nærmiljøet for å få tilgang til grønne området og er viktig for folkehelsen. Grøntstrukturen fungerer ofte som transportåre for myke trafikanter, og er en del av det biologiske mangfoldet. Grøntstruktur har betydning for vannhushold og vannavrenning. Planforslaget skal vise framtidig grøntstruktur og krav til opparbeidelse av denne. Konsekvenser for eksisterende grøntstruktur skal også beskrives. Planforslaget skal opprettholde antall m 2 grøntareal som i gjeldende reguleringsplan fra Overvannshåndtering, vann- og avløp Overvannshåndtering må sees sammen med grøntstruktur og annen infrastruktur. Planen må anbefale en strategi for håndtering av økt nedbør, mulige endringer i grunnvannstander ol. Økt andel tett overflater økter belastningen på overvannssystem og løsninger for håndtering av overvann på grunn av økt nedbørsintensitet skal beskrives og sikres gjennom reguleringsbestemmelser. Det må settes av tilstrekkelig areal til håndtering av vann. Konsekvenser av økt fortetting for overvann, spillvann og grunnvann og samt avbøtende tiltak skal beskrives. Eksempel på avbøtende tiltak kan være grønne tak, lokal magasinering/fordrøyning, permable dekker/overflater, regnbed, fordrøyningsdammer ol Grunnforhold Sentrum er i grove trekk allerede bebygd. Ved nybygging må det gjøres geotekniske vurderinger sett i forhold til det som skal bygges, konsekvenser for naboeiendommer skal vurderes og det skal vurderes avbøtende tiltak. Håndtering av overvann og betydning for grunnvannstanden skal også vurderes. Planforslaget skal gjennom kart, bestemmelser og planbeskrivelse sikre og ivareta disse hensyn Kulturminner Side 20 av 27

21 Det foreligger registreringer av kulturminner i sentrum. I gjeldende reguleringsplan er en del sikret gjennom formål bevaring. Planen må omfatte en vurdering av hvilke kulturminner som gjenstår av verdi i Stjørdal sentrum og hvordan kan disse best mulig ivaretas og sikres for framtida? Registrering, vurdering og anbefaling mhp kulturminner skal fremkomme av planforslaget Folkehelse Videre utbygging av Stjørdal sentrum skal gi grunnlag for god folkehelse. Økt aktivitet i hverdagen er viktig for folkehelsen. Planforslaget skal legge grunnlaget for en god folkehelse og valgte løsninger skal vurderes ut fra et folkehelseperspektiv. Stikkord her er fysisk aktivitet, støy, luftforurensning, klima og energitiltak, sol, grøntareal mm Universell utforming I offentlige rom (både ute og inne) skal universell utforming legges til grunn. I sentrum vil særlig fysisk opparbeidelse samt grep som tas for en logisk orientering være viktig Avfallshåndtering Avfallshåndtering skal være lett tilgjengelig for bruker og operatør samtidig som omgivelsene skal skjermes mest mulig for ulempene mhp tilliggende arealbruk, transport, støy og lukt. Planen skal inneholde en vurdering av alternativer, beskrive anbefalt løsning for avfallshåndtering og begrunne valgt løsning. Side 21 av 27

22 10. PROSESS, FRAMDRIFT OG MEDVIRKNING Samtidig med kunngjøring om oppstart av planarbeid vil forslag til planprogram bli utlagt til høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Under høringen er det aktuelt å invitere tiltakshavere, myndigheter og andre særskilt berørte til orienteringsmøte. Disse vil være: - Berørte grunneiere - Offentlig myndighet som Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NVE og Statens vegvesen. - Berørte organisasjoner og lignende som FRIFO, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Ungdomsrådet. Etter gjennomført høring og offentlig ettersyn fremmes planprogrammet for endelig fastsettelse i kommunestyret som planmyndighet, jfr PBL Planprogrammet vil være grunnlaget for planprosessen. Etter fristen for innspill utarbeides det et planforslag i samråd med berørte. Når rådmannen har fremmet et forslag til 1. gangs behandling, følger plansaken en lovpålagt reguleringsplanprosess jfr. Pbl. 12-2, 12-10, og Planforslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn i minst 6 uker før planforslaget tas opp til 2. gangsbehandling og endelig vedtak i kommunestyret Gjennomførte medvirkningsprosesser Det er gjennomført to medvirkningsprosesser før utarbeidelse av planprogram, en administrativ idedugnad og en politisk idedugnad med komite plan Oppsummering administrativ idedugnad Under oppsummeres stikkordsmessig de innspill som kom fram: Helhet langsiktighet forutsigbarhet Utrede økonomiske konsekvenser av plan Behov for kommunale arealer til fremtidige behov Ny brannstasjonstomt for fremtiden (samling av nødetater) Utvikling av rådhuset (store muligheter på dagens tomt) Helsestasjonsareal for lite Bør ha noen kommunale utleieboliger i sentrum Leiligheter i alle livsfaser, mangfold i sentrum Fremme/muliggjøre selvstendighet Bo lengre hjemme (tilpassing) Samlokalisering av flere tjenester Side 22 av 27

23 Sykehjem/dms/legevakt (ikke nødvendigvis i sentrum) Forebyggende og lavterskeltilbud for barn/ungdom barnas hus? Infrastruktur: VA, veg, energi, drift, renovasjon, elbil, brannsikkerhet rekkefølgekrav i forhold til infrastuktur Tilgjengelighet: bygg, næringsliv, infrastruktur, brann, UU Grønne lunger, byrom, nordover mot Sandskogan Skøytebane / skatebane, svømmehall, uorganisert aktivitet Samlesteder utendørs med lekeapperater/lekefigurkunst og trimapparater Flerkulturelle møteplasser Aktivitetssenter Helseaspektet Lav biltetthet minst mulig konfliktpunkter Kollektivtrafikktilbud sentrum som en del av et helhetlig kollektivsystem Nisjehandel i bevaringsområde Kirkevegen Mer fokus også på eldre bebyggelse - bevaringsverdi Oppsummering idedugnad i komite plan Under oppsummeres stikkordsmessig de innspill som kom fram, først hva som er bra i dagens sentrum og så hva som kan bli bedre: HVA ER BRA: Trygg by Bra kulturtilbud mot barn Bra tilgang til helsetjenester for barn Skoletilbudet Byparken Park i sentrum Gode turmuligheter Sandskogan Sandskogan, Øverlands mindre uten biltrafikk Gode idrettstilbud Gågate og torg uten biltrafikk Torgkvartalet (kjøpesenter) i sentrum Tett senter mht handel Randkommune til storby, men beholder småbypreget Side 23 av 27

24 Kompakt by Avgrensningen av sentrum Adgang til hele verden kort veg Beliggenhet Bra med nytt kulturhus Vi får tak i alt vi trenger på Stjørdal / Byen er passe stor Har hva vi trenger God tilgjengelighet Gode politikere Bondens marked og lignende Mye er ugjort det er derfor mange muligheter Potensialet Mulighetsrommet Styringsmulighetene HVA KAN BLI BEDRE / HVA MANGLER: Utvikle de grønne lungene Bedre gaterom, parker og grønne arealer, byrom og møteplasser Miljøgate Attraktive uteområdet Nærhet til rekreasjonsområder Oppstramming av torget og gågata For få plasser tilrettelagt for barn (lekeapparat) Aktiviteter til barn og unge Opplevelser og aktivitet i sentrum Torget møteplass, aktivitet, noe som lokker Gjøre Torgkvartalet mer attraktivt «Magneter» som trekker folk som folk beveger seg mellom Flere små butikker Servicetilbudet i vestre del av sentrum Handelen må gjøres mer attraktiv Utendørsaktiviteter for barn/ungdom eks Sandskogan Viderefør gang og sykkelstisystemet Parkering Turmuligheter på nett Arrangementer i sentrum - et sentrum bedre tilrettelagt for aktivitet Handelslekkasje til Evja undergraver sentrum Bedre og flere offentlige toaletter Område for kildesortering (glass, metall, klær ol) Nytt omsorgsbygg Tilstrekkelig parkering Økt dimensjonering av driftsapparatet ala bydrift (park/idrett) Ny sentrumsskole Side 24 av 27

25 Ny sentrumsbarnehage Korridorer fra sentrum til skoler, friluft mm. Kollektivknutepunkt Planfrie kryssinger av trafikkerte veger? Begrenset trafikk mellom Torgkvartalet og Bunnpris og i Sandgata mellom nedkjøringsrampene Viser Stjørdals historie / arrangementer gjennom utsmykning/bygg Øke stoltheten av å være fra Stjørdal Estetikken bakgårdsinntrykket Mer spenstig estetikk fremover Mer inviterende for mye betong, for lite aktivitet på Torget Involvering av barn og unge ved å bruke Ungdomsrådet og etat Oppvekst 10.2 Planlagte medvirkningsprosesser I tillegg til mulighet til å komme med skriftlig innspill ved oppstart av planarbeidet, høring av planprogrammet og i høringsperioden for planforslaget foreslås følgende: Offentlig møte i oppstartsfasen av planarbeidet / høring av planprogram Workshop Åpen dag Offentlig møte i høringsfasen av et planforslag Barnetråkkregistrering Møter med berørte grunneier etter behov 10.3 Framdrift- og prosessplan Foreløpig framdrifts- og prosessplan ser slik ut: Vinter 2015 Vår 2015 Vår/sommer 2015 Sommer/høst 2015 Høst 2015 Høst/vinter 2015/16 Varsel om oppstart av reguleringsarbeid med høring av planprogram Fastsetting av planprogram Utarbeidelse av planforslag Vedtak om utlegging av planforslag og godkjenning av konsekvensutredning Høring av planforslag Vedtak av planforslag Mer detaljert framdrifts- og prosessplan finnes i vedlegg. Framdrift er avhengig av sakens kompleksitet, mengde innspill og nødvendige avklaringsprosesser. Ved større endringer etter høring av planforslaget kan det bli ny høringsrunde. Side 25 av 27

26 11. ORGANISERING Side 26 av 27

27 12. VEDLEGG 12.1 Framdrift/prosessplan TIDSLINJE MARS APRIL MAI OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUAR FEBRUAR MARS FORMELL POLITISK IDEDUGNAD MÅL VEDTAK OPPSTART PLAN- ARBEID OG HØRING PLAN- PROGRAM KUNNGJØRE PLANOPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM 6 UKERS HØRING PLANPROGRAM ADMINISTRATIV AVKLARE ETATSBEHOV EKSTERNE IDEDUGNAD LAGE UTKAST TIL PLAN- PROGRAM REVIDERE UTKAST PLAN- PROGRAM OG SKRIVE SAK FORBEREDE UTSENDING AV PLANPROGRAM OG PLANLEGGE MEDVIRKNING KUNNGJØRE OPPSTART REGULERING OG HØRING AV PLANPROGRAM ENGASJERE KONSULENT Infomøte Idedugnad, workshop, questback?, nett, GI INNSPILLL TIL PLANPROG RAM OG PLANFORSL AG DELTA I PROSESSER REVIDERE PLAN- PROGRAM OG SKRIVE SAK JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUAR KUNNGJØRE PLANOPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM 6 UKERS HØRING PLANPROGRAM FASTSATT PLANPROG RAM FASTSETTE PLAN- PROGRAM 1. GANG VEDTAK UTLEGGING 6 UKERS HØRING 2.GANG VEDTATT PLAN KOMITE PLAN KOMITE PLAN => KST KOMITE PLAN VEDTAK KST KUNNGJØRE OPPSTART REGULERING OG HØRING AV PLANPROGRAM ENGASJERE KONSULENT Infomøte Idedugnad, REVIDERE workshop, PLANquestback?, PROGRAM nett, OG SKRIVE SAK GI INNSPILLL TIL PLANPROG RAM OG PLANFORSL AG DELTA I PROSESSER UTARBEIDE PLANFORSLAG OG SKRIVE SAK TIL POLITISK BEHANDLING UTREDNINGER WORKSHOPS / PLANUTARBEIDELSE GI INNSPILLL TIL PLAN DELTA I PROSESSER INFORMASJONS MØTE GI INNSPILLL TIL PLANFORSLAG BEARBEIDE PLANFORSLAG ETTER HØRING SKRIVE SAK TIL 2.GANGSBEHANDLING KUNN- GJØRE VEDTAK 12.2 Samlet saksframstilling «Utredning byggehøyder i Stjørdal sentrum» med vedlegg 12.3 PS 40/ Spendegården Side 27 av 27

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Informasjonsmøte 09.02.2015 Kommuneplanens arealdel utsnitt sentrum Sentrumsplanen dekker lysebrunt areal Gjeldende reguleringsplan fra 2008 Sentrumsplanen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Utredning av byggehøyder i Stjørdal sentrum

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. Utredning av byggehøyder i Stjørdal sentrum STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1- Arkivsaksnr: 2012/5415-1 Saksbehandler: Bård Hubert Gustafson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Utredning av byggehøyder i Stjørdal sentrum Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering av Husbyjordet 1. gangs behandling av forslag til reguleringsplan

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering av Husbyjordet 1. gangs behandling av forslag til reguleringsplan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-206-B Arkivsaksnr: 2010/7084-23 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 43/11 13.04.2011 1-206 B Stjørdal sentrum detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering

Områdereguleringsplan for sentrum - igangsetting og finansiering ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7587 / 6 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Områdereguleringsplan

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift /38 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift /38 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L13 Dato: 10.07.2015 Saksnr Utvalg Møtedato 15/77 Hovedutvalg for arealbruk og drift 24.08.2015 15/38 Kommunestyret 01.09.2015 Saksbehandler: Ingjerd Astad Sluttbehandling av endring

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget

Til sentrum og kollektivtrafikk Til større grønne områder Harmoniske skjøter til nabolaget SJEKKLISTE FOR UTEAREALENES UTFORMING Sted: Drammen Dato: 15.05.13 Tema: Undertema: Kommentar: (for tilbakemelding til forslagsstiller og til saksframlegget) 1. Har området sikre og enkle forbindelser

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014

Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Bossekop områdeplan Planprogram 28. januar 2014 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål... 3 2. Overordnede rammer... 4

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1

Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011. Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 Parkeringsvedtekter UTKAST MARS 2011 Narvik kommune Vedtekter til pbl 28-7 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering 1 1 HJEMMEL OG VIRKEOMRÅDE Vedtektene er hjemlet i plan- og bygningsloven

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014

Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Planprogram områdeplan for Nodeland sentrum oktober 2014 Innhold: I. Innledning II. Formål III. Prosess IV. Behov for utredninger V. Føringer for planarbeidet I. Innledning I henhold til plan og bygningslovens

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

AGDERBYGG PLANPROGRAM

AGDERBYGG PLANPROGRAM AGDERBYGG PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KROSSNESVEIEN 20/62 M.FL. ÅROS, SØGNE KOMMUNE Utarbeidet august 2010 av 3018 EFL 1 FORORD Agderbygg har igangsatt planarbeid med utarbeidelse av områdereguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-206 D Arkivsaksnr: 2013/2186-34 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 70/14 14.05.2014 Kommunestyret 54/14 22.05.2014 1-206

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-211 B Arkivsaksnr: 2011/1441-7 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 1. gangs behandling av detaljert reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

VARSEL: OPPSTART ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLESTIGEN BOLIGOMRÅDE, LENA, ØSTRE TOTEN KOMMUNE

VARSEL: OPPSTART ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLESTIGEN BOLIGOMRÅDE, LENA, ØSTRE TOTEN KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, Dato: 29.6.2016 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for omsorgsboliger, Vikingvegen

Planbeskrivelse Detaljregulering for omsorgsboliger, Vikingvegen Planbeskrivelse Detaljregulering for omsorgsboliger, Vikingvegen Arkivsak: 14/647 Plan vedtatt av kommunestyret: 11.12.2014 Arkivkode: L12 1. Bakgrunn og formål Kommunen har i sitt handlingsprogram prioritert

Detaljer

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014 Sundland - reguleringsplan - utbyggingsavtale Formannskapet 09.12.2014 Gjeldende reguleringsplan for Sundland, vedtatt 23.09.2003 Utbyggingspotensial ca. 300.000 m2 BRA Reguleringsplan for Sundland, vedtatt

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013

Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013 FNs barnekonvensjon 1989 Hovedoppslag i Magasinet Dagbladet 21.11.2009 Inger Nes, rådgiver miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Hedmark Hamar 22.05.2013 Plansystemet etter plan og bygningsloven (PBL) T-2/08

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 199/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/1234 Vedtak:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

061/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 061/15 Utval for tekniske saker og næring 14.04.2015 036/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 14/1298-15/7783 Plan 1151 -

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERING N O R D L I G D E L A V L O V U N D I L U R Ø Y K O M M U N E Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord... 1.1. Forslagsstiller orientering... s.3 1.2. Områdeplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer