KOMPLEMENTÆR BYUTVIKLING Torstein Piltingsrud, AT plan & arkitektur AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPLEMENTÆR BYUTVIKLING Torstein Piltingsrud, AT plan & arkitektur AS"

Transkript

1 KOMPLEMENTÆR BYUTVIKLING Torstein Piltingsrud, AT plan & arkitektur AS Mål for by- og samfunnsutvikling For å sikre fremtidens velferd er det viktig å prioritere fellesskapets ressurser på tiltak som gir vekst. Statsminister, Erna Solberg Kvalitet og helhet i et langsiktig planperspektiv å sikre fortsatt vekst og utvikling i Tromsø Politisk plattform for det borgerlige byrådet i Tromsø Hva så med miljøet? - Klimaforliket 2013 nullvekst målet i storbyene - KVU Veivalg Tromsø 50% miljøvennlig transport i Målkonflikt?

2 Mål for byplanleggingen Forenkle, fornye, forbedre Regjeringsplattformen, Jan Tore Sanner Boligbygging og næringsutvikling skal prioriteres Rask og effektiv behandling av plansaker for å unngå forsinkelser Statlig inngrep i den kommunale planleggingen skal innskjerpes Lokaldemokratiet skal vektlegges sterkere framover Forventer oppfølging i praksis slik at den kommunale planleggingen bli mer målrettet og effektiv En kommune som sier JA til utvikling Politisk plattform for det borgerlige byrådet i Tromsø Etableringsvennlig kort vei mellom ide og realisering kommunen skal være konstruktiv og samarbeidsvillig i møte med utbyggere Åpenhet, tydelighet og tidlige avklaringer Forutsigbar byutviklingspolitikk Status i byutviklingen hvem er tidstyvene? Reguleringsprosesser er tidkrevende og fremstår oftest som den store flaskehalsen i byutviklingen fra ide til virkelighet Gjennomsnitt planleggingstid for store samferdselsanlegg er 9,5 år på landsbasis. Planleggingstid i kommunene varierer stort, gjennomsnitt i Akershus og Rogaland på mellom 1,5 og 2 år etter kunngjort oppstart, men opp mot 10 år er ikke uvanlig. Erfaring fra Tromsø kommune er at i sentrumsnære områder tar planleggingen betydelig lengre tid. Opp mot 5 år er ikke uvanlig for private planforslag, et nærmer seg også 15års jubileum. Planarbeidet for kommunedelplan Tromsø sentrum pågikk i 20 år før rettskraftig vedtak. Dersom vi bruker tidsfaktoren som en indikator er vi et stykke fra målsetningen om effektiv og målrettet planlegging. men hvem er tidstyvene?

3 Status i byutviklingen noen eksempler Eksemplene viser statlig inngrep og kommunal planlegging i praksis Eksemplene viser at årsaken til tidsbruken er sammensatt Eksemplene viser at årsaken til tidsbruken varierer fra sak til sak, men det er også gjentagende årsaker Eksemplene viser flere utfordringer ved dagens planleggingspraksis, men også at det er mulig å gjøre grep for å fange tidstyvene Eksemplene er fra Tromsø, men forhåpentligvis med en viss overføringsverdi Hvem er forslagsstiller? HANDELSRESTRIKSJONER

4 HANDELSRESTRIKSJONER K1 Storhandel HANDELSRESTRIKSJONER Privat forslagsstiller for K1 Storhandel engasjerte AT og Norut samfunn i 2006 for analysere gjeldende etableringsrestriksjoner for handel Bakteppe: RBP om midlertidig etableringsstopp for kjøpesenter 1999 og FDP for kjøpesenter i Troms 2003 Tromsø hadde noen av de strengeste restriksjonen av de 7 regionene som ble analysert. Til tross for at Tromsøs forutsetninger tilsier relativt frie etableringsbestemmelser. Problemstillingen med interkommunal handelslekkasje eksisterer ikke i Tromsø og handelsstrukturen ligger sentralt i kommunen Virkningen var at konkurransen i handelsnæringen ble hemmet når nye aktører ikke fikk etablere seg Ingen større handelsetableringer på 10 år, verken i sentrum eller utenfor. Kommunen var ikke etableringsvennlig når det kom til handel Vår analyse viste at regimet ikke var forenelig med regionens ønske om utvikling og vekst, økt attraktivitet og bosetting

5 HANDELSRESTRIKSJONER HANDELSRESTRIKSJONER K1 Storhandel

6 HANDELSRESTRIKSJONER K1 Storhandel HANDELSRESTRIKSJONER Vi vektla komplementære faktorer - hva betyr handelsetableringen for velferd, bosetting og verdiskaping i regionen. Vi vektla knutepunktsutvikling flere frittstående storhandel-konsepter under et tak direkte tilknyttet bussterminalen i Giæverbukta Analysen fra privat forslagsstiller bidro til en mer offensiv og etableringsvennlig KPA (2007). K1 Storhandel har gjort Tromsø større og mer attraktiv som handelsdestinasjon, og som bysamfunn. K1 Storhandel er både et supplement og en konkurrent til sentrum ny dynamikk kan bidra til økt mobilisering i sentrum, noe hele Tromsø er tjent med. MEN det tar tid å endre overordnet plan med utilsiktede virkninger og overbevise om behovet for endringen når bakteppet er relativt komplekst.

7 HANDELSRESTRIKSJONER Institutt for Bransjeanalyser konkluderer med at kjøpesenteretableringer er effektive virkemidler for vekst i kommunen (IBA, 2010) Kommunale planer som regulerer etableringsmulighetene for kjøpesenter (eller andre næringsetableringer) bør derfor legge til grunn et varsomhetsprinsipp. For sterke etableringsrestriksjoner får ofte utilsiktede virkninger i forhold til konkurransevridning og svekket markedsdynamikk hva må reguleres, hva bør markedet regulere? Satsningen på sentrum bør være offensiv på sentrums fortrinn og gjøre sentrum attraktiv for investeringer og etableringer - Må Tromsø regionen også beskyttes sentrum ved at det legges begrensninger på etableringer i andre sentra? Samtidig, lokale tilpasninger av rikspolitiske føringer er helt nødvendig. Nå er fylkesdelsplanen for kjøpesenter i Troms under revisjon, Tromsø-regionen må ivareta sine interesser her. KULTURMINNEVERNET

8 KULTURMINNEVERNET VERFTSTOMTA Planforslaget for Verftstomta legger til rette for sluttføring av miljøoppryddingsarbeidet i indre havn og omdanning av et gammelt industriområde til et betydelig antall boliger og arbeidsplasser sentralt i Tromsø sentrum. KULTURMINNEVERNET Riksantikvaren har gjort registeringer både i forhold til det historiske Tromsø (NB! Registeret) og kulturminnedatabasen askeladden.no Tromsø kommune har brukt store ressurser på å avklare et rammeverk for utvikling av Tromsø sentrum Etter 20 års planlegging ble endelig kommunedelplanen for Tromsø sentrum vedtatt Et sentralt tema har vært kulturminnehensynet hvor det har vært meglet på en rekke innsigelser fra fylkeskommunen Det er gjennomført og godkjent konsekvensutredning for Verftstomta hvor et hovedtema var kulturminnevern Planarbeidet for omdanning av Verftstomta har pågått i 14 år

9 KULTURMINNEVERNET KULTURMINNEVERNET SKREDDERSØM Planforslaget ivaretar hensynet til registrerte kulturminner i området og ligger innenfor alle kjente rettslige og politiske forutsetninger: Kulturminnedatabasen Askeladden (Riksantikvaren) NB! registeret Det historiske Tromsø (Riksantikvaren) Kommunedelplanen for Tromsø sentrum (Tromsø kommune) Konsekvensutredning for Verftstomta (Tromsø kommune) Åpen runde Verftstomta (Tromsø kommune)

10 KULTURMINNEVERNET Direkte inngrep i fredningssonen Skansen Des 2011 Okt 2012 KULTURMINNEVERNET

11

12 KULTURMINNEVERNET Innsigelsesinstituttet Retningslinjer for innsigelser gis av rundskriv T-2/13, samt rundskriv H-2/14 Viktige interesser skal komme fram så tidlig som mulig Tidligst mulig avklaring på lokalt nivå Innsigelsen skal bare fremmes når det er nødvendig og skal begrunnes konkret, grunnlaget skal være klart og reelt Innsigelsen skal ikke benyttes bare for å komme i posisjon overfor kommunen Forskrifter til kulturminneloven om faglig ansvarsområde (T-6/89) Riksantikvaren forutsettes å ta avgjørelser som innebærer en avveining av allmenne samfunnsmessige hensyn. Vedtak som treffes i henhold til kulturminneloven skal således bygge på en vurdering av motstridende interesser.

13 KULTURMINNEVERNET RA har ikke fremmet uttalelse til verken KDP eller KU, først etter 13 år planlegging fremmer RA innsigelsen på uklart grunnlag og uten avveining av viktig samfunnshensyn RA ønsker en annen byutvikling i nordbyen og forsøker med innsigelsen å komme i posisjon overfor kommunen men er ikke kommunen den nærmeste til å bestemme dette? Skal Nordbyen bli en temapark for kulturminnevern eller skal sentrum utvides her? Det blir interessant å følge meglingen imens er det en ting som er sikkert og det er at tiden går KLIMAFORLIKET

14 KLIMAFORLIKET KLIMAFORLIKET Kommunen har store ambisjoner for Sørbyen og flere private planer er på trappene Vegvesenet har fremmet innsigelse til planforslag som omfatter parkeringsplasser i sentrum sør Vegvesenet har også fremmet innsigelse for å sikre opparbeiding av kommunal vei i området Vegvesenet tilkjennegir at de har snudd i spørsmålet om vegløsning for området, selv om kapasitetsgrensen er nådd for vegsystemet vurderes videreføring som mest aktuell. Ingen utsikter til forbedring av fremkommeligheten til sentrum. Men de stiller seg positiv til utvikling av området. Bakteppet er at vegvesenet legger til grunn at det ikke skal bli noen videre trafikkvekst i sentrum sør som følge av målsetninger i klimaforliket og KVU veivalg Tromsø. Samtidig, ved handelsparken utenfor sentrum, planlegger vegvesenet storstilt veiutbygging.

15 KLIMAFORLIKET Klimaforliket har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange (null-vekst målet) KVU veivalg Tromsø har som mål at halvparten av transportarbeidet skal skje med miljøvennlig transport i 2030 Men også: Kommunene oppfordres til å utvikle helhetlig parkeringspolitikk - har Tromsø det? Avgiftsfordeler for elbiler skal videreføres - blir det mindre parkeringsbehov av det? Kollektivhandlingsplan og sykkelstrategi som oppfølging av NTP bør dette på plass før lokale parkeringsrestriksjoner slik at flere har et godt alternativ til bilen? KLIMAFORLIKET Bilandelen på 60% er på landsbasis stabil (TØI) Norge og Tromsø er både by og land - langt fra alle har et godt kollektivtilbud Flere faktorer påvirker kollektivandelen - bosetningsmønster, tetthet og størrelse på byen/regionen Hva gir redusert utslipp: reisebehovet, transportmiddelvalget og renere teknologi Bymessig fortetting kombinert med et effektivt kollektivsystem, kan bidra til reduksjon av biltrafikken i de store tettstedene. Restriksjoner er også en mulighet, men krever en helhetlig og lokal plan hvor virkninger av restriksjonene er utredet, og hvor det er satt realistiske mål på kort og lang sikt

16 KLIMAFORLIKET Hva skjer når nasjonale og langsiktige mål iverksettes uten lokal og operativ tilpasning? Burde vegvesenet først be kommunen utarbeide en overordnet parkeringsplan fremfor å igangsette en uforutsigbar klappjakt på private planforslag i sentrum? Hvilke prosjekter bør egentlig arresteres av miljøpolitiet? Er det parkeringsplassene i sentrum som skaper miljøproblemet? Bør en overordnet parkeringsplan differensiere mellom korttids- og langtidsparkering? Hvordan er det mulig å innføre restriksjoner uten konkurransevridende virkning? Bør man akseptere trafikkøkning i knutepunktene fordi vekst her gir høyest kollektivandel? Ligger det en miljøgevinst i at sentrum blir mindre attraktivt for riktige etableringer og at disse presses ut av sentrum? Hvordan bør planoppgaven defineres? Hva er politisk legitimt? Skal byutviklingen i sentrum kun være for de som bor sentralt og med tilfredsstillende kollektivdekning eller er sentrum for hele regionen, for beboere og besøkende med ulike formål? Skal Sørbyen bli en temapark, et klimamuseum, for de spesielt interesserte eller skal sentrum utvides som fullversjon urbant knutepunkt for alle? KLIMAFORLIKET MACK KVARTALET - JA saken i JA kommunen? Rett virksomhet på rett sted eneste mulige motor for handelsutvikling i sentrum/storgata (IBA) Kan bidra med over 1000 arbeidsplasser i sentrum Kan bidra med mellom 5000 og besøkende pr dag Bilandel under 50% - her ligger miljøgevinsten ved etablering i sentrum Storslagent parkanlegg og bymessig omdanning av et industriområde MEN, kjøpesenter, parkering og tilgjengelighet er komplementære funksjoner i et levedyktig prosjekt Planene for Mack kvartalet blir en NEI sak dersom kommunen velger å lage et Klimamuseum av Sørbyen. Det vil medføre økt aktivitet og transportarbeid andre steder i byen.

17 KLIMAFORLIKET - JA saken i JA kommunen? De fleste kommuner som ønsker utvikling og vekst i sentrum ville nok være positiv til dette Sentrumsløftet når ulempene/avbøtende tiltak er begrenset Kommunen må imidlertid akseptere konsekvensene av etableringen i form av økt trafikk i knutepunktet, men da med visshet om at andre steder vil tilsvarende etablering skape enda mer trafikk. - Ser kommunen denne miljøgevinsten? Foreliggende trafikkutredinger, som er omfattende, viser med all tydelighet at alle trafikale hensyn kan ivaretas også ved utvikling av fullversjon urbant knutepunkt for alle velger kommunen å forholde seg til resultatet fra egne dokumentasjonskrav? Konkret koker det ned til valg av kryssløsning og hvor det tillates atkomster/parkering. kan kommunen og vegvesenet støtte seg eksempler med til tilsvarende tiltak for å bedre fremkommelighet og sikkerhet? Etter flere tidkrevende runder med utarbeidelse av dokumentasjon er signalene fra byråden i Tromsø kommune positive. I lys av prosessen som har vært blir det allikevel spennende å se hvordan kommunen argumenterer og hvilke uttalelser som kommer fra sektormyndighetene. KLIMAFORLIKET

18 KLIMAFORLIKET KLIMAFORLIKET

19 KLIMAFORLIKET REFLEKSJONER

20 REFLEKSJONER - tidstyvene Tidstyv 1: Manglende lokale planer. For å unngå målkonflikt og utilsiktede virkninger av rikspolitiske føringer er det behov for lokale planer som ivaretar helheten og gjør lokalsamfunnet operativt og utviklingen målrettet. Tidstyv 2: Manglende varsomhetsprinsipp. Gitt en markedsstyrt samfunnsutvikling bør varsomprinsippet ligge til grunn når det vurderes restriksjoner som påvirker konkurranseforhold og markedsdynamikken i lokalsamfunnet det kan få direkte innvirkning på samfunnets mål om vekst og utvikling, og ofte utilsiktede virkninger som det tar tid å rydde opp i. - Markedet er verktøyet for realisere byutviklingen, da må ikke reguleringer ødelegge verktøyet. Tidstyv 3: Manglende helhet. Sektormyndighetene har ikke demonstrert at de tar ansvar for helheten i lokalsamfunnet. Innsigelsesinstituttet må innskjerpes og praksisen endres når det fra sak til sak brukes som brekkstang for å komme i posisjon overfor kommunen. Tidstyv 4: Manglende fokus. Når transformasjon og fortetting blir ansett som konfliktfullt og med konkurrerende målsetninger blir prosessene kronglete og vi blir ikke i stand til å gjøre de gode valgene. Utvikling av fullverdige urbane knutepunkter vil være sammensatt, og det er viktig å fokusere på det komplementære og politisk legitime for å jobbe målrettet. Tidstyv 5: Manglende allianse. Samarbeidet mellom kommunen og privat forslagsstiller er ineffektivt og har stort forbedringspotensial. REFLEKSJONER veien mot mer effektiv planlegging Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har store ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Vi skal bidra til å rydde vei i unødig regelverk, og vi skal være spydspissen i jakten på tidstyver og ineffektive arbeidsmåter. kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner Kommunene får nøkkelrollen tar de den?

21 REFLEKSJONER den operative alliansen Både kommunen og forslagsstiller inngår i byens verdinettverk og er med å skape verdiene, veksten og utviklingen. Men hva kjennetegner deres innbyrdes relasjon og hvilke holdning til hverandre bør dette avstedkomme? - Fiender, konkurrenter, samarbeidspartnere, komplementer? Når kommunen skal realisere en helhetlig markedsstyrt byutvikling er forslagsstiller den nærmeste allierte i planleggingen fordi de blant annet besitter markeds- og gjennomføringskompetanse Kommunen og forslagsstiller kan utgjøre en komplementær og operativ allianse for å blant annet imøtekomme rikspolitiske mål, retningslinjer og bestemmelser på en effektiv måte Det er også viktig å sette kunnskap først, fremfor hvem som bidrar med kunnskapen. Når det stilles dokumentasjonskrav må leveransen være faglig tilfredsstillende og resultatene følges opp. Et sted å begynne er en videreutvikling av rutiner og maler for saksbehandlingen (planveilederen). En lokal planveileder har mulighet til å gå lengre en departementets veileder T-1490, men det er et annet foredrag. Det var noen refleksjoner for å fange tidstyvene, TAKK FOR MEG! AT plan & arkitektur AS Torstein Piltingsrud m e.

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Regional plan for handel, service og senterstruktur. Forslag til planprogram

Regional plan for handel, service og senterstruktur. Forslag til planprogram Regional plan for handel, service og senterstruktur Forslag til planprogram 1 Bilder: Kjørbokrysset/Sandvika Storsenter Drøbak torg 2 Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 6 2. Rammer

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 18/2015 BUK-sak 8/2015 Dato: 08.12.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 2011/622 602

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV.

HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV. HØRINGSNOTAT - FORENKLINGER I PLANDELEN AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MV. HØRINGSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 PLANAVDELINGEN 5. AUGUST 2015 15/296 Alminnelig høring Notat om forenklinger i plandelen av plan- og

Detaljer

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø

Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Effektive, trygge og miljøvennlige løsninger for fremtidens transport i Bodø Styringsgruppens forslag, april 2011 1 ra5102509 2 Forord Bodø står overfor mange oppgaver innen samferdsel og byutvikling.

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel

Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel Tønsberg Kommune postmottak@tonsberg.kommune.no Tønsberg, 27. februar 2015 Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel Det vises til Kommuneplanens arealdel, med høringsfrist 27. februar 2015. Tønsberg Næringsforening

Detaljer

Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23

Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 15. juni 2012. Planforslag høringsutgave Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 Del 1: Strategier for samordnet areal- og transportpolitikk Handlingsprogram og planretningslinjer Foreløpig bilde,

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Seminar og verksted 1. og 2. november 2012. Bokstaven «h» i runealfabetet omkr. år 1000. Regionalplan for areal og transport på Haugalandet

Seminar og verksted 1. og 2. november 2012. Bokstaven «h» i runealfabetet omkr. år 1000. Regionalplan for areal og transport på Haugalandet Rapport Seminar og verksted 1. og 2. november 2012 Bokstaven «h» i runealfabetet omkr. år 1000 Regionalplan for areal og transport på Haugalandet 1 Seminar og verksted Regionalplan for areal og transport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Byggetid er penger. Boligprodusentenes planstudie. Et samarbeidsprosjekt mellom Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret AS

Byggetid er penger. Boligprodusentenes planstudie. Et samarbeidsprosjekt mellom Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret AS Byggetid er penger Boligprodusentenes planstudie Et samarbeidsprosjekt mellom Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret AS 1 Forord Her foreligger Boligprodusentenes Planstudie som en sammenstilling

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.

Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 23.03.2015 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 23.03.2015 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15

Detaljer

RAPPORT. Handels- og sentrumsanalyse Sande i Vestfold 2014/41. Hanne Toftdahl

RAPPORT. Handels- og sentrumsanalyse Sande i Vestfold 2014/41. Hanne Toftdahl RAPPORT 2014/41 Handels- og sentrumsanalyse Sande i Vestfold Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling Prosjektleder Oppdragsgiver Publisert Rapport nummer

Detaljer

Formannskapets sakliste 12.01.04

Formannskapets sakliste 12.01.04 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 12.01.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen 12.01.04Tid: Kl. 16.00 NB! Merk dag og tid. Eventuelle forfall må

Detaljer

Gåstrategi for Haugesund kommune

Gåstrategi for Haugesund kommune Gåstrategi for Haugesund kommune Februar 2014 Foto omslag: Karmsund. 1 Forord Haugesund kommune har i perioden fra august 2012 til februar 2014 arbeidet med å utarbeide en lokal gåstrategi. Arbeidet ble

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Ringerike kommune. Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss. Utgave: 3 Dato: 2012-08-30

Ringerike kommune. Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss. Utgave: 3 Dato: 2012-08-30 Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss Utgave: 3 Dato: 2012-08-30 Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Handels- og byutviklingsanalyse

Detaljer