MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 Aurskog-Høland kommune TID: kl. 11:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til eventuelt tlf Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Gruppemøtene starter kl. 08:15 Kl 10:00 før valgstyret og formannskapsmøtet som starter kl 11:00 - Orientering fra KoRus om ungdomsundersøkelsen som er gjennomført i Aurskog-Høland Kl 12:00 Lunsj SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 92/15 REFERATER FORMANNSKAPET Formannskapet: 93/15 HØRING - NYE ENERGIKRAV TIL BYGG 94/15 FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER - SUPLERINGSVALG AV MEDDOMMER TIL NEDRE ROMERIKE TINGRETT FOR PERIODEN /15 ORDFØRER ORIENTERER FORMANNSKAPET /15 RÅDMANNEN ORIENTERER FORMANNSKAPET /15 EVENTUELT FORMANNSKAPET Plansaker: 98/15 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDJORDET - FELT B GANGS BEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN

2 99/15 SØKKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR ETABLERING AV TO LEILIGHETER PÅ EIENDOMMEN 152/8, SETSKOG Bjørkelangen, Jan A. Mærli ordfører

3 SAK NR.: 92/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 5961/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/1321 Saksbeh.: Rune A. Holter Arkivnøkkel.: 033 Formannskapet /15 REFERATER FORMANNSKAPET Vedlegg: 1. Høringsliste Rådmannens innstilling:. Referatene tas til etterretning.

4 SAK NR.: 93/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 5609/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/539 Saksbeh.: Ole-Christian Østreng Arkivnøkkel.: S00 &13 Formannskapet /15 HØRING - NYE ENERGIKRAV TIL BYGG Vedlegg: 1. Høringsbrev med høringsforslag, fra Direktoratet for byggkvalitet datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): - Innst. S. 390, (Klimaforliket) - Energi- og klimaplan for Aurskog-Høland kommune Saksopplysninger: Byggesektoren står for om lag 40 % av energibruken i Norge. I klimaforliket i Stortinget ble det besluttet at energikravene i byggteknisk forskrift skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i I Sundvolden-erklæringen fastslår Regjeringen at de vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket. En hovedhensikt med forslaget er å redusere bruken av energi til drift av bygg. Forslaget til nye energikrav på passivhusnivå gir en betydelig energieffektivisering for nye bygg, og vil innebære en skjerping tilsvarende eksempelvis 26 % for boliger og 38 % for kontorbygg. Kravene gjelder i hovedsak nye bygg og hovedombygginger, som utgjør ca. 1-2 % av bygningsmassen årlig. Når kravene får full effekt for nye bygg og hovedombygginger (fra 2020), anslås det en samlet energieffektivitet på om lag 1-1,2 TWh per år. En annen hensikt med endringen av energikravene, er å gjøre regelverket enklere og mer effektivt fordi flere brukere (både byggenæringen og kommuner) i dag har gitt uttrykk for at dagens energikrav er komplisert. Forslaget til endrede energikrav til bygg er i korte trekk og punktvis: 1. Dagens innretnnig av kravene foreslås i hovedsak videreført, der rammekrav blir hovedinnretning og netto energibehov videreføres som beregningspunkt 2. Kravet til energiforsyning foreslås endret og forenklet, der reguleringen av fossil energi skjerpes, mens reguleringen av direktevirkende elektrisitet foreslås avviklet (dvs. økt frihet til å velge elektrisitet til oppvarming)

5 3. Nytt krav til energiforsyning består i at bygg over 1000 m 2 BRA må ha fleksible varmeløsninger, mens småhus må bygges med skorstein 4. Forenklinger for fritidsboliger og mindre bygg, der grensen for unntak fra energikravene heves fra 50 m 2 til 70 m 2 5. Det er ingen forslag for tilrettelegging av nye løsninger, eksempelvis solenergi 6. Energikravene får ny «drakt», dvs. ny struktur og klarere språk for å gjøre regelverket tydeligere og lettere å forstå og praktisere Relevante bestemmelser: - Gjeldende byggteknisk forskrift (TEK 10) Vurderinger: Aurskog-Høland kommune har selv vedtatt en offensiv klima- og energipolitikk gjennom energi- og klimaplanen. Kort sagt har denne planen til hensikt å motivere til og gjennomføre tiltak som fører til mindre klimagassutslipp, det være seg direkte og lokalt men også indirekte andre steder i landet og verden. Aurskog-Høland kommune er en jord- og skogbrukskommune, og har god solinnstråling og relativt sett gode vindforhold. Ergo, energiressursene fra naturens side er bioenergi i ulike former og sol- og vindenergi. Dette gjenspeiler seg i energi- og klimaplanen, og i vårt daglige arbeid for å redusere klimagassutslippene. Når Aurskog-Høland kommune har gjort sine vurderinger, har vi støttet oss på de signaler som eksempelvis Nobio og Norsk solenergiforening har gitt. Reduksjon i klimagassutslipp er i første rekke fokus for Aurskog-Høland kommune når vi vurderer forslaget til endrede energikrav til bygg. Energibehov og energiforbruk i byggene er viktig, men ikke det viktigste. Energi har mange former, og det er mange måter å bruke energien fleksibelt på. Riktig energibruk trenger nødvendigvis ikke føre til redusert energiforbruk, men alltid føre til mindre klimagassutslipp. Aurskog-Høland kommune ønsker også å understreke at vi vil at den til en hver tid gjeldende TEK skal legge til rette for, i tillegg til reduserte klimagassutslipp og miljøvennlig bygging, innovasjon og behov i framtida. Noen av de forslagene til endringer som foreligger i høringsforslaget er som å «gå et par skritt tilbake i tid». Det beste eksemplet på det er at dersom høringsforslaget trer i kraft vil det være tillatt at alle boliger og bygg under 1000 m 2 varmes opp kun med direktevirkende elektrisitet til panelovner, gjennomstrømningsovner og gulvkabler. I tillegg vil forslaget gjøre det tillatt å installere en elkjel i et vannbårent system. Det er først og fremst forslaget om å avvikle reguleringen av direktevirkende elektrisitet til oppvarming Aurskog-Høland kommune ønsker å understreke at vi er imot. Elektrisitet er en form for høyverdig energi, som er etterspurt i dag og antagelig vil bli mer etterspurt i framtida i tråd med samfunnsutviklingen. Høyverdig energi som elektrisitet må brukes til belysning, elektriske artikler og utstyr som datamaskiner, tv, vaskemaskiner, elbil, mm., og ikke til oppvarming hvor vi har gode alternativer som eksempelvis bioenergi og solenergi. Det er viktig å bruke elektrisitet på en riktig måte. Bruk av (økt bruk av) elektrisitet til oppvarming fører med stor sannsynlighet til behov for økt import av elektrisitet i deler av året. Så lenge det ikke er noen formelle og overordna krav om hva slags elektrisitet som skal importeres, risikerer vi at den importerte strømmen stammer fra forurensende kullkraft og vil medføre 5

6 økte klimagassutslipp. Med bakgrunn i dette må ikke reguleringen av bruk av direktevirkende elektrisitet til oppvarming avvikles. Reguleringen knytta til elektrisitet til oppvarming burde egentlig heller vært strammet inn. Et annet poeng ift. at det ikke er fornuftig å legge til rette for mer bruk av elektrisitet, og heller bruke elektrisiteten på en mer fornuftig måte (dvs. ikke til oppvarming) er at mer bruk av elektrisitet til oppvarming vil føre til høyere belasting på el-nettet i kalde perioder. El-netter har allerede i dag kapasitetsutfordringer, og enda høyere belastning i kalde perioder vil medføre høye nettkostnader og sårbare varmeanlegg. Å sette grensen for å kreve at energifleksible varmeløsninger helt opp til 1000 m 2 BRA er ikke en god endring. Det er positivt at det kreves energifleksible varmeløsninger, men Aurskog- Høland kommune mener at kravet må gjelde allerede for bygninger på 500 m 2 (slik som i TEK 10). En hensikt med nytt energikrav var å gjøre regelverket lettere forståelig. Det bør derfor defineres tydelig hva som menes med energifleksible varmeløsninger, slik at de som skal forholde seg til ny byggteknisk forskrift forstår hva som gjelder. Videre er det betydelig gevinster å hente i reduserte klimagassutslipp ved å legge til rette for flere, og til nå, nye fornybare energiløsninger som for eksempel sol- og vindenergi. Krav om og retningslinjer for hvordan eksempelvis sol- og vindenergi brukes ved bygging av nye bygg og ved større ombygginger, må derfor innarbeides i de nye energikravene til bygg. Vi ønsker å nevne at vi syns det er fornuftig at det fastsettes krav om at småhus skal ha skorstein. Til slutt ønsker Aurskog-Høland kommune å understreke viktigheten av også å vurdere og bruke miljøriktige materialer, i tillegg til miljøriktig energibruk. Det er energi og materialer, samt transport, som hovedsakelig står for klimagassutslippene ved bygging. Bygg som er bygget med mye tre eller bygget kun i tre (eksempelvis massivtre), har et bedre klimagassregnskap enn tilsvarende bygg som eksempelvis er bygget i stål og betong. Nye byggtekniske forskrifter, hvis hensikt er å bidra til at bygg skal bli mer miljøvennlige bygg, burde absolutt inneholde retningslinjer og krav om hvordan man kan vurdere og velge miljøriktige materialer til både bygningskropp og øvrig. Konklusjon: Aurskog-Høland kommune avgir høringssvar i samsvar med hva som kommer fram under Vurderinger ovenfor. Rådmannens innstilling:. Aurskog-Høland kommune avgir høringssvar i samsvar med hva som kommer fram under Vurderinger ovenfor. 6

7 SAK NR.: 94/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 6184/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/1193 Saksbeh.: Rune A. Holter Arkivnøkkel.: 033 Formannskapet /15 FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER - SUPPLERINGSVALG AV MEDDOMMER TIL NEDRE ROMERIKE TINGRETT FOR PERIODEN Vedlegg: 1. Brev av fra Nedre Romerike tingrett. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): E-post av fra Hege Rebbeng Friksdatter til Nedre Romerike tingrett, søknad om fritak fra vervet som meddommer. Saksopplysninger: Hege Rebbeng Friksdatter er valgt av Aurskog-Høland kommune som medlem av meddommerutvalget for Nedre Romerike tingrett. Hun har i e-post av til Nedre Romerike tingrett bedt om «permanent fritak» fra vervet pga. sin arbeidssituasjon. Etter domstollovens 74 kan et medlem av meddommerutvalget kreve seg slettet fra utvalget. Retten kan bare frita en meddommer for hver enkelt sak vedkommende trekkes ut i. For «permanent fritak» er det kommunen som må ta standpunkt til dette, og eventuelt innvilge fritak. Tingretten har derfor oversendt søknaden til Aurskog-Høland kommune og ber om at kommunen tar standpunkt til søknaden, og at det velges ny meddommer i Hege Rebbeng Friksdatter sted hvis kommunen velger å innvilge søknaden. Valg av nytt medlem vil gjelde for perioden Det skal velges en kvinne. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden om permanent fritak innvilges, og at det velges ny meddommer i Hege Rebbeng Friksdatter sted for perioden Rådmannens innstilling:. 1. Hege Rebbeng Friksdatter fritas som medlem av meddommerutvalget i Nedre Romerike tingrett for resten av perioden

8 2. Som nytt medlem av meddommerutvalget i Nedre Romerike tingrett for resten av perioden , velges.. 8

9 SAK NR.: 95/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 5962/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/1322 Saksbeh.: Rune A. Holter Arkivnøkkel.: 033 Formannskapet /15 ORDFØRER ORIENTERER FORMANNSKAPET

10 SAK NR.: 96/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 5963/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/1323 Saksbeh.: Rune A. Holter Arkivnøkkel.: 033 Formannskapet /15 RÅDMANNEN ORIENTERER FORMANNSKAPET

11 SAK NR.: 97/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 5964/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/1324 Saksbeh.: Rune A. Holter Arkivnøkkel.: 033 Formannskapet /15 EVENTUELT FORMANNSKAPET

12 SAK NR.: 98/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 5849/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/697 Saksbeh.: Henry Michael Ødegaard Arkivnøkkel.: PLAN Formannskapet /15 FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR NORDJORDET - FELT B GANGS BEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Planbeskrivelse 2. Forslag til detaljreguleringsplan for Nordjordet B5-2, datert Forslag til detaljplanbestemmelser for Nordjordet B5-2, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Reguleringsplanen for Nordjordet. Saksopplysninger: Reguleringsplanen for Nordjordet stiller krav om godkjente detaljplaner for delfelt som forutsetning for utbygging. Block Watne fremmer nå slik detaljplan for delfelt B5-2. Igangsetting av planarbeid har blitt varslet på vanlig måte. Det foreligger tilbakemeldinger fra Ruter AS, Statens vegvesen, fylkesmannen og fylkeskommunen. Innspillene er gjennomgått av forslagsstiller i planbeskrivelsen. Planforslaget fremmes for 1.gangs behandling og offentlig ettersyn. Planområdet størrelse er på omlag 13 daa. Innenfor planområdet er det funnet plass for 51 boenheter. Det legges opp til et differensiert tilbud av boliger, med både 2 roms, 3 roms og 4 roms leiligheter samt eneboliger i kjede. Det er avsatt 3 lekeplasser. Området består av delområder som kan bygges ut uavhengig av hverandre. Hele området planlegges bygd ut over 2-2,5 år. For nærmere om innholdet i planforslaget vises det til planbeskrivelsen. Relevante bestemmelser: Plan- og bygningsloven

13 Vurderinger: Det legges opp til et felt med et romslig og åpent preg, med forholdsvis høy utnyttelse. Boligene er vestvendte. Det gir gode lys- og solforhold. Kravene til utearealer, barns lek, parkering m.v. er ivaretatt på en god måte. Forslaget til detaljplan for delfelt B 5-2 er et gjennomarbeidet planforslag. Det er utarbeidet i samsvar med den overordnete reguleringsplanen for hele Nordjordet. Økonomiske vurderinger: Utbyggingen må forholde seg til utbyggingsavtalen som i sin tid ble inngått for hele Nordjordet. Alternativer og konsekvenser: Planforslaget kan godkjennes eller ikke godkjennes utlagt til offentlig ettersyn. Konklusjon: Planforslaget anbefales utlagt til offentlig ettersyn. Rådmannens innstilling:. Formannskapet godkjenner forslaget til detaljreguleringsplan for felt B 5-2, Nordjordet, datert , med bestemmelser datert , utlagt til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens

14 SAK NR.: 99/15 Utvalg: FORMANNSKAPET Lnr.: 6167/15 Møtedato: Arkivsaksnr.: 15/546 Saksbeh.: Henry Michael Ødegaard Arkivnøkkel.: GA 152/8 Formannskapet /15 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR ETABLERING AV TO LEILIGHETER PÅ 152/8, SETSKOG Vedlegg: 1. Søknad om dispensasjon datert Oversiktskart 3. Detaljkart 4. Situasjonskart 5. Uttalelse fra Statens vegvesen datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert Akershus fylkeskommune datert Saksopplysninger: Ved Åserudkrysset på Setskog befinner det seg et verkstedbygg hvor det tidligere har vært leilighet i 2.etasje. Det søkes nå om etablering av 2 leiligheter i 2.etasje. Det søkes om følgende dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel. Fradeling skal kun skje i en avstand på 50 meter fra fylkesvei. Bygget ligger i en avstand på ca.15 meter fra fylkesveien. Ved avkjøring direkte til fylkesvei skal avkjørselen være i samsvar med rammeplan for avkjørsler. Rammeplan for avkjørsler angir streng holdning til avkjørsler fra fylkesvei 21. Tillatelse til utvidet bruk av boligavkjørsel til boligformål bør begrenses. Det bør være et visst antall brukere av avkjørselen fra før. Verkstedet har felles avkjørsel med en boligeiendom. Ved flere enn 7 boligeiendommer med innbyrdes avstand mindre enn 100 meter er fradeling ikke tillatt. Statens vegvesen skriver bl.a.: «Statens vegvesen vil med bakgrunn i rikspolitiske retningslinjer for bolig, areal- og transportplanlegging, trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende trafikanter fraråde at det blir gitt dispensasjon i denne saken.»

15 Naboer er varslet. Alle har samtykket i tiltaket. Relevante bestemmelser: Plan- og bygningslovens 19-2: «Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.» Vurderinger: Vegvesenet har påpekt ulempene i forhold til rikspolitiske retningslinjer. De samfunnsmessige fordelene er etablering av to utleieleiligheter på Setskog, hvor det pr. dag dato ikke er ledige utleieleiligheter. Bygget ligger innenfor det som er den etablerte byggesonen på Setskog. Søker ønsker en optimal utnytting av bygget som opprinnelig, med næringsvirksomhet i første etasje og boliger i 2.etasje. Det gir økonomisk grunnlag for en velstelt og godt vedlikeholdt eiendom. Trafikkmengden på stedet er begrenset til 600 kjøretøy i døgnet og fartsgrensen er 60 km/t. Vår vurdering er at bygda og eksisterende bygning er best tjent med at søknaden om dispensasjon innvilges, og at de samlede fordelene er klart større enn ulempene. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Rådmannens innstilling:. Formannskapet godkjenner søknaden datert om dispensasjon fra kommuneplanens arealplanbestemmelser punkt 3.2, vilkårene d), f) og g), for etablering av to leiligheter i 2.etasje i eksisterende bygg på gnr.152, bnr.8. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser innen 3 uker. 15

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 02.03.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Digitalt førstevalg veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Trondheim kommune

Digitalt førstevalg veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Trondheim kommune Sentralarkivet Postboks 2300 7004 Trondheim Direktoratet for byggkvalitet Postboks 8742, Youngstorvet 0028 OSLO Høringsuttalelse - nye energikrav for bygg Vedlagt følger dokument fra Trondheim kommune.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no 15/1311 Høring nye energikrav til bygg Innspill til DiBK (post@dibk.no), innen 18.05.15 Vi viser til direktoratets høring på forslag til nye energikrav

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 04.05.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet.

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 15.03.2011 Tidspunkt: Felles informasjonsmøte ang. Samhandlingsreformen begynner kl.18.30. Møte i Plan- og

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 87/15 13/2789 Klage, Mosløkkja Møteinnkalling Formannskapet 19.05.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Bredbånd til alle - Bredbåndsprosjekt 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, kommunestyresalen 18.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 88/08 Sak 47/08 Sak 90/08 Sak 91/08 Sak 92/08 Sak 93/08

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer