Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :"

Transkript

1 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : Sosialistisk Venstreparti går til valg på miljø og rettferdighet. Gode fellesskapsløsninger gir et godt samfunn. Vi vil skape en bedre by å bo i for alle. Vår hovedsaker dette valget er nye grønne arbeidsplasser, bedre forvaltning av miljø og en tillitsreform i kommunens tjenester. For vårt politiske arbeid i Kristiansund SV vil vi også støtte oss til Møre og Romsdal SVs vedtatte valgprogram for perioden og SVs vedtatte arbeidsprogram for perioden samt SVs prinsipprogram vedtatt SV ønsker å gjennomføre en tillitsreform i norske kommuner. Vi vil kjempe for mer tillit til faglighet og mindre bruk av tidkrevende byråkratiske kontrollrutiner som vitner om mistillit til offentlig ansatte. Derfor vil vi fjerne unødvendig rapportering og måling, gi ansatte større tillit og mer rom for å gjøre en god jobb. SV vil gå imot alle former for konkurranseutsetting og privatisering av kommunal drift og tjenesteproduksjon. Trafikkutfordringene i Kristiansund er store. SV vil ha en redusert bypakke med minimale bompenger, samtidig som vi fortsetter satsning på buss og sundbåt. På lang sikt vil SV jobbe for en bybane fra sentrum til Løkkemyra.(3-felt innfartsvei) Kristiansund SV støtter større kommuner på Nordmøre der det er naturlig og innbyggerne ønsker det. Større kommuner krever fokus på infrastruktur og en spredning av kommunale tjenesteytere og servicetilbud. SV vil fortsatt arbeide for å sikre et stabilt høyskoletilbud i Kristiansund. Kristiansund SV har et langsiktig mål om å bidra til å dreie byens næringsliv fra stor oljeavhengighet til fornybare næringer innen marine og maritime fag. Kristiansund må bli en mer kunnskapsbasert by og en oljeuavhengig by. Kommunen må være bevisst på sin rolle som samfunnsutvikler. Kristiansund SV ønsker et kulturhus som kan bidra til å styrke kulturlivet i byen, men gode og tilstrekkelige kommunale tjenester i Kristiansund må prioriteres framfor bygging av et nytt kulturhus. Godt valg! Oppvekst og kunnskap Barnehage

2 Barn og unge er 20 % av befolkningen, men 100 % av framtida. Derfor vil SV fortsette satsningen på barnehagene. Barnehagen er en viktig arena for sosialisering, språkutvikling, lek og læring. Den storstilte barnehageutbyggingen de siste årene har sikret alle barn barnehageplass. Fremover er det viktig å fortsette styrkingen av barnehagenes pedagogiske innhold. Barnehagen skal være en viktig arena for utjevning av kunnskapsforskjeller, sikre integrering og språklig og kulturelt mangfold. sikre en bemanningsnorm i barnehagen øke rammene for bruk av tospråklige assistenter (morsmål) styrke de ansattes kompetanse gjennom etter- og videreutdanning legge til rette for at assistenter i barnehagene kan ta fagbrev styrke tilbudet til barn med spesielle behov Skole SV er opptatt av at skolen skal ha plass til alle. Noen lærer fra hodet til hendene, andre lærer fra hendene til hodet. Gjennom økt lærertetthet, tilpasset undervisning, skolemat, frukt og grønt og styrkede vaktmestertjenester, sikrer vi en god skoledag og gode skolebygg, med rom for mestring, motivasjon og kunnskap. Satsning på en god skole et riktig grep for en best mulig fremtid. Det er vår oppgave å gi lærerne tillit og rom til å gjøre en god jobb. øke lærertettheten innføre heldagsskolen, der lekser, mat og fysisk aktivitet er en del av skoledagen gi mer morsmålsundervisning og styrket tospråklig undervisning at helsesøstertjenesten i skolene styrkes kartlegge og bekjempe seksuell trakassering i skolen styrke arbeidet mot mobbing. Innføre mobilhotell på alle skoler og unngå Wi-fi der det er mulig med kabelkoblede PCer at hver skole skal ha tilstrekkelig tilgang på vaktmesterressurser arbeide for at lærerne i grunnskolen får mer videreutdanning og kompetanseheving (stat) at kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) blir styrket ha en skole som i større grad tar hensyn til at noen elever trenger mer praktisk tilrettelagt undervisning ha større muligheter for alternativ undervisning med kombinasjon av praktiske og

3 Barnevern teoretiske fag. i ungdomskolen må ungdom i større grad motiveres til å velge yrkesfag. ha nok lærlingeplasser, slik at de som velger yrkesfag kan fullføre utdanningen sin flere yrkesgrupper inni skolen, slik at lærerne kan få konsentrere seg om undervisning og fag, mens de som har kompetanse på andre områder, f.eks sosionomer og helsesøster, kan håndtere andre deler av elevenes hverdag En god barndom varer hele livet,- og i generasjoner. SV vil jobbe for at alle barn vokser opp med gode oppvekstvilkår. prioritere flere nye stillinger i barnevernet og styrke ressursene for å kunne undersøke bekymringsmeldinger innen fristen sette barnevernet i stand til å drive mer forebyggende arbeid Helse og velferd Velferdsstaten er en forutsetning for å skape et mer rettferdig og solidarisk samfunn. Gode fellesskapsløsninger skal gi enkeltmennesket frihet og trygghet, uavhengig av egne økonomiske og sosiale ressurser. Helse- og omsorgstjenester er en av bærebjelkene i velferdssamfunnet. Disse må være et offentlig ansvar for å sikre et likeverdig tilbud til alle. Trygge offentlige velferdsordninger bidrar til rettferdige betingelser for både brukere og ansatte. Dette kan ikke oppnås dersom tjenestene drives av private aktører med fortjeneste som målsetning. Et velferdssystem skal ta hensyn til hele befolkningen, og SV vil arbeide for et helhetlig tjenestetilbud som bygger på samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Folk skal få hjelp på det behandlingsnivået som er best for den enkelte. Kommunehelsetjenesten skal sikre befolkningen rask og god hjelp og bidra til å forebygge sykdom. Forebyggende og helsefremmende arbeid Kommunen har en viktig rolle å spille for utjevning av fattigdom og sosiale forhold. Ethvert samfunn bør måles etter hvordan man behandler de svakest stilte. Et likeverdig tilbud for alle kan ikke oppnås hvis sosialpolitikken overlates til private aktører. Det offentlige skal alltid utgjøre et sosialt sikkerhetsnett. Kristiansund Kommune må ha en helhetlig rusomsorg som satser tungt både på forebygging, behandling og ettervern. Kommunen må ha rusfrie tilbud og aktiviteter til ungdom.

4 nok kommunale boliger, og spre disse slik at sosiale problemer ikke hoper seg opp i enkelte områder. Det er en viktig kommunal oppgave å utjevne klasseskillene i befolkningen. Derfor bør sosialhjelpssatsene følge standarden til Statens lnstitutt for Forbruks forskning (SlFO). Alle må sikres et verdig liv og anstendige levekår. Altfor mange barn i Norge lever i dag under fattigdomsgrensen. Familier som mottar sosialhjelp eller annen offentlig støtte må få økonomisk hjelp slik at barna kan delta på fritidsaktiviteter. Opprettholde opplevelseskortet. SV mener at folkehelsa fortsatt skal vurderes som et element i all kommunal politikk. Skolehelsetjenesten skal styrkes slik at den blir i stand til å jobbe helsefremmende. Etter innføringen av samhandlingsreformen i 2011 har kommunen overtatt en større del av ansvaret for rehabilitering og oppfølging etter fra spesialisthelsetjenesten. Kapasiteten i kommunehelsetjenesten samsvarer ikke med etterspørselen, og resultatet er lange ventelister og vanskelig prioriteringsarbeid for bl.a. fysioterapeuter og andre yrkesgrupper som jobber med rehabilitering. Kristiansund SV ønsker å øke antall fysioterapihjemler i kommunen, slik at folk får den nødvendige behandlingen for å kunne forbli i jobb, korte ned sykemeldingsperioder, og raskere oppfølging etter sykehusinnleggelser. SV vil arbeide for og støtte opp under tiltak som kan lette planleggingen av egen alderdom. Alle eldre over 80 år må få tilbud om veiledning om tiltak som kan bidra til at de kan leve godt i eget hjem så lenge som mulig. Helse- og omsorgstjenesten Ved redusert helse er gode offentlige helse- og omsorgstjenester nødvendig for å skape trygghet for alle som har behov for hjelp. Disse tjenestene skal være et offentlig ansvar. SV vil sørge for at alle får gode og trygge tjenester som er tilpasset deres behov. Presset på tjenesteområdet vil øke framover. Det skyldes blant annet den økende andelen eldre mennesker i befolkningen, som vil kreve mer av kommunens tjenester. Samhandlingsreformen gjør at kommunen har fått ansvar for flere oppgaver. Det gir en utfordring når det gjelder organiseringen av tjenestene, kompetansen innen tjenesteområdene og ressurstilgangen. De som har store og sammensatte behov for tjenester, skal sikres gjennom en fleksibel organisering av kvalifisert personale. Behovet for lindrende behandling og omsorg vil øke. Det krever forsterket samhandling mellom Helse Møre og Romsdal og Kristiansund kommune, slik at pasienter og pårørende sikres best tilbud. Samtidig bør det legges mer vekt på mestring og rehabilitering. Kronisk syke vil få bedre livskvalitet gjennom en slik

5 satsing. SV mener at Kristiansund kommune må ha en tydelig strategi for hvordan man ønsker å samarbeide med frivillige lag og organisasjoner, brukerutvalg og andre organer som representerer kommunens befolkning. SV ønsker å forsterke samarbeidet mellom helse- og omsorgssektoren og andre fagmiljøer, høgskoler og universitet for å utvikle tilbud og tiltak som er framtidsrettede. Det trengs flere aktivitører og kulturarbeidere i omsorgstjenestene for å tilrettelegge aktiviteter for den enkelte bruker, noe som vil være forebyggende og gi kvalitet i hverdagen. Ha eldreomsorg og helsetjenester i kommunal drift uten konkurranseutsetting. Tilby sykehjemsplass til alle som trenger det. Sykehjemmene må ha høy bemanning og god kompetanse blant de ansatte. øke antall fysioterapihjemler i kommunen. Øke antall omsorgsboliger Innføre bemanningsnorm i Sykehjemmene. gi ansatte tillit og tid nok til å utføre de oppgavene som hver bruker har behov for. Eldre skal ikke settes ut på anbud. Helse- og omsorgstjenestene må tilbys med minimale egenbetalingsordninger. sørge for at det finnes dagsenter og andre treffsteder for eldre fortsette å bygge nye sykehjem for å imøtekomme behovet for institusjonsplasser øke antall legetimer i sykehjemmene etablere skjermede avdelinger for demente ved alle sykehjem legge til rette for at pleietrengende par som ønsker det, kan dele alderdommen i institusjon Psykisk helse og rustilbud Selv om flere mennesker med psykiske lidelser får behandling og annen form for hjelp, øker antallet som venter på tjenester. Mennesker med psykiske lidelser må få bedre oppfølging når de blir utskrevet fra behandling i spesialisthelsetjenesten. SV mener at Kristiansund kommune må forsterke samhandlingen med sykehus og rusomsorgsinstitusjoner. Brukermedvirkning er en forutsetning og et bærende prinsipp i utviklingen av tjenesteområdene. Brukernes og pårørendes erfaringskunnskap er likeverdig med den helse- og velferdsfaglige kunnskapen. Aktivitetstilbudet i det psykiske helsevesenet bør økes for å gi mennesker med psykiske lidelser en bedre hverdag. Et godt og kompetent personale og tilrettelagte boliger er

6 sentrale deler av en meningsfull hverdag. Alle mennesker med rusproblemer må få et raskt tilbud om avrusing, behandling, oppfølging og rehabilitering. Samhandlingen mellom ulike tjenesteområder må styrkes slik at tilbudet blir bedre. Mennesker med rusproblemer må få en tett og individuelt tilpasset oppfølging. SV mener at tilbudet også må inneholde økt satsing på medikamentfrie tilbud, legemiddelassistert rehabilitering og tilrettelagt bolig. Også denne gruppa må sikres verdighet og hjelp, for eksempel gjennom ulike lavterskeltilbud, væresteder, arbeid, aktivitetstilbud og andre skadebegrensende tiltak. Brukermedvirkning er viktig for at kvaliteten på tjenestene skal bli best mulig, og pårørende må sikres hjelp og veiledning. Arbeidsliv og arbeidsgiverpolitikk Kristiansund kommune en arbeidsgiver som har tillit til sine ansatte Det er fullt mulig å skape kommuner der de ansatte har gode lønns- og arbeidsvilkår, og der velferden skapes uten krav om profitt. Det handler bare om politiske valg. SV ønsker en politikk hvor Kristiansund kommune utfører flest mulig av kommunens tjenester i egen regi. Vi vil at kostnadene ved offentlige tjenester i størst mulig grad skal brukes på førstelinjetjenester utført av kommunens egne ansatte. Ved å utføre tjenestene i egen regi, vil vi unngå at stadig mer av ressursbruken går til anbudsarbeid og kontrolloppgaver. Den beste velferden skapes av trygge og kompetente ansatte. SV går til valg på et løfte om en god arbeidsgiverpolitikk i Kristiansund kommune. SV-kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som sikrer gode velferdstjenester. Gjennom å være del av en sterk og velordnet offentlig sektor kan kommunen samtidig være en korreksjon til markedet. Det kan bidra til å sette en standard for arbeidslivet og motvirke arbeidskriminalitet og sosial dumping i andre sektorer. SV vil at : Kristiansund kommune må være en god arbeidsgiver, og aktivt fremme likestilling og likeverd uavhengig av kjønn, alder, etnisk eller kulturell bakgrunn, seksuell I orientering, religion, livssyn eller funksjonsnivå. Alle ansatte i kommunen skal ha rett til hel stilling og fast ansettelse. Deltidsansatte som ønsker det bør tilbys ansettelse i full stilling. Kristiansund kommune må føre(opprettholde) en god og aktiv seniorpolitikk, slik at flere ansatte får mulighet til å stå lenger i arbeid. Seniorenes opparbeidede kompetanse må ses på som en ressurs for kommunen. Ordinære kommunale oppgaver skal utføres i kommunal regi. Dersom kommunale oppgaver blir konkurranseutsatt må kommunen stille forpliktende krav om lønns- og pensjonsbetingelser minst på nivå med offentlige tariffavtaler. Der hvor tjenester kjøpes av andre må kommunen aktivt påse at hovedleverandør tar solidaransvar for underleverandører.

7 Kommunen må gå foran i kampen mot sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Kristiansund kommune må gå foran med et godt eksempel og ta inn flere lærlinger i sine virksomheter. Det må stilles krav om at bedrifter som utfører oppdrag for det offentlige skal være godkjent som lærebedrift og ha læreplasser. Kommunen må legge til rette for at ansatte uten formell kompetanse kan ta fagbrev som helsefagarbeider og i barne og ungdomsarbeiderfaget Kristiansund kommune må ha gode varslingsrutiner for ansatte som vil melde om feil og mangler på arbeidsplassen, og det må sikres en god oppfølging av varslere. Kommunen må organiseres slik at innbyggerne opplever høy kvalitet på de offentlige tjenestene. De offentlige tjenestene må være tilgjengelige for alle. Kommunale oppgaver må ikke konkurranseutsettes, settes ut på anbud,skilles ut eller privatiseres. Styringsmodeller fra privat næringsliv er heller ikke særlig anvendelige i offentlig tjenesteyting. Derfor vil SV redusere antall kommunale selskaper til et minimum. Dersom hensynet til langsiktig samfunns-sikkerhet tilsier det, bør det være offentlig eierskap og drift i all kommunalt ansvar. Kommunen må si nei til bruken av OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). De kommunale oppgavene utføres best i egenregi. Kommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler. Det må utarbeides en framtidsrettet nærings- og sysselsettingsplan for kommunen, i samarbeid med lokalt næringsliv. Kommunen må utvikle kvalitet og innhold i tjenestene gjennom tett samarbeid mellom ansatte, politikere og innbyggere. Samarbeidet bør bygges på de gode resultatene fra kvalitetskommuneprogrammet. samarbeide med fagbevegelsen om tiltak for å øke kompetansen og bidra til etterutdanning av kommunalt ansatte. arbeide for forsøk med sekstimers arbeidsdag med full lønnskompensasjon at kommunen i større grad bruker egne ansatte i stedet for eksterne konsulenter når kommunens tjenestetilbud skal evalueres og utvikles arbeide for å sikre ansattes ytringsfrihet og styrke varslernes stilling, blant annet gjennom et godt samarbeid mellom fagbevegelsen og kommunenes administrasjon og politikere Kristiansund kommune en oppdragsgiver som tar ansvar Når Kristiansund kommune gir anbud til private oppdragstakere, vil SV arbeide for at kommunen fører nøye kontroll med at de private oppdragstakerne tilbyr sine ansatte lønns- og arbeidsforhold som er i tråd med med norsk lov- og avtaleverk. Kommunen skal arbeide aktivt mot alle former for sosial dumping. Dette oppnås blant annet ved å: stille krav om lønns- og arbeidsforhold i anbudsdokumentene sette av ressurser i kommunen til å følge opp oppdragstakere i alle ledd i kontraktskjeden

8 samarbeide nært med fagbevegelsen for å avdekke brudd på norsk lov- og avtaleverk samt anbudsbetingelsene Skjenkepolitikk Alkoholkonsumet i Norge har økt kraftig i de seinere årene, med de uheldige følgene dette får både for enkeltpersoner og miljøer. For SV er det et mål å få konsumet av alkohol ned. Derfor vil vi nøye vurdere utviklingen av utelivet i sentrum. Byen skal også ved kvelds- og nattestid være et trygt og trivelig sted å bo og ferdes for alle. SV vil basere sin skjenkepolitikk på politiets faglige vurderinger knyttet til bl. a. skjenketid. begrense omfanget av skjenking gjennom en restriktiv skjenkepolitikk, spesielt med tanke på brennevinsservering styrke skjenkekontrollen ha strenge og rettferdige reaksjoner på brudd på skjenkereglene og butikksalg av alkohol til ungdom under 18 år bidra til at det opprettholdes rusfrie, uformelle møtesteder for ungdom i sentrum støtte rusfrie arrangementer gå imot at det gis skjenkebevilling på idrettsarenaer og -arrangementer og andre arrangementer der publikum for en stor del består av familier eller ungdom under 18 år Byutvikling og miljø Byen er til for menneskene. Bolig, arbeid, skole, transport, natur og kultur danner en ramme rundt dagliglivet og påvirker hvordan vi har det. SV-kommunen skal ha en helhetlig og langsiktig byplanlegging med stor vekt på miljøvennlige løsninger. Det er innbyggernes behov og ikke enkeltpersoners profitt som skal være det viktige når byen vår skal utvikles. Kristiansund skal være godt å bo og leve i! Byen skal være tilrettelagt slik at alle, uavhengig av funksjonsevne, skal kunne ta del i alle sider av bylivet og nyte godt av tjenestene som ytes i byen. Byens havn og sentrumstruktur er en viktig del av vår identitet for byens innbyggere. Å bevare byens særpreg er et mål ikke bare av lokal, men også av nasjonal betydning. SV vil gå imot inngrep i denne bygningsmassen. bevare og videreutvikle eldre hus og brygger, blant annet ved å etablere en tilskuddsordning for eiere som vil tilbakeføre husene til opprinnelig eksteriør at kommunen, som en stor eier av hus og eiendommer, tar ansvar for et forsvarlig vedlikehold av sine Samtidig som vi vil bygge flere boliger, vil vi verne matjord. Dette er to hensyn som

9 det er avgjørende å balansere på en god måte. Vi har ingen matjord å miste, derfor trenger vi grundig arealplanlegging slik at denne typen interessekonflikter unngås. bærekraftig byutvikling SV vil at veksten skal være bærekraftig og være tilpasset byområdets bæreevne. Et bysamfunns bæreevne vil være definert av tilgangen til blant annet boliger, skoler, barnehager, sykehjem, arbeidsplasser og mye annet. I tillegg bestemmes bæreevnen av teknisk infrastruktur, som for eksempel transportsystemet og næringsarealer. Hvis boligene ligger langt unna arbeidsplassen, vil mange være avhengig av privatbil eller kollektivtransport for å reise til og fra arbeid, barnehage, skole og fritidsaktivitet. Det er for dårlig kollektivtilbud og veiene har for dårlig kapasitet, slik at arbeidstakere bruker for mye tid på transport og i kø til og fra arbeidsstedet. Derfor må utbyggingsplaner legge større vekt på transportløsninger og bomiljø. Reisetiden til arbeidsplassen vil være bestemmende for om en bedrift vil få tak i arbeidskraften som trengs. Gjennom mange tiår med utbygginger som ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til en helhetlig bypolitikk, er både trafikkproblemer økt og bomiljøer forringet. En grønn og miljøvennlig by SV-kommunen vil prioritere natur- og friområder. Å nytte og nyte Kristiansunds naturkvaliteter skal være enkelt for alle. Den nære tilknytningen til sjøen er en kvalitet i Kristiansund som må utnyttes bedre enn i dag. SV vil sørge for fri ferdsel i strandsonen. sørge for flere tilgjengelige friområder i hele kommunen. Være kritisk til omregulering av friområder til andre arealformål satse på alternative energikilder til oppvarming og støtte planene om fjernvarmeanlegg stille strenge miljø- og kvalitetskrav til all utbygging og rehabilitering. Naboers ulemper må vektlegges i større grad. at de bilene som kommunen eier eller leier er i hovedsak elbiler aktivt delta i utviklingen av kommunens Klima- og energiplan i forbindelse med revidering i 2015 fortsette arbeidet med å redusere avfallsmengdene, øke kildesorteringen og ressursgjenvinningen styrke renholdet i byens offentlige rom og flere offentlige søppeldunker hindre reklamefinansierte informasjonstavler fra offentlige rom Flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende De farlige klimaendringene truer verdens livsgrunnlag. Skal vi lykkes i å snu den foruroligende utviklingen, må hver enkelt kommune gjøre sitt. SV støtter tiltak som kan redusere klimagassutslipp og annen forurensning, og vil prioritere virksomhet som tar vare på miljøet. Kristiansund SV vil at flere går, sykler eller reiser kollektivt til daglige gjøremål. En by med lavt behov for transport med bil trenger mindre plass til vei. Derfor bør bypakke

10 Kristiansund endres til å satse på kollektiv transport og dermed mindre på privatbil. SV aksepterer ikke bompengeordninger som favoriserer privatbilisme. For å redusere CO2-utslipp fra transport er det viktig at bilbruken reduseres kraftig. For SV er løsningen å skape et bedre transportalternativ enn privatbilen. Dette vil bestå av gode og trygge gangveier og snarveier, egne separate sykkeltraseer og et godt utbygd og rimelig kollektivtilbud. Drift og vedlikehold av gangveier, sykkelveier og kollektivtilbudet må økes kraftig. Et mål er å gjøre kollektivtransporten gratis i kommunen. Der innfartsveien kan få tre felt, skal det ene feltet være forbeholdt kollektivtrafikken. Vi vil i fremtiden trenge langt større kollektivdekning og et kollektivsystem som kan begrense trafikken på etablert trafikkareal. prioritere gående, syklende og kollektivreisende helst med egne separate traseer bedre trafikksikkerheten for gående og syklende Sikre sundbåten og bedre rutetilbudet på kveld og helg. etablere flere sykkelparkeringsplasser i sentrum. innføre rabattert kollektivkort tilsvarende ungdomskortet som gjelder på alle transportmidler vurdere rushtidsavgift for biler med mindre enn tre personer foreslå belønningsordninger for miljøvennlige arbeidsreiser til fots, på sykkel og med kollektivtransport for kommunens arbeidstakere. at kommunen benytter og støtter opp om bildeleordninger innføre en bedre parkeringspolitikk med progressiv takst som tilgodeser handlende i sentrum og for senterområdene på Løkkemyra. likestille kjøpesentrene med sentrum ved å avgiftsbelegge parkeringsplassene likt. Næring Vi må skape for å dele, men vi må også dele for å skape. Velferdsstaten og en aktiv kommune er viktige grunner til at næringsliv i Kristiansund går bra. En aktiv næringspolitikk med visjoner om grønn omstilling er viktig for videre full sysselsetting i årene som kommer. Kommunen må bidra aktivt til at vi har arbeidskraft med kompetanse, at flere kan delta i yrkeslivet. SV vil bidra til at flere tør å starte bedrifter gjennom de gode sosiale ordningene vi allerede har og som vi kan forsterke. Det anslås at 90 % av all innovasjon skjer i eksisterende bedrifter, og at 10 % skjer av gründere. Det betyr altså at det er et stort rom for mer gründerskap og ideutvikling, noe SV også vil bidra til. Derfor vil SV bruke kommunal næringsstøtte til mennesker og organisasjoner som har gode ideer som kan dreie byens oljeavhengige næringsliv til grønne framtidsrettede næringer. Kommunen bør i større grad ha dialog med forskermiljøer som på sikt kan videreutvikle næringslivet videre, og særlig i fornybar retning. Oljeavhengige Kristiansund må også omstille fra dagens samfunn, til et lavutslippssamfunn og videre inn i nullutslippssamfunnet. Gjennom å bruke næringsfondet til et lokalt klimafond vil SV blant annet støtte forskning som bidrar til grønn

11 næringsutvikling. Det er avgjørende at vi skaper fornybare arbeidsplasser i denne regionen for å omstille seg til nullutslippssamfunnet etter oljetiden tar slutt. Eksisterende næringslokaler i byen skal i størst mulig grad sikres for videre drift. SV ser positivt på blandingsområder med boliger og arbeidsplasser, som ikke medfører støy, forurensning eller tungtrafikk. opprette et lokalt klimafond gjennom blant annet kommunens næringsfond. støtte opp om forskningsmiljøene innenfor nye, fornybare energikilder, og søke å etablere høyskoletilbud i fornybare næringer. tilrettelegge for at privat næringsliv tar inn flere lærlinger arbeide for at næringslokaler i sentrum ikke står tomme over lang tid arbeide for mathall eller lignende for lokal og kortreist mat. Kultur, idrett og fritid Kunst og kultur gjør samfunnet rikere på opplevelser og gir menneskene mulighet til å utvikle sine egne skapende evner. Kunst og kultur har en egenverdi, men også store positive ringvirkninger. SV-kommunen vil tilrettelegge for at deltakende, estetiske, skapende og utøvende verdier i sterkere grad preger byen. Kulturtiltak er fornuftige investeringer for et godt og inkluderende velferdssamfunn. Kulturdeltakelse og opplevelser gir økt livsglede og trivsel, og gir helsegevinst. SV vil legge til rette for at både amatører og profesjonelle skal ha muligheten til å utvikle seg, for å sikre kvalitet, mangfold og bredde. Vi vil ha gode kommunale støtteordninger og tilgang til rimelige lokaler for øving, formidling og utstilling av kunst. Kulturproduksjon er en del av nærings- og arbeidslivet i byen vår, og det er viktig å ta hensyn til dette for å unngå situasjoner der for eksempel selvorganiserte og selvfinansierte tilbud i byen blir regulert ut og forsvinner. Det er viktig for SV at kultur er tilgjengelig. Alle skal ha råd og mulighet til å delta i kulturlivet. Derfor ønsker vi å innføre kulturkortet for ungdom på flere områder. Kulturkortet gir ungdom rabatt på konserter, kino, fotballkamper, museum og andre kulturtilbud. SV vil også la studenter benytte seg av denne ordningen. SV ønsker flere kulturtilbud på offentlige institusjoner, som sykehjem, sykehus og lignende. Vi ønsker også å videreføre den kulturelle spaserstokken. SV er særlig opptatt av barn og unges rett til å oppleve og utøve kultur. Vårt mål er at alle barn som ønsker det, skal få plass i kulturskolen, og at kulturskoletilbudet skal være mangfoldig, rimelig og holde høyt faglig nivå. SV vil styrke samarbeidet mellom skolen, kulturskolen og andre kulturaktører. Kulturinstitusjoner Festiviteten er en viktig kulturscene og bør forvaltes slik at det blir mere allsidig bruk. SV vil jobbe for at Festiviteten også kan i større grad brukes som rockescene for lokale konserter. Alternativt vil SV støtte etableringen av Scene 19 i Langveien 19 rocke og

12 jazzscene. Kristiansund SV ønsker også planene for Opera og kulturhus velkommen. SV ser at både Kristiansund folkebibliotek og Nordmøre museum trenger lokaliteter snarest mulig, men vi anbefaler at et nytt kulturhus settes på vent inntil den kommunale økonomien blir bedre. Men SV vil jobbe for at byens befolkning får sitt Opera og kulturhus i nær framtid. Idrett En stor del av Kristiansunds befolkning er engasjert i idrett på ulike nivåer, noe som betyr mye for både helse og sosialt liv. SV mener at masseidretten skal ha offentlig støtte, og ønsker spesielt å støtte idrettslag som gjør en aktiv innsats for å inkludere grupper som lett faller utenfor. Fortsatt er det knapphet på baner og anlegg for idrettsformål, og vedlikeholdet er ikke godt nok. SV vil arbeide for at det bygges baner og idrettsanlegg i hver bydel og at disse vedlikeholdes kontinuerlig. Det er et mål å få barn og unge til å fortsette med idrett ut over tenåringstiden. Dette gir en helsegevinst for resten av livet. SV vil derfor støtte idrettslag som aktivt beholder og satser på breddeidretten som gjør det attraktivt for ungdom å fortsette med idrett. Tiltak som øke trivselen og sørge for at færre faller utenfor blir bør være faktorer som øker de kommunale tilskuddene. Det skal være mulig for alle å delta, uavhengig av nivå, alder og økonomisk situasjon. Opprettholde og vedlikeholde skateparkene og lekeparkene er viktig kommunal oppgave. SV ønsker en større bevissthet på dette også når det gjelder sikkerhet. Frivillighet De frivillige organisasjonene i Kristiansund står for viktige oppgaver i samfunnet. SVkommunen vil være frivillighetslivets støttespiller og vil støtte viktige initiativ som som Natteravnene, frivillig leksehjelp, flyktningekontakter og frivillige besøkstjenester. Frivillighet stimulerer til demokrati og deltakelse, og SV vil derfor være med å stimulere til dette. ha lavere priser i Kulturskolen bidra til at skapende og utøvende kunstnere innen ulike kunstformer får gode og rimelige lokaler i byen ved å etablere kommunale støtteordninger. Derfor mener SV at etableringen av Scene 19 er et godt alternativ. tilrettelegge for at eldre lettere kan delta i ulike kulturaktiviteter og videreføre ordningen med den kulturelle spaserstokken

13 øke tilgjengeligheten til Festiviteten for det lokale musikklivet i byen. Lokaldemokrati Mer demokrati og brukermedvirkning i kommunene Lokaldemokratiet skal gi nærhet mellom innbyggerne og de som tar beslutningene. SV vil ha mer demokrati i norske kommuner. Innbyggerne må selv få ta direkte del i viktige demokratiske beslutninger i kommunene. Vi føler ofte på en avstand mellom folk og forvaltning, avmakt til systemet og mindre eierskap til endringer i nærmiljøet. Derfor ønsker SV å gi mennesker større direkte innflytelse i viktige enkeltsaker Slik skal SV-kommunen utvide demokratiet: Ta i bruk flere folkemøte når store prioriteringer settes på dagsorden Bruke folkeavstemninger om viktige politiske spørsmål i kommunen Si nei til tvangssammenslåing av kommuner, men være positiv til å støtte frivillig sammenslåing Ta i bruk brukerundersøkelser og involvering i all kommunal drift og ved store utbygginger.

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune -

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Lokalvalgprogram for Sandefjord SV 2015 2019 (Kommunesammenslåingen med virkning fra 01.01.2017 vil kunne medføre samordning

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN SKIEN SV KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Om Skien SV SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold.

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN BYSOSIALISME FOR FRAMTIDEN Oslo SVs program 2015-2019 Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for framtiden...4 Omfordeling gjennom eiendomsskatt...7

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s.

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s. Innhold Våre viktigste prioriteringer..s.3 Den åpne og inkluderende kommunen.s.6 Trygg og ansvarlig styring..s.8 Omsorg tilpasset den enkelte..s.12 Oppvekst med like muligheter.s.15 Den grønne storbyen..s.20

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Innhold GRUNNSYN... 3 NÆRINGSBYEN BERGEN...4 Hav- og kystnæringene...4 Energinæringene...5 Kultur-

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer