Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden 2015-2019 Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for :"

Transkript

1 Kristiansund Sosialistisk Venstreparti sitt valgprogram for perioden Frihet tillit fellesskap SV tar kampen for : Sosialistisk Venstreparti går til valg på miljø og rettferdighet. Gode fellesskapsløsninger gir et godt samfunn. Vi vil skape en bedre by å bo i for alle. Vår hovedsaker dette valget er nye grønne arbeidsplasser, bedre forvaltning av miljø og en tillitsreform i kommunens tjenester. For vårt politiske arbeid i Kristiansund SV vil vi også støtte oss til Møre og Romsdal SVs vedtatte valgprogram for perioden og SVs vedtatte arbeidsprogram for perioden samt SVs prinsipprogram vedtatt SV ønsker å gjennomføre en tillitsreform i norske kommuner. Vi vil kjempe for mer tillit til faglighet og mindre bruk av tidkrevende byråkratiske kontrollrutiner som vitner om mistillit til offentlig ansatte. Derfor vil vi fjerne unødvendig rapportering og måling, gi ansatte større tillit og mer rom for å gjøre en god jobb. SV vil gå imot alle former for konkurranseutsetting og privatisering av kommunal drift og tjenesteproduksjon. Trafikkutfordringene i Kristiansund er store. SV vil ha en redusert bypakke med minimale bompenger, samtidig som vi fortsetter satsning på buss og sundbåt. På lang sikt vil SV jobbe for en bybane fra sentrum til Løkkemyra.(3-felt innfartsvei) Kristiansund SV støtter større kommuner på Nordmøre der det er naturlig og innbyggerne ønsker det. Større kommuner krever fokus på infrastruktur og en spredning av kommunale tjenesteytere og servicetilbud. SV vil fortsatt arbeide for å sikre et stabilt høyskoletilbud i Kristiansund. Kristiansund SV har et langsiktig mål om å bidra til å dreie byens næringsliv fra stor oljeavhengighet til fornybare næringer innen marine og maritime fag. Kristiansund må bli en mer kunnskapsbasert by og en oljeuavhengig by. Kommunen må være bevisst på sin rolle som samfunnsutvikler. Kristiansund SV ønsker et kulturhus som kan bidra til å styrke kulturlivet i byen, men gode og tilstrekkelige kommunale tjenester i Kristiansund må prioriteres framfor bygging av et nytt kulturhus. Godt valg! Oppvekst og kunnskap Barnehage

2 Barn og unge er 20 % av befolkningen, men 100 % av framtida. Derfor vil SV fortsette satsningen på barnehagene. Barnehagen er en viktig arena for sosialisering, språkutvikling, lek og læring. Den storstilte barnehageutbyggingen de siste årene har sikret alle barn barnehageplass. Fremover er det viktig å fortsette styrkingen av barnehagenes pedagogiske innhold. Barnehagen skal være en viktig arena for utjevning av kunnskapsforskjeller, sikre integrering og språklig og kulturelt mangfold. sikre en bemanningsnorm i barnehagen øke rammene for bruk av tospråklige assistenter (morsmål) styrke de ansattes kompetanse gjennom etter- og videreutdanning legge til rette for at assistenter i barnehagene kan ta fagbrev styrke tilbudet til barn med spesielle behov Skole SV er opptatt av at skolen skal ha plass til alle. Noen lærer fra hodet til hendene, andre lærer fra hendene til hodet. Gjennom økt lærertetthet, tilpasset undervisning, skolemat, frukt og grønt og styrkede vaktmestertjenester, sikrer vi en god skoledag og gode skolebygg, med rom for mestring, motivasjon og kunnskap. Satsning på en god skole et riktig grep for en best mulig fremtid. Det er vår oppgave å gi lærerne tillit og rom til å gjøre en god jobb. øke lærertettheten innføre heldagsskolen, der lekser, mat og fysisk aktivitet er en del av skoledagen gi mer morsmålsundervisning og styrket tospråklig undervisning at helsesøstertjenesten i skolene styrkes kartlegge og bekjempe seksuell trakassering i skolen styrke arbeidet mot mobbing. Innføre mobilhotell på alle skoler og unngå Wi-fi der det er mulig med kabelkoblede PCer at hver skole skal ha tilstrekkelig tilgang på vaktmesterressurser arbeide for at lærerne i grunnskolen får mer videreutdanning og kompetanseheving (stat) at kommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) blir styrket ha en skole som i større grad tar hensyn til at noen elever trenger mer praktisk tilrettelagt undervisning ha større muligheter for alternativ undervisning med kombinasjon av praktiske og

3 Barnevern teoretiske fag. i ungdomskolen må ungdom i større grad motiveres til å velge yrkesfag. ha nok lærlingeplasser, slik at de som velger yrkesfag kan fullføre utdanningen sin flere yrkesgrupper inni skolen, slik at lærerne kan få konsentrere seg om undervisning og fag, mens de som har kompetanse på andre områder, f.eks sosionomer og helsesøster, kan håndtere andre deler av elevenes hverdag En god barndom varer hele livet,- og i generasjoner. SV vil jobbe for at alle barn vokser opp med gode oppvekstvilkår. prioritere flere nye stillinger i barnevernet og styrke ressursene for å kunne undersøke bekymringsmeldinger innen fristen sette barnevernet i stand til å drive mer forebyggende arbeid Helse og velferd Velferdsstaten er en forutsetning for å skape et mer rettferdig og solidarisk samfunn. Gode fellesskapsløsninger skal gi enkeltmennesket frihet og trygghet, uavhengig av egne økonomiske og sosiale ressurser. Helse- og omsorgstjenester er en av bærebjelkene i velferdssamfunnet. Disse må være et offentlig ansvar for å sikre et likeverdig tilbud til alle. Trygge offentlige velferdsordninger bidrar til rettferdige betingelser for både brukere og ansatte. Dette kan ikke oppnås dersom tjenestene drives av private aktører med fortjeneste som målsetning. Et velferdssystem skal ta hensyn til hele befolkningen, og SV vil arbeide for et helhetlig tjenestetilbud som bygger på samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Folk skal få hjelp på det behandlingsnivået som er best for den enkelte. Kommunehelsetjenesten skal sikre befolkningen rask og god hjelp og bidra til å forebygge sykdom. Forebyggende og helsefremmende arbeid Kommunen har en viktig rolle å spille for utjevning av fattigdom og sosiale forhold. Ethvert samfunn bør måles etter hvordan man behandler de svakest stilte. Et likeverdig tilbud for alle kan ikke oppnås hvis sosialpolitikken overlates til private aktører. Det offentlige skal alltid utgjøre et sosialt sikkerhetsnett. Kristiansund Kommune må ha en helhetlig rusomsorg som satser tungt både på forebygging, behandling og ettervern. Kommunen må ha rusfrie tilbud og aktiviteter til ungdom.

4 nok kommunale boliger, og spre disse slik at sosiale problemer ikke hoper seg opp i enkelte områder. Det er en viktig kommunal oppgave å utjevne klasseskillene i befolkningen. Derfor bør sosialhjelpssatsene følge standarden til Statens lnstitutt for Forbruks forskning (SlFO). Alle må sikres et verdig liv og anstendige levekår. Altfor mange barn i Norge lever i dag under fattigdomsgrensen. Familier som mottar sosialhjelp eller annen offentlig støtte må få økonomisk hjelp slik at barna kan delta på fritidsaktiviteter. Opprettholde opplevelseskortet. SV mener at folkehelsa fortsatt skal vurderes som et element i all kommunal politikk. Skolehelsetjenesten skal styrkes slik at den blir i stand til å jobbe helsefremmende. Etter innføringen av samhandlingsreformen i 2011 har kommunen overtatt en større del av ansvaret for rehabilitering og oppfølging etter fra spesialisthelsetjenesten. Kapasiteten i kommunehelsetjenesten samsvarer ikke med etterspørselen, og resultatet er lange ventelister og vanskelig prioriteringsarbeid for bl.a. fysioterapeuter og andre yrkesgrupper som jobber med rehabilitering. Kristiansund SV ønsker å øke antall fysioterapihjemler i kommunen, slik at folk får den nødvendige behandlingen for å kunne forbli i jobb, korte ned sykemeldingsperioder, og raskere oppfølging etter sykehusinnleggelser. SV vil arbeide for og støtte opp under tiltak som kan lette planleggingen av egen alderdom. Alle eldre over 80 år må få tilbud om veiledning om tiltak som kan bidra til at de kan leve godt i eget hjem så lenge som mulig. Helse- og omsorgstjenesten Ved redusert helse er gode offentlige helse- og omsorgstjenester nødvendig for å skape trygghet for alle som har behov for hjelp. Disse tjenestene skal være et offentlig ansvar. SV vil sørge for at alle får gode og trygge tjenester som er tilpasset deres behov. Presset på tjenesteområdet vil øke framover. Det skyldes blant annet den økende andelen eldre mennesker i befolkningen, som vil kreve mer av kommunens tjenester. Samhandlingsreformen gjør at kommunen har fått ansvar for flere oppgaver. Det gir en utfordring når det gjelder organiseringen av tjenestene, kompetansen innen tjenesteområdene og ressurstilgangen. De som har store og sammensatte behov for tjenester, skal sikres gjennom en fleksibel organisering av kvalifisert personale. Behovet for lindrende behandling og omsorg vil øke. Det krever forsterket samhandling mellom Helse Møre og Romsdal og Kristiansund kommune, slik at pasienter og pårørende sikres best tilbud. Samtidig bør det legges mer vekt på mestring og rehabilitering. Kronisk syke vil få bedre livskvalitet gjennom en slik

5 satsing. SV mener at Kristiansund kommune må ha en tydelig strategi for hvordan man ønsker å samarbeide med frivillige lag og organisasjoner, brukerutvalg og andre organer som representerer kommunens befolkning. SV ønsker å forsterke samarbeidet mellom helse- og omsorgssektoren og andre fagmiljøer, høgskoler og universitet for å utvikle tilbud og tiltak som er framtidsrettede. Det trengs flere aktivitører og kulturarbeidere i omsorgstjenestene for å tilrettelegge aktiviteter for den enkelte bruker, noe som vil være forebyggende og gi kvalitet i hverdagen. Ha eldreomsorg og helsetjenester i kommunal drift uten konkurranseutsetting. Tilby sykehjemsplass til alle som trenger det. Sykehjemmene må ha høy bemanning og god kompetanse blant de ansatte. øke antall fysioterapihjemler i kommunen. Øke antall omsorgsboliger Innføre bemanningsnorm i Sykehjemmene. gi ansatte tillit og tid nok til å utføre de oppgavene som hver bruker har behov for. Eldre skal ikke settes ut på anbud. Helse- og omsorgstjenestene må tilbys med minimale egenbetalingsordninger. sørge for at det finnes dagsenter og andre treffsteder for eldre fortsette å bygge nye sykehjem for å imøtekomme behovet for institusjonsplasser øke antall legetimer i sykehjemmene etablere skjermede avdelinger for demente ved alle sykehjem legge til rette for at pleietrengende par som ønsker det, kan dele alderdommen i institusjon Psykisk helse og rustilbud Selv om flere mennesker med psykiske lidelser får behandling og annen form for hjelp, øker antallet som venter på tjenester. Mennesker med psykiske lidelser må få bedre oppfølging når de blir utskrevet fra behandling i spesialisthelsetjenesten. SV mener at Kristiansund kommune må forsterke samhandlingen med sykehus og rusomsorgsinstitusjoner. Brukermedvirkning er en forutsetning og et bærende prinsipp i utviklingen av tjenesteområdene. Brukernes og pårørendes erfaringskunnskap er likeverdig med den helse- og velferdsfaglige kunnskapen. Aktivitetstilbudet i det psykiske helsevesenet bør økes for å gi mennesker med psykiske lidelser en bedre hverdag. Et godt og kompetent personale og tilrettelagte boliger er

6 sentrale deler av en meningsfull hverdag. Alle mennesker med rusproblemer må få et raskt tilbud om avrusing, behandling, oppfølging og rehabilitering. Samhandlingen mellom ulike tjenesteområder må styrkes slik at tilbudet blir bedre. Mennesker med rusproblemer må få en tett og individuelt tilpasset oppfølging. SV mener at tilbudet også må inneholde økt satsing på medikamentfrie tilbud, legemiddelassistert rehabilitering og tilrettelagt bolig. Også denne gruppa må sikres verdighet og hjelp, for eksempel gjennom ulike lavterskeltilbud, væresteder, arbeid, aktivitetstilbud og andre skadebegrensende tiltak. Brukermedvirkning er viktig for at kvaliteten på tjenestene skal bli best mulig, og pårørende må sikres hjelp og veiledning. Arbeidsliv og arbeidsgiverpolitikk Kristiansund kommune en arbeidsgiver som har tillit til sine ansatte Det er fullt mulig å skape kommuner der de ansatte har gode lønns- og arbeidsvilkår, og der velferden skapes uten krav om profitt. Det handler bare om politiske valg. SV ønsker en politikk hvor Kristiansund kommune utfører flest mulig av kommunens tjenester i egen regi. Vi vil at kostnadene ved offentlige tjenester i størst mulig grad skal brukes på førstelinjetjenester utført av kommunens egne ansatte. Ved å utføre tjenestene i egen regi, vil vi unngå at stadig mer av ressursbruken går til anbudsarbeid og kontrolloppgaver. Den beste velferden skapes av trygge og kompetente ansatte. SV går til valg på et løfte om en god arbeidsgiverpolitikk i Kristiansund kommune. SV-kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som sikrer gode velferdstjenester. Gjennom å være del av en sterk og velordnet offentlig sektor kan kommunen samtidig være en korreksjon til markedet. Det kan bidra til å sette en standard for arbeidslivet og motvirke arbeidskriminalitet og sosial dumping i andre sektorer. SV vil at : Kristiansund kommune må være en god arbeidsgiver, og aktivt fremme likestilling og likeverd uavhengig av kjønn, alder, etnisk eller kulturell bakgrunn, seksuell I orientering, religion, livssyn eller funksjonsnivå. Alle ansatte i kommunen skal ha rett til hel stilling og fast ansettelse. Deltidsansatte som ønsker det bør tilbys ansettelse i full stilling. Kristiansund kommune må føre(opprettholde) en god og aktiv seniorpolitikk, slik at flere ansatte får mulighet til å stå lenger i arbeid. Seniorenes opparbeidede kompetanse må ses på som en ressurs for kommunen. Ordinære kommunale oppgaver skal utføres i kommunal regi. Dersom kommunale oppgaver blir konkurranseutsatt må kommunen stille forpliktende krav om lønns- og pensjonsbetingelser minst på nivå med offentlige tariffavtaler. Der hvor tjenester kjøpes av andre må kommunen aktivt påse at hovedleverandør tar solidaransvar for underleverandører.

7 Kommunen må gå foran i kampen mot sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Kristiansund kommune må gå foran med et godt eksempel og ta inn flere lærlinger i sine virksomheter. Det må stilles krav om at bedrifter som utfører oppdrag for det offentlige skal være godkjent som lærebedrift og ha læreplasser. Kommunen må legge til rette for at ansatte uten formell kompetanse kan ta fagbrev som helsefagarbeider og i barne og ungdomsarbeiderfaget Kristiansund kommune må ha gode varslingsrutiner for ansatte som vil melde om feil og mangler på arbeidsplassen, og det må sikres en god oppfølging av varslere. Kommunen må organiseres slik at innbyggerne opplever høy kvalitet på de offentlige tjenestene. De offentlige tjenestene må være tilgjengelige for alle. Kommunale oppgaver må ikke konkurranseutsettes, settes ut på anbud,skilles ut eller privatiseres. Styringsmodeller fra privat næringsliv er heller ikke særlig anvendelige i offentlig tjenesteyting. Derfor vil SV redusere antall kommunale selskaper til et minimum. Dersom hensynet til langsiktig samfunns-sikkerhet tilsier det, bør det være offentlig eierskap og drift i all kommunalt ansvar. Kommunen må si nei til bruken av OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). De kommunale oppgavene utføres best i egenregi. Kommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler. Det må utarbeides en framtidsrettet nærings- og sysselsettingsplan for kommunen, i samarbeid med lokalt næringsliv. Kommunen må utvikle kvalitet og innhold i tjenestene gjennom tett samarbeid mellom ansatte, politikere og innbyggere. Samarbeidet bør bygges på de gode resultatene fra kvalitetskommuneprogrammet. samarbeide med fagbevegelsen om tiltak for å øke kompetansen og bidra til etterutdanning av kommunalt ansatte. arbeide for forsøk med sekstimers arbeidsdag med full lønnskompensasjon at kommunen i større grad bruker egne ansatte i stedet for eksterne konsulenter når kommunens tjenestetilbud skal evalueres og utvikles arbeide for å sikre ansattes ytringsfrihet og styrke varslernes stilling, blant annet gjennom et godt samarbeid mellom fagbevegelsen og kommunenes administrasjon og politikere Kristiansund kommune en oppdragsgiver som tar ansvar Når Kristiansund kommune gir anbud til private oppdragstakere, vil SV arbeide for at kommunen fører nøye kontroll med at de private oppdragstakerne tilbyr sine ansatte lønns- og arbeidsforhold som er i tråd med med norsk lov- og avtaleverk. Kommunen skal arbeide aktivt mot alle former for sosial dumping. Dette oppnås blant annet ved å: stille krav om lønns- og arbeidsforhold i anbudsdokumentene sette av ressurser i kommunen til å følge opp oppdragstakere i alle ledd i kontraktskjeden

8 samarbeide nært med fagbevegelsen for å avdekke brudd på norsk lov- og avtaleverk samt anbudsbetingelsene Skjenkepolitikk Alkoholkonsumet i Norge har økt kraftig i de seinere årene, med de uheldige følgene dette får både for enkeltpersoner og miljøer. For SV er det et mål å få konsumet av alkohol ned. Derfor vil vi nøye vurdere utviklingen av utelivet i sentrum. Byen skal også ved kvelds- og nattestid være et trygt og trivelig sted å bo og ferdes for alle. SV vil basere sin skjenkepolitikk på politiets faglige vurderinger knyttet til bl. a. skjenketid. begrense omfanget av skjenking gjennom en restriktiv skjenkepolitikk, spesielt med tanke på brennevinsservering styrke skjenkekontrollen ha strenge og rettferdige reaksjoner på brudd på skjenkereglene og butikksalg av alkohol til ungdom under 18 år bidra til at det opprettholdes rusfrie, uformelle møtesteder for ungdom i sentrum støtte rusfrie arrangementer gå imot at det gis skjenkebevilling på idrettsarenaer og -arrangementer og andre arrangementer der publikum for en stor del består av familier eller ungdom under 18 år Byutvikling og miljø Byen er til for menneskene. Bolig, arbeid, skole, transport, natur og kultur danner en ramme rundt dagliglivet og påvirker hvordan vi har det. SV-kommunen skal ha en helhetlig og langsiktig byplanlegging med stor vekt på miljøvennlige løsninger. Det er innbyggernes behov og ikke enkeltpersoners profitt som skal være det viktige når byen vår skal utvikles. Kristiansund skal være godt å bo og leve i! Byen skal være tilrettelagt slik at alle, uavhengig av funksjonsevne, skal kunne ta del i alle sider av bylivet og nyte godt av tjenestene som ytes i byen. Byens havn og sentrumstruktur er en viktig del av vår identitet for byens innbyggere. Å bevare byens særpreg er et mål ikke bare av lokal, men også av nasjonal betydning. SV vil gå imot inngrep i denne bygningsmassen. bevare og videreutvikle eldre hus og brygger, blant annet ved å etablere en tilskuddsordning for eiere som vil tilbakeføre husene til opprinnelig eksteriør at kommunen, som en stor eier av hus og eiendommer, tar ansvar for et forsvarlig vedlikehold av sine Samtidig som vi vil bygge flere boliger, vil vi verne matjord. Dette er to hensyn som

9 det er avgjørende å balansere på en god måte. Vi har ingen matjord å miste, derfor trenger vi grundig arealplanlegging slik at denne typen interessekonflikter unngås. bærekraftig byutvikling SV vil at veksten skal være bærekraftig og være tilpasset byområdets bæreevne. Et bysamfunns bæreevne vil være definert av tilgangen til blant annet boliger, skoler, barnehager, sykehjem, arbeidsplasser og mye annet. I tillegg bestemmes bæreevnen av teknisk infrastruktur, som for eksempel transportsystemet og næringsarealer. Hvis boligene ligger langt unna arbeidsplassen, vil mange være avhengig av privatbil eller kollektivtransport for å reise til og fra arbeid, barnehage, skole og fritidsaktivitet. Det er for dårlig kollektivtilbud og veiene har for dårlig kapasitet, slik at arbeidstakere bruker for mye tid på transport og i kø til og fra arbeidsstedet. Derfor må utbyggingsplaner legge større vekt på transportløsninger og bomiljø. Reisetiden til arbeidsplassen vil være bestemmende for om en bedrift vil få tak i arbeidskraften som trengs. Gjennom mange tiår med utbygginger som ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til en helhetlig bypolitikk, er både trafikkproblemer økt og bomiljøer forringet. En grønn og miljøvennlig by SV-kommunen vil prioritere natur- og friområder. Å nytte og nyte Kristiansunds naturkvaliteter skal være enkelt for alle. Den nære tilknytningen til sjøen er en kvalitet i Kristiansund som må utnyttes bedre enn i dag. SV vil sørge for fri ferdsel i strandsonen. sørge for flere tilgjengelige friområder i hele kommunen. Være kritisk til omregulering av friområder til andre arealformål satse på alternative energikilder til oppvarming og støtte planene om fjernvarmeanlegg stille strenge miljø- og kvalitetskrav til all utbygging og rehabilitering. Naboers ulemper må vektlegges i større grad. at de bilene som kommunen eier eller leier er i hovedsak elbiler aktivt delta i utviklingen av kommunens Klima- og energiplan i forbindelse med revidering i 2015 fortsette arbeidet med å redusere avfallsmengdene, øke kildesorteringen og ressursgjenvinningen styrke renholdet i byens offentlige rom og flere offentlige søppeldunker hindre reklamefinansierte informasjonstavler fra offentlige rom Flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende De farlige klimaendringene truer verdens livsgrunnlag. Skal vi lykkes i å snu den foruroligende utviklingen, må hver enkelt kommune gjøre sitt. SV støtter tiltak som kan redusere klimagassutslipp og annen forurensning, og vil prioritere virksomhet som tar vare på miljøet. Kristiansund SV vil at flere går, sykler eller reiser kollektivt til daglige gjøremål. En by med lavt behov for transport med bil trenger mindre plass til vei. Derfor bør bypakke

10 Kristiansund endres til å satse på kollektiv transport og dermed mindre på privatbil. SV aksepterer ikke bompengeordninger som favoriserer privatbilisme. For å redusere CO2-utslipp fra transport er det viktig at bilbruken reduseres kraftig. For SV er løsningen å skape et bedre transportalternativ enn privatbilen. Dette vil bestå av gode og trygge gangveier og snarveier, egne separate sykkeltraseer og et godt utbygd og rimelig kollektivtilbud. Drift og vedlikehold av gangveier, sykkelveier og kollektivtilbudet må økes kraftig. Et mål er å gjøre kollektivtransporten gratis i kommunen. Der innfartsveien kan få tre felt, skal det ene feltet være forbeholdt kollektivtrafikken. Vi vil i fremtiden trenge langt større kollektivdekning og et kollektivsystem som kan begrense trafikken på etablert trafikkareal. prioritere gående, syklende og kollektivreisende helst med egne separate traseer bedre trafikksikkerheten for gående og syklende Sikre sundbåten og bedre rutetilbudet på kveld og helg. etablere flere sykkelparkeringsplasser i sentrum. innføre rabattert kollektivkort tilsvarende ungdomskortet som gjelder på alle transportmidler vurdere rushtidsavgift for biler med mindre enn tre personer foreslå belønningsordninger for miljøvennlige arbeidsreiser til fots, på sykkel og med kollektivtransport for kommunens arbeidstakere. at kommunen benytter og støtter opp om bildeleordninger innføre en bedre parkeringspolitikk med progressiv takst som tilgodeser handlende i sentrum og for senterområdene på Løkkemyra. likestille kjøpesentrene med sentrum ved å avgiftsbelegge parkeringsplassene likt. Næring Vi må skape for å dele, men vi må også dele for å skape. Velferdsstaten og en aktiv kommune er viktige grunner til at næringsliv i Kristiansund går bra. En aktiv næringspolitikk med visjoner om grønn omstilling er viktig for videre full sysselsetting i årene som kommer. Kommunen må bidra aktivt til at vi har arbeidskraft med kompetanse, at flere kan delta i yrkeslivet. SV vil bidra til at flere tør å starte bedrifter gjennom de gode sosiale ordningene vi allerede har og som vi kan forsterke. Det anslås at 90 % av all innovasjon skjer i eksisterende bedrifter, og at 10 % skjer av gründere. Det betyr altså at det er et stort rom for mer gründerskap og ideutvikling, noe SV også vil bidra til. Derfor vil SV bruke kommunal næringsstøtte til mennesker og organisasjoner som har gode ideer som kan dreie byens oljeavhengige næringsliv til grønne framtidsrettede næringer. Kommunen bør i større grad ha dialog med forskermiljøer som på sikt kan videreutvikle næringslivet videre, og særlig i fornybar retning. Oljeavhengige Kristiansund må også omstille fra dagens samfunn, til et lavutslippssamfunn og videre inn i nullutslippssamfunnet. Gjennom å bruke næringsfondet til et lokalt klimafond vil SV blant annet støtte forskning som bidrar til grønn

11 næringsutvikling. Det er avgjørende at vi skaper fornybare arbeidsplasser i denne regionen for å omstille seg til nullutslippssamfunnet etter oljetiden tar slutt. Eksisterende næringslokaler i byen skal i størst mulig grad sikres for videre drift. SV ser positivt på blandingsområder med boliger og arbeidsplasser, som ikke medfører støy, forurensning eller tungtrafikk. opprette et lokalt klimafond gjennom blant annet kommunens næringsfond. støtte opp om forskningsmiljøene innenfor nye, fornybare energikilder, og søke å etablere høyskoletilbud i fornybare næringer. tilrettelegge for at privat næringsliv tar inn flere lærlinger arbeide for at næringslokaler i sentrum ikke står tomme over lang tid arbeide for mathall eller lignende for lokal og kortreist mat. Kultur, idrett og fritid Kunst og kultur gjør samfunnet rikere på opplevelser og gir menneskene mulighet til å utvikle sine egne skapende evner. Kunst og kultur har en egenverdi, men også store positive ringvirkninger. SV-kommunen vil tilrettelegge for at deltakende, estetiske, skapende og utøvende verdier i sterkere grad preger byen. Kulturtiltak er fornuftige investeringer for et godt og inkluderende velferdssamfunn. Kulturdeltakelse og opplevelser gir økt livsglede og trivsel, og gir helsegevinst. SV vil legge til rette for at både amatører og profesjonelle skal ha muligheten til å utvikle seg, for å sikre kvalitet, mangfold og bredde. Vi vil ha gode kommunale støtteordninger og tilgang til rimelige lokaler for øving, formidling og utstilling av kunst. Kulturproduksjon er en del av nærings- og arbeidslivet i byen vår, og det er viktig å ta hensyn til dette for å unngå situasjoner der for eksempel selvorganiserte og selvfinansierte tilbud i byen blir regulert ut og forsvinner. Det er viktig for SV at kultur er tilgjengelig. Alle skal ha råd og mulighet til å delta i kulturlivet. Derfor ønsker vi å innføre kulturkortet for ungdom på flere områder. Kulturkortet gir ungdom rabatt på konserter, kino, fotballkamper, museum og andre kulturtilbud. SV vil også la studenter benytte seg av denne ordningen. SV ønsker flere kulturtilbud på offentlige institusjoner, som sykehjem, sykehus og lignende. Vi ønsker også å videreføre den kulturelle spaserstokken. SV er særlig opptatt av barn og unges rett til å oppleve og utøve kultur. Vårt mål er at alle barn som ønsker det, skal få plass i kulturskolen, og at kulturskoletilbudet skal være mangfoldig, rimelig og holde høyt faglig nivå. SV vil styrke samarbeidet mellom skolen, kulturskolen og andre kulturaktører. Kulturinstitusjoner Festiviteten er en viktig kulturscene og bør forvaltes slik at det blir mere allsidig bruk. SV vil jobbe for at Festiviteten også kan i større grad brukes som rockescene for lokale konserter. Alternativt vil SV støtte etableringen av Scene 19 i Langveien 19 rocke og

12 jazzscene. Kristiansund SV ønsker også planene for Opera og kulturhus velkommen. SV ser at både Kristiansund folkebibliotek og Nordmøre museum trenger lokaliteter snarest mulig, men vi anbefaler at et nytt kulturhus settes på vent inntil den kommunale økonomien blir bedre. Men SV vil jobbe for at byens befolkning får sitt Opera og kulturhus i nær framtid. Idrett En stor del av Kristiansunds befolkning er engasjert i idrett på ulike nivåer, noe som betyr mye for både helse og sosialt liv. SV mener at masseidretten skal ha offentlig støtte, og ønsker spesielt å støtte idrettslag som gjør en aktiv innsats for å inkludere grupper som lett faller utenfor. Fortsatt er det knapphet på baner og anlegg for idrettsformål, og vedlikeholdet er ikke godt nok. SV vil arbeide for at det bygges baner og idrettsanlegg i hver bydel og at disse vedlikeholdes kontinuerlig. Det er et mål å få barn og unge til å fortsette med idrett ut over tenåringstiden. Dette gir en helsegevinst for resten av livet. SV vil derfor støtte idrettslag som aktivt beholder og satser på breddeidretten som gjør det attraktivt for ungdom å fortsette med idrett. Tiltak som øke trivselen og sørge for at færre faller utenfor blir bør være faktorer som øker de kommunale tilskuddene. Det skal være mulig for alle å delta, uavhengig av nivå, alder og økonomisk situasjon. Opprettholde og vedlikeholde skateparkene og lekeparkene er viktig kommunal oppgave. SV ønsker en større bevissthet på dette også når det gjelder sikkerhet. Frivillighet De frivillige organisasjonene i Kristiansund står for viktige oppgaver i samfunnet. SVkommunen vil være frivillighetslivets støttespiller og vil støtte viktige initiativ som som Natteravnene, frivillig leksehjelp, flyktningekontakter og frivillige besøkstjenester. Frivillighet stimulerer til demokrati og deltakelse, og SV vil derfor være med å stimulere til dette. ha lavere priser i Kulturskolen bidra til at skapende og utøvende kunstnere innen ulike kunstformer får gode og rimelige lokaler i byen ved å etablere kommunale støtteordninger. Derfor mener SV at etableringen av Scene 19 er et godt alternativ. tilrettelegge for at eldre lettere kan delta i ulike kulturaktiviteter og videreføre ordningen med den kulturelle spaserstokken

13 øke tilgjengeligheten til Festiviteten for det lokale musikklivet i byen. Lokaldemokrati Mer demokrati og brukermedvirkning i kommunene Lokaldemokratiet skal gi nærhet mellom innbyggerne og de som tar beslutningene. SV vil ha mer demokrati i norske kommuner. Innbyggerne må selv få ta direkte del i viktige demokratiske beslutninger i kommunene. Vi føler ofte på en avstand mellom folk og forvaltning, avmakt til systemet og mindre eierskap til endringer i nærmiljøet. Derfor ønsker SV å gi mennesker større direkte innflytelse i viktige enkeltsaker Slik skal SV-kommunen utvide demokratiet: Ta i bruk flere folkemøte når store prioriteringer settes på dagsorden Bruke folkeavstemninger om viktige politiske spørsmål i kommunen Si nei til tvangssammenslåing av kommuner, men være positiv til å støtte frivillig sammenslåing Ta i bruk brukerundersøkelser og involvering i all kommunal drift og ved store utbygginger.

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Grønn vekst og kultur.

Grønn vekst og kultur. Kristiansund[...] Grønn vekst og kultur. Det er i Kristiansund det skjer. Vi ser mange nye muligheter for Kristiansund og Nordmøre med godt oppvekstmiljø, bredt kulturliv og omstillingsdyktig næringsliv.

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune

avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune avd. 048 Salangen Svar til Fagforbundets medlemmer fra partiene i Salangen kommune Kommunevalget står for døren. Etter valget er det politikerne, partiprogrammene og løftene der som bestemmer hvilken hverdag

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019. Fellesskap fungerer

Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019. Fellesskap fungerer Arbeidsprogram for Stavanger Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Fellesskap fungerer Innholdsfortegnelse: s. 3 Innledning s. 4 Oppvekst og kunnskap s. 8 Helse og velferd s. 12 Arbeidsliv s. 14 Bolig s.

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Kommuneprogram 2015-2019 Kristiansand SV Innhold

Kommuneprogram 2015-2019 Kristiansand SV Innhold Kommuneprogram 2015-2019 Kristiansand SV Innhold KAPITTEL 1. OPPVEKST... 2 FATTIGDOM... 2 BARNEHAGE... 2 SKOLE... 3 SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)... 4 BARNEVERN... 4 KAPITTEL 2. UNIVERSITETS- OG STUDENTBYEN...

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

Et romslig og liberalt Aurskog- Høland

Et romslig og liberalt Aurskog- Høland Et romslig og liberalt Aurskog- Høland Venstre prioriterer folk først. Vi er der for deg!» Anna Sofie Mørland Venstres førstekandidat i Aurskog-Høland 35017_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.06.11 13.13

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Nesna Arbeiderparti Program

Nesna Arbeiderparti Program Nesna Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Nesna Arbeiderparti Kommunevalget 2011 INNLEDNING Nesna AP ønsker at Nesna skal være en god og trygg kommune å bo i, og vil legge til rette for at alle skal få et

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Manifest for et godt arbeidsliv

Manifest for et godt arbeidsliv Manifest for et godt arbeidsliv Trondheim SV Trondheim SVs arbeidsgivergaranti Trondheim kommune er og skal være en god arbeidsplass. Kompetente ansatte med skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser er

Detaljer

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Innledning Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering) Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordninger

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Vardø kommune inn i fremtiden Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet og forvalter fellesskapets verdier. Dialog og åpenhet er viktige demokratiske

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging

Rapport publisert Et levende hus. - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging Rapport publisert 01.03.2017 Et levende hus - En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord 3 1.0 Bakgrunn.4 1.1 Møteplass for folkehelse...4 1.2 Frivillighet og sosiale

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer