Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø /33 Planutvalget /34 Bystyret Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Sammendrag Saken gjelder forslag til reguleringsendring for feltene B3 og B4 i reguleringsplan for Hovdejordet og Gjerdåsen, som ble vedtatt i Planforslaget er fremmet av U2 Arkitekter AS på vegne av Bodø kommune, Eiendomskontoret. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av nytt sykehjem, dagsenter for eldre samt institusjon for barn og unge på felt B4 (i planen kalt OI 4). Endringen i forhold til gjeldende plan er nytt reguleringsformål - fra bolig til offentlig bygg, økt byggehøyde fra 3/delvis 4 etasjer (25 %) til 4 etasjer, og økt utnyttingsgrad fra 35 % til 55 % bebygd areal (BYA), samt endring av tillatt plassering av bygg. Planforslaget har vært ute til høring og offentlig ettersyn i tiden Det er kommet inn 10 uttalelser, derav 6 fra naboer. Den største konflikten i planforslaget er økt utnyttelse og byggehøyde sett i forhold til den gjeldende planen fra 2001, og virkningen av dette i forhold til den eksisterende bebyggelsen i Gjerdåsen nord for planområdet. Disse forholdene er tatt opp i protestene fra naboene i dette området. Ellers er det forhold som er tatt opp i de innkomne merknadene som har ført til mindre justeringer av planforslaget i forhold til det som var ute til offentlig ettersyn. Ut fra en samlet vurdering av fordeler ulemper tilrår byplankontoret at planforslaget godkjennes slik det nå legges frem. Det opplyses at det ved behandlingen vil bli fremlagt modell. Saksopplysninger Bakgrunn U2 Arkitekter AS har på vegne av Bodø kommune, Eiendomskontoret, fremmet forslag om reguleringsendring for to byggeområder innenfor reguleringsplanen for Hovdejordet og Gjerdåsen, vedtatt Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for bygging av nytt sykehjem med 74 plasser + 6 plasser i institusjon for barn og unge. Anlegget skal også inneholde dagsenter for eldre samt parkeringsanlegg i kjeller for beboere og ansatte. Parkeringsanlegget skal også dekke noe av parkeringsbehovet for felt B2 og B3, som i dag har underdekning av parkeringsplasser. Det Side 121

2 foreslås også noe parkering på bakkeplan. Felt B3 er bebygd med bokollektiv i 3 etasjer (2006), og det planlegges ikke videre utbygging der. Tidligere i planprosessen var det foreslått en utbygging med 53 sykehjemsplasser. Nye planer for løsning av behovet for sykehjemsplasser i Bodø har ført til at antallet sykehjemsplasser ble økt til 74 senger. Planområdet ligger i nordøstre del av Hovdejordet, og grenser til den etablerte bebyggelsen i Gjerdåsen. Det begrenses av Vebjørn Tannbergs vei i vest og nord, Kirkeveien i øst og gang- /sykkelvei i sør. Planstatus Felt B4, hvor det planlegges nytt sykehjem, er i gjeldende plan regulert til boligformål med mulighet for innpassing av næringsformål i mindre del av byggeområdet forutsatt godkjenning gjennom bebyggelsesplan. Tillatt byggehøyde er 3 etasjer/ca. 12 m over planert terreng, samt at 25 % av bebygd grunnflate kan oppføres i 4 etasjer, ca. 15 m over planert terreng. Tillatt utnyttingsgrad er 35 % BYA (bebygd areal). Felt B3 er i gjeldende plan regulert til boligformål, og det er godkjent en egen bebyggelsesplan for dette feltet. Tillatt byggehøyde er 3 etasjer/ca. 12 m over planert terreng, og utnyttingsgrad er 35 % BYA. I reguleringsbestemmelsene stilles det for byggeområde B3 og B4 krav om at bebyggelsen nærmest veien ikke plasseres med langsiden mot reguleringsområde Gjerdåsen. Planprosess Saken fremmes som reguleringsendring på bakgrunn av at planlagt bebyggelse på felt B4 bryter med gjeldende reguleringsplan på flere vesentlige punkter: Reguleringsformål: Byggehøyde: Utnyttingsgrad: Plassering: Sykehjem krever omregulering fra boligformål til offentlig byggeformål. Det foreslås en ramme for byggehøyde som tillater 4 etasjer for hele bebyggelsen i felt B4, med gesimshøyde 16 m over planert terreng og mønehøyde inntil 18 m over terreng. Foreslått utnyttingsgrad økes til 55 % BYA for felt B4 Foreslått utbygging bryter også med bestemmelsen om at bebyggelse ikke skal plasseres med langside mot nabobebyggelsen i nord. Planforslaget for B3 har samme rammer som i gjeldende plan. Området medtas i planen på grunn av sammenhengen mellom byggeområdene og felles parkering. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort Naboer, grunneiere og offentlige instanser ble varslet ved brev av Det er avholdt et åpent orienteringsmøte I møtet kom det fram til dels sterk kritikk fra naboene mot det foreslåtte prosjektet som ligger til grunn for den foreslåtte reguleringsendringen. Det foreligger et referat fra møtet. Kritikken går i hovedsak på byggets størrelse, massivitet og høyde samt formål. Det vises til at gjeldende plan er forholdsvis ny, og ble vedtatt etter sterke innvendinger fra naboer, og at en ytterligere økning av byggehøyde og utnyttelse samt endret formål er urimelig og bryter med forventet forutsigbarhet. Det er ikke kommet vesentlige innvendinger fra offentlige instanser i forbindelse med kunngjøring av planarbeidet. Det bemerkes at det opprinnelig var planlagt 3 etasjes byggehøyde. Side 122

3 På bakgrunn av innspill fra fylkesmannen er det laget en risiko og sårbarhetsanalyse. Eneste potensielle risikomoment er strømbrudd. Det er også utarbeidet en lokalklimavurdering og laget sol- /skyggediagrammer. Byplansjefen fattet etter delegert myndighet vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn den 6. januar Saken ble referert for planutvalget på møte Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt til høring i tiden 19. januar 16. februar Ved fristens utløp var det kommet inn 10 uttalelser. I tillegg har det vært interne avklaringer med kommunalteknisk kontor. I forbindelse med høringen er det kommet krav fra nabo om utarbeiding av modell, og krav om utsatt frist for høring til modell foreligger. Byplankontoret har krevd modell til bruk i forbindelse med den politiske behandlingen av plansaken. En utsettelse av uttalefristen er avvist ved brev av Det er begrunnet med at saken er godt nok opplyst gjennom det materiale som er gjort tilgjengelig, samt prosessen i forkant med eget informasjonsmøte. Tilgang til modell ansees ikke å ville føre til at klagere endrer sine syn på vesentlige punkter. Modell i forbindelse med denne saken vil derfor primært være et redskap for den politiske behandlingen og vurderingen. Vurderinger Merknader og vurderinger Sammendrag av uttalelsene med byplankontorets kommentarer er vedlagt som trykt bilag. I det følgende gjøres rede for de viktigste innspill og merknader, og vurdering av disse i forhold til konsekvens for planforslaget. Vegvesenet, som vegmyndighet for riksveg 834/Kirkeveien, er opptatt av at nedkjøringsrampe til parkeringskjeller kommer svært nært fortauet til riksvegen. Det bes vurdert flytting, og stilles krav om sikringstiltak som må godkjennes av vegmyndigheten. Byplankontoret har tatt dette opp med tiltakshaver. Nedkjøringsrampe kan ikke flyttes på grunn av manøvreringsforhold. Nedkjøringsrampen er tydeliggjort i planen ved påskrift og tillegg i reguleringsbestemmelsenes 4.2. Videre tas det inn i reguleringsbestemmelsene krav om sikringstiltak som skal godkjennes av vegvesenet før det gis rammetillatelse, og rekkefølgebestemmelse om at det skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse/ferdigattest. Dette er akseptert av vegvesenet. Nordland fylkeskommune har ikke merknader til saken. Kommuneoverlegen har hentet inn uttalelse fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, som han henviser til. Det tas opp ulemper for naboene i anleggsfasen knyttet til støy og støv. Det samme er tatt opp av naboen mot sørvest; Hovdetunet borettslag, som er opptatt av ulemper i anleggsfasen på grunn av anleggstrafikk, samt anleggsparkering. Byplankontoret er opptatt av å minimalisere de negative konsekvensene, og har tatt inn et tillegg til reguleringsbestemmelsenes 3.9 krav til rammetillatelse om at det skal utarbeides en egen plan for hvordan ulempene for beboerne håndteres i anleggsfasen. Det gjelder støy, støv, rystelser, anleggstransport og anleggsparkering. Planen skal være godkjent før det gis igangsettingstillatelse. Side 123

4 Bestemmelsene har dessuten bestemmelse om at støy i anleggsfasen skal håndteres i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer. SKS Nett AS orienterer om at det må tas hensyn til høgspentkabler som berører tomta. Dette er utbyggers ansvar, og har ikke betydning for reguleringen. Etter interne drøftinger av planen med kommunalteknisk kontor, er det besluttet å gjøre følgende endringer og presiseringer i planforslaget med bestemmelser: - Byggets plassering med hovedatkomst og varelevering direkte fra fortau vanskeliggjør og fordyrer snøryddingen. Av den grunn, samt hensynet til fremkommelighet og sikkerhet for fotgjengere og funksjonshemmede, stilles det krav om varme i fortauet langs tomtas nordside. Dette tas inn som krav i reguleringsbestemmelsene, og som rekkefølgebestemmelse knyttet til brukstillatelse/ferdigattest. Det stilles også krav om at kommunalteknisk norm for utførelse skal følges, og at detaljplan skal godkjennes av kommunalteknisk kontor. - Snuhammer skal utføres i henhold til kommunalteknisk norm, tegning 7.3, dimensjonert for kjøretøy L - Det tas inn i reguleringsbestemmelsene krav om fysisk stengsel som hindrer kjøring over fortau og ut i Kirkeveien, og løsning skal godkjennes av kommunalteknisk kontor - Av hensyn til sikkerhet utformes felles parkering med atkomst fra gang-/sykkelveg på en slik måte at det ikke forutsetter rygging ut i gang-/sykkelvegen Etter det offentlige ettersynet er det klargjort at det ikke kreves utbyggingsavtale når det er kommunen selv som er utbygger. Krav til utbyggingsavtale tas derfor ut av reguleringsbestemmelsene. Naboprotester: Det foreligger protester til planforslaget fra beboerne i Kirkeveien 28, Kirkeveien 30, Gjerdåsveien 28, Gjerdåsveien 30 A /30 B og Gjerdåsveien 36 A. Naboprotestene kommer fra beboere i Gjerdåsen, som ligger nord for planområdet. Deres innvendinger kan sammenfattes med at foreslått ramme for utbygging avviker vesentlig fra prinsippene i gjeldende regulering når det gjelder størrelse/massivitet, høyde, plassering og formål. Konsekvensen er store ulemper i forhold til innestengthet, redusert lys og solforhold og tapt utsikt. Det henvises til den tidligere planprosessen da reguleringsplanen for Hovdejordet og Gjerdåsen ble behandlet. Hovedankepunktet er manglende forutsigbarhet i kommunens planlegging som man mener går på troverdigheten løs. Merknadene går også på selve utformingen av bygget, som man mener i langt større grad kunne tatt hensyn til eksisterende bebyggelse. Etter byplankontorets vurdering er det de boligene som ligger lavest og rett nord for tomta som blir mest skadelidende. De som ligger høyere opp får også ulemper, men i mindre grad. Ulempene er som det påpekes tapt utsikt og innestengthet. Dette er ubestridelig. Det er også klart at virkningen av foreslått regulering er en forverring i forhold til gjeldende plan for de nærmeste boligene. Når det er sagt så er det klart at den utbygging som er gjennomført allerede har redusert utsikten, og en utbygging etter gjeldende plan ville ha redusert den ytterligere. Forskjellen er at en bebyggelse med boligblokker og lavere utnyttelse kunne vært løst slik at det ikke hadde blitt en så vidt massiv vegg mot nord. Økt høyde forsterker virkningen, men det er størrelse/utstrekningen som gir størst ulempe. Side 124

5 Skyggevirkningen vurderes ikke som noe problem. I sommerhalvåret vil det falle skygge inn på tomta til de to nærmeste boligene på formiddagen, men ikke på selve uteplassene. På ettermiddagene vil skyggevirkningen på nabotomtene være minimale. Gjennomføring av reguleringen vil forsterke den bymessige situasjonen. Bebyggelsen i Gjerdåsen har en spredt struktur som gjør at det likevel fortsatt vil være relativt åpent både mot øst og vest. Det er vist til forutsigbarhet, og dette er en viktig problemstilling. Reguleringsplanen ble vedtatt i I en by vil det alltid være dynamikk, og en må alltid være forberedt på at nye behov, forhold og vurderinger kan generere forandringer. Bystyret har som reguleringsmyndighet full anledning til å endre rammene gjennom en reguleringsprosess. Hovdejordet er et sentralt beliggende område, klart for utbygging. Det har vært forutsatt en relativt tung utbygging. I dette tilfellet foreslås en ytterligere økning for å få realisert et viktig offentlig behov. Tomta er knapp i forhold til programmet. Arealbehov, krav til effektiv logistikk og rasjonell planløsning i bygget, samt krav til uteareal, har begrenset mulighetene til å forme bygget slik at det i større grad tas hensyn til den eksisterende bebyggelsen. Ved utforming av det planlagte bygget er det lagt vekt på å disponere de høyeste delene lengst unna naboene mot nord, bryte opp bygget mot nord og trekke det så langt ned som mulig mot vest. Byplankontoret ser ikke mulighet for å omarbeide planforslaget slik at protestene kan etterkommes uten helt å forkaste planforslaget og kreve en annen utnytting som ikke er forenelig med rombehovet som søkes løst. Tomta vurderes ellers egnet for formålet sykehjem. Det er i uttalelsene fra naboer trukket fram støybelastning fra Kirkeveien. Dette ansees løsbart med bygningsmessige tiltak i henhold til krav i reguleringsbestemmelsene og byggeforskriftene. Sykehjem er ikke spesielt trafikkskapende, og vil ventelig generere mindre trafikk enn om området bygges ut med boliger. De vesentligste konsekvensene av planforslaget for miljøet er den økte tettheten og byggehøyden sett i forhold til naboer i nord. Konklusjon og anbefaling Planforslaget har som målsetting å legge til rette for realisering av nytt sykehjem med 74 plasser, dagsenter for eldre samt 6 plasser i institusjon for barn og unge. På bakgrunn av innkomne merknader er det tatt inn en del endringer og tillegg i plan og bestemmelser i forhold til høringsutkastet. Disse er ikke av en slik art at det kreves ny høring. Den største konflikten i planforslaget er økt utnyttelse og byggehøyde sett i forhold til den gjeldende planen fra 2001, og virkningen av dette i forhold til den eksisterende bebyggelsen i Gjerdåsen nord for planområdet. Ut fra en samlet vurdering av fordeler ulemper tilrår byplankontoret at planforslaget godkjennes. Side 125

6 Forslag til innstilling Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 reguleringsendring for Hovdejordet felt B3-B4, Bodø kommune, slik det fremgår av plankart datert , med tilhørende bestemmelser datert Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den : Modell over planområdet med omgivelser ble forevist. Forslag fra Terje Cruickshank (V): Bodø bystyre avviser reguleringsendringene, og ordinær reguleringsplan opprettholdes. Votering: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag ble innstillingen tiltrådt med 8 mot 1 stemme. Komitè for plan, næring og miljøs anbefaling: Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 reguleringsendring for Hovdejordet felt B3-B4, Bodø kommune, slik det fremgår av plankart datert , med tilhørende bestemmelser datert Komitè for plan, næring og miljøs anbefaling: Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 reguleringsendring for Hovdejordet felt B3-B4, Bodø kommune, slik det fremgår av plankart datert , med tilhørende bestemmelser datert Planutvalgets behandling i møte den : Forslag Votering Planutvalgets innstilling: Side 126

7 Svein Blix Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Jørn Roar Moe Byplansjef Saksbehandler: Knut Kaspersen Trykte vedlegg: 1. Forslag til plankart, plan nr , datert Forslag til reguleringsbestemmelser, datert Merknader sammendrag og kommentarer, datert Planbeskrivelse 5. Reguleringsplan for Hovdejordet og Gjerdåsen (utsnitt) 6. Eksteriørperspektiv 7. Snitt, datert Sol/skyggediagram 01.09/10.04 Utrykte vedlegg: 1. Sol/skyggediagram for og 10.04/ ROS-analyse, sjekkliste 3. Lokalklimavurdering, Vind og snøforhold rundt planlagt bebyggelse på Hovdejordet, B4, Bodø 4. Referat fra åpent møte Kopi av innkomne uttalelser Side 127

8 Side 128

9 BODØ KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSENDRING FOR HOVDEJORDET FELT B3 B4, PLAN NR , BODØ KOMMUNE Dato for siste behandling i planutvalget Vedtatt av bystyret i møte den Under sak formannskapssekretær Formål Å tilrettelegge for bygging av nytt sykehjem med 74 plasser + 6 plasser i institusjon for barn og unge. Anlegget skal også inneholde dagsenter for eldre. I tillegg parkeringsanlegg i kjeller som skal dekke noe av behovet for felt B2 og B3 som per oktober 2008 har underdekning av parkeringsplasser. Reguleringsplanen består av plankart 1:500 og disse bestemmelsene: 1 Generelt Det regulerte området er på plankart vist med reguleringsgrense. Innenfor dette området gjelder de reguleringsbestemmelser som er beskrevet nedenfor. Følgende planer oppheves av denne reguleringsplanen: Reguleringsplan for Hovdejordet og Gjerdåsen, plan nr. 1145, vedtatt (delvis) Bebyggelsesplan for Hovdejordet II felt B3, plan nr , vedtatt Vegtrafikkstøy Boliger eller andre bygninger som inneholder arbeidsplasser, samt uteoppholdsarealer som utsettes for vegtrafikkstøy som overstiger de laveste grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinjer, skal støybeskyttes ved hjelp av skjermning, ytterveggsisolering, eller valg av formålstjenlig ytterveggskonstruksjon. Reguleringsbestemmelser, Bodø kommune. Dato: Side 1 av 4 Side 129

10 1.2 Forurensning Boliger eller andre bygninger som inneholder arbeidsplasser, samt uteoppholdsarealer som utsettes for forurensning fra veitrafikk (bilavgasser) skal skjermes med hjelp av konstruktive tiltak mot dette. Miljøverndepartementets og Statens forurensningstilsyns retningslinjer legges til grunn for dimensjonering av tiltak. 2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål: Byggeområder for boliger Byggeområder for offentlig institusjon / sykehjem inklusiv parkeringsanlegg under bakkeplanet Offentlig kjøreveg Offentlig gang og sykkelveg Offentlig fortau Felles parkeringsplass 3 Felles bestemmelser 3.1 Byggehøyder Tillatt gesims- og mønehøyde er vist på plankartet, og regnes fra planert terreng. Trappehus, heisjakt, tekniske rom for ventilasjon og kjøling skal integreres i bygget. 3.2 Atkomst Atkomst skal opparbeides i tråd med angivelse på plankartet. 3.3 P arkering Antall parkeringsplasser beregnes etter følgende normer eller i henhold til enhver påfølgende ny p-norm som gjelder for området: Virksomhet Enhet Bilplass Sykkel Omsorgsboliger/eldreboliger/ungdomsboliger Boenhet 0,7 1 Sykehjem/pleiehjem Seng 0,4 0,1 Av samlet antall parkeringsplasser skal minst 5 % være utformet og reservert for bevegelseshemmede. Disse skal ha kortest mulig gangavstand til hovedatkomst. Det skal etableres egne plasser for elbiler der det er mulighet for ladning av batterier. Nye parkeringsplasser for sykkel skal etableres innendørs eller ved oppføring av sikkert sykkelstativ med gode låsemuligheter. Ved utforming av parkeringsplassene skal Statens vegvesens håndbok 017 legges til grunn. 3.4 Fasader og utforming Nye bygg skal gis god utforming med høy arkitektonisk kvalitet. De skal gjenspeile dagens bygningsteknologi, arkitektur og utføres med materialer av god kvalitet og med høy håndverksmessig standard. Reguleringsbestemmelser, Bodø kommune. Dato: Side 2 av 4 Side 130

11 3.5 Ubebygde områder Ubebygde områder skal gis en tiltalende utforming/opparbeidelse. Utforming, materialbruk, fargesetting og plassering av installasjoner skal danne et helhetlig uttrykk med øvrig bebyggelse. Det skal benyttes materialer av god kvalitet og med høy håndverksmessig standard. 3.6 Universell utforming Nye bygg skal tilrettelegges for alle grupper i samfunnet (funksjonshemmede, rullestolbruker, synshemmede mv.) i henhold til prinsippene om universell utforming. Redegjørelse om hvordan dette er løst skal fremgå av rammesøknad. Samme krav gjelder utomhusareal. 3.7 Tilknytning til fjernvarmeanlegg Innenfor planområdet skal nye bygg tilrettelegges for tilkobling til fjernvarmeanlegg. 3.8 Krav til søknad om rammetillatelse/igangsettingstillatelse Sammen med søknad om rammetillatelse skal det sendes inn utomhusplan. Utomhusplanen skal omfatte offentlige trafikkområde som etter rekkefølgebestemmelsene skal være ferdigstilt før brukstillates gis, atkomster og innganger, vareleveringsområder, opparbeidelse og bruk av ubebygde områder med materialbruk og beplantning. Sammen med søknad om rammetillatelse skal forslag til nybygg dokumenteres med illustrasjon av sammenhengende oppriss av den aktuelle bygning og tilstøtende bebyggelse. Kommunen kan kreve at søknaden innholder perspektiv eller fotomontasjer som illustrer forslaget sett fra viktige standpunkt. Kommunen kan også kreve modell. Støy fra bygge- og anleggsvirksomheten skal håndteres i samsvar med kap. 4 i Miljøverndepartementets retningslinjer T Det skal utarbeides egen plan for hvordan ulempene for beboerne i nærområdet skal håndteres i anleggsfasen. Det gjelder støy, rystelser, støv, anleggstransport, og anleggsparkering. Planen med håndtering av problemene skal forelegges kommunen til godkjenning før det gis igangsettingstillatelse. 3.9 Automatisk fredede kulturminner Dersom funn, gjenstander eller konstruksjoner oppdages i forbindelse med gravearbeidene, skal arbeidet stanses omgående og kulturminnemyndighetene underrettes, jfr. lov om kulturminner 8, 2. ledd. 4 Byggeområder 4.1 Byggeområde felt B3 Innenfor felt B3 tillates det oppført boliger med tilhørende anlegg, og skal bebygges med bokollektiv for spesielle brukere. Det tillates etablert parkering i inntil en etasje under terreng. Minste utomhusareal (MUA) er 10 m² per boenhet. Utomhusarealet skal være samlet, solfylt og minimum 7,0 m bredt. Reguleringsbestemmelser, Bodø kommune. Dato: Side 3 av 4 Side 131

12 4.2 Byggeområde felt OI4 Innenfor felt OI 4 tillates offentlig institusjon. Det tillates etablert parkering i inntil en etasje under terreng. Minimum 70 % av parkeringskravet skal legges under/i bebyggelsen. Atkomst til parkeringsanlegg skal være via utendørs nedkjøringsrampe som vist på plankartet. Det skal etableres sikring mellom nedkjøringsrampen og Riksveg 834/Kirkevegen. Sikringstiltak skal godkjennes av Statens vegvesen før det gis rammetillatelse. Det kan tillates overbygg over nedkjøringsrampen. 5 Offentlige trafikkområder Offentlige trafikkområder skal opparbeides i henhold til Bodø kommunes norm. Bredde for de offentlige trafikkområdene framgår av plankartet. Det skal etableres fortausvarme i fortau langs Vebjørn Tannbergs vei mellom G/S 2 og snuhammer. Kommunalteknisk norm for utførelse skal følges, og detaljplan for utførelse skal godkjennes av kommunalteknisk kontor. Snuhammer skal utføres i henhold til kommunalteknisk norm, tegning 7.3, dimensjonert for kjøretøy L. Det skal etableres fysisk stengsel mellom Vebjørn Tannbergs vei og riksveg 834/Kirkeveien for å hindre kjøring ut i riksvegen. Utforming skal godkjennes av kommunalteknisk kontor. Ved endring av gatebelysning skal ny belysning forelegges kommunalteknisk kontor. Det tillates kjøring til felles parkeringsplass FP 1 og FP 2 via gang-/sykkelveg G/S 2. Gjennomkjøring tillates ikke. 6 Fellesområder Felles parkeringsplass FP 1 og FP 2 gjelder for virksomhet etablert på område B3 og OI 4. 7 Rekkefølgebestemmelser Før brukstillatelse eller ferdigattest kan gis, skal utomhusareal være ferdig opparbeidet, godkjent sikringstiltak mellom nedkjøringsrampe til parkeringskjeller og riksveg 834 skal være utført, og tilrettelegging for tilkopling til fjernvarme være utført. Av offentlige arealer og offentlig infrastruktur som skal være ferdigstilt av tiltakshaver før det kan gis brukstillatelse er: Fortau langs utbyggingsområdet mot Vebjørn Tannbergs vei inklusive fortausvarme, snuhammer i Vebjørn Tannbergs vei, fysisk stengsel mellom Vebjørn Tannbergs vei og riksveg 834/Kirkeveien, samt gang-/sykkelvei G/S 2. I forbindelse med opparbeiding/oppgradering av fortau skal berørt del av kjørebane også medtas. Reguleringsbestemmelser, Bodø kommune. Dato: Side 4 av 4 Side 132

13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOVDEJORDET FELT B3-B4, BODØ KOMMUNE SAMMENDRAG AV MERKNADENE MED BYPLANKONTORETS KOMMENTARER 1. Uttalelse datert fra statens vegvesen Salten distrikt Viser til at byggegrensen mot Riksveg 834/ Kirkeveien er halvert i forhold til gjeldende plan, fra 27 m til ca. 13 m fra midtlinjen. Mellom byggegrensen og riksvegen er det vist en rampe for nedkjøring til parkeringskjeller i underetasjen. Denne rampen er lagt svært nært fortauet langs riksvegen. Denne er ikke tilstrekkelig avklart på plankartet eller bestemmelsene. Kravene til denne må derfor avklares og tydeliggjøres i planen. Videre synes vegvesenet rampen er unødig nært fortauet, og krever derfor vist sikringstiltak langs denne som vegmyndighetene kan godkjenne før planen kan bli vedtatt. Byplankontorets kommentarer Nedkjøringsrampen tydeliggjøres i planen gjennom påskrift på plankartet og ved supplerende reguleringsbestemmelser. Flytting av rampen lenger bort fra fortauet er tatt opp med forslagsstiller. På grunn av manøvreringsforhold er det ikke mulig å flytte nedkjøringen nærmere bygget og lenger bort fra fortauet. Når det gjelder sikring, tas det inn i reguleringsbestemmelsene et krav om dette, at det skal godkjennes av Statens vegvesen før det gis rammetilatelse, og rekkefølgebestemmelse om at det skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse/ferdigattest. 2. Uttalelse datert fra Nordland fylkeskommune Fylkeskommunen har ingen merknader til planforslaget, verken av planfaglig eller kulturminnefaglig art. Byplankontorets kommentarer Ingen kommentarer. 3. Uttalelse datert fra kommuneoverlegen/uttalelse datert fra Helseog miljøtilsyn Salten IKS Kommuneoverlegen siterer og slutter seg til uttalelsen fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Deres uttalelse fokuserer på støy i anleggsfasen, og viser til 3.8 i forslaget til reguleringsbestemmelser. De understreker viktigheten av at dette ivaretas i forhold til eksisterende boligbebyggelse. Videre fokuseres det på ulemper knytet til mulige støvplager under anleggsvirksomheten. Til slutt understrekes viktigheten av grønnstruktur (trær og busker) på tomta som kan sees fra vinduene og gir nære oppholdsmuligheter. Byplankontorets kommentarer Det vises til kommentarer til uttalelse fra Hovdetunet borettslag, hvor bl.a. disse forhold er kommentert, og har ført til et tillegg i reguleringsbestemmelsene. Side 133 1

14 4. Uttalelse datert fra SKS Nett AS Informerer om høgspentkabler som berører tomta, tegnet inn på et kart som følger uttalelsen. Det presiseres at det ikke må settes i gang grunnarbeid som kan medføre at kablene kan bli skadet. Kablene kan flyttes, men det vil være kostbart. Byplankontorets kommentarer Dette forutsettes kjent av tiltakshaver, men brevet er videresendt til orientering. Høgspentkabel i grunnen er et praktisk og økonomisk forhold som ikke har avgjørende betydning for reguklleringen. 5. Uttalelse datert fra Hovdetunet Borettslag Hovdetunet borettslag har behandlet saken i styremøte, der det fremkommer at de kan se at endringsforslaget medfører negative konsekvenser for borettslaget. Er imidlertid bekymret for belastning i byggeperioden, og ber om at forholdene legges slik til rette at beboerne med atkomst fra Vebjørn Tannbergs vei ikke påføres negative konsekvenser av anleggstrafikk og anleggsparkering. Byplankontorets kommentarer Det medtas som et tillegg til reguleringsbestemmelsenes 3.8 krav til rammetillatelse at det skal utarbeides en egen plan for hvordan ulempene for beboerne i nærområdet håndteres i anleggsfasen. Det gjelder støy, rystelser, støv, anleggstransport og anleggsparkering. Planen skal være godkjent før det gis igangsettingstillatelse. 6. Uttalelse datert , fra Arnt Karlsen, Kirkeveien 30 krav om forlenget uttalefrist Fremsetter krav om utsatt frist for merknader til plansaken og utsatt frist for merknader til byggesaken i forbindelse med søknad om rammetillatelse (som er fremmet parallelt med reguleringssaken). Bakgrunnen er at byplankontoret har stilt krav om modell til bruk i forbindelse med videre saksbehandling, og dette skjedde etter skriftlig henstilling fra han datert Mener videre at materialet som har fulgt reguleringssaken har vært ufullstendig. Det gjelder både referatsak til planutvalget angående utlegging til offentlig ettersyn (sak 09/ ), og i høringen. Det vises til at ikke alle vedlegg til planforslaget er medtatt som bilag i saksbehandlingen. Av den grunn påberopes det saksbehandlingsfeil. Finner det uakseptabelt at frist for uttalelse til plansaken og byggesaken har kun en dags forskjell. Mener at det gir inntrykk av at man ikke har til hensikt å korrigere prosjektet uansett utfallet av reguleringssaken. Krever ny frist for uttalelse til reguleringsendringen satt til etter at modell er over området er offentlig, og alle sakspapirene er fremlagt, behandlet og tilgjengelig. Ny frist for byggesaksmelding må fastsettes etter at ny reguleringsplan eventuelt er vedtatt. Byplankontorets kommentarer Byplankontoret har besvart kravet med eget brev datert , der det avslås å utvide høringsfristen. Dette begrunnes med at saken er godt opplyst gjennom det materiale som er gjort tilgjengelig, samt prosessen i forkant med eget orienteringsmøte. Alle sakspapirer Side 134 2

15 er dessuten offentlig tilgjengelig. Modell er primært et redskap for den politiske behandlingen. Uttalelse datert fra Arnt Karlsen, Kirkeveien 30 - merknad Motsetter seg på det kraftigste endring i gjeldende reguleringsplan. Mener foreslått endring vil ha katastrofale virkninger for hans eiendom. Det gjelder størrelse, høyde og plassering for tillatt bygg på område B4, som vil gi store virkninger i forhold til lys og solforhold for hans eiendom. Denne vil bli nybygg i sør og Gjerdåsen i nord. De vises til bestemmelsene i eksisterende reguleringsplan om at bebyggelse i felt B3 og B4 ikke skal plasseres med langside mot Gjerdåsen, og at foreslått utbygging bryter med dette. Viser til historikken for Hovdejordet, der formålet med å åpne for utbygging har vært boligbygging. I forbindelse med regulering av Hovdejordet ble det tatt hensyn til merknadene fra beboerne i området ved at store deler av ubebygd areal skulle legges mot Gjerdåsen, ny bebyggelse skulle legges med gavl mot Gjerdåsen og at byggehøyde mot Gjerdåsen skulle være relativt lav. Mener det går på kommunens troverdighet når disse prinsippene fravikes. Viser også til at planlagt størrelse på sykehjem er økt på grunnlag av kostnadsvurdering, og dermed forverret ulempene. Mener videre at det kunne vært tatt mer hensyn til eksisterende bebyggelse ved utformingen av foreslått bygg, og nevner forhold som å trekke bygningsmassen mer mot sør og sørøst og endret form. Avslutter med at det vil bli vurdert erstatningskrav for verdiforringelse dersom planen vedtas. Byplankontorets kommentarer Byplankontoret gir en samlet kommentar til de innkomne merknadene fra naboene, da de i hovedsak omhandler samme forhold. 7. Uttalelse datert fra Ragni Herseth, Kirkeveien 28 Som en av beboerne som blir mest berørt av foreslått utbygging viser spesielt til tap av utsikt til bl.a. Børvasstindene, som var en vesentlig grunn for å velge å kjøpe denne boligen. Protesterer derfor mot forslaget. Mener videre at det er uetisk å bygge sykehjem så nært Kirkeveien med den trafikkbelastningen som er der, og medfølgende støy og forurensing. Mener også at tomta er for liten for bygget, som trenger plass (grøntareal, lys, rom) rundt seg. Byplankontorets kommentarer Det vises til samlet kommentar. 8. Uttalelse datert fra Unni og Vidar Kristensen, Gjerdåsveien 36 A Påtaler først at byggemelding med nabovarsel er sendt ut før reguleringsplanen er behandlet. Mener dette er en arrogant fremgangsmåte. Side 135 3

16 Protesterer så på den foreslåtte endringen med økt utnytting fra 35 til 55 %, som er en økning på 57 %, og som har ført til at byggegrenser overskrides på to sider av tomten. Videre hevdes det at gesimshøyden er foreslått økt fra 9 til 16 meter, og protesteres mot det. Påpeker at byggehøyde er angitt i meter over planert terreng i stedet for kotehøyde, og mener det kan synes som at en ønsker å stå fritt til å velge passende nullpunkt. Forlanger derfor byggehøyde angitt i kotehøyde. Viser dessuten til at arkitekten på orienteringsmøtet opplyste at gesimshøyden var 12,5 m. Protesterer dessuten på at trappehus, heissjakt og tekniske rom tillates ytterligere 2,5 m opp. Er kritisk til valg av snitt som er vedlagt saken, særlig snitt gjennom Gjerdåsen set sørover, som de mener er egnet for å villede. Mener det burde vært fra Vebjørn Tannbergs vei øst-vest sett sørover, og krever at det lages et slikt. Mener videre at soldiagram per 01.09/10.04 er misvisende fordi det ikke tar hensyn til sommertid, og mener det er feil å hevde at ikke de nærmeste husene får redusert sol på uteplassene. Ber om nytt og korrekt diagram. Anmoder om at enten modell eller dataassistert fremstilling blir fremskaffet innen videre behandling av planforslaget. Mener videre at vestfløy kan reduseres i høyde ved at tak endres. Viser til at selv med økt antall plasser dekkes ikke behovet for sykehjemsplasser på lengre sikt, og lurer på hvordan dette tenkes løst; med ytterligere økning av byggehøyden? Til sist kritiseres Bodø kommune for manglende forutsigbarhet, sett i forhold til planhistorikken for Hovdejordet, ved at planforslaget bryter sterkt med vedtatt plan på vesentlige områder. Det vises til plassering, utnyttelsesgrad og byggehøyde. Konkluderer med at planforslaget må forkastes eller vesentlig omarbeides. Har i en supplerende merknad, datert krevd at det i forbindelse med behandlingen av plansaken lages en illustrasjon av mulig utbygging mot Gjerdåsen etter gjeldende plan, sammenliknet med nytt planforslag. Byplankontorets kommentarer Det som er sakt om byggehøyden er ikke korrekt. Regulert gesimshøyde er 12 meter, og 15 meter for 25 % av grunnflate (utgangspunkt kote 22). Når det gjelder angivelse av byggehøyde i meter over terreng, så er dette gjort etter krav fra Planutvalget, og formidlet videre av byplankontoret. I tidligere planutkast var byggehøyden oppgitt i kotehøyde. Tillatelsen til at trappehus, heissjakt og tekniske rom kan stikke 2,5 m over takflate strykes, da det kreves at disse skal integreres i bygget innenfor den gitte rammen. Byplankontoret mener de valgte snitt er egnet for å illustrere byggets volum. De fire snittene supplerer hverandre og viser høydeforholdene til eksisterende bebyggelse og til Gjerdåsen. Et snitt som etterspurt ville ikke belyse forholdet til den eksisterende bebyggelsen i Gjerdåsen. Snittene er dessuten supplert med perspektiver for å illustrere det som etterspørres. Tiltakshaver er videre pålagt å utarbeide modell til bruk i den politiske behandlingen. Side 136 4

17 Når det gjelder sol/skyggediagram for 1. september/10. april så er det korrekt vist skygge kl. 12 med sommertid. Solen vil være i sør og på sitt høyeste kl. 13, og da vil skyggene bli kortere. Konklusjonen i saken basert på sol/skyggediagram vurderes som korrekt. For å underbygge dette er det laget supplerende sol/skyggediagram for 10. april/1. september kl og kl Disse vedlegges saken. Når det gjelder muligheten til ytterligere å dempe høyden på vestfløyen, så er dette tatt opp med tiltakshaver. Innenfor dette volumet er det tekniske rom som ikke kan fjernes, slik at det ikke er mulig å få denne lavere. Når det gjelder programmet for den foreslåtte utbygging, så har dette vært politisk behandlet og kommenteres ikke, heller ikke hvordan det langsiktige behovet for sykehjemsplasser kan løses. Ønsket om å illustrere mulig utbygging etter gjeldende plan sammenlignet med de nye rammene vurderes ikke å gi vesentlig tilleggsinformasjon. Saken gjelder nå det foreliggende forslaget og virkningen av det. Dette er belyst med det materialet som foreligger og suppleres med modell, og det er dette som planutvalg og bystyre skal ta stilling til. Når det gjelder øvrige merknader vises til samlede kommentarer. 9. Uttalelse, innkommet , fra Kari Johnsen, Gjerdåsveien 30 A. Mener planforslaget bør forkastes fordi det bryter så sterkt med gjeldende regulering, både for utnyttingsgrad, byggehøyde, plassering og formål. Mener endringene er dramatiske, og at det ikke kan kompenseres gjennom arkitektonisk utforming. Mener begrunnelsen for økt høyde er av økonomisk art. Kommunen bør innrette seg etter gjeldende reguleringsplan på lik linje med andre aktører. Stiller dessuten spørsmålstegn ved hensiktsmessigheten av lokalisering av sykehjem så nært Kirkeveien på grunn av støy og støvplager. Ber som svar på om det er tatt hensyn til nødvendig støyisolering. Hovedankepunktet er manglende forutsigbarhet i forhold til gjeldende planer. Naboene til Hovdejordet har allerede mistet utsikt, akseptert at byen vokser, og innfunnet seg med gjeldende reguleringsplan. Mener på det grunnlag det er et overtramp å trumfe gjennom den foreslåtte endringen. Byplankontorets kommentarer Det vises til samlede kommentarer. 10. Uttalelse, innkommet , fra Kirsti Christensen/Erling Steindal, Gjerdåsveien 28 Uttalelsen er likelydende med uttalelsen fra Kari Johnsen. Byplankontorets kommentarer til merknadene fra naboene Naboprotestene kommer fra beboere i Gjerdåsen, som ligger nord for planområdet. Deres innvendinger kan sammenfattes med at foreslått ramme for utbygging avviker vesentlig fra prinsippene i gjeldende regulering når det gjelder størrelse/massivitet, høyde, plassering og formål. Konsekvensen er store ulemper i forhold til innestengthet, redusert lys og solforhold og tapt utsikt. Det henvises til den tidligere planprosessen da Side 137 5

18 reguleringsplanen for Hovdejordet og Gjerdåsen ble behandlet. Hovedankepunktet er manglende forutsigbarhet i kommunens planlegging som man mener går på troverdigheten løs. Merknadene går også på selve utformingen av bygget, som man mener i langt større grad kunne tatt hensyn til eksisterende bebyggelse. Etter byplankontorets vurdering er det de boligene som ligger lavest og rett nord for tomta som blir mest skadelidende. De som ligger høyere opp får også ulemper, men i mindre grad. Ulempene er som det påpekes tapt utsikt og innestengthet. Dette er ubestridelig. Det er også klart at virkningen av foreslått regulering er en forverring i forhold til gjeldende plan for de nærmeste boligene. Når det er sagt så er det klart at den utbygging som er gjennomført allerede har redusert utsikten, og en utbygging etter gjeldende plan ville ha redusert den ytterligere. Forskjellen er at en bebyggelse med boligblokker og lavere utnyttelse kunne vært løst slik at det ikke hadde blitt en så vidt massiv vegg mot nord. Økt høyde forsterker virkningen, men det er størrelse/utstrekningen som gir størst ulempe. Skyggevirkningen vurderes ikke som noe problem. I sommerhalvåret vil det falle skygge inn på tomta til de to nærmeste boligene på formiddagen, men ikke på selve uteplassene. På ettermiddagene vil skyggevirkningen på nabotomtene være minimale. Gjennomføring av reguleringen vil forsterke den bymessige situasjonen. Bebyggelsen i Gjerdåsen har en spredt struktur som gjør at det likevel fortsatt vil være relativt åpent både mot øst og vest. Det er vist til forutsigbarhet, og dette er et viktig problemstilling. Reguleringsplanen ble vedtatt i I en by vil det alltid være dynamikk, og en må alltid være forberedt på at nye behov, forhold og vurderinger kan generere forandringer. Bystyret har som reguleringsmyndighet full anledning til å endre rammene gjennom en reguleringsprosess. Hovdejordet er et sentralt beliggende område, klart for utbygging. Det har vært forutsatt en relativt tung utbygging. I dette tilfellet foreslås en ytterligere økning for å få realisert et viktig offentlig behov. Tomta er knapp i forhold til programmet. Arealbehov, krav til effektiv logistikk og rasjonell planløsning i bygget, samt krav til uteareal, har begrenset mulighetene til å forme bygget slik at det i større grad tas hensyn til den eksisterende bebyggelsen. Ved utforming av det planlagte bygget er det lagt vekt på å disponere de høyeste delene lengst unna naboene mot nord, bryte opp bygget mot nord og trekke det så langt ned som mulig mot vest. Byplankontoret ser ikke mulighet for å omarbeide planforslaget slik at protestene kan etterkommes uten helt å forkaste planforslaget og kreve en annen utnytting som ikke er forenelig med rombehovet som søkes løst. Ut fra en samlet vurdering av fordeler og ulemper tilrås godkjenning av planforslaget. Bodø, 26. februar 2009 Side 138 6

19 Reguleringsplan Hovdejordet II Felt B3 B4 Bodø kommune - Planbeskrivelse 1.0 Innledning. 1.1 Oppdragsgiver: Bodø kommune Eiendomskontoret v/ Erik Pedersen Boks Bodø 1.2 Eiendoms - og eierforhold. Gnr / bnr 38 / 642 Bodø kommune, Boks 319, 8001 Bodø 1.3 Planlegger- opplysninger om kompetanse/godkjenning. Utarbeidelse av planen: U2 ARKITEKTER AS v/ siv.ark MNAL Johnny Kristensen, Boks 575, 8001 Bodø. Tlf Organisasjonsnr Firma har sentral godkjenning for disse områdene: Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner tiltaksklasse 3. Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner tiltaksklasse 3. Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner tiltaksklasse 3. Godkjenning er gyldig til 16. mars 2010 Digitalisering av reguleringskart: Plan-Evo AS v/karl-arne Nilsen, Dreyfusshammern 11, 8012 Bodø 1.4 Hensikten med planen. Å tilrettelegge for bygging av nytt sykehjem med 74 plasser + 6 plasser i institusjon for barn og unge. Anlegget skal også inneholde dagsenter for eldre samt parkeringsanlegg i kjeller for beboere og ansatte. Parkeringskjelleren skal også dekke noe av p-behovet for felt B2 og B3 som i dag har underdekning av parkeringsplasser. 1.5 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold. Gjeldende overordna plan: Reguleringsplan for Hovdejordet og Gjerdåsen. Vedtatt i bystyre For felt B3 gjelder bebyggelsesplan for Hovdejordet II felt B3. Vedtatt i bystyret Planbeskrivelse Hovdejordet II felt B3 B4 (OI4), Bodø kommune Side 1 av 7 Side 139

20 Reguleringsplan Hovdejordet II Felt B3 B4 Bodø kommune - Planbeskrivelse 2. Planområdet, eksisterende forhold: 2.1 Beliggenhet og størrelse. Beliggenhet: Hovdejordet, begrenset av Kirkeveien mot øst, Vebjørn Tandbergs vei mot nord og vest. Mot sør avgrenses området av en felles gang- og sykkelsti. Størrelse: 11,91 daa 2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene. Området er et tidligere landbruksområde. I senere år har det vært en omfattende bygging av boliger og offentlige bygg. På vestsiden B3, på felt B2 er det anlagte et kommunalt sykehjem i 3 etasje. Felt B2 er bebygd med et bokollektiv i 3 etasjer. Sør for B3 og OI4 er det boligblokker, både høyblokker og lavblokker. Området fremstår som bymessig og kompakt med store bygningsvolumer. Dette som en kontrast til omkringliggende rekkehus/eneboligstrøk og jordbruksareal. 2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og ev. verneverdig bebyggelse. Felt OI4 er ikke bebygd. På felt B3 er det i dag et leilighetsbygg i 3 etasjer, ferdig i Trekledning som fasademateriale. Boligblokker på sørsiden av B3 og OI4 har stor variasjon i høyde (både lavblokker og høyblokker), utstrekning og formuttrykk. Mange forskjellige materialer er benyttet, både mur, tre, og platekledning. Området fremstår som bymessig og kompakt i sterk kontrast til omkringliggende rekkehus/eneboliger og jordbruksareal. Det er ingen verneverdig bebyggelse i reguleringsområdet. ( 2.4 Demografiske forhold.) ( 2.5 Barnehage, skole, forretninger. ) 2.6 Topografi og vegetasjon registrering/inntegning av verdifull vegetasjon. Topografi: Felt B3 og OI4 er tidligere landbruksareal (dyrka mark), flatt og gressbevokst. Tilsvarende omkringliggende områder er tidligere dyrka mark som er tatt i bruk til boligformål. Eneste avvik fra det flate landskapet er en liten haug på nordsiden, Gjerdåsen. Også denne brukes til boligformål med relativt store villatomter. Gjerdåsen er det fremtredende landskapselementet i området. Vegetasjon: B3 er nylig bebygget. Eneste vegetasjon her er opparbeidet gressplen. OI4 har ingen vegetasjon bortsett fra gress. Området fremstår som flatt og ubearbeidet. Vegetasjonen i omkringliggende boligområder består av ordinær hagebeplantning med busker og trær av forskjellige typer, fortrinnsvis lauvtrær. Sør for hovdejordet ligger store områder med dyrka mark for gressproduksjon. Ingen spesiell verdifull vegetasjon er registrert i området. 2.7 Klimatiske forhold sol og vind. Det vises her til vedlagte rapport: Lokalklimavurdering. Vind- og snøforhold rundt planlagt bebyggelse på Hovdejordet B4, Bodø. Utarbeidet av WSB Technology as, Narvik. Planbeskrivelse Hovdejordet II felt B3 B4 (OI4), Bodø kommune Side 2 av 7 Side 140

21 Reguleringsplan Hovdejordet II Felt B3 B4 Bodø kommune - Planbeskrivelse 2. 8 Støy vegtrafikk, fly og andre støykilder. Kirkeveien på østsiden av området er hovedtrafikkåre i området. Den har relativ stor trafikk, men ikke tungtrafikk. Trafikkbelastningen er omtrent som boliggater i Bodø sentrum. Det er ingen bedrifter i nærheten som produserer støy. Planlagt sykehjem i felt OI4 vil selvsagt medføre en del støy i forbindelse med økt trafikk i adkomstveien. Denne trafikken genereres først og fremst av ansatte og besøkende. Det vil ikke bli muligheter for gjennomkjøring. Trafikkstøyen i området anses ikke å være til hinder for de tiltenkte reguleringsformål. Området ligger mellom grenselinjene for flystøysone I og II i kommunedelplan for Bodøhalvøya vedtatt (KDP102) 2.9 Adkomstforhold og veier/gater innen planområdet. Det forutsettes ingen nye veier / gater i området. Veier er opparbeidet iht gjeldende reguleringsplan. Eks adkomstvei Vebjørn Tandbergs vei opprettholdes som adkomst til sykehjemmet i felt OI4. Snusirkel i avslutning til Vebjørn Tandbergs vei vil bli erstattet av en snuhammer utformet etter kommunalteknisk norm. Dette for å få plass til sykehjemmets funksjoner på bakkeplan. Gangsti mellom B3 og OI4 forutsettes tillatt brukt til kjøreadkomst for sykehjemmets p-plasser på bakken. Det anordnes bom eller lignende her slik at gjenomkjøring på ikke blir mulig. Det lave antall p-plasser vil ikke forringe bruksmulighetene eller sikkerheten til brukere av denne gang- og sykkelstien Grunnforhold. Grunnforholdene er undersøkt av firma Rambøll AS. Øvre lag ned til ca 0,5 2,2 m består av jordmasser. Løsmasser / leire ned til 2,0-7,0 m. Fjell fra ca 2,0 7,0 m og nedover. Grunnforholdene anses som uproblematiske for det tiltenkte formålet Vann, avløp, el. kabler og teleanlegg. Vann og avløp: Se vedlagt kart der ledningsnett er vist Strøm: Det er strømforsyning til området Telefon: Det er telefonkabel inn til området Mobiltelefon: Det er dekning for mobiltelefon i området Fjernvarme: Sykehjem på felt OI4 skal tilknyttes eks. fjernvarmeanlegg som er etablert i området Risiko- og sårbarhet (fare for ras, flom, forurensning etc) Se vedlagte ROS-skjema. Planbeskrivelse Hovdejordet II felt B3 B4 (OI4), Bodø kommune Side 3 av 7 Side 141

22 Reguleringsplan Hovdejordet II Felt B3 B4 Bodø kommune - Planbeskrivelse 3. Planprosessen. 3.1 Deltagere i planprosessen. Bodø kommune, Eiendomskontoret v/erik Pedersen Prosjektleder Rolf Støre, ProsjektPartner Bodø AS Bodø kommune, byplankontoret v/ Gry Michelsen, Knut Kaspersen og Jørn Roar Moe Det har også vært avholdt et møte med naboer der det ble orientert om reguleringsplanarbeidet og sykehjemsprosjektet. 3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid. Naboer, grunneiere og off. instanser er tilsendt brev I tillegg er det annonsert oppstart regulering i Avisa Nordland Innspill til planarbeidet /merknader til plan. Det er kommet følgende innspill: fra Nordland Fylkeskommune (Kultur og miljøavdelingen) Planfaglige merknader: Overordnede planer, fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer legges til grunn Planlegging bør tilrettelegges for alle grupper. Funksjonshemmedes interesser må ivaretas. PBL s bestemmelser mht estetikk legges til grunn Alle berørte parter må gis anledning til medvirkning i prosessen Plan og bestemmelser utarbeides i tråd med Miljøverndept. veileder Kulturminnefaglige merknader: Planforslaget er ikke i konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. Har ineg merknader til planarbeidet. Når det gjelder samiske kulturminner vises det til egen uttalelse fra sametinget Kommentarer: Planen er i samsvar med overordna politiske mål om utbygging av sykehjemstilbud for Bodø kommune. Anlegget på OI4 er planlagt for eldre med sykehjemsbehov og dagsenterbehov, samt barn og unge som har behov for spesialtilbud mht bolig og pleie. Bygget er planlagt etter regler for universell utforming både når det gjelder, adkomstforhold og interne transportveier etc i bygget. Bygget har to heiser som forbinder alle etasjer. Naboer er orientert i form av eget møte. Miljøverdept. veileder legges til grunn for plan og bestemmelser fra Fylkesmannen i Nordland (Kommunal- og beredskapsavdelinga ) Beredskapsfaglige merknader: Generelle merknader om at risiko og sårbarhet skal vurderes i planprosessen, f.eks ved å utarbeide ROS-analyse. Konklusjoner i ROS-analyse må fremkomme i plandokumenter. Generelle merknader om at planstandard for nordland bør følges ved utarbeiding av planer Kommentarer: ROS-analyse er vedlagt plandokumenter. Eneste potensielle risikomoment er mulige strømbrudd som i ytterste konsekvens kan få følger for liv og helse for beboere i sykehjemmet. Planbeskrivelse Hovdejordet II felt B3 B4 (OI4), Bodø kommune Side 4 av 7 Side 142

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak

Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning NAV - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2009 618/2009 2008/2897 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Planutvalget 24.03.2009 Mindre vesentlig reguleringsendring Sjøgata 29-47, kontorbygning

Detaljer

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6

Sluttbehandling. Detaljregulering av Støver Øst, feltene B5 og B6 Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.10.2012 59303/2012 2010/1680 L12 Byplankontoret Saksnummer Utvalg Møtedato 12/83 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/211 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling.

Detaljer

Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet Nye Breivika Brygge

Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet Nye Breivika Brygge Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.01.2009 6312/2009 2006/5162 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/29 Planutvalget 19.02.2009 Reguleringsplan for Nerbyen - klage på vedtak, sameiet

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.08.2014 52893/2014 2014/787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/164 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for Nordlandsmuseet, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2013 73002/2013 2013/1096 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/72 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/171 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak

Detaljregulering for kvartal 25, felt B8, Bodø - klage på vedtak Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2012 350/2012 2011/2763 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Komite for plan, næring og miljø 26.01.2012 12/7 Bystyret 09.02.2012 Detaljregulering

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda

Forslag til detaljregulering for Ytterjorda Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.06.2013 41117/2013 2010/4328 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/52 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/126 Bystyret 12.09.2013 Forslag

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239

Sluttbehandling - endring av reguleringsplan for felt BE 10 i Bodøsjøen, plan ID 1239 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.10.2017 64533/2017 2017/3702 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/45 Komite for Plan, næring og miljø 22.11.2017 Sluttbehandling - endring av reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 BODØ KOMMUNE: FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER TIL: REGULERINGSPLAN FOR Sist revidert 10.12.2012 sfr Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 Dato for siste behandling i planutvalget den 31.01.2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Bryggeritomta, Sentrum

Sluttbehandling - detaljregulering for Bryggeritomta, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.09.2014 56715/2014 2013/4556 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 14/166 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12

Sluttbehandling - endring av detaljreguleringsplan 1258 Burøyveien 12 Byplan Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2017 16856/2017 2017/5260 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/3 Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 17/3 Bodø eldreråd 06.06.2017 Bodø ungdomsråd 07.06.2017

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR BRYGGERITOMTA, SENTRUM, PLAN ID 2013001.

PLANBESTEMMELSER FOR BRYGGERITOMTA, SENTRUM, PLAN ID 2013001. PLANBESTEMMELSER FOR BRYGGERITOMTA, SENTRUM, PLAN ID 2013001. Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær 1 GENERELT 1.0 Formål Reguleringsplanen

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den..

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN. Dato for siste behandling i planutvalget den.. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEHOLTEN VED BODØ LUFTHAVN Dato for siste behandling i planutvalget den.. Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr. formannskapssekretær -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR 1956. Plan nr. P.1039.

Forslag til Reguleringsplan for General Fleischers gt. 11/13. GNR 138 BNR 1956. Plan nr. P.1039. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.12.2008 71925/2008 2008/230 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/30 Planutvalget 24.03.2009 Bystyret

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN.

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SNEVEIEN 9-11, STILLE DAL/JENSVOLL, GNR 40, BNR 217, 143, 555, 643, 271, SAMT UMATRIKULERT GRUNN. Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring

Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag om reguleringsendring, prinsippavklaring Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2009 65858/2009 2009/6784 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/159 Planutvalget 15.12.2009 Glasshuset, balkong over inngang mot vest - forslag

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 2015 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN SYKEHJEM, STORFJORD KOMMUNE Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Forslag til detaljregulering for MaxMat Eiendom Rønvikleira AS - sluttbehandling

Forslag til detaljregulering for MaxMat Eiendom Rønvikleira AS - sluttbehandling Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.04.2013 28276/2013 2011/8106 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/37 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 13/106 Bystyret 20.06.2013 Forslag

Detaljer

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7

Sluttbehandling - mindre endring av bebyggelsesplan for Bodøsjøen B7 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.09.2016 71190/2016 2016/4921 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/59 Komite for plan, næring og miljø 12.10.2016 Sluttbehandling - mindre endring

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest). Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2012 30091/2012 2011/6268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/44 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KVARTAL 99, BODØ SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KVARTAL 99, BODØ SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KVARTAL 99, BODØ SENTRUM Dato for siste behandling i PNM komiteen Vedtatt av bystyret i møte den Under K. sak nr.... formannskapssekretær -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE BESKRIVELSE 1. Innledning 1. Oppdragsgiver: Gildeskål kommune

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KIRKEGATA PLAN ID formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KIRKEGATA PLAN ID formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KIRKEGATA 48-52 PLAN ID 2017007 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Narvik bystyret i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 18.05.2010 023/10 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-30/9, K2-L40, PLANID-, GBR- : Arkivsaknr.: 10/1479 Dispensasjon

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg

Forslag til detaljregulering for deler av Finnkonneset, Festvåg Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2013 61738/2013 2011/5606 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/62 Komite for plan, næring og miljø 17.10.2013 13/150 Bystyret 31.10.2013 Forslag

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KÅFJORD HELSESENTER REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR KÅFJORD HELSESENTER REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Høgtuns Plankontor AS Sommersetlia 39, 9143 Skibotn e-mail: shogtun@hotmail.com Tlf.: +4790834114 Steinar Høgtun REGULERINGSPLAN FOR KÅFJORD HELSESENTER REGULERINGSBESTEMMELSER Tromsø Olderdalen Lyngseidet

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.07.2015 54366/2015 2014/4986 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/41 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/85 Bystyret 10.09.2015 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 Sist revidert 07.10.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE Dato for siste behandling i planutvalget den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. sak nr. formannskapssekretær

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID

Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID 2015001768 Forslag til reguleringsbestemmelser 29.04.2016, revidert 15.06.16 1. Generelt 1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

Reguleringsplan for Hasselbakken

Reguleringsplan for Hasselbakken Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Hasselbakken Utarbeidet av Toten Tomteutvikling AS og BoligPartner Dato 25.01.2002 Lunner kommune - Utviklingsutvalget U/U-sak 11/02 av 18.04.2002 Vedtatt

Detaljer

Reguleringsplan fritidsboliger Hanstad Gnr/bnr 30/7 Bardu kommune

Reguleringsplan fritidsboliger Hanstad Gnr/bnr 30/7 Bardu kommune Reguleringsplan Hanstad Bardu Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Beskrivelse av planforslaget s 2 Reguleringsbestemmelser s 7 Plankart Vedlegg: Kopi av gjeldende plan med bestemmelser Oppstartannonse Brev

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag

Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag Detaljregulering for Gamle kongevei nord 6 Arealplan-ID: 1719_Forslag REGULERINGSBESTEMMELSER Datert: 05.07.2017 Vedtatt av kommunestyret: dato --, sak nr. --/-- Ordfører sign. 1 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012. Byplankontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56162/2012 2012/1639 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/24 Komite for plan, næring og miljø 11.10.2012 Byplansjefens vedtak

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID

DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID Hobøl kommune Reguleringsplan for Del av Tomter sentrum REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: DEL AV TOMTER SENTRUM Plan ID 0138 2010 0002 Behandling i det faste utvalg for plansaker, 1. gang 09.06.2009 Plan med

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet Sist revidert 16.06.09 2.gangsbehandling Oppstart vedtatt i HMA 13.06.05 1.gangs behandling i planutvalget 17.04.07 sak

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes

Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan for småbåtanlegg og naust på Øvre Kvalnes Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20829/2013 2013/1972 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Førstegangsbehandling - detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer