Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø /33 Planutvalget /34 Bystyret Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Sammendrag Saken gjelder forslag til reguleringsendring for feltene B3 og B4 i reguleringsplan for Hovdejordet og Gjerdåsen, som ble vedtatt i Planforslaget er fremmet av U2 Arkitekter AS på vegne av Bodø kommune, Eiendomskontoret. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av nytt sykehjem, dagsenter for eldre samt institusjon for barn og unge på felt B4 (i planen kalt OI 4). Endringen i forhold til gjeldende plan er nytt reguleringsformål - fra bolig til offentlig bygg, økt byggehøyde fra 3/delvis 4 etasjer (25 %) til 4 etasjer, og økt utnyttingsgrad fra 35 % til 55 % bebygd areal (BYA), samt endring av tillatt plassering av bygg. Planforslaget har vært ute til høring og offentlig ettersyn i tiden Det er kommet inn 10 uttalelser, derav 6 fra naboer. Den største konflikten i planforslaget er økt utnyttelse og byggehøyde sett i forhold til den gjeldende planen fra 2001, og virkningen av dette i forhold til den eksisterende bebyggelsen i Gjerdåsen nord for planområdet. Disse forholdene er tatt opp i protestene fra naboene i dette området. Ellers er det forhold som er tatt opp i de innkomne merknadene som har ført til mindre justeringer av planforslaget i forhold til det som var ute til offentlig ettersyn. Ut fra en samlet vurdering av fordeler ulemper tilrår byplankontoret at planforslaget godkjennes slik det nå legges frem. Det opplyses at det ved behandlingen vil bli fremlagt modell. Saksopplysninger Bakgrunn U2 Arkitekter AS har på vegne av Bodø kommune, Eiendomskontoret, fremmet forslag om reguleringsendring for to byggeområder innenfor reguleringsplanen for Hovdejordet og Gjerdåsen, vedtatt Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for bygging av nytt sykehjem med 74 plasser + 6 plasser i institusjon for barn og unge. Anlegget skal også inneholde dagsenter for eldre samt parkeringsanlegg i kjeller for beboere og ansatte. Parkeringsanlegget skal også dekke noe av parkeringsbehovet for felt B2 og B3, som i dag har underdekning av parkeringsplasser. Det Side 121

2 foreslås også noe parkering på bakkeplan. Felt B3 er bebygd med bokollektiv i 3 etasjer (2006), og det planlegges ikke videre utbygging der. Tidligere i planprosessen var det foreslått en utbygging med 53 sykehjemsplasser. Nye planer for løsning av behovet for sykehjemsplasser i Bodø har ført til at antallet sykehjemsplasser ble økt til 74 senger. Planområdet ligger i nordøstre del av Hovdejordet, og grenser til den etablerte bebyggelsen i Gjerdåsen. Det begrenses av Vebjørn Tannbergs vei i vest og nord, Kirkeveien i øst og gang- /sykkelvei i sør. Planstatus Felt B4, hvor det planlegges nytt sykehjem, er i gjeldende plan regulert til boligformål med mulighet for innpassing av næringsformål i mindre del av byggeområdet forutsatt godkjenning gjennom bebyggelsesplan. Tillatt byggehøyde er 3 etasjer/ca. 12 m over planert terreng, samt at 25 % av bebygd grunnflate kan oppføres i 4 etasjer, ca. 15 m over planert terreng. Tillatt utnyttingsgrad er 35 % BYA (bebygd areal). Felt B3 er i gjeldende plan regulert til boligformål, og det er godkjent en egen bebyggelsesplan for dette feltet. Tillatt byggehøyde er 3 etasjer/ca. 12 m over planert terreng, og utnyttingsgrad er 35 % BYA. I reguleringsbestemmelsene stilles det for byggeområde B3 og B4 krav om at bebyggelsen nærmest veien ikke plasseres med langsiden mot reguleringsområde Gjerdåsen. Planprosess Saken fremmes som reguleringsendring på bakgrunn av at planlagt bebyggelse på felt B4 bryter med gjeldende reguleringsplan på flere vesentlige punkter: Reguleringsformål: Byggehøyde: Utnyttingsgrad: Plassering: Sykehjem krever omregulering fra boligformål til offentlig byggeformål. Det foreslås en ramme for byggehøyde som tillater 4 etasjer for hele bebyggelsen i felt B4, med gesimshøyde 16 m over planert terreng og mønehøyde inntil 18 m over terreng. Foreslått utnyttingsgrad økes til 55 % BYA for felt B4 Foreslått utbygging bryter også med bestemmelsen om at bebyggelse ikke skal plasseres med langside mot nabobebyggelsen i nord. Planforslaget for B3 har samme rammer som i gjeldende plan. Området medtas i planen på grunn av sammenhengen mellom byggeområdene og felles parkering. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort Naboer, grunneiere og offentlige instanser ble varslet ved brev av Det er avholdt et åpent orienteringsmøte I møtet kom det fram til dels sterk kritikk fra naboene mot det foreslåtte prosjektet som ligger til grunn for den foreslåtte reguleringsendringen. Det foreligger et referat fra møtet. Kritikken går i hovedsak på byggets størrelse, massivitet og høyde samt formål. Det vises til at gjeldende plan er forholdsvis ny, og ble vedtatt etter sterke innvendinger fra naboer, og at en ytterligere økning av byggehøyde og utnyttelse samt endret formål er urimelig og bryter med forventet forutsigbarhet. Det er ikke kommet vesentlige innvendinger fra offentlige instanser i forbindelse med kunngjøring av planarbeidet. Det bemerkes at det opprinnelig var planlagt 3 etasjes byggehøyde. Side 122

3 På bakgrunn av innspill fra fylkesmannen er det laget en risiko og sårbarhetsanalyse. Eneste potensielle risikomoment er strømbrudd. Det er også utarbeidet en lokalklimavurdering og laget sol- /skyggediagrammer. Byplansjefen fattet etter delegert myndighet vedtak om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn den 6. januar Saken ble referert for planutvalget på møte Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt til høring i tiden 19. januar 16. februar Ved fristens utløp var det kommet inn 10 uttalelser. I tillegg har det vært interne avklaringer med kommunalteknisk kontor. I forbindelse med høringen er det kommet krav fra nabo om utarbeiding av modell, og krav om utsatt frist for høring til modell foreligger. Byplankontoret har krevd modell til bruk i forbindelse med den politiske behandlingen av plansaken. En utsettelse av uttalefristen er avvist ved brev av Det er begrunnet med at saken er godt nok opplyst gjennom det materiale som er gjort tilgjengelig, samt prosessen i forkant med eget informasjonsmøte. Tilgang til modell ansees ikke å ville føre til at klagere endrer sine syn på vesentlige punkter. Modell i forbindelse med denne saken vil derfor primært være et redskap for den politiske behandlingen og vurderingen. Vurderinger Merknader og vurderinger Sammendrag av uttalelsene med byplankontorets kommentarer er vedlagt som trykt bilag. I det følgende gjøres rede for de viktigste innspill og merknader, og vurdering av disse i forhold til konsekvens for planforslaget. Vegvesenet, som vegmyndighet for riksveg 834/Kirkeveien, er opptatt av at nedkjøringsrampe til parkeringskjeller kommer svært nært fortauet til riksvegen. Det bes vurdert flytting, og stilles krav om sikringstiltak som må godkjennes av vegmyndigheten. Byplankontoret har tatt dette opp med tiltakshaver. Nedkjøringsrampe kan ikke flyttes på grunn av manøvreringsforhold. Nedkjøringsrampen er tydeliggjort i planen ved påskrift og tillegg i reguleringsbestemmelsenes 4.2. Videre tas det inn i reguleringsbestemmelsene krav om sikringstiltak som skal godkjennes av vegvesenet før det gis rammetillatelse, og rekkefølgebestemmelse om at det skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse/ferdigattest. Dette er akseptert av vegvesenet. Nordland fylkeskommune har ikke merknader til saken. Kommuneoverlegen har hentet inn uttalelse fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, som han henviser til. Det tas opp ulemper for naboene i anleggsfasen knyttet til støy og støv. Det samme er tatt opp av naboen mot sørvest; Hovdetunet borettslag, som er opptatt av ulemper i anleggsfasen på grunn av anleggstrafikk, samt anleggsparkering. Byplankontoret er opptatt av å minimalisere de negative konsekvensene, og har tatt inn et tillegg til reguleringsbestemmelsenes 3.9 krav til rammetillatelse om at det skal utarbeides en egen plan for hvordan ulempene for beboerne håndteres i anleggsfasen. Det gjelder støy, støv, rystelser, anleggstransport og anleggsparkering. Planen skal være godkjent før det gis igangsettingstillatelse. Side 123

4 Bestemmelsene har dessuten bestemmelse om at støy i anleggsfasen skal håndteres i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer. SKS Nett AS orienterer om at det må tas hensyn til høgspentkabler som berører tomta. Dette er utbyggers ansvar, og har ikke betydning for reguleringen. Etter interne drøftinger av planen med kommunalteknisk kontor, er det besluttet å gjøre følgende endringer og presiseringer i planforslaget med bestemmelser: - Byggets plassering med hovedatkomst og varelevering direkte fra fortau vanskeliggjør og fordyrer snøryddingen. Av den grunn, samt hensynet til fremkommelighet og sikkerhet for fotgjengere og funksjonshemmede, stilles det krav om varme i fortauet langs tomtas nordside. Dette tas inn som krav i reguleringsbestemmelsene, og som rekkefølgebestemmelse knyttet til brukstillatelse/ferdigattest. Det stilles også krav om at kommunalteknisk norm for utførelse skal følges, og at detaljplan skal godkjennes av kommunalteknisk kontor. - Snuhammer skal utføres i henhold til kommunalteknisk norm, tegning 7.3, dimensjonert for kjøretøy L - Det tas inn i reguleringsbestemmelsene krav om fysisk stengsel som hindrer kjøring over fortau og ut i Kirkeveien, og løsning skal godkjennes av kommunalteknisk kontor - Av hensyn til sikkerhet utformes felles parkering med atkomst fra gang-/sykkelveg på en slik måte at det ikke forutsetter rygging ut i gang-/sykkelvegen Etter det offentlige ettersynet er det klargjort at det ikke kreves utbyggingsavtale når det er kommunen selv som er utbygger. Krav til utbyggingsavtale tas derfor ut av reguleringsbestemmelsene. Naboprotester: Det foreligger protester til planforslaget fra beboerne i Kirkeveien 28, Kirkeveien 30, Gjerdåsveien 28, Gjerdåsveien 30 A /30 B og Gjerdåsveien 36 A. Naboprotestene kommer fra beboere i Gjerdåsen, som ligger nord for planområdet. Deres innvendinger kan sammenfattes med at foreslått ramme for utbygging avviker vesentlig fra prinsippene i gjeldende regulering når det gjelder størrelse/massivitet, høyde, plassering og formål. Konsekvensen er store ulemper i forhold til innestengthet, redusert lys og solforhold og tapt utsikt. Det henvises til den tidligere planprosessen da reguleringsplanen for Hovdejordet og Gjerdåsen ble behandlet. Hovedankepunktet er manglende forutsigbarhet i kommunens planlegging som man mener går på troverdigheten løs. Merknadene går også på selve utformingen av bygget, som man mener i langt større grad kunne tatt hensyn til eksisterende bebyggelse. Etter byplankontorets vurdering er det de boligene som ligger lavest og rett nord for tomta som blir mest skadelidende. De som ligger høyere opp får også ulemper, men i mindre grad. Ulempene er som det påpekes tapt utsikt og innestengthet. Dette er ubestridelig. Det er også klart at virkningen av foreslått regulering er en forverring i forhold til gjeldende plan for de nærmeste boligene. Når det er sagt så er det klart at den utbygging som er gjennomført allerede har redusert utsikten, og en utbygging etter gjeldende plan ville ha redusert den ytterligere. Forskjellen er at en bebyggelse med boligblokker og lavere utnyttelse kunne vært løst slik at det ikke hadde blitt en så vidt massiv vegg mot nord. Økt høyde forsterker virkningen, men det er størrelse/utstrekningen som gir størst ulempe. Side 124

5 Skyggevirkningen vurderes ikke som noe problem. I sommerhalvåret vil det falle skygge inn på tomta til de to nærmeste boligene på formiddagen, men ikke på selve uteplassene. På ettermiddagene vil skyggevirkningen på nabotomtene være minimale. Gjennomføring av reguleringen vil forsterke den bymessige situasjonen. Bebyggelsen i Gjerdåsen har en spredt struktur som gjør at det likevel fortsatt vil være relativt åpent både mot øst og vest. Det er vist til forutsigbarhet, og dette er en viktig problemstilling. Reguleringsplanen ble vedtatt i I en by vil det alltid være dynamikk, og en må alltid være forberedt på at nye behov, forhold og vurderinger kan generere forandringer. Bystyret har som reguleringsmyndighet full anledning til å endre rammene gjennom en reguleringsprosess. Hovdejordet er et sentralt beliggende område, klart for utbygging. Det har vært forutsatt en relativt tung utbygging. I dette tilfellet foreslås en ytterligere økning for å få realisert et viktig offentlig behov. Tomta er knapp i forhold til programmet. Arealbehov, krav til effektiv logistikk og rasjonell planløsning i bygget, samt krav til uteareal, har begrenset mulighetene til å forme bygget slik at det i større grad tas hensyn til den eksisterende bebyggelsen. Ved utforming av det planlagte bygget er det lagt vekt på å disponere de høyeste delene lengst unna naboene mot nord, bryte opp bygget mot nord og trekke det så langt ned som mulig mot vest. Byplankontoret ser ikke mulighet for å omarbeide planforslaget slik at protestene kan etterkommes uten helt å forkaste planforslaget og kreve en annen utnytting som ikke er forenelig med rombehovet som søkes løst. Tomta vurderes ellers egnet for formålet sykehjem. Det er i uttalelsene fra naboer trukket fram støybelastning fra Kirkeveien. Dette ansees løsbart med bygningsmessige tiltak i henhold til krav i reguleringsbestemmelsene og byggeforskriftene. Sykehjem er ikke spesielt trafikkskapende, og vil ventelig generere mindre trafikk enn om området bygges ut med boliger. De vesentligste konsekvensene av planforslaget for miljøet er den økte tettheten og byggehøyden sett i forhold til naboer i nord. Konklusjon og anbefaling Planforslaget har som målsetting å legge til rette for realisering av nytt sykehjem med 74 plasser, dagsenter for eldre samt 6 plasser i institusjon for barn og unge. På bakgrunn av innkomne merknader er det tatt inn en del endringer og tillegg i plan og bestemmelser i forhold til høringsutkastet. Disse er ikke av en slik art at det kreves ny høring. Den største konflikten i planforslaget er økt utnyttelse og byggehøyde sett i forhold til den gjeldende planen fra 2001, og virkningen av dette i forhold til den eksisterende bebyggelsen i Gjerdåsen nord for planområdet. Ut fra en samlet vurdering av fordeler ulemper tilrår byplankontoret at planforslaget godkjennes. Side 125

6 Forslag til innstilling Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 reguleringsendring for Hovdejordet felt B3-B4, Bodø kommune, slik det fremgår av plankart datert , med tilhørende bestemmelser datert Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den : Modell over planområdet med omgivelser ble forevist. Forslag fra Terje Cruickshank (V): Bodø bystyre avviser reguleringsendringene, og ordinær reguleringsplan opprettholdes. Votering: Ved alternativ votering mellom innstillingen og Venstres forslag ble innstillingen tiltrådt med 8 mot 1 stemme. Komitè for plan, næring og miljøs anbefaling: Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 reguleringsendring for Hovdejordet felt B3-B4, Bodø kommune, slik det fremgår av plankart datert , med tilhørende bestemmelser datert Komitè for plan, næring og miljøs anbefaling: Bodø bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1 reguleringsendring for Hovdejordet felt B3-B4, Bodø kommune, slik det fremgår av plankart datert , med tilhørende bestemmelser datert Planutvalgets behandling i møte den : Forslag Votering Planutvalgets innstilling: Side 126

7 Svein Blix Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Jørn Roar Moe Byplansjef Saksbehandler: Knut Kaspersen Trykte vedlegg: 1. Forslag til plankart, plan nr , datert Forslag til reguleringsbestemmelser, datert Merknader sammendrag og kommentarer, datert Planbeskrivelse 5. Reguleringsplan for Hovdejordet og Gjerdåsen (utsnitt) 6. Eksteriørperspektiv 7. Snitt, datert Sol/skyggediagram 01.09/10.04 Utrykte vedlegg: 1. Sol/skyggediagram for og 10.04/ ROS-analyse, sjekkliste 3. Lokalklimavurdering, Vind og snøforhold rundt planlagt bebyggelse på Hovdejordet, B4, Bodø 4. Referat fra åpent møte Kopi av innkomne uttalelser Side 127

8 Side 128

9 BODØ KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSENDRING FOR HOVDEJORDET FELT B3 B4, PLAN NR , BODØ KOMMUNE Dato for siste behandling i planutvalget Vedtatt av bystyret i møte den Under sak formannskapssekretær Formål Å tilrettelegge for bygging av nytt sykehjem med 74 plasser + 6 plasser i institusjon for barn og unge. Anlegget skal også inneholde dagsenter for eldre. I tillegg parkeringsanlegg i kjeller som skal dekke noe av behovet for felt B2 og B3 som per oktober 2008 har underdekning av parkeringsplasser. Reguleringsplanen består av plankart 1:500 og disse bestemmelsene: 1 Generelt Det regulerte området er på plankart vist med reguleringsgrense. Innenfor dette området gjelder de reguleringsbestemmelser som er beskrevet nedenfor. Følgende planer oppheves av denne reguleringsplanen: Reguleringsplan for Hovdejordet og Gjerdåsen, plan nr. 1145, vedtatt (delvis) Bebyggelsesplan for Hovdejordet II felt B3, plan nr , vedtatt Vegtrafikkstøy Boliger eller andre bygninger som inneholder arbeidsplasser, samt uteoppholdsarealer som utsettes for vegtrafikkstøy som overstiger de laveste grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinjer, skal støybeskyttes ved hjelp av skjermning, ytterveggsisolering, eller valg av formålstjenlig ytterveggskonstruksjon. Reguleringsbestemmelser, Bodø kommune. Dato: Side 1 av 4 Side 129

10 1.2 Forurensning Boliger eller andre bygninger som inneholder arbeidsplasser, samt uteoppholdsarealer som utsettes for forurensning fra veitrafikk (bilavgasser) skal skjermes med hjelp av konstruktive tiltak mot dette. Miljøverndepartementets og Statens forurensningstilsyns retningslinjer legges til grunn for dimensjonering av tiltak. 2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål: Byggeområder for boliger Byggeområder for offentlig institusjon / sykehjem inklusiv parkeringsanlegg under bakkeplanet Offentlig kjøreveg Offentlig gang og sykkelveg Offentlig fortau Felles parkeringsplass 3 Felles bestemmelser 3.1 Byggehøyder Tillatt gesims- og mønehøyde er vist på plankartet, og regnes fra planert terreng. Trappehus, heisjakt, tekniske rom for ventilasjon og kjøling skal integreres i bygget. 3.2 Atkomst Atkomst skal opparbeides i tråd med angivelse på plankartet. 3.3 P arkering Antall parkeringsplasser beregnes etter følgende normer eller i henhold til enhver påfølgende ny p-norm som gjelder for området: Virksomhet Enhet Bilplass Sykkel Omsorgsboliger/eldreboliger/ungdomsboliger Boenhet 0,7 1 Sykehjem/pleiehjem Seng 0,4 0,1 Av samlet antall parkeringsplasser skal minst 5 % være utformet og reservert for bevegelseshemmede. Disse skal ha kortest mulig gangavstand til hovedatkomst. Det skal etableres egne plasser for elbiler der det er mulighet for ladning av batterier. Nye parkeringsplasser for sykkel skal etableres innendørs eller ved oppføring av sikkert sykkelstativ med gode låsemuligheter. Ved utforming av parkeringsplassene skal Statens vegvesens håndbok 017 legges til grunn. 3.4 Fasader og utforming Nye bygg skal gis god utforming med høy arkitektonisk kvalitet. De skal gjenspeile dagens bygningsteknologi, arkitektur og utføres med materialer av god kvalitet og med høy håndverksmessig standard. Reguleringsbestemmelser, Bodø kommune. Dato: Side 2 av 4 Side 130

11 3.5 Ubebygde områder Ubebygde områder skal gis en tiltalende utforming/opparbeidelse. Utforming, materialbruk, fargesetting og plassering av installasjoner skal danne et helhetlig uttrykk med øvrig bebyggelse. Det skal benyttes materialer av god kvalitet og med høy håndverksmessig standard. 3.6 Universell utforming Nye bygg skal tilrettelegges for alle grupper i samfunnet (funksjonshemmede, rullestolbruker, synshemmede mv.) i henhold til prinsippene om universell utforming. Redegjørelse om hvordan dette er løst skal fremgå av rammesøknad. Samme krav gjelder utomhusareal. 3.7 Tilknytning til fjernvarmeanlegg Innenfor planområdet skal nye bygg tilrettelegges for tilkobling til fjernvarmeanlegg. 3.8 Krav til søknad om rammetillatelse/igangsettingstillatelse Sammen med søknad om rammetillatelse skal det sendes inn utomhusplan. Utomhusplanen skal omfatte offentlige trafikkområde som etter rekkefølgebestemmelsene skal være ferdigstilt før brukstillates gis, atkomster og innganger, vareleveringsområder, opparbeidelse og bruk av ubebygde områder med materialbruk og beplantning. Sammen med søknad om rammetillatelse skal forslag til nybygg dokumenteres med illustrasjon av sammenhengende oppriss av den aktuelle bygning og tilstøtende bebyggelse. Kommunen kan kreve at søknaden innholder perspektiv eller fotomontasjer som illustrer forslaget sett fra viktige standpunkt. Kommunen kan også kreve modell. Støy fra bygge- og anleggsvirksomheten skal håndteres i samsvar med kap. 4 i Miljøverndepartementets retningslinjer T Det skal utarbeides egen plan for hvordan ulempene for beboerne i nærområdet skal håndteres i anleggsfasen. Det gjelder støy, rystelser, støv, anleggstransport, og anleggsparkering. Planen med håndtering av problemene skal forelegges kommunen til godkjenning før det gis igangsettingstillatelse. 3.9 Automatisk fredede kulturminner Dersom funn, gjenstander eller konstruksjoner oppdages i forbindelse med gravearbeidene, skal arbeidet stanses omgående og kulturminnemyndighetene underrettes, jfr. lov om kulturminner 8, 2. ledd. 4 Byggeområder 4.1 Byggeområde felt B3 Innenfor felt B3 tillates det oppført boliger med tilhørende anlegg, og skal bebygges med bokollektiv for spesielle brukere. Det tillates etablert parkering i inntil en etasje under terreng. Minste utomhusareal (MUA) er 10 m² per boenhet. Utomhusarealet skal være samlet, solfylt og minimum 7,0 m bredt. Reguleringsbestemmelser, Bodø kommune. Dato: Side 3 av 4 Side 131

12 4.2 Byggeområde felt OI4 Innenfor felt OI 4 tillates offentlig institusjon. Det tillates etablert parkering i inntil en etasje under terreng. Minimum 70 % av parkeringskravet skal legges under/i bebyggelsen. Atkomst til parkeringsanlegg skal være via utendørs nedkjøringsrampe som vist på plankartet. Det skal etableres sikring mellom nedkjøringsrampen og Riksveg 834/Kirkevegen. Sikringstiltak skal godkjennes av Statens vegvesen før det gis rammetillatelse. Det kan tillates overbygg over nedkjøringsrampen. 5 Offentlige trafikkområder Offentlige trafikkområder skal opparbeides i henhold til Bodø kommunes norm. Bredde for de offentlige trafikkområdene framgår av plankartet. Det skal etableres fortausvarme i fortau langs Vebjørn Tannbergs vei mellom G/S 2 og snuhammer. Kommunalteknisk norm for utførelse skal følges, og detaljplan for utførelse skal godkjennes av kommunalteknisk kontor. Snuhammer skal utføres i henhold til kommunalteknisk norm, tegning 7.3, dimensjonert for kjøretøy L. Det skal etableres fysisk stengsel mellom Vebjørn Tannbergs vei og riksveg 834/Kirkeveien for å hindre kjøring ut i riksvegen. Utforming skal godkjennes av kommunalteknisk kontor. Ved endring av gatebelysning skal ny belysning forelegges kommunalteknisk kontor. Det tillates kjøring til felles parkeringsplass FP 1 og FP 2 via gang-/sykkelveg G/S 2. Gjennomkjøring tillates ikke. 6 Fellesområder Felles parkeringsplass FP 1 og FP 2 gjelder for virksomhet etablert på område B3 og OI 4. 7 Rekkefølgebestemmelser Før brukstillatelse eller ferdigattest kan gis, skal utomhusareal være ferdig opparbeidet, godkjent sikringstiltak mellom nedkjøringsrampe til parkeringskjeller og riksveg 834 skal være utført, og tilrettelegging for tilkopling til fjernvarme være utført. Av offentlige arealer og offentlig infrastruktur som skal være ferdigstilt av tiltakshaver før det kan gis brukstillatelse er: Fortau langs utbyggingsområdet mot Vebjørn Tannbergs vei inklusive fortausvarme, snuhammer i Vebjørn Tannbergs vei, fysisk stengsel mellom Vebjørn Tannbergs vei og riksveg 834/Kirkeveien, samt gang-/sykkelvei G/S 2. I forbindelse med opparbeiding/oppgradering av fortau skal berørt del av kjørebane også medtas. Reguleringsbestemmelser, Bodø kommune. Dato: Side 4 av 4 Side 132

13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOVDEJORDET FELT B3-B4, BODØ KOMMUNE SAMMENDRAG AV MERKNADENE MED BYPLANKONTORETS KOMMENTARER 1. Uttalelse datert fra statens vegvesen Salten distrikt Viser til at byggegrensen mot Riksveg 834/ Kirkeveien er halvert i forhold til gjeldende plan, fra 27 m til ca. 13 m fra midtlinjen. Mellom byggegrensen og riksvegen er det vist en rampe for nedkjøring til parkeringskjeller i underetasjen. Denne rampen er lagt svært nært fortauet langs riksvegen. Denne er ikke tilstrekkelig avklart på plankartet eller bestemmelsene. Kravene til denne må derfor avklares og tydeliggjøres i planen. Videre synes vegvesenet rampen er unødig nært fortauet, og krever derfor vist sikringstiltak langs denne som vegmyndighetene kan godkjenne før planen kan bli vedtatt. Byplankontorets kommentarer Nedkjøringsrampen tydeliggjøres i planen gjennom påskrift på plankartet og ved supplerende reguleringsbestemmelser. Flytting av rampen lenger bort fra fortauet er tatt opp med forslagsstiller. På grunn av manøvreringsforhold er det ikke mulig å flytte nedkjøringen nærmere bygget og lenger bort fra fortauet. Når det gjelder sikring, tas det inn i reguleringsbestemmelsene et krav om dette, at det skal godkjennes av Statens vegvesen før det gis rammetilatelse, og rekkefølgebestemmelse om at det skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse/ferdigattest. 2. Uttalelse datert fra Nordland fylkeskommune Fylkeskommunen har ingen merknader til planforslaget, verken av planfaglig eller kulturminnefaglig art. Byplankontorets kommentarer Ingen kommentarer. 3. Uttalelse datert fra kommuneoverlegen/uttalelse datert fra Helseog miljøtilsyn Salten IKS Kommuneoverlegen siterer og slutter seg til uttalelsen fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Deres uttalelse fokuserer på støy i anleggsfasen, og viser til 3.8 i forslaget til reguleringsbestemmelser. De understreker viktigheten av at dette ivaretas i forhold til eksisterende boligbebyggelse. Videre fokuseres det på ulemper knytet til mulige støvplager under anleggsvirksomheten. Til slutt understrekes viktigheten av grønnstruktur (trær og busker) på tomta som kan sees fra vinduene og gir nære oppholdsmuligheter. Byplankontorets kommentarer Det vises til kommentarer til uttalelse fra Hovdetunet borettslag, hvor bl.a. disse forhold er kommentert, og har ført til et tillegg i reguleringsbestemmelsene. Side 133 1

14 4. Uttalelse datert fra SKS Nett AS Informerer om høgspentkabler som berører tomta, tegnet inn på et kart som følger uttalelsen. Det presiseres at det ikke må settes i gang grunnarbeid som kan medføre at kablene kan bli skadet. Kablene kan flyttes, men det vil være kostbart. Byplankontorets kommentarer Dette forutsettes kjent av tiltakshaver, men brevet er videresendt til orientering. Høgspentkabel i grunnen er et praktisk og økonomisk forhold som ikke har avgjørende betydning for reguklleringen. 5. Uttalelse datert fra Hovdetunet Borettslag Hovdetunet borettslag har behandlet saken i styremøte, der det fremkommer at de kan se at endringsforslaget medfører negative konsekvenser for borettslaget. Er imidlertid bekymret for belastning i byggeperioden, og ber om at forholdene legges slik til rette at beboerne med atkomst fra Vebjørn Tannbergs vei ikke påføres negative konsekvenser av anleggstrafikk og anleggsparkering. Byplankontorets kommentarer Det medtas som et tillegg til reguleringsbestemmelsenes 3.8 krav til rammetillatelse at det skal utarbeides en egen plan for hvordan ulempene for beboerne i nærområdet håndteres i anleggsfasen. Det gjelder støy, rystelser, støv, anleggstransport og anleggsparkering. Planen skal være godkjent før det gis igangsettingstillatelse. 6. Uttalelse datert , fra Arnt Karlsen, Kirkeveien 30 krav om forlenget uttalefrist Fremsetter krav om utsatt frist for merknader til plansaken og utsatt frist for merknader til byggesaken i forbindelse med søknad om rammetillatelse (som er fremmet parallelt med reguleringssaken). Bakgrunnen er at byplankontoret har stilt krav om modell til bruk i forbindelse med videre saksbehandling, og dette skjedde etter skriftlig henstilling fra han datert Mener videre at materialet som har fulgt reguleringssaken har vært ufullstendig. Det gjelder både referatsak til planutvalget angående utlegging til offentlig ettersyn (sak 09/ ), og i høringen. Det vises til at ikke alle vedlegg til planforslaget er medtatt som bilag i saksbehandlingen. Av den grunn påberopes det saksbehandlingsfeil. Finner det uakseptabelt at frist for uttalelse til plansaken og byggesaken har kun en dags forskjell. Mener at det gir inntrykk av at man ikke har til hensikt å korrigere prosjektet uansett utfallet av reguleringssaken. Krever ny frist for uttalelse til reguleringsendringen satt til etter at modell er over området er offentlig, og alle sakspapirene er fremlagt, behandlet og tilgjengelig. Ny frist for byggesaksmelding må fastsettes etter at ny reguleringsplan eventuelt er vedtatt. Byplankontorets kommentarer Byplankontoret har besvart kravet med eget brev datert , der det avslås å utvide høringsfristen. Dette begrunnes med at saken er godt opplyst gjennom det materiale som er gjort tilgjengelig, samt prosessen i forkant med eget orienteringsmøte. Alle sakspapirer Side 134 2

15 er dessuten offentlig tilgjengelig. Modell er primært et redskap for den politiske behandlingen. Uttalelse datert fra Arnt Karlsen, Kirkeveien 30 - merknad Motsetter seg på det kraftigste endring i gjeldende reguleringsplan. Mener foreslått endring vil ha katastrofale virkninger for hans eiendom. Det gjelder størrelse, høyde og plassering for tillatt bygg på område B4, som vil gi store virkninger i forhold til lys og solforhold for hans eiendom. Denne vil bli nybygg i sør og Gjerdåsen i nord. De vises til bestemmelsene i eksisterende reguleringsplan om at bebyggelse i felt B3 og B4 ikke skal plasseres med langside mot Gjerdåsen, og at foreslått utbygging bryter med dette. Viser til historikken for Hovdejordet, der formålet med å åpne for utbygging har vært boligbygging. I forbindelse med regulering av Hovdejordet ble det tatt hensyn til merknadene fra beboerne i området ved at store deler av ubebygd areal skulle legges mot Gjerdåsen, ny bebyggelse skulle legges med gavl mot Gjerdåsen og at byggehøyde mot Gjerdåsen skulle være relativt lav. Mener det går på kommunens troverdighet når disse prinsippene fravikes. Viser også til at planlagt størrelse på sykehjem er økt på grunnlag av kostnadsvurdering, og dermed forverret ulempene. Mener videre at det kunne vært tatt mer hensyn til eksisterende bebyggelse ved utformingen av foreslått bygg, og nevner forhold som å trekke bygningsmassen mer mot sør og sørøst og endret form. Avslutter med at det vil bli vurdert erstatningskrav for verdiforringelse dersom planen vedtas. Byplankontorets kommentarer Byplankontoret gir en samlet kommentar til de innkomne merknadene fra naboene, da de i hovedsak omhandler samme forhold. 7. Uttalelse datert fra Ragni Herseth, Kirkeveien 28 Som en av beboerne som blir mest berørt av foreslått utbygging viser spesielt til tap av utsikt til bl.a. Børvasstindene, som var en vesentlig grunn for å velge å kjøpe denne boligen. Protesterer derfor mot forslaget. Mener videre at det er uetisk å bygge sykehjem så nært Kirkeveien med den trafikkbelastningen som er der, og medfølgende støy og forurensing. Mener også at tomta er for liten for bygget, som trenger plass (grøntareal, lys, rom) rundt seg. Byplankontorets kommentarer Det vises til samlet kommentar. 8. Uttalelse datert fra Unni og Vidar Kristensen, Gjerdåsveien 36 A Påtaler først at byggemelding med nabovarsel er sendt ut før reguleringsplanen er behandlet. Mener dette er en arrogant fremgangsmåte. Side 135 3

16 Protesterer så på den foreslåtte endringen med økt utnytting fra 35 til 55 %, som er en økning på 57 %, og som har ført til at byggegrenser overskrides på to sider av tomten. Videre hevdes det at gesimshøyden er foreslått økt fra 9 til 16 meter, og protesteres mot det. Påpeker at byggehøyde er angitt i meter over planert terreng i stedet for kotehøyde, og mener det kan synes som at en ønsker å stå fritt til å velge passende nullpunkt. Forlanger derfor byggehøyde angitt i kotehøyde. Viser dessuten til at arkitekten på orienteringsmøtet opplyste at gesimshøyden var 12,5 m. Protesterer dessuten på at trappehus, heissjakt og tekniske rom tillates ytterligere 2,5 m opp. Er kritisk til valg av snitt som er vedlagt saken, særlig snitt gjennom Gjerdåsen set sørover, som de mener er egnet for å villede. Mener det burde vært fra Vebjørn Tannbergs vei øst-vest sett sørover, og krever at det lages et slikt. Mener videre at soldiagram per 01.09/10.04 er misvisende fordi det ikke tar hensyn til sommertid, og mener det er feil å hevde at ikke de nærmeste husene får redusert sol på uteplassene. Ber om nytt og korrekt diagram. Anmoder om at enten modell eller dataassistert fremstilling blir fremskaffet innen videre behandling av planforslaget. Mener videre at vestfløy kan reduseres i høyde ved at tak endres. Viser til at selv med økt antall plasser dekkes ikke behovet for sykehjemsplasser på lengre sikt, og lurer på hvordan dette tenkes løst; med ytterligere økning av byggehøyden? Til sist kritiseres Bodø kommune for manglende forutsigbarhet, sett i forhold til planhistorikken for Hovdejordet, ved at planforslaget bryter sterkt med vedtatt plan på vesentlige områder. Det vises til plassering, utnyttelsesgrad og byggehøyde. Konkluderer med at planforslaget må forkastes eller vesentlig omarbeides. Har i en supplerende merknad, datert krevd at det i forbindelse med behandlingen av plansaken lages en illustrasjon av mulig utbygging mot Gjerdåsen etter gjeldende plan, sammenliknet med nytt planforslag. Byplankontorets kommentarer Det som er sakt om byggehøyden er ikke korrekt. Regulert gesimshøyde er 12 meter, og 15 meter for 25 % av grunnflate (utgangspunkt kote 22). Når det gjelder angivelse av byggehøyde i meter over terreng, så er dette gjort etter krav fra Planutvalget, og formidlet videre av byplankontoret. I tidligere planutkast var byggehøyden oppgitt i kotehøyde. Tillatelsen til at trappehus, heissjakt og tekniske rom kan stikke 2,5 m over takflate strykes, da det kreves at disse skal integreres i bygget innenfor den gitte rammen. Byplankontoret mener de valgte snitt er egnet for å illustrere byggets volum. De fire snittene supplerer hverandre og viser høydeforholdene til eksisterende bebyggelse og til Gjerdåsen. Et snitt som etterspurt ville ikke belyse forholdet til den eksisterende bebyggelsen i Gjerdåsen. Snittene er dessuten supplert med perspektiver for å illustrere det som etterspørres. Tiltakshaver er videre pålagt å utarbeide modell til bruk i den politiske behandlingen. Side 136 4

17 Når det gjelder sol/skyggediagram for 1. september/10. april så er det korrekt vist skygge kl. 12 med sommertid. Solen vil være i sør og på sitt høyeste kl. 13, og da vil skyggene bli kortere. Konklusjonen i saken basert på sol/skyggediagram vurderes som korrekt. For å underbygge dette er det laget supplerende sol/skyggediagram for 10. april/1. september kl og kl Disse vedlegges saken. Når det gjelder muligheten til ytterligere å dempe høyden på vestfløyen, så er dette tatt opp med tiltakshaver. Innenfor dette volumet er det tekniske rom som ikke kan fjernes, slik at det ikke er mulig å få denne lavere. Når det gjelder programmet for den foreslåtte utbygging, så har dette vært politisk behandlet og kommenteres ikke, heller ikke hvordan det langsiktige behovet for sykehjemsplasser kan løses. Ønsket om å illustrere mulig utbygging etter gjeldende plan sammenlignet med de nye rammene vurderes ikke å gi vesentlig tilleggsinformasjon. Saken gjelder nå det foreliggende forslaget og virkningen av det. Dette er belyst med det materialet som foreligger og suppleres med modell, og det er dette som planutvalg og bystyre skal ta stilling til. Når det gjelder øvrige merknader vises til samlede kommentarer. 9. Uttalelse, innkommet , fra Kari Johnsen, Gjerdåsveien 30 A. Mener planforslaget bør forkastes fordi det bryter så sterkt med gjeldende regulering, både for utnyttingsgrad, byggehøyde, plassering og formål. Mener endringene er dramatiske, og at det ikke kan kompenseres gjennom arkitektonisk utforming. Mener begrunnelsen for økt høyde er av økonomisk art. Kommunen bør innrette seg etter gjeldende reguleringsplan på lik linje med andre aktører. Stiller dessuten spørsmålstegn ved hensiktsmessigheten av lokalisering av sykehjem så nært Kirkeveien på grunn av støy og støvplager. Ber som svar på om det er tatt hensyn til nødvendig støyisolering. Hovedankepunktet er manglende forutsigbarhet i forhold til gjeldende planer. Naboene til Hovdejordet har allerede mistet utsikt, akseptert at byen vokser, og innfunnet seg med gjeldende reguleringsplan. Mener på det grunnlag det er et overtramp å trumfe gjennom den foreslåtte endringen. Byplankontorets kommentarer Det vises til samlede kommentarer. 10. Uttalelse, innkommet , fra Kirsti Christensen/Erling Steindal, Gjerdåsveien 28 Uttalelsen er likelydende med uttalelsen fra Kari Johnsen. Byplankontorets kommentarer til merknadene fra naboene Naboprotestene kommer fra beboere i Gjerdåsen, som ligger nord for planområdet. Deres innvendinger kan sammenfattes med at foreslått ramme for utbygging avviker vesentlig fra prinsippene i gjeldende regulering når det gjelder størrelse/massivitet, høyde, plassering og formål. Konsekvensen er store ulemper i forhold til innestengthet, redusert lys og solforhold og tapt utsikt. Det henvises til den tidligere planprosessen da Side 137 5

18 reguleringsplanen for Hovdejordet og Gjerdåsen ble behandlet. Hovedankepunktet er manglende forutsigbarhet i kommunens planlegging som man mener går på troverdigheten løs. Merknadene går også på selve utformingen av bygget, som man mener i langt større grad kunne tatt hensyn til eksisterende bebyggelse. Etter byplankontorets vurdering er det de boligene som ligger lavest og rett nord for tomta som blir mest skadelidende. De som ligger høyere opp får også ulemper, men i mindre grad. Ulempene er som det påpekes tapt utsikt og innestengthet. Dette er ubestridelig. Det er også klart at virkningen av foreslått regulering er en forverring i forhold til gjeldende plan for de nærmeste boligene. Når det er sagt så er det klart at den utbygging som er gjennomført allerede har redusert utsikten, og en utbygging etter gjeldende plan ville ha redusert den ytterligere. Forskjellen er at en bebyggelse med boligblokker og lavere utnyttelse kunne vært løst slik at det ikke hadde blitt en så vidt massiv vegg mot nord. Økt høyde forsterker virkningen, men det er størrelse/utstrekningen som gir størst ulempe. Skyggevirkningen vurderes ikke som noe problem. I sommerhalvåret vil det falle skygge inn på tomta til de to nærmeste boligene på formiddagen, men ikke på selve uteplassene. På ettermiddagene vil skyggevirkningen på nabotomtene være minimale. Gjennomføring av reguleringen vil forsterke den bymessige situasjonen. Bebyggelsen i Gjerdåsen har en spredt struktur som gjør at det likevel fortsatt vil være relativt åpent både mot øst og vest. Det er vist til forutsigbarhet, og dette er et viktig problemstilling. Reguleringsplanen ble vedtatt i I en by vil det alltid være dynamikk, og en må alltid være forberedt på at nye behov, forhold og vurderinger kan generere forandringer. Bystyret har som reguleringsmyndighet full anledning til å endre rammene gjennom en reguleringsprosess. Hovdejordet er et sentralt beliggende område, klart for utbygging. Det har vært forutsatt en relativt tung utbygging. I dette tilfellet foreslås en ytterligere økning for å få realisert et viktig offentlig behov. Tomta er knapp i forhold til programmet. Arealbehov, krav til effektiv logistikk og rasjonell planløsning i bygget, samt krav til uteareal, har begrenset mulighetene til å forme bygget slik at det i større grad tas hensyn til den eksisterende bebyggelsen. Ved utforming av det planlagte bygget er det lagt vekt på å disponere de høyeste delene lengst unna naboene mot nord, bryte opp bygget mot nord og trekke det så langt ned som mulig mot vest. Byplankontoret ser ikke mulighet for å omarbeide planforslaget slik at protestene kan etterkommes uten helt å forkaste planforslaget og kreve en annen utnytting som ikke er forenelig med rombehovet som søkes løst. Ut fra en samlet vurdering av fordeler og ulemper tilrås godkjenning av planforslaget. Bodø, 26. februar 2009 Side 138 6

19 Reguleringsplan Hovdejordet II Felt B3 B4 Bodø kommune - Planbeskrivelse 1.0 Innledning. 1.1 Oppdragsgiver: Bodø kommune Eiendomskontoret v/ Erik Pedersen Boks Bodø 1.2 Eiendoms - og eierforhold. Gnr / bnr 38 / 642 Bodø kommune, Boks 319, 8001 Bodø 1.3 Planlegger- opplysninger om kompetanse/godkjenning. Utarbeidelse av planen: U2 ARKITEKTER AS v/ siv.ark MNAL Johnny Kristensen, Boks 575, 8001 Bodø. Tlf Organisasjonsnr Firma har sentral godkjenning for disse områdene: Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner tiltaksklasse 3. Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner tiltaksklasse 3. Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner tiltaksklasse 3. Godkjenning er gyldig til 16. mars 2010 Digitalisering av reguleringskart: Plan-Evo AS v/karl-arne Nilsen, Dreyfusshammern 11, 8012 Bodø 1.4 Hensikten med planen. Å tilrettelegge for bygging av nytt sykehjem med 74 plasser + 6 plasser i institusjon for barn og unge. Anlegget skal også inneholde dagsenter for eldre samt parkeringsanlegg i kjeller for beboere og ansatte. Parkeringskjelleren skal også dekke noe av p-behovet for felt B2 og B3 som i dag har underdekning av parkeringsplasser. 1.5 Gjeldende reguleringsplan, overordnede planer og ev. andre juridiske forhold. Gjeldende overordna plan: Reguleringsplan for Hovdejordet og Gjerdåsen. Vedtatt i bystyre For felt B3 gjelder bebyggelsesplan for Hovdejordet II felt B3. Vedtatt i bystyret Planbeskrivelse Hovdejordet II felt B3 B4 (OI4), Bodø kommune Side 1 av 7 Side 139

20 Reguleringsplan Hovdejordet II Felt B3 B4 Bodø kommune - Planbeskrivelse 2. Planområdet, eksisterende forhold: 2.1 Beliggenhet og størrelse. Beliggenhet: Hovdejordet, begrenset av Kirkeveien mot øst, Vebjørn Tandbergs vei mot nord og vest. Mot sør avgrenses området av en felles gang- og sykkelsti. Størrelse: 11,91 daa 2.2 Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene. Området er et tidligere landbruksområde. I senere år har det vært en omfattende bygging av boliger og offentlige bygg. På vestsiden B3, på felt B2 er det anlagte et kommunalt sykehjem i 3 etasje. Felt B2 er bebygd med et bokollektiv i 3 etasjer. Sør for B3 og OI4 er det boligblokker, både høyblokker og lavblokker. Området fremstår som bymessig og kompakt med store bygningsvolumer. Dette som en kontrast til omkringliggende rekkehus/eneboligstrøk og jordbruksareal. 2.3 Bebyggelsens struktur, kvalitet og ev. verneverdig bebyggelse. Felt OI4 er ikke bebygd. På felt B3 er det i dag et leilighetsbygg i 3 etasjer, ferdig i Trekledning som fasademateriale. Boligblokker på sørsiden av B3 og OI4 har stor variasjon i høyde (både lavblokker og høyblokker), utstrekning og formuttrykk. Mange forskjellige materialer er benyttet, både mur, tre, og platekledning. Området fremstår som bymessig og kompakt i sterk kontrast til omkringliggende rekkehus/eneboliger og jordbruksareal. Det er ingen verneverdig bebyggelse i reguleringsområdet. ( 2.4 Demografiske forhold.) ( 2.5 Barnehage, skole, forretninger. ) 2.6 Topografi og vegetasjon registrering/inntegning av verdifull vegetasjon. Topografi: Felt B3 og OI4 er tidligere landbruksareal (dyrka mark), flatt og gressbevokst. Tilsvarende omkringliggende områder er tidligere dyrka mark som er tatt i bruk til boligformål. Eneste avvik fra det flate landskapet er en liten haug på nordsiden, Gjerdåsen. Også denne brukes til boligformål med relativt store villatomter. Gjerdåsen er det fremtredende landskapselementet i området. Vegetasjon: B3 er nylig bebygget. Eneste vegetasjon her er opparbeidet gressplen. OI4 har ingen vegetasjon bortsett fra gress. Området fremstår som flatt og ubearbeidet. Vegetasjonen i omkringliggende boligområder består av ordinær hagebeplantning med busker og trær av forskjellige typer, fortrinnsvis lauvtrær. Sør for hovdejordet ligger store områder med dyrka mark for gressproduksjon. Ingen spesiell verdifull vegetasjon er registrert i området. 2.7 Klimatiske forhold sol og vind. Det vises her til vedlagte rapport: Lokalklimavurdering. Vind- og snøforhold rundt planlagt bebyggelse på Hovdejordet B4, Bodø. Utarbeidet av WSB Technology as, Narvik. Planbeskrivelse Hovdejordet II felt B3 B4 (OI4), Bodø kommune Side 2 av 7 Side 140

21 Reguleringsplan Hovdejordet II Felt B3 B4 Bodø kommune - Planbeskrivelse 2. 8 Støy vegtrafikk, fly og andre støykilder. Kirkeveien på østsiden av området er hovedtrafikkåre i området. Den har relativ stor trafikk, men ikke tungtrafikk. Trafikkbelastningen er omtrent som boliggater i Bodø sentrum. Det er ingen bedrifter i nærheten som produserer støy. Planlagt sykehjem i felt OI4 vil selvsagt medføre en del støy i forbindelse med økt trafikk i adkomstveien. Denne trafikken genereres først og fremst av ansatte og besøkende. Det vil ikke bli muligheter for gjennomkjøring. Trafikkstøyen i området anses ikke å være til hinder for de tiltenkte reguleringsformål. Området ligger mellom grenselinjene for flystøysone I og II i kommunedelplan for Bodøhalvøya vedtatt (KDP102) 2.9 Adkomstforhold og veier/gater innen planområdet. Det forutsettes ingen nye veier / gater i området. Veier er opparbeidet iht gjeldende reguleringsplan. Eks adkomstvei Vebjørn Tandbergs vei opprettholdes som adkomst til sykehjemmet i felt OI4. Snusirkel i avslutning til Vebjørn Tandbergs vei vil bli erstattet av en snuhammer utformet etter kommunalteknisk norm. Dette for å få plass til sykehjemmets funksjoner på bakkeplan. Gangsti mellom B3 og OI4 forutsettes tillatt brukt til kjøreadkomst for sykehjemmets p-plasser på bakken. Det anordnes bom eller lignende her slik at gjenomkjøring på ikke blir mulig. Det lave antall p-plasser vil ikke forringe bruksmulighetene eller sikkerheten til brukere av denne gang- og sykkelstien Grunnforhold. Grunnforholdene er undersøkt av firma Rambøll AS. Øvre lag ned til ca 0,5 2,2 m består av jordmasser. Løsmasser / leire ned til 2,0-7,0 m. Fjell fra ca 2,0 7,0 m og nedover. Grunnforholdene anses som uproblematiske for det tiltenkte formålet Vann, avløp, el. kabler og teleanlegg. Vann og avløp: Se vedlagt kart der ledningsnett er vist Strøm: Det er strømforsyning til området Telefon: Det er telefonkabel inn til området Mobiltelefon: Det er dekning for mobiltelefon i området Fjernvarme: Sykehjem på felt OI4 skal tilknyttes eks. fjernvarmeanlegg som er etablert i området Risiko- og sårbarhet (fare for ras, flom, forurensning etc) Se vedlagte ROS-skjema. Planbeskrivelse Hovdejordet II felt B3 B4 (OI4), Bodø kommune Side 3 av 7 Side 141

22 Reguleringsplan Hovdejordet II Felt B3 B4 Bodø kommune - Planbeskrivelse 3. Planprosessen. 3.1 Deltagere i planprosessen. Bodø kommune, Eiendomskontoret v/erik Pedersen Prosjektleder Rolf Støre, ProsjektPartner Bodø AS Bodø kommune, byplankontoret v/ Gry Michelsen, Knut Kaspersen og Jørn Roar Moe Det har også vært avholdt et møte med naboer der det ble orientert om reguleringsplanarbeidet og sykehjemsprosjektet. 3.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid. Naboer, grunneiere og off. instanser er tilsendt brev I tillegg er det annonsert oppstart regulering i Avisa Nordland Innspill til planarbeidet /merknader til plan. Det er kommet følgende innspill: fra Nordland Fylkeskommune (Kultur og miljøavdelingen) Planfaglige merknader: Overordnede planer, fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer legges til grunn Planlegging bør tilrettelegges for alle grupper. Funksjonshemmedes interesser må ivaretas. PBL s bestemmelser mht estetikk legges til grunn Alle berørte parter må gis anledning til medvirkning i prosessen Plan og bestemmelser utarbeides i tråd med Miljøverndept. veileder Kulturminnefaglige merknader: Planforslaget er ikke i konflikt med registrerte verneverdige kulturminner. Har ineg merknader til planarbeidet. Når det gjelder samiske kulturminner vises det til egen uttalelse fra sametinget Kommentarer: Planen er i samsvar med overordna politiske mål om utbygging av sykehjemstilbud for Bodø kommune. Anlegget på OI4 er planlagt for eldre med sykehjemsbehov og dagsenterbehov, samt barn og unge som har behov for spesialtilbud mht bolig og pleie. Bygget er planlagt etter regler for universell utforming både når det gjelder, adkomstforhold og interne transportveier etc i bygget. Bygget har to heiser som forbinder alle etasjer. Naboer er orientert i form av eget møte. Miljøverdept. veileder legges til grunn for plan og bestemmelser fra Fylkesmannen i Nordland (Kommunal- og beredskapsavdelinga ) Beredskapsfaglige merknader: Generelle merknader om at risiko og sårbarhet skal vurderes i planprosessen, f.eks ved å utarbeide ROS-analyse. Konklusjoner i ROS-analyse må fremkomme i plandokumenter. Generelle merknader om at planstandard for nordland bør følges ved utarbeiding av planer Kommentarer: ROS-analyse er vedlagt plandokumenter. Eneste potensielle risikomoment er mulige strømbrudd som i ytterste konsekvens kan få følger for liv og helse for beboere i sykehjemmet. Planbeskrivelse Hovdejordet II felt B3 B4 (OI4), Bodø kommune Side 4 av 7 Side 142

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Løvseth + Partners AS Kristian Augusts gate 19 0164 OSLO Dato: 08.05.2014 Deres ref: Byggeplass: Tiltakshaver: Søker: Tiltakstype: Vår ref (saksnr): 201303388-31 Oppgis

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 04.07.14 Reguleringsplan for Kikutgrenda, Geilo felt 2 Hol KOMMUNE Gnr. 66, bnr. 635, 649, m.fl. Kikutgrenda felt 2, Detaljguleringsplan, planid.: 062004187 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer