Kongsvinger Venstres program Kortversjon. Hele programmet er tilgjengelig på Kongsvinger Venstres nettside og på Facebook.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsvinger Venstres program 2015-2019. Kortversjon. Hele programmet er tilgjengelig på Kongsvinger Venstres nettside og på Facebook."

Transkript

1 Folk først Kongsvinger Venstres program Kortversjon. Hele programmet er tilgjengelig på Kongsvinger Venstres nettside og på Facebook. Kongsvinger

2 Folk først er ikke et tomt slagord. Venstre er et liberalt parti som prioriterer gode løsninger for enkeltmennesket framfor å ri prinsipper og bevare systemer som ikke fungerer. Vi er ikke imot at private løser enkelte offentlige oppgaver i regulerte og kvalitetssikrede former. Venstres liberale samfunnssyn vil alltid sette folk først. Liberalismen bygger på humanismen. Det enkelte mennesket har ukrenkelig verdi og rett til å foreta sine valg i full frihet. Denne respekten for enkeltmennesket innebærer også at vi alle har et ansvar for våre medmennesker og samfunnet vi lever i. De viktigste områdene Venstres fire hjørnesteiner er skole, miljø, verdiskaping og velferd. Utdanning og forskning er basis for kommunenes framtid. Vi trenger nye og innovative løsninger på miljøfronten, samferdselssektoren, utdanningssystemet, helsesektoren, rusomsorgen og næringslivet. Venstre vil gi lærerne rom til å lære bort og øke forskningsinnsatsen radikalt. Miljøet har alltid vært en fanesak for Venstre. Klimautfordringene må løses, og vi har en forpliktelse overfor kommende generasjoner til å gjøre noe med dem. Venstre er en aktiv forkjemper for fornybar energi. Vi tror ikke på én saliggørende løsning på alle områder, men på en kombinasjon av mange mindre tiltak. Verdiskaping. Småbedriftene er Norges næringsmessige ryggrad. Venstre er drivkraften bak en aktiv politikk som sikrer enkeltpersonforetak og småbedrifter sosiale rettigheter og belønner initiativ og risikovilje. Velferd. Venstre vil prioritere dem som trenger det mest. Vi må bekjempe fattigdom og helseproblemer. Mange barn får sine rettigheter krenket innenfor familien. En styrking av familievernet kan forebygge vold og overgrep i nære relasjoner. I tillegg vil Venstre styrke rusomsorgen, eldreomsorgen og de psykiatriske helsetilbudene. Helse, velferd og omsorg. Aktivitet gir bedre mestring, mening og helse. De som trenger hjelp fra kommunen skal føle trygghet for at hjelpen er der til rett tid, og at den er godt tilpasset deres behov. Kongsvinger Venstre går kraftig imot alle forsøk på å legge ned eller forringe vårt lokalsykehus. I akuttsituasjoner er det viktig å komme fort til sykehuset. Sykehuset bør videreutvikle samarbeidet med Ahus. De fleste vil være selvhjulpne lengst mulig. Venstre vil utvide satsingen på tidlig og intensiv trening hjemme etter sykdom eller skade. Venstre vil etablere en interkommunal rehabiliteringsavdeling. Vi vil øke antall korttidsplasser kraftig og bruke dem til avlastningsplasser for hjemmeboende. Vi vil vurdere brukerstyrte korttidsplasser (trygghetsavdeling). Mange eldre foretrekker en mer «hjemlig» boform enn sykehjem. Venstre vil etablere bokollektiv som er spesielt tilpasset f.eks. demente. Det må være fellesarealer og tilstrekkelig bemanning. Når man trenger det, må det være trygghet for at man får plass i sykehjem med god kvalitet. Det bør vurderes å lage egne enheter for åndsfriske. Det må være god kvalitet og nok personell i kommunens omsorgstjenester. Vi må fortsette med videreutdanning. Hjemmetjenesten må organiseres slik at den enkelte bruker kan forholde seg til færrest mulig omsorgspersoner. Vi vil fortsette med å ta i bruk omsorgsteknologi. Dette vil lette kommunikasjon og øke tryggheten og bevegelsesfriheten for mange. Venstre støtter arbeidet for et demensvennlig samfunn. Mange frivillige gjør en stor innsats for eldre og syke. Venstre vil legge til rette for godt samarbeid mellom de frivillige og kommunen. Kongsvinger Venstre vil ha et mer brukervennlig NAV. NAV må komme tidlig inn når folk faller ut av eller ikke klarer å komme inn i arbeidslivet. Det bør være klare mål og en realistisk strategi for å hjelpe folk til å komme i jobb eller utdanning. Asylsøkere bør kunne arbeide lovlig mens de bor i mottak. Kongsvinger Venstre vil fortsette å tilrettelegge byen for fysisk funksjonshemmede. Rus og psykiatri: vi vil legge til rette for bedre samordning og samarbeid, ikke minst mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Psykisk utviklingshemmede: vi vil fortsette med alternative turnusordninger der det ligger til rette for det. Venstre mener at voksne med funksjonshemming selv må kunne bygge boligenheter og velge hvem de vil bo sammen med.

3 Oppvekst og utdanning. Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å gi barna våre en god start som motiverer til læring og gir en varig mestringsfølelse. Samfunns- og byutvikling. For å skape den byen og kommunen vi vil ha, trenger vi klare mål, gode planer og fast styring. Byutvikling er langt mer enn estetikk. Retten til barnehageplass bør gjelde for barn som fyller ett år senest innen utgangen av desember det året det søkes om plass. Kongsvinger skal være en aktiv og engasjert skoleeier. Målet er mest mulig læring og best mulig trivsel. Det er bedre å sette inn hjelp tidlig enn å oppdage at et barn har strevd lenge. Vi trenger et aktivt samarbeid med lag og foreninger om SFO-tilbudet. SFO-tiden bør utnyttes til leksearbeid under kompetent veiledning Mobbing skal ikke forekomme i Kongsvingerskolen. Kommuneledelsen plikter å engasjere seg overfor skoler som har et mobbeproblem. Den viktigste faktoren for læring er faglig sterke og engasjerte lærere. Venstre vil gi lærerne videre- og etterutdanning. Skoleledelse er et eget fag. Venstre vil øke kompetansen til rektorene. Venstre vil gjøre forsøk med leksefri skole og lengre skoledag. Venstre stiller seg bak beslutningen om å bygge én ungdomsskole på Tråstad. Et nytt skolebygg vil gi moderne løsninger, miljømessige gevinster og rimeligere drift og vedlikehold. Det trengs mer realistisk yrkesveiledning i ungdomsskolen. Det trengs klarere mål og tettere samhandling mellom de ulike hjelpetjenestene for barn og unge. Psykologkompetansen bør styrkes. Helsesøstertjenesten er styrket. Vi vil vurdere en ytterlige styrking. Barneverntjenesten må arbeide mer forebyggende og komme tidligere inn i familiene med tiltak som bedrer situasjonen for barna. Vi støtter en videreutvikling av Høgskolesenteret og skolens ønske om å flytte til sentrum. Vi er også positive til vekst ved Politihøgskolen. Venstre vil fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Vi vil doble lærlingekvoten til 2 lærlinger per 1000 innbyggere, dvs 35 plasser. Vi tror at en kommunesammenslåing vil gi flere fordeler enn ulemper. Det vil også være naturlig å se på fylkestilhørigheten i denne prosessen. Venstre ønsker et levende sentrum og en godt regulert fortetting som gir bosetting i og rundt sentrum. Det er spesielt viktig å bygge nært kollektivknutepunktene. Det bør tas særlige hensyn til områder som har historisk verdi. Vi ønsker ikke kjøpesentre utenfor bykjernen fordi dette vil utarme sentrum. Vi må unngå å bygge ned jordbruksarealer. Kongsvinger Venstre går inn for en gang- og sykkelbro over Glomma. Glommengata og Jernbanegata er blitt fine, og flere gater står for tur. Vi støtter en estetisk opprustning i sentrum og i grendene. 16-åringer bør få stemmerett ved lokalvalg. Vi ønsker en åpen kommune som lytter til innbyggerne. Vi vil fortsette med åpne planprosesser, åpne møter og TV-overførte kommunestyremøter. Venstre har vært med på den økonomiske snuoperasjonen og den omfattende prosessen Omstilling Vi vil fortsatt føre en ansvarlig økonomisk politikk. Vi vil lære av andre og våge å avslutte tiltak vi ser ikke fungerer. Venstre ser den enorme verdien i frivillig innsats. Vi ønsker å ansette en frivilligkoordinator og vurdere å opprette enda en frivilligsentral som skal koordinere småjobber. Vi trenger flere arbeidsplasser. Venstre vil videreføre kommunens sterke satsing på nyskaping i næringslivet og se dette i et regionalt perspektiv. Vi vil fjerne eiendomsskatt på produksjonsmidler. Venstre vil ta imot flere flyktninger. Kommunen har lyktes dårligere enn andre kommuner med å integrere flyktningene i arbeidslivet. Vi må slippe flyktningene inn i samfunnet, ikke bare inn i landet. Vi vil gjenopprette Flerkulturelt råd. Venstre vil spille på lag med jordog skogbruksnæringene. Næringene må følge nasjonale miljøkrav. Det er viktig å oppgradere veinettet i skogen og fjerne flaskehalser for tømmertransport. Mer tømmer bør transporteres med tog. Vi vil gjenopprette torghandelen. Kommunen bør fortsette sitt engasjement i Finnskogen Natur & kulturpark. Kongsvinger er en av fire portaler til Finnskogen, og vi ønsker å utnytte denne statusen til det ytterste. Kommunale byggeprosjekter må bruke tre i størst mulig grad.

4 Miljø og samferdsel. De store miljøsakene må løses på nasjonalt plan. Men vi kan utrette mye lokalt. Mange tiltak krever verken penger eller innsats - bare vilje. Kommunen må kontinuerlig vurdere energibruken i sine virksomheter og bygg og velge de mest miljøvennlige løsningene. Kommunen må legge om til leasing av miljøvennlige kjøretøyer. Venstre vil at det skal være trygt, hyggelig og lettvint å sykle. Vi vil tilrettelegge kommunen for fotgjengere og syklister. Vi ønsker en bysykkelordning. Venstre vil støtte alle forslag som forbedrer kollektivtrafikken. Ungdom bør få rabattordninger. Bybussen bør utvide kveldstilbudet. Venstre er et togparti og har nasjonalt bidratt til en betydelig økt satsing på jernbane. Kongsvingerbanen bør få Intercitystandard med dobbeltspor. I påvente av dette ønsker vi å framskynde bygging av flere krysningsspor og lengre perronger. Dette vil gi kortere reisetid, hyppigere avganger og mer gods på bane. Venstre arbeider også for elektrifisering av Solørbanen. Vi støtter og oppmuntrer arbeidet med en logistikksentral/fraktterminal i Kongsvinger, gjerne på Granli. Norges største tømmerterminal bør flyttes ut av sentrum. Kongsvinger Venstre vil bygge boliger i gang- og sykkelavstand fra tog- og bussterminalen. Kongsvinger Venstre vil oppgradere stasjonsområdet. Det er viktig med god innfarts- og sykkelparkering og gode lademuligheter for elbiler, både i og utenfor bykjernen. Vi vil bli bedre på gjenvinning. Vi vil støtte nye tiltak på gjenbruksområdet og oppmuntre til et mer fornuftig forbruk gjennom informasjon og undervisning. Venstre vil motivere til utskifting av gamle oljefyranlegg og oppgraving av tanker. Et kommunalt tilskudd på kr vil sette fortgang i denne prosessen. Rus, forebygging, behandling. Rusmisbruk er et alvorlig problem også i Kongsvinger. Det trengs både forebyggende tiltak, informasjon, holdningsskapende arbeid, familieinnsats, behandling, livredding, frivillig arbeid, vakthold, politiovervåking, tollkontroll, ettervern og oppfølging. Venstre vil øke kapasiteten innen legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og styrke oppfølging og rehabilitering. Venstre vil arbeide for rett til akutte rehabiliteringstiltak innen 24 Venstre vil forsere arbeidet med å etablere permanente utstillingslokaler for Erik Werenskiolds kunst. Venstre vil øke ressursene til kulturskolen. Venstre vil øke den kommunale støtten til Teater i Glåmdal. Venstre ønsker et kulturbasert næringsliv i Øvrebyen og er for kombinasjonen av bruk og vern. Øvrebyen er en perle som bør være et levende, historisk miljø. Venstre vil øke støtten til Kongsvinger bibliotek. Biblioteket er blitt en viktig møteplass som blant annet har stor betydning for integrasjon og samhandling mellom innvandrere og etniske nordmenn. Venstre har støttet flytting av Vinger Ungdomsklubb til Folkebadet i Rådhuset. Vi ønsker å utvide åpningstida. Vi vil også stille oss positive til andre tiltak for ungdom Kultur. timer etter avrusning. Tar det lengre tid, er det ofte for sent. Ettervernet må forbedres kraftig. Vi vil etablere et regionalt samarbeidsorgan for aktørene i rusomsorgen, for å bedre samhandlingen. Venstre vil sikre verdige boforhold for alle. Beboere som har bodd i en kommunal bolig lenge, bør få overta boligen til markedsbetingelser. Aktivt politi- og tollarbeid rettet mot smuglere og langere kan redusere salg og misbruk. som ikke finner seg til rette innenfor rammene av idrett og andre organiserte aktiviteter. Venstre vil støtte Teaterguppa for psykisk utviklingshemmede. Venstre vil jobbe for å få flere mindre kinosaler i Rådhusteatret. Venstre ønsker å utnytte kommunens flotte svømmeanlegg bedre til folkehelseformål og svømmeopplæring. Kongsvinger Svømmeklubb bør få muligheter til å drive sin opplæringsvirksomhet uten urimelige kostnader. Venstre mener at en skytebane ikke bør være lokalisert svært nær sentrale boligområder og byens sentrum. Kongsvinger Venstre ønsker et aktivt samarbeid med alle idretter. Kommunens viktigste samarbeidspartner bør være Idrettsrådet.

5 Disse folka er først. 1. Jørn Andre Stenseth 2. Inger Noer 3. Lasse Andreassen 4. Anne Rikvold Jess 5. Kristin E. Haugen 6. Aud E. Martinsen 9. Timo Kanehl 10. Victoria Dalsberget 11. Gro Sætheråsen 12. Lars Erik Brenna 13. Magnhild Skasdammen 14. Kristin Kalseth Wangen 15. Anne Granly Meldalen 16. Leikny Bekkevold 17. Laila F. Sidselrud 18. John Erik Jess 19. Berit Werner Erichsen 7. Ola Strand Lien 8. Anne Faret

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Tromsø - Byen med plass til alle

Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø - Byen med plass til alle Tromsø Kristelig Folkepartis program 2015-2019 Kjære Tromsøværing! Tromsø skal være en by å leve, jobbe og studere i. Ingen skal se seg nødt til å flytte som følge av høye

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bergen Fremskrittsparti INNHOLDSFORTEGNELSE Ideologisk grunnlag 2 Administrasjon 2-3 Byutvikling, samferdsel og miljø 4-5 Et skapende næringsliv 6 Helse og omsorg 6-7

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar

Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar Program for Nannestad Venstre Barn og unge - vårt ansvar for perioden 2011-2015 www.venstre.no/akershus/nannestad facebook: Nannestad Venstre 1 Kjære velger Du leser nå valgprogrammet til Nannestad Venstre.

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019

Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019 Politisk program for Ringsaker Kristelig Folkeparti 2015-2019 Foto: krf.no/colourbox.com Kristelig Folkeparti er et kristendemokratisk parti og har som mål å skape et godt samfunn for det enkelte menneske.

Detaljer

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015

PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PROGRAM SARPSBORG VENSTRE 2011 2015 Sarpsborg en fremtidsrettet kommune. Sarpsborg kommune har et rikt mangfold på mennesker, ressurser og

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

Arendal den grønne byen ved det blå havet.

Arendal den grønne byen ved det blå havet. Utkast Forslag program 0-0-0 Utkast Forslag til program Arendal Venstre 0-0 Arendal den grønne byen ved det blå havet. 0 I politikken er partienes arbeidsform ofte like viktig som standpunkter i enkeltsaker.

Detaljer

GODT VALG RINGERIKE VENSTRE ET SOSIALLIBERALT RINGERIKE

GODT VALG RINGERIKE VENSTRE ET SOSIALLIBERALT RINGERIKE GODT VALG RINGERIKE VENSTRE Gjennom samarbeid, tillit og engasjement vil Ringerike Venstre arbeide for grønn vekst og næringsutvikling, nye arbeidsplasser, godt miljø og folkehelse, en kompakt miljø- og

Detaljer

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019 FOR FOLK FLEST Tromsø FrPs program 2015 2019 Innhold: En enklere hverdag! 3 Ideologisk grunnlag vårt grunnsyn 4 En mer effektiv ja-kommune 4 På lag med næringslivet 5 Oppvekst 6 Helse, omsorg og sosiale

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer