Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling"

Transkript

1 Byrådssak 138/14 Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling FIWE ESARK Hva saken gjelder: JM Norge AS v/abo plan & arkitektur fremmer forslag om boligformål på et område ved Solheimsvannet på Kronstad. Området grenser mot jernbanesporet i nord og har tilkomst fra Inndalsveien. Planområdet er på ca 7,8 daa.. Det planlegges ny blokkbebyggelse i 2 7 etasjer med ca 84 nye boenheter. Parkering skal skje i fellesanlegg i underetasje. Utnyttelsesgrad er satt til %BRA=205% og mønehøyde for byggehøyder er oppgitt fra kt+27,6 m til maks kt+42 m.. Deler av eksisterende villabebyggelse forutsettes revet. Strandsonen mot Solheimsvannet har flere naturverninteresser og er foreslått regulert til Grønstruktur Naturområde med nærmere bestemmelser om aktuelle hensyn. Det er videre satt av areal til Fortau og Sykkelveg langs Inndalsveien, se figur 1 og 2. Figur 1: Oversikt over planområdet. Figur 2: Illustrasjon av eksisterende og planlagt bebyggelse Planforslaget ligger innenfor Områdeplanen for Mindemyren og har avgrensning i samsvar med delfelt S24, se figur 3. Detaljplanen ansees som en oppfølging av plankravet i forslag til områdeplan. For nærmere opplysninger om planforslaget vises til vedlegg. Materialet er gjennomgått av fagetaten og ansees som dekkende. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden Det kom inn 5 private merknader og 13 uttalelser fra offentlige høringsinstanser, herunder innsigelse fra Jernbaneverket om for kort sikkerhetsmessig avstand fra jernbanesporet. I merknadene fra private blir det i hovedtrekk pekt på følgende: Kritisk til stenging av eksisterende adkomst i nord og etablering av offentlig turveg. Utnyttelsesgrad og byggehøyde er for høy. Ikke tatt nok hensyn til eksisterende bebyggelse i planområdet. 1 Figur 3: Områdeplan, utsnitt

2 Viktig å ta hensyn til Solheimsvannet og rødlistearter I uttalelsene fra offentlige høringsinstanser blir det i hovedsak pekt på følgende: Kritisk til utnyttelsesgrad og byggehøyde uavhengig av om området defineres som senterområde eller ikke. Ønsker variert boligmasse. Skjerming av Solheimsvannet. Det må sikres gode tverrforbindelser Endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn samt begrenset høring fremgår av vedlegg G. Det er i tillegg til den offentlige utleggelsen foretatt 2 begrensete høringer i periodene og om justeringer av planforslaget. Alt planmateriell er oppdatert i henhold til endringene, se figur 4 og 5. Kort oppsummert innebærer endringene: Endret plassering og form på bygningsmassen Noe lavere byggehøyder for deler av planområdet Noe høyere byggehøyder for deler av planområdet Noe høyere utnyttelsesgrad for planområdet som helhet (fra 195% til 205%) Planmaterialet er tilpasset plan- og bygningsloven av 2008 Forslagstiller har inngått avtale med eier av gnr 159 bnr 453 om kjøp av eiendommen Endret plassering av snuhammer Justering av plangrense Figur 4: Illustrasjonsplan Figur 5: Plankart Fagetatens vurderinger Fagetaten har vurdert alle tema og gir kommentarer til hovedpunktene: Hovedformål Fagetaten slutter seg til hovedformålet og det planfaglige grepet. Forslaget er i utgangspunktet i samsvar med formål og avgrensning av senterområde S38 i KPA2010 og område S24 i forslag til områdeplan for Mindemyren. Forslaget er innenfor forslaget til utnyttelsesgrad på %BRA=250% i overordnede planer, men mønehøyden på kt+42m er høyere enn kt+36m i områdeplanen. Videre er formålet bolig i sin helhet og er ikke en kombinasjon av formål som sentrumsformål åpner opp for. Hovedutfordringer i nærværende planforslag er utnyttelsesgrad, byggehøyder og tilpasning til eksisterende bebyggelse i og rundt planområdet. Utfordringen er å kombinere kommuneplanens intensjoner om fortetting langs bybanetraseen samtidig som bokvaliteter til eksisterende og ny bebyggelse 2

3 i planområdet skal ivaretas. Utbygging eller fortetting av området må skje på eksisterende bygningers premisser. I tillegg kommer hensynet til Solheimsvannet som har en rik akvatisk flora med flere sjeldne arter (eks. rødlistearten Krustjønnaks) samt gode bestander av vannfugler året rundt, også i hekketiden. Innsigelse Innsigelsen fra Jernbaneverket var spesielt knyttet til sikkerhetskrav om avstand fra spormidte. Planforslaget er bearbeidet på de aktuelle punktene og Jernbaneverket har trukket innsigelsen i brev datert Utnyttelsesgrad/byggehøyder/estetikk Det har underveis i planprosessen vært drøftet flere alternative løsninger for planlagt blokkbebyggelse og aktuelle byggehøyder. Det er lagt stor vekt på avtrapping av byggehøyder mot syd for å få mest lys og luft til felles uteoppholdsareal i et stort gårdsrom. Fagetaten anbefaler ytterligere reduksjon av bygge-høyde med en etasje på bygg BB1 fra kt+33,4 m til kt +30,5 m av særlig hensyn til eksisterende bebyggelse BB4 i planområdet langs Inndalsveien. Etter fagetatens vurderinger kan det tåles store byggehøyder mot nord og mot den urbane bebyggelsen i Inndalsveien. Planforslaget er med BRA=9.558 m 2 innenfor områdeplanen sitt forslag om en grense på BRA= m 2 for S24. Trafikkforhold Området får tilkomst fra Inndalsveien, sørøst i planområdet. Alternative løsninger er drøftet med Bybanekontor og Vegkontor av hensyn til avstander til lysregulerte vegkryss og fotgjengerfelt, men foreliggende løsning vurderes som mest egnet. Tilkomstvegen inn i området må heves, med ulempe for eksisterende sokkelleilighet i Inndalsveien nr 11. Det er utarbeidet en akseptabel løsning som det er knyttet rekkefølgekrav til. Det er satt av nødvendig areal langs eiendommen til pågående tilrettelegging av en ny hovedsykkelrute fra sør til sentrum. Uteoppholdsarealer Deler av utearealet oppnår ikke tilstrekkelig sol etter kravet i KPA2010 om sol på minst halvparten av utearealet kl vårjevndøgn. Planforslaget åpner derfor også for bruk av takterrasser med inntil 50% av behovet for uteoppholdsareal. Fagetaten anbefaler i tillegg at bygget BB1 mot sør reduseres med en etasje for å bedre solforholdene på uteoppholdsarealet og redusere skyggevirkning på eksisterende nabobebyggelse i planområdet. Parkering for bil og sykkel For planområdet gjelder parkeringssone P2 (1,2 1,4 plasser pr 100 m 2 BRA). Ut fra at det er store avløps- og overvannskanaler under tomten, er det begrenset plass til en underetasje for å oppnå p-dekning etter bestemmelsene i KPA. Planforslaget tilrettelegger for en lavere dekning med 0,55 p-plasser for bil pr 100 m 2 og tilrettelegger samtidig for en høyere dekning for sykkelparkering med 3 plasser pr 100 m 2 som et avbøtende tiltak. Fagetaten aksepterer denne parkeringsdekningen ut fra den sentrale lokaliseringen og gode tilgjengeligheten med bybane og sykkel. Barn- og unges interesser Ut fra eksisterende bruk av planarealet til villaområde, er det ikke registrert at det går tapt areal til barns lek. Planforslaget tilrettelegger for barn og unges interesser ved areal til lek, opphold og ferdsel i planområdet. I tillegg tilrettelegges arealer innenfor områdeplanen. Barnehage/skole Det er fortsatt en underdekning av barnehageplasser i Årstad bydel, jfr Plan for barnehageutbygging , vedtatt i Bergen bystyre , sak Det er tatt inn rekkefølgekrav i 3

4 bestemmelsene om dokumentasjon av tilfredsstillende barnehagedekning i bydelen, før det kan gis igangsettingstillatelse for nye boliger. Skolekapasitet i bydelen er samlet tilfredsstillende, men situasjonen er ulik for de enkelte skoler. Det kan imidlertid bli kapasitetsproblem mot slutten av perioden (Skolebruksplanen). Grønnstruktur/Naturmangfoldloven Det er registrert flere naturverninteresser og biologisk mangfold i Solheimsvannet og strandsonen som krever viktige hensyn i planforslaget. Ut fra dette er det ikke tilrettelagt for gangvei eller aktiviteter langs vannet og strandsonen er regulert til Grønnstruktur Naturområde med tilhørende bestemmelser. Rekkefølgekrav Planforslaget er en del av områdeplanen for Mindemyren som har en rekke rekkefølgebestemmelser for utbygging av infrastruktur som må være sikret opparbeidet eller opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak. For at Mindemyren skal kunne utvikles til et fremtidsrettet urbant næringsområde med et stort innslag av boliger, det viktig at nødvendige infrastrukturtiltak kan gjennomføres. Fagetaten peker på prinsippet om at alle reguleringsplaner i områdeplanen har samme rekkefølgekrav. Ut fra dette anbefaler fagetaten at bestemmelsene suppleres med tilsvarende rekkefølgekrav som i områdeplanen for Mindemyren. Oppsummering Fagetaten slutter seg i hovedsak til hovedformålet bolig og det planfaglige grepet i planforslaget. Fagetaten mener imidlertid at planforslaget må endres på følgende punkter for å være tilfredsstillende: -Byggehøyde for deler av BB1 reduseres fra 4 til 3 etasjer -Det må medtas rekkefølgekrav i samsvar med forslaget i områdeplan for Mindemyren Forslaget til reguleringsplan anbefales vedtatt med overnevnte endringer. Byrådet sine vurderinger Byrådet ser positivt på planforslaget og slutter seg til hovedpunktene i fagetatens vurdering. Planlagt utbygging vil være en del av oppfølging og realisering av områdeplanen for Mindemyren, og bidrar spesielt til mål om fortetting i sentrale bystrøk og langs bybanen. Planlagt utbygging vil også kunne bidra til utvikling av byrommet i Bjørnsonsgate/Inndalsveien og styrke grunnlaget for videre utvikling av Kronstadområdet. Området har utfordringer med trafikkstøy og luftforurensning, men byrådet anser at det er funnet akseptable løsninger som bidrar til at boligformål kan realiseres. Parkeringsløsninger Etter byrådets vurdering er det også funnet gjennomførbare løsninger for tilkomst og parkering, med en relativt stram parkeringsdekning for bil i samsvar med god sykkel- og kollektivtilgjengelighet til planområdet. En stram parkingsdekning på et mindre planområde kan bidra til å øke problemet med fremmedparkering i Kronstadområdet. Situasjon og problem med fremmedparkering blir drøftet nærmere i sak om utvidelse av boligsoneparkerings-ordningen, jfr bystyrets bestilling av sak ved behandling av kommuneplanen, sak 190/11. En nyansering av kravene til parkeringsløsning i foreliggende planforslag kan evt bidra til en mer effektiv og fleksibel bruk av en knapp ressurs. Dette gjelder tilrettelegging for bruk av lokal bildeleordning og el.bil. Etter KPA2010 eller TEK10 er det i utgangspunktet ikke hjemmel for å kunne sette krav om opparbeiding av parkeringsplass for el.bil med ladestasjon og/eller bildeleordning, på samme grunnlag som for HCparkering som har hjemmel i krav om universell tilgjengelighet i plan- og byggesaker. Kommunen kan ikke pålegge etablering av en privatrettslig bildeleordning eller bruk av elbil, men kan tilrettelegge for behov og løsninger gjennom plan. Generelt er det et mål å sikre god tilgjengelighet med et miljøperspektiv til boligformål, herunder mest mulig effektiv bruk av et knapt areal til parkeringsplasser for bil. Erfaringsmessig vil parkeringsløsninger som er felles for alle beboere uten oppmerking til de enkelte boenheter, bli mer effektivt brukt. Slik sett vil felles p-løsninger øke kapasitet og 4

5 tilgjengelighet uten å øke antall p-plasser. Det er likevel ønskelig å kunne ta krav om dette inn i forslag til bestemmelser for å kunne bidra til forutsigbarhet om en konkret planløsning, men gjennomføring vil være avhengig av privatrettslige beslutninger. Ut fra dette vil byrådet anbefale at det blir tatt inn i bestemmelsene for BB1 BB3 et krav om at minimum 2 plasser av det totale antall p-plasser skal være for el.bil og/eller bildeleordning, se punkt k) i innstilling. Utnyttelsesgrad, byggehøyder og uteoppholdsareal Innregulering av boligformål gjennom transformasjon av tradisjonelle nærings- og boligområder, gjør det krevende å finne løsninger for boligene i seg selv, og i forhold til eksisterende nabobebyggelse. Bruk av gårdsrom på bakkeplan, takterrasser og tilgang til parkområde i kort avstand ved Solheimsvannet, gir i sum akseptabel dekning av kravene om areal med egnet kvalitet til felles uteopphold. Utfordringen i fortetting ligger også i hvilken grad av ulemper som er akseptable for bosatte i eksisterende nabobebyggelse. I foreliggende planforslag gjelder dette særlig for nærmeste boligbebyggelse innenfor planområdet mot øst. Av hensyn til solforhold og innsyn, anbefaler fagetaten at den høyeste delen av hovedbygget BB1 reduseres med en etasje fra c+ 33,4 m til c+30,5 m.. Parallelt med dette har fagetaten ikke merknader til at den høyeste delen av bygget BB3 mot nord er 1 etasje høyere enn det forslag til områdeplan gir rom for. Ut fra en avveining av hensyn til utbygging av boliger og hva som er akseptabel grad av ulempe for eksisterende naboskap, vil byrådet anbefale at BB3 kan ha 7 etasjer mot Inndalsveien, men ser ikke at det er tilstrekkelig grunnlag for at høyeste del av BB1 bør reduseres med en 1.etasje i samsvar med anbefaling fra fagetat. Inndalsveien er i ferd med å endre karakter til en mye mer bymessig preget bebyggelse gjennom pågående planarbeid blant i samsvar med intensjonene om fortetting langs bybanen. Når det gjelder bestemmelser for uteoppholdsareal ser byrådet behov for å presisere et viktig krav om størrelse på privat uteareal. Etter bestemmelsene i KPA2010 om privat uteoppholdsareal er det krav om minimum 7 m 2 pr boenhet for denne type bebyggelse, mens det i forslag til bestemmelser er satt krav om inntil 6 m 2, som var kravet i tidligere KPA. For å sikre bokvaliteten gjennom kravet om privat uteoppholdsareal, anbefaler byrådet at bestemmelsen endres til at det minimum skal være 7 m 2 privat uteareal, se punkt j) i innstilling. Grønnstruktur og bokvalitet Byrådet ser positivt på at naturverninteressene i Solheimsvannet og i strandsonen er nærmere registrert og tatt hensyn til i eget reguleringsformål og bestemmelser, som både sikrer at hensynet ivaretas og bidrar til kvaliteter i bomiljøet. Energi og miljøløsninger Når det gjelder energi- og miljøløsninger stiller bestemmelsene krav om tilknytning til fjernvarmenettet, i samsvar med KPA2010 og forslag til områdeplan. Etter KPA kan det imidlertid gis unntak fra tilknytningsplikt dersom utbygger kan dokumentere at byggverket har energiløsninger som er bedre ut fra miljømessig, energimessig og samfunnsøkonomisk synspunkt. Løsninger for god energibruk og bedre miljø er i rivende utvikling. Byrådet vil anbefale at det tas inn et tilleggskrav om utredning om tiltakets energibruk med vekt på vurdering av lavenergi- eller passivhusløsninger til byggesøknaden for å sikre at det fremkommer et godt grunnlag for vurderinger av energi og miljøløsninger, se punkt c) i innstilling. Byrådet vil i denne sammenheng også anbefale at det tas inn et krav om at takflater skal etableres med grønn vegetasjon i samsvar med forslag til områdeplan. Grønne tak bidrar til fordrøyning av overflatevann og gir en miljømessig gevinst med hensyn til luftforurensning og energibruk, se punkt f) i innstillingen. Etter byrådets vurdering vil forslag om disse kravene som tillegg til bestemmelsene åpne for vurdering av nye energi- og miljøløsninger og kunne gi dekning for gjennomføring av en utbygging med lavest mulige utslipp i et allerede problematisk område. 5

6 Universell utforming Prinsipper om universell tilgjengelighet er lagt til grunn ved krav i bestemmelsene om dokumentasjon ved søknad om tiltak og ved krav om at alle nye boenheter skal oppfylle kravene i TEK10 om tilgjengelighet. Barn og unges interesser Hensyn til barn og unges interesser i plansaker er fulgt opp ved nærmere spesifiserte krav til tilrettelegging av uteoppholdsareal. Renovasjon For å kunne sikre en fremtidsrettet renovasjonsløsning i samsvar med forslag til områdeplan, ser byrådet behov for å spesifisere krav om at det skal anlegges nedgravde avfallssystem som gir rom for evt rørbaserte system tilpasset boligbebyggelse, se punkt g) i innstilling. Rekkefølgekrav Foreliggende plan er en del av områdeplanen for Mindemyren som har rekkefølgekrav om utbygging av infrastruktur. Byrådet vil understreke betydningen av prinsippet om at alle berørte eiendommer med utbygging i Mindemyr-området skal bidra til finansiering av en nødvendig infrastruktur. Kommunen skal også selv bidra med en betydelig del av finansieringen gjennom en fordeling av flere av de ulike kostnadselementene. Byrådet viser her til nærmere omtale om rekkefølgekrav og finansiering i KMBYsak 66/14 områdeplanen for Mindemyren. Ut fra dette anbefaler byrådet at det tas inn rekkefølgekrav om bidrag til utbygging av infrastruktur tilsvarende som i byrådets forslag til områdeplan, se punkt h) i innstilling, jfr byrådssak 58/14. Ut fra sammenhengen med forslaget til områdeplan, er det også behov for å ta med flere punkt i innstillingen utover fagetaten sin anbefaling, herunder å endre presisering. Byrådet vil understreke behovet for samsvar mellom bestemmelser for områdeplanen og detaljering gjennom foreliggende planforslag. Dette gjelder følgende tema og punkt i innstilling: overvann fra eiendommene skal ikke overskride dagens overvannsmengde. Nødvendige tiltak, f.eks. fordrøyning gjennom bruk av grønne tak, skal gjennomføres for å sikre dette, se punkt f). om presisering av hvilke mindre tilpasninger av tiltak som ikke skal utløse plankrav eller rekkefølgekrav etter bestemmelsene i områdeplanen, se punkt d). om supplering av rekkefølgebestemmelser om opparbeiding av VA-anlegg, herunder om flytting av kabler og ledninger der eier selv skal bekoste flytting, se punkt h). om retningslinje for bruk av Prinsipprogram for det offentlige rom, se punkt e). Krav om minimum størrelse på leilighet og om varierende størrelser på leiligheter, se punkt i). Krav om nedgravde/rørbaserte løsninger for avfallssystem, se punkt k). Oppsummering Planforslaget for utbygging av boliger i Inndalsveien er utarbeidet gjennom en omfattende planprosess og koordinert med forslag til områdeplan for Mindemyren. Det er funnet gode planløsninger og avveininger mellom aktuelle hensyn til eksisterende nabobebyggelse og naturverninteresser. Byrådet anbefaler at planforslaget vedtas med de nevnte tillegg om rekkefølgekrav knyttet til nødvendig utbygging av infrastruktur i områdeplan for Mindemyren. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I henhold til plan- og bygningsloven ligger det til bystyret å vedta reguleringsplan. Komite for miljø og byutvikling skal avgi innstilling i saken. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningslovens vedtas følgende forslag til reguleringsplan: 6

7 Årstad, gnr 159 bnr 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID , vist på plankart sist datert , med tilhørende bestemmelser sist datert , med følgende endringer: I. Bestemmelser: a) Nytt punkt som tillegg til 1.4 Tilknytning til fjernvarmeanlegg: «Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det redegjøres for tiltakets energibruk. Det skal legges vekt på enøkbaserte energitiltak og bruk av fornybare energikilder. Lavenergi- eller passivhusløsninger skal vurderes.» b) Nytt punkt 1.8 til 1 Felles bestemmelser: «Mindre tilpasninger i eksisterende bygningsmasse innenfor samme virksomhet og formål skal ikke hindre den langsiktige utviklingen av delområdet og de skal ha et tidsbegrenset perspektiv. Dette må dokumenteres og begrunnes før søknad om tiltak kan behandles.» c) Nytt punkt 1.9 Prinsipprogram for offentlig rom: «Prinsipprogram for det offentlige rom» skal være retningsgivende for prosjektering og opparbeidelse av fasade mot offentlig rom.» d) Nytt punkt til 2.3 VA-rammeplan: «Overvann fra eiendommene skal ikke overskride dagens overvannsmengde. Nødvendige tiltak som fordrøyning gjennom bruk av grønne tak, skal gjennomføres for å sikre dette.» e) Tillegg til punkt til 2.4 Renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP): For avfall fra nye boliger skal det anlegges nedgravde avfallssystem, for eksempel rørbasert.» f) Nye punkt til 3.2 Tiltak utenfor planområdet: «3.2.2 Infrastruktur som må være sikret opparbeidet eller opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak, jf. reguleringsbestemmelse for Mindemyren områderegulering, arealplan-id » «Før igangsettingstillatelse Areal regulert til følgende formål i områdeplan for Mindemyren inngår i felles infrastruktur og må være sikret opparbeidet eller opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 20 1, 1 ledd a, b, d og j: Veg (2010) Fortau (2012) Torg (2013) Gatetun (2014) Gang- /sykkelveg (2015) Gangveg/gangareal/gågate (2016) Sykkelveg/- felt (2017) Annen veggrunn teknisk anlegg (2018) Annen veggrunn Grøntareal (2019) Holdeplass/plattform (2025) Kollektivnett (2060) Friområde (3040) Park (3050) Naturområde i sjø og vassdrag (6610) (NS 2 13 kanal) Gangbro (bestemmelsesområde og Kombinerte formål for samferdsel eller tekniske infrastrukturtraséer «Nødvendig omlegging eller flytting av kabel- og ledningsnett må besørges av kabel-/ledningseier selv.» ««Rekkefølgekrav der tiltak må være opparbeidet eller sikret opparbeidet, anses oppfylt for det aktuelle tiltaket dersom utbygger/grunneier har inngått avtaler med Bergen kommune og andre offentlige parter.» 7

8 g) Nytt punkt til 5.1 Blokkbebyggelse, delområdene BB1-BB3: «Innenfor formålet skal det etableres leiligheter av varierende størrelse. Minimum størrelse for leilighet er 35 m 2 + bod.» h) Endring av punkt under 5.3 Uteoppholdsarealer: Krav til minimum størrelse på privat uteareal endres til 7 m 2 i) Nytt punkt til 5.5 Parkering: «Det skal innfor planområdet legges til rette for minimum 2 plasser til bildeleordning og parkering for el-bil samt ladestasjon for el-bil.» 2. Plankart og bestemmelser må rettes opp i henhold til ovennevnte før kunngjøring av vedtaket. Dato: 8. april 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Ragnhild Stolt-Nielsen byrådsleder Filip Rygg byråd for byutvikling, klima og miljø Vedlegg: Fagnotat datert med følgende vedlegg: A. Plankart datert B. Reguleringsbestemmelser, datert C. Forslagsstillers planbeskrivelse D. Merknadskommentarer og oppsummering av endringer E. Merknadskommentarer begrenset høring 2012 F. Merknadskommentarer begrenset høring 2013 G. Notat datert H. Snitt adkomstvei I. Illustrasjonsplan, datert J. Sol- og skyggediagrammer K. Sol- og skyggediagrammer perspektiv 8

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 78-15 Emnekode 5120 Arkivsak 201102115 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id 62230000.

Detaljer

Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid , ny 2.gangs behandling

Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid , ny 2.gangs behandling Byrådssak 327/16 Ytrebygda, Gnr 120 Bnr 452 m.fl, Råstølen sykehjem, Reguleringsplan, arealplanid 64100000, ny 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201416760-77 Hva saken gjelder: Bergen kommune ved Etat

Detaljer

Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling

Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling Byrådssak 43/15 Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id 62230000. Forslag til detaljregulering, 2. gangs behandling FIWE ESARK-5120-201102115-53 Hva saken gjelder: Bygg- og Eiendomsservice

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 23.11.2015 Saksnr.: 201502897/47 Emnekode:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 29.06.2011 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Byrådssak 275 /16 302/16

Byrådssak 275 /16 302/16 Byrådssak 275 /16 302/16 Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane 25. Arealplan-ID 62920000. Planforslaget fremmes ikke. ASRO ESARK-5120-201211326-91 Hva saken gjelder: Forum Arkitekter AS og Ard arealplan

Detaljer

Årstad, gnr. 158, bnr. 93 m.fl., Damsgårdsveien 99 - Brohodet. ArealplanID Forslag til mindre reguleringsendring.

Årstad, gnr. 158, bnr. 93 m.fl., Damsgårdsveien 99 - Brohodet. ArealplanID Forslag til mindre reguleringsendring. Byrådssak 1206 /13 Årstad, gnr. 158, bnr. 93 m.fl., Damsgårdsveien 99 - Brohodet. ArealplanID 410201. Forslag til mindre reguleringsendring. FIWE ESARK-5122-201210250-36 Hva saken gjelder: BOB Eiendomsutvikling

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.04.2013 Saksnr.:

Detaljer

Byrådssak 56/15. Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling

Byrådssak 56/15. Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling Byrådssak 56/15 Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID 3320101. 2. gangs behandling ASRO ESARK-5121-200908950-67 Hva saken gjelder: Opus AS fremmer på vegne

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Vedlegg 3 Datert: 18.05.2017 Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 BERGEN KOMMUNE Fana, gnr.13 bnr.54, 68 mfl. Ny-Paradis/Paradis KB4. Mindre endring.

Detaljer

Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID

Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID Byrådssak 1379 /16 Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID 16050003 TONB ESARK-5122-201405547-95 Hva saken gjelder: Dig Plan AS fremmer på vegne

Detaljer

Fana, Gnr. 44, Bnr. 81 m.fl., Eventyrdalen barnehage, Reguleringsplan, 2. gangs behandling

Fana, Gnr. 44, Bnr. 81 m.fl., Eventyrdalen barnehage, Reguleringsplan, 2. gangs behandling Byrådssak 250/15 Fana, Gnr. 44, Bnr. 81 m.fl., Eventyrdalen barnehage, Reguleringsplan, 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201220424-59 Hva saken gjelder: Opus Bergen AS fremmer på vegne av Eventus barnehage

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Byrådssak 305/11. Dato: 1.november Byrådet

Byrådssak 305/11. Dato: 1.november Byrådet Dato: 1.november 2011 Byrådssak 305/11 Byrådet Fana, gnr. 42, bnr. 710, Kloppedalshagen boligområde, Sundtsveg 62. Forslag til reguleringsplan 2.gangsbehandling. EMRA BBY-5120-200209013-77 Hva saken gjelder:

Detaljer

Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling

Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 030414 sak 66-14 og avga følgende innstilling: 1.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201318412/13 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HILK Dato: 16.02.2015

Detaljer

Årstad, gnr. 161, bnr. 996 mfl., Nattlandsveien Reguleringsplan til 2.gangs behandling.

Årstad, gnr. 161, bnr. 996 mfl., Nattlandsveien Reguleringsplan til 2.gangs behandling. Byrådssak 397/14 Årstad, gnr. 161, bnr. 996 mfl., Nattlandsveien 16-18. Reguleringsplan til 2.gangs behandling. TONB ESARK-5120-200607196-93 Hva saken gjelder: Ard arealplan fremmer på vegne av Årstadgeilen

Detaljer

Åsane, gnr. 199, bnr. 150 m.fl.. Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg. Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, 2.

Åsane, gnr. 199, bnr. 150 m.fl.. Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg. Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, 2. Byrådssak 58/15 Åsane, gnr. 199, bnr. 150 m.fl.. Steinestøvegen bolig/leilighetsbygg. Arealplan-ID 62890000. Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201101325-60 Hva saken gjelder:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /11 Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /11 Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for Byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 15.12.2015 Saksnr.: 201520509/11 Emnekode: ESARK

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Arkiv: PlanID - 0458.00, K2 - L12 Vår ref: 13/1885-48 Journalpostid: 15/19622 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0458.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Saksgang: Utval

Detaljer

Byrådssak 31/15 ESARK

Byrådssak 31/15 ESARK Byrådssak 31/15 Klage på bystyrets vedtak i sak 95-14. Laksevåg, gnr. 153, bnr. 30 m.fl., Kirkebukten bolig- og næringsområde. Detaljregulering. PlanID 62090000 ASRO ESARK-5120-201011706-126 Hva saken

Detaljer

Årstad, gnr. 13, bnr m.fl., Storetveitåsen. Arealplan-ID Forslag til detaljregulering. 2 gangs behandling

Årstad, gnr. 13, bnr m.fl., Storetveitåsen. Arealplan-ID Forslag til detaljregulering. 2 gangs behandling Byrådssak 106/14 Årstad, gnr. 13, bnr. 1045 m.fl., Storetveitåsen. Arealplan-ID 30220500. Forslag til detaljregulering. 2 gangs behandling ASRO ESARK-5121-200305674-225 Hva saken gjelder: B + B arkitekter

Detaljer

Byrådssak 1261 /13 ESARK

Byrådssak 1261 /13 ESARK Byrådssak 1261 /13 Arna, Kvamsvegen 11, gnr 306 bnr 190 m.fl. Haugane næringsområde, Reguleringsplan Plan ID 62220000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram ASRO ESARK-5120-201121437-15

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201101801/31 Emnekode: ESARK 5123 Saksbeh.: HILK Dato: 13.08.2013 FANA, GNR. 13, BNR. 54, 68 M.FL., NY-PARADIS/PARADIS, FELT KB4, DETALJPLAN. PLANNUMMER

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201605257/14 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: STBE Dato: 15.2.2016 Fyllingsdalen,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 04.06.2014 Saksnr.:

Detaljer

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL.

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Arkivsak: 14/662 Arkivkode: PLANR 3021 Sakstittel: PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Disse planbestemmelsene

Detaljer

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT REGULERINGSPLAN FOR SLETTEBAKKEN SØR, PLANNR. 10520600 TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT 23.12.2009 Forslag til reguleringsplan for Slettebakken Sør, datert

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Fana, gnr.41 bnr.931 mfl. Hopsmyren Sør 2. Reguleringsendring, planid

Fana, gnr.41 bnr.931 mfl. Hopsmyren Sør 2. Reguleringsendring, planid Byrådssak 347/13 Fana, gnr.41 bnr.931 mfl. Hopsmyren Sør 2. Reguleringsendring, planid 62820000 SWSY ESARK-5121-201221574-32 Hva saken gjelder: Erstad & Lekven AS i samarbeid med Forum Arkitekter AS fremmer

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID 61780000, 2.gangs behandling

Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID 61780000, 2.gangs behandling Byrådssak 316/14 Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID 61780000, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5121-201015582-93 Hva saken gjelder: Selskapet Flesland

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan

Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan Byrådssak 176/15 Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan MASR ESARK-5120-201301595-97 Hva saken gjelder: Rambøll

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny- Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 39-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201018091 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Årstad, Gnr. 159, Bnr. 11 m.fl., Kronstadparken, felt N2, PlanID 61850000

Detaljer

Åsane, gnr. 189, bnr. 178 og del av bnr. 65, Fossekleiva 39, reguleringsplan. Plannummer Forslag til 2.gangs behandling.

Åsane, gnr. 189, bnr. 178 og del av bnr. 65, Fossekleiva 39, reguleringsplan. Plannummer Forslag til 2.gangs behandling. Byrådssak 72/13 Åsane, gnr. 189, bnr. 178 og del av bnr. 65, Fossekleiva 39, reguleringsplan. Plannummer 61060000. Forslag til 2.gangs behandling. FIWE ESARK-5120-200902013-43 Hva saken gjelder: Sweco

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 159 bnr. 419 m.fl. Leaparken Nasjonal arealplan-id 1201_64260000 Saksnummer 201421730 Siste

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Byrådssak 47 /17. Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 2. februar 2017 ESARK

Byrådssak 47 /17. Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 2. februar 2017 ESARK Byrådssak 47 /17 Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 2. februar 2017 TUGU ESARK-00-201537101-230 Hva saken gjelder: Godkjenning av BR1 protokoller fra møter i byrådet 2. februar 2017. Protokollene

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdelingen Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 10.09.2013 Saksnr.: 201216813/37 Emnekode: ESARK

Detaljer

Områderegulering for Nøsted og Glassverket

Områderegulering for Nøsted og Glassverket Områderegulering for Nøsted og Glassverket 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser/oppfølging av rekkefølgekrav 21.03.2017 1. Bakgrunn og overordnede

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201209102/17 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAGE Dato: 06.09.2013 YTREBYGDA GNR 35 BNR 32 SØREIDNESET 94 REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 62770000 FORSLAG

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Ytrebygda, gnr. 107 bnr. 141 m.fl. Espehaugen næringspark Nasjonal arealplan-id 1201_63190000 Saksnummer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12

BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid: 1201_62570000

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best.

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN Side Plannavn Årstad, gnr., bnr. 0, mfl., Sletten. Barnehage Arealplan-ID 20-30000 Saksnummer 202250

Detaljer

Bergenhus, gnr. 164, bnr. 983 m.fl., Sentralbadet, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling

Bergenhus, gnr. 164, bnr. 983 m.fl., Sentralbadet, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling Byrådssak 83/14 Bergenhus, gnr. 164, bnr. 983 m.fl., Sentralbadet, Arealplan-ID 62240000. Forslag til detaljregulering, 2.gangs behandling MASR ESARK-5120-201006690-56 Hva saken gjelder: ABO Plan & Arkitektur

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 27.04.2011 Saksnr.:

Detaljer

Bergenhus, gnr. 168, bnr mfl. Nyhavn vest, Detaljregulering, 2. gangs behandling

Bergenhus, gnr. 168, bnr mfl. Nyhavn vest, Detaljregulering, 2. gangs behandling Byrådssak 150/16 Bergenhus, gnr. 168, bnr. 2105 mfl. Nyhavn vest, Detaljregulering, 2. gangs behandling TONB ESARK-5121-201529683-17 Hva saken gjelder: Plottaplan i samarbeid med TAG arkitekter AS, fremmer

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel

STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel STAVANGER KOMMUNE Bestemmelser for Plan 2511P, Detaljreguleringplan for Sølyst, Hundvåg bydel Datert: 20.05.2016 Sist revidert: Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200714881/7 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: EMRA Dato: 24. 04.2009 Åsane, gnr. 207, bnr. 210, Liakroken 26 E, Reguleringsendring. Plannummer 3690300 Forslag

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid: 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7)

Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid: 1201_ BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid: 1201_62570000 Saksnummer

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda bydel, gnr. 120 bnr. 10 mfl. Folldalen Nasjonal arealplan-id 1201_63600000 Saksnummer 201323752/11

Detaljer

Den 21. mars 2013 kl holdt byrådet møte i byrådsleders møterom.

Den 21. mars 2013 kl holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling Protokoll Byrådet - saker med innstilling til bystyrets organer Den 21. mars 2013 kl. 09.00 holdt byrådet møte i byrådsleders møterom. Til stede: Forfall: Fra administrasjonen:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Laksevåg gnr 153, bnr 30 m.fl. Kirkebukten bolig- og næringsområde. Arealplan ID62090000. Forslag til detaljregulering 2.

Laksevåg gnr 153, bnr 30 m.fl. Kirkebukten bolig- og næringsområde. Arealplan ID62090000. Forslag til detaljregulering 2. Byrådssak 59/14 Laksevåg gnr 153, bnr 30 m.fl. Kirkebukten bolig- og næringsområde. Arealplan ID62090000. Forslag til detaljregulering 2. gangs behandling ASRO ESARK-5120-201011706-94 Hva saken gjelder:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /8 Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /8 Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 06.06.2014 Saksnr.:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 067/

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 067/ Arkiv: PlanID - 0469.00, K2 - L12 Vår ref: 14/2037-15 Journalpostid: 15/19836 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0469.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER MELLOM HOGNESTADVEGEN OG JERNBANEN Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 05.03.2010 Saksnr.:

Detaljer

Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling

Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230414 sak 97-14 og fattet følgende vedtak: 1. «I medhold av plan-

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 2728/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 2728/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 2728/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -51 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Blaklieggen, del

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201019062/15 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: THHE Dato: 02.11.2012 LAKSEVÅG, GNR. 151, BNR. 196 M.FL., LAKSEVÅG INDUSTRIHUS. REGULERINGSENDRING. PLANNUMMER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 11-15 Emnekode 5121 Arkivsak 200913927 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Ytrebygda gnr 34, bnr 2, 53, 140 m.fl. Søreide / Dolviken. Reguleringsplan

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Arkiv: PlanID - 0458.00, K2 - L12 Vår ref: 13/1885-71 Journalpostid: 16/9443 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0458.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Saksgang: Utval

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200513627/27 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: KAKN Dato: 25.06.2009 FORSLAG TIL VESENTLIG REGULERINGSENDRING VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN. ÅRSTAD, GNR. 160,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø / Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /60

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø / Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /60 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø / Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 29.09.2011 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer