Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling"

Transkript

1 Byrådssak 138/14 Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling FIWE ESARK Hva saken gjelder: JM Norge AS v/abo plan & arkitektur fremmer forslag om boligformål på et område ved Solheimsvannet på Kronstad. Området grenser mot jernbanesporet i nord og har tilkomst fra Inndalsveien. Planområdet er på ca 7,8 daa.. Det planlegges ny blokkbebyggelse i 2 7 etasjer med ca 84 nye boenheter. Parkering skal skje i fellesanlegg i underetasje. Utnyttelsesgrad er satt til %BRA=205% og mønehøyde for byggehøyder er oppgitt fra kt+27,6 m til maks kt+42 m.. Deler av eksisterende villabebyggelse forutsettes revet. Strandsonen mot Solheimsvannet har flere naturverninteresser og er foreslått regulert til Grønstruktur Naturområde med nærmere bestemmelser om aktuelle hensyn. Det er videre satt av areal til Fortau og Sykkelveg langs Inndalsveien, se figur 1 og 2. Figur 1: Oversikt over planområdet. Figur 2: Illustrasjon av eksisterende og planlagt bebyggelse Planforslaget ligger innenfor Områdeplanen for Mindemyren og har avgrensning i samsvar med delfelt S24, se figur 3. Detaljplanen ansees som en oppfølging av plankravet i forslag til områdeplan. For nærmere opplysninger om planforslaget vises til vedlegg. Materialet er gjennomgått av fagetaten og ansees som dekkende. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden Det kom inn 5 private merknader og 13 uttalelser fra offentlige høringsinstanser, herunder innsigelse fra Jernbaneverket om for kort sikkerhetsmessig avstand fra jernbanesporet. I merknadene fra private blir det i hovedtrekk pekt på følgende: Kritisk til stenging av eksisterende adkomst i nord og etablering av offentlig turveg. Utnyttelsesgrad og byggehøyde er for høy. Ikke tatt nok hensyn til eksisterende bebyggelse i planområdet. 1 Figur 3: Områdeplan, utsnitt

2 Viktig å ta hensyn til Solheimsvannet og rødlistearter I uttalelsene fra offentlige høringsinstanser blir det i hovedsak pekt på følgende: Kritisk til utnyttelsesgrad og byggehøyde uavhengig av om området defineres som senterområde eller ikke. Ønsker variert boligmasse. Skjerming av Solheimsvannet. Det må sikres gode tverrforbindelser Endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn samt begrenset høring fremgår av vedlegg G. Det er i tillegg til den offentlige utleggelsen foretatt 2 begrensete høringer i periodene og om justeringer av planforslaget. Alt planmateriell er oppdatert i henhold til endringene, se figur 4 og 5. Kort oppsummert innebærer endringene: Endret plassering og form på bygningsmassen Noe lavere byggehøyder for deler av planområdet Noe høyere byggehøyder for deler av planområdet Noe høyere utnyttelsesgrad for planområdet som helhet (fra 195% til 205%) Planmaterialet er tilpasset plan- og bygningsloven av 2008 Forslagstiller har inngått avtale med eier av gnr 159 bnr 453 om kjøp av eiendommen Endret plassering av snuhammer Justering av plangrense Figur 4: Illustrasjonsplan Figur 5: Plankart Fagetatens vurderinger Fagetaten har vurdert alle tema og gir kommentarer til hovedpunktene: Hovedformål Fagetaten slutter seg til hovedformålet og det planfaglige grepet. Forslaget er i utgangspunktet i samsvar med formål og avgrensning av senterområde S38 i KPA2010 og område S24 i forslag til områdeplan for Mindemyren. Forslaget er innenfor forslaget til utnyttelsesgrad på %BRA=250% i overordnede planer, men mønehøyden på kt+42m er høyere enn kt+36m i områdeplanen. Videre er formålet bolig i sin helhet og er ikke en kombinasjon av formål som sentrumsformål åpner opp for. Hovedutfordringer i nærværende planforslag er utnyttelsesgrad, byggehøyder og tilpasning til eksisterende bebyggelse i og rundt planområdet. Utfordringen er å kombinere kommuneplanens intensjoner om fortetting langs bybanetraseen samtidig som bokvaliteter til eksisterende og ny bebyggelse 2

3 i planområdet skal ivaretas. Utbygging eller fortetting av området må skje på eksisterende bygningers premisser. I tillegg kommer hensynet til Solheimsvannet som har en rik akvatisk flora med flere sjeldne arter (eks. rødlistearten Krustjønnaks) samt gode bestander av vannfugler året rundt, også i hekketiden. Innsigelse Innsigelsen fra Jernbaneverket var spesielt knyttet til sikkerhetskrav om avstand fra spormidte. Planforslaget er bearbeidet på de aktuelle punktene og Jernbaneverket har trukket innsigelsen i brev datert Utnyttelsesgrad/byggehøyder/estetikk Det har underveis i planprosessen vært drøftet flere alternative løsninger for planlagt blokkbebyggelse og aktuelle byggehøyder. Det er lagt stor vekt på avtrapping av byggehøyder mot syd for å få mest lys og luft til felles uteoppholdsareal i et stort gårdsrom. Fagetaten anbefaler ytterligere reduksjon av bygge-høyde med en etasje på bygg BB1 fra kt+33,4 m til kt +30,5 m av særlig hensyn til eksisterende bebyggelse BB4 i planområdet langs Inndalsveien. Etter fagetatens vurderinger kan det tåles store byggehøyder mot nord og mot den urbane bebyggelsen i Inndalsveien. Planforslaget er med BRA=9.558 m 2 innenfor områdeplanen sitt forslag om en grense på BRA= m 2 for S24. Trafikkforhold Området får tilkomst fra Inndalsveien, sørøst i planområdet. Alternative løsninger er drøftet med Bybanekontor og Vegkontor av hensyn til avstander til lysregulerte vegkryss og fotgjengerfelt, men foreliggende løsning vurderes som mest egnet. Tilkomstvegen inn i området må heves, med ulempe for eksisterende sokkelleilighet i Inndalsveien nr 11. Det er utarbeidet en akseptabel løsning som det er knyttet rekkefølgekrav til. Det er satt av nødvendig areal langs eiendommen til pågående tilrettelegging av en ny hovedsykkelrute fra sør til sentrum. Uteoppholdsarealer Deler av utearealet oppnår ikke tilstrekkelig sol etter kravet i KPA2010 om sol på minst halvparten av utearealet kl vårjevndøgn. Planforslaget åpner derfor også for bruk av takterrasser med inntil 50% av behovet for uteoppholdsareal. Fagetaten anbefaler i tillegg at bygget BB1 mot sør reduseres med en etasje for å bedre solforholdene på uteoppholdsarealet og redusere skyggevirkning på eksisterende nabobebyggelse i planområdet. Parkering for bil og sykkel For planområdet gjelder parkeringssone P2 (1,2 1,4 plasser pr 100 m 2 BRA). Ut fra at det er store avløps- og overvannskanaler under tomten, er det begrenset plass til en underetasje for å oppnå p-dekning etter bestemmelsene i KPA. Planforslaget tilrettelegger for en lavere dekning med 0,55 p-plasser for bil pr 100 m 2 og tilrettelegger samtidig for en høyere dekning for sykkelparkering med 3 plasser pr 100 m 2 som et avbøtende tiltak. Fagetaten aksepterer denne parkeringsdekningen ut fra den sentrale lokaliseringen og gode tilgjengeligheten med bybane og sykkel. Barn- og unges interesser Ut fra eksisterende bruk av planarealet til villaområde, er det ikke registrert at det går tapt areal til barns lek. Planforslaget tilrettelegger for barn og unges interesser ved areal til lek, opphold og ferdsel i planområdet. I tillegg tilrettelegges arealer innenfor områdeplanen. Barnehage/skole Det er fortsatt en underdekning av barnehageplasser i Årstad bydel, jfr Plan for barnehageutbygging , vedtatt i Bergen bystyre , sak Det er tatt inn rekkefølgekrav i 3

4 bestemmelsene om dokumentasjon av tilfredsstillende barnehagedekning i bydelen, før det kan gis igangsettingstillatelse for nye boliger. Skolekapasitet i bydelen er samlet tilfredsstillende, men situasjonen er ulik for de enkelte skoler. Det kan imidlertid bli kapasitetsproblem mot slutten av perioden (Skolebruksplanen). Grønnstruktur/Naturmangfoldloven Det er registrert flere naturverninteresser og biologisk mangfold i Solheimsvannet og strandsonen som krever viktige hensyn i planforslaget. Ut fra dette er det ikke tilrettelagt for gangvei eller aktiviteter langs vannet og strandsonen er regulert til Grønnstruktur Naturområde med tilhørende bestemmelser. Rekkefølgekrav Planforslaget er en del av områdeplanen for Mindemyren som har en rekke rekkefølgebestemmelser for utbygging av infrastruktur som må være sikret opparbeidet eller opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak. For at Mindemyren skal kunne utvikles til et fremtidsrettet urbant næringsområde med et stort innslag av boliger, det viktig at nødvendige infrastrukturtiltak kan gjennomføres. Fagetaten peker på prinsippet om at alle reguleringsplaner i områdeplanen har samme rekkefølgekrav. Ut fra dette anbefaler fagetaten at bestemmelsene suppleres med tilsvarende rekkefølgekrav som i områdeplanen for Mindemyren. Oppsummering Fagetaten slutter seg i hovedsak til hovedformålet bolig og det planfaglige grepet i planforslaget. Fagetaten mener imidlertid at planforslaget må endres på følgende punkter for å være tilfredsstillende: -Byggehøyde for deler av BB1 reduseres fra 4 til 3 etasjer -Det må medtas rekkefølgekrav i samsvar med forslaget i områdeplan for Mindemyren Forslaget til reguleringsplan anbefales vedtatt med overnevnte endringer. Byrådet sine vurderinger Byrådet ser positivt på planforslaget og slutter seg til hovedpunktene i fagetatens vurdering. Planlagt utbygging vil være en del av oppfølging og realisering av områdeplanen for Mindemyren, og bidrar spesielt til mål om fortetting i sentrale bystrøk og langs bybanen. Planlagt utbygging vil også kunne bidra til utvikling av byrommet i Bjørnsonsgate/Inndalsveien og styrke grunnlaget for videre utvikling av Kronstadområdet. Området har utfordringer med trafikkstøy og luftforurensning, men byrådet anser at det er funnet akseptable løsninger som bidrar til at boligformål kan realiseres. Parkeringsløsninger Etter byrådets vurdering er det også funnet gjennomførbare løsninger for tilkomst og parkering, med en relativt stram parkeringsdekning for bil i samsvar med god sykkel- og kollektivtilgjengelighet til planområdet. En stram parkingsdekning på et mindre planområde kan bidra til å øke problemet med fremmedparkering i Kronstadområdet. Situasjon og problem med fremmedparkering blir drøftet nærmere i sak om utvidelse av boligsoneparkerings-ordningen, jfr bystyrets bestilling av sak ved behandling av kommuneplanen, sak 190/11. En nyansering av kravene til parkeringsløsning i foreliggende planforslag kan evt bidra til en mer effektiv og fleksibel bruk av en knapp ressurs. Dette gjelder tilrettelegging for bruk av lokal bildeleordning og el.bil. Etter KPA2010 eller TEK10 er det i utgangspunktet ikke hjemmel for å kunne sette krav om opparbeiding av parkeringsplass for el.bil med ladestasjon og/eller bildeleordning, på samme grunnlag som for HCparkering som har hjemmel i krav om universell tilgjengelighet i plan- og byggesaker. Kommunen kan ikke pålegge etablering av en privatrettslig bildeleordning eller bruk av elbil, men kan tilrettelegge for behov og løsninger gjennom plan. Generelt er det et mål å sikre god tilgjengelighet med et miljøperspektiv til boligformål, herunder mest mulig effektiv bruk av et knapt areal til parkeringsplasser for bil. Erfaringsmessig vil parkeringsløsninger som er felles for alle beboere uten oppmerking til de enkelte boenheter, bli mer effektivt brukt. Slik sett vil felles p-løsninger øke kapasitet og 4

5 tilgjengelighet uten å øke antall p-plasser. Det er likevel ønskelig å kunne ta krav om dette inn i forslag til bestemmelser for å kunne bidra til forutsigbarhet om en konkret planløsning, men gjennomføring vil være avhengig av privatrettslige beslutninger. Ut fra dette vil byrådet anbefale at det blir tatt inn i bestemmelsene for BB1 BB3 et krav om at minimum 2 plasser av det totale antall p-plasser skal være for el.bil og/eller bildeleordning, se punkt k) i innstilling. Utnyttelsesgrad, byggehøyder og uteoppholdsareal Innregulering av boligformål gjennom transformasjon av tradisjonelle nærings- og boligområder, gjør det krevende å finne løsninger for boligene i seg selv, og i forhold til eksisterende nabobebyggelse. Bruk av gårdsrom på bakkeplan, takterrasser og tilgang til parkområde i kort avstand ved Solheimsvannet, gir i sum akseptabel dekning av kravene om areal med egnet kvalitet til felles uteopphold. Utfordringen i fortetting ligger også i hvilken grad av ulemper som er akseptable for bosatte i eksisterende nabobebyggelse. I foreliggende planforslag gjelder dette særlig for nærmeste boligbebyggelse innenfor planområdet mot øst. Av hensyn til solforhold og innsyn, anbefaler fagetaten at den høyeste delen av hovedbygget BB1 reduseres med en etasje fra c+ 33,4 m til c+30,5 m.. Parallelt med dette har fagetaten ikke merknader til at den høyeste delen av bygget BB3 mot nord er 1 etasje høyere enn det forslag til områdeplan gir rom for. Ut fra en avveining av hensyn til utbygging av boliger og hva som er akseptabel grad av ulempe for eksisterende naboskap, vil byrådet anbefale at BB3 kan ha 7 etasjer mot Inndalsveien, men ser ikke at det er tilstrekkelig grunnlag for at høyeste del av BB1 bør reduseres med en 1.etasje i samsvar med anbefaling fra fagetat. Inndalsveien er i ferd med å endre karakter til en mye mer bymessig preget bebyggelse gjennom pågående planarbeid blant i samsvar med intensjonene om fortetting langs bybanen. Når det gjelder bestemmelser for uteoppholdsareal ser byrådet behov for å presisere et viktig krav om størrelse på privat uteareal. Etter bestemmelsene i KPA2010 om privat uteoppholdsareal er det krav om minimum 7 m 2 pr boenhet for denne type bebyggelse, mens det i forslag til bestemmelser er satt krav om inntil 6 m 2, som var kravet i tidligere KPA. For å sikre bokvaliteten gjennom kravet om privat uteoppholdsareal, anbefaler byrådet at bestemmelsen endres til at det minimum skal være 7 m 2 privat uteareal, se punkt j) i innstilling. Grønnstruktur og bokvalitet Byrådet ser positivt på at naturverninteressene i Solheimsvannet og i strandsonen er nærmere registrert og tatt hensyn til i eget reguleringsformål og bestemmelser, som både sikrer at hensynet ivaretas og bidrar til kvaliteter i bomiljøet. Energi og miljøløsninger Når det gjelder energi- og miljøløsninger stiller bestemmelsene krav om tilknytning til fjernvarmenettet, i samsvar med KPA2010 og forslag til områdeplan. Etter KPA kan det imidlertid gis unntak fra tilknytningsplikt dersom utbygger kan dokumentere at byggverket har energiløsninger som er bedre ut fra miljømessig, energimessig og samfunnsøkonomisk synspunkt. Løsninger for god energibruk og bedre miljø er i rivende utvikling. Byrådet vil anbefale at det tas inn et tilleggskrav om utredning om tiltakets energibruk med vekt på vurdering av lavenergi- eller passivhusløsninger til byggesøknaden for å sikre at det fremkommer et godt grunnlag for vurderinger av energi og miljøløsninger, se punkt c) i innstilling. Byrådet vil i denne sammenheng også anbefale at det tas inn et krav om at takflater skal etableres med grønn vegetasjon i samsvar med forslag til områdeplan. Grønne tak bidrar til fordrøyning av overflatevann og gir en miljømessig gevinst med hensyn til luftforurensning og energibruk, se punkt f) i innstillingen. Etter byrådets vurdering vil forslag om disse kravene som tillegg til bestemmelsene åpne for vurdering av nye energi- og miljøløsninger og kunne gi dekning for gjennomføring av en utbygging med lavest mulige utslipp i et allerede problematisk område. 5

6 Universell utforming Prinsipper om universell tilgjengelighet er lagt til grunn ved krav i bestemmelsene om dokumentasjon ved søknad om tiltak og ved krav om at alle nye boenheter skal oppfylle kravene i TEK10 om tilgjengelighet. Barn og unges interesser Hensyn til barn og unges interesser i plansaker er fulgt opp ved nærmere spesifiserte krav til tilrettelegging av uteoppholdsareal. Renovasjon For å kunne sikre en fremtidsrettet renovasjonsløsning i samsvar med forslag til områdeplan, ser byrådet behov for å spesifisere krav om at det skal anlegges nedgravde avfallssystem som gir rom for evt rørbaserte system tilpasset boligbebyggelse, se punkt g) i innstilling. Rekkefølgekrav Foreliggende plan er en del av områdeplanen for Mindemyren som har rekkefølgekrav om utbygging av infrastruktur. Byrådet vil understreke betydningen av prinsippet om at alle berørte eiendommer med utbygging i Mindemyr-området skal bidra til finansiering av en nødvendig infrastruktur. Kommunen skal også selv bidra med en betydelig del av finansieringen gjennom en fordeling av flere av de ulike kostnadselementene. Byrådet viser her til nærmere omtale om rekkefølgekrav og finansiering i KMBYsak 66/14 områdeplanen for Mindemyren. Ut fra dette anbefaler byrådet at det tas inn rekkefølgekrav om bidrag til utbygging av infrastruktur tilsvarende som i byrådets forslag til områdeplan, se punkt h) i innstilling, jfr byrådssak 58/14. Ut fra sammenhengen med forslaget til områdeplan, er det også behov for å ta med flere punkt i innstillingen utover fagetaten sin anbefaling, herunder å endre presisering. Byrådet vil understreke behovet for samsvar mellom bestemmelser for områdeplanen og detaljering gjennom foreliggende planforslag. Dette gjelder følgende tema og punkt i innstilling: overvann fra eiendommene skal ikke overskride dagens overvannsmengde. Nødvendige tiltak, f.eks. fordrøyning gjennom bruk av grønne tak, skal gjennomføres for å sikre dette, se punkt f). om presisering av hvilke mindre tilpasninger av tiltak som ikke skal utløse plankrav eller rekkefølgekrav etter bestemmelsene i områdeplanen, se punkt d). om supplering av rekkefølgebestemmelser om opparbeiding av VA-anlegg, herunder om flytting av kabler og ledninger der eier selv skal bekoste flytting, se punkt h). om retningslinje for bruk av Prinsipprogram for det offentlige rom, se punkt e). Krav om minimum størrelse på leilighet og om varierende størrelser på leiligheter, se punkt i). Krav om nedgravde/rørbaserte løsninger for avfallssystem, se punkt k). Oppsummering Planforslaget for utbygging av boliger i Inndalsveien er utarbeidet gjennom en omfattende planprosess og koordinert med forslag til områdeplan for Mindemyren. Det er funnet gode planløsninger og avveininger mellom aktuelle hensyn til eksisterende nabobebyggelse og naturverninteresser. Byrådet anbefaler at planforslaget vedtas med de nevnte tillegg om rekkefølgekrav knyttet til nødvendig utbygging av infrastruktur i områdeplan for Mindemyren. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I henhold til plan- og bygningsloven ligger det til bystyret å vedta reguleringsplan. Komite for miljø og byutvikling skal avgi innstilling i saken. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. I medhold av plan- og bygningslovens vedtas følgende forslag til reguleringsplan: 6

7 Årstad, gnr 159 bnr 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID , vist på plankart sist datert , med tilhørende bestemmelser sist datert , med følgende endringer: I. Bestemmelser: a) Nytt punkt som tillegg til 1.4 Tilknytning til fjernvarmeanlegg: «Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det redegjøres for tiltakets energibruk. Det skal legges vekt på enøkbaserte energitiltak og bruk av fornybare energikilder. Lavenergi- eller passivhusløsninger skal vurderes.» b) Nytt punkt 1.8 til 1 Felles bestemmelser: «Mindre tilpasninger i eksisterende bygningsmasse innenfor samme virksomhet og formål skal ikke hindre den langsiktige utviklingen av delområdet og de skal ha et tidsbegrenset perspektiv. Dette må dokumenteres og begrunnes før søknad om tiltak kan behandles.» c) Nytt punkt 1.9 Prinsipprogram for offentlig rom: «Prinsipprogram for det offentlige rom» skal være retningsgivende for prosjektering og opparbeidelse av fasade mot offentlig rom.» d) Nytt punkt til 2.3 VA-rammeplan: «Overvann fra eiendommene skal ikke overskride dagens overvannsmengde. Nødvendige tiltak som fordrøyning gjennom bruk av grønne tak, skal gjennomføres for å sikre dette.» e) Tillegg til punkt til 2.4 Renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP): For avfall fra nye boliger skal det anlegges nedgravde avfallssystem, for eksempel rørbasert.» f) Nye punkt til 3.2 Tiltak utenfor planområdet: «3.2.2 Infrastruktur som må være sikret opparbeidet eller opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak, jf. reguleringsbestemmelse for Mindemyren områderegulering, arealplan-id » «Før igangsettingstillatelse Areal regulert til følgende formål i områdeplan for Mindemyren inngår i felles infrastruktur og må være sikret opparbeidet eller opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 20 1, 1 ledd a, b, d og j: Veg (2010) Fortau (2012) Torg (2013) Gatetun (2014) Gang- /sykkelveg (2015) Gangveg/gangareal/gågate (2016) Sykkelveg/- felt (2017) Annen veggrunn teknisk anlegg (2018) Annen veggrunn Grøntareal (2019) Holdeplass/plattform (2025) Kollektivnett (2060) Friområde (3040) Park (3050) Naturområde i sjø og vassdrag (6610) (NS 2 13 kanal) Gangbro (bestemmelsesområde og Kombinerte formål for samferdsel eller tekniske infrastrukturtraséer «Nødvendig omlegging eller flytting av kabel- og ledningsnett må besørges av kabel-/ledningseier selv.» ««Rekkefølgekrav der tiltak må være opparbeidet eller sikret opparbeidet, anses oppfylt for det aktuelle tiltaket dersom utbygger/grunneier har inngått avtaler med Bergen kommune og andre offentlige parter.» 7

8 g) Nytt punkt til 5.1 Blokkbebyggelse, delområdene BB1-BB3: «Innenfor formålet skal det etableres leiligheter av varierende størrelse. Minimum størrelse for leilighet er 35 m 2 + bod.» h) Endring av punkt under 5.3 Uteoppholdsarealer: Krav til minimum størrelse på privat uteareal endres til 7 m 2 i) Nytt punkt til 5.5 Parkering: «Det skal innfor planområdet legges til rette for minimum 2 plasser til bildeleordning og parkering for el-bil samt ladestasjon for el-bil.» 2. Plankart og bestemmelser må rettes opp i henhold til ovennevnte før kunngjøring av vedtaket. Dato: 8. april 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Ragnhild Stolt-Nielsen byrådsleder Filip Rygg byråd for byutvikling, klima og miljø Vedlegg: Fagnotat datert med følgende vedlegg: A. Plankart datert B. Reguleringsbestemmelser, datert C. Forslagsstillers planbeskrivelse D. Merknadskommentarer og oppsummering av endringer E. Merknadskommentarer begrenset høring 2012 F. Merknadskommentarer begrenset høring 2013 G. Notat datert H. Snitt adkomstvei I. Illustrasjonsplan, datert J. Sol- og skyggediagrammer K. Sol- og skyggediagrammer perspektiv 8

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 78-15 Emnekode 5120 Arkivsak 201102115 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id 62230000.

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan

Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan Byrådssak 176/15 Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan MASR ESARK-5120-201301595-97 Hva saken gjelder: Rambøll

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5

BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Ny-Paradis/Paradis, felt KB4 jf plan- og bygningslovens (pbl) 12.5 Fana, Gnr. 13, Bnr. 54, 68 m.fl., Ny- Paradis/Paradis, felt KB4, Detaljplan. Nasjonal arealplanid:

Detaljer

Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID 61780000, 2.gangs behandling

Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID 61780000, 2.gangs behandling Byrådssak 316/14 Ytrebygda, gnr. 110, bnr. 33 m.fl., Flesland næringsområde. Detaljregulering. Arealplan-ID 61780000, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5121-201015582-93 Hva saken gjelder: Selskapet Flesland

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

Laksevåg gnr 153, bnr 30 m.fl. Kirkebukten bolig- og næringsområde. Arealplan ID62090000. Forslag til detaljregulering 2.

Laksevåg gnr 153, bnr 30 m.fl. Kirkebukten bolig- og næringsområde. Arealplan ID62090000. Forslag til detaljregulering 2. Byrådssak 59/14 Laksevåg gnr 153, bnr 30 m.fl. Kirkebukten bolig- og næringsområde. Arealplan ID62090000. Forslag til detaljregulering 2. gangs behandling ASRO ESARK-5120-201011706-94 Hva saken gjelder:

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling

Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230414 sak 97-14 og fattet følgende vedtak: 1. «I medhold av plan-

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 05.03.2010 Saksnr.:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 11-15 Emnekode 5121 Arkivsak 200913927 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Ytrebygda gnr 34, bnr 2, 53, 140 m.fl. Søreide / Dolviken. Reguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401.

Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. Dato: 29. april 2010 Byrådssak 1249/10 Byrådet Årstad bydel, Gnr. 162, Bnr. 39 og 1362, Krohnsminde idrettsplass. Forslag til mindre endring av reguleringsplan, plan nr. 71401. KJNO BBY-5122-200914803-33

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/10998 / 16 Ordningsverdi: 2818pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim.

Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Ordføreren i Sandnes Bestemmelser til detaljregulering for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122, og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim. Plan nr.: 2012 141 Plan 2012141 Godkjent av Sandnes

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål:

II I medhold av plan- og bygningslovens 12-5 er området regulert til følgende arealformål: Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN K15 K16 PLAN NR. 1820 Dato:... 27.10.14 Dato for siste revisjon:... 23.06.15 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum:

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: I tillegg til reguleringsplanens bestemmelser (godkjent 11.05.2006), gjelder følgende bestemmelser innenfor planområdet: 1. Bebyggelse og anlegg,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 24.01.2014 Saksnr.:

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/4610 /18930/15-PLNID Anniken Romuld 22.06.2015. Telefon: 77 79 00 00

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/4610 /18930/15-PLNID Anniken Romuld 22.06.2015. Telefon: 77 79 00 00 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/4610 /18930/15-PLNID Anniken Romuld 22.06.2015 1822 Telefon: 77 79 00 00 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN -1822- REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012

Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012 bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den:. Ordføreren i Sandnes Detaljregulering 2010108 Godkjent 23.10.2012 Reguleringsbestemmelser i tilknytning til "Detaljregulering for felt B11, Skaarlia 2, Plan

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

Fyllingsdalen og Fana, gnr. 16, bnr. 4 m.fl.. Langholmen ro- og padleanlegg. Forslag til reguleringsplan, plan-id 62410000, 1.

Fyllingsdalen og Fana, gnr. 16, bnr. 4 m.fl.. Langholmen ro- og padleanlegg. Forslag til reguleringsplan, plan-id 62410000, 1. Byrådssak 1224 /15 Fyllingsdalen og Fana, gnr. 16, bnr. 4 m.fl.. Langholmen ro- og padleanlegg. Forslag til reguleringsplan, plan-id 62410000, 1.gangs behandling FIWE ESARK-5120-201212281-128 Hva saken

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351 Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 18.09.2013 1 AVGRENSNING

Detaljer

Laksevåg, gnr. 129, bnr. 16, Hilleren næringspark, reguleringsplan, plan-id 61080000

Laksevåg, gnr. 129, bnr. 16, Hilleren næringspark, reguleringsplan, plan-id 61080000 Byrådssak 248/13 Laksevåg, gnr. 129, bnr. 16, Hilleren næringspark, reguleringsplan, plan-id 61080000 SWSY ESARK-5120-200810817-102 Hva saken gjelder: Opus Bergen AS fremmer på vegne av Hilleren tomteselskap

Detaljer

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern.

Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Bestemmelser til detaljregulering for gnr. 65, bnr. 30/328 Soma Rusvern. Plan nr.: 2012101 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste revisjon: 20.2.2015 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Laksevåg, Gnr. 146, Bnr. 7, 9, 10 m.fl., Gravdal. Forslag til mindre endring av reguleringsplan PlanID 17550002.

Laksevåg, Gnr. 146, Bnr. 7, 9, 10 m.fl., Gravdal. Forslag til mindre endring av reguleringsplan PlanID 17550002. Byrådssak 1068/12 Laksevåg, Gnr. 146, Bnr. 7, 9, 10 m.fl., Gravdal. Forslag til mindre endring av reguleringsplan PlanID 17550002. ASRO ESARK-5121-201212958-29 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND

REGULERINGSPLAN FOR FURULUND REGULERINGSPLAN FOR FURULUND Plannummer 196 Kontor 2000-nummer Egengodkjent dato 19.06.13 ARKIVERTE KART: A - ORGINAL TRANSPARENT B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT C VEDTATT PLAN MED EVT. ENDRINGER ENDRINGER:

Detaljer

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 14.10.2014 Vår ref: 12/2369-29 - 14/23573 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065

Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065 Fjell kommune Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065 Saksnr.: 07/3846 Vedtatt: xx.xx.xx Siste revisjon: 06.12.10 1 FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

REG. 75E REGULERINGSPLAN FOR DELER AV SVEBERGMARKA BOLIGOMRÅDE

REG. 75E REGULERINGSPLAN FOR DELER AV SVEBERGMARKA BOLIGOMRÅDE 1 Vår saksbehandler Rita B. Einevoll 73 97 20 82 Vår referanse 08/2960-002/REG 75E Planbestemmelser REG. 75E REGULERINGSPLAN FOR DELER AV SVEBERGMARKA BOLIGOMRÅDE Dato for siste revisjon: 15.04.2010 Dato

Detaljer

"Berga Busterudkleiva 19"

Berga Busterudkleiva 19 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Berga Busterudkleiva 19" detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.09.2015, 30.10.2015 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar. Samlet saksfremstilling Arkivsak 7274/12 144/10 og 144/23 og 144/156 og 144/160 og 144/161 m.fl - DETALJREGULERING KORSVEGBOTNAN Saksansvarlig Guro Ianssen Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet

Detaljer

AVGRENSNING OG ANVENDELSE

AVGRENSNING OG ANVENDELSE PlanID: 1-120C Saksnr: 2013/1068-4 Planbestemmelser for Husbyåsen, etp.2. Planforslag er datert : 25.06.2013 Dato for siste revisjon av plankartet : 21.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268 Revisjon 26.05.2015.2015 Saksnr: 12/5045 Journalpost: Plan datert: Revidert: BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268 1 Hensikt Planen

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer