RYGGE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR NY UNGDOMSSKOLE PÅ BREDSAND 1. AVGRENSNING 2. FORMÅL 3. FELLESBESTEMMELSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RYGGE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR NY UNGDOMSSKOLE PÅ BREDSAND 1. AVGRENSNING 2. FORMÅL 3. FELLESBESTEMMELSER"

Transkript

1 RYGGE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR NY UNGDOMSSKOLE PÅ BREDSAND OFFENTLIG SAKSBEHANDLING: SAKSNR: REVISJONER: Igangsettingsvarsel: gangsbehandlet: xx.xx.xx sak xxx / xx Offentlig ettersyn: 2.gangsbehandlet: Kommunestyrevedtak: 1. AVGRENSNING Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor planområde vist på plankart datert FORMÅL Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens 12-5: Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5, ledd nr.1) Boligbebyggelse - frittliggende smahusbebyggelse, B Undervisning, U Næring/ kontor/ tjenesteyting, N/K/T Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 12-5, ledd nr. 2) Kjørevei, V1 - V2 Fortau, F Gang-/sykkelvei, GSV 1- GSV 4 Annen veigrunn, teknisk anlegg Annen veggrunn, grøntanlegg, AVG 1 AVG 10 Kollektivholdeplass, K1 K2 Parkering, P Grønnstruktur (pbl 12-5, ledd nr. 3) Vegetasjonsskjerm, G Vegetasjonsskjerm/ parkering G/P 3. FELLESBESTEMMELSER Detaljplaner og dokumentasjon ved søknad om tiltak

2 3.1. Støy Arealer der støy overskrider gjeldende grenseverdier ma støyreduserende tiltak iverksettes. Dokumentasjon pa hvordan dette ivaretas skal vedlegges søknad om rammetillatelse. Avvik skal begrunnes. Miljøverndepartementets veileder T-1442, eller senere vedtatte forskrifter/vedtekter, legges til grunn for beregning av støy. Utendørsstøy/flystøy skal i størst mulig grad begrenses ved bygningsplassering og etablering av overdekte uteoppholdsarealer. T-1442 kapittel 4 skal legges til grunn nar det gjelder støynivaer og varslingsrutiner for bygge- og anleggsarbeider. Svært støyende aktiviteter i anleggsperioden skal kun forega innenfor normal arbeidstid Elforsyning Alle nye kabler skal føres frem som jordkabel. Nye fordelingstrafoer skal samlokaliseres med andre bygningsfunksjoner Kulturminner Det er påvist tre forhistoriske bosetningsspor innenfor planområdet. Disse er avmerket i plankartet. Østfold fylkeskommune har gjort nødvendige undersøkelser av kulturminnet, samt gitt dispensasjon uten vilkår om ytterligere arkeologiske undersøkelser Vegetasjon Ved søknad om tiltak skal det gjøres rede for vegetasjon som bevares, eventuell vegetasjon som fjernes og for nyplanting. Eksisterende edelløvtrær (eik, lind, hassel, alm, svartor, lønn, bøk og ask) skal søkes bevart i størst mulig grad og edelløvtrær skal prioriteres ved nyplanting Overvann Overvann skal håndteres med lokale fordrøyningsløsninger. Det skal fortrinnsvis benyttes åpne løsninger der lokale terrengfall tillater dette. Ved søknad om tiltak skal det redegjøres for fordeler og eventuelle ulemper med valgte løsning Utomhusplan Ved søknad om nye eller vesentlige til- eller påbygg til bygg for offentligheten skal det legges ved utomhusplan for den ubebygde delen av tomta. Planen skal vise: avgrensning av planen, påført adkomst og inngangspiler, renovasjonsløsning og varelevering med nødvendig manøvreringsareal, bil og sykkelparkering, arrondering av terreng, beplantning, materialbruk på arealflatene, flater med fast dekke skal vises med vannavrenning, løsning for håndtering og lokal fordrøyning av overvann kjøreadkomst for rednings- og slokkemannskap Utomhusplan for undervisningsformål skal også vises med vintersituasjon som skal vise brukbarhet og muligheter for snømåking og snølagring inngår

3 3.7. Arkitektur og estetisk redegjørelse Ny bebyggelse skal utformes med høye krav til estetikk, materialbruk, avdempet fremtoning i landskapet og skal fremstå som god samtidsarkitektur. Plassering og utforming av bygninger skal sikre gode mikroklimaer, og det skal brukes sunne, miljøriktige og energisparende materialer og konstruksjoner. Ved søknad om tiltak skal det legges ved skriftlig estetisk redegjørelse som utdyper valg av materialbruk, farger, volumer sett i forhold til utearealer samt fremtoning der tiltaket eksponeres mot kulturlandskapet. Redegjørelsen skal også innbefatte fotomontasje av eksisterende og ny situasjon ved tiltak over 200 m2 BYA eller BRA Kulturminne Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) Anleggsperioden Det skal i anleggsperioden iverksettes tiltak for a redusere støy, unnga ulykker og forurensning. Alle eksisterende trær utenfor selve byggetomt eller anleggstiltak skal bevares og sikres i byggeperioden Universell utforming Universell utforming skal legges til grunn for utforming av alle offentlige bygninger, uteoppholdsarealer, parkering og adkomst. Prinsippene for universell utforming skal følge de til enhver tid gjeldende krav i teknisk forskrift Eiendomsforhold Følgende områder skal være offentlige: Kjøreveg; V1 V2 Fortau; F Gang- og sykkelveg; GS1 GS4 Annen veggrunn Annen veggrunn, grøntareal 4. BEBYGGELSE OG ANLEGG 4.1. Byggeområde Området er regulert til boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse B, undervisning U og næring/kontor/ tjenesteyting N/K/T Arealbruk Innenfor området N/K/T tillates privat og offentlig tjenesteyting samt kontorvirksomhet. Det tillates bevertningsareal på inntil 250 m2 BRA innenfor området. Innenfor område B tillates eksisterende bygning benyttet til undervisningsformål. Bygningen tillates på-, til- eller ombygget for dette formålet. Nye bygninger for undervisningsformål tillates ikke innenfor området

4 4.3. Utnyttelse Maksimal tillatt utnyttelse for område B er %BYA= 25 % Maksimal tillatt utnyttelse for område U er %BYA= 50% Maksimal tillatt utnyttelse for område N/K/T er %BYA= 50% 4.4. Byggehøyder Maksimal gesimshøyde for område B er 5 meter og mønehøyde er 8 meter. Maksimal byggehøyde for område U og N/K/T er 14 meter. Høyder skal beregnes ut fra ferdig planert terreng rundt bygget Byggegrenser Byggegrenser er vist på plankart Utforming og estetikk Boligbebyggelse skal ha pulttak eller saltak. Annen bebyggelse skal utformes etter helhetlige hensyn til funksjon, arkitektur, miljøhensyn, materialtransport, landskapsomgivelser samt skyggepåvirkning mot naboeiendommer og offentlige arealer. Tekniske installasjoner skal plasseres inne i bygninger så langt det er praktisk og teknisk mulig Parkering Det skal opparbeides 2 biloppstillingsplasser for område B. Innenfor område U tillates kun parkeringsplasser for handikap og elbiler.. For områdene U og N/K/T skal det opparbeides minimum 0,7 plasser pr. ansatt i tillegg til nødvendig gjesteparkering. Minimum 3 % av parkeringsplassene skal være universelt utformet. Det skal opparbeides minimum 0,2 sykkelplasser pr. elev og ansatt innenfor områdene U og N/K/T. Sykkelplassene skal ligge nær inngang og bør fortrinnsvis ha en form for takoverdekking. Minimum halvparten av sykkelplassene for ansatte skal være innendørs og ligge i nærhet av garderobe med dusjfasilitet Uteoppholdsareal For område B skal det avsettes et minste uteoppholdsareal (MUA) på 200 m2. For område U skal MUA være minimum 6000 m2 hvorav 500 m2 skal være overbygget med tak, bygning eller lignende. For område N/K/T skal MUA være minimum 1000 m2. Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) gjelder foran potensiell utnyttelsesgrad for området. 5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 5.1. Sikringssone H140, Frisikt Frisiktsoner skal utarbeides i henhold til gjeldende veinormal og etter kommunale krav. Innenfor frisiktsonene skal det ikke være sikthinder høyere enn 0,5 meter over veiens plan Kjøreveg, fortau og gang- og sykkelveg Kjøreveger, fortau og gang- og sykkelveger skal opparbeides som vist på plankartet. Der gang- og sykkelveg krysser kjørevei skal kjørebanen heves

5 Det tillates mindre justeringer og overganger skal detaljeres i samråd med vegmyndighet Annen veggrunn grøntareal Formålene skal benyttes til lokal fordrøyning av overvann fra tilstøtende områder i den grad det er teknisk mulig. Stier med grusdekke og bredde inntil 2,5 m tillates opparbeidet innenfor områdene. AVG1 - AVG 10 skal opparbeides parkmessig med alleer der dette er naturlig og andre visuelle elementer som gir arealene identitet. AVG 10 skal beplantes med ett sentralt plassert eiketre. AVG 6 AVG 9, skal grovplaneres, sås til med gress og beplantes tett med oppstammede løvtrær, fortrinnsvis edelløvtrær Parkeringsplass Parkeringsplass P er fortrinnsvis avsatt for besøkende til N/K/T og U Kombinert bebyggelse: kontor/ næring/ tjenesteyting (skal det stå noe her?) 6. GRØNNSTRUKTUR 6.1. Vegetasjonsskjerm Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares og skjøttes som produktiv skog. Ved uønsket bruksslitasje på skogbunn, vegetasjon eller kulturminner innenfor området forårsaket av brukere av formålene U og N/K/T skal det iverksettes avbøtende tiltak Vegetasjonsskjerm/ parkering Området skal opparbeides med et stort innslag av trær. Antall parkeringsplasser tillates ikke større enn parkeringsbehovet til områdene U og N/K/T. Det skal minimum plantes ett tre for hver fjerde parkeringsplass. Edelløvtrær skal prioriteres. På arealer som ikke berøres av parkering skal eksisterende vegetasjon søkes bevart og erstattes der den fjernes under opparbeidelse av tekniske anlegg Hensynssoner H570, kulturmiljø Østfold Fylkeskommune har gjort nødvendige undersøkelser av de forhistoriske bosetningsporene innenfor H570_1, H570_2, H570_3, samt gitt dispensasjon uten vilkår om ytterligere arkeologiske undersøkelser. Eksisterende steingjerder innenfor H570_4 skal bevares. Hogst, tekniske tiltak, bruk, drift eller anlegg som kan medføre skade på steingjerdene tillates ikke. 7. REKKEFØLGEBESTEMMELSER V1 ma være opparbeidet til kjørbar stand og F, GS1, GS2, K1, K2 og tekniske anlegg ma være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til bebyggelse i U. Utomhusarealer skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før det gis ferdigattest til bebyggelse i U og N/K/T. Statens vegvesen skal godkjenne byggeplaner for tiltak som berører fylkesvegen før tiltak kan iverksettes og rammesøknad kan godkjennes av kommunen

6 Før kommunen kan gi brukstillatelse, skal teknisk infrastruktur være etablert, teknisk infrastruktur omfatter vannforsyning, avløpsanlegg, vegnett og gang- og sykkelveier. Jf. Pbl 12-7 nr. 10. Før det gis rammetillatelse skal støyforholdene innendørs være dokumentert for a ivareta kravene i teknisk forskrift. Miljøverndepartementets veileder T-1442, eller senere vedtatte forskrifter/vedtekter skal legges til grunn

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for. Tindlund Park. Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Nasjonal planid: 0105 21059 Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Tindlund Park Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Sarpsborg bystyre + dato Datert: 03.02.2015 Revidert: Planen er utarbeidet

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1)

1.1 Bebyggelse og anlegg bolig/forretning/kontor område BKB (pbl 12-5 nr 1) TOBIENBORG - SENTRUMSOMRÅDE. DETALJREGULERINGSPLAN Plan nr 1323 Dato: 13.05.15 Revidert: 31.08.15 (etter 1.gangsbehandling) Vedtatt av Bystyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5 NR 1) 1.1 Bebyggelse og

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570 Forslag til bestemmelser til områderegulering for Hegna Dato: 19.05.15 Disse bestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart datert 07.11.11, sist revidert 16.06.15. Området er

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: 13.01.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.05.2011 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Datert: 27.05.2008 Sist revidert: 18.08.2015 Vedtatt i kommunestyret sak 63/15, 03.09.2015. 1 Generelt 1.1 Planområdet Det

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som vist på plankartet. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GEITERYGGEN NÆRINGSPARK Alternativ 1 Dato: 25-05-2011 Revidert etter vedtak i kommuneplanutvalget: 21-06-2011 1 Avgrensning og formål Reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM Rv. 4 Tiltak på avlastet vegnett Miljøgate Gran side 1 av 9 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER Ås kommune Plan nr. R-269 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M. Dato: 14.09.2011 Revidert: 01.03.2012/28.03.2012 1 GENERELT 1.1 Formål: Området reguleres til:

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

Områderegulering 2007127-02

Områderegulering 2007127-02 Områderegulering 2007127-02 Godkjent 20.12.2011 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NÆRINGSOMRÅDER OG BOLIGOMRÅDER MELLOM ÅRSVOLLVEIEN, E39 OG FOLKVORDVEIEN Sandnes kommune Dato for siste revisjon: 06.12.11 1.0

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DANEBUÅSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DANEBUÅSEN REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DANEBUÅSEN Dato 17.04.2015 Planid: LK 200935 Plantype: områdeplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato saksnr Godkjent av kommunestyret 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer