Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 16:45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 11.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 11.03.2013 Tid: 15:00 16:45"

Transkript

1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 15:00 16:45

2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nils Aage Jegstad Leder H Anette M. Solli Medlem H Tim Holmvik Medlem H Bente Stein Mathisen Medlem H Hans Gunnar Melgaard Medlem H Siri Hov Eggen Medlem Ap Rolf Lasse Lund Medlem Ap Åsmund Grøver Aukrust Medlem Ap Solveig Schytz Medlem V Ruth Solveig Birkeland Medlem SV Lars Salvesen Nestleder KrF Morten Vollset Medlem Sp Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Arne-Rune Gjelsvik Vibeke Limi Frp Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Limi Medlem Frp Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tron Bamrud Fylkesrådmann Knut Sletta Fylkesdirektør Arnhild Danielsen Fylkesdirektør Øyvind Michelsen Fylkesdirektør Øystein Strand Fylkesdirektør Marianne Brynildsen Kommunikasjonsdirektør Knut Thiblin Økonomisjef Andreas Heffermehl Jus Bjørg Barslund Utvalgssekretariatet Trude Remme Utvalgssekretariatet Unni Stenborg Utvalgssekretariatet Simen Martinsen IT-brukerstøtte Ole Kjendlie Leder utvalgssekretariatet Innkallingen ble godkjent. Protokoll fra møtet i februar ble godkjent.

3 Første møte i pilotering av «papirløse politikere» Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 43/13 Vestby kommune - Kommunedelplan Vestby nord - Ikea Dehlijordet 44/13 Nannestad kommune - Gbnr 39/8 - Rutholen - Forslag om klage på vedtak om midlertidig dispensasjon for etablering av parkeringsplasser 45/13 Fet kommune - Kommuneplan uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram 46/13 Asker kommune - områderegulering for Brønnøya - uttalelse til offentlig ettersyn 47/13 Talevarsling - valg av teknisk løsning 48/13 Regionrådene som samhandlingsarena for regionalt utviklingsarbeid- strategisk tilnærming 49/13 Interreg IV C -prosjekt CATCH-MR 50/13 Høring av rapport med anbefaling om etablering av regionale bompengeselskap

4 51/13 Samordning av offentlig betalt spesialtransport - mandat for utredning 52/13 Status rapport reiselivsstrategi og fremtidig organisering 53/13 Internasjonal konferanse "Clean Power for Transport" 54/13 Innspill til Samferdselsdepartementet ang. EUs "Clean Power for Transport Package" 55/13 Oversendte forslag fra fylkestinget 11. februar /13 Rapportering på oppfølging av vedtak fattet i fylkesutvalget 2.halvår /13 Fornebubanen: oppnevning av politisk styringsgruppe 58/13 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen i Akershus og hovedstadsområdet 59/13 Overordnede prinsipper for eierstyring - utkast til drøfting 60/13 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i fylkestinget 2. halvår /13 Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn 62/13 Heggedal knutepunkt, nytt kostnadsanslag Spørsmål 1/13 Spørsmål til FU fra repr. Ruth Solveig Birkeland (SV) persontogtrafikken mellom Dal og Eidsvoll Referatsaker 1/13 Referatsaker til fylkesutvalget

5 Politiske saker 43/13 Vestby kommune - Kommunedelplan Vestby nord - Ikea Dehlijordet Fylkesrådmannens innstilling: 1. For å oppnå en god styring og ønsket utvikling må fortettingspotensialet i Vestby sentrum utnyttes før det åpnes for bygging på dyrket mark. Utbygging på Delijordet er konfliktfylt, både i forhold til kulturlandskap, kulturminner og jordvern. Fylkesutvalget opprettholder innsigelsen til kommunedelplan for Vestby nord mht. utbygging på Delijordet. 2. Tilleggsutredningene som er sendt på offentlig ettersyn gir ikke et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere en etablering av IKEA varehus i Vestby. Kommunedelplanen for Vestby nord bør avgrenses til det som det er oppnådd enighet om, mens vesentlige nye problemstillinger eventuelt tas med videre inn i kommende kommuneplanrullering. Lokalisering av IKEA i Follo bør samordnes med og avvente resultatene av arbeidet med ny regional plan for handel, service og senterstruktur, og plansamarbeidet om en felles regional plan for areal og transport i Akershus og Oslo. Representanten Siri Hov Eggen (Ap) fremmet følgende alternative forslag på vegne av Ap + Frp: Nytt punkt 1: Vestby kommune har over tid valgt å satse på logisitikk og handel.i en region med sterk befolkningvekst er det viktig også å legge til rette for dette. Videre er den en fordel at handels og logistikkvirksomhet samles så langt det er mulig. Med beliggenhet i nærhet av toglinje og et velfungerende vegsystem ligger Vestby godt an til å videreutvikle sitt fokus som handelsdestinasjon. IKEA vil med sin etablering på Delijordet bidra til et betydelig antall arbeidsplasser i en region hvor majoriteten av arbeidstakerne pendler til Oslo. Innsigelsen frafalles. Nytt punkt 2: Fylkesutvalget vil peke på at IKEAs gjennomførte lokaliseringsanalyse konkluderer med at Delijordet er beste tomtevalget, og støtter dette. Fylkesutvalget forutsetter at rekkefølgebestemmelsene følges, og at IKEA påkoster nytt kryss ved fylkesvei. Nytt punkt 3: Jordvern er av betydning i denne saken, det er derfor med tilfredshet man ser at også dette ivaretas gjennom samarbeid med Landbrukskontoret i Follo, som vil være behjelpelig med forflytning av matjord fra Dellijordet, bekreftet av Bioforsk på Ås som fullt forsvarlig og teknisk uproblematisk. Konsekvensen av omdisponering av arealene på Dellijordet til utbyggingsformål vil da bli nøytral.

6 Representanten Anette Solli (H) fremmet følgende alternative forslag : 1. Fylkesutvalget ser positivt på at IKEA etablerer et varehus i Vestby kommune, men er bekymret for at trafikkbelastningen dette vil medføre for det lokale veinettet. Dersom IKEA etablerer seg på Delijordet, må det sikres at behovet for oppgradering og-/eller utbygging av det veisystemet som blir berørt av denne etableringen, blir finansiert av utbygger. Frem til det er fattet vedtak om rekkefølgebestemmelser som ivaretar dette, opprettholder fylkesutvalget innsigelsen til kommunedelplan for Vestby nord mht. utbygging på Delijordet. Fylkesutvalget gir administrasjonen fullmakt til å trekke innsigelsen når tilfredstillende rekkefølgebestemmelser er på plass. 2. Fylkesutvalget vil understreke at for å oppnå en god styring og ønsket utvikling, samtidig som jordvernet ivaretas, må fortettingspotensialet i Vestby sentrum utnyttes. Utbygging på Delijordet er krevende, både i forhold til kulturlandskap, kulturminner og jordvern. 1. Fylkesrådmannens innstilling fikk 4 stemmer (V, SV, KrF + Sp) og falt. 2. Fellesforslaget til Ap + Frp fikk 4 stemmer (Ap + Frp) og falt. 3. Sollis forslag ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, Frp + Sp). 1. Fylkesutvalget ser positivt på at IKEA etablerer et varehus i Vestby kommune, men er bekymret for at trafikkbelastningen dette vil medføre for det lokale veinettet. Dersom IKEA etablerer seg på Delijordet, må det sikres at behovet for oppgradering og-/eller utbygging av det veisystemet som blir berørt av denne etableringen, blir finansiert av utbygger. Frem til det er fattet vedtak om rekkefølgebestemmelser som ivaretar dette, opprettholder fylkesutvalget innsigelsen til kommunedelplan for Vestby nord mht. utbygging på Delijordet. Fylkesutvalget gir administrasjonen fullmakt til å trekke innsigelsen når tilfredstillende rekkefølgebestemmelser er på plass. 2. Fylkesutvalget vil understreke at for å oppnå en god styring og ønsket utvikling, samtidig som jordvernet ivaretas, må fortettingspotensialet i Vestby sentrum utnyttes. Utbygging på Delijordet er krevende, både i forhold til kulturlandskap, kulturminner og jordvern. Saken ble innanket for fylkestinget. 44/13 Nannestad kommune - Gbnr 39/8 - Rutholen - Forslag om klage på vedtak om midlertidig dispensasjon for etablering av parkeringsplasser Fylkesrådmannens innstilling: For å bygge opp under målet om ytterligere økning i kollektivandelen av tilbringertrafikken til Oslo lufthavn, er det viktig at utbyggingen av parkeringskapasiteten ikke skjer raskere enn veksten i antall reisende. I kommuneplanens arealdel er det presisert at parkeringsvirksomhet

7 ikke er tillatt i det aktuelle området. Den innvilgede dispensasjonen kan bidra til å undergrave intensjonen i kommuneplanen og skape forventning om likebehandling i tilsvarende saker. Fylkesutvalget opprettholder på denne bakgrunn den foreløpige administrative klagen fremmet i brev datert 20. desember Representanten Tim Holmvik (H) fremmet følgende alternative forslag på vegne av H, Frp, V + KrF: Fylkesutvalget frafaller klagen. Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og fellesforslaget fra H, Frp, V + KrF, ble fellesforslaget vedtatt med 12 mot 1 stemme (SV). Fylkesutvalget frafaller klagen. 45/13 Fet kommune - Kommuneplan uttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram Fylkesrådmannens innstilling: 1) Etter Fylkesutvalgets vurdering har Fet kommune levert et grundig og godt gjennomarbeidet planprogram, som legger opp til en god kommuneplanprosess. 2) Det er et stort ubenyttet potensial for boliger i gjeldende kommuneplan. Det er viktig å prioritere ubenyttet potensial i gjeldende kommuneplan fremfor å legge ut nye boligområder. 3) Parkeringsregulerende tiltak generelt, og parkeringsrestriksjoner spesielt, er et egnet virkemiddel for å begrense bruk av personbil til fordel for økt andel kollektivreisende. Fylkesutvalget mener at innarbeiding av parkeringsnormer kan bedre kommunens mulighet til å utøve en aktiv parkeringspolitikk. 4) Fet har ikke utarbeidet en egen kulturminnevernplan. Før denne foreligger, mener fylkesutvalget at det blir desto viktigere å utrede hensynet til og mulige konsekvenser for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i forbindelse med kommuneplanarbeidet. 5) Fylkesutvalget anbefaler at Fet kommunes utredning av masse- og snødeponiområder sees i sammenheng med den kommende regionale planen for masseforvaltning.

8 1. Fylkesrådmannens innstilling punktene 1-2 og 4-5 ble enstemmig vedtatt. 2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 3 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp). 1) Etter Fylkesutvalgets vurdering har Fet kommune levert et grundig og godt gjennomarbeidet planprogram, som legger opp til en god kommuneplanprosess. 2) Det er et stort ubenyttet potensial for boliger i gjeldende kommuneplan. Det er viktig å prioritere ubenyttet potensial i gjeldende kommuneplan fremfor å legge ut nye boligområder. 3) Parkeringsregulerende tiltak generelt, og parkeringsrestriksjoner spesielt, er et egnet virkemiddel for å begrense bruk av personbil til fordel for økt andel kollektivreisende. Fylkesutvalget mener at innarbeiding av parkeringsnormer kan bedre kommunens mulighet til å utøve en aktiv parkeringspolitikk. 4) Fet har ikke utarbeidet en egen kulturminnevernplan. Før denne foreligger, mener fylkesutvalget at det blir desto viktigere å utrede hensynet til og mulige konsekvenser for kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i forbindelse med kommuneplanarbeidet. 5) Fylkesutvalget anbefaler at Fet kommunes utredning av masse- og snødeponiområder sees i sammenheng med den kommende regionale planen for masseforvaltning. 46/13 Asker kommune - områderegulering for Brønnøya - uttalelse til offentlig ettersyn Fylkesrådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan for Brønnøya åpner for en betydelig økning i antall helårsboliger, og dermed et økt transportbehov. Ut fra at bussen i dag har fremkommelighetsproblemer på Nesøya, særlig inn mot Slependkrysset i rush om morgenen, ber fylkesutvalget Asker kommune om å vektlegge tiltak for å bedre bussens fremkommelighet i det videre planarbeidet. 2. For å begrense at småbåtaktivitet fortrenger annen bruk av strandnære sjøarealer er fylkesutvalget opptatt av at det i størst mulig grad etableres felles småbåtanlegg konsentrert til mindre områder. Fylkesutvalget mener foreliggende planforslag har avsatt for store sjøarealer til småbåtanlegg, og ber kommunen foreta en ny gjennomgang, vurdert opp mot Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR-strandsone), for å begrense arealene til småbåtformål. 3. Fylkesutvalget gjør kommunen oppmerksom på at fylkeskommunen ikke kan gi avgi endelig uttalelse knyttet til automatisk fredete kulturminner før det er gjennomført en arkeologisk registrering av planområdet, jf. kulturminneloven 9.

9 4. Fylkesutvalget ber om at Asker kommune gjennomfører en kartlegging av bebyggelsen på Brønnøya der bygningenes verneverdi vurderes og verdier sikres. Fylkesutvalget ber om at eksisterende bevaringsområder i gjeldende reguleringsplan videreføres og at Brønnøya hovedgård sikres bevart. Videre ber fylkesutvalget om at sikring av de sammenhengende områdene for tidligere kalkvirksomhet på øya gjennomgås på ny. Akershus fylkeskommune vil gjerne samarbeide med kommunen i arbeidet med kartlegging og sikring. Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) foreslo å utsette saken i påvente av befaring. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes i påvente av befaring. 47/13 Talevarsling - valg av teknisk løsning Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innspill: Fylkesrådmannen foreslår at telefoniløsningen oppgraderes slik at den kan brukes til talevarsling i krisesituasjoner ved de videregående skolene. Utbyggingen kan dekkes innenfor allerede bevilgede midler til oppgradering og utskifting av trådløst nett og bredbåndsnett. SMS-varsling ønskes som en tilleggsløsning. Administrasjonen utreder det med hensyn til organisering og økonomi. Oversendelsesforslag: At varslingsanlegget er basert på IP-løsning, vil det si at om nettet går ned så blir det ikke varslet? Fylkesutvalget ba om svar på oversendelsesforslaget fram mot fylkestingets møte. Hovedutvalgets innspill ble enstemmig vedtatt med bestillingen om avklaring av spørsmål fram mot fylkestinget.

10 Fylkesutvalgets innstilling: Fylkesrådmannen foreslår at telefoniløsningen oppgraderes slik at den kan brukes til talevarsling i krisesituasjoner ved de videregående skolene. Utbyggingen kan dekkes innenfor allerede bevilgede midler til oppgradering og utskifting av trådløst nett og bredbåndsnett. SMS-varsling ønskes som en tilleggsløsning. Administrasjonen utreder det med hensyn til organisering og økonomi. 48/13 Regionrådene som samhandlingsarena for regionalt utviklingsarbeid- strategisk tilnærming Fylkesrådmannens innstilling 1. Regionrådene i Akershus er en viktig arena for regionalt utviklingsarbeid 2. Akershus fylkeskommune ønsker å styrke regionrådene som utviklingsarena på innsatsområder der fylkeskommunens og regionrådenes målsettinger er sammenfallende. 3. Det gis tilslutning til at det skjer en differensiert samhandling med regionrådene. 4. Det tas initiativ til en prosess med regionrådenes øverste organer med sikte på en omforent forståelse av egnede samarbeidsområder. 5. Fylkesutvalget ber om at det i etterkant av gjennomført prosess med regionrådene fremmes enkeltvise saker knyttet til oppfølgingen av hvert regionråd. 6. Det gjøres en nærmere vurdering av vårt regionale samarbeid med kommunene i Akershus som er med Vestregionen, og hvordan det best kan skje fremover. I den sammenheng vil den videre deltakelsen i Vestregionen vurderes. Representanten Arne-Rune Gjelsvik (Frp) fremmet følgende alternative forslag: Akershus fylkeskommune deltar i regionrådene som en dialogarena. Fylket forholder seg til den enkelte kommune i det regionale utviklings- og planarbeid. Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens innstilling og Gjelsviks forslag, ble innstillingen vedtatt med 12 mot 1 stemme (Frp). 1. Regionrådene i Akershus er en viktig arena for regionalt utviklingsarbeid

11 2. Akershus fylkeskommune ønsker å styrke regionrådene som utviklingsarena på innsatsområder der fylkeskommunens og regionrådenes målsettinger er sammenfallende. 3. Det gis tilslutning til at det skjer en differensiert samhandling med regionrådene. 4. Det tas initiativ til en prosess med regionrådenes øverste organer med sikte på en omforent forståelse av egnede samarbeidsområder. 5. Fylkesutvalget ber om at det i etterkant av gjennomført prosess med regionrådene fremmes enkeltvise saker knyttet til oppfølgingen av hvert regionråd. 6. Det gjøres en nærmere vurdering av vårt regionale samarbeid med kommunene i Akershus som er med Vestregionen, og hvordan det best kan skje fremover. I den sammenheng vil den videre deltakelsen i Vestregionen vurderes. 49/13 Interreg IV C -prosjekt CATCH-MR Hovedutvalgenes innspill: Saken tas til orientering. Hovedutvalgenes innspill ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. 50/13 Høring av rapport med anbefaling om etablering av regionale bompengeselskap Hovedutvalg for samferdsels innstilling: 1. Akershus fylkesting mener den oversendte rapporten fra Statens vegvesen med anbefaling om etablering av regionale bompengeselskaper gir en oversiktlig beskrivelse av status og drøfting av ulike organisasjonsmodeller. Akershus fylkesting ser behovet for store regionale bompengeselskaper, men mener det er viktig å ivareta hensynet til god regionalpolitisk styring i tillegg til en kostnadseffektiv bompengeinnkreving og god finansforvaltning. Et felles regionalt bompengeselskap bør baseres på frivillighet. 2. Akershus fylkesting mener det etablert fylkeskommunale selskapet Vegfinans AS på Østlandet ivaretar hensynet til god regionalpolitisk styring samt kostnadseffektiv og god finansforvaltning på en utmerket måte. Denne organisasjonsmodellen kan derfor også være aktuell for andre regioner i Norge.

12 Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Akershus fylkesting mener den oversendte rapporten fra Statens vegvesen med anbefaling om etablering av regionale bompengeselskaper gir en oversiktlig beskrivelse av status og drøfting av ulike organisasjonsmodeller. Akershus fylkesting ser behovet for store regionale bompengeselskaper, men mener det er viktig å ivareta hensynet til god regionalpolitisk styring i tillegg til en kostnadseffektiv bompengeinnkreving og god finansforvaltning. Et felles regionalt bompengeselskap bør baseres på frivillighet. 2. Akershus fylkesting mener det etablert fylkeskommunale selskapet Vegfinans AS på Østlandet ivaretar hensynet til god regionalpolitisk styring samt kostnadseffektiv og god finansforvaltning på en utmerket måte. Denne organisasjonsmodellen kan derfor også være aktuell for andre regioner i Norge. 51/13 Samordning av offentlig betalt spesialtransport - mandat for utredning Hovedutvalg for samferdsels innstilling: Akershus fylkeskommune ber Ruter utrede samordning av offentlig betalte spesialtransporter hvor følgende punkter særlig må belyses: fordeler og ulemper ved både et lukket og et åpent tilbud hvilke konsekvenser samordning av offentlig betalte transporter vil kunne få for kollektivtilbudet i både bynære områder og i distriktene hvilke økonomiske fordeler og økonomiske ulemper en slik organisering vil kunne ha hvordan en slik samordning kan organiseres juridisk. Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Akershus fylkeskommune ber Ruter utrede samordning av offentlig betalte spesialtransporter hvor følgende punkter særlig må belyses: fordeler og ulemper ved både et lukket og et åpent tilbud

13 hvilke konsekvenser samordning av offentlig betalte transporter vil kunne få for kollektivtilbudet i både bynære områder og i distriktene hvilke økonomiske fordeler og økonomiske ulemper en slik organisering vil kunne ha hvordan en slik samordning kan organiseres juridisk. 52/13 Status rapport reiselivsstrategi og fremtidig organisering Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling: 1. Statusgjennomgangen av reiselivsstrategien for Akershus tas til orientering. Det tas sikte på en ny statusgjennomgang etter at planperioden er avsluttet. 2. En sak om arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien, organiseringen av landsdelsselskap på Østlandet og en mulig sammenslåing av VisitOslo og Akershus Reiselivsråd legges frem i løpet av Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Statusgjennomgangen av reiselivsstrategien for Akershus tas til orientering. Det tas sikte på en ny statusgjennomgang etter at planperioden er avsluttet. 2. En sak om arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien, organiseringen av landsdelsselskap på Østlandet og en mulig sammenslåing av VisitOslo og Akershus Reiselivsråd legges frem i løpet av /13 Internasjonal konferanse "Clean Power for Transport" Fylkesrådmannens innstilling 1. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til gjennomføring av en europeisk konferanse om elektromobilitet, hydrogen og lavutslippstransport. 2. Konferansen søkes gjennomført i samarbeid med HyER og andre partnere. Den skal bidra til å styrke fylkeskommunens posisjon som klimapolitisk foregangsfylke, og bedre kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet med fossilfri transport. Representanten Anette Solli (H) fremmet nytt punkt på vegne av H, Frp, V + KrF:

14 Konferansen må sikres tilstrekkelige ressurser, også i planleggingsfasen. Fylkesrådmannens innstilling med fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til gjennomføring av en europeisk konferanse om elektromobilitet, hydrogen og lavutslippstransport. Konferansen søkes gjennomført i samarbeid med HyER og andre partnere. Den skal bidra til å styrke fylkeskommunens posisjon som klimapolitisk foregangsfylke, og bedre kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet med fossilfri transport. Konferansen må sikres tilstrekkelige ressurser, også i planleggingsfasen. 54/13 Innspill til Samferdselsdepartementet ang. EUs "Clean Power for Transport Package" Hovedutvalgene for samferdsel og plan, næring og miljøs innspill: Saken tas til orientering Oversendte forslag følger saken for å vurdere dem innarbeidet i selve høringssvaret: Både Samferdselsdepartementet og Akershus fylkeskommune bes spesielt se på energikildenes miljøbelastning og det miljømessige innsparingspotensialet. Hovedutvalget ønsker å fremheve folkehelseaspektet. Administrasjonen omdelte forslag til høringssvar forut for møtet på bestilling fra hovedutvalgene. Høringssvaret ble enstemmig vedtatt. Akershus fylkeskommune støtter EU-kommisjonens forslag i Clean Power for Transport Package, om at nasjonalstatene må forplikte seg til å videreutvikle dagens infrastruktur for elektrisitet og hydrogen. Det ville være svært uheldig om myndighetene ikke gir tilstrekkelig støtte til videre drift og utvikling av hydrogenstasjonsnettet på Østlandet.

15 Samferdselsdepartementet ber om innspill til norske posisjoner til forslag om EUstrategi for infrastruktur-utbygging av alternative drivstoff, framlagt av Europakommisjonen Akershus fylkeskommune vurderer Europakommisjonens forslag Clean Power for Transport Package for lavutslipps- og fossilfrie drivstoff, som et viktig og nødvendig skritt for å løse utfordringene med utfasing av fossilbaserte drivstoff, og vil høsten 2013 arrangere en internasjonal transportkonferanse med strategien som et viktig tema. Vi kommenterer her Clean Power for Transport: A European alternative fuels strategy og forslag til direktiv On the deployment of alternative fuels infrastructure med tilhørende vurdering, Executive summary of the impact assessment. Utslipp fra transport utgjør hoveddelen av klimautslippene i Akershus og transportandelen har vært voksende i mange år. Økt bilbruk har negative konsekvenser for befolkningens folkehelse i form av økt støy og luftforurensning, og redusert trafikksikkerhet og mosjon. Derfor har fylkeskommunen prioritert arbeidet med å redusere transportbehovet ved å fremme tettstedsutvikling, øke kollektivtransport-andelen, og fra 2003 å fremme bruk av fossilfrie drivstoff. Fylkeskommunen har mål om å bidra til mer attraktive tettsteder med reduserte utslipp, mindre trafikkstøy og bedre forhold for gange/sykkel blant de helsefremmende tiltak. De siste år har fylkeskommunen bidratt til at hovedstadsområdet har Europas best utbygde ladeinfrastruktur, også for hurtigladning. Det er gitt vesentlige bidrag til realisering av Hydrogenveien i hovedstadsområdet, og vår region er nå internasjonalt ledende også for bruk av hydrogen til transport. Dette åpner mulighet for tidlig innfasing av hydrogenbiler i Norge, i tråd med vårt mål. Tidlig innfasing vil kreve infrastruktur-utbygging før 2020, og betydelig statlig innsats. Fylkeskommunen har så langt avsatt rundt 80 mill. kroner på tidlig innfasing av elektromobilitet, og er i ferd med å legge strategi fram til 2025, for utvikling av transport basert på fossilfrie drivstoff. Vi er i god dialog med Transnova i dette arbeidet, men vi savner et tyngre, statlig engasjement dette vil være nødvending for å gjennomføre den storstilte endringsoperasjonen som kreves for å terminere all bruk av fossile energibærere i transportsektoren. I hovedstadsområdet vurderer fylkeskommunen følgende satsing som avgjørende: Sikring av hydrogenstasjonsdrift og utvikling av infrastruktur (for Østlandet) for å følge utvikling av hydrogenbilparken Utvikling av hydrogenbilflåter for bedrifter og offentlige virksomheter de neste fem år Videre satsing på regional ladeinfrastruktur med vekt på hurtigladeløsninger og økt satsing på nasjonal ladeinfrastruktur (for å øke elbilenes rekkevidde) Tilrettelegging for lading av plug-in hybridbiler for å muliggjøre rask innfasing av slike biler EU-strategien skal sikre en smidig overgang til fornybare drivstoff, med mål om en forpliktende tilrettelegging for alternative drivstoff og et felles rammeverk for teknologisk utvikling basert på standardiserte løsninger. I arbeidsdokumentet som følger direktivforslaget (impact assessment) vurderes fire policy-alternativer (s 6), hvor 0-alternativet og «anbefaling»-alternativet forkastes, mens det diskuteres fordeler og ulemper ved forskjellig grad av forpliktelser for nasjonalstatene (s 9). Fylkeskommunen mener Samferdselsdepartementet i sitt arbeid med EU-forslaget bør vektlegge et mål om minst mulig miljøbelastning ved bruk av energikilder til transport, og at størst mulig energieffektivitet etterstrebes. Vi mener det vil være en fordel å forplikte nasjonalstatene både for elektrisitet og hydrogen, og deler vurderingen av at dette vil kunne bidra til økonomisk vekst. Vi deler strategiens vurdering av at det i overskuelig framtid vil være nødvending å basere seg på

16 infrastruktur for flere drivstoffalternativer; for Akershus vil dette i tillegg til flytende, biobasert drivstoff i hovedsak være infrastruktur for hydrogen, elektrisitet og biometan (i kollektivtransport). Våre øvrige kommentarer er knyttet til drivstoffalternativer som er aktuelle i Akershus. Hydrogen Direktivet legger i artikkel 5 opp til at for de områdene som i dag har hydrogeninfrastruktur, skal medlemslandene innen 2020 bygge ut et tilstrekkelig stasjonsnett med stasjoner med maksimal avstand 300 km; det skal være mulig å benytte hydrogenkjøretøy i hele landets territorium. Vi støtter at direktivutkastet legger opp til å forplikte nasjonalstatene, men mener at den valgte strategien er uhensiktsmessig for Norge. Her vil en høyere tetthet rundt befolkningssentra være å foretrekke, slik at forbrukerne har god sikkerhet for å kunne fylle ved behov. I praksis bør hver bil ha tilgang til minst to stasjoner innen rimelig avstand for å sikre tilstrekkelig kommersiell interesse når kjøretøyprisen kommer ned på konkurransedyktig nivå. Heller enn å kreve nasjonal dekning, bør man legge opp til tettere utbygging i områder som allerede har infrastruktur. For Norge gjelder dette Østlandet. Vi mener en slik prioritering vil gi raskest, mest kostnadseffektiv innfasing. Elektrisitet Fylkeskommunen støtter forslaget om en standard for lading av elbiler. Dette må imidlertid ikke vanskeliggjøre lading for dagens bilpark som har et annet ladesystem (Chademo) enn den foreslåtte standarden (Combo). Kontakter av «type 2» vil øke kapasitet og sikkerhet ved lading, og er i tråd med en nylig utarbeidet utbyggingsplan for infrastruktur til ladbare biler i Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland. Direktivutkastet (artikkel 2) opererer med to type ladefarter, omtalt som «slow charging» og «fast charging». Den første dekker ladefart opp til 22 kw. I Norge opererer vi med normallading (ca 2 kw) og hurtiglading, komplettert med semi-hurtiglading for ladefart på ca 22 kw. EUs forenkling til kun to kategorier er uheldig. En løsning kunne være en tredelt kategorisering eller å bruke effektbegrepet angitt i kw-intervaller. Når normalladning tas inn i direktivet, bør man også vurdere behovet for minimum ladepunkter per bil på nytt. For utvidet elektrifisering av vegtransporten er strømnettet en kritisk faktor. Statnett gjennomfører nå en oppgraderingsplan for nettkapasitet i hovedstadsregionen, og vi anbefaler departementet om å ta med innspill fra Statnett i denne høringen. Elektrisk mobilitet får størst miljøeffekt når strømmen utelukkende er fornybar. Biobaserte drivstoff Fylkeskommunen mener det er uheldig at biogass «forsvinner» som eget alternativ i strategien, og inngår i det strategien omtaler som naturgass. Det bør være et eksplisitt mål i strategien og direktivet at fossil naturgass i økende grad skal erstattes av bærekraftig biogass. I tråd med Klimameldingen er det uaktuelt for fylkeskommunen å bidra til innføring av fossilbasert gass i regionen. Vi deler strategi-vurderingen av 1. og 2. generasjons biodrivstoff og understreker betydningen av at 2. generasjonsdrivstoff snarest mulig bør erstatte dagens biodrivstoff som baseres på matvekster og dyrefett. Derfor bør det i EØS-området snarets mulig kommer på plass sterkere insentiver for utvikling av og tilrettelegging for av bærekraftig, 2. generasjons biodrivstoff. Regionale myndigheter har sammen med staten tilrettelagt for effektive insentiver for innføring av elbil i Osloregionen. Virkemidlene har gjort regionen verdensledende for innfasing av elbiler.

17 Akershus fylkeskommune ønsker et fortsatt tett samarbeid med statlige myndigheter for å sikre en kostnadseffektiv tilrettelegging for hydrogen- og ladeinfrastruktur. Vi vil i denne sammenheng påpeke viktigheten av virkemiddelbruken for hydrogentransport på samme måte som for elbil beholdes lenge nok til at hydrogenbiler får fotfeste i markedet. 55/13 Oversendte forslag fra fylkestinget 11. februar 2013 Fylkesrådmannens innstilling: 1. Til oversendelsesforslag 1: Saken tas til etterretning. 2. Til oversendelsesforslag 2: Saken tas til etterretning. 3. Til oversendelsesforslag 3 fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse : Saken tas til etterretning. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Til oversendelsesforslag 1: Saken tas til etterretning. 2. Til oversendelsesforslag 2: Saken tas til etterretning. 3. Til oversendelsesforslag 3 fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse : Saken tas til etterretning. 56/13 Rapportering på oppfølging av vedtak fattet i fylkesutvalget 2.halvår 2012 Fylkesrådmannens innstilling: Rapporten tas til orientering.

18 Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Utvalgets vedtak: Rapporten tas til orientering. 57/13 Fornebubanen: oppnevning av politisk styringsgruppe Fylkesrådmannens innstilling: Fylkestinget oppnevner følgende medlemmer i politisk styringsgruppe for Fornebubanen: 1. Nils Aage Jegstad Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) fremmet forslag på Siri Hov Eggen (Ap), mens Lars Salvesen (KrF) foreslo Solveig Schytz (V). Fylkesrådmannens innstilling med de fremlagte forslag ble enstemmig vedtatt. Fylkestinget oppnevner følgende medlemmer i politisk styringsgruppe for Fornebubanen: 1. Nils Aage Jegstad 2. Siri Hov Eggen 3. Solveig Schytz 58/13 Strategi for tidlig innfasing av hydrogen i Akershus og hovedstadsområdet Hovedutvalgene for samferdsel og plan, næring og miljøs innspill: 1. Fylkestinget ber administrasjonen anvende rapport fra strategiprosjektets arbeidsgrupper som innspill til utarbeidelse av hydrogenstrategi for Akershus fylkeskommune, og legge frem en ny sak i løpet av våren En ferdig hydrogenstrategi vil inngå som et element i en framtidig overordnet drivstoffstrategi for transportsektoren i Akershus. Sak om dette forelegges fylkestinget innen 1. tertial For øvrig tas anbefalingene fra hydrogenutvalget til orientering.

19 Hovedutvalgenes innspill ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling: 1. Fylkestinget ber administrasjonen anvende rapport fra strategiprosjektets arbeidsgrupper som innspill til utarbeidelse av hydrogenstrategi for Akershus fylkeskommune, og legge frem en ny sak i løpet av våren En ferdig hydrogenstrategi vil inngå som et element i en framtidig overordnet drivstoffstrategi for transportsektoren i Akershus. Sak om dette forelegges fylkestinget innen 1. tertial For øvrig tas anbefalingene fra hydrogenutvalget til orientering. 59/13 Overordnede prinsipper for eierstyring - utkast til drøfting Fylkesrådmannens innstilling : 1. Fylkesutvalget slutter seg til foreløpig utkast til overordnete prinsipper for eierstyring med følgende kommentarer og tillegg: 2. Endelig forslag til overordnede prinsipper for eierstyring framlegges for politisk behandling i løpet av 1. halvår Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) foreslo å sende saken tilbake til administrasjonen med den hensikt å innarbeide forslag fra tilsvarende sak i fylkesutvalget 4.februar. Saken tas opp i koordineringsutvalget, før den behandles i fylkesutvalget og endelig i fylkestinget. Representanten Ruth S. Birkeland (SV) fremmet følgende forslag som følger saken: Akershus fylkeskommune skal ha en enhetlig praktisering av etiske og forretningsmessige retningslinjer. Det innebærer at prinsipper og praksis skal være de samme om en driver i egen regi eller i en eller annen selskapsform. Forslagene til Jegstad og Birkeland ble enstemmig vedtatt.

20 Fylkesutvalgets foreløpige vedtak: Saken sendes tilbake til administrasjonen for innarbeiding av forslag som ble fremmet i fylkesutvalg sak 12/13, den 4.februar. Saken tas opp i koordineringsutvalget før den behandles i fylkesutvalget og fylkestinget. Forslag som følger saken: Akershus fylkeskommune skal ha en enhetlig praktisering av etiske og forretningsmessige retningslinjer. Det innebærer at prinsipper og praksis skal være de samme om en driver i egen regi eller i en eller annen selskapsform. 60/13 Rapportering og oppfølging av vedtak fattet i fylkestinget 2. halvår 2012 Fylkesrådmannens innstilling: Rapporten tas til orientering. Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling: Rapporten tas til orientering. 61/13 Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innspill: 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen ta initiativ til å avklare om det er grunnlag for å etablere et formalisert samarbeid om drift og utvikling av Mago B og Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn mellom Eidsvoll kommune, Eidsvoll 1814, Akershus kunstsenter, Mathisen Eidsvoll Verk A/S, og Akershus fylkeskommune. Det må utarbeides utkast til en partnerskapsavtale som regulerer fordeling av faglig, økonomisk og administrativt ansvar i dette samarbeidet. 2. Når finansiell medvirkning fra Eidsvoll kommune er avklart og utkast til partnerskapsavtale er utarbeidet mellom partene bes fylkesrådmannen legge frem ny sak til politisk behandling.

21 Representanten Siri Hov Eggen (Ap) gjenopptok Vibeke Limis (Frp) forslag fra hovedutvalget på vegne av Ap +Frp: Hovedutvalget går ikke inn for et formalisert samarbeid om drift og utvikling av Mago B på Eidsvoll verk. Driftsgrunnlaget slik det fremkommer av saken virker for smalt og lokalt for å kunne forsvares som et regionalt satsingsområde. Ved alternativ votering mellom Hov Eggens gjenopptatte forslag på vegne av Ap + Frp og hovedutvalgets innspill, ble innspillet vedtatt med 9 mot 4 stemmer (Ap + Frp). 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen ta initiativ til å avklare om det er grunnlag for å etablere et formalisert samarbeid om drift og utvikling av Mago B og Eidsvoll Verk som opplevelsesarena og kulturelt fyrtårn mellom Eidsvoll kommune, Eidsvoll 1814, Akershus kunstsenter, Mathisen Eidsvoll Verk A/S, og Akershus fylkeskommune. Det må utarbeides utkast til en partnerskapsavtale som regulerer fordeling av faglig, økonomisk og administrativt ansvar i dette samarbeidet. 2. Når finansiell medvirkning fra Eidsvoll kommune er avklart og utkast til partnerskapsavtale er utarbeidet mellom partene bes fylkesrådmannen legge frem ny sak til politisk behandling. 62/13 Heggedal knutepunkt, nytt kostnadsanslag Fylkesrådmannens innstilling: 1. Hovedutvalget for samferdsel tar til orientering at prosjektet «Heggedal knutepunkt» vil bli cirka 30 millioner kroner dyrere enn beløpet som er avsatt i Økonomiplan Beløpet ligger innenfor den kostnadsrammen som Fylkestinget har fastsatt. Det blir nødvendig å justere budsjettet for 2014 og Hovedutvalget for samferdsel tar til orientering at om lag 20 millioner kroner skyldes uforutsette kostnadsøkninger, mens om lag 10 millioner kroner skyldes valg av en bedre kryss- og atkomstløsning til stasjonsområdet. Representanten Anette Solli (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Frp, V + KrF: Fylkesutvalget får en redegjørelse om alle overskridelsene ved Heggedalsprosjektet, med en vurdering av hvordan slike overskridelser kan unngås ved nye prosjekter.

22 Fylkesrådmannens innstilling med fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 1. Hovedutvalget for samferdsel tar til orientering at prosjektet «Heggedal knutepunkt» vil bli cirka 30 millioner kroner dyrere enn beløpet som er avsatt i Økonomiplan Beløpet ligger innenfor den kostnadsrammen som Fylkestinget har fastsatt. Det blir nødvendig å justere budsjettet for 2014 og Hovedutvalget for samferdsel tar til orientering at om lag 20 millioner kroner skyldes uforutsette kostnadsøkninger, mens om lag 10 millioner kroner skyldes valg av en bedre kryss- og atkomstløsning til stasjonsområdet. 3. Fylkesutvalget får en redegjørelse om alle overskridelsene ved Heggedalsprosjektet, med en vurdering av hvordan slike overskridelser kan unngås ved nye prosjekter.

23 Spørsmål 1/13 Spørsmål til FU fra repr. Ruth Solveig Birkeland (SV) persontogtrafikken mellom Dal og Eidsvoll Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) besvarte spørsmålet som følger: Jeg vil først takke interpellanten for engasjement i saken og viktigheten av å følge på det som skjer i Akershus på samferdselssiden. Det er viktig, slik at vi har muligheten til å komme med innspill til andre myndigheter og fremme våre synspunkter. Når det gjelder det konkrete spørsmålet er oversendelsesforslaget nå er oversendt NSB med kopi til JBV og vi avventer svar fra NSB. Jeg vi komme tilbake til spørsmålet så snart et svar foreligger.

24 Referatsaker 1/13 Referatsaker til fylkesutvalget

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.08.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 26.08.2013 Tid: 15:00 15:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.08.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 26.08.2013 Tid: 15:00 15:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.08.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 26.08.2013 Tid: 15:00 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested: Schweigaards gate, 4 Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.01.2013 Tid: 09:00 10:10 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.06.2013 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 28.01.2015 Tid: 14:00 16:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 19.05.2014 Tid: 09:30 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05

Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.03.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.03.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 06.03.2013 Tid: 14:00 16.25 Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Protokoll fra møte i Fylkesting 18.03.2013. Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 18.03.2013 Tid: 11:00 15:45

Møteprotokoll. Protokoll fra møte i Fylkesting 18.03.2013. Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 18.03.2013 Tid: 11:00 15:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 18.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 18.03.2013 Tid: 11:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 07.10.2015 Tid: 14:00 15:10 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50

Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:00 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested: Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 29.01.2014 Tid: 14:00 15:15 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 24.04.2013 Tid: 14:00 16:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 09:30 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 05.03.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 05.03.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 05.03.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: 05.03.2013 Tid: 15:00 18:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Fylkesordfører Anette Solli, 14. oktober 2014 Hydrogenstrategi 2014-25 for Oslo og Akershus GO-tinget Ønsket resultat av strategien 10.000 hydrogenbiler i Oslo og Akershus i 2025 + 500 i nabofylkene 100

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møtested: Vitenparken, Campus Ås Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås Møtedato: 04.03.2014 Tid: 17:00 18:50 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsal øst Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 28.01.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 14:00 16:05 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 211 Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 08:30 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 02.12.2014 Tid: 15:00 16:50 Faste medlemmer

Detaljer

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune H H KLARE FOR HYDROGEN Akershus og Oslo er den perfekte regionen for innføring av hydrogenbiler: klimavennlig hydrogenproduksjon et økende

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 15:00 16:35

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 15:00 16:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 15:00 16:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15.30 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

ÅM 03 Årsmelding og regnskap

ÅM 03 Årsmelding og regnskap ÅM 03 Årsmelding og regnskap 03.03 Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe for 2014 Gjelder som årsmelding fra fylkesutvalget, hovedutvalgene, administrasjonsutvalget

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møtested: Nesodden vgs, Kjartan Veldes vei 12, 1450 Nesodden Møtedato: 08.10.2013 Tid: 15:00 15:35 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.06.2014 Tid: 15:00 16:45 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 29.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.04.2013 Tid: 15:00 17:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 07.10.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møtested: Henie Onstad kunstsenter Sophie Henies vei 31, 1311 Høvik Møtedato: 10.03.2015 Tid: 15:00 16:45

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 30.04.2014 Tid: 09:30 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst FYLKESADMINISTRASJONEN Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 21.04.2015 2013/10627-17/70283/2015 EMNE 143 Telefon 22055623 Deres dato

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 06.10.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 06.10.2014 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 06.10.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 06.10.2014 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 06.10.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 06.10.2014 Tid: 10:15 12:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri Stenehjem

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 09.10.2013 Tid: 14:00 16:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 18.03.2013. med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 18.03.2013. med innstillinger og innspill fra andre utvalg 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 18.03.2013 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 18.03.2013 Tid 11:00 2

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Miljø- og utviklingsutvalget Rådhuset 13.04.2010 Møtetidspunkt: 19.00-20.15 Følgende representanter

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.03.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.03.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.03.2014 Møtested: Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm Møterom Nordland Møtedato: 05.03.2014 Tid: 14:00 16:15 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD

STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS OG ØSTFOLD Saknr. 10/4711-16 Ark.nr. K20 Saksbehandler: Therese Håkonsen Karlseng STØTTE TIL KARTLEGGING OG ANALYSE FOR EN HELHETLIG UTBYGGINGSPLAN FOR INFRASTRUKTUR FOR LADBARE BILER I HEDMARK, OPPLAND, AKERSHUS

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.2013 Tid 09:00 Saksliste Notat Tittel Notater 12/13 Orientering

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 04.02.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.02.2013 Tid: 15:00 17:10

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 04.02.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.02.2013 Tid: 15:00 17:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 04.02.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.02.2013 Tid: 15:00 17:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:50 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 15:00 16:50 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 275 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.11.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.11.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.11.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 17.11.14 Tid 11:00

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 02.12.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 02.12.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 02.12.2015 Møtested: Quality Airport Gardermoen, Lokesv. 7, 2067 Jessheim Møterom Rakne Møtedato: 02.12.2015 Tid: 16:00 18.15 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 18:00 19:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 18:00 19:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ole Marius Evensen Leder H Marianne B. Korneliussen

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus

Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Klimavennlig kollektivtransport: Ruters plan for Oslo og Akershus Oppland fylkeskommune, Konferanse Strategisk kollektivplan 2. juni 2016 Pernille Aga, prosjektleder Fossilfri 2020, Ruter Ruter bestiller

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler

Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Vår dato: 17.04.2013 Vår referanse: 13/14768 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Tom Nørbech Uttalelse - høring - nasjonal strategi for utbygging av infrastruktur for ladbare biler Fylkesrådet

Detaljer

Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- Bekkenstenområdet

Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- Bekkenstenområdet Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2010/13778 14/4600-24 30.06.2015 Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten-

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 213/09 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.09.2009 68/09 Herredstyret 28.09.2009 NÆRINGSPLAN FOR ULLENSAKER 2009-2020 Vedtak

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 05.11.2014 Tid: 14:00 16:15 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 239/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 29.10.2012 ORIENTERING OM INNFARTSPARKERING OG INNFØRING AV PARKERINGSOBLAT I ULLENSAKER

Detaljer

STRATEGIER OG TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER I VESTFOLD

STRATEGIER OG TILTAK FOR Å REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER I VESTFOLD Fylkesadministrasjonen Avdeling for plan SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200702800 Arkivnr. Saksbehandler Rune Kippersund Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 18.10.07 63/07 Fylkestinget 24.10.07 78/07 STRATEGIER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 Saksnr.: 2010/8957 Dokumentnr.: 9 Løpenr.: 62029/2011 Klassering: N00 Saksbehandler: Trine Huitfeldt Nygaard Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 09.06.2011 83/11 Bystyret 16.06.2011

Detaljer

Dato: 05. februar 2007 kl.14.00 Sted: Hotell Wassilioff, Stavern Saksnr: 1/07-6/07

Dato: 05. februar 2007 kl.14.00 Sted: Hotell Wassilioff, Stavern Saksnr: 1/07-6/07 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for plan, areal og miljø Dato: 05. februar 2007 kl.14.00 Sted: Hotell Wassilioff, Stavern Saksnr: 1/07-6/07 MØTELEDER Ramberg, Ivar (SV) DISSE MØTTE Norvang, Eldbjørg (AP) Kaworek,

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Møteprotokoll. Bygningsrådet

Møteprotokoll. Bygningsrådet Møteprotokoll Bygningsrådet Møtested: Rådhuset, Munkegata 1 Møtedato: 08.06.2010 Tid: 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Ordfører Rita Ottervik,

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2014 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Møtested: Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 Asker Møtedato: 27.01.2015 Tid: 15:00 16.15

Møtested: Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 Asker Møtedato: 27.01.2015 Tid: 15:00 16.15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested: Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 Asker Møtedato: 27.01.2015 Tid: 15:00 16.15 1 Faste medlemmer

Detaljer

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 20.12.2011 Tid: 10:30 Faste medlemmer som møtte: Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Kåre Gunnar Fløystad Medlem SP Maiken

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Moer sykehjem, 23.09.2010 1.etg, møterom 1-3 Fra HTM-sak: 68/10 Fra kl.: 18.00 Til HTM-sak: 76/10 Til kl.: 21.50

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.09.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.09.2013 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 03.02.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 03.02.2014 Tid: 15:00 16:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 03.02.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 03.02.2014 Tid: 15:00 16:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 03.02.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 03.02.2014 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 15/14 Orientering

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 02.12.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 02.12.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 02.12.2015 Møtested: NORSAR, Gunnar Randers vei 15, 2700 Kjeller Møtedato: 02.12.2015 Tid: 14:00 15:20 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer