Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret KST-90/08 KONGSLIA/BUSTERUD GNR. 125 BNR. 4 I SKI KOMMUNE GRUNNAVSTÅELSE TIL GANGVEIER /ATKOMSTVEIER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 26.11.2008 KST-90/08 KONGSLIA/BUSTERUD GNR. 125 BNR. 4 I SKI KOMMUNE GRUNNAVSTÅELSE TIL GANGVEIER /ATKOMSTVEIER"

Transkript

1 Møteprotokoll Kommunestyret Sakliste KST-90/08 KONGSLIA/BUSTERUD GNR. 125 BNR. 4 I SKI KOMMUNE GRUNNAVSTÅELSE TIL GANGVEIER /ATKOMSTVEIER KST-91/08 LANGENPROSJEKTET - STATUS VEDR ØKONOMI OG VIDERE FRAMDRIFT KST-92/08 KLIMA OG ENERGIPLAN FOR SKI KOMMUNE KST-93/08 KOORDINERINGSUTVALG KST-94/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE KST-95/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI KST-96/08 FRITAK FOR EN PERIODE - GØRIL TENNES KROGH KST-97/08 FORSLAG TIL EIERSKAPSMELDING KST-98/08 FOLLO FREMTIDENS POLITI - HØRING KST-99/08 PRIVATE BARNEHAGER - ØKONOMISK LIKEVERDIG BEHANDLING KST-100/08 FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGSSTEDER

2 KST-101/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON - REVIDERING AV VEDTEKTER KST-102/08 ENDRING I RETNINGSLINJER I TILKNYTNING TIL SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER KST-103/08 KONTROLLUTVALGET - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KST-104/08 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Protokoll Forfall: Vara: Dag Mork Ulnes (H) Gunnar Helge Wiik J. Kristian Bjerke (H) Kari Rognstad Paul Kjetil Andreassen (H) Aud Flesner Britt Huseby Hedstrøm (FRP) Lars Chr. Bilet Katrine Behsert (FRP) forfall til Espen Reian Nina Didriksen (FRP) Svein Oddmund Nilsen Knut Tønnes Steenersen (FRP) Kjell Rune Resstun Gorm Kjernli har permisjon (AP) Kari Røysem Gro Hoff Olsen (AP) Odd Jørgen Steen Petter Haanes (AP) Kristin Solberg Hylin Tor Anders Østby (SP) Jon Ansten Johansen 41 av 41 representanter til stede i møtet. Protokollen fra møte ble godkjent i møtet med rettelse. Interpellasjoner: - Interpellasjon fra Geir Hammer (V) vedr. utredning om tomter for bygging av boliger for bostedsløse i Ski kommune - Interpellasjon fra Lise Vistnes (U) vedr. langhushallen - Spørsmål til ordfører fra Lise Vistnes vedr. kvalitetssikring av avtaler i Ski kommune Referatsaker: - Brev til FIKS datert vedr. oversendelse av sak til kontrollutvalget Felt C Bøleråsen Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Brev fra Kate Fjell Hagberg og Bengt Hagberg datert vedr. døgnåpne serveringssteder. Side 2

3 KST-90/08 KONGSLIA/BUSTERUD GNR. 125 BNR. 4 I SKI KOMMUNE GRUNNAVSTÅELSE TIL GANGVEIER /ATKOMSTVEIER Med hjemmel i plan- og bygningsloven 35 nr. 1, fatter Ski kommunestyre følgende vedtak: Kongslia AS, v/siv.ing Martin Stensaker AS, orgnr , gis rett til å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter for etablering av gang- og atkomstvei på eiendommen gnr. 125 bnr. 178 i Ski kommune. Avståelsen skal være i henhold til reguleringsplan for Busterud vedtatt Enstemmig vedtak: Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 35 nr. 1, fatter Ski kommunestyre følgende vedtak: Kongslia AS, v/siv.ing Martin Stensaker AS, orgnr , gis rett til å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter for etablering av gang- og atkomstvei på eiendommen gnr. 125 bnr. 178 i Ski kommune. Avståelsen skal være i henhold til reguleringsplan for Busterud vedtatt KST-91/08 LANGENPROSJEKTET - STATUS VEDR ØKONOMI OG VIDERE FRAMDRIFT 1. Overskudd fra bevilgede midler gang- og sykkevei fase 1, 2 og 3 på kr tilbakeføres. 2. Ny indeksregulert tilknytningsavgift for perioden september 1999 til august 2008 på kr eks mva pr boenhet vil gjelde for boliger som nå ikke følger frister for pålegg om tilknytning og hytter og ubebygde tomter som nå ikke benytter seg av tilbud om tilknytning og innbetaling av tilknytningsavgift. For de som blir med nå vil tidligere vedtatt tilknytningsavgift på kr eks mva pr boenhet gjelde. 3. Merforbruk 2008 på kr for bygging av offentlig avløpsnett bla. grunnet oppstart fase E belastes avløpsbudsjettet for For avslutning av bygging av offentlig avløpsnett ved fase E avsettes det i avløpsbudsjettet for 2009 kr Utvalg for samfunn og miljøs behandling : Administrasjonen fremmet følgende endringsforslag til pkt. 2: Ny indeksregulert tilknytningsavgift for perioden september 1999 til august 2008 på kr eks mva pr boenhet vil gjelde for boliger som nå ikke følger frister for pålegg om tilknytning og hytter og ubebygde tomter som nå ikke benytter seg av tilbud om tilknytning og innbetaling av tilknytningsavgift. For de som blir med nå vil tidligere vedtatt tilknytningsavgift på kr eks mva pr boenhet gjelde dersom innbetaling skjer innen 6 mnd etter av hovedanlegg som betjener eiendommen er ferdigstilt. Side 3

4 Votering: Forslag til vedtak med administrasjonens endrede forslag til pkt. 2 fikk 11 av 11 stemmer. Utvalg for samfunn og miljøs uttalelse til formannskapet: 1. Overskudd fra bevilgede midler gang- og sykkelvei fase 1, 2 og 3 på kr tilbakeføres. 2. Ny indeksregulert tilknytningsavgift for perioden september 1999 til august 2008 på kr eks mva pr boenhet vil gjelde for boliger som nå ikke følger frister for pålegg om tilknytning og hytter og ubebygde tomter som nå ikke benytter seg av tilbud om tilknytning og innbetaling av tilknytningsavgift. For de som blir med nå vil tidligere vedtatt tilknytningsavgift på kr eks mva pr boenhet gjelde dersom innbetaling skjer innen 6 mnd etter av hovedanlegg som betjener eiendommen er ferdigstilt. 3. Merforbruk 2008 på kr for bygging av offentlig avløpsnett bla. grunnet oppstart fase E belastes avløpsbudsjettet for For avslutning av bygging av offentlig avløpsnett ved fase E avsettes det i avløpsbudsjettet for 2009 kr Utvalg for samfunn og miljøs uttalelse innstilles enstemmig. Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Overskudd fra bevilgede midler gang- og sykkevei fase 1, 2 og 3 på kr tilbakeføres. 2. Ny indeksregulert tilknytningsavgift for perioden september 1999 til august 2008 på kr eks mva pr boenhet vil gjelde for boliger som nå ikke følger frister for pålegg om tilknytning og hytter og ubebygde tomter som nå ikke benytter seg av tilbud om tilknytning og innbetaling av tilknytningsavgift. For de som blir med nå vil tidligere vedtatt tilknytningsavgift på kr eks mva pr boenhet gjelde. 3. Merforbruk 2008 på kr for bygging av offentlig avløpsnett bla. grunnet oppstart fase E belastes avløpsbudsjettet for For avslutning av bygging av offentlig avløpsnett ved fase E avsettes det i avløpsbudsjettet for 2009 kr KST-92/08 KLIMA OG ENERGIPLAN FOR SKI KOMMUNE 1. Klima- og energiplan for Ski kommune vedtas som en 5-årig temaplan med de tiltakene som er beskrevet i planen. 2. Mål og tiltak skal legges inn i virksomhetenes årlige planer for å sikre gjennomføring. 3. Mål, indikatorer og kostnader/gevinster skal videreutvikles i løpet av Virksomhetene rapporterer årlig på tiltakene i årsmelding Grønt regnskap. Side 4

5 5. Klima- og energiplanen rulleres innen 5 år. 6. Økonomi: Det bevilges kr til tiltak og videreutvikling i 2009, herunder bl.a. o beregne investeringer/gevinster for større tiltak som skal gjennomføres i perioden o videreutvikle mål og indikatorer o miljøsertifisere Rådhuset og starte miljøsertifisering av andre kommunale virksomheter o infomateriell ved kampanjer m.m. Utgiftene dekkes av økonomiplanfondet. Investeringsbehov, kostnader og økonomiske og miljømessige gevinster for større tiltak i kommunal virksomhet skal tallfestes nærmere i 2009 enn det som nå ligger i planen. Klima- og energiplanen behandles på grunnlag av dette på nytt med formål å vedta mer forpliktende mål og prioriteringer for kommunal virksomhet i perioden Utvalg for samfunn og miljøs behandling : Votering: Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Edvin Søvik (AP) fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: 1. Side 28: Transport og arealplanlegging. Under Delmål: forbedre kollektivtilbud for å redusere Co2-utslipp: Nytt punkt: Ski kommune går i dialog med Jernbaneverket ved planlegging og utbygging av nye Ski stasjon, om muligheten for innendørs sykkelparkering ved Ski stasjon. 2. Side 28: Under Transport og arealplanlegging forts: Endre utrede fordeler og ulemper ved å kjøpe eller lease elbiler og/eller hybridbiler til Ved anskaffelse av nye kommunale biler bør elbiler og/eller hybridbiler kjøpes. 3. Side 31: Under energi i bygninger m.m. forts. Nytt punkt: Utrede i løpet av 2009 juridiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser av krav om at utbyggere som kjøper kommunale tomter må legge til rette for fornybar energi. 4. Side 31: Under Forbruk og Avfall Endre Redusere klimagassutslipp ved å gjenvinne 75 % av husholdningsavfallet i Follo innen 2010, deretter videre opptrapping til 80% til Redusere klimagassutslipp ved å gjenvinne 80% av husholdningsavfallet i Follo innen 2010, deretter videre opptrapping til 85%. 5. Side 32: Forbruk og avfall forts. Nytt punkt: Ski kommune setter krav som forbyr bruk av all tropisk tømmer fra regnskogen ved utlysning av anbud i kommunale byggeprosjekter. Side 5

6 6. Side 32: Under helhetsgrep og holdninger, informasjon og kommunikasjon: Nytt Mål: Ski kommune som organisasjon blir klimanøytral i Tiltak: Redusere kommunens utslipp fra egen virksomhet og kjøpe klimakvoter for de resterende utslippene. 7. Side 32: Under helhetsgrep og holdninger, informasjon og kommunikasjon: Miljøsertifisere minst halvparten av kommunale virksomheter, enten som Miljøfyrtårn eller Grønt flagg endres til Miljøsertifisere minst 2/3 av kommunale virksomheter, enten som Miljøfyrtårn eller ved Grønt flagg 8. Nytt punkt 7. Nytt punkt 7: Alle utredninger som gjennomføres i tilknytning til tiltak i klima- og energiplanen gjøres tilgjengelig for utvalget for samfunn og miljø. 9. Til side 29: Transport og Arealplanlegging: Gratis parkering for el-biler/hybridbiler på avgiftsbelagte parkeringsplasser. Geir Hammer (V) fremmet følgende forslag til vedtak: Ski venstre ønsker å få innarbeidet vårt forslag fra kommunestyrets møte i juni 2008: Under Tiltak: Forbruk og avfall: Ski kommune vil innføre ordningen med positivt ønske om reklame i postkassene i løpet av 2009 eller tidligere. Ski kommune vil anmode departementet om at de i forslag til ny markedsføringslov innfører en lovendring som medfører en positiv ordning for uadressert reklame. Atle Guttormsen (H) fremmet følgende oversendelsesforslag: Kommunestyret vurderer å gjøre klimaplanen til en del av kommuneplanen slik at planen rulleres tilsvarende. Vedtak: 1. Forslag til vedtak pkt. 1-6 ble enstemmig vedtatt. 2. Edvin Søviks forslag til vedtak pkt. 1 ble vedtatt med 34 mot 7 stemmer. 3. Edvin Søviks forslag til vedtak pkt. 2 ble vedtatt med 28 mot 13 stemmer. 4. Edvin Søviks forslag til vedtak pkt. 3 ble vedtatt med 34 mot 7 stemmer. 5. Edvin Søviks forslag til vedtak pkt. 4 ble vedtatt med 24 mot 17 stemmer. 6. Edvin Søviks forslag til vedtak pkt. 5 ble vedtatt med 34 mot 7 stemmer. 7. Edvin Søviks forslag til vedtak pkt. 6 fikk 18 mot 23 stemmer og falt. 8. Edvin Søviks forslag til vedtak pkt. 7 ble enstemmig vedtatt. 9. Edvin Søviks forslag til vedtak pkt. 8 fikk 20 mot 21 stemmer og falt. 10. Edvin Søviks forslag til vedtak pkt. 9 ble vedtatt med 36 mot 5 stemmer. 11. Geir Hammers forslag til vedtak fikk 12 mot 29 stemmer og falt. 12. Atle Guttormsens oversendelsesforslag oversendes enstemmig. Kommunestyrets vedtak er: 1. Klima- og energiplan for Ski kommune vedtas som en 5-årig temaplan med de tiltakene som er beskrevet i planen. 2. Mål og tiltak skal legges inn i virksomhetenes årlige planer for å sikre gjennomføring. 3. Mål, indikatorer og kostnader/gevinster skal videreutvikles i løpet av Virksomhetene rapporterer årlig på tiltakene i årsmelding Grønt regnskap. Side 6

7 5. Klima- og energiplanen rulleres innen 5 år. 6. Økonomi: Det bevilges kr til tiltak og videreutvikling i 2009, herunder bl.a. o beregne investeringer/gevinster for større tiltak som skal gjennomføres i perioden o videreutvikle mål og indikatorer o miljøsertifisere Rådhuset og starte miljøsertifisering av andre kommunale virksomheter o infomateriell ved kampanjer m.m. Utgiftene dekkes av økonomiplanfondet. Investeringsbehov, kostnader og økonomiske og miljømessige gevinster for større tiltak i kommunal virksomhet skal tallfestes nærmere i 2009 enn det som nå ligger i planen. Klima- og energiplanen behandles på grunnlag av dette på nytt med formål å vedta mer forpliktende mål og prioriteringer for kommunal virksomhet i perioden Følgende er vedtatt og innarbeides i planen: Side 28: Transport og arealplanlegging. Under Delmål: forbedre kollektivtilbud for å redusere Co2-utslipp: Nytt punkt: Ski kommune går i dialog med Jernbaneverket ved planlegging og utbygging av nye Ski stasjon, om muligheten for innendørs sykkelparkering ved Ski stasjon. Side 28: Under Transport og arealplanlegging forts: Endre utrede fordeler og ulemper ved å kjøpe eller lease elbiler og/eller hybridbiler til Ved anskaffelse av nye kommunale biler bør elbiler og/eller hybridbiler kjøpes. Side 31: Under energi i bygninger m.m. forts. Nytt punkt: Utrede i løpet av 2009 juridiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser av krav om at utbyggere som kjøper kommunale tomter må legge til rette for fornybar energi. Side 31: Under Forbruk og Avfall Endre Redusere klimagassutslipp ved å gjenvinne 75 % av husholdningsavfallet i Follo innen 2010, deretter videre opptrapping til 80% til Redusere klimagassutslipp ved å gjenvinne 80% av husholdningsavfallet i Follo innen 2010, deretter videre opptrapping til 85%. Side 32: Forbruk og avfall forts. Nytt punkt: Ski kommune setter krav som forbyr bruk av all tropisk tømmer fra regnskogen ved utlysning av anbud i kommunale byggeprosjekter. Side 32: Under helhetsgrep og holdninger, informasjon og kommunikasjon: Miljøsertifisere minst halvparten av kommunale virksomheter, enten som Miljøfyrtårn eller Grønt flagg endres til Miljøsertifisere minst 2/3 av kommunale virksomheter, enten som Miljøfyrtårn eller ved Grønt flagg Til side 29: Transport og Arealplanlegging: Gratis parkering for el-biler/hybridbiler på avgiftsbelagte parkeringsplasser. Side 7

8 Oversendelsesforslag: Kommunestyret vurderer å gjøre klimaplanen til en del av kommuneplanen slik at planen rulleres tilsvarende. KST-93/08 KOORDINERINGSUTVALG Ordningen med koordineringsutvalg avvikles. Saksfordeling, oppnevning av saksordfører og initiering av saker skjer slik som saksfremlegget viser. Lise Vistnes (U) fremmet følgende oversendelsesforslag: Siden kommunestyret er Ski kommunes høyeste organ, ber bør det legges frem en oversikt over hengende saker og utkvitterte saker minst en gang i halvåret. Vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Lise Vistnes oversendelsesforslag oversendes enstemmig. Kommunestyrets vedtak er: Ordningen med koordineringsutvalg avvikles. Saksfordeling, oppnevning av saksordfører og initiering av saker skjer slik som saksfremlegget viser. Oversendelsesforslag: Siden kommunestyret er Ski kommunes høyeste organ, ber bør det legges frem en oversikt over hengende saker og utkvitterte saker minst en gang i halvåret. KST-94/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Innkjøpsstrategien vedtas. Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 8

9 Kommunestyrets vedtak er: Innkjøpsstrategien vedtas. KST-95/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI Hermund Kjernli fritas fra sine politiske verv i Ski kommune for resten av inneværende valgperiode. Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: Hermund Kjernli fritas fra sine politiske verv i Ski kommune for resten av inneværende valgperiode. KST-96/08 FRITAK FOR EN PERIODE - GØRIL TENNES KROGH Gøril Tennes Krogh fritas fra sine politiske verv i perioden september 08 juni 09. Nytt varamedlem til utvalg for tjenesteutvikling fremmes i kommunestyret. Bård Hogstad (SV) fremmet følgende forslag til vedtak: Som 1. vara til utvalg for tjenesteutvikling velges Rannveig Andresen fram til juni Enstemmig vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Bård Hogstads forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak er: 1. Gøril Tennes Krogh fritas fra sine politiske verv i perioden september 08 juni Som 1. vara til utvalg for tjenesteutvikling velges Rannveig Andresen fram til juni Side 9

10 KST-97/08 FORSLAG TIL EIERSKAPSMELDING Foreliggende forslag til eierskapsmelding for kommunale og interkommunale selskaper som Ski kommune er medeier i, vedtas Anne Marit Holene (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag: Kommunestyret ber rådmannen vurdere om Felleskontor for overformynderiet i Follo og Landbrukskontoret i Follo kan få en organisasjonsform i henhold til kommuneloven 27. Anne Marie Dranger Bachen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: Fastsettelse av styrehonorar pkt. 4.8: Rådmannen legger fram for kommunestyret nærmere forslag til retningslinjer for utarbeidelse av styrehonorar for styrene i kommunale selskaper og aksjeselskaper. Vedtak: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Anne Marit Holenes oversendelsesforslag oversendes enstemmig. Anne Marie Dranger Bachens forslag til vedtak ble vedtatt med 40 mot 1 stemme. Kommunestyrets vedtak er: Foreliggende forslag til eierskapsmelding for kommunale og interkommunale selskaper som Ski kommune er medeier i, vedtas. Fastsettelse av styrehonorar pkt. 4.8: Rådmannen legger fram for kommunestyret nærmere forslag til retningslinjer for utarbeidelse av styrehonorar for styrene i kommunale selskaper og aksjeselskaper. Oversendelsesforslag: Kommunestyret ber rådmannen vurdere om Felleskontor for overformynderiet i Follo og Landbrukskontoret i Follo kan få en organisasjonsform i henhold til kommuneloven 27. KST-98/08 FOLLO FREMTIDENS POLITI - HØRING Det gis tilslutning til styringsgruppens anbefalinger for omorganiseringen av Follo politidistrikt Formannskapets behandling : Anne Marie Dranger Bachen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: Høringen utsettes til etter follokonferansen. Vedtak: Anne Marie Dranger Bachens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 10

11 Formannskapets vedtak er: Saken utsettes. Saken sluttbehandles i formannskapet 19. november og kommunestyret 26. november. Vedtak: Formannskapets innstilling ble vedtatt med 39 mot 2 stemmer. Kommunestyrets vedtak er: Det gis tilslutning til styringsgruppens anbefalinger for omorganiseringen av Follo politidistrikt KST-99/08 PRIVATE BARNEHAGER - ØKONOMISK LIKEVERDIG BEHANDLING Saksordfører: Paul Kjetil Andreassen (H) 1. Utfyllende retningslinjer for kommunalt tilskudd til private barnehager vedtas i samsvar med forslag fra Tjenesteutvalgets møte Kommunalt tilskudd til private barnehager økes med 1,5 mill. kr for 2008 og tilsvarende beløp innarbeides i økonomiplanen fra Rådmannen gis fullmakt til å foreta disse endringene. Tjenesteutviklings behandling : Dag Fedøy (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak: Saken utsettes til Dag Fedøy s (KRF) forslag fikk 1 stemme (KRF) og falt. Felles endringsforslag fra UAV/KRF/H: Endring pkt. 5 siste setning strykes Endring pkt. 6 siste setning strykes Felles endringsforslag fikk 4 stemmer (UAV, KRF, 2H) og falt Andrè Kvakkestad (FRP) fremmet følgende endringsforslag til retningslinjens pkt. 2: Familiebarnehager endres til barnehager. Andrè Kvakkestad s (FRP) forslag ble enstemmig uttalt. Forslag til vedtak pkt. 1 ble vedtatt med 5 stemmer (FRP, 2AP, PP, V) Forslag til vedtak pkt. 2 ble enstemmig uttalt. Side 11

12 Berit Strøm Grevstad (V) fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunen skal tilstrebe en klar og tydelig kommunikasjon vi-a-vis de private barnehagene og søke å oppnå en god og løpende dialog. Berit Strøm Grevstad s (V) forslag ble enstemmig uttalt. Utvalgets uttalelse til formannskapet: 1. Utfyllende retningslinjer for kommunalt tilskudd til private barnehager vedtas i samsvar med forslag fra Tjenesteutvalgets møte Kommunalt tilskudd til private barnehager økes med 1,5 mill. kr for 2008 og tilsvarende beløp innarbeides i økonomiplanen fra Rådmannen gis fullmakt til å foreta disse endringene. 3. Kommunen skal tilstrebe en klar og tydelig kommunikasjon vis-à-vis de private barnehagene og søke å oppnå en god og løpende dialog. Familiebarnehager endres til barnehager. Amund Kjernli (AP) fremmet venstres forslag i utvalg for tjenesteutvikling: Kommunen skal tilstrebe en klar og tydelig kommunikasjon vi-a-vis de private barnehagene og søke å oppnå en god og løpende dialog. Anne Gunn Steen Røse (KRF) fremmet KRF s forslag i utvalg for tjenesteutvikling: Endring pkt. 5 siste setning strykes Endring pkt. 6 siste setning strykes Anne Marie Dranger Bachen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalget gjennomfører nødvendige regnskapsmessige kontroller for å forsikre formannskapet om at det er likebehandling mellom private og kommunale barnehager. 2. Formannskapet ber om tilbakemelding fra kontrollutvalget innen Nina Didriksen (FRP) fremmet André Kvakkestads forslag i utvalg for tjenesteutvikling: Familiebarnehager endres til barnehager. Innstilling: 1. Kjernlis forslag til vedtak innstilles med 9 mot 2 stemmer (H). 2. Røses forslag til vedtak innstilles med 1 (KRF) mot 10 stemmer. 3. Dranger Bachens forslag til vedtak innstilles med 7 (2FRP, 1SP, 1SV, 3AP) mot 4 stemmer. 4. Didriksens forslag til vedtak innstilles med 3 (2FRP, 1KRF) mot 8 stemmer. 5. Forslag til vedtak pkt. 1 innstilles med 10 mot 1 stemme (1KRF). 6. Forslag til vedtak pkt. 2 innstilles enstemmig. Saken ble utsatt. Side 12

13 KST-100/08 FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGSSTEDER Forslag datert til endring av forskrift om åpningstider for serveringssteder i Ski kommune vedtas. Dersom erfaringene med at serveringssteder kan holde åpent 24 timer i døgnet fører til uakseptable ordensforstyrrelser i Ski sentrum etter kl 0230, skal endringene i forskriften vurderes på nytt i løpet av 2009/2010. Bård Hogstad (SV) fremmer følgende forslag til vedtak: Forslag datert til endring av forskrift om åpningstider for serveringssteder i Ski kommune vedtak ikke. Dagens forskrift videreføres. Nina Didriksen (FRP) fremmet André Kvakkestads forslag i formannskapet : endring i 1 og 2: 1 serveringssteder i Ski kommune kan ha åpent 24 timer i døgnet. 2 forskriften trer i kraft Innstilling: 1. Bård Hogstads forslag til vedtak innstilles med 6 (3AP, 1SP, 1SV, 1KRF) mot 5 stemmer. 2. Nina Didriksens forslag til vedtak innstilles med 5 (3H, 2FRP) mot 6 stemmer. 3. Forslag til vedtak innstilles ikke. Geir Hammer (V) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Alle utsalgssteder kan holde åpent frem til kl Utsalgssteder må holde stengt i en periode på minst 4 timer etter de stenger utsalget på kvelden/natten. Jon Otto Brødholdt (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Forslag datert til endring av forskrift om åpningstider for serveringssteder i Ski kommune vedtas. 2. Dersom erfaringene med at serveringssteder kan holde åpent 24 timer i døgnet fører til uakseptable ordensforstyrrelser etter kl , skal endringene i forskriftene vurderes på nytt senest siste kvartal Vedtak: 1. Formannskapets innstilling pkt. 1 fikk 12 mot 29 stemmer og falt. 2. Formannskapets innstilling pkt. 2 fikk 16 mot 25 stemmer og falt. 3. Geir hammers forslag til vedtak fikk 1 mot 40 stemmer og falt. 4. Jon Otto Brødholdts forslag til vedtak ble vedtatt med 31 mot 10 stemmer. Side 13

14 Kommunestyrets vedtak er: 1. Forslag datert til endring av forskrift om åpningstider for serveringssteder i Ski kommune vedtas. 2. Dersom erfaringene med at serveringssteder kan holde åpent 24 timer i døgnet fører til uakseptable ordensforstyrrelser etter kl , skal endringene i forskriftene vurderes på nytt senest siste kvartal KST-101/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON - REVIDERING AV VEDTEKTER Forslag til nye vedtekter for Follo distriktsrevisjon, datert , vedtas Saken ble utsatt. KST-102/08 ENDRING I RETNINGSLINJER I TILKNYTNING TIL SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER Gjeldende retningslinjer i tilknytning til salgs og skjenkebevillinger endres ved at det tas inn en ny bestemmelse om at serveringssteder hvor det er/blir installert gevinstautomater ikke skal gis skjenkebevilling. Utvalg for samfunn og miljøs behandling : Votering: Utvalg for samfunn og miljøs innstilling til kommunestyret: Gjeldende retningslinjer i tilknytning til salgs og skjenkebevillinger endres ved at det tas inn en ny bestemmelse om at serveringssteder hvor det er/blir installert gevinstautomater ikke skal gis skjenkebevilling. Saken ble utsatt. Side 14

15 KST-103/08 KONTROLLUTVALGET - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for eierskapskontroll for Ski kommune. 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planperioden Saken ble utsatt. KST-104/08 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen vedtas 2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen Saken ble utsatt. Side 15

16

17 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 18.06.2008 KST-50/08 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2007 KST-51/08 ÅRSREGNSKAP 2007

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 18.06.2008 KST-50/08 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2007 KST-51/08 ÅRSREGNSKAP 2007 Møteprotokoll Kommunestyret 18.06.2008 KST-50/08 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2007 KST-51/08 ÅRSREGNSKAP 2007 KST-52/08 1. TERTIALMELDING 2008 Sakliste KST-53/08 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV ØKONOMIPLAN 2009-2012

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS.

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS. Møteprotokoll Kommunestyret 20.05.2010 KST-37/10 ÅRSMELDING GRØNT REGNSKAP 2009 Sakliste KST-38/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2008 Møtetid: Kl. 10.00

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015 Side Møteprotokoll Formannskapet 26.11.2014 FSK-78/14 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2014 Sakliste FSK-79/14 EVALUERING AV DIALOGPROSESSEN FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 06.02.2008 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 04.12.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 04.12.2013. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 04.12.2013 Sakliste KST-98/13 SØKNAD OM KONSESJON - LANDBRUKSEIENDOMMEN GLENNE ØSTRE KST-99/13 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN SKI KOMMUNE 2013-2017 KST-100/13 REGIONAL PLAN FOR AREAL

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.02.2014 Møtetid: Kl. 19.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll Bystyret

Møteprotokoll Bystyret Møteprotokoll Bystyret Møtedato: 10.02.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 1/11-12/11 Representanter: Møtt Møtende varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back Møteprotokoll Kommunestyret 01.11.2006 Sakliste KST-92/06 2. TERTIALMELDING 2006 KST-93/06 FRAMTIDIG SEREMONILOKALE - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE KST-94/06 EVENTUELT KJØP AV SKI MAGASINLEIR KST-95/06 MINDRETALLSANKE

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner

Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner Politisk behandling av kommunens Klima- og Energiplaner Oppsummert av Jon Østgård og Bjørn Aschjem pr 16.08.2012 Oppsummering av temaer og problemstillinger som er synlige i kommunestyrenes vedtak. NB.

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14)

KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) KOMMUNESTYRET 8.12.2014. OVERSIKT OVER INNSTILLINGER OG BEHANDLINGER I ØVRIGE UTVALG (revidert 4.12.14) Innstilling til kommunestyret Behandling i formannskapet Behandling i HMPB Behandling i HOOK Innstilling

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 04.12.2014 Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtetid: 18:00-21:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Anne-Kristine Løken, Carl Peter Waage

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Formannskapet 30.11.2011. Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 30.11.2011 Sakliste FSK-53/11 OPPNEVNING AV KONTAKTPERSONER TIL LOKAL AGENDA 21-FORUMET I SKI KOMMUNE FSK-54/11 VALG AV KONTROLLUTVALG FSK-55/11 FORSLAG TIL MANDAT FOR HOVEDKOMITÉEN

Detaljer