STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE

2

3 ROS-ANALYSE 3 (32) STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: ROS-analyse av Stadionkvartalet i Mjøndalen Dokument nr.: 01 Filnavn: R-rap ROS-analyse Stadionkrysset i Mjøndalen.docx Revisjon 01 Dato 2012 Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse SDH HEA HEA Norge AS har fått i oppdrag å gjennomføre en risikoanalyse knyttet til utbygging av Stadionkvartalet i Mjøndalen. Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder XX-XX Endelig rapport Revidert rapport Erik Børresens allé 7 Pb 113 Bragernes NO-3001 DRAMMEN T F

4 4 (32) ROS-ANALYSE INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn og mål Metode og fremgangsmåte Data Forutsetninger og antagelser Forkortelser BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKTET Dagens situasjon Planforslaget IDENTIFISERTE UØNSKEDE HENDELSER ANALYSE AV RISIKO Liv og helse Ytre miljø Drift av planområdet Totalmatrise Kommentarer til risikobildet Ekstremvær EVALUERING AV RISIKO Evaluering av risiko Forslag til risikoreduserende tiltak KONKLUSJON REFERANSER VEDLEGG 1 Kartgrunnlag rasfare VEDLEGG 2 Kartgrunnlag flom (10, 50, 200 og 500) VEDLEGG 3 Detaljert risikoregister

5 ROS-ANALYSE 5 (32) SAMMENDRAG Norge AS har fått i oppdrag å gjennomføre en risikoanalyse knyttet til utbygging nord for ny Mjøndalen Stadion. Risikoanalysen har identifisert og analysert uønskede hendelser som kan inntreffe og deretter konsekvensvurdert hver enkelt risiko i forhold til 3 risikomål som er fastsatt i samarbeid med prosjektledelsen i. Disse målene er: Liv og helse fysiske og/ eller psykiske skader på mennesker som direkte følger av en uønsket hendelse. Ytre miljø hendelsens konsekvens i forhold til skade på ytre miljø (utslipp til luft, vann eller grunn, fysiske skader på landskap, plante- og dyreliv, støy etc). Drift av planområdet hendelsens påvirkning på driften av stadionområdet. Totalt er det i analysen identifisert 9 uønskede hendelser hvor hendelsen «Personskader som følge av radon over tillatt grenseverdi i nybygg» ikke er analysert. Av de 8 analyserte hendelsene er det ikke identifisert hendelser som er vurdert å ha høy risiko. Det er derimot identifisert 5 hendelser som er vurdert som middels risiko og 3 hendelser er vurdert som lav risiko. Samlet vurderes ikke risikonivået som kritisk. Det er ingen forhold ved planforslaget som tilsier at området tilføres nye risiki eller at området blir mer sårbart. I analyseprosessen er det identifisert forslag til risikoreduserende tiltak. Disse er: Forebygge skader ved flom; fokusere på drenering rundt bl.a. fotballstadion, utarbeide beredskapsplaner. Forebygge mot ulykker i anleggsfasen; sikre at området blir gjerdet inn i henhold til retningslinjer utenom arbeidstid, hvis leiregrunn eller lignende - sørge for at geotekniske anbefalinger blir implementert i prosjekteringen. Forebygge skader som følge av ras; vurdere nærliggende bekkeløp og dets muligheter for å utløse ras/skred Begrense konsekvenser av brann i leilighetskompleks, kontorbygg og parkeringsanlegg; Utarbeide beredskapsplaner, sikre gode rømningsmuligheter, implementere tilstrekkelig med utstyr for slukking av mindre branner og førstehjelp, installere branndetektorer.

6 6-(32) ROS-ANALYSE 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og mål Risk Management gjennomførte i 2008 en ROS- analyse i forbindelse med omregulering av stadionområdet i Mjøndalen. Bakgrunn for den analyse var at Mjøndalen Idrettsforening (MIF) i lengre tid hadde vurdert mulighetene for en større utbygging av stadionområdet i Mjøndalen. For å få til dette måtte aktuelt område omreguleres, og i en reguleringsplanprosess er det der igjen krav om å utføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av de planlagte endringer for reguleringsområdet. Med bakgrunn i denne rapporten utarbeides nå dette dokumentet som en oppdatering av tidligere ROS-analyse. I forhold til grunnlaget for ROS-analysen fra 2008 er det gjort følgende endringer: - Området ved parkering til Mjøndalshallen og Vassenga er ikke gjenstand for denne planen - Reguleringsformål er ikke lenger idrettsanlegg/ forretning/ hotell, men er endret til bolig/ kontor/ tjenesteyting - Mjøndalen stadion er nå bygget slik at byggeområdet nord for stadion er blitt større enn ved forrige regulering. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal identifisere og analysere uønskede og usikre forhold tilknyttet det aktuelle området, og særskilt de endringer i risiko som reguleringsplanen kan medføre. Dette for å legge til rette for en systematisk og proaktiv håndtering av risiko, og derigjennom redusere antall og omfang på fremtidige uønskede hendelser. Analysen skal også kartlegge risikoreduserende tiltak, både planlagte tiltak og forslag til nye. De uønskede og usikre forholdene er konsekvensvurdert i forhold til 3 risikostyringsmål. Disse målene er: Liv og helse fysiske og/ eller psykiske skader på mennesker som følger direkte av en uønsket hendelse. Dette målet inkluderer konsekvenser for beboere, publikum på fotballstadion og naboer som kan berøres av hendelser på stadionområdet. Ytre miljø hendelsens konsekvens i forhold til skade på ytre miljø (utslipp til luft, vann eller grunn, fysiske skader på landskap, plante- og dyreliv, støy etc). Drift av planområdet hendelsens påvirkning på driften av stadionområdet. 1.2 Metode og fremgangsmåte ROS-analysen er gjennomført som en kvalitativ risikoanalyse. Metodikken er i samsvar med NS 5815 «Krav til risikovurderinger» og DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging». Analyseprosessen er delt inn i følgende trinn: 1. Oppstart/initiering 2. Identifikasjon av uønskede hendelser 3. Vurdering av sannsynligheter og konsekvenser 4. Identifikasjon av risikoreduserende tiltak 5. Dokumentering Risiko er i denne rapporten definert som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens. Alle identifiserte uønskede hendelser er gitt en sannsynlighet og en konsekvens i forhold til hvert risikomål. På bakgrunn av gitt sannsynlighet og konsekvens, plasseres hver hendelse i en risikomatrise. Matrisen rangerer hendelsene etter hvor alvorlig risikoen er. For ROS-analysen av

7 ROS-ANALYSE 7 (32) stadionområdet i Mjøndalen er det valgt en 3x3 matrise, dvs. en inndeling i 3 for både sannsynlighet og for konsekvens. Risikomatrisene er delt inn 3 risikoområder: Rød hendelser som havner i det røde området har høy risiko i forhold til hva som antas å være akseptabelt. Det anbefales at tiltak iverksettes for å redusere risiko. Gul hendelser som havner i det gule området har middels risiko. Det skal gjøres kost/nyttevurdering av tiltak for å se om det lønner seg å gjøre tiltak. Risikoer som blir liggende i det gule området, må overvåkes for å fange opp eventuelle endringer til det verre. Grønn hendelser som havner i det grønne området har lav risiko. Dette er risiko som antas å være akseptabel, og tiltak for å redusere risiko er ikke påkrevet. Risikomatrisen, som vist nedenfor, presenterer valgte akseptkriterier for denne analysen. Risikomål Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Meget sannsynlig Sannsynlig Lite sannsynlig Figur 1: Tom risikomatrise til bruk i det videre arbeidet Følgende sannsynlighetsinndeling ligger til grunn for analysen: Tabell 1: Sannsynlighetsinndeling Lite sannsynlig Sannsynlig Meget Sannsynlig Sjeldnere enn hvert 50. år Mellom hvert år Oftere enn hvert 5. år Tabellen under viser inndelingen av konsekvensskalaen for det enkelte mål. De må leses hver for seg da de ikke nødvendigvis er sammenlignbare. Eksempelvis mener vi ikke at betydelig miljøskade og dødsfall er likestilt.

8 8-(32) ROS-ANALYSE Tabell 2: Konsekvensinndeling tilknyttet hvert risikomål Risikomål Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Liv & helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Moderat, gjenopprettelig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Evakuering/ stengt drift 1-3 dager Stengt drift > 3 dager 1.3 Data Analysen er basert på data om planområdet, skisser og planer fra, og erfaringer fra lignende oppdrag. Det vurderes som at datagrunnlaget er tilfredsstillende for å gjennomføre vurderinger av sannsynlighet og mulige konsekvenser tilknyttet identifiserte uønskede hendelser. 1.4 Forutsetninger og antagelser Risikoanalysen tar utgangspunkt i de planer for stadionområdet som foreligger per 13. november Endringer i arealbruk som foreslås/ vurderes etter denne dato er ikke vurdert i risikoanalysen. Arbeidet forutsetter at de opplysningene som kommer frem under analysearbeidet er korrekte. Eksempler på dette kan være grunnlagsdata om området. 1.5 Forkortelser DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap NGU - Norges geologiske undersøkelse NS - Norsk Standard ROS - Risiko og sårbarhet

9 ROS-ANALYSE 9 (32) 2. BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKTET 2.1 Dagens situasjon Stadionområdet i Mjøndalen som ønskes utvidet og omregulert til nye formål ligger i ytterkant (i sør/øst) av Mjøndalen sentrum. Planområdet avgrenses av Drammensveien i nord, Skolegata i vest, samt Hagatjernsveien i øst. Figur 2: Planområdet for Mjøndalen stadion. Området er stort sett omgitt av boligbebyggelse, samt Mjøndalen skole og Mjøndalshallen/ MIFhuset. Figur 3: Foto av området sett fra den nye tribunen. Skolen ses til venstre i bildet.

10 10-(32) ROS-ANALYSE Figur 4: Foto av området sett fra Hagatjernsveien. Skolen ses rett frem og stadion til venstre i bildet. Figur 5: Flyfoto over området før ombyggingen av stadion.

11 ROS-ANALYSE 11 (32) Figur 6: Tidligere fotballstadion med løpebane og tribuner. Til venstre i bildet skimtes Mjøndalen skole, og bak tribunen til høyre går Hagatjernveien. 2.2 Planforslaget Hovedformålet med planen er å legge til rette for boligbygging nord for den nybygde stadion. For øvrig skal planarbeidet oppgradere gjeldende plan til ny PBL og rette opp formål slik at disse stemmer med virkeligheten etter byggingen av MIFs nye stadion. I forbindelse med videre utvikling av Mjøndalen stadion, planlegges det å bygge nye lokaler rundt den nye banen, med nærings-, undervisning- eller idrettsfunksjoner. Mot Hagatjernsveien planlegges det å bygge et lokale på opptil 4 etasjer. Nord for banen ønskes det å bygge 7 boligbygg med felles parkeringsetasje i bunnen. Reguleringsplanen legger opp til litt fleksibilitet i forhold til at det også kan bli kontorer og eller omsorgsboliger eller lignende i dette området.

12 12-(32) ROS-ANALYSE 3. IDENTIFISERTE UØNSKEDE HENDELSER Følgende uønskede hendelser ble identifisert under arbeidet (beskrivelse av den enkelte risiko er gitt i vedlegg): Tabell 3: Liste med identifiserte uønskede hendelser Nr Risiko 1. Flom 2. Bygg tatt av skred/ras 3. Bilbrann/ brann i parkeringsanlegg 4. Brann/ eksplosjon i fyringsanlegg for bioenergi 5. Storbrann i leilighetskompleks/omsorgsboliger 6. Brann i kontorbygg/ næringsvirksomhet på området 7. Ulykke i forbindelse med etterfylling av flis til fyringsanlegg 8. Ulykker i anleggsfasen 9. Personskader som følge av radon over tillatt grenseverdi i nybygg* * Kommentar til identifisert risiko nr 9.: Radonrapport fra over Nedre Eiker kommune tilsier at kommunen kan ha stedvise radonproblemer. Områder med alunskifer, uranrike granitter eller pegmatitter i kombinasjon med løsmasser eller morenegrunn er mer utsatt enn andre. Planområdet har, i henhold til geotekniske grunnundersøkelser, store forekomster av sandige masser og leire oppå stein eller morene. Ergo vet man at det kan forekomme radon på dette området og det kan bli et problem i bygg med kjellere eller hvor personer skal bo dersom det ikke gjøres tiltak. Det er derimot ganske enkle tiltak som kan gjennomføres for å forhindre radon i bygg, blant annet ved å legge membran under bygningen for å forhindre gjennomsiging av radongass. I dette tilfellet skal det ikke bygges boliger på dette området og heller ikke kjellere i bygg. I tillegg er det kun sporadiske personopphold i planområdet siden personer kun skal arbeide her. Det er satt i gang undersøkelser av radoninnholdet i grunnen. Eventuell risiko vurderes når resultatene av undersøkelsen foreligger. Risikoen er derfor ikke analysert videre i denne omgang.

13 ROS-ANALYSE 13 (32) 4. ANALYSE AV RISIKO De identifiserte risikoene ble i analysearbeidet gitt en sannsynlighet og en konsekvens for det enkelte mål. Merk at sannsynligheten for hendelsen er den samme uansett risikomål, mens en hendelse kan ha ulik konsekvens for hvert mål. Resultatet er presentert i risikomatrisene nedenfor, én matrise for hvert mål. Tallene i matrisen tilsvarer nummeret på hver hendelse. 4.1 Liv og helse Liv og helse Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Meget sannsynlig Sannsynlig 3 8 Lite sannsynlig 4, 6, 7 2, 5 Figur 7: Risikomatrise for Liv og helse 4.2 Ytre miljø Ytre miljø Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Meget sannsynlig Sannsynlig 3 1 Lite sannsynlig 4, 5 Figur 8: Risikomatrise for Ytre miljø

14 14-(32) ROS-ANALYSE 4.3 Drift av planområdet Drift av planområdet Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Meget sannsynlig Sannsynlig 1, 3 Lite sannsynlig 7 2, 6 Figur 9: Risikomatrise for Drift av planområdet 4.4 Totalmatrise Total Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Meget sannsynlig Sannsynlig 1, 3, 8 Lite sannsynlig 4, 6, 7 2, 5 Figur 10: Totalmatrise

15 ROS-ANALYSE 15 (32) 4.5 Kommentarer til risikobildet Ekstremvær Med ekstremvær menes vær som kan skade naturen, mennesker og verdier. Skader oppstår når mennesker og omgivelser ikke er tilpasset de ekstreme værforholdene. Manglende tilpasning kan skyldes at ekstremværet har inntruffet svært sjelden, eller kanskje aldri etter at bosetning har funnet sted 1. Innenfor ekstremvær benyttes ulike klimaparametre slik som temperatur, nedbør og vind. Mjøndalen ansees ikke for å være spesielt utsatt for ekstremvær i forhold til andre deler av landet, eksempelvis Nord-Norge. Generelt sett skal bygg stå i 50 til 100 år og blir dimensjonert ut fra dagens normer og regelverk som bygger på forventninger om fortsatt lite ekstremvær. Forskning om endringer i ekstremværet innenfor en periode på år sier følgende om været 2 : Årlig gjennomsnittstemperatur stiger med 2,5-3,5 grader C og vinteren blir mildere med minimumstemperaturer 2,5-4 grader C over dagens nivå. Dette vil redusere fyringsbehovet. På Østlandet vil nedbøren øke med mellom 15 og 20 % høst og vinter, mens det i sommerhalvåret vil bli en reduksjon i nedbøren med opptil 15 %. Det vil kun være små endringer i vindforhold, men med inntil 4 flere døgn med stiv- til sterk kuling. Dager med sterk vind gjør at løse deler, fasadeskilt, flaggstenger etc må sikres godt for ikke å gjøre skade. Dersom nedbøren faller som tung snø om vinteren vil sannsynligheten for overlast øke. Tak på bygninger hvor mange personer oppholder seg (eksempelvis store haller) er imidlertid ikke større enn at det kan måkes av eget personell ved helt spesielle forhold. I følge Naturskadeloven 20 har kommunen hovedansvaret for sikring mot naturskader og kan styre arealdisponeringen i flere prosesser: Arealdelen i kommuneplanen Reguleringsplan og/eller utbyggingsplan (bebyggelsesplan) Ved søknad om byggetillatelse Videre er det viktig å unngå at det bygges inn ekstra sårbarhet i samfunnet. Skader som oppstår som følge av værforhold trenger ikke bare skyldes klimaendringer. Cicero påpeker at neglisjert risiko kan medføre at noen områder har dårlig klimatilpasset bebyggelse og infrastruktur. Utstrakt asfaltering, avskoging og fjerning av bekker er eksempler som kan få alvorlige konsekvenser for blant annet avrenningen noe som øker faren for flom. Ledningsnettets kapasitet vil også være avgjørende for graden av flomskade. Etablering av beredskap ansees ikke for å være tilstrekkelig eller hensiktsmessig for å imøtekomme denne fremtidige situasjonen. 1 Definisjon er hentet fra RegClim 2 RegClim Norges klima om 100 år usikkerheter og risiko (2005)

16 16-(32) ROS-ANALYSE 5. EVALUERING AV RISIKO 5.1 Evaluering av risiko Nedenfor er de identifiserte uønskede hendelsene satt inn i tabell med risiko tilknyttet de tre risikomålene og total risiko. # Uønsket hendelse Liv og helse Ytre miljø Drift Total 1 Flom Ingen konsekvens Middels risiko 2 Bygg tatt av skred/ras Middels risiko Ingen 3 Bilbrann/ brann i parkeringsanlegg konsekvens Middels risiko Lav risiko Lav risiko Lav risiko Middels risiko Middels risiko Middels risiko Middels risiko 4 Brann/ eksplosjon i fyringsanlegg for bioenergi 5 Storbrann i leilighetskompleks/ omsorgsboliger Lav risiko Lav risiko Ingen konsekvens Middels risiko Lav risiko Ingen konsekvens Lav risiko Middels risiko 6 Brann i kontorbygg/ næringsvirksomhet på området Lav risiko Ingen konsekvens Lav risiko Lav risiko 7 Ulykke i forbindelse med etterfylling av flis til fyringsanlegg Lav risiko Ingen konsekvens Lav risiko Lav risiko 8 Ulykker i anleggsfasen Middels risiko Ingen konsekvens Ingen konsekvens Middels risiko Som tabellen ovenfor viser så er det ingen av de identifiserte uønskede hendelsen som vurderes å medføre høy risiko. 5 av hendelsene vurderes som middels risiko, mens 3 hendelser vurderes som lav risiko. 5.2 Forslag til risikoreduserende tiltak Under listes de tiltak som er identifisert i analyseprosessen. Fargen i høyre kolonne tilsier risikonivået på den tilknyttede risiko. har ikke vurdert kostnadene knyttet til tiltakene, og har dermed ikke tatt stilling til om nytten kan være lavere enn kostnadene. Tiltakene bør derfor vurderes videre før de eventuelt gjennomføres. Tiltakene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.

17 ROS-ANALYSE 17 (32) Tabell 4: Liste med identifiserte risikoreduserende tiltak Nr Tiltak Beskrivelse Tilknyttet risiko T-1 Forebygge skader ved flom. Fokusere på drenering rundt bl.a. fotballstadion. Utarbeide beredskapsplaner. 1 T-2 Forebygge mot ulykker i anleggsfasen Sikre at området blir gjerdet inn i henhold til retningslinjer utenom arbeidstid. Hvis leiregrunn eller lignende - sørge for at geotekniske anbefalinger blir implementert i prosjekteringen. 8 T-3 Forebygge skader som følge av ras. Vurdere nærliggende bekkeløp og dets muligheter for å utløse ras/skred. 2 T-4 Begrense konsekvenser av brann i leilighetskompleks, kontorbygg og parkeringsanlegg. Utarbeide beredskapsplaner. Sikre gode rømningsmuligheter. Implementere tilstrekkelig med utstyr for slukking av mindre branner og førstehjelp. Installere branndetektorer

18 18-(32) ROS-ANALYSE 6. KONKLUSJON Totalt er det i analysen identifisert 9 uønskede hendelser hvor hendelsen «Personskader som følge av radon over tillatt grenseverdi i nybygg» ikke er analysert. Av de 8 analyserte hendelsene er det ikke identifisert hendelser som er vurdert å ha høy risiko. Det er derimot identifisert 5 hendelser som er vurdert som middels risiko og 3 hendelser er vurdert som lav risiko. Samlet vurderes ikke risikonivået som kritisk. Det er ingen forhold ved planforslaget som tilsier at området tilføres nye risiki eller at området blir mer sårbart. I analyseprosessen er det identifisert forslag til risikoreduserende tiltak. Disse er: Forebygge skader ved flom; fokusere på drenering rundt bl.a. fotballstadion, utarbeide beredskapsplaner. Forebygge mot ulykker i anleggsfasen; sikre at området blir gjerdet inn i henhold til retningslinjer utenom arbeidstid, hvis leiregrunn eller lignende - sørge for at geotekniske anbefalinger blir implementert i prosjekteringen. Forebygge skader som følge av ras; vurdere nærliggende bekkeløp og dets muligheter for å utløse ras/skred Begrense konsekvenser av brann i leilighetskompleks, kontorbygg og parkeringsanlegg; Utarbeide beredskapsplaner, sikre gode rømningsmuligheter, implementere tilstrekkelig med utstyr for slukking av mindre branner og førstehjelp, installere branndetektorer. 7. REFERANSER /1/ Meteorologiske institutt - RegClim /2/ planbeskrivelse /3/ NGU kartgrunnlag: - Ras - Flom /4/ Nedre Eiker kommune Radonrapport fra

19 ROS-ANALYSE 19 (32) VEDLEGG 1 KARTGRUNNLAG RASFARE Ramboll

20 20 (32) ROS-ANALYSE VEDLEGG 2 KARTGRUNNLAG FLOM (10, 50, 200 OG 500)

21 ROS-ANALYSE 21 (32) Ramboll

22 22 (32) ROS-ANALYSE

23 ROS-ANALYSE 23 (32) Ramboll

24 24 (32) ROS-ANALYSE VEDLEGG 3 DETALJERT RISIKOREGISTER

25 ROS-ANALYSE 25 (32) Risiko: 1. Flom Beskrivelse Årsak til hendelse: Konsekvensbeskrivelse: Frekvensbeskrivelse: Høy vannstand i Drammenselva pga snøsmelting og kraftig nedbør. Springflo. Hvis hele stadionområdet blir oversvømt, kan dette gi vannskader på bygninger. Utearealer kan bli ødelagt. Vann kan sige inn i parkeringshuset. Hvis 50-årsflommen først inntreffer, vil hele Mjøndalen sentrum ligge under vann. Prognoser tilsier villere, våtere og varmere klima. Allerede ved en 10 årsflom indikerer NVEs flomsonekart at det kan være fare for oversvømmelse i bakkant av eksisterende idrettshall like ved stadion. Dette er et lavpunkt som ikke har direkte forbindelse med Drammenselva, men som kan oversvømmes. Ved en 50 årsflom viser NVEs flomsonekart at hele området med eksisterende idrettshall, parkeringsplass og området med ny idrettshall, fotballbane og boligblokker vil ligge under vann. Risikovurdering Frekvens: Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig > 50 år 5-50 år < 5 år Konsekvens: Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Risiko Evakuering / stengt drift 1-3 Drift av Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Stengt drift > 3 dager Middels dager planområdet Moderat, gjenopprettelig Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Ytre miljø Middels miljøskade Liv og helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Liv og helse Planlagte tiltak: Forslag til nye tiltak: Fokusere på drenering rundt bl.a. fotballstadion. Utarbeide beredskapsplaner for håndtering av slike hendelser. Ramboll

26 26 (32) ROS-ANALYSE Risiko: 2. Bygg tatt av skred/ras Beskrivelse Årsak til hendelse: Konsekvensbeskrivelse: Frekvensbeskrivelse: I nærheten av planområdet går det et bekkeløp med utspring fra Hagatjern og Åsendammen. Under stor vannføring vil dette bekkeløpet kunne grave med seg jordmasser og gjøre grunnen utstabil. Gravearbeid i løs grunn kan utløse ras. Bygg og anlegg kan få materielle skader av mindre grad. Vil mest trolig kun gi setningsskader for nærliggende bygg. I verste fall kan det påvirke parkeringshuset i maksimalt 3 dager, mest trolig mindre driftsforstyrrelser. NGU har kartlagt område for kvikkleire og planområdet ligger ikke innenfor denne sonen. Planområdet har, i henhold til geotekniske grunnundersøkelser, store forekomster av sandige masser og leire oppå stein eller morene. Risikovurdering Frekvens: Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig > 50 år 5-50 år < 5 år Konsekvens: Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Risiko Evakuering / stengt drift 1-3 Drift av Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Stengt drift > 3 dager Lav dager planområdet Moderat, gjenopprettelig Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Ytre miljø miljøskade Liv og helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Liv og helse Middels Planlagte tiltak: Forslag til nye tiltak: Vurdere bekkeløpet og muligheter for ras/skred.

27 ROS-ANALYSE 27 (32) Risiko: 3. Bilbrann/ brann i parkeringsanlegg Beskrivelse Årsak til hendelse: Konsekvensbeskrivelse: Frekvensbeskrivelse: Tekniske feil eller lignende vil kunne forårsake bilbrann. Hendelsen kan også være påsatt. Det vil oppstå kraftig røykutvikling og P-huset kan påføres skader. Lokal luftforurensning kan forekomme pga kraftig røykutvikling. Det vil være nødvendig å evakuere området. Det er regnet at det skal bli ca. 670 parkeringsplasser innenfor hele planområdet ved Mjøndalen stadion. Det er tiltenkt 150 plasser nord for hotellet og handelsområdet, 70 plasser syd for Mjøndalshallen og 450 plasser i parkeringshuset. Det er også snakk om plasser som er reservert for Mjøndalen skole. Disse skal trolig ligge under vestre tribune. Bilbrann eller brann i parkeringsanlegg vurderes som mindre sannsynlig, ettersom bilbranner hovedsakelig oppstår i bratte stigninger og lignende. Risikovurdering Frekvens: Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig > 50 år 5-50 år < 5 år Konsekvens: Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Risiko Evakuering / stengt drift 1-3 Drift av Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Stengt drift > 3 dager Middels dager planområdet Moderat, gjenopprettelig Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Ytre miljø Lav miljøskade Liv og helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Liv og helse Lav Planlagte tiltak: Forslag til nye tiltak: Det bygges i henhold til gjeldende forskrifter med riktige dimensjoner for ventilasjon. Implementere tilstrekkelig med utstyr for slukking av mindre branner og førstehjelp, samt branndetektorer. Ramboll

28 28 (32) ROS-ANALYSE Risiko: Beskrivelse Årsak til hendelse: Konsekvensbeskrivelse: 4. Brann/ eksplosjon i fyringsanlegg for bioenergi Det oppstår en svikt i forbrenningsprosessen. Materielle skader i fyringsanlegget og muligens noe på parkeringshuset. Det vil kunne oppstå lokal luftforurensning. Fare for personskader dersom personer på vei til/fra parkeringshuset befinner seg i nærheten akkurat på dette tidspunktet. Frekvensbeskrivelse: Eiker Bioenergi kjenner ikke til noen tilfeller av eksplosjon i tilsvarende fyringsanlegg. Det finnes flere sikkerhetsmekanismer i forbrenningsanlegget som skal tre inn ved eventuelle feilmekanismer. Det stilles i tillegg veldig strenge krav til slike fyringsanlegg. Sannsynligheten vurderes lav. Risikovurdering Frekvens: Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig > 50 år 5-50 år < 5 år Konsekvens: Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Risiko Evakuering / stengt drift 1-3 Drift av Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Stengt drift > 3 dager dager planområdet Moderat, gjenopprettelig Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Ytre miljø Lav miljøskade Liv og helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Liv og helse Lav Planlagte tiltak: Fyringsanlegget plasseres i eget bygg. Forslag til nye tiltak:

29 ROS-ANALYSE 29 (32) Risiko: Beskrivelse Årsak til hendelse: Konsekvensbeskrivelse: Frekvensbeskrivelse: 5. Storbrann i leilighetskompleks/omsorgsboliger Feil i elektrisk anlegg. Brannen kan være påsatt. Totalskadet boliger. Det vil være nødvendig å evakuere nærområdene. I verste fall kan hendelsen medføre dødsfall blant beboere. Hendelsen vurderes som lite sannsynlig. Risikovurdering Frekvens: Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig > 50 år 5-50 år < 5 år Konsekvens: Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Risiko Evakuering / stengt drift 1-3 Drift av Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Stengt drift > 3 dager dager planområdet Moderat, gjenopprettelig Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Ytre miljø Lav miljøskade Liv og helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Liv og helse Middels Planlagte tiltak: Forslag til nye tiltak: Utarbeide beredskapsplan. Ramboll

30 30 (32) ROS-ANALYSE Risiko: 6. Brann i kontorbygg/ næringsvirksomhet på området Beskrivelse Årsak til hendelse: Konsekvensbeskrivelse: Feil i elektrisk anlegg og utstyr. Uhell med åpen ild. Brann i frityrkoker/ kjøkkenutstyr. Evakuering av nærområdene. Mulig personskader blant de ansatte/ personer som oppholder seg i det aktuelle bygget. Stengt drift. Frekvensbeskrivelse: Hendelsen vurderes som lite sannsynlig. Risikovurdering Frekvens: Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig > 50 år 5-50 år < 5 år Konsekvens: Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Risiko Evakuering / stengt drift 1-3 Drift av Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Stengt drift > 3 dager Lav dager planområdet Moderat, gjenopprettelig Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Ytre miljø miljøskade Liv og helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Liv og helse Lav Planlagte tiltak: Forslag til nye tiltak: Utarbeide beredskapsplan. Sikre gode rømningsmuligheter.

31 ROS-ANALYSE 31 (32) Risiko: 7. Ulykke i forbindelse med etterfylling av flis til fyringsanlegg Beskrivelse Årsak til hendelse: Konsekvensbeskrivelse: Traktor med henger/lastebil med flis kolliderer med bygningen, andre trafikanter eller gående på området under innkjøring til påfyllingssted. Personskader hos skolebarn/ andre som benytter samme trasé som traktoren. Materielle skader. Frekvensbeskrivelse: Det vil anslagsvis være behov for etterfylling av flis 2 ganger per uke. Transporten av flis vil mest sannsynlig være med traktor med henger. Risikovurdering Frekvens: Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig > 50 år 5-50 år < 5 år Konsekvens: Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Risiko Evakuering / stengt drift 1-3 Drift av Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Stengt drift > 3 dager Lav dager planområdet Moderat, gjenopprettelig Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Ytre miljø miljøskade Liv og helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Liv og helse Lav Planlagte tiltak: Det gjennomføres trafikkutredning for planområdet. Forslag til nye tiltak: Ramboll

32 32 (32) ROS-ANALYSE Risiko: Beskrivelse Årsak til hendelse: Konsekvensbeskrivelse: Frekvensbeskrivelse: Risikovurdering 8. Ulykker i anleggsfasen Skred, trafikkulykker (ulykker med motoriserte kjøretøy, samt påkjørsel myke trafikanter). Ulykke under lek/fritid (problematikk tilknyttet byggegrop, inngjerdinger, fallskader, etc) Personskader hos skolebarn/ andre som benytter nærliggende område. Anleggsområdet vil ligge nært inntil skole og etablert boligområde. Anleggsperiodens varighet vil avhenge av salget på leilighetene. I en anleggsperiode vil sannsynligheten for ulykker øke da det er stor aktivitet med maskiner og lignende. Frekvens: Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig > 50 år 5-50 år < 5 år Konsekvens: Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Risiko Evakuering / stengt drift 1-3 Drift av Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Stengt drift > 3 dager dager planområdet Moderat, gjenopprettelig Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Ytre miljø miljøskade Liv og helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Liv og helse Middels Planlagte tiltak: Forslag til nye tiltak: Sikre at området blir gjerdet inn i henhold til retningslinjer utenom arbeidstid. Hvis leiregrunn eller lignende - sørge for at geotekniske anbefalinger blir implementert i prosjekteringen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Molde og Romsdal Havn IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering av Storkaiområdet i Molde 2014-06-16 J02 2014-06-16 Endelig versjon ToAHe KHMe KHMe A01 2014-06-09 For fagkontroll ToAHe

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå.

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå. Overordnet ROSanalyse for Tana kommune 2015-2020 ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana kommune.

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø E39 Ålgård - Hove Sårbarhetsanalyse E39 Ålgård - Hove Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NOVEMBER 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING Beregnet til Miljødirektoratet og Overvannsutvalget Dokumenttype Utredning Dato 3. mars 2015 RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedlegg 4: Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommuneplanens arealdel NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Analyseobjektet fro Risiko- og sårbarhetsanalyse er kommunens totale areal. For å

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007

Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Rapport Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste katastrofer Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) 2007 Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

Bergen, en trygg by BERGEN ROS 2014 OVERORDNET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR BERGEN

Bergen, en trygg by BERGEN ROS 2014 OVERORDNET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR BERGEN Bergen, en trygg by BERGEN ROS 2014 OVERORDNET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR BERGEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 4 2. Innledning... 6 3. Formålet med en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei Parsell: Rundkjøring Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommune: Fet (Plannummer 0102 R1202) Region øst Oslo kontorsted 1.11.2013 R a p p o r t Oppdrag: 124490

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

ROS-analyse E6 Kvænangsfjellet

ROS-analyse E6 Kvænangsfjellet Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 04.02.2015 Versjon 1.1.1 ROS-analyse E6 Kvænangsfjellet Tiltak for å øke regulariteten på vegen om vinteren Innhold: 1 Analyseobjekt, formål

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi Florø 09.03.2015 Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Side 1 av 13 Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID 63800000 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål og omfang...4 1.4.

Detaljer

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg.

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg. DETALJREGULERING Høringsutgave VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer