STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE

2

3 ROS-ANALYSE 3 (32) STADIONKVARTALET ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: ROS-analyse av Stadionkvartalet i Mjøndalen Dokument nr.: 01 Filnavn: R-rap ROS-analyse Stadionkrysset i Mjøndalen.docx Revisjon 01 Dato 2012 Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse SDH HEA HEA Norge AS har fått i oppdrag å gjennomføre en risikoanalyse knyttet til utbygging av Stadionkvartalet i Mjøndalen. Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder XX-XX Endelig rapport Revidert rapport Erik Børresens allé 7 Pb 113 Bragernes NO-3001 DRAMMEN T F

4 4 (32) ROS-ANALYSE INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn og mål Metode og fremgangsmåte Data Forutsetninger og antagelser Forkortelser BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKTET Dagens situasjon Planforslaget IDENTIFISERTE UØNSKEDE HENDELSER ANALYSE AV RISIKO Liv og helse Ytre miljø Drift av planområdet Totalmatrise Kommentarer til risikobildet Ekstremvær EVALUERING AV RISIKO Evaluering av risiko Forslag til risikoreduserende tiltak KONKLUSJON REFERANSER VEDLEGG 1 Kartgrunnlag rasfare VEDLEGG 2 Kartgrunnlag flom (10, 50, 200 og 500) VEDLEGG 3 Detaljert risikoregister

5 ROS-ANALYSE 5 (32) SAMMENDRAG Norge AS har fått i oppdrag å gjennomføre en risikoanalyse knyttet til utbygging nord for ny Mjøndalen Stadion. Risikoanalysen har identifisert og analysert uønskede hendelser som kan inntreffe og deretter konsekvensvurdert hver enkelt risiko i forhold til 3 risikomål som er fastsatt i samarbeid med prosjektledelsen i. Disse målene er: Liv og helse fysiske og/ eller psykiske skader på mennesker som direkte følger av en uønsket hendelse. Ytre miljø hendelsens konsekvens i forhold til skade på ytre miljø (utslipp til luft, vann eller grunn, fysiske skader på landskap, plante- og dyreliv, støy etc). Drift av planområdet hendelsens påvirkning på driften av stadionområdet. Totalt er det i analysen identifisert 9 uønskede hendelser hvor hendelsen «Personskader som følge av radon over tillatt grenseverdi i nybygg» ikke er analysert. Av de 8 analyserte hendelsene er det ikke identifisert hendelser som er vurdert å ha høy risiko. Det er derimot identifisert 5 hendelser som er vurdert som middels risiko og 3 hendelser er vurdert som lav risiko. Samlet vurderes ikke risikonivået som kritisk. Det er ingen forhold ved planforslaget som tilsier at området tilføres nye risiki eller at området blir mer sårbart. I analyseprosessen er det identifisert forslag til risikoreduserende tiltak. Disse er: Forebygge skader ved flom; fokusere på drenering rundt bl.a. fotballstadion, utarbeide beredskapsplaner. Forebygge mot ulykker i anleggsfasen; sikre at området blir gjerdet inn i henhold til retningslinjer utenom arbeidstid, hvis leiregrunn eller lignende - sørge for at geotekniske anbefalinger blir implementert i prosjekteringen. Forebygge skader som følge av ras; vurdere nærliggende bekkeløp og dets muligheter for å utløse ras/skred Begrense konsekvenser av brann i leilighetskompleks, kontorbygg og parkeringsanlegg; Utarbeide beredskapsplaner, sikre gode rømningsmuligheter, implementere tilstrekkelig med utstyr for slukking av mindre branner og førstehjelp, installere branndetektorer.

6 6-(32) ROS-ANALYSE 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn og mål Risk Management gjennomførte i 2008 en ROS- analyse i forbindelse med omregulering av stadionområdet i Mjøndalen. Bakgrunn for den analyse var at Mjøndalen Idrettsforening (MIF) i lengre tid hadde vurdert mulighetene for en større utbygging av stadionområdet i Mjøndalen. For å få til dette måtte aktuelt område omreguleres, og i en reguleringsplanprosess er det der igjen krav om å utføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av de planlagte endringer for reguleringsområdet. Med bakgrunn i denne rapporten utarbeides nå dette dokumentet som en oppdatering av tidligere ROS-analyse. I forhold til grunnlaget for ROS-analysen fra 2008 er det gjort følgende endringer: - Området ved parkering til Mjøndalshallen og Vassenga er ikke gjenstand for denne planen - Reguleringsformål er ikke lenger idrettsanlegg/ forretning/ hotell, men er endret til bolig/ kontor/ tjenesteyting - Mjøndalen stadion er nå bygget slik at byggeområdet nord for stadion er blitt større enn ved forrige regulering. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal identifisere og analysere uønskede og usikre forhold tilknyttet det aktuelle området, og særskilt de endringer i risiko som reguleringsplanen kan medføre. Dette for å legge til rette for en systematisk og proaktiv håndtering av risiko, og derigjennom redusere antall og omfang på fremtidige uønskede hendelser. Analysen skal også kartlegge risikoreduserende tiltak, både planlagte tiltak og forslag til nye. De uønskede og usikre forholdene er konsekvensvurdert i forhold til 3 risikostyringsmål. Disse målene er: Liv og helse fysiske og/ eller psykiske skader på mennesker som følger direkte av en uønsket hendelse. Dette målet inkluderer konsekvenser for beboere, publikum på fotballstadion og naboer som kan berøres av hendelser på stadionområdet. Ytre miljø hendelsens konsekvens i forhold til skade på ytre miljø (utslipp til luft, vann eller grunn, fysiske skader på landskap, plante- og dyreliv, støy etc). Drift av planområdet hendelsens påvirkning på driften av stadionområdet. 1.2 Metode og fremgangsmåte ROS-analysen er gjennomført som en kvalitativ risikoanalyse. Metodikken er i samsvar med NS 5815 «Krav til risikovurderinger» og DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging». Analyseprosessen er delt inn i følgende trinn: 1. Oppstart/initiering 2. Identifikasjon av uønskede hendelser 3. Vurdering av sannsynligheter og konsekvenser 4. Identifikasjon av risikoreduserende tiltak 5. Dokumentering Risiko er i denne rapporten definert som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens. Alle identifiserte uønskede hendelser er gitt en sannsynlighet og en konsekvens i forhold til hvert risikomål. På bakgrunn av gitt sannsynlighet og konsekvens, plasseres hver hendelse i en risikomatrise. Matrisen rangerer hendelsene etter hvor alvorlig risikoen er. For ROS-analysen av

7 ROS-ANALYSE 7 (32) stadionområdet i Mjøndalen er det valgt en 3x3 matrise, dvs. en inndeling i 3 for både sannsynlighet og for konsekvens. Risikomatrisene er delt inn 3 risikoområder: Rød hendelser som havner i det røde området har høy risiko i forhold til hva som antas å være akseptabelt. Det anbefales at tiltak iverksettes for å redusere risiko. Gul hendelser som havner i det gule området har middels risiko. Det skal gjøres kost/nyttevurdering av tiltak for å se om det lønner seg å gjøre tiltak. Risikoer som blir liggende i det gule området, må overvåkes for å fange opp eventuelle endringer til det verre. Grønn hendelser som havner i det grønne området har lav risiko. Dette er risiko som antas å være akseptabel, og tiltak for å redusere risiko er ikke påkrevet. Risikomatrisen, som vist nedenfor, presenterer valgte akseptkriterier for denne analysen. Risikomål Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Meget sannsynlig Sannsynlig Lite sannsynlig Figur 1: Tom risikomatrise til bruk i det videre arbeidet Følgende sannsynlighetsinndeling ligger til grunn for analysen: Tabell 1: Sannsynlighetsinndeling Lite sannsynlig Sannsynlig Meget Sannsynlig Sjeldnere enn hvert 50. år Mellom hvert år Oftere enn hvert 5. år Tabellen under viser inndelingen av konsekvensskalaen for det enkelte mål. De må leses hver for seg da de ikke nødvendigvis er sammenlignbare. Eksempelvis mener vi ikke at betydelig miljøskade og dødsfall er likestilt.

8 8-(32) ROS-ANALYSE Tabell 2: Konsekvensinndeling tilknyttet hvert risikomål Risikomål Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Liv & helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Moderat, gjenopprettelig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Evakuering/ stengt drift 1-3 dager Stengt drift > 3 dager 1.3 Data Analysen er basert på data om planområdet, skisser og planer fra, og erfaringer fra lignende oppdrag. Det vurderes som at datagrunnlaget er tilfredsstillende for å gjennomføre vurderinger av sannsynlighet og mulige konsekvenser tilknyttet identifiserte uønskede hendelser. 1.4 Forutsetninger og antagelser Risikoanalysen tar utgangspunkt i de planer for stadionområdet som foreligger per 13. november Endringer i arealbruk som foreslås/ vurderes etter denne dato er ikke vurdert i risikoanalysen. Arbeidet forutsetter at de opplysningene som kommer frem under analysearbeidet er korrekte. Eksempler på dette kan være grunnlagsdata om området. 1.5 Forkortelser DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap NGU - Norges geologiske undersøkelse NS - Norsk Standard ROS - Risiko og sårbarhet

9 ROS-ANALYSE 9 (32) 2. BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKTET 2.1 Dagens situasjon Stadionområdet i Mjøndalen som ønskes utvidet og omregulert til nye formål ligger i ytterkant (i sør/øst) av Mjøndalen sentrum. Planområdet avgrenses av Drammensveien i nord, Skolegata i vest, samt Hagatjernsveien i øst. Figur 2: Planområdet for Mjøndalen stadion. Området er stort sett omgitt av boligbebyggelse, samt Mjøndalen skole og Mjøndalshallen/ MIFhuset. Figur 3: Foto av området sett fra den nye tribunen. Skolen ses til venstre i bildet.

10 10-(32) ROS-ANALYSE Figur 4: Foto av området sett fra Hagatjernsveien. Skolen ses rett frem og stadion til venstre i bildet. Figur 5: Flyfoto over området før ombyggingen av stadion.

11 ROS-ANALYSE 11 (32) Figur 6: Tidligere fotballstadion med løpebane og tribuner. Til venstre i bildet skimtes Mjøndalen skole, og bak tribunen til høyre går Hagatjernveien. 2.2 Planforslaget Hovedformålet med planen er å legge til rette for boligbygging nord for den nybygde stadion. For øvrig skal planarbeidet oppgradere gjeldende plan til ny PBL og rette opp formål slik at disse stemmer med virkeligheten etter byggingen av MIFs nye stadion. I forbindelse med videre utvikling av Mjøndalen stadion, planlegges det å bygge nye lokaler rundt den nye banen, med nærings-, undervisning- eller idrettsfunksjoner. Mot Hagatjernsveien planlegges det å bygge et lokale på opptil 4 etasjer. Nord for banen ønskes det å bygge 7 boligbygg med felles parkeringsetasje i bunnen. Reguleringsplanen legger opp til litt fleksibilitet i forhold til at det også kan bli kontorer og eller omsorgsboliger eller lignende i dette området.

12 12-(32) ROS-ANALYSE 3. IDENTIFISERTE UØNSKEDE HENDELSER Følgende uønskede hendelser ble identifisert under arbeidet (beskrivelse av den enkelte risiko er gitt i vedlegg): Tabell 3: Liste med identifiserte uønskede hendelser Nr Risiko 1. Flom 2. Bygg tatt av skred/ras 3. Bilbrann/ brann i parkeringsanlegg 4. Brann/ eksplosjon i fyringsanlegg for bioenergi 5. Storbrann i leilighetskompleks/omsorgsboliger 6. Brann i kontorbygg/ næringsvirksomhet på området 7. Ulykke i forbindelse med etterfylling av flis til fyringsanlegg 8. Ulykker i anleggsfasen 9. Personskader som følge av radon over tillatt grenseverdi i nybygg* * Kommentar til identifisert risiko nr 9.: Radonrapport fra over Nedre Eiker kommune tilsier at kommunen kan ha stedvise radonproblemer. Områder med alunskifer, uranrike granitter eller pegmatitter i kombinasjon med løsmasser eller morenegrunn er mer utsatt enn andre. Planområdet har, i henhold til geotekniske grunnundersøkelser, store forekomster av sandige masser og leire oppå stein eller morene. Ergo vet man at det kan forekomme radon på dette området og det kan bli et problem i bygg med kjellere eller hvor personer skal bo dersom det ikke gjøres tiltak. Det er derimot ganske enkle tiltak som kan gjennomføres for å forhindre radon i bygg, blant annet ved å legge membran under bygningen for å forhindre gjennomsiging av radongass. I dette tilfellet skal det ikke bygges boliger på dette området og heller ikke kjellere i bygg. I tillegg er det kun sporadiske personopphold i planområdet siden personer kun skal arbeide her. Det er satt i gang undersøkelser av radoninnholdet i grunnen. Eventuell risiko vurderes når resultatene av undersøkelsen foreligger. Risikoen er derfor ikke analysert videre i denne omgang.

13 ROS-ANALYSE 13 (32) 4. ANALYSE AV RISIKO De identifiserte risikoene ble i analysearbeidet gitt en sannsynlighet og en konsekvens for det enkelte mål. Merk at sannsynligheten for hendelsen er den samme uansett risikomål, mens en hendelse kan ha ulik konsekvens for hvert mål. Resultatet er presentert i risikomatrisene nedenfor, én matrise for hvert mål. Tallene i matrisen tilsvarer nummeret på hver hendelse. 4.1 Liv og helse Liv og helse Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Meget sannsynlig Sannsynlig 3 8 Lite sannsynlig 4, 6, 7 2, 5 Figur 7: Risikomatrise for Liv og helse 4.2 Ytre miljø Ytre miljø Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Meget sannsynlig Sannsynlig 3 1 Lite sannsynlig 4, 5 Figur 8: Risikomatrise for Ytre miljø

14 14-(32) ROS-ANALYSE 4.3 Drift av planområdet Drift av planområdet Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Meget sannsynlig Sannsynlig 1, 3 Lite sannsynlig 7 2, 6 Figur 9: Risikomatrise for Drift av planområdet 4.4 Totalmatrise Total Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Meget sannsynlig Sannsynlig 1, 3, 8 Lite sannsynlig 4, 6, 7 2, 5 Figur 10: Totalmatrise

15 ROS-ANALYSE 15 (32) 4.5 Kommentarer til risikobildet Ekstremvær Med ekstremvær menes vær som kan skade naturen, mennesker og verdier. Skader oppstår når mennesker og omgivelser ikke er tilpasset de ekstreme værforholdene. Manglende tilpasning kan skyldes at ekstremværet har inntruffet svært sjelden, eller kanskje aldri etter at bosetning har funnet sted 1. Innenfor ekstremvær benyttes ulike klimaparametre slik som temperatur, nedbør og vind. Mjøndalen ansees ikke for å være spesielt utsatt for ekstremvær i forhold til andre deler av landet, eksempelvis Nord-Norge. Generelt sett skal bygg stå i 50 til 100 år og blir dimensjonert ut fra dagens normer og regelverk som bygger på forventninger om fortsatt lite ekstremvær. Forskning om endringer i ekstremværet innenfor en periode på år sier følgende om været 2 : Årlig gjennomsnittstemperatur stiger med 2,5-3,5 grader C og vinteren blir mildere med minimumstemperaturer 2,5-4 grader C over dagens nivå. Dette vil redusere fyringsbehovet. På Østlandet vil nedbøren øke med mellom 15 og 20 % høst og vinter, mens det i sommerhalvåret vil bli en reduksjon i nedbøren med opptil 15 %. Det vil kun være små endringer i vindforhold, men med inntil 4 flere døgn med stiv- til sterk kuling. Dager med sterk vind gjør at løse deler, fasadeskilt, flaggstenger etc må sikres godt for ikke å gjøre skade. Dersom nedbøren faller som tung snø om vinteren vil sannsynligheten for overlast øke. Tak på bygninger hvor mange personer oppholder seg (eksempelvis store haller) er imidlertid ikke større enn at det kan måkes av eget personell ved helt spesielle forhold. I følge Naturskadeloven 20 har kommunen hovedansvaret for sikring mot naturskader og kan styre arealdisponeringen i flere prosesser: Arealdelen i kommuneplanen Reguleringsplan og/eller utbyggingsplan (bebyggelsesplan) Ved søknad om byggetillatelse Videre er det viktig å unngå at det bygges inn ekstra sårbarhet i samfunnet. Skader som oppstår som følge av værforhold trenger ikke bare skyldes klimaendringer. Cicero påpeker at neglisjert risiko kan medføre at noen områder har dårlig klimatilpasset bebyggelse og infrastruktur. Utstrakt asfaltering, avskoging og fjerning av bekker er eksempler som kan få alvorlige konsekvenser for blant annet avrenningen noe som øker faren for flom. Ledningsnettets kapasitet vil også være avgjørende for graden av flomskade. Etablering av beredskap ansees ikke for å være tilstrekkelig eller hensiktsmessig for å imøtekomme denne fremtidige situasjonen. 1 Definisjon er hentet fra RegClim 2 RegClim Norges klima om 100 år usikkerheter og risiko (2005)

16 16-(32) ROS-ANALYSE 5. EVALUERING AV RISIKO 5.1 Evaluering av risiko Nedenfor er de identifiserte uønskede hendelsene satt inn i tabell med risiko tilknyttet de tre risikomålene og total risiko. # Uønsket hendelse Liv og helse Ytre miljø Drift Total 1 Flom Ingen konsekvens Middels risiko 2 Bygg tatt av skred/ras Middels risiko Ingen 3 Bilbrann/ brann i parkeringsanlegg konsekvens Middels risiko Lav risiko Lav risiko Lav risiko Middels risiko Middels risiko Middels risiko Middels risiko 4 Brann/ eksplosjon i fyringsanlegg for bioenergi 5 Storbrann i leilighetskompleks/ omsorgsboliger Lav risiko Lav risiko Ingen konsekvens Middels risiko Lav risiko Ingen konsekvens Lav risiko Middels risiko 6 Brann i kontorbygg/ næringsvirksomhet på området Lav risiko Ingen konsekvens Lav risiko Lav risiko 7 Ulykke i forbindelse med etterfylling av flis til fyringsanlegg Lav risiko Ingen konsekvens Lav risiko Lav risiko 8 Ulykker i anleggsfasen Middels risiko Ingen konsekvens Ingen konsekvens Middels risiko Som tabellen ovenfor viser så er det ingen av de identifiserte uønskede hendelsen som vurderes å medføre høy risiko. 5 av hendelsene vurderes som middels risiko, mens 3 hendelser vurderes som lav risiko. 5.2 Forslag til risikoreduserende tiltak Under listes de tiltak som er identifisert i analyseprosessen. Fargen i høyre kolonne tilsier risikonivået på den tilknyttede risiko. har ikke vurdert kostnadene knyttet til tiltakene, og har dermed ikke tatt stilling til om nytten kan være lavere enn kostnadene. Tiltakene bør derfor vurderes videre før de eventuelt gjennomføres. Tiltakene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.

17 ROS-ANALYSE 17 (32) Tabell 4: Liste med identifiserte risikoreduserende tiltak Nr Tiltak Beskrivelse Tilknyttet risiko T-1 Forebygge skader ved flom. Fokusere på drenering rundt bl.a. fotballstadion. Utarbeide beredskapsplaner. 1 T-2 Forebygge mot ulykker i anleggsfasen Sikre at området blir gjerdet inn i henhold til retningslinjer utenom arbeidstid. Hvis leiregrunn eller lignende - sørge for at geotekniske anbefalinger blir implementert i prosjekteringen. 8 T-3 Forebygge skader som følge av ras. Vurdere nærliggende bekkeløp og dets muligheter for å utløse ras/skred. 2 T-4 Begrense konsekvenser av brann i leilighetskompleks, kontorbygg og parkeringsanlegg. Utarbeide beredskapsplaner. Sikre gode rømningsmuligheter. Implementere tilstrekkelig med utstyr for slukking av mindre branner og førstehjelp. Installere branndetektorer

18 18-(32) ROS-ANALYSE 6. KONKLUSJON Totalt er det i analysen identifisert 9 uønskede hendelser hvor hendelsen «Personskader som følge av radon over tillatt grenseverdi i nybygg» ikke er analysert. Av de 8 analyserte hendelsene er det ikke identifisert hendelser som er vurdert å ha høy risiko. Det er derimot identifisert 5 hendelser som er vurdert som middels risiko og 3 hendelser er vurdert som lav risiko. Samlet vurderes ikke risikonivået som kritisk. Det er ingen forhold ved planforslaget som tilsier at området tilføres nye risiki eller at området blir mer sårbart. I analyseprosessen er det identifisert forslag til risikoreduserende tiltak. Disse er: Forebygge skader ved flom; fokusere på drenering rundt bl.a. fotballstadion, utarbeide beredskapsplaner. Forebygge mot ulykker i anleggsfasen; sikre at området blir gjerdet inn i henhold til retningslinjer utenom arbeidstid, hvis leiregrunn eller lignende - sørge for at geotekniske anbefalinger blir implementert i prosjekteringen. Forebygge skader som følge av ras; vurdere nærliggende bekkeløp og dets muligheter for å utløse ras/skred Begrense konsekvenser av brann i leilighetskompleks, kontorbygg og parkeringsanlegg; Utarbeide beredskapsplaner, sikre gode rømningsmuligheter, implementere tilstrekkelig med utstyr for slukking av mindre branner og førstehjelp, installere branndetektorer. 7. REFERANSER /1/ Meteorologiske institutt - RegClim /2/ planbeskrivelse /3/ NGU kartgrunnlag: - Ras - Flom /4/ Nedre Eiker kommune Radonrapport fra

19 ROS-ANALYSE 19 (32) VEDLEGG 1 KARTGRUNNLAG RASFARE Ramboll

20 20 (32) ROS-ANALYSE VEDLEGG 2 KARTGRUNNLAG FLOM (10, 50, 200 OG 500)

21 ROS-ANALYSE 21 (32) Ramboll

22 22 (32) ROS-ANALYSE

23 ROS-ANALYSE 23 (32) Ramboll

24 24 (32) ROS-ANALYSE VEDLEGG 3 DETALJERT RISIKOREGISTER

25 ROS-ANALYSE 25 (32) Risiko: 1. Flom Beskrivelse Årsak til hendelse: Konsekvensbeskrivelse: Frekvensbeskrivelse: Høy vannstand i Drammenselva pga snøsmelting og kraftig nedbør. Springflo. Hvis hele stadionområdet blir oversvømt, kan dette gi vannskader på bygninger. Utearealer kan bli ødelagt. Vann kan sige inn i parkeringshuset. Hvis 50-årsflommen først inntreffer, vil hele Mjøndalen sentrum ligge under vann. Prognoser tilsier villere, våtere og varmere klima. Allerede ved en 10 årsflom indikerer NVEs flomsonekart at det kan være fare for oversvømmelse i bakkant av eksisterende idrettshall like ved stadion. Dette er et lavpunkt som ikke har direkte forbindelse med Drammenselva, men som kan oversvømmes. Ved en 50 årsflom viser NVEs flomsonekart at hele området med eksisterende idrettshall, parkeringsplass og området med ny idrettshall, fotballbane og boligblokker vil ligge under vann. Risikovurdering Frekvens: Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig > 50 år 5-50 år < 5 år Konsekvens: Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Risiko Evakuering / stengt drift 1-3 Drift av Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Stengt drift > 3 dager Middels dager planområdet Moderat, gjenopprettelig Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Ytre miljø Middels miljøskade Liv og helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Liv og helse Planlagte tiltak: Forslag til nye tiltak: Fokusere på drenering rundt bl.a. fotballstadion. Utarbeide beredskapsplaner for håndtering av slike hendelser. Ramboll

26 26 (32) ROS-ANALYSE Risiko: 2. Bygg tatt av skred/ras Beskrivelse Årsak til hendelse: Konsekvensbeskrivelse: Frekvensbeskrivelse: I nærheten av planområdet går det et bekkeløp med utspring fra Hagatjern og Åsendammen. Under stor vannføring vil dette bekkeløpet kunne grave med seg jordmasser og gjøre grunnen utstabil. Gravearbeid i løs grunn kan utløse ras. Bygg og anlegg kan få materielle skader av mindre grad. Vil mest trolig kun gi setningsskader for nærliggende bygg. I verste fall kan det påvirke parkeringshuset i maksimalt 3 dager, mest trolig mindre driftsforstyrrelser. NGU har kartlagt område for kvikkleire og planområdet ligger ikke innenfor denne sonen. Planområdet har, i henhold til geotekniske grunnundersøkelser, store forekomster av sandige masser og leire oppå stein eller morene. Risikovurdering Frekvens: Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig > 50 år 5-50 år < 5 år Konsekvens: Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Risiko Evakuering / stengt drift 1-3 Drift av Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Stengt drift > 3 dager Lav dager planområdet Moderat, gjenopprettelig Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Ytre miljø miljøskade Liv og helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Liv og helse Middels Planlagte tiltak: Forslag til nye tiltak: Vurdere bekkeløpet og muligheter for ras/skred.

27 ROS-ANALYSE 27 (32) Risiko: 3. Bilbrann/ brann i parkeringsanlegg Beskrivelse Årsak til hendelse: Konsekvensbeskrivelse: Frekvensbeskrivelse: Tekniske feil eller lignende vil kunne forårsake bilbrann. Hendelsen kan også være påsatt. Det vil oppstå kraftig røykutvikling og P-huset kan påføres skader. Lokal luftforurensning kan forekomme pga kraftig røykutvikling. Det vil være nødvendig å evakuere området. Det er regnet at det skal bli ca. 670 parkeringsplasser innenfor hele planområdet ved Mjøndalen stadion. Det er tiltenkt 150 plasser nord for hotellet og handelsområdet, 70 plasser syd for Mjøndalshallen og 450 plasser i parkeringshuset. Det er også snakk om plasser som er reservert for Mjøndalen skole. Disse skal trolig ligge under vestre tribune. Bilbrann eller brann i parkeringsanlegg vurderes som mindre sannsynlig, ettersom bilbranner hovedsakelig oppstår i bratte stigninger og lignende. Risikovurdering Frekvens: Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig > 50 år 5-50 år < 5 år Konsekvens: Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Risiko Evakuering / stengt drift 1-3 Drift av Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Stengt drift > 3 dager Middels dager planområdet Moderat, gjenopprettelig Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Ytre miljø Lav miljøskade Liv og helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Liv og helse Lav Planlagte tiltak: Forslag til nye tiltak: Det bygges i henhold til gjeldende forskrifter med riktige dimensjoner for ventilasjon. Implementere tilstrekkelig med utstyr for slukking av mindre branner og førstehjelp, samt branndetektorer. Ramboll

28 28 (32) ROS-ANALYSE Risiko: Beskrivelse Årsak til hendelse: Konsekvensbeskrivelse: 4. Brann/ eksplosjon i fyringsanlegg for bioenergi Det oppstår en svikt i forbrenningsprosessen. Materielle skader i fyringsanlegget og muligens noe på parkeringshuset. Det vil kunne oppstå lokal luftforurensning. Fare for personskader dersom personer på vei til/fra parkeringshuset befinner seg i nærheten akkurat på dette tidspunktet. Frekvensbeskrivelse: Eiker Bioenergi kjenner ikke til noen tilfeller av eksplosjon i tilsvarende fyringsanlegg. Det finnes flere sikkerhetsmekanismer i forbrenningsanlegget som skal tre inn ved eventuelle feilmekanismer. Det stilles i tillegg veldig strenge krav til slike fyringsanlegg. Sannsynligheten vurderes lav. Risikovurdering Frekvens: Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig > 50 år 5-50 år < 5 år Konsekvens: Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Risiko Evakuering / stengt drift 1-3 Drift av Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Stengt drift > 3 dager dager planområdet Moderat, gjenopprettelig Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Ytre miljø Lav miljøskade Liv og helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Liv og helse Lav Planlagte tiltak: Fyringsanlegget plasseres i eget bygg. Forslag til nye tiltak:

29 ROS-ANALYSE 29 (32) Risiko: Beskrivelse Årsak til hendelse: Konsekvensbeskrivelse: Frekvensbeskrivelse: 5. Storbrann i leilighetskompleks/omsorgsboliger Feil i elektrisk anlegg. Brannen kan være påsatt. Totalskadet boliger. Det vil være nødvendig å evakuere nærområdene. I verste fall kan hendelsen medføre dødsfall blant beboere. Hendelsen vurderes som lite sannsynlig. Risikovurdering Frekvens: Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig > 50 år 5-50 år < 5 år Konsekvens: Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Risiko Evakuering / stengt drift 1-3 Drift av Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Stengt drift > 3 dager dager planområdet Moderat, gjenopprettelig Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Ytre miljø Lav miljøskade Liv og helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Liv og helse Middels Planlagte tiltak: Forslag til nye tiltak: Utarbeide beredskapsplan. Ramboll

30 30 (32) ROS-ANALYSE Risiko: 6. Brann i kontorbygg/ næringsvirksomhet på området Beskrivelse Årsak til hendelse: Konsekvensbeskrivelse: Feil i elektrisk anlegg og utstyr. Uhell med åpen ild. Brann i frityrkoker/ kjøkkenutstyr. Evakuering av nærområdene. Mulig personskader blant de ansatte/ personer som oppholder seg i det aktuelle bygget. Stengt drift. Frekvensbeskrivelse: Hendelsen vurderes som lite sannsynlig. Risikovurdering Frekvens: Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig > 50 år 5-50 år < 5 år Konsekvens: Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Risiko Evakuering / stengt drift 1-3 Drift av Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Stengt drift > 3 dager Lav dager planområdet Moderat, gjenopprettelig Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Ytre miljø miljøskade Liv og helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Liv og helse Lav Planlagte tiltak: Forslag til nye tiltak: Utarbeide beredskapsplan. Sikre gode rømningsmuligheter.

31 ROS-ANALYSE 31 (32) Risiko: 7. Ulykke i forbindelse med etterfylling av flis til fyringsanlegg Beskrivelse Årsak til hendelse: Konsekvensbeskrivelse: Traktor med henger/lastebil med flis kolliderer med bygningen, andre trafikanter eller gående på området under innkjøring til påfyllingssted. Personskader hos skolebarn/ andre som benytter samme trasé som traktoren. Materielle skader. Frekvensbeskrivelse: Det vil anslagsvis være behov for etterfylling av flis 2 ganger per uke. Transporten av flis vil mest sannsynlig være med traktor med henger. Risikovurdering Frekvens: Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig > 50 år 5-50 år < 5 år Konsekvens: Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Risiko Evakuering / stengt drift 1-3 Drift av Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Stengt drift > 3 dager Lav dager planområdet Moderat, gjenopprettelig Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Ytre miljø miljøskade Liv og helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Liv og helse Lav Planlagte tiltak: Det gjennomføres trafikkutredning for planområdet. Forslag til nye tiltak: Ramboll

32 32 (32) ROS-ANALYSE Risiko: Beskrivelse Årsak til hendelse: Konsekvensbeskrivelse: Frekvensbeskrivelse: Risikovurdering 8. Ulykker i anleggsfasen Skred, trafikkulykker (ulykker med motoriserte kjøretøy, samt påkjørsel myke trafikanter). Ulykke under lek/fritid (problematikk tilknyttet byggegrop, inngjerdinger, fallskader, etc) Personskader hos skolebarn/ andre som benytter nærliggende område. Anleggsområdet vil ligge nært inntil skole og etablert boligområde. Anleggsperiodens varighet vil avhenge av salget på leilighetene. I en anleggsperiode vil sannsynligheten for ulykker øke da det er stor aktivitet med maskiner og lignende. Frekvens: Lite sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig > 50 år 5-50 år < 5 år Konsekvens: Lite alvorlig Alvorlig Meget alvorlig Risiko Evakuering / stengt drift 1-3 Drift av Drift av planområdet Mindre driftsforstyrrelser Stengt drift > 3 dager dager planområdet Moderat, gjenopprettelig Ytre miljø Mindre, kortvarig miljøskade Alvorlig, uopprettelig miljøskade Ytre miljø miljøskade Liv og helse Mindre skade Alvorlig skade (med sykehusinnleggelse) Varig mén/ dødsfall Liv og helse Middels Planlagte tiltak: Forslag til nye tiltak: Sikre at området blir gjerdet inn i henhold til retningslinjer utenom arbeidstid. Hvis leiregrunn eller lignende - sørge for at geotekniske anbefalinger blir implementert i prosjekteringen.

RAPPORT ROS-ANALYSE SVINGEN BOLIGFELT

RAPPORT ROS-ANALYSE SVINGEN BOLIGFELT Beregnet til Hus og Eiendom AS Dokument type Rapport Dato 2010-10-27 RAPPORT ROS-ANALYSE SVINGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE SVINGEN BOLIGFELT Revisjon 01 Dato 2010-10-27 Utført av Linn Gulbrandsen Godkjent

Detaljer

Reguleringsplan Floa Galoppen - Bure---

Reguleringsplan Floa Galoppen - Bure--- Rambøll Norge AS Reguleringsplan Floa Galoppen - Bure--- Fredrikstad kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse (Rev.0) 2005-09-01 Risiko- og sårb arh etsa nalyse Floa Galoppen - Bure Rapport Oppdragsnr.: 1060178

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsgiver USBL Rapporttype ROS-analyse 2014-09-02 HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (8) HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1350002009 Oppdragsnavn: Heggen boligfelt, detaljregulering

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

RAPPORT ROS-ANALYSE LERVIKVEIEN 31

RAPPORT ROS-ANALYSE LERVIKVEIEN 31 Beregnet til Manstad Utvikling AS Dokument type Rapport Dato 2009-11-10 RAPPORT ROS-ANALYSE LERVIKVEIEN 31 ROS-ANALYSE LERVIKVEIEN 31 Revisjon 00 Dato 2009-11-10 Utført av Linn Gulbrandsen Kontrollert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse ÅS KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Utarbeidet av: Magnus Ohren, Rådgiver, Ås kommune 07.09.2015 1 Innledning 1.1 Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Kaldvellfjorden Eiendom AS. ROS-Analyse for Tjuholla boligområde

Kaldvellfjorden Eiendom AS. ROS-Analyse for Tjuholla boligområde Kaldvellfjorden Eiendom AS ROS-Analyse for Tjuholla boligområde RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 18558001 17.03.2016 Kunde: Kaldvellfjorden Eiendom AS ROS-Analyse Tjuholia boligområde Sammendrag:

Detaljer

RAPPORT ROS-ANALYSE ST03

RAPPORT ROS-ANALYSE ST03 Beregnet til Aria AS Dokument type Rapport Dato 2009-05-25 RAPPORT ROS-ANALYSE ST03 RAPPORT ROS-ANALYSE ST03 Revisjon 0 Dato 2009-05-25 Utført av TAD Kontrollert av GKM/HOS Godkjent av Beskrivelse TAD

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune.

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. Holmsbu Eiendom AS Risiko og sårbarhetsanalyse Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. I henhold til 4-3 i

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-01-21 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 2. Vestvågøy kommune Plan og teknikk RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Kommunedelplan areal for: Ballstad planid.2012 03 Stamsund planid.2012 04 Bøstad planid.2012 05 LeknesGravdal planid.2012

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Moane - Saggrenda

ROS-analyse for reguleringsplan E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Moane - Saggrenda Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Moane - Saggrenda Dato: 2016-11-17 Skrevet av: Kristi K. Galleberg Kvalitetskontroll: Lasse Berge Innhold 1. Bakgrunn... 2

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for miljøkonsekvensanalyse og ROS-analyse.

Detaljer

ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden

ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden 2017-03-22 Side 1 av 7 1 2017-03-22 ROS-analyse Eidslunden Pål S Gauteplass Håvar Brøndbo Håvar Brøndbo Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN KATRINEÅSEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN KATRINEÅSEN Oppdragsgiver Johan Engen Rapporttype Rapport 2010-3-1 ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN KATRINEÅSEN REGULERINGSPLAN KATRINEÅSEN 3 (26) ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN KATRINEÅSEN Oppdragsnr.: 2090468 Oppdragsnavn:

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap Rapporttype ROS-analyse 07.10.2014 GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115

Detaljer

Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato:

Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato: HØGDEBASSENG H18 VEG- OG UTVENDIG VA- ANLEGG SHA PLAN PROSJEKTERINGSFASEN Prosjekt nr.: Prosjekt: Dato: 146962 Høgdebasseng H18 Veg- og utvendig VA-anlegg 04.09.2014 Generelt I forbindelse med utarbeiding

Detaljer

Oppdragsgiver. Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag. Rapporttype. ROS-analyse. Dato xx-xx ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag. Rapporttype. ROS-analyse. Dato xx-xx ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-xx-xx ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) Oppdragsnr.: 4110099 Oppdragsnavn: ROS-analyse Dokument nr.: [Tekst]

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

REGULERINGSPLAN ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Sandnes Tomteselskap Rapporttype Rapport 2010-06-10 REGULERINGSPLAN 2007 127 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (47) REGULERINGSPLAN 2007 127 ROS-ANALYSE Oppdragsnr. 8090129 Oppdragsnavn Bistand

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Dokument type Risiko og sårbarhetsanalyse Dato 2017-07-07 DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Revisjon 00 Dato 2017/07/07

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering.

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. RISIKO OG SÅRBARHET ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. Det er foretatt en ROS-analyse av

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Sak : Forfatter : Planforslag ved : Reguleringsendring Sentrumsområdet, Neskollen. Romerike Arkitekter AS v/ ark. Anita S. Hagen Romerike Arkitekter AS v/ ark.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN Oppdragsgiver tatens vegvesen Rapporttype RO-analyse. Vedlegg til reguleringsplan. Dato 24/01 2013 RIIKO- OG ÅRBARHT- AALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG RIIKO- OG ÅRBARHTAALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG Revisjon Dato

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 669 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad Januar 2016 1. Innledning Denne

Detaljer

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen. Risiko- og sårbarhetsanalyse Revisjon av kommunedelplan for Lade og Leangen Risiko- og sårbarhetsanalyse Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Forutsetninger Oppsummering og forslag til tiltak Kommentarer til analysen Ved analysens

Detaljer

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL.

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. PLAN NR. 2014 132, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JULI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting til forslag

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 664 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mars 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Rennesøy Kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand, Plan 2013 006 tegningsnummer 1-7

Rennesøy Kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand, Plan 2013 006 tegningsnummer 1-7 Rennesøy Kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand, Plan 2013 006 tegningsnummer 1-7 Datert: 31.10.2014 Sist revidert: Utarbeidet av Marita

Detaljer

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo Webjørn Finsland Avdeling for geodata Plan- og temakartenheten Webjorn.finsland@pbe.oslo.kommune.no Vedtatt 23. september 2015 https://www.oslo.kommune.no/politikk-ogadministrasjon/politikk/kommuneplan/

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune ROS-analyse for Drammen Kommuneplanen Kommunedelplaner Reguleringsplaner Temakart Veiledere Byggesaker Tilknytning til VA

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger

R102 Retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger R102 Retningslinjer for gjennomføring av 1. HENSIKT 1.1 Formål Formålet med retningslinjen er å sikre at det gjennomføres årlig risikovurdering av arbeidsoppgavene som utføres på gjenvinningsstasjonene

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

ROS-analyse - Fv. 216 Skauboringen holdeplass og Langsethgutua Desember 2016

ROS-analyse - Fv. 216 Skauboringen holdeplass og Langsethgutua Desember 2016 ROS-analyse Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

JONSVOLLSKVARTALET ROS-ANALYSE

JONSVOLLSKVARTALET ROS-ANALYSE Beregnet til Jonsvollskvartalet AS Dokument type Rapport Dato 2009-06-26 JONSVOLLSKVARTALET ROS-ANALYSE JONSVOLLSKVARTALET ROS-ANALYSE Revisjon 2 Dato 2009-06-26 Utført av LGN Kontrollert av GKM Godkjent

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

REGULERINGENDRING ELVEROM ENKEL ROS - ANALYSE

REGULERINGENDRING ELVEROM ENKEL ROS - ANALYSE Oppdragsgiver Nordre Land kommune Rapporttype ROS 2014-05-09 REGULERINGENDRING ELVEROM ENKEL ROS - ANALYSE ENKEL ROS - ANALYSE 3 (12) REGULERINGENDRING ELVEROM ENKEL ROS - ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003207

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill

SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Vedlegg: Sjekkliste for bruk i planarbeid med kommuneplanens arealdel og reguleringsplan: Plannavn: Utført av: Holstadåsen Øst Frank van den

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Vurdering av risiko og sårbarhet

Vurdering av risiko og sårbarhet Vurdering av risiko og sårbarhet Nedenfor gis en oversikt over kategoriseringen og akseptgrad ved ulike kombinasjoner, som benyttes ved risikoanalysen. Sannsynlighetskategori 1. Lite sannsynlig Sjeldnere

Detaljer

Velkommen til Fagseminar om Klimatilpasning

Velkommen til Fagseminar om Klimatilpasning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Velkommen til Fagseminar om Klimatilpasning DSB Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Klimatilpasningsseminar Fylkesberedskapssjef

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid )

RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) RISIKOANALYSE (Grovanalyse-Hazid ) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: PRO 3484 AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as,

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as, REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE NORD FOR MYRENE SKOLE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as, 006.14 ( Analysen er tatt ut av underkapittel 8.3 i plankonsulentens planbeskrivelse. I kapittelet

Detaljer

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid 630000 0.11.013 Under arbeidet med tilstøtende reguleringsplan er det gjennomført geologisk undersøkelse som også omfatter dette planområdet. Undersøkelsen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Ny 8 avd. Barnehage på Kløfta Forfatter: Håvard Skarstein (Pir II Oslo AS) Forslagsstiller til planforslag: Pir II Oslo AS, på vegne av Ullensaker kommune Dato: 02.04.2013.

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR ROS-ANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANGBRO OVER ELVEGATEN PLAN NR. 2013 120 Tabell 1: Sannsynlighet Sannsynlighet Beskrivelse/Frekvens 1. Utelukket Inntreffer sjeldnere enn en gang pr 100 år, men oftere

Detaljer

SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE

SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Skeikampen Pluss BA, Follebu skiklubb, Gausdal Skilag, Tretten Skiskytterlag og Vestringen IL Rapporttype ROS-analyse 2014-08-27 SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan «Bratholt skog II» Lunner

Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan «Bratholt skog II» Lunner ROS- ANALYSE DOKUMENTINFORMASJON VEDLEGG 9 Oppdragsgiver: Paal og Halvard Lunder Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan del av 109/15 Lunner Utgave/dato: 1 / 30.5.2016 Arkivreferanse:

Detaljer

ROS analyse - Ulvåmoen massetak

ROS analyse - Ulvåmoen massetak ROS analyse - Ulvåmoen massetak Bakgrunn Hensikten med denne ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

RAPPORT. ROS-analyse Reguleringsplan for fv.27 Muen rasteplass

RAPPORT. ROS-analyse Reguleringsplan for fv.27 Muen rasteplass RAPPORT ROS-analyse Reguleringsplan for fv.27 Muen rasteplass INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av detaljregulering

Detaljer

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E

Beregnet til. Dokumentasjon. Rapporttype. Rapport. Dato R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E Beregnet til Dokumentasjon Rapporttype Rapport Dato 2014-05 - 2 1 R O S - AN AL YS E B R E K S TAD VE S TR E BREKSTAD VESTRE 2 (10) ROS-ANALYSE BREKSTAD VESTRE Oppdragsnr.: 1350003150 Oppdragsnavn: Brekstad

Detaljer

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Sevesokonferansen 2013 Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Vibeke Henden Nilssen, DSB 1 Bakgrunn problemstilling DSB har ansvar gjennom

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan: Kverndalen 67B Kommune: Bamble Kommune Forslagsstiller: Sverre Smemo Dato: 4 Juli 2016 Skrevet av: Sverre Smemo Kvalitetskontroll: Marion Smemo 1 Bakgrunn

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer