BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL OG ULYKKER KROER SKOLE/SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL OG ULYKKER KROER SKOLE/SFO"

Transkript

1 BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL OG ULYKKER KROER SKOLE/SFO Kroer skole Vår 2012

2 Innledning Denne beredskapsplanen er ment å være en håndsrekning til skolens og SFO s personale hvis en ulykke eller et dødsfall finner sted. Målsettingen er å gjøre ansatte på skolen og SFO best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og/eller dødsfall. Det er lett å skyve problemer som har med sorg og død å gjøre foran seg med håp om at noe slikt ikke inntreffer på vår skole. Med en slik holdning kan man en dag stå der spørrende og forvirret, fordi en ulykke eller et dødsfall virkelig finner sted: Hva gjør vi nå? - I en slik situasjon vil det på mange måter være vanskelig å takle det tragiske på en god måte. Å være best mulig forberedt, både mentalt som praktisk, kan være av avgjørende betydning for både elever og lærere. Det er av største betydning at vi over tid bearbeider disse forholdene i skolens personale og gjerne i forhold til elevenes foreldre. Bare slik kan en beredskapsplan fungere etter sin hensikt. Om skolen skulle rammes av en ulykke eller et dødsfall, har vi håp om at denne planen skal være til hjelp i en vanskelig situasjon. Husk: Vi skal være medmennesker. Planen er et forpliktende dokument for alle ansatte ved Kroer skole og SFO og skal sikre at de ansatte er best mulig forberedt dersom ulykker og/eller dødsfall inntreffer. Planen skal i sin helhet til en hver tid være oppdatert og gjort kjent for personalet hver høst. Den skal være tilgjengelig på personalrommet, på hvert team, forkontoret, SFO og hos helsesøster. Kroer skole Kristin Johnsrud Evang rektor Kroer skole 2

3 Innhold INFORMASJON Viktige telefonnumre s.4 Beredskapsgruppa s.5 1. DØDSFALL (ELEV) s Umiddelbart etter dødsfallet s Begravelsesdagen s Etterarbeid s.7 2. DØDSFALL (PERSONALE) s Umiddelbart etter dødsfallet s Begravelsesdagen s Etterarbeid s.8 3. NÅR ELEV MISTER EN AV SINE NÆRMESTE (FORELDRE/SØSKEN) s Tiden etter dødsfallet s Begravelsesdagen s.9 4. ALVORLIGE ULYKKER VED SKOLEN s Strakstiltak på ulykkesstedet s Varsling s Etterarbeid s RUTINER NÅR BARN BLIR BORTE PÅ SKOLEN ELLER SFO s Når elev blir borte når man går på tur s Når elev blir borte på skolen eller SFO s BEREDSKAP VED VOLD OG TRUSLER MOT EN ANSATT s Når volden/trusselen blir oppdaget s Videre arbeid s BEREDSKAP VED VOLD MOT ELEVER OG s.14 ALVORLIGE ELEVKONFLIKTER 7.1 Iverksetting s Når volden/konflikten blir oppdaget s Videre arbeid s.14 Oversikt over vedlegg 15 a. Sorgreaksjoner hos barn og unge 16 b. Klasseromssamtale/gruppesamtale 18 c. Minnestund på skolen 20 d. Takling av media 21 e. Informasjon til hjemmene 22 f. Oversikt over egnet litteratur 23 g. Forslag til sanger og musikk 25 3

4 Viktige telefonnumre: BEREDSKAPSGRUPPEN VED KROER SKOLE: * Rektor Kristin Johnsrud Evang / * SFO-leder Geir Bjerkreim / * Sekretær Sissel Modahl / * Helsesøster Solveig Borud / Nødtelefon, ambulanse og helikopter 113 Politi 112 Follo politikammer Brann 110 Follo Legevakt Kommunelegen KOMMUNALE INSTANSER: Barneverntjenesten, leder / BUP, Folloklinikken PPS Ås helsestasjon Tannhelsetjenesten Ås Kirkekontoret Ås

5 BEREDSKAPSGRUPPA: I DISSE TILFELLENE SKAL GRUPPA SAMMENKALLES Ved ulykker eller dødsfall blant elever eller ansatte på skolen Ved ulykker eller dødsfall andre steder der noen av våre elever eller ansatte blir berørt, for eksempel ved store ulykker i vårt nærområde Ved ulykker eller dødsfall i nær familie Ved alvorlig sykdom blant elever og ansatte Ved alvorlig sykdom i nær familie NÅR MELDING KOMMER TIL SKOLEN SKAL Rektor varsles omgående Rektor innkaller beredskapsgruppa umiddelbart Kontaktlærer kalles inn som medlem i beredskapsgruppa dersom en eller flere elever er berørt av ulykke/dødsfall/alvorlig sykdom NÅR BEREDSKAPSGRUPPA ER SAMLET SKAL Kjent faktainformasjon formidles til alle i gruppa Gruppa vurderer om flere faktaopplysninger skal innhentes Gruppa vurderer om de skal innhente ressurspersoner utenfra Gruppa vurderer om tiltak skal settes inn Gruppa vurderer hva slags og hvordan informasjon til ansatte og elever skal gis Gruppa bestemmer om flagget skal heises. Kommunens Driftsteam må varsles dersom flagget skal heises. Gruppa bestemmer om det skal kalles inn til foreldremøte Gruppa avgjør hva som skal skje utover dagen Gruppa vurderer, planlegger og organiserer en eventuell minnestund Gruppa avgjør hvem som skal ta kontakt med/eventuelt besøke familien både ved ulykke/dødsfall/alvorlig sykdom og for oppfølging Gruppa ordner med representasjon fra skolens personale til sykehus, begravelse eller lignende Gruppa ordner med informasjon til alle elevene husk å avklare med pårørende om hva som skal sies og hvordan Gruppa fører protokoll i forhold til de fakta som legges fram og de beslutninger som blir tatt. 5

6 1. DØDSFALL (ELEV) 1.1 UMIDDELBART ETTER DØDSFALLET Dødsfall i skoletiden: Vi ringer nødtelefonen 113 og politi 112. Personalet som er ute må alltid ha med seg mobiltelefon Den forulykkede skal ikke være alene Dødsfall skal ikke meldes på telefon. Dette er politiets eller sykehus / legevakts ansvar. Rektor kontakter foreldre Videre arbeid se neste punkt Dødsfall utenom skoletiden: Rektor underretter kontaktlærer og det øvrige personalet Rektor informerer andre skoler og barnehager der eventuelle søsken er elever Elevens klasse underrettes av kontaktlærer som beholder klassen resten av skoledagen. - snakk åpent og konkret om det som har skjedd - la elevene komme med sine reaksjoner og spørsmål - kontaktlærer sørger for at ingen elever er alene når de kommer hjem - se vedlegg 16a/16b De øvrige klassene orienteres av sine lærere Når alle er orientert, heises flagget på halv stang. Kommunens Driftsteam må varsles Rektor sørger for at den avdøde elevens klassetrinn får med en melding om dødsfallet hjem samme dag. Se vedlegg 16e Helsestasjon, PPS og prest kontaktes av rektor ved behov Minnestund på skolen, helst dagen etter at dødsfallet er kjent - Prest deltar i planlegging og gjennomføring. Se vedlegg 16c. - Kontaktlærer og foreldrekontakter tar stilling til om det er behov for å holde et foreldremøte for trinnet 6

7 1.2 BEGRAVELSESDAGEN Presten tar opp med de pårørende om de ønsker at klassekameratene kan være med i begravelsen (forutsetter positiv tilbakemelding på punkt 1.2.1) - Elevene får med seg hjem orientering om når og hvor begravelsen er. - Det er viktig at elever følges av en voksen. - Deltagelse i begravelsen er frivillig - Elevene forberedes, uansett om de deltar eller ikke, på hva som skjer i begravelsen Rektor og trinnets lærere deltar i begravelsen. Eventuelle kondolanser sendes 1.3 ETTERARBEID Det er viktig at kontaktlærer får støtte og hjelp fra kolleger i denne tiden I tiden som følger, må lærerne/personalet i klassen være oppmerksom på elevens ulike sorgreaksjoner. Samtaler i klassen, der man setter navn på tanker og følelser i tilknytning til det som har skjedd, vil være av stor betydning. Se vedlegg 16a Det kan ha stor betydning for klassen at: - den avdødes pult blir stående i klasserommet, ikke rydde bort eleven, men gjøre det når tiden er moden, i samråd med elevene - de kan tenne lys eller sette blomster på den avdødes pult Helsesøster og prest kan være viktige ressurspersoner i etterarbeidet. 7

8 2. DØDSFALL (PERSONALE) 2.1 UMIDDELBART ETTER DØDSFALLET Rektor underretter personalet Klassen blir orientert: - Hvis kontaktlærer er død, bør en lærer de kjenner eller rektor underrette klassen og beholde dem resten av skoledagen. Vi sikrer at ingen elever er alene når de kommer hjem. - Snakk åpent og konkret om det som er skjedd. - La elevene snakke om det de tenker/føler. - Se vedlegg 16.a/16.b Når alle klasser er underrettet, heises flagget på halv stang Helsesøster kan eventuelt kontaktes for å være tilgjengelige for skolen Rektor sørger for at alle hjem underrettes med en kort orientering om dødsfallet. Se vedlegg Minnestund i den/de berørte klasse(r), helst dagen etter dødsfallet er kjent. Presten kan være med i planlegging og gjennomføring av denne. Se vedlegg 16.c. 2.2 BEGRAVELSESDAGEN Rektor orienterer personalet om begravelsen: - Deltakelse av elever drøftes - Minnestund for personalet forberedes Den/de berørte klasser får med seg en kort orientering hjem om klassen(e)s deltakelse i begravelsen. Det bør nevnes viktigheten av at elevene følges av en voksen. Deltakelse i begravelsen er frivillig. Se vedlegg 16.e Snakk med elevene om det som skal skje i begravelsen. Dette er viktig uansett deltakelse i begravelsen eller ikke Klassen(e) er samlet begravelsesdagen, men de som har behov for det er sammen med sine foreldre/foresatte. 2.3 ETTERARBEID Det er viktig med støtte og hjelp i kollegafellesskapet Vær oppmerksom på elevenes ulike sorgreaksjoner. Samtaler i klassene dere elevene får sette navn på tanker og følelser i tilknytning til det som har skjedd, vil være av stor betydning. Se vedlegg 16.a/16.b. 8

9 3. NÅR ELEV MISTER EN AV SINE NÆRMESTE (FORELDRE/SØSKEN) 3.1 TIDEN ETTER DØDSFALLET Når skolen får melding om dødsfallet, spør vi foreldrene om elevens klasse kan orienteres Kontaktlærer underretter rektor. Kontaktlærer orienterer foreldrekontaktene Kontaktlærer orienterer klassen om dødsfallet. Snakk åpent om det som er skjedd, mens eleven er borte. Se vedlegg 16.b. Forbered medelever på at eleven trenger ekstra omtanke i tiden som kommer. Se vedlegg 16.a. 3.2 BEGRAVELSESDAGEN En representant fra skolen bør være tilstede begravelsesdagen Det sendes kondolansebukett fra skolen til hjemmet, med mindre de pårørende ikke ønsker dette. 3.3 ETTERARBEID Kontaktlærer følger opp eleven og holder kontakten med hjemmet Når eleven kommer tilbake, tas hun/han i mot på en omsorgsfull måte. Husk at barn har forskjellige sorgreaksjonsmønstre. 9

10 4. ALVORLIGE ULYKKER VED SKOLEN 4.1 STRAKSTILTAK PÅ ULYKKESSTEDET Den(de) av personalet som kommer først til stedet: - ringer 113, og gir eventuelt førstehjelp i forhold til skaden - sørger for at ledelsen blir varslet - prøver å holde elevene mest mulig unna ulykkesstedet Rektor varsler umiddelbart de foresatte Rektor gir en i personalet ansvar for å registrere og ta seg spesielt av den/de som har vært vitner til ulykken Kontaktlærer og helsesøster trekkes inn ved behov Eventuelt behov for skriftlig orientering til den/de berørte elevers hjem vurderes. 4.2 VARSLING Rektor underretter hjemmene om ulykken, men ikke om utfallet. Se vedlegg 9.5. Dersom ulykken har dødelig utgang, følges de innarbeidende rutiner av sykehus/politi/prest Rektor varsler personalet Rektor varsler helsesøster som eventuelt bør komme til skolen Rektor varsler kommuneadministrasjonen (rådmann, oppvekstssjef) Kontaktlærer gir beskjed i sine klasser: - Snakk åpent og konkret om det som har skjedd - La elevene snakke om det de tenker/føler - Ingen elev går hjem til tomt hus 10

11 4.3 ETTERARBEID Rektor innkaller personalet til gjennomgang av hendelsesforløp og tiltak Når elevene etter en ulykke møter på skolen igjen, vær nøye med å føre fravær. PÅ NYTT! Få oversikt over hvem som har vært vitne til ulykken Kontaktlærer gir ærlige opplysninger om hva som har skjedd Kontaktlærer må merke seg elevenes reaksjonsmønstre. De elever som trenger det, må få tilbud om oppfølging. Se vedlegg 16a Ved lengre sykeleie følger kontaktlærer opp kontakten med hjemmet og sykehuset Hvis eleven kommer tilbake med varige skader etter ulykken, følges dette spesielt opp av kontaktlærer i forhold til gjenforening med klasse- og skolemiljøet. 11

12 5. RUTINER NÅR ELEV BLIR BORTE PÅ SKOLEN ELLER SFO 5.1 NÅR ELEV BLIR BORTE NÅR MAN ER PÅ TUR Tell straks opp barna og hold dem samlet En voksen blir igjen hos gruppen, mens den/de øvrige foretar leting Kontakt rektor snarest mulig. Ha alltid mobiltelefon med på tur Rektor avgjør om og når foreldrene skal varsles Rektor organiserer leting med mer mannskap og tar kontakt med politiet. 5.2 NÅR ELEV BLIR BORTE PÅ SKOLEN ELLER SFO Vær rolig og let systematisk ute og inne Meld fra til rektor Rektor organiserer og koordinerer arbeidet Opplysninger samles inn fra elevene. Hvor ble eleven sist observert? Områder der eleven kan befinne seg, kartlegges. Når man med sikkerhet vet at barnet ikke befinner seg på skolens område, tas det kontakt med foreldrene Letingen utvides til skolens og barnets nærmiljø: - Ring mulige personer som barnet kan ha gått til - Let rundt barnets hjem og venners bosted Hvis letingen ikke gir resultater innen forholdsvis kort tid, tar rektor kontakt med politiet Fortsett letingen sammen med politiet. Rektor styrer letingen inntil politiet gir beskjed om at de overtar ansvaret. 12

13 6. BEREDSKAP VED VOLD OG TRUSLER MOT EN ANSATT 6.1 NÅR VOLDEN/TRUSSELEN BLIR OPPDAGET Få personen i sikkerhet Ring politiets nødtelefon: Kontakt rektor snarest mulig. 6.2 VIDERE ARBEID Rektor kartlegger behov for strakstiltak for å ivareta den som ble utsatt for vold/trusler. Det kan være kontakt med kriseteam eller samtaler med andre nære voksne Rektor informerer det øvrige personalet på skolen om situasjonen Elevene som har sett overgrepet, hjelpes med å bearbeide følelser. Foreldre til barn som har bivånet vold/trusler, må informeres slik at barna også kan ivaretas hjemme Rektor har fortløpende kontakt med politiet når dette er nødvendig. 13

14 7. BEREDSKAP VED VOLD MOT ELEVER OG ALVORLIGE ELEVKONFLIKTER 7.1 IVERKSETTING Når lærer(e) fysisk må gripe inn i elevkonflikt ute eller inne på skolen for å få stanset konflikten, og hvor muligheten for personskade både på elever og lærere er til stede. 7.2 NÅR VOLDEN/KONFLIKTEN BLIR OPPDAGET Inspiserende lærer/assistent eller den voksne som oppdager volden/konflikten må straks gripe inn. Den voksne vurderer alvorlighetsgraden med tanke på om: - politiet skal kontaktes om de voksne på skolen kan klare å håndtere konflikten Dersom ingen voksne er i nærheten, får nærmeste elev klar beskjed om straks å hente en voksen til Den tilkalte må sørge for at beskjed blir gitt til rektor De impliserte voksne stanser elevkonflikten ved at de to voksne griper fysisk inn og skiller elevene Er eleven(e) fortsatt aggressiv, uten selvkontroll, bringes vedkommende inn i et egnet rom for å roe seg ned, eventuelt holdes i ro av de voksne Ledelsen sørger for at de involverte lærerne får hjelp/støtte eventuelt avløsning. Ved personskade eller annen stor påkjenning må vedkommende bli tatt hånd om av ledelsen eller verneombud. 7.3 VIDERE ARBEID Kontaktlærer (eller lærer i kontaktlærers sted) tar hånd om eleven(e) når vedkommende har gjenvunnet selvkontrollen Rektor sørger for vikar for de(n) involverte lærer(ne) dersom dette er nødvendig De(n) involverte lærer(ne) får en samtale med rektor hvor hendelsesforløpet gjennomgås De(n) involverte eleven(e) får en samtale med kontaktlærer og ledelsen senere samme dag. Her gjennomgås saken og konsekvenser og videre oppfølging avklares Foreldrene informeres av ledelsen. 14

15 8. OVERSIKT OVER VEDLEGG 8.1 Sorgreaksjoner hos barn og unge 8.2 Klasseromssamtale 8.3 Minnestund 8.4 Takling av media 8.5 Kollegastøtte 8.6 Informasjon til hjemmene 8.7 Litteraturforslag 8.8 Sangforslag 15

16 Vedlegg nr SORGREAKSJONER HOS BARN OG UNGE Verken barn eller unge sørger likt. Barns sorgreaksjoner er avhengig både av personlighet, alder, modenhetsnivå og nettverket rundt. Ulike sorgreaksjoner kan være: - Tristhet, lengsel, sterke minner og savn er de mest framtredende trekk hos barn når de sørger. - Tretthet, konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer kommer gjerne i kjølvannet av dette. I tillegg kan søvnløshet, angst og aggresjon være framtredende. - Det er gjerne mange vanskelige tanker som ligger under disse reaksjonsmåtene. Derfor er det viktig å se etter dem, registrere dem og hjelpe den som sørger med å dele sine tanker. Sorgen blir ofte lettere å bære dersom man får snakket til noen om det man sitter inne med. - Etter at det verste sjokket har lagt seg, vil barn og unge kunne komme i en sorgreaksjon som er preget av fornektelse og fortrengning. Dette er det viktig å være oppmerksom på, da dette kan få vonde konsekvenser for den det gjelder senere i livet. Dersom slike symptomer dukker opp, er det kanskje på sin plass å søke hjelp i hjelpeapparatet. - Det kan dukke opp tidligere opplevelser som er med på å forsterke følelsene over det som har skjedd. Vær oppmerksom på dette. Andre opplevelser som den som sørger kan ha: - Ikke tror at det er sant. - Føler det hele uvirkelig. - Gråter og ler om hverandre. - Legger skylden på andre; legen, Gud, den døde eller andre. - Hjertebank, pustebesvær, svimmelhet - Svette, fryser, kvalme - Vondt i magen, hodepine - Skyldfølelse Det er mye man kan gjøre for å legge til rette for god sorgbearbeiding. Man kan sette av timer med klassen hvor man sitter i hestesko og forteller om opplevelser, eller prater med dem det gjelder på tomannshånd. Dersom barnet opplever at det blir gitt rom for spørsmål og tid til å prate, vil det forholde seg til den informasjonen det får, istedenfor til fri fantasi. Det barn trenger, er å være sammen med venner og kjente, og gjennomleve sorgen med disse. Det er ikke alle som klarer å sette ord på det de tenker, og da kan en fargestift og et tegneark være til stor nytte. Selv der sorgbearbeiding går sin normale gang, må læreren forvente at konsentrasjonen om skolearbeidet vil være nedsatt i kortere eller lengre tid etter ulykken/dødsfallet/endrede famileforhold. Det er derfor viktig at det ikke stilles de 16

17 samme krav til skoleprestasjoner så lenge følelsene stenger for den intellektuelle prestasjonen. Finn en god løsning på denne utfordringen sammen med eleven og foreldrene. For mindre barn ned i barneskolealder kan også lek være bra. Barna leker ut sorgen gjennom situasjoner de har opplevd. I tillegg er det viktig å tenke gjennom hvilke andre ressurser som er tilgjengelige: - Foreldre/ foresatte - Venner - Læreren - Helsesøster - Prest/diakon - Imamer/morsmålslærere 17

18 Vedlegg nr KLASSEROMSSAMTALE Når voksne og elever skal snakke sammen om et dødsfall, kan det være hensiktsmessig å planlegge forløpet. Da er det nyttig å ha en mal tilgjengelig. Den må selvfølgelig ikke følges slavisk, men kan brukes som en veiledning. Det må settes av god tid, og det er en fordel at man er to eller flere voksenpersoner til stede. Det kan være fornuftig å hente inn andre som har erfaring fra slike hendelser, enten det er en kollega eller folk fra kirken/skolehelsetjenesten eller andre. Her er et forslag til framgangsmåte: Introduksjon - Lærer redegjør for det som har skjedd, og hva som skal skje de nærmeste timene. Når noen dør, kan vi reagere med å bli lei oss, bli redde og sinte. (Se vedlegg 16.a) Det hjelper å snakke sammen, selv om det kan gjøre vondt. Man behøver ikke å kreve at elevene skal si noe høyt i klassen, men det kan være lurt likevel å få alle til å fortelle hvordan de fikk vite hva som var hendt. - Vi oppfordrer elevene til å støtte hverandre i forhold til hva de har sagt eller måten de har reagert på Fakta - La elevene fortelle hvordan de fikk vite om dødsfallet/ulykken, hva de fikk vite, og på hvilken måte (når, hvor og av hvem). Misforståelser og forvirring kan oppklares. Læreren kan så redegjøre for hendelsesforløpet og eventuelle årsaker, slik at rykter kan avsannes, og feilinformasjoner oppklares. - Lærerens oppgave blir å støtte elevenes utsagn, og på den måten bidra med sin erfaring til fellesskapet. Det kan virke betryggende dersom læreren foretar en oppsummering etter den innledende runden Tanker og reaksjoner - Hvilke tanker gjorde barna seg da de fikk høre om det som var skjedd? Elevene får fortelle, og samtidig vil det komme fram tanker, følelser, inntrykk og reaksjoner. Her kan både sorg, savn, angst, hjelpeløshet og andre reaksjoner settes ord på. - Elevene kan også oppfordres til å skrive ned/tegne ut sine tanker. Det er denne tanke/reaksjonsfasen det må beregnes mest tid til. 18

19 8.2.4 Informasjon - Læreren samler tråder fra samlingen, og forbereder elevene på hvilke reaksjoner de kan komme til å oppleve i tiden som kommer. Eks.: frykt, angst, sinne og hevntanker, tristhet, skyld, skam og selvbebreidelser. Det er viktig at elevene forstår at de ikke må oppleve slike reaksjoner for å være normale. (Se vedlegg 16.a) - Lærerne bør snakke med elevene om hva de selv kan gjøre for å bearbeide det som har hendt. snakke med foreldrene om det som har hendt. snakke med venner. snakke med andre voksenpersoner de kjenner/har tillit til. skaffe seg mer informasjon om hendelsen. skrive dikt, dagbok og lignende rette fokus på positive minner gjøre noe i fellesskap for de etterlatte besøke gravstedet/ulykkesstedet Avslutningsfase - Dette er ikke bare en oppsummeringsfase. Den skal også gi rom for å planlegge hva som skal skje framover. Tidspunktet for å vri samtalen over på å se framover må vurderes av den enkelte lærer, men på et tidspunkt er det viktig å hjelpe elevene på å fokusere på noe annet enn sorgen og savnet. - Elevene oppfordres til å spørre om uklare ting, komme med kommentarer til samlingen, og oppfordre dem til å ta kontakt med læreren eller en annen voksen dersom de trenger hjelp/noen å snakke med. I løpet av denne klasseromssamtalen må læreren legge merke til om noen av elevene er spesielt hardt rammet. Læreren må også, dersom det ikke allerede er gjort, vurdere om andre instanser som skolehelsetjenesten, kirken, PPS eller andre bør kobles inn overfor klassen eller enkeltelever. 19

20 Vedlegg nr MINNESTUND PÅ SKOLEN En minnestund må planlegges i detalj ut fra den aktuelle situasjonen. Minnestunden holdes så snart som mulig når vi har fattet hva som har skjedd normalt 1 2 dager etter dødsfallet. Ta hensyn til elevenes alder. Vurder hvem det er (klassen/hele skolen) som skal delta. Det er viktig at de som opplever seg berørt, deltar. I utgangspunktet vil en hel skole være berørt hvis en elev eller lærer dør. Prest/diakon er med i planlegging og gjennomføring av minnestunden. Det er viktig å finne ut hvilken trostilhørighet avdøde hadde for å avgjøre om skolen inviterer en representant for dette kirke-/trossamfunnet til å delta. Finn ut om det er noen ved skolen som kan/ønsker å spille/synge evt. delta med andre ting. Tenk gjennom hvem som sitter hvor i rommet, og pass på at voksne som elevene kjenner, sitter sammen med dem. Tilrettelegging av minnestunden: - Et bord pyntet med hvit duk, lys og blomster, evt. et bilde av avdøde. - Musikk rolig, høytidelig. - Rektor leder minnestunden og gir evt. informasjon om det som har skjedd, og minnestunden. - Minneord om avdøde v/lærer og evt. elever. - 1 minutts stillhet. - Musikk eller sang som avdøde var glad i. - En skole i sorg/å sørge/når vi mister noen v/ prest/diakon/rektor. - Allsang det kan være godt å få lov å delta/gjøre noe sammen. - Musikk. - Et sted å tenne lys for den som ønsker det etterpå. Gi beskjed om hvor voksne fra skolen/helsestasjon/pps/kirken befinner seg etter minnestunden for dem som har behov for noen å snakke med. 20

21 Vedlegg nr TAKLING AV MEDIA Ved en beredskapssituasjon på en skole vil det være stor etterspørsel etter informasjon om situasjonen fra media, pårørende, elever, naboer og allmennheten generelt Hvem uttaler seg om hva? - Hvis personer er forulykket på skolen, eier Politiet situasjonen og det er kun Politiet som uttaler seg. - Ved beredskapssituasjoner koordinerer Politiet mediekontakten med rektor. - Som ansvarlig på skolen skal rektor uttale seg til media. Rektor kan bekrefte at det har eks. vært en ulykke på skolen, men utover det må det henvises til Politiet på åstedet og til pårørende telefon Håndtering av media - Skolen er en offentlig arena, der foto/filming kan gjennomføres uten samtykke fra skolen, men det er viktig at rektor er tilgjengelig og kan gjøre avtaler med media, samt sørger for at elevene beskyttes (personvern for mindreårige og elever som har reservert seg for filming/foto). - Det viktigste i beredskapssituasjoner er å tenke på de som er rammet og deres pårørende. - Vis til fakta og/eller Politiet Den første tiden etter en krisesituasjon - Den første tiden etter en krisesituasjon er den viktigste med tanke på informasjonshåndtering. - Det hører til rektors oppgave å være tilgjengelig for mediene. 21

22 8.5 INFORMASJON TIL HJEMMENE Vedlegg nr.5 INNHOLD - noen ord om selve hendelsen - ulike reaksjoner hos barn som sørger - skolens arbeid rundt det som har skjedd - deltagelse ved begravelsen Dette eksempelet er tatt fra boken Skolen i møte med.., skrevet av Steinar Ekvik. Til hjemmene Som dere kanskje allerede vet, så har det skjedd en ulykke/dødsfall som har rammet en av familiene ved vår skole. Ved ulykke: Hva har skjedd Ved dødsfall: N.N. omkom/døde (dato) Vi har i dag hatt samlinger med hele skolen, klassevis og snakket med barna om det som har skjedd. (Nevn evt. de personer som har bidratt i dette arbeidet.) I den enkelte klasse har vi forsøkt å sette ord på det ufattelige som har skjedd, og vi har forsøkt å få fram noen tanker omkring det å miste en venn. Jeg/vi føler det er viktig å formidle til dere det vi har gjort, slik at dere kan hjelpe oss videre med det arbeidet vi har startet med. Skolen vår vil bli merket av tragedien i dagene framover. I den anledning innkaller vi foreldrene/foresatte på trinnet til foreldremøte (dato, tid, sted). Andre foreldre/foresatte som har barn som er sterkt berørt av sorgen, er også velkommen til å delta. Vennlig hilsen (rektor) 22

23 Vedlegg nr OVERSIKT OVER EGNET LITTERATUR Fagbøker/litteratur for voksne: Albertson, Sandra Det sikreste av alt Bjurstrøm, Rikke Å miste et barn Bøhle, Solveig Noen blir tilbake Cameron, Jean Ja til livet og døden Dyregrov, Atle Sorg hos barn Edvardson, Gudrun Barn i sorg, barn i krise Ekvik, Steinar Tårer uten stemme Ekvik, Steinar Skolen i møte med elever som sørger Elias, Norbert De dødes ensomhet Evensen, K. løp plutselig ut i veien Feigenberg, Lona Pasienten, legen og døden Fredrikson, Dorit Lennart døde ung Glimsdal, Anne Kari Når døden rammer Hagberg, Jan Død uten brodd Hansson, Per Den siste veien Hjertholm, Aud Fritt fram for følelser Hoff, Lee Ann Kriser Jakobsen, Anne Kan man dø om natten? Jewett, Claudia L. Når barn sørger Johnsen, Arnstein Barn sørger Johansson, B. Barns tanker om døden Kubler-Ross, Elisabeth Før livet ebber ut Kubler-Ross, Elisabeth Om barn og døden Mjaavatn, Per Egil Barns oppfatning om alvorlig sykdom og død Nilsson, Dag Barn og unge med spesielle behov Qvarnstrøm, Ulla På dødsleiet Rieber Mohn, Hallvard Levetid Ronge, Kari Vi som er igjen Ropstad, Hege og Tønnesen, Liv K. Elever i vanskelige situasjoner Skolmen og Apeland Magda Sørbye, Liv Wergeland Omsorg for døende Utne, Birgit B. En mors tårer Zorza, Victor Janes død Simonnes, Asbjørn Møte med barn i sorg og krise Torkelsen, Terje Sangen etter dine sko (selvmord) Bøker for barnehagebarn: Egger og Jucker Marianne tenker på bestemor Kaldhol og Øyen Farvel, Rune Melin, Margareta Hanne og Leif Vinje, Kari Pelle og de to hanskene Leer-Salvesen, Paul Farmor dør Moen, Torhild Det er lov å gråte Bøker for barn i alderen 5 10 år Alex, Benny og Maria Bestefar og Maria 23

24 Alexander og Lemoine Leila Gydal, Monica m.fl. Slik var det da Oles farfar døde Johnsen, Arnstein En annerledes dag Nilsen og Løveid Da Karlsen døde Libretto forlag Det er lov å være lei seg Bøker for barn i alderen 7 12 år: Abrahamsen, Åse Foss Det var ikke min skyld Abrahamsen, Åse Foss Ikke deg denne gangen Dahlberg, Gerd Gråt da vel Danelli, Elfie Ha det, bestefar Docker, Rolf Å, Maria Docker, Rolf Josefine Glomnes, Marianne Kråkebollen Gripe, Maria Hugo og Josefin Hagerup. Klaus Landet der tiden var borte Hartling, Peter Bestemor og Kalle Hellberg, Hans Eric Martins Maria Hellberg, Hans Eric Bjørn og trollhatten Lindgren, Astrid Mio, min Mio Lindquist, Marita Malena og gleden Lorentzen, Karin Stine Stankelben Lorentzen, Stine Stine Pedersen, Erling Fuglekongen Petterson, Hans Hans Petter heter jeg Skeie, Eivind Sommerlandet Dunér, Anna Regnbuevær Nystrøm, Carolyn Ellen tar farvel Bøker for ungdom: Austrem, Liv Marie Runar vart 17 år Beckman, Gunnel Adgang til festen Breen, Else I stripete genser Breen, Else Stopp karusellen Bull, J. B. Vesleblakken, Egners lesebøker Gaarder,Jostein I et speil, i en gåte Haakana, Anna Liisa Enfotingen og jeg Jotun, G. Lillesøster Siri Kaldhol, M. Og W. Øyen Farvel Rune Kvasbø, Alf Dueller Lindgren, Astrid Brødrene Løvehjerte Lorentzen, Karin Under samme himmel Lowry, Loys Den siste sommeren Nunes, Lygia Bojunga Min venn maleren Olafsson, Runa Somrene med Rakel Sandemose, I. Vingemus og kattejammer Sande, H. Kom no natt Sivle, P. Berre ein hund Windsor, Patrica Sommeren før Zwilgmeyer, Dikken Anniken Prestgarden 24

25 Vedlegg nr FORSLAG TIL SANGER OG MUSIKK Her er noen sanger som kan hjelpe oss i gang, gi oss noen idéer: Eg veit i himmerik ei borg Vem kan segla förutan vind Vuggevise (Jens Gundersen) Kum bah yah/vær meg nær, o Gud Måne og sol Deilig er jorden Jeg folder mine hender små Alle har hast Velt alle dine veie Alltid freidig Bach Air Albinoni Adagio Grieg Morgenstemning Bjørn Eidsvåg Alt du vil ha Iver Kleive Himmelskip Iver Kleive/Knut Reiersrud Blå koral Bjørn Eidsvåg sanger særlig Eg ser Arve Tellefsen - Gabriels obo Mozart Requiem (utdragg) Puff Daddy I ll be watching you Kringsatt av fiender 25

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER RYGGE KOMMUNE Ansvarlig: Helseopplysningskommiteèn Sist endret: 16. mars 2012 Gjelder til: 16. mars 2014 Forord Er du forbredt? Ulykker

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

Beredskapsplan for Ruija barnehage.

Beredskapsplan for Ruija barnehage. 1 Beredskapsplan for Ruija barnehage. Alarmplan ved ulykker i barnehagen Barn i sorg og krise Beredskapsplan ved dødsfall Bruk av planen: Planen skal gjennomgås med alle nyansatte, og på planleggingsdagen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE INNHOLD: Del 1 ALARMPLAN VED ULYKKER Del 2 BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL Aug. 2003 **************************************************************** ******************************************************

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

SORGARBEID I SKOLEN. Vår handlingsplan. HALDEN videregående skole

SORGARBEID I SKOLEN. Vår handlingsplan. HALDEN videregående skole SORGARBEID I SKOLEN Vår handlingsplan HALDEN videregående skole Sorgarbeid i skolen Handlingsplan for Halden videregående skole INNLEDNING Enhver skole vil fra tid til annen oppleve tragiske situasjoner

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Tromsø kommune Planen er revidert av enhetslederne for sentrumsbarnehagene i 2009 2 Overordnede prinsipper Vårt ansvar som personale er å være

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE Lokal handlingsplan - barneskolen jan. 2012 Innhold Innledning s. 3 KRISE Viktige telefonnummer s. 4 Mediehåndtering s. 5,6 Slik handler vi ved: Ulykke

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID for barnehager og skoler 1 OVERORDNEDE PRINSIPPER Vårt ansvar som personale er å være lydhør overfor tanker og behov hos de

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

-Til foreldre- Når barn er pårørende

-Til foreldre- Når barn er pårørende -Til foreldre- Når barn er pårørende St. Olavs Hospital HF Avdeling for ervervet hjerneskade Vådanvegen 39 7042 Trondheim Forord En hjerneskade vil som oftest innebære endringer i livssituasjonen for den

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1 SORG HOS BARN som mister nærmeste omsorgsperson Foto: Ruzzel Abueg Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden Gruppe FLU10-f1 Helene Schumann, Linn Natalie Martinussen, Ruzzel Abueg, Siri Jeanett Seierstad

Detaljer

FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058

FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058 1 FOR BEISFJORD SKOLE Revidert august 10 2 1.0. Innholdsfortegnelse: Beredskapsgruppen og ansvarsfordeling Side 3 - ansvarsrekkefølge Varslingsrutiner, telefonliste, adresseliste ansatte Side 4 Adresselister

Detaljer

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR Dalgård skole 2013 1 INNHOLD: Forord s. 3 Støttegruppe Viktige telefoner s. 5 Varslingsveier ved omfattende ulykker s. 6 Mobbing s. 7 Sykdom og ulykke s. 8 Dødsfall s.

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team.

Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team. Barn som pårørende Lindring i Nord 250315 - Eva Jensaas, Palliativt team. Helsepersonelloven 10A Når bør man informere barn? Å ta barnas perspektiv Snakke med foreldre Når foreldre dør Hva hjelper? Logo

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Kriseplan i forbindelse med død blant studenter ved UMB KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1 SORG HOS BARN som mister nærmeste omsorgsperson Foto: Ruzzel Abueg Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden Gruppe FLU10-f1 Helene Schumann, Linn Natalie Martinussen, Ruzzel Abueg, Siri Jeanett Seierstad

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

Handlingsplan for sorgarbeid. ved Eidsvåg skole

Handlingsplan for sorgarbeid. ved Eidsvåg skole Handlingsplan for sorgarbeid ved Eidsvåg skole 1 Innhold: I: Forord 3 II: Plan for beredskap 4 III: Elev dør plutselig 5 IV: Minnestund 10 V: Plutselig dødsfall eller ulykke på skolen 14 VI: Å følge en

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

tilsier at vi trenger noe objektivt å forholde oss til. Vi trenger en plan for hvordan vi møter mmu som er i sorg.

tilsier at vi trenger noe objektivt å forholde oss til. Vi trenger en plan for hvordan vi møter mmu som er i sorg. Sorg og sorgarbeid Jeg var invitert til å holde sorgkurs i en by på Østlandet. Alle boetableringer for mennesker med utviklingshemning var innbudt, men en bolig sa nei takk. «Her tar vi ikke sorgene på

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling Målgruppe: Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter Utarbeidet av Tove Torjussen og Carina Lauvsland 2008 Revidert av

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter - BEREDSKAPSPLAN. Lokal handlingsplan - barneskolen September 2016

Åsveien skole og ressurssenter - BEREDSKAPSPLAN. Lokal handlingsplan - barneskolen September 2016 Lokal handlingsplan - barneskolen September 2016 1 Innhold KRISE Viktige telefonnummer... 3 Når elever blir borte... 4 Ulykke akutt sykdom... 5 Generelt... 6-7 Mediehåndtering... 8-9 Dødsfall elev... 10-11

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL 1 BOKMÅL Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan dere

Detaljer

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA

REAKSJONER ETTER SKYTINGEN PÅ UTØYA Under selve situasjonen vil de fleste være opptatt av å overleve og all energi går med til å håndtere den trussel de står ovenfor. Få forsøker å være helter, og de fleste forstår REAKSJONER ETTER SKYTINGEN

Detaljer

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon 1 Innhold Om planen... 4 Dvergsnes skoles kriseteam... 4 Kriseteamets ansvar i akutt krisesituasjon... 4 Del 1 - Alvorlige hendelser i skoletiden.... 5 Alvorlig ulykke på skolen... 5 Rutine ved pågående

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen Psykologens rolle i palliativ behandling Stian Tobiassen Psykolog Radiumhospitalet Styreleder Stine Sofies Stiftelse Hovedtemaer Hvilken rolle har psykologer i palliativ behandling av barn i dag? Hva er

Detaljer

Hjelp og oppfølging etter 22. juli. Ringerike kommune

Hjelp og oppfølging etter 22. juli. Ringerike kommune Hjelp og oppfølging etter 22. juli Ringerike kommune SAMHOLDET OG FELLESKAPET VISER OSS VEI Det som skjedde på Utøya og i Oslo 22. juli vil prege oss i lang tid fremover. Vår fremste oppgave er å ivareta

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Radar Reklame og Rådgivning AS 03/08 Forsidefoto og side 3: Scanpix Creative. Har du barn som pårørende?

Radar Reklame og Rådgivning AS 03/08 Forsidefoto og side 3: Scanpix Creative. Har du barn som pårørende? Radar Reklame og Rådgivning AS 03/08 Forsidefoto og side 3: Scanpix Creative Har du barn som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når et familiemedlem blir alvorlig syk, vil det berøre hele

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv

Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Sorg hos barn og unge betydningen av et utviklingspsykologisk perspektiv Leve med sorg LEVEs konferanse i Trondheim, 27. mai 2011 BUP, St. Olavs Hospital/Psykologisk institutt, NTNU Sorg og krise Sorg

Detaljer

Sorg og Tap. HMS- dagen 2014. Marianne Lütcherath 21.1.2014

Sorg og Tap. HMS- dagen 2014. Marianne Lütcherath 21.1.2014 Sorg og Tap HMS- dagen 2014 Marianne Lütcherath 21.1.2014 Hva er tap? Mor eller far som dør? Ektefellen som dør? Hva med å miste kjæledeggen? Jobben? Hjemmet sid? Bilen? Friheten? Studieplassen? Førerkortet?

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser:

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser: Spesialisthelsetjenesteloven 3-7a Barn og unge pårørende Ragnhild Thormodsrød Kreftsykepleier Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten pålegges å ha tilstrekkelig barneansvarlig personell. Den barneansvarlige

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: 02800 Lensmannen i Nome: 35 90 64 00 Ulefoss legesenter: 35 00 86 00 Lunde legesenter: 35 94 91 00

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL FAGERTUN SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL FAGERTUN SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL FAGERTUN SKOLE BRÅTT OG UVENTET DØDSFALL UTENFOR SKOLETIDEN Planleggingsmøte med rektor og kollegaer før elevene kommer: Rektor avtaler møte med kollegiet samme kveld. På dette

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Revidert august 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 4 1.1 Viktige telefoner 5 1.2 Andre aktuelle telefoner 6 1.3 Forhold til pressen

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE 2008 / 09-1 - Innholdsfortegnelse. Forord s. 3 Overordnede prinsipper s. 4 Akuttsider, informasjon, viktige telefonnummer s. 5 Telefonliste over ansatte s. 6 Når en elev

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Beredskapsplan. Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid. Rennebu kommunale barnehager

Beredskapsplan. Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid. Rennebu kommunale barnehager Beredskapsplan Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid Rennebu kommunale barnehager INNHOLDSLISTE: Side 2: Innholdsliste Side 3: Beredskapsgruppe Kriseteam Side 4: Kommunal kriseledelse overordna prinsipper

Detaljer

Veileder til Startsamtale

Veileder til Startsamtale Veileder til Startsamtale Dette skal være en veileder til spørreskjemaet, som kan gi deg noen tanker om hvordan skjemaet kan brukes og hvordan samtalen kan gjennomføres. Husk: Målet med denne samtalen

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Sorg hos barn. Christina Askvig Vetland, Rebecca Solheim, Kristin Bjerkestrand, Jasmin Jabri og Despina Iris Antonakis.

Sorg hos barn. Christina Askvig Vetland, Rebecca Solheim, Kristin Bjerkestrand, Jasmin Jabri og Despina Iris Antonakis. Sorg hos barn Laget av FLU10-C6: Christina Askvig Vetland, Rebecca Solheim, Kristin Bjerkestrand, Jasmin Jabri og Despina Iris Antonakis Kontaktperson: Jasmin Jabri Epost: s172442@stud.hioa.no Innhold

Detaljer

Omsorg ved livets slutt

Omsorg ved livets slutt Omsorg ved livets slutt - barn som pårørende av alvorlig syke og døende v/generalsekretær Randi Talseth, Voksne for Barn Gardermoen, 28.10.16 Hvem er Voksne for Barn? o voksne som bryr oss om barn o ideell

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer