BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL OG ULYKKER KROER SKOLE/SFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL OG ULYKKER KROER SKOLE/SFO"

Transkript

1 BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL OG ULYKKER KROER SKOLE/SFO Kroer skole Vår 2012

2 Innledning Denne beredskapsplanen er ment å være en håndsrekning til skolens og SFO s personale hvis en ulykke eller et dødsfall finner sted. Målsettingen er å gjøre ansatte på skolen og SFO best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og/eller dødsfall. Det er lett å skyve problemer som har med sorg og død å gjøre foran seg med håp om at noe slikt ikke inntreffer på vår skole. Med en slik holdning kan man en dag stå der spørrende og forvirret, fordi en ulykke eller et dødsfall virkelig finner sted: Hva gjør vi nå? - I en slik situasjon vil det på mange måter være vanskelig å takle det tragiske på en god måte. Å være best mulig forberedt, både mentalt som praktisk, kan være av avgjørende betydning for både elever og lærere. Det er av største betydning at vi over tid bearbeider disse forholdene i skolens personale og gjerne i forhold til elevenes foreldre. Bare slik kan en beredskapsplan fungere etter sin hensikt. Om skolen skulle rammes av en ulykke eller et dødsfall, har vi håp om at denne planen skal være til hjelp i en vanskelig situasjon. Husk: Vi skal være medmennesker. Planen er et forpliktende dokument for alle ansatte ved Kroer skole og SFO og skal sikre at de ansatte er best mulig forberedt dersom ulykker og/eller dødsfall inntreffer. Planen skal i sin helhet til en hver tid være oppdatert og gjort kjent for personalet hver høst. Den skal være tilgjengelig på personalrommet, på hvert team, forkontoret, SFO og hos helsesøster. Kroer skole Kristin Johnsrud Evang rektor Kroer skole 2

3 Innhold INFORMASJON Viktige telefonnumre s.4 Beredskapsgruppa s.5 1. DØDSFALL (ELEV) s Umiddelbart etter dødsfallet s Begravelsesdagen s Etterarbeid s.7 2. DØDSFALL (PERSONALE) s Umiddelbart etter dødsfallet s Begravelsesdagen s Etterarbeid s.8 3. NÅR ELEV MISTER EN AV SINE NÆRMESTE (FORELDRE/SØSKEN) s Tiden etter dødsfallet s Begravelsesdagen s.9 4. ALVORLIGE ULYKKER VED SKOLEN s Strakstiltak på ulykkesstedet s Varsling s Etterarbeid s RUTINER NÅR BARN BLIR BORTE PÅ SKOLEN ELLER SFO s Når elev blir borte når man går på tur s Når elev blir borte på skolen eller SFO s BEREDSKAP VED VOLD OG TRUSLER MOT EN ANSATT s Når volden/trusselen blir oppdaget s Videre arbeid s BEREDSKAP VED VOLD MOT ELEVER OG s.14 ALVORLIGE ELEVKONFLIKTER 7.1 Iverksetting s Når volden/konflikten blir oppdaget s Videre arbeid s.14 Oversikt over vedlegg 15 a. Sorgreaksjoner hos barn og unge 16 b. Klasseromssamtale/gruppesamtale 18 c. Minnestund på skolen 20 d. Takling av media 21 e. Informasjon til hjemmene 22 f. Oversikt over egnet litteratur 23 g. Forslag til sanger og musikk 25 3

4 Viktige telefonnumre: BEREDSKAPSGRUPPEN VED KROER SKOLE: * Rektor Kristin Johnsrud Evang / * SFO-leder Geir Bjerkreim / * Sekretær Sissel Modahl / * Helsesøster Solveig Borud / Nødtelefon, ambulanse og helikopter 113 Politi 112 Follo politikammer Brann 110 Follo Legevakt Kommunelegen KOMMUNALE INSTANSER: Barneverntjenesten, leder / BUP, Folloklinikken PPS Ås helsestasjon Tannhelsetjenesten Ås Kirkekontoret Ås

5 BEREDSKAPSGRUPPA: I DISSE TILFELLENE SKAL GRUPPA SAMMENKALLES Ved ulykker eller dødsfall blant elever eller ansatte på skolen Ved ulykker eller dødsfall andre steder der noen av våre elever eller ansatte blir berørt, for eksempel ved store ulykker i vårt nærområde Ved ulykker eller dødsfall i nær familie Ved alvorlig sykdom blant elever og ansatte Ved alvorlig sykdom i nær familie NÅR MELDING KOMMER TIL SKOLEN SKAL Rektor varsles omgående Rektor innkaller beredskapsgruppa umiddelbart Kontaktlærer kalles inn som medlem i beredskapsgruppa dersom en eller flere elever er berørt av ulykke/dødsfall/alvorlig sykdom NÅR BEREDSKAPSGRUPPA ER SAMLET SKAL Kjent faktainformasjon formidles til alle i gruppa Gruppa vurderer om flere faktaopplysninger skal innhentes Gruppa vurderer om de skal innhente ressurspersoner utenfra Gruppa vurderer om tiltak skal settes inn Gruppa vurderer hva slags og hvordan informasjon til ansatte og elever skal gis Gruppa bestemmer om flagget skal heises. Kommunens Driftsteam må varsles dersom flagget skal heises. Gruppa bestemmer om det skal kalles inn til foreldremøte Gruppa avgjør hva som skal skje utover dagen Gruppa vurderer, planlegger og organiserer en eventuell minnestund Gruppa avgjør hvem som skal ta kontakt med/eventuelt besøke familien både ved ulykke/dødsfall/alvorlig sykdom og for oppfølging Gruppa ordner med representasjon fra skolens personale til sykehus, begravelse eller lignende Gruppa ordner med informasjon til alle elevene husk å avklare med pårørende om hva som skal sies og hvordan Gruppa fører protokoll i forhold til de fakta som legges fram og de beslutninger som blir tatt. 5

6 1. DØDSFALL (ELEV) 1.1 UMIDDELBART ETTER DØDSFALLET Dødsfall i skoletiden: Vi ringer nødtelefonen 113 og politi 112. Personalet som er ute må alltid ha med seg mobiltelefon Den forulykkede skal ikke være alene Dødsfall skal ikke meldes på telefon. Dette er politiets eller sykehus / legevakts ansvar. Rektor kontakter foreldre Videre arbeid se neste punkt Dødsfall utenom skoletiden: Rektor underretter kontaktlærer og det øvrige personalet Rektor informerer andre skoler og barnehager der eventuelle søsken er elever Elevens klasse underrettes av kontaktlærer som beholder klassen resten av skoledagen. - snakk åpent og konkret om det som har skjedd - la elevene komme med sine reaksjoner og spørsmål - kontaktlærer sørger for at ingen elever er alene når de kommer hjem - se vedlegg 16a/16b De øvrige klassene orienteres av sine lærere Når alle er orientert, heises flagget på halv stang. Kommunens Driftsteam må varsles Rektor sørger for at den avdøde elevens klassetrinn får med en melding om dødsfallet hjem samme dag. Se vedlegg 16e Helsestasjon, PPS og prest kontaktes av rektor ved behov Minnestund på skolen, helst dagen etter at dødsfallet er kjent - Prest deltar i planlegging og gjennomføring. Se vedlegg 16c. - Kontaktlærer og foreldrekontakter tar stilling til om det er behov for å holde et foreldremøte for trinnet 6

7 1.2 BEGRAVELSESDAGEN Presten tar opp med de pårørende om de ønsker at klassekameratene kan være med i begravelsen (forutsetter positiv tilbakemelding på punkt 1.2.1) - Elevene får med seg hjem orientering om når og hvor begravelsen er. - Det er viktig at elever følges av en voksen. - Deltagelse i begravelsen er frivillig - Elevene forberedes, uansett om de deltar eller ikke, på hva som skjer i begravelsen Rektor og trinnets lærere deltar i begravelsen. Eventuelle kondolanser sendes 1.3 ETTERARBEID Det er viktig at kontaktlærer får støtte og hjelp fra kolleger i denne tiden I tiden som følger, må lærerne/personalet i klassen være oppmerksom på elevens ulike sorgreaksjoner. Samtaler i klassen, der man setter navn på tanker og følelser i tilknytning til det som har skjedd, vil være av stor betydning. Se vedlegg 16a Det kan ha stor betydning for klassen at: - den avdødes pult blir stående i klasserommet, ikke rydde bort eleven, men gjøre det når tiden er moden, i samråd med elevene - de kan tenne lys eller sette blomster på den avdødes pult Helsesøster og prest kan være viktige ressurspersoner i etterarbeidet. 7

8 2. DØDSFALL (PERSONALE) 2.1 UMIDDELBART ETTER DØDSFALLET Rektor underretter personalet Klassen blir orientert: - Hvis kontaktlærer er død, bør en lærer de kjenner eller rektor underrette klassen og beholde dem resten av skoledagen. Vi sikrer at ingen elever er alene når de kommer hjem. - Snakk åpent og konkret om det som er skjedd. - La elevene snakke om det de tenker/føler. - Se vedlegg 16.a/16.b Når alle klasser er underrettet, heises flagget på halv stang Helsesøster kan eventuelt kontaktes for å være tilgjengelige for skolen Rektor sørger for at alle hjem underrettes med en kort orientering om dødsfallet. Se vedlegg Minnestund i den/de berørte klasse(r), helst dagen etter dødsfallet er kjent. Presten kan være med i planlegging og gjennomføring av denne. Se vedlegg 16.c. 2.2 BEGRAVELSESDAGEN Rektor orienterer personalet om begravelsen: - Deltakelse av elever drøftes - Minnestund for personalet forberedes Den/de berørte klasser får med seg en kort orientering hjem om klassen(e)s deltakelse i begravelsen. Det bør nevnes viktigheten av at elevene følges av en voksen. Deltakelse i begravelsen er frivillig. Se vedlegg 16.e Snakk med elevene om det som skal skje i begravelsen. Dette er viktig uansett deltakelse i begravelsen eller ikke Klassen(e) er samlet begravelsesdagen, men de som har behov for det er sammen med sine foreldre/foresatte. 2.3 ETTERARBEID Det er viktig med støtte og hjelp i kollegafellesskapet Vær oppmerksom på elevenes ulike sorgreaksjoner. Samtaler i klassene dere elevene får sette navn på tanker og følelser i tilknytning til det som har skjedd, vil være av stor betydning. Se vedlegg 16.a/16.b. 8

9 3. NÅR ELEV MISTER EN AV SINE NÆRMESTE (FORELDRE/SØSKEN) 3.1 TIDEN ETTER DØDSFALLET Når skolen får melding om dødsfallet, spør vi foreldrene om elevens klasse kan orienteres Kontaktlærer underretter rektor. Kontaktlærer orienterer foreldrekontaktene Kontaktlærer orienterer klassen om dødsfallet. Snakk åpent om det som er skjedd, mens eleven er borte. Se vedlegg 16.b. Forbered medelever på at eleven trenger ekstra omtanke i tiden som kommer. Se vedlegg 16.a. 3.2 BEGRAVELSESDAGEN En representant fra skolen bør være tilstede begravelsesdagen Det sendes kondolansebukett fra skolen til hjemmet, med mindre de pårørende ikke ønsker dette. 3.3 ETTERARBEID Kontaktlærer følger opp eleven og holder kontakten med hjemmet Når eleven kommer tilbake, tas hun/han i mot på en omsorgsfull måte. Husk at barn har forskjellige sorgreaksjonsmønstre. 9

10 4. ALVORLIGE ULYKKER VED SKOLEN 4.1 STRAKSTILTAK PÅ ULYKKESSTEDET Den(de) av personalet som kommer først til stedet: - ringer 113, og gir eventuelt førstehjelp i forhold til skaden - sørger for at ledelsen blir varslet - prøver å holde elevene mest mulig unna ulykkesstedet Rektor varsler umiddelbart de foresatte Rektor gir en i personalet ansvar for å registrere og ta seg spesielt av den/de som har vært vitner til ulykken Kontaktlærer og helsesøster trekkes inn ved behov Eventuelt behov for skriftlig orientering til den/de berørte elevers hjem vurderes. 4.2 VARSLING Rektor underretter hjemmene om ulykken, men ikke om utfallet. Se vedlegg 9.5. Dersom ulykken har dødelig utgang, følges de innarbeidende rutiner av sykehus/politi/prest Rektor varsler personalet Rektor varsler helsesøster som eventuelt bør komme til skolen Rektor varsler kommuneadministrasjonen (rådmann, oppvekstssjef) Kontaktlærer gir beskjed i sine klasser: - Snakk åpent og konkret om det som har skjedd - La elevene snakke om det de tenker/føler - Ingen elev går hjem til tomt hus 10

11 4.3 ETTERARBEID Rektor innkaller personalet til gjennomgang av hendelsesforløp og tiltak Når elevene etter en ulykke møter på skolen igjen, vær nøye med å føre fravær. PÅ NYTT! Få oversikt over hvem som har vært vitne til ulykken Kontaktlærer gir ærlige opplysninger om hva som har skjedd Kontaktlærer må merke seg elevenes reaksjonsmønstre. De elever som trenger det, må få tilbud om oppfølging. Se vedlegg 16a Ved lengre sykeleie følger kontaktlærer opp kontakten med hjemmet og sykehuset Hvis eleven kommer tilbake med varige skader etter ulykken, følges dette spesielt opp av kontaktlærer i forhold til gjenforening med klasse- og skolemiljøet. 11

12 5. RUTINER NÅR ELEV BLIR BORTE PÅ SKOLEN ELLER SFO 5.1 NÅR ELEV BLIR BORTE NÅR MAN ER PÅ TUR Tell straks opp barna og hold dem samlet En voksen blir igjen hos gruppen, mens den/de øvrige foretar leting Kontakt rektor snarest mulig. Ha alltid mobiltelefon med på tur Rektor avgjør om og når foreldrene skal varsles Rektor organiserer leting med mer mannskap og tar kontakt med politiet. 5.2 NÅR ELEV BLIR BORTE PÅ SKOLEN ELLER SFO Vær rolig og let systematisk ute og inne Meld fra til rektor Rektor organiserer og koordinerer arbeidet Opplysninger samles inn fra elevene. Hvor ble eleven sist observert? Områder der eleven kan befinne seg, kartlegges. Når man med sikkerhet vet at barnet ikke befinner seg på skolens område, tas det kontakt med foreldrene Letingen utvides til skolens og barnets nærmiljø: - Ring mulige personer som barnet kan ha gått til - Let rundt barnets hjem og venners bosted Hvis letingen ikke gir resultater innen forholdsvis kort tid, tar rektor kontakt med politiet Fortsett letingen sammen med politiet. Rektor styrer letingen inntil politiet gir beskjed om at de overtar ansvaret. 12

13 6. BEREDSKAP VED VOLD OG TRUSLER MOT EN ANSATT 6.1 NÅR VOLDEN/TRUSSELEN BLIR OPPDAGET Få personen i sikkerhet Ring politiets nødtelefon: Kontakt rektor snarest mulig. 6.2 VIDERE ARBEID Rektor kartlegger behov for strakstiltak for å ivareta den som ble utsatt for vold/trusler. Det kan være kontakt med kriseteam eller samtaler med andre nære voksne Rektor informerer det øvrige personalet på skolen om situasjonen Elevene som har sett overgrepet, hjelpes med å bearbeide følelser. Foreldre til barn som har bivånet vold/trusler, må informeres slik at barna også kan ivaretas hjemme Rektor har fortløpende kontakt med politiet når dette er nødvendig. 13

14 7. BEREDSKAP VED VOLD MOT ELEVER OG ALVORLIGE ELEVKONFLIKTER 7.1 IVERKSETTING Når lærer(e) fysisk må gripe inn i elevkonflikt ute eller inne på skolen for å få stanset konflikten, og hvor muligheten for personskade både på elever og lærere er til stede. 7.2 NÅR VOLDEN/KONFLIKTEN BLIR OPPDAGET Inspiserende lærer/assistent eller den voksne som oppdager volden/konflikten må straks gripe inn. Den voksne vurderer alvorlighetsgraden med tanke på om: - politiet skal kontaktes om de voksne på skolen kan klare å håndtere konflikten Dersom ingen voksne er i nærheten, får nærmeste elev klar beskjed om straks å hente en voksen til Den tilkalte må sørge for at beskjed blir gitt til rektor De impliserte voksne stanser elevkonflikten ved at de to voksne griper fysisk inn og skiller elevene Er eleven(e) fortsatt aggressiv, uten selvkontroll, bringes vedkommende inn i et egnet rom for å roe seg ned, eventuelt holdes i ro av de voksne Ledelsen sørger for at de involverte lærerne får hjelp/støtte eventuelt avløsning. Ved personskade eller annen stor påkjenning må vedkommende bli tatt hånd om av ledelsen eller verneombud. 7.3 VIDERE ARBEID Kontaktlærer (eller lærer i kontaktlærers sted) tar hånd om eleven(e) når vedkommende har gjenvunnet selvkontrollen Rektor sørger for vikar for de(n) involverte lærer(ne) dersom dette er nødvendig De(n) involverte lærer(ne) får en samtale med rektor hvor hendelsesforløpet gjennomgås De(n) involverte eleven(e) får en samtale med kontaktlærer og ledelsen senere samme dag. Her gjennomgås saken og konsekvenser og videre oppfølging avklares Foreldrene informeres av ledelsen. 14

15 8. OVERSIKT OVER VEDLEGG 8.1 Sorgreaksjoner hos barn og unge 8.2 Klasseromssamtale 8.3 Minnestund 8.4 Takling av media 8.5 Kollegastøtte 8.6 Informasjon til hjemmene 8.7 Litteraturforslag 8.8 Sangforslag 15

16 Vedlegg nr SORGREAKSJONER HOS BARN OG UNGE Verken barn eller unge sørger likt. Barns sorgreaksjoner er avhengig både av personlighet, alder, modenhetsnivå og nettverket rundt. Ulike sorgreaksjoner kan være: - Tristhet, lengsel, sterke minner og savn er de mest framtredende trekk hos barn når de sørger. - Tretthet, konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer kommer gjerne i kjølvannet av dette. I tillegg kan søvnløshet, angst og aggresjon være framtredende. - Det er gjerne mange vanskelige tanker som ligger under disse reaksjonsmåtene. Derfor er det viktig å se etter dem, registrere dem og hjelpe den som sørger med å dele sine tanker. Sorgen blir ofte lettere å bære dersom man får snakket til noen om det man sitter inne med. - Etter at det verste sjokket har lagt seg, vil barn og unge kunne komme i en sorgreaksjon som er preget av fornektelse og fortrengning. Dette er det viktig å være oppmerksom på, da dette kan få vonde konsekvenser for den det gjelder senere i livet. Dersom slike symptomer dukker opp, er det kanskje på sin plass å søke hjelp i hjelpeapparatet. - Det kan dukke opp tidligere opplevelser som er med på å forsterke følelsene over det som har skjedd. Vær oppmerksom på dette. Andre opplevelser som den som sørger kan ha: - Ikke tror at det er sant. - Føler det hele uvirkelig. - Gråter og ler om hverandre. - Legger skylden på andre; legen, Gud, den døde eller andre. - Hjertebank, pustebesvær, svimmelhet - Svette, fryser, kvalme - Vondt i magen, hodepine - Skyldfølelse Det er mye man kan gjøre for å legge til rette for god sorgbearbeiding. Man kan sette av timer med klassen hvor man sitter i hestesko og forteller om opplevelser, eller prater med dem det gjelder på tomannshånd. Dersom barnet opplever at det blir gitt rom for spørsmål og tid til å prate, vil det forholde seg til den informasjonen det får, istedenfor til fri fantasi. Det barn trenger, er å være sammen med venner og kjente, og gjennomleve sorgen med disse. Det er ikke alle som klarer å sette ord på det de tenker, og da kan en fargestift og et tegneark være til stor nytte. Selv der sorgbearbeiding går sin normale gang, må læreren forvente at konsentrasjonen om skolearbeidet vil være nedsatt i kortere eller lengre tid etter ulykken/dødsfallet/endrede famileforhold. Det er derfor viktig at det ikke stilles de 16

17 samme krav til skoleprestasjoner så lenge følelsene stenger for den intellektuelle prestasjonen. Finn en god løsning på denne utfordringen sammen med eleven og foreldrene. For mindre barn ned i barneskolealder kan også lek være bra. Barna leker ut sorgen gjennom situasjoner de har opplevd. I tillegg er det viktig å tenke gjennom hvilke andre ressurser som er tilgjengelige: - Foreldre/ foresatte - Venner - Læreren - Helsesøster - Prest/diakon - Imamer/morsmålslærere 17

18 Vedlegg nr KLASSEROMSSAMTALE Når voksne og elever skal snakke sammen om et dødsfall, kan det være hensiktsmessig å planlegge forløpet. Da er det nyttig å ha en mal tilgjengelig. Den må selvfølgelig ikke følges slavisk, men kan brukes som en veiledning. Det må settes av god tid, og det er en fordel at man er to eller flere voksenpersoner til stede. Det kan være fornuftig å hente inn andre som har erfaring fra slike hendelser, enten det er en kollega eller folk fra kirken/skolehelsetjenesten eller andre. Her er et forslag til framgangsmåte: Introduksjon - Lærer redegjør for det som har skjedd, og hva som skal skje de nærmeste timene. Når noen dør, kan vi reagere med å bli lei oss, bli redde og sinte. (Se vedlegg 16.a) Det hjelper å snakke sammen, selv om det kan gjøre vondt. Man behøver ikke å kreve at elevene skal si noe høyt i klassen, men det kan være lurt likevel å få alle til å fortelle hvordan de fikk vite hva som var hendt. - Vi oppfordrer elevene til å støtte hverandre i forhold til hva de har sagt eller måten de har reagert på Fakta - La elevene fortelle hvordan de fikk vite om dødsfallet/ulykken, hva de fikk vite, og på hvilken måte (når, hvor og av hvem). Misforståelser og forvirring kan oppklares. Læreren kan så redegjøre for hendelsesforløpet og eventuelle årsaker, slik at rykter kan avsannes, og feilinformasjoner oppklares. - Lærerens oppgave blir å støtte elevenes utsagn, og på den måten bidra med sin erfaring til fellesskapet. Det kan virke betryggende dersom læreren foretar en oppsummering etter den innledende runden Tanker og reaksjoner - Hvilke tanker gjorde barna seg da de fikk høre om det som var skjedd? Elevene får fortelle, og samtidig vil det komme fram tanker, følelser, inntrykk og reaksjoner. Her kan både sorg, savn, angst, hjelpeløshet og andre reaksjoner settes ord på. - Elevene kan også oppfordres til å skrive ned/tegne ut sine tanker. Det er denne tanke/reaksjonsfasen det må beregnes mest tid til. 18

19 8.2.4 Informasjon - Læreren samler tråder fra samlingen, og forbereder elevene på hvilke reaksjoner de kan komme til å oppleve i tiden som kommer. Eks.: frykt, angst, sinne og hevntanker, tristhet, skyld, skam og selvbebreidelser. Det er viktig at elevene forstår at de ikke må oppleve slike reaksjoner for å være normale. (Se vedlegg 16.a) - Lærerne bør snakke med elevene om hva de selv kan gjøre for å bearbeide det som har hendt. snakke med foreldrene om det som har hendt. snakke med venner. snakke med andre voksenpersoner de kjenner/har tillit til. skaffe seg mer informasjon om hendelsen. skrive dikt, dagbok og lignende rette fokus på positive minner gjøre noe i fellesskap for de etterlatte besøke gravstedet/ulykkesstedet Avslutningsfase - Dette er ikke bare en oppsummeringsfase. Den skal også gi rom for å planlegge hva som skal skje framover. Tidspunktet for å vri samtalen over på å se framover må vurderes av den enkelte lærer, men på et tidspunkt er det viktig å hjelpe elevene på å fokusere på noe annet enn sorgen og savnet. - Elevene oppfordres til å spørre om uklare ting, komme med kommentarer til samlingen, og oppfordre dem til å ta kontakt med læreren eller en annen voksen dersom de trenger hjelp/noen å snakke med. I løpet av denne klasseromssamtalen må læreren legge merke til om noen av elevene er spesielt hardt rammet. Læreren må også, dersom det ikke allerede er gjort, vurdere om andre instanser som skolehelsetjenesten, kirken, PPS eller andre bør kobles inn overfor klassen eller enkeltelever. 19

20 Vedlegg nr MINNESTUND PÅ SKOLEN En minnestund må planlegges i detalj ut fra den aktuelle situasjonen. Minnestunden holdes så snart som mulig når vi har fattet hva som har skjedd normalt 1 2 dager etter dødsfallet. Ta hensyn til elevenes alder. Vurder hvem det er (klassen/hele skolen) som skal delta. Det er viktig at de som opplever seg berørt, deltar. I utgangspunktet vil en hel skole være berørt hvis en elev eller lærer dør. Prest/diakon er med i planlegging og gjennomføring av minnestunden. Det er viktig å finne ut hvilken trostilhørighet avdøde hadde for å avgjøre om skolen inviterer en representant for dette kirke-/trossamfunnet til å delta. Finn ut om det er noen ved skolen som kan/ønsker å spille/synge evt. delta med andre ting. Tenk gjennom hvem som sitter hvor i rommet, og pass på at voksne som elevene kjenner, sitter sammen med dem. Tilrettelegging av minnestunden: - Et bord pyntet med hvit duk, lys og blomster, evt. et bilde av avdøde. - Musikk rolig, høytidelig. - Rektor leder minnestunden og gir evt. informasjon om det som har skjedd, og minnestunden. - Minneord om avdøde v/lærer og evt. elever. - 1 minutts stillhet. - Musikk eller sang som avdøde var glad i. - En skole i sorg/å sørge/når vi mister noen v/ prest/diakon/rektor. - Allsang det kan være godt å få lov å delta/gjøre noe sammen. - Musikk. - Et sted å tenne lys for den som ønsker det etterpå. Gi beskjed om hvor voksne fra skolen/helsestasjon/pps/kirken befinner seg etter minnestunden for dem som har behov for noen å snakke med. 20

21 Vedlegg nr TAKLING AV MEDIA Ved en beredskapssituasjon på en skole vil det være stor etterspørsel etter informasjon om situasjonen fra media, pårørende, elever, naboer og allmennheten generelt Hvem uttaler seg om hva? - Hvis personer er forulykket på skolen, eier Politiet situasjonen og det er kun Politiet som uttaler seg. - Ved beredskapssituasjoner koordinerer Politiet mediekontakten med rektor. - Som ansvarlig på skolen skal rektor uttale seg til media. Rektor kan bekrefte at det har eks. vært en ulykke på skolen, men utover det må det henvises til Politiet på åstedet og til pårørende telefon Håndtering av media - Skolen er en offentlig arena, der foto/filming kan gjennomføres uten samtykke fra skolen, men det er viktig at rektor er tilgjengelig og kan gjøre avtaler med media, samt sørger for at elevene beskyttes (personvern for mindreårige og elever som har reservert seg for filming/foto). - Det viktigste i beredskapssituasjoner er å tenke på de som er rammet og deres pårørende. - Vis til fakta og/eller Politiet Den første tiden etter en krisesituasjon - Den første tiden etter en krisesituasjon er den viktigste med tanke på informasjonshåndtering. - Det hører til rektors oppgave å være tilgjengelig for mediene. 21

22 8.5 INFORMASJON TIL HJEMMENE Vedlegg nr.5 INNHOLD - noen ord om selve hendelsen - ulike reaksjoner hos barn som sørger - skolens arbeid rundt det som har skjedd - deltagelse ved begravelsen Dette eksempelet er tatt fra boken Skolen i møte med.., skrevet av Steinar Ekvik. Til hjemmene Som dere kanskje allerede vet, så har det skjedd en ulykke/dødsfall som har rammet en av familiene ved vår skole. Ved ulykke: Hva har skjedd Ved dødsfall: N.N. omkom/døde (dato) Vi har i dag hatt samlinger med hele skolen, klassevis og snakket med barna om det som har skjedd. (Nevn evt. de personer som har bidratt i dette arbeidet.) I den enkelte klasse har vi forsøkt å sette ord på det ufattelige som har skjedd, og vi har forsøkt å få fram noen tanker omkring det å miste en venn. Jeg/vi føler det er viktig å formidle til dere det vi har gjort, slik at dere kan hjelpe oss videre med det arbeidet vi har startet med. Skolen vår vil bli merket av tragedien i dagene framover. I den anledning innkaller vi foreldrene/foresatte på trinnet til foreldremøte (dato, tid, sted). Andre foreldre/foresatte som har barn som er sterkt berørt av sorgen, er også velkommen til å delta. Vennlig hilsen (rektor) 22

23 Vedlegg nr OVERSIKT OVER EGNET LITTERATUR Fagbøker/litteratur for voksne: Albertson, Sandra Det sikreste av alt Bjurstrøm, Rikke Å miste et barn Bøhle, Solveig Noen blir tilbake Cameron, Jean Ja til livet og døden Dyregrov, Atle Sorg hos barn Edvardson, Gudrun Barn i sorg, barn i krise Ekvik, Steinar Tårer uten stemme Ekvik, Steinar Skolen i møte med elever som sørger Elias, Norbert De dødes ensomhet Evensen, K. løp plutselig ut i veien Feigenberg, Lona Pasienten, legen og døden Fredrikson, Dorit Lennart døde ung Glimsdal, Anne Kari Når døden rammer Hagberg, Jan Død uten brodd Hansson, Per Den siste veien Hjertholm, Aud Fritt fram for følelser Hoff, Lee Ann Kriser Jakobsen, Anne Kan man dø om natten? Jewett, Claudia L. Når barn sørger Johnsen, Arnstein Barn sørger Johansson, B. Barns tanker om døden Kubler-Ross, Elisabeth Før livet ebber ut Kubler-Ross, Elisabeth Om barn og døden Mjaavatn, Per Egil Barns oppfatning om alvorlig sykdom og død Nilsson, Dag Barn og unge med spesielle behov Qvarnstrøm, Ulla På dødsleiet Rieber Mohn, Hallvard Levetid Ronge, Kari Vi som er igjen Ropstad, Hege og Tønnesen, Liv K. Elever i vanskelige situasjoner Skolmen og Apeland Magda Sørbye, Liv Wergeland Omsorg for døende Utne, Birgit B. En mors tårer Zorza, Victor Janes død Simonnes, Asbjørn Møte med barn i sorg og krise Torkelsen, Terje Sangen etter dine sko (selvmord) Bøker for barnehagebarn: Egger og Jucker Marianne tenker på bestemor Kaldhol og Øyen Farvel, Rune Melin, Margareta Hanne og Leif Vinje, Kari Pelle og de to hanskene Leer-Salvesen, Paul Farmor dør Moen, Torhild Det er lov å gråte Bøker for barn i alderen 5 10 år Alex, Benny og Maria Bestefar og Maria 23

24 Alexander og Lemoine Leila Gydal, Monica m.fl. Slik var det da Oles farfar døde Johnsen, Arnstein En annerledes dag Nilsen og Løveid Da Karlsen døde Libretto forlag Det er lov å være lei seg Bøker for barn i alderen 7 12 år: Abrahamsen, Åse Foss Det var ikke min skyld Abrahamsen, Åse Foss Ikke deg denne gangen Dahlberg, Gerd Gråt da vel Danelli, Elfie Ha det, bestefar Docker, Rolf Å, Maria Docker, Rolf Josefine Glomnes, Marianne Kråkebollen Gripe, Maria Hugo og Josefin Hagerup. Klaus Landet der tiden var borte Hartling, Peter Bestemor og Kalle Hellberg, Hans Eric Martins Maria Hellberg, Hans Eric Bjørn og trollhatten Lindgren, Astrid Mio, min Mio Lindquist, Marita Malena og gleden Lorentzen, Karin Stine Stankelben Lorentzen, Stine Stine Pedersen, Erling Fuglekongen Petterson, Hans Hans Petter heter jeg Skeie, Eivind Sommerlandet Dunér, Anna Regnbuevær Nystrøm, Carolyn Ellen tar farvel Bøker for ungdom: Austrem, Liv Marie Runar vart 17 år Beckman, Gunnel Adgang til festen Breen, Else I stripete genser Breen, Else Stopp karusellen Bull, J. B. Vesleblakken, Egners lesebøker Gaarder,Jostein I et speil, i en gåte Haakana, Anna Liisa Enfotingen og jeg Jotun, G. Lillesøster Siri Kaldhol, M. Og W. Øyen Farvel Rune Kvasbø, Alf Dueller Lindgren, Astrid Brødrene Løvehjerte Lorentzen, Karin Under samme himmel Lowry, Loys Den siste sommeren Nunes, Lygia Bojunga Min venn maleren Olafsson, Runa Somrene med Rakel Sandemose, I. Vingemus og kattejammer Sande, H. Kom no natt Sivle, P. Berre ein hund Windsor, Patrica Sommeren før Zwilgmeyer, Dikken Anniken Prestgarden 24

25 Vedlegg nr FORSLAG TIL SANGER OG MUSIKK Her er noen sanger som kan hjelpe oss i gang, gi oss noen idéer: Eg veit i himmerik ei borg Vem kan segla förutan vind Vuggevise (Jens Gundersen) Kum bah yah/vær meg nær, o Gud Måne og sol Deilig er jorden Jeg folder mine hender små Alle har hast Velt alle dine veie Alltid freidig Bach Air Albinoni Adagio Grieg Morgenstemning Bjørn Eidsvåg Alt du vil ha Iver Kleive Himmelskip Iver Kleive/Knut Reiersrud Blå koral Bjørn Eidsvåg sanger særlig Eg ser Arve Tellefsen - Gabriels obo Mozart Requiem (utdragg) Puff Daddy I ll be watching you Kringsatt av fiender 25

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER RYGGE KOMMUNE Ansvarlig: Helseopplysningskommiteèn Sist endret: 16. mars 2012 Gjelder til: 16. mars 2014 Forord Er du forbredt? Ulykker

Detaljer

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE 2008 / 09-1 - Innholdsfortegnelse. Forord s. 3 Overordnede prinsipper s. 4 Akuttsider, informasjon, viktige telefonnummer s. 5 Telefonliste over ansatte s. 6 Når en elev

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Revidert august 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 4 1.1 Viktige telefoner 5 1.2 Andre aktuelle telefoner 6 1.3 Forhold til pressen

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Beredskapsplan for AVS

Beredskapsplan for AVS BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS.5.4.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 18.02.2015 Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL

Detaljer

LÆRERVEILEDNING. Barn og ungdom i sorg og krise. Finansiert med midler fra

LÆRERVEILEDNING. Barn og ungdom i sorg og krise. Finansiert med midler fra LÆRERVEILEDNING Barn og ungdom i sorg og krise Finansiert med midler fra Kreftforeningen Postboks 4 Sentrum 0101 Oslo Telefon: 07877 Telefaks: 22 86 66 10 E-post: servicetorget@kreftforeningen.no www.kreftforeningen.no

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov

Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Plutselige dødsfall Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog Atle Dyregrov Brosjyren er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. 2. opplag 2007 finansiert

Detaljer

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET HANDLINGSPLAN Når det utenkelige skjer. Versjn 1 Mars 2010 Alvrlige ulykker, sykdm, dødsfall i sklemiljøet I N N H O L D Viktige telefnnumre s 3 Rektrs

Detaljer

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Skolebarn og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette heftet bygger på intervjuer og samtaler med barn og voksne som har vært i ulike sorgsituasjoner, samt innspill fra ulike fagpersoner.

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

Til deg som har mistet en av dine nærmeste

Til deg som har mistet en av dine nærmeste Til deg som har mistet en av dine nærmeste - De første dagene - Sorg og omsorg - Aktuell litteratur 1 BOKMÅL Når det skjer når det vi frykter skjer går det an å mestre sorg men vi trenger omsorg som et

Detaljer

Når foreldre dør. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte

Når foreldre dør. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte Når foreldre dør Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte Innhold 3 Innledning 4 La barnet være med i fellesskapet 8 Sorg hos barn 12 Slik kan voksne hjelpe 20 Familien har bruk for støtte

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Mor eller far er alvorlig syk. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte

Mor eller far er alvorlig syk. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte Mor eller far er alvorlig syk Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte Innhold 3 Innledning 4 Når skal man fortelle barnet? 6 Barns reaksjon på sykdom 10 Å være sammen under sykdommen

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: En hjelp i sorgen. } Til deg som har mistet en av dine nærmeste

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: En hjelp i sorgen. } Til deg som har mistet en av dine nærmeste I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: En hjelp i sorgen } Til deg som har mistet en av dine nærmeste Per desember 2012 Til etterlatte Denne brosjyren inneholder noen opplysninger

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Gravferdsveiledning. for foreldre som har mistet et lite barn

Gravferdsveiledning. for foreldre som har mistet et lite barn Gravferdsveiledning for foreldre som har mistet et lite barn Denne brosjyren er ment som en veiledning til foreldre som har mistet et lite barn og til de profesjonelle som er rundt foreldrene den første

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. Av AUDUN ASKIM

BARN I SORG OG KRISE. Av AUDUN ASKIM Av AUDUN ASKIM Askim har utdanning som kateket og spesialpedagog. Han har arbeidet som anleggsprest i Statoil. Askim har arbeidet mye med barn, unge og voksne som har opplevd sorg og kriser av ulik art.

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

NÅR FORELDRE DØR. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte

NÅR FORELDRE DØR. Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte NÅR FORELDRE DØR Informasjon til foreldre, pårørende og andre interesserte kreftforeningen.no > Innhold < Innledning 3 Innledning 4 La barnet være med i fellesskapet 8 Sorg hos barn 11 Slik kan voksne

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

Til deg som har mistet noen i selvmord

Til deg som har mistet noen i selvmord Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Introduksjon Denne brosjyren har som formål å belyse noen av de vanligste praktiske og følelsesmessige forholdene som berører etterlatte ved selvmord.

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov

program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg til foreldre og andre voksne Informasjon og veiledning Atle Dyregrov program for foreldreveiledning BUF00039 Små barns sorg Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Atle Dyregrov program for foreldreveiledning Dette temaheftet inngår i en serie av materiell

Detaljer