PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP"

Transkript

1 Karmøy kommune Helse- og omsorgsetaten PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP Vedtatt 24. juni 2004 Revidert 18. april august 2009 Oppdatert 26. juni 2012 (etatsnavn, kontaktinfo) 23. april 2015 RETTELSER OG ENDRINGER Ansvarlig for kvalitetssikring av denne plan er beredskapsplanansvarlig saksbehandler hos helse- og omsorgssjefen. Planen for helse- og omsorgsetatens helsemessige og sosiale beredskap skal holdes ajourført minst en gang hvert år. Større endringer bør også medføre at planen ajourføres på ny. Når årlig revisjon medfører endring i plan, skal alle innehavere av kopi av denne plan få tilsendt ny plan/eventuelt nytt komplett sett. Plan for helsemessig og sosial beredskap vil høsten 2015 revideres og være en integrert del av kommunens overordnede beredskapsplan. 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 MÅLSETTING FOR PLAN OM HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP Karmøy kommunes kriseledelse VARSLING AV ETATENS KRISELEDELSE Virksomhetsleder / vakthavende i virksomheten Helse og omsorgsetatens organisasjon Administrasjonen og virksomhetene RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FAGPLANER INNEN HELSE- OG OMSORGSETATEN Ekstra personell Psykososial støtte Evakuering Informasjon Smittevern Tuberkulosekontrollprogram Pandemi Smitteberedskap på Haugesund lufthavn, Karmøy Infeksjonskontroll i helseinstitusjoner TILTAKSKORT Langvarig stenging av Karmsund bro (4 7 dager eller mer) Skipsulykke (passasjer, forurensing, farlig last, eksplosjon) Alvorlig epidemi Brann i helseinstitusjon KOMMUNALE OG ANDRES FAGPLANER FOR BEREDSKAP Andre kommunale beredskapsplaner Kommunens plan for kriseinformasjon Andre etaters planer som finnes i tillegg i egne permer KVALITETSREVISJON

3 1.0 MÅLSETTING FOR PLAN OM HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP Karmøy kommune skal verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp og sosiale tjenester tilbys dem som til en hver tid bor eller oppholder seg her. Planen skal tilrettelegge for at denne virksomheten kan fortsette og om nødvendig utvides/omlegges ved kriser og katastrofer i fredstid og under krig. 1.1 Karmøy kommunes kriseledelse Kriseledelsen i Karmøy kommune skal koordinere og lede alle tiltak dersom det oppstår en krise som virksomhetene ikke selv kan løse. Kommunens kriseledelse delegerer myndighet til helse og omsorgsetatens ledelse dersom krisen kan håndteres på etatsnivå. Det vises til Karmøy kommunes beredskapsplan. 3

4 2.0 VARSLING AV KOMMUNENS KRISELEDELSE Dersom det oppstår en situasjon som antas å ha, eller å kunne få dimensjoner som er større enn virksomheten kan håndtere, skal den kommunale kriseledelsen varsles direkte eller varsles via brannvesenet. 2.1 Virksomhetsleder / vakthavende i virksomheten Arbeidsoppgaver for virksomhetsleder/vakthavende i startfasen av en akuttkrise: Nødvendige strakstiltak for å begrense skaden utføres først Eventuell akutt meddelelse (info) gis til personer i alvorlig fare Varsling av kommunens kriseledelse snarest mulig 2.2 Helse- og omsorgsetatens organisasjon 4

5 2.3 Administrasjonen og virksomhetene Nora Olsen-Sund Helse- og omsorgssjef Stine K. Bjelland NAV avd. HELSE Aslaug Irene Skjold Avdelingssjef helse Miran Miah Kommuneoverlege Martin Eikrem Smittevernlege Deniz Tekin Med fag ansv legevakt Anne Margrethe Haukås Helsestasjon/legevakt Jakob Bråtå Barneverntjenesten Elise R. Hausken Fysio/ergoterapitjenesten John Gunnar Liknes Rus/psykisk helsetjeneste avd. OMSORG Bodhild Eriksen Avdelingssjef - omsorg Sigrid Marie Hansen VL hjtj Skudenes Judit Nordanger VL Skudenes bbh Brit Marie Slåttebrekk VL hjtj Åkra/Vea Mariann Sjøen VL Fredheim Solveig V. Liknes VL Åkra bbh M. Elin Hansen VL KoT Frode Teige VL hjtj Kopervik Jarle Halvorsen VL Kopervik bbh Mona K. Vikingstad VL hjtj Avaldsnes Torbjørn Djuvstad VL Storesund bbh Øyvind Røthe VL hjtj Torvastad Sissel Baustad VL hjtj Norheim Anne Synnøve Nordbø VL Norheim bbh Åshild M. Koch VL Vea sykehjem VL: Virksomhetsleder, bbh: bu- og behandlingsheim, KoT: Kommuneomfattende tjeneste Utviklingshemmede DRIFTSSTØTTE Sigurd Gjerdevik Stabsleder - driftsstøtte Per Andreas Ulvedal Seniorrådgiver Bess Sætre Økonomikonsulent Åslaug Edvinson Driftsleder vaskeri/renhold

6 Gunnhild Koch Driftsleder kjøkken Arve Ubøe Rohde Mobil EPJ Paula A. Nordbø IT-koordinator Christian Bergquist Jurist Reidun Kvinnesland Leder bestillerkontor Ingrid Sofie Rundhaug Rådgiver Tove Rosseland Rådgiver Truls Dahl IT- og informasjonsrådgiver PERSONAL Siv Anita L. Fredriksen Stabsleder - personal Hallvard M. Lothe Personalkonsulent Anne Gro S. Bjørndal Personalkonsulent Helmy Grønnestad Førstesekretær Nina Ferkingstad Lærlingkoordinator Margareth S. Tangen Personalkonsulent Hanne Sofie Broshaug Personalkonsulent

7 3.0 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ROS analyse er gjort i forbindelse med utarbeiding av overordet beredskapsplan. 7

8 4.0 FAGPLANER INNEN HELSE- OG OMSORGSETATEN 4.1 Ekstra personell Det vises til overordnet beredskapsplan 4.2 Psykososial støtte Støtteapparat for psykososial støtte til mennesker i krise er beskrevet i overordnet beredskapsplan. 4.3 Evakuering Plan for evakuering er beskrevet i overordnet beredskapsplan 4.4 Informasjon Det vises til overordnet beredskapsplan 4.5 Smittevern se egen plan for smittevern, finnes hos kommunelege med ansvar for smittevern og hos helseog omsorgssjefen. Planen oppdateres våren Tuberkulosekontrollprogram se egen plan for smittevern, finnes hos kommunelege med ansvar for smittevern og hos helseog omsorgssjefen. Planen oppdateres våren Pandemi se egen plan for pandemi, finnes hos kommunelege med ansvar for smittevern og hos helse- og omsorgssjefen. Planen inkluderer følgende vedlegg: 1. Plan for massevaksinering 2. Plan for kontinuitet 3. Plan for ressurser og logistikk 4. Informasjonsplan Smitteberedskap på Haugesund lufthavn, Karmøy se egen plan for smittevern, finnes hos kommunelege med ansvar for smittevern og hos helseog omsorgssjefen Infeksjonskontroll i helseinstitusjoner se egen plan for smittevern, finnes hos kommunelege med ansvar for smittevern og hos helseog omsorgssjefen. 8

9 5.0 TILTAKSKORT KARMØY KOMMUNE Helse- og Plan for Helsemessig og sosial beredskap TILTAKSKORT Dokument nr.: Side: 1 av 9 Utarb. av: Etatens beredskapsplanansvarlige Godkjent av: Helse- og omsorgssjefen omsorgsetaten Kriseledelsen HENDELSE nr Langvarig stenging av Karmsund bro (4 7 dager eller mer) KONSEKVENSER nr. 1.a) 1.a) 1 Stort informasjonsbehov 1.a) 2 Vanskelig tilgjengelighet/transport til sykehus, medisinsk diagnostikk og behandling. 1.a) 3 Forsinket transport - personer/befolkningen, (obs:helse/skole/teknisk personell/brukere) 1.a) 4 - varer, f.eks mat/medisiner/drivstoff m.m. 9

10 1.a) 5 - utstyr, f.eks snøbrøyting/brannvern/anleggsmaskiner FORBEREDELSE nr. 1.b) 1.b) 1 Informasjonsplan 1.b) 2 Etaen og hver virksomhet må forberede fortsatt drift selv om kommunikasjonsmønsteret må omlegges. 1.b) 3 Det må inngås avtaler for alternativ kommunikasjon (skyssbåter, ferger, helikopter ol.) TILTAK nr. 1.c) 1.c) 1 Iverksette nødvendige informasjonstiltak 1.c) 1 Sikre at det kan foretas akutt-transport pr helikopter (f.eks Helganes-FIH). 1.c) 2 Opprette skyssbåtforbindelse (f.eks Torvastad-Haugesund). 1.c) 3 Opprette fergeforbindelse (f.eks Skudeneshavn-Arsvågen). MERKNADER nr. 1.d) REV. REV. GRUNN FOR UTSENDELSE UTARB DOKUMENT NR.: DATO AV GODKJENT AV 10

11 KARMØY KOMMUNE Plan for Helsemessig og sosial beredskap TILTAKSKORT Utarb. av: Etatens beredskapsplanansvarlige Godkjent av: Helse- og omsorgssjefen Helse- og Dokument nr.: Side: 3 av 9 omsorgsetaten Kriseledelsen HENDELSE nr Skipsulykke (passasjer, forurensing, farlig last, eksplosjon) KONSEKVENSER nr. 3.a) 3.a) 1 Stort informasjonsbehov 3.a) 2 Helse- og omsorgsetatens ressurser kan bli aktuelle i en redningsaksjon Førstehjelp, medisinsk behandling, omsorg (personell og lokaler må omprioriteres) 3.a) 3 Stor belastning på kommunale ressurser over en begrenset periode Forpleining og innkvartering av overlevende/pårørende/redningsmannskaper Overbelegg i institusjonene dersom mange skadde teknisk driftspersonell og utstyr blir engasjert både i redningsarbeid og spesielt med skadeforebyggende og skadeopprettende tiltak og kan bli lite tilgjengelsig for etaten 11

12 Langvarige aksjoner vil belaste personell og materiell FORBEREDELSE nr. 3.b) 3.b) 1 Samtren aktuelt helse- og omsorgspersonell med andre instansers redningspersonell 3.b) 2 Forbered innkvarterings- og forpleiningsmuligheter 3.b) 3 Inngå avtale om deltaking i det regionale pårørendesenteret ved Høyskolen Stord/Hgsd. 3.b) 4 Koordiner eget planverk med det andres kriseplaner. TILTAK nr 3.c) 3.c) 1 Delta om nødvendig med helse og sosialressurser i redningsaksjonen 3.c) 2 Skaff nødvending innkvartering og forpleining MERKNADER nr. 3.d) REV. REV. GRUNN FOR UTSENDELSE UTARB DOKUMENT NR.: DATO AV GODKJENT AV 12

13 KARMØY KOMMUNE Plan for helsemessig og sosial beredskap TILTAKSKORT Utarb. av: Etatens beredskapsplanansvarlig Godkjent av: Helse- og omsorgssjefen Helse- og Dokument nr.: Side: 8 av 9 omsorgsetaten Kriseledelsen HENDELSE nr Alvorlig epidemi (meget smittsom og farlig sykdom som rammer svært mange mennesker) KONSEKVENSER nr. 8.a) 8.a) 1 - Stort informasjonsbehov 8.a) 2 - Det ordinære medisinske arbeidet (og andre tjenester) reduderes og kan stoppe opp. 8.a) 3 - Evakuering (evt isolering/internering). 13

14 8.a) 4 - Syke ansatte. 8.a) 5 - Økt pleietyngde. 8.a) 6 - Lokaler/bygg av offentlig karakter må stenge snarest for å unngå spredning av smitte. 8.a) 7 - Befolkning og ansatte kan komme til å flytte. FORBEREDELSE nr. 8.b) 8.b) 1 Plan for smittevern 8.b) 2 Plan for tuberkulosekontroll 8.b) 3 Plan for pandemisk influensa 8.b) 4 Plan for smitteberedskapen på Haugesund lufthavn, Karmøy 8.b) 5 Plan for infeksjonskontroll i helseinstitusjoner 8.b) 6 Plan for isolering inkl. medisinsk behandling/pleie, innkvartering/forpleining, vakthold. TILTAK nr. 8.c) 8.c) 1 Iverksett nødvendige tiltak i samråd med kommunelege med ansvar for smittevern (og evt statlige myndigheter). MERKNADER REV. REV. GRUNN FOR UTSENDELSE UTARB DOKUMENT NR.: DATO AV GODKJENT AV 14

15 KARMØY KOMMUNE Plan for helsemessig og sosial beredskap TILTAKSKORT Utarb. av: Etatens beredskapsplanansvarlig Godkjent av: Helse- og omsorgssjefen Helse- og Dokument nr.: Side: 9 av 9 omsorgsetaten Kriseledelsen HENDELSE nr Brann i helseinstitusjon KONSEKVENSER nr. 9 9.a) 1 Dødsfall kan forekomme 9.a) 2 Sannsynligvis noen røykskadde 9.a) 3 Psykologiske traumer med forvirring, angst og uro 9.a) 4 Stort informasjonsbehov til pasienter/beboere, pårørende og befolkningen/media 9.a) 5 Deler av (evt hele) institusjonen blir brann/røyk/vann skadet og får redusert kapasitet 15

16 9.a) 6 Evakuerte må skaffes alternativ innkvartering og forpleining med behandling og pleie FORBEREDELSE 9.b) Branninstruks i alle aktuelle bygg 9.b) Opplæring og øvelser TILTAK 9.c) 1 Iverksatte branninstruks 9.c) 2 Iverksette evt evakuering til annen del av institusjonen/annen institusjon MERKNADER REV. REV. GRUNN FOR UTSENDELSE UTARB DOKUMENT NR.: DATO AV GODKJENT AV 16

17 7.0 KOMMUNALE OG ANDRES FAGPLANER FOR BEREDSKAP Alle utøvende beredskapsplaner finnes i de forskjellige fagplaner i kommunens etater og organisasjoner. Alle fagplaner skal blant annet inneholde oversikt over alle ressurser (i og utenfor kommunen), som kan brukes i en krise. Et sett av krigsberedskapsplaner ligger hos rådmann/ordfører og hos kommunens beredskapsansvarlig. 7.1 Andre kommunale beredskapsplaner Oversikt over andre kommunale beredskapsplan finnes i overordnet beredskapsplan. 7.2 Kommunens plan for kriseinformasjon Det vises til overordnet beredskapsplan 7.3 Andre etaters planer Det vises til overordnet beredskapsplan 8.0 KVALITETSREVISJON Det vises til overordnet beredskapsplan 17

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober

Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober I alt 16 sider + vedlegg Bokn kommune PANDEMIPLAN Filnavn: Skrevet av kommuneoverlege Dag-Helge Rønnevik Kontrollert av helsesjef Tore Bøe Olsen Godkjent av

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015

Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Plan for kommunal kriseledelse Hamar kommune 2015 Ytre sperring Innsatsområde Helikopter landing Vente plasser Indre sperring Åsted Fareområde ILKO BRANN 110 Stab POLITI 112 AMK 113 Samleplass skadde Samleplass

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE PLAN FOR KRISELEDELSE OG BEREDSKAP Karlsøy kommune Vedtatt av komunestyret: 210606 Ajourført pr. 1/1-08. 2 Innhold: Side Mål og hensikt med planen. 3 ROS-analysen. 3 Kriseledelsen. Etablering og oppgaver.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR SKI KOMMUNE Versjon 1.0/26.06.14/tn-fbj 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning A. Kriseledelse B. Bestemmelser for kriseledelsen i Ski C. Plan for disponering av lokaler i forbindelse med

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

Helseberedskapsplan. Stange kommune

Helseberedskapsplan. Stange kommune Helseberedskapsplan Stange kommune Plan for helsemessig og sosial beredskap Versjon 1.0 Arkivsaksnr. 03/02890 Initialer Dato Skrevet av HRB 19.11.04 Høring nov. 2004 Godkjent av februar 2005 kommunestyret

Detaljer

Kriseplan for Marnardal kommune

Kriseplan for Marnardal kommune Plan for kriseledelse, Marnardal kommune 1 Kriseplan for Marnardal kommune Utarbeidet mai 1995 Sist revidert 11.04.11 Plan for kriseledelse Informasjonsplan Plan for evakuering/innkvartering Lister: Varslingslister

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10. Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.04 Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 1/15 14/4425 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 28.01.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til

Detaljer

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE

KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE KRISEPLAN FOR NOTODDEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 2 2. ETABLERING AV BEREDSKAPSRÅD... 3 3. ETABLERING AV BEREDSKAPSUTVALG... 4 4. ETABLERING AV STØTTEAPPARAT:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 784 52700. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. MØTEINNKALLING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 03.10.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien Personal- og internkontrollhåndbok Dokumentnavn Beredskapsplan for krisehåndtering Godkjent av styret Gjelder fra 01.08.13 Versjon 2 Planlagt revisjon Vår 2015 Ansvarlig for revisjon Rektor Revidert 12.02.14

Detaljer

Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Beredskapsplan. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Side: 2 av 34 Innhold 1. Innledning... 4 2. Virkemåte, formål, fastsetting og oppdatering av planen... 5 2.1 Virkeområde og formål... 5 2.1.1 Innhold

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD:

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: 1. Hasteark 2. Operativ del i. Varslingslister ii. Tiltakskort 3. Administrativ del a. Roller og oppgaver b. Overordnede prinsipper c. Evaluering,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd

Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd Beredskapsplan for Langvarig strømbrudd Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM PLANARBEIDET, LOVGRUNNLAG OG PLANPROSESS... 3 3. MÅL... 4 3.1 OVERORDNA MÅL... 4 3.2 HOVEDMÅL FOR BEREDSKAP VED LANGVARIG STRØMBRUDD...

Detaljer

BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER

BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER BJØRGVIN BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1 Innholdsfortegnelse BISPEDØMMETS PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1. Innledning s. 3 2. Den sivile beredskap s. 4 2.1 Organisering av redningstjenesten...

Detaljer

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013 TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 2013 Revidert plan pr. 20.02.2013 Innholdsfortegnelse BISPEDØMMETS PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1. Innledning s. 3 2. Den sivile beredskap s. 4 2.1

Detaljer