6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015"

Transkript

1 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige og private forslagsstillere. Den komplette listen legges ved som eget vedlegg. Nedenfor presenteres administrasjonens innspill og forslag til endringer av kommuneplanens arealdel. Endringene presenteres i nummerrekkefølge 1-22, som benyttes som henvisninger på vedlagte kart. Forslag nr. 1 Dok. Nr. 5 Røylandtunet Hasselveien 10, 3330 Skotselv Eiendom: Gbnr. 186/5 og 186/45 Nåværende arealdisponering: Offentlig Foreslått arealdisponering: Boligformål Det har i mange år vært drevet pleiehjem på eiendommen, men det er flere år siden denne virksomheten ble avviklet. Eiendommen vurderes i dag som lite attraktiv til denne type virksomhet, og eier ønsker å omgjøre eiendommen til boligformål og søke nødvendige bruksendringer for å kunne ta bygningsmassen i bruk som boliger. Beskrivelse: Forslaget ligger innenfor kommunedelplanen for Skotselv. Det er to eiendommer som samlet er ca. 3,8 daa. Eiendommene er bebygd. Området har direkte avkjøring fra fv Omdisponering av nåværende formål til boligformål anses ikke å være i konflikt med forvaltningsprinsippene i Naturmangfoldloven. Det vil ikke gi konsekvenser for å nå måla i vannforskriften. Vurdering av konsekvenser: Behovet for slike typer virksomheter er vurdert, og konklusjonen er at det i mindre grad er aktuelt å drive tilbud på denne måten. Det er ikke gjort inngående konsekvensutredning av forslaget, da det i all hovedsak kun vurderes å være en teknisk omregulering. Omgjøring av dagens bygningsmasse til boligformål vil ha få eller ingen konsekvenser for området. Det vil bli søkt bruksendring for de deler av bygningene som har hatt andre funksjoner som kontorer, ansatterom osv., slik at det kan bli egne boenheter. Totalt 4-5 boliger. Området ligger i kvikkleiresonen. Dersom det kun er en formålsendring og omgjøring av eksisterende bygningsmasse til boligformål er dette kurant. Totalt sett vil det bli færre som vil på området enn godkjent bruk pleiehjem. Eventuell nye bygninger vil kreve grunnundersøkelser.

2 Forslag nr. 2 Dok. nr. 11 og 58 Svend Berg, Solbergveien, 3300 Hokksund Eiendom: Gbnr. 87/8 Nåværende arealdisponering: LNF sone 1 Foreslått arealdisponering: Næringsformål Eiendommen har i mange år drevet næringsvirksomhet innenfor demontering og istandsetting av biler. I forbindelse med en oppryddingssak i regi av Fylkesmannen og Øvre Eiker kommune ble det konkludert med at virksomheten ikke hadde de formelle tillatelsene til å drive, slik kravet er i dag. For å få muligheten til å utvikle virksomheten innenfor dagens lovverk, ønsker søker å få avsatt en mindre del av eiendommen til næringsformål, slik at området kan inngå i en fremtidig reguleringsplan og kan få de nødvendige tillatelsene på plass. Beskrivelse: Eiendommen har i dag status som LNF sone 1, og ligger nær opp til Hokksund pukkverk. Atkomst er via privat vei. Eier har drevet bilsalg, demontering og reparasjon av bruktbiler i mange år. Området ligger godt skjermet for innsyn. Den delen av eiendommen som søkes omdisponert til næringsformål ligger rundt eksisterende verksted, og det foreslås ikke å benytte dyrkbar mark. Søker har merket av et noe større område i sin søknad, men anbefalingen er å tillate et noe mindre område som ligger nær dagens bygningsmasse. Størrelsen vurderes tilstrekkelig til å tilrettelegge for den virksomheten som skisseres. Naturmangfoldsloven: Omdisponering vil medføre at den samlede belastningen for det biologiske mangfoldet og andre naturressurser, herunder grunnvannet, vil bli betydelig redusert. Det vil ikke gi konsekvenser for å nå måla i vannforskriften. Kategori Helse og trivsel Natur og miljø Utslipp av klimagasser Friluftsliv Lek og rekreasjon Universell utforming konfliktgrad kommentarer Over marin grense Må utredes Området er betydelig ryddet, og en regulering vil ivareta ytterligere hensyn til miljø og forurensing. Ligger noe utenfor sentrale næringsområder. I liten grad del av attraktive friområder. Ikke aktuelt.

3 og Infrastruktur Biologisk mangfold Gang- og sykkelvei Kollektivmuligheter veger VA-nett Fiber/tele Deler av området er krattskog og benyttes til oppstillingsplass for demonterte biler. Ingen kjente, men registrering skal skje i reguleringsprosessen. Området er skjermet, og vil ytterligere vurderes i reguleringen. Trafikkmengde må vurderes Privat. Per dato usikker. Forslag nr. 3 Dokument 17, 18 og 19 Eiendom: Nåværende: Forslag: Tomta er på ca daa og ligger i LNF Arkitektkontoret k16 Tollbugata 51, 3044 Drammen gbnr. 79/99 LNF-sone 1 Bolig på ca daa og ligger i LNF-sone 1 grensende opp til Hellefoss boliggrend. Tomta avgrenses av boligbebyggelse i nord og syd, og av Drammenselva i øst. På vestsiden av området ligger vei til Hellefoss og et tømmerlaer som er avsatt til næringsformål. Arealdisponeringen berører ikke hverken prioriterte og sårbare arter eller utvalgte naturtyper. Det er ingen konflikt med forvaltningsprinsippene i naturmangfoldsloven. Vurdering: Siden tomta er omgitt av boliger på begge sider og arealet ikke har vært oppdyrket på lang tid, men blitt benyttet til blant annet mellomlagring av bark i en periode, ønsker nå eier å utvikle eiendommen til boligformål og har varslet oppstart av regulering. Eiendommen kan i liten grad betraktes som et verdifullt landbruksareal selv om deler av eiendommen grenser opp mot et område som er fulldyrket. Et mindre boligprosjekt som utnytter de kvalitetene med beliggenhet i gangavstand fra sentrum og nær Drammenselva vil være positivt. Kategori konfliktgrad kommentarer

4 Helse og trivsel Natur og miljø og Infrastruktur Tettstedsutvikling Utslipp av klimagasser Friluftsliv Lek og rekreasjon Universell utforming Biologisk mangfold Gang- og sykkelvei Kollektivmuligheter veger VA-nett Fiber/tele Energibruk Transportarbeid Barn og unge Grunnundersøkelser pågår Avventer grunnundersøkelser Løsning må utredes nærmere Siste del må opparbeides ikke i området, gangavstand til sentrum Private ledninger må undersøkes nærmere Gangavstand til sentrum, men ikke kollektivtransport. Forslag 4. Dokument 20 og 21 Eiendom: Nåværende: Forslag: Hindhamar AS Danvikgata 24, 3045 Drammen Gbnr. 73/220, 470, 497 og 498 LNF sone 1. Næring

5 Skogselskapet overtok eiendommene som ved et makeskifte kifte med Øvre Eiker kommune i Det er Hindhamar AS som fremmer forslag om omdisponering til næringsformål på vegne av eier, Buskerud skogselskap. Eier ønsker å endre statusen på arealene med tanke på fremtidig utvikling. Området er oppført i grunnforurensningsdatabasen. Dette må undersøkes nærmere. Endringene vil ikke ha negative konsekvenser for naturverdier og det biologiske mangfoldet og vi derfor ikke være i konflikt med naturmangfoldlovens bestemmelser. Det er viktig å følge opp fremtidige påvirkninger på eventuelt berørte vannforekomster. Vurdering: Området har siden da blitt drevet som skogplanteskole. Det totale arealet er ca. 68 daa i tillegg eier Opplysningvesenets fond og Jernbaneverket et mindre areal. Driften er intensiv innenfor produksjon av skogplanter og det er bygget både drivhus, benker og diverse bygningsmasse tilknyttet driften. Med bakgrunn i driftsformen vil tilbakeføring til vanlig konvensjonell landbruksdrift være uforholdsmessig krevende og kostbart dersom planteskolen avvikler sin virksomhet. Arealene er omgitt av både jernbane, E 134 og et støtte næringsområde, Eiker Næringspark. Kategori konfliktgrad kommentarer Utredes i reg.plan Helse og trivsel Produksjonen startet opp i en periode hvor det ble benyttet en god del kjemikalier. Grunnundersøkelser vil bli en del av en fremtidig regulering. Tomta ligger omringet av både E 134, jernbanen og et tilstøtende næringsområde. vurderinger blir sentrale i en reg.plan.

6 Utslipp av klimagasser i fremtidig reg. plan. Friluftsliv Lek og rekreasjon Universell utforming Natur og miljø Biologisk mangfold og Kan forsterke eksisterende bilde av næring i landskapet. Infrastruktur Gang- og sykkelvei Kollektivmuligheter veger VA-nett Må oppgraderes. Ekspressbuss ved Langebru. Ligger på et belastet nett. Tilknytning til E134/Rv35 ved Langebru og Torespæren. Må inngå i en hovedvurdering av området og er avhengig av type virksomheter. Fiber/tele

7 Forslag 5. Dok 30. Borg & Kristoffer AS v/jon Anders Loe Eiendom: gbnr. 77/70 Status: Forslag: Boligformål Sentumsformål Eiendommen på drøyt 2 daa ligger rett ved gangforbindelsen til Hokksund stasjon og egner seg god for en tett boligutvikling. Det vil være naturlig å innlemme denne eiendommen som en del av sentrumsformålet i kommunedelplanen for Hokksund. Naturmangfoldsloven: Endringen vil ikke være i konflikt med forvaltningsprinsippene i naturmangfoldsloven. Vurdering: Kommunen har igangsatt en forstudie til ny sentrumsplan for Hokksund hvor blant annet en ny avgrensing av sentrumsformålet blir vurdert. Denne eiendommen ligger innenfor det området som nå foreslås i kommuneplanen og ligger nær kollektivknutepunktet og egner seg godt til å fortettes noe mer en vanlig bolig eiendommer. Konklusjon: Det er ikke foretatt ytterligere vurderinger av denne tomta ut over det at den allerede ar avsatt til boligformål og er bebygd. Ytterligere redegjørelser vil bli avkrevd i en reguleringsplan. Forslag 6. Dok. 37 og 57 Jan Vidar Haug Rakkestadveien 141, 3330 Skotselv. Eiendom: deler av gbnr. 169/1 Status: LNF sone 1 Forslag: Boligformål Dette er et mindre område som ligger mellom eksisterende boligområder. Det er planer om å avkloakkere dette område, og det vil da være gunstig å tilrettelegge noe mer for bebyggelse. Området er en liten skogteig som hverken berører prioriterte arter eller utvalgte naturtyper og arealdisponeringen vurderes derfor ikke å være i konflikt med forvaltningsprinsippene i naturmangfoldsloven.

8 Vurdering: Områdets verdi i landbrukssammenheng er begrenset. God planlegging av et nytt område vil utfylle det eksisterende boligområde og gjøre det mulig å fremføre VA på en god måte. Kategori Helse og trivsel Natur og miljø og Infrastruktur Tettstedsutvikling Utslipp av klimagasser Friluftsliv Lek og rekreasjon Universell utforming Biologisk mangfold Gang- og sykkelvei Kollektivmuligheter Busstopp veger VA-nett Fiber/tele Energibruk Transportarbeid Barn og unge konfliktgrad kommentarer Grunnundersøkelser kreves før regulering Må utredes og vurdere Ligger noe unna sentrumsfunksjonene Skogkrull uten rødlistede arter Ingen kjente. Vektlegges i reg.plan. Ikke bygget, vises i k-plan skoleskyssordning for de minste Må utbygges.

9 Forslag 7. Eiendom: Status: Forslag: Torstein Darbo 3322 Fiskum deler av gbnr. 155/1 LNF sone 1 Boligformål Forslagstiller ønsker at den resterende delen av eiendommen på ca. 12 daa også blir tatt med i det fremtidige boligområdet som allerede er avsatt. Det er lite hensiktsmessig å sitte igjen med en skogteig på denne størrelsen som skal drives hensiktsmessig. Vurderes ikke å være i strid med forvaltningsprinsippene i naturmangfoldsloven. Vurdering: Forslaget virker fornuftig å gir muligheten for en mer helhetlig regulering av et nytt område. Området er foreløpig i planleggingsfasen for kommende mende regulering og vil inngå i de utredningene som blir igangsatt, kulturminne, grunnforhold osv. Kategori Helse og trivsel Natur og miljø og Utslipp av klimagasser Friluftsliv Lek og rekreasjon Universell utforming Biologisk mangfold konfliktgrad kommentarer Utredes i forbindelse med regulering Ligger noe unna enkelte sentrale funksjoner som krever biltransport Dokumenteres nærmere Skog Skog Skog, ingen kjente rødlistede arter. Ingen kjente, må undersøkes nærmere. Må ivaretas i reg.plan.

10 Infrastruktur Tettstedsutvikling Gang- og sykkelvei Kollektivmuligheter veger VA-nett Fiber/tele Energibruk Transportarbeid Barn og unge Kjøpesenter gode kort veg til tog Må planlegge ny hovedatkomst til feltet. Må prosjekteres og bygges ut. Må bygges ut Direkte forbindelse til knutepunkt Darbu stasjon. Forslag 8. Dokument 29 og 62 Guldbrandsen Billakkering Eiendom as Dramdal 3330 Skotselv Status: LNF-sone 1 Forslag: Næringsformål. Forslagsstiller vurderer at eiendommen allerede har status til næringsformål ved den driften det har vært ved anlegget i en årrekke. Forslaget vil redusere den samlede belastningen på miljøet, naturverdier og vannkretsløp og endringen legger til rette for en langt mer bærekraftig forvalting av området enn det som er tilfelle i dag. Vurdering: Det har blitt drevet næringsvirksomhet relatert til demontering av bildeler og istandsetting av skadede kjøretøy i en årrekke. Det har blitt oppført bygninger som har blitt godkjent av kommunen. Virksomhetens drift er godt kjent gjennom at det har blitt stilt krav om og gjennomført tvangsopprydning de siste par årene. Kommunen har hatt dialog både med vegvesenet og Fylkesmannen med hensikt om å regulere deler av eiendommen, slik at virksomheten kan få klare og etterprøvbare retningslinjer å forholde seg til. Siden det er godkjent oppført bygninger for næringsformål, vurderer kommunen at det er naturlig at et mindre område rundt bygningene avsettes for regulering til næringsformål, dog ikke av den størrelsen det søkes om.

11 Kategori Helse og trivsel Natur og miljø og Infrastruktur Tettstedsutvikling Utslipp av klimagasser Friluftsliv Biologisk mangfold Gang- og sykkelvei Kollektivmuligheter veger VA-nett Fiber/tele Energibruk Transportarbeid konfliktgrad kommentarer Ikke kjent, må utredes Må dokumenteres ved regulering Krever god planlegging. Krever god regulering som vektlegger skjerming og estetikk. Ligger utenfor g/s-nettet. Buss Stor trafikkbelastning med dårlige avkjøringsforhold. Ny rv 35 er under planlegging Se punkt over privat Utenfor sentralt beliggende næringsarealer. Utenfor sentralt beliggende næringsarealer

12 Forslag 9. Dok. 66 Forslagstiller: Randi Brattensborg Roaveien Hokksund Eiendom: gbnr. 73/58 Status: LNF sone 1 Forslag: Boligformål Arealet er et mindre areal på ca. 1,5 daa som ligger som en naturlig del av et utbygd område avgrenset av en bekk. Det foreslås at dette omdefineres til utbygging. Endringen vil ikke være i konflikt med bestemmelsene i naturmangfoldloven. Endringen vil ikke medføre at det blir vanskeligere å oppnå miljømålene i vannforskriften. Vurdering: Det er et beskjedent område som forslås tatt inn. Vurderingen er at det er riktig som forslagstiller at det er en salgs naturlig avgrensing mellom denne tomta og resten av LNFområdet. Vurderingen er at tomta tas inn, med en utbygging forutsetter at vegløsningen må skje via eksisterende vegnett i området. Forslag 10. Anne Marie Stenseth Gravaveien Porsgrunn Eiendom: Gbnr. 88/2 Status: LNF-sone 1 Forslag Masseuttak Det er igangsatt et prøveuttak for grus gjennom en dispensasjonsbehandling. Det er behov for å bruke grus i produksjonen ved Hokksund pukkverk. Dette arealet grenser opp til pukkverket og kan egne seg godt for å sikre en god og trygg leveranse til pukkverket. Endringen er ikke i strid med forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven. Vurdering: I forbindelsen med dispensasjonbehandlingen ble det gjennomført en rekke utredninger for å kunne sette i gang prøveuttak for grus. Det er en stor gevinst at ressursen ligger så nær en eksisterende virksomhet, blant annet med tanke på transport. Et uttak av i denne størrelsesordenen vil kunne levere grus til produksjon av betong i svært mange år. Pukkverket har en levetid på opp mot 100 år. Det er så lang ikke avdekket forhold i saken som tilsier at det ikke kan gjennomføres. Grusressursen er en viktig samfunnsressurs.

13 Kategori Helse og trivsel Utslipp av klimagasser Friluftsliv konfliktgrad uaktuelt kommentarer Mindre støy fra denne type produksjon. Noe, men begrenses av samlokalisering med pukkverket. Ikke kjent som et mye brukt område. Natur og miljø og Infrastruktur Biologisk mangfold veger Skogbruk Ingen kjente rødlista arter. Rapport er utarbeidet. Skog Interntrafikken er uproblematisk, men det jobbes med avbøtende tiltak/ny vegtrasé ned til fv. Forslag 11. Dokument 70 Fiskum IL Eiendom: Kommuneskogen på Fiskum Status: LNF sone 1 Forslag: Idrett/Friluftsformål Fiskum Il bygger ny serveringshytte ved Hallhytta. De ønsker også å legge til rette for skiaktiviteter for barn og ungdom ved hytta. Det er derfor et ønske om å avsette et mindre område rundt hytta for slike aktiviteter, blant annet for å kunne søke spillemidler.

14 Endringen er ikke i strid med forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven. Vurdering: Hallhytta har blitt et viktig bidrag når det gjelder å øke interessen for ski og friluftsliv i denne delen av bygda. Fiskum IL har lagt ned et godt arbeid gjennom flere år, og øker nå innsatsen ved å bygge ny serveringshytte. Denne hytta er behandlet i egen søknad. At de i tillegg ønsker å tilrettelegge for ytterligere aktiviteter rettet mot barn og ungdom er svært positivt. Det vil bli et anlegg som i liten grad skal opparbeides, men det er hensiktsmessig å lage en liten plan som sikrer både skogsdriften og aktiviteten. Forslag 12. Dokument 70 Fiskum IL Eiendom: Flere eiendommer. Status: LNF Sone 1. Forslag: Tursti/sykkelsti Det har i flere år blitt etterlyst at det opparbeides en sykkelsti som vil knytte Hakavik mot Eidsfoss. Dette dreier seg om en kort vei som mangler på dagens sti-/veinett. Endringen er ikke i strid med forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven. Vurdering: Tiltaket er svært positivt for å kunne tilrettelegge for en rundtur rundt Eikeren. Tiltaket krever mindre tilrettelegging før det blir mulig å sykle, og vil ikke ha negative konsekvenser for Eikern-vassdraget, natur eller kulturminner. Hof kommune er i gang med tilsvarende prosjekt på sin side av kommunegrensen som vil sørge for at stien blir sammenhengende. Forslag 13. Dok. Lemminkäinen Norge AS, Etterstad, 0609 Oslo Eiendom: del av gbnr. 203/1 Status: LNF sone 1. Forslag: Massedeponi Bedriften har gjennom sin virksomhet fått mange henvendelser om å kunne deponere rene masser. Kommunen støtter også denne betraktingen da vi får svært mange henvendelser fra entreprenører og grunneiere om å deponere masser i LNF-områder. Et større område som kunne dekke dette markedet hadde vært hensiktsmessig. Såfremt ikke de deponerte massene medfører miljømessige belastninger på økologiske kretsløp og vannkretsløp anses ikke denne arealdisponeringen for å være i strid med forurensningsregelverket og forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven.

15 Vurdering: Massedeponier som søkes rundt omkring i kommunen har den seneste tiden økt voldsomt. Det er vanskelig å kunne vurdere konsekvensene for enkeltsøknader. er som landskap, biologisk mangfold, kulturminner, grunnforhold, flomfare ol. er store og kostbare for mindre tiltak. Vurdert opp mot gevinsten blant annet med å få bedre arrondering og planert dalsøkk, vil dette ofte være marginale gevinster. Kommunen har inntrykk av at dette i stor grad dreier seg om litt enklere løsninger nger for entreprenører for å spare kjøretid og kostnader. Det er også mindre kontroll på hvilke typer masser som blir benyttet. Å henvise til et større område vil i så møte være enklere og mindre ressurskrevende for myndighetene, da en vil både utrede og regulere alle konsekvensene på en grundig måte, samtidig som kontrollen av mottaket vil være enklere å gjennomføre. Kategori Helse og trivsel Natur og miljø og Infrastruktur Utslipp av klimagasser Friluftsliv Lek og rekreasjon Universell utforming Biologisk mangfold Gang- og sykkelvei Kollektivmuligheter konfliktgrad uaktuelt uaktuelt kommentarer Vannføringen i en mindre bekk må utredes. Mottak av type masser må kunne kontrolleres og dokumenteres. Dokumenteres i reguleringsplan Transport. Kan sees i sammenheng med transport fra pukkverket Må utredes nærmere i reguleringsplan Må utredes nærmere. Ingen kjente rødlista arter. Ingen kjente kulturminner. Må registreres. Utredning vil inngå i en planprosess. Deler av Horsrudbekken ledes til Skogsvann som er del av klausulert drikkevannskilde. Må utredes.

16 veger VA-nett Fiber/tele uaktuelt uaktuelt Forslag 14. Dok. KNA Eiker Forslag: Motorbane Status: LNF-sone 1 Forslaget er kjent gjennom behandling av forslag til planprogram. Motorbanen i Hakavik har eksistert siden 70-tallet. Banen har aldri inngått i en kommune- eller reguleringsplan. Frida medførte at hele banen forsvant i flommen. KNA ønsker å bygge opp banen igjen, noe som krever regulering. Tiltaket berører et stort areal og siden den planlagte arealdisponeringen vil medføre betydelig miljømessig belastning på berørte økosystemer og kretsløp er det en forutsetning at konsekvensene for naturmangfold og miljø blir fulgt opp og utredet grundig. Vurdering: Kommunestyret har egengodkjent forslag til planprogram. Kommunen er i dialog med KNA Eiker vedr. gjennomføring av en reguleringsprosess. Det er knyttet stor usikkerhet rundt flere av punktene der det stilles krav til utredninger; støy, forurensning og flom. Planprosessen vil avgjøre hvorvidt planen vil la seg realisere. Kategori konfliktgrad kommentarer men i området Helse og trivsel belyste at her vil dette være et sentralt tema i planprosessen. Se flom. Bilsport har et forurensings- potensiale, dette må vektlegges i planleggingen. Utslipp av klimagasser Friluftsliv Lek og rekreasjon Universell Stor utfordring når det gjelder nærliggende boliger. Et av de viktigste temaene i en reguleringsprosess. Bilsport er en sport som medfører utslipp, ikke i en stor skala, men helt klart et tema. Friluftslivet vi bli påvirket av støy når det er trenering eller løp.

17 Natur og miljø og Infrastruktur Tettstedsutvikling utforming Biologisk mangfold Gang- og sykkelvei Kollektivmuligheter veger VA-nett Fiber/tele Transportarbeid Barn og unge som må ivaretas i en eventuell reg. plan. Viktig tema i en eventuell regulering blir forhold til vassdrag, spes. Eikeren som drikkevannskilde. Ingen gang-sykkelvei ingen Ved arrangement vil n bli stor for en slik type vei Smal fv med begrenset bredde, spesielt med tanke på transport av biler på henger. Rasutsatt på strekninger. privat Ligger langt unna sentrale deler Skal legges til rette for sambruk og spesielt rettet mot ungdomsaktiviteter.. Forslag 15. Planavdelingen Loejordet Den foreslåtte arealdisponeringen berører hverken prioriterte arter eller utvalgte naturtyper og forslaget er derfor ikke i strid med forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven. Kategori Helse og trivsel konfliktgrad kommentarer utredes

18 Natur og miljø og Infrastruktur Tettstedsutvikling Utslipp av klimagasser Friluftsliv Lek og rekreasjon Universell utforming Biologisk mangfold Gang- og sykkelvei Kollektivmuligheter veger VA-nett Fiber/tele Energibruk Transportarbeid Barn og unge Kjøpesenter annet Området er i dag fulldyrket. Fulldyrket Ingen kjente kulturminner, men må registreres fulldyrket Må utredes Det går en overføringsledninggjennom området. Utbygging forutsetter at denne legges i bakken gjennom kraftledning området Områder som tas ut av planen: Samlet vurdering etter naturmangfoldsloven: De sju områdene som tas ut planen vil ikke medføre belastning for naturmangfoldet og vannkretsløpet.

19 Forslag 16 og 17. Kommunedelplan for Skotselv tas store deler av Pilterud (16) ut, i tillegg områder i Dalerveien (17). Disse områdene har ligget inne i flere planperioder, men det har ikke vært initiativ til å utarbeide. Det er blitt sendt ut brev til grunneierne og kommunen har mottatt én tilbakemelding om at grunneieren vil at området fortsatt skal ligge inne. I Skotselv har opprustingen av Tregata muliggjort utbygging på Toppenhaug, og de første husene er under planlegging. Kommunen har også hatt møte med Toppenhaug eiendom som forbedrer omregulering av et større område som ble regulert i Planen har dårlige vegløsninger og uhensiktsmessig oppdeling av tomter, og eier ønsker en betydelig revisjon. I så måte har Skotselv tilstrekkelige byggeklare tomter innenfor planperioden. Forslag 18. I Vestfossen foreslås et mindre område som er avsatt til boligformål mellom Smellhaugen og Vestfosselva tatt ut. Området er i kommunal eie og har både krevende atkomstforhold, samt at det ligger noe skyggefullt til med jernbanen som nærmeste nabo. Forslag 19. Planavdelingen Kommunen har gjennomført en omfattende prosess med tanke på en ny sentrumsplan. Flere vurderinger har vært gjort, spesielt avgrensing og byggehøyder. Med utgangspunkt i dette forslås en justering av sentrumsformålene. Området utvides rundt Borge/Expertbygget vis avis Hokksund stasjon. Deler av Nøsteområdet tas ut sammen med boligområdet på den gamle sirkustomta, Hokksund øst. Når det gjelder høyder, har normen vært 4 etasjer 13 meter - byggehøyde innenfor sentrumsområdet, med muligheten for høyere bygg gjennom detaljplaner. Nå foreslår planavdelingen at høydene differensieres i form av et sonekart med 3, 4 og +5 etasjer (10, 13 og +16meter). Dette kartet skal danne grunnlaget for fremtidig regulering, som et forutsigbart dokument både for innbyggere og utbyggere. Deler av Hokksund tåler helt klart høye bygg, og er også en forutsetning for å oppfylle både areal og transportplanlegging og Buskerudbyenes intensjoner, mens andre deler av sentrum bør planlegges med tanke på at Hokksund er en småby og skal beholde en del av disse kvalitetene. De soner som angis som +5-soner gir en mulighet gjennom regulering å synligjøre bygg som kan være høyere enn 5 etasjer og det konkluderes ikke hvor høye disse byggene kan være i kommuneplanen. Forslag 20. Utbyggingen i sone 2-områdene på Fjerdingstad, Horne og Burud II hvor reguleringsplaner er utarbeida og antall boliger synes å være oppfylt, tas ut av plankartet. Det er ikke gjort nye søk og vurderinger for å finne nye bebyggbare arealer innenfor disse kretsene. Det kan være mulig å behandle enkeltsaker som dispensasjon fra LNF sone 1-bestemmelsene. Forslag 21. Treningsløype for trav ved Myremoen travbane Spiten skileik. Løypa er godkjent i separat behandling og tas inn i plankartet. Forslag 22. Justert trasé for kraftledninger gjennom Kantum-/Røren-området legges inn i plankartet. Per nå er ikke detaljert trasé lagt inn i forslaget.

20 Områder tatt med i planen i kommueplanutvalgets møte : Forslag 23. Dok. nr. 56 Anne Mari Stenseth og Rune Ripel Gravaveien 137, 3940 Porsgrunn Eiendom: 88/2 Nåværende arealdisponering: LNF Sone-1 Foreslått arealdisponering: LNF sone-2 Ønske om å tilrettelegge for å kunne bygge to boliger. Det er tidligere søkt disp., men denne ble avslått av Fylkesmannen med henvisning til Kommuneplanen. Det foreligger ingen registeringer av prioriterte arter, sårbare arter og utvalgte naturtyper På det aktuelle arealet, og endringen utøser derfor ikke behov for spesielle undersøkelser i området. Beskrivelse: Arealet ligger midt inne i stort sammenhengende landbruksområde ved Stensetveien. Det er fradelt ei tomt som er blitt bebygd. Tomta henvender seg mot Stensetveien. Dette er en klassisk åkerholme bestående av småskog med rik vegetasjon. Kategori Helse og trivsel Natur og miljø Utslipp av klimagasser Friluftsliv Lek og rekreasjon konfliktgrad kommentarer Privat vannkilde Bilbasert, skolebuss

21 og Infrastruktur Biologisk mangfold Gang- og sykkelvei Kollektivmuligheter veger VA-nett Fiber/tele Åkerholmer fungerer som et viktig beskyttelsesområde for vilt. Bebyggelse vil i så måte forringe denne kvaliteten Ingen kjente, men må registres Det må stilles krav i bebyggelsens plassering i landskapet skolebuss kommunal Privat løsning Forslag 24. Dok. nr. 32 Hokksund IL Eiendom: Nåværende arealdisponering: LNF sone 1 Foreslått arealdisponering: Idrettsformål Hokksund IL ønsker å bygge en ny fotballbane, Flerbrukshall og ishall på Lerberg. De har dialog med grunneier om erverv av grunn. Hokksund IL beskriver behovet som stort og de har dårlig banekapasitet. Planen og ønsket om en ishall har blitt trukket fram i svart mange år. Plasseringen av anlegget er vurdert som gunstig, både med tanke på eksisterende bane, Falkbanen, og beliggenhet nær Hokksund barneskole og et nytt større boligområde. Forslaget anses ikke å få negative konsekvenser for naturverdiene i området. Beskrivelse: Det foreslåtte arealet er fulldyrket og ca. daa. Selv om området ligger nær både skole og Falkbanen med klubbhus, vil rv 35 være en barriere. Sikker sammenbinding og kryssing må inngå som en del av prosjektet. Det er gjort svært mange funn av gjenstander fra steinaldertiden i dette området, og en må påregne full utgraving av kulturminner. Kategori konfliktgrad kommentarer

22 Helse og trivsel Natur og miljø og Infrastruktur Lek og rekreasjon Universell utforming Biologisk mangfold Gang- og sykkelvei Kollektivmuligheter veger VA-nett Fiber/tele grunnundersøkelser Se kvikkleire undersøkes Rv 35 Dyrka mark Dyrka mark Stor sannsynlighet for funn Hensynssone i K-planen mangler planfri i umiddelbar nærhet Stor trafikk, endres ved eventuell ny trasé for rv 35 Behov for sanering av kommunalt va-nett Forslag 25. Dok. nr. 9of. Harakollen Boligutvikling AS Eiendom: Nåværende arealdisponering: Foreslått arealdisponering: 100/3, 103/1 og 100/2 LNF Sone-1 Bolig Kommunen har over tid vurdert åsen, med utgangspunkt i Harakollen, som fremtidig utviklingsretning for boligområder i Hokksund. Fremdriften i feltet og det gode salget av tomter viser at det er behov for å legge ut flere områder her. Beskrivelse: Område A: Dette område ligger i nordvestlig retning av eksisterende boligfelt. Terrenget er

23 kupert, noe som vil gi skjerma tomter og gode solforhold. Adkomst etableres fra hovedvei i Harakollen. Område B: Området ligger i langs med veien til Lautjern, på østlig side. Terrenget er og her kupert, men byggbart. Adkomst vil bli etablert fra hovedvei Harakollen. Det vises for øvrig til egen vedlagte konsekvensvurdering og ROS-analyse utarbeidet av forslagsstiller. På eiendommen gbnr. 100/3, i området like øst for den foreslåtte utvidelsen, foreligger det 2 registreringer av dragehode. Observasjonene er i følge artsdatabanken gjort henholdsvis og i et område med lokalisering UTM 33, Ø215092, N ). I tillegg ble det registrert dragehode i området der kraftlinja, som går over eiendommen gbnr.100/3, krysser nordgrensa til denne eiendommen, jf. koordinatene a lenger UTM 33, Ø214901, N Dragehode er en sjelden flerårig karplante som tilhører leppeblomstfamilien. Planten ble i 2011 vernet av Kongen i statsråd, og den har nå status som en prioritert art etter naturmangfoldloven. Det betyr at planten har en egen forskrift og lovbeskyttelse. På dragehode lever dragehodeglansbillen som legger egg i dragehodeplantens knopper, og larven utvikler seg i blomsten. Dragehodeglansbillen glansbillen er oppført som sterkt truet i norsk rødliste for arter. I tillegg til hensynet til dragehode, dragehodeglansbille vil det være nødvendig å vurdere hvilke belastninger tiltaket vil medføre på grunn av det geologiske mangfoldet i området, bl.a. når det gjelder forekomst og håndtering av alunskifer. Det forutsettes at tiltakets konsekvenser for de to prioriterte artene blir utredet nærmere på forhånd og at eventuelle alunskiferforekomster blir håndtert på grunnlag av føre var prinsippet i forurensningsregelverket. For det nordøstre området er det utarbeidet et notat dater som inneholder naturverdivurderinger. Etter disse vurderingene velger kommunen å beholde dette område som forslag i ny høring. Følgende ROS legges til grunn: Kategori Helse og trivsel Utslipp av klimagasser Friluftsliv konfliktgrad kommentarer Ledningsanlegg må etableres. Må hensyntas Bilbasert