SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN"

Transkript

1 SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR VENN OPPVEKSTSENTER, SKOLEN OPPLÆRINGEN MÅ RETTES IKKE BARE MOT FAGINNHOLD, MEN OGSÅ MOT DE PERSONLIGE EGENSKAPER EN ØNSKER Å UTVIKLE, VED Å UTFORME OMGIVELSER SOM GIR RIKE MULIGHETER FOR BARN OG UNGE TIL Å UTVIKLE BEVISST SAMFUNNSANSVAR OG HANDLINGSKOMPETANSE FOR ROLLEN SOM VOKSEN FRA KUNNSKAPSLØFTET

2 FORORD DEN STØRSTE GLEDEN DU KAN HA, DET ER Å GJØRE ANDRE GLAD. SLIK LYDER ET GAMMELT ORDSPRÅK. Å TA HENSYN, VISE MEDFØLELSE OG HA OMTANKE FOR ANDRE, ER NOE VI TRENGER I DAGENS SAMFUNN. Å LEGGE TIL RETTE FOR FELLES OPPLEVELSER OG SAMHANDLING ER VIKTIG I DAGENS SKOLE. BARE GJENNOM SAMVÆR MED ANDRE KAN VI LÆRE HVORDAN VI SKAL OPPFØRE OSS. FOR Å KUNNE UTVIKLE ET BEDRE OPPVEKSTMILJØ, ER DET HELT NØDVENDIG AT SKOLE OG HJEM SAMARBEIDER OM Å LAGE EN FELLES VERDIPLATTFORM. ELEVENE OG ALLE ANSATTE MÅ FÅ UTTALE SEG OM SIN ARBEIDSSITUASJON OG BESTEMME HVORDAN VI VIL HA DET PÅ SKOLEN. DETTE HEFTET ER RESULTATET AV ET SLIKT ARBEID.

3 SLIK JOBBER VI FOR Å FREMME ET POSITIVT ELEVMILJØ VED VENN OPPVEKSTSENTER. TRIVSEL OG TRYGGHET OG SAMARBEID ER GRUNNLAGET FOR TILHØRIGHET OG FELLESSKAP 1.UTESKOLE: NATUREN SOM KLASSEROM 2.ELEVANSVAR PÅ DET ENKELTE KLASSETRINN 3.MILJØPRIS FOR KLASSERYDDEN 4.FADDERORDNING 5.OPPLÆRING I SOSIALE FERDIGHETER 6.HANDLINGSPROGRAM MOT MOBBING 7. HANDLINGSPLAN VED ELEVKONFLIKTER 8.TEMADAGER OG FELLESARRANGEMENT:ÅRSHJUL 9.FORELDRENES ANSVAR I ARBEIDET FOR Å SKAPE ET GODT ELEVMILJØ. 10.FORVENTNINGER 11.BREV TIL FORESATTE OM NETTVETT 12.RUTINER FOR KLASSERÅD OG ELEVRÅDSARBEID 13.FRIMINUTT. TRIVSEL OG TRYGGHET 14 REGLER FOR INSPEKSJON VED VENN OPPVEKSTSENTER 15. SKOLEMILJØUTVALGET 16. RUTINER VED SKADER ELLER SYKDOM HOS ELEVER VENN OPPVEKSTSENTER 17. RETNINGSLINJER FOR INFORMASJON OG RUTINER PÅ SKOLENIVÅ, OPPLÆRINGSLOVENS 9A

4 1.UTESKOLE: VI BRUKER NATUREN SOM KLASSEROM Barn må kunne oppleve for å kunne erfare Barn som erfarer ting sammen har lettere for å utvikle fellesskap Barn som har et fellesskap har lettere for å løse konflikter I naturen kan alle oppleve og erfare ut i fra egne forutsetninger Barn som lærer seg å bli glad i naturen, tar også vare på den På Venn oppvekstsenter vil vi ta barna med ut i nærmiljøet og naturen Skolen vår har egen miljøplan. Derfra har vi hentet: MÅLSETTING FOR UNDERVISNING I MILJØLÆRE : Elevene skal gjennom opplevelser, kunnskaper og ferdigheter innen natur-og miljøforhold: 1. Erkjenne samhørigheten mellom menneske/ kropp og jord/natur 2. Utvikle kjærlighet til og respekt for naturen og miljøet 3. Bli istand til å ta ansvar for natur og livsgrunnlag gjennom handling og samfunnsengasjement BÆRENDE EMNER/ PROSJEKTER PÅ DE ULIKE KLASSETRINN: 1. Trinn : Lauvtre/ bjørka 2. Trinn : Jord/ skolebed 3. Trinn : Vatn/ Vennabekken 4. Trinn : Skogen 5. Trinn : Jordbruk/ heimehage 6. Trinn : Ferskvatn/ Laugen 7. Trinn : Fjell, vidde/ Skaunakjølen, leirskole på Dombås Aktiviteter i fjæra inngår på 1., 3. og 6. trinn.

5 2. ELEVANSVAR For at barn skal kunne gjøre egne erfaringer, må de få ansvar Barn som føler ansvar tenker over konsekvensen av sine handlinger Barn som føler ansvar blir ikke likegyldige Å bekjempe likegyldigheten er en forutsetning får å fremme trygghet, tilhørighet og trivsel PÅ VENN OPPVEKSTSENTER VIL VI AT ALLE ELEVER SKAL HA ET SPESIELT ANSVAR PÅ HVERT ÅRSTRINN: 1.trinn: Holde orden og passe på 1.klassebygget. Passe på klatrestativet og uteleikene 2.trinn: Ta ut kompost-jord og plante i blomsterkassene om våren. 3.trinn : Sette ned løk om høsten. Rydde og luke i blomsterkassene. 4.trinn : Holde orden på blomsterbedet i samarbeid med SFO 5.trinn : Sette ned løk om høsten. Ansvar for å lage et formingsarbeid til utsmykking av skolen. 6.trinn : Ansvar for gymsal og scene: Se til at teppe og gardiner henger ordentlig, være med på utvikle gymsalen til et trivelig fellesområde. Ansvar for å holde skøytebanen fritt for snø, fadderansvar for 1. trinn 7.trinn : Ha oppsyn i skolegården, med tanke på sykkel/spark-parkering og nyplanting. Se til at oppmerking av skolegården holdes ved like Faddere for 2.trinn. Alle: Ryddeaksjon om våren på og utenfor skoleområdet. Klassevis trinn: Miljøklasse og miljøstikka. Faste elevjobber: 2 miljøarbeidere, 2 kompostsjefer, 2 melkeansvarlige, 2 fruktansvarlige. Jobbene lyses ut.

6 3.MILJØPRIS FOR KLASSERYDDEN Å rydde er å ta hensyn til andre Holder vi klasserommet i orden, letter vi arbeidet for dem som skal gjøre rent Det er lettere å holde orden på tankene når man har orden rundt seg Miljøprisen ved Venn oppvekstsenter: Deles ut to ganger i året, før jul og sommerferie Hovedpremien er en tur til byen. Ved likt resultat blir det loddtrekning. Pizzafest til det trinnet som ikke vinner bytur. Gis på bakgrunn av meldingene som renholdere og ansvarlig lærer skriver på trinnets miljøprisskjema hver dag. Skal bidra til at elevene føler ansvar for sin egen skole Renholderne ved skolen fyller ut et skjema hver dag når de gjør rent i klasserommene. Dette skjemaet sier noe om orden og trivsel. Hvis trinnet i tillegg gjør noe for hele skolemiljøet på eget initiativ, teller dette positivt med når man skal avgjøre hvem som vinner! På ryddige klasserom henger en plakett som bevis på at her jobber ryddige personer.

7 4. FADDERORDNINGEN GJØR AT VI FØLER ANSVAR FOR DEM SOM ER MINDRE ENN OSS Når man skal ta vare på andre, lærer man seg å se andres behov Fadderordningen ved Venn oppvekstsenter er organisert slik: Elevene på 6.trinn er faddere for elevene på 1. trinn Elevene på 7.trinn er faddere for elevene på 2. trinn. Elevene på 5.trinn deltar på og er med og arrangerer fadderfesten på våren. Når elevene kommer på 5.trinn skal de lære å bli faddere. De gjennomgår et fadderkurs som går i samarbeid med barnehagen i vår semesteret. På kurset lærer de om ansvar og plikter for de som er mindre. Kurset ledes av kontaktlærer og evt. ledelsen. Elevene veiledes på hvilke forventninger vi har til dem som faddere. Kontaktlærere i 5. tar kontakt med barnehagen for å avtale samarbeid. Hver fadderklasse skal lage en plan for hva de vil gjøre for fadderbarna sine i løpet av skoleåret. Ansvaret for dette ligger hos lærerne på 1. og 6, 2. og 7.trinn. Planen skal være med på trinnets arbeidsplan.

8 5.OPPLÆRING I SOSIALE FERDIGHETER Barn må lære hvordan de skal oppføre seg God oppførsel kommer ikke automatisk God folkeskikk er de gode skikkene folk bruker når de er sammen På Venn skole underviser vi elevene i sosiale ferdigheter: 1.trinn: Opplæring i sosiale ferdigheter, med utgangspunkt i arbeidet med normer. Ulike metoder kan brukes for å lære elevene empati, selvkontroll og konfliktløsning,for eksempel Det er ditt valg trinn: Opplæring i sosiale ferdigheter ved bruk av Det er ditt valg. 5. trinn: Fadderkurs som inneholder opplæring i ansvar og omsorg. Arbeid med Det er ditt valg. 6. og 7. trinn: Oppfølging av fadderbarn. Leksjoner i å forstå andres følelser og reaksjoner. Arbeid med Det er ditt valg. Alle trinn gjennomgår og arbeider med normene våre til samme tid gjennom hele året. En norm har alltid fokus på ukeplan/ arbeidsplan.

9 Disse ferdighetene skal elevene trenes i: Vi trener empati: kunne gjenkjenne andres følelser kunne se ting fra andres synsvinkel kunne føle med andre Vi lærer å kontrollere impulsene våre: hvordan løse problemer trening av sosiale ferdigheter Vi lærer å beherske sinnet vårt: hva skal vi gjøre når vi blir sinte hvordan unngå slåsskamp hvordan roe ned

10 NORMENE VÅRE: Respekt og omsorg for hverandre Det er viktig at vi hører på hverandre, viser hensyn og respekterer hverandres følelser og meninger. Slik blir vi tryggere på hverandre på skolen vår. Norm 1: HØFLIGHET Det er viktig å være hyggelig og høflig mot hverandre. Vi får det bedre sammen når vi hilser på hverandre, sier unnskyld, vær så snill og takk. Inne skal vi gå ikke løpe Norm 2: RESPEKT Alle har rett til å ha sakene sine i fred. Ingen må ta klær, sko eller annet utstyr fra de andre. Skal du låne noe, spør om lov først. Norm 3: STOPP! Det er viktig at vi sier stopp når leken blir for voldsom og når det er noe vi ikke vil være med på. Alle må høre på og respektere dette ordet. Norm 4: MUNNBRUK Det er viktig at vi ikke skjeller hverandre ut, banner eller kommer med sårende bemerkninger. Norm 5: ERTING Det er viktig at vi ikke erter hverandre. Ingen må bli ertet på grunn av utseende, hudfarge, språk eller måte å være på. Norm 6: SLÅSSING Det er viktig at ingen slår, dytter, sparker, lugger,spytter eller kaster noe på hverandre.

11 6. HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon på mobbing (Dan Olweus): En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Skolens mål: Skolen skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår skolen skal følge opp mobber og mobbeoffer skolens rutiner skal sikre en god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foreldrene.

12 Tiltak mot mobbing på klassenivå Hva Når Ansvar Trivselsundersøkelse hvert år. Elevundersøkelsen på 6. og 7. trinn. Høstsemesteret for trivselsundersøkelsen. Vårsemesteret for elevundersøkelsen Kontaktlærere Plangruppa Rektor Kartlegging av mobbeområder Ved skolestart Lagene ute og inne. Kartlegging av elever som Kontinuerlig Hele personalet trenger spesiell oppfølging i friminuttene. Gå gjennom inspeksjonsrutinene. Ved skolestart Adm./personalmøte Kartlegging av det fysiske utemiljøet med sikte på forbedringer. Ved skolestart Høst semester Hele personalet Innblikk anbefales gjennomført på 6. og 7. trinn Vår semester 7.trinn: Høst 6.trinn: Vår Kontaktlærer 6. og 7. trinn Rektor Plangruppa Repetere ordensreglene Ved skolestart Adm./personalmøte Repetere ordensreglene og sende Ved skolestart Kontaktlærer dem hjem til underskrift. Foreldremøter: Elevmiljøet taes opp som tema hvert skoleår Sosialt arrangement i hver klasse. Gjennomgang av forventninger Høst og vår Kontaktlærer/klassekontakt Kompetanseheving innen Det er ditt valg av minst 2 lærere hvert år. Informere de andre i personalet. Strakstiltak mot mobbing. Perm med forslag på tiltak skal stå lett tilgjengelig for alle. Hvert trinn utarbeider klasseregler mot mobbing som skal henges opp i klasserommet. Elementer som bør være med: se under. Når kursene arrangeres. Adm. Som regel på nyåret. Kontinuerlig Skolestart Rektor Kontaktlærer Klasseregler mot mobbing Drøft i elevgruppa hva mobbing er: Tydeliggjør sanksjoner. Det er naturlig at elevene samler seg om følgende regler 1. Vi skal ikke mobbe andre. 2. Vi skal hjelpe de som blir mobbet ved å si ifra til mobberne direkte eller til en voksen 3. STOPP- reglen må overholdes: Når du føler deg truet, vis håndflaten og si STOPP da har de andre plikt til å stoppe. Det er ikke lov å tulle med den reglen! 4. Vi har også ansvar får å være sammen med elever som lett blir alene.

13 7.HANDLINGSPLAN VED ELEVKONFLIKTER Ved konflikter/ uenigheter mellom elever er det vår plikt å gripe inn, jfr. Opplæringslovens 9a-3 Det psykososiale miljøet: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon som er tilsett ved skolen får kunnskap om eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Konflikter elevene mellom oppstår ofte. Med tidlig innsats kan vi unngå at det får utvikle seg til en mobbesak. Det er vår plikt å ta alle henvendelser fra elever på alvor, og snarest mulig undersøke saken. Slik behandler vi elevkonflikter ved Venn oppvekstsenter: 1. Prat med de elevene som er involvert i konflikten. Belys situasjonen så godt som mulig. Hør på hva andre elever har sett/ hørt av det som skjedde. Ta de involverte unna de andre elevene. Ikke vær forutinntatt! Ansvar: Lærer/ assistent som har inspeksjon eller lærer/ assistent som har undervisning. 2. Dann deg en oppfatning av hendelsesforløpet. Dersom konflikten kan løses der og da, er det selvsagt det beste. Hjelp elevene til å ordne opp og bli ferdige med saken. Ansvar: Som over. 3. Kontaktlærer skal alltid varsles etter en elevkonflikt. Ta det muntlig eller skriv evt. en lapp. Ansvar: Den som har håndtert konflikten. 4. Noen ganger kan det være nødvendig å kontakte kontaktlærer for å få hjelp når en konflikt har oppstått. Send en elev eller en annen lærer til å hente kontaktlærer. 5. Kontaktlærer skal alltid snakke med de elevene det gjelder etter at det har vært en konflikt. Elevene skal se at vi voksne snakker sammen, og at man tar elevkonflikter på alvor. Kontaktlærer avgjør om det er grunnlag for å gå videre med saken. 6. I alvorlige saker skal alltid heimene til de involverte varsles. Husk å varsle begge (eller alle) parter. Ved utøvelse av vold skal heimene alltid varsles. Ansvar: Kontaktlærer. Dersom kontaktlærer ikke er tilstede, skal dette gjøres av den læreren som har håndtert konflikten. Det er viktig at dette skjer samme dag. La gjerne elevene selv være med å ringe heim. 7. Det må vurderes om rektor skal trekkes inn. Ved voldsutøvelse skal rektor alltid ha beskjed. Rektor vil gjerne gjennomføre en samtale med eleven(e) det gjelder, men hendelsesforløpet skal så langt som mulig være avklart på forhånd. Ansvar: Kontaktlærer eller den læreren som er involvert. 8. Ved gjentatte konflikter skal rektor informeres. 9. Er det mistanke om mobbing, skal Handlingsplan for mobbing iverksettes. Rektor skal selvsagt informeres i slike saker. 10. Voldsepisoder skal loggføres. Solveig Øiaas rektor

14 8.TEMADAGER OG FELLESARRANGEMENT FOR VENN OPPVEKSTSENTER Når vi opplever noe sammen, lærer vi hverandre å kjenne!

15 9.SAMARBEID SKOLE/HJEM EN FORUTSETNING FOR ET GODT ELEVMILJØ Generelt om foreldrekontaktenes arbeid En foreldrekontakt er en representant for foreldre, valgt av og blant foreldre med barn på samme trinn. Foreldrekontaktene skal være bindeledd mellom foreldrene og skolen. Foreldrekontaktene kan bidra til å synliggjøre foreldrerollen overfor elevene. Det er ikke meningen at foreldrekontaktene på noen måte skal erstatte skolens rolle i og ansvar for oppbyggingen av et godt skole-/elevmiljø, men foreldrekontaktene og kontaktlærer skal sammen ha et spesielt ansvar for å utvikle et miljø der både elever, lærere og foreldre kjenner hverandre, og kan være til støtte for hverandre. Læringsmiljøet må være godt for at hver enkelt elev kan føle seg trygg og trives. Saksgang Nye foreldrekontakter skal velges på foreldremøte om våren. Det bør velges en mannlig og en kvinnelig klassekontakt. Begge skal ha personlig vara. Vararepresentantene rykker opp som klassekontakter neste år, og nye vara velges. Kontaktlærer avholder foreldremøte så snart som mulig etter skolestart. Foreldremøter planlegges sammen med foreldrekontaktene i god tid på forhånd. På møtet skal det settes av god tid til diskusjon og innspill. Klart formulerte forventninger skaper en god skole gjennomgås og evalueres hver høst. Foreldrene skal bruke foreldrekontaktene som talerør for generelle saker. Foreldrekontaktene sørger for å bringe saker inn for FAU hvis det vedrører skolen generelt, og FAU diskuterer/ bringer saker inn for rektor. Skolen benytter foreldrekontaktene som samtalepartnere i saker som gjelder hele trinnet ( som generelle problemer med mobbing, klassemiljø, deling av klassen mm ). Slike diskusjoner skal avholdes før avgjørelser blir tatt. Det er viktig å understreke at foreldrekontaktene ikke skal involveres i saker som angår enkeltelever. Foreldre i samarbeid med kontaktlærer arrangerer to sosiale tilstelninger for trinnet i løpet av skoleåret. Valg av FAU: Foreldrekontaktene og kontaktforeldre for SFO er medlemmer i FAU, dvs. at FAU består av 15 medlemmer. FAU starter høstens arbeid med et møte der leder, nestleder og sekretær velges. Rektor kaller inn. Skole/ hjem-samarbeidet er tema på dette møtet. Det avholdes minst to FAUmøter i halvåret. Familiegrupper: Det er et ønske fra skolen at det jobbes med familiegrupper på 1. og 2. trinn. Vi har gode erfaringer med at familiegruppene er med på å styrke det sosiale miljøet på trinnet. Familiegruppa skal være en enkel sammenkomst, der leiken står i sentrum. Kontaktlærer orienterer om familiegrupper på foreldremøtet om høsten, og foreldrene vedtar om det skal satses på dette. Det settes av tid på møtet til å avtale tidspunkt for samlingene. Det bør være minst 2 sammenkomster på høsten og 2 om våren. Kontaktlærer setter sammen gruppene.

16 10. FORVENTNINGER Vi forventer at du som foreldre: *hjelper ditt barn med å ha skoleranselen pakket og i orden *sørger for at barnet er uthvilt og har hatt et godt måltid før det går til skolen *sørger for at dere har forberedelsestid sammen med barnet hver dag *lager klare avtaler med barnet ditt *roser ditt barn for innsats og fremskritt det gjør, og for evnen til skape godt kameratskap *at du både i tale og handling viser barnet ditt at du støtter skolens mål om å utvide barns forståelse for samarbeid *ikke motarbeider skolen eller lærerne så barnet hører det, men tar kontakt med den det gjelder når det er behov for det *du er klar over at det kan oppstå misforståelser når barn forteller om skolen og det som skjer der, og at det er bedre *å kontakte skolen en gang for mye enn en for lite for å få mulig uenighet ut av verden *hvis du er uenig med læreren eller har spørsmål til skolen, kontakter læreren direkte med spørsmål og kritikk *tar problemer opp på foreldremøte *snakker åpent om eventuelle problemer med mobbing eller læring Vi forventer at du som elev: *er en god kamerat og spesielt hjelper dem som er yngre enn deg selv *gjør det du kan for at andre ikke blir behandlet urettferdig og sier klart hva du mener, og det du tror er rett og godt * snakker til den du er sur på i stedet for å snakke om henne eller ham *deltar aktivt i elevrådets arbeid *deltar aktivt i undervisninga *gjør heimearbeidet til avtalt tid *selv finner ut av hva de gjør på skolen når du har vært borte fra undervisninga *er klar til undervisning og sitter på plassen din når timen begynner *står stille og deltar aktivt i morgensamlingene *har orden i skolesekken *har rene hender når du arbeider med bøker og datamaskiner og setter skittent fottøy utenfor døren Vi forventer at du som lærer: *alltid tar et barn alvorlig *som klasselærer hjelper barn med forhold knyttet til friminutt, lek, ordensregler og samværsregler *sørger for best mulig undervisning for hvert enkelt barn *gir barna medansvar tilpasset deres alder og nivå, og gir dem ansvar for egne handlinger *finner positive trekk ved hvert enkelt barn og gir det ros slik at det føler seg verdsatt *gjør klart for barna hvilke forventninger dere har til dem når det gjelder ordensregler, samværsregler, oppførsel, elevråd, medansvar, klassefester osv *ikke skjenner på hele klassen når det bare gjelder en elev, men snakker med den det gjelder i friminuttet *rydder sammen med elevene før dere forlater klasserommet *orienterer andre på teamet om avtaler du gjør med klassen * samarbeider med kolleger om informasjon til hjemmet og om å yte best mulig service til hjemmet *samarbeider med kolleger og foreldre om eventuelle sanksjoner overfor barna. *er åpen for at foreldre kan komme i klassen for å sjå hvordan undervisninga foregår.

17 11.BREV TIL FORESATTE OM NETTVETT SENDES UT ÅRLIG I en tid da stadig flere barn og unge benytter seg av internett som en kommunikasjonskanal, er det viktig at både skolen og heimen går inn som veiledere og snakker med barna om hvordan en oppfører seg på nettet. På skolen blir dette tatt opp som eget tema i forbindelse med dataundervisningen, og vi håper at dette er et tema på hjemmebane også. Vi har den siste tiden fått meldinger fra elever som føler seg tråkka på på nettet. Bruker her begrepet tråkka på fordi vi ikke har holdepunkter for å si at det dreier seg om mobbing, men vi ønsker med dette skrivet å være i forkant av utviklingen. Det virker som om terskelen for å komme med sårende bemerkninger er lavere når man snakker over nettet, enn om man står ansikt til ansikt. Dette er ting som skjer på ettermiddag og kveldstid, og vi ber dere foresatte om å ta en prat med barna om hva de gjør når de er på nettet. Har barna en MSN konto og/eller en profil på for eksempel nettby, be om få se sidene og loggen. Husk at det er du som voksen som er ansvarlig for det som sendes fra din internettilgang (IP-adresse). Barnevakten.no har følgende råd om barn og internett: Internett er et speilbilde av den verden vi lever i - på godt og vondt. Slipp derfor aldri barn alene ut på nettet uten veiledning og sikring: Sett datamaskinen i et fellesrom. Da er det enklere å følge med og veilede underveis. Du kan beskytte tilgangen til internett med passord hvis du ikke vil at barnet skal ha tilgang til nettet. Installér gjerne et nettfilter på datamaskinen når barnet begynner å surfe. Det minsker risikoen for at barn kommer inn på uegnede sider, men vær klar over at ingen filter er hundre prosent vanntett. Det viktigste filter installererer du i barnets hode! Ha kontroll over hvilke nettsteder barnet ditt har vært inne på. Bruk gjerne "loggen" som finnes på nettleseren, eller kikk på "midlertidige filer". Skaff deg kunnskap om hvordan nettet fungerer. Vis interesse og finn ut hva barnet liker å gjøre på nettet. Let fram noen trygge steder som barnet kan reise til, og legg ut på en spennende tur sammen med barnet. Lær barnet å bruke hodet. Snakk med barnet om kildekritikk og personvern, og gi dem noen enkle kjøreregler.

18 Ta alltid en grundig sjekk på lenkene før du slipper barnet ut på egenhånd! Lær av barnet. Ikke vær redd for at barnet kan mer enn deg, men bruk heller barnets kompetanse til å lære noe. Det viktigste filteret er det du kan installere i barnas hoder! Les BarneVaktens råd til foreldre som har barn som blir mobbet eller mobber via digitale medier: Samtalepunkter: Være mot andre på nett og mobil som du vil at andre skal være mot deg. Generelle nett- og mobilråd. Norsk lov gjelder også på nett og mobil. Hva kan konsekvensene av lovbrudd bli? Bli enige om at logg i nettleser og MSN lagres, og at den skal sjekkes sammen med barnet. Grenser for hva som er akseptabel oppførsel på nett og mobil, med tanke på språkbruk, holdninger og spredning av bilder, videoklipp og destruktive linker. Om barnet mobbes eller mobber: Ta mobbing på alvor. Det er lurt å lagre mobilsjikaner og trusler. Ved mobbing over nett; ta vare på eventuell logg, eller gjør en printscreen av nettsiden. Ta utgangspunkt i konkrete hendelser ved konfrontasjoner. Involver eventuelt foreldre og skolen i konkrete mobbesaker. Kontakt politiet ved mistanke om lovbrudd, og la dem vurdere hendelsen. Politiet avgjør videre saksgang, eksempelvis henvise til Konfliktrådet. (Barnevakten.no) På barnevakten.no finner du også lenker til mange andre sider om sikker nettbruk, og du får forklaringer på hvordan du skal sjekke barnas nettbruk på den maskina de bruker. Logg deg inn på og ta en titt. I tillegg anbefaler vi og Internett er en fantastisk oppfinnelse, og man kan finne mye god informasjon og underholdning der. Med et tastetrykk kan vi innhente informasjon og kommunisere med andre mennesker uavhengig av hvor vi befinner oss. Dessverre er internett et speilbilde av den virkelige verden, og alt som befinner seg der er ikke av det gode. Det er derfor viktig at vi lærer barna våre å bruke dette verktøyet på en fornuftig og trygg måte. Med vennlig hilsen Hild Estenstad It-ansvarlig Solveig Øiaas. Rektor

19 12. RUTINER FOR KLASSERÅD OG ELEVRÅDSARBEID MÅL : Elevene skal utvikle engasjement og evne til å kunne være aktivt med å og ta avgjørelser på skole og i samfunnet. Elevene skal utvikle evne til samarbeid, forståing og respekt for andre mennesker. Elevene skal utvikle tro på egenverd, være trygge til å stå frem og ha styrke til å ta personlige standpunkt. - Aktører i eget liv - Utfoldelse i fellesskap på egne premisser - Å bli hørt og sett. KLASSERÅDETS OPPGAVER Ta opp aktuelle tema Fritid Nærmiljø Elevrådssaker Skolemiljøet Klassemiljøet Klasserådet ledes av elevrådsrepr. ELEVRÅDETS OPPGAVER Skolens interne saker Fordele kantineansvar Nærmiljøet Fritid Minimum 2 elever fra hvert trinn, 2 faste og 2 personlig vara, fra 3.trinn. Deltakere er valgt av trinnet for 1 år av gangen. Elevrådet velger leder, nestleder og sekretær (kasserer) i første møte på høsten. To representanter deltar i samarbeidsutvalget. Elevrådet har fast møtetid. Referat skrives fra alle møter.

20 ELEVRÅDSLÆRERENS OPPGAVER Har ansvar for at det holdes kurs om elevrådsarbeid og skal skolere elevrådet. Fungerer som sekretær og koordinerer informasjon til/ fra elevrådet. Ansvarlig for at årets arbeid blir evaluert. Ansvar for å tenke framover, hva kan bli bedre. REKTORS ANSVAR Plan for elevrådsarb. legges frem for SU. Synliggjøre elevmedvirkning som et viktig arbeid. Være pådriver for elevrådsarbeidet. Ha møter med leder og nestleder i elevrådet ved behov. PLAN FOR ARBEIDET I ELEVRÅDET: MÅNED OPPGAVER ANSVAR AUGUST * Elevrådskontakt blir valgt * Informerer om klasseråds og elevrådsarbeid på trinnene REKTOR Elevrådskontakt SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI Avslutning * Valg av elevrådsrepresentanter 2 elever fra hver klasse+2 pers.vara velges for 2 år av gangen * Første møte avholdes * Kursing av elevrådet (mlm.trinn) * Valg av leder, nestleder, sekretær * 2 Møter i mnd + klasseråd + møte med rektor evt. vaktmester Kontaktlærer Elevrådskontakt Elevråds- Kontakt Elevrådsrepr Kontaktlærere Elevr.kont. Rektor

21 13. FRIMINUTTENE/ UTEMILJØET På Venn er det et overordnet mål at alle skal ha det trivelig og trygt. Da må vi ha nok å holde på med ute i friminuttene. Vi må kontinuerlig utvikle utemiljøet så elevene får muligheter til å bruke friminuttene positivt. I friminuttene skal vi Være trivelige mot hverandre. Vi skal henvende oss til hverandre på en ålreit måte. Vi skal ikke rope og skrike til hverandre på vei ut eller inn. Vi skal være oppmerksomme på hvordan andre har det. For at vi skal kunne utvikle utemiljøet vårt og ha det greit sammen har vi Økt bemanning v/inspeksjon. Fadderordning i system. Minimum to klasseråd i året hvor vi tar opp utemiljøet, hva kan gjøres for at alle skal trives og ha noe å gjøre i friminuttene. To møter i året mellom rektor, vaktmester og elevrådsrepresentanter der blant annet utemiljøet blir diskutert. Samarbeid med foreldrene for å gjøre skolegården til en god plass å være. Dugnader i samarbeid med FAU.

22 14. REGLER FOR INSPEKSJON VED VENN OPPVEKSTSENTER Ta hensyn til følgende forhold ved inspeksjon: Vær nøye med å overholde tida for inspeksjon! Kan du av en aller annen grunn ikke ta den inspeksjonen du er satt opp på, må du varsle slik at andre kan gå ut. Morgeninspeksjon starter kl Så lenge vi ikke har snø, åpnes ikke dørene før kl Elevene går da langs veien og inn i skolegården. På vinteren gjelder andre regler. Se Spesielt for vinterhalvåret. Elevene har ikke lov til å oppholde seg i gangene eller på toalett når det er friminutt. Læreren som har time ser til at alle elevene går ut. En av dem som har inspeksjon påser at det ikke er opphold i gangene. Når 7.trinn har innepass (perioden mellom jul og påske), skal elevene kun ha tilhold på klasserommet. Her skal det bare foregå rolige aktiviteter. Alle som er inne skal kunne vise for seg innepass. Ved brudd på reglene, blir det klipp i innepasset. Hvis en elev får tre klipp i innepasset, mister vedkommende det for evig. Ingen av elevene har lov til å gå utenfor skolens område i friminutt uten spesiell tillatelse. (Unntak: Skiløpere som kan få utfolde seg på jordet utenfor skolen). De som har inspeksjon må dele skoleområdet mellom seg, slik at vi har oppsyn over et stort område. Pass spesielt på området ved sandkassa, gapahuket og akebakken. Ved elevkonflikter skal inspeksjonslærer gripe aktivt inn. Kontaktlærer skal varsles i etterkant. Se egne regler for håndtering av elevkonflikter. Ballspill skal ikke foregå innenfor hesteskoen i skolegården. Det er selvfølgelig lov å benytte seg av basketkurvene på veggen, men ellers skal ballspill foregå lengst mulig vekk fra bygget. (Fare for ruteknusing, spesielt rutene i kjelleren). Det er ikke lov å klatre på taket på gapahuket, lekeboden, uværsskuret eller på veggene i ballbingen. Inspeksjonslærere i siste del av langfri, evt i siste friminutt, har ansvar for å sette i gang rydding. Ingen leker skal ligge igjen i skolegården. Privat utstyr kan skolen ikke ta ansvar for. Dersom man oppdager feil eller mangler på utstyr eller bygg, må dette utbedres. Varsle vaktmester eller rektor, eller utbedre feilen/mangelen på egen hånd dersom det er mulig/ overkommelig. Spesielt for vinterhalvåret: Når snøen har kommet, blir det brøytekanter langs veien, og dette fører til at den siste veibiten mot skolegården blir uoversiktlig og trafikkfarlig. Elevene skal derfor slippes inn via hovedinngangen mot parkeringsplassen. Dørene står åpen fra ca kl Elevene skal likevel ikke ha opphold i gangene, men gå ut i skolegården. Det skal unngås at skolesekker og annet utstyr sperrer for. Akebrett og ski skal ikke taes med inn, men settes igjen langs veggene ute. Leikebua stenges når snøen kommer og blir liggende, og låses ikke opp før det er bart. Hvert trinn får ansvar for noen spader hver, som merkes. Snøballkasting er ikke lov utenfor avtalt område. Avtalt område for snøballkasting er plena mellom innkjøringa til skoleplassen og den store bjørka nedenfor flaggstanga. Elever kan ikke stå innenfor området og kaste snøball mot skoleplassen eller mot veien. Snøhaugene i skolegården skal ikke brukes til slåssprega lek. Kongen på haugen og Slåsshaugen er derfor ikke tillatt aktivitet. Snøhaugene kan være fine å grave i. Fordel haugene mellom trinnene når det er aktuell lekeaktivitet. Selv om det kan være artig å hoppe i snøen fra taket på gapahuket, er det er ikke lov å klatre på taket på gapahuket om vinteren heller. Når det er kjelkeføre, må en av dem som har inspeksjon følge med i akebakken. De med kjelke aker lengst mot gjerdet. Matter og rumpeakebrett har sklie for seg selv lenger fra gjerdet. Skiaktivitet foregår på eget område. Ingen må gå opp bakken der det akes. Bli enig om trase til å gå opp bakken i. Når elevene har akt ned bakken, må de snarest gå til side. Unngå at noen står nederst i bakken! Hvert trinn har ei akematte som de disponerer. Kontaktlærerne må komme til enighet med elevene om hvordan denne skal fordeles mellom elevene. Rumpeakebrettene er til fri benyttelse, men skal selvfølgelig legges på plass når friminuttet er over. Elever som går på ski, kan få tillatelse til å gå utenfor gjerdet. Det er lov å gå på ski på jordet i friminuttene, men ingen må gå lenger enn at man kommer seg tilbake til timen starter. Kontaktlærerne

23 må prate med elevene med jamne mellomrom om at de må passe på tida og komme seg inn til undervisning. Elever på trinn skal bruke hjelm på skøytebanen. Eldre elever oppfordres til å bruke hjelm, men vi har ikke påbud for dem. All puffing og hard aktivitet er selvsagt ikke tillatt på isen. Dersom noen puffer eller har annen uforsiktig oppførsel på isen, skal vedkommende vises bort fra banen. Vi har ski og skøyter til utlån. Disse lånes ut fortrinnsvis til organiserte aktiviteter, slik som gymtimer, turdager, utetimer. Disse må leveres tilbake etter bruk. Skal ikke oppbevares utenfor klasserom, men på faste plasser utenfor personalrommet. Når det er mye snø på takene: Påse at elevene ikke har tilhold eller beveger seg langs veggene. Fare for snøras!

24 15. SKOLEMILJØUTVALGET Skolemiljøutvalget ved Venn oppvekstsenter har følgende sammensetning: 2 representanter fra elevene (Leder og nestleder i Elevrådet) 2 representanter fra foreldrene (Leder og nestleder i FAU/ Samarbeidsutvalget) 1 representant fra kommunen 1 lærer (en av repr. i Samarbeidsutvalget) Rektor Skolemiljøutvalget konstituerer seg i løpet av september måned (etter første møte i FAU). Leder, nestleder og sekretær velges. I taushetsbelagte saker, skal elevene ikke være tilstede. Foresatte gis i slike tilfeller dobbeltstemme i elevenes fravær. Skolemiljøutvalgets formål og oppgaver: Alle offentlige grunnskoler er pålagt å ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget er et selvstendig utvalg i tillegg til Samarbeidsutvalget, selv om utvalgenes oppgaver og sammensetning kan være til dels sammenfallende. Skolemiljøutvalget skal være et rådgivende organ for skolen i arbeidet for skolemiljøet. Stortingets flertall har understreket betydningen av et slikt utvalg hvor elevene og foreldrene er i flertall. Skolemiljøutvalget skal arbeide med følgende saker: Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet. Skolemiljøet skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de tilsatte i arbeidet med skolemiljøet.

25 16. RUTINER VED SKADER ELLER SYKDOM HOS ELEVER VENN OPPVEKSTSENTER Skader i skoletida: Vurder skadeomfanget, og sett i gang med nødvendig førstehjelp (RICE). Skjer skaden i friminutt, skal inspeksjonslærer gripe inn. Vurder om kontaktlærer, rektor eller annet personale skal kontaktes. Timelærer har ansvar for å sette i gang tiltak dersom det skjer i skoletimen. Er eleven i stand til å gå, er det fint om vedkommende blir tatt med inn. Hvis ikke skal eleven behandles på skadestedet. Sørg for at en voksen er sammen med pasienten. Hent hjelp. Hold andre elever unna. Ved skade som er større enn at vi behandler den selv, gjelder følgende prosedyre: - Ved alvorlig skade: Ring 113 og følg instruks. Husk at foresatte må kontaktes! - Ved annen skade: Fortrinnsvis rektor eller kontaktlærer melder videre. Dersom disse ikke er tilgjengelig, har den som oppdaget skaden ansvar for videre oppfølging (=Sørge for at ting blir gjort). - Ring legekontoret, Er telefonen stengt: Ring Skaun kommune, og be om å bli satt over til legekontoret. - Forklar hva som har skjedd og hvilken skade det dreier seg om. - Kontakt foresatte. Telefonnummer finnes i beredskapslista på kontoret. Forklar hva som har skjedd. Be om at de kommer og møter eleven. - Har ikke foresatte mulighet til å komme eller ventetida blir for lang, må personale fra skolen bli med eleven til lege. Vær sammen med eleven helt til foresatte eller andre i familien kommer og overtar. - Er man i tvil om at lege skal kontaktes: Ring legekontoret og drøft saken. Det skal alltid skrives skademelding etter skoleskade. Ansvar: Den som først kom tilstede/ evt. kontaktlærer. Skjema finnes på kontoret. Skjema fylles alltid ut ved legebesøk eller tannlegebesøk. Skjema skal også fylles ut dersom man er i tvil om senskader. Skjema leveres til rektor, som sender videre. Sørg for at foresatte får beskjed om skader som er påført i skoletida, selv om det dreier seg om en liten skade (Bruk skjønn!). Rektor, kontaktlærer eller en annen fra personalet kontakter foresatte i etterkant av en undersøkelse, røntgen etc. for å få informasjon om hvordan det står til med eleven. Foresatte må få beskjed om hvordan de skal få refundert sine utgifter ved skoleskade. ( Regninger betales av foresatte, kvitteringer leveres NAV). Rektor sørger for at informasjon om dette følger med foreldrenes gjenpart av skademeldingsskjemaet. Sykdom i skoletida: Blir en elev syk i skoletida, skal foresatte kontaktes. Be om at eleven blir hentet på skolen. Er det umulig å få til, sørg for at eleven blir kjørt heim. OBS! En syk elev skal aldri kjøres heim til tomt hus. Unntaket er dersom det blir gjort en KLAR avtale med foresatte. Får vi ikke tak i foresatte eller andre som er oppgitt som kontaktpersoner på beredskapslista, skal barnet tas hånd om på skolen. Vurder situasjonen. Eleven kan legges ned på en sofa på et grupperom, bakerst i klasserommet eller på personalrommet. Husk tilsyn! Er eleven alvorlig syk, må lege kontaktes. Alvorlige hendelser, sykdom eller skader i skoletida: SE KRISEPERM

26 17. RETNINGSLINJER FOR INFORMASJON OG RUTINER PÅ SKOLENIVÅ, OPPLÆRINGSLOVENS 9A Følgende informasjon og rutiner forutsettes gitt til foresatte, elever og personale i skolene i Skaun i forbindelse med opplæringslovens 9a : Til hvem Hva Når Fores tte Infofolderen fra Utdanningsdirektoratet ang. elevenes skolemiljø sendes ut til alle foresatte. Brev om nettvett sendes ut. Samtykkeskjema til bruk av bilder av elever deles ut (elever på 1. og 5. trinn?). Beredskapslister samles inn fra alle heimer. Ordensreglementet sendes ut. Informasjon til medlemmene i FAU: - Informasjon om skolens rådsorgan - Informasjon om FAUs sammensetning og oppgaver. - Informasjon om skolemiljøutvalgets sammensetning og oppgaver. - Informasjon om elevenes rettigheter i forhold til 9a. - Skolens virksomhetsplan, sosiale handlingsplan og miljøplan deles ut. - Regler for skolebussen gjennomgås På klasseforeldemøter: - Trivsel og klassemiljø skal være tema. - Forventninger til hverandre gjennomgås. - Nettvett gjennomgås - Trinnets egen årsplan - Opplæringslovens 9a Foreldreundersøkelsen gjennomføres. Foreldreundersøkelsen gjennomgås i FAU Foreldreundersøkelsen, elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen gjennomgås i skolemiljøutvalget. Elever Infofolderen fra Utdanningsdirektoratet ang. elevenes skolemiljø gjennomgås. Elevrådet settes sammen. Regler for elevrådsarbeid gjennomgås. Ordensreglementet gjennomgås Regler for skolebussen gjennomgås Evakueringsplan gjennomgås Brannøvelse gjennomføres Kontroll i skolegården gjennomføres før vinteren Trivselsundersøkelse gjennomføres på alle trinn Trivselsundersøkelsen er tema i klassene og i elevrådet. Vernerunder gjennomføres ute og inne, og gjennomgås av vaktmester, verneombud og rektor. Oppfølgingsplan utarbeides. Personale Krisepermens innhold og plassering gjøres kjent for personalet Infofolderen fra Utdanningsdirektoratet ang. elevenes skolemiljø gjennomgås Handlingsplan ved elevkonflikter gjennomgås Rutiner ved skader eller sykdom hos elever gjennomgås. Rutiner ved inspeksjon gjennomgås Ved skolestart Første høstmøte i FAU På foreldremøte Februar-mars April-mai April- mai Ved skolestart Høst og vår November Februar-mars Mars-april April- mai Ved skolestart

27 Gjennomgang av beredskapsplaner for elever som har dette ( Allergier, diabetes, etc) Ordensreglementet gjennomgås Regler for skolebussen gjennomgås Evakueringsplan gjennomgås Varslet og uvarslet brannøvelse gjennomføres Lærerundersøkelsen gjennomføres Lærerundersøkelsen gjennomgås med lærerne Høst og vår Februar-mars Mars-april Når noe skjer: Alvorlig skade, ulykke, sykdom eller død blant elever, personale Krisepermen taes i bruk eller elevens nære familie Mindre uhell, skader / sykdom Bruk skjema for rutiner ved skade eller sykdom Skademeldingsskjema fylles ut ved skade Kopi av skademeldingsskjema skal sendes elevens foresatte. Skjema: Orientering til foresatte i forbindelse med skoleskade legges ved Ingen elever skal sendes heim til tomt hus utenat det er gjort avtale med foreldrene i hvert enkelt tilfelle. Skolen får kjennskap til eller Skolens ledelse skal varsles. mistanke om at en elev blir utsatt Saken skal undersøkes. for krenkende ord eller handlinger Skjema Strakstiltak for enkeltelever blir evt. tatt i bruk. som mobbing, diskriminering, Enkeltvedtak utformes etter forvaltningslovens regler dersom dette vold eller rasisme. er påkrevet. (Mal for dette foreligger) Saken evalueres i tilfelle etter avtalt tid Kopi av enkeltvedtak sendes Helse og Oppvekst Nestenulykker Nestenulykker skal beskrives og rapporteres til Helse og Oppvekst og AMU, så fort som mulig i etterkant.

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole

Plan for et godt læringsmiljø ved Nordre Modum ungdomsskole Nysgjerrig Motivert Ungdom - der kunnskap er viktig! Plan for et godt læringsmiljø ved 2015-2019 Alle elever på har rett på et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er forpliktet til å drive et godt forebyggende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Sosial handlingsplan. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Sosial handlingsplan Handlingsplanen revideres hvert år i april. 1 Fevik skoles sosiale handlingsplan bygger på tre prinsipper: 1. Aktiviteter for å fremme et godt psyko-sosialt læringsmiljø

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte trinn høst Vesterskaun skole

Velkommen til foreldremøte trinn høst Vesterskaun skole Velkommen til foreldremøte 1. 4. trinn høst 2016 Vesterskaun skole Agenda Velkommen Info fra rektor Hvordan bidra til et positivt klassemiljø Hvordan følge opp lekser/ barnets læring Info fra FAU Klassevis

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2016 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Revidert 20.06.2016 Rektor Carina Borch Sørreisa kommune 20.06.2016 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Velkommen til foreldremøte trinn vår Vesterskaun skole

Velkommen til foreldremøte trinn vår Vesterskaun skole Velkommen til foreldremøte 5. 7. trinn vår 2016 Vesterskaun skole Agenda Velkommen Året så langt og litt videre 9a-3 Retten til et godt psykososialt miljø Mobilbruk/ nettvett for barn på mellomtrinnet

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Hundvåg bydel 2015-2020 Handlingsplan mot mobbing Ifølge 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø!

ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3. Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! ALLE MED! TRIVSELSPLAN OG HANDLINGSPLAN FOR BRUDD PÅ 9a-3 Alle barn skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø! Opplæringslova 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjerkvik skole Revidert februar 2011 1 DEFINISJON: Hva er mobbing? En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Frakkagjerd barneskole har laget en handlingsplan mot mobbing med prosedyrer og tiltak for å imøtekomme kravene i lov om skolemiljø 9a-3: 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen

Detaljer

Brit Johanne Hoff ORKDAL KOMMUNE

Brit Johanne Hoff ORKDAL KOMMUNE Brit Johanne Hoff ORKDAL KOMMUNE Årshjul for samarbeid heim skole ved Gjølme skole November: SU-møte Desember: Juleverksted Juleavslutning/kabaret Januar: Halvårsvurdering til heimen Foreldresamtaler

Detaljer

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen.

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Etnedal skule 2890 ETNEDAL PLAN MOT MOBBING Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Definisjon av mobbebegrepet: Med mobbing mener vi fysisk og eller psykisk vold rettet

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR FAGERNES OG ÅSEN SKOLE OG SFO SKOLEÅRET 2015-2016 FORORD Vi må skape et godt og positivt læringsmiljø der elever og ansatte er opptatt av læring i trygge omgivelser. Dette

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole

TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING. Slåtthaug skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING OG DISKRIMINERING Slåtthaug skole Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder som beskriver hva skolen forplikter seg til for å sikre elevene et godt arbeidsmiljø. I denne sammenhengen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Laudal Oppvekstsenter Skole / SFO HVA ER MOBBING? HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole

Plan for psykososialt skolemiljø. Ved. Smørås skole Plan for psykososialt skolemiljø Ved Smørås skole 2014 1 1. Innledning Plan for psykososialt miljø ved Smørås skole knytter seg til skolen visjon om at Smørås skole skal være et godt sted å være og et

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING TRONDHEIM KOMMUNE Side 1 HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING ILA SKOLE TRONDHEIM KOMMUNE Side 2 1. Hva er mobbing? Kjennetegn på mobbing: 1. Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som 2. gjentar seg

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Oslo kommune Utdanningsetaten Skøyenåsen skole Revidert 15.02.17 splan for et trygt, godt og inkluderende miljø MÅL: Antall elever på Skøyenåsen skole som uttrykker at de blir mobbet 2-3 ganger i måneden

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE HANDLINGSPLAN FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ VED STORE BERGAN SKOLE INNHOLD Del 1:... 2 Forord... 2 Formål... 3 Innledning... 4 Definisjoner... 4 Mobbing... 4 Utestenging... 4 Vold... 4 Rasisme... 4 Diskriminering...

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø.

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Handlingsplan for et godt psykososialt miljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2016-2017 Innhold: 1. Forord 2. Mobbing på nett. 3. Mål for skolens læringsmiljø

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Kampen skole HANDLINGSPLAN 9A Rutinebeskrivelse for arbeid med elevenes psykososiale miljø Innhold: 1. Forord 2. Opplæringslovens 9-a 3 3. Begrepsavklaring definisjoner -

Detaljer

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole

Plan for å sikre elevene. et godt psykososialt miljø. Harstad skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Harstad skole Utarbeidet juli 2013 (siste versjon 01.09.13) 1 1. Formål Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar

Detaljer

Plan mot mobbing og antisosial atferd

Plan mot mobbing og antisosial atferd Plan mot mobbing og antisosial atferd Skolens hovedmålsetting Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, der elever trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til og får utfordringer etter egne forutsetninger.

Detaljer

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø.

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang =godt skolemiljø. Bekkelaget skole 2017-2018 Innhold: 1. Forord 2. Lovverket- Opplæringsloven 9A 3. Mål for skolemiljøet

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ VED STEINERSKOLEN I TROMSØ 1 Innledning: Steinerskolen i Tromsø er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt og godt læringsmiljø der mobbing ikke forekommer. Steinerskolen

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole

Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole 1 Handlingsplan mot krenkende atferd Eide skole Hva er krenkende atferd? Positive sosiale relasjoner elevene imellom fører til trivsel og utvikling og er en svært viktig beskyttelsesfaktor i barn og unges

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Samværsreglement Gressvik ungdomsskole SAMVÆRSREGLEMENT VED GRESSVIK UNGDOMSSKOLE

Samværsreglement Gressvik ungdomsskole SAMVÆRSREGLEMENT VED GRESSVIK UNGDOMSSKOLE SAMVÆRSREGLEMENT VED GRESSVIK UNGDOMSSKOLE 1. Del med andre. Bry deg om, og samarbeid med andre Derfor: Behandler vi hverandre med respekt. Respekterer vi at vi er ulike. Lar vi andre være med på leker

Detaljer

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole

Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole 2012 Plan for arbeid med elevmiljøet ved Sørreisa sentralskole - inkludert handlingsplan mot mobbing Vedtatt i SMU 29.02.2012 Rune Hoholm Sørreisa kommune 29.02.2012 Innhold INNLEDNING... 2 MÅL FOR SKOLEMILJØET

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole

04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole 04-02 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Malmheim skole Ref. 01.08.15 Innhold: 1. Målsetting. 2. Hva er mobbing? 3. Forebygging. 4. Avdekking av mobbing. 5. Problemløsing ved mobbing. 6. Kontinuitet og ansvar.

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Plan mot mobbing AULI SKOLE

Plan mot mobbing AULI SKOLE Plan mot mobbing AULI SKOLE Våre elever har rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme,diskriminering og utestenging. Det betyr at alle som arbeider på

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B.

Definisjoner 5. Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6. Hva er digital mobbing? 8. A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8. B. - 2 - Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende og holdningsskapende arbeid 8 B. Avdekking 10 C. Håndtering og sanksjoner

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD SAGENE SKOLE 2016-2019 Versjon: 9.11.15 Innledning Vårt skolemiljø skal være preget av et godt psykososialt miljø, fritt for krenkelser. Sagene skole skal bidra til utvikling

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april.

FEVIK SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplanen revideres hvert år i april. FEVIK SKOLE Handlingsplan mot mobbing Handlingsplanen revideres hvert år i april. Opplæringsloven 9a sier: Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,

Detaljer

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø 2015 Forebygging og tiltak mot plaging, erting, negativ adferd/mobbing Mål Livsglade barn som er trygge i seg selv og med hverandre. Vi vil ha en skole

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018 Sosial handlingsplan for Fagerholt skole 2017/2018 HVA NÅR ANSVAR Gå gjennom skolens regler samt definisjon av mobbing og krenkende atferd. Ved skolestart Kontaktlærer Fadderordning for skoleåret. Ved

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8

II HVORDAN AVDEKKE MOBBING?...8 Revideres hvert år i personalet Sist revidert høst 2012 1 Innhold...1 Innledning...3 Mål:...5...5 DEL I FOREBYGGENDE TILTAK:...5 Tiltak på skolenivå:...5 Tiltak på klassenivå...6 Tiltak på individnivå:...7

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017

Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017 Sosial handlingsplan for Fagerholt skole våren 2017 HVA NÅR ANSVAR Gå gjennom skolens regler samt definisjon av mobbing og krenkende atferd. Ved skolestart Kontaktlærer Fadderordning for skoleåret. Ved

Detaljer

Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger

Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger Strategiplan for godt psykososialt skolemiljø ved Montessoriskolen i Stavanger Innholdsfortegnelse Formål 4 Definisjoner 5 Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? 6 Hva er digital mobbing? 8 A. Forebyggende

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Revidert, august 2016 Hovedmål: Ved Finsland skole er det nulltoleranse mot mobbing, slik at elevene har et trygt og trivelig skolemiljø uten mobbing og annen krenkende atferd.

Detaljer

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø

Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Handlingsplan for et godt psykososialt skolemiljø Revidert 28.10.16 Skole Telefon: 33 17 10 00 Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik postmottak@larvik.kommune.no Telefaks: 33 17 10 01 Fakturaadresse:

Detaljer