Plan for kriseledelse Barnehageseksjonen Barnevernseksjonen Grunnskoleseksjonen Sørum kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for kriseledelse Barnehageseksjonen Barnevernseksjonen Grunnskoleseksjonen Sørum kommune"

Transkript

1 Plan for kriseledelse Barnehageseksjonen Barnevernseksjonen Grunnskoleseksjonen Sørum kommune K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 1

2 Utarbeidet januar - mars VEDTAKS-/ENDRINGSPROTOKOLL: Vedtatt/endret av Dato/sak Lederforum Vinter 2000/2001 Orientering i beredskapsrådet Orientering i kommunestyret , sak 0038/01 Endret av seksjonsleder barnehageseksjonen Endret av seksjonslederne April 2009, august FORDELING 1.1 Fordelingsliste Plan for kriseledelse er fordelt som følger: Alle virksomheter i grunnskoleseksjonen: - Sørumsand skole - Haugtun skole - Fjuk skole - Sørum skole - Vesterskaun skole - Frogner skole - Bingsfoss ungdomsskole - Melvold ungdomsskole - Skåningsrud skole - Voksenopplæringen - PPT Alle virksomheter i barnehageseksjonen: -Idresttsparken barnehage - Sennerud barnehage - Blaker barnehage - Nordli barnehage med avdeling Sørvald - Frogner barnehage - Ordinære private barnehager Private barnehager har tilgang til Plan for kriseledelse på nett og må selv skrive ut papirkopi. Hver enkelt barnehage har ansvar for selv å holde seg orientert om de til enhver tid gjeldende planer. Barnehageseksjonen Grunnskoleseksjonen Barnevernseksjonen Ordfører Varaordfører (Ivar Egeberg) Kommunens lederforum Daglig beredskapsansvarlig/informasjonsleder (Odd Hellum) Rådhusets sentralbord K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 2

3 Eksterne medlemmer av beredskapsrådet: a) Sørum lensmannskontor 1920 Sørumsand b) Forsvarets representant Roahr Jensen Gamlevn Årnes c) Brannsjef Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt Trondheimsvn Oslo Fylkesmannen i Oslo og Akershus Beredskapsstaben Postboks 8111 Dep 0032 Oslo Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap Postboks Heggedal Til enhver tid ajourholdt plan skal ligge under Vedtatte planer på kommunens intranettsider. K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 3

4 INNHOLDSFORTEGNELSE: VEDTAKS-/ENDRINGSPROTOKOLL: FORDELING FORDELINGSLISTE... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: ORGANISERING MÅLSETTING DEFINISJONER KOMMUNAL KRISELEDELSE Delegert fullmakt til kommunal kriseledelse VARSLING/INNKALLING VARSLING AV DEN KOMMUNALE KRISELEDELSEN OPPGAVER KRISELEDELSENS OPPGAVER KRISELEDELSENS INFORMASJONSPLAN EVAKUERING IVARETAGELSE AV BERØRTE KRISEAVSLUTNING - EVALUERING NEDTRAPPINGSFASE ETTERBEHANDLING EVALUERING FAGPLANER FOR KRISEHÅNDTERING ANALYSER RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE KOMMUNALE FAGPLANER FOR KRISEHÅNDTERING OG ANDRE ORGANERS PLANER Beredskapsplan: Ved bortfall av bygninger (brann, eksplosjoner o.l) : Beredskapsplan: Barn blir bortført : Beredskapsplan: Uvedkommende forskanser seg i barnehage/skole med eller uten våpen : Beredskapsplan: Barn som forsvinner/blir borte : Beredskapsplan: Ulykke på utflukt/ekskursjon : Beredskapsplan: Bortfall av strøm : Beredskapsplan: Sykdom epidemi/ pandemi FORHOLDET TIL POLITI/LENSMANN KVALITETSSIKRING, KONTROLL OG OPPFØLGING TELEFON- OG ADRESSELISTER SJEKKLISTE OG LOGG FOR DEN KOMMUNALE KRISESTAB K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 4

5 2. ORGANISERING 2.1 Målsetting All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå, kfr. Stortingsmelding 37:1996/97. Kriser innenfor egen kommune skal normalt ledes og løses i egen regi. Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med de gjeldende sektorplaner for beredskap. 2.2 Definisjoner Kommunens totale kriseplanverk består av: Overordna kommunal plan for kriseledelse Plan for kriseledelse i de 3 seksjonene Plan for kriseledelse i andre seksjonener Se ellers kommunal plan for kriseledelse. Lagret under Vedtatte planer på kommunens intranettsider. 2.3 Kommunal kriseledelse Delegert fullmakt til kommunal kriseledelse 3. VARSLING/INNKALLING 3.1 Varsling av den kommunale kriseledelsen Seksjonsleder avgjør i samråd med rådmannen eller dens stedfortreder om den kommunale kriseledelsen skal innkalles. 4. OPPGAVER 4.1 Kriseledelsens oppgaver 5. KRISELEDELSENS INFORMASJONSPLAN 6. EVAKUERING IVARETAGELSE AV BERØRTE Se seksjonenes planer pkt. 8. Fagplaner for krisehåndtering analyser. K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 5

6 7. KRISEAVSLUTNING - EVALUERING 7.1 Nedtrappingsfase Etterbehandling 7.2 Evaluering Det skal utarbeides én skriftlig rapport, som skal godkjennes av seksjonsleder, deretter rådmannen etter evalueringen. 8. FAGPLANER FOR KRISEHÅNDTERING ANALYSER 8.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Til grunn for seksjonenes planer for krisehåndtering skal det ligge en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). For BH, BV og GSK seksjonene er det utarbeidet planer for følgende hendinger: - Bortfall av bygninger, pkt i denne plan. - Barn som blir tatt bort mot sin vilje, pkt i denne plan. - Uvedkommende forskanser seg i barnehage/skole med eller uten våpen., pkt i denne plan. - Barn som forsvinner/blir borte, pkt i denne plan. - Ulykke på utflukt/ekskursjon, pkt i denne plan. - Bortfall av strøm, pkt i denne plan. - Sykdom epidemi / pandemi, pkt i denne planen. - Epidemier. Smittevernplan for kommunen skal her følges. Se: w/vedtatte planer/kriseplaner for seksjonene \ smittevern - Bortfall av vann/forurensning av vann. Kommunale planer for beredskap følges her. 8.2 Kommunale fagplaner for krisehåndtering og andre organers planer Beredskapsplan for grunnskoleseksjonen, barnehageseksjonen og barnevernseksjonen. Ansvarlig: De tre seksjonslederne. Gir oversikt over bl.a. beredskapstiltak, organisering, flytting av virksomhetene/evakuering, disponibelt personell/reservepersonell og ressurser Beredskapsplan: Ved bortfall av bygninger (brann, eksplosjoner o.l). Media: All kontakt med media skal skje gjennom seksjonsleder event virksomhetsleder. Ingen andre ansatte skal uttale seg til media. K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 6

7 Fra ca barn skal evakueres og evt gis tilbud i midlertidige lokaler over tid. Akuttiltak: 1. Virksomhetene følger egne evakueringsplaner. 2. Øverste leder varsler - Politiet. Derfra går det ut trippelvarsling til sjukebil og brannvesen. - Seksjonen. Foreldre/foresatte varsles herfra. Oversikt over elever/barnehagebarn med nødvendige opplysninger er tilgjengelig for skole-/barnehageadministrasjonen gjennom administrativt program (Extens). Seksjonsledelsen/sentralbordet må kjenne hver skole/barnehages evakueringssted. 3. Gå med elevene/barna til 1. evakueringssted. Se pkt Bearbeidelse / vurdering. Vurdere behov for bearbeidelse av opplevelsen. Oppfølging v/foreldremøter, foreldresamtaler osv. Eldre barn/ungdomsskoleelever kan etter avtale/vurdering med foreldrene få gå hjem uten at foreldrene er hjemme. Se videre kvalitetssystemet: Rutiner for planlegging ved ulykker, sorg og kriser. Behov for transport: Barnehager: Sorknes barnehage, privat Skogkanten barnehage, privat Lindeberg barnehage, privat Lunderåsen barnehage, privat Vardefjellet barnehage, privat Skoler: Vesterskaun 5. Første evakueringssted. Barnehage: Går til 1. evakueringssted Kontaktperson/tlf.nr. Idrettsparken Sørumsand videregående skole Kjell Hermann Sennerud Misjonshuset, Sørumsand Harald Stokstad Skogkanten Transport Misjonshuset, Sørumsand Harald Stokstad Sørumsand barnehage Sørumsand skole Torunn Marigård Nordli Transport Festiviteten, Sørumsand Johan Nyhus / Misjonshusets bhg. Sørum skole Anne Marit Bråten Frogner Frogner skole Karen Marie Løberg K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 7

8 Sorknes Transport Melvold u-skole Jorunn Fretland Brusletta Melvold u-skole Jorunn Fretland Lindeberg Transport Frogner skole Karen Marie Løberg Lunderåsen Vesterskaun skole Anita Eggum Camembert n Haugtun skole Gro Bakseter Blaker Haugtun skole Gro Bakseter Skole: Går til 1. evakueringssted Bingsfoss Haugtun Melvold Frogner Sørum Biblioteket Egen gymsal, brenner gymsalen Brukes hovedbygningen Frogner Melvold Egen gamlebygning, brenner denne benyttes gymsalen. Alternativt Sørum kirke Vesterskaun Bedehuset, Frogner Sørumsand Misjonshuset, Sørumsand Skåningsrud Fjuk/Bruvollen Fjuk Skåningsrud/Bruvollen Voksenopplæringen Går til Bingsfoss Alternativ undervisning Biblioteket Alternativt Rådhuset 6. Mulige midlertidige undervisningslokaler/lokaler for barnehagedrift. Frogner grendehus Foreningshuset i Lørenfallet Misjonshuset i Frogner Misjonshuset på Sørumsand Salem i Blaker Bruvollen Tertittens stasjonsbygning Noractorbygget Nordsjø- fabrikklokaler Blaker skanse Skolen på Rånåsfoss (AEV) Klubbhuset i Idrettsparken på Sørumsand Sørumsand videregående skole Fordeling på ledig kapasitet i andre skoler og bhg er 8.2.2: Beredskapsplan: Barn blir bortført. K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 8

9 Media: All kontakt med media skal skje gjennom seksjonsleder event virksomhetsleder. Ingen andre ansatte skal uttale seg til media. Når det observeres at barn blir bortført: 1) Øverste leder varsler - politi/lensmann 112 eller eller Fortell Hvem som ringer Hvor det ringes fra Hva har skjedd Ha tilgjengelig: Barnets navn og fødselsdata Foreldrenes navn, adresse Beskriv personer og evt bil som barnet og personene forsvant i. Beskriv hvilken retning de dro. - barnets foreldre/foresatte Vurder hva du sier og hvordan du sier det, fortell at dere har ringt politiet - seksjonen. Seksjonsleder varsler rådmannen og ordfører Hvis seksjonsleder ikke er tilstede, varsler øverste leder rådmann og ordfører. Hvis leder ikke er tilstede, skal han/hun varsles umiddelbart. 2) Bearbeidelse / vurdering Vurdere behov for bearbeidelse av opplevelsen. Ledergruppa må vurdere omfanget av informasjonen og tidspunktet for informasjonen til de andre foreldrene. Oppfølging v/foreldremøter, foreldresamtaler osv. Eldre barn/ungdomsskoleelever kan etter avtale/vurdering med foreldrene gå hjem uten at foreldrene er hjemme. Se videre Kvalitetssystemet: Rutiner for planlegging ved ulykker, sorg og kriser. Rådmann eller stedfortreder beslutter i samråd med seksjonsleder om kommunal plan for kriseledelse skal iverksettes : Beredskapsplan: Uvedkommende forskanser seg i barnehage/skole med eller uten våpen. Media: All kontakt med media skal skje gjennom seksjonsleder event virksomhetsleder. Ingen andre ansatte skal uttale seg til media. Når uvedkommende har forskanset i virksomheter med eller uten våpen. 1) Øverste leder varsler: - politi/lensmann K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 9

10 Ring 112 eller eller Fortell Hvem som ringer Hvor det ringes fra Hva har skjedd Hvor befinner personen/personene seg Antall barn som er direkte berørt Beskriv personer og evt bil til den/dem som har forskansa seg - seksjonen. Seksjonsleder varsler rådmannen og ordfører Hvis seksjonsleder ikke er tilstede, varsler øverste leder rådmann og ordfører. Hvis leder ikke er tilstede, skal han/hun varsles umiddelbart. 2) Få oversikt over situasjonen Finn ut hva som har hendt, Ikke iverksett panikkarta evakuering. Vurder hvor evakuering bør foretas ut i fra hvor personen/personene oppholder seg. Frys situasjonen til politiet kommer og overtar ledelsen. Legg vekt på å skape en så trygg og vanlig situasjon som mulig for de barna som er tilstede. 3) Øverste ledelse vurderer informasjon til foreldre/foresatte og videre oppfølging. Rådmann eller stedfortreder beslutter i samråd med seksjonsleder om kommunal plan for kriseledelse skal iverksettes : Beredskapsplan: Barn som forsvinner/blir borte. Media: All kontakt med media skal skje gjennom seksjonsleder event virksomhetsleder. Ingen andre ansatte skal uttale seg til media. Når det oppdages at barn er forsvunnet/borte: 1) Øverste leder blir varslet og tar ledelsen over situasjonen 2) Få oversikt over hvor og når barnet sist ble sett. 3) Organiser leteaksjon. - Hvor er det mest sannsynlig at barnet er? - Har det mobiltelefon vi kan ringe til? 4) Kontakt foreldre/foresatte. - har de hørt fra barnet / har det kommet hjem? 5) Varsling av politi/lensmann 112 eller eller Fortell: Hvem som ringer Hvor det ringes fra Hva har skjedd -så langt mulig omfang på ulykken K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 10

11 6) Virksomheten varsler seksjonsleder. Seksjonsleder varsler rådmannen og ordfører Hvis seksjonsleder ikke er tilstede, varsler øverste leder rådmann og ordfører. Rådmann eller stedfortreder beslutter i samråd med seksjonsleder om kommunal plan for kriseledelse skal iverksettes : Beredskapsplan: Ulykke på utflukt/ekskursjon. Media: All kontakt med media skal skje gjennom seksjonsleder event virksomhetsleder. Ingen andre ansatte skal uttale seg til media. Oppdatert liste over antall barn, med navn, skal bringes med på alle utflukter/ekskursjoner. Det utnevnes en som er øverste ansvarlige for utfukten/ekskursjonen. Når en ulykke inntreffer: 1) Øverste ansvarlig varsler ) Øverste ansvarlig varsler politi tlf 112 eller eller Fortell: Hvem som ringer Hvor det ringes fra Hva har skjedd -så langt mulig omfang på ulykken 3) Få oversikt over situasjonen. - Hva har hendt? - Iverksett nødvendig førstehjelp. - Legg vekt på å skape en så trygg situasjon som mulig. - Samle de som ikke er forulykka på angitt sted og kryss ut navn på disse. Gi beskjed om at ingen kan forlate området. 4) Øverste leder varsler virksomhetsleder / øverste leder. 5) Virksomhetsleder varsler seksjonsleder. Seksjonsleder varsler rådmannen og ordfører Hvis seksjonsleder ikke er tilstede, varsler øverste leder rådmann og ordfører. Øverste ledelse, seksjonsleder/rådmann, beslutter om kommunal plan for kriseledelse skal iverksettes : Beredskapsplan: Bortfall av strøm. Ved langvarig bortfall av strøm vil virksomhetsleder ha fortløpende kontakt med kommunens øverste ledelse. Disse vil vurdere situasjonen. Ved langvarig strømbrudd: K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 11

12 1) Foreldre/foresatte kontaktes ved at barnehage/skole ringer (fra mobiltelefon) og gir informasjon om strømbrudd. Foreldre/foresatte informeres om at de må hente barna. Skolebarn kjøres event. med buss/ går hjem. Strømbrudd kan medføre at mobilt nett ikke fungerer. 2) Barnehage/skole holdes åpen til alle barn er hentet. 3) Personalet stilles disponibelt til å utføre andre arbeidsoppgaver i Sørum kommune. 4) Barnehage/skole holdes stengt frem til strømbrudd er over : Beredskapsplan: Sykdom epidemi/ pandemi. Informasjon: Grunnskoleseksjonen, barnehageseksjonen og barnevernseksjonen følger de råd som er gitt av nasjonale og lokale helsemyndigheter. Den enkelte virksomhet sørger for god, oppdatert og relevant informasjon til sine brukere, - foresatte og barn/elever. Foresatte skal gjøres kjent med hvor de kan få oppdatert informasjon, og oppfordres til å holde seg oppdatert. Aktuelle kilder for informasjon i forbindelse med H1N1-virus høst 2009: Helsedirektoratets pandemiinformasjon tlf Begrensing av smitte: I arbeid med begrensing av smitte følges nasjonale og lokale retningslinjer når det gjelder hygienetiltak, isolering, vaksinering m.m. Barn/elever som blir syke i løpet av dagen: Skole: - isoleres på egne rom (munnbind brukes hvis dette er anbefalt) i påvente av at de blir hentet av sine foresatte. Barnehage: - skjermes noe fra de andre barna og foreldre kontaktes. Barn blir hentet av foreldre så raskt som mulig. Foresatte/voksne elever skal informeres om at de må varsle skolen/barnehagen dersom barn/elever blir syke hjemme. Helsemyndigheters råd om hvor lenge den syke bør holde seg hjemme følges. Personalet: Ansatte som blir syke varler arbeidsplassen raskest mulig. Helsemyndigheters råd om hvor lenge den syke bør holde seg hjemme følges. Skulle det oppstå situasjoner der sykefraværet hos de voksne skulle bli unormalt høyt og det viser seg vanskelig å drive virksomheten normalt, vil ledelsen vurdere følgende tiltak: Skole: - Enheter/grupper slås sammen og det kjøres alternativt opplegg. - Spesielle aktiviteter som er mer smitteutsatt blir avlyst. Dette gjelder spesielt aktiviteter der elever er i stor fysisk aktivitet eller i nærkontakt med hverandre. - Spesielle aktiviteter/timer som er resursskrevende blir avlyst. Dette kan for eksempel gjelde Opplæringsloven 5-1, spesialundervisning eller 2-8, særskilt norskopplæring. - Grupper av elever sendes hjem for deler av en dag, hel dag eller det gis beskjed om å holde elevene hjemme. K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 12

13 Barnehage: - Dersom det er balanse i fraværet mellom barn og ansatte vil den enkelte avdeling/base drives som vanlig. - Dersom det blir nødvendig vil avdelinger/baser slås sammen innenfor forsvarlige rammer. - Det vil bli brukt vikarer så langt dette er mulig og forsvarlig. - Redusert åpningstid vil bli vurdert framfor å stenge barnehagen. - Stenging av en hel barnehage vil bare være aktuelt dersom ikke de beskrevne tiltakene er tilstrekkelig eller mulig å gjennomføre. - Foreldre vil fortløpende bli informert om endringer i driften som berører deres barn. Det skal bestrebes at ikke noen grupper blir mer skadelidende enn andre. Ledelsen i den enkelte virksomhet må derfor vurdere muligheten for å omdisponere personale til arbeide med barn/elever de vanligvis ikke arbeider med. Ledelsen i den enkelte virksomhet skal gjøre sitt ytterste for å unngå stenging av virksomheten pga stort sykefravær. I krisesituasjon kan personale omdisponeres til arbeid i andre virksomheter/seksjoner. 9. FORHOLDET TIL POLITI/LENSMANN 10. KVALITETSSIKRING, KONTROLL OG OPPFØLGING 11. TELEFON- OG ADRESSELISTER 12. SJEKKLISTE OG LOGG FOR DEN KOMMUNALE KRISESTAB K:\Planer\Kriseplaner for alle seksjoner\plan for kriseledelse bhg-gsk-bv docx 13

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Beredskapsplan for AVS

Beredskapsplan for AVS BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS.5.4.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 18.02.2015 Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien

Beredskapsplan for kriseha ndtering ved Høgskolen Betanien Personal- og internkontrollhåndbok Dokumentnavn Beredskapsplan for krisehåndtering Godkjent av styret Gjelder fra 01.08.13 Versjon 2 Planlagt revisjon Vår 2015 Ansvarlig for revisjon Rektor Revidert 12.02.14

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Revidert sist: 31.01.13 Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5:

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2015 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.

Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE. Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10. Krødsherad kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Utarbeidet juli 2000. Seineste ajourføring: Mai 2007. Godkjent av Kommunestyret 21.10.04 Rettelser og endringer: Ansvarlig for kvalitetssikring av denne

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober

Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober Skal behandlast i kommunestyret 13. oktober I alt 16 sider + vedlegg Bokn kommune PANDEMIPLAN Filnavn: Skrevet av kommuneoverlege Dag-Helge Rønnevik Kontrollert av helsesjef Tore Bøe Olsen Godkjent av

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE

KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE KRISEPLAN FOR BARDU KOMMUNE O1.05.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMMUNALT KRISEHÅNDTERINGSAPPARAT... 3 1.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.2 BEREDSKAPSRÅD... 4 1.3 STØTTEAPPARAT FOR INFORMASJON... 5 1.4 STØTTEAPPARAT

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer