BEREDSKAP/KRISEHANDTERING Tiltakskort Dokument type Tiltakskort Godkjend i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAP/KRISEHANDTERING Tiltakskort 2014 2016 Dokument type Tiltakskort Godkjend i"

Transkript

1 BEREDSKAP/KRISEHANDTERING Tiltakskort Dokument type Tiltakskort Godkjend i AMU Utarbeidd av Rektor / Verneombod Utarbeidd Jan 2014 Reviderast Juni 2016 Sidetal 16

2 Innhald, Tiltakskort Tiltakskort: Elev/ar døyr s 3-4 Tiltakskort: Handsaming av ulykker s. 5 Tiltakskort: Elev/ar vert akutt sjuke s. 6 Tiltakskort: Ein i personalet døyr s. 7 Tiltakskort: Ulykker, tilsette s. 8 Tiltakskort: Sjukdom, nøkkelpersonell s. 9 Tiltakskort: Pandemi s Tiltakskort: Studiereiser s. 12 Tiltakskort: Alvorlege valdsepisodar s. 13 Tiltakskort: Bombetrugslar s. 14 Tiltakskort: Brannvern s

3 Tiltakskort: Dersom elev/ar døyr Handling vert ALLTID tilpassa ein aktuell situasjon: Skje dødsfallet på eller utanfor skulen. Skjer dødsfallet i skuletida eller etter skuletid. Gjeld dødsfallet elev på skulen eller elev som har gått på skulen. Tiltak 1: Den som fyrst får kjennskap til dødsfallet melder frå til rektor. A: Dødsfall i skuletida: Rektor AMK vert varsla, ring 113 Politi vert varsla, ring 112 OBS. Politi/Lege har ansvar for å varsle pårørande B: Dødsfall utanom skuletida: Rektor Rektor tek kontakt med skulen sitt Beredskapsteam Relevante kontaktlærar og faglærarar vert varsla 2: Rektor samlar alle tilsette ved skulen til kort informasjon om hendinga og strategi vidare. 3: Det kan vere aktuelt å samle alle elevar. 4: Rektor leier fellesamlinga for informasjon og minnestund. Rektor Rektor har samråd med Kriseleiinga om kven som elles bør delta, ev. prest, helsepersonell, kommunen sitt kriseteam m.m. 5: Kontakt med andre relevante relasjonspartnarar. Rektor PPT/OT Kommunelege Kommuneadm Fylkeskommune, opplærings avd. 6: Samling i klassen til den døde elev. Kontaktlærar (Samtale, tankar, refleksjonar, kjensler) Kriseleiing 7: Samling med andre elevar/ungdomar som kjenner den døde eleven. Kriseleiing 8: Dialog med føresette for å klargjere om familien ynskjer klasse/skule Kriseleiing i gravferda. 9: ETV sender blomsterhelsing til heimen. Merkantil pers 10: Informasjon om gravferda i klassen. Merkantil pers 3

4 11: Blom/krans frå skulen i gravferda. Merkantil pers 12. Representant frå skulen skal vere tilstades i gravferda. Kriseleiing Kontaktlærar 13: Individuell oppfylging av elevar. Kriseleiing Kriseteam i kommunen Kontaktlærar Faglærarar Vener av avdøde kan gå i ulike klassar. Det er viktig at kontaktlærarar og faglærarar er merksame på elevar som kan få problem og ev formidle kontakt til kriseleiinga eller til kommunen sitt kriseteam, for vidare hjelp. Faglærarar skal vere fleksible og vise forståing både dagen eleven døyr og dei påfylgjande dagane og gi rom for samtale. Ev kan faglærar be om hjelp frå kriseleiinga eller frå helsesyster/kommunen sitt kriseteam. Symbol er viktige for bearbeiding av sorg. Skulen må difor vurdere om ein bør markere dødsfallet med t.d. bilete, kvite lys og blomar på pulten til avdøde. Markering med lys og blomar og kondolanseprotokoll i det offentlege rommet. Det kan også vere naturleg at skulen stengjer på dagen for dødsfallet og frå tidspunktet for gravferda og resten av dagen 4

5 Tiltakskort: Handsaming av ulykker hjå elev/ar. Med ulykke i denne samanheng meiner ein hendingar med personskade hjå elev/ar. Fyrstehjelp er livreddande og ein må starte så raskt råd er. Personale og elevar må vite kor fyrstehjelpsutstyr er. Kulturhuset har hjartestartar i vestibylen, må berre brukast dersom ein er sertifisert. Tiltak 1: Livreddande fyrstehjelp vert sett i gang straks. Den som er nær 2: Melding vert gitt til merkantilt pers. med eingong ulykke har skjedd om nødvendig må ein tilkalle: Lege, ambulanse, politi, kriseteam, kontaktlærar. Kriseleiinga 3: Syt for hjelp til den lærar som har eleven. Kriseleiinga 4: Vurder behov for fylgje frå skulen med eleven. Kriseleiinga 5: Ein lærar vert hjå klassen. Kontaktlærar/faglærar bistår ved Faglærar behov. 6: Varsle føresette dersom dette ikkje vert ivareteke av politi. Rektor 7: Gi informasjon til personale, elevar, media Rektor (Sakleg, konkret info Ver merksam på at info vert formidla fort via sms og internett. Rykte som kan oppstå p.g.a mangelfull info må ein forhindre. 8: Vanlege skademeldingsrutinar vert fylgde opp. Faglærar Merkantil pers 9: Ved behov bør einskilde elevar eller grupper verte fylgde opp med samtale for bearbeiding av kjensler. Kom. kriseteam, Kontaktlærar 5

6 Tiltakskort: Elev/ar vert akutt sjuke Dersom det er elev ved skulen med kjend liding, vil det vere vedlegg til beredskapsplanen der ein nøye skildra korleis ein skal gå fram dersom eleven vert sjuk eller får anfall. Denne skildringa vert alltid utarbeidd saman med føresette, lege eller helsesyster. Kontaktlærar vil ha kopi av denne skildringa. Tiltak 1: Skulen skal ha rutinar (startsamtale med kontaktlærar) Kontaktlærar for å få fram opplysningar om eleven si helse. For nokre elevar vil slike opplysningar fylgje av særskild inntak. 2: Informasjon om sjukdom, vert etter drøfting med elev/føresette formidla kontaktlærar til rektor/faglærarar/beredskapsteam 3: Informasjon vert etter vurdering formidla til: Kontaktlærar Lærarar som elles har eleven Merkantilt personale Elevar i klassen 4: Vikar vert informert. Kontaktlærar 5: Ved kjende anfall som varer lengre enn vanleg, vert kontorleiar varsla kontaktlærar Ho kontaktar lege/ambulanse. Faglærar 6: Ved transport til hospital vurderer skulen behov for fylgje. Rektor Ved andre akutte tilfelle vert AMK 113 alltid varsla 6

7 Tiltakskort: Ein i personalet døyr. Tiltak vert ALLTID tilpassa ein aktuell situasjon. Dødsfallet skjer på eller utanfor skulen. Dødsfallet skjer i skuletida eller etter skuletid. Tiltak 1: Dersom ein i personalet døyr, vert alle tilsette informert så raskt råd er. Rektor 2: Ein vurderer om det skal vere fellessamling for heile skulen. Rektor 3: Dersom avdøydde var lærar, må kontaktlærar, i dei klassane han/ho Kontaktlærar underviste, ha ansvar for klasseroms samtale. Kriseleiing 4: Skulen vert stengd under gravferda. Rektor 5. Dei tilsette og dei av elevane som kjende avdøydde Rektor vert oppmoda til å gå i gravferda. 6: Rektor legg ned krans på vegne av skulen. Rektor 7. Skulen tar kontakt med familien til avdøydde og syter for at alt Rektor praktiske i høve skulen vert ivareteke (t.d lønn, forsikring, pensjon, Ass rektor personlege eigendelar, nøklar m.m.) 7

8 Tiltakskort: Ulykker/ nesten ulykker, tilsette Omfang og ansvar Leiinga ved skulen har ansvar for å gjere melde-prosedyrar kjend og sørgje for at den vert følgd. Kva skal meldast Alle skadar eller yrkessjukdomar som gjer det naudsynt med medisinsk behandling eller fører til fråvær frå arbeid, SKAL meldast. Yrkesskadeforsikringa til fylkeskommunen dekkjer og i nokre tilfelle skadar som oppstår på direkte veg til og frå arbeidsplassen. Slike hendingar må difor og meldast. Nesten-ulukker skal meldast for å sikre at det snarast mogleg vert sett i verk tiltak for å førebyggje liknande ulukker. Meldeplikt og ansvar Arbeidstakar Arbeidstakar har plikt til, så snart han/ho er i stand til det, å melde frå til nærast leiar om kva han/ho har vore utsett for. Meldeskjema i kvalitetssystemet skal brukast for å melde om hendinga NB utan personopplysningar. Personskade skal i tillegg meldast i personalportalen. Arbeidstakar bør ha god oversikt over saksgang, særleg når det gjeld skade som skal meldast til ytre etatar. Både NAV og forsikringsselskap sender mottakskvittering direkte til arbeidstakar når dei får ei skademelding. Arbeidsgivar Arbeidsgivar skal følgje opp den tilsette etter behov og sette i verk tiltak for å hindre gjentaking av hendinga. Når tilsette er skadd (sjå punkt 4.1) skal arbeidsgivar melde frå om hendinga til: - NAV på skjema Ved usemje er det arbeidstakar som avgjer om melding skal sendast. Skjema kan lastast ned frå nettsida - Forsikringsselskap fylkeskommunen bruker forsikringsmeklar Aon Grieg for å sikre gode avtalar til ei kvar tid. Skjema for å melde personskade kan hentast i leiarhandboka under: Pensjon og forsikringsordningar yrkesskade. Ved alvorleg skade/ulukke, eller etter hendingar som kan vere straffbare, skal arbeidsgivar melde frå til politi og arbeidstilsyn. Det er øvste leiar som melder saker til politiet. Ved skade som oppstår på grunn av trakassering, truslar eller vald påført av person eller personar, skal leiar hente inn skriftleg samtykke frå den tilsette/fornærma før saka vert meld til politiet. Den tilsette kan og velje å melde saka sjølv. Avdelingsdirektør skal ha informasjon om saker som vert meldt til politiet. Rapportering Personskadar og nesten ulukker skal rapporterast til vernetenesta og AMU. 8

9 Tiltakskort : Sjukdom, nøkkelpersonell Tiltak Skulen vil sikre kontinuitet og drift trass i at personar i nøkkelstillingar vert sjuke eller av anna årsak er fråverande. Oppgåver og rutinar knytte til einskilde personar må vere kvalitetssikra og skriftlege og kjende for næraste medarbeidarar. (Jf. organisasjonsplan for ETV revidert juli 2013) Rektor 9

10 Tiltakskort: Pandemi A-Influensa Generell Info Influensa A (H1N1) er ein sjukdom forårsaka av eit nytt influensavirus som ingen er immune mot. Opphavleg var sjukdommen en dyre sjukdom som smitta mellom svin i nokre delar av verda. Nå smitter den mellom menneskjer. Når viruset smitter frå menneske til menneske i store delar av verda, er det pandemisk influensa. Ein har no fått meir erfaring med ny influensa A (H1N1). Basert på engelske prognoser meiner ein at det er tilstrekkelig å planlegge med eit anslag for fråvær i arbeidslivet på 25 prosent. Ein stor del av disse som vert sjuke vil være barn og unge og sjukdoms forløp vil sannsynligvis vare fem til sju dagar. Det er sjeldan at influensa krevjar sjukehus innlegging. For mange gir sjukdommen relativt milde symptom og ikkje større plager enn ein vanlig sesonginfluensa. Ved komplikasjon, som for eksempel lungebetennelse, kan nokon trenge sjukehus innlegging. Handlingsplan - ETV Skulen skal fylgje dei råd som vert gitt av helsetenesta lokalt og nasjonale helsemyndigheiter for å førebygge smittespreiing av den nye influensa A(H1N1). Sjuke skal være heime. Personar med ny influensa er smitteførande i omtrent syv dagar etter symptomdebut, og influensasjuke bør derfor holde seg heime i sju dagar frå fyrste sjukdomsdag. Unngå smittespreing /førebygg smitte. Gode hygiene-vaner er det viktigaste tiltaket vi har for å beskytte oss mot influensasmitte Slik smitter influensa Influensa smitter ved kontakt mellom menneskjer. Smitteoverføring skjer ved hosting, nysing og nær kontakt med sjuke folk. Influensaviruset finnes i luftveiene. Smittefaren er derfor størst dersom den sjuke hostar eller nyser rett på en annen person. Den sjuke kan også få viruset på hendene. Viruset vert då overført frå hendene til gjenstandar (dørhandtak mm) der det kan leve eit par timer. Slik beskyttar du deg mot influensasmitte Hold hendene reine. Vask deg grundig og ofte med såpe og vann, spesielt når du har vært ute blant folk Unngå å ta deg til munn, nase og auga med uvaska hender når du er ute blant folk. 10

11 Slik beskyttar du andre mot smitte, dersom du sjølv er sjuk: Vær heime frå jobb/skule Avgrens tall på personar du har kontakt med Hold (om mulig) avstand på minst éin meter til friske personar Papirlommetørkle fram for munnen beskyttar andre når du hostar eller nyser. Kast papirlommetørkleet etter bruk. Vask hender! Bruk olboge-kroken når du må hoste eller nyse og ikkje har papirlommetørkle tilgjengelig. Fråvær ved influensa Elevar: Vanleg rutinar ved fråvær gjeld: Meld ALLTID frå til kontaktlærar dersom du er sjuk. Meld ALLTID frå til kontaktlærar dersom du er sjuk og går heim frå skule Er du hybelbuar, er det særs viktig at du ALLTID kontaktar skulen og føresette ved fyrste fråværsdag. Personale: Vanlege rutinar ved fråvær gjeld: Eigenmelding ved fyrste fråværsdag og opptil 8 dagar. (dersom du går heim grunna sjukdom før kl på ein arbeidsdag skal skulen ha eigenmelding frå deg.) Drift av skule /undervisning ved stort fråvær Vikar vert satt inn dersom det er mogleg. Klassar vert slått saman etter avtale med faglærarar/kontaktlærar. Elevar har studietid i eiget klasserom med tilsyn og oppfylging. Anbefaler ikkje umiddelbar skulestenging: Norsk folkehelseinstitutt vil vere rådgjevande institusjon. Norske helsemyndigheiter vil ikkje anbefale stenging av skular som et generelt tiltak mot influensaen. Skular kan bidra til mindre smitte ved opplæring i skjerpet hand- og hostehygiene og at sjuke blir heime. Sjå ev oppslag i klasserom og på it`s learning 11

12 Tiltakskort: Studiereiser/ekskursjon/utplassering Ved studiereiser/ekskursjon el. utplassering gjeld skulen sine regler og skulen sin Beredskapsplan. Ved studiereise/ekskursjon skal leiar for turen ha med seg fyrstehjelpsutsyr og mobiltelefon. Leiar for turen må alltid legge igjen ajourført reiserute og deltakarliste hjå elevinspektør og hjå ass rektor. Dersom elev, lærar el. andre involverte på reisen verte sjuke eller døyr, må leiar for turen straks ta kontakt med rektor/skulen sitt kriseteam for å avtale nærare strategi. Ved studiereise til utlandet kan leiar for turen ved andre kriser til i kvart høve ta kontakt med rektor. Ved studiereise/ekskursjon må leiar for turen ha med kopi av Beredskapsplanen og ev. relevante vedlegg. 12

13 Tiltakskort for handsaming av alvorlege valdsepisodar. Med alvorlege valdsepisodar meiner ein hendingar med personskade hjå elev/ar/tilsette. Fyrstehjelp er livreddande og ein må starte så raskt råd er. Kulturhuset har hjartestartar i vestibylen, må berre brukast dersom ein er sertifisert. Etter vurdering vert Helse kontakta på 113. Vern personar rundt valdsutøvar (ingen fysisk involvering). Politiet skal alltid kontaktast jf. Straffelova (på 112). Informasjon til relevant fagleg og pedagogisk personale. Føresette til offer og utøver skal kontaktast raskast mogeleg. Einskildvedtak jf. Opplæringslova vert utforma for båe partar. Tiltak 1: Livreddande fyrstehjelp vert sett i gang straks. Den som er nær 2: Melding vert gitt til merkantilt pers. med eingong ulykke har skjedd Merkantil/ om nødvendig må ein tilkalle: elevinspektør Lege, ambulanse, politi, kriseteam, kontaktlærar. Krisestab 3: Syt for hjelp til lærarar og elevar, som er rundt offer og utøver. Krisestab 4: Vurder behov for fylgje frå skulen med offer og utøver. Krisestab 5: Ein lærar vert hjå klassen. Kontaktlærar/faglærar bistår ved Faglærar behov. 6: Varsle føresette dersom dette ikkje vert ivareteke av politi. Rektor 7: Gi informasjon til personale, elevar, media Rektor (Sakleg, konkret info Ver merksam på at info vert formidla fort via sms og internett. Rykte som kan oppstå p.g.a mangelfull info må ein forhindre. 8: Einskildvedtak for offer og utøver vert utforma. Rektor 9: Ved behov bør einskilde elevar eller grupper verte fylgde opp Kom. kriseteam, med samtale for bearbeiding av kjensler. Kontaktlærar 10: Vanlege skademeldingsrutinar vert fylgde opp. Faglærar Einskildvedtak ver utforma. Elevinsp./rektor 13

14 Tiltakskort for handsaming av bombetrugsel. Med bombetrugsel meiner ein hendingar der Etne vidaregåande skule offisielt eller uoffisielt vert truga. Politiet skal alltid kontaktast jf. Straffelova (på 112). Kommunal kriseberedskap vert varsla på / HFK beredskapstelefon vert kontakta på Etter vurdering vert Helse kontakta på 113. Evakuera bygning i samråd med politi. Føresette til elevar vert varsla av politi om ikkje anna avtala. Einskildvedtak jf. Opplæringslova kan væra aktuell. Tiltak 1: Politi vert varsla. Den som får kunnskap om trugsel 2: Melding vert gitt til rektor og merkantil personale. om nødvendig må ein tilkalle: Lege, ambulanse, politi, kriseteam, kontaktlærar. Beredskapsteam 3: Syt for hjelp til lærarar og elevar. Beredskapsteam 4: Varsle føresette dersom dette ikkje vert ivareteke av politi. Rektor 5: Gi informasjon til personale, elevar, media Rektor (Sakleg, konkret info Ver merksam på at info vert formidla fort via sms og internett. Rykte som kan oppstå p.g.a mangelfull info må ein forhindre. 6: Einskildvedtak vert utforma ved behov. Rektor 7: Ved behov bør einskilde elevar eller grupper verte fylgde opp med samtale for bearbeiding av kjensler. Kom. kriseteam, Kontaktlærar 14

15 Tiltakskort: Brannvern Skakke - Tesdal Tiltak SKAKKE: Merking Det er nødlys i heile bygget, Nødutgangar er merka med opplyste skilt 17X27 cm med symbol for rømingsveg og rømingsretning. Sløkkjeutstyr er merka med fluoriserande skilt. Varsling Ring Brann, 110 Alle som oppheld seg i bygget skal varslast. Bruk manuelle meldarar der dei finst: Ved hovuddør administrasjon, rømingsveg v/ design, rømingsveg gang 2. etasje og ved media og kommunikasjon samt ved på lærarrom Redde Hjelp personar som treng hjelp til nærmaste sikre stad Evakuere Gå raskaste veg ut av bygningen. Bruk ikkje heis. Hjelp andre som evakuerer same veg. Møt opp på avtalt oppmøtestad. Samlingsplass Samling klassevis på uteområdet vest, mot grasbane Informere Informere om hendinga til plassansvarlig, brannvernleiar eller brannvesenet. Sløkkje Bruk nærmaste sløkkjeutstyr, Brannstaden må kontrollerast av ansvarlig / brannvesenet då brannen kan starta opp att. Avgrense Når du forlet bygningen/ brannrommet, lukk men ikkje lås dører og vindauge. Brannvern leiar Den som er nær Den som er nær Den som er nær Faglærar Faglærar / Rektor Faglærar / Rektor Den som er nær Brannvesen Faglærarar 15

16 Tiltak TESDAL Merking Det er nødlys i heile bygget, Nødutgangar er merka med opplyste skilt med symbol for rømingsveg over dører Sløkkjeutstyr er merka med fluoriserande skilt. Varsling Ring Brann, 110 Alle som oppheld seg i bygget skal varslast, Bruk manuelle meldarar, der dei finst: Ved hovuddør foajé, Rømingsveg frå korridor og ved brannsentral. Redde Hjelp personar som treng hjelp til nærmaste sikre stad Evakuere Gå raskaste veg ut av bygningen. Hjelp andre som evakuerer same veg. Møt opp på avtalt oppmøtestad. Samlingsplass Samling klassevis på uteområdet, oppstillingsplass for maskinar og utstyr. Informere Informere om hendinga til plassansvarlig, brannvernleiar eller brannvesenet. Sløkkje Bruk nærmaste sløkjeutstyr, Brannstaden må kontrollerast av ansvarlig / brannvesenet då brannen kan starta opp att. Brannvern leiar Den som er nær Den som er nær Den som er nær Faglærar / Rektor Fagleiar / Rektor Den som er nær Avgrense Når du forlet bygningen/ brannrommet, lukk men ikkje lås dører og vindauge. Faglærar Oppslag i alle klasserom, rømmingsvegar Brannvern leiar 16

Versjon:01.08.2015 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Versjon:01.08.2015 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s. 5 Arbeidsmiljøutvalet...

Detaljer

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR

Sist oppdatert 01.10.13 ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR ELEVHANDBOK - HMS HELSE MILJØ OG SIKKERHEIT (HMS) FOR ELEVAR 1 INNHALD Sist oppdatert 01.10.13 Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerheit... s. 3 HMS- systemet for elever... s. 4 Organisering og ansvar... s.

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA

KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA KRISEPLAN FOR HØGSKULEN I VOLDA Mai 2008 1 INNHALD BEREDSKAPSPLAN Kapittel 1: Innleiing 1.1. Overordna mål 4 1.2. Når skal kriseplanen setjast i verk 4 1.2.1 Omdømmesvikt 4 1.3. Intern informasjon 5 1.4.

Detaljer

Valldal skule 2015/2016

Valldal skule 2015/2016 Sist endra 12.08.2015 Valldal skule 2015/2016 Ein god stad å lære Ein god stad å vere Ein god veg til framtida Innhald Innhaldsliste s. 2 Kjære foreldre/føresette s. 3-4 Viktige telefonnummer s. 6 Personaloversikt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter elevane har Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Konsekvensar

Detaljer

HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004

HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004 HMT HANDBOK FOR RADØY KOMMUNE 2. REVISJON 2004 REVIDERT 7. juni 2004 1 Innhald Kap. 0 Informasjon om HMT-systemet i Radøy kommune...4 Kap. 1 Mål for HMT-arbeidet i Radøy kommune...6 1.1 Overordna mål...

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Krise- og beredskapsplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane. Gjeld frå 01.08.15

Krise- og beredskapsplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane. Gjeld frå 01.08.15 Krise- og beredskapsplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane Gjeld frå 01.08.15 Oppdatert juli 2015 HASTEARK 1. I ein krisesituasjon skal dei offisielle naudetatane varslast umiddelbart: BRANN tlf. nr. 110

Detaljer

Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune

Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune Gol kommune Plan for Sorg- og kriseberedskap i Gol kommune Vedtatt i kommunestyret i møte 17.juni 2008 sak 55/8. 1 GOL KOMMUNE HELSEAVDELINGA, KOMMUNEHUSET, GAMLEVEGEN 4, 3550 GOL SERVICETORGET/INFORMASJON:

Detaljer

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk.

Postboks 163 5445 BREMNES. Besøksadresse: Leitedåvane 8. Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no. Heimeside: http://bov.hfk. Postboks 163 5445 BREMNES Besøksadresse: Leitedåvane 8 Tlf: 53 42 38 10 fax:53 42 38 97 E-post: post.bov@ hfk.no Heimeside: http://bov.hfk.no Elevhefte skuleåret 2013-2014 1 Kjære elev! Vel møtt til nytt

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Skuleinformasjon 2008/2009

Skuleinformasjon 2008/2009 Skuleinformasjon 2008/2009 Tenester og service for elevane Elevane sine rettar og plikter Skulereglementet Skulerute Sotra vidaregåande skule Velkomen til Sotra vidaregåande skule! Sotra vidaregåande skule

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skule Opplæring for barn og unge i barneverninstitusjonar i Hordaland Utgjevar: Opplæringsavdelinga i Hordaland Fylkeskommune, i samarbeid med Bufetat og Bergen

Detaljer

KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201

KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201 KVV - SKULEHANDBOK side 1 2015-2016 SKULEHANDBOK FOR KVINNHERAD VIDAREGÅANDE SKULE SKULEÅRET 2015/201 /2016 1 KVV - SKULEHANDBOK side 2 2015-2016 Innhald Velkomen som elev ved Kvinnherad vidaregåande skule...

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007.

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Innhold 1. Om Skulehelseplanen. Bakgrunn og innleiing.... 2 DEL 1 - FELLESPLAN... 4 2. Føremål med skulehelseplanen... 4 2.1.Innsatsområder....

Detaljer

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule.

Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. Del 1; FITJAR VIDAREGÅANDE SITT SKULEREGLEMENT: Gjeld for alle elevar og i alle bygg som er ein del av Fitjar vidaregåande skule. A) Fitjar vidaregåande skule har eit informasjonssystem. Ein del av dette

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtestad: Samfunnshuset Møtetid: 09.00 11.30 Gruppemøter 11.30 12.30 Lunsj 12.30 Hovudutvalsmøte Innkalling til Administrasjonsutvalet Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer