BEREDSKAP/KRISEHANDTERING Tiltakskort Dokument type Tiltakskort Godkjend i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAP/KRISEHANDTERING Tiltakskort 2014 2016 Dokument type Tiltakskort Godkjend i"

Transkript

1 BEREDSKAP/KRISEHANDTERING Tiltakskort Dokument type Tiltakskort Godkjend i AMU Utarbeidd av Rektor / Verneombod Utarbeidd Jan 2014 Reviderast Juni 2016 Sidetal 16

2 Innhald, Tiltakskort Tiltakskort: Elev/ar døyr s 3-4 Tiltakskort: Handsaming av ulykker s. 5 Tiltakskort: Elev/ar vert akutt sjuke s. 6 Tiltakskort: Ein i personalet døyr s. 7 Tiltakskort: Ulykker, tilsette s. 8 Tiltakskort: Sjukdom, nøkkelpersonell s. 9 Tiltakskort: Pandemi s Tiltakskort: Studiereiser s. 12 Tiltakskort: Alvorlege valdsepisodar s. 13 Tiltakskort: Bombetrugslar s. 14 Tiltakskort: Brannvern s

3 Tiltakskort: Dersom elev/ar døyr Handling vert ALLTID tilpassa ein aktuell situasjon: Skje dødsfallet på eller utanfor skulen. Skjer dødsfallet i skuletida eller etter skuletid. Gjeld dødsfallet elev på skulen eller elev som har gått på skulen. Tiltak 1: Den som fyrst får kjennskap til dødsfallet melder frå til rektor. A: Dødsfall i skuletida: Rektor AMK vert varsla, ring 113 Politi vert varsla, ring 112 OBS. Politi/Lege har ansvar for å varsle pårørande B: Dødsfall utanom skuletida: Rektor Rektor tek kontakt med skulen sitt Beredskapsteam Relevante kontaktlærar og faglærarar vert varsla 2: Rektor samlar alle tilsette ved skulen til kort informasjon om hendinga og strategi vidare. 3: Det kan vere aktuelt å samle alle elevar. 4: Rektor leier fellesamlinga for informasjon og minnestund. Rektor Rektor har samråd med Kriseleiinga om kven som elles bør delta, ev. prest, helsepersonell, kommunen sitt kriseteam m.m. 5: Kontakt med andre relevante relasjonspartnarar. Rektor PPT/OT Kommunelege Kommuneadm Fylkeskommune, opplærings avd. 6: Samling i klassen til den døde elev. Kontaktlærar (Samtale, tankar, refleksjonar, kjensler) Kriseleiing 7: Samling med andre elevar/ungdomar som kjenner den døde eleven. Kriseleiing 8: Dialog med føresette for å klargjere om familien ynskjer klasse/skule Kriseleiing i gravferda. 9: ETV sender blomsterhelsing til heimen. Merkantil pers 10: Informasjon om gravferda i klassen. Merkantil pers 3

4 11: Blom/krans frå skulen i gravferda. Merkantil pers 12. Representant frå skulen skal vere tilstades i gravferda. Kriseleiing Kontaktlærar 13: Individuell oppfylging av elevar. Kriseleiing Kriseteam i kommunen Kontaktlærar Faglærarar Vener av avdøde kan gå i ulike klassar. Det er viktig at kontaktlærarar og faglærarar er merksame på elevar som kan få problem og ev formidle kontakt til kriseleiinga eller til kommunen sitt kriseteam, for vidare hjelp. Faglærarar skal vere fleksible og vise forståing både dagen eleven døyr og dei påfylgjande dagane og gi rom for samtale. Ev kan faglærar be om hjelp frå kriseleiinga eller frå helsesyster/kommunen sitt kriseteam. Symbol er viktige for bearbeiding av sorg. Skulen må difor vurdere om ein bør markere dødsfallet med t.d. bilete, kvite lys og blomar på pulten til avdøde. Markering med lys og blomar og kondolanseprotokoll i det offentlege rommet. Det kan også vere naturleg at skulen stengjer på dagen for dødsfallet og frå tidspunktet for gravferda og resten av dagen 4

5 Tiltakskort: Handsaming av ulykker hjå elev/ar. Med ulykke i denne samanheng meiner ein hendingar med personskade hjå elev/ar. Fyrstehjelp er livreddande og ein må starte så raskt råd er. Personale og elevar må vite kor fyrstehjelpsutstyr er. Kulturhuset har hjartestartar i vestibylen, må berre brukast dersom ein er sertifisert. Tiltak 1: Livreddande fyrstehjelp vert sett i gang straks. Den som er nær 2: Melding vert gitt til merkantilt pers. med eingong ulykke har skjedd om nødvendig må ein tilkalle: Lege, ambulanse, politi, kriseteam, kontaktlærar. Kriseleiinga 3: Syt for hjelp til den lærar som har eleven. Kriseleiinga 4: Vurder behov for fylgje frå skulen med eleven. Kriseleiinga 5: Ein lærar vert hjå klassen. Kontaktlærar/faglærar bistår ved Faglærar behov. 6: Varsle føresette dersom dette ikkje vert ivareteke av politi. Rektor 7: Gi informasjon til personale, elevar, media Rektor (Sakleg, konkret info Ver merksam på at info vert formidla fort via sms og internett. Rykte som kan oppstå p.g.a mangelfull info må ein forhindre. 8: Vanlege skademeldingsrutinar vert fylgde opp. Faglærar Merkantil pers 9: Ved behov bør einskilde elevar eller grupper verte fylgde opp med samtale for bearbeiding av kjensler. Kom. kriseteam, Kontaktlærar 5

6 Tiltakskort: Elev/ar vert akutt sjuke Dersom det er elev ved skulen med kjend liding, vil det vere vedlegg til beredskapsplanen der ein nøye skildra korleis ein skal gå fram dersom eleven vert sjuk eller får anfall. Denne skildringa vert alltid utarbeidd saman med føresette, lege eller helsesyster. Kontaktlærar vil ha kopi av denne skildringa. Tiltak 1: Skulen skal ha rutinar (startsamtale med kontaktlærar) Kontaktlærar for å få fram opplysningar om eleven si helse. For nokre elevar vil slike opplysningar fylgje av særskild inntak. 2: Informasjon om sjukdom, vert etter drøfting med elev/føresette formidla kontaktlærar til rektor/faglærarar/beredskapsteam 3: Informasjon vert etter vurdering formidla til: Kontaktlærar Lærarar som elles har eleven Merkantilt personale Elevar i klassen 4: Vikar vert informert. Kontaktlærar 5: Ved kjende anfall som varer lengre enn vanleg, vert kontorleiar varsla kontaktlærar Ho kontaktar lege/ambulanse. Faglærar 6: Ved transport til hospital vurderer skulen behov for fylgje. Rektor Ved andre akutte tilfelle vert AMK 113 alltid varsla 6

7 Tiltakskort: Ein i personalet døyr. Tiltak vert ALLTID tilpassa ein aktuell situasjon. Dødsfallet skjer på eller utanfor skulen. Dødsfallet skjer i skuletida eller etter skuletid. Tiltak 1: Dersom ein i personalet døyr, vert alle tilsette informert så raskt råd er. Rektor 2: Ein vurderer om det skal vere fellessamling for heile skulen. Rektor 3: Dersom avdøydde var lærar, må kontaktlærar, i dei klassane han/ho Kontaktlærar underviste, ha ansvar for klasseroms samtale. Kriseleiing 4: Skulen vert stengd under gravferda. Rektor 5. Dei tilsette og dei av elevane som kjende avdøydde Rektor vert oppmoda til å gå i gravferda. 6: Rektor legg ned krans på vegne av skulen. Rektor 7. Skulen tar kontakt med familien til avdøydde og syter for at alt Rektor praktiske i høve skulen vert ivareteke (t.d lønn, forsikring, pensjon, Ass rektor personlege eigendelar, nøklar m.m.) 7

8 Tiltakskort: Ulykker/ nesten ulykker, tilsette Omfang og ansvar Leiinga ved skulen har ansvar for å gjere melde-prosedyrar kjend og sørgje for at den vert følgd. Kva skal meldast Alle skadar eller yrkessjukdomar som gjer det naudsynt med medisinsk behandling eller fører til fråvær frå arbeid, SKAL meldast. Yrkesskadeforsikringa til fylkeskommunen dekkjer og i nokre tilfelle skadar som oppstår på direkte veg til og frå arbeidsplassen. Slike hendingar må difor og meldast. Nesten-ulukker skal meldast for å sikre at det snarast mogleg vert sett i verk tiltak for å førebyggje liknande ulukker. Meldeplikt og ansvar Arbeidstakar Arbeidstakar har plikt til, så snart han/ho er i stand til det, å melde frå til nærast leiar om kva han/ho har vore utsett for. Meldeskjema i kvalitetssystemet skal brukast for å melde om hendinga NB utan personopplysningar. Personskade skal i tillegg meldast i personalportalen. Arbeidstakar bør ha god oversikt over saksgang, særleg når det gjeld skade som skal meldast til ytre etatar. Både NAV og forsikringsselskap sender mottakskvittering direkte til arbeidstakar når dei får ei skademelding. Arbeidsgivar Arbeidsgivar skal følgje opp den tilsette etter behov og sette i verk tiltak for å hindre gjentaking av hendinga. Når tilsette er skadd (sjå punkt 4.1) skal arbeidsgivar melde frå om hendinga til: - NAV på skjema Ved usemje er det arbeidstakar som avgjer om melding skal sendast. Skjema kan lastast ned frå nettsida - Forsikringsselskap fylkeskommunen bruker forsikringsmeklar Aon Grieg for å sikre gode avtalar til ei kvar tid. Skjema for å melde personskade kan hentast i leiarhandboka under: Pensjon og forsikringsordningar yrkesskade. Ved alvorleg skade/ulukke, eller etter hendingar som kan vere straffbare, skal arbeidsgivar melde frå til politi og arbeidstilsyn. Det er øvste leiar som melder saker til politiet. Ved skade som oppstår på grunn av trakassering, truslar eller vald påført av person eller personar, skal leiar hente inn skriftleg samtykke frå den tilsette/fornærma før saka vert meld til politiet. Den tilsette kan og velje å melde saka sjølv. Avdelingsdirektør skal ha informasjon om saker som vert meldt til politiet. Rapportering Personskadar og nesten ulukker skal rapporterast til vernetenesta og AMU. 8

9 Tiltakskort : Sjukdom, nøkkelpersonell Tiltak Skulen vil sikre kontinuitet og drift trass i at personar i nøkkelstillingar vert sjuke eller av anna årsak er fråverande. Oppgåver og rutinar knytte til einskilde personar må vere kvalitetssikra og skriftlege og kjende for næraste medarbeidarar. (Jf. organisasjonsplan for ETV revidert juli 2013) Rektor 9

10 Tiltakskort: Pandemi A-Influensa Generell Info Influensa A (H1N1) er ein sjukdom forårsaka av eit nytt influensavirus som ingen er immune mot. Opphavleg var sjukdommen en dyre sjukdom som smitta mellom svin i nokre delar av verda. Nå smitter den mellom menneskjer. Når viruset smitter frå menneske til menneske i store delar av verda, er det pandemisk influensa. Ein har no fått meir erfaring med ny influensa A (H1N1). Basert på engelske prognoser meiner ein at det er tilstrekkelig å planlegge med eit anslag for fråvær i arbeidslivet på 25 prosent. Ein stor del av disse som vert sjuke vil være barn og unge og sjukdoms forløp vil sannsynligvis vare fem til sju dagar. Det er sjeldan at influensa krevjar sjukehus innlegging. For mange gir sjukdommen relativt milde symptom og ikkje større plager enn ein vanlig sesonginfluensa. Ved komplikasjon, som for eksempel lungebetennelse, kan nokon trenge sjukehus innlegging. Handlingsplan - ETV Skulen skal fylgje dei råd som vert gitt av helsetenesta lokalt og nasjonale helsemyndigheiter for å førebygge smittespreiing av den nye influensa A(H1N1). Sjuke skal være heime. Personar med ny influensa er smitteførande i omtrent syv dagar etter symptomdebut, og influensasjuke bør derfor holde seg heime i sju dagar frå fyrste sjukdomsdag. Unngå smittespreing /førebygg smitte. Gode hygiene-vaner er det viktigaste tiltaket vi har for å beskytte oss mot influensasmitte Slik smitter influensa Influensa smitter ved kontakt mellom menneskjer. Smitteoverføring skjer ved hosting, nysing og nær kontakt med sjuke folk. Influensaviruset finnes i luftveiene. Smittefaren er derfor størst dersom den sjuke hostar eller nyser rett på en annen person. Den sjuke kan også få viruset på hendene. Viruset vert då overført frå hendene til gjenstandar (dørhandtak mm) der det kan leve eit par timer. Slik beskyttar du deg mot influensasmitte Hold hendene reine. Vask deg grundig og ofte med såpe og vann, spesielt når du har vært ute blant folk Unngå å ta deg til munn, nase og auga med uvaska hender når du er ute blant folk. 10

11 Slik beskyttar du andre mot smitte, dersom du sjølv er sjuk: Vær heime frå jobb/skule Avgrens tall på personar du har kontakt med Hold (om mulig) avstand på minst éin meter til friske personar Papirlommetørkle fram for munnen beskyttar andre når du hostar eller nyser. Kast papirlommetørkleet etter bruk. Vask hender! Bruk olboge-kroken når du må hoste eller nyse og ikkje har papirlommetørkle tilgjengelig. Fråvær ved influensa Elevar: Vanleg rutinar ved fråvær gjeld: Meld ALLTID frå til kontaktlærar dersom du er sjuk. Meld ALLTID frå til kontaktlærar dersom du er sjuk og går heim frå skule Er du hybelbuar, er det særs viktig at du ALLTID kontaktar skulen og føresette ved fyrste fråværsdag. Personale: Vanlege rutinar ved fråvær gjeld: Eigenmelding ved fyrste fråværsdag og opptil 8 dagar. (dersom du går heim grunna sjukdom før kl på ein arbeidsdag skal skulen ha eigenmelding frå deg.) Drift av skule /undervisning ved stort fråvær Vikar vert satt inn dersom det er mogleg. Klassar vert slått saman etter avtale med faglærarar/kontaktlærar. Elevar har studietid i eiget klasserom med tilsyn og oppfylging. Anbefaler ikkje umiddelbar skulestenging: Norsk folkehelseinstitutt vil vere rådgjevande institusjon. Norske helsemyndigheiter vil ikkje anbefale stenging av skular som et generelt tiltak mot influensaen. Skular kan bidra til mindre smitte ved opplæring i skjerpet hand- og hostehygiene og at sjuke blir heime. Sjå ev oppslag i klasserom og på it`s learning 11

12 Tiltakskort: Studiereiser/ekskursjon/utplassering Ved studiereiser/ekskursjon el. utplassering gjeld skulen sine regler og skulen sin Beredskapsplan. Ved studiereise/ekskursjon skal leiar for turen ha med seg fyrstehjelpsutsyr og mobiltelefon. Leiar for turen må alltid legge igjen ajourført reiserute og deltakarliste hjå elevinspektør og hjå ass rektor. Dersom elev, lærar el. andre involverte på reisen verte sjuke eller døyr, må leiar for turen straks ta kontakt med rektor/skulen sitt kriseteam for å avtale nærare strategi. Ved studiereise til utlandet kan leiar for turen ved andre kriser til i kvart høve ta kontakt med rektor. Ved studiereise/ekskursjon må leiar for turen ha med kopi av Beredskapsplanen og ev. relevante vedlegg. 12

13 Tiltakskort for handsaming av alvorlege valdsepisodar. Med alvorlege valdsepisodar meiner ein hendingar med personskade hjå elev/ar/tilsette. Fyrstehjelp er livreddande og ein må starte så raskt råd er. Kulturhuset har hjartestartar i vestibylen, må berre brukast dersom ein er sertifisert. Etter vurdering vert Helse kontakta på 113. Vern personar rundt valdsutøvar (ingen fysisk involvering). Politiet skal alltid kontaktast jf. Straffelova (på 112). Informasjon til relevant fagleg og pedagogisk personale. Føresette til offer og utøver skal kontaktast raskast mogeleg. Einskildvedtak jf. Opplæringslova vert utforma for båe partar. Tiltak 1: Livreddande fyrstehjelp vert sett i gang straks. Den som er nær 2: Melding vert gitt til merkantilt pers. med eingong ulykke har skjedd Merkantil/ om nødvendig må ein tilkalle: elevinspektør Lege, ambulanse, politi, kriseteam, kontaktlærar. Krisestab 3: Syt for hjelp til lærarar og elevar, som er rundt offer og utøver. Krisestab 4: Vurder behov for fylgje frå skulen med offer og utøver. Krisestab 5: Ein lærar vert hjå klassen. Kontaktlærar/faglærar bistår ved Faglærar behov. 6: Varsle føresette dersom dette ikkje vert ivareteke av politi. Rektor 7: Gi informasjon til personale, elevar, media Rektor (Sakleg, konkret info Ver merksam på at info vert formidla fort via sms og internett. Rykte som kan oppstå p.g.a mangelfull info må ein forhindre. 8: Einskildvedtak for offer og utøver vert utforma. Rektor 9: Ved behov bør einskilde elevar eller grupper verte fylgde opp Kom. kriseteam, med samtale for bearbeiding av kjensler. Kontaktlærar 10: Vanlege skademeldingsrutinar vert fylgde opp. Faglærar Einskildvedtak ver utforma. Elevinsp./rektor 13

14 Tiltakskort for handsaming av bombetrugsel. Med bombetrugsel meiner ein hendingar der Etne vidaregåande skule offisielt eller uoffisielt vert truga. Politiet skal alltid kontaktast jf. Straffelova (på 112). Kommunal kriseberedskap vert varsla på / HFK beredskapstelefon vert kontakta på Etter vurdering vert Helse kontakta på 113. Evakuera bygning i samråd med politi. Føresette til elevar vert varsla av politi om ikkje anna avtala. Einskildvedtak jf. Opplæringslova kan væra aktuell. Tiltak 1: Politi vert varsla. Den som får kunnskap om trugsel 2: Melding vert gitt til rektor og merkantil personale. om nødvendig må ein tilkalle: Lege, ambulanse, politi, kriseteam, kontaktlærar. Beredskapsteam 3: Syt for hjelp til lærarar og elevar. Beredskapsteam 4: Varsle føresette dersom dette ikkje vert ivareteke av politi. Rektor 5: Gi informasjon til personale, elevar, media Rektor (Sakleg, konkret info Ver merksam på at info vert formidla fort via sms og internett. Rykte som kan oppstå p.g.a mangelfull info må ein forhindre. 6: Einskildvedtak vert utforma ved behov. Rektor 7: Ved behov bør einskilde elevar eller grupper verte fylgde opp med samtale for bearbeiding av kjensler. Kom. kriseteam, Kontaktlærar 14

15 Tiltakskort: Brannvern Skakke - Tesdal Tiltak SKAKKE: Merking Det er nødlys i heile bygget, Nødutgangar er merka med opplyste skilt 17X27 cm med symbol for rømingsveg og rømingsretning. Sløkkjeutstyr er merka med fluoriserande skilt. Varsling Ring Brann, 110 Alle som oppheld seg i bygget skal varslast. Bruk manuelle meldarar der dei finst: Ved hovuddør administrasjon, rømingsveg v/ design, rømingsveg gang 2. etasje og ved media og kommunikasjon samt ved på lærarrom Redde Hjelp personar som treng hjelp til nærmaste sikre stad Evakuere Gå raskaste veg ut av bygningen. Bruk ikkje heis. Hjelp andre som evakuerer same veg. Møt opp på avtalt oppmøtestad. Samlingsplass Samling klassevis på uteområdet vest, mot grasbane Informere Informere om hendinga til plassansvarlig, brannvernleiar eller brannvesenet. Sløkkje Bruk nærmaste sløkkjeutstyr, Brannstaden må kontrollerast av ansvarlig / brannvesenet då brannen kan starta opp att. Avgrense Når du forlet bygningen/ brannrommet, lukk men ikkje lås dører og vindauge. Brannvern leiar Den som er nær Den som er nær Den som er nær Faglærar Faglærar / Rektor Faglærar / Rektor Den som er nær Brannvesen Faglærarar 15

16 Tiltak TESDAL Merking Det er nødlys i heile bygget, Nødutgangar er merka med opplyste skilt med symbol for rømingsveg over dører Sløkkjeutstyr er merka med fluoriserande skilt. Varsling Ring Brann, 110 Alle som oppheld seg i bygget skal varslast, Bruk manuelle meldarar, der dei finst: Ved hovuddør foajé, Rømingsveg frå korridor og ved brannsentral. Redde Hjelp personar som treng hjelp til nærmaste sikre stad Evakuere Gå raskaste veg ut av bygningen. Hjelp andre som evakuerer same veg. Møt opp på avtalt oppmøtestad. Samlingsplass Samling klassevis på uteområdet, oppstillingsplass for maskinar og utstyr. Informere Informere om hendinga til plassansvarlig, brannvernleiar eller brannvesenet. Sløkkje Bruk nærmaste sløkjeutstyr, Brannstaden må kontrollerast av ansvarlig / brannvesenet då brannen kan starta opp att. Brannvern leiar Den som er nær Den som er nær Den som er nær Faglærar / Rektor Fagleiar / Rektor Den som er nær Avgrense Når du forlet bygningen/ brannrommet, lukk men ikkje lås dører og vindauge. Faglærar Oppslag i alle klasserom, rømmingsvegar Brannvern leiar 16

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN ved ulykker og dødsfall blant studentar og tilsette

BEREDSKAPSPLAN ved ulykker og dødsfall blant studentar og tilsette BEREDSKAPSPLAN ved ulykker og dødsfall blant studentar og tilsette Innhald Innleiing s. 2 Beredskapsteam s. 3 VARSLINGSPLAN s. 4 Kriseteam s. 5 Handlingsplan ved alvorleg ulykke s. 6 Handlingsplan ved

Detaljer

Krisesituasjonar kva gjer vi?

Krisesituasjonar kva gjer vi? Krisesituasjonar kva gjer vi? Krise er definert som: Dødsfall på trening/ i kamp Alvorleg skade på trening/kamp Ulukke til/frå kamp med dødsfall/ alvorleg skade(r) Den einskilde krets/klubb må ha ein beredskap

Detaljer

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013

Aon Norway Bergen. Øygarden kommune. Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Aon Norway Bergen Øygarden kommune Rutinar ved melding om personskade I barnehagar og skular Januar 2013 Barneulukke dekningar og forsikringssummar Forsikringsvilkåra, som gjeld til ein kvar tid, er overordna

Detaljer

OPPLÆRING OG GJENNOMGANG AV PROSEDYRE FOR: AKUTT HJELP FOR: barn og elevar i barnehage og skule i Naustdal kommune

OPPLÆRING OG GJENNOMGANG AV PROSEDYRE FOR: AKUTT HJELP FOR: barn og elevar i barnehage og skule i Naustdal kommune For pedagog/assistent/vikar som jobbar i skule og barnehage i Naustdal kommune Krav til aktivitet 1.) Du skal ha regelmessing gjennomgang av og opplæring i prosedyrer for rutiner ved brann, brannøvingar,bruk

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s.

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 1 INNHALDSLISTE 1. Forord s. 2 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 6 3. Ein av foreldra/føresette eller syskjen

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?).

Temakveld - rus. Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Temakveld - rus Vel møtt, til skulens første russeminar for føresette (?). Spesiell takk til dei som skal bidra: Elevane, ved repr. frå elevrådet. Kommunalt «rusteam» ved Geir Sæther Politiet ved Pål Inge

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Handlingsplan ved ulukker og krise

Handlingsplan ved ulukker og krise Handlingsplan ved ulukker og krise Viktige telefonar 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 916 02 107 RÅDMANN 53 65 55 00 Ølen legekontor 52 76 74 00 Skjold legekontor (Vindafjord legesenter) 116 117 Legevakten

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. Formål Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen er kjende med aktivitetsplikta som vedkjem elevane sin rett til eit trygt og godt skulemiljø,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Styringsdokument Gjennomføringsdokument Kontrolldokument 1

Styringsdokument Gjennomføringsdokument Kontrolldokument 1 1. Formål med planen... 2 2. Krisedefinisjon... 2 2.1 Kriminelle handlingar og/eller truslar... 2 2.2 Kriser og ulukker i samfunnet som vedkjem tilsette og/eller brukarane av fylkeskommunale tenester...

Detaljer

Handlingsplan ved urovekkande fråvær

Handlingsplan ved urovekkande fråvær 13.09.2017 Handlingsplan ved urovekkande fråvær Definisjonar og prosedyrar GRANVIN BARNE- OG UNGDOMSSKULE Innhald Handlingsplan ved urovekkande fråvær ved Granvin barne- og ungdomsskule... 3 Føremål...

Detaljer

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013

Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Ordensreglar for Julsundet skole vedtekne 14.11.2013 Elevane sine rettar 1. Elevane skal ha påverknad på arbeidsmengd, undervisningsopplegg og innhald i vekeplan og halvårsplan. 2. Elevane skal ikkje ha

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune.

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune. BEREDSKAPSPLAN i Jølster Kommune. Vedlegg 3: Plan for psykososial støttegruppe. Vedteken i kommunestyret 01.03.05, K sak 09/05. Revidert juni 2006. 1 Innhald: 1.0 Generelt om støttegruppa:... 3 1.1 Innkalling

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar

Risikovurdering av maskiner og utstyr i vidaregåande skolar Side 1 av 9 1.0 Mål Retningslinjene skal bidra til haldningar og handlingar som sikrar tryggleiken for elevar og tilsette i skolen i samband med bruk av maskiner og utstyr. Gjennom systematisk risikovurdering

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar

Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar Ansvar, forsikring og erstatning i forhold til studentar Kva reglar gjeld ved skade knytt til undervisning, praksis, ekskursjonar og feltarbeid? Utdanningsforum 17.09.12 Terje Bjelle Hovudprinsippet: Staten

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Bremnes Idrettslag. Beredskapsplan ved alvorleg hending.

Bremnes Idrettslag. Beredskapsplan ved alvorleg hending. Bremnes Idrettslag Beredskapsplan ved alvorleg hending. Planen skal oppdaterast årleg. Innleiing Beredskapsgruppa skal varslast ved alle alvorlege hendingar og ved alvorleg ulykke. Definisjonar Ei alvorleg

Detaljer

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle.

3 Samtale med føresette. Vert saka løyst her, vert det skrive ned og underteikna av alle. Retningslinjer for saker vedkomande opplæringslova 9a Rundskriv Udir-2-2010 Formål: Retningslinjene skal sikre god sakshandsaming i saker som vedkjem retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø etter

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

TRYGGE SKULAR BEREDSKAPSARBEID I HORDLAND FYLKESKOMMUNE. Sissel Øverdal, regionleiar

TRYGGE SKULAR BEREDSKAPSARBEID I HORDLAND FYLKESKOMMUNE. Sissel Øverdal, regionleiar TRYGGE SKULAR BEREDSKAPSARBEID I HORDLAND FYLKESKOMMUNE Sissel Øverdal, regionleiar 1 Kompetanseheving innan beredskapsarbeid for vgs - 1 Tema og fokusområde 2013-2015: Rektor som kriseleiar - leiargruppa

Detaljer

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008

Rutine for varsling FORORD. Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutine for varsling FORORD Vedteke i kommunestyret den 11.12.2008 Rutinar for varsling skal vere ein beredskap når lovstridige, uetiske eller uforsvarlege forhold vert oppdaga og må stoppast. Masfjorden

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Krisesituasjonar kva gjer vi?

Krisesituasjonar kva gjer vi? Krisesituasjonar kva gjer vi? Krise er definert som: Dødsfall på trening/ i kamp Alvorleg skade på trening/kamp Ulukke til/frå kamp med dødsfall/ alvorleg skade(r) Den einskilde krets/klubb må ha ein beredskap

Detaljer

Hmt- handbok for. Sotra vgs.

Hmt- handbok for. Sotra vgs. for Sotra vgs. September 2009 Side 2 av 15 Innhold 1 Distribusjon av hmt- dokument... 3 2 HMT- system etter Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter... 3 2.1 Prosedyrar

Detaljer

SIKRINGSINSTRUKS FOR TJØDNALIO BARNEHAGE Til tilsette og foreldre/føresette.

SIKRINGSINSTRUKS FOR TJØDNALIO BARNEHAGE Til tilsette og foreldre/føresette. SIKRINGSINSTRUKS FOR TJØDNALIO BARNEHAGE Til tilsette og foreldre/føresette. Gjer dykk kjent med reglane som gjeld for dei ulike punkta i instruksen, og spør personalet dersom det er noko som er uklart.

Detaljer

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med Reglement og rettleiing for eksaminander i god tid før de møter til prøvene. 1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Fremmøte

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt

Regel Dette betyr at Konsekvens av regelbrot 1. Omsyn og respekt Ordensreglar Sæbø skule. Gjeldande frå 31.03.2014 Reglane for skulen gjeld på skulen sitt område i heile opningstida til skulen: 07:30 16:30. Reglane gjeld og ved undervisning utanfor skulen sitt område.

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Rettleiar i beredskapsplanlegging

Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar. Rettleiar i beredskapsplanlegging Alvorlege hendingar i barnehagar og utdanningsinstitusjonar Rettleiar i beredskapsplanlegging Rettleiar i beredskapsplanlegging for barnehagar og utdanningsinstitusjonar Rettleiaren er overordna, men

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

Retningsliner for AKAN-arbeid

Retningsliner for AKAN-arbeid Føremål Retningslinene for AKAN *) -arbeid i Hordaland fylkeskommune har til føremål å ivareta tryggleik, kvalitet og omdømme. Retningslinene skal bidra til eit rusfritt og godt arbeidsmiljø i fylkeskommunen.

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling

SOGNDAL KOMMUNE. Retningsliner for intern varsling SOGNDAL KOMMUNE Retningsliner for intern varsling Vedteke i administrasjonsutvalet den 24.09.08 Revidert i administrasjonsutvalet den 21.12.12, sak 2/12. 1 Rutinar for intern varsling i Sogndal kommune

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

2014-2016. Handlingsplan mot rus

2014-2016. Handlingsplan mot rus 2014-2016 Handlingsplan mot rus Stranda vidaregåande skule Møre og Romsdal fylkeskommune 05.11.2014 Innhald Skulen sitt arbeid mot rus... 2 Førebyggjande arbeid... 3 Arbeid med tryggleik og trivsel...

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Skademelding ved personskade Del 1

Skademelding ved personskade Del 1 Les dette før du fyller ut skjemaet Skademeldingsskjemaet er i to delar. Skadelidde skal fylle ut og signere del 1. Del 2 skal fyllast ut og signerast av arbeidsgjevar då skaden skjedde. Vi be om at du

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Rutine for varsling Høyanger kommune

Rutine for varsling Høyanger kommune Rutine for varsling Høyanger kommune VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN Høyanger kommune legg til rette for at tilsette skal melde frå når dei opplever, eller får kjennskap til, kritikkverdige

Detaljer

Kriseberedskap i skolen. førebygging og oppfølging

Kriseberedskap i skolen. førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skolen skal førebyggje og handtere kriser. Det er også ei oppfølging av Opplæringslova 9a. 2.0. Omfang Retningslinja

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR STRYN FOTBALL

BEREDSKAPSPLAN FOR STRYN FOTBALL BEREDSKAPSPLAN FOR STRYN FOTBALL VED SJUKDOM, ULUKKE, DØD OG ANDRE ALVORLEGE HENDINGAR KRISESITUASJONAR Krise er definert som: Dødsfall på trening, i kamp eller ved andre arrangement. Alvorleg skade på

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Intensjon Ei krise er ein situasjon eller ei utvikling som er forskjellig frå det som kan sjåast på som normalt. Krisa oppstår

Detaljer

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunde haust, med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet Vernerunden skal tene fylgjande føremål : Slik vert vernerunden gjennomført : Vernerunden om hausten skal ha særskilt fokus på det psykososiale

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

nynorsk fakta om hepatitt A, B og C

nynorsk fakta om hepatitt A, B og C nynorsk fakta om hepatitt A, B og C Kva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i levra. Mange virus kan gi leverbetennelse, og dei viktigaste er hepatitt A-viruset, hepatitt B-viruset og hepatitt C-viruset.

Detaljer

Aon Grieg Bergen. Brosjyre barneulykke. Hordaland Fylkeskommune Januar 2011

Aon Grieg Bergen. Brosjyre barneulykke. Hordaland Fylkeskommune Januar 2011 Aon Grieg Bergen Brosjyre barneulykke Hordaland Fylkeskommune Januar 2011 Innholdsfortegnelse Elevulukke dekningar og forsikringssummar 2 Melderutinar ved Elevulykke 3 Rutinar ved Elevulukke 3 Skadar som

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon)

Arbeidsbok (mal for eigenprodusert HMS-dokumentasjon) Arbeidsbok (mal for eigenprodusert -dokumentasjon) Lovar, forskrifter, standardar kap 6 Kartlegging Handlingsplan Rapportering kap 3 kap 4 kap 5 Mål kap 1 Organisasjon Ansvar Opplæring Revisjon kap 2 kap

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Vedtatt i Skulemiljøutvalet

Vedtatt i Skulemiljøutvalet Vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.2010 FELLES ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk seinskade etter internasjonale operasjonar. Faste tillegg pr. månad:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk seinskade etter internasjonale operasjonar. Faste tillegg pr. månad: Skademeldinga gjeld: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessjukdom Dødsfall Opplysningar

Detaljer

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune

Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune Generelle retningsliner for konflikthandtering i Flora kommune FLORA KOMMUNE Vedteke i administrasjonsutvalet, sak 009/15, dato 27.10.2015 Skrevet av: Personalsjef Trond Ramstad Olsen RETNINGSLINER FOR

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Jølster kommune Rutine for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Jølster kommune Rutine for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Jølster kommune Rutine for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Lovverk AML 2-3, arbeidstakar si plikt til å varsle AML 2 A-1, arbeidstakar sin rett til å varsle AML 2 A-2, vern mot gjengjeldelse

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FORMÅL 1 Alle elevar har

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR HYSTAD SKULE

BEREDSKAPSPLAN FOR HYSTAD SKULE Side: 1. Framside 2. Innhald 3. Mål og innleiing 4. Oversikt over system og rutinar 5. Ansvarsdeling i krise- og katastrofesituasjonar 6. Handlingsplan ved alvorlege ulukker 7. Handlingsplan ved alvorlege

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A.

RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. RETNINGSLINJER FOR SAKER SOM GJELD OPPLÆRINGSLOVA KAP. 9A. For utfyllande informasjon sjå Rundskriv Udir-2-2010 og Udir: Elevenes skolemiljø Formål: Retningslinjene skal sikre at dei tilsette i skulen

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Til ansatte i Overhalla kommune

Til ansatte i Overhalla kommune Til ansatte i Overhalla kommune I den senere tid har det vært høyt fokus på Influensaviruset H1N1 (også kalt svineinfluensa) i media. Folkehelsa forventer at det vil komme et utbrudd over hele landet,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017

Spørjeskjema for elevar klasse, vår 2017 Spørjeskjema for elevar 5.-10. klasse, vår 2017 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går

Detaljer