Innhold. Innhold 2 Bakgrunn for arbeidet 3 Organisering av arbeidet 4 Målsetting 4 Rullering 5 Gjennomføring av arbeidet 5 ROS Analyse (Matrise) 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innhold 2 Bakgrunn for arbeidet 3 Organisering av arbeidet 4 Målsetting 4 Rullering 5 Gjennomføring av arbeidet 5 ROS Analyse (Matrise) 7"

Transkript

1

2 Innhold Innhold 2 Bakgrunn for arbeidet 3 Organisering av arbeidet 4 Målsetting 4 Rullering 5 Gjennomføring av arbeidet 5 ROS Analyse (Matrise) 7 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 2 av 18

3 Bakgrunn for arbeidet Målsettingen med arbeidet med Risiko og sårbarhetsanalyser ROS-analyser har siden midten på 1990 tallet vært å være føre var, i både offentlig og privat sektor for å være bedre i stand til å forebygge uønskede hendelser samt takle disse hvis det likevel oppstår situasjoner ut over de ordinære hendelsene i dagliglivet. I Norge er arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap bygd opp rundt tre prinsipp. Disse er beskrevet slik i St.meld.nr 22 om Samfunnssikkerhet: Ansvarsprinsippet innebærer at den etat som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, også har ansvaret for å håndtere ekstraordinære hendelser på området. Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man operer med til daglig skal være mest mulig lik den organisasjonen man har under kriser. Nærhetsprinsippet innebærer at kriser organisatorisk skal håndteres på et lavest mulig nivå. Ut fra disse prinsippene er kommunene og regionale statlige fagetater sentrale i håndteringen av krise og i arbeidet med å forebygge uønskede hendelser. De skal forebygge gjennom godt planverk, kvalitetssikringssystem og oppfølgingsrutiner for sitt ansvarsområde. Når det gjelder krisehåndtering er det politiet som har den overordnede ledelsen ved hendelser der liv og helse er truet. Kommune skal på sin side hjelpe til med for eksempel evakuering, innkvartering og forpleining. De har også ansvar for opprydning og oppfølging i etterkant av en krise innenfor sitt geografiske område. Fylkesmannen spiller en viktig rolle som pådriver og rettleder for et systematisk og samordnet samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i fylket, både på regionalt og lokalt plan. Ved en krise kan fylkesmannen ha rollen som samordner, varslings- og rapporteringsformidler, bistandsyter og bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter. Fylkesberedskapsrådet er Fylkesmannen sitt viktigste samordningsorgan både i det forebyggende arbeidet og i krisehåndteringen. Dette rådet er sammensatt av Politiet, Forsvaret, Sivilforsvaret, helseforetakene og andre fagetater som har viktige beredskapsoppgaver i fylket. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 3 av 18

4 Slik gjør vi det Organisering av arbeidet Arbeidet med ROS analyse for Hitra kommune ble gjennomført i samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/ Svein H. Buaas, som hadde rolle som prosessveileder i arbeidet. Selve analysen ble gjennomført på følgende måte: Framdrift Tekst Ansvarlig Arbeidsgr. Rådmann Hva er ROS v/fylkesmannen Fylkesmannen Fylkesmannen har ansvaret for gjennomføring av 1 X Kartlegging av uønskede hendelser - gruppearbeid v/ S. H. Buaas dagen Reinskriving og systematisering (Gruppering) Rådmann v/ 2 Beredsk. avns. X Vurdering av het og konsekvenser Rådmann v/ 3 Beredsk. avns. X Dugnadsdag med gjennomgang og ferdigstillelse av plan Fylkesmannen Fylkesmannen har ansvaret for gjennom- føring av 4 X v/ S. H. Buaas dagen Ferdigstillelse av plan, og produsering av saksframlegg Rådmann X 5 6 for politisk behandling. Framlegging for politisk behandling Rådmann og Ordfører Målsetting Hitra kommune har formulert målsettinger i vedtatt kommuneplan slik: 4.3 Hitra vil at kommunen skal framstå som en trygg og sikker kommune med hensyn til sentrale samfunnsfunksjoner, vern av liv og helse, og forebygging av ulykker og katastrofer. X Til kommunestyret som en del av kommuneplan / kommuneplanens arealdel Sentrale samfunnsfunksjoner som samferdsel, vann- og elektrisitetsforsyning, tilførsel av næringsmidler og miljøforurensning skal kartlegges og sikres slik at befolkningens liv og helse ikke kommer i fare Kommunens er skal videreutvikles og understøttes med risiko- og sårbarhetsanalyser. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 4 av 18

5 Rullering Risiko- og sårbarhetsanalysen skal rulleres / oppdateres minimum en gang pr. 4. år (En gang i kommunestyreperioden). Gjennomføring av arbeidet Arbeidsgruppen ble sammensatt av en gruppe kreative pessimister. Gruppen hadde medlemmer fra næringsliv, utrykningstjenester (brann og politi) og representanter fra kommunen (tjenesteproduksjon, plan, administrativ ledelse og politikere). Arbeidsgruppa hadde to møter. Gruppa fikk en innføring i arbeidet av prosessveileder Buaas fra Fylkesmannen. Deretter hadde gruppa en økt der uønskede hendelser i vårt område ble identifisert. Rådmannen v/ beredskapsansvarlig katalogiserte deretter hendelsene og laget matrisen som utgjør vår analyse. Matrisen ble sjekket ut i nytt møte i arbeidsgruppa. I arbeidet ble oversikt over risikograder benyttet. Skjemaene som ble benyttet se neste side Risiko framkommer når man sammenstiller het og konsekvens: het x Konsekvens = RISIKO Figuren under viser graden av risiko når het og konsekvens for en uønsket hendelse sammenstilles. Meget Lite En viss fare Kritisk Matrisen på de følgende sidene viser oversikt og vurderinger for Hitra kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 5 av 18

6 KONSEKVENS: Ufarlig Ingen/små personskader Ingen skader på miljø Kostnad inntil kr ,- En viss fare førstehjelps/behandling Ubetydelige miljøskader Kostnad inntil kr ,- Kritisk Sykehusopphold Miljøskader som krever Kostnad inntil kr ,- Langt sykehusopphold/invaliditet Omfattende og langvarig miljøskade Kostnad inntil kr ,- Død Varig skade på miljøet Kostnad over kr ,- SANNSYNLIGHET Lite enn en gang hvert 50. år Mellom en gang hvert 10. år og engang hvert 50. år Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år Meget En gang hvert år Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 6 av 18

7 Ulykker til sjøs - personskader (Hurtigbåt, hurtigrute, og lignende) Ulykker til sjøs - personskader Fisketurisme og fritidsbåter Charter-trafikk Ekstremvær, klimaendringer (Vind bølger tåke osv.) Maskinhavari, Navigasjonsfeil Menneskelig feil Ekstremvær, klimaendringer (Vind bølger tåke osv.) Dårlig sjøvett Dårlige båter Utslipp til sjø Personskader Dødsfall Personskader Dødsfall Meget ROS Analyse (Matrise) hetsgrad hetsreduserende Videreutvikling av ny teknologi Gode værdata. (Kommunen som pådriver) Beredskapsplaner for næring. Opplæring / felles regelverk Sertifisering Merking / sjøkart Gode værdata Kommunens / kriseplan. Utslippshåndtering Kommunens / kriseplan. Kriseplan i næring Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken Ulykker til sjøs - utslipp (Tankskip, godstrafikk, og lignende.) Ekstremvær, klimaendringer (Vind bølger tåke osv.) Maskinhavari, Navigasjonsfeil Store utslipp til sjø miljø Store konsekvenser for havbruk, skade / omdømme -> Merking av farled Videreutvikling av ny teknologi Gode værdata. (Kommunen som pådriver) Kommunens / kriseplan. Utslippshåndtering (Nasjonal utfordring) Beskytte havbruksanlegg, samarbeid med næringa. Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken. Kommunen som talsmann for næringa. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 7 av 18

8 Ulykke til sjøs Skade / utslipp fra olje- / gassinstallasjon Ulykke til sjøs Skade på / utslipp fra havbruksanlegg/ rømming av laks Ekstremvær, klimaendringer (Vind bølger tåke osv.) Ekstremvær, klimaendringer (Vind bølger tåke osv.) Påkjørsel / Uhell ved arbeid på anlegg Stormflo Ekstremvær / Klimaendringer Skade ved lynnedslag Ekstremvær tordenvær Store utslipp til sjø miljø Store konsekvenser for havbruk, skade / omdømme Rømming av laks til sjø. Tap for næring Vanninn - trenging, Skader på hus, brygger, anlegg Brann i bygning eller terreng, Bortfall av el. og telefon -> Kritisk En viss fare hetsgrad hetsreduserende Merking av farled Videreutvikling av ny teknologi Gode værdata. (Kommunen som pådriver) Bedre mærer / utstyr. Rutiner og planer i næringa. Merking av anlegg / mærer Kontroll av merking Lokalisering / plassering. Sikringa av anlegg (Krav) Værvarsling Overspenningsvern og lignende Kommunens / kriseplan. Utslippshåndtering (Nasjonal utfordring) Beskytte havbruksanlegg, samarbeid med næringa. Næringas egen / kriseplan. Eieransvar Brannberedskap Eieransvar Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken. Kommunen som talsmann for næringa. Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken. Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken. Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 8 av 18

9 Lyng- og skogbrann Brann i institusjon Brann i forsamlingslokale (Idr.hall / fors.hus og lignende.) Brann i bolig eller boligkompleks Brann i industri (Næringsiddel - industri, skipsverft og lignende) Tordenvær, Ildspåsettelse, (Bråtebrann) Kortslutning Ildspåsettelse, Feil på el. Anlegg, Bruk av åpen ild - uforsiktighet osv. Feil på el. anlegg, ildspåsettelse, uaktsomhet Bruk av åpen ild - uforsiktighet osv. Ildspåsettelse, Feil på el. anlegg Bruk av åpen ild - uforsiktighet osv.. Ildspåsettelse, Feil på el. anlegg osv. Ødeleggelse på skog og bygninger Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom Kritisk -> katastrofalt Meget Meget Rutiner knyttet til tilsyn av bygg og anlegg. Øvelser / forebygging. Rutiner knyttet til tilsyn av bygg og anlegg, vakthold. Rutiner knyttet til tilsyn av bygg og anlegg. Holdningsskapende arbeid Internkontroll i bedriften Rutiner knyttet til tilsyn av bygg og anlegg. hetsgrad hetsreduserende Holdningsskapende arbeid, brannvern, forbud mot bråtebrann (Eksisterer) Brannberedskap Lokale ressurser (FiG / HV, frivillige og lignende) Kommunal / kriseplan, Brannvarslingsanlegg, Planer for evakuering. Øvelser Kommunal / kriseplan, Brannvarslingsanlegg, Kommunal / kriseplan, Brannvarslingsanlegg, Øvelser. Bedriftens kriseplan Varslingsplan ved utleie (Skoler, barnehager og kirker) Holdningsskapende arbeid blant barn og unge Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 9 av 18

10 Brann i tunnel - herunder ulykke med godstrafikk Brann som følge av godstrafikk i sentrumsområde / tettbygd område (Også ved skole / barnehage eller lignende) Feil på el. anlegg, bilulykke osv. Bilulykke / feil på kjøretøy Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom / hetsgrad hetsreduserende Rutiner knyttet til kontroll / tilsyn av anlegg, Informasjon, hastighetsreduksjon Rutiner knyttet til kontroll av kjøretøy, Hastighetsreduksjon Kommunal / kriseplan, Brannvarslingsanlegg, Øvelser Rutiner for stenging. Alternativ ferdselsrute / omkjøring Kommunal / kriseplan, Rutiner for stenging og evakuering. Øvelser. Eneste alternative rute i dag er via Forsnes ved etablering av midlertidig ferge. Krav om beredskapsfergeleie som må være operativt innen 24 timer. Utslipp til drikkvannskilde som følge av godstrafikk / annen trafikk Bilulykke / feil på kjøretøy Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom Rutiner knyttet til kontroll av kjøretøy, sikring ved drikkevannskilde Hastighetsred. ved dr. kilde Stenging av drikkevannskilde, varslingsrutiner, prøvetaking m.v. I samarbeid med kommunelege og mattilsynet. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 10 av 18

11 Utslipp av kjemikalier / drivstoff fra fiskeforedling og industri / annen næringsvirksomhet Utslipp av ensilasje fra fiskeforedling Feil på anlegg, menneskelig feil, ulykke Personskader, invaliditet, død. Skade på miljøet Skade på miljøet - katastrofalt Kritisk hetsgrad hetsreduserende Virksomhetens IK-plan og rutiner, herunder kontroll / tilsyn av anlegg. Utstyr for oppsamling / nøytralisering av utslipp. Varslingsplan Ulykke knyttet til persontransport buss Bortfall av el. kraft. Trafikkulykke, brudd på vegtrafikklov og lignende Brann i el.anlegg, Ekstremvær med anleggsskade Tørke. Sabotasje / Terror. Svikt i kommunikasjon Personskader Dødsfall Oppvarming på institusjon / hus. Drift av helsetj. Bla. IKT utstyr. Svikt i kommunik. Stenging av tunnel (Se brann i T) Sertifisering Sikring av passasjerer (belte) Gode veier og vedlikehold Internkontroll hos eier Alternative føringsveier for kraftleveranser. (Alternative matestasjoner / trafoer) Kommunens / kriseplan. Kriseplan i skole Nødaggregat (Mobilt) Alternativ oppvarming. Rutiner / varsling Evakuering. Alternativ veisamband. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 11 av 18

12 Bortfall av elektronisk kommunikasjon (Data) Brudd på telefoni fast telefon Brudd på telefoni mobil Brudd på nødsamband Ras som stenger riksvei 714 Brudd på vannforsyning Bakterier i vannanlegg / vannforsyning Kjemikalier i vannanlegg Ekstremvær / Linjebrudd, Feil på mast (Fillheia Kopparen Fonna Ramnfjellet osv.) Sabotasje, strømstans. Ekstremvær / Spregningsulykke / Naturlig geologisk prosess. Anleggsarbeid, Dårlige rør / anlegg / Langvarig tørke Sabotasje / Terror Dårlige rør / anlegg / Langvarig tørke Sabotasje / Terror Tafikkulykke / annen ulykke Sabotasje / Svikt i med. utstyr, begrenset betalingsform Bortfall av databaser, informasjonskanaler. Fare for liv og helse Personskade, invaliditet, død, Skade på eiendom, Framkommelighet Næringsm.- industri stopper, Drift av institusjoner påvirk. kritisk - katastrofalt / Meget hetsgrad hetsreduserende Internkontroll hos eier. (Test / øvelser) Tilsyn og kontroll fra myndighet. Rassikring, omlegging av vei, tunnel, Alternative føringsveier, IKrutiner. Varslingssystem. Godt kartlagt VA anlegg. Overvåking og sikring Alternative føringsveier (Redundanse) for å unngå bortfall av kommunikasjon Skilting, varsling, stenging, er.ref. også ny fergeforbindelse Hitra Aure beredskapsfergeleie Alternative føringsveier, Lapping, Teknisk vakt, beredskap. Mobil vanntank. Vurderes kritisk ift. både liv og helse og næringliv. Strekningen Bustlisundet er den mest rasutsatte veistrekningen i Sør-Tr.lag og den 2. mest rasutsatte strekning i Midt-Norge. Avhengig av omfang. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 12 av 18

13 Redusert framkommelighet som følge av stort snøfall Pålegg / kvalitetskrav i vannforsyning Smittsomme sykdommer (Epidemi / pandemier) Smittsomme sykdommer (Epidemi / pandemier) Institusjon (Skole / Bhg / Helseinst.) Smittsomme sykdommer Husdyr (Skrapesyke, fugleinfluensa, ILA, og lignende) Ekstremvær stort snøfall Nytt regelverk (EU-direktiv / Nasjonale eller lokale krav) Bakterier / virus i næringsmidler (Vann mat og lignende) Terror / Sabotasje Smittsom sykdom ved folkeansamling Smitte gjennom levende dyr og mennesker Smitte via import. Smitte via fôr Redusert framkommelighet til sentrale anlegg som vannforsyning, teleinst. o.l. Stopp i produksjon i næringsm. industri. Sykdom / død. Press på helsetjeneste. Mangel på helsepersoner Sykdom (død) Sykdom og massiv død på husdyr og laks. En viss fare hetsgrad hetsreduserende Tilstrekkelig, fleksibel brøyteberedkskap Utbygging av tilstrekkelig vannforsyning IK i næringsmiddelindustri / vannforsyning. Importkontroll Hygieniske Holdningsskapende. Hygieniske, Vaksiner IK-rutiner i næring. Kontroll og tilsyn, Gode levevilkår for dyr. Miljøkontroll Ta i bruk beltekjøretøy eller lignende for å nå installasjner Utbygging av tilstrekkelig vannforsyning Smittevernsplan Antivirale midler, Lege / helsepersonell / sykehus Legekonsultasjon, Sykehus, Informasjon om Nødslakting, destruering, isolering av anlegg / buskap. Desinfisering Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 13 av 18

14 Smittsomme sykdommer Ville dyr (Hjort, fugl, med mer) Flått (Borelia og lignende) Smittsomme sykdommer Oppdrettsfisk (Laks, ørret) Utflagging av bedrifter Eksportbegrensninger Flått. Fortetting av hjorte-, elg- og rådyrstammer Sykdom og død på vilt, kadaver med smittefare. Smitte via sjø / fra mennesker / fôr / båter etc. Dårlig inntjening, konkurranse, rammevilkår Internasjonale sanksjoner Tap for bedrift Bortfall av hjørnestens - bedrift Økt omfang av flått Redusert omdømme / Innskrenking av bevegelsesfrihet. Tap i reiselivsnæringa. Arbeidsledighet, fralyttng, inntektstap kommun. Tap for berift. Bortfall av hjørnetensbedrift Arbeidsled. Fraflytting En viss fare En viss fare Kritisk til katastrofalt hetsgrad hetsreduserende Beskatning, god viltforvaltning Informasjon. Skogrydding. Fokus på opprettholdelse av kulturlandskap Etablering av turveinett. IK-rutiner i næring. Kontroll og tilsyn, Gode levevilkår for dyr. (Vet. best) Arealplanlegging Miljøkontroll Legge til rette for gode rammevilkår for næring Varslingsrutine, avskyting av syke dyr, Desruksjon av dyr Informasjon om hvordan man forholder seg / symptomer. Kompetent 1. linjetjeneste (lege osv.) Vaksinering Slakting og destruksjon. Desinfisering av anlegg Etablering av nye arbeidsplasser. Omstillingsmidler Avhengig av omfang og hvilken sykdom som inntreffer. Avhengig av omfang Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 14 av 18

15 Finansiell krise Svingninger i verdensøkonomien hetsgrad hetsreduserende Smittsomme sykdommer Fugleinfluensa Festivalulykke (Brann - Trengsel - Vold / slossing) Terror i forbindelse med institusjon (Barnehage skole forsamlingslokale mv) Sykdom på fugl / vill fugl Feil på anlegg, ildspåsettelse, Uro / konflikter blant festivaldeltakere, overstadig rusmiddelbruk Terror på bakgrunn av psykisk ubalanse. Terror ifm. kriminalitet Smitte fra villfugl til tam fugl. Tap for næring Skade på mennesker Fysisk og psykisk skade på mennesker / tap av menneskeliv. En viss fare Kritisk Lite Lite Overvåking og varsling. Holde tam fugl innendørs. Smittebegr. Kontroll og sikring av anlegg, Vakthold / organisering av rømningsveier. Øvelser, skjenkebestemmelser og kontroll Informasjon og bevisstgjøring. Psykisk helsevern Nedslakting, desinfisering, karantene for anlegg Beredskap 1. hjelpskompetanse hos arr. Tilstrekkelig vakthold og rutiner Beredskaps planer / planverk HK har svært liten grad av slik næring for tida. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 15 av 18

16 Organisert kriminalitet Vinningskriminalitet Innslag av organiserte omreisende kriminelle Innslag av omreisende eller lokale kriminelle Tap av verdier for private / næring / offentlige Kritisk Meget hetsgrad hetsreduserende Sikring av verdier / alarmer og lignende. Informasjon Forsikringer / Responstid politi / sikkerhetsselskap Voldskriminalitet i heimen Voldskriminalitet offentlig sted Rusmisbruk, psykososiale påkjenninger, psykisk sykdom Rusmisbruk rasisme, psykisk sykdom / ustabilitet Psykisk eller fysisk skade på mennesker ustabile familieforhold Psykisk eller fysisk skade på mennesker Kritisk Meget Psykisk helsevern, familierådgivning osv. Kontroll og sikring av anlegg, Vakthold / organisering av rømningsveier. Øvelser, skjenkebestemmelser og kontroll Respons tid og fra politi og barnevernstjeneste. Beredskapshjem. Omsorg i nærmiljøet / sosiale nettverk. Beredskap 1. hjelpskompetanse hos arr. Tilstrekkelig vakthold og rutiner Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 16 av 18

17 Barn kommer bort fra barnehage / skole Barn kommer bort fra skoletur / Ekskursjon Dement kommer bort fra institusjon Trafikkulykke ved skole / barnehage Manglende tilsyn, svikt i rutiner. Manglende tilsyn, svikt i rutiner. Manglende tilsyn, svikt i rutiner. Manglende sikring / Manglende gang / sykkelsti / fotgjengerovergang Viltpåkjørsler Vilt ferdes på / over vei. Skader, traumer, drukning Skader, traumer, drukning Skader, traumer, drukning Skade på barn Skade på vilt og / eller personell / kjøretøy / materiell Kritisk hetsgrad hetsreduserende Egen Personellrutiner, opplæring av voksne og barn Egen Personellrutiner, opplæring av voksne og barn Egen Personellrutiner, opplæring av voksne og barn Trafikksikkerhets plan med tilhørende fartsgrenser fartsdumper m.v. Gode rutiner / tilsyn av barn Skogrydding ved vei. Gjerder på særlig utsatte steder. Beskatning av hjortestamme Varslingsplan, rutiner for søk kriseteam - traumer, Varslingsplan, rutiner for søk kriseteam - traumer, Varslingsplan, rutiner for søk kriseteam - traumer, Beredskapsplan ved ulykke. Varslingssystem / informasjon om ved påkjørsel (113) Fallviltorganis. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 17 av 18

18 Forgiftning av produkter næringsmiddelindustri Terror Menneskelig svikt Systemfeil / feil i anlegg (Bakteriell og kjemisk) Sykdom / død på mennesker. Erstatningskr av for næring hetsgrad hetsreduserende Egne kontrollrutiner / IK-rutiner / HMS-plan Kompetanse i bedrift. Varsling og tilbakekalling av produkter. Rengjøring / desinfisering av anlegg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 18 av 18

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Innledning. Bakgrunn for arbeidet

Innledning. Bakgrunn for arbeidet Innledning Vi vet aldri når en uønsket hendelse rammer oss som samfunn, eller hva den uønskede hendelsen består av. Det vi imidlertid kan si med sikkerhet, er at uønskede hendelser vil skje, og at vi som

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Innledning. Bakgrunn for arbeidet

Innledning. Bakgrunn for arbeidet lig for analysen: Frøya kommune Dokumenttype: Grunnlag for beredskapsplan og andre ROSanalyser Rulleres hvert.år ESA arkivsaksnummer: 5/79 Vedtatt i kommunestyret Innledning Vi vet aldri når en uønsket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 144 X20 &31 Arkivsaksnr.: 15/179

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 144 X20 &31 Arkivsaksnr.: 15/179 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 144 X20 &1 Arkivsaksnr.: 15/179 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Vedtak: Forslag

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho?

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? E E Dom: P5004980 (151765-3) n' ANALYSE El. VVVV ÅTT ~ HELHETLIGE ROS» Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? ~ '6 Mouélt Helhetlig ROS-analyse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre -Ein tydeleg medspelar Beredskapsprosjektet Status og veien videre Prosessen Regelverk med betydning for risikoanalyser og beredskapsløsninger Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk arbeid med helse,

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET.

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. Dag Auby Hagen Fylkesberedskapssjef Telefon: 370 17522 og

Detaljer

Kommuneoverlegene, 5. juni 2014

Kommuneoverlegene, 5. juni 2014 Kommuneoverlegene, 5. juni 2014 Agenda Del I - Beredskap Oversikt over risiko Samordne ved hendelser Veiledning og tilsyn Øvelser Innsigelser iht PBL Del II Vergemål Grunnlag Erfaringer Del I - Beredskap

Detaljer

Beredskapsarbeid i Malvik kommune

Beredskapsarbeid i Malvik kommune i kommune BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune bestilte i sak 33/16 en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeid i kommunen. Kontrollutvalget ba samtidig om å få forslag til prosjektskisse på sitt møte den

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Beredskapsetaten. Beredskap i Oslo kommune

Beredskapsetaten. Beredskap i Oslo kommune Beredskapsetaten Beredskap i Oslo kommune Agenda Beredskapsetatens rolle i Oslo kommune Utviklingstrekk og føringer for det kommunale beredskapsarbeidet Oslo kommunes beredskapssystem NKS bidrag og rolle

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Vedtatt i fylkesutvalget i møte 09.06.2015, sak 58/15 Foto: NVE Innhold 1.

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15 Oppfølgingsplan 2015-2015- FylkesROS Nordland Høringsutkast Sist oppdatert: 01.06.15 Behandling Dato Utkast diskutert i fylkesberedskapsrådet 19.05.15 Revidert utkast sendt på høring, frist 15.09.15 Handlingsplanen

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE 1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Farlig 5 Katastrofal Produkt 5 Meget sannsynlig

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

Den kommunale beredskapenfungerer

Den kommunale beredskapenfungerer Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Den kommunale beredskapenfungerer den? Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar Fylkesmannen skal Beredskapsinstruksen samordne samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i fylket

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Avdelingsleder Erik Thomassen ESRA-seminar Endret risikobilde - sårbarhet i transportsektoren Onsdag 8. februar 2012 kl 11:30-15:30 1 Forebygge Redusere sårbarhet

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016 BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN for Svelvik kommune JULI 2016 1 2 Innhold 1. Målsetting... 3 2. Styrende dokumenter... 3 3. Ansvar og organisering av miljørettet helsevern... 3 4. Skadeforebyggende

Detaljer

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen

Detaljer

Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune

Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Starta arbeidet hausten 2013 Arbeidsgruppe: Martin Hauge, Inger Johanne Moene, Dagfinn Grønvik,

Detaljer

1. Fylkestinget vedtar Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark. - Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark.

1. Fylkestinget vedtar Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark. - Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark. Saknr. 12/4157-27 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

KOMMUNENS SYSTEM FOR EVALUERING, REVISJON OG KORRIGERING AV PLANVERK PÅ BEREDSKAPSOMRÅDET Dato: Att: GH

KOMMUNENS SYSTEM FOR EVALUERING, REVISJON OG KORRIGERING AV PLANVERK PÅ BEREDSKAPSOMRÅDET Dato: Att: GH KOMMUNENS SYSTEM FOR EVALUERING, REVISJON OG KORRIGERING AV PLANVERK PÅ BEREDSKAPSOMRÅDET Dato: 07.07.16 Att: GH EVALUERING, REVISJON OG KORRIGERING LØPENDE Svelvik kommune driver løpende forbedringsprosesser

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Lister 2011-2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse Lister 2011-2012 De utvalgte Når dere får i oppdrag å delta i et slikt prosjekt, håper jeg at dere tenker slik: Jeg er heldig som får være med på et så spennende og viktig

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14. Bakgrunn. Hva er en ROS-analyse? Utfylling av skjema. Utfylling av tabell

ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14. Bakgrunn. Hva er en ROS-analyse? Utfylling av skjema. Utfylling av tabell Side 1 av 8 ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14 Bakgrunn I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse

Detaljer

FylkesROS Nordland 2015 m /oppfølgingsplan. Fylkesberedskapsrådet 16. mai 2016 Skagen hotell

FylkesROS Nordland 2015 m /oppfølgingsplan. Fylkesberedskapsrådet 16. mai 2016 Skagen hotell FylkesROS Nordland 2015 m /oppfølgingsplan Fylkesberedskapsrådet 16. mai 2016 Skagen hotell FylkesROS Gjennomført revisjon av 2011-utgaven Færre, men mer konkrete hendelser (scenario) Basert på veileder

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Trygg bruk av gass. Gasskonferansen mars 25, Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB

Trygg bruk av gass. Gasskonferansen mars 25, Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB Trygg bruk av gass Gasskonferansen 2015 Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB mars 25, 2015 Om DSB DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Direktoratet skal være pådriver i arbeidet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 018-2013 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN RULLERING Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning.

Detaljer

Helse- og sosialberedskap

Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune HELSE og sosialberedskapsplan JULI 2009 beredskapsplan Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune Skoleelever planter urter og blomster i sentrum (Foto: Ove Tennfjord) Helse- og sosialberedskapsplan

Detaljer

Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi?

Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi? Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi? Underdirektør Carl Gamlem Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva er en pandemi? En

Detaljer

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator.

Haugesund. Samfunnssikkerhet og beredskap. Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. Haugesund Samfunnssikkerhet og beredskap Best i vest? Hilde S Hauge, Beredskapskoordinator. 1 HAUGESUND KOMMUNE Fra historisk tid kalt Kongevegen gjennom Karmsundet 1839 bodde kun 12 familier ved sundet.

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Kommunene i Vestfold, Stavern 20. november 2013 1 ROS - nøkkelen til godt samfunnssikkerhetsarbeid? God risikobevissthet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Enhetlighet og felles forståelse. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Enhetlighet og felles forståelse. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Enhetlighet og felles forståelse 1 Enhetlig og felles forståelse En av hensiktene med tilsynsbestemmelsene i kommuneloven er å skape enhetlighet i de statlige tilsynene For oss er det en utfordring å skape

Detaljer

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune

Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Vår dato: 06.04.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/6588- Jan Kåre Fredheim 10997/2016 Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Øvre Eiker kommune Overordnet risiko-

Detaljer

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Johan Løberg Tofte beredskapssjef, Fylkesmannen i Oslo og Akershus jlt@fmoa.no Bakgrunnsdokumenter Muligheter og begrensninger Bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Delavtale nr. 11 Samarbeidsavtale om omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ROS overordnet analyse for Sande kommune 2014 Kongebesøket i 2012 Vedlegg 2 - til Kommuneplanens arealdel 2014-2026 2 Innhold: Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Side 1. Arbeidsmetode

Detaljer

Beredskapsøvelser - vannverk. Marit Hagen Johansen, seniorinspektør Distriktskontoret i Ofoten

Beredskapsøvelser - vannverk. Marit Hagen Johansen, seniorinspektør Distriktskontoret i Ofoten Beredskapsøvelser - vannverk Marit Hagen Johansen, seniorinspektør Distriktskontoret i Ofoten Beredskapsarbeid i Mattilsynet Mattilsynet skal ha beredskap innen: - eget forvaltningsområde - sivil beredskap

Detaljer

Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier.

Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier. Byrådssak 123/13 Oppstart av arbeid med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og fastsetting av metode og akseptkriterier. KMK ESARK-86-201200560-75 Hva saken gjelder: Saken gjelder oppstart av arbeid

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunal beredskap og krisehandtering. Stine Sætre fylkesberedskapssjef

Kommunal beredskap og krisehandtering. Stine Sætre fylkesberedskapssjef Kommunal beredskap og krisehandtering Stine Sætre fylkesberedskapssjef Kommunal beredskapsplikt Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet

Detaljer

Hvordan jobber vi med sikkerhet og beredskap i Vegavdeling Østfold? Roar Midtbø Jensen Avdelingsdirektør

Hvordan jobber vi med sikkerhet og beredskap i Vegavdeling Østfold? Roar Midtbø Jensen Avdelingsdirektør Hvordan jobber vi med sikkerhet og beredskap i Vegavdeling Østfold? Roar Midtbø Jensen Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Trafikkberedskapsplaner Håndbok R611 Trafikkberedskap håndtering av uforutsette

Detaljer

Beredskap i Statens vegvesen. Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 1. Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 1 (2) Arne Gussiås, Region midt

Beredskap i Statens vegvesen. Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 1. Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 1 (2) Arne Gussiås, Region midt Beredskap i Statens vegvesen Arne Gussiås, Region midt Hva er samfunnssikkerhet og beredskap? 1 Samfunnssikkerhet kan beskrives som den evne samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) m/ oppfølgingsplan for Narvik kommune 2012

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) m/ oppfølgingsplan for Narvik kommune 2012 Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) m/ oppfølgingsplan for Narvik kommune 2012 Vedtatt av bystyret 24. mai 2012 1 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag 1.2 Bakgrunn 1.3 Lov- og forskriftskrav 1.4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Sandnes kommune 12. juni 2013 Kommunens adresse: Sandnes kommune, Pb. 583, 4305 Sandnes Tidsrom for tilsynet: 2013 Kontaktperson

Detaljer

«Føre var» Risiko og beredskap

«Føre var» Risiko og beredskap «Føre var» Risiko og beredskap 25. august 2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie «Føre var» for hva? KRISE Hva er en krise/ uønsket hendelse? En situasjon som kan komme til å true liv, helse, miljø,

Detaljer

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune 03.03.2014 RAPPORT ROS-analyse - 441R Idrettsparken Prosjektnr: Oppdragsgiver: Kongsberg kommunale eiendom Dato 03.03.2014 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Ambisjoner for lokal og regional beredskap

Ambisjoner for lokal og regional beredskap Ambisjoner for lokal og regional beredskap Cecilie Daae direktør DSB 15. januar 2016 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Samordningsansvar

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Del 2 - Beredskapsplan Ark.: M10 Lnr.: 7183/09 Arkivsaksnr.: 09/1226-1 Saksbehandler: Rolf Solberg BEREDSKAPSPLAN FOR VANNFORSYNINGEN I GAUSDAL Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Del 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb

Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb Risiko- og sårbarhetsanalyser i lys av kommunal beredskapsplikt Avdelingsleder Elisabeth Longva, enhet for regional og kommunal sikkerhet/dsb 1 Dette har jeg tenkt å snakke om: Kort om kommunal beredskapsplikt

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV NORCCA LINNERSIIEHIABUOHCCEVISSU! BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 11 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF omforente beredskapsplaner og

Detaljer

Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune

Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune HMS-modul 2 18. februar 2016 Rammeverket Oppbygging av rammeverket Administrativ

Detaljer

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn

Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen. - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Beredskap og sikkerhet innen vannforsyningen - Hva krever Mattilsynet? Grete Mollan Breisnes DK Indre Sogn Disposisjon - Foreløpige resultater av tilsynskampanje ledningsnett vannverk 2012 - ROS-analyse

Detaljer

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK

ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 1 av 8 ROS ANALYSE FOR SLETTNES CARAVANPARK Side 2 av 8 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planområdet har lav risiko for uønskede hendelser.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planområdet har lav risiko for uønskede hendelser. ROS-ANALYSE TRONAAS SKOG. 2015.05.20 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og

Detaljer

Plan for samfunnssikkerhet

Plan for samfunnssikkerhet Plan for samfunnssikkerhet Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Skaun kommunes samfunnssikkerhetsarbeid... 3 1.2 Oppgaver og ansvar... 3 1.3 Øvrig planverk...

Detaljer

Beredskap med GIS i sentrum

Beredskap med GIS i sentrum Geoklar 2015 Beredskap med GIS i sentrum Eirik Mannsåker Rådgiver Geodata/IKT Kultur og byutvikling Agenda Stavanger kommune visjon og verdier Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap Hvordan kan Geodata

Detaljer

Pandemiplanen revisjon 2006

Pandemiplanen revisjon 2006 Pandemiplanen revisjon 2006 Bjørn-Inge Larsen, direktør 16. februar 2006 Fugleinfluensa en felles utfordring Pandemiplanen - revisjon 2006 2 Tre typer influensa Sesonginfluensa den vanlige influensaen

Detaljer