Innhold. Innhold 2 Bakgrunn for arbeidet 3 Organisering av arbeidet 4 Målsetting 4 Rullering 5 Gjennomføring av arbeidet 5 ROS Analyse (Matrise) 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innhold 2 Bakgrunn for arbeidet 3 Organisering av arbeidet 4 Målsetting 4 Rullering 5 Gjennomføring av arbeidet 5 ROS Analyse (Matrise) 7"

Transkript

1

2 Innhold Innhold 2 Bakgrunn for arbeidet 3 Organisering av arbeidet 4 Målsetting 4 Rullering 5 Gjennomføring av arbeidet 5 ROS Analyse (Matrise) 7 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 2 av 18

3 Bakgrunn for arbeidet Målsettingen med arbeidet med Risiko og sårbarhetsanalyser ROS-analyser har siden midten på 1990 tallet vært å være føre var, i både offentlig og privat sektor for å være bedre i stand til å forebygge uønskede hendelser samt takle disse hvis det likevel oppstår situasjoner ut over de ordinære hendelsene i dagliglivet. I Norge er arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap bygd opp rundt tre prinsipp. Disse er beskrevet slik i St.meld.nr 22 om Samfunnssikkerhet: Ansvarsprinsippet innebærer at den etat som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, også har ansvaret for å håndtere ekstraordinære hendelser på området. Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man operer med til daglig skal være mest mulig lik den organisasjonen man har under kriser. Nærhetsprinsippet innebærer at kriser organisatorisk skal håndteres på et lavest mulig nivå. Ut fra disse prinsippene er kommunene og regionale statlige fagetater sentrale i håndteringen av krise og i arbeidet med å forebygge uønskede hendelser. De skal forebygge gjennom godt planverk, kvalitetssikringssystem og oppfølgingsrutiner for sitt ansvarsområde. Når det gjelder krisehåndtering er det politiet som har den overordnede ledelsen ved hendelser der liv og helse er truet. Kommune skal på sin side hjelpe til med for eksempel evakuering, innkvartering og forpleining. De har også ansvar for opprydning og oppfølging i etterkant av en krise innenfor sitt geografiske område. Fylkesmannen spiller en viktig rolle som pådriver og rettleder for et systematisk og samordnet samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i fylket, både på regionalt og lokalt plan. Ved en krise kan fylkesmannen ha rollen som samordner, varslings- og rapporteringsformidler, bistandsyter og bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter. Fylkesberedskapsrådet er Fylkesmannen sitt viktigste samordningsorgan både i det forebyggende arbeidet og i krisehåndteringen. Dette rådet er sammensatt av Politiet, Forsvaret, Sivilforsvaret, helseforetakene og andre fagetater som har viktige beredskapsoppgaver i fylket. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 3 av 18

4 Slik gjør vi det Organisering av arbeidet Arbeidet med ROS analyse for Hitra kommune ble gjennomført i samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/ Svein H. Buaas, som hadde rolle som prosessveileder i arbeidet. Selve analysen ble gjennomført på følgende måte: Framdrift Tekst Ansvarlig Arbeidsgr. Rådmann Hva er ROS v/fylkesmannen Fylkesmannen Fylkesmannen har ansvaret for gjennomføring av 1 X Kartlegging av uønskede hendelser - gruppearbeid v/ S. H. Buaas dagen Reinskriving og systematisering (Gruppering) Rådmann v/ 2 Beredsk. avns. X Vurdering av het og konsekvenser Rådmann v/ 3 Beredsk. avns. X Dugnadsdag med gjennomgang og ferdigstillelse av plan Fylkesmannen Fylkesmannen har ansvaret for gjennom- føring av 4 X v/ S. H. Buaas dagen Ferdigstillelse av plan, og produsering av saksframlegg Rådmann X 5 6 for politisk behandling. Framlegging for politisk behandling Rådmann og Ordfører Målsetting Hitra kommune har formulert målsettinger i vedtatt kommuneplan slik: 4.3 Hitra vil at kommunen skal framstå som en trygg og sikker kommune med hensyn til sentrale samfunnsfunksjoner, vern av liv og helse, og forebygging av ulykker og katastrofer. X Til kommunestyret som en del av kommuneplan / kommuneplanens arealdel Sentrale samfunnsfunksjoner som samferdsel, vann- og elektrisitetsforsyning, tilførsel av næringsmidler og miljøforurensning skal kartlegges og sikres slik at befolkningens liv og helse ikke kommer i fare Kommunens er skal videreutvikles og understøttes med risiko- og sårbarhetsanalyser. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 4 av 18

5 Rullering Risiko- og sårbarhetsanalysen skal rulleres / oppdateres minimum en gang pr. 4. år (En gang i kommunestyreperioden). Gjennomføring av arbeidet Arbeidsgruppen ble sammensatt av en gruppe kreative pessimister. Gruppen hadde medlemmer fra næringsliv, utrykningstjenester (brann og politi) og representanter fra kommunen (tjenesteproduksjon, plan, administrativ ledelse og politikere). Arbeidsgruppa hadde to møter. Gruppa fikk en innføring i arbeidet av prosessveileder Buaas fra Fylkesmannen. Deretter hadde gruppa en økt der uønskede hendelser i vårt område ble identifisert. Rådmannen v/ beredskapsansvarlig katalogiserte deretter hendelsene og laget matrisen som utgjør vår analyse. Matrisen ble sjekket ut i nytt møte i arbeidsgruppa. I arbeidet ble oversikt over risikograder benyttet. Skjemaene som ble benyttet se neste side Risiko framkommer når man sammenstiller het og konsekvens: het x Konsekvens = RISIKO Figuren under viser graden av risiko når het og konsekvens for en uønsket hendelse sammenstilles. Meget Lite En viss fare Kritisk Matrisen på de følgende sidene viser oversikt og vurderinger for Hitra kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 5 av 18

6 KONSEKVENS: Ufarlig Ingen/små personskader Ingen skader på miljø Kostnad inntil kr ,- En viss fare førstehjelps/behandling Ubetydelige miljøskader Kostnad inntil kr ,- Kritisk Sykehusopphold Miljøskader som krever Kostnad inntil kr ,- Langt sykehusopphold/invaliditet Omfattende og langvarig miljøskade Kostnad inntil kr ,- Død Varig skade på miljøet Kostnad over kr ,- SANNSYNLIGHET Lite enn en gang hvert 50. år Mellom en gang hvert 10. år og engang hvert 50. år Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år Meget En gang hvert år Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 6 av 18

7 Ulykker til sjøs - personskader (Hurtigbåt, hurtigrute, og lignende) Ulykker til sjøs - personskader Fisketurisme og fritidsbåter Charter-trafikk Ekstremvær, klimaendringer (Vind bølger tåke osv.) Maskinhavari, Navigasjonsfeil Menneskelig feil Ekstremvær, klimaendringer (Vind bølger tåke osv.) Dårlig sjøvett Dårlige båter Utslipp til sjø Personskader Dødsfall Personskader Dødsfall Meget ROS Analyse (Matrise) hetsgrad hetsreduserende Videreutvikling av ny teknologi Gode værdata. (Kommunen som pådriver) Beredskapsplaner for næring. Opplæring / felles regelverk Sertifisering Merking / sjøkart Gode værdata Kommunens / kriseplan. Utslippshåndtering Kommunens / kriseplan. Kriseplan i næring Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken Ulykker til sjøs - utslipp (Tankskip, godstrafikk, og lignende.) Ekstremvær, klimaendringer (Vind bølger tåke osv.) Maskinhavari, Navigasjonsfeil Store utslipp til sjø miljø Store konsekvenser for havbruk, skade / omdømme -> Merking av farled Videreutvikling av ny teknologi Gode værdata. (Kommunen som pådriver) Kommunens / kriseplan. Utslippshåndtering (Nasjonal utfordring) Beskytte havbruksanlegg, samarbeid med næringa. Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken. Kommunen som talsmann for næringa. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 7 av 18

8 Ulykke til sjøs Skade / utslipp fra olje- / gassinstallasjon Ulykke til sjøs Skade på / utslipp fra havbruksanlegg/ rømming av laks Ekstremvær, klimaendringer (Vind bølger tåke osv.) Ekstremvær, klimaendringer (Vind bølger tåke osv.) Påkjørsel / Uhell ved arbeid på anlegg Stormflo Ekstremvær / Klimaendringer Skade ved lynnedslag Ekstremvær tordenvær Store utslipp til sjø miljø Store konsekvenser for havbruk, skade / omdømme Rømming av laks til sjø. Tap for næring Vanninn - trenging, Skader på hus, brygger, anlegg Brann i bygning eller terreng, Bortfall av el. og telefon -> Kritisk En viss fare hetsgrad hetsreduserende Merking av farled Videreutvikling av ny teknologi Gode værdata. (Kommunen som pådriver) Bedre mærer / utstyr. Rutiner og planer i næringa. Merking av anlegg / mærer Kontroll av merking Lokalisering / plassering. Sikringa av anlegg (Krav) Værvarsling Overspenningsvern og lignende Kommunens / kriseplan. Utslippshåndtering (Nasjonal utfordring) Beskytte havbruksanlegg, samarbeid med næringa. Næringas egen / kriseplan. Eieransvar Brannberedskap Eieransvar Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken. Kommunen som talsmann for næringa. Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken. Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken. Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 8 av 18

9 Lyng- og skogbrann Brann i institusjon Brann i forsamlingslokale (Idr.hall / fors.hus og lignende.) Brann i bolig eller boligkompleks Brann i industri (Næringsiddel - industri, skipsverft og lignende) Tordenvær, Ildspåsettelse, (Bråtebrann) Kortslutning Ildspåsettelse, Feil på el. Anlegg, Bruk av åpen ild - uforsiktighet osv. Feil på el. anlegg, ildspåsettelse, uaktsomhet Bruk av åpen ild - uforsiktighet osv. Ildspåsettelse, Feil på el. anlegg Bruk av åpen ild - uforsiktighet osv.. Ildspåsettelse, Feil på el. anlegg osv. Ødeleggelse på skog og bygninger Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom Kritisk -> katastrofalt Meget Meget Rutiner knyttet til tilsyn av bygg og anlegg. Øvelser / forebygging. Rutiner knyttet til tilsyn av bygg og anlegg, vakthold. Rutiner knyttet til tilsyn av bygg og anlegg. Holdningsskapende arbeid Internkontroll i bedriften Rutiner knyttet til tilsyn av bygg og anlegg. hetsgrad hetsreduserende Holdningsskapende arbeid, brannvern, forbud mot bråtebrann (Eksisterer) Brannberedskap Lokale ressurser (FiG / HV, frivillige og lignende) Kommunal / kriseplan, Brannvarslingsanlegg, Planer for evakuering. Øvelser Kommunal / kriseplan, Brannvarslingsanlegg, Kommunal / kriseplan, Brannvarslingsanlegg, Øvelser. Bedriftens kriseplan Varslingsplan ved utleie (Skoler, barnehager og kirker) Holdningsskapende arbeid blant barn og unge Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 9 av 18

10 Brann i tunnel - herunder ulykke med godstrafikk Brann som følge av godstrafikk i sentrumsområde / tettbygd område (Også ved skole / barnehage eller lignende) Feil på el. anlegg, bilulykke osv. Bilulykke / feil på kjøretøy Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom / hetsgrad hetsreduserende Rutiner knyttet til kontroll / tilsyn av anlegg, Informasjon, hastighetsreduksjon Rutiner knyttet til kontroll av kjøretøy, Hastighetsreduksjon Kommunal / kriseplan, Brannvarslingsanlegg, Øvelser Rutiner for stenging. Alternativ ferdselsrute / omkjøring Kommunal / kriseplan, Rutiner for stenging og evakuering. Øvelser. Eneste alternative rute i dag er via Forsnes ved etablering av midlertidig ferge. Krav om beredskapsfergeleie som må være operativt innen 24 timer. Utslipp til drikkvannskilde som følge av godstrafikk / annen trafikk Bilulykke / feil på kjøretøy Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom Rutiner knyttet til kontroll av kjøretøy, sikring ved drikkevannskilde Hastighetsred. ved dr. kilde Stenging av drikkevannskilde, varslingsrutiner, prøvetaking m.v. I samarbeid med kommunelege og mattilsynet. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 10 av 18

11 Utslipp av kjemikalier / drivstoff fra fiskeforedling og industri / annen næringsvirksomhet Utslipp av ensilasje fra fiskeforedling Feil på anlegg, menneskelig feil, ulykke Personskader, invaliditet, død. Skade på miljøet Skade på miljøet - katastrofalt Kritisk hetsgrad hetsreduserende Virksomhetens IK-plan og rutiner, herunder kontroll / tilsyn av anlegg. Utstyr for oppsamling / nøytralisering av utslipp. Varslingsplan Ulykke knyttet til persontransport buss Bortfall av el. kraft. Trafikkulykke, brudd på vegtrafikklov og lignende Brann i el.anlegg, Ekstremvær med anleggsskade Tørke. Sabotasje / Terror. Svikt i kommunikasjon Personskader Dødsfall Oppvarming på institusjon / hus. Drift av helsetj. Bla. IKT utstyr. Svikt i kommunik. Stenging av tunnel (Se brann i T) Sertifisering Sikring av passasjerer (belte) Gode veier og vedlikehold Internkontroll hos eier Alternative føringsveier for kraftleveranser. (Alternative matestasjoner / trafoer) Kommunens / kriseplan. Kriseplan i skole Nødaggregat (Mobilt) Alternativ oppvarming. Rutiner / varsling Evakuering. Alternativ veisamband. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 11 av 18

12 Bortfall av elektronisk kommunikasjon (Data) Brudd på telefoni fast telefon Brudd på telefoni mobil Brudd på nødsamband Ras som stenger riksvei 714 Brudd på vannforsyning Bakterier i vannanlegg / vannforsyning Kjemikalier i vannanlegg Ekstremvær / Linjebrudd, Feil på mast (Fillheia Kopparen Fonna Ramnfjellet osv.) Sabotasje, strømstans. Ekstremvær / Spregningsulykke / Naturlig geologisk prosess. Anleggsarbeid, Dårlige rør / anlegg / Langvarig tørke Sabotasje / Terror Dårlige rør / anlegg / Langvarig tørke Sabotasje / Terror Tafikkulykke / annen ulykke Sabotasje / Svikt i med. utstyr, begrenset betalingsform Bortfall av databaser, informasjonskanaler. Fare for liv og helse Personskade, invaliditet, død, Skade på eiendom, Framkommelighet Næringsm.- industri stopper, Drift av institusjoner påvirk. kritisk - katastrofalt / Meget hetsgrad hetsreduserende Internkontroll hos eier. (Test / øvelser) Tilsyn og kontroll fra myndighet. Rassikring, omlegging av vei, tunnel, Alternative føringsveier, IKrutiner. Varslingssystem. Godt kartlagt VA anlegg. Overvåking og sikring Alternative føringsveier (Redundanse) for å unngå bortfall av kommunikasjon Skilting, varsling, stenging, er.ref. også ny fergeforbindelse Hitra Aure beredskapsfergeleie Alternative føringsveier, Lapping, Teknisk vakt, beredskap. Mobil vanntank. Vurderes kritisk ift. både liv og helse og næringliv. Strekningen Bustlisundet er den mest rasutsatte veistrekningen i Sør-Tr.lag og den 2. mest rasutsatte strekning i Midt-Norge. Avhengig av omfang. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 12 av 18

13 Redusert framkommelighet som følge av stort snøfall Pålegg / kvalitetskrav i vannforsyning Smittsomme sykdommer (Epidemi / pandemier) Smittsomme sykdommer (Epidemi / pandemier) Institusjon (Skole / Bhg / Helseinst.) Smittsomme sykdommer Husdyr (Skrapesyke, fugleinfluensa, ILA, og lignende) Ekstremvær stort snøfall Nytt regelverk (EU-direktiv / Nasjonale eller lokale krav) Bakterier / virus i næringsmidler (Vann mat og lignende) Terror / Sabotasje Smittsom sykdom ved folkeansamling Smitte gjennom levende dyr og mennesker Smitte via import. Smitte via fôr Redusert framkommelighet til sentrale anlegg som vannforsyning, teleinst. o.l. Stopp i produksjon i næringsm. industri. Sykdom / død. Press på helsetjeneste. Mangel på helsepersoner Sykdom (død) Sykdom og massiv død på husdyr og laks. En viss fare hetsgrad hetsreduserende Tilstrekkelig, fleksibel brøyteberedkskap Utbygging av tilstrekkelig vannforsyning IK i næringsmiddelindustri / vannforsyning. Importkontroll Hygieniske Holdningsskapende. Hygieniske, Vaksiner IK-rutiner i næring. Kontroll og tilsyn, Gode levevilkår for dyr. Miljøkontroll Ta i bruk beltekjøretøy eller lignende for å nå installasjner Utbygging av tilstrekkelig vannforsyning Smittevernsplan Antivirale midler, Lege / helsepersonell / sykehus Legekonsultasjon, Sykehus, Informasjon om Nødslakting, destruering, isolering av anlegg / buskap. Desinfisering Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 13 av 18

14 Smittsomme sykdommer Ville dyr (Hjort, fugl, med mer) Flått (Borelia og lignende) Smittsomme sykdommer Oppdrettsfisk (Laks, ørret) Utflagging av bedrifter Eksportbegrensninger Flått. Fortetting av hjorte-, elg- og rådyrstammer Sykdom og død på vilt, kadaver med smittefare. Smitte via sjø / fra mennesker / fôr / båter etc. Dårlig inntjening, konkurranse, rammevilkår Internasjonale sanksjoner Tap for bedrift Bortfall av hjørnestens - bedrift Økt omfang av flått Redusert omdømme / Innskrenking av bevegelsesfrihet. Tap i reiselivsnæringa. Arbeidsledighet, fralyttng, inntektstap kommun. Tap for berift. Bortfall av hjørnetensbedrift Arbeidsled. Fraflytting En viss fare En viss fare Kritisk til katastrofalt hetsgrad hetsreduserende Beskatning, god viltforvaltning Informasjon. Skogrydding. Fokus på opprettholdelse av kulturlandskap Etablering av turveinett. IK-rutiner i næring. Kontroll og tilsyn, Gode levevilkår for dyr. (Vet. best) Arealplanlegging Miljøkontroll Legge til rette for gode rammevilkår for næring Varslingsrutine, avskyting av syke dyr, Desruksjon av dyr Informasjon om hvordan man forholder seg / symptomer. Kompetent 1. linjetjeneste (lege osv.) Vaksinering Slakting og destruksjon. Desinfisering av anlegg Etablering av nye arbeidsplasser. Omstillingsmidler Avhengig av omfang og hvilken sykdom som inntreffer. Avhengig av omfang Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 14 av 18

15 Finansiell krise Svingninger i verdensøkonomien hetsgrad hetsreduserende Smittsomme sykdommer Fugleinfluensa Festivalulykke (Brann - Trengsel - Vold / slossing) Terror i forbindelse med institusjon (Barnehage skole forsamlingslokale mv) Sykdom på fugl / vill fugl Feil på anlegg, ildspåsettelse, Uro / konflikter blant festivaldeltakere, overstadig rusmiddelbruk Terror på bakgrunn av psykisk ubalanse. Terror ifm. kriminalitet Smitte fra villfugl til tam fugl. Tap for næring Skade på mennesker Fysisk og psykisk skade på mennesker / tap av menneskeliv. En viss fare Kritisk Lite Lite Overvåking og varsling. Holde tam fugl innendørs. Smittebegr. Kontroll og sikring av anlegg, Vakthold / organisering av rømningsveier. Øvelser, skjenkebestemmelser og kontroll Informasjon og bevisstgjøring. Psykisk helsevern Nedslakting, desinfisering, karantene for anlegg Beredskap 1. hjelpskompetanse hos arr. Tilstrekkelig vakthold og rutiner Beredskaps planer / planverk HK har svært liten grad av slik næring for tida. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 15 av 18

16 Organisert kriminalitet Vinningskriminalitet Innslag av organiserte omreisende kriminelle Innslag av omreisende eller lokale kriminelle Tap av verdier for private / næring / offentlige Kritisk Meget hetsgrad hetsreduserende Sikring av verdier / alarmer og lignende. Informasjon Forsikringer / Responstid politi / sikkerhetsselskap Voldskriminalitet i heimen Voldskriminalitet offentlig sted Rusmisbruk, psykososiale påkjenninger, psykisk sykdom Rusmisbruk rasisme, psykisk sykdom / ustabilitet Psykisk eller fysisk skade på mennesker ustabile familieforhold Psykisk eller fysisk skade på mennesker Kritisk Meget Psykisk helsevern, familierådgivning osv. Kontroll og sikring av anlegg, Vakthold / organisering av rømningsveier. Øvelser, skjenkebestemmelser og kontroll Respons tid og fra politi og barnevernstjeneste. Beredskapshjem. Omsorg i nærmiljøet / sosiale nettverk. Beredskap 1. hjelpskompetanse hos arr. Tilstrekkelig vakthold og rutiner Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 16 av 18

17 Barn kommer bort fra barnehage / skole Barn kommer bort fra skoletur / Ekskursjon Dement kommer bort fra institusjon Trafikkulykke ved skole / barnehage Manglende tilsyn, svikt i rutiner. Manglende tilsyn, svikt i rutiner. Manglende tilsyn, svikt i rutiner. Manglende sikring / Manglende gang / sykkelsti / fotgjengerovergang Viltpåkjørsler Vilt ferdes på / over vei. Skader, traumer, drukning Skader, traumer, drukning Skader, traumer, drukning Skade på barn Skade på vilt og / eller personell / kjøretøy / materiell Kritisk hetsgrad hetsreduserende Egen Personellrutiner, opplæring av voksne og barn Egen Personellrutiner, opplæring av voksne og barn Egen Personellrutiner, opplæring av voksne og barn Trafikksikkerhets plan med tilhørende fartsgrenser fartsdumper m.v. Gode rutiner / tilsyn av barn Skogrydding ved vei. Gjerder på særlig utsatte steder. Beskatning av hjortestamme Varslingsplan, rutiner for søk kriseteam - traumer, Varslingsplan, rutiner for søk kriseteam - traumer, Varslingsplan, rutiner for søk kriseteam - traumer, Beredskapsplan ved ulykke. Varslingssystem / informasjon om ved påkjørsel (113) Fallviltorganis. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 17 av 18

18 Forgiftning av produkter næringsmiddelindustri Terror Menneskelig svikt Systemfeil / feil i anlegg (Bakteriell og kjemisk) Sykdom / død på mennesker. Erstatningskr av for næring hetsgrad hetsreduserende Egne kontrollrutiner / IK-rutiner / HMS-plan Kompetanse i bedrift. Varsling og tilbakekalling av produkter. Rengjøring / desinfisering av anlegg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 18 av 18

REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2011 Kommune Vedtatt i Kommunestyret 07.09. 2011, Sak 11/63 REVIDERING AV OVERORDNA RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mandat for gjennomføring av revidering av ROS-analysen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012 Nordre Land kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse 2012 ««På tynn is er alle like sterke» Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Land kommune 2012 Side 1 Innledning Risiko er noe vi må leve med hver dag,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1. Hensikt side 3 1.2. Risiko og sårbarhetsanalyse kort innføring side 3 1.3. Arbeidet med analysen side 3 1.4. Prioritering av hendelser med størst risiko side 3 2.

Detaljer

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15)

ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) ROS 2014 - HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (vedtatt i kommunestyresak 1/15) 1 Innledning I sivilbeskyttelsesloven er kommunene pålagt en generell beredskapsplikt. Som grunnlag for dette sier lovens

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune

Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune 1. utgave (behandlet politisk feb. 2014) 1 INNHOLD 1. Om ROS-analysen s. 3 1.1. Formål med «Helhetlig ROS-analyse for Verdal kommune» s. 3 1.2. Kjennetegn helhetlig

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 28.10.2013 K-069/13 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet 8 4. Målsetting 10 5.

Detaljer

INNLEDNING 2 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER 4 ÅRSAKER OG SANNSYNLIGHET 5. Definisjoner 5. Årsaker til uønskede hendelser 6. Forebyggende tiltak 7

INNLEDNING 2 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER 4 ÅRSAKER OG SANNSYNLIGHET 5. Definisjoner 5. Årsaker til uønskede hendelser 6. Forebyggende tiltak 7 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 2007. INNLEDNING 2 KARTLEGGING AV UØNSKEDE HENDELSER 4 ÅRSAKER OG SANNSYNLIGHET 5 Definisjoner 5 Årsaker til uønskede hendelser 6 Forebyggende tiltak 7 Beskrivelse av sannsynlighet

Detaljer

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå.

Risikobilde Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og prioriteringer på overordnet nivå. Overordnet ROSanalyse for Tana kommune 2015-2020 ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana kommune.

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Hadeland 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS-analyse Hadeland 16.04.12 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Farsund kommune Flekkefjord kommune Hægebostad kommune Kvinesdal kommune Lyngdal kommune Sirdal kommune 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer Innholdsfortegnelse

Detaljer

ROS Lister. Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012. Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. ROS Lister - side 1

ROS Lister. Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012. Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. ROS Lister - side 1 ROS Lister Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS Lister - side 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Sammendrag 5 3 Organisering av arbeidet

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Høringsforslag. Forslag til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017. Oppland Fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland

Høringsforslag. Forslag til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017. Oppland Fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland Oppland Fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland Forslag til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017 Risiko og sårbarhetsanalyse (Fylkes- ROS) for Oppland fylke Høringsforslag

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013

Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013 Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Vedtatt av Oppland fylkesting 9. desember 2009 Side 2 Hovedoversikt: 1. SAMMENDRAG... 7 2. MÅL FOR

Detaljer

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar?

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? 2014 ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? Rapporten er et resultat av et spleiselag og dugnadsinnsats i begge Trøndelagsfylkene. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Fylkesmennene,

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013

Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 www.pwc.no Eidsvoll kommune Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, juni 2013 27. juni 2013, oppdatert 4. november 2013 Side 1 av 33 Eidsvoll kommune v / Tore Ulsund, Beredskapsansvarlig Oslo, 27. juni

Detaljer

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Foto: NVE Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 04 07 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Innhold Forord Sammendrag. Innledning...8.. Organisering av arbeidet med revisjon av planen...

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015 Vedtatt i bystyret 26. mars 2015 Foto: Nils Skumsvoll, Varden Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse DEL 1 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON... 4 DEL 2 INTRODUKSJON

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Havnestyret Møtedato: 20.11.2014 Møtested: Møterom

Detaljer