Innhold. Innhold 2 Bakgrunn for arbeidet 3 Organisering av arbeidet 4 Målsetting 4 Rullering 5 Gjennomføring av arbeidet 5 ROS Analyse (Matrise) 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innhold 2 Bakgrunn for arbeidet 3 Organisering av arbeidet 4 Målsetting 4 Rullering 5 Gjennomføring av arbeidet 5 ROS Analyse (Matrise) 7"

Transkript

1

2 Innhold Innhold 2 Bakgrunn for arbeidet 3 Organisering av arbeidet 4 Målsetting 4 Rullering 5 Gjennomføring av arbeidet 5 ROS Analyse (Matrise) 7 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 2 av 18

3 Bakgrunn for arbeidet Målsettingen med arbeidet med Risiko og sårbarhetsanalyser ROS-analyser har siden midten på 1990 tallet vært å være føre var, i både offentlig og privat sektor for å være bedre i stand til å forebygge uønskede hendelser samt takle disse hvis det likevel oppstår situasjoner ut over de ordinære hendelsene i dagliglivet. I Norge er arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap bygd opp rundt tre prinsipp. Disse er beskrevet slik i St.meld.nr 22 om Samfunnssikkerhet: Ansvarsprinsippet innebærer at den etat som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, også har ansvaret for å håndtere ekstraordinære hendelser på området. Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man operer med til daglig skal være mest mulig lik den organisasjonen man har under kriser. Nærhetsprinsippet innebærer at kriser organisatorisk skal håndteres på et lavest mulig nivå. Ut fra disse prinsippene er kommunene og regionale statlige fagetater sentrale i håndteringen av krise og i arbeidet med å forebygge uønskede hendelser. De skal forebygge gjennom godt planverk, kvalitetssikringssystem og oppfølgingsrutiner for sitt ansvarsområde. Når det gjelder krisehåndtering er det politiet som har den overordnede ledelsen ved hendelser der liv og helse er truet. Kommune skal på sin side hjelpe til med for eksempel evakuering, innkvartering og forpleining. De har også ansvar for opprydning og oppfølging i etterkant av en krise innenfor sitt geografiske område. Fylkesmannen spiller en viktig rolle som pådriver og rettleder for et systematisk og samordnet samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i fylket, både på regionalt og lokalt plan. Ved en krise kan fylkesmannen ha rollen som samordner, varslings- og rapporteringsformidler, bistandsyter og bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter. Fylkesberedskapsrådet er Fylkesmannen sitt viktigste samordningsorgan både i det forebyggende arbeidet og i krisehåndteringen. Dette rådet er sammensatt av Politiet, Forsvaret, Sivilforsvaret, helseforetakene og andre fagetater som har viktige beredskapsoppgaver i fylket. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 3 av 18

4 Slik gjør vi det Organisering av arbeidet Arbeidet med ROS analyse for Hitra kommune ble gjennomført i samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/ Svein H. Buaas, som hadde rolle som prosessveileder i arbeidet. Selve analysen ble gjennomført på følgende måte: Framdrift Tekst Ansvarlig Arbeidsgr. Rådmann Hva er ROS v/fylkesmannen Fylkesmannen Fylkesmannen har ansvaret for gjennomføring av 1 X Kartlegging av uønskede hendelser - gruppearbeid v/ S. H. Buaas dagen Reinskriving og systematisering (Gruppering) Rådmann v/ 2 Beredsk. avns. X Vurdering av het og konsekvenser Rådmann v/ 3 Beredsk. avns. X Dugnadsdag med gjennomgang og ferdigstillelse av plan Fylkesmannen Fylkesmannen har ansvaret for gjennom- føring av 4 X v/ S. H. Buaas dagen Ferdigstillelse av plan, og produsering av saksframlegg Rådmann X 5 6 for politisk behandling. Framlegging for politisk behandling Rådmann og Ordfører Målsetting Hitra kommune har formulert målsettinger i vedtatt kommuneplan slik: 4.3 Hitra vil at kommunen skal framstå som en trygg og sikker kommune med hensyn til sentrale samfunnsfunksjoner, vern av liv og helse, og forebygging av ulykker og katastrofer. X Til kommunestyret som en del av kommuneplan / kommuneplanens arealdel Sentrale samfunnsfunksjoner som samferdsel, vann- og elektrisitetsforsyning, tilførsel av næringsmidler og miljøforurensning skal kartlegges og sikres slik at befolkningens liv og helse ikke kommer i fare Kommunens er skal videreutvikles og understøttes med risiko- og sårbarhetsanalyser. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 4 av 18

5 Rullering Risiko- og sårbarhetsanalysen skal rulleres / oppdateres minimum en gang pr. 4. år (En gang i kommunestyreperioden). Gjennomføring av arbeidet Arbeidsgruppen ble sammensatt av en gruppe kreative pessimister. Gruppen hadde medlemmer fra næringsliv, utrykningstjenester (brann og politi) og representanter fra kommunen (tjenesteproduksjon, plan, administrativ ledelse og politikere). Arbeidsgruppa hadde to møter. Gruppa fikk en innføring i arbeidet av prosessveileder Buaas fra Fylkesmannen. Deretter hadde gruppa en økt der uønskede hendelser i vårt område ble identifisert. Rådmannen v/ beredskapsansvarlig katalogiserte deretter hendelsene og laget matrisen som utgjør vår analyse. Matrisen ble sjekket ut i nytt møte i arbeidsgruppa. I arbeidet ble oversikt over risikograder benyttet. Skjemaene som ble benyttet se neste side Risiko framkommer når man sammenstiller het og konsekvens: het x Konsekvens = RISIKO Figuren under viser graden av risiko når het og konsekvens for en uønsket hendelse sammenstilles. Meget Lite En viss fare Kritisk Matrisen på de følgende sidene viser oversikt og vurderinger for Hitra kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 5 av 18

6 KONSEKVENS: Ufarlig Ingen/små personskader Ingen skader på miljø Kostnad inntil kr ,- En viss fare førstehjelps/behandling Ubetydelige miljøskader Kostnad inntil kr ,- Kritisk Sykehusopphold Miljøskader som krever Kostnad inntil kr ,- Langt sykehusopphold/invaliditet Omfattende og langvarig miljøskade Kostnad inntil kr ,- Død Varig skade på miljøet Kostnad over kr ,- SANNSYNLIGHET Lite enn en gang hvert 50. år Mellom en gang hvert 10. år og engang hvert 50. år Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år Meget En gang hvert år Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 6 av 18

7 Ulykker til sjøs - personskader (Hurtigbåt, hurtigrute, og lignende) Ulykker til sjøs - personskader Fisketurisme og fritidsbåter Charter-trafikk Ekstremvær, klimaendringer (Vind bølger tåke osv.) Maskinhavari, Navigasjonsfeil Menneskelig feil Ekstremvær, klimaendringer (Vind bølger tåke osv.) Dårlig sjøvett Dårlige båter Utslipp til sjø Personskader Dødsfall Personskader Dødsfall Meget ROS Analyse (Matrise) hetsgrad hetsreduserende Videreutvikling av ny teknologi Gode værdata. (Kommunen som pådriver) Beredskapsplaner for næring. Opplæring / felles regelverk Sertifisering Merking / sjøkart Gode værdata Kommunens / kriseplan. Utslippshåndtering Kommunens / kriseplan. Kriseplan i næring Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken Ulykker til sjøs - utslipp (Tankskip, godstrafikk, og lignende.) Ekstremvær, klimaendringer (Vind bølger tåke osv.) Maskinhavari, Navigasjonsfeil Store utslipp til sjø miljø Store konsekvenser for havbruk, skade / omdømme -> Merking av farled Videreutvikling av ny teknologi Gode værdata. (Kommunen som pådriver) Kommunens / kriseplan. Utslippshåndtering (Nasjonal utfordring) Beskytte havbruksanlegg, samarbeid med næringa. Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken. Kommunen som talsmann for næringa. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 7 av 18

8 Ulykke til sjøs Skade / utslipp fra olje- / gassinstallasjon Ulykke til sjøs Skade på / utslipp fra havbruksanlegg/ rømming av laks Ekstremvær, klimaendringer (Vind bølger tåke osv.) Ekstremvær, klimaendringer (Vind bølger tåke osv.) Påkjørsel / Uhell ved arbeid på anlegg Stormflo Ekstremvær / Klimaendringer Skade ved lynnedslag Ekstremvær tordenvær Store utslipp til sjø miljø Store konsekvenser for havbruk, skade / omdømme Rømming av laks til sjø. Tap for næring Vanninn - trenging, Skader på hus, brygger, anlegg Brann i bygning eller terreng, Bortfall av el. og telefon -> Kritisk En viss fare hetsgrad hetsreduserende Merking av farled Videreutvikling av ny teknologi Gode værdata. (Kommunen som pådriver) Bedre mærer / utstyr. Rutiner og planer i næringa. Merking av anlegg / mærer Kontroll av merking Lokalisering / plassering. Sikringa av anlegg (Krav) Værvarsling Overspenningsvern og lignende Kommunens / kriseplan. Utslippshåndtering (Nasjonal utfordring) Beskytte havbruksanlegg, samarbeid med næringa. Næringas egen / kriseplan. Eieransvar Brannberedskap Eieransvar Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken. Kommunen som talsmann for næringa. Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken. Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken. Konsekvens er avhengig av omfang og omstendigheter (eks. vær) rundt ulykken. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 8 av 18

9 Lyng- og skogbrann Brann i institusjon Brann i forsamlingslokale (Idr.hall / fors.hus og lignende.) Brann i bolig eller boligkompleks Brann i industri (Næringsiddel - industri, skipsverft og lignende) Tordenvær, Ildspåsettelse, (Bråtebrann) Kortslutning Ildspåsettelse, Feil på el. Anlegg, Bruk av åpen ild - uforsiktighet osv. Feil på el. anlegg, ildspåsettelse, uaktsomhet Bruk av åpen ild - uforsiktighet osv. Ildspåsettelse, Feil på el. anlegg Bruk av åpen ild - uforsiktighet osv.. Ildspåsettelse, Feil på el. anlegg osv. Ødeleggelse på skog og bygninger Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom Kritisk -> katastrofalt Meget Meget Rutiner knyttet til tilsyn av bygg og anlegg. Øvelser / forebygging. Rutiner knyttet til tilsyn av bygg og anlegg, vakthold. Rutiner knyttet til tilsyn av bygg og anlegg. Holdningsskapende arbeid Internkontroll i bedriften Rutiner knyttet til tilsyn av bygg og anlegg. hetsgrad hetsreduserende Holdningsskapende arbeid, brannvern, forbud mot bråtebrann (Eksisterer) Brannberedskap Lokale ressurser (FiG / HV, frivillige og lignende) Kommunal / kriseplan, Brannvarslingsanlegg, Planer for evakuering. Øvelser Kommunal / kriseplan, Brannvarslingsanlegg, Kommunal / kriseplan, Brannvarslingsanlegg, Øvelser. Bedriftens kriseplan Varslingsplan ved utleie (Skoler, barnehager og kirker) Holdningsskapende arbeid blant barn og unge Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 9 av 18

10 Brann i tunnel - herunder ulykke med godstrafikk Brann som følge av godstrafikk i sentrumsområde / tettbygd område (Også ved skole / barnehage eller lignende) Feil på el. anlegg, bilulykke osv. Bilulykke / feil på kjøretøy Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom / hetsgrad hetsreduserende Rutiner knyttet til kontroll / tilsyn av anlegg, Informasjon, hastighetsreduksjon Rutiner knyttet til kontroll av kjøretøy, Hastighetsreduksjon Kommunal / kriseplan, Brannvarslingsanlegg, Øvelser Rutiner for stenging. Alternativ ferdselsrute / omkjøring Kommunal / kriseplan, Rutiner for stenging og evakuering. Øvelser. Eneste alternative rute i dag er via Forsnes ved etablering av midlertidig ferge. Krav om beredskapsfergeleie som må være operativt innen 24 timer. Utslipp til drikkvannskilde som følge av godstrafikk / annen trafikk Bilulykke / feil på kjøretøy Personskader, invaliditet, død. Skade på eiendom Rutiner knyttet til kontroll av kjøretøy, sikring ved drikkevannskilde Hastighetsred. ved dr. kilde Stenging av drikkevannskilde, varslingsrutiner, prøvetaking m.v. I samarbeid med kommunelege og mattilsynet. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 10 av 18

11 Utslipp av kjemikalier / drivstoff fra fiskeforedling og industri / annen næringsvirksomhet Utslipp av ensilasje fra fiskeforedling Feil på anlegg, menneskelig feil, ulykke Personskader, invaliditet, død. Skade på miljøet Skade på miljøet - katastrofalt Kritisk hetsgrad hetsreduserende Virksomhetens IK-plan og rutiner, herunder kontroll / tilsyn av anlegg. Utstyr for oppsamling / nøytralisering av utslipp. Varslingsplan Ulykke knyttet til persontransport buss Bortfall av el. kraft. Trafikkulykke, brudd på vegtrafikklov og lignende Brann i el.anlegg, Ekstremvær med anleggsskade Tørke. Sabotasje / Terror. Svikt i kommunikasjon Personskader Dødsfall Oppvarming på institusjon / hus. Drift av helsetj. Bla. IKT utstyr. Svikt i kommunik. Stenging av tunnel (Se brann i T) Sertifisering Sikring av passasjerer (belte) Gode veier og vedlikehold Internkontroll hos eier Alternative føringsveier for kraftleveranser. (Alternative matestasjoner / trafoer) Kommunens / kriseplan. Kriseplan i skole Nødaggregat (Mobilt) Alternativ oppvarming. Rutiner / varsling Evakuering. Alternativ veisamband. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 11 av 18

12 Bortfall av elektronisk kommunikasjon (Data) Brudd på telefoni fast telefon Brudd på telefoni mobil Brudd på nødsamband Ras som stenger riksvei 714 Brudd på vannforsyning Bakterier i vannanlegg / vannforsyning Kjemikalier i vannanlegg Ekstremvær / Linjebrudd, Feil på mast (Fillheia Kopparen Fonna Ramnfjellet osv.) Sabotasje, strømstans. Ekstremvær / Spregningsulykke / Naturlig geologisk prosess. Anleggsarbeid, Dårlige rør / anlegg / Langvarig tørke Sabotasje / Terror Dårlige rør / anlegg / Langvarig tørke Sabotasje / Terror Tafikkulykke / annen ulykke Sabotasje / Svikt i med. utstyr, begrenset betalingsform Bortfall av databaser, informasjonskanaler. Fare for liv og helse Personskade, invaliditet, død, Skade på eiendom, Framkommelighet Næringsm.- industri stopper, Drift av institusjoner påvirk. kritisk - katastrofalt / Meget hetsgrad hetsreduserende Internkontroll hos eier. (Test / øvelser) Tilsyn og kontroll fra myndighet. Rassikring, omlegging av vei, tunnel, Alternative føringsveier, IKrutiner. Varslingssystem. Godt kartlagt VA anlegg. Overvåking og sikring Alternative føringsveier (Redundanse) for å unngå bortfall av kommunikasjon Skilting, varsling, stenging, er.ref. også ny fergeforbindelse Hitra Aure beredskapsfergeleie Alternative føringsveier, Lapping, Teknisk vakt, beredskap. Mobil vanntank. Vurderes kritisk ift. både liv og helse og næringliv. Strekningen Bustlisundet er den mest rasutsatte veistrekningen i Sør-Tr.lag og den 2. mest rasutsatte strekning i Midt-Norge. Avhengig av omfang. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 12 av 18

13 Redusert framkommelighet som følge av stort snøfall Pålegg / kvalitetskrav i vannforsyning Smittsomme sykdommer (Epidemi / pandemier) Smittsomme sykdommer (Epidemi / pandemier) Institusjon (Skole / Bhg / Helseinst.) Smittsomme sykdommer Husdyr (Skrapesyke, fugleinfluensa, ILA, og lignende) Ekstremvær stort snøfall Nytt regelverk (EU-direktiv / Nasjonale eller lokale krav) Bakterier / virus i næringsmidler (Vann mat og lignende) Terror / Sabotasje Smittsom sykdom ved folkeansamling Smitte gjennom levende dyr og mennesker Smitte via import. Smitte via fôr Redusert framkommelighet til sentrale anlegg som vannforsyning, teleinst. o.l. Stopp i produksjon i næringsm. industri. Sykdom / død. Press på helsetjeneste. Mangel på helsepersoner Sykdom (død) Sykdom og massiv død på husdyr og laks. En viss fare hetsgrad hetsreduserende Tilstrekkelig, fleksibel brøyteberedkskap Utbygging av tilstrekkelig vannforsyning IK i næringsmiddelindustri / vannforsyning. Importkontroll Hygieniske Holdningsskapende. Hygieniske, Vaksiner IK-rutiner i næring. Kontroll og tilsyn, Gode levevilkår for dyr. Miljøkontroll Ta i bruk beltekjøretøy eller lignende for å nå installasjner Utbygging av tilstrekkelig vannforsyning Smittevernsplan Antivirale midler, Lege / helsepersonell / sykehus Legekonsultasjon, Sykehus, Informasjon om Nødslakting, destruering, isolering av anlegg / buskap. Desinfisering Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 13 av 18

14 Smittsomme sykdommer Ville dyr (Hjort, fugl, med mer) Flått (Borelia og lignende) Smittsomme sykdommer Oppdrettsfisk (Laks, ørret) Utflagging av bedrifter Eksportbegrensninger Flått. Fortetting av hjorte-, elg- og rådyrstammer Sykdom og død på vilt, kadaver med smittefare. Smitte via sjø / fra mennesker / fôr / båter etc. Dårlig inntjening, konkurranse, rammevilkår Internasjonale sanksjoner Tap for bedrift Bortfall av hjørnestens - bedrift Økt omfang av flått Redusert omdømme / Innskrenking av bevegelsesfrihet. Tap i reiselivsnæringa. Arbeidsledighet, fralyttng, inntektstap kommun. Tap for berift. Bortfall av hjørnetensbedrift Arbeidsled. Fraflytting En viss fare En viss fare Kritisk til katastrofalt hetsgrad hetsreduserende Beskatning, god viltforvaltning Informasjon. Skogrydding. Fokus på opprettholdelse av kulturlandskap Etablering av turveinett. IK-rutiner i næring. Kontroll og tilsyn, Gode levevilkår for dyr. (Vet. best) Arealplanlegging Miljøkontroll Legge til rette for gode rammevilkår for næring Varslingsrutine, avskyting av syke dyr, Desruksjon av dyr Informasjon om hvordan man forholder seg / symptomer. Kompetent 1. linjetjeneste (lege osv.) Vaksinering Slakting og destruksjon. Desinfisering av anlegg Etablering av nye arbeidsplasser. Omstillingsmidler Avhengig av omfang og hvilken sykdom som inntreffer. Avhengig av omfang Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 14 av 18

15 Finansiell krise Svingninger i verdensøkonomien hetsgrad hetsreduserende Smittsomme sykdommer Fugleinfluensa Festivalulykke (Brann - Trengsel - Vold / slossing) Terror i forbindelse med institusjon (Barnehage skole forsamlingslokale mv) Sykdom på fugl / vill fugl Feil på anlegg, ildspåsettelse, Uro / konflikter blant festivaldeltakere, overstadig rusmiddelbruk Terror på bakgrunn av psykisk ubalanse. Terror ifm. kriminalitet Smitte fra villfugl til tam fugl. Tap for næring Skade på mennesker Fysisk og psykisk skade på mennesker / tap av menneskeliv. En viss fare Kritisk Lite Lite Overvåking og varsling. Holde tam fugl innendørs. Smittebegr. Kontroll og sikring av anlegg, Vakthold / organisering av rømningsveier. Øvelser, skjenkebestemmelser og kontroll Informasjon og bevisstgjøring. Psykisk helsevern Nedslakting, desinfisering, karantene for anlegg Beredskap 1. hjelpskompetanse hos arr. Tilstrekkelig vakthold og rutiner Beredskaps planer / planverk HK har svært liten grad av slik næring for tida. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 15 av 18

16 Organisert kriminalitet Vinningskriminalitet Innslag av organiserte omreisende kriminelle Innslag av omreisende eller lokale kriminelle Tap av verdier for private / næring / offentlige Kritisk Meget hetsgrad hetsreduserende Sikring av verdier / alarmer og lignende. Informasjon Forsikringer / Responstid politi / sikkerhetsselskap Voldskriminalitet i heimen Voldskriminalitet offentlig sted Rusmisbruk, psykososiale påkjenninger, psykisk sykdom Rusmisbruk rasisme, psykisk sykdom / ustabilitet Psykisk eller fysisk skade på mennesker ustabile familieforhold Psykisk eller fysisk skade på mennesker Kritisk Meget Psykisk helsevern, familierådgivning osv. Kontroll og sikring av anlegg, Vakthold / organisering av rømningsveier. Øvelser, skjenkebestemmelser og kontroll Respons tid og fra politi og barnevernstjeneste. Beredskapshjem. Omsorg i nærmiljøet / sosiale nettverk. Beredskap 1. hjelpskompetanse hos arr. Tilstrekkelig vakthold og rutiner Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 16 av 18

17 Barn kommer bort fra barnehage / skole Barn kommer bort fra skoletur / Ekskursjon Dement kommer bort fra institusjon Trafikkulykke ved skole / barnehage Manglende tilsyn, svikt i rutiner. Manglende tilsyn, svikt i rutiner. Manglende tilsyn, svikt i rutiner. Manglende sikring / Manglende gang / sykkelsti / fotgjengerovergang Viltpåkjørsler Vilt ferdes på / over vei. Skader, traumer, drukning Skader, traumer, drukning Skader, traumer, drukning Skade på barn Skade på vilt og / eller personell / kjøretøy / materiell Kritisk hetsgrad hetsreduserende Egen Personellrutiner, opplæring av voksne og barn Egen Personellrutiner, opplæring av voksne og barn Egen Personellrutiner, opplæring av voksne og barn Trafikksikkerhets plan med tilhørende fartsgrenser fartsdumper m.v. Gode rutiner / tilsyn av barn Skogrydding ved vei. Gjerder på særlig utsatte steder. Beskatning av hjortestamme Varslingsplan, rutiner for søk kriseteam - traumer, Varslingsplan, rutiner for søk kriseteam - traumer, Varslingsplan, rutiner for søk kriseteam - traumer, Beredskapsplan ved ulykke. Varslingssystem / informasjon om ved påkjørsel (113) Fallviltorganis. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 17 av 18

18 Forgiftning av produkter næringsmiddelindustri Terror Menneskelig svikt Systemfeil / feil i anlegg (Bakteriell og kjemisk) Sykdom / død på mennesker. Erstatningskr av for næring hetsgrad hetsreduserende Egne kontrollrutiner / IK-rutiner / HMS-plan Kompetanse i bedrift. Varsling og tilbakekalling av produkter. Rengjøring / desinfisering av anlegg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2009 Side 18 av 18

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002)

Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet Definisjon av Samfunnssikkerhet i St.meld. nr. 17 (2001-2002) Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov

Detaljer

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli

Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune. Kommunestyremøte Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Samfunnssikerhets- og beredskapsarbeid i Bærum kommune Kommunestyremøte 16.03.2016 Presentasjon av rådmann Erik Kjeldstadli Kommunal beredskapsplikt - hensikt Legge til rette for å utvikle trygge og robuste

Detaljer

Innledning. Bakgrunn for arbeidet

Innledning. Bakgrunn for arbeidet Innledning Vi vet aldri når en uønsket hendelse rammer oss som samfunn, eller hva den uønskede hendelsen består av. Det vi imidlertid kan si med sikkerhet, er at uønskede hendelser vil skje, og at vi som

Detaljer

Innledning. Bakgrunn for arbeidet

Innledning. Bakgrunn for arbeidet lig for analysen: Frøya kommune Dokumenttype: Grunnlag for beredskapsplan og andre ROSanalyser Rulleres hvert.år ESA arkivsaksnummer: 5/79 Vedtatt i kommunestyret Innledning Vi vet aldri når en uønsket

Detaljer

«Kommunen som pådriver og. samordner»

«Kommunen som pådriver og. samordner» «Kommunen som pådriver og samordner» «Kommunen som pådriver og samordner» - Kommunen skal være en samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet på lokalt nivå! «Kommunen som pådriver og samordner»

Detaljer

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid

Beredskapsdagen i Rana kommune Samhandling i krisearbeid Beredskapsdagen i Rana kommune 24.1.2017 Samhandling i krisearbeid Forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid. På bakgrunn av den helhetlige

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 144 X20 &31 Arkivsaksnr.: 15/179

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 144 X20 &31 Arkivsaksnr.: 15/179 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 144 X20 &1 Arkivsaksnr.: 15/179 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Vedtak: Forslag

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt

Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet og beredskap Kommunal beredskapsplikt Elisabeth Danielsen fylkesberedskapssjef Beredskapskonferanse for skole- og barnehageeiere 14. mai 2013 Disposisjon Prinsipper for samfunnssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Bjugn kommunen har flere ROS- analyser som er gjennomført de siste årene, men de er ikke sammenstilt i en helhetlig analyse.

Bjugn kommunen har flere ROS- analyser som er gjennomført de siste årene, men de er ikke sammenstilt i en helhetlig analyse. 1.Helhetlig Ros Bjugn kommune 1.1Sammendrag Risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig ROS-analyse for Bjugn kommune inneholder en gjennomgang av alvorlige kriser og ulykker som kan ramme Bjugnsamfunnet. Analysen

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HADSEL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2009 Ansvarlig for kvalitetssikring av dette dokument er rådmannen v/beredskapsansvarlig. Dersom revisjon medfører endring i dokumentet skal dokumentet

Detaljer

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv

Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Lokalt beredskapsarbeid fra et nasjonalt perspektiv Kommunens samordningsrolle og kommunal beredskapsplikt Gunnbjørg Kindem 23. oktober 2014 Lokalt beredskapsarbeid - og kommunal beredskapsplikt Skape

Detaljer

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger

OMRÅDER. ROS analyser sammenhenger OMRÅDER Lov om kommunal beredskapsplikt 25.6.2010 Forskrift til loven datert 22.08.2011 Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt februar 2012 NOU 2006:6 Plan og bygningsloven 01.07.2010 ROS analyser

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho?

Helhetlig ROS-analyse. Dønna kommune. Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? E E Dom: P5004980 (151765-3) n' ANALYSE El. VVVV ÅTT ~ HELHETLIGE ROS» Vedtatt av kommunestyret 19.06.2012, sak 67/12 W DøNNA KOMMUNE Sentraladministrasjonen k_snr-= IS! Ho? ~ '6 Mouélt Helhetlig ROS-analyse

Detaljer

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven

Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven Oppsummeringsrapport helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse sivilbeskyttelsesloven 1. INNLEDNING... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Lov- og forskriftskrav... 4 2. PROSESS OG METODE... 4 2.1

Detaljer

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alstahaug kommune Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Helhetlig ROS gir: Oversikt over risiko-

Detaljer

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier

Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Beredskapsplan ( 15/ 4) krav og kriterier Loven gjelder for alle et avvik i Finnmark bør også være et avvik i Vestfold Men kommunenes størrelse forskjellig med henblikk på befolkning og virksomhet ulike

Detaljer

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET.

SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. SAMFUNNSSIKKERHET - ANSVAR OG OPPGAVER PÅ REGIONALT OG KOMMUNALT NIVÅ. FOKUS PÅ NOEN FORVENTNINGER OG MULIGHETER TIL SAMHANDLING MED LANDBRUKET. Dag Auby Hagen Fylkesberedskapssjef Telefon: 370 17522 og

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre

-Ein tydeleg medspelar. Beredskapsprosjektet. Status og veien videre -Ein tydeleg medspelar Beredskapsprosjektet Status og veien videre Prosessen Regelverk med betydning for risikoanalyser og beredskapsløsninger Arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk arbeid med helse,

Detaljer

Oppfølgingsplan ROS Agder,

Oppfølgingsplan ROS Agder, Foto: Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt, Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt, Anders Martinsen- Agder Energi, Aust-Agder sivilforsvarsdistrikt. Oppfølgingsplan ROS Agder, 2017-2020 Per 12. desember 2016 1

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune

UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune UTKAST TIL PLAN FOR Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid i Tana kommune I hht forskrift om kommunal beredskapsplikt 3 skal kommunen a. utarbeide langsiktig mål, strategier, prioriteringer og plan

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Beredskapsarbeid i Malvik kommune

Beredskapsarbeid i Malvik kommune i kommune BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune bestilte i sak 33/16 en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeid i kommunen. Kontrollutvalget ba samtidig om å få forslag til prosjektskisse på sitt møte den

Detaljer

Kommuneoverlegene, 5. juni 2014

Kommuneoverlegene, 5. juni 2014 Kommuneoverlegene, 5. juni 2014 Agenda Del I - Beredskap Oversikt over risiko Samordne ved hendelser Veiledning og tilsyn Øvelser Innsigelser iht PBL Del II Vergemål Grunnlag Erfaringer Del I - Beredskap

Detaljer

Saksbehandler: Erik Brun-Pedersen Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 05/ Dato:

Saksbehandler: Erik Brun-Pedersen Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erik Brun-Pedersen Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 05/00564-002 Dato: 23.02.05 STATUS - KOMMUNENS BEREDSKAPSARBEID INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling: Bystyret

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner

Logo XX kommune. Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Logo XX kommune Delavtale d1) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om omforente beredskapsplaner Revidert juli 2015 1. Parter Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset

Detaljer

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15 Oppfølgingsplan 2015-2015- FylkesROS Nordland Høringsutkast Sist oppdatert: 01.06.15 Behandling Dato Utkast diskutert i fylkesberedskapsrådet 19.05.15 Revidert utkast sendt på høring, frist 15.09.15 Handlingsplanen

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

Sørfold kommune 2013

Sørfold kommune 2013 Helhetlig ROS-analyse m/oppfølgingsplan for Sørfold kommune 2013 Vedtatt av kommunestyret 5.2.2013 INNHOLD 1. INNLEDNING 1.1 Sammendrag 1.2 Bakgrunn 1.3 Lov- og forskriftskrav 1.4 Målsetning 1.5 Kjennetegn

Detaljer

Oppfølgingsplan FylkesROS Nordland Sist oppdatert:

Oppfølgingsplan FylkesROS Nordland Sist oppdatert: Oppfølgingsplan 2015-2015- FylkesROS Nordland Sist oppdatert: 15.10.15 Behandling Dato Utkast diskutert i fylkesberedskapsrådet 19.05.15 Revidert utkast sendt på høring, frist 15.09.15 01.06.15 Handlingsplanen

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Strand kommune 28. april 2014 Tidsrom for tilsynet: 2014 Kommunens adresse: Strand kommune, postboks 115, 4126 Strand Kontaktperson i kommunen: Asgeir

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 2017 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke Vedtatt i fylkesutvalget i møte 09.06.2015, sak 58/15 Foto: NVE Innhold 1.

Detaljer

Samfunnssikkerhet i veileder for knutepunktutvikling

Samfunnssikkerhet i veileder for knutepunktutvikling Samfunnssikkerhet i veileder for knutepunktutvikling Frank Væting, Jernbaneverket Beredskapskoordinatorsamling i Aust- og Vest-Agder Bakgrunn og oppdrag Brev av 4. februar 2016 fra SD til VD: Bestilling

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

Beredskapsetaten. Beredskap i Oslo kommune

Beredskapsetaten. Beredskap i Oslo kommune Beredskapsetaten Beredskap i Oslo kommune Agenda Beredskapsetatens rolle i Oslo kommune Utviklingstrekk og føringer for det kommunale beredskapsarbeidet Oslo kommunes beredskapssystem NKS bidrag og rolle

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 Strategisk plan Regionrådet v/rune Jørgensen Orientering fra Tynset frivilligsentral v/gudrun Bakken

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt

Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt Helhetlig ROS i kommunal beredskapsplikt Samfunnssikkerhet i Nord-Trøndelag, Snåsa, 21. august 2013 1 Dette kommer jeg innom Bakgrunn og formål for kommunal beredskapsplikt Om helhetlig ROS Hvordan komme

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan

Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe:2013/8643-1 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Helhetlig risiko -og sårbarhetsanalyse og oppfølgingsplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse

PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE. Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE OG TILTAKSLISTE Vedlegg til Verran kommune sin overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse PRODUKTMATRISE 1 Ufarlig 2 En viss fare 3 Kritisk 4 Farlig 5 Katastrofal Produkt 5 Meget sannsynlig

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Samfunnsmedisinsk beredskap

Samfunnsmedisinsk beredskap Samfunnsmedisinsk beredskap v/svein Hindal Norsk samfunnsmedisinsk forening Årsmøtekurs 24. aug. 2010 Disposisjon Begreper Flere nivåer Hvilke kriser og hendelser? Forebyggende og forberedende tiltak Kommunenes

Detaljer

Den kommunale beredskapenfungerer

Den kommunale beredskapenfungerer Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Den kommunale beredskapenfungerer den? Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar Fylkesmannen skal Beredskapsinstruksen samordne samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i fylket

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) kommune XX kommune Delavtale om omforente beredskapsplaner mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert desember 2016 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 November 2016

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

Detaljregulering, Tåjebukta, Håøya, Frogn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljregulering, Tåjebukta, Håøya, Frogn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering, Tåjebukta, Håøya, Frogn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Sammendrag Analysen har avdekket følgende forhold/hendelser: Grønn kategori (trenger ikke særskilte tiltak i plankart eller

Detaljer

Varslet fjellskred i Åkneset. Åkneskonferansen 2015 Geiranger 26. og 27. aug Knut Torget, DSB

Varslet fjellskred i Åkneset. Åkneskonferansen 2015 Geiranger 26. og 27. aug Knut Torget, DSB Varslet fjellskred i Åkneset Åkneskonferansen 2015 Geiranger 26. og 27. aug Knut Torget, DSB Kategori Risikoområder Scenarioer Naturhendelser Store ulykker Tilsiktede hendelser 1. Ekstremvær Et trygt og

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016

BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN. for Svelvik kommune JULI 2016 BEREDSKAPSPLAN MILJØRETTET HELSEVERN for Svelvik kommune JULI 2016 1 2 Innhold 1. Målsetting... 3 2. Styrende dokumenter... 3 3. Ansvar og organisering av miljørettet helsevern... 3 4. Skadeforebyggende

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen Presentasjon av veileder Seniorrådgiver Karen Lie 02.09.2014 Endelig! Vi har fått Sivilbeskyttelsesloven

Detaljer

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15

ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 ROS-ANALYSE GULLIKSBAKKEN 11 OG 13, DETALJREGULERING. 2014.09.15 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren

Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren Avdelingsdirektør Matias Nissen-Meyer, Barnehageavdelingen, KD 23. november 2016 Nasjonale føringer for beredskap i

Detaljer

Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid

Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid Fredrikstad kommune Styringsdokument for kommunens beredskapsarbeid Vedtatt av Bystyret 15.09.2016, sak 83/16 Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Bystyret 2016-09-15 2020-09-15

Detaljer

BESKRIVELSE AV METODE

BESKRIVELSE AV METODE Side 1 7 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal

Detaljer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer

Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Nasjonalt risikobilde nye utfordringer Avdelingsleder Erik Thomassen ESRA-seminar Endret risikobilde - sårbarhet i transportsektoren Onsdag 8. februar 2012 kl 11:30-15:30 1 Forebygge Redusere sårbarhet

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset I Vestfold helseforetak (SiV HF). Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.d)

Detaljer

Hva gjør vi hvis kommunikasjonen bryter sammen? Cyberangrep på ekom-infrastrukturen konsekvenser og beredskap. Erik Thomassen, DSB

Hva gjør vi hvis kommunikasjonen bryter sammen? Cyberangrep på ekom-infrastrukturen konsekvenser og beredskap. Erik Thomassen, DSB Hva gjør vi hvis kommunikasjonen bryter sammen? Cyberangrep på ekom-infrastrukturen konsekvenser og beredskap Erik Thomassen, DSB Nasjonalt risikobilde : 20 katastrofer som kan ramme det norske samfunnet

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Lund kommune 10. november 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi Kontaktperson i kommunen: Kommunalsjef

Detaljer

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse

Status pr for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Status pr 24.11.2016 for lukking av avvik etter FMBU's tilsyn 2014, samt oppfølging tiltak i egen ROS - analyse Tilsyn fra FMBU mars 2014 Avvik 1 ROS-analyse Analysen tilfredsstiller ikke kravene i sivilbeskyttelsesloven,

Detaljer

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Kommunal beredskapsplanlegging. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunal beredskapsplanlegging Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Kommunelegemøte 1. februar 2017 Grunnprinsipper for krisehåndtering - Ansvarsprinsippet - Likhetsprinsippet - Nærhetsprinsippet - Samvirkeprinsippet

Detaljer

vannverk under en krise (NBVK)

vannverk under en krise (NBVK) Nasjonalt nettverk for bistand til vannverk under en krise (NBVK) Hva er Mattilsynets ønsker for og rolle i en ny sentral beredskapsstøtte for vannverkene? Morten Nicholls 11. Leveringssikkerhet og beredskap

Detaljer

FylkesROS Nordland 2015 m /oppfølgingsplan. Fylkesberedskapsrådet 16. mai 2016 Skagen hotell

FylkesROS Nordland 2015 m /oppfølgingsplan. Fylkesberedskapsrådet 16. mai 2016 Skagen hotell FylkesROS Nordland 2015 m /oppfølgingsplan Fylkesberedskapsrådet 16. mai 2016 Skagen hotell FylkesROS Gjennomført revisjon av 2011-utgaven Færre, men mer konkrete hendelser (scenario) Basert på veileder

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis

Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Plan for helsemessig og sosial beredskap i praksis Foredrag 9. september Plans are nothing; planning is everything Dwight D. Eisenhower Beredskapsprinsippene Ansvar Den som har det daglige har også ansvaret

Detaljer

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar

Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen til beredskapsseminar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Regionalt beredskapsutvalg ønsker velkommen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Selbu kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Selbu kommune Selbu kommune Arkivkode: X20 Arkivsaksnr: 2010/222-27 Saksbehandler: Ingrid Rolseth Holt Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Detaljer

Handlingsplan Fylkes-ROS for Telemark

Handlingsplan Fylkes-ROS for Telemark Handlingsplan 2013-2016 Fylkes-ROS for Telemark «Fylkesmannen skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i fylket, samt ha oversikt over og samordne myndighetenes krav og forventninger til kommunenes samfunnssikkerhets-

Detaljer

KOMMUNENS SYSTEM FOR EVALUERING, REVISJON OG KORRIGERING AV PLANVERK PÅ BEREDSKAPSOMRÅDET Dato: Att: GH

KOMMUNENS SYSTEM FOR EVALUERING, REVISJON OG KORRIGERING AV PLANVERK PÅ BEREDSKAPSOMRÅDET Dato: Att: GH KOMMUNENS SYSTEM FOR EVALUERING, REVISJON OG KORRIGERING AV PLANVERK PÅ BEREDSKAPSOMRÅDET Dato: 07.07.16 Att: GH EVALUERING, REVISJON OG KORRIGERING LØPENDE Svelvik kommune driver løpende forbedringsprosesser

Detaljer

Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune

Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune Overordna rammeverk for handtering av beredskaps- og krisesituasjonar i Møre og Romsdal fylkeskommune Bakgrunn Starta arbeidet hausten 2013 Arbeidsgruppe: Martin Hauge, Inger Johanne Moene, Dagfinn Grønvik,

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: X2 Arkivsaksnr.: 08/754-5 Dato: ORIENTERING OM BEREDSKAPSARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: X2 Arkivsaksnr.: 08/754-5 Dato: ORIENTERING OM BEREDSKAPSARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: X2 Arkivsaksnr.: 08/754-5 Dato: 22.05.2008 ORIENTERING OM BEREDSKAPSARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET OG BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Enhetlighet og felles forståelse. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Enhetlighet og felles forståelse. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Enhetlighet og felles forståelse 1 Enhetlig og felles forståelse En av hensiktene med tilsynsbestemmelsene i kommuneloven er å skape enhetlighet i de statlige tilsynene For oss er det en utfordring å skape

Detaljer

Å planlegge for beredskap

Å planlegge for beredskap Å planlegge for beredskap Skadeforebyggende forum 20. april 2016 Cecilie Daae direktør DSB 20. april 2016 Foto: Johnér Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Kompetent Resultat Lagånd Tillit Nysgjerrig

Detaljer

Fagdag smittevern og beredskap

Fagdag smittevern og beredskap Buen Kulturhus Mandal 20. mars 2013 Kommunal beredskapsplikt Risiko og sårbarhetsanalyse Overordnet beredskapsplan Øvelse smitte CIM Fylkesmannens hovedoppgaver på beredskapsfeltet. - Oversikt forebygging

Detaljer

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE

HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAPSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter

Detaljer

1. Fylkestinget vedtar Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark. - Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark.

1. Fylkestinget vedtar Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark. - Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark. Saknr. 12/4157-27 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi?

Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi? Er Norge forberedt på stort personellfravær ved en pandemi? Underdirektør Carl Gamlem Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Hva er en pandemi? En

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 020-2012 ORIENTERINGSSAK - REGIONAL BEREDSKAPSPLAN Forslag til vedtak: 1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til

Detaljer

Trygg bruk av gass. Gasskonferansen mars 25, Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB

Trygg bruk av gass. Gasskonferansen mars 25, Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB Trygg bruk av gass Gasskonferansen 2015 Torill F Tandberg Avdelingsdirektør, DSB mars 25, 2015 Om DSB DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Direktoratet skal være pådriver i arbeidet

Detaljer

Sandnes kommune - nettverk for samfunnssikkerhet og beredskap 10. juni Bodil Sivertsen

Sandnes kommune - nettverk for samfunnssikkerhet og beredskap 10. juni Bodil Sivertsen Sandnes kommune - nettverk for samfunnssikkerhet og beredskap 10. juni 2015 Bodil Sivertsen Status: Tempo og trøkk God kvalitet på tjenester Kapasitetsutfordringer Fornøyde brukere Dyktige fagfolk med

Detaljer

Beredskap. Kommunal beredskap ved pandemi. Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner

Beredskap. Kommunal beredskap ved pandemi. Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner Beredskap Kommunal beredskap ved pandemi Definisjon av minimum for samfunnsviktige funksjoner Case Fra pandemien høsten 2009 Du er kommunelege i liten kommune (6000) Første del-leveranse med vaksine (500

Detaljer

ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14. Bakgrunn. Hva er en ROS-analyse? Utfylling av skjema. Utfylling av tabell

ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14. Bakgrunn. Hva er en ROS-analyse? Utfylling av skjema. Utfylling av tabell Side 1 av 8 ROS ANALYSE NORDBYVEIEN 122, 1400 SKI 26.05.2014 REV: 9.08.14 Bakgrunn I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse

Detaljer

Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet. Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017

Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet. Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017 Organisering av beredskapen- DSB som samordningsmyndighet Elisabeth Longva, Avdelingsdirektør DSB 25. April 2017 DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) Samordningsansvar på nasjonalt nivå

Detaljer