Forsidefoto: Stock Exchng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsidefoto: Stock Exchng"

Transkript

1

2 Forsidefoto: Stock Exchng

3 Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten Innledning Hvordan er beredskaps-arbeidet ivaretatt? Overordnende planer og rutiner Hvordan er fullmakter fordelt i krisesituasjoner? Systemer for varsling Hvordan er samarbeidet med andre instanser? Hvilke øvelser avholdes og hvordan lærer fylkeskommunen av øvelsene? Hvilke forbedringsmuligheter er det i beredskapsarbeidet? Vedlegg ROGALAND FYLKESKOMMUNE

4 Hovedbudskap. Fylkeskommunen har ikke beredskapsplikt slik som kommunene, men ut fra arbeidet som er lagt ned fra sentralt hold er det åpenbart at man har ambisjoner om å ha en velfungerende beredskapsorganisering. Hovedinntrykket er at beredskapsarbeidet er godt ivaretatt på plannivå. Mange av planene er imidlertid så omfangsrike at de kan vise seg å være lite brukervennlige i en akuttsituasjon. Flere av skolene har prioritert å bruke økonomiske og menneskelige ressurser for å få en best mulig beredskap. Majoriteten av skolene er likevel langt fra å fylle ambisjonen til fylkeskommunen med hensyn til øvelser. Ifølge fylkeskommunens beredskapsplan skal det være årlige beredskapsøvelser. Dette gjelder for alle nivå i fylkeskommunen. Gjennomgangen vår viser imidlertid at 19 av 27 skoler ikke har hatt beredskapsøvelser de tre siste årene. Etter vår vurdering er det derfor positivt at fylkeskommunen nå skolerer medarbeidere som skal bistå med øvelser. Bakgrunn. I dette prosjektet har vi vurdert hvordan beredskapsarbeidet er ivaretatt i Rogaland fylkeskommune, og sett på hvilke forbedringsmuligheter som finnes. Et særskilt fokus er rettet mot skolesektoren. Våre vurderinger bygger på opplysninger vi har samlet inn gjennom intervjuer med nøkkelpersonell i beredskapsarbeidet ved de videregående skolene og i sentraladministrasjonen. Vi har også sendt ut en spørreundersøkelse til samtlige rektorer og gjennomgått fylkeskommunale planer der beredskap er et mulig tema. Ingen lovmessige føringer. Fylkeskommunen har ikke beredskapsplikt slik som kommunene. Vi har derfor målt fylkeskommunens beredskapsarbeid opp mot fylkeskommunens egen beredskapsplan og anbefalinger fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. Planprosess. Prosessen med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyser og overordnet beredskapsplan har vært bred, inkludert mange medarbeidere, og følger anbefalingene fra statlig hold. På de videregående skolene er ROS-analysene foretatt med ulik involvering og ulikt omfang. Opplysningene vi har fått tyder på at skolene har vurdert sårbarhet og risiko på en rekke områder. Omfangsrike planer. Mange av planene er svært omfattende og krever at leseren kjenner innholdet godt for at den skal kunne brukes i forbindelse med krisehåndtering. Den nasjonale veilederen gir ingen anbefalinger om dette, men det er grunn til å tro at omfangsrike planer kan bli lite brukervennlige i en akuttsituasjon. Revisjonen støtter derfor revideringen av overordnet beredskapsplan som skal gjennomføres høst/vinter 2013, som innebærer bedre brukervennlighet. BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

5 Hovedsakelig klare ansvarsforhold. Majoriteten av rektorene oppfatter at arbeidsdelingen mellom skolene og sentraladministrasjonen er klar i en beredskapssituasjon. Enkelte skoler gir imidlertid uttrykk for at de opplever ansvarsdelingen som noe uklar. Etter vår mening bør sentraladministrasjonen gå i dialog med disse skolene, slik at arbeidsdelingen blir tydeliggjort. Varsling. I vår spørreundersøkelse opplyser 25 av 27 skoler at de har systemer for å varsle elevene i en akuttsituasjon. Varslingen skjer i form av anlegg for talevarsling, alarmvarsling eller utsending av felles SMS-er. To av skolene oppgir at de ikke har et fungerende varslingssystem. Denne utfordringen vil, etter alt å dømme, bli løst i løpet av kort tid, ettersom et nytt SMS-varslingssystem skal implementeres ved alle skolene i løpet av Samarbeid. Det er positivt at fylkeskommunen samarbeider med fylkesmann og nødetater om viktige tema i beredskapsarbeidet. Et interessant eksempel på dette er samarbeidet med politiet om elektroniske objektplaner. I dette ligger det at skolene gir en beskrivelse av forhold som bygningsmasse, alarmer, og adkomstveier og innganger til bygninger. Dette skal deretter brukes som elektronisk informasjon i utrykningsbilene. Det er også positivt å registrere at sentraladministrasjonen forsterker arbeidet med beredskap i skolene, eksempelvis gjennom SMS-varslingssystemet, som skal implementeres i løpet av året. Etter vår vurdering er fylkeskommunens samarbeid med andre i tråd med intensjonene i samvirkeprinsippet. Samvirkeprinsippet innebærer at offentlige instanser har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. Fåtall av øvelser. Undersøkelsen viser at et fåtall av skolene har hatt årlige beredskapsøvelser, slik de er pålagt i overordnet beredskapsplan. Mangelen på øvelser er gjennomgående i hvert fall de tre siste årene. Dette kan tyde på at beredskap ikke har vært et prioritert område på skolene, og at dette ikke har vært fulgt opp fra sentralt hold. Det bør presiseres at overordnet beredskapsplan er fra mai 2012, og at kravet derfor ikke har vært gjeldende mer enn halvannet år. Samtidig er øvelser en helt sentral del av beredskapsarbeidet, og et viktig virkemiddel for å styrke enhetenes krisehåndtering. Gjennom øvelser vil man få kunnskaper om hvordan planverk, ansvarsdeling og kommandolinjer fungerer i en praktisk situasjon. Revisjonen anbefaler på denne bakgrunnen at beredskapsarbeidet legges inn som et eget område i internkontrollen, og at sentraladministrasjonen etablerer en tettere dialog med den enkelte rektor om hvordan beredskapsarbeidet skal følges opp. Det er opp til fylkeskommunen å velge innretningen på denne oppfølgingen, men gjennomgangen vår har vist at aktuelle tema kan være; øvelser, planenes omfang og funksjonalitet, ansattes medvirkning i beredskapsarbeidet og arbeidsdeling i en beredskapssituasjon. BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

6 Gjennomgangen vår kan også tyde på at det er behov for at skolene har en likere tilnærming til planverk og øvelser. Risikobildet vil nok variere litt fra skole til skole, men skolene vil stå overfor mange av de samme utfordringene. I den forbindelse er det gledelig å registrere at fylkeskommunen for tiden arbeider med å skape en likere tilnærming til beredskapsarbeidet. Man planlegger å lære opp ti personer internt i fylkeskommunen som skal kunne bistå enhetene i forbindelse med øvelser og planverk. Det skal dessuten utarbeides mer operative handlingskort som skal være felles for alle enhetene. Dette er forhold som, etter vår vurdering, vil kunne bidra til en styrket beredskap. Fundamentet for å håndtere kriser ligger i forberedelsene, dvs. i planer, øvelser, samarbeid og læring. Risikoforståelsen dannes i forbindelse med ROS-analysene, deretter utdypes de viktigste forholdene i beredskapsplanen. Risikoforståelsen herfra bør videre være førende for hva man øver på. Det er viktig at erfaring og innsikt fra øvelsene skrives ned, og at læringen herfra vurderes opp mot innholdet i eksisterende ROSanalyser og beredskapsplaner. På denne måten sikrer fylkeskommunen kontinuitet i beredskapsarbeidet, og at dette blir «levende» dokumenter. BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

7 Rådmannens kommentar, 14.11: Fylkesrådmannen takker for gjennomgangen av beredskapsarbeidet i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen har notert seg hovedbudskapet og forslag til forbedringsområder og vil følge opp disse i tråd med revisjonens anbefalinger. BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

8 BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

9 Formålet med prosjektet er å kartlegge og vurdere hvordan Rogaland fylkeskommune arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap på overordnet nivå. Problemstillinger 1 : Hvordan er beredskapsarbeidet ivaretatt i Rogaland fylkeskommune? Hvilke overordnende planer og rutiner har fylkeskommunen? Hvordan er fullmakter fordelt i krisesituasjoner? Hvordan er samarbeidet med andre instanser? Hvilke øvelser avholdes? Hvordan lærer fylkeskommunen av øvelsene? Hvilke forbedringsmuligheter er det i beredskapsarbeidet? For å innhente opplysningene i forbindelse med revisjonen har vi benyttet intervju, spørreundersøkelse og dokumentgjennomgang. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Dette mener vi er et tilstrekkelig grunnlag for å besvare prosjektets formål og problemstillinger. De innsamlede opplysningene blir vurdert etter kriterier som vi vanligvis finner i lover, politiske eller administrative vedtak, eller beste praksis, revisjonskriterier. I denne rapporten har vi hentet revisjonskriteriene fra fylkeskommunens overordnede beredskapsplan. Her stilles det blant annet krav til øvelser, evaluering av øvelsene og justeringer i planverket ved behov. Vi har i tillegg hentet revisjonskriterier fra Direktoratet for sivil beredskap (DSB) sin veileder i systematisk beredskapsarbeid. Veilederen beskriver hvordan planverket i en kommune bør ses i sammenheng. Revisjonskriteriene er nærmere beskrevet utover i rapporten. 1 Mandatet ble vedtatt i Kontroll- og kvalitetsutvalgets møte BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

10 I dette kapitlet belyser vi hvordan Rogaland fylkeskommune omtaler beredskap i egne planer. Vi gjør også rede for ansvarsfordeling i beredskapsarbeidet, hvilket samarbeid som er etablert og hvilke øvelser som holdes. Et særlig fokus rettes mot skolesektoren. Alle virksomheter i Rogaland fylkeskommune skal ha en beredskapsplan 2. Overordnet beredskapsplan gjelder ved høynet beredskap, men inneholder også lokal beredskapsplan (innsatsplaner) for avdelingene i sentraladministrasjonen. Ved høynet beredskap involveres den øverste ledelsen i fylkeskommunen. I Overordnet beredskapsplan er det satt opp innsatsplaner 3 for definerte fare- og ulykkeshendelser, DFU-er: 1. Kriminelle handlinger (trusler, vold, økonomisk utroskap, bedrageri, bombetrussel, sedelighetssaker) 2. Tjenestesvikt / omdømmesvikt (svikt saksbehandling, personopplysninger på avveie, uttalelse av feil person, feil informasjon, rus i skolen elever/lærere) 3. Ulykker (arbeidsulykker, reiseulykker, transportulykker med farlig gods nær skole) 4. Brann/eksplosjon/svikt bygningskonstruksjon, svikt ventilasjonsanlegg, svikt avløpsanlegg 5. Terror som rammer RFK eller involverer elev/ansatte andre steder (skyteepisoder, bombeeksplosjon, anthrax-angrep, brevbombe etc.) 6. Pandemier 7. Svikt i kritiske datasystemer (havari katalogtjeneste, innbrudd datarom) De videregående skolene skal ha planer for å håndtere krisene selv, men kan få støtte fra sentraladministrasjonen i form av kommunikasjonshåndtering, IKT-støtte og personal- og pårørendehåndtering 4. Noen av de videregående skolene har laget beredskapsplaner som er basert på en mal utarbeidet av sentraladministrasjonen, mens andre har gjort alt planarbeidet lokalt. Skolene kan bruke deler av Overordnet beredskapsplan dersom de ønsker det, for eksem- 2 Overordnet beredskapsplan, s.5 3 Innsatsplanene inneholder beskrivelser av blant annet hvem som kan/skal involveres, hvem som har informasjonsansvaret og hvordan varsling skal skje videre. 4 Overordnet plan, s. 29 BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

11 pel DFU-ene, men de må tilpasses den enkelte skole og følge prinsippene for beredskap i overordnet plan 5. I en spørreundersøkelse rettet til rektorene spurte vi om de er kjent med hvilken støtte sentraladministrasjonen tilbyr i en beredskapssituasjon (se under). Tabell 1 Hvilke former for støtte tilbyr sentraladministrasjonen i beredskapssituasjoner per i dag? Kilde: Rogaland Revisjon. N=27. Mediehåndtering Krisehåndtering Se overordnet plan Veiledning Annet NB! Mulig med flere svar pr. skole Som det framgår av tabellen er det mange som er kjent med at sentraladministrasjonen tilbyr skolene bistand til mediehåndtering og krisehåndtering. Seks av rektorene henviser også til overordnet beredskapsplan. Dette tolker vi som et uttrykk for at de er kjent med at planen omfatter støtte i forbindelse med beredskapssituasjoner. I Overordnet beredskapsplan, datert mai 2012, henvises det til sivilbeskyttelsesloven fra 2011 og til at fylkeskommunen etter loven har beredskapsplikt. Fylkeskommunen omfattes ikke av beredskapsplikten i loven 6. Beredskapskoordinatoren i sentraladministrasjonen opplyser at fylkeskommunen likevel har beredskapsplaner fordi en må kunne håndtere eventuelle kriser som kan oppstå i organisasjonen. Beredskapsarbeidet er også begrunnet i økt oppmerksomhet om skoleskyting og beredskap etter 22. juli. Fylkeskommunens beredskapsplan er inndelt i fire hoveddeler: 1. Operativ del. Denne beskriver varsling og mobilisering og krisekommunikasjon (varslingsplanen finnes i vedleggsdelen). I tillegg omfatter denne delen innsatsplaner, som beskriver hvordan definerte fare- og ulykkeshendelser skal håndteres. 2. Administrativ del. Denne delen omfatter beskrivelser av ansvar og arbeidsoppgaver ved en krisesituasjon, i tillegg til krav til opplæring og øvelser. 3. Innsatsplaner for sentraladministrasjonen. 4. Kontaktlister m.m. 5 Overordnet beredskapsplan, side 5 6 Ifølge e-postkorrespondanse med Direktoratet for sivilt beredskap BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

12 Planen baserer seg på en risiko- og sårbarhetsanalyse, ROS-analyse, der man har hatt til hensikt å «identifisere svake sider ved organisasjon, system, teknologi, materiell, personell osv., for derved å kunne sette inn målrettede og ressurseffektive forebyggende tiltak eller justeringer.» Det står videre at en ROS-analyse også vil resultere i «nødvendig og viktig informasjon som må bringes inn i det ordinære helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og håndteres der.» ROS-analysen ble gjennomført høsten Man tok da utgangspunkt i seks hovedområder 7 og holdt en idédugnad der ledere og medarbeidere deltok. Medarbeiderne ble inndelt i arbeidsgrupper for hvert område og hver gruppe arbeidet så med en finanalyse, som munnet ut i 61 definerte DFU-er. Disse ble deretter bearbeidet og lagt inn i en matrise, der man anslår sannsynligheten for at en fare- og ulykkeshendelse skal inntreffe og hvilke konsekvenser det kan få dersom hendelsen inntreffer. Matrisen inneholder også forslag til tiltak for å forebygge hendelsen. Hendelsene er tatt inn i beredskapsplanens operative del. De videregående skolenes beredskapsplaner skal også være basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse. Skolene kan gjøre egne ROS-analyser dersom den overordnede ROS-en ikke samsvarer med deres risikoforhold 8. I intervjuene vi gjorde på de fem videregående skolene kom det fram at skolene har gjennomført ROS-analyser, men med varierende involvering og skriftliggjøring. Ved én skole er det rektor som har foretatt analysen, mens man ved en annen skole har fått bistand fra et selskap, som også har bistått i gjennomføring av en beredskapsøvelse. Ved én skole involverte man flere medarbeidere i en brainstorming før man gikk videre i arbeidet, mens en annen skole har diskutert risikoområder muntlig i ledergruppa. Vi har fått tilsendt beredskapsplaner fra alle de 27 videregående skolene og fra de to opplæringssentrene. En gjennomgang viser at det er stor variasjon i utforming og omfang. De korteste planene er på 5-6 sider, mens den mest omfattende er på 51 sider. I overordnet beredskapsplan stilles det krav om at planene skal oppdateres ved alle større endringer i forutsetningene for planen. I tillegg skal planen revideres annethvert år. Fem av planene inneholder ikke informasjon om tidspunkt for oppdatering, de øvrige er oppdatert for mindre enn tolv måneder siden. Beredskapskoordinatoren i sentraladministrasjonen sier at man fra sentralt hold minner om oppdatering av beredskapsplanene, i forbindelse med de årlige beredskapsmøtene med skolene. Det er ingen kon- 7 Kriser knyttet til egne ansatte og brukere, informasjons- og omdømmekrise, kriser i samfunnet som påvirker fylkeskommunens virksomhet, transportberedskap, IKT- og datasikkerhet sikring av personopplysninger, bygningsmessige forhold. 8 Overordnet beredskapsplan, side 10 BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

13 troll av at skolene har oppdaterte planer, koordinatoren opplyser at dette er et tillitsforhold mellom administrasjonen og skolene. På fylkesvegene er det Statens vegvesen som har ansvar for beredskapen. Ifølge samferdselsavdelingen overfører Rogaland fylkeskommune midler til vegvesenet for at de skal drifte fylkesvegene 9. I disse midlene inngår også midler til vegvedlikehold, som også omfatter midler til sikkerhet og beredskap. SVV sitter på kompetansen og definerer standardene for vedlikehold og drift i sine håndbøker. Beredskapsplanen for Kolumbus skal sikre at selskapet sammen med operatørselskapet er i stand til å: håndtere «små og store ulykker eller andre uforutsette hendelser for å sikre liv og materiell, sørge for en effektiv problemløsning og for å oppnå en samlet respons i forhold til media.» I planen står det også at det er viktig med periodiske øvelser og at «Operatør er ansvarlig for å innkalle Kolumbus RKT som oppdragsgiver og medlem av beredskapsgruppen til alle slike beredskapsøvelser.» Beredskapsplanen inneholder i hovedsak oversikt over beredskapsgruppa, oppgaver ved en beredskapssituasjon og varslingslister. Tannhelse Rogaland laget en beredskapsplan i forbindelse med svineinfluensaen i Formålet med planen var å opprettholde tilbudet dersom mange i tannhelsetjenesten ble syke. Fylkestannlegen opplyser at planen ble oppdatert i januar I tillegg jobber man med en egen beredskapsplan som skal bidra til å opprettholde tilbudet om akutthjelp ved uventede hendelser. Det er også laget rutiner for å sikre akuttberedskapen og en beredskapsplan for streik. Vi har gått gjennom de fleste plandokumentene 10 publisert på fylkeskommunens nettsider medio oktober for å undersøke om, eventuelt hvordan beredskap er tematisert. Av de tolv planene vi har gjennomgått er mer enn halvparten delplaner for areal og transport. I disse omtales samfunnssikkerhet og beredskap indirekte gjennom tiltak for trafikksikkerhet. I regionalplan for landbruk i Rogaland er det fastsatt en rekke mål, blant annet å «Gjere samfunnet generelt og landbruket spesielt i stand til å handtere ulike krisesituasjonar»(side 62). En av strategiene for å nå målet er å «Auke samfunnsberedskapen med omsyn til dyre- og plantesjukdomar og leggje til rette for å sikre nok mat og trygg mat.» Tiltaket for å nå målet er å «Vurdere kva som kan gjerast for at ulike tiltak og tekniske løysingar for betre smittehygiene skal vere økonomisk mogleg for alle bønder.» Fylkeskommunen og Fylkesmannen er ansvarlige for dette. Regional klima- og energiplan omtaler beredskap i forbindelse med klimatilpasning, mens fylkesdelplan for 9 Jf. intervju med rådgiver Vi har ikke gjennomgått planer der det ikke er rimelig å forvente at beredskap er tema, for eksempel på kulturområdet. Se vedlegg for en fullstendig oversikt over gjennomgåtte planer. BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

14 kystsonen i Rogaland tar opp sykdomssikkerhet (smittespredning) og trafikk- og miljøsikkerhet i forbindelse med sjøtransport. Disse emnene er omtalt i retningslinjene for planleggingsarbeid i planen. Vi har også gått gjennom økonomiplanene for de tre siste årene. Alle de tre planene inneholder setningen «Klimautfordringene samt risiko-/sårbarhetsvurderinger av vegnettet tilsier også behov for spesielle tiltak på ras- og flomutsatte strekninger samt i tunneler på fylkesvegnettet.» Utover dette går det fram av samtlige planer at administrasjonsavdelingen har ønsket å prioritere å gjennomføre sårbarhets- og risikoanalyser innenfor IKT-området. Beredskap er også tematisert i forbindelse med myndighetskrav om økt sikkerhet på fergene (2011), og i forbindelse med at fylkeskommunen vil ta initiativ til et samarbeid for å sikre regionen god beredskap og kompetanse (2013). I busdjettet inngår drift av et SMS-varslingssystem for de videregående skolene i punktet reservert beløp, tilleggsbevilgninger. Alle planene inneholder også henvisninger til trafikksikringstiltak for å redusere antall drepte på veiene. Beredskapskoordinatoren opplyser at det er satt av midler på budsjettet til opplæringskostnader, eksempelvis til medarbeidere som skal ha opplæring i gjennomføring av skrivebords øvelser. Eventuelle ekstrautgifter til beredskapsarbeid må dekkes ved omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett, eller ved at det fremmes sak om ekstrabevilgning. Hovedinntrykket er at beredskapsarbeidet er godt ivaretatt i det sentrale og lokale planverket i fylkeskommunen. Mange av planene er svært omfattende og krever at leseren kjenner innholdet godt for at den skal kunne brukes i forbindelse med en krisehåndtering. Veilederen gir ingen anbefalinger om dette, men det er grunn til å tro at omfangsrike planer kan bli lite brukervennlige i en akuttsituasjon. Revisjonen støtter derfor revideringen av overordnet beredskapsplan, som innebærer bedre brukervennlighet. Revideringen skal gjennomføres i løpet av Dette arbeidet vil innbefatte vurdering av ev. nye risikoområder, krisekommunikasjon og overgang fra innsatsplaner til mer praktiske handlingskort for den enkelte hendelse. Ifølge veilederen bør beredskapsarbeidet forankres i organisasjonen gjennom bred involvering, både politisk og administrativt. Slik revisjonen vurderer prosessen i Rogaland fylkeskommune ligger den tett opptil rådene i veilederen. Alle skoler har ROS-analyser og beredskapsplaner. Gjennomgangen kan tyde på at ROS-analysene på skolene gjennomføres i ulikt omfang og med varierende involvering av de ansatte. Opplysningene vi har fått tyder på at skolene har vurdert sårbarhet og risiko på en rekke områder. Det er også viktig å oppnå en bred medvirkning. Berørte parter må gis anledning til å følge arbeidet, og til å bidra med innspill BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

15 Ifølge veilederen er det et mål at sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn skal inn «som en sentral del av all samfunnsplanlegging- og virksomhet.» Det anbefales derfor at beredskapstiltakene integreres i det ordinære plan- og styringssystemet, slik at sikkerhet og beredskap blir en premiss for all utvikling i lokalsamfunnet. Gjennomgangen av de fylkeskommunale planene viser at beredskap behandles ulikt. I transportplanene er tiltakene konkrete og i mange tilfeller kostnadsfestet. I økonomiplanene behandles temaet konkret i saker der det er spørsmål om tilskudd til drift eller investeringer. Planene gir likevel ikke inntrykk av at sikkerhet og beredskap er en viktig premiss. Revisjonen vil likevel understreke at fylkeskommunen ikke har beredskapsplikt. Rogaland fylkeskommune må selv ta stilling til om, eller hvordan beredskap skal være en viktig premiss i planverket, slik DSB legger opp til. Gjennomgangen av beredskapsplanene viser at alle unntatt fem har dato for oppdatering. Vi kan derfor ikke med sikkerhet fastslå at planene er oppdatert i henhold til kravet. Skolene bør notere dato for siste oppdatering på planene, slik at de lettere kan holde oversikt over disse. I Overordnet beredskapsplan står det at beredskapsarbeidet i Rogaland fylkeskommune bygger på tre hovedprinsipp: 1. Ansvarsprinsippet. Den enheten som har ansvaret for en oppgave, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å sette i verk tiltak ved en krisehendelse. 2. Likhetsprinsippet. Det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i fred, beredskap, krise og krig. 3. Nærhetsprinsippet. Beredskap og kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. I den overordnete beredskapsplanen finner man også en beskrivelse av ansvarsfordeling og fullmakter i forbindelse med krisesituasjoner 11. Det er linjeledelsen som har ansvar for beredskapshåndteringen, og fylkeskommunen har to beredskapsnivåer, overordnet og lokalt nivå. Overordnet nivå består av dvs. fylkesrådmannen, assisterende fylkesrådmann og fylkesrådmannens ledergruppe. Lokalt nivå er videregående skoler og sentraladministrasjon. Fylkesrådmannen er beredskapsansvarlig, mens assisterende fylkesrådmann er beredskapsleder for overordnet nivå. Vedkommende skal lede og koordinere håndteringen av en krisesituasjon og sørge for at organisasjonen kommer tilbake til normal drift så fort som mulig. Fylkesrådmannens beredskapsgruppe er beredskapsstab. Operativ leder er den fylkesdirektør eller avdelingsleder som har ansvar for området som er rammet av hendelsen. På lokalt nivå, for eksempel på skolene, er rektor beredskapsansvarlig, mens beredskapsleder er rektor eller en per- 11 Punkt 6.4, side 30 BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

16 son utnevnt av rektor. Blir det satt krisestab i fylkeskommunen rapporterer skolene til operativ leder. Ved hendelser på de videregående skolene tilbyr fylkesrådmannen som nevnt støtte til krisekommunikasjon 12, IKT-støtte og bistand til personal- og pårørendehåndtering 13. Dersom hendelser på skolenivå utløser høynet beredskap involveres den overordnete beredskapsledelsen. Ifølge Overordnet beredskapsplan er dette situasjoner: 1. der beredskapsleder på lokalt nivå ber fylkesrådmannen overta 2. der fylkesrådmannen vurderer det som nødvendig at den overordnete beredskapsplanen tas i bruk 3. der Fylkesmannen ber fylkeskommunene iverksette beredskap Selv om overordnet beredskapsnivå overtar, vil den lokale beredskapsledelsen ha ansvar for å følge opp egne ansatte og elever 14. I en spørreundersøkelse til skolene spurte vi om fordelingen av oppgaver mellom sentraladministrasjonen og skolen er klar, dersom det skulle oppstå en beredskapssituasjon 15. Tabell 2 - Ved en eventuell beredskapssituasjon: er arbeidsfordelingen mellom skolen og sentraladministrasjonen er klar? Kilde: Rogaland Revisjon. N=27. Klar arbeidsfordeling Uklar arbeidsfordeling Ikke svart på spørsmålet Som det framgår av tabellen mener majoriteten av de som har svart at arbeidsdelingen er klar. Fem skoler mener at arbeidsdelingen uklar i en eventuell beredskapssituasjon. Dette er Sola, Skeisvang, Stavanger katedralskole, Strand og Vågen vgs. Tilbakemeldingene tyder på at uklarhetene dreier seg om tidspunkt for når sentraladministrasjonen skal overta kriseledelsen, hvilke ressurser sentraladministrasjonen tilbyr ved en krise, hvem som tar ansvar for mediehåndteringen og arbeidsfordelingen mellom skole og politi Punkt 3.1, side 9 13 Punkt 6.3, side Punkt 6.3. side Spørsmålet lød: 16 De som mener ansvarsdelingen er uklar er BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

17 I Kolumbus beredskapsplanen står det at kommunikasjonssjef eller dennes stedfortreder alltid skal informere fylkeskommunen ved rådmann og fylkeskommunikasjonssjef ved alvorlige ulykker og hendelser i forbindelse med kollektivtrafikken. I veilederen understrekes det at ansvarsfordelingen i beredskapsarbeidet må være klar. Derfor er det positivt at rektorene ved de fleste skolene mener at det er en klar oppgavefordeling mellom skoler og sentraladministrasjonen i en beredskapssituasjon. Enkelte skoler gir imidlertid uttrykk for at de opplever ansvarsdelingen som uklar. Etter vår mening bør sentraladministrasjonen gå i dialog med disse skolene, slik at arbeidsdelingen blir tydeliggjort. I spørreundersøkelsen opplyser 25 av 27 skoler at de har systemer for å varsle elevene i en akuttsituasjon. Varslingen skjer i form av anlegg for talevarsling, alarmvarsling eller utsending av felles SMS-er. To av skolene oppgir at de ikke har et fungerende varslingssystem. Mindre akutte situasjoner kan varsles via læringsplattformen, eller muntlig via kontaktlærerne. Et nytt SMS-varslingssystem skal implementeres ved alle skolene i løpet av 2013 (jf. under). SMS-varslingssystemet skal kunne sende ut forhåndsdefinerte meldinger til elever og ansatte. Varslingsmeny for SMS-meldinger er definert i tre kategorier; angrep, trussel og øvelse. Noen skoler har allerede et SMS-system, som de i første rekke bruker i kommunikasjonen mellom skole og hjem. Systemet kan også benyttes til å sende ut felles SMS-er i beredskapssituasjoner. Fylkeskommunen har ingen klare føringer for samarbeid eller hvordan samarbeidet skal foregå. I forbindelse med stortingsmelding 29 ( ) ble imidlertid samvirkeprinsippet introdusert som et nytt prinsipp for å sikre en bedre organisering av samfunnssikkerhetsarbeidet 17. Samvirkeprinsippet innebærer at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. 17 I tillegg til prinsipp om ansvar, likhet og nærhet. BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

18 Fylkeskommunen deltar på koordinerende møter i regi av fylkesberedskapsrådet hos Fylkesmannen. Fylkeskommunen er også representert på årlige samlinger som Fylkesmannen har med kommuner og nødetater. I tillegg samarbeider fylkeskommunen med politiet om utvikling av elektroniske objektplaner (en slags kart). I dette ligger det at fylkeskommunen gir en beskrivelse av skolenes bygningsmasse, alarmer, adkomstveier, innganger til bygningene, kontaktpersoner og spesielle forhold ved skolen. Politiet vil motta disse opplysningene i løpet av november Politiet og de øvrige nødetatene i stavangerområdet har øvd på skoleskyting ti ganger i 2013 på gamle Stavanger tekniske fagskole. Beredskapskoordinatoren i sentraladministrasjonen opplyser at RFK ønsker å delta som observatør. Sentraladministrasjonen har årlige samlinger for rektorer og beredskapskoordinatorer der beredskap er tema. Høsten 2013 arrangerte fylkeskommunen heldagssamling med rektorer og beredskapsansvarlige, der agenda blant annet var krisekommunikasjon, SMS-varsling og nytt konsept for skrivebordsøvelser, der scenariet var uhell på en kjemilab. Beredskapskoordinatoren i sentraladministrasjonen opplyser at et nytt varslingssystem skal implementeres ved alle skolene i løpet av Varslingen foregår på SMS og kom i stand som følge av bedre dialog med skolene. Han sier videre at sentraladministrasjonen kommer til å ha større oppmerksomhet på dialogen med skolene framover. Mange av de videregående skolene har elever som er hjemmehørende i flere kommuner. Ved flere av skolene revisjonen besøkte fikk vi opplyst at man i det daglige samarbeider direkte med kommunene og BUP, ofte gjennom den pedagogisk-psykologiske tjenesten, PP-tjenesten, uten at dette er formalisert ytterligere. Dersom det skjer noe alvorlig med elevene er det hjemkommunenes hjelpe- og/eller kriseapparat eller barneog ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP, som bistår den enkelte med oppfølging. Det er positivt at fylkeskommunen samarbeider med fylkesmann og nødetater om viktige tema i beredskapsarbeidet. Et interessant eksempel på dette er kartsamarbeidet med politiet. Det er også bra å registrere at sentraladministrasjonen forsterker arbeidet med beredskap i skolene, eksempelvis gjennom SMS-varslingssystemet, som skal implementeres i løpet av året. Etter vår vurdering er fylkeskommunens samarbeid med andre i tråd med intensjonene i samvirkeprinsippet. BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

19 Den sentrale beredskapsplanen stiller krav til at det skal være årlige beredskapsøvelser, og at man hvert tredje år skal ha øvelse med markører og «faktisk ressursinnsats». Ifølge planen gjelder dette kravet for alle nivå i fylkeskommunen. Fylkeskommunen vil imidlertid gå bort fra å ha øvelser med markører og faktisk ressursinnsats, etter råd fra politiet. Realismen kan bli stor og det er fare for at slike øvelser kan fremkalle angst hos elever og ansatte. Fremover vil man derfor bare ha skrivebordsøvelser. Det bør presiseres at dette kravet kom i mai i fjor, sammen med en revidert utgave av den overordnede beredskapsplanen. I de aller fleste av skolenes beredskapsplaner står det også at det skal avholdes årlige øvelser 18. Beredskapskoordinatoren i sentraladministrasjonen opplyser at man planlegger en større revisjon av overordnet beredskapsplan og at punktet om «faktisk ressursinnsats» vil bli endret, fordi politiet ikke ønsker at det utføres fullskalaøvelser med markører og ressursinnsats fra nødetatene når det gjelder skoleskyting 19. Nødetatene øver imidlertid på dette i egnede lokaler uten ansatte og elever til stede. Beredskapskoordinatoren opplyser at det våren 2013 ble avholdt en skrivebordsøvelse på overordnet nivå i samarbeid med et innleid firma. Scenariet var skoleskyting ved en av de videregående skolene og representanter fra skolen deltok også i øvelsen. Det innleide firmaet bidro i evalueringen av øvelsen, og vi får opplyst at evalueringen vil medføre forandringer i beredskapsplanen, både i form og innhold. I spørreundersøkelsen spurte vi som skolene om de har hatt beredskapsøvelser de tre siste årene (se Figur 1). 18 De aller fleste planene er fra 2012 og Bakgrunnen for dette er todelt: Man ønsker ikke å risikere å sette noen på denne type tanker. Det andre er at denne type øvelser kan være så realistiske at elevene kan få problemer i etterkant. BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

20 Figur 1 Har skolen holdt beredskapsøvelser (ikke brannøvelser) de siste tre årene? Kilde: Rogaland Revisjon. N= Ikke hatt beredskapsøvelse i løpet av siste tre år 8 Hatt beredskapsøvelse i løpet av siste tre år Færre enn 1/3 av skolene har hatt beredskapsøvelser de siste tre årene. Tre av fire av de som ikke har hatt slik øvelse har i egen beredskapsplan skrevet at de skal ha årlige øvelser. De åtte skolene som har hatt beredskapsøvelser er Bergeland, Bryne, Godalen, Haugaland, Kopervik, St. Olav, Strand og Vågen vgs. Av disse er det flere som har leid inn firma til å bistå med planlegging, gjennomføring og evaluering. Assisterende fylkesrådmann opplyser at Rogaland fylkeskommune vil rette større oppmerksomhet mot beredskapsområdet i internkontrollen, blant annet i forbindelse med skolebesøkene. Han sier at fylkeskommunen ikke har vært flink nok til å følge opp dette tidligere. Kolumbus har årlige øvelser med sine operatørselskap. De siste tre årene har Kolumbus hatt tre større øvelser, to på buss og én på båt. Ifølge fylkeskommunens beredskapsplan skal det være årlige beredskapsøvelser. Dette gjelder for alle nivå i fylkeskommunen. Gjennomgangen vår viser imidlertid at mer enn 2/3 av skolene ikke har hatt beredskapsøvelser de siste årene. Dette kan tyde på at beredskap ikke har vært et prioritert område på skolene, og at dette ikke har vært fulgt opp fra sentralt hold. Det er derfor positivt at fylkeskommunen nå vil rette en sterkere oppmerksomhet mot oppfølgingen av skolenes beredskapsarbeid. Aktuelle tema her vil kunne være øvelser, medvirkning i beredskapsarbeidet og arbeidsdeling i beredskapssituasjoner. BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

21 Fire av skolene som ikke har øvd de tre siste årene, opplever også at ansvarsdelingen mellom skolen og sentraladministrasjonen er uklar i en beredskapssituasjon. Dette er forhold som er med på å svekke disse skolenes forutsetninger for å håndtere en eventuell krisesituasjon, noe som bør følges opp av fylkesrådmannen. I spørreundersøkelsen til rektorene har vi spurt om hva som vil være det viktigste enkelttiltaket for å styrke beredskapen ved skolen. 16 av rektorene oppgir øvelser som det viktigste enkelttiltaket. 11 av disse har ikke selv hatt øvelser de siste tre årene. Fire av rektorene svarer at bedre varslingssystem er viktigst, mens tre svarer at bevissthet om beredskap og beredskapsplanen vil være det viktigste enkelttiltaket for å styrke beredskapen. Vi har også bedt skolene fortelle om de savner støtte fra sentraladministrasjonen og i så fall hvilken støtte de ønsker. I svarene kommer det fram at 1/3 av de som har svart ikke savner støtte fra sentraladministrasjonen, to skoler ønsker hjelp til beredskapsplanarbeid, fem skoler savner støtte til øvelser, fire til andre ting. Tabell 3 Savner skolen noen former for støtte fra sentraladministrasjonen? Kilde: Rogaland Revisjon. N=27. Nei Ønsker støtte til planarbeid Ønsker støtte til øvelser Ikke svart Ønsker støtte til andre ting Vi får opplyst at man planlegger å lære opp ti personer internt i fylkeskommunen som skal kunne bistå skoler og resten av fylkeskommunen med å gjennomføre og evaluere øvelser, og bistå i forbindelse med utarbeidelse planverk 20. Man ser for seg at hoveddelen av disse er ansatte ved skolene (syv), mens resten er fra sentraladministrasjonen. Vi får også opplyst at det fremover skal utarbeides handlingskort, som er spesifikke for håndtering av enkelthendelser. Gjennom spørreundersøkelsen får vi vite at samtlige av skolene som har hatt beredskapsøvelse har evaluert øvelsen. Ved flere av disse skolene har evalueringen resultert i at beredskapsplanen er justert og prosedyrene endret: Etter en skrivebordsøvelse der også sentraladministrasjonen deltok får vi opplyst at overordnet beredskapsplan skal forenkles og gjøres enklere å bruke i en krisesituasjon. Ved en av skolene vi besøkte fikk 20 jf. intervju med beredskapskoordinator. BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

22 vi opplyst at man nå har navnelister ikke bare for hvem som deltar på turene, men også i hvilken buss den enkelte befinner seg. Ved flere av skolene vi besøkte fikk vi opplyst at kravene til beredskapsøvelser er en utfordring både økonomisk og i bruk av tid. Flere av skolene opplyser også at de ønsker å få klare råd om hvordan de skal forholde seg ved en eventuell skoleskyting. Ifølge beredskapskoordinatoren i sentraladministrasjonen ønsker ikke politiet å gi entydige råd om dette. I enkelte situasjoner er det bedre å forskanse seg inne på skolen enn å evakuere, men dette må vurderes konkret i den enkelte situasjonen. BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

23 I kommunelovens 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbeidet er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Torbjørn Berglann, Trøndelag forskning og utvikling i samråd med senior forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg. Rapporten er også gjennomgått av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon, Bernt Mæland, og revisjonsdirektør Cicel T. Aarrestad. BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

24 Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt: Rogaland fylkeskommune (2012): Overordnet beredskapsplan «Øvelser er nødvendig for å kunne håndtere fylkeskommunens beredskap på en god og effektiv måte. Det finnes ulike øvingsformer, f.eks. o enkle varslingsøvelser o skrivebords-/simulerings-/spilløvelse o være observatør når andre har øvelse o større øvelser med markører og faktisk ressursinnsats Det skal øves minimum en gang pr. år. Hvert 3.år skal øvelsen være med markører og faktisk ressursinnsats. Etter alle øvelser skal det være en evaluering og behovet for endringer i planverket skal vurderes. Krav til øvelser gjelder for alle nivå.» Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: (2001): Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene- en veileder fra direktorat for sivilt beredskap: «Det er avgjørende at ledelsen i kommunen engasjerer seg i sikkerhets- og beredskapsarbeidet, også etter at det er bestemt hvilke tiltak som skal gjennomføres. Det er også viktig å oppnå en bred medvirkning. Berørte parter må gis anledning til å følge arbeidet, og til å bidra med innspill. Bruk tid på å informere om sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Ved å øke den enkeltes kunnskap om ansvaret for sikkerhet og beredskap, økes også motivasjonen for å gjøre en innsats. Pass derfor på at ikke en person blir sittende alene med hele jobben, men trekk de ulike sektorene med i prosessen. Det er fagmiljøene som har de beste forutsetningene for å utarbeide gode og praktiske løsninger. Beredskapsplanleggingen må derfor bli en del av den enkelte fagsektors arbeidsoppgaver.» Side 7. «Kommunen må gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for å finne ut hvilke risiki eller faremomenter som finnes, og hvor sårbar kommunen er for svikt i samfunnsviktige funksjoner. ROSanalysen vil gi en statusbeskrivelse, og fungere som en planforutsetning for videre planlegging. Direktoratet for sivilt beredskap har gitt ut «Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser» som gir nærmere råd om hvordan analysen kan gjennomføres. Det er viktig at ROS-analysen ikke fungerer som et isolert tiltak, men blir integrert i både det øvrige beredskapsarbeidet og kommunens generelle planarbeid. Den må derfor fokusere på konkrete geografiske områder og/eller konkrete virksomhetsområder slik at den kan være grunnlag for videre planlegging (bl.a. arealplanlegging og budsjettarbeid).» Side 10. Et systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid må medføre en formell avklaring av oppgave- og myndighetsfordeling. Sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Norge bygger på ansvarsprinsippet. Dvs. at sektoransvarlig også har ansvaret for nødvendig sikkerhets- og beredskapsplanlegging. Side 13. Stortingsmelding 29 ( ): Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. Side 39 Prosjektet er i hovedsak innrettet mot de videregående skolene. Fylkeskommunens øvrige virksomhet er omtalt der det er nødvendig for å gi et helhetsbilde av beredskapsarbeidet. Rapporten bygger på intervju med beredskapskoordinator i sentraladministrasjonen, rektor/beredskapsansvarlig ved Bergeland vgs., skole, Randaberg vgs., St. Olav vgs, Stavanger katedralskole BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

25 og Sola vgs., telefonintervju med assisterende fylkesrådmann og rådgiver i samferdselsavdelingen og e- postintervju med fylkestannlegen og Kolumbus. Alle intervjuene er verifisert av intervjuobjektet. Vi har også gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse til samtlige rektorer ved de 27 ordinære videregående skolene. Denne fikk 100 % oppslutning. I undersøkelsen brukes begrepet beredskapssituasjon. Med dette menes en situasjon eller hendelse som utløser beredskapen, og i spørreundersøkelsen ble dette definert slik: Med beredskapssituasjon menes for eksempel en reiseulykke der skolens elever og lærere er involvert, skoleskyting eller andre terrorlignende situasjoner. Økonomiplanene for 2011 og 2013 er raskt gjennomgått og deretter gjennomsøkt for ordene «beredskap», «sikkerhet», «sårbarhet» og «risiko». Økonomiplan for 2012 er gjennomgått manuelt fordi den ikke finnes i søkbart format. Nedenstående planer er gjennomgått på samme måte som økonomiplanene: - Regionalplan for landbruk i Rogaland. Strategi: 50.2 Auke samfunnsberedskapen med omsyn til dyre- og plantesjukdomar og leggje til rette for å sikre nok mat og trygg mat. Tiltak: Vurdere kva som kan gjerast for at ulike tiltak og tekniske løysingar for betre smittehygiene skal vere økonomisk mogleg for alle bønder Ansvarleg: Fylkeskommunen og Fylkesmannen - Vannforvaltningsplan for Rogaland. Planprogram for vannforvaltningen, som blant annet angår samfunnssikkerhet og beredskap. Ingen henvisning til overordnet beredskapsplan. - Regionalplan for areal og transport på Haugalandet (2004). Har et trafikksikkerhetsperspektiv på beredskap. - Regionalplan for energi og klima i Rogaland. Omtale av samfunnssikkerhet og beredskap i sammenheng med klimatilpasning. - Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Kommunene må utarbeide oversikt over lokale risiko og sårbarhetsforhold. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn må innarbeides i den ordinære kommuneplanleggingen. - Regionalplan for Jæren Revidering av «Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren». Trafikksikkerhet er tema i noen grad. - Fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland. Sykdomssikkerhet (smittespredning), trafikk- og miljøsikkerhet i forbindelse med sjøtransport. Begge er omtalt i retningslinjene for planlegging i heftet. - Handlingsplan fylkesveger , høringsutkast. Forslag til handlingsprogram for fylkesveger er sendt på høring. Behov for økt beredskap i forbindelse med. klimatilpasning. Trafikksikkerhet et sentralt tema. Beløpsfestet. - Regionalplan for areal og transport i Ryfylke Trafikksikkerhet er det viktigste temaet når det gjelder sikkerhet. Planen gir også en oversikt over tiltak med kostnader. - Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet. Trafikksikkerhet er det viktigste temaet når det gjelder sikkerhet. Planen gir også en oversikt over tiltak med kostnader. - Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane Trafikksikkerhet er det viktigste temaet når det gjelder sikkerhet. Planen gir også en oversikt over tiltak med kostnader. - Regionalplan for transportkorridor Vest. Transportsikkerhet sentralt. Også foretatt vurdering av ikke-prissatte konsekvenser, blant annet risiko- og sårbarhetsvurderinger for å fremme vern av landskap gjennom forvaltning og planlegging. - Fylkesdelplan for E39 Kyststamvegen Boknafjordkryssingen. Det refereres til nasjonal transportplan, NTP, der det står: Sikkerhet: De største utfordringene ligger i vegsektoren, men det er også store utfordringer knyttet til økte krav til sikkerhet og terrorberedskap i luftfarten og sjøfarten. Den økende oljetransporten med skip fra Nordvest-Russland krever særskilt oppfølging. BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

26 BEREDSKAP ROGALAND FYLKESKOMMUNE

27 Regnskapsrevisjon Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Andre tjenester Rogaland Revisjon IKS Lagårdsveien Stavanger Tlf Faks

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE-

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- FORVALTNINGSREVISJON AV SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- REDSKAP STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune

Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Saksbehandling, organisering og drift av sosialtjenesten i Meldal kommune Meldal kommune Oktober 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN

FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN FORVALTNINGSREVISJON AV SAMARBEID MELLOM DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN OG BARNEVERNSTJENESTEN ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 Forsidefoto: Dagbladet, Elisabeth Moseng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011

RAPPORT VEILEDNING. Oppfølging etter flommen i juni 2011 12 RAPPORT VEILEDNING Oppfølging etter flommen i juni 2011 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-269-3 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune Orkdal kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden januar - mai 2007. Undersøkelsen

Detaljer

Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg

Detaljer

KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune

KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune KOSTRA-RAPPORTERING i Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden september - desember

Detaljer

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten

Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Kvalitet, kompetanse og samarbeid i Barnevernstjenesten Hemne Kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august 2010

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD LUND KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD BJERKREIM KOMMUNE NOVEMBER 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Innhold Sammendrag... 5 1. Innledning... 7 1.1 Bakgrunn for rapporten... 7 1.2 Problemstilling... 8 1.3 Avgrensning... 8 1.4 Lovverk og

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering FORVALTNINGSREVISJON KOSTRA-rapportering Malvik kommune Desember 2012 - KOSTRA-rapportering - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014 TEMA Tittel Risiko- og 30 pt for krisekommunikasjon rapportmaler September 2014 skrives inni denne boksen Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen Utgitt av: Direktoratet

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Skoleeierrollen - med fokus på spesialundervisning

Skoleeierrollen - med fokus på spesialundervisning Forvaltningsrevisjon Rapport Skoleeierrollen - med fokus på spesialundervisning April 2008 Randaberg kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Formål og avgrensning... 2 1.2 Funn...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer