OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE"

Transkript

1 Side 1 av 73 OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE 2013

2 Side 2 av 73 Innholdsfortegnelse: ORGANISASJONSKART OVER KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING 4 1. ETABLERING AV KRISELEDELSE 5 2. VARSLINGSLISTE 6 3. KRISELEDELSENS OPPGAVER 9 4. INFORMASJON EVAKUERING/INNKVARTERING PSYKO-SOSIAL STØTTEGRUPPE RESSURSOVERSIKT Redningsressurser (mannskap/utstyr) generelt Kommunalt personale Annet nøkkelpersonale Disponible lokaliteter for innkvartering, samlingssentra, forpleining o. lign KOMMUNALE FAGPLANER M.V. FOR KRISEHÅNDTERING DISTRIBUSJON AV PLANEN 19 Vedlegg 1: Nyttige telefoner, rasutsatte områder, ansvarsfordeling mellom off. instanser 20 Vedlegg 2: Skjema for periodiske rapporter til Fylkesmannen i Troms 23 Vedlegg 3: Loggskjema Lyngen kommune 25 Vedlegg 4: Informasjonsplan for krisesituasjoner 26 Vedlegg 4.1: Veiledende retningslinjer for informasjonshåndtering 31 Vedlegg 4.2: Mediehåndtering generelle råd og veiledninger 32 Vedlegg 4.3: Pressemelding råd for utforming 34 Vedlegg 4.4: Pressemelding mal 35 Vedlegg 5: Overordna retningslinjer for beredskapsarbeidet i Lyngen kommune 36 Vedlegg 6: Enhetenes evakueringsplaner : Lyngstunet : Lenangen omsorgssenter : Solhov bo- og aktivitetssenter : Rødtoppen barnehage : Sør-Lenangen barnehage : Solhov barnehage : Knøttelia barnehage : Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling barnehage : Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling skole : Eidebakken skole 66

3 Side 3 av : Lenangen barne- og ungdomsskole : Straumen skole 70 Vedlegg 7: Beredskapsplan Nordnes : Ros-analyse Feil! Bokmerke er ikke definert. Vedlegg 8: Plan for atomberedskap 73 Vedlegg 9: Pandemiplan : Plan for massevaksinasjon 73

4 Side 4 av 73 ORGANISASJONSKART OVER KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING LENSMANNEN I LYNGEN/ TROMSØ POLITIDISTRIKT/ LOKAL REDNINGSSENTRAL (LRS) FYLKESMANNEN I TROMS KOMMUNAL KRISELEDELSE KOMMUNALT BEREDSKAPSRÅD Har normalt ingen funksjon i en krisesituasjon, men etableres dersom kriseledelsen finner behov for det. ORDFØRER Tiltrer kriseledelsen for å holde seg oppdatert på situasjonen med tanke på uttalelser til presse/media om politiske konsekvenser. Har normalt ingen operativ funksjon. RASJONERINGSKONTOR INFORMASJONSTJENESTE EVAKUERING/INNKVARTERING PSYKO-SOSIAL STØTTEGRUPPE RÅDMANNENS STAB OG STØTTEFUNKSJ. ENKELTE DRIFTSENHETER

5 Side 5 av ETABLERING AV KRISELEDELSE Når kriseledelse kan etableres: Hvem kan beslutte at kriseledelsen skal etableres: Fullmakter for kriseledelsen: Sted for etablering av kriseledelsen: Hvilke muligheter finnes for kommunikasjon: Hvilke instanser skal kriseledelsen etablere kontakt med: Endring ved omstilling til krig: når det har oppstått eller kan forventes å oppstå hendelser eller situasjoner som fører til at enkeltmenneskers liv og sikkerhet settes i fare, eller at materielle og kulturelle verdier kan skades eller gå tapt, eller ekstraordinær medieoppmerksomhet og/eller stort informasjonsbehov hos befolkningen med fare for at en informasjonskrise kan utløses og kapasiteten til kommunens alminnelige drift overstiges Rådmann eller hans stedfortreder SOM I ORDINÆRT DELEGERINGSREGLEMENT FOR IVARETAKELSE AV FOLKS LIV OG HELSE RÅDHUSET, LYNGSEIDET, MØTEROMMET I 1. ETG. (med mindre annet blir vurdert som mer hensiktsmessig ut i fra den aktuelle situasjonen) TELEFON, MOBILTELEFON, INTERNETT, TELEFAKS TROMS POLITIDISTRIKT, Operasjonssentralen (umiddelbart for å få bekreftelse på at varsel er mottatt/registrert også der) FYLKESMANNEN I TROMS ETTER MOTTATT VARSEL TAS I BRUK SÆRSKILT PLAN Andre opplysninger/informasjon i forbindelse med etablering og drift av kriseledelsen i kommunen: KRISEPLANEN UTARBEIDES I HHT. OVERORDNA RETNINGSLINJER FOR BEREDSKAPSARBEIDET, VEDTATT I K-SAK 26/01 OG DET TIL ENHVER TID GJELDENDE LOVVERK

6 Side 6 av VARSLINGSLISTE Navn Tlf. arbeid Mobil KRISELEDELSEN I LYNGEN KOMMUNE: Rådmann Leif Egil Lintho Avdelingsingeniør Kåre Fjellstad Kirkeverge Harry Hansen Oppvekstsjef Anette Holst Helse- og omsorgssjef Kjellaug Grønvoll Økonomisjef Hilde Grønaas Leder teknisk sektor Viggo Jørn Dahle FYLKESMANNEN I TROMS: Fylkesberedskapssjef Per Elvestad Ass. fylkesmann Bård Magne Pedersen Fylkesmann Svein Ludvigsen TROMS POLITIDISTRIKT Lensmannen i Lyngen LEGE øyeblikkelig hjelp Kommunelege Harald Sola Lege Kristian Østvik Brannsjef Kåre Karlsen Ordfører Sølvi Jensen Leder Lyngen Næringsforening, Tor Petter Christensen ENHETER LYNGEN KOMMUNE: Lyngstunet: Torunn Odden Janne Elveslett Elin Wikbo Solhov bo- og aktivitetssenter: Leder Marit Olsborg Avdelingsleder Aud P Karlsen Leder aktivitetssenter Lise D Larssen Leder Solbakken Synnøve Simonsen Lenangen omsorgssenter: Leder: Elin Solvang Gøril K Lund Harrieth Myreng Rune Johansen

7 Side 7 av 73 Eidebakken skole: Leder Astrid Ma Strøm Øystein Garfjell Ingebjørg Ellingsen Bodil Solberg Lyngsdalen oppvekstsenter: Leder Herdis Larsen Nestleder Kirsten Bekkstrand Leder barnehage Ann-Kristin Eggen Line Eidet Lenangen barne- og ungdomsskole: Leder Gry Eliassen Bodil Larsen Kjell Ivar Robertsen Jule Lilleby Knøttelia barnehage: Leder Liss Grønnbakk Berit Langgård Irma Dahlhaug Kristin E. Larsen Solhov barnehage: Leder Berit Dyrstad Larsen Lisbeth Bjørn Malin Jenssen Jill-Gøril Samuelsen Sør-Lenangen barnehage: Leder: Angela Eriksen Margareth Eriksen Aina Jensen Rødtoppen barnehage: Leder: Marly Leonardsen Stine Kristiansen IKT: Svein Samuelsen Tord Corneliussen Dag Ove Hansen

8 Side 8 av 73 Ekstremvær fra full storm og oppover og atomvarsel: varsles via sms fra Fylkesmannen i Troms, direkte til rådmann Leif Egil Lintho ass. rådmann Hilde Grønaas avdelingsingeniør Kåre Fjellstad driftssjef/brannsjef Kåre Karlsen Fjellskred Nordnes Ved varsel om fjellskred fra Nordnes iverksettes beredskapsplan i hht. vedlegg 7. Den første som mottar varselet skal: vurdere og beslutte vanligvis i samråd med fylkesmannen hvorvidt kriseledelse skal etableres varsler i så fall de øvrige i kriseledelsen og evt. andre det kan bli bruk for i den gitte situasjonen, jfr. ressursoversikten i planens del 7. varsler ordfører Sølvi Jensen, tlf uten opphold kontakte Lensmannen i Lyngen (tlf ) (kontrollvarsling) Ved fare for intern krise i kommunens organisasjon, skal kommunen alene vurdere å iverksette deler av kriseplanen (se planens vedlegg 4) Varselet skal inneholde: Hvordan varsle: Opprette logg når 1. varsel mottas: Kort beskrivelse av situasjonen. Viderevarsling nøyaktig som mottatt varsel. Beskjed om møtested/-tid. via telefon eller mobiltelefon, hvis problemer konferer med LENSMANNEN ELLER POLITIETS NØDTELEFON. bruk fastsatt skjema (se vedlegg til denne planen) fram til dataverktøyet CIM erklæres tatt i bruk

9 Side 9 av KRISELEDELSENS OPPGAVER Oppgaver for kriseledelsen i kommunen: Kriseledelsen står vanligvis under kommando av lensmann/politi, men har også et selvstendig ansvar for ut i fra en vurdering av den gitte situasjon å beslutte og iverksette tiltak* for å hindre eller redusere skadeomfanget og/eller skadevirkningen ved den oppståtte situasjonen. Heri ligger følgende oppgaver: å innhente opplysninger og informasjon av betydning for situasjonen internt og eksternt å evt. be om bistand fra andre enheter som f.eks. hjelpekorps, sivilforsvar og heimevern. Slik bistand skal rekvireres i samarbeid med lensmann/politi å samordne, koordinere og prioritere ressursbruk og informasjon å informere kommunens egne ansatte/enheter å informere kommunens innbyggere (ofte etter avtale med lensmann/politi) å opprette og holde kontakt med lensmann, skadestedsledelse evt. LRS samt Fylkesmannen i Troms (samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben) å rapportere alle bevegelser/tiltak som iverksettes til lensmann/politi og evt. andre (skadestedsleder/lokal redningssentral (LRS), fylkesmannen o.a.) om mulig via dataverktøyet CIM. å føre logg over alle bevegelser/meldinger/tiltak på fastsatt skjema (se vedlegg til denne planen) fram til dataverktøyet CIM erklæres tatt i bruk å avgi periodiske rapporter til Fylkesmannen i Troms (se vedlegg til denne planen) å gjennomføre situasjonsbrief overfor kriseledelse og berørte enheter i nødvendig utstrekning å erklære opphør av kriseledelse (overgang til normal/tilnærmet normal drift) å foreta/initiere evaluering internt og eksternt (kriseledelse, berørte enheter og andre *Tiltak som kan være aktuelle: Å iverksette kriseinformasjonsplan, se pkt. 4 og vedlegg 4. Å iverksette evakuerings-/innkvarteringsplan (planens del 5) Å be psyko-sosial støttegruppe vurdere behovet for etablering og iverksetting av tiltak (planens del 6) Å disponere bygn. for innkvartering, forpleining, samlingssted for pårørende (skjermet for pressen) Å omdisponere kommunens personalressurs Å sikre og/eller prioritere vann- og strømforsyning Å rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg Å beskytte miljø og kulturelle verdier Å rydde et skadested Å yte bistand til rasjoneringsansvarlige på forespørsel Å gjennomføre reguleringstiltak Å yte bistand på andre områder på anmodning

10 4. INFORMASJON Side 10 av 73 Kriseinformasjonsplanen i vedlegg 4 skal være grunnlaget både for kriseledelsen og informasjonskontoret dersom dette blir opprettet. Målsetting for informasjon i en krisesituasjon: Informasjon i krise eller for å forebygge krise skal utøves pro-aktivt, hurtig og korrekt slik at den ivaretar behovene til Kommunale organer Rammede (for eksempel skadde, overlevende, evakuerte) Pårørende Befolkningen generelt Presse og media Andre berørte organer Kriseledelsens informasjonsansvarlige er: Telefon Mobiltlf. Arb. faks. Hilde Grønaas Stedfortreder Anette Holst Informasjonsansvarliges oppgaver: Varsle informasjonskontorets leder om at informasjonskontor skal opprettes. Være kontaktledd mellom kriseledelsen og informasjonskontoret. Holde informasjonskontoret oppdatert om krisens utvikling. Formidle frigitt informasjon fra kriseledelsen til informasjonskontoret. Formidle innhentet informasjon eller vurderinger av publikumssituasjonen fra informasjonskontoret til kriseledelsen. Holde ordfører informert og oppdatert om situasjonen. Gi informasjon til publikum/pårørende/media etter oppdrag fra kriseledelsen Gi mediene informasjon om pressekonferanse, distribuere pressemeldinger fra kriseledelsen. Informasjonskontorets ledelse og personell: Arb.dir. Mobiltlf. Arb. faks. Leder: Bjørg Skogvang Stedfortreder: Lillian Larsen Øvrig personell Se kriseplanens del 7 Ressursoversikt. Informasjonskontorets oppgaver: Se kriseinformasjonsplanen i vedlegg 4.

11 Side 11 av EVAKUERING/INNKVARTERING Plan for evakuering/innkvartering av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen/andre kommuner til et annet område i eller utenfor kommunen. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Mobiltlf. Arb. faks. Leder: Harry Hansen Kåre Fjellstad Viggo Jørn Dahle STED FOR ETABLERING AV EVAKUERING/ INNKVARTERINGSLEDELSEN: MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING (SE PKT. 7): RÅDHUSET, LYNGSEIDET, 1. ETG., (med mindre annet blir vurdert som mer hensiktsmessig ut i fra den aktuelle situasjonen) Lyngen Røde Kors Hjelpekorps Norsk Folkehjelp Teknisk drift (kommunen) Nord-Hålogaland HV 16, Nord-Troms Heimevernsområde HV Evt. grendelagene AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: hos evakuertes pårørende, besluttes forøvrig av kriseledelsen (se ressursoversikten, denne planens del 7) Oppgaver til de som skal lede gjennomføringen av evakueringen/innkvarteringen: 1. Anslå/skaffe oversikt over den tid man har til rådighet for gjennomføringen. 2. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor/oppholder seg der m.m.). 3. Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg og hvor de skal evakueres m.m. 4. Skaffe egnede transportmidler. 5. Sørge for at et mottaksapparat tar seg av innkvartering, forpleining m.m. 6. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvarteringen kan skje direkte. 7. Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd m.m. 8. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper. 9. Bistå ved behandling av skadde og personer med psykiske problemer m.m. 10.Samarbeide nært med LRS/skadestedsledelsen. 11.Gi løpende informasjon til kriseledelsen om gjennomføring og evt. behov for ytterligere bistand. ANDRE OPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED EVAKUERINGS- /INNKVARTERINGS- PLANLEGGING: Situasjonen vurderes nøye i samarbeid med andre instanser (NGI, politi og lignende) før evakuering iverksettes. Tilgjengelige ressurser kan være disponert av LRS/ skadestedsledelse. Alternative løsninger må muligens tas i bruk.

12 Side 12 av PSYKO-SOSIAL STØTTEGRUPPE Når kan det være aktuelt å etablere støttegruppen: Støttegruppen kan komme sammen ved spesielle dødsfall, personlige kriser, katastrofer, ulykker og andre hendelser. I prinsippet bør mest mulig av hjelpen komme fra den/de rammedes nærmiljø, det vil si mobilisering av støtte fra familie, venner, arbeidskolleger, naboer osv. i tillegg til det den kommunale helsetjenesten kan tilby med sitt ordinære apparat. Støttegruppen bør være et supplement og/eller et alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke byr på tilstrekkelig hjelperessurser. Unntaket er ved større katastrofer og ulykker, i slike situasjoner skal det tilbys profesjonell hjelp fra kommunen. Støttegruppen må sjøl vurdere om det er behov for at gruppen etableres og iverksette tiltak, eller om kommunens ordinære hjelpeapparat på området vil kunne tilby nok hjelp. Støttegruppen i kommunen består av: Leder: Rådgiver Magnhild Grønvoll Nestleder: Kommunelege I Psykiatrisk sykepleier Øvrige: Helsesøster, prest, (og evt. annet helsepersonell/sosialpersonell se denne planens del 7) Varslingsliste: Telefon jobb Navn Sentralbord Direktenr. Mobiltlf. Telefon priv. 1. Rådgiver Magnhild Grønvoll Komm.lege I Carol Pascoe, Lyngseidet Psyk. sykepleier Ingvild Grønvoll, / Furuflaten Helsesøster Hilde A. S. Valø, Kjosen Sogneprest Gunnar Bråthen, Lyngseidet * *Beredskapstelefon for prestene i Nord-Troms prosti: (hvis Bråthen ikke nås). Det første gruppemedlem som mottar varselet skal: Vurdere vanligvis sammen med et annet gruppemedlem hvor mange av teamets medlemmer som skal involveres og innkalle disse. (Vanligvis skal det innkalles flere enn man i første omgang mener det er bruk for.) Støttegruppen skal etableres: Sted: Lyngstunet, Lyngseidet eller der det måtte passe ut i fra den aktuelle hendelsen og hvorvidt medlemmene er direkte aktiv i å yte hjelp. Finn lokaler hvor rammede og/eller pårørende ikke utsettes for unødvendig press fra omgivelsene. Telefon: Telefaks: Utstyr: telefon, mobiltelefon, PC, e-post/internett/intranett, kopimaskin Med hvem er det inngått avtaler for å få profesjonell hjelp som kommunen ikke sjøl besitter og som kan tilkalles hvis nødvendig? krisepsykiatrisk team UNN / akutteamet poliklinikken UNN Barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste (BUP)

13 Side 13 av 73 Andre opplysninger om støttegruppen ved ulykker/katastrofer i fred: Gruppens arbeid samordnes i nødvendig grad med evt. andre iverksatte tiltak i hht. blant annet Katastrofeplan for helsetjenesten Smittevernplan/pandemiplan Atomberedskapsplan Beredslapsplan Nordnes (kriseplanens vedlegg 5) Støttegruppens oppgaver: 1. Vurdere om psykososial eller psykiatrisk hjelp/støtte skal gis. 2. Vurdere hva slags type hjelp som skal gis og omfanget av hjelpen 3. Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte 4. Rekvirere hjelp utenfra 5. Sette i verk og gjennomføre tiltak 6. Holde evt. kriseledelse og informasjonstjeneste informert i nødvendig utstrekning (herunder be kriseledelsen om evt. å finne lokaler for samlingssted for pårørende) 7. Evaluere situasjonen og samordne innsatsen 8. Avgjøre hvor lang tid gruppen sin innsats skal vare 9. Vurdere om det er behov for felles markering 10. Aktivisere sosialt nettverk 11. Sørge for at kriserammede blir fulgt opp 12. Tilrettelegge for selvhjelp normalisering 13. Når hendelsen er over foreta evaluering og rapportere til kommunens kriseledelse

14 7. RESSURSOVERSIKT Side 14 av Redningsressurser (mannskap/utstyr) generelt Behov ambulansetransport sjøveien mulighetene for å bedre beredskapen for akutt Anleggsmaskiner brann/brannvernmateriell evakuering fra utsatte områder (bistand) Forebyggende redningsarbeid forpleining/storhusholdning fremskaffe nødvendig forpleining eller annen forsyningsstøtte informere om situasjonen i kommunen og gi forholdsregler (informasjon til publikum via media skjer gjennom eller etter avtale med lensmann/politi evt. brannsjef som skadestedsleder) Utstyr/mannskap disponeres av: forsvaret, fergerederi, brannbåt (ikke båre), fiske-/fritidsbåter (private), tilgjengelig kaianlegg Fylkesmannen i Troms (oversikt) Lundvoll Maskin, Johansen Transport, bønder (eks. via grendelagene) brannsjefen hjelpekorps, heimevern, lag/foreninger Sivilforsvaret, FIG-gruppene Lyngstunet helse- og omsorgssenter, Lyngseidet Gjestegård, Stigen Vertshus, Lenangen omsorgssenter, Lyngen Havfiske & Tursenter (Lenangen) grendelagene, heimevernet lensmannen, heimevernet, Troms fylkeskommune v/samferdselsetaten, hjelpekorps kriseledelsen informasjonsansvarlig innkvartere forulykkede eller redningsmannskaper hoteller/overnattingssteder, kommunale institusjoner, skolene, private (evt. via grendelag), forsamlingshus, heimevernet, innkvarteringsnemnder, tilflyttingsnemnd kraftforsyning, strømleveranser lysanlegg medisiner mattilsyn/laboratorium Nødstrømsaggregat rasjonerings- og reguleringstiltak Redningsarbeid generelt samband sanitet snøbrøyting søke-/leteutstyr tekniske anlegg (skader på kommunikasjoner og andre anlegg) (herunder kommunale veier, kaianlegg og landingsplasser, vannforsyning, avløp) telefonisk bistand til publikum telenettet transport (bandvogner, ski, pulker, båter mv) vurdering av snøskredfaren Troms Kraftforsyning heimevern, Lundvoll Maskin, Hjelpekorps lege veterinæren Lyngseidet Fylkesmannen i Troms (oversikt) rasjoneringskontoret Sivilforsvaret, FIG-gruppene (Skibotn, Nordreisa) Lensmannen, brannvesenet, hjelpekorpsene, heimevernet, evt. fiskebåter m/vhf osv. hjelpekorps, heimevern, lege kommunens tekniske drift, Lundvoll Maskin, Johansen Transport, bønder (eks. via grendelagene) hjelpekorps, heimevern vegvesenet, kommunens tekniske drift, Lundvoll Maskin, Johansen Transport kommunens sentralbord, skoler Telenor Lyngstunet/ Ventelo hjelpekorps, heimevern, scooterforeninger, båteiere (private) NGI (Norges Geotekniske Institutt)

15 7.2 Kommunalt personale Side 15 av 73 Alle kommuneansatte kan i en krisesituasjon bli beordret av kriseledelsen til å betjene hvilken som helst funksjon som kriseledelsen finner nødvendig. Kontaktes via telefon, se telefonliste som finnes på servicekontoret eller på opplysningssider på internett (inkl. kommunens hjemmeside, under kontakt ). Følgende personer må imidlertid påregne å bli utkalt til å utføre arbeid i tilknytning til: Funksjon/person: Informasjonstjeneste: Konsulent Inger-Helene B. Isaksen Sekretær Eva Holm Sekretær Åse Henriksen Sekretær Tone Lyngdal Sekretær Ellinor Larsen Sekretær Tove Nilsen Sekretær Monika Skogvang Sekretær Inger-Lise Jensen Frakt, transport, forsyning: Jordbrukssjef Even Kristiansen Næringssjef Svein Eriksen Støttegruppen: Legene Psykiatrisk sykepleiere/psykiatritjenesten Helsesøstrene Evt. annet ledig helse-/omsorgs-/sosialpersonell Legesekretærene v/ leder Sissel Forfang tlf Privat adresse/bosted: Øvre Jensvoll, Lyngseidet Ørnes Skinnelv Strandveien, Lyngseidet Karnes Øvergård Sommarsetveien, Lyngseidet Sjåberg Sommarset, Lyngseidet Årøybukt Lyngstunet, Lenangen og NAV Hjemmetjenesten: Mobil hjemmetjenesten Furuflaten Mobil hjemmetjenesten Lyngseidet Mobil hjemmetjenesten Koppangen Mobil hjemmetjenesten Svensby Hjemmetjenesten Ytre Lyngen / Teknisk: Vedlikeh. Alf (kelner) Karlsen Øvre Jensvoll, Lyngseidet Maskinfører Leif Otto Brattsti Sommarset, Lyngseidet Vaktmester rådhus, Willy Wikbo Solbakken, Lyngseidet Vaktmester Solhov bo-/akt.senter, Asbjørn Sørensen Karnes Vaktmester Eidebakken skole, Kjell Gunnar Mackay Solbakken, Lyngseidet Vaktmester Lyngstunet, Knut Osvaldsen Kvalvik Vaktmester Lyngsdalen oppv.senter, Jan E. Langgård Furuflaten Vaktmester Lenangen skole, Tor Eriksen Sør-Lenangen Vaktmester Lenangen oms.senter, Rune Johansen Eidstrand, Nord-Lenangen Vaktmester Lyngstunet, Svein Arne Utsi Pollen Feier Odd-Harald Grøtterud Sommarset, Lyngseidet

16 7.3 Annet nøkkelpersonale Side 16 av 73 KONTAKTPERSON FOR LENANGEN-OMRÅDET Beredsk.tlf. Priv. Freddy Kviteberg, Sør-Lenangen BYGDEUTVALG/GRENDELAG Utvalg/lag Leder/kontaktperson Telefonnr Furuflaten Bygdeutvalg Lars Tore Larsen Jægervatn/Lattervik bygdeutv. Anette Mælen Lenangsøyra bygdeutvalg Sivertsen Jann S Lyngseidet bygdeutvalg Bente Rognli Nord-Lenangen grendelag Almar Simonsen Oksvik bygdeutvalg Vigdis J. Osvaldsen Rottenvik Bygdeutvalg Trond Ivar Jørgensen Skinnelv/Koppangen bygdeutv. Hermod Strand Svensby utviklingslag Svein Jakobsen Sør-Lenangen grendelag Stine Kristiansen BEREDSKAPSRÅDET Ordfører, rådets leder Sølvi Jensen Rådmann Leif Egil Lintho Leder av teknisk sektor?? Kommunelege I Arne Haugstad Rådmannens stab Hilde Grønaas Brannsjef Kåre Karlsen Lensmannen i Lyngen, 1 repr. Lensmann Øystein Nilsen Forsvaret HTSY (tidl. Skjold??? garnison?) Nord-Troms Heimevernsområde Bernt Olav Johansen Lyngen R. K. hj.korps, 1 repr. John Arne Lundvoll Norsk Folkehjelp, 1 repr. Freddy Kviteberg ANDRE: Tlf.nr. arbeid Tlf.nr. privat Troms Kraft vakttelefon etter kontortid Telenor (Gunder Jensen, ref. Fylkesmannen i Troms) NAV: Ann Elise Lyngdal: Reidar Jensen stedfortreder Mattilsynet, distriktssjef Torkjell Andersen, Storslett

17 Side 17 av Disponible lokaliteter for innkvartering, samlingssentra, forpleining o. lign. Bygning/kontaktperson: Tlf. arbeid: Tlf. priv. mobiltlf. Området Lyngseidet Polleidet: Lyngstunet helse- og omsorgssenter, Lyngseidet Eidebakken barne- og ungdomsskole, Lyngseidet Knøttelia barnehage, Lyngseidet Lyngseidet ungdomsklubb, Lyngseidet Lyngenhallen, Lyngseidet v/vaktmester Skytterhuset, Lyngseidet v/hv, Bernt Olav Johansen Lyngen (gamle) sykehjem, Lyngseidet Lyngseidet gjestegård, Lyngseidet Stigen Vertshus, Lyngseidet Solhov barnehage, Solhov Solhov folkehøgskole v/oddbjørn Forfang Oksvik forsamlingshus v/ Per Samuelsen Geitnes, Karnes v/lyngen Karnes IL, Leif Erik Holm Røde Kors-huset, Kvalvik v/john Arne Lundvoll Polleidet, v/ Leder Lyngen Karnes IL Lyngen kirke, Lyngseidet v/sognepresten Sørheim Brygger Furuflaten: Lyngsdalen oppvekstsenter Furustua AL v/ Maghild Grønnvoll Stigen Koppangen: Rottenvik Grendehus A/L v/trond Ivar Jørgensen Fastdalen skole v/hermod Strand Koppangen brygger v/gunnar Fagerborg Svensby Jegervatn Selnes: Tindevangen grendehus v/leif Jarle Bårdsen Svensby Tursenter v/inge Storsteinnes Jegervatn grendehus v/jan Tore Aronsen Selnes kapell v/sognepresten Lenangsøyra: Bygdetun Grendehus A/L v/svein Tore Olsen Lenangsøyra kapell v/sognepresten Sør-Lenangen: Lenangen barne og ungdomsskole Sør-Lenangen barnehage Nord-Lenangen: Lenangen omsorgssenter Lyngen Havfiske & Tursenter AS Rødtoppen barnehage Lyngstuva spk s klubbhus Straumen private skole Nord-Lenangen bedehus v/sognepresten

18 Side 18 av KOMMUNALE FAGPLANER M.V. FOR KRISEHÅNDTERING Det finnes fagplanverk for krisehåndtering som dekker de avdelingene i kommunen hvor det anses nødvendig å ha slik planverk (f.eks. skoler, barnehager, akutt forurensning, smittevern, jordbruk, atomberedskap vannforsyning osv.) Fagplanene bør inneholde blant annet oversikt over personell og ressurser som kan brukes ved en krise. Lyngen kommune har disse fagplanene: Plan for atomberedskap (ephorte sak 2009/4118-4) Pandemiplan Skolenes beredskapsplaner Barnehagenes beredskapsplaner Dessuten er det utarbeidet o Beredskapsplan for fjellskred Nordnes (interkommunal) som følger denne kriseplanen som vedlegg 7.

19 9. DISTRIBUSJON AV PLANEN Side 19 av 73 Planen m/vedlegg fordeles til følgende ledd i og utenfor kommunen: Kriseledelsen i kommunen Ordfører og varaordfører Ledere og fast personell i informasjonstjenesten evakuering/innkvartering psyko-sosial støttegruppe Kommunens beredskapsråd/de instanser som der er representert Tromsø politidistrikt Lensmannen i Lyngen Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (må selv videre til akutteamet poliklinikken, Krisepsykiatrisk team, ambulansene i Lyngen o.a.) Statens vegvesen Troms, Tromsø trafikkdistrikt Fylkesmannen i Troms, samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben Kommunens enhetsledere NVE Region Nord Troms Kraft AS Det forutsettes at lederne av de ulike ledd informerer underordnet personell og gir nødvendig innføring i planen.

20 Side 20 av 73 Vedlegg 1: Nyttige telefoner, rasutsatte områder, ansvarsfordeling mellom off. instanser Nyttige telefoner POLITI/LENSMANN LENSMANNEN I LYNGEN, SKIBOTN FAKS TROMS POLITIDISTRIKT (be om operasjonsleder!) FAKS NØDTELEFON 112 LEGE ØYEBLIKKELIG HJELP DAG/NATT/HELG LEGEKONTORET / 72 NØDTELEFON 113 BRANN BRANNVAKTA I TROMSØ NØDTELEFON 110 VEGOPPLYSNINGER STATENS VEGVESEN, VEGTRAFIKKSENTRALEN (døgnbemannet) LOKALE BRØYTESJÅFØRER: FV 91 Lyngseidet Svensby: FV 868/FV 311: Pollfjell-tunnelen Lyngseidet - Koppangen: FV 868: Pollfjelltunnellen - Oteren: FV 91/FV 313,312 og 314 Svensby Lenangsøra (via Ravik/Lattervik): FV312: Krysset i Botn Russelv: Alle kommunale veger i Lyngeidet sentrum : Tor Johnny Lundvoll/Torbjørn Berg (TJL) (TB) SAMFERDSEL (OFFENTLIG PERSONTRANSPORT) Troms fylkeskommune, miljø- og samferdselsetaten VÆRET VÆRMELDINGEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT (NGI), Oslo NORGES VASSDRAGS OG ENERGIDIR. (NVE), Narvik RADIO/MEDIA NRK-TROMS (fax) SKJERVØY NÆRRADIO HTSY (Skjold garnison) FYLKESMANNEN I TROMS, fylkesberedskapssjef Tlf og varslingsnr. Fax Tilgjengelig 24 timer i døgnet Mob.tlf Mob fax

21 Side 21 av 73 Rasutsatte områder (avhengig av vær/vindretning) VEDLEGG 1 (s. 2) Basert på: Dokumentasjonshenvisning Tilgjengelig i kriseledelsen hos 1. Rapport fra NGI om skredkartlegging dat planlegger 2. Prosjektet Nordnorsk skredovervåking, kontinuerlig planlegger oppdatering 3. Evakueringsordre de siste årene nøkkelpersoner Bebodde områder: Oversiktene er IKKE fullstendig, må kompletteres av evakueringsledelsen og vurderes i det enkelte tilfelle. Områder Russelv, Nord-Lenangen 1 Lenangsstraumen, Straumen N, Nord-Lenangen 1, 2 Lenangsstraumen, Straumen S, Nord-Lenangen: 1, 2, 3 Kjosen 1, 2,3 Stigen, Lyngseidet 1, 2, 3 Furuflaten, nord for Lyngsdalselva 1, 2 Dokumentasjonshenvisning Vegstrekninger: FV 91 FV 868 FV 868 FV 311 ved Ura i Kjosen, betraktelig redusert risiko etter utbedringer ved Pollfjelltunnelen, tunnelåpninga sør (mot Furuflaten), noe redusert risiko etter utbedringer mellom Furuflaten Oteren, noe redusert risiko etter utbedringer Stigen like nord for Lyngseidet mot Koppangen For fjellskred fra Nordnes, se beredskapsplanen i vedlegg 4.

22 Ansvarsfordeling Side 22 av 73 VEDLEGG 1 (s. 3) Kommunen: Kriseledelsen skal lede og samordne kommunal virksomhet som ikke ivaretas av Lokal redningssentral (LRS). Dette omfatter særlig yte omsorg for personer som har vært utsatt for store påkjenninger (medisinsk nødhjelp, krisepsykiatri og sorgarbeid) bistå med evakuering fra utsatte områder innkvartere forulykkede eller redningsmannskaper fremskaffe nødvendig forpleining eller annen forsyningsstøtte gjennomføre rasjonerings- og reguleringstiltak rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg (herunder kommunale veier, kaianlegg og landingsplasser) informere om situasjonen i kommunen og gi forholdsregler (informasjon til publikum via media skjer vanligvis gjennom lensmann/politi evt. brannsjef som skadestedsleder) eller etter avtale med disse rapportere til overordnet instans om planlagte eller iverksatte tiltak eller behov (lensmann/politi, fylkesmannens samfunnssikkerhets- og beredskapsstab) Yte annen bistand på forespørsel fra andre instanser. Andre instansers ansvar: Statens vegvesen: Fylkesveier Troms fylkeskommune: Samferdsel Troms Kraftforsyning: Kraftforsyningen Telenor (og evt. andre selskaper som Netcom): Telefonberedskapen Lensmann/politi: Overordnet ansvar totalt/skadestedsledelse Evakuering Innkvartering Forpleining Forsyning Informasjon til publikum via media Fylkesmannen: Samordner beredskapen innen hvert fylke. Overtar politiets oppgave i en beredskapssituasjon hvis situasjonen ikke lenger tilsier politiets bistand.

23 Side 23 av 73 Vedlegg 2: Skjema for periodiske rapporter til Fylkesmannen i Troms Til Fylkesmannen i Troms, samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben Rapporten sendes (kryss av): pr. brev: 9291 Tromsø som telefaks: e-post: KRISEPLAN REVIDERT 2012 Veiledning: Rapporten utarbeides/sendes kun etter nærmere beskjed fra fylkesmannen i den enkelte krisesituasjon. Det rapporteres bare om aktuelle punkter og bare der det er endringer fra forrige rapport. Veiledningene til de enkelte underpunkter er bare huskeliste/momentliste. Ved for liten plass, bruk tilleggsark. Situasjonsrapport fra Lyngen kommune. Dato og klokkeslett: 1. OVERSIKT OVER SITUASJONEN: Evt. momenter: (kun endringer fra forrige rapport): generell situasjonsbeskrivelse vurdering av situasjonen kommende døgn vurdering av tilført ressursbehov kommende døgn 2. TILTAK SOM ER IVERKSATT:

24 Side 24 av 73 VEDLEGG 2 (s. 2) 3. TILTAK SOM VURDERES IVERKSATT: 4. ETABLERT BEREDSKAPSORGANISASJON: Evt. momenter (kun endringer fra forrige rapport): egen kriseledelse evt. organisasjonsendringer/-tilpasninger iverksatte tiltak 5. ANDRE OPPLYSNINGER: Evt. momenter (kun endringer fra forrige rapport): Info mot publikum/media Spørsmål knyttet til økonomi/jus Forhold tilknyttet kommunens ordinære ansvarsområde Skader på og trusler mot liv og helse Særskilte problemer som er oppstått eller fryktes å kunne oppstå Underskrift rapportansvarlig:

25 Vedlegg 3: Loggskjema Lyngen kommune Side 25 av 73 Føres så nøyaktig som mulig i forhold til utgående og inngående meldinger/henvendelser og beslutninger. KRISESITUASJON/-TILTAK I DAGENE AKSJONSLOGG ført av (navn): for tidsrommet: antall sider: Kryss av her: Melding/ henvend. Dato/ klokkeslett til fra Beslut ning Tekst

26 Side 26 av 73 Vedlegg 4: Informasjonsplan for krisesituasjoner 1 Målsetting for informasjon i en krisesituasjon: Informasjon i krise eller for å forebygge krise - skal utøves pro-aktivt, hurtig og korrekt slik at den ivaretar behovene til Kommunale organer Rammede (for eksempel skadde, overlevende, evakuerte) Pårørende Befolkningen generelt Presse og media Andre berørte organer 2 Overordnede informasjonsprinsipper ved krisehåndtering: Informasjon er et lederansvar. Den som leder krisehåndteringen har det overordnede ansvaret for at informasjon blir gitt og innhentet korrekt, raskt og målrettet. Informasjon skal så langt det er mulig følge vanlige kommandolinjer for meldinger i systemet. Informasjon skal gis samordnet fra alle ledd og fremstå enhetlig for mottageren. Informasjon skal komme fra den som har ansvaret. Informasjon skal bygge på klare fakta og dialog med omverdenen. Ingen skal uttale seg om årsakssammenheng og skyldspørsmål mens krisesituasjonen pågår. Ingen skal gi personlige opplysninger om (angivelig) involverte/skadede personer eller pårørende, skadeomfang eller lignende. All informasjon til evt. pårørende overlates til politiet eller den politiet utpeker (unntatt ved interne kriser). Det er utarbeidet VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSHÅNDTERING for ulike typer hendelser, se vedlegg Informasjonsansvarlig: Skal sitte i kriseledelsen. 3.1 Informasjonsansvarliges oppgaver Varsle informasjonskontorets leder om at informasjonskontor skal opprettes. Være kontaktledd mellom kriseledelsen og informasjonskontoret. Holde informasjonskontoret oppdatert om krisens utvikling. Formidle frigitt informasjon fra kriseledelsen til informasjonskontoret. Formidle innhentet informasjon eller vurderinger av publikumssituasjonen fra informasjonskontoret til kriseledelsen. Holde ordfører informert og oppdatert om situasjonen. Gi informasjon til publikum/pårørende/media etter oppdrag fra kriseledelsen Gi mediene informasjon om pressekonferanse, distribuere pressemeldinger fra kriseledelsen.

27 4 Opprettelse av informasjonskontor Side 27 av 73 Informasjonskontor for rammede, pårørende, publikum og medier opprettes og opphører etter beslutning av kriseledelsen. 4.1 Lokalisering av informasjonskontoret: Sted: Rådhuset, Lyngseidet (eller annet sted nært kriseledelsen) Telefon: E-postadresse: Telefaks: Utstyr: Radio, fjernsynsapparat, mobiltelefoner, telefax, kopi/skanner, PC m/internettoppkobling, videokonferanserom Informasjonskontorets ledelse og personell Arb.dir. Mobiltlf. Arb. faks. Leder: Bjørg Skogvang Stedfortreder: Lillian Larsen Øvrig personell Se kriseplanens del 7 Ressursoversikt. Informasjonskontorets leder sørger for: etablering av informasjonskontoret, herunder innkalling av stedfortreder og tilstrekkelig annet personell etter kriseplanens del 7 Ressursoversikt. å etablere telefonsvartjeneste for publikum og evt. en egen for rammede/pårørende å fordele mannskapsressursene og arbeidsoppgavene på den mest hensiktsmessige måten etter krisetype og etter hvordan krisen utvikler seg. å bistå informasjonsansvarlig og kriseledelsen i vurderingen av hva man skal informere om og på hvilken måte. at kun frigitte opplysninger og informasjon kommer ut. Kriseledelsen/informasjonsansvarlige skal gi direktiver om dette. å formidle behov for debrifing blant informasjonskontorets ledelse og personell til kriseledelsen når krisen er over. Informasjonskontorets oppgaver 1 Aktivere kriseberedskapsmodus på kommunens hjemmeside og holde denne oppdatert så lenge krisen varer. 2 Betjene telefonsvartjeneste for publikum og evt. en egen for rammede/pårørende 3 Gi informasjon til befolkningen om situasjonen generelt og iverksatte tiltak farlige situasjoner som kan oppstå og hvordan de bør/må forholde seg helsemessige og sosiale forhold, vareomsetning, energi, kommunikasjon hvordan de kan bidra til at ytterligere skader unngås. 4 Etablere og holde løpende kontakt med media, bl.a.: Formidle viktig informasjon gjennom media (ikke gi intervju eller uttale seg). Overvåke hva som formidles via media og korrigere evt. feilmeldinger. Skrive pressemeldinger på vegne av informasjonsansvarlige. Tilrettelegge for kontakt mellom kriseledelsen/informasjonsansvarlige og media. Opprette og tilrettelegge for pressesenter på det sted/tid kriseledelsen bestemmer.

28 Side 28 av 73 5 Henvise rammede og pårørende til lensmann/politi eller evt. opprettede krisetelefoner og evt. andre iverksatte hjelpetiltak. 6 Samle inntrykk om informasjonsbehovet ute blant befolkningen og rapportere videre til informasjonsansvarlig. 7 Innhente opplysninger om situasjon og rapportere videre til informasjonsansvarlig. 8 Bistå kriseledelsen i å informere kommunens ansatte om situasjonen. (Enhver av kommunens ansatte har rett og plikt til å informere sine brukere om forhold tilknyttet situasjonen som er av - eller vil få - betydning for brukeren innen eget ansvarsområde.) 9 Føre logg over kontakt med rammede, pårørende, media og andre hjelpeinstanser. 4.5 Informasjonsflyt Intern informasjon Denne følger så langt råd er de vanlige rutiner og kommandolinjer i kommunen, på hurtigst og mest hensiktsmessig måte og det må sikres rutiner for tilbakemeldinger på at informasjon er nådd fram. Ekstern informasjon Kriseledelsen skal selv: Holde direktekontakt med LRS, lensmann, fylkesmann og evt. andre sentrale aktører Gå direkte ut i mediene med informasjon. Holde informasjonskontoret og andre kommunale enheter oppdaterte Lede pressekonferanser Dette kan delegeres andre dersom kriseledelsen finner det hensiktsmessig. 4.6 Informasjonskanaler Informasjonsspredning. De informasjonskanaler som brukes vanligvis: Krisemodus på kommunens hjemmeside Facebook Opprettet telefonsvartjeneste i kommunen E-post Radio Fjernsyn Media forøvrig (avisene) Aktuelle media i kommunen: Radio/fjernsyn: NRK Troms Aviser: Nordlys, Framtid i Nord Andre måter for å spre informasjon i kommunen: Ved å oppsøke husstander (kurèr) Via postkasse Via skolene, info til elevene Infomøter i forsamlingslokaler Ved plakatoppslag, løpesedler Via radiosamband (må evt. avtales på forhånd)

29 Side 29 av 73 Internt til kommunens ansatte benyttes vanligvis telefon, e-post, intranett og/eller møter med enhetsledere og annet berørt personale Informasjonsinnhenting Informasjonsinnhenting skjer vanligvis: via telefon, telefaks, e-post ved medieovervåking (radio, TV, tekst-tv, internett, aviser) gjennom opprettet kontakt til politi, LRS, kontaktpersoner i grendeutvalgene (se ressursoversikt, del 7 i kriseplanen) 4.7 Strategier for informasjonsspredning. Det er utarbeidet VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSHÅNDTERING for følgende hendelser (se kriseplanens vedlegg 4): 1. Ekstern påvirkning 2. Ledelse og personal 3. Produktfeil/negativ tjenesteytelse 4. Katastrofe på arbeidsplassen 4.8 Presse-/mediehåndtering. Hvem uttaler seg til presse/media: Informasjonskontoret når det gjelder å få ren informasjon og opplysninger ut til publikum Rådmannen eller informasjonsansvarlig om den aktuelle situasjonen Ordføreren eller varaordføreren om politiske vurderinger/konsekvenser Det er utarbeidet retningslinjer for: Mediehåndtering generelle råd og veiledninger, se kriseplanens vedlegg 5 Utforming av pressemeldinger, se kriseplanens vedlegg 6 Eksempel på pressemelding, se kriseplanens vedlegg Pressesenter Etableres ved behov av informasjonsansvarlig og er et sted hvor presse/media evt. kan etablere seg og hvor kriseledelsen kan avholde pressekonferanser o.l.. Lokalet skal være adskilt fra samlingssted for rammende og/eller pårørende, der kriseledelsen er etablert og informasjonskontoret. Sted: Kommunestyresalen m.m., bibliotekbygget Telefon: Skal minimum utstyres med: Bord/stoler, PC m/internettoppkobling og utstyr for Powerpoint-framvisning, lerret, flipover, telefon, telefaks, kopimaskin. (Annet utstyr må vurderes ut i fra situasjonen, herunder tolketjeneste hvis utenlandske media)

30 Side 30 av Informasjon til rammede og pårørende Dersom psyko-sosial støttegruppe er etablert, skal informasjon til rammede og pårørende koordineres med støttegruppas behov og hjelpetiltak (se kriseplanens del 6). Dersom denne ikke er etablert, følges vanlige informasjons- og henvisningsrutiner Informasjon etter krisen. Kriseledelsen beslutter nedtrapping og opphør for kriseinformasjon i samråd med informasjonskontorets ansvarlige og eventuelt psyko-sosial støttegruppe Annet aktuelt. FYLKESMANNEN I TROMS, fylkesberedskapssjef Tlf Fax Tilgjengelig 24 timer i døgnet Mob.tlf Mob fax Andre opplysninger om informasjonsberedskap ved kriser: Viktige ressurs- og personellopplysninger, pkt. 7.2 VEDLEGG 1: nyttige telefonnumre VEDLEGG 3: SKJEMA FOR LOGGFØRING (også mal i EPHORTE) VEDLEGGENE

31 Side 31 av 73 Vedlegg 4.1: Veiledende retningslinjer for informasjonshåndtering For å oppnå best mulig informasjonshåndtering, innpass situasjonen i en av disse krisetypene og følg handlingene så langt som de passer. HENDELSE / KRISETYPE HANDLINGER Hvem sier hva hvilke kanaler til hvem med hvilken virkning/hensikt 1. Ekstern påvirkning 2. Ledelse og personal 3. Produktfeil/negativ tjenesteytelse Eks.: Naturkatastrofer (ras Eks.: Kommuneansatt Eks.: kommunen blir kjent flom, orkan o.l.) anmeldt for underslag, med at det er blitt gjort Katastrofebrann overgrepsmistanke, alvorlige feil overfor Sabotasje/hærverk personalkonflikt osv. tjenestemottaker, f.eks. i Olje- hjemmesykepleien, ved en /kjemikalieforurensning skole eller en ren Større svikt i saksbehandlingsfeil. elektrisitetsforsyningen Større svikt i tele-/data- o.a. kommunikasjonssystemer Radioaktivt nedfall Svikt i vann- og avløpssystemer Større ulykker (bil, fly, båt, tog) Eksplosjoner Rådmann etter avtale med lensmannen Hva har hendt, hvor, korrigere evt. feilopplysninger, iverksatte tiltak, hvordan folk skal forholde seg. Hjemmesiden, telefonsvartjenesten, NRK Troms, Nordlys, Framtid i Nord og andre medier som melder seg (pressesenter!), husk evt. tolk. Berørte og pårørende, media, befolkningen generelt, evt. utenlandske turister, media (som målgruppe). Få ut korrekt info om situasjonen til rammede og pårørende, dempe frykt og/eller forordne handlinger/bevegelser for hjelp for publikum. Rådmann Fakta i saken, situasjonen så langt, hva har kommunen gjort, korrigere evt. feilopplysninger. Husk personalansvar, personvernet og hensynet til ansattes familier. personalmøte, telefon, mobil, e-post, NRK Troms, Nordlys, Framtid i Nord og andre medier som melder seg. ansatte, avdelinger, befolkningen generelt, media (som målgruppe). Å nå ut med korrekt info, at kommunen tar saken på alvor, oppfattes som seriøst forvaltningsorgan og ansvarlig arbeidsgiver. Rådmann eller enhetsleder Fakta i saken, hva gjør kommunen for å hindre gjentakelse, beklage/ legge seg flat, korrigere evt. feilopplysninger. brev, møte, personalmøte, telefon, mobil, e-post, NRK Troms, Nordlys, Framtid i Nord og andre medier som melder seg. Berørte og pårørende, ansatte, media (som målgruppe), befolkningen generelt, Å nå ut med korrekt info, at kommunen tar saken på alvor, oppfattes som seriøst forvaltningsorgan og ansvarlig arbeidsgiver. Dempe frykt for at slikt kan gjenta seg. 4. Katastrofe på arbeidsplassen Eks.: en eller flere av kommunens ansatte blir utsatt for arbeidsulykke, eksplosjon, ran, trusler, vold, brann. Rådmann (må konferere med lensmannen). Fakta i saken, situasjonen så langt, korrigere evt. feilopplysninger. Iverksatte tiltak (bl.a. hvordan folk tross hendelsen skal få de tjenestene de har krav på). Husk personalansvar, personvernet og hensynet til kolleger og familier. møte, personalmøte, telefon, mobil, e-post, NRK Troms, Nordlys, Framtid i Nord og andre medier som melder seg, hjemmesiden. Berørte og pårørende, ansatte, media (som målgruppe), befolkningen generelt. Å nå ut med korrekt info, vise medfølelse og omsorg for rammede og pårørende, berolige folk flest. Denne veiledningen kan ALDRI bli uttømmende. Hvordan situasjonen oppstår og/eller utvikler seg, vil innvirke på informasjonsbehovet til enhver tid. Ofte er det også slik at en situasjon ikke lar seg definere under bare èn type krise. Men jo mer vi har tenkt igjennom og bearbeidet det som er planlagt, jo større sjanse er det for at vi lykkes i det behovet som ALLTID vil oppstå i en krisesituasjon, nemlig IMPROVISASJON!!!

32 Side 32 av 73 Vedlegg 4.2: Mediehåndtering generelle råd og veiledninger Generelt: Skaff deg gjerne kunnskap om og innsikt i medievirkeligheten, knytt kontakter til den. HUSK: det finnes ikke noe off the record i samtale med jorunalister. Møt media med en positiv holdning, de gjør sin jobb, vi gjør vår. Ta initiativ sjøl når du vet en sak er under oppseiling, ikke sitt og vent. Ikke dekk over dårlige nyheter, gå selv ut med dem før media finner dem. Husk: en dårlig nyhet blir aldri så dårlig at ikke rykter gjør dem enda dårligere. Husk at du kan mer enn journalisten om din sak. Stol på deg selv. A. Når media kontakter deg: 1. Noter journalistens navn og hvilke media vedkommende representerer. 2. Avklar i hvilken sammenheng samtalen/intervjuet skal brukes. 3. Spør om journalisten har snakket med andre i virksomheten om saken. 4. Presiser hva du selv kan uttale deg om, henvis evt. journalisten til den som kan gi svar eller gi beskjed om at du skal finne det ut. Følg opp saken slik at journalisten kommer i "trygge hender". 5. Gjør avtale om gjennomlesing/godkjenning av artikkel/intervju hvis dine opplysninger skal brukes som direkte eller indirekte sitat. 6. Be om å få komme tilbake innen minutter. Du kan også (hvis situasjonen og tiden tillater det): Tilby å fakse journalisten et skriftlig svar på spørsmålene innen en frist dere blir enige om. Be om å få spørsmålene skriftlig, gjerne pr. telefaks. Tilby skriftlig informasjon eller et møte for å utdype emnet. B. Før samtalen/intervjuet: 1. Husk at media er ditt viktigste talerør for å nå fram med informasjon. 2. Tenk på hvilket hovedbudskap du vil ha fram (hva har skjedd og hva vil bli gjort). 3. Tenk på hva du kan uttale deg om. 4. Tenk på hvilke mottakere du skal snakke til. 5. Konferer med andre i organisasjonen om evt. uklarheter.

33 C. Når du kontakter media: Side 33 av Legg punkt B. foran til grunn. 2. Lag en pressemelding som sendes samtidig på faks eller mail til alle media i vårt område (se kriseplanen del 4 og vedleggene 6 og 7). 3. Hvis du inviterer til pressekonferanse, se kriseplanen del Hvis det ikke er tid til å gå ut med pressemelding, ta kontakt med det media som hurtigst vil nå ut til folk. D. Under samtalen/intervjuet: 1. Definer og legg vekt på hovedbudskapet. 2. Lytt til spørsmålene, omdefiner det hvis det bygger på feilopplysninger, gi korrekte og direkte svar. Få fram viktig informasjon selv om journalisten ikke spør ( bridging : svar på spørsmålet lag ei bru flett inn budskapet). 3. Snakk enkelt, tydelig og med overbevisning, unngå vanskelige ord. 4. Er det begått feil, innrøm det. 5. Snakk sant, lyv aldri. 6. Vær åpen. så langt det lar seg gjøre. 7. Vis medfølelse og ansvar (husk at mediene i først og fremst vinkler på følelser). 8. Skyld aldri på andre. 9. Hvis du ikke kan svare si det og begrunn hvorfor. Vet du ikke, så si det. Spekulèr aldri. 10.Uttal deg aldri om årsak, skyld eller ansvar så lenge en krisesituasjon pågår. 11.Bruk aldri formuleringen ingen kommentar. 12.Husk personvernet og evt. ditt ansvar som arbeidsgiver og ta hensyn til rammede og pårørende. 13.Vær saklig og høflig, ikke minst når du korrigerer feil. 14.Presiser at du gjerne vil at spørsmålene skal besvares på en samvittighetsfull måte. E. Du skal på TV: 1. Gjør om mulig forhåndsavtale, se punktene foran. 2. Velg et opptakssted som du er fortrolig med. Gå gjerne ut av kontoret. 3. Finn ut det viktigste du vil ha sagt. Og sørg for å se det på en kortest mulig måte! Husk at 20 sekunder er mye på TV. 4. Kom ikke med lange resonnementer. Seerne husker som oftest bare de korte budskap. 5. Se på intervjueren, ikke inn i kamera. Hold blikkontakt. 6. Legg ellers punkt D. foran til grunn.

34 Side 34 av 73 Vedlegg 4.3: Pressemelding råd for utforming En pressemelding er en enkel og billig måte å fortelle aviser, blader og kringkasting hva man vil ut med. Pressemeldingen skal sendes pr. telefaks og/eller til samtlige media i området. En dags utsendelse i postgangen er nok til at saken blir "for gammel". Hvis saken ikke er en "nyhet", kan du sende den i posten, gjerne sammen med fotografier og lignende. Overskriften er viktig. Her må du få med hva saken gjelder, hva som er interessant. Ta med bare ett hovedpoeng, og skriv en saklig og nøktern tittel. Så følger du opp med innledning på 2-3 linjer som inneholder de aller viktigste momentene fra selve budskapet som skal inneholde: Hva har skjedd eller vil skje Hvem har gjort hva Hvordan Hvorfor Hvor og når? Pressemeldinger må alltid inneholde navn og telefonnummer på til kontaktperson slik at journalisten kan få mer informasjon ved behov. (Se vedlegg 7 - eksempel på pressemelding). En pressemelding skal aldri være større enn et halvt A4-ark. Skriv kort og konsist, i korte setninger og korte avsnitt. Pressemeldingen er en interessevekker, ikke noe mer. Skriv bare det aller viktigste og mest interessante, nok til at journalisten tar kontakt for å få mer informasjon. Sjekk deadline, det er viktig at pressemelding kommer frem til redaksjonen i rett tid. Når man snakker om rett tid, varierer det litt fra hvilke media man snakker om. I avisredaksjoner er det en fordel at den kommer tidlig på dagen (mellom om morgenen er gunstig). I typiske ferieperioder er det erfaringsmessig større sjanser for å få dekning av saken. Radio og TV her deadlines oftere enn aviser. Her har man både morgen og ettermiddagsskift som håndtere nyheter. I krisesituasjoner vil medias interesse være lettere å fange enn i det daglige. Det er viktig at alle representanter fra pressen blir behandlet og informert på samme måte. Det vil være strategisk å informere media i god tid i forhold til de tidsfrister de jobber under. På denne måten kan man skape en god dialog mellom media og kriseledelsen. Det er viktig å huske at pressen er der kun for å gjøre en jobb.

35 Lyngen kommune Side 35 av 73 Vedlegg 4.4: Pressemelding mal KRISELEDELSEN NRK Troms Nordlys Framtid i Nord PRESSEMELDING For nærmere opplysninger kontakt: Pressekonferanse: kommunestyresalen, Lyngseidet: Med hilsen Hilde Grønaas informasjonsansvarlig Det er opprettet døgnåpen telefonsvartjeneste på tlf. som rammede, pårørende og befolkningen kan henvende seg til. Ellers vil kommunens hjemmeside bli kontinuerlig oppdatert om utviklingen.

36 Side 36 av 73 Vedlegg 5: Overordna retningslinjer for beredskapsarbeidet i Lyngen kommune OVERORDNA RETNINGSLINJER FOR BEREDSKAPSARBEIDET LYNGEN KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET DEN 17. APRIL 2001, K-SAK 26/01

37 Side 37 av 73 Innholdsfortegnelse: side 1. HENSIKTEN MED RETNINGSLINJENE 3 2. ANSVARSFORDELING 3 Kommunestyret 3 Utvalgene 3 Beredskapsrådet 3 Kriseledelsen 4 Ordføreren 4 Administrasjonssjefen 4 3. MÅLSETTING FOR BEREDSKAPSARBEIDET 4 4. FOREBYGGENDE TILTAK Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) 4 Definisjoner: 4 Risiko 4 Sårbarhet 5 ROS-analyser 5 Målsetting for ROS-analyser 5 ROS-analysene skal omfatte Beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen (BIS) 5 Definisjon 5 Målsetting 5 5. KRISEHÅNDTERING 5 Definisjoner 5 Kriser 5 Krisehåndtering 6 Kriseplan 6 Målsetting 6 Kriseplanens innhold 6 Kriseplanen må settes i sammenheng med 6 Forutsetninger for effektiv krisehåndtering 6 Kommunens oppgaver i en krisesituasjon 7 6. KVALITETSSIKRING 7

38 Side 38 av 73 OVERORDNA RETNINGSLINJER FOR LYNGEN KOMMUNES BEREDSKAPSARBEID 1. HENSIKTEN MED RETNINGSLINJENE Hensikten med retningslinjene er å informere, avklare, beskrive ansvarsfordeling og organisering (internt i kommunens organisasjon og også i forhold til andre instanser), definere noen begreper og angi mål for kommunens beredskapsarbeid og å sikre at beredskapsarbeidet settes inn i en helhetlig, kontinuerlig prosess. 2. ANSVARSFORDELING Stortinget har understreket: Det skal være minst mulig forskjell mellom freds- og krise-/krigsorganisasjonen Den som har ansvaret for en sektor i fred, skal også ha ansvaret for beredskapsforberedelsene i samme sektor. Beredskapshensyn skal integreres i den ordinære samfunnsplanleggingen. Kommunenes ansvar omfatter planleggingen for å forebygge og begrense skade ved uønskede hendelser samt håndtere kriser som oppstår (St.meld,nr ) Den totale beredskapen mot ulykker og katastrofer tar utgangspunkt i at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. De ordinære ansvarsforhold endres derfor normalt ikke i en krisesituasjon. Kommunestyret: Trekke opp hovedlinjene for arbeidet med de beredskapsoppgavene som kommunen har ansvaret for Gi målsettingene for beredskapsarbeidet i kommunen Gi rammevilkår for utvalgene og administrasjonen til å nå ambisjonsnivået Utvalgene: Har ansvar for å kartlegge og iverksette forebyggende tiltak innenfor sine respektive ansvarsområder i hht. arbeids- og delegasjonsreglement. Beredskapsrådet (som består av representanter både fra kommunen og fra andre instanser): skal være kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål (herunder gi gjensidig informasjon om beredskapsforhold, finne felles løsninger og treffe avtaler om samarbeid) kan bistå administrasjonen under en krisesituasjon ved behov for samordning med andre kan gi råd til besluttende myndigheter på kommuneplan kan ta initiativ til beredskapsforberedelser andre oppgaver, som for eksempel brukes som styrings- eller referansegruppe i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderingen av beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen (BIS)

39 Side 39 av 73 Kriseledelse: Den organisasjon som etableres for å lede krisehåndteringen når en krise oppstår, jfr. pkt.5. Ordføreren: er leder for kommunens beredskapsråd har de beslutningsfullmakter som framgår av kommunens arbeids- og delegeringsreglement, forskrift om direktevalgt ordførers myndighet samt særlovgivningen (Krigsloven m.v.) Administrasjonssjefen eller den han/hun bemyndiger: er daglig leder for beredskapsarbeidet i kommunen har ansvar for at beredskapsarbeidet blir hensiktsmessig samordnet har ansvar for at beredskapsmessige hensyn blir tatt ved planlegging i kommunen, herunder ligger også ansvaret for gjennomføring av ROS-analyser har ansvar for at kriseplaner utarbeides og holdes ajour har ansvar for å etablere og lede kriseledelsen ved ulykker og katastrofer har de beslutningsfullmakter som framgår av kommunens arbeids- og delegeringsreglement også i en krisesituasjon har i en krisesituasjon fullmakt til overskride kommunens samlede driftsutgifter med inntil 0,1% for å ivareta folks liv og helse 3. MÅLSETTING FOR BEREDSKAPSARBEIDET Målet for kommunens beredskapsarbeid er å redusere sannsynligheten for at større ulykker, kriser eller katastrofer kan skje ved å kartlegge og iverksette forebyggende tiltak (senere kalt forebyggende tiltak) redusere skadevirkningene ved oppståtte ulykker, kriser eller katastrofer gjennom rask iverksetting av tiltak for krisehåndtering iflg. en på forhånd oppsatt kriseplan (senere kalt krisehåndtering) 4. FOREBYGGENDE TILTAK Det skal tas nødvendige beredskapsmessige hensyn ved all kommunal planlegging, utbygging og drift: Arealplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og lignende skal vurderes i forhold til beredskapsmessige hensyn før disse kan godkjennes. Det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) som revideres hvert 4. år eller når dette er nødvendig av planmessige årsaker (langsiktig kommuneplan). Kommunen skal sørge for å følge opp de til enhver tid gjeldende tiltak i ROS-anlysen vedrørende utbygging, utbedring og anskaffelser. 4.1 Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) Definisjoner: Risiko: Uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensen av uønskede hendelser.

40 Side 40 av 73 Sårbarhet: Et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. ROS-analyser: Kartlegge risiko og sårbarhet som kan ramme større grupper av publikum eller også mindre grupper dersom risikoen er høy for de det angår. Målsetting for ROS-analyser: Føre til økt bevissthet om risiki og sårbarhetsfaktorer i kommunen. Øke forutsetningene for å kunne ta beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen. Bedre forutsetningene for kriseplanleggingen. Avklare behovet for kompetanseheving på viktige områder. Bedre samordning internt og eksternt. Ta hensyn til risiko og sårbarhet i planleggingen Unngå å bygge inn ny sårbarhet i samfunnet ROS-analysene skal omfatte Kartlegging av risiko og sårbarhet i Lyngen kommune som kan ramme større grupper av publikum eller også mindre grupper dersom risikoen er høy for de det angår innenfor områdene naturskade, trafikkulykker, brann, forurensning, kraftforsyning, telekommunikasjon og innenfor evt. andre områder hvor man finner behov for det. 4.2 Beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen (BIS). Definisjon: Ved utarbeidelse av kommunale planer (kommuneplan, handlingsprogram m/økonomiplan, diverse sektorplaner samt årsbudsjett) skal det tas hensyn til risiko og sårbarhet i kommunen som er kartlagt gjennom ROS. Målsetting: Ved planlegging av infrastruktur, bebyggelse og viktige samfunnsfunksjoner er det nødvendig å vurdere sikkerhet og beredskap i forbindelse med lokalisering, utforming og utrustning. Dette for å redusere risiko- og sårbarhetsfaktorene i kommunen (økt trygghet, driftssikkerhet) unngå å bygge inn ny sårbarhet i kommunen redusere behovet for særskilte krise- og beredskapstiltak 5. KRISEHÅNDTERING Definisjoner: Kriser er ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normal risiko og normal belastning og som kjennetegnes ved at det oppstår en situasjon som skjer relativt plutselig og ofte uventet er truende for mennesker og verdier ikke lar seg håndtere gjennom ordinære tiltak/organisasjonsapparat krever raske beslutninger og tiltak Eksempler på katastrofer/ulykker som kan resultere i/utløse en krise: Naturkatastrofer (orkan, flom, ras og lignende)

41 Side 41 av 73 Katastrofebrann Sabotasje/hærverk Olje-/kjemikalieforurensning Større svikt i elektrisitetsforsyningen Større svikt i tele-/data- o.a. kommunikasjonssystemer Radioaktivt nedfall Svikt i vann- og avløpssystemer Større ulykker (bil, fly, båt, tog) Eksplosjoner Krisehåndtering er de beslutninger som gjøres og tiltak som iverksettes for å redusere omfanget og/eller skadevirkningene ved den oppståtte krisesituasjonen Kriseplan: En samordnet beskrivelse av hvordan kommunen vil håndtere en krise. Målsetting: For å sikre liv, helse, samfunnsviktige funksjoner og materielle verdier, begrense skadeomfanget og bringe krisen til opphør, skal kommunen skal være forberedt på raskt å kunne iverksette tiltak når krise har oppstått. Kommunen skal ha et ajourført og øvet kriseplanverk som skal gjøre kommunen i stand til raskt å håndtere en oppstått situasjon på en best mulig måte. Kriseplanens innhold: Kriseplanen skal minimum inneholde oversikt over: Når skal planen vurderes tatt i bruk Kriseledelsen (myndighet, ansvar, oppgaver, etablering, personell) Informasjonsplan Evakueringsplan Varslingslister Ressursoversikt Loggskjema Etter hvert ROS-analyse Kriseplanen må settes i sammenheng med: evt. kriseplaner på avdelingsnivå funn i ROS-analysen og det forebyggende arbeidet generelt i kommunen andre instansers/etaters kriseplaner (eks. Statens vegvesen, Statens forurensingstilsyn, Statens strålevern o.a.). Forutsetninger for effektiv krisehåndtering: Klare ansvars- og myndighetsforhold Erfaren/kompetent kriseledelse System for samarbeid og beslutningsstøtte Disponibelt krisehåndteringsverktøy og ressurser forøvrig Gode kommunikasjons- og sambandssystemer Minst mulig forskjell mellom normal- og kriseorganisasjonen Fleksible og effektive planer En god informasjonsberedskap ROS-analyser og kriseplaner innenfor områder bestemt av kommunestyret Vektlegging av erfaring fra kriser og/eller øvelser

42 Side 42 av 73 Kommunens oppgaver i en krisesituasjon: Opprette kontakt med og forholde seg til krav som stilles av lensmann/politi eller fylkesmannen (hvis fylkesmannens beredskapsmessige samordningsansvar iverksettes) Informasjon om situasjon og forholdsregler (må samordnes med LRS/skadestedsleder/ politi/fylkesmann) Ta hånd om skadde personer Omsorg for personer som har vært utsatt for store påkjenninger Bistand ved evakuering Innkvartering Forpleining og forsyning til redningsmannskaper og/eller forulykkede Sikre næringsmidler Regulerings- og rasjoneringstiltak Rette opp skader på kommunikasjoner og annen infrastruktur Opprydding, opprensking, avfallsdeponering og annen innsats for å beskytte miljøet Verne om kulturelle verdier 6. KVALITETSSIKRING Beredskapsarbeidet skal kvalitetssikres ved at det følger kommunens prosedyrer for internkontroll. Det skal herunder etableres rutiner som sikrer at kommunens beredskap blir integrert i kommuneplanens ulike deler og i eventuelle øvrige virksomhetsplaner ROS-analyse inngår som premiss ved utarbeidelse av arealplaner, reguleringsplaner og sektorvise handlingsprogrammer risiki som ikke kan knyttes til en bestemt sektor/avdeling blir fulgt opp i handlingsprogrammet investeringer og driftsutgifter forbundet med beredskap tas opp i økonomiplanen og årsbudsjettet samlet rapport om kommunens beredskap og evt. kriser tas inn i kommunens ordinære årsrapport kommunens beredskapsråd, snarest mulig etter at en krise er over, foretar evaluering av krisestabens og samarbeidende organers arbeid under krisen formannskapet eller evt annet ansvarlig utvalg, snarest mulig etter at en krise er over, forelegges rapport om krisens karakter og virkninger, krisestabens arbeid og de økonomiske følgene for kommunen kommmunens kriseplaner gjennomgås og revideres hvert 2. år kommunens kriseplaner korrigeres/ajourføres kontinuerlig, minimum en gang årlig kommunens kompetanse innen krisehåndtering økes gjennom øvelser og opplæringstiltak og/eller gjennom kommunens egenerfaring ved faktiske kriser

43 Vedlegg 6: Enhetenes evakueringsplaner 6.1.: Lyngstunet Side 43 av 73 PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Lyngstunet helse- og omsorgsenter til et annet område i eller utenfor kommunen. 56 pasienter, dagtid ansatte, kveldsvakt 12 og nattevakt 4 ansatte. 1 vaktmester og 4 renholdere. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Arb.dir. Mobiltlf. E-post adresse Torunn Odden Janne Elveslett Elin Wikbo Inger N Grønvoll Knut Osvaldsen STED FOR ETABLERING AV EVAKUERING/ INNKVARTERINGSLEDELSEN: MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER Ansatte og pårørende, Lyngen Røde Kors Hjelpekorps Norsk Folkehjelp Teknisk drift (kommunen) Lenangen omsorgssenter, UNN, Tromsø kommune Oppgaver til de som skal lede gjennomføringen av evakueringen/innkvarteringen: 1. Lenangen omsorgssenter kan ta imot 10 pasienter fra sykehjemsavdelingen som ikke er mobile. 5 personale følger med disse. 2. Evakueringen må skje i ambulanse (6-8) beboere må bli evakuert til et sted der det kan bli etablert en foreløpig avdeling mange av disse er demente og de må komme til et sted der det er mulig å skjerme dem ikke til en stor felles sal. 10 pleiepersonale følger med. 4. De 14 kan evakueres i buss med pleiepersonale tilstede beboere fra avdeling for psykisk syke mennesker bør fortrinnsvis til psyk.avd. 4 beboere fra korttid rehab. til somatisk avdeling UNN beboere fra omsorgsboligene kan fraktes ut med buss ut fra katastrofeområdet til et egnet sted. 4 av personalet følger med disse. 7. Medisiner og annet medisinsk utstyr skal følge med den enkelte pasient/beboer. Klær og private eiendeler blir tatt med slik at det dekker det nødvendige behov 8. Personalet tar med seg bærbar pc. 9. IT avdelingen må kartlegge om det er mulig å opprette tilgang til Profil utenfor kommunen. 10. Når det gjelder pasientopplysninger, både for beboere på Lyngstunet og for befolkningen i Lyngen generelt, bør IT-avdelingen i samarbeid med de ansatte på legekontoret, sikre at pasientopplysningene kan bli tatt ut ved Lenangen helsesenter ved en katastrofesituasjon. 11. Senger til pasientene som skal til Lenangen. 10 stk. med sengetøy.

44 Side 44 av : Lenangen omsorgssenter PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Lenangen omsorgssenter, 9068 Nord-Lenangen. Dagvakt min. 3 stk personale på jobb. Seinvakt 2stk personale inne på omsorgssenteret og en ute i hjemmetjenesten. På natt kun en stk personale, da må naboene varsles. Egen ringeliste ved telefonen. Det er 14 beboere på omsorgssenteret, 12 faste og 2 på avlastning. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Arb.dir. Mobiltlf. E-post adresse Leder: Elin Solvang Gøril K Lund Harrieth Myreng Rune Johansen STED FOR ETABLERING AV EVAKUERING/ INNKVARTERINGSLEDELSEN: MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN OMSORGSSENTER Ansatte og pårørende, Lyngen Røde Kors Hjelpekorps Norsk Folkehjelp, Brannkorpset Teknisk drift (kommunen) Lyngstunet, Universitetssykehuset i Tromsø DPS Storsteinnes (Kløvertun). Eventuelle andre institusjoner i nabokommuner i hht avtale. Oppgaver til de som skal lede gjennomføringen av evakueringen/innkvarteringen: 1. Lyngstunet omsorgssenter kan ta imot 10 pasienter fra Lenangen, de som som er minst mobile. 5 personale følger med disse. 2. Evakueringen må skje i ambulanse eller kjøretøy som kan frakte pasienter sittende i rullestol. 3. De resterende kan innkvarteres ved Lenangen skole eller eventuelle andre overnattingssteder i kommunen. Personale følger med. I sommersesongen kan sentrets minibuss brukes til transport, om vinteren hjemmetjenestens biler. 4. Medisiner og annet medisinsk utstyr skal følge med den enkelte pasient/beboer. 5. Klær og private eiendeler blir tatt med slik at det dekker det nødvendige behov 6. Personalet tar med seg bærbar pc. 7. IT avdelingen må kartlegge om det er mulig å opprette tilgang til Profil utenfor kommunen. 8. Når det gjelder pasientopplysninger, både for beboere på Lenangen Omsorgssenter og for befolkningen i Lyngen generelt, bør IT-avdelingen i samarbeid med de ansatte på legekontoret, sikre at pasientopplysningene kan bli tatt ut ved Lyngstunet ved en katastrofesituasjon.

45 Side 45 av : Solhov bo- og aktivitetssenter PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Solhov bo og aktivitetssenter og Solbakken til et annet område i eller utenfor kommunen. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresser Leder Marit Olsborg Avd.leder Solhov: Aud P. Karlsen Leder akt.senter: Lise D Larssen Avd.leder Solbakken: Synnøve Simonsen Vaktmester: Asbjørn Sørensen STED FOR ETABLERING: SOLHOV BO OG AKT. SENTER/ SOLBAKKEN MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: PÅRØRENDE / FORESATTE ANSATTE AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: TROMSØ KOMMUNE Enhetsleder får telefon fra kriseledelsen om evakuering Ansatte/beboere pakker utstyr som klær, medisiner/medisinliser og annet utstyr som de bruker. Pårørende/foresatte blir varslet Beboere hoder seg samlet på aktiviteten. Beboere og ansatte organiser seg samlet på Solbakken i bua. Ansatte/ansvarsvakt fordeler beboer i de 8 bilene, som vi har på Solhov og kjører til Solbakken og henter de 6 beboere som er der. Ansatte/ansvarsvakt krysser av på lista over beboere som forlater Solhov og Solbakken i biler eller med pårørende/foresatte. Ansatte melder fra til enhetsleder når de forlater Solhov og Solbakken. Enhetsleder varsler rådmann/kriseteam.

46 Side 46 av 73 PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Solhov bo og aktivitetssenter og Solbakken til et annet område i eller utenfor kommunen. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresser Leder Marit Olsborg Avd.leder Solhov: Aud P. Karlsen Leder akt.senter: Lise D Larssen Avd.leder Solbakken: Synnøve Simonsen Vaktmester: Asbjørn Sørensen STED FOR ETABLERING: KJØRE TIL SKYTTERHUSET PÅ EIDEBAKKEN MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: VERNEPLEIERE/ ASSISTENTER HJELPEPLEIERE/ FAGARBEIDERE ANSATTE AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: TROMSØ KOMMUNE Varsling brannalarm Utmarsj skal skje fort med brukere, bruk nærmeste utgang Ansatte går/springer/kjører samlet så høyt som mulig Solbakken går/springer samlet opp til lysløypa og følger den til skytterhuset Ansatte samler beboere når vi er kommet så høyt at vi vurderer området som sikkert, og hvis mulig, i nærheten av et område hvor helikopter kan lande. Hold mote oppe og ro ned beboere så langs som mulig, vent på hjelp utenfra.

47 Side 47 av 73

48 Side 48 av : Rødtoppen barnehage PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Rødtoppen barnehage til et annet område i eller utenfor kommunen. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresse Leder: Marly Leonardsen Ped. leder Stine Kristiansen STED FOR ETABLERING: RØDTOPPEN BARNEHAGE MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: FORELDRE/ FORESATTE PEDAGOGER, FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: SØR-LENANGEN BARNEHAGE - Alarmering vil skje via telefon - Behold roen og ikke stress unødvendig. Samle alle barna på avdelingene. - De ansatte varsler foreldre/foresatte, slik at barna og barnas eiendeler hentes. - Noter ned hvem som henter barnet. Når alle barn er hentet, levers liste til pedagogisk leder/styrer. - Styrer kontakter de ansatte som ikke er på jobb, slik at disse kan hente ut personlige eiendeler. - Uteområdet skal ryddes, og personell skal hjelpe og sikre nødvendig utstyr som pc, dagbøker, dokumenter og annet som vi bør ta vare på. - Personell melder fra til pedagogisk leder/styrer før de forlater barnehagen. - Når barnehagen er tømt, skal styrer varsle rådmann/kriseteam.

49 Side 49 av 73 PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Rødtoppen barnehage til et annet område i eller utenfor kommunen. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresse Leder: Marly Leonardsen Ped. leder Stine Kristiansen STED FOR ETABLERING: PORTEN VED PARKERINGSPLASSEN MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: PEDAGOGER, FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: STRAUMEN SKOLE - Varsling skjer ved egen alarm (samme som ved brann). - Hver avdeling evakueres samlet gjennom nærmeste utgang. Ta med telleliste! - Barna vil trenge hjelp til å komme seg i sikkerhet. - Samle barna ved evakueringspunkt, instruer dem til å holde fast i barnehagegjerdet. Ansatte skjermer barna så godt som mulig. - Hold barna så rolige og varme som mulig. - Leder varsler rådmann/ kriseledelsen

50 Side 50 av 73

51 Side 51 av : Sør-Lenangen barnehage PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Sør-Lenangen barnehage til et annet område i eller utenfor kommunen. 13 barn, 5 ansatte. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Moil Mailadresse Leder: Angela Eriksen Andre: Margaret Eriksen Aina Jensen STED FOR ETABLERING: BUSSHOLDEPLASS VED SKOLEN Sør-Lenangen MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: FAGARBEIDERE / ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN SKOLE/ PRIVATE HJEM Nødevakuering: Ved evakuering uten forvarsel er evakueringsomsrådet ned til bussholdeplass ved skolen. Egen alarm som varsler (samme som ved brann) Utmarsj skal skje med kontaktpersoner. Bruk nærmeste utgang. Ta med klær og sko på veien ut hvis tid til det Barn og ansatte går sammen ned til bussholdeplassen. Pedagogisk leder og fagarbeider/assistenter samler og holder oversikt over barna når vi er kommet fram. Bussholdeplassen brukes også som helikopterlandeplass. Hold motet oppe og barna så varme som mulig. Leder varsler rådmann/ kriseledelsen

52 Side 52 av 73 PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Sør-Lenangen barnehage til et annet område i eller utenfor kommunen. 13 barn, 5 ansatte. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Moil Mailadresse Leder: Angela Eriksen Andre: Margaret Eriksen Aina Jensen STED FOR ETABLERING: SØR-LENANGEN BARNEHAGE MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: FORELDRE / FORESATTE PED. LEDER / FAGARBEIDERE / ASSISTENTER RØDTOPPEN BARNEHAGE/ PRIVATE HJEM Varslet evakuering 12 timers varsel Enhetsleder mottar telefon fra kriseledelsen om evakuering Behold roen og ikke stress unødvendig. Samle alle barna på avdelingene. De ansatte varsler foreldre/foresatte, slik at barna og barnas eiendeler hentes. Noter ned hvem som henter barnet. Når alle barn er hentet, levers liste til pedagogisk leder/styrer. Styrer kontakter de ansatte som ikke er på jobb, slik at disse kan hente ut personlige eiendeler. Uteområdet skal ryddes, og personell skal hjelpe og sikre nødvendig utstyr som pc, dagbøker, dokumenter og annet som vi bør ta vare på. Personell melder fra til pedagogisk leder/styrer før de forlater barnehagen. Når barnehagen er tømt, skal styrer varsle rådmann/kriseteam.

53 Side 53 av 73

54 Side 54 av : Solhov barnehage PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Solhov barnehage på Eidebakken til et annet område i eller utenfor kommunen. 32 barn og 13 ansatte. 1 renholder. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Leder: Berit Dyrstad Larsen Lisbeth Bjørn Malin Jenssen Jill-Gøril Samuelsen Agnes Johansen Tlf arbeid Mobil E-post adresser Lisbeth STED FOR ETABLERING: SOLHOV BARNEHAGE MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE: EVAKUERING: FORELDRE / FORESATTE PEDAGOGER / ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN/ TROMSØ KOMMUNE Enhetsleder får telefon fra kriseledelsen om evakuering Barnas sekker pakkes og annet utstyr gjøres klart Barna holdes samlet på avdelingen Ansvarlig pedagog/assistent teller elevene. Ingen forlater gruppa uten at en voksen er med. Alle barna må hentes på barnehagen av foreldre/foresatte De ansatte har ansvar for barna til de blir hentet og krysset av på oppmøtelista. Noter hvem som henter barna Når alle barna er hentet, leveres oppmøtelista til styrer Personell melder fra til styrer når de forlater skolen Personell tar med nødvendig utstyr som pc, klær og andre nødvendige saker Styrer varsler rådmann/kriseteam

55 Side 55 av 73 PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Solhov barnehage på Eidebakken, til et annet område i eller utenfor kommunen. 32 barn og 13 ansatte. 1 renholder. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Leder: Berit Dyrstad Larsen Lisbeth Bjørn Malin Jenssen Jill-Gøril Samuelsen Agnes Johansen Tlf arbeid Mobil E-post adresser Lisbeth STED FOR ETABLERING: ALPINBAKKEN, Lyngseidet MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: PEDAGOGISK LEDERE / FAGARBEIDERE / ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN/ TROMSØ KOMMUNE Varsling brannalarm Utmarsj skal skje avdelingsvis. Bruk nærmeste utgang. Ta med klær og sko på veien ut Avdelingen går/ springer samlet opp alpinbakken. De ansatte samler barna når vi er kommet så høyt at vi vurderer området som sikkert, og hvis mulig, i nærheten av et området hvor helikopter kan lande. Hold motet oppe og barna så varme som mulig. Vent på hjelp utenfra.

56 Side 56 av 73

57 Side 57 av : Knøttelia barnehage PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Knøttelia barnehage til et annet område i eller utenfor kommunen. 52 barn, 18 ansatte. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresse Leder: Liss Grønnbakk Tyttebærtua: Berit Langgård Blåbærtua: Irma Dahlhaug Krøkebærtua: Kristin E. Larsen lyngen.kommune.no STED FOR ETABLERING: KNØTTELIA BARNEHAGE MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: FORELDRE/ FORESATTE PEDAGOGER, FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN/ TROMSØ KOMMUNE - Enhetsleder mottar telefon fra kriseledelsen om evakuering - Behold roen og ikke stress unødvendig. Samle alle barna på avdelingene. - De ansatte varsler foreldre/foresatte, slik at barna og barnas eiendeler hentes. - Noter ned hvem som henter barnet. Når alle barn er hentet, levers liste til pedagogisk leder/styrer. - Styrer kontakter de ansatte som ikke er på jobb, slik at disse kan hente ut personlige eiendeler. - Uteområdet skal ryddes, og personell skal hjelpe og sikre nødvendig utstyr som pc, dagbøker, dokumenter og annet som vi bør ta vare på. - Personell melder fra til pedagogisk leder/styrer før de forlater barnehagen. - Når barnehagen er tømt, skal styrer varsle rådmann/kriseteam.

58 Side 58 av 73 PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Knøttelia barnehage til et annet område i eller utenfor kommunen. 52 barn, 18 ansatte. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresse Leder: Liss Grønnbakk Tyttebærtua: Berit Langgård Blåbærtua: Irma Dahlhaug Krøkebærtua: Kristin E. Larsen lyngen.kommune.no STED FOR ETABLERING: HØYESTE BERG I BARNEHAGENS UTEOMRÅDE FØLG LYSLØYPA TIL SKYTTERHUSET MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: PEDAGOGER, FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN/ TROMSØ KOMMUNE - Varsling brannalarm - Hver avdeling evakueres samlet gjennom nærmeste utgang. Ta med telleliste! - Barna vil trenge hjelp til å komme seg i sikkerhet. - Samle barna ved evakueringspunkt, instruer dem til å holde fast i barnehagegjerdet. Ansatte skjermer barna så godt som mulig. - Hold barna så rolige og varme som mulig. - Vent på hjelp utenfra.

59 Side 59 av 73

60 Side 60 av : Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling barnehage PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Lyngsdalen oppvekstsenter barnehage til et annet område i eller utenfor kommunen. 16 barn, 5 ansatte + 1 vaktmester og 1 renholder deltid ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresse Leder: Herdis Larsen Nest leder: Ann-Kristin Eggen Øvrige: Line Eidet Lena Einebakken Annlaug Einebakken STED FOR ETABLERING: LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: ANSATTE PÅ OPPVEKSTSENTERET FORELDRE/FORESATTE AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN/ TROMSØ KOMMUNE/ PRIVATE HJEM Enhetsleder får telefon fra kriseledelsen om evakuering Personalet pakker sekker med nødvendig utstyr til hvert enkelt barn Ungene holdes samlet i barnehagen Ansvarlig personell teller ungene. Ingen forlater gruppa uten at en voksen er med. Alle ungene må hentes i barnehagen av foresatte Personalet har ansvar for ungene til de blir hentet og krysset av på navnelista. Noter hvem som henter ungene Når alle ungene er hentet, leveres navnelista til enhetsleder/nest leder Personell melder fra til enhetsleder/nest leder når de forlater oppvekstsenteret Personell tar med nødvendig utstyr som pc, pedagogisk materiell etc Enhetsleder varsler rådmann/kriseteam

61 Side 61 av 73 EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Lyngsdalen oppvekstsenter barnehage til et annet område i eller utenfor kommunen. 16 barn, 5 ansatte + 1 vaktmester og 1 renholder deltid ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresse Leder: Herdis Larsen Nest leder: Ann-Kristin Eggen Øvrige: Line Eidet Lena Einebakken Annlaug Einebakken STED FOR ETABLERING: EINEBAKKEN MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: ANSATTE PÅ OPPVEKSTSENTERET AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN/ TROMSØ KOMMUNE/ PRIVATE HJEM Varsling brannalarm Utmarsj skal skje gruppevis. Bruk nærmeste utgang. Ta med klær og sko på vei ut Barnehagen går/springer samlet opp til Einebakken De ansatte samler barna når vi er kommet opp til Einebakken. Hold motet oppe og barna så varme som mulig Ta kontakt med kriseledelsen og vent på hjelp utenfra

62 Side 62 av 73

63 Side 63 av : Lyngsdalen oppvekstsenter avdeling skole PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Lyngsdalen oppvekstsenter til et annet område i eller utenfor kommunen. 24 elever, 5 lærere, 1 assistent + 1 vaktmester og 1 renholder deltid. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf. arbeid Mobil Leder: Herdis Larsen Kirsten Bekkstrand Liz Rodahl Peggy Halvorsen Eirin Larsen Jill-Karin Nilsen STED FOR ETABLERING: LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER FORELDRE/ FORESATTE LÆRERE/ ASSISTENTER LENANGEN SKOLE/ TROMSØ KOMMUNE Enhetsleder får telefon fra kriseledelsen om evakuering Elevene pakker sekken med bøker og annet utstyr som de bruker Elevene holdes samlet på klasserommet Ansvarlig lærer/assistent teller elevene. Ingen forlater gruppa uten at en voksen er med. Alle elevene må hentes på skolen av foresatte Lærerne har ansvar for elevene til de blir hentet og krysset av på klasselista. Noter hvem som henter eleven Når alle elevene (dine) er hentet, leveres klasselista til rektor/inspektør Personell melder fra til rektor/inspektør når de forlater skolen Personell tar med nødvendig utstyr som pc, lærerveiledninger og eventuelle bøker Rektor varsler rådmann/kriseteam

64 Side 64 av 73 PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Lyngsdalen oppvekstsenter til et annet område i eller utenfor kommunen. 24 elever, 5 lærere, 1 assistent + 1 vaktmester og 1 renholder deltid. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf. arbeid Mobil Leder: Herdis Larsen Kirsten Bekkstrand Liz Rodahl Peggy Halvorsen Eirin Larsen Jill-Karin Nilsen STED FOR ETABLERING: EINEBAKKEN MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: ANSATTE PÅ OPPVEKSTSENTERET AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN SKOLE/ TROMSØ KOMMUNE Varsling brannalarm Utmarsj skal skje klassevis. Bruk nærmeste utgang. Ta med klær og sko på vei ut Klassene går/springer samlet opp til Einebakken Lærerne samler elevene når vi er kommet opp til Einebakken. Hold motet oppe og elevene så varme som mulig Vent på hjelp utenfra

65 Side 65 av 73

66 Side 66 av : Eidebakken skole PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Eidebakken skole til et annet område i eller utenfor kommunen. 254 elever, 40 lærere, 12, assistenter, 7 renholdere, 1 vaktmester ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresser Leder: Astrid Ma Strøm Øystein Garfjell Ingebjørg Ellingsen Bodil Solberg STED FOR ETABLERING: EIDEBAKKEN SKOLE MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: FORELDRE / FORESATTE LÆRERE / ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN SKOLE/ PRIVATE HJEM/ TROMSØ KOMMUNE Enhetsleder får telefon fra kriseledelsen om evakuering. Elevene pakker sekken med bøker og annet utstyr som de bruker Elevene holdes samlet på klasserommet Ansvarlig lærer/assistent teller elevene. Ingen forlater gruppa uten at en voksen er med. Alle elevene må hentes på skolen av foresatte Lærerne har ansvar for elevene til de blir hentet og krysset av på klasselista. Noter hvem som henter eleven Når alle elevene (dine) er hentet, leveres klasselista til rektor/inspektør Personell melder fra til rektor/inspektør når de forlater skolen Personell tar med nødvendig utstyr som pc, lærerveiledninger og eventuelle bøker Rektor varsler rådmann/kriseteam

67 Side 67 av 73 PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Eidebakken skole til et annet område i eller utenfor kommunen. 254 elever, 40 lærere, 12, assistenter, 7 renholdere, 1 vaktmester ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresser Leder: Astrid Ma Strøm Øystein Garfjell Ingebjørg Ellingsen Bodil Solberg STED FOR ETABLERING: ALPINBAKKEN, Lyngseidet MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: LÆRERE / ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: LENANGEN SKOLE/ PRIVATE HJEM/ TROMSØ KOMMUNE Varsling brannalarm. Utmarsj skal skje klassevis. Bruk nærmeste utgang. Ta med klær og sko på veien ut Klassene går/ springer samlet opp alpinbakken. Lærerne samler elevene når vi er kommet så høyt at vi vurderer området som sikkert, og hvis mulig, i nærheten av et området hvor helikopter kan lande. Hold motet oppe og elevene så varme som mulig. Vent på hjelp utenfra.

68 Side 68 av : Lenangen barne- og ungdomsskole PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Lenangen barne- og ungdomsskole skole til et annet område i eller utenfor kommunen. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Moil Mailadresse Leder: Gry Eliassen gry.eliassen lyngen.kommune.no Bodil Larsen Kjell Ivar Robertsen June Lilleby STED FOR ETABLERING: BUSSHOLDEPLASS VED AMBULANSESTASJON I SØR-LENANGEN MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: LÆRERE / ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: EIDEBAKKEN SKOLE Egen alarm som varsler (samme som ved brann). Utmarsj skal skje klassevis. Bruk nærmeste utgang. Ta med klær og sko på veien ut. Klassene går/ springer samlet ned til bussholdeplassen. Lærerne samler elevene klassevis på bussholdeplassen. Ansvarlig lærer/assistent teller elevene. Ingen forlater gruppa uten at en voksen er med. Hold motet oppe og elevene så varme som mulig. Vent på nærmere beskjed eller hjelp utenfra. Rektor varsler rådmann/kriseteam.

69 Side 69 av 73

70 Side 70 av : Straumen skole PLAN FOR EVAKUERING 12 TIMER Plan for evakuering av personer fra Straumen skole til et annet område. 30 elever, 7 lærere, 1, assistenter, 2 renholdere, 1 regnskapsfører. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresser Leder: John-Terje Sørensen Jessica Lund STED FOR ETABLERING: RØDTOPPEN BARNEHAGE MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: LÆRERE / ASSISTENT FORELDRE / FORESATTE AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: RØDTOPPEN BARNEHAGE/ PRIVATE HJEM Rektor får telefon fra kriseledelsen om evakuering Elevene pakker sekken med bøker og annet utstyr som de bruker Elevene holdes samlet på klasserommet Ansvarlig lærer/assistent teller elevene. Ingen forlater gruppa uten at en voksen er med. Alle elevene må hentes på skolen av foresatte. Lærerne har ansvar for elevene til de blir hentet og krysset av på klasselista. Noter hvem som henter eleven. Når alle elevene (dine) er hentet, leveres klasselista til rektor/fung. rektor Personell melder fra til rektor når de forlater skolen Personell tar med nødvendig utstyr som pc, lærerveiledninger og eventuelle bøker Rektor varsler styreleder/rådmann/kriseteam

71 Side 71 av 73 PLAN FOR EVAKUERING UTEN FORVARSEL Plan for evakuering av personer fra Straumen skole til et annet område. 30 elever, 7 lærere, 1, assistenter, 2 renholdere, 1 regnskapsfører. ANSVARLIG FOR Å LEDE ARBEIDET: Tlf arbeid Mobil E-post adresser Leder: John-Terje Sørensen Jessica Lund STED FOR ETABLERING: PARKERINGSPLASSEN - UTE MANNSKAPSRESSURSER SOM KAN BRUKES FOR Å GJENNOMFØRE EVAKUERING: LÆRERE / ASSISTENTER AKTUELLE INNKVARTERINGSSTEDER: RØDTOPPEN BARNEHAGE Rektor/lærer varsler i klasserommene Utmarsj skjer gruppevis. Bruk nærmeste utgang. Ta med klær og sko på veien ut. Klassene går/ springer samlet mot Rødtoppen. Lærerne samler elevene når vi er kommet i sikkert, og hvis mulig, i nærheten av et område hvor helikopter kan lande. Hold motet oppe. Vent på hjelp utenfra.

72 Side 72 av 73

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune

Plan for kriseledelse. Namdalseid kommune Side 1 av 8 Revidert 01.06.06 Behandlet styret 21.06.06 Side 2 av 8 Revidert 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Planstruktur 3 1.1 Kommunal beredskap og planlegging... 3 1.2 Kommunens kriseplan... 3 2. Organisering

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

KRISEINFORMASJON FOR MÅLSELV KOMMUNE

KRISEINFORMASJON FOR MÅLSELV KOMMUNE KRISEINFORMASJON FOR MÅLSELV KOMMUNE Side 1 av 18 Innhold 1. INFORMASJONSPLAN...3 1.1 Generelt...3 1.2 Retningslinjer for intern informasjon i Målselv kommunes organisasjon...3 1.2 Media / Presseinformasjons

Detaljer

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE

Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Plan for helsemessig- og sosial beredskap. Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE . Sist oppdatert januar 2014 KRISEPLAN FOR MOLDE KOMMUNE 1 . Sist oppdatert januar 2014 PLAN FOR KRISELEDELSEN I MOLDE KOMMUNE INNLEDNING: DEL 1 KRISELEDELSEN: DEL 2 VARSLINGSLISTER: DEL 3 Beredskapskatalogen

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015

Beredskap 2015. Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 Beredskap 2015 Kommunestyrets vedtak 10. mars 2015 1. Organisering og etablering... 2 2. Roller og rolledefinisjon... 4 3. Praktisk tilrettelegging... 5 4. Rapporteringsrutiner og loggføring... 5 5. Fullmakter

Detaljer

Overordnet kriseplan for Berg kommune

Overordnet kriseplan for Berg kommune BERG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Etablering av kriseledelse Side 2 2. Informasjonsplan Side 5 3. Evakueringsplan Side 9 4. Støttegrupper for mennesker i krise Side 11 5. Redningsressurser Side 13 Overordnet

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert oktober 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2. Varsling... 3 2.1

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus. Riving av gamle kommunehuset i Kjosveien 10-12

Offentlig journal. Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus. Riving av gamle kommunehuset i Kjosveien 10-12 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2013 Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen

Siljan kommune. Kriseledelse 2005. Flom i Opdalen Siljan kommune Kriseledelse 2005 Flom i Opdalen Kriseledelse 2005 18. april 2005 Organisering og etablering (2) Roller og rolledefinisjon (3) Praktisk tilrettelegging (4) Rapporteringsrutiner og logg (4)

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.10.05 27.10.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.10.05 27.10.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 04/01796-003 U Datert: 26.10.05 Arkiv: A10 Saksbeh.: ADM-ADM-LG Til: Kåfjord v/ Øyvind Rundberg - Nordreisa v/ Berit Stien - Kvænangen v/ Hans Emaus - Skjervøy v/ Torleif Nordfjærn - Storfjord v/

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap Plan for Informasjonsberedskap 2016 Planen er vedtatt 11.11.2015 Planen er revidert februar 2016 Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 Ålen Tlf. 72 41 76 00 epost@holtalen.kommune.no POLITISKE VEDTAK Planprosessen

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling av tilskudd. Organisert beitebruk 2009 2009/8943-9 28591/2010 13.01.2011 17.08.2010 LYADM/OMS V17 LYADM/OMS

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling av tilskudd. Organisert beitebruk 2009 2009/8943-9 28591/2010 13.01.2011 17.08.2010 LYADM/OMS V17 LYADM/OMS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.1.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2011 Anmodning om utbetaling av tilskudd Organisert beitebruk 2009 2009/8943-9 28591/2010

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

Følgende aktiviteter kan du for tiden delta på i Lyngen kommune:

Følgende aktiviteter kan du for tiden delta på i Lyngen kommune: Følgende aktiviteter kan du for tiden delta på i Lyngen kommune: Mandager: Aktivitet Tid kontaktperson Eidebakken dametrim: 19.00 Eidebakken Wenche Hansen 90193400 Aktiv Ferie og fritid 18.00 gamle Eidebakken

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap NORSAM 05.09.2012 Øyvind Haarr, Rådgiver beredskap Kriser En krise er en hendelse som har et potensial til å true viktige verdier og svekke en virksomhets evne

Detaljer

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av:

ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE. Kriseledelsen i Andøy kommune består av: ANDØY KOMMUNE KOMMUNENS KRISELEDELSE - MED VARSLINGSLISTER KRISELEDELSE Kriseledelsen i Andøy kommune består av: tlf. arb. tlf. privat ordfører (leder) 76 11 50 50 76 14 61 30 95 23 18 21 (m) rådmann (nestleder)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Januar 2017 Hensikten med beredskapsplanen Omfang Skolens beredskapsgruppe Ansvarsområde for skolens beredskapsgruppe Skolens beredskapsgruppe

Detaljer

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September Finans Norge Kriseberedskap og kommunikasjon September 2017 2 3 4 5 Beredskap 1. Når som helst kan det inntreffe akutte hendelser, ulykker og katastrofer som gjør at media og andre berørte aktører kommer

Detaljer

Offentlig journal. Høring: Adressefastsettende veinavn i Lyngen. Veinavn i Lyngen 2012/3758-17 14322/2013 LYADM/ANH 12.04.2013 29.04.

Offentlig journal. Høring: Adressefastsettende veinavn i Lyngen. Veinavn i Lyngen 2012/3758-17 14322/2013 LYADM/ANH 12.04.2013 29.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2013 Høring: Adressefastsettende veinavn i Lyngen Veinavn i Lyngen 2012/3758-17 14322/2013

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE

KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE KRISEPLAN FOR KATASTROFER I FREDSTID RØMSKOG KOMMUNE 23.06.04 04.01.05 05.03.08 03.02.11 22.06.12 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledning 3 Revisjonsliste 4 Fordelingsliste 5 Kommunal kriseledelse 6

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 09:15 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjellaug

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal for felles Lyngen kommune J.nr: 06/00561-010 U Datert: 19.10.06 Arkiv: PM 416 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Karina Larssen Sak: VIKARIAT SOM RENHOLDER KARINA H LARSSEN Dok: TIDSBEGRENSET ARBEIDSAVTALE Lnr.: 006916/06 Svar på lnr:

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005

Verdal kommune. Plan for kriseledelse. Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan. Gjelder fra 20. oktober 2005 Verdal kommune Plan for kriseledelse Også omtalt som Kriseplan / Beredskapsplan Gjelder fra 20. oktober 2005 (Dersom du finner feilinformasjon i dette dokumentet, vennligst ta kontakt med ingermarie.bakken@verdal.kommune.no

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 09.12.2004-09.12.2004 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/00986-037 U Datert: 30.11.04 Arkiv: 123/15 L12 Saksbeh.: ADMI-ADMI-SLA Til: Evelyn Thomassen - Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. - Fylkesmannen i Troms, samordn./beredskap - Hallvard Robertsen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN GOL KOMMUNE Adresse: Gamlevegen 4 Telefon: 32 02 90 00 Bankgiro: 23240500051 Poststad: 3550 Gol Telefaks: 32 02 90 10 Bankgiro skatt: 78550506172 www.gol.kommune.no E-post: postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

Plan for Informasjonsberedskap

Plan for Informasjonsberedskap 2014 Selbu kommune Plan for Informasjonsberedskap Saksnr.: 2009/-1215-9 Saksbehandler Ingrid Rolseth Holt Innholdsfortegnelse 1 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Overordnede prinsipper...

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

Elverum kommune beredskap - kriseteam psykososial plan

Elverum kommune beredskap - kriseteam psykososial plan Elverum kommune beredskap - kriseteam psykososial plan 1 Metadata PLANENS NAVN: PLANENS VIRKEOMRÅDE: OVERORDNET PLANVERK: Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Elverum kommunes Hovedberedskapsplan

Detaljer

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45).

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45). 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.11.2006 Tidspunkt: 9:00 14:40 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo Wenche Ludvigsen Tor Steinar

Detaljer

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune

Generell beredskapsplan. Malvik kommune. Malvik kommune Generell beredskapsplan Malvik kommune Innhold 1. BAKGRUNN OG HENSIKT... 3 2. HJEMMEL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 3 3. MÅLSETTINGER OG STRATEGIER... 4 4. ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER... 5 5. ORGANISERING AV

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse Lånekassen ***** ***** ***** 2015/6-14 3680/2015 20.05.2015 07.04.2015 RÅD/EDH LEN/LFR

Offentlig journal. Bekreftelse Lånekassen ***** ***** ***** 2015/6-14 3680/2015 20.05.2015 07.04.2015 RÅD/EDH LEN/LFR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.05.15, Dokumenttype:,, Status: J, 20.05.2015 Bekreftelse Lånekassen ***** ***** ***** Bekreftelser - Statens lånekasse 2015 2015/6-14 3680/2015 07.04.2015

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE PLAN FOR KRISELEDELSE OG BEREDSKAP Karlsøy kommune Vedtatt av komunestyret: 210606 Ajourført pr. 1/1-08. 2 Innhold: Side Mål og hensikt med planen. 3 ROS-analysen. 3 Kriseledelsen. Etablering og oppgaver.

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE KLÆBU KOMMUNE Forslag av 19.04.2010 Rådmannen 1.0. INNLEDNING 1.1. MÅLSETTING Kriseledelsen i Klæbu kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 20.11.08 20.11.08 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 20.11.08 20.11.08 for Felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 08/01453-001 I Datert: 10.11.08 Arkiv: K61 Saksbeh.: ADM-ADM-BH Fra: Fylkesmannen i Troms, miljøvernavd. Sak: REGULERING AV FISKET ETTER ANADROME LAKSEFISK I SJØ OG ELV FOR 2009 Dok: REGULERING

Detaljer

Beredskapsplan for NABSF

Beredskapsplan for NABSF Beredskapsplan for NABSF 9. februar 2017 1. Overordnede perspektiver Krisescenarier Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere: Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt

Detaljer

Varslingslister for Nes kommune

Varslingslister for Nes kommune Varslingslister for Nes kommune Varslingsliste - Kriseledelse Instans Navn Telefon Ordfører Grete Sjøli Mob:90 95 67 93 Rådmann Johnny Pedersen Mob:97 74 76 45 Kommunalsjef Lars Uglem Mob:97 74 32 00 Kommunalsjef

Detaljer

Kriseplan. For Overhalla kommune

Kriseplan. For Overhalla kommune Kriseplan For Overhalla kommune Innhold 1. ORGANISERING AV KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING OG ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE... 3 1.1 ORGANISASJONSKART OVER KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING:... 3 1.2 VARSLING OG

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune

Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune 2015 Plan for helsemessig og sosial beredskap i Gildeskål kommune Sist revidert 25.08.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Lovgrunnlag... 2 3. Målsetting og rammer for arbeidet... 3 4. Prinsipper

Detaljer

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Steigen kommune Beredskapsplan for psykososialt kriseteam 03.05.2017 INNHOLD FORORD... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 2. KONTAKTPERSONER I PSYKOSOSIALT KRISETEAM... 4 2.1 Varslingsrutiner til teamet...

Detaljer

KRISEPLAN FOR ALTA KOMMUNE PLAN FOR EVAKUERING OG INNKVARTERING

KRISEPLAN FOR ALTA KOMMUNE PLAN FOR EVAKUERING OG INNKVARTERING KRISEPLAN FOR ALTA KOMMUNE PLAN FOR EVAKUERING OG INNKVARTERING À jour pr. Mars 2014 OKK 1 1 Ledelse - Plan for evakuering og innkvartering... 3 2 Tilflyttingsnemd... 4 3 Forpleining og innkvartering...

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra

Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra Larvik kommune Mål og reglement for kommunens beredskapsarbeid fra 1.1.2018 Flom i Lågen, 2015 side 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET I LARVIK KOMMUNE.... 5 Overordnete mål:...

Detaljer

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon

Kisebegrepet. Sosiale medier på godt og vondt. Forberedelse av kriseinformasjon Krisekommunikasjon Kisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet og/eller troverdighet Utfordrende Overvåkning

Detaljer

Offentlig journal. Flyttemelding av elev. Flyttemelding Eidebakken skole 2009/1008-1 1791/2009 13.01.2009 LYEID/LIF 31.03.

Offentlig journal. Flyttemelding av elev. Flyttemelding Eidebakken skole 2009/1008-1 1791/2009 13.01.2009 LYEID/LIF 31.03. Offentlig journal Seleksjon: Raort generert: 31.3.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttye:,, Status: J,A 02.04.2009 Flyttemelding av elev Flyttemelding Eidebakken skole 2009/1008-1 1791/2009 13.01.2009

Detaljer

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011)

Ås kommune www.as.kommune.no. Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Ås kommune www.as.kommune.no Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008 2011) Vedtatt i kommunestyret 28.11.07 Oppdatert 07.05.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 HENSIKTEN MED PLANEN...3 1.2 KRAV

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.07 18.12.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 18.12.07 18.12.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/01527-001 U Datert: 18.12.07 Arkiv: 233 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Lyngen Servicsenter Sak: REFUSJONER TEKNISK DRIFT 2007 Dok: REFUSJON FOR LØNNSUTGIFTER TIL RENHOLD - SERVICESENTERET Lnr.: 009685/07

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen

BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen SNILLFJORD KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN for den kommunale kriseledelsen Innholdsfortegnelse: 1. Organisering 1.1 Målsetting side 2 1.2 Definisjoner side 2 1.3 Kommunal kriseledelse, medlemmer side 2 2. Varsling,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Valgstyret Møtested: kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Valgstyret Møtested: kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: kommunestyresalen Dato: 18.08.2005 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Werner Kiil Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

Møteprotokoll. Merknader Innkalling og saksliste godkjent, med flg tilleggssak: Kulturpris 2013

Møteprotokoll. Merknader Innkalling og saksliste godkjent, med flg tilleggssak: Kulturpris 2013 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 11:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dan

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 15:20 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP

2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2. PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP INNHOLD 2.1 MÅLSETTING...2 2.1.1 Hovedmål...2 2.1.2 Delmål...2 2.2 LOVGRUNNLAG...2 2.3 PROSEDYRER FOR RESSURSDISPONERING OG OMLEGGING AV DRIFT...3 2.3.1 Evakuering

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FLÅ KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 83/14 1 Innhold Kommunalt krisehåndteringsapparat... 3 Kommunal kriseledelse... 3 Varsling av kriseledelsen... 3 Sted for etablering av kriseledelsen...

Detaljer

Beredskapsseminar Norsjø 2015

Beredskapsseminar Norsjø 2015 Beredskapsseminar Norsjø 2015 Pob Helge Mietle/politiet Oppgaver, ansvar og organisering Ved kriser og uønskede hendelser Redningstjeneste og samordning Endres i topp-/bunntekst 06.02.2015 Side 2 Definisjon

Detaljer

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE

OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE OVERORDNA KRISEPLAN TORSKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 19.12.07 Utarbeidet: Oktober 2003 Av: Anne Kaja i samarbeid med Fylkesmannen Oppdatert april 2005, oktober 2007, september 2009, november 2010,

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Samordning av kriseplaner i

Samordning av kriseplaner i Samordning av kriseplaner i Songdalen kommune Organisering av Psykiatrisk kriseteam Oppdatert 16.10.2014 C:\Users\kcandasamy\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1MUTVZZV\Sammensetning

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.06.07 19.06.07 for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 19.06.07 19.06.07 for Felles Lyngen kommune J.nr: 03/01360-077 I Datert: 01.05.07 Arkiv: X53 Saksbeh.: ADMI-ADMI-RUK Fra: NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Sak: FJELLSKRED I TROMS Dok: OVERSENDELSE AV NGU-RAPPORT 2007.041 Lnr.: 004493/07 J.nr: 05/01084-007

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEPLAN MÅSØY KOMMUNE Dette eksemplar distribueres til: (Se fordelingsliste bak i planen, vedlegg 3) KOMMUNAL KRISEPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 10.12.1999. Oppdatert av kommunestyret 26.10.2004. Revidert

Detaljer

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager

Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Strømbrudd i kommunen som varer i flere dager Sannsynlighet Konsekvenser Bortfall av kommunikasjon Trygghetsalarmer Nødnett, mobiltelefoner hvor lenge fungerer de? Radio / TV Transport Mangel på nødstrøm

Detaljer

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE

KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISEHÅNDTERING RØDØY KOMMUNE BRANN 110 POLITI 112 LEGE 113 SKADESTED Skadestedsleder KOMMUNAL BEREDKSAPSLEDELSE¹Media VEDTATT K-SAK 007/2014 27. FEBRUAR 2014 VERSJONER/REVISJON: K-SAK

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.11.07 12.11.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.11.07 12.11.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00834-003 I Datert: 27.09.07 Arkiv: V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Fra: Svanhild Utsi Sak: SØKNAD OM TILSKUDD TIL STIRYDDING - SVANHILD UTSI Dok: 88/12 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.11.07 27.11.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 27.11.07 27.11.07 for felles Lyngen kommune Lyngen J.nr: 07/00975-001 I Datert: 05.07.07 Arkiv: 467 Saksbeh.: ADM-ADM-APR Fra: Aud Pettersen Sak: OVERFØRING AV FERIE FRA 2007 TIL 2008 Dok: OVERFØRING AV FERIE Lnr.: 005880/07 J.nr: 07/01503-008 U

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 14.10.06 16.10.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 14.10.06 16.10.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01187-001 I Datert: 12.09.06 Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Fra: Kultur- og kirkedepartementet Sak: UTBETALING AV TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL TROS-

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 11.10.07 11.10.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 11.10.07 11.10.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/01240-001 U Datert: 28.09.07 Arkiv: 2 M22 Saksbeh.: TEK-TEK-HLH Til: Dagmar Johnsen Sak: TILKNYTNING KOMMUNALT VANNVERK Dok: TILKNYTNING ÅRØYBUKT VANNVERK Lnr.: 007704/07 J.nr: 07/00868-005 U

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.05 12.12.05 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.12.05 12.12.05 for felles Lyngen kommune J.nr: 00/02420-010 U Datert: 08.12.05 Arkiv: Q8 Saksbeh.: PUF-PUF-HLH Til: Eidebakken ungdomsskole - Eidebakken barneskole - Furuflaten Bygdeutvalg - Jægervatn/Lattervik bygdeutvalg - Lenangsøyra bygdeutvalg

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 01.05.04-03.05.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 01.05.04-03.05.04 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY>.@ Saksbeh.: [K4] Til: [K4] Sak: [K4] [K4] Dok: [K4] [K4] Lnr.: 002967/04 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Karianne

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan

Lege 113. Politi 112. Brann 110. Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer. Se også Overordnet beredskapsplan 2015 Plan for helse- og sosial beredskap ved store ulykker og katastrofer Se også Overordnet beredskapsplan med o Plan for kommunal kriseledelse o Ressursoversikt o Evakueringsplan o Plan for kommunikasjon

Detaljer