ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN"

Transkript

1 ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Dagtid: 5523 Vannskader Vakttelefon: Innbrudd/hærverk Drift og utbygging Meldes: Postmottak. Sektorleder barn og unge Oppdatert juli 2011 Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

2 INNLEDNING: BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT SKADE OG ULYKKE BEREDSKAPSPLAN VED ALVORLIG SYKDOM BEREDSKAPSPLAN VED OVERGREP, MISHANDLING, VOLD OG ANDRE KRISER BEREDSKAPSPLAN VED BRANN, STRØMSTANS, STENGING AV VANN, INNBRUDD BEREDSKAPSPLAN VED VOLD OG TRUSLER - ANSATTE PLAN FOR BEHANDLING AV KLAGER FRA FORESATTE OG ANDRE BEREDSKAPSPLAN FOR SKOLER VED ALVORLIGE TRUSLER OM VOLD BEREDSKAPSPLAN VED MOBBING OG TRAKASSERING ANSATTE BEREDSKAPSPLAN KONFLIKTER ANSATTE BEREDSKAPSPLAN VED HENTING AV BARN I FORB MED UTTRANSPORTERING BEREDSKAPSPLAN FOR VARSLING I MEDHOLD AV AML Retningslinje vedrørende skader og ulykker som kan oppstå hos barn i barnehager, elever i skole og skolefritidsordning, samt fosterbarn Retningslinje vedrørende personskader, nestenulykker og sykdom som oppstår i arbeid for ansatte RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE 49. OVERSIKTER VIRKSOMHETER, LEDERE OG TELEFONNUMMER:...54 VARSLINGSPLAN BARN OG UNGE SEKTOREN...56 VEDLEGG 1: TILTAKSLISTE FOR ANSATTE VED ALVORLIG ULYKKE AKUTTFASEN...57 VEDLEGG 2: TILTAKSLISTE FOR ANSATTE VED ALVORLIG ULYKKE - AVKLARINGSFASE...58 VEDLEGG 3: TILTAKSLISTE FOR ANSATTE VED ALVORLIG ULYKKE LANGSIKTIG ARBEID...59 VEDLEGG 4: SJEKKLISTE: ARBEIDSGIVERS PLIKTER VED VOLD OG TRUSLER...60 VEDLEGG 5: HVA GJØRES UMIDDELBART ETTER VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE...61 VEDLEGG 6: ARBEIDSTAKERS RAPPORT VED VOLD OG TRUSLER...62 VEDLEGG 7: ANSVARSLISTE VED AKUTTE HENDELSER: (LAGES AV HVER VIRKSOMHET)...63 VEDLEGG 8: SJEKKLISTE: ARBEIDSGIVERS PLIKTER VED MOBBING OG TRAKASSERING MELLOM ANSATTE...64 VEDLEGG 9: SJEKKLISTE: ARBEIDSGIVERS PLIKTER VED HÅNDTERING AV KONFLIKTER...65 VEDLEGG 10: SJEKKLISTE FOR INTERN OPPFØLGING VED VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD...66 VEDLEGG 11: SKJEMA FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD...67 VEDLEGG 12: SJEKKLISTE SKADER PÅ BARN...68 VEDLEGG 13:SJEKKLISTE ARBEIDSGIVERS ANSVAR VED ULYKKE ANSATTE...70 VEDLEGG 14: SJEKKLISTE ARBEIDSTAKERS ANSVAR VED ULYKKE...71 VEDLEGG 15: OPPFØLGINGSPLAN SYKEMELDTE...62 VEDLEGG 16: KONTAKTLOGG VED OPPFØLGING AV SYKEMELDTE...72 VEDLEGG 17: TELEFONLISTE PERSONALET...76 VEDLEGG 18: TELEFONLISTE ALTA KOMMUNE...77 VEDLEGG 19 : BREVMAL FOR BREV TIL FORESATTE VED DØD/ULYKKE...78 VEDLEGG 20: PLAN FOR GJENNOMGANG AV BEREDSKAP...79 VEDLEGG 21: KVITTERINGSLISTE...80 Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

3 BEREDSKAPSPLAN FOR KRISER, ULYKKER OG ANDRE HENDELSER FOR TILSATTE OG BARN I ALTA KOMMUNE Innledning: Alle virksomhetene skal i HMS-systemet sitt ha en aktiv plan for håndtering av kriser og ulykker. Planen skal inneholde og bygge på en risikoanalyse, vise hvordan en kan hindre eller minske risiko, og tiltak for å redusere konsekvens av uønsket hendelse. Planen skal være kjent for alle tilsatte og vikarer, og de ulike virksomhetene må ha rutiner for gjennomgang av planen, samt risiko- og konsekvensanalysen og tiltaksplan ut fra lokale forhold. Planen er utformet med sikte på å være en bruksplan, og det forutsettes at denne gjennomgås med alle ansatte hvert år. Den enkelte ansatte skal kvittere for at planen er gjennomgått, og alle ansatte skal ha planen lett tilgjengelig. Planen vil bli gjenstand for fortløpende forbedringer som følge av erfaringer og innspill. Det forutsettes at virksomhetene oppdaterer planen hvert år ved at den siste og reviderte utgaven hentes fra fellesområdet for Barn og unge. Overordnede dokument: Arbeidsmiljøloven Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v Internkontrollforskriften Opplæringslovens 9a Andre kommunale dokument: Se her kommunens intranett side på denne linken: https://www.alta.kommune.no/helse-miljoe-og-sikkerhet no.html Krise- og beredskapsplan (Se kommunenes hjemmeside) Smittevernplan Hva kan skje? (Lista er ikke utfyllende, og må suppleres/tilpasses av virksomhetene) 1. Trafikkulykke ved skadete/døde personer 2. Ulykke/hendelse som involverer barnehager, skoler m.m 3. Eksplosjon (gass under trykk e.l) 4. Dødsfall 5 Naturkatastrofer 6. Gisselsituasjon/våpentrussel/ran 7. Smittefare 8. Annen alvorlig hendelse I tillegg har denne planen tatt opp i seg følgende elementer: - plan for varsling - plan for oppfølging av sykemeldte - plan for håndtering av konflikter på arbeidsplassen - plan for håndtering av mobbing og trakassering på arbeidsplassen Disse dokumentene finnes på kommunens HMS sider på intranett også, men er medtatt her for å gi mer helhet. Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

4 1. BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT SKADE OG ULYKKE Alta kommune Fagområde HMS Tema Beredskap Virksomhet/ avdeling Barn og unge sektor Utstedt av/ dato B&U sektor Versjon nr./dato Kvalitetssystem Beredskapsplan Godkjent av/ dato Sektorleder Ved alvorlige, akutte symptom: Ring 113 (Profesjonell nødhjelp) Ved forgiftning: Ring (Giftinformasjonens døgnåpen vakttelefon) Førstehjelpsutstyr /akuttutstyr - (skal være kjent og tilgjengelig): ullpledd pute engangshansker munn-til-munn-duker elastisk bandasje vanlig bandasje med feste, en rund stein kirurgtape - dispenser kjølende gelé Ansvarlig: Leder Dersom leder ikke er til stede, eller han/hun er skadet/forulykket, er det nestleder/assisterende leder, evt. verneombud eller annen tilsatt som tar ansvar og styring. Prosedyre ved akutt skade og ulykke: Fase 1: Når ulykken har oppstått: en av de tilsatte tar seg av den skadde (barn/elev/bruker/kollega) undersøker skadeomfang (bevisst eller bevisstløs?) i tilfelle dødsfall, skal dette erklæres av lege/sakkyndig til den forulykkede er hentet, eller dødsfall er erklært, skal det ytes førstehjelp til hjelpa kommer (NB! sjekk førstehjelp og/eller datablad) tilgjengelig førstehjelpsutstyr skal brukes er skaden alvorlig, eller du er usikker, ring 113 samtidig med at førstehjelp blir gitt leder eller en annen fra personalet kontakter foreldre/foresatte/pårørende, og formidler at det har hendt ei ulykke (NB! Meld aldri et dødsfall over telefon. Det er alltid prest/politi som varsler dødsfall) leder eller en annen fra personalet blir om ønskelig med i ambulansen (Husk å kontakte foreldre/foresatte/pårørende på forehånd) det skal ikke gis ut informasjon til andre før foreldre/foresatte/pårørende er informert dersom foreldre/foresatte/pårørende har fått stedfestet dødsfall, skal dette meldes også til personalet i barnehagen/skolen/virksomheten Fase 2: Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

5 Når barnet/eleven/kollegaen er hentet: barn/elever/brukere og personalet samles for å snakke om det som har skjedd leder eller en annen fra personalet kontakter og informerer sektorleder virksomheten har løpende kontakt med sykehuset, evt. også med de pårørende skademeldingsskjema blir fylt ut snarest mulig etter ulykken, og sendt via etaten sin personalmedarbeider til forsikringsselskap. det er viktig å bearbeide hendelser, særlig overfor barn/elever leder og verneombud, evt. sammen med sektorsjef, vurderer hva som skal skje videre ut fra Beredskapsplanen ved dødsfall kaller leder inn til møte for gjennomgang av fase 4-6 i Beredskapsplanen leder tar kontakt med foreldre/foresatte/pårørende, og informerer om hvordan en har håndtert saken, og hva som vil bli gjort videre. (i skole/barnehage): styrer/rektor eller en fra personalet informerer resten av foreldregruppa om hendelsen, og sender ut et skriv med aktuell informasjon. (Mal for dette skrivet ligger som vedlegg bakerst i beredskapsplanen). eventuelt må en henvise foreldre/foresatte/pårørende og tilsatte for videre hjelp. Fase 3: Dagen etter hendelsen: Virksomhetsleder eller en fra personalet kontakter barnet/eleven/den tilsatte sin familie: Ringer, besøker eller eventuelt sender blomster avklarer med foreldre/foresatte/pårørende om de har spesielle ønsker for tida framover personalet, i samarbeid med sektorsjef og evt. fagpersoner, vurderer i etterkant årsaken til ulykken, og sørger for eventuelle utbedringer av det fysiske miljøet, eller rutiner som kan hindre tilsvarende ulykke seinere Fase 4: Når dødsfall er resultat av ulykken/hendelsen: ha tilgjengelig en hvit duk, lysestake, lys, blomstervase og ei fotoramme til bruk på base/i klasserom der barnet/eleven/den tilsatte har gått/arbeidet. Dette skjer dagen etter dødsfallet. Virksomheten kan med fordel ha disse gjenstandene tilgjengelig i en sorgkasse. virksomheten markerer dødsfallet ved at flagg heises og fires til halv stang. leder, verneombud og sektorsjef blir enige om hva som skal skje videre ut fra beredskapsplanen. Styrer/rektor kaller inn Samarbeidsutvalg til møte for å gå gjennom beredskapsplan for dødsfall (fase 5 og 6) virksomhetsleder tar kontakt med foreldre/foresatte/pårørende, og informerer om hvordan en har håndtert saken, og hva en vil gjøre videre. Her vil det være naturlig med et hjemmebesøk hos de pårørende. Slikt hjemmebesøk skjer etter avtale med de pårørende. leder eller en fra personalet informerer resten av foreldregruppa om hendelsen, og sender ut skriv med aktuell informasjon (mal for dette skrivet ligger som vedlegg bak i beredskapsplanen) sektorsjefen sender melding til de andre virksomhetene med informasjon om hva som har skjedd (dette i samråd med foreldre/foresatte/pårørende) henvise foreldre/foresatte/pårørende og tilsatte til videre hjelp i hjelpeapparatet Fase 5: I løpet av den første uka og begravelsesdagen: arrangere minnestund. Her deltar barn/elever (og evt. foreldre), personalet og sektorsjefen eller en annen representant fra kommunen Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

6 snakke med barna/elevene om hva som skjer i ei begravelse alle fra personalet deltar i begravelsen - barnehagen/skolen er stengt denne dagen Virksomheten markerer begravelsen med flagg. virksomheten har med blomsterhilsen (dette må være avtalt og etter ønsker fra foreldre/foresatte/pårørende) etter begravelsen samles personalet for å gå gjennom hendelsen, og planlegge de neste dagene den avdøde sin plass skal stå tom, evt. med lys, slik at bortfallet er synlig og markert Fase 6: I løpet av det første året: det er viktig å satte av god tid til samtale med barna/elevene legge til rette for å besøke gravstedet og snakke om den døde etter begravelsen den avdøde bør minnes i løpet av dette året, for eksempel ved å tenne lys på fødselsdagen det er viktig med oppfølging av både barn og tilsatte. Sorgarbeid tar tid, og reaksjoner som bør bearbeides, kan komme lenge etterpå Fase 4-6 gjelder i hovedsak barnehager og skoler Som vedlegg til planen ligger dokumenter utarbeidet av Lillegården kompetansesenter som gir et punktvis oppsett for oppfølging. I disse skjemaene er der også etablert linker til Lillegården sine hjemmesider som kan brukes for ytterligere utdyping av punktene. Lillegården sitt materiale henviser til skole, men planen kan anvendes i alle virksomheter. Vedlegg 1: Tiltaksliste for skoleansatte ved alvorlig ulykke på skolen Akuttfasen Vedlegg 2: Tiltaksliste for skoleansatte ved alvorlig ulykke på skolen - Avklaringsfase Vedlegg 3: Tiltaksliste for skoleansatte ved alvorlig ulykke på skolen Langsiktig arbeid Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

7 2. BEREDSKAPSPLAN VED ALVORLIG SYKDOM Alta kommune Fagområde HMS Tema Beredskap Virksomhet/ avdeling Barn og unge sektor Kvalitetssystem Beredskapsplan Utstedt av/ dato B&U sektor Versjon nr./dato Godkjent av/ dato Sektorleder Prosedyre når barn/elever har en alvorlig kronisk sykdom: plan for oppfølging i forhold til alvorlige sykdommer blir laget i samarbeid med foreldre/foresatte og etter råd fra lege medisin eller hjelpemiddel som skal benyttes, må oppbevares på et trygt sted medisin skjema skal fylles ut og signeres hver dag Prosedyre når et barn/en elev/tilsatt blir alvorlig syk: foreldre/foresatte eller den syke informerer barnehage/skole/arbeidsplass om situasjonen hvilken informasjon som skal ut, og hvordan denne blir formidla, skal avtales med foreldre/foresatte eller den syke alle i barnehagen/på skolen/på arbeidsplassen må få samme informasjon fakta om sykdommen må innhentes avklar med foreldre/foresatte eller den syke hvilken oppfølging en ønsker leder har fortløpende kontakt med hjemmet eller den syke om mulig/ønskelig - avtal besøk, evt. også på sykehus Prosedyre når et barn/en elev/tilsatt dør: den som får meldinga, varsler leder, som sørger for å få informasjonen stadfestet (av politi, pårørende eller andre) leder innhenter fakta om hva som har skjedd informasjon til resten av personalgruppa videre følger en fase 4-6 i akuttplanen Prosedyre når barn/tilsatt opplever alvorlig sykdom i nærmeste familie: opprette kontakt med person i nærmeste familie som ikke er syk en av personalet får særskilt ansvar som en stabil omsorgsperson ta barnet på alvor, vær lyttende, og bekreft barnet/eleven sine følelser finne og lese litteratur om sykdommen, slik at en er forberedt på gitte situasjoner la sykdommen være et naturlig tema for samtale i små grupper tilby foreldresamtaler/medarbeidersamtaler utover det ordinære bruka verneombud når det er nødvendig trekke inn fagpersoner etter behov Prosedyre når en person i nær familie til barn/tilsatt dør: barnehage/skole/arbeidsplass har fått informasjon om dødsfall i familien, informerer det øvrige personalet (om nødvendig, sjekk kilde først) - for barnehager/skoler: gi informasjon til barna/elevene om dødsfallet, helst samla. vær åpen for reaksjoner og forberedt på spørsmål fra barna for de mindre barna: informer hjemmet om hva barnehagen/skolen har gjort informasjon til foreldregruppa blir gitt i samråd med de pårørende Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

8 før barnet/eleven kommer tilbake i barnehagen/på skolen - innhent opplysninger om: o hvilken informasjon barnet/eleven har fått om dødsfallet, årsak etc o hva har barnet/eleven fått være med på? o hvilke forklaringer har barnet fått? o reaksjoner hos barnet o gi deretter informasjon om hvordan barnehagen/skolen vil møte barnet ta initiativ overfor barnet/eleven/kollegaen - fortell at du vet hva som har hendt vær oppmerksom - vær ikke påtrengende trekk evt. inn fagfolk dersom det er nødvendig Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

9 Alta kommune 3. BEREDSKAPSPLAN VED OVERGREP, MISHANDLING, VOLD OG ANDRE Fagområde HMS Beredskap Virksomhet/ avdeling Barn og unge sektor KRISER (gjelder barnehage og skole og andre virksomheter med barn) Kvalitetssystem Tema Beredskapsplan Utstedt av/ dato B&U sektor Versjon nr./dato Godkjent av/ dato Sektorleder Når barn/elever opplever seksuelle overgrep, mishandling, vold: meld bekymring til styrer/rektor - ikke involver annet personale før etter avtale den som opplever bekymring, skal i samarbeid med leder begynne å skrive loggbok. Noter dato for observasjoner, og hva det gjelder (fysisk/psykisk skade, uvanlig atferd etc.) leder kontakter barnevernet og forklarer situasjonen, og ber om rettledning for videre oppfølging barnehagen/skolen retter seg etter regler om opplysningsplikt til barnevernstjenesten Når barn/elever blir hentet av rusede personer: barn/elever som blir hentet av personer som er ruset, skal skjermes så godt som mulig. Viktig å laget minst mulig oppstyr, og snakke med personen på en rolig måte prøv å forklare den rusede at barnehagen/skolen ikke kan overlate barnet til personen. Ring til andre som har omsorg for barnet, og forklar situasjonen barnehagen/skolen skal ikke gjøre motstand, og holde barnet fysisk tilbake dersom den rusede tar med seg barnet, men de skal melde fra til barnevern/politi straks om dette skjer. Når barn/elever opplever samlivsbrudd mellom foreldra: få situasjonen bekreftet fra foreldra - barnehagen/skolen skal ikke foreholde seg til rykter tilby begge foreldrene en samtale i løpet av 14 dager for å klargjøre situasjonen om: o hvordan samarbeidet mellom mor og far er o hvilke ønsker foreldrene har o informasjon til hjemmene - dobbelt sett? o bringe- og hentesituasjon o oppdatering av praktiske opplysninger - adresser, telefonnummer osv. vær forsiktig med hvilke spørsmål som blir stilt når barnet hører på bekreft at begge foreldra er likeverdige ved å innkalla begge til samtaler, møte, arrangement o.l. fortell barnet at du vet hvordan situasjonen er. La barnet få uttrykke seg på sin egen måte Når barn/elever forsvinner: om et barn forsvinner, og dette er stadfestet fra alle i personalet, skal foreldre/foresatte kontaktes for å høre om barnet kan ha gått hjem. Deretter forklarer en situasjonen ha alltid oversikt over farlige steder der barn kan skadet seg eller drukne. Slike steder må det letes først let i nærområdet der barnet sist ble sett ved resultatløs leting - fortsett å lete, mens en fra personalet melder fra til politiet tlf eller 112 Når barn ikke blir hentet: ring foreldre/foresatte kontakt den som står oppført som barnet sin kontaktperson utenom foreldre/foresatte Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

10 kontakt leder og vurder situasjonen sammen om det ikke er mulig å nå noen av kontaktpersonene - kontakt politiet for å høre om det kan ha skjedd familien noe. Kontakt deretter barnevernet følg politiet sine råd og rettledninger vær sammen med barnet helt til det er en barnet kjenner, eller en fra barnevernet, som tar ansvaret ikke under noen omstendighet må en ta barnet bort fra barnehagen (evt. skolen) Når barn/elever møter media: det er leder som i første rekke skal ha kontakt med media barn/elever skal ikke møte media uten at foreldre/foresatte har gitt skriftlig tillatelse til det det skal ikke gis ut noen form for informasjon om barn til media pr. telefon. Ved forespørsel fra media skal leder kontaktes/informeres i særskilte tilfelle kan styrer/rektor spørre foreldre/foresatte om det er av interesse for familien å uttale seg til media bilde av barn/elever i aviser el.l. skal ikke forekomme uten tillatelse fra foreldre/foresatte husk taushetsplikten Når uvedkommende er inne i barnehagen/skolen, og en opplever situasjonen truende: prøv å få kartlagt hva personen vil samle barna/elevene. Opptre rolig men bestemt, og tilkall hjelp om mulig samarbeid med personen så langt råd, men la ikke inntrengeren få overtaket ikke gå fra barna/elevene, gå aldri på akkord med barna/elevene sin sikkerhet aggressive og truende personer er det viktig å få roe ned om mulig. Gi inntrykk av samarbeids- og løsningsvilje. Spill på lag uten å gi etter for krav kontakt politiet og kommunen sitt kriseteam evakuer barn/voksne som er i andre deler av bygget i etterkant: Samle alle involverte. Samtal, forklar og svar på spørsmål vurder om alle eller noen foreldre/foresatte skal kalles inn for informasjon innkall personalet til informasjon og bearbeiding av reaksjoner leder i samarbeid med politi informerer eventuelt presse Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

11 Alta kommune 4. BEREDSKAPSPLAN VED BRANN, STRØMSTANS, STENGING AV VANN, INNBRUDD/HÆRVERK Fagområde HMS Tema Beredskap Virksomhet/ avdeling Barn og unge sektor Kvalitetssystem Beredskapsplan Utstedt av/ dato B&U sektor Versjon nr./dato Godkjent av/ dato Sektorleder Prosedyre ved brann: ved brann eller brannalarm - se egen beredskapsplan Prosedyre ved strømstans: kontakt Alta kommune ved Drift og utbygging for å få klarlagt eventuell årsak, omfang og tid (tlf eller vakttelefon ) Kontakt Alta kraftlag for å kartlegge strømbruddets varighet. Tlf kontakt evt. vaktmester dersom det bare gjelder egen virksomhet. er det forventa langvarig strømstans, må stenging av barnehage/skole/arbeidsplass vurderes i samråd med verneombud. Ved temperatur under 15 grader og forventning om langvarig strømbrudd (mer enn 2t) må skolen/barnehagen stenges. Her må årstid og tidspunkt på dagen for hendelsen vurderes. ved evt. stenging, må foreldre/foresatte til barnehagebarn og de skolebarn kontaktes, og alle hjemmene må informeres Prosedyre ved stenging av vann: kontakt Alta kommune (Drift og utbygging) for å få klarlagt eventuell årsak og omfang (telefon Dagtid: , Vakttelefon: ) kontakt vaktmester for å sjekke ut mulige feil dersom stenging av vann blir langvarig, må stenging av barnehage/skole/arbeidsplass vurderes Prosedyre ved innbrudd og hærverk: når gjerningsmennene blir tatt på fersk gjerning - ring 112 (politiet) kontakt politiet i alle tilfeller skjerme de plassene som er skadet eller berørte - viktig å sjekke om der er glasskår før barn/elever går inn meld fra til Alta kommune - tlf eller vakttelefon ring evt. leder for informasjon Meld fra til nærmeste overordnede slik at forholdet blir politianmeldt Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

12 5. Beredskapsplan ved vold og trusler - ansatte Retningslinje for forebygging og håndtering av vold og trusler Alta kommune Fagområde Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Utstedt av/ dato Versjon nr./dato Godkjent av/ dato HMS Beredskap Alta kommune Beredskapsplan Personal 0311 Rådmann 1. Bakgrunn og formål med retningslinjen Undersøkelser viser at vel 30 prosent av befolkningen har blitt utsatt for vold ved arbeids- eller lærested. Levekårsundersøkelsen fra 2003 viser at det er mer sannsynlig at kvinner utsettes for vold på arbeidsplassen enn menn. Sannsynligvis er årsaken at kvinnene oftere arbeider innenfor helse- og omsorgsyrker. Undersøkelser fra arbeidstilsynet viser at det i enkelte yrker er høyere risiko for å bli utsatt for vold enn andre. Dette gjelder yrker som har med oppbevaring av verdier (penger, våpen, medisiner), yrker der personene anses å ha makt (eks politi, vektere, fengselspersonell), samt helse og omsorgsyrker, og da særlig ansatte som arbeider innenfor rus, psykiatri, hjemmetjenester og sosiale tjenester. Retningslinjen som her er utarbeidet er en overordnet retningslinje, og hver virksomhet må vurdere om det er behov for egne retningslinjer i tillegg for deres virksomhet. Avgjørelsen må baseres på det risikobilde som foreligger. Arbeidsplassene i Alta kommune er svært ulike, og for de ansatte vil det være mer eller mindre påregnelig å bli utsatt for slik belastning i forhold til hvor man arbeider. Denne retningslinjen gir noen tips om hvordan virksomheten skal arbeide for å identifisere og forebygge vold og trusler. Den sier også noe om hvilket utgangspunkt ledelsen i kommunen har i forhold til vold og trusler, samt hvordan rapportering og registrering skal foregå. Retningslinen bygger på en rapport levert av en kommunal arbeidsgruppe i mai 05, og som ble behandlet av AMU Denne retningslinjen og eventuelle egne retningslinjer i tillegg for virksomheten skal gjøres kjent for de ansatte, og oppbevares lett tilgjengelig for alle. Det forutsettes at virksomhetene tar dette opp som tema jevnlig. Regelverk: Arbeidsmiljøet for norske arbeidstakere skal i henhold til Arbeidsmiljøloven (aml) være fullt forsvarlig I det ligger det at: Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Det vises her til aml 4-3 pkt 4. Arbeidsgiver har etter loven et ansvar for å forebygge at ansatte utsettes for vold og trusler fra brukere / pasienter / elever/ publikum, samt ha retningslinje for hvordan håndtere situasjonen dersom dette likevel skulle skje. Regelen angir en trygghets- og sikkerhetsstandard for arbeidslivet, og vurderingen av hvilken grad det er mulig å tilrettelegge, må relatere seg til den risiko som foreligger på den enkelte virksomhet. Det kan for eksempel dreie seg om opplæringstiltak, organisatoriske tiltak eller bruk av sikkerhetsutstyr alt etter hvilket risikobilde som foreligger. Som arbeidstaker har man plikt til å medvirke i dette arbeidet Arbeidstakers medvirkningsplikt (aml 2-3) (1)Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

13 organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. (2) Arbeidstaker skal: e) melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet. 2. Begrepet vold og trusler I arbeidstilsynets veileder om vold og trusler på arbeidsplassen, er vold og trusler forklart slik: Vold og trusler er hendelser hvor arbeidstakerne blir utskjelt, utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra tredjepart eller angrepet i situasjoner som har forbindelse med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller antydet trussel mot deres sikkerhet, helse eller velvære. Vold og trusler kan komme til uttrykk som: Fysisk vold som primært gir skade på legeme. Psykisk skade kan oppstå som følge av å bli utsatt for slik vold. Psykisk vold som kan uttrykkes både verbalt og gjennom kroppsspråk. Denne retter seg mot den utsattes psykiske tilstand eller sinnsstemning. Formålet er å skape psykisk ubehag, frykt, engstelse og/eller usikkerhet. Seksuell vold som kan gi både fysisk og psykisk skade. Som fenomen opptrer ikke fysisk vold og trusler (psykisk vold) nødvendigvis samtidig. 3. Kartlegging av risiko for vold og trusler - vurdere hva som skal gjøres. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er nøkkelen i forebyggingen av vold og trusler. Det innebærer å: Kartlegge farekilder Vurdere risiko Utarbeide planer og prioritere tiltak Iverksette tiltak Evaluering Kartlegging av farekilder: Hver virksomhet må kartlegge risikoen for vold og trusler mot ansatte. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Kartleggingen skjer ved at man skaffer en oversikt over hvor og i hvilke arbeidssituasjoner arbeidstakerne kan bli utsatt for vold og trusler. Kartleggingen må inneholde en gjennomgang av risikofaktorer både internt i virksomheten og i omgivelsene. Vurdere risiko: Ut fra oversikten man får via kartleggingen går man inn og analyserer konsekvensene dersom hendelsene/farene skulle oppstå. Man går videre inn og sier noe om hvor alvorlige konsekvensene vil være, hvem som kan bli skadet/truet, og vurderer hvor sannsynlig det er at hendelsene kan inntreffe. Gjennomgangen vil sannsynligvis vise at noen hendelser vil medføre mer alvorlige konsekvenser og /eller har større sannsynlighet for at de kan inntreffe. Dette er faktorer man må ta hensyn til når tiltak skal prioriteres. Tiltak: Når man har fått en oversikt over farekildene, hvilken fare de kan representere og hvor sannsynlig det er at faren kan inntreffe, må man vurdere hva man kan gjøre for å forhindre hendelsene og hva man kan gjøre for å begrense skadene hvis hendelsen likevel skulle inntreffe. Tiltakene omfatter blant annet rutine / retningslinje for: Forebygging Håndtering av situasjonen Oppfølging Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

14 Registrering av hendelser Opplæring Kriseberedskap Det må skilles mellom tiltak som må iverksettes straks, og tiltak som må iverksettes mer på lang sikt. Hva som kan gjennomføres vil også måtte vurderes ut fra hva som er teknisk og kostnadsmessig mulig. Evaluering: Etter at man har gjort dette må man ha et system som sikrer at man får evaluert rutinene/tiltakene slik at man kan endre dem om noe ikke fungerer etter hensikten. 4. PLAN FOR HÅNDTERING AV VOLD OG TRUSLER MOT ANSATTE Rutine etter trusler mot ansatte: 1. Hvis du er alene, trekk deg umiddelbart ut av situasjonen. 2. Det må vurderes om annet personale skal ta hånd om den som avgir truslene. 3. Vurder om det er nødvendig å kontakte politiet for å forhindre skade. 4. Den/de ansatte vurderer i samråd med verneombudet om virksomheten må stenges. Hvis leder er til stede, ligger avgjørelsen hos leder. 5. Hvis truslene ikke gjelder en selv, må den/de som truslene gjelder varsles. 6. Det må vurderes om den som er utsatt for truslene skal få legebehandling eller annen oppfølging, for eksempel om noen skal følge den ansatte hjem, være hos den eller lignende. Utgifter til legebehandling dekkes av arbeidsgiver. 7. Varslingsrutine for melding til overordnet følges. 8. Snarest mulig og seinest første virkedag etter hendelsen skal den ansatte/de ansatte på jobb gis tilbud om samtale / debriefing. Det må vurderes om det er behov for ekstern oppfølging utover samtale med egen lege. 9. Leder har ansvar for oppfølgende samtaler med den/ de ansatte seinest etter en uke. I møtet avklares det behov for ytterligere oppfølging. Uavhengig av dette innkalles det minimum til nytt møte etter en måned. Rutine etter trusler via telefon, sms, eller pr. brev: 1. Hvis truslene kommer via telefon, sms, eller pr brev, skal nærmeste leder kontaktes så snart som mulig. 2. Hvis truslene ikke gjelder en selv, må den/de som truslene gjelder varsles. 3. Det må vurderes om politiet skal kontaktes avhengig av sakens alvorlighetsgrad. For øvrig gjelder punktene som står under rutine etter trusler mot ansatte. Rutine etter vold mot ansatte: 1. Hvis du er alene, trekk deg umiddelbart ut av situasjonen og tilkall hjelp fra kolleger hvis mulig. 2. Vurder om politiet skal kontaktes for å forhindre ytterligere vold. 3. Det må vurderes om annet personale skal ta seg av den som utøvet volden. 4. Den/de ansatte vurderer i samråd med verneombudet om virksomheten må stenges. Hvis leder er til stede, ligger avgjørelsen hos leder. 5. Vurder om skade krever legebehandling. 6. Hvis den skadde ønsker det, eller andre mener det er nødvendig, skal annet personale være med på legevakten og sørge for at den skadde blir fulgt opp umiddelbart etterpå. Som hovedregel bør ikke den skadde være alene den nærmeste tiden etterpå. 7. Varslingsrutine for melding til overordnet følges. 8. Arbeidsgiver bør samle de ansatte til en samtale / debriefing i løpet av de første timene etter hendelsen. Eventuelt første virkedag etter hendelsen hvis dette er det som er praktisk mulig. Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

15 Det må vurderes om de involverte har behov for ekstern oppfølging utover samtale med egen lege. 9. Leder har ansvar for oppfølgende samtaler med den/ de ansatte seinest etter en uke. I møtet avklares det behov for ytterligere oppfølging. Uavhengig av dette innkalles det minimum til nytt møte etter en måned. 10. Personlige klær og utstyr som har blitt ødelagt vil som hovedregel bli erstattet av arbeidsgiver. Se egen retningslinje for skade/tap på private eiendeler/kjøretøy for ansatte i Alta kommune. Rutine for melding til nærmeste overordnede og verneombud: 1. All vold eller trusler skal meldes til virksomhetsleder / stedfortreder. 2. Hvis virksomhetsleder / stedfortreder ikke er tilgjengelig, er annet tilstedeværende personale ansvarlig for at han/hun får beskjed første dag på jobb. 3. Når virksomhetsleder har fått beskjed, er han/hun ansvarlig for videre oppfølging av den skadde/den som er utsatt for vold/trusler. 4. Etter voldshendelser skal hovedverneombudet orienteres første virkedag. Rutine for intern registrering og oppbevaring av dokumentasjon: 1. Alle hendelser der det blir utøvd vold / prøver å utøve vold / truer med å utøve vold eller retter trusler mot deg som ansatt, skal registreres internt på arbeidsplassen på et avviksmeldeskjema. Leder plikter å bistå den som har blitt utsatt ved utfylling. Avviksmeldingen oppbevares i avviksmeldesystemet i 10 år. Kopi legges i personalmappa. 2. Det fylles ut et skademeldingsskjema til gjeldende forsikringsselskap for å sikre dokumentasjon ved mulig framtidig rett til erstatning fra forsikringsselskapet. Dette sendes til Lønn- og personalavdelingen for videre ekspedering og oppbevaring. Skjemaet kan tas ut på kommunens Intranett. 3. Hvis en sykdom eller skade i ettertid skal kunne godkjennes som yrkesskade, vil det være helt avhengig av at det finnes skriftlig registrering / dokumentasjon. Rutiner for ekstern registrering: 1. Ved alle hendelser der det blir utøvd vold / prøver å utøve vold / truer med å utøve vold eller rettet trusler mot deg som ansatt og det har oppstått skade som trenger behandling, skal du alltid gå til lege. Det må skrives skademelding. Også ved skader som på sikt / ved gjentakelse kan gi varig skade, bør lege kontaktes. Det skal fylles ut både interne og eksterne skjema hvis den ansatte må til skadebehandling. 2. NAV meldeskjema for yrkesskade eller yrkessykdom, av skal være tilgjengelig på arbeidsplassen enten i papirform eller elektronisk. Arbeidsgiver skal fylle ut og har ansvar for innsending. Plikten er hjemlet i Folketrygdloven Anmeldelse: Kommunen skal vurdere politianmeldelse/ sende inn påtalebegjæring dersom Straffeloves 228(legemsfornærmelse), 229 (skade) og /eller 127(vold mot offentlig tjenestemann), 128 (trusler mot offentlig tjenestemann) brytes. Det presiseres at ikke alle saker nødvendigvis skal anmeldes; anmeldelse må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Kommuneadvokatene eller kommunens juridiske rådgivere kan rådspørres om dette. Dersom man kommer til at kommunen ønsker å leveres anmeldelse/påtalebegjæring, så er det rådmannen som er delegert myndighet til dette. Ved utforming av anmeldelse/påtalebegjæring må man vurdere innholdet nøye slik at man ikke røper taushetsbelagte opplysninger som ikke er nødvendig for å gi politiet informasjon om hendelsen. Vedlegg: Sjekkliste: Arbeidsgivers plikter ved vold og trusler Sjekkliste: Hva gjøres umiddelbart etter vold og trusler mot ansatte Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

16 6. Plan for behandling av klager fra foresatte og andre. Alta kommune Fagområde HMS Tema Beredskap Virksomhet/ avdeling Barn og unge sektor Kvalitetssystem Beredskapsplan Utstedt av/ dato B&U sektor Versjon nr./dato Godkjent av/ dato Sektorleder Behandlingen av klager fra foresatte på ansatte eller på forhold ved skolen følger reglene i opplæringslovens 2-9, 4. ledd og 2-10, 2. ledd når det gjelder skolers ordensreglement og/eller opplæringslovens 9a om elevenes skolemiljø saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens (fvl) herunder kap III - kap. VI ved alle andre enkeltvedtak. Alle virksomheter skal søke å løse klager og konflikter på lavest mulig nivå gjennom dialog og samtale. Dersom det ikke oppnås forståelse eller enighet gjennom samtale skal klagen bringes videre til nærmeste overordnede. Dette må gjøres så snart som mulig, og når saken leveres må det påses at alle aktuelle dokumenter og opplysninger følger saken. Skoler skal særskilt legge vekt på den handlingsplikt skolen har i medhold av OL 9a til å sikre elevenes miljø og saksbehandling i slike saker. Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde: Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. Barn/eleven/foresatte skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes. I alvorlige saker skal mindreåriges foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig. Avgjørelsen skal begrunnes. Begrunnelsen skal gis samtidig med underretning om avgjørelsen til eleven, med mindre særskilte forhold vanskeliggjør dette. Begrunnelsen kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen gis skriftlig. Retningslinjer for behandling av klager på ansatte: Behandling av klager som framsettes system og arkiv: Sikre at det tas notat om klagen er muntlig. Notatet skal arkiveres. Dersom klagen er skriftlig skal klagen registreres som inngående post til skolen Oppfølging av klager når klagen er muntlig: Samtale mellom klager og den klagen gjelder. Her må det vurderes om det er hensiktsmessig å ha med en fra skolens ledelse. Samtalen har til formål å avklare klagen og finne fram til løsninger. Dersom det ikke etableres en løsning gjennom dialog skal klagen videreformidles til skolens ledelse. Skolens ledelse skal da følge opp klagen gjennom: o Samtale med klager. Det føres notat. o Samtale med den som det er klaget på. Det føres notat. o Felles møte mellom de som er berørt. Det føres referat. Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

17 Skolens ledelse kan også behandle en klage skriftlig. Oppfølging når klager er skriftlige: Klagen registreres i skolens postsystem. Klagen opplyses av skolens ledelse ved at det innhentes opplysninger fra de klagen gjelder. Ledelsen behandler klagen/svarer på klagen gjennom vedtak eller gjennom brev dersom klagen ikke krever et enkeltvedtak. Når klagen gjelder leder for virksomhet: Muntlige klager søkes løst gjennom dialog mellom berørte parter. Ved behov kan sektorleder kontaktes for deltakelse/bistand. Ved skriftlige klager registreres klager i postsystem. Leder kan søke å avklare skriftlige klager gjennom svar på brev. Dersom slik avklaring ikke løser klagen, må denne sendes sektorleder for videre behandling. Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

18 7. BEREDSKAPSPLAN FOR SKOLER VED ALVORLIGE TRUSLER OM VOLD I VIRKSOMHETER Alta kommune Fagområde Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Utstedt av/ dato Versjon nr./dato Godkjent av/ dato HMS Beredskap Barn og unge sektor Beredskapsplan B&U sektor Sektorleder Etter to katastrofer på finske skoler med alvorlig voldsbruk/våpenbruk, er det naturlig med et fokus på beredskapen i norske skoler når det gjelder den type vold og den type trusler om vold. Det er grunn til å tro at potensialet for skoledrap er lavt i Norge. Likevel er det umulig å avvise bekymringer for at dette også kan skje i Norge. Derfor er det viktig med en gjennomtenkt beredskap. Planen sikter ikke mot å skape uro eller usikkerhet, men mot å gi et grunnlag for Å oppfatte og registrere signaler om slik vold eller slike trusler Å ha en mental og handlingsmessig beredskap om det skulle oppstå en alvorlig hendelse på en av våre skoler Planen inneholder konkrete punkter for god beredskap for vold og trusler om vold på områdene forebygging og beredskap, håndtering av trusler, håndtering av en reell situasjon og risikoforhold. Risikoforhold Det er ikke nok presis kunnskap om hvem som gjennomfører vold og drap, men det mønster som tegner seg, tyder på at det er en sammenstilling av mange risikoforhold. Noen er lette å få øye på og kjennetegner relativt mange unge mennesker. Det er først når flere og spesielt når det er mange slike forhold til stede samtidig at faren øker for voldshandlinger. Noen tegn på umiddelbar fare: Klare, spesifikke trusler (signaler) fremsatt på internett eller muntlig og/eller skriftlig Tilgang på våpen Forherligelse av vold, stor interesse for tidligere skoleskytinger Andre forhold Individuelle forhold o Historie med krenkelser, vært utsatt for mobbing og/eller selv vært involvert i voldsepisoder o Uttrykt selvmordsatferd (tanker, planer, forsøk) o Rusmisbruk o Antisosiale holdninger og atferd, ukontrollerbart sinne o Stor interesse for voldelige videospill og voldsfilmer o Nederlag på skolen o Plutselige humørsvingninger Familieforhold o Lav foreldreinvolvering o Mishandling, vanskjøtsel og neglisjering o Vanskelige hjemmeforhold familiekonflikt dårlig økonomi Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

19 Skole og nettverksforhold o Holder seg med avvikende venner o Avvisning fra venner o Opplever seg forfulgt eller plaget av andre Forebygging Vi kan forebygge, men vi kan ikke forutse. Sentrale elementer i en forebyggings strategi: Omsorg og våkenhet for ensomme personer som er spesielt opptatt av bisarre ideer om vold, terrorisme og drap. Arbeid med slike personer må ha som mål å inkludere disse som en del av et fellesskap. Etablering av en systematisk dialog med elevene om å rapportere voldsinspirerte presentasjoner på nettet. Det er viktig å etablere en felles overvåkning av nett og miljø med sikte på å avdekke urovekkende forhold så tidlig som mulig. Beredskap for alvorlige trusler om vold Hendelsene i andre land gir ikke veiledning til en entydig beredskapsplan. Metode og hendelsesforløp har vært ulike. Likevel er det viktig å etablere en tenkning om risikovurdering, risikohåndtering og beredskap. Disse vurderingene er skolens interne plan for hendelser av en slik type. Planen er intern fordi den bare drøftes blant og er kjent av skolens personale. Det er viktig at vi ikke bidrar til å sette en agenda der denne type vold og trusler om vold aktualiseres. Følgende elementer må inngå i en risikovurdering og beredskapstenkning: Alle trusler, inkludert både de som kan oppfattes som vage og de som blir spredd som rykter, må tas alvorlig helt fra starten av. Å ta rykter og trusler på alvor innebærer systematisk varsling til politiet. Det er politiets oppgave å vurdere trusselsituasjonen. Skolen avklarer med politi hvordan de skal forholde seg til påstander og rykter om at noen har våpen på skolen. Etablere en plan for evakuering av skolen som lærerne er kjent med. Evakueringsrute og samlingssted må være planlagt slik at disse ikke fører til oppsamling av elevgrupper som kan bli utsatt for vold. Varsling av personale og elever ved hjelp av mobiltelefon eller brannalarm. Bruk av skolens brannalarm vil kunne være en hensiktsmessig måte for evakuering. God beredskap og krisehåndtering: Forebygging og beredskap På hver skole bør det gjennomføres en skrivebordsøvelse med skolens personell hvor en gjennomgår hvordan lærere skal opptre om det oppstår en reell voldssituasjon. Skolens personell må gjennomgå eventuelle rømningsveier som kan benyttes. Plan for slik evakuering gjøres kjent for politiet. Politiet har tegninger over skolene. Alle skolens ansatte må vite hvordan de sikrer, blokkerer og låser av elevers og personells oppholdsrom for å holde ute eller redusere fremkommelighet for eventuelle gjerningsmenn Elever bes rapportere om internettaktivitet hvor medelever uttrykker planer om voldshendelser eller tanker og holdninger som er svært voldsfikserte. Terskelen for å Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

20 rapportere skal være lav, og hovedbudskapet til elevene skal være at det dreier seg om at skolen har omsorg og ansvar for medelever som tydeligvis ikke har det bra verken med seg selv eller med omverdenen Lærere noterer seg elever med svært avvikende holdninger i forhold til vold og aggresjon; både de elever som har en provoserende og aggressiv og de som er ensomme og har meldt seg ut av fellesskapet. I de fleste tilfellene blir svaret på bekymringen en forsterket innsats for å inkludere disse elevene bedre i skolemiljøet. Håndtering og vurdering av trusler Alle meldte trusler via telefon, mail, sms eller via annen kanal eller trusler eller meldinger om videoer på nettsteder rapporteres umiddelbart til politiet Alvorlige trusler formulert muntlig skal rapporteres til skoleledelse som får råd ved å ta kontakt med politi, og eventuelt konfererer med foreldre og skolemyndigheter. Om noen av de senere nevnte risikoforhold er til stede, utvises det særlig aktsomhet Læreres kunnskap om elever utgjør en ressurs for vurdering av alvorsgrad og elevens potensial for å gjennomføre trussel Trusler noteres i loggbok og økning av trusler fra elever medfører kontakt til skolens fagapparat og eventuelt til politi Trusler som blir kjent blant elever krever godt lederskap. Det innebærer rolig, tydelig, nøktern informasjon til elevene om hva som har skjedd og om hva som nå gjøres. Alvorlige trusler formidles til elevenes foresatte, enten skriftlig og/eller muntlig ved foreldremøte Håndtering av en reell situasjon Prøv å få kartlagt situasjonen evt hva personen/personene vil Gi melding til skolens ledelse slik at alle kan varsles og politiet tilkalles Samle elevene. Opptre rolig men bestemt, og tilkall hjelp om mulig Samarbeid med personen så langt råd, men la ikke inntrengeren få overtaket Ikke gå fra elevene, gå aldri på akkord med elevene sin sikkerhet Aggressive og truende personer er det viktig å få roe ned om mulig. Gi inntrykk av samarbeids- og løsningsvilje. Spill på lag uten å gi etter for krav Personell må være kjent med hva de kan gjøre i et rom for å maksimere overlevelse legge seg ned, holde seg vekk fra vinduer og dører, søke mot sikre plasser, ikke tiltrekke seg oppmerksomhet. Rolig opptreden fra læreres og lederes side roer ned elever og andre Evakuer barn/voksne som er i andre deler av bygget Personell må vente på signal om at faren er over I etterkant: Samle alle involverte. Samtal, forklar og svar på spørsmål Vurder om alle eller noen foreldre/foresatte skal kalles inn for informasjon Innkall personalet til informasjon og bearbeiding av reaksjoner Leder i samarbeid med politi informerer eventuelt presse Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

21 Alta kommune 8. BEREDSKAPSPLAN VED MOBBING OG TRAKASSERING ANSATTE Retningslinjer for Forebygging og håndtering av mobbing og trakassering mellom ansatte Fagområde HMS Tema Beredskap Virksomhet/ avdeling Alta kommune Kvalitetssystem Beredskapsplan Utstedt av/ dato personal Versjon nr./dato Godkjent av/ dato Rådmann 1. Innledning og formål Mobbing er gjennom de siste 15 årene dokumentert som et utbredt og alvorlig problem i arbeidslivet. Selvrapporteringsstudier på 1990-tallet viste at én av tjue norske arbeidstakere utsettes for alvorlig mobbing på jobben, dvs. de mobbes én eller flere ganger i uken. Av disse mobbes 50 % av sine ledere, mens 50 % mobbes av kolleger (Einarsen, Raknes, Matthiesen & Hellesøy, 1994). Arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv forutsetter et sterkere fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Et arbeidsmiljø basert på trygghet, åpenhet, respekt, tillit og medbestemmelse bidrar til økt trivsel og ansvarsfølelse og reduserer faren for mobbing og konflikter. Formålet med denne retningslinjen er å beskrive hvordan den enkelte virksomhet skal arbeide for å forebygge og håndtere mobbing og trakassering og sørge for at arbeidet blir en del av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Retningslinjen gjelder mellom ansatte. Arbeidstakere som melder fra om mobbing, trakassering eller annen utilbørlig opptreden skal bli tatt på alvor, og påstandene skal bli undersøkt på en ryddig og forsvarlig måte. 2. Hva er mobbing og trakassering? Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger. Dette kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting, usynliggjøring, fratakelse av arbeidsoppgaver og lignende. Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg. (Arbeidstilsynets definisjon) Trakassering er i NOU 2003:2 definert som uønsket adferd som finner sted med den hensikt eller virkning å krenke en annens verdighet. Dersom partene som står mot hverandre er like sterke eller det handler om enkeltstående episoder, regnes det ikke som mobbing. I forhold til det siste så kan enkeltstående hendelser defineres som trakassering. Mobbing kan arte seg som: Direkte handlinger i form av utskjelling, fleiping, trusler, seksuell trakassering eller underkjennelse av faglig innsats og kvalifikasjoner samt andre synlige handlinger, verbalt eller fysisk. Indirekte handlinger som utfrysing, sosial isolering, usynliggjøring, tilbakeholding av informasjon og skjulte handlinger som baksnakking og ryktespredning. Regelverk: Arbeidsmiljølovens mål er å sikre arbeidstakerne mot fysiske og psykiske skadevirkninger, bidra til et inkluderende arbeidsliv og gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø, jf. aml 1-1. Arbeidsmiljøloven har også bestemmelser om vern mot trakassering og utilbørlig opptreden og ivaretakelse av ansattes verdighet og integritet, jf. aml 4-3, (3) og 4-3, (1). Loven setter forbud både mot alvorlige enkelthandlinger og mot situasjoner der summen av det man utsettes for, må kunne sies å skape en uforsvarlig arbeidssituasjon med tanke på ens fysiske og psykiske helse. Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

22 Arbeidsmiljøloven bruker ikke begrepet mobbing direkte i sin lovtekst, men dekkes helt av begrepet trakassering. Mobbing er likevel det mest dagligdagse begrepet som alle kjenner og som Arbeidstilsynet, Inkluderende arbeidsliv og Jobbing uten mobbing bruker. Alta kommune har derfor valgt å bruke mobbing som hovedbegrep i denne retningslinjen. 3. Ansvar og roller Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidet organiseres og ledes på en slik måte at ansatte ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Det er arbeidsgivers plikt å iverksette de tiltak som er nødvendig for å forebygge og håndtere mobbing og trakassering på arbeidsplassen., jfr. aml 2-1 og 4-1 (1). Som arbeidsgiver regnes i denne forbindelse nærmeste leder med personalansvar i virksomhetene / avdelingene. Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Konkret plikter arbeidstaker å melde fra til arbeidsgiver eller verneombudet dersom han/hun er vitne til eller får kjennskap til at det forekommer mobbing eller trakassering på arbeidsplassen. Jfr. aml 2-3,(1) og 2-3, (2) d. Tillitsvalgte ivaretar medlemmenes interesser i saker som angår deres rettigheter og plikter i arbeidslivet, og er en viktig samarbeidspartner for arbeidsgiverne i det systematiske arbeidet for å forebygge og håndtere mobbing og trakassering. Tillitsvalgte har rett og plikt til å ta opp og forsøke å ordne opp i problemer/klagemål på arbeidsplassen. Tillitsvalgte skal informere arbeidsgiver om forhold av betydning for arbeidsmiljøet. Tillitsvalgte kan videre gi råd til den som blir mobbet eller trakassert om hvordan han/hun bør presentere saken sin og kan bistå som støtteperson i møter. Verneombud skal påse at arbeidet utføres på en slik måte at arbeidstakernes helse, sikkerhet og velferd blir ivaretatt i henhold til arbeidsmiljøloven, og blir arbeidstakers talsperson i arbeidsmiljøsaker. Verneombudet skal tas med på råd ved planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet, jf. aml 6-2, (1) og 6-2, (4). Verneombudet skal varsle arbeidsgiver om forhold som berører arbeidsmiljøet, og har ansvar for å ta opp saker som gjelder mobbing og trakassering. Om ikke arbeidsgiver agerer innen rimelig tid kan forhold tas opp med øverste leder / Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten og skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Utvalget skal påse at arbeidsgiver følger opp en melding om mobbing og kan vedta at nødvendige undersøkelser skal gjennomføres, jfr. aml 7-2, (1) og (4). Lønn- og personalavdelingen ved sentraladministrasjonen har en råd- og veiledningsfunksjon overfor sektorer, avdelinger og virksomheter i denne type saker. I tillegg har de ulike sektorer ofte personalrådgivere som kan rådgi i disse sakene. Kommuneadvokatene og kommunens øvrige jurister kan rådspørres i forhold til de juridiske aspektene slike saker reiser. 4. Forebygging av mobbing og trakassering. Forskning viser at det er større sannsynlighet for at mobbing og trakassering oppstår i et arbeidsmiljø som er preget av mistrivsel, stress og uklare arbeidsoppgaver/-deling, enn i et arbeidsmiljø som er preget av ryddige organisatoriske forhold, åpenhet og respekt for den enkelte. Barn og unge sektor beredskapsplan revidert juli

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Innhold 1.0 Innledning... 1 1.1. Begrepet vold og trusler.. 2 1.2. Arbeidsmiljøloven... 3 1.3. Ekstern bistand. 3 2.0 Risikovurdering...

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler

Forebygging og håndtering av vold og trusler Alta kommune Fagområde Retningslinje for forebygging og håndtering av vold og trusler Tema Sektor/ avdeling/ virksomhet Kvalitetssystem Vold og HMS Alle IK-HMS trusler Utstedt av/ dato Prosj.gr HMS Versjon

Detaljer

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen www.utdanningsforbundet.no Elev slo ned rektor på hans kontor Lærer slått ned bakfra Elev angrep lærer med balltre - Da jeg skulle ta bilen hjem fra skolen,

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen.

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen www.utdanningsforbundet.no Elev slo ned rektor på hans kontor Lærer slått ned bakfra Elev angrep lærer med balltre - Da jeg skulle ta bilen hjem fra skolen,

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

JOBBING UTEN MOBBING

JOBBING UTEN MOBBING JOBBING UTEN MOBBING på meteorologisk institutt Sofia Windjusveen JUM Jobbing uten mobbing Arbeidstilsynet: jobbingutenmobbing.no Besøk januar 2007 av arbeidslivsenteret 5 bedrifter - 4 samlinger våren

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID Manifest mot mobbing Skal bidra til å sette mobbing på den nasjonale agendaen Det viktigste arbeidet skjer lokalt, og arbeidet mot mobbing må

Detaljer

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet 1 Hva er mobbing og trakassering? Trakassering: Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00.

Møteprotokoll. Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00. Møteprotokoll Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: Fra 08:30 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Ketil Sørvig Egill Vatne

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet 19.09.201 7 1 Om er en statlig etat med ca 600 ansatte på landsbasis. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. s utadrettede virksomhet foregår hovedsakelig

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN.

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. Beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep i Tjøme og Hvasser sogn. Innledning Målsettingen med en beredskapsplan for Tjøme og Hvasser sogn er å bidra til

Detaljer

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varslingsrutiner for de som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 24.11.2017, sak 32/2017 1.

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE

PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIAL LÆRINGSMILJØ PÅ ÅSTVEIT SKOLE På Åstveit skole er vi opptatt av trygghet, trivsel og tilhørighet. Formål Åstveit skole forplikter seg til å arbeide for at våre elever

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold Vest politidistrikt Type dokument: Dokumentnr: RU-100-48 Side: 1 av 6 RUTINE Tittel: HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Gjelder for: Politidistriktet Saksbehandler: HMS - Rådgiver Utgitt dato:

Detaljer

INTERNKONTROLL HMS Rutine for håndtering av personkonflikter

INTERNKONTROLL HMS Rutine for håndtering av personkonflikter Side 1 av 8 Formål Dette dokument inneholder en prosedyre for å forebygge og håndtere trakassering, mobbing, utilbørlig oppførsel og harde konflikter i Nome kommune. Det forventes at alle ansatte kjenner

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK

VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Godkjent av Høgskolestyret 25. september 2008 VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I FINNMARK Arbeidsmiljølovens varslingsregler trådte i kraft 1. januar 2007 Viktige

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Vi ønsker en åpen, offensiv og ansvarlig organisasjon der medarbeiderne oppmuntres til å varsle om kritikkverdige forhold, uten å være redd for negative

Detaljer

HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering

HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering HMS-retningslinje Dok. Produsert av: Fylkesrådmannen Godkjent av: HSAMU Dato: 1. Formålet med

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø

Prosedyre Opplæringsloven 9a Elevenes skolemiljø Alle elever har rett til et trygt og godt som fremmer helse, trivsel og læring ( 9 a-2). Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide

Detaljer

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS.

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Generelt Det er nærmeste leder som er ansvarlig for å håndtere klager og konflikter blant sine medarbeidere og evt. overordnede leder dersom disse

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Med skole som arbeidsplass Vold og trusler på arbeidsplassen Sett fra arbeidstakers side Lærere mobbes på Facebook «NN er støøøøgg! Dette er en gruppe for alle som hater spansk etter at NN ble lærer» «Seriøst.

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen..

Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.. Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.. Agenda Rammene Hva menes med begrepene mobbing/trakassering og konflikter i arbeidslivet? Hvordan håndterer vi hvem gjør hva? De vanskelige

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

Vold og trusler om vold mot medarbeidere i grunnskolen. Oppvekst- og utdanningskomiteen 15. mars 2016

Vold og trusler om vold mot medarbeidere i grunnskolen. Oppvekst- og utdanningskomiteen 15. mars 2016 Vold og trusler om vold mot medarbeidere i grunnskolen Oppvekst- og utdanningskomiteen 15. mars 2016 15.03.2016 Arbeidsmiljølovens krav og definisjoner Arbeidsmiljøloven 4-3. Krav til det psykososiale

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Handlingsplan mot seksuell trakassering (for elever og ansatte)

Handlingsplan mot seksuell trakassering (for elever og ansatte) SBTLD-S Handlingsplan mot seksuell trakassering Utgave: 2.00 Skrevet av: Bente G.Svenning Gjelder fra: 07.02.2015 Godkjent av: Snorre Bråthen Kvaløya videregående skole Nedre Storvollen 75 9104 Kvaløya

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Mobbing på arbeidsplassen. Varsling. Tillitsvalgte sin rolle Kurs modul 3/4 februar 2009 Ingun Ottosen, Utdanningsforbundet Hordaland

Mobbing på arbeidsplassen. Varsling. Tillitsvalgte sin rolle Kurs modul 3/4 februar 2009 Ingun Ottosen, Utdanningsforbundet Hordaland Mobbing på arbeidsplassen. Varsling Tillitsvalgte sin rolle Kurs modul 3/4 februar 2009 Ingun Ottosen, Utdanningsforbundet Hordaland Dagens tema Tema 1: Mobbing og trakassering på jobben Tema 2: Varsling

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

Varsling i Ringebu kommune

Varsling i Ringebu kommune Varsling i Ringebu kommune Lovhjemmel Arbeidsmiljøloven, spesielt: 1-1 Lovens formål 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt 2-A Varsling 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 2

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

MOBBEPLAN. Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing

MOBBEPLAN. Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing MOBBEPLAN Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing Delmål: Alle ansatte skal jobbe aktivt for å opprettholde et mobbefritt oppvekstmiljø i barnehagen. HVA ER MOBBING? Mobbing

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV TRAKASSERING, VOLD OG TRUSLER. Ellen Hoogerwerf, Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten

FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV TRAKASSERING, VOLD OG TRUSLER. Ellen Hoogerwerf, Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV TRAKASSERING, VOLD OG TRUSLER Ellen Hoogerwerf, Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten Vernetjenesten I Oslo kommune Utdanningsetaten: Lokal HVO og AMU Etatshovedverneombud

Detaljer