BEREDSKAP I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE. Forvaltningsrevisjon - Juni 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAP I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE. Forvaltningsrevisjon - Juni 2010"

Transkript

1 BEREDSKAP I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forvaltningsrevisjon - Juni 2010

2 Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen ved sykehusene Hurtigbåtkonflikten mellom Nordland Fylkeskommune og OVDS Flybonusordningen i Nordland Fylkeskommune Lønnet utdanningspermisjon for overleger ved sykehusene i Nordland Lønn overordnede leger Oppfølgingsprosjekt Del I Konsesjonskraftmidler og rettigheter i Svartisen Flyreiseavtalen med Braathens Boligforvaltningen Lønn overordnede leger Oppfølgingsprosjekt Del II og III Innkjøpsordningen Lønn gjennomgående kontroller IKT- funksjonen styring og organisering Nordland fylkeskommunes kunstsamling Ressurssentervirksomheten Lønn, praktisering av hovedtariffavtalen Økonomifunksjonen i tannhelsetjenesten Momskompensasjonsordningen Lønn overføring undervisningspersonell fra statlig til kommunalt tariffområde Regionale utviklingsmidler i næringsog samferdselsavdelingen Inventar og utstyrskontroll IKT i fylkeskommunen Vedtaksoppfølging Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser Tilskuddsmidler i kulturavdelingen Rammeavtaler og innkjøpspraksis Offentlige anskaffelser Tannhelsetilbudet til eldre/uføre mv. Etiske retningslinjer Spesialundervisning Rådgivning i skolen Telefonisaken For ytterligere informasjon om revisjonens undersøkelser vises til våre hjemmesider

3

4 Sammendrag Hovedmålsettingen med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å se på om beredskapen i Nordland fylkeskommune (NFK) og de videregående skolene er god nok til å håndtere ulike kriser og ulykker som kan inntreffe. Vårt hovedfokus i prosjektet har vært å se på håndtering av alvorlige hendelser og trusler i skolen. Med alvorlige hendelser menes her hendelser som setter eller kan sette liv og helse i fare og der gjerningspersonen handler med forsett eller i affekt. Vår gjennomgang har vist at beredskapen til både NFK og skolene kan bli vesentlig bedre på flere områder. Vi har imidlertid også sett at det for tiden arbeides mye med beredskap i utdanningsavdelingen og i flere videregående skoler. Dette arbeidet vil forhåpentligvis føre til bedre beredskap etter hvert. I rapporten har vi først sett på i hvilken grad NFK har overordnede planer og rutiner for å kunne håndtere ulike kriser og ulykker som kan inntreffe. Vår gjennomgang viser at NFK i liten grad har dette. NFK har blant annet ikke en overordnet beredskapsplan for sin virksomhet. Fylkesrevisjonen kan heller ikke se at NFK har et internkontrollsystem som omhandler beredskap. Det andre vi har sett på i rapporten er i hvilken grad utdanningsavdelingen følger opp og legger til rette for at de videregående skolene har beredskap for håndtering av kriser, ulykker og alvorlige hendelser. Det fremgår av denne rapporten at utdanningsavdelingen til en viss grad har lagt til rette for at de videregående skolene har beredskap for håndtering av kriser og ulykker, men at de gjør dette i liten grad når det gjelder alvorlige hendelser. Det fremgår også at utdanningsavdelingen i liten grad følger opp skolenes arbeid med beredskap. Vår gjennomgang viste også at heller ikke utdanningsavdelingen har et internkontrollsystem som omfatter beredskap. Til sist i rapporten så vi på om de videregående skolene har planer og rutiner som sikrer en tilfredsstillende håndtering av kriser, ulykker og alvorlige hendelser. Vår gjennomgang viser at skolene i stor grad har planer og rutiner for håndtering av ulike kriser, ulykker og sorgarbeid, men at de i liten grad har planer og rutiner for håndtering av alvorlige hendelser. Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 2 av 30

5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 1 SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING METODER OG GJENNOMFØRING REVISJONS-/VURDERINGSKRITERIER FAKTABESKRIVELSE OG REVISJONENS VURDERING NFKS OVERORDNEDE PLANER OG RUTINER Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering UTDANNINGSAVDELINGENS OPPFØLGING AV DE VIDEREGÅENDE SKOLENE Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering SKOLENES PLANER OG RUTINER Revisjonskriterier Fakta Skolenes beredskapsplaner Bekjentgjøring og revisjon av beredskapsplanene Samarbeid med politiet og vertskommunen Skolenes oppfølging av veilederen Skolenes oppfølging av kravene i utdanningsavdelingens beredskapsplan Revisjonens vurdering KONKLUSJON, ANBEFALING HØRINGSUTTALELSE LITTERATURLISTE: Grafer: Graf 1 Planverk. Hvordan vil du vurdere følgende? Graf 2 Hvor godt eller hvor dårlig mener du at skoleeier har lagt til rette for at skolene skal kunne håndtere alvorlige hendelser når det gjelder: Graf 3 Hvor godt eller hvor dårlig forberedt er din skole på å håndtere følgende scenarier? Tabeller: Tabell 1 Oversikt over NFKs sentrale beredskapsteam... 8 Tabell 2 Utdanningsavdelingens beredskapsteam Tabell 3 Oversikt over hvilket år skolenes beredskapsplaner gjeldende fram til august 2009 er fra Tabell 4 Oversikt over hvilket årstall skolenes gjeldende beredskapsplaner er fra Tabell 5 Oversikt over om det går fram av skolenes gjeldende beredskapsplaner hvem planen skal gjøres kjent for, hvordan den skal gjøres kjent og når/hvor ofte den skal gjøres kjent Tabell 6 Hvem gjøres kjent med beredskapsplanen? Tabell 7 Hvordan gjøres beredskapsplanen kjent? Tabell 8 Oversikt over om det går fram av beredskapsplanene at den skal revideres, hvem som skal revidere den og hvor ofte den skal revideres Tabell 9 Hvor ofte revideres beredskapsplanen? Tabell 10 Har skolen følgende rutiner nedfelt i planer/dokumenter? Tabell 11 Hvor er rutinene nevnt i forrige spørsmål nedfelt? Tabell 12 Hvordan samarbeider skolen med politiet når det gjelder beredskap? Tabell 13 Kryss av for tema skolen har drøftet med politiet Tabell 14 Har skolens personell gått gjennom eventuelle rømningsveier som kan benyttes i en krisesituasjon? Tabell 15 Vet skolens ansatte hvordan de sikrer, blokkerer og låser av elevers og personells oppholdsrom? Tabell 16 Har elevene et sted/en person de kan henvende seg til på skolen der de kan rapportere om avvikende internett aktivitet? Tabell 17 Hvordan gjøres elevene kjent med denne muligheten? Tabell 18 Har skolen rutiner for at lærere skal rapportere i forhold til elevers avvikende holdninger? Tabell 19 Hvilke punkter om forebygging og beredskap som er med i skolenes beredskapsplaner fra veileder Tabell 20 Hvilke punkter om håndtering av trusler som er med i skolenes beredskapsplaner fra veileder Tabell 21 Oversikt over hvilke punkter fra utdanningsavdelingens mal som er tatt med i skolenes beredskapsplaner Vedlegg: 1 Spørreskjema 2 Revisjonskriteriene 3 Høringsuttalelse

6 1. Innledning Alvorlige skolehendelser er en brutal skyteepisode som foregår på en skole. Flere hendelser de siste tre årene har fått stor oppmerksomhet her i Norge 1 : 7.november 2007: En 18 år gammel elev skyter og dreper 8 medelever og lærere i Tusby i Finland, før han begår selvmord. 23.september 2008: En 22 år gammel elev ved Kauhajoki yrkesskole i Finland dreper 10 personer og skyter deretter seg selv. 11.mars 2009: En 17 år gammel gutt dreper 12 personer ved sin gamle skole i Winnenden i Tyskland. Under flukten etterpå dreper han ytterligere tre personer, før han tar sitt eget liv. 28. april 2009: En 9 år gammel gutt løsner to skudd i en skolegård i Harstad, men ingen blir skadet. I tillegg til dette har det vært flere tilfeller der skoler har mottatt trusler om skolemassakre som er sendt via e-post eller publisert på internett. Et eksempel her er Kongsbakken videregående skole i Tromsø hvor en trussel om skolemassakre ble lagt ut på et nettforum 8. februar i år. En av skolens oppgaver er å sikre at elevene har et trygt skolemiljø. Sett i lys av de nevnte hendelsene vil det i denne forbindelse være viktig for skolen å være forberedt på at alvorlige hendelser kan skje, slik at de er i stand til å kunne håndtere disse på en så god måte som mulig. Et ledd i dette arbeidet er å ha gode rutiner og planer for å kunne håndtere kriser og alvorlige hendelser. I kontrollkomiteens overordnede plan for fremgår det at den enkelte elev og lærling har krav på et godt arbeidsmiljø. Dette temaet ble ytterligere konkretisert i årsplanen for forvaltningsrevisjon for 2009 som ble vedtatt av kontrollkomiteen. Det ble her besluttet at fylkesrevisjonen i Nordland skulle gjennomføre et prosjekt der en skulle se på om fylkeskommunen og de videregående skolene i 1 Informasjonen om hendelsene er hentet fra Politidirektoratets informasjonsmateriale brukt overfor skolene. Nordland har utarbeidet beredskapsplaner for krisehåndtering. 2. Formål, problemstillinger og avgrensning Hovedmålsettingen med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å se på om beredskapen i Nordland fylkeskommune (NFK) og de videregående skolene er god nok til å håndtere ulike kriser og ulykker som kan inntreffe. Vårt hovedfokus i prosjektet har vært å se på håndtering av alvorlige hendelser og trusler i skolen. Ut fra hovedmålsettingen har vi definert de enkelte problemstillingene til: 1. I hvilken grad har NFK overordnede planer og rutiner for å kunne håndtere ulike kriser og ulykker som kan inntreffe? 2. I hvilken grad følger utdanningsavdelingen opp og legger til rette for at de videregående skolene har beredskap for håndtering av kriser, ulykker og alvorlige hendelser? 3. Har de videregående skolene planer og rutiner som sikrer en tilfredsstillende håndtering av kriser, ulykker og alvorlige hendelser? Med alvorlige hendelser menes her hendelser som setter eller kan sette liv og helse i fare og der gjerningspersonen handler med forsett eller i affekt. Alvorlige hendelser kan være: Væpnet angrep, eller forsøk på væpnet angrep mot en skole. Muntlige og/eller skriftlige trusler mot skolen eller personer på skolen. Voldsepisoder på skolen der elever og/ eller ansatte er involvert. NFK har et beredskapsansvar på flere ulike områder. Vi gjør oppmerksom på at følgende avgrensninger gjelder i dette prosjektet: Fylkeskommunens oppgaver i sivil transportberedskap er fastlagt i 4 i forskrift for sivil transportberedskap. I dette prosjektet har vi ikke sett på hva NFK har gjort i forhold til dette. Vi har ikke sett på hvilken beredskap NFK har i forbindelse med ivaretakelse av kulturminner under kriser og katastrofer. Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 4 av 30

7 Vi har ikke sett på NFKs rolle fylkesberedskapsrådet Metoder og gjennomføring Dette forvaltningsprosjekt er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbund (RSK001). I dette prosjektet har vi samlet inn data ved å foreta intervju, innhentet aktuelle dokumenter og gjennomført en egen spørreundersøkelse. Vi har hatt flere møter med kontaktpersonen som ble oppnevnt fra utdanningsavdelingen. I tillegg har vi hatt møte med fylkesutdanningssjefen og personen som har ansvar for prosjektet som skal etablere et webbasert kvalitetsikringssystem, også kalt internkontrollprosjektet. Det er skrevet referat fra alle disse møtene og alle referatene er blitt verifisert. Fylkesrevisjonen har også hatt kontakt med NFKs sikkerhetssjef pr e-post for å innhente informasjon og diverse dokumenter. Det ble sendt kopi av disse e-postene til administrasjonssjefen og beredskapsansvarlig i NFKs sentrale beredskapsteam. I dette prosjektet har vi gjennomført dokumentanalyse av blant annet regelverk, stortingsmeldinger, NOUer, saksdokumenter, diverse rapporter og ulike beredskapsplaner, deriblant beredskapsplanene til de videregående skolene i Nordland. En av problemstillingene tok for seg om de videregående skolene har planer og rutiner som sikrer en tilfredsstillende håndtering av alvorlige hendelser. For å samle inn data til denne problemstillingen sendte vi ut en spørreundersøkelse til rektorene ved de 17 videregående skolene i Nordland. Alle rektorene svarte på spørreundersøkelsen og vi 2 Beredskapsrådet i Nordland er satt sammen av sentrale offentlige, frivillige og private organisasjoner som på sitt område har fagkunnskap om beredskapsarbeid. Rådet er et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i en krisesituasjon vil rådet være det sentrale samordningsorgan. (Hentet fra fylkesmannen i Nordlands hjemmeside ) er fornøyd med en svarprosent på 100 %. Spørreundersøkelsen ble sendt ut ved hjelp av Questback. Dette er et webbasert verktøy som kan utforme, distribuere, samle inn og analysere data. Alle rektorene har svart på spørreundersøkelsen, men ikke alle har svart på alle spørsmålene. Totalt antall svar varierer derfor litt fra spørsmål til spørsmål. I tillegg er ikke alle respondenter forelagt alle spørsmål. Dette avhenger av hvilke svar de gir på de ulike spørsmålene. Spørreundersøkelsen har ikke vært anonym. Vi har derfor kunnet se hva de ulike rektorene har svart. Fylkesrevisjonen har ikke sett det som hensiktsmessig å la dette fremgå i rapporten, men har sett det som mer hensiktsmessig å gi en samlet framstilling over hva som er situasjonen i den videregående skolen. Alle spørreundersøkelsens spørsmål foreligger som vedlegg nr. 1 til denne rapporten. Etter at vi hadde gått gjennom svarene på spørreundersøkelsen oppdaget vi at det var noen uoverensstemmelser i forhold til de fakta vi hadde samlet inn på annen måte. For å få klarhet i årsaken til uoverensstemmelsene tok vi kontakt med rektor pr e-post. Vi har også tatt kontakt med rektor pr e-post der vi ikke hadde mottatt skolens beredskapsplan gjeldende etter august 2009 og bedt om å få tilsendt denne. Vi fikk i all hovedsak svar på våre henvendelser, med unntak av fra to skoler. Disse to skolene har ikke gitt en forklaring på uoverensstemmelser som vi mener foreligger og de har heller ikke sendt oss de beredskapsplanene vi har bedt om å få tilsendt. 4. Revisjons-/vurderingskriterier Revisjonens vurderinger bygger på en sammenligning av fylkeskommunens praksis med revisjons-/vurderingskriterier som sier noe om hvordan praksisen bør være. Revisjons- eller vurderingskriterier kan utledes fra politiske vedtak, lover og forskrifter, anerkjent praksis osv. I dette prosjektet har vi utledet revisjonskriterier fra: Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringsloven) Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 5 av 30

8 Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Veileder for skolene Skolens møte med trusler om vold etter det andre skoledrapet i Finland Kunnskapsdepartementets brev av Beredskapsarbeid i grunnopplæringen. Kunnskapsdepartementets brev av Beredskap i dei vidaregåande skulene Beredskapsplan ved menneskelig og materielle kriser. Nordland fylkeskommune. Utdanning. Udatert, revidert i Revisjonskriteriene er gjort rede for i vedlegg 2. I tillegg er revisjonskriteriene nærmere presisert i kapittel Faktabeskrivelse og revisjonens vurdering Dette kapitlet redegjør for resultatet av faktainnsamlingen. Kapitlet er inndelt i delkapitler hvor vi innledningsvis omtaler den aktuelle problemstilling. Deretter redegjøres det for de kriteriene faktagrunnlaget måles opp mot. Avslutningsvis gir revisjonen sin vurdering av de enkelte forhold NFKs overordnede planer og rutiner Her har vi sett på i hvilken grad NFK har overordnede planer og rutiner for beredskap/ for å kunne håndtere ulike kriser og ulykker som kan inntreffe Revisjonskriterier NFK bør ha overordnede planer og rutiner som omhandler beredskap for håndtering av ulike kriser og ulykker som kan inntreffe. NFK bør ha et internkontrollsystem som omhandler beredskap for å kunne håndtere ulike kriser og ulykker. I vedlegg 2 er det oversikt over hvor vi har utledet disse revisjonskriteriene fra Fakta Planer som omhandler beredskap NFK har ikke noen overordnet plan som tar for seg beredskap. De planer og dokumenter NFK har er: Krisekommunikasjon. Håndbok for ledere og ansatte. Plan for storskader Bombeskriv Det er informasjonstjenesten som har utarbeidet håndboken om krisekommunikasjon. Her gis det tips og råd om hva en bør gjøre dersom en krise inntreffer. Vi har fått opplyst fra sikkerhetssjefen at håndboken er anbefalt brukt i krisesituasjoner. På NFKs hjemmeside står det at det er utarbeidet en overordnet Håndbok i krisekommunikasjon som skal benyttes i krisesituasjoner. En gjennomgang viser også at håndboken 3 ikke bare inneholder råd, men også inneholder en del formuleringer som oppfattes som krav: Alle alvorlige trusler skal uten opphold varsles nærmeste politimyndighet. Alle enheter skal ha lokal kriseledelse. Alle fylkeskommunale enheter skal ha beredskapsplaner som oppdateres hvert år. I håndboken er det ikke henvist til hvilke dokumenter eller planer disse kravene er hentet fra, eller hvem som har besluttet at disse kravene skal være gjeldende i NFKs virksomhet. Plan for storskader angir retningslinjer for hva man bør gjøre, i forhold til forsikring, når en storskade inntreffer. Med storskader menes en totalskade på bygning, og /eller en delskade hvor det er større personskader inne i bildet. Det foreligger et skriv om bombetrusler som gir retningslinjer for hvordan skolene skal opptre ved mottak av bombetrusler. Skrivet er utarbeidet i fylkesadministrasjonen og er ikke datert. Skrivet foreligger ikke elektronisk og vi har fått oppgitt at det er år gammelt. Det henvises til dette bombeskrivet i utdanningsavdelingens beredskapsplan og vi har fått opplyst at skolene har dette skrivet. Utdanningsavdelingen opplyser at de henviser 3 Krisekommunikasjon. Håndbok for ledere og ansatte, januar Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 6 av 30

9 til dette skrivet fordi de ikke har fått beskjed fra sentralt hold om at det ikke skal brukes. Beredskapsplan for Fylkeshuset ved menneskelige og materielle kriser ble behandlet i AI-sak 7/2005. Her går det fram at ledergruppen hadde bestemt at det skulle lages kriseplaner for alle fylkeskommunens institusjoner. Det går videre fram at på et møte i juni 2005 la de fleste etatene fram sitt forslag til kriseplan. Driftskontoret hadde sammen med organisasjon og personal-seksjonen og administrasjonssjefen laget et utkast til beredskapsplan for Fylkeshuset. Planen skulle ut på høring i fylkesadministrasjonen før den endelig skulle vedtas av AMI høsten Vi har fått opplyst at denne oppfølgingen ikke ble gjennomført. Det foreligger derfor pr. i dag ikke noen formelt vedtatt beredskapsplan for fylkeshuset samlet. De beredskapsplanene som foreligger fra enhetene i forhold til krisehåndtering er: Kulturminner, datert og gjeldende fram til Tannhelse, udatert 4. Nordland fylkesbibliotek, udatert. Utdanningsavdelingen, udatert 5. I tillegg er det utarbeidet beredskap i forhold til pandemi for Økonomiavdelingen og Samferdselsavdelingen 6. I beredskapsplanen for Nordland fylkesbibliotek er feil person oppført som fylkeskultursjef. Så vidt fylkesrevisjonen kan se 4 Det er tannklinikkene som bruker denne planen. Her er det utarbeidet forslag til to kriseplaner med punkter som tannklinikkene må fylle ut. Beredskapsplanen inngår i tannklinikkenes HMSperm og oppdateres fortløpende. Planen er elektronisk tilgjengelig for alle tannklinikkene. 5 Utdanningsavdelingen reviderte sin beredskapsplan august 2009, denne er imidlertid udatert. Avdelingen reviderte planen på nytt i januar 2010, med noen mindre endringer. 6 Beredskapsplanen for Samferdselsavdelingen er et jobber ikke 3 av de 6 som står oppført som medlem av kulturavdelingens krisegruppe ved avdelingen lenger. I beredskapsplanens vedlegg 5 som er en komplett varslingsliste er imidlertid riktig fylkeskultursjef for Nordland oppgitt, men det er ikke oppgitt noen telefonnummer her. Vi vil komme nærmere inn på utdanningsavdelingens beredskapsplan i punkt 5.2. Hver skole skal utarbeide en beredskapsplan som skal revideres/oppdateres hvert år. Vi ser nærmere på skolenes beredskapsplaner under punkt 5.3. Internkontrollsystem og beredskapsrutiner Fylkesrevisjonen har spurt om det finnes skriftlig dokumentasjon på hvilke rutiner som gjelder for beredskap i Nordland fylkeskommune. Vi ønsket her å få vite om det er rutiner for kvalitetssikring av enhetenes beredskapsplaner, øvelser, evaluering, informasjon til ledere og ansatte om beredskap og lignende. Vi har fått opplyst fra NFKs sikkerhetssjef at beredskapsplanarbeidet følger linjeorganisasjonen. Videre er det opplyst at det ikke finnes særskilt dokumentasjon på dette området. I oktober 2009 holdt administrasjonssjefen en muntlig redegjørelse om beredskapsarbeidet i fylkeskommunen for fylkesrådet. Vi har mottatt denne redegjørelsen skriftlig fra NFKs sikkerhetssjef. I redegjørelsen fremgår det at NFK består av to nivåer når det gjelder å være best mulig forberedt på menneskelige og materielle kriser som kan oppstå: En sentral del som består av det politiske styringsapparat og fylkesadministrasjonen Fylkeskommunens tjenesteytende apparat som er spredt utover hele fylket. Det er dette som kalles enheter. Det er videregående skoler, tre tannhelsedistrikter og et antall kulturinstitusjoner Disse enhetene skal ha sine beredskapsteam og sine beredskapsplaner. Planene skal rette seg inn mot det spesielle som preger virksomheten i vedkommende institusjon. rådsnotat hvor det blir informert om beredskapstiltak som vil bli iverksatt for å sikre drift av viktige samband i Nordland. Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 7 av 30

10 I utkastet til beredskapsplan for fylkeshuset 7 står det at det skal lages kriseplaner for alle fylkeskommunens institusjoner. NFKs sikkerhetssjef har opplyst at med fylkeskommunale institusjoner menes her eksterne driftsenheter/virksomheter. I håndbok for krisekommunikasjon står det at alle fylkeskommunale enheter skal ha beredskapsplaner som oppdateres hvert år. Det er ikke presisert her hva som menes med fylkeskommunale enheter. NFK har et sentralt beredskapsteam. Teamets mandat, ansvar og oppgaver finnes ikke skriftlig nedfelt i egne planer eller dokumenter. Hvilket ansvar og hvilke oppgaver medlemmene i det sentrale beredskapsteamet har er heller ikke nedfelt i noen planer eller dokumenter. Fra NFKs sikkerhetssjef har vi fått opplyst at teamet skal støtte den/de berørte avdelingslederne, ut fra et prinsipp om at en hver krise skal løses på lavest mulig nivå i organisasjonen. Teamet kan trekke inn og tildele ekstra ressurser med hensyn til kompetanse og kapasitet, etter behov. Det er opplyst at denne ordningen har vært diskutert og informert om på en rekke møter med etatsledere og ledere av driftsenheter/virksomheter. I administrasjonssjefens redegjørelse til fylkesrådet i oktober 2009 er det opplyst at oppgavene til det sentrale beredskapsteamet er: være en ressurs som er tilgjengelig for enhetene når behov oppstår ansvar for politikerne når de er i fylkeskommunal tjeneste ansvar for å føre tilsyn med at alle ledd i den fylkeskommunale organisasjonen har beredskapsplaner og vedlikeholder disse I det samme notatet opplyses det om at kjernen i det sentrale beredskapsteamet består av administrasjonssjef, informasjonssjef og to rådgivere. Ved en konkret situasjon suppleres teamet av etatssjef for det aktuelle området. I håndbok for krisekommunikasjon 8, og på NFKs hjemmeside er det opplyst at NFKs sentrale beredskapsteam består av 7 personer, se tabell nedenfor. 7 AI-sak 7/ Fra januar Tabell 1 Oversikt over NFKs sentrale beredskapsteam 9 NAVN/FUNKSJON Paul Bakke Dagfinn Sivertsen Geir Johnsen Per Henrik Neeraas Jorulf Haugen Nina Badendyck Tove Broback Revisjonens vurdering ROLLE Administrasjonssjef Beredskapsansvarlig Informasjonssjef Sikkerhetssjef Utdanningssjef Fylkeskultursjef Fylkestannlege NFK har ikke en overordnet beredskapsplan for sin virksomhet og har i veldig liten grad planer og rutiner for beredskap. Det foreligger ikke noen beredskapsplan for fylkesadministrasjonen/fylkeshuset. Fylkesrevisjonen mener at det bør foreligge en slik plan for fylkeshuset. Det foreligger beredskapsplaner fra enhetene kulturminner, tannhelse, utdanning og fylkesbiblioteket. Det er imidlertid uklart for fylkesrevisjonen hvilke enheter som NFK mener bør ha en egen beredskapsplan. Det er derfor vanskelig for oss å gjøre en vurdering om alle enheter som skal ha en beredskapsplan har dette. Hvilke institusjoner/enheter som skal ha en beredskapsplan er noe som burde presiseres i en overordnet beredskapsplan for virksomheten. Fylkesrevisjonen synes det er positivt at det er utarbeidet en håndbok for krisekommunikasjon. Håndboken er imidlertid kun anbefalt brukt i krisesituasjoner og er ikke et overordnet dokument som skal brukes. Det er imidlertid uheldig at det i dokumentet som kun er ment å være en anbefaling inneholder krav til organisasjonen. Dette fordi det er uklart hvor disse kravene er hentet fra og hvem som har besluttet disse. Fylkesrevisjonen ønsker ikke å ha noen formening om selve kravene som er satt i håndboken, vi mener imidlertid at dette er type krav som burde ha vært i en overordnet plan for NFK. Måten håndboken omtales på i organisasjonen gir også rom for uklarheter. Det står i dokumentet at det gir tips og råd om 9 Fra håndbok i krisekommunikasjon, januar Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 8 av 30

11 krisehåndtering, mens det på NFKs hjemmeside står at håndboken skal benyttes i en krisesituasjon og omtales som overordnet. Skrivet om bombetrusler er oppgitt å være år gammelt. Fylkesrevisjonen mener derfor at det bør gås igjennom for å se om det skal fases ut, eller for å se om man skal oppdatere det i forhold til dagens situasjon. Gjennomgangen av skrivet bør gjøres i samarbeid med politiet som kan gi nyttige innspill. NFK har opprettet et sentralt beredskapsteam, men det er ikke nedskrevet hvilket mandat, ansvar og oppgaver dette teamet har. Det er heller ikke nedskrevet hvilket ansvar og oppgaver hvert enkelt medlem har i beredskapsteamet. Fylkesrevisjonen synes det er uheldig at det ikke er avklart hvilket ansvar og hvilke oppgaver teamets beredskapsansvarlige og NFKs sikkerhetssjef har i arbeidet med beredskap. Fylkesrevisjonen mener det er uoverensstemmelser i administrasjonssjefens redegjørelse for fylkesrådet og det som ellers er opplyst om hvem som er med i NFKs sentrale beredskapsteam. Denne uoverensstemmelsen gir rom for uklarheter. Dersom NFK hadde hatt en overordnet plan for beredskap hvor det sentrale beredskapsteamets mandat, ansvar og oppgaver hadde vært definert ville man lettere kunne unngå slike uklarheter. Fylkesrevisjonen kan vanskelig se at NFK har et internkontrollsystem for beredskap. Det foreligger ikke noen nedskrevne rutiner om kvalitetssikring av enhetenes beredskapsplaner, øvelser, evaluering, informasjon til ledere og ansatte om beredskap og lignende. Fylkesrevisjonen mener det ikke er godt nok å vise til at beredskapsplanarbeidet følger linjeorganisasjonen. De beredskapsplanene som foreligger viser også at et eventuelt internkontrollsystem ikke fungerer godt nok. Det vises her blant annet til at planen for Nordland fylkesbibliotek inneholder feile faktaopplysninger. Beredskapsplanen for kulturminner er oppgitt å være gyldig til og er formelt sett ikke lenger gjeldende. Dette er to forhold som et system for internkontroll burde ha fanget opp Utdanningsavdelingens oppfølging av de videregående skolene Her har vi sett på hvordan utdanningsavdelingen følger opp skolenes arbeid med håndtering av alvorlige hendelser. Vi har også sett på om utdanningsavdelingen har lagt til rette for at de videregående skolene skal kunne ivareta lovpålagte krav og statlige føringer på dette området Revisjonskriterier Utdanningsavdelingen bør ha planer og rutiner som omhandler beredskap for håndtering av kriser, ulykker og alvorlige hendelser. Utdanningsavdelingen bør ha et internkontrollsystem som omfatter beredskap. Internkontrollsystemet bør blant annet omhandle kontroll og kvalitetssikring av de videregående skolenes beredskapsplaner. Utdanningsavdelingen bør legge til rette for at skolene skal kunne møte de krav/råd som fremkommer i veilederen Skolens møte med trusler om vold etter det andre skoledrapet i Finland I vedlegg 2 er det oversikt over hvor vi har utledet disse revisjonskriteriene fra Fakta Planverk Det planverk utdanningsavdelingen har vedrørende beredskap er avdelingens beredskapsplan for menneskelige og materielle kriser. I denne beredskapsplanen vises det NFKs håndbok i krisekommunikasjon og til et skriv om bombetrussel. Både håndbok i krisekommunikasjon og skrivet om bombetrussel er omtalt i punkt Utdanningsavdelingen utarbeidet sin første beredskapsplan i 2004 i forbindelse med at vår kontaktperson fikk i oppgave å få skolene til å utarbeide egne beredskapsplaner. I samråd med ledelsen ble det da enighet om at utdanningsavdelingen burde ha en egen beredskapsplan. Planen er ikke satt i sammenheng med, eller forankret i eventuelle andre beredskapsplaner som NFK har. En person ved utdanningsavdelingen har formelt Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 9 av 30

12 ansvar for å utarbeide og revidere utdanningsavdelingens beredskapsplan. I etterkant av skyteepisoden i Finland sendte Kunnskapsdepartementet ut brev av til fylkeskommunene hvor det stod: Det er viktig at fylkeskommunene og skolen har et godt planverk som både kan være til nytte i det forebyggende arbeidet, og som kan føre til en god håndtering av en alvorlig hendelse. I etterkant av dette gav fylkesutdanningssjefen en partssammensatt gruppe i oppgave å se på om det utdanningsavdelingen hadde på området var tilstrekkelig. Den partsammensatte gruppa bestod av: elevorganisasjonen, tillitsvalgte, organisasjon og personal-seksjonen, rektorer, lærere og infotjenesten. Gruppas arbeid startet i oktober/november De hadde 2-3 møter hvor beredskapsarbeidet ble diskutert og behandlet. Ut fra det som kom fram på disse møtene ble det laget en ny revidert utgave av beredskapsplanen for utdanningsavdelingen gjeldende fra august Planen inneholder blant annet en mal med 12 punkter om hva utdanningsavdelingen forventer at skolenes beredskapsplaner skal inneholde. Disse 12 punktene er: 1. Hvem gjelder beredskapsplanen for og hva er hensikten med den? 2. Skolens kriseteam og organisering med stedfortredere. Hvem gjør hva? 3. Skolens eksterne samarbeidsparter: - kommunal omsorgstjeneste - utdanningsavdelingens kriseteam - prest - politi - andre 4. Viktige telefonnummer 5. Plan for sorgarbeid. Eks: - individuell oppfølging av elever og ansatte - arbeid i grupper/klasser plenumssamlinger - minnestund 6. Tips og råd ang sorgarbeid henvisninger og linker. Eks: -opplegg for en dags 10 Underveis i prosjektet har vi mottatt en ny revidert utgave av utdanningsavdelingens beredskapsplan av januar Det er her kun gjort mindre endringer. Når vi har vurdert skolenes beredskapsplaner er det utdanningsavdelingens plan fra 2009 vi har brukt. sorgarbeid - kveldsåpen skole med økt bemanning - tilgjengelig omsorgstjenestetelefonberedskap 7. Interne kommunikasjonsprosedyrer ved kriser. Eks: - mottak av melding - viderebringing av melding - interne varslingsprosedyrer - eksterne varslingsprosedyrer 8. Trusler - rutiner og prosedyrer for viderebringing og håndtering av mulige trusler - hvem kan elevene gå til med sine bekymringer og mistanker - mulighet for anonymisering 9. Ulykke på/ved skolen rutiner og prosedyrer 10. Voldsepisode på/ved skolen rutiner og prosedyrer 11. Mediehåndtering 12. Driftsmessige konsekvenser - når vil det kunne være normal virksomhet - avklaring om virksomheten må flyttes - oversikt over mulige erstatningsarealer - behov for ekstern hjelp må avklares tidlig I tillegg til at trusler er ett av de 12 punktene i malen nevnt over, omhandles trusler spesielt i beredskapsplanen. Her står det at alle institusjoner må ha allment kjente, klare og tydelige rutiner og prosedyrer for rapportering av trusler. Ingen av punktene om håndtering av trusler 11 som er omtalt i veilederen Skolens møte med trusler om vold etter det andre skoledrapet i Finland. er tatt med her eller andre steder i utdanningsavdelingens beredskapsplan. I januar 2010 mottok vi imidlertid en udatert revidert beredskapsplan fra utdanningsavdelingen. Under punktet som omhandlet trusler hadde man føyd til: Slike trusler skal uten opphold varsles til nærmeste politimyndighet på nødtelefon 112 og til fylkeskommunens beredskapsteam. I beredskapsplanen er det også henvist til to internettsider som omhandler nasjonale trusselvurderinger. Utdanningsavdelingen sier at de fikk opplyst fra NFKs sikkerhetssjef at dette er nettsteder som vil være nyttige. I utdanningsavdelingens beredskapsplan er det ikke informert om Utdanningsdirektoratets hjemmeside hvor de har lagt ut en veileder kalt Skolens møte med trusler om vold etter det andre skoledrapet i Finland. Det er ingen av veilederens punkter om forebygging og 11 Dette er punktene om håndtering av trusler som i vedlegg 2 er nummerert Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 10 av 30

13 beredskap 12 som er tatt med i utdanningsavdelingens plan. Fylkesrevisjonen har fått opplyst at utdanningsavdelingen har sendt e-post til skolene om veilederen og at skolene i tillegg har fått informasjon om veilederen direkte fra Utdanningsdirektoratet. Det er ingen av punktene i malen som direkte omhandler rutiner og prosedyrer i forhold til alvorlige hendelser som væpnet angrep eller forsøk på væpnet angrep mot skolen. Dette er heller ikke omhandlet andre steder i utdanningsavdelingens beredskapsplan. Det fremgår i utdanningsavdelingens beredskapsplan hvem som har ajourført den, men det går ikke frem når den er ajourført. Rektorenes vurdering av utdanningsavdelingens og eget planverk I vår spørreundersøkelse spurte vi rektorene hvordan de vurderer skoleeiers og deres eget planverk for å forebygge og håndtere en alvorlig hendelse ved de videregående skolene. Rektorene skulle her bruke en skala fra 1-6, der 1 er svært dårlig og 6 er svært bra. Graf 1 Planverk. Hvordan vil du vurdere følgende? 13 Det går frem av grafen over at hovedvekten av rektorene (12 av 17) har vurdert skoleeiers planverk for å forebygge alvorlige hendelser i den videregående skole som godt til meget godt 14. Over halvparten av rektorene (10 av 17) har svart at de vurderer skoleeiers planverk for å håndtere en alvorlig hendelse ved de videregående skolene som godt til meget godt. I spørreundersøkelsen ble rektorene også bedt om å vurdere planverket for å forebygge og håndtere alvorlige hendelser til sin egen skole. Svarene her viser at skolene vurderer sitt planverkt i forhold til forebygging og håndtering ganske likt. Litt over halvparten (9 av 17) av respondentene vurderte sitt planverk på disse to områdene som godt til svært god 15. Ut fra rektorenes svar ser vi også at det er noen flere skoler som vurderer skoleeiers planverk på de to områdene som godt til svært godt, enn det er skoler som vurderer sitt eget planverk som godt til svært på de samme områdene. Utdanningsavdelingens beredskapsteam Utdanningsavdelingen har et beredskapsteam. Hvem som er med i teamet og hvilket ansvarsområde de enkelte medlemmene har fremgår i utdanningsavdelingens beredskapsplan. Det foreligger ikke andre planer eller dokumenter hvor det framgår teamets mandat, oppgaver, ansvar eller lignende. Tabell 2 Utdanningsavdelingens beredskapsteam NAVN/FUNKSJON Jorulf Haugen, fylkesutdanningssjef Kjell-Ove Stifjeld, As. fylkesutdanningssjef Geir Johnsen, informasjonssjef Bjørn Isachsen, prosjektleder Framtidens skoleanlegg ANSVARSOMRÅDE Lederoppfølging, uttalelser til media Sykehus, psykologtjeneste, politi, fengsel, sivil beredskap etc. Internt og eksternt informasjonsarbeid. Mediekontakt og pressemeldinger Bygninger og utstyr. Brann og naturskade 12 Dette er punktene om forebygging og beredskap som i vedlegg 2 er nummerert Tallene i grafen viser antall skoler. Det er totalt 17 rektorer som har svart på hvert av de fire spørsmålene som grafen illustrerer. Tabell 2 gir en oversikt over hvem som er med i utdanningsavdelingens beredskapsteam og hvilket ansvarsområde de enkelte personene har. 14 Godt til meget godt tilsvarer her plassering på skalaens verdi 4 og Godt til svært godt tilsvarer plassering på skalaens verdi 4-6. Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 11 av 30

14 Teamet har ikke jevnlige møter, men skal tre sammen når en krisesituasjon oppstår. En slik situasjon har ikke oppstått etter at denne rutinen trådte i kraft. Kriseteamet er derfor ikke blitt evaluert i etterkant av en krisesituasjon. Internkontrollsystem Utdanningsavdelingen har pr i dag ikke nedfelt et system for beredskapsarbeid. Det foreligger ikke regelmessige rutiner på dette området. Utdanningsavdelingen er imidlertid i ferd med å innføre et system for beredskap. Utdanningsavdelingen ble omorganisert 17.mars i år og det jobbes med å få rutiner på plass, dette gjelder også for beredskap. Det er avklart at en person skal ha ansvar for internkontroll og HMS. Det er også avklart hvem som vil lede enheten som får ansvar for beredskap. Høsten 2009 ble det satt i gang et pilotprosjekt ved Polarsirkelen vgs, også kalt internkontrollprosjektet. Prosjektet skal etablere et webbasert kvalitetssikringssystem. Dette skal til slutt omfatte alle vgs og utdanningsavdelingen. Flere andre enheter i NFK har også ytret ønske om å bli med. Det nye internkontrollsystemet vil omfatte beredskap for alle fylkeskommunale driftsenheter. Utdanningsavdelingen har revidert sin beredskapsplan med forslag til mal for skolene. Malen for beredskapsplanen ligger i det nye internkontrollsystemet. Det er ikke lagt inn prosedyrer for beredskapsplaner, men det er mulig å gjøre dette. Det er pr i dag ikke klart hvilke prosedyrer som skal gjelde. I prosjektet internkontrollsystem inngår et avvikssystem. Her går det an å rapportere inn avviksmeldinger som går på typer vold. Det vil være mulig å få opp statistikk på dette, men det vil ikke være mulig å identifisere de som er involvert. Kvalitetssikring og rutiner I utdanningsavdelingens beredskapsplan står det at hver videregående skole/institusjon skal hvert år (august) sende inn egen beredskapsplan til utdanningsavdelingen og at de vil bli samlet i egen perm som vil bli sentralt plassert på avdelingen. Vi har fått opplyst at skolenes innsendte beredskapsplaner blir samlet hos en person på utdanningsavdelingen. Vår kontaktperson opplyser at han sjekker at skolene har beredskapsplan. Dette gjøres ved at han sender e-post til skolene med krav om å få planen. Det blir da registrert om skolene har en eller annen form for plan. Innholdet i skolenes beredskapsplaner er frem til nå ikke blitt sjekket og det er ingen i utdanningsavdelingen som har ansvar for å kvalitetssikre de innsendte beredskapsplanene. I vårt arbeid med prosjektet viste det seg at rutinen med at skolene skal sende inn sine beredskapsplaner til utdanningsavdelingen ikke fungerer. Vi ba utdanningsavdelingen om å få tilsendt skolenes beredskapsplaner, både de som var gjeldende før og etter august Det viste seg at utdanningsavdelingen ikke hadde beredskapsplanene til alle skolene som var gjeldende før 2009 liggende hos seg. Utdanningsavdelingen hadde også få av skolenes beredskapsplaner gjeldende etter august 2009 hos seg. Da fylkesrevisjonen henvendte seg direkte til skolene viste det seg at det var mange flere skoler som hadde reviderte beredskapsplaner enn de utdanningsavdelingen hadde hos seg. Flere av disse skolene opplyste at de hadde sendt inn sine reviderte planer til NFK. Dette er nærmere omtalt under punkt I utdanningsavdelingens beredskapsplan er det et eget punkt om evaluering hvor det står at i etterkant av en krisesituasjon skal det ved skolen foretas evaluering av hvordan situasjonen har vært håndtert. Det står videre her at utdanningsavdelingens rolle også skal evalueres. Pr i dag er det ikke noen rutine på at skolene skal sende inn evalueringer gjort i etterkant av en krisesituasjon. Utdanningsavdelingen har ikke noen rutiner for oppfølging, annet enn at vår kontaktperson minner skolene på at det skal evalueres i etterkant av en krisesituasjon. Samarbeid med politi og kommune Kunnskapsdepartementet informerte i brev av om at Politidirektoratet hadde utarbeidet et opplegg for samarbeid mellom politiet lokalt og de enkelte skoler i alle norske kommuner. Politiet ville kalle skolene inn til møter der de ville informere om hvordan skolene kan forebygge alvorlige hendelser ved skolene og hvordan alvorlige episoder kan håndteres dersom de oppstår. I departementets brev står det at dette skal skje Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 12 av 30

15 i samarbeid med skoleeier og at det er viktig at skoleeier oppfordrer skoleledelsen til å delta i samarbeidet. Det står videre i brevet at departementet påpeker at øvelser er en helt sentral del av beredskapsarbeidet og at det i denne sammenheng er særlig aktuelt å gjennomføre øvelser for evakuering av elevene. Så vidt fylkesrevisjonen forstår har ikke utdanningsavdelingen videreformidlet informasjonen i dette brevet til de videregående skolene. Utdanningsavdelingen opplyser at en person hos dem hadde et møte med politimesteren i Bodø i forkant av dette brevet. I møtet ble det avtalt at hun skulle ta nærmere kontakt med utdanningsavdelingen. Denne kontakten har uteblitt og politiet har tatt direkte kontakt med skolene, istedenfor å ta kontakt med utdanningsavdelingen. I vår spørreundersøkelse til rektorene ved de videregående skolene i Nordland har vi spurt om skolene har deltatt på møte med det lokale politiet i forbindelse med Politidirektoratets opplegg. Rektorer ved 6 16 av 17 skoler svarte at de har deltatt på et slikt møte med det lokale politiet. Det er kun 1 av de 6 rektorene som opplyser at de har gjennomført beredskapsøvelser i etterkant av dette informasjonsmøte med politiet. Beredskapsøvelsen ble gjennomført ved en av skolenes studiesteder. Rektor opplyste at de andre studiestedene ville gjennomføre øvelser i nær framtid. I departementets brev av står det at det er viktig at fylkeskommunene og skolene har et godt planverk som både kan være til nytte i det forebyggende arbeidet, og som kan føre til en god håndtering av en alvorlig hendelse. For å få dette til er det helt sentralt at det blir etablert et tett samarbeid med det lokale politiet og andre lokale styresmakter. Det utdanningsavdelingen har gjort for å fremme samarbeidet mellom skolene og kommunene er det som er omtalt i avdelingens beredskapsplan. I den delen av planen som omhandler pandemi står det at det er viktig at den enkelte skole har løpende og god kontakt med den kommunale helse- og omsorgstjenesten og at skolen helsesøster kan 16 De 6 skolene er: Bodin, Bodø, Brønnøysund, Mosjøen, Polarsirkelen og Sandnessjøeen. være en viktig medspiller her. Kommunen er ellers nevnt i planen under punkt 3 i utdanningsavdelingens mal. Her står det: Skolens eksterne samarbeidsparter: - kommunal omsorgstjeneste utdanningsavdelingens kriseteam prest politi- andre. Når det gjelder politiet har utdanningsavdelingen sendt e-post til alle skolene med beskjed om at dersom noe hender a la Kongsbakken videregående skole i Tromsø, skal skolen ta kontakt med politiet. Ut over dette har ikke utdanningsavdelingen gjort noe i forhold til skolenes samarbeid med politiet. I utdanningsavdelingens beredskapsplan er politiet nevnt i malens punkt 3 referert til over. I utdanningsavdelingens beredskapsplan revidert i januar 2010 er politiet også nevnt i forhold til trusler. Her står det at trusler skal uten opphold varslet til nærmeste politimyndighet på nødtelefon 112. Rektorenes vurdering av skoleeiers tilrettelegging I vår spørreundersøkelse ble rektorene spurt om å gi en vurdering av skoleeiers tilrettelegging for at skolene skulle kunne håndtere alvorlige hendelser. Graf 2 Hvor godt eller hvor dårlig mener du at skoleeier har lagt til rette for at skolene skal kunne håndtere alvorlige hendelser når det gjelder: Tallene i grafen viser antall skoler. Det er totalt 17 rektorer som har svart på hvert av de fire spørsmålene som grafen illustrerer. Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 13 av 30

16 Grafen over viser at rektorene er mest positiv til skoleeiers tilrettelegging når det gjelder å gi skolene nødvendig informasjon. Over halvparten (10) av rektorene har her vurdert at skoleeiers tiltrettelegging på dette området er godt eller meget godt 18. Det er hele 8 og 6 skoler som vurderer at skoleeier er svært eller meget dårlig 19 til å tilrettelegge i forhold til å gi skolene nødvendig opplæring og tilgang på nødvendige ressurser. Det er kun 3 rektorer som vurderer skoleeiers tilrettelegging på disse to områdene som godt eller meget godt. Når det gjelder rektorenes vurdering av skoleeiers tilrettelegging i forhold til å gi skolene nødvendig oppfølging har litt under halvparten (8) plassert seg på skalaens verdi 3 og vurdert tilretteleggingen som dårlig eller mindre bra. Det er 4 rektorer som har vurdert skoleeiers tilrettelegging på dette området som svært eller meget dårlig, mens 5 har vurdert det som godt Revisjonens vurdering Utdanningsavdelingen har en beredskapsplan for menneskelige og materielle kriser. Fylkesrevisjonen synes det er positivt at utdanningsavdelingen tok initiativ til å revidere planen i etterkant av skyteepisoden i Finland og brevet som ble fra sendt Kunnskapsdepartementet i forbindelse med skyteepisoden. Fylkesrevisjonen kan imidlertid ikke se at beredskapsplanen omhandler beredskap i forhold til forebygging og håndtering av alvorlige hendelser, som væpnet angrep eller forsøk på væpnet angrep mot skolen. Dette blir ikke omtalt i planen generelt, eller i malen med de 12 punktene. Vi har lagt merke til at voldsepisode er ett av punktene i malen, men vi mener at dette ikke er nok. Fylkesrevisjonen mener at det i utdanningsavdelingens beredskapsplan bør fremgå at en forventer at skolene har nedskrevne rutiner og prosedyrer for hvordan en forebygger og håndterer alvorlige hendelser som væpnet angrep eller forsøk på væpnet angrep mot skolen. Hvorvidt dette skal være en del av skolenes beredskapsplan, eller om det skal være en egen separat plan er noe 18 Godt og meget godt tilsvarer plassering på skalaens verdi 4 og Svært og meget dårlig tilsvarer plassering på skalaens verdi 1 og 2. utdanningsavdelingen selv må vurdere. Fylkesrevisjonen mener at det vil være naturlig å be om råd fra politiet for å finne ut hva som er mest formålstjenlig her. I beredskapsplanen står det at alle institusjoner må ha allment kjente, klare og tydelige rutiner og prosedyrer for rapportering av trusler og i den forbindelse henvises det til to internettsider som omhandler nasjonale trusselvurderinger. Fylkesrevisjonen har problemer med å se at disse to internettsidene kan være til hjelp i skolens arbeid med å utarbeide rutiner og prosedyrer for håndtering av trusler. Fylkesrevisjonen synes det burde vært henvist til Utdanningsdirektoratets hjemmeside hvor veilederen kalt Skolens møte med trusler om vold etter det andre skoledrapet i Finland er lagt ut. Revisjonen kan ikke se at utdanningsavdelingen pr i dag har et internkontrollsystem som omhandler beredskap. Avdelingen har selv opplyst at de ikke har nedfelt et system for beredskapsarbeid. Fylkesrevisjonen har imidlertid merket seg at avdelingen arbeider med å innføre et system for beredskap og at det pågår arbeid for å innføre et internkontrollsystem som også skal omhandler beredskap. Revisjonen ser positivt på dette arbeidet. Revisjonen har også merket seg at utdanningsavdelingen ble omorganisert 17. mars i år og at jobbes med å få rutiner på plass, også i forhold til beredskap. I utdanningsavdelingens beredskapsplan er det beskrevet flere rutiner. Her står det blant annet at skolene hver høst skal sende inn sine beredskapsplaner som skal oppbevares i en perm ved utdanningsavdelingen. Frem til i dag er det ingen ved utdanningsavdelingen som har hatt ansvar for å kvalitetssikre skolenes beredskapsplaner. Fylkesrevisjonen mener at avdelingen må få på plass rutiner for kvalitetssikring av planene i den nye organisasjonen og at det tydeliggjøres hvem som har ansvaret for at dette gjøres. I vårt arbeid med prosjektet kom det tydelig fram at rutinen med at skolene skal sende inn sine beredskapsplaner til utdanningsavdelingen ikke fungerer godt nok. Da fylkesrevisjonen startet opp dette prosjektet manglet utdanningsavdelingen mange av skolenes beredskapsplaner. Hovedgrunnen til dette var at skolene ikke hadde sendt de inn. I løpet av prosjektet viste det seg imidlertid at Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 14 av 30

17 flere skoler som utdanningsavdelingen manglet beredskapsplaner fra oppgav at de hadde sendt planene inn til NFK. Det er uklart hva årsaken er til at planene ikke er kommet utdanningsavdelingen i hende. Det er viktig at det er noen som har ansvar for å påse at planene blir sendt inn, dersom denne rutinen skal fungere. Dette kom først på plass i løpet av Fylkesrevisjonen mener at dette også må komme på plass i den nye organisasjonen. Det er også viktig at man sikrer seg at det blir lagt inn prosedyrer i det nye internkontrollsystemet som ivaretar denne rutinen. I utdanningsavdelingens beredskapsplan er det også beskrevet en rutine for evaluering i etterkant av en krisesituasjon, der også utdanningsavdelingens rolle skal evalueres. Fylkesrevisjonen har merket seg at utdanningsavdelingen ikke ber om å få sendt inn disse evalueringene eller følger de opp på annen måte. Vi mener at utdanningsavdelingen bør følge denne rutinen opp på en bedre måte. Dette for at de fullt ut kan gjøre nytte av den evaluering som gjøres både av skolene og av utdanningsavdelingens rolle. For at skolene skal være i stand til å utarbeide gode rutiner for å kunne forebygge og håndtere alvorlige hendelser er det viktig at de har et godt samarbeid med både politi og vertskommunen. Det er også viktig at utdanningsavdelingen informerer om dette og legger til rette for et slikt samarbeid. Fylkesrevisjonen mener at dette gjøres i for liten grad i dag. Vi har oppfattet det slik at det fra utdanningsavdelingens side ikke foreligger noen rutiner for å legge til rette for at skolene skal samarbeide med politiet og vertskommunen i sitt arbeid med beredskap. Resultatene i spørreundersøkelsen viser også at det er få skoler som har hatt et informasjonsmøte med politiet og det er få som har gjennomført beredskapsøvelser i etterkant. Det går også fram av svarene i spørreundersøkelsen at det er henholdsvis 9 og 6 av 17 skoler som oppgir at de samarbeider med politiet og kommunene om beredskap 20. Fylkesrevisjonen har merket seg at utdanningsavdelingen har vært i kontakt med politimesteren i Bodø og at det er sendt ut en e-post til alle skolene hvor de blir bedt om å ta 20 Dette er nærmere omtalt i punkt kontakt med politiet dersom det skjer noe lignende som ved Kongsbakken skole i Tromsø. Fylkesrevisjonen mener at man fra utdanningsavdelingens side i større grad burde ha tydeliggjort viktigheten av at skolen har et tett samarbeid med politiet og vertskommunen i dette arbeidet. Dette kunne for eksempel vært omhandlet i utdanningsavdelings beredskapsplan. I denne planen har man brukt to sider på mediehåndtering, mens politiet og vertskommunen kun er nevnt i forhold til telefonnummer. Utdanningsavdelingen bør også vurdere om det er flere måter de kan fremme skolenes samarbeid med politiet og vertskommunen om beredskap på. Det fremgår av utdanningsavdelingens beredskapsplan hvem som har ajourført den, men ikke når den er ajourført. Fylkesrevisjonen mener det er viktig at det også går frem når planen er ajourført/revidert. Etter fylkesrevisjonens mening har ikke utdanningsavdelingen gjort nok for å tilrettelegge for at skolene skal kunne møte de råd som er omhandlet i veilederen Skolens møte med trusler om vold etter det andre skoledrapet i Finland. Vi har merket oss at avdelingen har videreformidlet veilederen i en e-post, men utover dette kan ikke revisjonen se at det er gjort noe mer. Veilederen er ikke referert til i utdanningsavdelingens beredskapsplan og veilederens punkter som omhandler forebygging og beredskap og håndtering av trusler er ikke omhandlet eller tatt inn i planen. Revisjonen synes imidlertid at det er positivt at det i beredskapsplanen av januar 2010 er tatt med at angitte type trusler uten opphold skal varsles til nærmeste politimyndighet Skolenes planer og rutiner Her har vi sett på om de videregående skolene i Nordland har planer og rutiner som sikrer en tilfredsstillende håndtering av alvorlige hendelser Revisjonskriterier Skolene skal utarbeide beredskapsplaner. Beredskapsplanene bør revideres/oppdateres en gang i året og gjøres kjent i organisasjonen. Skolene bør samarbeide med politiet og vertskommunen om beredskap. Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 15 av 30

Forvaltningsrevisjonsprosjektet

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Fylkesrevisjonen Forvaltningsrevisjonsprosjektet Tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie November 2008 Foto: Rami Abood Mye i Media AS Tidligere undersøkelser

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt?

Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? Oslo kommune Rapport 05/2010 Regelverksdatabasen - fungerer den som forutsatt? 2 0 1 0 - integritet og verdiskaping Rapport 5/2010 Publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2009 Behandling av skjenkebevillinger

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold 2 0 1 1 REVISJONSRAPPORT 103 / F - 14 Dato: 09. 09. 2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE 2013 UTARBEIDET AV www.vestfoldevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune Orkdal kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden januar - mai 2007. Undersøkelsen

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune

FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE

INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla INTERNKONTROLL I SOSIAL- OG HELSETJENESTEN I SØGNE KOMMUNE Forvaltningsrevisjon september 2007 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand

Detaljer

NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040

NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040 NAV Skien Styring, samarbeid og kompetanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040 2013 Sammendrag...ii 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn og rammer...5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...7

Detaljer

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11.

Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. IS-1946 Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11. Oppsummering av spørreskjema til kommunene Forord Mange av de som ble rammet av angrepene 22. juli vil ha behov for psykososial

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten

Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Måloppnåelse i Oppfølgingstjenesten Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2009 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Saksbehandling i pleie og omsorg

Saksbehandling i pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling i pleie og omsorg HEMNE KOMMUNE Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer