BEREDSKAP I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE. Forvaltningsrevisjon - Juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAP I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE. Forvaltningsrevisjon - Juni 2010"

Transkript

1 BEREDSKAP I DEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forvaltningsrevisjon - Juni 2010

2 Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen ved sykehusene Hurtigbåtkonflikten mellom Nordland Fylkeskommune og OVDS Flybonusordningen i Nordland Fylkeskommune Lønnet utdanningspermisjon for overleger ved sykehusene i Nordland Lønn overordnede leger Oppfølgingsprosjekt Del I Konsesjonskraftmidler og rettigheter i Svartisen Flyreiseavtalen med Braathens Boligforvaltningen Lønn overordnede leger Oppfølgingsprosjekt Del II og III Innkjøpsordningen Lønn gjennomgående kontroller IKT- funksjonen styring og organisering Nordland fylkeskommunes kunstsamling Ressurssentervirksomheten Lønn, praktisering av hovedtariffavtalen Økonomifunksjonen i tannhelsetjenesten Momskompensasjonsordningen Lønn overføring undervisningspersonell fra statlig til kommunalt tariffområde Regionale utviklingsmidler i næringsog samferdselsavdelingen Inventar og utstyrskontroll IKT i fylkeskommunen Vedtaksoppfølging Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser Tilskuddsmidler i kulturavdelingen Rammeavtaler og innkjøpspraksis Offentlige anskaffelser Tannhelsetilbudet til eldre/uføre mv. Etiske retningslinjer Spesialundervisning Rådgivning i skolen Telefonisaken For ytterligere informasjon om revisjonens undersøkelser vises til våre hjemmesider

3

4 Sammendrag Hovedmålsettingen med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å se på om beredskapen i Nordland fylkeskommune (NFK) og de videregående skolene er god nok til å håndtere ulike kriser og ulykker som kan inntreffe. Vårt hovedfokus i prosjektet har vært å se på håndtering av alvorlige hendelser og trusler i skolen. Med alvorlige hendelser menes her hendelser som setter eller kan sette liv og helse i fare og der gjerningspersonen handler med forsett eller i affekt. Vår gjennomgang har vist at beredskapen til både NFK og skolene kan bli vesentlig bedre på flere områder. Vi har imidlertid også sett at det for tiden arbeides mye med beredskap i utdanningsavdelingen og i flere videregående skoler. Dette arbeidet vil forhåpentligvis føre til bedre beredskap etter hvert. I rapporten har vi først sett på i hvilken grad NFK har overordnede planer og rutiner for å kunne håndtere ulike kriser og ulykker som kan inntreffe. Vår gjennomgang viser at NFK i liten grad har dette. NFK har blant annet ikke en overordnet beredskapsplan for sin virksomhet. Fylkesrevisjonen kan heller ikke se at NFK har et internkontrollsystem som omhandler beredskap. Det andre vi har sett på i rapporten er i hvilken grad utdanningsavdelingen følger opp og legger til rette for at de videregående skolene har beredskap for håndtering av kriser, ulykker og alvorlige hendelser. Det fremgår av denne rapporten at utdanningsavdelingen til en viss grad har lagt til rette for at de videregående skolene har beredskap for håndtering av kriser og ulykker, men at de gjør dette i liten grad når det gjelder alvorlige hendelser. Det fremgår også at utdanningsavdelingen i liten grad følger opp skolenes arbeid med beredskap. Vår gjennomgang viste også at heller ikke utdanningsavdelingen har et internkontrollsystem som omfatter beredskap. Til sist i rapporten så vi på om de videregående skolene har planer og rutiner som sikrer en tilfredsstillende håndtering av kriser, ulykker og alvorlige hendelser. Vår gjennomgang viser at skolene i stor grad har planer og rutiner for håndtering av ulike kriser, ulykker og sorgarbeid, men at de i liten grad har planer og rutiner for håndtering av alvorlige hendelser. Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 2 av 30

5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 1 SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING METODER OG GJENNOMFØRING REVISJONS-/VURDERINGSKRITERIER FAKTABESKRIVELSE OG REVISJONENS VURDERING NFKS OVERORDNEDE PLANER OG RUTINER Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering UTDANNINGSAVDELINGENS OPPFØLGING AV DE VIDEREGÅENDE SKOLENE Revisjonskriterier Fakta Revisjonens vurdering SKOLENES PLANER OG RUTINER Revisjonskriterier Fakta Skolenes beredskapsplaner Bekjentgjøring og revisjon av beredskapsplanene Samarbeid med politiet og vertskommunen Skolenes oppfølging av veilederen Skolenes oppfølging av kravene i utdanningsavdelingens beredskapsplan Revisjonens vurdering KONKLUSJON, ANBEFALING HØRINGSUTTALELSE LITTERATURLISTE: Grafer: Graf 1 Planverk. Hvordan vil du vurdere følgende? Graf 2 Hvor godt eller hvor dårlig mener du at skoleeier har lagt til rette for at skolene skal kunne håndtere alvorlige hendelser når det gjelder: Graf 3 Hvor godt eller hvor dårlig forberedt er din skole på å håndtere følgende scenarier? Tabeller: Tabell 1 Oversikt over NFKs sentrale beredskapsteam... 8 Tabell 2 Utdanningsavdelingens beredskapsteam Tabell 3 Oversikt over hvilket år skolenes beredskapsplaner gjeldende fram til august 2009 er fra Tabell 4 Oversikt over hvilket årstall skolenes gjeldende beredskapsplaner er fra Tabell 5 Oversikt over om det går fram av skolenes gjeldende beredskapsplaner hvem planen skal gjøres kjent for, hvordan den skal gjøres kjent og når/hvor ofte den skal gjøres kjent Tabell 6 Hvem gjøres kjent med beredskapsplanen? Tabell 7 Hvordan gjøres beredskapsplanen kjent? Tabell 8 Oversikt over om det går fram av beredskapsplanene at den skal revideres, hvem som skal revidere den og hvor ofte den skal revideres Tabell 9 Hvor ofte revideres beredskapsplanen? Tabell 10 Har skolen følgende rutiner nedfelt i planer/dokumenter? Tabell 11 Hvor er rutinene nevnt i forrige spørsmål nedfelt? Tabell 12 Hvordan samarbeider skolen med politiet når det gjelder beredskap? Tabell 13 Kryss av for tema skolen har drøftet med politiet Tabell 14 Har skolens personell gått gjennom eventuelle rømningsveier som kan benyttes i en krisesituasjon? Tabell 15 Vet skolens ansatte hvordan de sikrer, blokkerer og låser av elevers og personells oppholdsrom? Tabell 16 Har elevene et sted/en person de kan henvende seg til på skolen der de kan rapportere om avvikende internett aktivitet? Tabell 17 Hvordan gjøres elevene kjent med denne muligheten? Tabell 18 Har skolen rutiner for at lærere skal rapportere i forhold til elevers avvikende holdninger? Tabell 19 Hvilke punkter om forebygging og beredskap som er med i skolenes beredskapsplaner fra veileder Tabell 20 Hvilke punkter om håndtering av trusler som er med i skolenes beredskapsplaner fra veileder Tabell 21 Oversikt over hvilke punkter fra utdanningsavdelingens mal som er tatt med i skolenes beredskapsplaner Vedlegg: 1 Spørreskjema 2 Revisjonskriteriene 3 Høringsuttalelse

6 1. Innledning Alvorlige skolehendelser er en brutal skyteepisode som foregår på en skole. Flere hendelser de siste tre årene har fått stor oppmerksomhet her i Norge 1 : 7.november 2007: En 18 år gammel elev skyter og dreper 8 medelever og lærere i Tusby i Finland, før han begår selvmord. 23.september 2008: En 22 år gammel elev ved Kauhajoki yrkesskole i Finland dreper 10 personer og skyter deretter seg selv. 11.mars 2009: En 17 år gammel gutt dreper 12 personer ved sin gamle skole i Winnenden i Tyskland. Under flukten etterpå dreper han ytterligere tre personer, før han tar sitt eget liv. 28. april 2009: En 9 år gammel gutt løsner to skudd i en skolegård i Harstad, men ingen blir skadet. I tillegg til dette har det vært flere tilfeller der skoler har mottatt trusler om skolemassakre som er sendt via e-post eller publisert på internett. Et eksempel her er Kongsbakken videregående skole i Tromsø hvor en trussel om skolemassakre ble lagt ut på et nettforum 8. februar i år. En av skolens oppgaver er å sikre at elevene har et trygt skolemiljø. Sett i lys av de nevnte hendelsene vil det i denne forbindelse være viktig for skolen å være forberedt på at alvorlige hendelser kan skje, slik at de er i stand til å kunne håndtere disse på en så god måte som mulig. Et ledd i dette arbeidet er å ha gode rutiner og planer for å kunne håndtere kriser og alvorlige hendelser. I kontrollkomiteens overordnede plan for fremgår det at den enkelte elev og lærling har krav på et godt arbeidsmiljø. Dette temaet ble ytterligere konkretisert i årsplanen for forvaltningsrevisjon for 2009 som ble vedtatt av kontrollkomiteen. Det ble her besluttet at fylkesrevisjonen i Nordland skulle gjennomføre et prosjekt der en skulle se på om fylkeskommunen og de videregående skolene i 1 Informasjonen om hendelsene er hentet fra Politidirektoratets informasjonsmateriale brukt overfor skolene. Nordland har utarbeidet beredskapsplaner for krisehåndtering. 2. Formål, problemstillinger og avgrensning Hovedmålsettingen med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å se på om beredskapen i Nordland fylkeskommune (NFK) og de videregående skolene er god nok til å håndtere ulike kriser og ulykker som kan inntreffe. Vårt hovedfokus i prosjektet har vært å se på håndtering av alvorlige hendelser og trusler i skolen. Ut fra hovedmålsettingen har vi definert de enkelte problemstillingene til: 1. I hvilken grad har NFK overordnede planer og rutiner for å kunne håndtere ulike kriser og ulykker som kan inntreffe? 2. I hvilken grad følger utdanningsavdelingen opp og legger til rette for at de videregående skolene har beredskap for håndtering av kriser, ulykker og alvorlige hendelser? 3. Har de videregående skolene planer og rutiner som sikrer en tilfredsstillende håndtering av kriser, ulykker og alvorlige hendelser? Med alvorlige hendelser menes her hendelser som setter eller kan sette liv og helse i fare og der gjerningspersonen handler med forsett eller i affekt. Alvorlige hendelser kan være: Væpnet angrep, eller forsøk på væpnet angrep mot en skole. Muntlige og/eller skriftlige trusler mot skolen eller personer på skolen. Voldsepisoder på skolen der elever og/ eller ansatte er involvert. NFK har et beredskapsansvar på flere ulike områder. Vi gjør oppmerksom på at følgende avgrensninger gjelder i dette prosjektet: Fylkeskommunens oppgaver i sivil transportberedskap er fastlagt i 4 i forskrift for sivil transportberedskap. I dette prosjektet har vi ikke sett på hva NFK har gjort i forhold til dette. Vi har ikke sett på hvilken beredskap NFK har i forbindelse med ivaretakelse av kulturminner under kriser og katastrofer. Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 4 av 30

7 Vi har ikke sett på NFKs rolle fylkesberedskapsrådet Metoder og gjennomføring Dette forvaltningsprosjekt er gjennomført i samsvar med standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbund (RSK001). I dette prosjektet har vi samlet inn data ved å foreta intervju, innhentet aktuelle dokumenter og gjennomført en egen spørreundersøkelse. Vi har hatt flere møter med kontaktpersonen som ble oppnevnt fra utdanningsavdelingen. I tillegg har vi hatt møte med fylkesutdanningssjefen og personen som har ansvar for prosjektet som skal etablere et webbasert kvalitetsikringssystem, også kalt internkontrollprosjektet. Det er skrevet referat fra alle disse møtene og alle referatene er blitt verifisert. Fylkesrevisjonen har også hatt kontakt med NFKs sikkerhetssjef pr e-post for å innhente informasjon og diverse dokumenter. Det ble sendt kopi av disse e-postene til administrasjonssjefen og beredskapsansvarlig i NFKs sentrale beredskapsteam. I dette prosjektet har vi gjennomført dokumentanalyse av blant annet regelverk, stortingsmeldinger, NOUer, saksdokumenter, diverse rapporter og ulike beredskapsplaner, deriblant beredskapsplanene til de videregående skolene i Nordland. En av problemstillingene tok for seg om de videregående skolene har planer og rutiner som sikrer en tilfredsstillende håndtering av alvorlige hendelser. For å samle inn data til denne problemstillingen sendte vi ut en spørreundersøkelse til rektorene ved de 17 videregående skolene i Nordland. Alle rektorene svarte på spørreundersøkelsen og vi 2 Beredskapsrådet i Nordland er satt sammen av sentrale offentlige, frivillige og private organisasjoner som på sitt område har fagkunnskap om beredskapsarbeid. Rådet er et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i en krisesituasjon vil rådet være det sentrale samordningsorgan. (Hentet fra fylkesmannen i Nordlands hjemmeside ) er fornøyd med en svarprosent på 100 %. Spørreundersøkelsen ble sendt ut ved hjelp av Questback. Dette er et webbasert verktøy som kan utforme, distribuere, samle inn og analysere data. Alle rektorene har svart på spørreundersøkelsen, men ikke alle har svart på alle spørsmålene. Totalt antall svar varierer derfor litt fra spørsmål til spørsmål. I tillegg er ikke alle respondenter forelagt alle spørsmål. Dette avhenger av hvilke svar de gir på de ulike spørsmålene. Spørreundersøkelsen har ikke vært anonym. Vi har derfor kunnet se hva de ulike rektorene har svart. Fylkesrevisjonen har ikke sett det som hensiktsmessig å la dette fremgå i rapporten, men har sett det som mer hensiktsmessig å gi en samlet framstilling over hva som er situasjonen i den videregående skolen. Alle spørreundersøkelsens spørsmål foreligger som vedlegg nr. 1 til denne rapporten. Etter at vi hadde gått gjennom svarene på spørreundersøkelsen oppdaget vi at det var noen uoverensstemmelser i forhold til de fakta vi hadde samlet inn på annen måte. For å få klarhet i årsaken til uoverensstemmelsene tok vi kontakt med rektor pr e-post. Vi har også tatt kontakt med rektor pr e-post der vi ikke hadde mottatt skolens beredskapsplan gjeldende etter august 2009 og bedt om å få tilsendt denne. Vi fikk i all hovedsak svar på våre henvendelser, med unntak av fra to skoler. Disse to skolene har ikke gitt en forklaring på uoverensstemmelser som vi mener foreligger og de har heller ikke sendt oss de beredskapsplanene vi har bedt om å få tilsendt. 4. Revisjons-/vurderingskriterier Revisjonens vurderinger bygger på en sammenligning av fylkeskommunens praksis med revisjons-/vurderingskriterier som sier noe om hvordan praksisen bør være. Revisjons- eller vurderingskriterier kan utledes fra politiske vedtak, lover og forskrifter, anerkjent praksis osv. I dette prosjektet har vi utledet revisjonskriterier fra: Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa (opplæringsloven) Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 5 av 30

8 Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Veileder for skolene Skolens møte med trusler om vold etter det andre skoledrapet i Finland Kunnskapsdepartementets brev av Beredskapsarbeid i grunnopplæringen. Kunnskapsdepartementets brev av Beredskap i dei vidaregåande skulene Beredskapsplan ved menneskelig og materielle kriser. Nordland fylkeskommune. Utdanning. Udatert, revidert i Revisjonskriteriene er gjort rede for i vedlegg 2. I tillegg er revisjonskriteriene nærmere presisert i kapittel Faktabeskrivelse og revisjonens vurdering Dette kapitlet redegjør for resultatet av faktainnsamlingen. Kapitlet er inndelt i delkapitler hvor vi innledningsvis omtaler den aktuelle problemstilling. Deretter redegjøres det for de kriteriene faktagrunnlaget måles opp mot. Avslutningsvis gir revisjonen sin vurdering av de enkelte forhold NFKs overordnede planer og rutiner Her har vi sett på i hvilken grad NFK har overordnede planer og rutiner for beredskap/ for å kunne håndtere ulike kriser og ulykker som kan inntreffe Revisjonskriterier NFK bør ha overordnede planer og rutiner som omhandler beredskap for håndtering av ulike kriser og ulykker som kan inntreffe. NFK bør ha et internkontrollsystem som omhandler beredskap for å kunne håndtere ulike kriser og ulykker. I vedlegg 2 er det oversikt over hvor vi har utledet disse revisjonskriteriene fra Fakta Planer som omhandler beredskap NFK har ikke noen overordnet plan som tar for seg beredskap. De planer og dokumenter NFK har er: Krisekommunikasjon. Håndbok for ledere og ansatte. Plan for storskader Bombeskriv Det er informasjonstjenesten som har utarbeidet håndboken om krisekommunikasjon. Her gis det tips og råd om hva en bør gjøre dersom en krise inntreffer. Vi har fått opplyst fra sikkerhetssjefen at håndboken er anbefalt brukt i krisesituasjoner. På NFKs hjemmeside står det at det er utarbeidet en overordnet Håndbok i krisekommunikasjon som skal benyttes i krisesituasjoner. En gjennomgang viser også at håndboken 3 ikke bare inneholder råd, men også inneholder en del formuleringer som oppfattes som krav: Alle alvorlige trusler skal uten opphold varsles nærmeste politimyndighet. Alle enheter skal ha lokal kriseledelse. Alle fylkeskommunale enheter skal ha beredskapsplaner som oppdateres hvert år. I håndboken er det ikke henvist til hvilke dokumenter eller planer disse kravene er hentet fra, eller hvem som har besluttet at disse kravene skal være gjeldende i NFKs virksomhet. Plan for storskader angir retningslinjer for hva man bør gjøre, i forhold til forsikring, når en storskade inntreffer. Med storskader menes en totalskade på bygning, og /eller en delskade hvor det er større personskader inne i bildet. Det foreligger et skriv om bombetrusler som gir retningslinjer for hvordan skolene skal opptre ved mottak av bombetrusler. Skrivet er utarbeidet i fylkesadministrasjonen og er ikke datert. Skrivet foreligger ikke elektronisk og vi har fått oppgitt at det er år gammelt. Det henvises til dette bombeskrivet i utdanningsavdelingens beredskapsplan og vi har fått opplyst at skolene har dette skrivet. Utdanningsavdelingen opplyser at de henviser 3 Krisekommunikasjon. Håndbok for ledere og ansatte, januar Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 6 av 30

9 til dette skrivet fordi de ikke har fått beskjed fra sentralt hold om at det ikke skal brukes. Beredskapsplan for Fylkeshuset ved menneskelige og materielle kriser ble behandlet i AI-sak 7/2005. Her går det fram at ledergruppen hadde bestemt at det skulle lages kriseplaner for alle fylkeskommunens institusjoner. Det går videre fram at på et møte i juni 2005 la de fleste etatene fram sitt forslag til kriseplan. Driftskontoret hadde sammen med organisasjon og personal-seksjonen og administrasjonssjefen laget et utkast til beredskapsplan for Fylkeshuset. Planen skulle ut på høring i fylkesadministrasjonen før den endelig skulle vedtas av AMI høsten Vi har fått opplyst at denne oppfølgingen ikke ble gjennomført. Det foreligger derfor pr. i dag ikke noen formelt vedtatt beredskapsplan for fylkeshuset samlet. De beredskapsplanene som foreligger fra enhetene i forhold til krisehåndtering er: Kulturminner, datert og gjeldende fram til Tannhelse, udatert 4. Nordland fylkesbibliotek, udatert. Utdanningsavdelingen, udatert 5. I tillegg er det utarbeidet beredskap i forhold til pandemi for Økonomiavdelingen og Samferdselsavdelingen 6. I beredskapsplanen for Nordland fylkesbibliotek er feil person oppført som fylkeskultursjef. Så vidt fylkesrevisjonen kan se 4 Det er tannklinikkene som bruker denne planen. Her er det utarbeidet forslag til to kriseplaner med punkter som tannklinikkene må fylle ut. Beredskapsplanen inngår i tannklinikkenes HMSperm og oppdateres fortløpende. Planen er elektronisk tilgjengelig for alle tannklinikkene. 5 Utdanningsavdelingen reviderte sin beredskapsplan august 2009, denne er imidlertid udatert. Avdelingen reviderte planen på nytt i januar 2010, med noen mindre endringer. 6 Beredskapsplanen for Samferdselsavdelingen er et jobber ikke 3 av de 6 som står oppført som medlem av kulturavdelingens krisegruppe ved avdelingen lenger. I beredskapsplanens vedlegg 5 som er en komplett varslingsliste er imidlertid riktig fylkeskultursjef for Nordland oppgitt, men det er ikke oppgitt noen telefonnummer her. Vi vil komme nærmere inn på utdanningsavdelingens beredskapsplan i punkt 5.2. Hver skole skal utarbeide en beredskapsplan som skal revideres/oppdateres hvert år. Vi ser nærmere på skolenes beredskapsplaner under punkt 5.3. Internkontrollsystem og beredskapsrutiner Fylkesrevisjonen har spurt om det finnes skriftlig dokumentasjon på hvilke rutiner som gjelder for beredskap i Nordland fylkeskommune. Vi ønsket her å få vite om det er rutiner for kvalitetssikring av enhetenes beredskapsplaner, øvelser, evaluering, informasjon til ledere og ansatte om beredskap og lignende. Vi har fått opplyst fra NFKs sikkerhetssjef at beredskapsplanarbeidet følger linjeorganisasjonen. Videre er det opplyst at det ikke finnes særskilt dokumentasjon på dette området. I oktober 2009 holdt administrasjonssjefen en muntlig redegjørelse om beredskapsarbeidet i fylkeskommunen for fylkesrådet. Vi har mottatt denne redegjørelsen skriftlig fra NFKs sikkerhetssjef. I redegjørelsen fremgår det at NFK består av to nivåer når det gjelder å være best mulig forberedt på menneskelige og materielle kriser som kan oppstå: En sentral del som består av det politiske styringsapparat og fylkesadministrasjonen Fylkeskommunens tjenesteytende apparat som er spredt utover hele fylket. Det er dette som kalles enheter. Det er videregående skoler, tre tannhelsedistrikter og et antall kulturinstitusjoner Disse enhetene skal ha sine beredskapsteam og sine beredskapsplaner. Planene skal rette seg inn mot det spesielle som preger virksomheten i vedkommende institusjon. rådsnotat hvor det blir informert om beredskapstiltak som vil bli iverksatt for å sikre drift av viktige samband i Nordland. Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 7 av 30

10 I utkastet til beredskapsplan for fylkeshuset 7 står det at det skal lages kriseplaner for alle fylkeskommunens institusjoner. NFKs sikkerhetssjef har opplyst at med fylkeskommunale institusjoner menes her eksterne driftsenheter/virksomheter. I håndbok for krisekommunikasjon står det at alle fylkeskommunale enheter skal ha beredskapsplaner som oppdateres hvert år. Det er ikke presisert her hva som menes med fylkeskommunale enheter. NFK har et sentralt beredskapsteam. Teamets mandat, ansvar og oppgaver finnes ikke skriftlig nedfelt i egne planer eller dokumenter. Hvilket ansvar og hvilke oppgaver medlemmene i det sentrale beredskapsteamet har er heller ikke nedfelt i noen planer eller dokumenter. Fra NFKs sikkerhetssjef har vi fått opplyst at teamet skal støtte den/de berørte avdelingslederne, ut fra et prinsipp om at en hver krise skal løses på lavest mulig nivå i organisasjonen. Teamet kan trekke inn og tildele ekstra ressurser med hensyn til kompetanse og kapasitet, etter behov. Det er opplyst at denne ordningen har vært diskutert og informert om på en rekke møter med etatsledere og ledere av driftsenheter/virksomheter. I administrasjonssjefens redegjørelse til fylkesrådet i oktober 2009 er det opplyst at oppgavene til det sentrale beredskapsteamet er: være en ressurs som er tilgjengelig for enhetene når behov oppstår ansvar for politikerne når de er i fylkeskommunal tjeneste ansvar for å føre tilsyn med at alle ledd i den fylkeskommunale organisasjonen har beredskapsplaner og vedlikeholder disse I det samme notatet opplyses det om at kjernen i det sentrale beredskapsteamet består av administrasjonssjef, informasjonssjef og to rådgivere. Ved en konkret situasjon suppleres teamet av etatssjef for det aktuelle området. I håndbok for krisekommunikasjon 8, og på NFKs hjemmeside er det opplyst at NFKs sentrale beredskapsteam består av 7 personer, se tabell nedenfor. 7 AI-sak 7/ Fra januar Tabell 1 Oversikt over NFKs sentrale beredskapsteam 9 NAVN/FUNKSJON Paul Bakke Dagfinn Sivertsen Geir Johnsen Per Henrik Neeraas Jorulf Haugen Nina Badendyck Tove Broback Revisjonens vurdering ROLLE Administrasjonssjef Beredskapsansvarlig Informasjonssjef Sikkerhetssjef Utdanningssjef Fylkeskultursjef Fylkestannlege NFK har ikke en overordnet beredskapsplan for sin virksomhet og har i veldig liten grad planer og rutiner for beredskap. Det foreligger ikke noen beredskapsplan for fylkesadministrasjonen/fylkeshuset. Fylkesrevisjonen mener at det bør foreligge en slik plan for fylkeshuset. Det foreligger beredskapsplaner fra enhetene kulturminner, tannhelse, utdanning og fylkesbiblioteket. Det er imidlertid uklart for fylkesrevisjonen hvilke enheter som NFK mener bør ha en egen beredskapsplan. Det er derfor vanskelig for oss å gjøre en vurdering om alle enheter som skal ha en beredskapsplan har dette. Hvilke institusjoner/enheter som skal ha en beredskapsplan er noe som burde presiseres i en overordnet beredskapsplan for virksomheten. Fylkesrevisjonen synes det er positivt at det er utarbeidet en håndbok for krisekommunikasjon. Håndboken er imidlertid kun anbefalt brukt i krisesituasjoner og er ikke et overordnet dokument som skal brukes. Det er imidlertid uheldig at det i dokumentet som kun er ment å være en anbefaling inneholder krav til organisasjonen. Dette fordi det er uklart hvor disse kravene er hentet fra og hvem som har besluttet disse. Fylkesrevisjonen ønsker ikke å ha noen formening om selve kravene som er satt i håndboken, vi mener imidlertid at dette er type krav som burde ha vært i en overordnet plan for NFK. Måten håndboken omtales på i organisasjonen gir også rom for uklarheter. Det står i dokumentet at det gir tips og råd om 9 Fra håndbok i krisekommunikasjon, januar Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 8 av 30

11 krisehåndtering, mens det på NFKs hjemmeside står at håndboken skal benyttes i en krisesituasjon og omtales som overordnet. Skrivet om bombetrusler er oppgitt å være år gammelt. Fylkesrevisjonen mener derfor at det bør gås igjennom for å se om det skal fases ut, eller for å se om man skal oppdatere det i forhold til dagens situasjon. Gjennomgangen av skrivet bør gjøres i samarbeid med politiet som kan gi nyttige innspill. NFK har opprettet et sentralt beredskapsteam, men det er ikke nedskrevet hvilket mandat, ansvar og oppgaver dette teamet har. Det er heller ikke nedskrevet hvilket ansvar og oppgaver hvert enkelt medlem har i beredskapsteamet. Fylkesrevisjonen synes det er uheldig at det ikke er avklart hvilket ansvar og hvilke oppgaver teamets beredskapsansvarlige og NFKs sikkerhetssjef har i arbeidet med beredskap. Fylkesrevisjonen mener det er uoverensstemmelser i administrasjonssjefens redegjørelse for fylkesrådet og det som ellers er opplyst om hvem som er med i NFKs sentrale beredskapsteam. Denne uoverensstemmelsen gir rom for uklarheter. Dersom NFK hadde hatt en overordnet plan for beredskap hvor det sentrale beredskapsteamets mandat, ansvar og oppgaver hadde vært definert ville man lettere kunne unngå slike uklarheter. Fylkesrevisjonen kan vanskelig se at NFK har et internkontrollsystem for beredskap. Det foreligger ikke noen nedskrevne rutiner om kvalitetssikring av enhetenes beredskapsplaner, øvelser, evaluering, informasjon til ledere og ansatte om beredskap og lignende. Fylkesrevisjonen mener det ikke er godt nok å vise til at beredskapsplanarbeidet følger linjeorganisasjonen. De beredskapsplanene som foreligger viser også at et eventuelt internkontrollsystem ikke fungerer godt nok. Det vises her blant annet til at planen for Nordland fylkesbibliotek inneholder feile faktaopplysninger. Beredskapsplanen for kulturminner er oppgitt å være gyldig til og er formelt sett ikke lenger gjeldende. Dette er to forhold som et system for internkontroll burde ha fanget opp Utdanningsavdelingens oppfølging av de videregående skolene Her har vi sett på hvordan utdanningsavdelingen følger opp skolenes arbeid med håndtering av alvorlige hendelser. Vi har også sett på om utdanningsavdelingen har lagt til rette for at de videregående skolene skal kunne ivareta lovpålagte krav og statlige føringer på dette området Revisjonskriterier Utdanningsavdelingen bør ha planer og rutiner som omhandler beredskap for håndtering av kriser, ulykker og alvorlige hendelser. Utdanningsavdelingen bør ha et internkontrollsystem som omfatter beredskap. Internkontrollsystemet bør blant annet omhandle kontroll og kvalitetssikring av de videregående skolenes beredskapsplaner. Utdanningsavdelingen bør legge til rette for at skolene skal kunne møte de krav/råd som fremkommer i veilederen Skolens møte med trusler om vold etter det andre skoledrapet i Finland I vedlegg 2 er det oversikt over hvor vi har utledet disse revisjonskriteriene fra Fakta Planverk Det planverk utdanningsavdelingen har vedrørende beredskap er avdelingens beredskapsplan for menneskelige og materielle kriser. I denne beredskapsplanen vises det NFKs håndbok i krisekommunikasjon og til et skriv om bombetrussel. Både håndbok i krisekommunikasjon og skrivet om bombetrussel er omtalt i punkt Utdanningsavdelingen utarbeidet sin første beredskapsplan i 2004 i forbindelse med at vår kontaktperson fikk i oppgave å få skolene til å utarbeide egne beredskapsplaner. I samråd med ledelsen ble det da enighet om at utdanningsavdelingen burde ha en egen beredskapsplan. Planen er ikke satt i sammenheng med, eller forankret i eventuelle andre beredskapsplaner som NFK har. En person ved utdanningsavdelingen har formelt Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 9 av 30

12 ansvar for å utarbeide og revidere utdanningsavdelingens beredskapsplan. I etterkant av skyteepisoden i Finland sendte Kunnskapsdepartementet ut brev av til fylkeskommunene hvor det stod: Det er viktig at fylkeskommunene og skolen har et godt planverk som både kan være til nytte i det forebyggende arbeidet, og som kan føre til en god håndtering av en alvorlig hendelse. I etterkant av dette gav fylkesutdanningssjefen en partssammensatt gruppe i oppgave å se på om det utdanningsavdelingen hadde på området var tilstrekkelig. Den partsammensatte gruppa bestod av: elevorganisasjonen, tillitsvalgte, organisasjon og personal-seksjonen, rektorer, lærere og infotjenesten. Gruppas arbeid startet i oktober/november De hadde 2-3 møter hvor beredskapsarbeidet ble diskutert og behandlet. Ut fra det som kom fram på disse møtene ble det laget en ny revidert utgave av beredskapsplanen for utdanningsavdelingen gjeldende fra august Planen inneholder blant annet en mal med 12 punkter om hva utdanningsavdelingen forventer at skolenes beredskapsplaner skal inneholde. Disse 12 punktene er: 1. Hvem gjelder beredskapsplanen for og hva er hensikten med den? 2. Skolens kriseteam og organisering med stedfortredere. Hvem gjør hva? 3. Skolens eksterne samarbeidsparter: - kommunal omsorgstjeneste - utdanningsavdelingens kriseteam - prest - politi - andre 4. Viktige telefonnummer 5. Plan for sorgarbeid. Eks: - individuell oppfølging av elever og ansatte - arbeid i grupper/klasser plenumssamlinger - minnestund 6. Tips og råd ang sorgarbeid henvisninger og linker. Eks: -opplegg for en dags 10 Underveis i prosjektet har vi mottatt en ny revidert utgave av utdanningsavdelingens beredskapsplan av januar Det er her kun gjort mindre endringer. Når vi har vurdert skolenes beredskapsplaner er det utdanningsavdelingens plan fra 2009 vi har brukt. sorgarbeid - kveldsåpen skole med økt bemanning - tilgjengelig omsorgstjenestetelefonberedskap 7. Interne kommunikasjonsprosedyrer ved kriser. Eks: - mottak av melding - viderebringing av melding - interne varslingsprosedyrer - eksterne varslingsprosedyrer 8. Trusler - rutiner og prosedyrer for viderebringing og håndtering av mulige trusler - hvem kan elevene gå til med sine bekymringer og mistanker - mulighet for anonymisering 9. Ulykke på/ved skolen rutiner og prosedyrer 10. Voldsepisode på/ved skolen rutiner og prosedyrer 11. Mediehåndtering 12. Driftsmessige konsekvenser - når vil det kunne være normal virksomhet - avklaring om virksomheten må flyttes - oversikt over mulige erstatningsarealer - behov for ekstern hjelp må avklares tidlig I tillegg til at trusler er ett av de 12 punktene i malen nevnt over, omhandles trusler spesielt i beredskapsplanen. Her står det at alle institusjoner må ha allment kjente, klare og tydelige rutiner og prosedyrer for rapportering av trusler. Ingen av punktene om håndtering av trusler 11 som er omtalt i veilederen Skolens møte med trusler om vold etter det andre skoledrapet i Finland. er tatt med her eller andre steder i utdanningsavdelingens beredskapsplan. I januar 2010 mottok vi imidlertid en udatert revidert beredskapsplan fra utdanningsavdelingen. Under punktet som omhandlet trusler hadde man føyd til: Slike trusler skal uten opphold varsles til nærmeste politimyndighet på nødtelefon 112 og til fylkeskommunens beredskapsteam. I beredskapsplanen er det også henvist til to internettsider som omhandler nasjonale trusselvurderinger. Utdanningsavdelingen sier at de fikk opplyst fra NFKs sikkerhetssjef at dette er nettsteder som vil være nyttige. I utdanningsavdelingens beredskapsplan er det ikke informert om Utdanningsdirektoratets hjemmeside hvor de har lagt ut en veileder kalt Skolens møte med trusler om vold etter det andre skoledrapet i Finland. Det er ingen av veilederens punkter om forebygging og 11 Dette er punktene om håndtering av trusler som i vedlegg 2 er nummerert Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 10 av 30

13 beredskap 12 som er tatt med i utdanningsavdelingens plan. Fylkesrevisjonen har fått opplyst at utdanningsavdelingen har sendt e-post til skolene om veilederen og at skolene i tillegg har fått informasjon om veilederen direkte fra Utdanningsdirektoratet. Det er ingen av punktene i malen som direkte omhandler rutiner og prosedyrer i forhold til alvorlige hendelser som væpnet angrep eller forsøk på væpnet angrep mot skolen. Dette er heller ikke omhandlet andre steder i utdanningsavdelingens beredskapsplan. Det fremgår i utdanningsavdelingens beredskapsplan hvem som har ajourført den, men det går ikke frem når den er ajourført. Rektorenes vurdering av utdanningsavdelingens og eget planverk I vår spørreundersøkelse spurte vi rektorene hvordan de vurderer skoleeiers og deres eget planverk for å forebygge og håndtere en alvorlig hendelse ved de videregående skolene. Rektorene skulle her bruke en skala fra 1-6, der 1 er svært dårlig og 6 er svært bra. Graf 1 Planverk. Hvordan vil du vurdere følgende? 13 Det går frem av grafen over at hovedvekten av rektorene (12 av 17) har vurdert skoleeiers planverk for å forebygge alvorlige hendelser i den videregående skole som godt til meget godt 14. Over halvparten av rektorene (10 av 17) har svart at de vurderer skoleeiers planverk for å håndtere en alvorlig hendelse ved de videregående skolene som godt til meget godt. I spørreundersøkelsen ble rektorene også bedt om å vurdere planverket for å forebygge og håndtere alvorlige hendelser til sin egen skole. Svarene her viser at skolene vurderer sitt planverkt i forhold til forebygging og håndtering ganske likt. Litt over halvparten (9 av 17) av respondentene vurderte sitt planverk på disse to områdene som godt til svært god 15. Ut fra rektorenes svar ser vi også at det er noen flere skoler som vurderer skoleeiers planverk på de to områdene som godt til svært godt, enn det er skoler som vurderer sitt eget planverk som godt til svært på de samme områdene. Utdanningsavdelingens beredskapsteam Utdanningsavdelingen har et beredskapsteam. Hvem som er med i teamet og hvilket ansvarsområde de enkelte medlemmene har fremgår i utdanningsavdelingens beredskapsplan. Det foreligger ikke andre planer eller dokumenter hvor det framgår teamets mandat, oppgaver, ansvar eller lignende. Tabell 2 Utdanningsavdelingens beredskapsteam NAVN/FUNKSJON Jorulf Haugen, fylkesutdanningssjef Kjell-Ove Stifjeld, As. fylkesutdanningssjef Geir Johnsen, informasjonssjef Bjørn Isachsen, prosjektleder Framtidens skoleanlegg ANSVARSOMRÅDE Lederoppfølging, uttalelser til media Sykehus, psykologtjeneste, politi, fengsel, sivil beredskap etc. Internt og eksternt informasjonsarbeid. Mediekontakt og pressemeldinger Bygninger og utstyr. Brann og naturskade 12 Dette er punktene om forebygging og beredskap som i vedlegg 2 er nummerert Tallene i grafen viser antall skoler. Det er totalt 17 rektorer som har svart på hvert av de fire spørsmålene som grafen illustrerer. Tabell 2 gir en oversikt over hvem som er med i utdanningsavdelingens beredskapsteam og hvilket ansvarsområde de enkelte personene har. 14 Godt til meget godt tilsvarer her plassering på skalaens verdi 4 og Godt til svært godt tilsvarer plassering på skalaens verdi 4-6. Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 11 av 30

14 Teamet har ikke jevnlige møter, men skal tre sammen når en krisesituasjon oppstår. En slik situasjon har ikke oppstått etter at denne rutinen trådte i kraft. Kriseteamet er derfor ikke blitt evaluert i etterkant av en krisesituasjon. Internkontrollsystem Utdanningsavdelingen har pr i dag ikke nedfelt et system for beredskapsarbeid. Det foreligger ikke regelmessige rutiner på dette området. Utdanningsavdelingen er imidlertid i ferd med å innføre et system for beredskap. Utdanningsavdelingen ble omorganisert 17.mars i år og det jobbes med å få rutiner på plass, dette gjelder også for beredskap. Det er avklart at en person skal ha ansvar for internkontroll og HMS. Det er også avklart hvem som vil lede enheten som får ansvar for beredskap. Høsten 2009 ble det satt i gang et pilotprosjekt ved Polarsirkelen vgs, også kalt internkontrollprosjektet. Prosjektet skal etablere et webbasert kvalitetssikringssystem. Dette skal til slutt omfatte alle vgs og utdanningsavdelingen. Flere andre enheter i NFK har også ytret ønske om å bli med. Det nye internkontrollsystemet vil omfatte beredskap for alle fylkeskommunale driftsenheter. Utdanningsavdelingen har revidert sin beredskapsplan med forslag til mal for skolene. Malen for beredskapsplanen ligger i det nye internkontrollsystemet. Det er ikke lagt inn prosedyrer for beredskapsplaner, men det er mulig å gjøre dette. Det er pr i dag ikke klart hvilke prosedyrer som skal gjelde. I prosjektet internkontrollsystem inngår et avvikssystem. Her går det an å rapportere inn avviksmeldinger som går på typer vold. Det vil være mulig å få opp statistikk på dette, men det vil ikke være mulig å identifisere de som er involvert. Kvalitetssikring og rutiner I utdanningsavdelingens beredskapsplan står det at hver videregående skole/institusjon skal hvert år (august) sende inn egen beredskapsplan til utdanningsavdelingen og at de vil bli samlet i egen perm som vil bli sentralt plassert på avdelingen. Vi har fått opplyst at skolenes innsendte beredskapsplaner blir samlet hos en person på utdanningsavdelingen. Vår kontaktperson opplyser at han sjekker at skolene har beredskapsplan. Dette gjøres ved at han sender e-post til skolene med krav om å få planen. Det blir da registrert om skolene har en eller annen form for plan. Innholdet i skolenes beredskapsplaner er frem til nå ikke blitt sjekket og det er ingen i utdanningsavdelingen som har ansvar for å kvalitetssikre de innsendte beredskapsplanene. I vårt arbeid med prosjektet viste det seg at rutinen med at skolene skal sende inn sine beredskapsplaner til utdanningsavdelingen ikke fungerer. Vi ba utdanningsavdelingen om å få tilsendt skolenes beredskapsplaner, både de som var gjeldende før og etter august Det viste seg at utdanningsavdelingen ikke hadde beredskapsplanene til alle skolene som var gjeldende før 2009 liggende hos seg. Utdanningsavdelingen hadde også få av skolenes beredskapsplaner gjeldende etter august 2009 hos seg. Da fylkesrevisjonen henvendte seg direkte til skolene viste det seg at det var mange flere skoler som hadde reviderte beredskapsplaner enn de utdanningsavdelingen hadde hos seg. Flere av disse skolene opplyste at de hadde sendt inn sine reviderte planer til NFK. Dette er nærmere omtalt under punkt I utdanningsavdelingens beredskapsplan er det et eget punkt om evaluering hvor det står at i etterkant av en krisesituasjon skal det ved skolen foretas evaluering av hvordan situasjonen har vært håndtert. Det står videre her at utdanningsavdelingens rolle også skal evalueres. Pr i dag er det ikke noen rutine på at skolene skal sende inn evalueringer gjort i etterkant av en krisesituasjon. Utdanningsavdelingen har ikke noen rutiner for oppfølging, annet enn at vår kontaktperson minner skolene på at det skal evalueres i etterkant av en krisesituasjon. Samarbeid med politi og kommune Kunnskapsdepartementet informerte i brev av om at Politidirektoratet hadde utarbeidet et opplegg for samarbeid mellom politiet lokalt og de enkelte skoler i alle norske kommuner. Politiet ville kalle skolene inn til møter der de ville informere om hvordan skolene kan forebygge alvorlige hendelser ved skolene og hvordan alvorlige episoder kan håndteres dersom de oppstår. I departementets brev står det at dette skal skje Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 12 av 30

15 i samarbeid med skoleeier og at det er viktig at skoleeier oppfordrer skoleledelsen til å delta i samarbeidet. Det står videre i brevet at departementet påpeker at øvelser er en helt sentral del av beredskapsarbeidet og at det i denne sammenheng er særlig aktuelt å gjennomføre øvelser for evakuering av elevene. Så vidt fylkesrevisjonen forstår har ikke utdanningsavdelingen videreformidlet informasjonen i dette brevet til de videregående skolene. Utdanningsavdelingen opplyser at en person hos dem hadde et møte med politimesteren i Bodø i forkant av dette brevet. I møtet ble det avtalt at hun skulle ta nærmere kontakt med utdanningsavdelingen. Denne kontakten har uteblitt og politiet har tatt direkte kontakt med skolene, istedenfor å ta kontakt med utdanningsavdelingen. I vår spørreundersøkelse til rektorene ved de videregående skolene i Nordland har vi spurt om skolene har deltatt på møte med det lokale politiet i forbindelse med Politidirektoratets opplegg. Rektorer ved 6 16 av 17 skoler svarte at de har deltatt på et slikt møte med det lokale politiet. Det er kun 1 av de 6 rektorene som opplyser at de har gjennomført beredskapsøvelser i etterkant av dette informasjonsmøte med politiet. Beredskapsøvelsen ble gjennomført ved en av skolenes studiesteder. Rektor opplyste at de andre studiestedene ville gjennomføre øvelser i nær framtid. I departementets brev av står det at det er viktig at fylkeskommunene og skolene har et godt planverk som både kan være til nytte i det forebyggende arbeidet, og som kan føre til en god håndtering av en alvorlig hendelse. For å få dette til er det helt sentralt at det blir etablert et tett samarbeid med det lokale politiet og andre lokale styresmakter. Det utdanningsavdelingen har gjort for å fremme samarbeidet mellom skolene og kommunene er det som er omtalt i avdelingens beredskapsplan. I den delen av planen som omhandler pandemi står det at det er viktig at den enkelte skole har løpende og god kontakt med den kommunale helse- og omsorgstjenesten og at skolen helsesøster kan 16 De 6 skolene er: Bodin, Bodø, Brønnøysund, Mosjøen, Polarsirkelen og Sandnessjøeen. være en viktig medspiller her. Kommunen er ellers nevnt i planen under punkt 3 i utdanningsavdelingens mal. Her står det: Skolens eksterne samarbeidsparter: - kommunal omsorgstjeneste utdanningsavdelingens kriseteam prest politi- andre. Når det gjelder politiet har utdanningsavdelingen sendt e-post til alle skolene med beskjed om at dersom noe hender a la Kongsbakken videregående skole i Tromsø, skal skolen ta kontakt med politiet. Ut over dette har ikke utdanningsavdelingen gjort noe i forhold til skolenes samarbeid med politiet. I utdanningsavdelingens beredskapsplan er politiet nevnt i malens punkt 3 referert til over. I utdanningsavdelingens beredskapsplan revidert i januar 2010 er politiet også nevnt i forhold til trusler. Her står det at trusler skal uten opphold varslet til nærmeste politimyndighet på nødtelefon 112. Rektorenes vurdering av skoleeiers tilrettelegging I vår spørreundersøkelse ble rektorene spurt om å gi en vurdering av skoleeiers tilrettelegging for at skolene skulle kunne håndtere alvorlige hendelser. Graf 2 Hvor godt eller hvor dårlig mener du at skoleeier har lagt til rette for at skolene skal kunne håndtere alvorlige hendelser når det gjelder: Tallene i grafen viser antall skoler. Det er totalt 17 rektorer som har svart på hvert av de fire spørsmålene som grafen illustrerer. Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 13 av 30

16 Grafen over viser at rektorene er mest positiv til skoleeiers tilrettelegging når det gjelder å gi skolene nødvendig informasjon. Over halvparten (10) av rektorene har her vurdert at skoleeiers tiltrettelegging på dette området er godt eller meget godt 18. Det er hele 8 og 6 skoler som vurderer at skoleeier er svært eller meget dårlig 19 til å tilrettelegge i forhold til å gi skolene nødvendig opplæring og tilgang på nødvendige ressurser. Det er kun 3 rektorer som vurderer skoleeiers tilrettelegging på disse to områdene som godt eller meget godt. Når det gjelder rektorenes vurdering av skoleeiers tilrettelegging i forhold til å gi skolene nødvendig oppfølging har litt under halvparten (8) plassert seg på skalaens verdi 3 og vurdert tilretteleggingen som dårlig eller mindre bra. Det er 4 rektorer som har vurdert skoleeiers tilrettelegging på dette området som svært eller meget dårlig, mens 5 har vurdert det som godt Revisjonens vurdering Utdanningsavdelingen har en beredskapsplan for menneskelige og materielle kriser. Fylkesrevisjonen synes det er positivt at utdanningsavdelingen tok initiativ til å revidere planen i etterkant av skyteepisoden i Finland og brevet som ble fra sendt Kunnskapsdepartementet i forbindelse med skyteepisoden. Fylkesrevisjonen kan imidlertid ikke se at beredskapsplanen omhandler beredskap i forhold til forebygging og håndtering av alvorlige hendelser, som væpnet angrep eller forsøk på væpnet angrep mot skolen. Dette blir ikke omtalt i planen generelt, eller i malen med de 12 punktene. Vi har lagt merke til at voldsepisode er ett av punktene i malen, men vi mener at dette ikke er nok. Fylkesrevisjonen mener at det i utdanningsavdelingens beredskapsplan bør fremgå at en forventer at skolene har nedskrevne rutiner og prosedyrer for hvordan en forebygger og håndterer alvorlige hendelser som væpnet angrep eller forsøk på væpnet angrep mot skolen. Hvorvidt dette skal være en del av skolenes beredskapsplan, eller om det skal være en egen separat plan er noe 18 Godt og meget godt tilsvarer plassering på skalaens verdi 4 og Svært og meget dårlig tilsvarer plassering på skalaens verdi 1 og 2. utdanningsavdelingen selv må vurdere. Fylkesrevisjonen mener at det vil være naturlig å be om råd fra politiet for å finne ut hva som er mest formålstjenlig her. I beredskapsplanen står det at alle institusjoner må ha allment kjente, klare og tydelige rutiner og prosedyrer for rapportering av trusler og i den forbindelse henvises det til to internettsider som omhandler nasjonale trusselvurderinger. Fylkesrevisjonen har problemer med å se at disse to internettsidene kan være til hjelp i skolens arbeid med å utarbeide rutiner og prosedyrer for håndtering av trusler. Fylkesrevisjonen synes det burde vært henvist til Utdanningsdirektoratets hjemmeside hvor veilederen kalt Skolens møte med trusler om vold etter det andre skoledrapet i Finland er lagt ut. Revisjonen kan ikke se at utdanningsavdelingen pr i dag har et internkontrollsystem som omhandler beredskap. Avdelingen har selv opplyst at de ikke har nedfelt et system for beredskapsarbeid. Fylkesrevisjonen har imidlertid merket seg at avdelingen arbeider med å innføre et system for beredskap og at det pågår arbeid for å innføre et internkontrollsystem som også skal omhandler beredskap. Revisjonen ser positivt på dette arbeidet. Revisjonen har også merket seg at utdanningsavdelingen ble omorganisert 17. mars i år og at jobbes med å få rutiner på plass, også i forhold til beredskap. I utdanningsavdelingens beredskapsplan er det beskrevet flere rutiner. Her står det blant annet at skolene hver høst skal sende inn sine beredskapsplaner som skal oppbevares i en perm ved utdanningsavdelingen. Frem til i dag er det ingen ved utdanningsavdelingen som har hatt ansvar for å kvalitetssikre skolenes beredskapsplaner. Fylkesrevisjonen mener at avdelingen må få på plass rutiner for kvalitetssikring av planene i den nye organisasjonen og at det tydeliggjøres hvem som har ansvaret for at dette gjøres. I vårt arbeid med prosjektet kom det tydelig fram at rutinen med at skolene skal sende inn sine beredskapsplaner til utdanningsavdelingen ikke fungerer godt nok. Da fylkesrevisjonen startet opp dette prosjektet manglet utdanningsavdelingen mange av skolenes beredskapsplaner. Hovedgrunnen til dette var at skolene ikke hadde sendt de inn. I løpet av prosjektet viste det seg imidlertid at Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 14 av 30

17 flere skoler som utdanningsavdelingen manglet beredskapsplaner fra oppgav at de hadde sendt planene inn til NFK. Det er uklart hva årsaken er til at planene ikke er kommet utdanningsavdelingen i hende. Det er viktig at det er noen som har ansvar for å påse at planene blir sendt inn, dersom denne rutinen skal fungere. Dette kom først på plass i løpet av Fylkesrevisjonen mener at dette også må komme på plass i den nye organisasjonen. Det er også viktig at man sikrer seg at det blir lagt inn prosedyrer i det nye internkontrollsystemet som ivaretar denne rutinen. I utdanningsavdelingens beredskapsplan er det også beskrevet en rutine for evaluering i etterkant av en krisesituasjon, der også utdanningsavdelingens rolle skal evalueres. Fylkesrevisjonen har merket seg at utdanningsavdelingen ikke ber om å få sendt inn disse evalueringene eller følger de opp på annen måte. Vi mener at utdanningsavdelingen bør følge denne rutinen opp på en bedre måte. Dette for at de fullt ut kan gjøre nytte av den evaluering som gjøres både av skolene og av utdanningsavdelingens rolle. For at skolene skal være i stand til å utarbeide gode rutiner for å kunne forebygge og håndtere alvorlige hendelser er det viktig at de har et godt samarbeid med både politi og vertskommunen. Det er også viktig at utdanningsavdelingen informerer om dette og legger til rette for et slikt samarbeid. Fylkesrevisjonen mener at dette gjøres i for liten grad i dag. Vi har oppfattet det slik at det fra utdanningsavdelingens side ikke foreligger noen rutiner for å legge til rette for at skolene skal samarbeide med politiet og vertskommunen i sitt arbeid med beredskap. Resultatene i spørreundersøkelsen viser også at det er få skoler som har hatt et informasjonsmøte med politiet og det er få som har gjennomført beredskapsøvelser i etterkant. Det går også fram av svarene i spørreundersøkelsen at det er henholdsvis 9 og 6 av 17 skoler som oppgir at de samarbeider med politiet og kommunene om beredskap 20. Fylkesrevisjonen har merket seg at utdanningsavdelingen har vært i kontakt med politimesteren i Bodø og at det er sendt ut en e-post til alle skolene hvor de blir bedt om å ta 20 Dette er nærmere omtalt i punkt kontakt med politiet dersom det skjer noe lignende som ved Kongsbakken skole i Tromsø. Fylkesrevisjonen mener at man fra utdanningsavdelingens side i større grad burde ha tydeliggjort viktigheten av at skolen har et tett samarbeid med politiet og vertskommunen i dette arbeidet. Dette kunne for eksempel vært omhandlet i utdanningsavdelings beredskapsplan. I denne planen har man brukt to sider på mediehåndtering, mens politiet og vertskommunen kun er nevnt i forhold til telefonnummer. Utdanningsavdelingen bør også vurdere om det er flere måter de kan fremme skolenes samarbeid med politiet og vertskommunen om beredskap på. Det fremgår av utdanningsavdelingens beredskapsplan hvem som har ajourført den, men ikke når den er ajourført. Fylkesrevisjonen mener det er viktig at det også går frem når planen er ajourført/revidert. Etter fylkesrevisjonens mening har ikke utdanningsavdelingen gjort nok for å tilrettelegge for at skolene skal kunne møte de råd som er omhandlet i veilederen Skolens møte med trusler om vold etter det andre skoledrapet i Finland. Vi har merket oss at avdelingen har videreformidlet veilederen i en e-post, men utover dette kan ikke revisjonen se at det er gjort noe mer. Veilederen er ikke referert til i utdanningsavdelingens beredskapsplan og veilederens punkter som omhandler forebygging og beredskap og håndtering av trusler er ikke omhandlet eller tatt inn i planen. Revisjonen synes imidlertid at det er positivt at det i beredskapsplanen av januar 2010 er tatt med at angitte type trusler uten opphold skal varsles til nærmeste politimyndighet Skolenes planer og rutiner Her har vi sett på om de videregående skolene i Nordland har planer og rutiner som sikrer en tilfredsstillende håndtering av alvorlige hendelser Revisjonskriterier Skolene skal utarbeide beredskapsplaner. Beredskapsplanene bør revideres/oppdateres en gang i året og gjøres kjent i organisasjonen. Skolene bør samarbeide med politiet og vertskommunen om beredskap. Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 15 av 30

18 Skolene bør møte de krav/råd som fremkommer i veilederen Skolens møte med trusler om vold etter det andre skoledrapet i Finland. Skolenes beredskapsplaner bør møte de forventninger/krav som er satt i utdanningsavdelingens beredskapsplan. I vedlegg 2 er det oversikt over hvor vi har utledet disse revisjonskriteriene fra Fakta Skolenes beredskapsplaner Utdanningsavdelingen oppdaterte sin egen beredskapsplan august 2009 med nye krav om hva beredskapsplanene til de videregående skolene skal inneholde. Skolene fikk beskjed om at de i løpet av høsten 2009 skulle revidere sine beredskapsplaner i forhold til dette. Fylkesrevisjonen har bedt om å få skolenes beredskapsplaner både de som gjaldt før og etter august Vi har mottatt beredskapsplaner gjeldende til og med august 2009 fra 16 videregående skoler fra utdanningsavdelingen. Det er dermed en skole vi ikke har fått beredskapsplan fra for denne perioden. Både utdanningsavdelingen og fylkesrevisjonen har henvendt seg til denne skolen for å få tilsendt skolens beredskapsplan, men har ikke fått den tilsendt. Tabell 3 Oversikt over hvilket år skolenes beredskapsplaner gjeldende fram til august 2009 er fra. ÅRSTALL BEREDSKAPSPLANENE ER FRA ANTALL Udatert 4 Total Tabell 3 viser at halvparten av skolenes beredskapsplaner gjeldende fram til august 2009 er fra 2008 eller Den andre 21 Det er 1 skole vi ikke har mottatt beredskapsplan fra. halvparten av beredskapsplaner er fra perioden eller udatert. En av de udaterte beredskapsplanene inneholder feil telefonnummer på alle i støttegruppa og en i støttegruppa er ikke lenger oppført som ansatt. Fra utdanningsavdelingen fikk vi tilsendt 5 beredskapsplaner som er revidert etter utdanningsavdelingens nye beredskapsplan fra august Disse planene er skolenes gjeldende beredskapsplaner. Fylkesrevisjonen har mottatt reviderte beredskapsplaner fra ytterligere 8 skoler etter å ha henvendt oss direkte til skolene. Dette er planer som utdanningsavdelingen ikke har tilgjengelig. I tillegg har vi fått opplyst fra to skoler at deres gjeldende planer er fra henholdsvis 2006 og Den ene av disse skolene opplyste imidlertid at planen oppdateres hvert år med nye telefonnummer, navn og lignende. Vi var i kontakt med de 8 skolene som sendte sine reviderte beredskapsplaner til oss. Flere av disse opplyste at de hadde sendt denne til NFK og gav uttrykk for at de syntes det var rart at utdanningsavdelingen ikke hadde denne tilgjengelig. To skoler har ikke svart på vår direkte forespørsel om å få tilsendt skolens beredskapsplan. Fra en av disse skolene har vi ikke mottatt noen beredskapsplan. For den andre skolen har vi mottatt en beredskapsplan datert fra utdanningsavdelingen. Vi anser derfor denne beredskapsplanen som den som er gjeldende for skolen. Tabell 4 Oversikt over hvilket årstall skolenes gjeldende beredskapsplaner er fra. ÅRSTALL BEREDSKAPSPLANENE ER FRA ANTALL Udatert 22 7 Total De udaterte planene er revidert etter utdanningsavdelingens nye beredskapsplan og er utarbeidet høsten 2009 eller senere. Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 16 av 30

19 Det går fram av tabell 4 at de fleste av skolenes gjeldende beredskapsplaner er fra 2009 eller Dette inkluderer de planene som er udaterte i og med at de er utarbeidet etter høsten Det er imidlertid 3 planer som er fra 2006 og Bekjentgjøring og revisjon av beredskapsplanene Vi har gått gjennom skolenes gjeldende beredskapsplaner for å se om det går fram hvem som skal gjøre kjent med planen, hvordan den skal gjøres kjent 24 og når eller hvor ofte den skal gjøres kjent. Tabell 5 Oversikt over om det går fram av skolenes gjeldende beredskapsplaner hvem planen skal gjøres kjent for, hvordan den skal gjøres kjent og når/hvor ofte den skal gjøres kjent. Hvem den gjøres kjent for Hvordan gjøres den kjent Når/hvor ofte gjøres den kjent JA NEI TIL EN VISS GRAD TOTAL 25 Det går fram av tabell 5 at over halvparten av skolene har beredskapsplaner hvor det fremgår hvem planen skal gjøres kjent for. Det er imidlertid få planer hvor det fremgår når eller hvor ofte de skal gjøres kjent. I over halvparten av planene går det ikke fram hvordan den skal gjøres kjent. 23 Det er 1 skole vi ikke har mottatt beredskapsplan fra. 24 I noen planer står det at beredskapsplanen skal distribueres til de ansatte, men det står ikke hvordan den skal distribueres. Vi har tolket dette som at det ikke går fram av planen hvordan den bekjentgjøres. I enkelte planer går det fram at den gjøres tilgjengelig på intranett. Vi har tolket dette som at den bekjentgjøres. 25 Det er 1 skole vi ikke har mottatt beredskapsplan fra. I vår spørreundersøkelse til rektorene ved de 17 videregående skolene har vi spurt om hvem som gjøres kjent med skolens beredskapsplan og hvordan beredskapsplanen gjøres kjent. Tabell 6 Hvem gjøres kjent med beredskapsplanen? ALTERNATIVER Alle ansatte og alle elevene ved skolen PROSENT ANTALL 29,4 % 5 Alle ansatte ved skolen 52,9 % 9 Kun det pedagogiske personalet 5,9 % 1 Kun skoleledelsen 0,0 % 0 Kun skolens beredskaps- /kriseteam 0,0 % 0 Annet, spesifiser her 11,8 % 2 Total 17 Det går fram av tabell 6 at hovedvekten (10) av rektorene her har svart at det kun er ansatte, eller grupper av ansatte som blir gjort kjent med beredskapsplanen. Også de som har krysset av for Annet oppgir at de gjør planen kjent for deler av de ansatte. Det er kun 5 skoler som opplyser at de også gjør elevene kjent med beredskapsplanen, i tillegg til at de ansatte også gjøres kjent med den. Tabell 7 Hvordan gjøres beredskapsplanen kjent? 26 ALTERNATIVER PROSENT ANTALL På personalmøte 70,6 % 12 På ledermøte 35,3 % 6 På eget møte 5,9 % 1 Ved nyansettelser 11,8 % 2 Ved ajourføring/endring av planen Den er gjort tilgjengelig på skolens hjemmeside 35,3 % 6 5,9 % 1 Den blir delt ut 11,8 % 2 Annet, spesifiser her 52,9 % 9 Total 17 Tabell 7 viser at det er stort flertall av skoler som gjør beredskapsplanen kjent på møter. Når en kontrollerer for de som har oppgitt at de informerer om planen på flere type møter er det totalt 14 rektorer som har oppgitt at de informerer om planen på møter. Det er også et flertall, 13 stykker, som informerer om planene 26 Her var det mulig å angi flere svaralternativ. Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 17 av 30

20 på flere måter og som har krysset av for flere alternativ på dette spørsmålet. Det er 9 rektorer som har krysset av for alternativet Annet. Ut fra svarene her går det fram at mange (5) gjør beredskapsplanen elektronisk tilgjengelig for de ansatte. Det er to skoler som har oppgitt at de har gjort beredskapsplanen tilgjengelig på skolens hjemmeside 27. Dette viste seg imidlertid ikke å stemme. Den ene skolen har i ettertid opplyst at beredskapsplanen er tilgjengelig på skolens elektroniske fellesområde, men ikke på skolens hjemmeside. Den andre skolen har i ettertid presisert at planen vil bli lagt ut på skolens hjemmeside. Fylkesrevisjonen har sett gjennom skolenes gjeldende beredskapsplaner for å se om det går fram av de at planen skal revideres 28, hvem som skal revidere den og hvor ofte den skal revideres. Tabell 8 Oversikt over om det går fram av beredskapsplanene at den skal revideres, hvem som skal revidere den og hvor ofte den skal revideres. JA NEI TOTAL 29 Skal revideres Hvem som skal revidere Hvor ofte Det går fram at planen skal revideres og hvor ofte den skal revideres i halvparten av skolenes beredskapsplaner, se tabellen over. I litt under halvparten av beredskapsplanene går det fram hvem som skal revidere den. I vår spørreundersøkelse til rektorene spurte vi om hvor ofte beredskapsplanene revideres. Tabell 9 Hvor ofte revideres beredskapsplanen? ALTERNATIVER PROSENT ANTALL Oftere enn en gang i året 0,0 % 0 En gang i året 47,1 % 8 Annet hvert år 35,3 % 6 Hvert tredje år 11,8 % 2 Sjeldnere enn hvert tredje år 5,9 % 1 Total 17 Tabell 9 viser at litt under halvparten av rektorene (47,1%) oppgir at de reviderer beredskapsplanene en gang i året. Litt over halvparten av rektorene oppgir at de reviderer planene annet hvert år eller sjeldnere. For 2 av skolene som har oppgitt at de reviderer beredskapsplanen årlig har fylkesrevisjonen mottatt beredskapsplaner fra 2004 og 2005 som var gjeldende før høsten Skolene har gjeldende planer fra november 2009 og mars Fylkesrevisjonen tolker det derfor dit hen at en av skolene ikke har revidert sin beredskapsplan i perioden mars 2010, mens den andre skolen ikke har foretatt en revisjon av sin beredskapsplan i perioden september Den ene av disse skolene har opplyst at den årlige revisjonen gjelder endring av kontaktinformasjon som for eksempel telefonnummer, personallister, klasselister/elevlister og lignende. Det har ikke vært noen revisjon utover dette av planene fra 2004 og inntil de fikk pålegg om å utarbeide ny plan i Personallister og elevlister er vedlegg til selve planen. Det er i tillegg en skole som har oppgitt at de reviderer beredskapsplanen årlig, der vi kun har mottatt skolens beredskapsplan fra Ut fra disse opplysningene kan vi vanskelig se at skolen reviderer beredskapsplanen årlig. 27 Den ene skolen har oppgitt dette under svaralternativet Annet. 28 I enkelte planer står det ikke direkte at planen skal revideres. Det står for eksempel at den skal sendes inn hvert år til utdanningsavdelingen. Vi har her tolket dette som at den revideres årlig. 29 Det er 1 skole vi ikke har mottatt beredskapsplan fra. Fylkesrevisjonen i Nordland, juni 2010 Side 18 av 30

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland

Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen ved sykehusene Hurtigbåtkonflikten mellom Nordland Fylkeskommune og OVDS Flybonusordningen

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport. rådgivning i skolen

Forvaltningsrevisjonsrapport. rådgivning i skolen Forvaltningsrevisjonsrapport Fylkesrevisjonen rådgivning i skolen Januar 2010 Foto: Crestock.com Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 Hvorfor? Etter 22.juli ble dette arbeidet intensivert i Norge og spesielt mot skoler Her på skolen har vi hatt en meget dedikert arbeidsgruppe

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

LIKESTILLING OG MANGFOLD. Forvaltningsrevisjon - Mai 2011

LIKESTILLING OG MANGFOLD. Forvaltningsrevisjon - Mai 2011 LIKESTILLING OG MANGFOLD Forvaltningsrevisjon - Mai 2011 Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen ved sykehusene Hurtigbåtkonflikten

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Forvaltningsrevisjonsprosjektet Fylkesrevisjonen etiske retningslinjer i nordland fylkeskommune September 2009 Foto: Stockshots.no Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Januar 2017 Hensikten med beredskapsplanen Omfang Skolens beredskapsgruppe Ansvarsområde for skolens beredskapsgruppe Skolens beredskapsgruppe

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Kommune: Oppdal kommune Rapportnr: R 42 Dato: 20/4/2017 Oppdragsansvarlig: Svein Magne Evavold Utarbeidet av: Merete Lykken

PROSJEKTPLAN. Kommune: Oppdal kommune Rapportnr: R 42 Dato: 20/4/2017 Oppdragsansvarlig: Svein Magne Evavold Utarbeidet av: Merete Lykken Kommune: Oppdal kommune Rapportnr: R 42 Dato: 20/4/2017 Oppdragsansvarlig: Svein Magne Evavold Utarbeidet av: Merete Lykken PROSJEKTPLAN Prosjektnavn: «Mobbing i grunnskolen» Bestilling Kontrollutvalget

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene 2015 PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Fylkesrevisjonen Forvaltningsrevisjonsprosjektet Tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie November 2008 Foto: Rami Abood Mye i Media AS Tidligere undersøkelser

Detaljer

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn med skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø. Bodø kommune Saltvern skole

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn med skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø. Bodø kommune Saltvern skole Tilsynsrapport Oppfølgingstilsyn med skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø Bodø kommune Saltvern skole 25. september 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Formålet med tilsynet... 3 2. Gjennomføring av

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks. (19. juni 2015)

Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks. (19. juni 2015) Fylkesmannens samfunnssikkerhetsinstruks (19. juni 2015) 1 Innhold Erstatter to instrukser trådte i kraft19. juni 2015 Formål og virkeområde Fylkesmannens ansvar for å samordne, holde oversikt over og

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN ENDELIG TILSYNSRAPPORT OPPFØLGINGSTILSYN SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Verdal kommune Leksdal skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø... 3

Detaljer

Øvelse for videregående skoler i Rogaland 21. april 2009.

Øvelse for videregående skoler i Rogaland 21. april 2009. Øvingsdirektiv Øvelse for videregående skoler i Rogaland 21. april 2009. Øvelsen er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland. Ellers medvirker politiet, helsevesenet, kirken

Detaljer

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark

Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Erfaringer fra beredskapsøvelser i Hedmark Rådgiver Espen Berntsen Fylkesmannen i Hedmark Innhold Fylkesmannens beredskapsansvar Bakgrunnen og mål for øvelsene Planlegging av øvelsene Gjennomføring av

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Kontrollutvalget legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 12/1030-3 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen Forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk i Hedmark fyleskommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer

Beredskapsarbeid i skoler, barnehager og andre virksomheter

Beredskapsarbeid i skoler, barnehager og andre virksomheter Risk Solutions Beredskapsarbeid i skoler, barnehager og andre virksomheter Beredskapskonferansen 2017 Arnfinn Haugberg Risk Solutions Arnfinn Haugberg Pensjonert politioverbetjent (59 år) 36 år i politiet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE BEREDSKAPSTILTAK VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE BEREDSKAPSTILTAK VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE BEREDSKAPSTILTAK VED DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I OPPLAND 1. desember 2008 Innhold 1 Innledning.s. 3 1.1 Bakgrunn...s. 3 1.2 Mandat gitt av fylkesopplæringssjefen...s. 3 1.3 Arbeidsgruppas

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet

VENNESLA KOMMUNE. Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet VENNESLA KOMMUNE Internkontroll Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet Bakgrunn Direktoratet for sivilt beredskap laget i mai 2001 en veileder om: Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

Detaljer

Versjon NTNU beredskap. Politikk for beredskap ved NTNU UTKAST

Versjon NTNU beredskap. Politikk for beredskap ved NTNU UTKAST Versjon 1.0 2016-10-05 NTNU beredskap Politikk for beredskap ved NTNU Politikk for beredskap ved NTNU, rev. 1.0, Oktober 2016 ii INNHOLD 1. FORMÅL... 3 2. OVERORDNEDE KRAV OG FØRINGER FOR BEREDSKAP...

Detaljer

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse

Aure kommune KRISEPLAN. Overordnet ROS-analyse. Overordnet kriseplan. Plan for kriseledelse Aure kommune KRISEPLAN Overordnet beredskapsplan for Aure kommune Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Samordning og prosess

Samordning og prosess Samordning og prosess Sentrale felles element i internkontrollsystem for HMS/skolemiljø: a. Involvering av arbeidstakere/elever b. Oversikt over lover og regelverk c. Opplæring/kompetanse d. Oversikt over

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 19/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1

Kommunstyret. 11. desember 2014 10.12.2014 1 Kommunstyret 11. desember 2014 10.12.2014 1 Mobbesak ved Grua skole Saken kom fram gjennom leserbrev i avisen Hadeland med påfølgende nyhetsartikkel 12. september 2014 En mor valgte å ta barnet sitt ut

Detaljer

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS

Formålet med kommunal beredskapsplikt Dette oppnås gjennom på tvers av sektorer i kommunen Redusere risiko helhetlig ROS 1 2 Formålet med kommunal beredskapsplikt er trygge og robuste lokalsamfunn. Dette oppnås gjennom systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen. Redusere risiko for

Detaljer

Kommunal beredskapsplikt Gir nye krav en bedre beredskapsevne?

Kommunal beredskapsplikt Gir nye krav en bedre beredskapsevne? Kommunal beredskapsplikt Gir nye krav en bedre beredskapsevne? Et forskningsprosjekt utført av SINTEF, NTNU Samfunnsforskning og NTNU, på oppdrag fra KS 2015 Lov og forskrift Utfordringene har ikke å gjøre

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for Nordland fylkeskommune

Overordnet beredskapsplan for Nordland fylkeskommune Overordnet beredskapsplan for Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.4.1.5 Versjon 1.01 Gyldig fra 05.01.2015 Forfatter Stig Olsen Verifisert Sentral beredskapsgruppe Godkjent Stig Olsen Side 1 av8 Vedtatt

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Fylkesrevisjonen Forvaltningsrevisjonsprosjektet Offentlige anskaffelser November 2008 Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Om kvalitetskriterier for PP-tjenesten Fire kvalitetskriterier Utdanningsdirektoratet har utformet fire kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Beredskapsarbeid i Troms fylkeskommune

Beredskapsarbeid i Troms fylkeskommune Beredskapsarbeid i Troms fylkeskommune Beredskapsarbeidet i de videregående skolene i TFK Alle skolene utarbeidet lokale beredskapsplaner etter skoleskyting i Finland i 2009 Krav fra skoleeier om årlige

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Ytre Namdal videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt

Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med. lov om kommunal beredskapsplikt Erfaringer fra tilsyn etter 4 år med lov om kommunal beredskapsplikt Innlegg på fagsamling beredskap på Voss 10. og 11. desember 2013 ved fylkesberedskapssjef Arve Meidell 1 Grunnleggende prinsipper for

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

forvaltningsrevisjonsprosjektet

forvaltningsrevisjonsprosjektet Fylkesrevisjonen forvaltningsrevisjonsprosjektet Rammeavtaler og innkjøpspraksis Juni 2008 1 Sammendrag Fylkesrevisjonen har i denne undersøkelsen sett nærmere på om fylkeskommunens innkjøpspraksis er

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 10/17 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet 9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet Rutinebeskrivelse med vedlegg for Nes skolene Innholdsfortegnelse: Utdrag fra opplæringsloven og forvaltningsloven...

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune mai 2015

Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune mai 2015 Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Haugesund kommune 12-13. mai 2015 Tidsrom for tilsynet: 2015 Kommunens adresse: Haugesund kommune, Postboks 2160, 5528 Haugesund Kontaktperson i

Detaljer

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at NTNU i Gjøvik skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme NTNUs studenter som oppholder

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune

Økonomi og administrasjon Flatanger. Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Saksmappe: 2011/4714-15 Saksbehandler: Marte Elnan Saksframlegg Internkontroll - overordnede styringsdokumenter i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Rødøy kommune. Tilsynsdato:

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Rødøy kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Silje Johnsen e-post: fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf: 755 31 685 Vår ref: 2015/2808 Deres ref: Vår dato:07.10.15 Deres dato: Arkivkode: Endelig rapport Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Rødøy

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Politiet i Vestfold. Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni Politiførstebetjent Thorleif Rustad

Sør-Øst politidistrikt. Politiet i Vestfold. Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni Politiførstebetjent Thorleif Rustad Sør-Øst politidistrikt Politiet i Vestfold Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni 2016. Politiførstebetjent Thorleif Rustad TEMA: - STATUS PLANVERK OG BEREDSKAP I BARNEHAGEN - ØVELSER OG ANDRE

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15

Oppfølgingsplan 2015-2018 2015-2018. FylkesROS Nordland Høringsutkast. Sist oppdatert: 01.06.15 Oppfølgingsplan 2015-2015- FylkesROS Nordland Høringsutkast Sist oppdatert: 01.06.15 Behandling Dato Utkast diskutert i fylkesberedskapsrådet 19.05.15 Revidert utkast sendt på høring, frist 15.09.15 Handlingsplanen

Detaljer

Beredskapsplan for NABSF

Beredskapsplan for NABSF Beredskapsplan for NABSF 9. februar 2017 1. Overordnede perspektiver Krisescenarier Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere: Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen KTRU /14 Kontrollutvalget Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen GYSP EKTRU-1266-201212887-245 Bakgrunn Kontrollutvalget vedtok høsten 2012 å prioritere forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Møtebok Sted: Råholt ungdomsskole, personalrom. Tid: Mandag 23.2.2015, kl. 18:00 21:30. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Ståle Melby (nestleder) Anne M. Sandholt Gunn Elin Blakkisrud Tilstede

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret., sak.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 IDENTIFISERING AV PROSJEKTER - OVERORDNET ANALYSE 3 VALG AV

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune.

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune. Saknr. 10/7500-1 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Sekretariatets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 2/16 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak: 1. Kontrollutvalget bestiller

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Mandat informasjonssikkerhet Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Definisjoner Informasjonssikkerhet handler om hvordan informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt.

Detaljer

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3

RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 RETNINGSLINJE VED MELDING OM KRENKENDE ATFERD, OPPLEVD UBEHAG ELLER MOBBING JF. OPPLÆRINGSLOVA 9A-3 Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet 19.09.201 7 1 Om er en statlig etat med ca 600 ansatte på landsbasis. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. s utadrettede virksomhet foregår hovedsakelig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hamarøy kommune. Tilsynsdato:

Endelig rapport. Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Hamarøy kommune. Tilsynsdato: Saksb.: Silje Johnsen e-post:fmnosjo@fylkesmannen.no fmnosjo@fylkesmannen.no Tlf:755 31 685 75 53 16 85 Vår ref:2014/943 2014/943 Deres ref: Vår dato:05.05.2014 02.05.2014 Deres dato: Endelig rapport Tilsyn

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune

SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN. Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune SAMORDNINGS- OG BEREDSKAPSSTABEN Rapport fra tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Østre Toten kommune 1 Dato for tilsyn: 29. mars 2017 Tilsynsgruppe: Gro Taraldsen seniorrådgiver (tilsynsleder)

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene Kongelig resolusjon 03.11.2000 Justisdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Hanne

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer