BEREDSKAPSPLAN FOR MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN FOR MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 BEREDSKAPSPLAN FOR MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleledelsen ved skolen har ansvar for tilsatte og elever som tilhører skolen. Dette ansvaret innebærer at skolen skal ta best mulig vare på tilsatte og elevene ved spesielle anledninger, for eksempel ved uønskede hendinger som personulykker og ved brannevakuering. I slike sammenhenger er det viktig at både de tilsatte og elevene får riktig informasjon og at foresatte blir varslet så snart det er mulig. Målet for skolen: Sette i gang holdningsskapende arbeide for å unngå at ulykker skjer Øke kunnskapen om hva som kan gjøres i akuttfasen når ulykken har skjedd Ha riktige og ajourførte varslingslister og handlingsplaner for uønskede hendelser tilgjengelig til enhver tid. Dette skal gjøre ved at: Skolen sørger for at de tilsatte blir opplært i førstehjelp og krisehjelp spesielt rettet for barn og ungdom De tilsatte og elevene har jevnlige brannøvelser og evakuering Nødvendige forebyggende tiltak blir satt i verk for å hindre ulykker og uønskede hendelser Skolen er ansvarlig for at de til enhver tid har ajourførte lister (navn, adr og tlfnr.) til de ansatte og elevene/foresatte Skolen kontakter politi og ambulanse så raskt som mulig hvis det er nødvendig Skolen kontakter kriseledelsen/omsorgsgruppe så raskt som mulig hvis det er nødvendig Hvorfor kriseplan: Sikrer hurtig respons om noe skjer kan være livreddende Sikrer at tilsatte og elever får oppfølging Hindrer unødig lidelse og posttraumatisk problemer Kvalitetssikrer det arbeid som utføres Klargjører roller og ansvar Gir tilsatte, elever og foresatte trygghet 1

2 Innholdsfortegnelse: 1. Kriseledelse 2. Varslingsliste 3. Rutiner ved mediehåndtering 4. Ekskursjon/utenlandsreiser 5. Personulykke/død 6. Branninstruks Oversikt over brannslukkingsutstyr 7. Bombetrussel 8. Mobbing 9. Vold voldsinstruks 10. Vedlegg: - Oversikt lærerer med tlf. nr - Klasselister (byttes hvert år) 2

3 VARSLINGSLISTE Kriseledelsen Navn Adresse Tlf arbeid/priv Mobiltlf. nr Rektor Oddgeir Overå Nini R. Ankersv / Ass.rektor Jens Ove Nakken Solemdal / Driftspersonalet Navn Adresse Tlf. arbeid/priv Mobiltlf. nr Kontorsjef Harriet Martinsen Bjørkfinkvn / Sekretær Gro Nyborg Trastalia Sekretær Grethe Blikås Neptunveien / Vaktmester Bjørn F. Skjevik Kirkebakken Vaktmester Olav Morstøl Korsberget (P) (A) Arbeidstilsynet Navn Adresse Tlf. arbeid/priv Mobiltlf. nr HMSansvarlig Kirsti Moe Blomstervn / Oterhals Verneombud Arne Brevik Nøisomh.vn. 11D / Varsles i prioritert rekkefølge VIKTIGE TELEFONER: Brann: 110 Politi: 112 Legevakten: 113 Prest/kirke Domprost Øystein Bjørdal Helsesøster BUA Åpn (ellers legevakt?) PPT Utdanningsdirektør Per Hoem /

4 INFORMASJON/MEDIAHÅNDTERING Hendelse Konsekvenser Forberedelse Ulykker, død eller brann Det blir nødvendig med informasjonstiltak internt og eksternt Ajourholde varslingslister. Regelmessig informasjon og opplæring av de tilsatte Ansvar for informasjon: Det er kun rektor, evt. stedfortreder, som tar kontakt med eller uttaler seg til media. Dersom rektor ikke er tilstede så får media vente, evt. at rektor ikke er tilgjengelig for kommentarer. det er òg rektor som er ansvarlig for informasjon til elever og foresatte før en elev er i kontakt med media så skal rektor godkjenne og vurdere situasjonen og foreldrenes samtykke innhentes. all fotografering på skolens område m.m. av folk som kommer utenfra skal godkjennes av rektor. Pressetjeneste og publikumstjeneste: Det er kriseledelsen som er ansvarlig for disse tjenesten Merknader: Vedlagt: Tips om mediehåndtering Eks. på pressemelding 4

5 EKSKURSJON/UTENLANDSREISER Hendelse Konsekvenser Ulykker, død Det blir nødvendig med informasjonstiltak internt og eksternt Forberedelse Ved utenlandsreiser må kontaktlærer sørge for at klasse/gruppeliste legges i administrasjonen. Alle elever skal ha europeisk helsetrygdekort og forsikring. Varsling Varsling ved ulykke der politi, foresatte eller andre må varsles. Følgende prosedyre skal brukes ved skolen f. eks ved dødsulykke: 1. ansv. lærer varsler rektor eller ass. rektor 2. rektor varsler norsk politi 3. evt. søsken til ulykkesrammede tas spesielt hånd om 4. samle de andre elevene i gymsal/klasserom 5. varsle og kalle inn utdanningsdirektøren 6. innkalle annet personell til evt omsorgsarbeid og sorgbehandling av både elever og foresatte f. eks helsepersonell, prest, BUP Ved dødsfall skal varsling av foresatte til den forulykkende skje ved politi eller prest. For videre arbeid se pkt. 5 personulykke/død Duk, lys og lysestaker ligger på kopirommet i administrasjonen. 5

6 PERSONULYKKE/DØD Hendelse Konsekvenser Forberedelse Personulykke - der enten tilsatte eller elever blir skadd eller dør. Politi og ambulanse varsles. Det må gis melding til rektor og omsorgsgruppe om nødvendig. (jfr. side 3) Vedlikeholde varslingslister mm. Varsling Varsling ved ulykke der politi, foresatte eller andre må varsles. Følgende prosedyre skal brukes ved skolen f. eks ved dødsulykke: 1. varsle politi og ambulanse så snart som mulig 2. varsle rektor eller ass. rektor 3. evt. søsken til ulykkesrammede tas spesielt hånd om 4. samle de andre elevene i gymsal/klasserom 7. varsle og kalle inn utdanningsdirektøren 8. varsle foresatte om evt henting av elever bruk media 9. varsle arbeidstilssyn 10. varsle verneombud 11. varsle frsikringsselskap 12. innkalle annet personell til evt omsorgsarbeid og sorgbehandling av både elever og foresatte f. eks helsepersonell, prest, BUP Ved dødsfall skal varsling av foresatte til den forulykkende skje ved politi eller prest. Informasjon Skoleklasser kan få informasjon enten gjennom fellessamling i gymsal/aula eller klassevis i klasserom. Informasjonen må være klar og konsis. En bør ikke gi elever eller klasser fri dersom foresatte ikke er varsla. Det må være rom for reaksjoner hos den enkelte elev/klasse, spesielt ved en større ulykke eller ved dødsfall. Om nødvendig bør/kan foresatte få informasjon så snart som mulig, evt. felles samling om kvelden på skolen. Det bør vurderes å sende brev til foresatte om ulykken og hva som er gjort. Oppfølging spesielt ved død: Ved dødsulykke bør en tenke gjennom følgjende forhold samme dag og de påfølgende dagene: samtale mellom lærere, skoleledelsen og evt politi, prest eller psykolog fellessamling av elevene for ytterligere informasjon (f. eks dag 2) klasseromsamtale for klasser - evt med rektor, psykolog, prest eller politi gi rom for sorg og avreagering hos elever/lærere debrifing av de mest involverte elevene/lærere besøke/holde kontakt med hjemmet til den avdøde felles markering (minnestund) av den avdøde på skolen gjøre klar for gravferd (siste hilsen, sang og blomster) minnes den døde f. eks ved å henge opp bilde, legge blomster på grava, lage minnebok, holde kontakt med heimen, holde merkedag osv. Lignende forhold kan i spesielle tilfelle òg gjelde ved dødsfall hos foresatte, besteforeldre og søsken. Duk, lys og lysestaker ligger på kopirommet i administrasjonen 6

7 BRANN Hendelse Brann Konsekvenser Politi og ambulanse varsles. Det må gis melding til rektor. (jfr. side 3) Brannvernleder må varsles. Det må gis melding til foresatte om nødvendig. Forberedelse Vedlikeholde varslingslister mm. BRANNINSTRUKS Kontaktlærer må ved skoleårets begynnelse innøve en fast rutine for sin klasse for utmarsj ved brannalarm. Elever på vindusrekka har ansvar for lukking av vinduer, og den som går sist ut, lukker døren. Alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med branninstruks, plassering av rømningsveier og slokkeutstyr. Det skal holdes øvelser og/eller gis informasjon to ganger i året hvordan en skal forholde seg i tilfelle brann. Instruks henges opp i alle klasserom. LÆRERENS ANSVAR (JFR. BRANNINSTRUKS) 1. Hvis mulig, slukke brannen 2. Varsle brannen internt via brannmelder 3. Be elevene forlate bygget 4. Lukke vinduer og dører 5. Forviss deg om at klasserommet er tomt for elever før du forlater bygningen 6. Kontroller at naborommet er tomt før du forlater bygningen Gruppen marsjerer samlet - så raskt som mulig - ut gjennom nærmeste utgangsdør uten å ta med seg noen ting. Døren lukkes. Hvis nærmeste utgangsdør er sperret av røyk eller varme, forsøker gruppen å ta seg ut en annen dør. Hvis også denne er sperret, tar gruppen seg ut gjennom nødutganger eller vinduene. OBS! Heis må ikke benyttes! 1. Alle stiller opp klassevis på parkeringsplass nedenfor A-blokka. Ansvar elevtelling: Lærer Ved dødsfall skal varsling av foresatte til den forulykkende skje ved politi eller prest. Duk, lys og lysestaker ligger på kopirommet i administrasjonen 7

8 OVERSIKT OVER BRANNSLUKKINGSUTSTYR 8

9 BOMBETRUSSEL Hendelse Bombetrussel Konsekvenser Rektor varsles. Evakuering se rutiner for brann s. Mottak av meldingen: 1. Om mulig bør samtalen taes opp. 2. Opptre rolig og ikke avbryte den som ringer. Hold samtalen i gang så lenge som mulig. Forsøk å få så mange opplysninger som mulig. 3. Noter trusselens eksakte ordlyd. 4. Skyld på dårlig forbindelse, forstyrrende støy og lignende og få trueren til å gjenta: - når bomben skal eksplodere. - hvor på skolen bomben er plassert. - hvorfor bomben er plassert på skolen - hvem/hvilke organisasjoner som står bak. 5. Virker trueren kjent på skolen/nærmiljøet? 6. Stemme Talemåte Sinnstemning Kjønn/Alder grov hurtig rolig mann lys langsom opphisset kvinne beruset kultivert voksen forvrengt sleivete barn talefeil dialekt utenlands aksent 7. Bakgrunnslyd 8. Ringt fra: automat, abonnent, mobil 9. Andre ting Videresending av trusselmeldingen: 1) Kontakt rektor eller stedfortreder 2) Rektor tar kontakt med politiet på telefon 112 3) Politiet avgjør hvilke tiltak som må iverksettes. 4) Rektor innkaller verneombudene for å drøfte situasjonen. 5) Meld fra til Utdanningsadministrasjonen om det som har skjedd. 6) Ved eventuell gjennomsøking av skolebygningen bør det være frivillig lokalkjent. 7) Når politiet finner at faren er over fortsetter undervisningen på vanlig måte. Ved rømming av bygget p.g.a. bombetrusler følges rutinene for brann. MOBBING 9

10 Hendelse Forberedelse Mobbing av elever/tilsatte Vedlikeholde varslingslister mm. FORMÅL Formålet med denne instruksen er å sikre at mobbeepisoder tas alvorlig og at større mobbeproblemer forebygges, enten det gjelder elev-elev, ansatt-elev, elev-ansatt eller kollega-kollega. ANSVARLIG Alle, både ansatte og elever har ansvar for å melde fra om mobbeepisoder. Den som blir plaget SKAL melde fra til nærmeste overordnede (elev melder til kontaktlærer, faglærer, eller skolens ledelse). Medelever har PLIKT til å melde fra hvis noen blir plaget/ mobbet/ertet. Skolen skal oppfordre foreldre til å melde fra til skolen om plaging/ mobbing de blir kjent med. Dette gjelder også om andres barn blir mobbet/ plaget. Lærere og andre ansatte som ser/oppdager at noen elev blir plaget, har plikt til å melde fra til kontaktlærer, avdelingsleder, ass. rektor eller rektor om det de har oppdaget/sett. REAKSJONER OG SIKKERHETSREGLER Alle ansatte på skolen PLIKTER å ta elever som klager på alvor. Ingen elever skal avvises når de klager over noe. Hvis problemet ikke kan løses på stedet, kontaktes kontaktlærere/ avdelingsleder /rektor. Dette gjelder også tilsvarende signaler fra ansatte. ELEV-ELEV PROBLEM. Her forsøker i første omgang kontaktlærere/ medlærere å ordne opp. Blir en plagesak/mobbesak meldt til administrasjonen, skal følgende skje: a. saken undersøkes: både den som plages og de som plager får forklare seg, medelever, lærere forklarer hva de har sett. Alle forklaringer noteres. b. i «grovere saker» søkes det å finne tiltak som hindrer gjentakelse. c. I «mindre saker» skal reaksjonene avhenge av tidligere «merknader». Alle bør, gjennom en alvorlig samtale, få sjansen til å «gjøre godt igjen», evt. inngås en skriftlig kontrakt som følges. ELEV-ANSATT/ ANSATT-ELEV PROBLEM. 10

11 Saken meldes konfidensielt til skolens ledelse enten av mobbeoffer, mobber, medkollegaer eller medelever dersom saken ikke kan løses på et lavere nivå. Skolens ledelse følger opp saken. KOLLEGA-KOLLEGA PROBLEM. Saken meldes konfidensielt til skolens ledelse enten av mobbeoffer, mobber, medkollegaer eller evt. elever, dersom saken ikke kan løses på et lavere nivå. Skolens ledelse følger opp saken. TILTAK: Se voldsinstruks VOLD - Voldsintruks 11

12 Hendelse Konsekvenser Forberedelse Vold mot elever eller tilsatte. Rektor varsles, evt. stedfortreder. Avhengig av hendelsens art., varsles videre verneombud, HMS-ansvarlig og arbeidstilsynet. Vedlikeholde varslingslister mm. Definisjon av vold. Enhver situasjon som oppfattes truende og som kan føre til skade på liv eller helse hos en annen person bør tas opp til nærmere vurdering. Vedkommende som observerer/utsettes for en slik situasjon må ta dette opp med sin overordnede snarest. Hva bør gjøres for offeret? Sendes til lege. Person fra skolen følger. Rektor samtaler med offeret snarest mulig. Foresatte varsles av rektor dersom offeret er en elev. Rektor melder til politiet. Rapport skrives så raskt som mulig av de/den som var vitne. Registreringsskjema for vold/trusler fås på kontoret. Rektor skriver rapport til fylket. Skademelding fylles ut, inkl. rapport til Rikstrygdeverket. Skjema på kontoret. Skolens samarbeidspartnere orienteres. Skolens rutiner gjennomgås. Hva bør gjøres med den som utøver vold? Utenforstående, elever på andre skoler eller ukjente: Rektor varsler ledelsen på den aktuelle skolen. Rektor melder politiet Rektor melder fra til barnevernet dersom identitet er kjent. Elev ved Molde vgs: Rektor og ass.rektor samtaler med elev og foresatte. Herunder redegjøre for at episoden meldes til: - Utdanningsadministrasjonen - Politi - Barnevern Rektor/ass.rektor gir informasjon om det alternative skoleopplegg. Rektor foretar evnt.bortvisning fra undervisningen. Husk varslingsplikten. Rektor foretar utvisning. Husk varslingsplikten. Jfr.ordensregler og opplæringslov. I voldssaker kan det være nødvendig å gripe inn for å stoppe en elev i å skade 12

13 andre. Det er da viktig at flere voksne er tilstede. Hvis skolens personale må bruke fysisk makt mot en elev, må det skrives tvangsprotokoll. (Fås på kontoret.) Forebyggende arbeid mot vold: Rolig opptreden i stressituasjoner. Kollegaveiledning. En skoleleder alltid tilgjengelig, eller stedfortreder i dennes sted. Samtalegrupper. Foresatte varsles før eleven deltar. Bruk av personalet til å ta seg av elever i spesielle situasjoner. Samarbeid med politi, barnevern og PPT. Det skal hele tiden arbeides med grensesetting, tydelig voksenrolle og gruppeledelse! Jevnlige trivselsundersøkelser. Skolemiljøutvalget, jfr. Opplæringsloven 9a-5 Videre oppfølging. Skolen tar initiativ til samarbeid mellom de involverte elever og deres foresatte. Dersom en elev blir utsatt for mobbing, tar rektor/stedfortreder kontakt med elevens foresatte og avtaler møter hvor også kontaktlærer er tilstede. Det er viktig at hjem og skole får en felles forståelse av hvordan situasjonen oppleves for offeret. 13

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Beredskapsplan for AVS

Beredskapsplan for AVS BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS.5.4.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 18.02.2015 Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL

Detaljer

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE SOKNDAL SKOLE Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven 1 TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE... 1 SOKNDAL SKOLE... 1 Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven... 1 DEFINISJON:...

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere Norskopplæringen for innvandrere og ID UTS.VLV.OPUS.4.3.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 14.04.2014 Forfatter RD/Team Gnisten Verifisert AMJ Godkjent Søren Fredrik Voie Innhold VEDLEGG TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE 2008 / 09-1 - Innholdsfortegnelse. Forord s. 3 Overordnede prinsipper s. 4 Akuttsider, informasjon, viktige telefonnummer s. 5 Telefonliste over ansatte s. 6 Når en elev

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE Rutiner, prosedyrer og beredskap i Ålesundsskolen Et samarbeidsprosjekt mellom arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten og undervisningssektoren våren

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Revidert august 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 4 1.1 Viktige telefoner 5 1.2 Andre aktuelle telefoner 6 1.3 Forhold til pressen

Detaljer

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 2.0 Kontorets ansvar s. 4 2.1 På kontoret i forkant av leiren s. 4 2.2 På kontoret i etterkant av leiren s. 4 3.0 Leirteamleder/leirsjefen

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer