Beredskapsplan BBS pr Beredskapsplan. for. Byrådsavdeling for barnehage og skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan BBS pr 20-01-2012. Beredskapsplan. for. Byrådsavdeling for barnehage og skole"

Transkript

1 Beredskapsplan BBS pr Beredskapsplan for Byrådsavdeling for barnehage og skole ajour pr. 20. januar

2 Innhold: 1. Mandat 2. Ansvarsdeling 3. Beredskapsplan i Byrådsavdeling for barnehage og skole 4. Informasjonsplan for beredskapsledelsen 5. Risiko- og sårbarhetsanalyse med tiltaksplaner i byrådsavdelingen 6. Risiko- og sårbarhetsanalyser på tjenestested 7. Ansattes oppgaver i krise 8. Tjenestesteders beredskapsansvar 9. Telefonlister 10. Vedlegg 2

3 BEREDSKAPSPLAN 1. Mandat: Bergen bystyre har i vedtak av 5. juni 2000 og 7. mai 2001 fastlagt de overordnede retningslinjene for beredskap i Bergen kommune (jfr. Bk-sak nr /108): Beredskapsplan for Bergen kommune versjon II: Del A: Plan for beredskap i fredstid - Organisering, ansvar og utfordringer. Del B: Overordnet kriseplan for Bergen kommune. Beredskapsplan for Byrådsavdeling for barnehage og skole er underordnet og en del av den overordnede beredskapsplanen for Bergen kommune. 2. Ansvarsdeling Om forholdet til byrådsavdelingene står det i den overordnede beredskaps- og kriseplanen: Enhver krisesituasjon skal alltid forsøkes løst på lavest organisatorisk nivå. Den enkelte resultatenhet og byrådsavdeling er derfor ansvarlig for å arbeide aktivt for å kunne håndtere situasjonen innenfor eget ansvarsområde. All varsling til kommunens sentrale krisestab skjer til kommunens vaktsentral i Fjøsangerveien 68 (kalt Vaktsentralen) tlf eller Vaktsentralen varsler vakthavende administrasjonsleder og beredskapssjef. Den enkelte resultatenhet har ansvaret inntil Byrådsavdeling for barnehage og skole anmoder om at ansvaret overtas av den sentrale kriseledelse eller til resultatenhet er meddelt av den sentrale kriseledelse om at ansvaret er overtatt sentralt. Resultatenhet varsler i tillegg alltid beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole umiddelbart når en situasjon oppstår slik det er beskrevet i punkt 5 nedenfor. Den enkelte resultatenhet og byrådsavdeling har eget beredskapsplanverk. Krisesituasjonen håndteres alltid sentralt når krisen berører områder som IKKE er en del av resultatenhetens og byrådsavdelingens ordinære ansvarsområde, så som akutt forurensing til sjøs, til vanns og til lands, vann, avløp og veg. Berørt resultatenhet og byrådsavdeling vil imidlertid kunne bli anmodet om bistand. I byrådets beredskapsmelding (Byrådsak 156/09) vises det til Sårbarhetsutvalgets rapport i Stortingsmelding nr 17 ( ) hvor man tar utgangspunkt i tre førende prinsipper i arbeidet for styrket samfunnsikkerhet og beredskap - både når det gjelder årsaksreduksjon og konsekvensreduksjon: Ansvarsprinsippet betyr at den som har ansvar i en normalsituasjon også har ansvar i tilfelle ekstraordinære hendelser. Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man opererer med til daglig skal være mest mulig lik den organisasjon man har under kriser. Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på et lavest mulig nivå. 3. Beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole 3.1. Beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole består av kommunaldirektør, fagdirektør for barnehage og skole, administrasjonssjef, områdeledere og informasjonsrådgiver Beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole skal ha ansvaret for at adekvate tiltak og tjenester blir satt i verk ved større kriser, ulykker og alvorlige hendelser som ikke kan takles på det enkelte tjenestested Beredskapsledelsen skal fremme prosesser hvor det utvikles tverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper Beredskapsledelsen skal legge til rette for oppfølging av personell som har vært involvert i kriser. 3

4 3.5. Beredskapsledelsen skal sørge for at alle tjenestesteder har en lokal beredskap ved kriser Beredskapsledelsen har samme delegerte myndighet som kommunaldirektøren har til daglig. I tillegg kommer de alminnelige reglene om nødrett Kommunaldirektøren leder beredskapsledelsen og har den endelige beslutningsmyndigheten. Ved kommunaldirektørens fravær trer fagdirektør for barnehage og skole eller administrasjonssjefen inn i stedet. Dersom alle disse tre er fraværende, trer den i beredskapsledelsen som er tettest opp til problemet inn Navn og telefonnummer på faste medlemmer (sentral informasjonsliste) i beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole: Navn Tlf. arbeid Tlf. mobil Kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Fagdirektør Odd Harald Hundvin Adm.sjef Torstein Johannessen Områdeled. Arna/Åsane Britt Toppe Haugsbø Områdeled. Arna/Åsane Jan Eide Områdeled. Bergenhus/Årstad Margareth Stenberg Områdeled. Bergenhus/Årstad Torill Thorstensen Områdeled. Fyllingsdalen/Laksevåg Bente Mari Natvig Hansen Områdeled. Fyllingsdalen/Laksevåg Håvard Strømmen Områdeled. Fana/Ytrebygda Petter Tresselt Områdeled. Fana/Ytrebygda Helge Mjøs Informasjonsrådgiver Synnøve Aas Ved behov kan beredskapsledelsen forsterke innsatsen med andre i byrådsavdelingen. 3.9 Beredskapsledelsen etablerer seg på møterom i 8. etasje. i Rådhuset Byrådsavdelingen avgir to merkantile til beredskapsledelsen. Disse to skal fordele seg slik: En møter hos kommunaldirektøren for loggføring og telefonvakt hos beredskapsledelsen, en håndterer ekspedisjonen og er disponibel for internlogistikk (mat/drikke), samt gir nødvendig bistand til utsending av informasjon etc. 4. Informasjonsplan for beredskapsledelsen 4.1. Kommunaldirektør har det overordnede informasjonsansvar i Byrådsavdeling for barnehage og skole. Kommunaldirektør fordeler informasjonsoppgavene etter krisens art og størrelse. Ved alvorlige ulykker, dødsfall, brann o.l. på en skole/institusjon o.l. har rektor/styrer o.l. ved tjenestestedet normalt informasjonsansvaret utad i forhold til hva som blir gjort ved tjenestestedet i etterkant av krisen Byrådsavdeling for barnehage og skole sine lokaler i 8. etasje i rådhuset er byrådsavdelingens beredskapslokale. Her skal presse og andre henvende seg og herfra skal pressemeldinger utleveres/utsendes. Ansvarlig: Informasjonsrådgiver Synnøve Aas tlf mobil Beredskapsledelsen skal ivareta følgende informasjonsoppgaver: a. Innhente opplysninger om situasjonen i Byrådsavdeling for barnehage og skole og informere videre til byrådet, presse og evt. pårørende. b. Gi informasjon til befolkningen om situasjonen. 4

5 c. Informere uten unødig spill av tid, men likevel slik at informasjonen er verifisert og kvalitetssikret. 4.4 Informasjonsliste Dersom ikke annet blir sagt av kommunaldirektør, skal alle som er inne på sentral informasjonsliste ha all informasjon som blir sendt ut. I tillegg skal berørte avdelinger/tjenestesteder informeres etter behov og situasjon. 5. Risiko- sårbarhetsanalyse med tiltaksplaner på byrådsavdelingsnivå En krise er en alvorlig situasjon eller hendelse som avviker fra det som kan betraktes som normalt. Krisen oppstår relativt plutselig og i noen grad uventet. En krise krever raske beslutninger og klare ansvarsfordelinger. Når en krise oppstår, kan det oppleves som en trussel mot en persons fysiske eller psykiske liv og helse. Som eksempler på krisesituasjoner kan nevnes: Dødsfall eller personskade hvor barn, elever eller tilsatte i virksomhet ved eller med tilknytning til enheter i Byrådsavdeling for barnehage og skole er involvert. Leteaksjon Brann eller eksplosjon Større materiell skade Uforutsett begivenhet som vil ha stor betydning for Byrådsavdeling for barnehage og skole med tilhørende resultatenheter og som vil ha konsekvenser for et stort antall ansatte og/ eller barn eller elever medfører stor pågang fra media angår alvorlige strafferettslige forhold og hvor politiet er koblet inn Når det oppstår en krise, vil krisens art ofte være annerledes enn hva en på forhånd har øvet på. Målet med denne beredskapsplanen er ikke å være forberedt på alle tenkelige situasjoner, men gjennom forberedelse være bedre rustet til også å håndtere kriser en på forhånd ikke har tenkt kan skje. Beredskapsledelsen følger den malen som følger av de hendelser som er forberedt og tilpasser underveis. Pr. dato er det særlig to alvorlige kriser som Byrådsavdeling for barnehage og skole bør være forberedt på å takle. Disse krisene har både sannsynlighet og konsekvens som tilsier at byrådsavdelingen bør være forberedt. Dersom andre større alvorlige kriser eller hendelser skulle inntreffe må byrådsavdelingen ta utgangspunkt i forberedelsene som er gjort ifht. disse hendelsene og utnytte overføringsverdien. 5.1 Større ulykke eller alvorlig trusselsituasjon på tjenestested Hendelse: Større ulykke eller alvorlig trusselsituasjon på tjenestested. Resultatenhetens oppgaver: Bistå politi, brannvesen m.m. med tilgjengelige ressurser. Eks. evakuering, informasjon, forsyninger, lokaler. Vær forberedt på at media tar rask kontakt eller kommer uanmeldt for å lage en reportasje om hendelsen. Varsle beredskapsledelsen i byrådsavdelingen. 5

6 Byrådsavdelingens oppgaver: a) Kriseledelsen samles. b) Relevant personell varsles og samles. c) Relevante lokaler klargjøres. d) Opprette samband med redningsledelse og Bergen kommune (Byrådet). e) Koordinere sentral informasjonsformidling til presse, foresatte, ansatte o.a. 5.2 Større brann tjenestested Hendelse: Brann idrettsanlegg/skole eller barnehage. Resultatenhetens oppgaver: Iverksette evakuering i henhold til egen plan, krisepsykiatri, informasjon, oversikt over berørte/evakuerte. Vær forberedt på at media tar rask kontakt eller kommer uanmeldt for å lage en reportasje om hendelsen. Varsle beredskapsledelsen i byrådsavdelingen. Byrådsavdelingens oppgaver: a) Kriseledelsen samles. b) Samband opprettes med skadested og Bergen kommune (Byrådet). c) Relevant personell varsles og samles. d) Relevante evakueringslokaler klargjøres (skoler etc.) e) Bistå enhetens ledere med registrering (navnelister) og iverksetting av eventuell evakuering f) Navnelister med evakuerte gjøres tilgjengelig for pårørende g) Koordinere sentral informasjonsformidling til presse, foresatte, ansatte o.a. 6. Risiko - sårbarhetsanalyse på tjenestestedsnivå Skoler og barnehager i Byrådsavdeling for barnehage og skole har utarbeidet rutiner for hvordan håndtere uønskede hendelser ved tjenestestedet. Spesielt gjelder dette ved brann, ulykke og dødsfall (barn/elev, pårørende, ansatt). Mens branninstruksene på tjenestestedene bygger på lokale forhold, må rutiner ved ulykker og dødsfall hos barn/elev, pårørende eller ansatt bygge på noen felles retningslinjer. Det er også nødvendig å lage lokale rutiner for håndtering av alvorlige trusselsituasjoner. Punkt 6.1 nedenfor er utformet i samarbeid med Hordaland politidistrikt. 6.1 Alvorlig trusselsituasjon skole Politi og øvrige nødetater bør få førstehånds informasjon fra det aktuelle sted og om den aktuelle hendelse. En slik direkte kommunikasjon i en åpningsfase kan være kritisk avgjørende for en god situasjonsforståelse og muliggjør direkte rådgivning m.v. til melderen (ansatt ved skolen/institusjonen). Hendelse: Skolen/institusjonen har mottatt melding om /oppfatter alvorlig trussel eller farlig/kritisk situasjon. Tiltaksplan: 1. Melding til politiet på 112 må gis høyeste prioritet og likestilles med akutt førstehjelp. 2. Begynn med uoppfordret å presentere deg, hvem du er og ditt telefonnummer og hvilken skole/institusjon du ringer fra. Melder må tilstrebe å snakke rolig og konsentrert og forklare så mye som mulig om situasjonen og (evt.) trusselutøver. 3. Melder må påregne at politiet vil holde kontakten med han/henne lenge gjerne helt til politiet er kommet til stedet. Før man ringer bør man derfor, hvis mulig, vurdere hvor en befinner seg i 6

7 forhold til situasjonen: Er det trygt der? Er det mulig å samtidig følge med på trusselsituasjonen? Er det mulighet for samtidig kommunikasjon med andre ansatte eller elever? 4. Situasjonen: Hva har skjedd? Hvor har det skjedd? Hva skjer nå? Er noen skadet? - Hvor er de? Er det foretatt noen form for intern varsling? Vet alle på skolens område om situasjonen, evt. hvem? 5. Trusselutøver(e): Hvor er han/hun/de? - Inne eller ute, evt. beskriv hvor sist sett, hvor/hvilken vei vedkommende gikk ved siste observasjon Hvordan ser han ut og hva er han iført? Er/virker vedkommende ruset? Er han i besittelse av farlig gjenstand Våpen eller lignende? - Beskriv Er trusselutøver kjent? Hans/hennes navn, nåværende/tidligere elev, er han/hun kjent på skolen og lignende, suppler med evt. tlf.nr, mulig motiv el. annet 6. Vurderinger: Er det trygt/mulig å låse seg inne? Er det trygt/mulig å rømme? Hvor er den antatt tryggeste veien frem for redningsmannskapene? Kan kjentmann evt. møte et sted? Alt etter den av melder beskrevne situasjon og samtalen som finner sted, vil politiet gi føringer for hvilke tiltak melder evt. skal foreta Alvorlig ulykke med barn i barnehage eller elev på skole Hendelse: En eller flere barn/elever blir alvorlig skadet på eller utenfor barnehagen/skolen. Tjenestestedets oppgave: Yte førstehjelp, varsle ambulanse (tlf. 113), varsle foreldre/pårørende, følge opp vitner, ansatte og medelever umiddelbart etter ulykken og i tiden senere. Varsle beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole. Vær forberedt på at media tar rask kontakt eller kommer uanmeldt for å lage en reportasje om hendelsen. Tiltaksplan: 1) Yte førstehjelp (frie luftveier, stanse blødninger, hindre sirkulasjonssvikt). 2) Varsle ambulanse/ lege ved å ringe ) Varsle rektor/styrer eller annen ansvarlig, som igjen varsler beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole (særlig må beredskapsledelsen vite hvem som er blitt skadet). 4) Den som ytte førstehjelpen følger barnet til sykehus/lege (med ambulanse). 5) Beredskapsledelsen i resultatenheten samles. 6) Rektor/styrer (eller annen ansvarlig) varsler pårørende/foresatte. NB: sjekk identitet. 7

8 7) Pårørende varsles kun om at det har vært en alvorlig ulykke og at barnet nå er på vei til XX. Det er kun leger som skal informere om skadens type, omfang eller utfall (f.eks. død). 8) Rektor/styrer varsler event. politiet. 9) Beredskapsledelsen i enheten varsler relevant støttepersonale (psykiatrisk personale, lege, pedagog), samler de og informerer. 10) Beredskapsledelsen i enheten (eventuelt) i samarbeid med den sentrale beredskapsledelsen - har hovedansvaret for å varsle media og byrådet om at det har vært en alvorlig ulykke på x barnehage/skole og hvor mange som er berørt/skadet (ingen detaljer om hendelsesforløpet ennå). 11) Skolen/barnehagen samler vitner og berørte på skolen. Søsken til forulykkede skal gis særlig oppmerksomhet, men skal ikke isoleres. 12) Rektor/styrer eller annen ansvarlig planlegger raskt videre oppfølging av både elever og ansatte i samarbeid med tilkalt støttepersonale og lærere. 13) Oppfølging iverksettes. 14) Rektor/styrer har kontakt med kommunaldirektør for klargjøring av hendelsesforløpet og videre informasjon til media, planlegging av videre oppfølging og informasjon til pårørende - eventuelt via nettsider. 15) Kommunaldirektør informerer presse, byråd og andre om hendelsesforløpet 16) Rektor/styrer informerer presse om oppfølging av ulykken på skolen/barnehagen. 6.3 Dødsfall ved barnehagen/skolen Hendelse: Et barn/ en elev eller ansatt er død ved barnehage/skolen. Tjenestestedets oppgave: Skape en verdig ramme rundt hendelsen og gi barn/elever og ansatte muligheten til å dele sorgen i fellesskap. Tiltaksplan: Hvert tjenestested må vurdere ut fra situasjon og hendelse, men det gis her noen stikkord. - Flagget på halv stang. - Felles minnestund med minneord fra rektor/styrer og fra de som ønsker det, pårørende inviteres. - Bilde av barnet/eleven. - Klassevis/avdelingsvis samtale etter minnestunden om det som har skjedd og hvordan en bør forholde seg til pårørende (inkluderende) - Ta evt. barnet/elevene med på råd om markeringen. - Lage fellesbok/elevbok med tegninger, hilsener, dikt ol. som overbringes barnet/eleven eller de pårørende. - Vær forberedt på at media kan ta kontakt, særlig hvis dødsfallet skyldes ulykke. Rektor/stedfortreder bør være talsperson. Dersom media ønsker bilder kan de tas av for eksempel flaggstang, lys. 8

9 6.4 Andre informasjonskilder som barnehager/skoler kan ha nytte av vedr større ulykker Bergen kommune har utarbeidet to brosjyrer - "Hvordan forholde seg til media når du er involvert i en krise" og "Hvordan snakke med barn om ulykker og kriser" (denne brosjyren er laget i samarbeid med Senter for Krisespsykologi). Disse brosjyrene finner du her: Utdanningsdirektoratet har etter tidligere katastrofer og ulykker fått utarbeidet en del materiell som kan være til hjelp for barnehager og skoler, for eksempel brev til foresatte. I tillegg har Utdanningsdirektoratet også fått utarbeidet en veileder om skolens forebygging og beredskap for vold og trusler om vold. Alt materiellet finnes på denne nettsiden: Udir.no - Alvorlige hendelser i skolen 7. Ansattes oppgaver i krise Alle ansatte i Byrådsavdeling for barnehage og skole må være forberedt på å utføre annet arbeid ved kriser. Alt etter hva situasjonen krever må byrådsavdeling for barnehage og skole kunne bruke sin arbeidsstyrke til ekstraordinært arbeid og overtid for å løse krisen. Så langt det lar seg gjøre skal de ordinære ledelseslinjene følges også i krise. 8. Tjenestesteders beredskapsansvar Alle tjenestesteder skal ha tenkt gjennom hvilke hendelser som med rimelig sannsynlighet og stor konsekvens kan inntreffe på det enkelte tjenestested. Tjenestestedsleder må selv vurdere om det skal lages en lokal handlingsplan for de enkelte aktuelle hendelser. Alle tjenestesteder må ha en kopi av Byrådsavdeling for barnehage og skole og kommunens beredskapsplan lett tilgjengelig. 9. Telefonlister For oppdaterte telefonlister over ansatte i Byrådsavdeling for barnehage og skole og resultatenhetsledere viser vi til kommunens nettportal. Navn på enhet søkes frem ved å skrive i søkefeltet. Deretter kan man klikke seg videre til leders visittkort. Det er særdeles viktig at alle ledere og ansatte i kommunen ligger registrert med korrekte data i det lille programmet "Personlig Info" som alle har fast installert i sin dataprofil på PC'en. Dette kommer man frem til ved å klikke på startknappen og deretter klikke seg videre via dette ikonet:. Det er den enkelte medarbeiders eget ansvar å kontrollere at opplysninger om seg selv til enhver tid er riktige. Endringer kan gjøres av den ansatte selv og lagres i programvinduet man kommer inn i. Også privattelefon bør skrives inn. Alle enhetsledere får av områdeleder utlevert et beredskapskort med navn og telefonnummer til hele beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole (sentral informasjonsliste). Det oppfordres om å ha kortet lett tilgjengelig, for eksempel i lommeboken. 9

10 11. Vedlegg - A. Loggark som kan kopieres i ønsket antall. - B. Mal for pressemelding. A. Logg for kriseledelse Byrådsavdeling for barnehage og skole: Kommunaldirektør (el. fungerende) navn: Hendelse: Loggark nr. _ Dato: Tid: Hendelse: Alle inn og utgående meldinger, telefoner og lignende skal registreres med tid og fra/til hvem. Innholdet i meldingen skal kort refereres etter samråd med kommunaldirektør. 10

11 B. Pressemelding - tittel fra kriseledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole Dato/tid for utsending: Melding (hva har skjedd, hvor har det skjedd, når skjedde det, hva skjer videre og tid for neste pressemelding/konferanse): Kontaktperson for pressehenvendelser: Pressemelding skal uten tap av tid sendes til aktuelle instanser og media i henhold til kriseplanen. 11

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Planen er godkjent i kommunestyret 20.03.2012 Sak nr.: 23/12 Revidert: Båtsfjord kommune PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen som beredskapsansvarlig: Rådmannen

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE. Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE Oppdatert 01.06.2015 - Rådmannen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Dokumentet er en rullering/oppdatering av Beredskapsplan 01.01.2011 Side FORORD s. 2 Del 1 OM BEREDSKAP

Detaljer

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4

Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 BEREDSKAPSPLAN Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Del 1 GENERELT... 2 1.1Om planen... 2 1.2 Forebyggende beredskap... 2 1.3 Hva er beredskap... 2 1.4 Beredskapssituasjon... 4 Del 2 ORGANISERING OG INSTRUKSER...

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF den 26.06.2006 Revidert GJELDER FRA 30.6.2006 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon.

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 -

Kriseplan. for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - Kriseplan for Universitetet i Stavanger 110 BRANN 112 POLITI 113 AMBULANSE 16.10.2014-1 - 1 INNLEDNING OG DEFINISJONER... 4 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål og målgruppe... 5 1.3 Begrensning... 5 1.4 Definisjoner...

Detaljer

Beredskapsplan for AVS

Beredskapsplan for AVS BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS.5.4.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 18.02.2015 Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL

Detaljer

Beredskapsplanverk for Lom kommune

Beredskapsplanverk for Lom kommune Beredskapsplanverk for Lom kommune Utgave 19.06.15 Foto: Vidar Heitkøtter/ GD Beredskapsplan, plan for informasjon og krisekommunikasjon og plan for evakuering og pårørendesenter er basert på regionale

Detaljer

Regional helseberedskapsplan

Regional helseberedskapsplan Side 1 Regional helseberedskapsplan Godkjent av styret for den 26.06.2006 Revidert versjon GJELDER FRA 08.8.2008 På våre nettsider www.helse-midt.no vil det til enhver tid ligge en oppdatert versjon. Revisjon:

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD:

BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD INNHOLD: 1. Hasteark 2. Operativ del i. Varslingslister ii. Tiltakskort 3. Administrativ del a. Roller og oppgaver b. Overordnede prinsipper c. Evaluering,

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN

HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND SENTRAL BEREDSKAPSPLAN HAR DET SKJEDD EN HENDELSE? Høgskolen har egen satelitttelefon som kan brukes dersom alt annet samband svikter. CSO har denne. Telefonen kan hentes og brukes

Detaljer

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE Rutiner, prosedyrer og beredskap i Ålesundsskolen Et samarbeidsprosjekt mellom arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten og undervisningssektoren våren

Detaljer

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013 TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 2013 Revidert plan pr. 20.02.2013 Innholdsfortegnelse BISPEDØMMETS PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1. Innledning s. 3 2. Den sivile beredskap s. 4 2.1

Detaljer

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato:

Overordnet beredskapsplan for kommunen. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune. Utarbeidet dato: Oppdatert dato: Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune Utarbeidet dato: Oppdatert dato: 0 Innhold 1. INNLEDNING...3 1.1. GENERELT 3 1.2. KATASTROFER/ULYKKER 3 1.3. REDNINGSTJENESTEN I NORGE 3 1.4. KOMMUNENS ANSVAR

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere Norskopplæringen for innvandrere og ID UTS.VLV.OPUS.4.3.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 14.04.2014 Forfatter RD/Team Gnisten Verifisert AMJ Godkjent Søren Fredrik Voie Innhold VEDLEGG TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014 TEMA Tittel Risiko- og 30 pt for krisekommunikasjon rapportmaler September 2014 skrives inni denne boksen Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen Utgitt av: Direktoratet

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

Beredskapsplan for 4H Norge

Beredskapsplan for 4H Norge Beredskapsplan for 4H Norge 1. Innledning 4H Norges overordnede beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser, dvs. plutselige hendelser som akutt oppstått

Detaljer