Beredskapsplan BBS pr Beredskapsplan. for. Byrådsavdeling for barnehage og skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan BBS pr 20-01-2012. Beredskapsplan. for. Byrådsavdeling for barnehage og skole"

Transkript

1 Beredskapsplan BBS pr Beredskapsplan for Byrådsavdeling for barnehage og skole ajour pr. 20. januar

2 Innhold: 1. Mandat 2. Ansvarsdeling 3. Beredskapsplan i Byrådsavdeling for barnehage og skole 4. Informasjonsplan for beredskapsledelsen 5. Risiko- og sårbarhetsanalyse med tiltaksplaner i byrådsavdelingen 6. Risiko- og sårbarhetsanalyser på tjenestested 7. Ansattes oppgaver i krise 8. Tjenestesteders beredskapsansvar 9. Telefonlister 10. Vedlegg 2

3 BEREDSKAPSPLAN 1. Mandat: Bergen bystyre har i vedtak av 5. juni 2000 og 7. mai 2001 fastlagt de overordnede retningslinjene for beredskap i Bergen kommune (jfr. Bk-sak nr /108): Beredskapsplan for Bergen kommune versjon II: Del A: Plan for beredskap i fredstid - Organisering, ansvar og utfordringer. Del B: Overordnet kriseplan for Bergen kommune. Beredskapsplan for Byrådsavdeling for barnehage og skole er underordnet og en del av den overordnede beredskapsplanen for Bergen kommune. 2. Ansvarsdeling Om forholdet til byrådsavdelingene står det i den overordnede beredskaps- og kriseplanen: Enhver krisesituasjon skal alltid forsøkes løst på lavest organisatorisk nivå. Den enkelte resultatenhet og byrådsavdeling er derfor ansvarlig for å arbeide aktivt for å kunne håndtere situasjonen innenfor eget ansvarsområde. All varsling til kommunens sentrale krisestab skjer til kommunens vaktsentral i Fjøsangerveien 68 (kalt Vaktsentralen) tlf eller Vaktsentralen varsler vakthavende administrasjonsleder og beredskapssjef. Den enkelte resultatenhet har ansvaret inntil Byrådsavdeling for barnehage og skole anmoder om at ansvaret overtas av den sentrale kriseledelse eller til resultatenhet er meddelt av den sentrale kriseledelse om at ansvaret er overtatt sentralt. Resultatenhet varsler i tillegg alltid beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole umiddelbart når en situasjon oppstår slik det er beskrevet i punkt 5 nedenfor. Den enkelte resultatenhet og byrådsavdeling har eget beredskapsplanverk. Krisesituasjonen håndteres alltid sentralt når krisen berører områder som IKKE er en del av resultatenhetens og byrådsavdelingens ordinære ansvarsområde, så som akutt forurensing til sjøs, til vanns og til lands, vann, avløp og veg. Berørt resultatenhet og byrådsavdeling vil imidlertid kunne bli anmodet om bistand. I byrådets beredskapsmelding (Byrådsak 156/09) vises det til Sårbarhetsutvalgets rapport i Stortingsmelding nr 17 ( ) hvor man tar utgangspunkt i tre førende prinsipper i arbeidet for styrket samfunnsikkerhet og beredskap - både når det gjelder årsaksreduksjon og konsekvensreduksjon: Ansvarsprinsippet betyr at den som har ansvar i en normalsituasjon også har ansvar i tilfelle ekstraordinære hendelser. Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man opererer med til daglig skal være mest mulig lik den organisasjon man har under kriser. Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på et lavest mulig nivå. 3. Beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole 3.1. Beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole består av kommunaldirektør, fagdirektør for barnehage og skole, administrasjonssjef, områdeledere og informasjonsrådgiver Beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole skal ha ansvaret for at adekvate tiltak og tjenester blir satt i verk ved større kriser, ulykker og alvorlige hendelser som ikke kan takles på det enkelte tjenestested Beredskapsledelsen skal fremme prosesser hvor det utvikles tverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper Beredskapsledelsen skal legge til rette for oppfølging av personell som har vært involvert i kriser. 3

4 3.5. Beredskapsledelsen skal sørge for at alle tjenestesteder har en lokal beredskap ved kriser Beredskapsledelsen har samme delegerte myndighet som kommunaldirektøren har til daglig. I tillegg kommer de alminnelige reglene om nødrett Kommunaldirektøren leder beredskapsledelsen og har den endelige beslutningsmyndigheten. Ved kommunaldirektørens fravær trer fagdirektør for barnehage og skole eller administrasjonssjefen inn i stedet. Dersom alle disse tre er fraværende, trer den i beredskapsledelsen som er tettest opp til problemet inn Navn og telefonnummer på faste medlemmer (sentral informasjonsliste) i beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole: Navn Tlf. arbeid Tlf. mobil Kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Fagdirektør Odd Harald Hundvin Adm.sjef Torstein Johannessen Områdeled. Arna/Åsane Britt Toppe Haugsbø Områdeled. Arna/Åsane Jan Eide Områdeled. Bergenhus/Årstad Margareth Stenberg Områdeled. Bergenhus/Årstad Torill Thorstensen Områdeled. Fyllingsdalen/Laksevåg Bente Mari Natvig Hansen Områdeled. Fyllingsdalen/Laksevåg Håvard Strømmen Områdeled. Fana/Ytrebygda Petter Tresselt Områdeled. Fana/Ytrebygda Helge Mjøs Informasjonsrådgiver Synnøve Aas Ved behov kan beredskapsledelsen forsterke innsatsen med andre i byrådsavdelingen. 3.9 Beredskapsledelsen etablerer seg på møterom i 8. etasje. i Rådhuset Byrådsavdelingen avgir to merkantile til beredskapsledelsen. Disse to skal fordele seg slik: En møter hos kommunaldirektøren for loggføring og telefonvakt hos beredskapsledelsen, en håndterer ekspedisjonen og er disponibel for internlogistikk (mat/drikke), samt gir nødvendig bistand til utsending av informasjon etc. 4. Informasjonsplan for beredskapsledelsen 4.1. Kommunaldirektør har det overordnede informasjonsansvar i Byrådsavdeling for barnehage og skole. Kommunaldirektør fordeler informasjonsoppgavene etter krisens art og størrelse. Ved alvorlige ulykker, dødsfall, brann o.l. på en skole/institusjon o.l. har rektor/styrer o.l. ved tjenestestedet normalt informasjonsansvaret utad i forhold til hva som blir gjort ved tjenestestedet i etterkant av krisen Byrådsavdeling for barnehage og skole sine lokaler i 8. etasje i rådhuset er byrådsavdelingens beredskapslokale. Her skal presse og andre henvende seg og herfra skal pressemeldinger utleveres/utsendes. Ansvarlig: Informasjonsrådgiver Synnøve Aas tlf mobil Beredskapsledelsen skal ivareta følgende informasjonsoppgaver: a. Innhente opplysninger om situasjonen i Byrådsavdeling for barnehage og skole og informere videre til byrådet, presse og evt. pårørende. b. Gi informasjon til befolkningen om situasjonen. 4

5 c. Informere uten unødig spill av tid, men likevel slik at informasjonen er verifisert og kvalitetssikret. 4.4 Informasjonsliste Dersom ikke annet blir sagt av kommunaldirektør, skal alle som er inne på sentral informasjonsliste ha all informasjon som blir sendt ut. I tillegg skal berørte avdelinger/tjenestesteder informeres etter behov og situasjon. 5. Risiko- sårbarhetsanalyse med tiltaksplaner på byrådsavdelingsnivå En krise er en alvorlig situasjon eller hendelse som avviker fra det som kan betraktes som normalt. Krisen oppstår relativt plutselig og i noen grad uventet. En krise krever raske beslutninger og klare ansvarsfordelinger. Når en krise oppstår, kan det oppleves som en trussel mot en persons fysiske eller psykiske liv og helse. Som eksempler på krisesituasjoner kan nevnes: Dødsfall eller personskade hvor barn, elever eller tilsatte i virksomhet ved eller med tilknytning til enheter i Byrådsavdeling for barnehage og skole er involvert. Leteaksjon Brann eller eksplosjon Større materiell skade Uforutsett begivenhet som vil ha stor betydning for Byrådsavdeling for barnehage og skole med tilhørende resultatenheter og som vil ha konsekvenser for et stort antall ansatte og/ eller barn eller elever medfører stor pågang fra media angår alvorlige strafferettslige forhold og hvor politiet er koblet inn Når det oppstår en krise, vil krisens art ofte være annerledes enn hva en på forhånd har øvet på. Målet med denne beredskapsplanen er ikke å være forberedt på alle tenkelige situasjoner, men gjennom forberedelse være bedre rustet til også å håndtere kriser en på forhånd ikke har tenkt kan skje. Beredskapsledelsen følger den malen som følger av de hendelser som er forberedt og tilpasser underveis. Pr. dato er det særlig to alvorlige kriser som Byrådsavdeling for barnehage og skole bør være forberedt på å takle. Disse krisene har både sannsynlighet og konsekvens som tilsier at byrådsavdelingen bør være forberedt. Dersom andre større alvorlige kriser eller hendelser skulle inntreffe må byrådsavdelingen ta utgangspunkt i forberedelsene som er gjort ifht. disse hendelsene og utnytte overføringsverdien. 5.1 Større ulykke eller alvorlig trusselsituasjon på tjenestested Hendelse: Større ulykke eller alvorlig trusselsituasjon på tjenestested. Resultatenhetens oppgaver: Bistå politi, brannvesen m.m. med tilgjengelige ressurser. Eks. evakuering, informasjon, forsyninger, lokaler. Vær forberedt på at media tar rask kontakt eller kommer uanmeldt for å lage en reportasje om hendelsen. Varsle beredskapsledelsen i byrådsavdelingen. 5

6 Byrådsavdelingens oppgaver: a) Kriseledelsen samles. b) Relevant personell varsles og samles. c) Relevante lokaler klargjøres. d) Opprette samband med redningsledelse og Bergen kommune (Byrådet). e) Koordinere sentral informasjonsformidling til presse, foresatte, ansatte o.a. 5.2 Større brann tjenestested Hendelse: Brann idrettsanlegg/skole eller barnehage. Resultatenhetens oppgaver: Iverksette evakuering i henhold til egen plan, krisepsykiatri, informasjon, oversikt over berørte/evakuerte. Vær forberedt på at media tar rask kontakt eller kommer uanmeldt for å lage en reportasje om hendelsen. Varsle beredskapsledelsen i byrådsavdelingen. Byrådsavdelingens oppgaver: a) Kriseledelsen samles. b) Samband opprettes med skadested og Bergen kommune (Byrådet). c) Relevant personell varsles og samles. d) Relevante evakueringslokaler klargjøres (skoler etc.) e) Bistå enhetens ledere med registrering (navnelister) og iverksetting av eventuell evakuering f) Navnelister med evakuerte gjøres tilgjengelig for pårørende g) Koordinere sentral informasjonsformidling til presse, foresatte, ansatte o.a. 6. Risiko - sårbarhetsanalyse på tjenestestedsnivå Skoler og barnehager i Byrådsavdeling for barnehage og skole har utarbeidet rutiner for hvordan håndtere uønskede hendelser ved tjenestestedet. Spesielt gjelder dette ved brann, ulykke og dødsfall (barn/elev, pårørende, ansatt). Mens branninstruksene på tjenestestedene bygger på lokale forhold, må rutiner ved ulykker og dødsfall hos barn/elev, pårørende eller ansatt bygge på noen felles retningslinjer. Det er også nødvendig å lage lokale rutiner for håndtering av alvorlige trusselsituasjoner. Punkt 6.1 nedenfor er utformet i samarbeid med Hordaland politidistrikt. 6.1 Alvorlig trusselsituasjon skole Politi og øvrige nødetater bør få førstehånds informasjon fra det aktuelle sted og om den aktuelle hendelse. En slik direkte kommunikasjon i en åpningsfase kan være kritisk avgjørende for en god situasjonsforståelse og muliggjør direkte rådgivning m.v. til melderen (ansatt ved skolen/institusjonen). Hendelse: Skolen/institusjonen har mottatt melding om /oppfatter alvorlig trussel eller farlig/kritisk situasjon. Tiltaksplan: 1. Melding til politiet på 112 må gis høyeste prioritet og likestilles med akutt førstehjelp. 2. Begynn med uoppfordret å presentere deg, hvem du er og ditt telefonnummer og hvilken skole/institusjon du ringer fra. Melder må tilstrebe å snakke rolig og konsentrert og forklare så mye som mulig om situasjonen og (evt.) trusselutøver. 3. Melder må påregne at politiet vil holde kontakten med han/henne lenge gjerne helt til politiet er kommet til stedet. Før man ringer bør man derfor, hvis mulig, vurdere hvor en befinner seg i 6

7 forhold til situasjonen: Er det trygt der? Er det mulig å samtidig følge med på trusselsituasjonen? Er det mulighet for samtidig kommunikasjon med andre ansatte eller elever? 4. Situasjonen: Hva har skjedd? Hvor har det skjedd? Hva skjer nå? Er noen skadet? - Hvor er de? Er det foretatt noen form for intern varsling? Vet alle på skolens område om situasjonen, evt. hvem? 5. Trusselutøver(e): Hvor er han/hun/de? - Inne eller ute, evt. beskriv hvor sist sett, hvor/hvilken vei vedkommende gikk ved siste observasjon Hvordan ser han ut og hva er han iført? Er/virker vedkommende ruset? Er han i besittelse av farlig gjenstand Våpen eller lignende? - Beskriv Er trusselutøver kjent? Hans/hennes navn, nåværende/tidligere elev, er han/hun kjent på skolen og lignende, suppler med evt. tlf.nr, mulig motiv el. annet 6. Vurderinger: Er det trygt/mulig å låse seg inne? Er det trygt/mulig å rømme? Hvor er den antatt tryggeste veien frem for redningsmannskapene? Kan kjentmann evt. møte et sted? Alt etter den av melder beskrevne situasjon og samtalen som finner sted, vil politiet gi føringer for hvilke tiltak melder evt. skal foreta Alvorlig ulykke med barn i barnehage eller elev på skole Hendelse: En eller flere barn/elever blir alvorlig skadet på eller utenfor barnehagen/skolen. Tjenestestedets oppgave: Yte førstehjelp, varsle ambulanse (tlf. 113), varsle foreldre/pårørende, følge opp vitner, ansatte og medelever umiddelbart etter ulykken og i tiden senere. Varsle beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole. Vær forberedt på at media tar rask kontakt eller kommer uanmeldt for å lage en reportasje om hendelsen. Tiltaksplan: 1) Yte førstehjelp (frie luftveier, stanse blødninger, hindre sirkulasjonssvikt). 2) Varsle ambulanse/ lege ved å ringe ) Varsle rektor/styrer eller annen ansvarlig, som igjen varsler beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole (særlig må beredskapsledelsen vite hvem som er blitt skadet). 4) Den som ytte førstehjelpen følger barnet til sykehus/lege (med ambulanse). 5) Beredskapsledelsen i resultatenheten samles. 6) Rektor/styrer (eller annen ansvarlig) varsler pårørende/foresatte. NB: sjekk identitet. 7

8 7) Pårørende varsles kun om at det har vært en alvorlig ulykke og at barnet nå er på vei til XX. Det er kun leger som skal informere om skadens type, omfang eller utfall (f.eks. død). 8) Rektor/styrer varsler event. politiet. 9) Beredskapsledelsen i enheten varsler relevant støttepersonale (psykiatrisk personale, lege, pedagog), samler de og informerer. 10) Beredskapsledelsen i enheten (eventuelt) i samarbeid med den sentrale beredskapsledelsen - har hovedansvaret for å varsle media og byrådet om at det har vært en alvorlig ulykke på x barnehage/skole og hvor mange som er berørt/skadet (ingen detaljer om hendelsesforløpet ennå). 11) Skolen/barnehagen samler vitner og berørte på skolen. Søsken til forulykkede skal gis særlig oppmerksomhet, men skal ikke isoleres. 12) Rektor/styrer eller annen ansvarlig planlegger raskt videre oppfølging av både elever og ansatte i samarbeid med tilkalt støttepersonale og lærere. 13) Oppfølging iverksettes. 14) Rektor/styrer har kontakt med kommunaldirektør for klargjøring av hendelsesforløpet og videre informasjon til media, planlegging av videre oppfølging og informasjon til pårørende - eventuelt via nettsider. 15) Kommunaldirektør informerer presse, byråd og andre om hendelsesforløpet 16) Rektor/styrer informerer presse om oppfølging av ulykken på skolen/barnehagen. 6.3 Dødsfall ved barnehagen/skolen Hendelse: Et barn/ en elev eller ansatt er død ved barnehage/skolen. Tjenestestedets oppgave: Skape en verdig ramme rundt hendelsen og gi barn/elever og ansatte muligheten til å dele sorgen i fellesskap. Tiltaksplan: Hvert tjenestested må vurdere ut fra situasjon og hendelse, men det gis her noen stikkord. - Flagget på halv stang. - Felles minnestund med minneord fra rektor/styrer og fra de som ønsker det, pårørende inviteres. - Bilde av barnet/eleven. - Klassevis/avdelingsvis samtale etter minnestunden om det som har skjedd og hvordan en bør forholde seg til pårørende (inkluderende) - Ta evt. barnet/elevene med på råd om markeringen. - Lage fellesbok/elevbok med tegninger, hilsener, dikt ol. som overbringes barnet/eleven eller de pårørende. - Vær forberedt på at media kan ta kontakt, særlig hvis dødsfallet skyldes ulykke. Rektor/stedfortreder bør være talsperson. Dersom media ønsker bilder kan de tas av for eksempel flaggstang, lys. 8

9 6.4 Andre informasjonskilder som barnehager/skoler kan ha nytte av vedr større ulykker Bergen kommune har utarbeidet to brosjyrer - "Hvordan forholde seg til media når du er involvert i en krise" og "Hvordan snakke med barn om ulykker og kriser" (denne brosjyren er laget i samarbeid med Senter for Krisespsykologi). Disse brosjyrene finner du her: Utdanningsdirektoratet har etter tidligere katastrofer og ulykker fått utarbeidet en del materiell som kan være til hjelp for barnehager og skoler, for eksempel brev til foresatte. I tillegg har Utdanningsdirektoratet også fått utarbeidet en veileder om skolens forebygging og beredskap for vold og trusler om vold. Alt materiellet finnes på denne nettsiden: Udir.no - Alvorlige hendelser i skolen 7. Ansattes oppgaver i krise Alle ansatte i Byrådsavdeling for barnehage og skole må være forberedt på å utføre annet arbeid ved kriser. Alt etter hva situasjonen krever må byrådsavdeling for barnehage og skole kunne bruke sin arbeidsstyrke til ekstraordinært arbeid og overtid for å løse krisen. Så langt det lar seg gjøre skal de ordinære ledelseslinjene følges også i krise. 8. Tjenestesteders beredskapsansvar Alle tjenestesteder skal ha tenkt gjennom hvilke hendelser som med rimelig sannsynlighet og stor konsekvens kan inntreffe på det enkelte tjenestested. Tjenestestedsleder må selv vurdere om det skal lages en lokal handlingsplan for de enkelte aktuelle hendelser. Alle tjenestesteder må ha en kopi av Byrådsavdeling for barnehage og skole og kommunens beredskapsplan lett tilgjengelig. 9. Telefonlister For oppdaterte telefonlister over ansatte i Byrådsavdeling for barnehage og skole og resultatenhetsledere viser vi til kommunens nettportal. Navn på enhet søkes frem ved å skrive i søkefeltet. Deretter kan man klikke seg videre til leders visittkort. Det er særdeles viktig at alle ledere og ansatte i kommunen ligger registrert med korrekte data i det lille programmet "Personlig Info" som alle har fast installert i sin dataprofil på PC'en. Dette kommer man frem til ved å klikke på startknappen og deretter klikke seg videre via dette ikonet:. Det er den enkelte medarbeiders eget ansvar å kontrollere at opplysninger om seg selv til enhver tid er riktige. Endringer kan gjøres av den ansatte selv og lagres i programvinduet man kommer inn i. Også privattelefon bør skrives inn. Alle enhetsledere får av områdeleder utlevert et beredskapskort med navn og telefonnummer til hele beredskapsledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole (sentral informasjonsliste). Det oppfordres om å ha kortet lett tilgjengelig, for eksempel i lommeboken. 9

10 11. Vedlegg - A. Loggark som kan kopieres i ønsket antall. - B. Mal for pressemelding. A. Logg for kriseledelse Byrådsavdeling for barnehage og skole: Kommunaldirektør (el. fungerende) navn: Hendelse: Loggark nr. _ Dato: Tid: Hendelse: Alle inn og utgående meldinger, telefoner og lignende skal registreres med tid og fra/til hvem. Innholdet i meldingen skal kort refereres etter samråd med kommunaldirektør. 10

11 B. Pressemelding - tittel fra kriseledelsen i Byrådsavdeling for barnehage og skole Dato/tid for utsending: Melding (hva har skjedd, hvor har det skjedd, når skjedde det, hva skjer videre og tid for neste pressemelding/konferanse): Kontaktperson for pressehenvendelser: Pressemelding skal uten tap av tid sendes til aktuelle instanser og media i henhold til kriseplanen. 11

Beredskapsplan. for. Byrådsavdeling for barnehage og skole

Beredskapsplan. for. Byrådsavdeling for barnehage og skole Beredskapsplan for Byrådsavdeling for barnehage og skole ajour pr. 11. november 2009 1 Innhold: 1. Mandat 2. Ansvarsdeling 3. Beredskapsplan i Byrådsavdeling for barnehage og skole 4. Informasjonsplan

Detaljer

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Planen er REVIDERT 21. juni 2017 Beredskapsledelsen ved Dana Cup Hinna fotball Beredskapsledelsen ved turneringen består av Leder for Hinna fotball Reiseledere Lagledere

Detaljer

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester

Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Beredskapsplan for Pedagogiske tjenester Utarbeidet av: Gunn Alice Andersen, Dato: 11.05.2016 Frode Olsen og Hans Birger Nilsen Godkjent av: Roar Aaserud Dato: 13.05.2016 Oppdatert av: Dato: Planen revideres

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Vedlegg 24. Beredskapsplan

Vedlegg 24. Beredskapsplan Vedlegg 24 Beredskapsplan Forord Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer i fredstid. En beredskapsplan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER En veiledning for beredskapsplanlegging Formål Formålet med veilederen er å styrke bevisstheten om og betydningen av gode og oppdaterte beredskapsplaner

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Sør-Øst politidistrikt. Politiet i Vestfold. Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni Politiførstebetjent Thorleif Rustad

Sør-Øst politidistrikt. Politiet i Vestfold. Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni Politiførstebetjent Thorleif Rustad Sør-Øst politidistrikt Politiet i Vestfold Håndtering av trusler og vold i barnehager, 16.juni 2016. Politiførstebetjent Thorleif Rustad TEMA: - STATUS PLANVERK OG BEREDSKAP I BARNEHAGEN - ØVELSER OG ANDRE

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser

Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Nordland fylkeskommune Sentral beredskapsplan ved menneskelige og materielle kriser Mai 2011 Ulykke Samlebetegnelse for plutselig, uventet hendelse, uhell, hvor det oppstår personskade. Krise "En uønsket

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 Hvorfor? Etter 22.juli ble dette arbeidet intensivert i Norge og spesielt mot skoler Her på skolen har vi hatt en meget dedikert arbeidsgruppe

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 1 HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 2 HENSIKT Denne handlingsplanen har til hensikt å være en veiledning for NLFs klubbers forhold til overlevende, pårørende og offentligheten,

Detaljer

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune

Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune seminar 28.4.2016: Helseberedskap ved større hendelser og arrangementer. Lokale erfaringer fra Lillehammer kommune Beredskapskoordinator Grim Syverud. Fylkesmannen i Oppland KOMMUNEN har en NØKKELROLLE

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune

Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg kommune Beredskap Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon. Det brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert 2012 beredskapsplan Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenmikro.no revidert 20.04.2012 av Ole H. Sommarset

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs.

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 1 av 10 Semac AS Security Management Consulting Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 2 av 10 Innhold: 1. Innledning. 1.1 Formål. 1.2 Utforming. 1.3 Forankring. 1.4 Strategi. 1.5 Definisjoner.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege Revidert av: Mona S. Søndenå/kriseteamet Tot. ant. sider: 1 av 3 FORMÅL: Sikre et hjelpetilbud som kan gi psykososial førstehjelp til personer som er eksponert for traumatiske opplevelser i forbindelse

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som Varsling og aktivering av psykososialt kriseteam Kirsti Silvola, RVTS Øst og Venke A. Johansen, RVTS Vest Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som alvorlige,

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap. Bergen kommune. Internseminar om samfunnssikkerhet UiB 22. mai 2015

Samfunnssikkerhet og beredskap. Bergen kommune. Internseminar om samfunnssikkerhet UiB 22. mai 2015 Samfunnssikkerhet og beredskap Bergen kommune Internseminar om samfunnssikkerhet UiB 22. mai 2015 Svar på utfordringene: Hva er utfordringene med å arbeide innenfor samfunnssikkerhetsfeltet? 1: Fravær

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam

Steigen kommune. Beredskapsplan for psykososialt kriseteam Steigen kommune Beredskapsplan for psykososialt kriseteam 03.05.2017 INNHOLD FORORD... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 2. KONTAKTPERSONER I PSYKOSOSIALT KRISETEAM... 4 2.1 Varslingsrutiner til teamet...

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Kriseleder Rådmann Krisestab Beredskapsleder Kommuneoverlege K 1 Personell K 2 Situasjon K 3 Operasjon K 4 Logistikk Ordfører Kommunalsjef Øk.org Kommunalsjef

Detaljer

POLITIET OG KOMMUNEN SAMMEN OM KRISEHÅNDTERINGEN

POLITIET OG KOMMUNEN SAMMEN OM KRISEHÅNDTERINGEN POLITIET OG KOMMUNEN SAMMEN OM KRISEHÅNDTERINGEN Organisering av mottakstjenester og håndtering av menneskelige reaksjoner i stress og krisesituasjoner 14.5.2014 POLITIETS ANSVAR POLITIETS ANSVAR Politiets

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at NTNU i Gjøvik skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme NTNUs studenter som oppholder

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Helse- og sosialberedskap

Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune HELSE og sosialberedskapsplan JULI 2009 beredskapsplan Helse- og sosialberedskap Randaberg kommune Skoleelever planter urter og blomster i sentrum (Foto: Ove Tennfjord) Helse- og sosialberedskapsplan

Detaljer

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN BERGEN KOMMUNE ADMINISTRATIV DEL

OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN BERGEN KOMMUNE ADMINISTRATIV DEL Rev. dato: 30. april 2015 Gyldig til: 31.12.2015 Side 1 OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN for BERGEN KOMMUNE ADMINISTRATIV DEL Overordnet beredskapsplan, administrativ del, beskriver hvordan beredskapen i Bergen

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Januar 2017 Hensikten med beredskapsplanen Omfang Skolens beredskapsgruppe Ansvarsområde for skolens beredskapsgruppe Skolens beredskapsgruppe

Detaljer

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BORTFØRT: En femåring ble bortført i krysset Strandveien- Skipperveien ved Uksodden barnehage.den etterlyste moren og de to mennene som hjalp henne skal ifølge

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess 09.12.2015 09.12.2016 INNHOLD HENVISNINGER:... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt...

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR 17.12.2012 Side 1 av 8 BEREDSKAPS- PLAN FOR HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE AS K:\07 INTERN ADMINISTRASJON OG DRIFT\7.02. for høgskole.doc 1 17.12.2012 Side 2 av 8 høgskole Innhold 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser

Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Fylkesmannens krisehåndtering i forbindelse med flom- og skredhendelser Johan Løberg Tofte beredskapssjef, Fylkesmannen i Oslo og Akershus jlt@fmoa.no Bakgrunnsdokumenter Muligheter og begrensninger Bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Organisasjon Godkjent av Dato Gyldig til Fredrikstad kommune Ole Petter Finess / rådmann 09.12.2015 28.09.2017 Fredrikstad kommune Ole Bøklepp / beredskapsleder

Detaljer

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen.

Ansvarlig ledelse må alltid ta stilling til foreliggende opplysninger og iverksette nødvendige tiltak ut fra den aktuelle situasjonen. Side: 1 av 5 1 Hensikt og omfang Hensikten med denne prosedyren er å sikre at Kystverket har planer for alle typer hendelser hvor Kystverket har eller vil kunne få et primæransvar i forhold til forurensingsloven,

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015 Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...side 2 2. Varsling...side 3 3. Arrangementsansvarlig...side

Detaljer

1. Forord. Dersom noen oppdager feil eller mangler i planen, ber vi om tilbakemelding slik at vi kan rette det opp snarest mulig.

1. Forord. Dersom noen oppdager feil eller mangler i planen, ber vi om tilbakemelding slik at vi kan rette det opp snarest mulig. 1. Forord Oppland fylkeskommune er en stor og sammensatt organisasjon med virksomhet i alle deler av fylket. I løpet av de senere årene har vi flere ganger opplevd alvorlige situasjoner og kriser som i

Detaljer

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014

EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012. Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 EPS Erfaring fra øvelse Hamar 2012 Jan-Roger Sætren/Rådgiver 23. oktober 2014 Hovedmål Hamar kommune Øve alle involverte aktører på hvordan man håndterer en stor ulykke, herunder: samvirke i krisehåndteringen

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy

Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy Hva er en krise? En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, oppstår plutselig, truer

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE

BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE BEREDSKAPSPLAN FOR EVAKUERING I ULLENSAKER KOMMUNE Dette dokumentet er gjort tilgjengelig via kommunens intranettløsning. Dette omfatter IKKE vedleggene. Vedleggene er unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.

BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08. 2015 Nord-Fron kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGANE Revidert i samband med omorganiseringa (v/tilsetting av virksomhetsleiar for barnehagane), gjeldande frå 01.08.15 ADMINISTRATIV DEL 1. Om planen 1.1

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014

NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 INFORMASJON w INFORMASJONSBROSJYRE FRA MELØY KOMMUNES KRISELEDELSE NÅR KRISEN INNTREFFER MARS 2014 Foto: Connie Slettan Olsen Meløy kommunes kriseledelse På bakgrunn av uheldige hendelser med flom og flere

Detaljer