BEREDSKAPSPLAN VED KRISER FOR HEMNE VIDEREGÅENDE SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN VED KRISER FOR HEMNE VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 Hemne videregående skole - Beredskapsplan versjon BEREDSKAPSPLAN VED KRISER FOR HEMNE VIDEREGÅENDE SKOLE r Krisedefinisjon: En situasjon som truer eller kan true virksomhetens kjernevirksomhet og/eller troverdighet, kan føre organisasjonen ut i en krise. En krise defineres som ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går ut over det som regnes som normalbelastning. Einar Hofstad

2 2 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2. ORGANISERING 2.1 Målsetting 2.2 Definisjoner 2.3 Hemne videregående skoles beredskapsgruppe 3. VARSLING OG INNKALLING 3.1 Varsling 3.2 Varslingsmønster Varslingsplan Vedlegg Viktige telefoner Vedlegg Kontorlokaler, samband 4. OPPGAVER 4.1 Beredskapsgruppas oppgaver 4.2 Ansvarsavklaring og samarbeid 5. FULLMAKT 5.1 Delegert fullmakt til beredskapgruppa ved Hemne vg skole Vedlegg 2 6. INFORMASJONSOPPLEGG 6.1 Informasjonsansvar 6.2 Informasjonsplan Vedlegg 3 7. NEDTRAPPING/EVALUERING/OPPFØLGING 7.1 Nedtrappingsfase 7.2 Evaluering 7.3 Øvelser 7.4 Revisjon VEDLEGG: 1. Varslingsplan 2. Viktige telefoner 3. Delegerte fullmakter til fylkeskommunalt beredskapsarbeid 4. Beredskapsgruppas informasjonsplan 5. Sjekkliste for skolens beredskapsgruppe 6. Loggføringsskjema 7. Brannvernplan 8. Beredskaps- og kontinuitetsplan for IKT-tjenester 9. Flytskjema overordnede beredskapsprosesser Side 2

3 3 2. ORGANISERING 2.1 MÅLSETTING Beredskapsplanen angir hvordan krisesituasjoner skal håndteres ved Hemne vg skole Beredskapsplanen bygger på følgende prinsipper: Ansvar krisen skal håndteres av den som har det daglige ansvar og myndighet Likhet beredskapsorganiseringa skal være mest mulig lik den daglige organiseringen Nærhet kriser skal håndteres på lavest mulig nivå 2.2 DEFINISJONER En situasjon som truer eller kan true virksomhetens kjernevirksomhet og/eller troverdighet kan føre organisasjonen ut i en krise. En krise defineres som ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går ut over det som regnes som normalbelastning. Beredskapsplanen er en overordnet generell plan som skal brukes i alle krisesituasjoner. Om den aktuelle situasjon skal defineres som krise etter denne planen, avgjøres av rektor/beredskapsleder eller dennes stedfortreder. STFKs totale beredskapsplan omfatter Beredskapsplan for Fylkesrådmannen Beredskapsplan for hver videregående skole Beredskapsplanen for Fylkesrådmannen inkluderer beredskap for Regional Utvikling, Tannhelsetjenesten, Fagenhet for viderergående og alle Administrasjon og støttetjenestene i Fylkeshuset Beredskapsplanene inkluderer beskrevne vedlegg jfr innholdsfortegnelse Fagplaner, lover, regelverk og retningslinjer samt prosedyrer, rutiner og andre dokumentasjoner som sikrer handlemåte, risiko, sårbarhet og avvik i ulike situasjoner kommer i tillegg til beredskapsplanene. Side 3

4 4 2.3 HEMNE VGS, BEREDSKAPSGRUPPE Skolens beredskapsgruppe består av : Funksjon/navn Rektor Ole Kjørsvik Ledahl Ass. rektor Elin Adersstuen Fagleder Kurt Hundsnes Ikt-leder Einar Hofstad Fagleder Kjell Singsdal Driftsleder Ottar Heim Rolle Beredskapsleder og pressekontakt Ass beredskapsleder Infoansvarlig eksternt og internt Loggføring Kontaktperson mot politi og redning IKT og kommunikasjon Ansvar for ansatte, elever og pårørende Brannvernleder. Ansvar for bygninger og teknisk Øverste leder, beredskapsleder, avgjør om situasjonen tilsier bruk av hele eller deler av Beredskapsgruppen. Beredskapsgruppen kan forsterkes med de eksterne og/eller interne deltagere som er nødvendig. Vedlegg 1 3. VARSLING OG INNKALLING 3.1 VARSLING Enhver ansatt i skolen skal, når han/hun får kjennskap til en krise straks ringe nærmeste overordnede eller beredskapsleder/rektor (event. ass beredskapsleder) Beredskapsleder varsler og sammenkaller beredskapsgruppa når situasjonen vurderes som en krise for skolen ihht til definisjonen i denne plan. Beredskapsleder skal varsle fylkesrådmannen/stedfortreder om alle kriser der skolens beredskapsplan er iverksatt. 3.2 VARSLINGSMØNSTER Krise varsles til første tilgjengelige person fra liste jfr Vedlegg 1 Hvis denne ikke er tilstede varsles stedfortreder og eventuelt videre nedover lista Varslingslister/plan Vedlegg Andre viktige telefoner Vedlegg 1 Side 4

5 KONTORLOKALER, SAMBAND. Operasjonsrom for beredskapsgruppa er rektors kontor Større møter og stor mediaorientering holdes i auditoriet Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei). Teknisk kommunikasjonsutstyr vil normalt være: Telefon Mobiltelefon PC Radio/TV Tilgjengelig telefaks 4. OPPGAVER 4.1 BEREDSKAPSGRUPPAS OPPGAVER 1. Innhente opplysninger om situasjonen 2. Kontakte og samordne oppgaver med brannvesen, politi, sykehus, lege, event andre samarbeidspartnere 3. Varsle Fylkesrådmannen 4. Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer, natur, miljø og materielle verdier. 5. Prioritere ressurser fra fylkeskommunens side. 6. Ivareta elever 7. Ivareta egne ansatte 8. Utarbeide og sende ut informasjon til befolkning og media. 9. Føre loggbok om avgjørelser og oppgaver 10. Vurdere informasjons-, omsorgs- og pårørendesenter 11.Etterarbeid og debriefing 12.Rapportering 4.2 ANSVARSAVKLARING OG SAMARBEID Politi/lensmann Redningsorganisasjon Fylkesrådmannen Kommunens kriseteam Har selvstendig ansvar for ledelse av redningstjenesten på skadestedet innen kriseområdet. Varsler pårørende til skadde og døde. Skolen avklarer rolledeling og samarbeid i hver enkelt situasjon. Under ledelse av politi/lensmann. Fylkesrådmannen kan selvstedig vurdere om situasjonen skal defineres som en krise for hele STFK, dvs ut over skolens nivå. Infostøtte og rådgivning kan hentes hos Fylkesrådmannens beredskapsgruppe Skolen avklarer rolledeling og samarbeid i hver Side 5

6 6 Andre samarbeidspartnere enkelt situasjon Skolen avklarer rolledeling og samarbeid i hver enkelt situasjon 5. FULLMAKT 5.1 DELEGERT FULLMAKT TIL BEREDSKAPSGRUPPA Fylkestinget har vedtatt fullmakter til fylkeskommunal beredskapsarbeid (i fredstid). Det vises til vedtak Vedlegg 2 6. INFORMASJONSOPPLEGG 6.1. INFORMASJONSANSVAR Beredskapsleder/rektor/ eller den det delegeres til, har det operative ansvar ihht denne beredskapsplan. Hvis fylkesrådmannens beredskapsplan iverksettes i tillegg, samordnes informasjonen slik at den framstår enhetlig for mottaker. Informasjonsstøtte og rådgiving kan hentes inn fra Fylkesrådmannens beredskapsgruppe 6.2. INFORMASJONSPLAN Vedlegg 3 7. NEDTRAPPING/EVALUERING/OPPFØLGING 7.1 NEDTRAPPINGSFASE Beredskapsgruppa vedtar: At krisen er over og at skolen går tilbake til vanlig drift Om (og eventuelt hvor lenge) opplegg for kriseinformasjonen skal opprettholdes etter at beredskapsgruppens andre oppgaver er avsluttet. Igangsetting av nødvendig tiltak for oppfølging av alt innsatspersonell 7.2 EVALUERING Vurdering/gjennomgang av hendelsesforløp av krisen vurderes så snart som mulig etter at krisen er avsluttet. Vurderingen gjelder alle oppgaver og aktiviteter som beredskapsgruppa har ansvar for. Det skal utarbeides en skriftlig rapport etter evaluering. Side 6

7 7 Ved vesentlige avvik fra beredskapsplanen skal denne endres umiddelbart. 7.3 ØVELSER Beredskapsplanen skal øves etter minst følgende frekvens. 1 table-top øvelse gjennomføres årlig 1 større øvelse gjennomføres hvert 3. år 7.4 REVISJON Beredskapsplanen gjennomgås og revideres hvert 3. år basert på evaluering av den større øvelsen. Hvis avvik avdekkes i forbindelse med den årlige øvelsen, oppdateres planen umiddelbart for dette området. Vedlegg 1- Varslingsplan oppdateres årlig pr og når personer i beredskapsgruppa slutter i funksjon eller organisasjon. Side 7

8 8 VEDLEGG TIL BEREDSKAPSPLAN VED KRISER Vedleggsliste Vedlegg 1 Varslingsplan Vedlegg 1 Viktige telefoner Vedlegg 2 Delegerte fullmakter til fylkeskommunal beredskapsarbeid Vedlegg 3 Beredskapsgruppas informasjonsplan Vedlegg 4 Sjekkliste for skolens beredskapsgruppe Vedlegg 5 Loggføringsskjema. Vedlegg 6 Brannvernplan Vedlegg 7 Beredskapsplan for IKT-tjenester Vedlegg 8 Flytskjema overordnede beredskapsprosesser i STFK Vedlegg 9 Planlagte aktiviteter ved Hemne vgs Vedlegg 10 Ulykker ved skolen elever Vedlegg 11 Ulykker/store hendelser utenfor skolen Vedlegg 12 Dødsfall elev Vedlegg 13 Dødsfall personale Vedlegg 14Elev mister en av sine nærmeste Vedlegg 15 Formidling av alvorlige beskjeder og dødsbudskap Side 8

9 9 VEDLEGG 1 VARSLINGSPLAN NAVN, TELEFON EPOST Sentralbord Rektor Ole Kjørsvik Ledahl (jobb) (mobil) Ass. rektor Elin Andersstuen (jobb) (mobil) IKT-leder Einar Hofstad (jobb) (mobil) Driftsleder Kåre Sæther (jobb) (mobil) Fagleder Kurt Hundsnes (jobb) (mobil) Fagleder Kjell Singsdal (jobb) (mobil) Side 9

10 10 VEDLEGG 1 VIKTIGE TELEFONER 113 Lege 110 Brann 112 Politi NØDTELEFONER VIKTIGE KONTAKTER FOR AKUTTINFORMASJON OG VIDEREVARSLING Lokal legekontor, akutt Prest, Frode Kristiansen PPT (Orkdal) Hemne kommunes kriseteam Hero mottak Fylkeskommunens sentralbord Fylkesrådmann Milian Myraunet / Opplæringsdirektør Inger J Christensen / Fylkesinformasjonssjef Morten Volden / STFK-rektorer Fylkeshovedverneombud (Eva H Mathisen) Hovedverneombud Edvin Hageskal Helsesøster Oddlaug Børset Brekken Rådgiver Astrid Nilssen Sosiallærer Rolf Arild Andersen STFK-ALLE-REKTORER / Sodin ungdomsskole / rektor Side 10

11 11 VEDLEGG 2 DELEGERT FULLMAKT TIL FYLKESKOMMUNALT BEREDSKAPSARBEID I krisesituasjoner, jfr. Hemne vg skoles beredskapsplan, har rektor følgende fullmakter: Vedtatt av fylkestinget xxxxxxxxx Side 11

12 12 VEDLEGG 3 6. INFORMASJONSPLAN 6.1 OVERORDNEDE INFORMASJONSPRINSIPPER VED KRISEHÅNDTERING Beredskapsleder eller den som er gitt myndighet er ansvarlig for at informasjon blir gitt - korrekt, raskt og målrettet. Informasjon skal gis samordnet fra alle ledd og framstå enhetlig for mottakeren Informasjon skal komme aktivt fra den som har ansvaret. Informasjon skal følge vanlig kommandolinje for melding i systemet OPPGAVER KNYTTA TIL INFORMASJON: Informere: 1. egne ansatte, 2. elever, 3. pårørende Gi informasjon til befolkningen om situasjonen. Informere media Henvise publikum/media til sted hvor de kan vente på videre informasjon, Hjemmeside: Henvise pårørende til rette vedkommende 6.3. INFORMASJONSKANALER Hjemmeside / intranett Epost Radio TV Aviser Faks Løpesedler Oppslagstavler Side 12

13 13 VEDLEGG 4 SJEKKLISTE FOR HEMNE VG SKOLES BEREDSKAPSGRUPPE Oppgave Utført kl Beredskapsgruppa bestående av opprettet. Avklart ansvarsforholdet til politi.. Første oversikt over inntruffet hendelse fra skade- stedsledelsen... Overordnet nivå varslet ved kriser innenfor STFK ansvar... Fylkesmannen/kommune varslet ved kriser som omfatter områder utenfor fylkeskommunens ansvarsområde... Innkalt følgende ledere: Iverksatt informasjonstjeneste. Iverksatt gjeldende skolens beredskapsplaner:.. Side 13

14 Opphør av skolens beredskapsgruppe Opphør av informasjonstjeneste Side 14

15 15 VEDLEGG 4 SJEKKLISTE FOR BEREDSKAPSGRUPPENS ARBEID Hovedoppgaver Avklare ansvar Rollefordeling Analysere situasjonen Praktisk håndtering Avklares Hvem "eier" krisen? Hvem er kriseledelse? Hvem skal vi forholde oss/rapportere til? Hvilke(t) bidrag er ønsket fra oss? Har virksomheten en godkjent beredskapsplan? Kan den brukes? Har kriseledelsen avklart innbyrdes oppgaver? Hvem har talsmannsfunksjon? Hvem ivaretar interninformasjonen? Finnes det en telefonliste for kriseledelsen? Er det opprettet kontakt med fylkeskommunens ledergruppe? Hvem svarer hva på telefoner? Hvem gir hvilken informasjon? Skal noe informasjon gis av politi, bedriftshelsetjeneste, kriseomsorgsteam eller annet helsefaglig personale? Hvilke målgrupper må ivaretas mht. informasjon? Hvilke kanaler er mest hensiktsmessige for den enkelte målgruppe? Hvilke budskap skal gis når, og hvordan? Hvilke tilsiktede og utilsiktede konsekvenser får de operative grep kriseledelsen iverksetter? Hvilke informasjonsbehov vil oppstå? Hvilke vinklinger vil mediene ha på sin dekning? Syndebukker? Helter? Potensielle intervjuobjekter. Er omgivelsene godt kartlagt? Er det opprettet faste møtetidspunkt for Side 15

16 16 kriseledelsen? Er det opprettet møtested og møtetidspunkt for eventuelle pårørende? Er det opprettet møtested og møtetidspunkt for ansatte? Er det opprettet et møtested og møtetidspunkt for kontakt med mediene? Har sentralbordet tilstrekkelig informasjon og kapasitet? Har sentralbordet fått nøyaktig instruks om hvilket svar som skal gis? Får kriseledelsen direkteinformasjon fra et eventuelt skadested? Er det lagt ut informasjon på nettet skal kriseweb brukes? Loggføres krisesituasjonen? Debriefing Er det sørget for debriefing og evaluering av kriseinformasjonsarbeidet? Blir arbeidet ledet av person med riktig kompetanse? Er det sørget for at alle involverte får delta? Hvilke informasjonsbehov vil dukke opp i etterkant av krisen? Side 16

17 17 VEDLEGG 5 Til loggføring Dato Tid Fra Til Hendelse /hva er gjort Sign Side 17

18 18 VEDLEGG 5 Logg : Dato: / - Side av Nr Tid Fra Til Hendelse/ Hva er gjort Merknad Sign. Side 18

19 19 VEDLEGG 6 BRANNVERNPLAN Brannberedskap Det blir avholdt to rømmingsøvelser i løpet av skoleåret. Før øvelsen settes i verk, skal kontaktlærer ha gjennomgått med sine elever følgende: Branninstruks Rømmingsveier (merket UTGANG OG NØDUTGANG) Plassering av brannslukningsutstyr Branninstruks og skisse over rømmingsveier med angivelse hvor brannslukningsutstyr finnes er oppslått i ulike ganger og korridorer. Ved brann/rømmingsøvelse skal elevene, sammen med lærer, forlate bygningen raskt (korteste tilgjengelig vei ut), og stå samlet på en av oppstillingsplassene til øvelsene er avblåst. Dette er viktig for å få en oversikt over om alle er ute av bygningen. Oppstillingsplasser: Fellesområdet mellom Sodin og Vgs og parkeringsplass. Hvis det går alarm i friminutt eller studietimer skal den enkelte elev gå til nærmeste oppstillingsplass og avventer nærmere beskjed. Alle brannmeldere (manuelle og automatiske) gir alarm over hele skolen. Disse varsler ikke brannvesenet. Brannvesenet må tilkalles over telefon (politi: ambulanse: 0-113). I skoletiden varsler ekspedisjonen brannvesenet. Utenom skoletid varsles brannvesenet av driftsleder eller av den som oppdager brannen. Tillegg branninstruks Ved alarm skal følgende prosedyre følges: 1. Læreren som har undervisning er ansvarlig for at gruppen/klassen kommer seg raskt ut av bygget. Husk også handikappede elever og elever som oppholder seg på andre undervisningsrom. 2. Læreren tar med seg gruppen/klassen(basisgruppen) til nærmeste oppstillingsplass. Her melder han/hun fra til den i skoleledelsen som har ansvaret på oppstillingsplassen. Ansvarlig leder registrerer grupper, klasser (basisgrupper). 3. Personell som ikke har undervisning møter på en av oppstillingsplassene. De kan bli satt til ulike oppgaver (av brannvernleder/ skoleledelsen). 4. Rektor, ass. rektor, fagledere og andre i beredskapsgruppen foretar en gjennomgang av skolen. Alle melder fra til brannvernleder (ved hovedinngang) når gjennomgangen er gjennomført. Skolens brannvernleder: Driftsleder Kåre Sæther. Reserve: Fagleder Kurt Hundsnes Side 19

20 20 Brann Brannalarm varsles med alarm og telefon. Se skilt for rømningsveier. Varsling Oppdages brann, eller mistenkelig røyk, skal det slås alarm ved å knuse nærmeste brannmelder og/eller varsle skolens kontor. Se oppslag/skilting ved klasserom Brannvernleder, eller driftsleder tar umiddelbart kontakt med brannvesenet direkte eller 110. Brannvernleder, eller driftsleder møter brannvesenet ved ankomst. Evakuering 1. Læreren organiserer utmarsjeringen med sin klasse. 2. Alle dører og vinduer lukkes 3. Følg anvisningen som er slått opp på hvert rom så dere kan bruke nærmeste utgang som kan brukes 4. Utmarsjeringen skal foregå på en rolig og ordnet måte. Oppsamlingsplass Alle går rett bort til den store parkeringsplassen mellom Sodin og HVS. Mens evakueringen pågår, vil de på forhånd oppnevnte etasjevakter gå igjennom skolebygget for å se etter personer som ikke har forlatt bygget. De melder fra til brannvernleder om status. Er det mulig å slukke brannen, gjøres dette med det brannslukningsutstyr som er tilgjengelig på brannstedet. Etter samling på plassen skal faglærer telle opp sin klasse og rapportere til rektor om eventuelle savnede personer. Beredskapsleder (rektor) vil befinne seg på de oppsamlingsplasser som er beskrevet ovenfor, og vil fra dette tidspunkt organisere det som videre skal skje med hensyn til videre evakuering. Side 20

21 21 Ved brann: Gå straks ut av bygningen. Bruk ikke heis. Lukk alle dører og vinduer. Brannalarm må alltid respekteres. Bedriftens navn: Hemne Videregående Skole BRANNINSTRUKS Når det brenner: Varsle: Trykk inn knappen i den manuelle melderen for brannalarmanlegget Meld fra til brannvesenet på tlf: 110 Redde: Sørg for at alle kommer ut. Slokke: Prøv å slokke med husbrannslange, handstokkingsapparat eller kvel flammene med et teppe e.l. Rekkefølgen av de ovennevnte punktene må du avgjøre selv ut fra situasjonen. Du må alltid sørge for å tilkalle hjelp. Lukk alle dører så røyk og flammer sprer seg minst mulig. Hold deg orientert om følgende.: o Rømningsveiene. o Slokkeutstyrets plassering o Anvisningstavlen for brannalarmanlegget o Oppmøtested etter rømning av bygningen er: Uteareal mellom HVS og Sodin Skole Side 21

22 22 VEDLEGG 7 BEREDSKAPSPLAN FOR IKT-TJENESTER Det er pr dato ingen beredskapsplan for IKT-tjenester ved skolen. Heller ikke i forhold til overvåking av nett med tanke på kartlegging av trusler om vold. Målsetting. Skolens IKT-utstyr med tilhørende infrastruktur skal fungere best mulig under normal drift, men også ha en optimal funksjon under ekstraordinære forhold som ved kriser og som et viktig hjelpemiddel ved håndtering av disse. Denne planen er under utarbeidelse Side 22

23 23 VEDLEGG 8A FLYTSKJEMA OVERORDNEDE BEREDSKAPSPROSESSER Beredskapsplan - organisering i videregående skole Fylkesrådmannen vurderer Situasjonen kan skade STFKs kjernevirksomhet eller troverdighet Ja Fylkesrådmannens beredskapsplan Varsler Enhetsleder/beredskapsleder vurderer Situasjonen er en krise for enheten løses ved Ja Enhetens beredskapsplan Varsler Enhetsnivå Normal drift Ja Avviksprosedyre Bruk rutinebeskr. HMS Side 23

24 24 VEDLEGG 8B FYLKESHUSET beredskapsprosess (alle enheter i FH ++) Fylkesrådmannen Situasjonen kan skade STFKs kjernevirksomhet eller troverdighet Situasjonen er en krise for enheten Ja Fylkesrådmannens beredskapsplan i Fylkeshuset Varsler Enhetsleder vurderer Fagleder Enhetsnivå Normal drift Ja Avviksprosedyre Bruk rutinebeskr. HMS Side 24

25 25 VEDLEGG 8C Politisk nivå Fylkesrådmannens beredskapsplan Enhetene inkluderes i FRM plan FRM Skolene har egne planer Tannhelse RegUt Opplæring 25 vgs Adm/støtte Enhetenes egne rutiner og a vvi ksb eh an dli ng Fagp la ne r HMS P rose d yrer, re ge lv erk Instrukser mm Side 25

26 26 VEDLEGG 9 Planlagte aktiviteter ved Hemne vgs: Øvelse evakuering av bygning: Brannvarslingsøvelse: Brannslukkingsøvelse for ansatte Orienteringsmøte for ansatte om beredskapsplan Orienteringsmøte for elever om beredskapsplan (evakuering og varsling) Førstehjelpskurs for ansatte Godkjenningstest for alle som har ansvar under svømmeundervisning og turer som inkluderer bading. Side 26

27 27 VEDLEGG 10 Ulykker ved skolen - elever Den som først kommer til stedet sørger for: 1. Ta kommandoen på ulykkesstedet. 2. Ring AMK 3. Varsle kontoret. Kontoret varsler: 1. Rektor eller øverste ansvarlige Rektor eller øverste ansvarlige tar over ansvaret og fordeler oppgaver etter følgende prioriteringer: 1. Assistanse på skadestedet. Vedkommende skal være på skadestedet til den skadde er fraktet bort fra skolen. Vedkommende skal og sikre skadestedet til politi/arbeidstilsyn har tatt over. 2. Kontakt med foresatte. 3. Informasjonsansvar til skolens øvrige elever og ansatte. 4. Varsle arbeidstilsynet 5. Informasjonsansvar til media 6. Debrifing av involverte parter Side 27

28 28 VEDLEGG 11 Ulykker/store hendelser utenfor skolen I dagens mediesamfunn vil opplysninger om ulykker og dramatiske hendelser rask spres mellom elever og ansatte. I den situasjonen oppstår det ofte rykter og antagelser. Det er derfor svært viktig at ansatte som sitter med den typen opplysninger som angår enten elever eller ansatte varsler skolens ledelse om hva man har hørt. Skolens ledelse vil i sin tur verifisere opplysningene for å finne ut hvordan skolen skal behandle saken. 1. Ved opplysninger om ulykker/store hendelser som kan involvere elever eller ansatte skal kontoret varsles umiddelbart. Hvis kontoret ikke er å treffe varsles rektor/avdelingsleder. 2. Ved opplysninger om saken skal kontoret varsle rektor/øverste ansvarlige umiddelbart. Rektor/øverste leder avgjør ev videre tiltak. Side 28

29 29 VEDLEGG 12 Dødsfall elev. Umiddelbart etter dødsfallet 1. Ved forutgående ulykke skal prosedyren for ulykke følges. 2. Når et dødsfall har funnet sted varsles kontoret omgående. Kontoret varsler rektor eller øverste ansvarlige 3. Rektor/øverste ansvarlige sørger for å verifisere meldingen. 4. Rektor informerer sentralbord/kontor og gir instruks om hvordan de skal forholde seg ved forespørsler. Rektor/øverste ansvarlige er den eneste som gir ekstern informasjon. 5. Rektor/øverste ansvarlige samler rådgivingsgruppen for oppgavefordeling 6. Rektor/øverste ansvarlige samler alt personale til informasjon på personalrommet. 7. Kontaktlærerne samler klassene sine og gir informasjon. Tips til møte med elever: Snakk åpent og konkret om det som har skjedd La elevene snakke om det de tenker og føler Gi trøst som faller naturlig Husk at nærhet er viktigere enn trøst Ta fram positive episoder, gode minner om den avdøde Legg forholdene til rette slik at elvene kan være samlet på skolen La elvene eventuelt være sammen med venner fra andre klasser/grupper Kontaktlærer orienterer elever som ikke er på skolen. Side 29

30 30 VEDLEGG13 De påfølgende dagene Minnestund på storrommet for de som ønsker det. Helst dagen etter dødsfallet. Rådgivingsgruppa har ansvaret Besøk hos pårørende av kontaktlærer og rektor/avdelingsleder Avtale praktiske ting i forbindelse med begravelse med pårørende. (rektor/fagleder). Arbeid i klassen/gruppen i forbindelse med begravelsen, så som: begravelsen, minneord i avisen, minnestund i klassen, besøk hos de pårørende. (rektor koordinerer). Begravelsesdagen Alle elever og ansatte har anledning til å delta i begravelsen. Skolen organiserer transport hvis det er nødvendig. Dersom eleven kommer fra en annen kommune skal skolen være representert. Etterarbeid Viktig med støtte og hjelp i kollegafellesskap Vær oppmerksom på elevenes ulike sorgreaksjoner Ressurspersoner utenfor skolen kobles på Kontakt med pårørende Samtaler i klassen uten å stresse emnet. Side 30

31 31 VEDLEGG 14 Dødsfall personale Umiddelbart etter dødsfallet 1. Ved forutgående ulykke skal prosedyren for ulykke følges. 2. Når et dødsfall har funnet sted varsles kontoret omgående. Kontoret varsler rektor eller øverste ansvarlige 3. Rektor/øverste ansvarlige sørger for å verifisere meldingen. 4. Rektor informerer sentralbord/kontor og gir instruks om hvordan de skal forholde seg ved forespørsler. Rektor/øverste ansvarlige er den eneste som gir ekstern informasjon. 5. Rektor/øverste ansvarlige samler rådgivingsgruppen for oppgavefordeling 6. Rektor/øverste ansvarlige samler alt personale til informasjon på personalrommet. 7. Kontaktlærerne samler klassene sine og gir informasjon. De påfølgende dagene Minnestund på storrommet for de som ønsker det. Helst dagen etter dødsfallet. Rådgivingsgruppa har ansvaret Besøk hos pårørende av kontaktlærer og rektor/fagleder Avtale praktiske ting i forbindelse med begravelse med pårørende. (rektor/fagleder). Arbeid i klassen/gruppen i forbindelse med begravelsen, så som: begravelsen, minneord i avisen, minnestund i klassen, besøk hos de pårørende. (rektor koordinerer). Begravelsesdagen Alle elever og ansatte har anledning til å delta i begravelsen. Skolen organiserer transport hvis det er nødvendig. Dersom eleven kommer fra en annen kommune skal skolen være representert. Side 31

32 32 Etterarbeid Viktig med støtte og hjelp i kollegafellesskap Vær oppmerksom på elevenes ulike sorgreaksjoner Ressurspersoner utenfor skolen kobles på Kontakt med pårørende Samtaler i klassen uten å stresse emnet. Side 32

33 33 VEDLEGG 15 En elev mister en av sine nærmeste Tiden etter dødsfallet Enhver som får kjennskap til slikt varsler kontoret umiddelbart. Kontoret varsler rektor/øverste ansvarlige som tar opp saken med kontaktlærer. Kontaktlærer avtaler med berørte elev om det er ønskelig at hans/hennes situasjon tas opp i klassen når han/hun er tilstede. Hvis eleven ikke ønsker å være tilstede må læreren informere eleven om at saken tas opp når ha/hun ikke er tilstede. Kontaktlærer bør i samarbeid med klassen vurdere eventuelle videre tiltak Klassen gis anledning til å delta i begravelsen. Etterarbeid Kontaktlærer følger opp eleven. Vær oppmerksom på ulike sorgreaksjoner, spesielt hvis tilsvarende situasjoner oppstår på skolen. Koble på eksterne ressurspersoner. Side 33

34 34 VEDLEGG 16 Formidling av alvorlige beskjeder og dødsbudskap på skolen. Når kontoret/sentralbordet får denne typen meldinger skal rektor/øverste ansvarlige kontaktes med en gang. Før budskap/melding gis til elever/ansatte skal rektor/øverste ansvarlige få bekreftet riktigheten av informasjonen, og samtidig skaffe seg tilstrekkelig informasjon til at en kan besvare om og når hendelsen har funnet sted. Melding/beskjed gis i et eget rom Etter at melding/beskjed er gitt, må det gis tid til å sitte ned med elev/ansatt, og reaksjoner som måtte komme, får utløp. La ikke elev/ansatt være alene I samråd med elev/ansatt bør de andre elever/ansatte informeres om det som har skjedd raskest mulig. Side 34

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Beredskap i Osloskolen

Beredskap i Osloskolen Beredskap i Osloskolen 14. februar 2013 Olav Nesheim Beredskap i Osloskolen s organisasjon Beredskapsorganisering - krav til planverk - krav til varsling Beredskapsøvelser Internkontroll (HMS) CIM -krisehåndteringsverktøy

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE

Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Plan for kommunal kriseledelse PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05 Justert vedtaksdato 23.06.2010 30.04.2012 KL 1. Innledning... 3 1.1 Målsetting... 3 1.2 Medlemmer... 3 2.

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra:

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra: Bedriftsnavn: Troms fylkeskommune Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø Dok.id.: 2.2.1.3.9 BRANN (Brannvesenets nødtelefon: 110) Utgave: 1.01 Skrevet av: Breivika Gjelder fra:

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF

BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF BEREDSKAPSPLAN FOR SYKEHUSAPOTEK NORD HF HENSIKT Å gi retningslinjer for hvordan en skal sikre drift av enhetene i Sykehusapotek Nord HF i situasjoner hvor bemanningen er for lav pga. uforutsett fravær,

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNINSTRUKS FOR HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Enhver ansatt som oppdager brann skal straks utløse brannalarm dersom slik finnes. Ved

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 Hvorfor? Etter 22.juli ble dette arbeidet intensivert i Norge og spesielt mot skoler Her på skolen har vi hatt en meget dedikert arbeidsgruppe

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse

Rapport. Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse Rapport Veileder i kriseplanlegging for kommunens kriseledelse 1 Innhold Forord......................................................... 3 HVORFOR LAGE EN KRISEPLAN?................................ 4 Hva

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Januar 2017 Hensikten med beredskapsplanen Omfang Skolens beredskapsgruppe Ansvarsområde for skolens beredskapsgruppe Skolens beredskapsgruppe

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: 02800 Lensmannen i Nome: 35 90 64 00 Ulefoss legesenter: 35 00 86 00 Lunde legesenter: 35 94 91 00

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER

STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 1/9 NÅR DU BEHØVER Å: STYRE HANDLINGER OG KVALITETSSIKRE PROSESSER SKJEKKLISTE FOR KRISELEDELSEN I MARKER 2/9 KRISEHÅNDTERING I MARKER- START HER! FASE 1 USIKKERHETSFASE

Detaljer

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for alvorlige hendelser Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for Bolga oppvekstsenter Innhold 1. Plan for sikkerhet og beredskap 3 2. Retningslinjer for å nedsette beredskapsgruppe 3 3. Tiltaksliste

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

Beredskapsplan - kommunikasjon

Beredskapsplan - kommunikasjon Beredskapsplan - kommunikasjon Innledning I arbeidet med sikkerhet og beredskap er kommunikasjon et sentralt verktøy. God kommunikasjonshåndtering i en krisesituasjon er avgjørende for interne og eksterne

Detaljer

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Planen er REVIDERT 21. juni 2017 Beredskapsledelsen ved Dana Cup Hinna fotball Beredskapsledelsen ved turneringen består av Leder for Hinna fotball Reiseledere Lagledere

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Vedlegg 24. Beredskapsplan

Vedlegg 24. Beredskapsplan Vedlegg 24 Beredskapsplan Forord Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer i fredstid. En beredskapsplan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BEREDSKAPSPLAN FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Hensikt Beredskapsplanen for Oslo universitetssykehus HF (OUS) skal sikre at helseforetaket er i stand til å forebygge, begrense og håndtere kriser og andre

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune

RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING. Vedlegg 1 til plan for kriseledelse. Aure kommune Aure kommune RETNINGSLINJER FOR KRISEKOMMUNIKASJON OG BEFOLKNINGSVARSLING Vedlegg 1 til plan for kriseledelse Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder

Detaljer

En trygg skole for alle. Beredskapsplan. for. Linderud skole. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113

En trygg skole for alle. Beredskapsplan. for. Linderud skole. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 En trygg skole for alle Beredskapsplan for Linderud skole Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Vedtatt i driftsstyret 7. mai 2002 Revidert 24. august 2010 Revidert 19. oktober 2011 Revidert 3. september

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Beredskapsplan for NABSF

Beredskapsplan for NABSF Beredskapsplan for NABSF 9. februar 2017 1. Overordnede perspektiver Krisescenarier Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere: Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

FOR RAUM. oppdaget. gang, dersom du. Postboks 47 66 22 00 rauma.vg. Telefon: E-post: gs@mrfylke.no www.raum. ma.vgs.no

FOR RAUM. oppdaget. gang, dersom du. Postboks 47 66 22 00 rauma.vg. Telefon: E-post: gs@mrfylke.no www.raum. ma.vgs.no RAUM BEREDSKAPSPLAN FOR A VIDAREGÅENDEE SKOLE Alle plikter å: 110 Varsle brann med en e gang den blir oppdaget. 112 113 Varsle politiet dersom du mener at situasjonen er truende og det er fare for livv

Detaljer

Plan for informasjon ved kriser

Plan for informasjon ved kriser Avd. Plan Plan for informasjon ved kriser Vedtatt i KST 11.05.05, sak 35/05, ESA 13/2529 Justert oktober 2014 Skaun kommune Avd. Plan Rådhuset 7353 Børsa Telefon: 72 86 72 00 Telefaks: 72 86 72 01 Org.nr.:939

Detaljer

Informasjonsberedskapsplan

Informasjonsberedskapsplan Aure kommune Informasjonsberedskapsplan Informasjon og kommunikasjon ved kriser Vedtatt av kriseledelsen dato: 16.03.2010 Revidert 16.05.2011 Innholdsfortegnelse 1 Mål for informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Plan for håndtering av trusler og alvorlige hendelser ved Lunner barneskole

Plan for håndtering av trusler og alvorlige hendelser ved Lunner barneskole Plan for håndtering av trusler og alvorlige hendelser ved Lunner barneskole Versjon: 20.4.2016 Innhold 1 Plan for håndtering av alvorlige hendelser...3 2 Lunner barneskoles beredskapsgruppe...3 3 Tiltaksliste

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Kriseplan i forbindelse med død blant studenter ved UMB KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Brannverninstruks Mars 2015

Brannverninstruks Mars 2015 Brannverninstruks Mars 2015 BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved.

Detaljer

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs.

Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 1 av 10 Semac AS Security Management Consulting Krise- og beredskapsplan for Bleiker vgs. Side 2 av 10 Innhold: 1. Innledning. 1.1 Formål. 1.2 Utforming. 1.3 Forankring. 1.4 Strategi. 1.5 Definisjoner.

Detaljer

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen Erfaringer fra bruk av media Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer