HVORDAN TA UT EFFEKTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVORDAN TA UT EFFEKTEN"

Transkript

1 HVORDAN TA UT EFFEKTEN AV GODE INNKJØP? Kontrakter for varekjøp anskaffelsesstrategi og gjennomføring Espen Nyland

2 KORT OM KLUGE ca 110 advokater Tre forretningsområder: Transaksjoner, Fast eiendom og entreprise og Energi Fast eiendom og entreprise ca 55 advokater Entreprise Kommersiell fast eiendom Plan og bygningsrett

3 AGENDA: - Generelt - Kort om bakgrunnsretten - Standardkontrakter - Særlige problemstillinger ved kontraktsinngåelse - Oppfølging av kontrakter

4 GENERELT

5 Traff hun hoppet (KONTRAKTEN)?

6 GODE INNKJØP? 1. PRIS? (Lavest mulig?) 2. KVALITET? (Best mulig?) 3. RISIKO? KOSTNADER / FORUTBEREGNELIGHET

7 RISIKO: 1. TID 1. BEHOV EGEN GJENNOMFØRING 2. FRIST MOT KONTRAKTSPART (dagmulkt/erstatning)) 2. KVALITET 1. TID (feil avdekkes før overlevering) 2. BRUK - EGNETHET 3. MANGEL (omlevering, prisavslag, erstatning, heving)

8 To eksempler: - Datagulv Telenor (kvalitet): - BH / E / L - Funksjonskrav: Gulvene sprakk - Leveranser av ferdigbetong (tid) avtalt kvantum fortløpende i prosjektet - Regelmessig 1 time forsinket med å gjennomføre hver leveranse (f.eks på grunn av for lav transportkapasitet) - Hva blir den økonomiske konsekvens for et prosjekt?

9 HVA ER ET GODT INNKJØP? EN GOD KONTRAKT Detaljert regulering i så fall av hva? Bruk av standardiserte vilkår? Forståelse av bakgrunnsretten og den vare man skal anskaffe?

10 BAKGRUNNSRETTEN En god innkjøper må ha solid kjennskap til bakgrunnsretten: Hva gjelder om annet ikke spesifikt er avtalt?

11 KJØPSLOVEN AV 1988 Moderne balansert Gjelder for kjøp og tilvirkningskjøp ( når ikke den som bestiller skal skaffe en vesentlig del av materialet. Ikke for bygg ( oppføring av bygning eller anlegg ). Regler om levering ( 6-8): Hentekjøp, sendekjøp og plasskjøp: Betydningen av INCOTERMS (CIF, FOB, FOR osv) Avgjørende betydning for risikoens overgang, jf 12 flg Krav til ytelse ( varens egenskaper) ( 17 flg): Avtale (ordlyd, formål (generelt/spesielt), opplysninger, som den er Tidspunktet for risikoens overgang legges til grunn for mangelsvurderingen Krav ved forsinkelse ( 22 flg): Oppfyllelse, heving (forvarsel særlig regel for tilvirkingskjøp ( vesentlig forfeilet ), erstatning (kontrollansvar culpa: avgjørende for om indirekte tap kan kreves erstattet) Særlig opplysningsplikt påhviler selger ved hindring ( 28)

12 KJØPSLOVEN AV 1988 II Krav ved mangler ( 30 flg): Retting, omlevering, prisavslag, heving, erstatning Særlige reklamasjonsregler (nøytral og spesiell reklamasjon) Partielt mislighold Her ( 43/ 44): listen Reglene får anvendelse for den del som er misligholdt Enkeltleveranser kan heves Kjøpers mislighold ( 45 flg) Antesipert mislighold ( 61 flg) Fellesregler for heving (64 flg) -> Restitusjon i utg pkt vilkår for heving Generelle erstatningsregler herunder def av indirekte tap ( 67 flg) Omsorg for tingen ( 72 flg)

13 STANDARDKONTRAKT

14 GENERELT: NS 3409: Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer

15 NS Basert på kjøpsloven (kjl): Agreed dokument gir trygghet - Spesialregulering av: - Særlige tolkingsproblemer (ala øvrige standardkontrakter) pkt 2 - Levering og risikoens overgang (pkt 3) -> omtrent som kjl - Krav til avtalt ytelse (pkt 4) - NS kvalitetskrav gjelder bare når dette er avtalt - Særlige regler om mottakskontroll (pkt 5) 14 d rekl frist - 5 års absolutt reklamasjonsfrist - Tilsvarende misligholdsregler som kjl (forsinkelse og mangel)

16 SÆRLIGE PROBLEMER VED KONTRAKTSINNGÅELSE

17 UTGANGSPUNKTER

18 AVTALER BASERT PÅ KJØPSLOVEN: Kjøpsloven er generelt egnet behov for detaljregulering? Hva må man uansett detaljregulere: Krav til varen: BH avgjør i samsvar med sine rådgivere, og sin bruker BH: Presisjon Her i listen beskrivelsen selvsagt grunnleggende viktig Endring av kvalitet underveis -> prisøkning + mulige tidskonsekvenser Tidspunkt for leveranse for alle aktører (som må tenke gjennom sine behov): Egen produksjonsflyt når? Hvordan sikre kontinuerlig rett flyt? Overholdelse av frister mot tredjeperson Ingen sammenheng mellom varens verdi og den risiko forsinkelse / mangel eksponerer prosjektet for (liten tue kan velte stort lass Agurkpinnedommen (2005) ca NOK 3,5 mill i erstatning for soppbefengte bambuspinner )

19 PERSPEKTIVET TIL DEN SOM ANSKAFFER

20 ANSVARSFORDELINGEN BYGGELEDER RÅDGIVERE LARK/ARK/RIB/ RIE/GEO ETC (PG) BH BRUKERE (Leietakere) LEV 1 LEV 2 LEV 3 LEV 4 ULEV 1 ULEV 2 ENTREPRENØR 1 ENTREPRENØR 2 UE 1 LEV 1 LEV 2 UE 1 LEV 2 LEV 2 DELT ENTREPRISE

21 ANSVARSFORDELINGEN BRUKERE (Leietakere) LEV 2 BYGGHERRRÅDGIVERE RÅDGIVERE LARK/ARK/RI B/RIE/GEO ETC (PG) UE 1 BH TOTALENTREPRENØR UE 2 LEV 2 LEV 2 LEV 2 LEV 2 LEV 2 LEV 2 UE 1 LEV 1 LEV 2 UE 1 LEV 1 LEV 2 TOTALENTREPRISE

22 BYGGHERREN? Ansvars for Her alle grensesnitt listen -> forsinkelse som følge av en leverandør = alle andre som påvirkes vil få krav mot BH Leverandører = risiko (liten tue kan velte stort lass) BH skal ta produktet i bruk (selv eller bruker) opptatt av funksjonalitet (og design) BH har livsløpsfokus/drift/hms

23 ENTREPRENØREN / TOTALENTREPRENØREN/ HOVEDLEVERANDØREN? Skal oppfylle en spesifikasjon (detalj- eller funksjonskrav) Skal tjene penger -> Lavest mulig pris hos L / UL Riktig tid før egen produksjon/leveranse dette er suksessive leveranser, som da suksessivt må komme til rett tid Størst forbedringspotensial Redusere risikoen for L / ULs leveranse (kvalitet / tid)

24 LEVERANDØREN? Levere en vare Her gjerne listen med montering (tilvirkning) Avtalt kvalitet til avtalt tid med lavest mulig produksjonskostnad Ikke påta seg risiko for prosjekt bare for levert vare (og helst så lite av den som mulig også)

25 Back to back BH krever en kvalitet detaljbeskrevet / funksjonsbeskrevet L / UL skal levere denne kvalitet ERFARING: Her Mellomliggende listen ledd (TE, E, L): Kvalitet: Back to back sikre kontraktsmessig leveranse Tid: Ikke back to back UE har sine tidsfrister, TE har sine frister og L har sine frister alt for å sikre alle aktører rasjonell fremdrift i forhold til sine kontraktsforpliktelser TID ER EN NØKKEL FOR GODT INNKJØP Her må TE, E og L ha fokus ved kontraheringen SIKKERHET FOR KONTRAKTSMESSIG KVALITET ER EN NØKKEL FOR GODT INNKJØP

26 Back to back 2 For BH -> Egen bruk / andres bruk For TE / E -> Eksponert med dagmulkt / erstatning overfor BH, basert på NS 8405/3431 etc -> vil holdes skadesløs ( back to back ) Skal L / UL prise back to back -> blir dyrt (selv om forsikring kan ta av) Dette er kontraktens dilemma: L / UL: Ansvarsbegrensninger: Direkte tap Samlede tap TE / E / BH: Vil at L / UL skal ta ansvaret for de faktiske konsekvenser

27 ALLE HAR SINE STANDARDKONTRAKTER: - Bransjeforeningers standardkontrakter - Ferdigbetong - BHs standardkontrakter - Es standardkontrakter - Ls standardkontrakter

28 TYPISKE LEVERANDØRVILÅR MED TRE LAG MED ANSVARSBEGRENSNINGER: Kjøperens krav på erstatning ved forsinkelse (pkt 7) eller mangel (pkt 8) er begrenset til det direkte tap som Kjøperen har lidt, herunder direkte utlegg, og eventuell prisdifferanse ved retting eller levering fra andre, og direkte tap som følge av tingsskade på gjenstander forutsatt brukt i nær tilknytning til betongen. Dette gjelder likevel bare når tapet kan dokumenteres og med rimelighet kunne forutses som en påregnelig og adekvat følge av forsinkelsen eller mangelen. Erstatningen skal reduseres dersom Kjøperen ikke har foretatt rimelige tiltak for å redusere kostnadene ved forsinkelse eller mangel. Leverandørens ansvar omfatter ikke indirekte tap, herunder tap som følge av driftsavbrudd, at Kjøperen ikke kan nyttiggjøre seg betongen som forutsatt (avsavnstap), fortjenestetap eller tap som følge av at Kjøperen må betale dagmulkt eller erstatning til medkontrahent e.l. Leverandørens samlede erstatningsansvar er beløpsmessig begrenset oppad til kontraktssummen for den forsinkede eller mangelfulle leveranse med mindre Leverandøren er forsikra for et høyere ansvarsbeløp og ansvaret er dekket ved utbetaling fra denne forsikringen. Leverandørens samlede erstatningsansvar i forbindelse med ett og samme avtaleforhold er under enhver omstendighet begrenset oppad til kr 3.000,000. Leverandørens krav på erstatning for forsinkelse (pkt7) er begrenset til påregnelig tap av fortjeneste på salg av betong som er falt bort som følge av at Leverandøren ikke har kunnet utnytte de(n) betongbil(er) som er blitt forsinket i lossingen og/eller det påregnelige tap som Leverandøren har lidt ved å leie inn reservebiler. Erstatningen skal reduseres dersom Leverandøren ikke har foretatt rimelige

29 TYPISKE ENTREPRENØRVILKÅR Kunden kan kreve Her erstatning listensom følge av mangel for så vidt Leverandøren ikke godtgjør at det forhold at leveransen er mangelfull, skyldes hindring som nevnt i pkt. x. Vilkårene er vanskelig å forene

30 TYPISK SITUASJON: - Begge parter kommer inn med sine standardvilkår -> Diametralt forskjellige fordi man har helt forskjellige mål - Hvem sine vilkår skal ha forrang - ofte sett at begges standardvilkår legges ved; da blir rekkefølge avgjørende? - Normalt må man søke kompromisser. Men har den jevne innkjøper den kompetanse som trengs for skreddersøm? - Beror på situasjonen!

31 HVORDAN HARMONERE DE ULIKE INTERESSER? Individuelle forhandlinger for hver leveranse? Agreed dokuments? Samarbeidsavtaler for samtlige prosjekter mellom de aktuelle aktører?

32 Noen forhandlingsutgangspunkter: Kjl / NS 3409 = balansert kan være et godt utgangspunkt MEN: L / UL får da lett ansvar for prosjekt Mangler vil lett være uaktsomme eks ferdigbetong, vann og avløp, peler, prefab løsninger av ymse slag -> Hva er den subjektive unnskyldelsesgrunn for ikke å levere kontraktsmessig kvalitet? Hvilken relevant unnskyldesgrunn har man for ikke å levere på tid?

33 Noen forhandlingsutgangspunkter 2: VANLIG Her I PRAKSIS listen Å FRASKRIVE SEG ANSVAR FOR INDIREKTE TAP MEN ikke når kontraktsparten er eksponert for det samme tapet, og ansvaret alene beror på Ls leveranse?

34 Den som ønsker back to back og ikke har standardisert avtale med leverandør: Tydelighet ved Her innhenting listen av priser slik at risiko ikke blir et forhandlingsspørsmål men alene et prisspørsmål (L er selv nærmest til å vurdere risikoen) Men får bare back to back på kvalitet. Må ha egne bestemmelser om tid Ofte av avgjørende betydning for å sikre arbeidsflyt Eksempelvis må man alltid koordinere sluttoppgjør oppover og nedover slik at man får med nedover det som kommer ovenfra

35 Nærmere om garantier Særskilt ansvarsgrunnlag Ansvarsbegrensninger gjelder ofte ikke

36 Nærmere om verneting / lovvalg Det er dyrt å tviste utenfor Norge Det tar som regel lang tid å tviste utenfor Norge Resultatet kan være enda mer tilfeldig utenfor Norge SJEKK derfor alltid verneting / lovvalg: bør ha mulighet for back to back også i tvistefasen tre parter (eks Telenor)

37 Grunnleggende suksesskriterier: Gode kontraktsmaler basert på kjøpsloven og med de tilpasninger man er villig til å betale for: Gjerne en standardkontrakt med den enkelte leverandør Ikke tilstrekkelig med en kontraktsmal: En for hver varegruppe! Det er forskjellige risiki ved forskjellige typer vareanskaffelser Kompetanse på varen også i et oppfyllelsesperspektiv

38 Grunnleggende suksesskriterier 2: Fokus på selve forhandlingssituasjonen: (individuelt eller for alle avtaleforhold Her mellom listen aktørene) Forhandlinger er noe positivt uenighet skaper trygghet Forhandlinger skaper fokus på, og forståelse for, hva som er viktig for kunden Forhandlinger skaper bevissthet rundt den risiko man påtar seg Forhandlinger skaper relasjoner mellom mennesker

39 GJENNOMFØRINGSFASEN

40 - EN GODT Her GJENNOMARBEIDET listen KONTRAKT; DER MAN HAR AVDEKKET RISIKO, FUNNET HENSIKTSMESSIG LØSNINGER OG SAMMENLAGT DE RELEVANTE LEVERANSEPLANER -> ER LETTERE Å GJENNOMFØRE FORDI MAN IKKE BARE HAR INNGÅTT EN AVTALE MEN OGSÅ PLANLAGT SELVE LEVERANSEN

41 I gjennomføringsfasen: Følge opp kontrakten både hva gjelder kvalitet og tid fortløpende Møtereferater ved løpende leveranser er en selvfølge Loggføring mv Løpende evaluering Opprettholde den personlige oppfølging Gjerne besøke leverandøren på fabrikken ved forberedelser til leveranser Ved mislighold påpek misligholdet, varsle om konsekvenser Dette fører til at kontraktsparten skjerper seg + vil være forpliktet til å treffe tiltak (grov uaktsomhet) Kjøpsloven/alminnelig brukte kontrakter er sterkt formalistisk med strenge preklusive regler

42 Bruk Ls kompetanse straks det oppstår spørsmål Mangler Her husk varsling! listen Husk å gi leverandøren mulighet til å rette.

43 Bruk Ls kompetanse straks det oppstår spørsmål Mangler Her husk varsling! listen Husk å gi leverandøren mulighet til å rette.

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge. Konserncontroller med ansvar for. Kollektiv ansvarsforsikring i RIF.

Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge. Konserncontroller med ansvar for. Kollektiv ansvarsforsikring i RIF. Eystein Abel Engh Hvem er jeg? Rådgivende ingeniør med lang fartstid i Rambøll Norge Konserncontroller med ansvar for Irregulære kontrakter, risikoavdekking Tvister, erstatningskrav Opplæring, Spesialforsikringer,

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2015-21. årgang Entrepriserett Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske

Detaljer

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

Forbruker kjøpsloven

Forbruker kjøpsloven Forbruker kjøpsloven INNHOLD Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Alminnelig virkeområde 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Detaljer

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 67. Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 67 Jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) År 2002 den 10. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) Kapittel

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2013-19. årgang. Tema Kjøp og salg av virksomheter EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2013-19. årgang Tema Kjøp og salg av virksomheter Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er

Detaljer

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling Side 1 av 5 1. Avtale Disse standardvilkår ( Vilkårene ) gjelder som del av Kundens avtale om kjøp av Produkter ( Avtalen ). De samme definisjoner gjelder i Vilkårene som i Avtalen. Kjøpsloven av 13. mai

Detaljer

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet?

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet? Veileder om SAMSPILLSENTREPRISE En gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. hva er samspillsentreprise?

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 8 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER RAMMEAVTALE INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise EUROJURIS INFORMERER Nr. 3/2010-16. årgang Tema Entreprise Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 9 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT

ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT A r b e i d s n o t a t e r f r a H øg s k o l e n i B u s k e r u d nr. 54 ARBEIDSNOTAT ARBEIDSNOTAT Lov om forbrukerkjøp av 21.06.2002 nr. 34 (forbrukerkjøpsloven) En ny lov som forenkler og klargjør

Detaljer

NLM 10 ALMINNELIGE BETINGELSER

NLM 10 ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER for levering med montering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2010 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus

Detaljer

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 126 Forbrukerkjøp når alle tre vilkårene er oppfylt Standardkontrakt Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven Når gjelder forbrukerkjøpsloven? Loven gir beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp.

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker Velkommen Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen Tanker Introduksjon Formålet med dette foredraget er: å gi innblikk i noen av de situasjonene som kan oppstå i gjennomføringen av et byggeprosjekt.

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

Kontrakter i totalentrepriser

Kontrakter i totalentrepriser Kontrakter i totalentrepriser Ida Nes Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Medveileder: Ben-Stian Unhjem, Hent AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere

Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere Bransjenorm om markedsføring og standardvilkår for internettaksess til forbrukere 14. desember 2009 1. Innledning Bransjenormen er utviklet av Forbrukerombudet i samarbeid med sentrale tilbydere i bransjen,

Detaljer

Due diligence ved virksomhetskjøp

Due diligence ved virksomhetskjøp Mastergradsoppgave JUS399 Due diligence ved virksomhetskjøp - risikoplasseringen i etterkant av undersøkelsene Kandidatnr: 179064 Veileder: Filip Truyen Antall ord (inkludert fotnoter): 14 515 01.06.2011

Detaljer