Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring"

Transkript

1 Justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 08/ Saksbehandler: Gry Nergård/Charlotte Tvedt Dir.tlf: Forslag til EU direktiv om forbrukerrettigheter - høring Jeg viser til brev fra departementet av Forbrukerombudet er svært skeptisk til det forslaget som er lagt frem av EUkommisjonen til et nytt direktiv på forbrukerrettens område. Hovedinnvendingen min er at forslaget går alt for langt med hensyn til å totalharmonisere forbrukerkontraktsretten. Det er etter min mening ikke dokumentert et reelt behov for en så omfattende harmonisering og jeg er ikke enig med kommisjonen i at forslaget er proporsjonalt. Så vidt jeg er kjent med er det heller ikke foretatt noen skikkelig konsekvensanalyse som belyser de negative virkningene dette direktivet vil kunne ha for forbrukerne. Etter Forbrukerombudets mening bør EUs forbrukerrett fremdeles generelt være basert på minimumsdirektiver, og med et høyt beskyttelsesnivå. Jo høyere minimumsnivået på beskyttelsen er, jo mindre grunn vil det være for medlemslandene til å avvike fra reglene angitt i direktivet. Hovedbegrunnelsen for direktivet er å legge til rette for økt handel over landegrensene i Europa, og primært trekkes internetthandel frem som den handelsform som har best potensial til å øke betydelig i omfang. Dersom det er nødvendig å totalharmonisere regler for å oppnå økt internetthandel, bør det etter min mening være tilstrekkelig å harmonisere enkelte konkrete regler som egner seg for slik harmonisering, og som kan ha direkte virkning på forbrukernes vilje til å handle over grensene. Det kan for eksempel gjelde reglene om angrefristens lengde og utarbeidelse av et standard angrerettskjema som blir obligatorisk å sende ut. Et annet alternativ er å harmonisere flere regler, men kun regler om netthandel. Av disse forslagene foretrekker jeg imidlertid det første: harmonisere noen få konkrete, men sentrale regler. Ikke dokumentert behov Kommisjonen legger til grunn at forskjellene i statenes forbrukervernregler, muliggjort av gjeldende minimumsdirektiver, i praksis fungerer som hindringer for handel over landegrensene. Virkningen av den fragmenterte lovgivningen er, i følge kommisjonen, at de næringsdrivende ikke ønsker å selge varer og tjenester over landegrensene, og Forbrukerombudet Pb Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon Telefaks Forbrukerombudet Trondheim Pb. 86, 7400 Trondheim Besøksadresse Dronningens gate 10 Telefaks E-post Internett Foretaksnummer

2 dette påstås også å redusere forbrukernes mulighet til å høste fordelene med å få et større utvalg og lavere priser. I kommentaren til grønnboken om revisjon av forbrukerdirektivene bad EFTA-landene kommisjonen om å dokumentere behovet for totalharmoniserte regler. Jeg kan ikke se at kommisjonen har svart på denne oppfordringen. Eurobarometer 2008 viser tvert i mot at hindringer som manglende tilgang til Internet, liten tillit til selgere man ikke møter ansikt til ansikt, språkvansker og manglende informasjon om grenseoverskridende handel utgjør barrierer. Dette er problemer som ikke nødvendigvis vil løses gjennom en totalharmonisering av reglene. Det er heller ikke dokumentert at regelverksharmonisering vil føre til et omfattende salg over landegrensene, ettersom 74 % av de næringsdrivende i Eurobarometer 2008 svarte at like regler vil gi ingen eller liten endring i forhold til å øke deres grenseoverskridende handel. Etter min mening er dette langt i fra god nok dokumentasjon for at det er et reelt behov for en totalharmonisering på et slikt stort og viktig rettsområde. Truer eksisterende og fremtidige forbrukerrettigheter Hovedproblemet med omfattende totalharmonisering slik jeg ser det, er at det truer både eksisterende og fremtidige forbrukerrettigheter. Direktivforslaget innebærer en svekkelse av rettighetene til norske forbrukere på flere punkter, som jeg vil komme tilbake til flere ganger. Det er trolig også konsekvensen i flere andre land. Samtidig legges det med en totalharmonisering lokk på utviklingen av forbrukerretten i Europa, og det er kanskje det mest alvorlige med forslaget. EUs forbrukerrett er jo utviklet på bakgrunn av erfaringer fra medlemslandenes respektive rettssystemer. Det er for eksempel lett å kjenne igjen elementer fra nordisk rett i flere av direktivene. Også nå når dette direktivforslaget legges frem, kjenner vi igjen regler som allerede finnes i flere land regler som er utviklet på toppen av de minimumsdirektivene vi har hatt til nå. For det er naturlig at reglene utvikler seg i takt med at markeder og produkter endrer seg. Kanskje vil reglene utvikle seg noe forskjellig i de ulike landene, på bakgrunn av geografiske og kulturelle forskjeller. Så vil disse reglene igjen gi inspirasjon til eventuell utvikling også av EU-retten. Denne dynamikken og behovstilpassede rettsutviklingen mister man når man legger lokk på utviklingen med et totalharmonisert regelverk. Ikke proporsjonal løsning Som nevnt ovenfor mener jeg det er alt for vidtgående når man for å fremme handel over landegrensene, og internetthandel i særdeleshet, vil totalharmonisere så store og sentrale deler av forbrukerretten. De aller fleste kjøp vil fremdeles foregå lokalt, og det er etter min mening ikke grunnlag for å svekke eksisterende forbrukerrettigheter for disse kjøpene, eller å frata landene muligheten til å regulere disse kjøpene i fremtiden. a) reklamasjonsrettigheter Direktivet vil for det første ha stor betydning for forbrukerens muligheter til å reklamere ved mangler på varer. Den absolutte reklamasjonsfristen etter direktivet er to år. Dettet innebærer at norske forbrukerne vil miste sin rett til fem års reklamasjon ved kjøp som er ment å vare vesentlig lengre enn vanlige forbruksvarer, for eksempel vaskemaskiner og sofaer. Slike forbruksvarer anskaffes typisk ved at forbrukeren finner et produkt som passer i størrelse, farge, kvalitet osv. i en butikk i nærmiljøet. Jeg har problemer med å forstå at forbrukeren skal fratas denne rettigheten ved lokal handel 2

3 fordi kommisjonen vil forbedre handel over landegrensene. For øvrig vil den relative reklamasjonsfristen også settes ned fra minimum to måneder til maksimalt to måneder, noe som medfører at forbrukerne pålegges å måtte reagere raskere dersom det er en mangel ved varen. b) vilkår om forskudd og rettigheter ved forsinkelse Direktivet forutsetter at forbruker skal betale kjøpesummen på forskudd. Jeg vil bemerke at jeg på et generelt grunnlag advarer norske forbrukere mot bruk av forskuddsbetaling ettersom forbrukeren i så fall vil være dårligere sikret ved konkurser og mot svindelforetak. Det er også forutsatt i forarbeidene til forbrukerkjøpsloven at vilkår som krever at forbruker betaler (hele) kjøpesummen på forskudd etter omstendighetene kan være urimelige vilkår. Jeg er usikker på om dette kan opprettholdes dersom direktivet om urimelige avtalevilkår totalharmoniseres. Etter norsk forbrukerkjøpslov har forbrukeren ved forsinket levering fra selgeren rett til å holde tilbake kjøpesummen, til å kreve oppfyllelse, kreve heving ved vesentlig forsinkelse og til å kreve erstatning. Den eneste rettigheten forbrukeren har etter direktivet er retten til å kreve pengene tilbake, noe som ikke vil være tilstrekkelig til å sikre forbrukernes interesser eller rettigheter ved forsinkelse. Forbrukeren har først og fremst interesse av å få gjenstanden og det så fort som mulig. Det er ikke gitt at gjenstanden er mulig å få tak i til samme pris fra en annen næringsdrivende. Dersom Norge ikke har adgang til å fastsette ytterligere beføyelser ved forsinkelse, vil vernet for forbrukeren bli svakt. Den næringsdrivende vil kunne spekulere i å ikke levere varen for eksempel hvis det har oppstått valutasvingninger til hans ugunst eller hvis han har inngått bedre avtaler med noen andre og ikke har nok varer til å levere til alle som har bestilt. c) forbrukernes stilling ved mangler Ved mangler på varen gir direktivet forbrukeren flere beføyelser enn ved forsinkelse. Direktivet gir imidlertid selgeren bedre rettigheter enn kjøper enn hva som er tilfelle etter forbrukerkjøpsloven. Direktivet gir selgeren, og ikke kjøperen slik som i forbrukerkjøpsloven, rett til å velge mellom reparasjon eller omlevering. Forbrukerkjøpsloven gir dessuten forbruker rett til å kreve å få en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning dersom vedkommende blir avskåret fra å bruke gjenstanden. Dette er en svært praktisk regel, for eksempel dersom det oppstår mangler på bil eller mobiltelefon. Også denne praktiske regelen blir fratatt forbruker i forslaget til direktiv. Retten til erstatningsgjenstand er mer praktisk ved lokale kjøp enn ved handel over landegrensene, og igjen må jeg stille spørsmål ved rimeligheten av å frata forbruker rettigheter ved lokale kjøp for å fremme grenseoverskridende handel. Mister lovgivning som relevant virkemiddel For de enkelte medlemsland er direktivet også et drastisk inngrep, ettersom lovgivning ikke lenger vil være et relevant virkemiddel for å løse de forbrukerproblemer som oppstår. Som et eksempel vil jeg ta en konkret problemstilling fra Norge. I Norge har telefonsalg fått stor utbredelse de senere årene. Samtidig har jeg fått henvendelser fra svært mange forbrukere som har opplevd problemer i forbindelse med telefonsalg. Det er ulike problemstillinger, som for eksempel oppringninger til tross for at man er reservert mot telefonsalg, aggressive salgsmetoder og negative salg. Disse problemene har ført til at telefonsalg har fått et dårlig rykte, og tilliten til telefonselgere er lav. 3

4 Bransjeforeningen har forsøkt å møte de problemene som har oppstått med å utvikle bransjenormer. Problemet er imidlertid at svært mange aktører stiller seg på siden av bransjeorganisasjonen og deres normer, og utnytter konkurransefordelene ved å drive urimelig handelspraksis. Forbrukerombudet har brukt svært mye ressurser på å få stanset den ulovlige virksomheten som har foregått. Det har tatt lang tid, og i mellomtiden har mange forbrukere lidt økonomiske tap. I forbindelse med implementeringen av direktivet om urimelig handelspraksis ble det vurdert hvorvidt man trengte å fastsette strengere regler for telefonsalg enn de som allerede fulgte av norsk rett, og som langt på veg tilsvarte fjernsalgsdirektivet og direktivet om urimelig handelspraksis. Etter en grundig vurdering av både forbrukerhensynene og næringsinteressene i saken, ble det vedtatt konkrete, strengere regler for telefonsalg, designet for å møte akkurat de problemene som hadde oppstått: det ble gjort endringer i reglene om forbrukers rett til å reservere seg og den næringsdrivendes plikt til å respektere reservasjonen (for å unngå oppringninger til tross for reservasjon), det ble satt begrensninger i forhold til hvilke tidspunkt telefonsalg kan skje (for å unngå at telefonsalget oppleves for aggressivt), og det ble laget egne regler om skriftlighetskrav ved avtaleinngåelse (for å forhindre negativt salg). Samtidig ble det også innført nye regler om håndheving og sanksjoner, som skal gjøre det lettere og raskere å stanse ulovlig adferd. Disse reglene må oppheves dersom direktivet vedtas som et totalharmoniseringsdirektiv. Det vil heller ikke være mulig i fremtiden å benytte lovgivning som virkemiddel på denne måten, selv om det oppstår konkrete problemer som lovgivning kan bidra til å løse. For stort inngrep i forbrukerkontraktsretten med for uoversiktlige konsekvenser Forbrukerombudet har tilsynet med den offentligrettslige delen av urimelige avtalevilkår gjennom markedsføringslovens 9a. Totalharmonisering av direktivet om urimelige avtalevilkår ser etter min mening ut til å være det feltet som det er aller dårligst argumenter for å totalharmonisere. Området er svært skjønnsmessig, og harmonisering griper indirekte inn i all forbrukerkontraktsrett. Det er ikke mulig å overskue virkningene av harmonisering, og det er etter mitt syn helt uakseptabelt at feltet skal totalharmoniseres når man ikke har oversikt over konsekvensene. Vurderingsnormen i direktivet er at vilkår betraktes som urimelig dersom det bevirker en betydelig skjevhet i partenes rettigheter og plikter ifølge avtalen til skade for forbrukeren. Når direktivet legger listen på betydelig skjevhet legger det inngrepsterskelen høyere enn det som følger av norsk rett i dag. Høyesterett har uttalt i sak A (Østlandske Autoberging AS mot Staten ved Barne- og likestillingsdepartementet) at det normalt ikke bør kreves særlig stor ubalanse for at man skal kunne gripe inn overfor urimelige avtalevilkår i en offentligrettslig sammenheng, selv om det ikke (kan) være tilstrekkelig at man finner at balansen kunne ha vært bedre. Dermed innebærer direktivforslaget en forringelse av forbrukervernet i saker om urimelige avtalevilkår etter markedsføringslovens 9a. Direktivet om urimelige avtalevilkår omfatter i dag både den offentligrettslige urimelighetsvurderingen etter markedsføringslovens 9a og den sivilrettslige etter avtalelovens 36 og 37. Så vidt jeg forstår er det meningen av det fremlagte direktivet fremdeles har dette anvendelsesområdet, og at totalharmoniseringen derfor 4

5 også gjelder for den sivilrettslige vilkårsrevisjonen. Listen for når avtalevilkår kan settes til side av domstolen i et allerede eksisterende kontraktsforhold ligger imidlertid høyere enn terskelen for inngrep etter markedsføringslovens 9a, men heller ikke her passer direktivets betydelig skjevhet som inngrepsnorm. Svartelisten og grålisten inneholder uttrykkelige vilkår som enten alltid eller presumtivt alltid er urimelige. Selv om det er positivt med veiledning om hva som skal anses som urimelige vilkår, mener jeg dette ikke egner seg for totalharmonisering. Norge har heller ikke tidligere ønsket å gjøre grålisten i dagens direktiv om urimelige avtalevilkår til lov. En av ulempene ved slike uttrykkelige lister er at det oppstår usikkerhet med hensyn til hvordan man skal betrakte vilkår som ligner på de opplistede vilkårene, men som ikke faller direkte inn under ordlyden. Jeg ser en fare i at listene vil føre til påstander om antitetisk eller innskrenkende tolkning, og dermed gjøre det vanskeligere å gripe inn mot disse vilkårene etter en alminnelig urimelighetsvurdering. Som et eksempel kan jeg ta vilkåret i bilag III nr. 1 bokstav d): Kontraktsvilkår som har følgende formål eller virkning formodes å være urimelig: å tillate den næringsdrivende å si opp avtalen etter behag, med mindre forbruker gis samme mulighet. En næringsdrivende vil da kunne argumentere med at vilkår som gir begge parter lik rett til vilkårlig oppsigelse følgelig er et rimelig vilkår. Etter min vurdering kan imidlertid et vilkår som gir begge parter lik rett til å si opp uten grunn også være urimelig. Forbruker vil jo som regel være interessert i at en kontrakt oppfylles som avtalt. Det vil være en liten trøst for en forbruker som likevel ikke får den varen eller tjenesten han har inngått avtale om fordi selger sier opp avtalen uten grunn, at han selv også i teorien hadde hatt en mulighet til å si opp avtalen uten grunn. Hvor inngripende et slikt vilkår vil være for forbruker, vil selvfølgelig kunne variere avhengig av ytelsens art, men etter min vurdering vil det nesten heller være slik at et vilkår som gir den næringsdrivende rett til å si opp avtalen uten grunn i utgangspunktet vil være urimelig til tross for at forbruker gis samme rett. Hvis for eksempel en forbruker har kjøpt en flyreise, vil forbrukeren i de aller fleste tilfellene bli skadelidende dersom flyselskapet etter forgodtbefinnende sier opp avtalen. Selv om flyselskapet sier opp avtalen i forholdsvis god tid før reisen, vil det kunne være vanskelig for forbrukeren å finne tilsvarende reise til tilsvarende pris. Og jo nærmere reisetidspunktet man kommer, desto større vil skaden bli. Vil et vilkår om flyselskapets rett til å si opp avtalen kunne være urimelig, selv om forbruker har samme vilkårsfestede rett? Vil det ha noen betydning om det settes nærmere vilkår for oppsigelsesadgangen, for eksempel at avtalen kan sies opp uten nærmere begrunnelse av hver av partene inntil en time før flyavgang? Hva med en uke før flyavgang? Kan oppsigelsesadgangen også være kompensasjonsfri, bare man sørger for å gi forbruker samme rett? Her er det mange spørsmål, og min bekymring går altså ut på at dersom direktivet om urimelige avtalevilkår totalharmoniseres på denne måten, vil for det første spørsmål som dette være prosessdrivende, de være uavklart helt til EU-domstolen har uttalt seg om det, og domstolen vil faktisk kunne komme til et resultat som gir forbrukerne dårligere beskyttelse enn i dag. Utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. I forbrukerkjøp generelt vil det ikke være noen rett for selger til å si opp avtalen. Kun ved vesentlig mislighold fra forbrukers side vil selger ha rett til å heve avtalen. Løpende avtaler kan i noen tilfeller sies opp av en næringsdrivende, men da er det gjerne krav om saklig grunn som for eksempel i husleielovens 9-5. Jeg opplever at et totalharmonisert direktiv på dette 5

6 området vil innebære i beste fall stor usikkerhet om hvorvidt vilkår som ligger noe utenfor grålistens punkt 1 d) vil kunne finnes urimelig. Totalharmonisering av urimelige avtalevilkår vil dessuten indirekte gripe inn i all nasjonal forbrukerlovgivning på en måte som det er vanskelig å overskue konsekvensene av. Ved Forbrukerombudets tilsyn med urimelige avtalevilkår etter markedsføringslovens 9a legges det blant annet vekt på hvordan tilsvarende forhold er regulert i lov. Avtalevilkår som strider mot preseptorisk (ufravikelig) lovgivning vil være urimelige og i strid med markedsføringsloven 9a. Også avtalevilkår som er i strid med deklaratorisk (fravikelig) lovgivning, vil etter Forbrukerombudets mening ofte være urimelig, ettersom slik lovgivning angir normalløsningen eller den løsning lovgiver i utgangspunktet mener er best. Spørsmålet er i hvilken grad vilkår i strid med norsk preseptorisk lov fremdeles vil kunne anses urimelig på en like selvfølgelig måte når reglene om urimelige avtalevilkår totalharmoniseres. Vil for eksempel vilkår som avskjærer forbrukers rett til dagmulkt, vilkår som avskjærer forbrukers rett til å holde vederlag tilbake eller vilkår som gir kortere reklamasjonsfrist enn 5 år, og som dermed er i strid med preseptoriske regler i bustadoppføringslova, fremdeles være urimelige dersom direktivet om urimelige avtalevilkår totalharmoniseres? Etter grålistens punkt 1 a) presumeres vilkår å være urimelige dersom de utelukker eller begrenser forbrukernes lovfestede rettigheter. Spørsmålet er om dette gjelder all nasjonal lovgivning, eller om det bare gjelder lovgivning som følger av EU-direktiver. Dersom det gjelder all nasjonal lovgivning vil det jo fremdeles være stor forskjell på hva som anses som urimelige avtalevilkår i EU, og argumentet for å totalharmonisere dette området for å skape lik rettstilstand faller slik sett bort. Dersom punkt 1 a) kun gjelder annen EU-lovgivning, vil dette på en alt for inngripende måte gripe inn i nasjonal kontraktsrett til at totalharmonisering kan forsvares, jf eksemplet med bustadoppføringslova ovenfor. Direktivforslaget er ikke proporsjonalt dersom man totalharmoniserer forbrukernes rettigheter i forhold til urimelige avtalevilkår på alle livsområder, herunder for oppføring av bolig på fast eiendom, for å fremme handel over landegrensene. For oss som tilsynsmyndighet vil det være vanskeligere å igangsette store saker med omfattende vilkårssett når vi opplever at det er tvil omkring rekkevidden av kapittel 5 i direktivforslaget. Som eksempel på større saker vi har hatt til behandling de senere årene er kontraktsvilkårene til Ryanair og til itunes. I begge disse sakene oppnådde vi gjennom forhandlinger å få endret på en rekke vilkår, som etter mitt syn medførte betydelig bedre rettigheter for forbrukerne. Forbrukerombudet mottok også en pris fra EU-kommisjonen for arbeidet med vilkårene til itunes. Vi vil foreta en gjennomgang av disse sakene, og vurdere hvorvidt vi ville påbegynt sakene og hvor langt vi ville kommet med forhandlingene dersom direktivet om urimelige avtalevilkår var totalharmonisert slik som i utkastet til nytt direktiv. Oppsummering Det er ikke dokumentert noe behov for et så omfattende totalharmonisert direktiv. Forslaget truer både eksisterende og fremtidige forbrukerrettigheter. Forslaget er ikke proporsjonalt; det går langt utover det man trenger for å oppnå formålet som er økt handel over grensene generelt og internetthandel spesielt. Medlemslandene mister nasjonal lovgivning som relevant virkemiddel på sentrale områder i forbrukerretten. Direktivet griper også for sterkt inn i nasjonal kontraktsrett, med de uoversiktlige konsekvenser dette får. 6

7 Forbrukerombudets forslag Jeg mener Norge bør gå inn for at direktivene på forbrukerrettens område generelt baseres på minimumsdirektiver. Beskyttelsesnivået bør da ligge så høyt at det er mindre aktuelt for medlemslandene å fravike minimumsløsningene. Enkelte deler av direktivene kan eventuelt totalharmoniseres. De totalharmoniserte reglene må da være konkrete regler, som skaper gjenkjennelse for forbrukerne og som derfor faktisk vil kunne være med på å skape større tillit til kjøp over grensene. For eksempel vil reglene om angrefristens lengde og et felles angrerettskjema være aktuelle for totalharmonisering. Som et maksimum må det være reglene om internetthandel som totalharmoniseres. Med vennlig hilsen Bjørn Erik Thon forbrukerombud 7

Deres ref. Vår ref. Dato: Hans Kaiser Sak nr: 10/ Høring - Grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett

Deres ref. Vår ref. Dato: Hans Kaiser Sak nr: 10/ Høring - Grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett r forbukerornbudet Det Kongelige 3ustis-og Politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Hans Kaiser Sak nr: 10/1943-3 18.11.2010 Saksbehandler: Sverre Åril Dir.tlf: 45 49 00

Detaljer

Høring - EU-kommisjonens forslag til en europeisk salgslov for grensekryssende kontrakter

Høring - EU-kommisjonens forslag til en europeisk salgslov for grensekryssende kontrakter r forbrukerombudet Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. 201107199 EP PSW/HEA/mk Vår ref. Dato: Sak nr: 11/1961-3 24.02.2012 Saksbehandler: Sverre Åril Dir.tlf: 91768366 Høring - EU-kommisjonens

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02.

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato EP PSW/HEA/mk /ANUARK,Z 7.02. 2 B FEB 2012 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201107199 EP PSW/HEA/mk 201104452-/ANUARK,Z

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir.

Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir. Hybelutleie Fjordgt. 43 7010 TRONDHEIM Sendt per e-post til: ks@hybelutleie.net Deres ref. Vår ref. Dato: Kristian Svelander Sak nr: 14/1146-5 30.10.2014 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm Dir.tlf:

Detaljer

Det vises til høringsbrev fra Justisdepartementet vedrørende forslag til direktiv om forbrukerretter med høringsfrist 26. januar 2009.

Det vises til høringsbrev fra Justisdepartementet vedrørende forslag til direktiv om forbrukerretter med høringsfrist 26. januar 2009. HSH JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET Lovavdelingen Postboks 8005 Oslo Dep 0030 Oslo icc \( e-post til: per.sigvald.wang@jd.dep.no Deres ref: 200807603E PSW/bj Oslo, 26. januar 2009 Vår ref: Hanne Cecilie

Detaljer

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen Nidar AS postboks 4483 Nydalen 0403 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1548-2 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Markedsføring av Nidars kampanje - Storplateopplevelsen

Detaljer

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004

Nasjonal høring - forslag til forordning om rettigheter for båtpassasjerer til sjøs og på innenlandske vannveier om endring av forordning 2006/2004 Sjøfartsdirektoratet Postboks 4104 2307 HAMAR Deres ref. Vår ref. Dato: 200836753-17 Sak nr: 10/112-2 15.02.2010 Saksbehandler: Frøydis Gjems-Onstad Dir.tlf: 46 62 80 01 Nasjonal høring - forslag til forordning

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims Norge AS Postboks 4272 Nydalen 0401 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1530-3 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Kims - markedsføring av konkurranse på chipsposer

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1152-2 06.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Høringsuttalelse - Forslag til ny regulering av markedsføring

Detaljer

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen

Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1197-1 06.07.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Markedsføring av gullkjøp - orienteringsbrev til bransjen 1. Innledning

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

E U R O P E A N E C O N O M I C A R E A

E U R O P E A N E C O N O M I C A R E A E U R O P E A N E C O N O M I C A R E A S T A N D I N G C O M M I T T E E O F T H E E F T A S T A T E S UOFFISIELL OVERSETTELSE AV ENGELSKSPRÅKLIG UTTALELSE FRA EFTAS UNDERGRUPPE IV AV 30. SEPTEMBER 2010

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til nytt direktiv om pakkereiser

Høringsuttalelse forslag til nytt direktiv om pakkereiser Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Forbrukeravdelingen Postboks 8036 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/1380-2 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk 30.08.2013 Dir.tlf: 45 21

Detaljer

Høring EU-kommisjonens forslag til nye direktiver om forbrukerkontrakter

Høring EU-kommisjonens forslag til nye direktiver om forbrukerkontrakter Høringsnotat Lovavdelingen April 2016 Snr. 16/1557 Høring EU-kommisjonens forslag til nye direktiver om forbrukerkontrakter 1 Innledning Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette notatet EU-kommisjonens

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Pallas Eiendom AS Østre Skostredet 9 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato: Kamilla Wesolowska Sak nr: 14/1145-4 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt -

Detaljer

Vedr rende h rin om forsla til ELI-direktiv om forbrukerretti

Vedr rende h rin om forsla til ELI-direktiv om forbrukerretti Justis- og politidepartementesb>>et Lovavdelinga Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo \ e,` mandag, 26. januar 2009 Vedr rende h rin om forsla til ELI-direktiv om forbrukerretti het Vi viser til høring om ELI-kommisjonens

Detaljer

Standardvilkår for bruk av fasttelefon

Standardvilkår for bruk av fasttelefon Teleoperatører etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2179 2 23.11.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Standardvilkår for bruk av fasttelefon 1. Innledning Forbrukerombudet

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Frost Eiendom AS Hornebergv 7 7038 TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 14/1143-3 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Det vises til tidligere

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort

Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen Det regner kjøttboller - Ny kampanje Kjøp 3 Nora saft - få gavekort Stabburet AS Postboks 711 1411 KOLBOTN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/815-12 08.07.2010 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Stabburets kampanje Kjøp 3 Idun ketchup og få filmen

Detaljer

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN Etter adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/2067 14.09.2005 Saksbehandler Ingrid Sandvei MARKEDSFØRING OG INNGÅELSE AV AVTALER OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT MARKEDSFØRINGSLOVEN

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Simonsen Føyen Advokatfirma Da v/thor Z. Beke Postboks 6641 St. Olavs Glass NO-0129 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen

Detaljer

Deres ref. Sak nr: 09/1392-2 30.09.2009

Deres ref. Sak nr: 09/1392-2 30.09.2009 r forbrukerombudet JUSTISDEPÅRT-EMENTET Det Kongelige Justis- og Politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO SAKSIVR.: einfr _rtt 5 OKT7nfig 1:"J, 5? C) /kke. ARKIVKODE: Deres ref. Vår ref. Dato: Sak

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innledning Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: 12/185 KSJ Sak nr: 12/

Deres ref. Vår ref. Dato: 12/185 KSJ Sak nr: 12/ r forbrukerombudet Finansdepartement Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Sendt pr. e-post til: ostmottak fin.de.no Deres ref. Vår ref. Dato: 12/185 KSJ Sak nr: 12/262-3 24.04.2012 Saksbehandler: Morten Grandal

Detaljer

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no Baez Limited 192, Old Bakery Street Valletta, VA VLT 1455, Malta Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/404 14 25.02.2011 Saksbehandler: Bård Solem Dir.tlf: 45 49 00 19 Utsendelse av markedsføring fra dinvalentine.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/ Høring - Forslag til forskrift om ny flyklagenemnd

Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/ Høring - Forslag til forskrift om ny flyklagenemnd Eforbrukerombudet SAMFEFibSEESØbPARTE NTET AVD./SEK.: S.BEH.: Samferdselsdepa rtementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO S.NFt.: - 2 JUNI 2008 AVSKREVET: Deres ref. Vår ref. Dato: Morten Foss Sak nr: 08/529-2

Detaljer

Vilkår om bindingstid og oppsigelse ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement, jf. markedsføringsloven 9a

Vilkår om bindingstid og oppsigelse ved kjøp av mobiltelefoner med abonnement, jf. markedsføringsloven 9a Tele 2 Sense Communication You Chess Communications Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 04.02.2004 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen 23 400 612 Vilkår om bindingstid og

Detaljer

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42

Varsel om sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om tvangsmulkt markedsføringsloven 39 jf. 42 Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Paal G. Simonsen Sak nr: 15/1199-30 24.06.2016 Saksbehandler: Gustav Norman Dir.tlf: 93 08 10 40 Varsel om sak for Markedsrådet

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Velkommen til Gustav&Berta Oppskriften du kjøper er kun til eget bruk, og ikke for videre salg eller distribusjon. Alle rettigheter er forbeholdt Gustav&Berta AS. Ved handel på denne

Detaljer

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet

Standardvilkår for bruk av mobiltelefon. Varsel om sak for Markedsrådet Telenor Norge AS - privatmarked Kristin Bergfjord Snarøyveien 30 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/1776-11 24.09.2012 Saksbehandler: Sara Holthe Jaklin Dir.tlf: 46 82 40 72 Standardvilkår

Detaljer

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3

Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Nuform Pb. 33 Søreidgrend 5895Bergen Sak nr:09/527-11 26.05.2009 Markedsføring fra Nuform - mfl. 2 og 3 og angrerettloven 11 jf. 3 Som dere vil være godt kjent med fører Forbrukerombudet tilsyn med at

Detaljer

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører

Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev til kraftleverandører Til alle norske kraftleverandører Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2610-1 18.12.2015 Saksbehandler: Guro Nygaard Lysdahl Dir.tlf: Markedsføring og inngåelse av strømavtaler med forbrukere - orienteringsbrev

Detaljer

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger

Vedrørende markedsføring av bolig - villedende prisantydninger ihus Grünerløkka Postboks 2030 Grünerløkka 0505 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ada Kjenner Sak nr: 12/2260-11 06.02.2013 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Vedrørende markedsføring

Detaljer

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse:

SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1 SALGSBETINGELSER FOR NORGE ( For Norway only) Innholdsfortegnelse: 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10.

Detaljer

Cashless - bruk og vilkår

Cashless - bruk og vilkår Espos Norge AS v/christian Bryde Kobbervikdalen 59 3036 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1336-12 24.10.2012 Saksbehandler: Simen Grønn Kleveland Dir.tlf: 46 81 80 63 Cashless - bruk og vilkår

Detaljer

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22

Vurdering av standardkontrakt - mfl. 22 Stiftelsen Einar Granum Kunstfagskole Maridalsveien 17C 0178 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Ottar Svein Gjerde Sak nr: 13/1452-2 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen 23.09.2013 Dir.tlf: 48 24 78 31

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/44/EF. av 25. mai 1999. om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier(*)

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/44/EF. av 25. mai 1999. om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier(*) Nr. 20/141 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 1999/44/EF av 25. mai 1999 om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Salgsvilkår og Betingelser

Salgsvilkår og Betingelser Salgsvilkår og Betingelser Telefon: 03812 Innhold: 1. Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer fra Ventilasjon Øst AS 2. Levering 3. Reklamasjon 4. Retur, bytte og Angrerett 5. Kontaktinformasjon Salgsbetingelser

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 17/

Vår dato: Vår referanse: 17/ Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Ingebjørg Kiil Epost: ingebjorg.kiil@forbrukerradet.no Vår dato: 15.09.2017 Vår referanse: 17/12729-2 Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer

Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav til markedsføring av barne- og helseforsikringer Forsikringsselskap etter adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/2449-42 22.03.2010 Saksbehandler: Anna Charlotte Amdal Neumayer Dir.tlf: 45 49 00 49 Orienteringsbrev fra Forbrukerombudet: Krav

Detaljer

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40

Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 c-~ FORBRUKERO MB UD ET Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Sak nr: 15/2304-2 Saksbehandler: Brit Røthe Dir.tlf: 45 49 00 40 Dato: 12.02.2016 Høring - forslag

Detaljer

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days

Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better Days For Better Days Pb 7073 0130 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/2018 22 06.12.2011 Saksbehandler: Ida Torgersdotter Øygard Dir.tlf: 93 08 10 40 Bruk av miljøpåstander i markedsføring av For Better

Detaljer

Standard salgsbetingelser for HPottur

Standard salgsbetingelser for HPottur Standard salgsbetingelser for HPottur Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Høring grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett

Høring grønnbok om løsningsmodeller for en europeisk kontraktsrett `f 9 WOV2111b Justisdepartementet PB 8005 Dep 0030 Oslo "" zaita» FORBRUKERRÅDET Saksbehandler: Vår dato: Vår referanse. Deres dato: Jon-A. Lange 18.11.10 10/444-2 20.8.10 Deres referanse: Høring grønnbok

Detaljer

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8

Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6, 7 og 8 Telenor Norge AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/2074-1 12.10.2015 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Krav til markedsføring av hastighet - mfl. 6,

Detaljer

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger:

Avtalevilkår. For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. 2. Partene Selger: 1. Avtalen Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre

Detaljer

Orienteringsbrev - kontroll av markedsføring av bolig

Orienteringsbrev - kontroll av markedsføring av bolig Likelydende brev i henhold til adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 09/1410-1 17.06.2009 Saksbehandler: Ole Andre Tveit Dir.tlf: 45 23 00 06 Orienteringsbrev - kontroll av markedsføring av bolig

Detaljer

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra

Salgsbetingelser for kjøp av varer fra Salgsbetingelser for kjøp av varer fra www.radonkompetanse.no Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Spaceworld Megastore Storgata Spaceworld Norge AS Postboks 6219 Etterstad 0603 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1100-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato).

Avtalen ble inngått Se fakt./ord.bekr. (dato). Skjemaet er levert/sendt Med fakt./ord.bekr. (dato). Skjema A (bokmål) side 1 av 2. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler

Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende og ulovlig markedsføring av slankemidler Til ansvarlig redaktør Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 12/1151-2 28.06.2012 Saksbehandler: Hanne Winther Martinusen Dir.tlf: 48 24 78 31 Orienteringsbrev Medvirkeransvar ved publisering av villedende

Detaljer

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler.

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler. HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Godt betalte oppdrag! Viktig at dere kjenner lovens regler. Virkeområde m.m. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler

Detaljer

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk

Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Sist revidert: 10/1/2015 Forretningsbetingelser og vilkår ved bruk av www.levelpluss.no - nettbutikk Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse

Detaljer

Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under oppføring

Viktig informasjon til kjøper av bolig og fritidsbolig under oppføring Rettigheter og forpliktelser ved kjøp av bolig og fritidsbolig under oppføring På de neste sidene skal vi se nærmere på hva som gjelder når du kjøper bolig eller fritidsbolig under oppføring. Hvilke rettigheter

Detaljer

Innst. S. nr. 119. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 9 (2006-2007)

Innst. S. nr. 119. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.prp. nr. 9 (2006-2007) Innst. S. nr. 119 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.prp. nr. 9 (2006-2007) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjennelse av beslutning i

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse 7. Betaling 8. Levering m.v. 9. Risikoen for varen 10. Angrerett 11.

Detaljer

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a

VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER MED ABONNEMENT - MARKEDSFØRINGSLOVEN 9a Telenor Mobil 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato LS-08.07.2003 Sak nr: 2003-1933 10.09.2003 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen 23 400 612 VILKÅR OM BINDINGSTID VED KJØP AV MOBILTELEFONER

Detaljer

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Justisdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo?, TV2 AS Oslo, 15. september 2011 Høring styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m. Det vises til Justisdepartementets høringsnotat

Detaljer

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser. Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt 11. Reklamasjon ved mangel og frist

Detaljer

Høringssvar - EU-kommisjonens forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid

Høringssvar - EU-kommisjonens forslag til ny forordning om forbrukervernsamarbeid Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1252-4 30.06.2016 Saksbehandler: Frode Elton Haug Dir.tlf: 98 66 05 66 Høringssvar - EU-kommisjonens

Detaljer

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 RiksTV Postboks 393 Økern 0513 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/587-1 12.05.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 1. Innledning

Detaljer

Markedsføring og telefonsalg fra ideelle- og humanitære organisasjoner forholdet til markedsføringsloven

Markedsføring og telefonsalg fra ideelle- og humanitære organisasjoner forholdet til markedsføringsloven Likelydende brev til ideelle - og humanitære organisasjoner iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05/1881 12.09.2005 Saksbehandler Jens Erik Romslo Markedsføring og

Detaljer

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet

Markedsføring av kreftbehandling i utlandet OncoloMed AS Luramyrveien 40 4313 SANDNES Sendt per e-post til: info@oncolomed.no Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/1324-2 06.06.2017 Saksbehandler: Nina Elise Dietzel Dir.tlf: 45 49 00 31 Markedsføring

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Høring- EU- kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv

Høring- EU- kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv Justis- og beredskapsdepartementet Sendt elektronisk via www.regjeringen.no Deres ref. Vår ref. Dato: 17/6838 EP HEA/bj 16/3318 18. 01.2018 Marianne Uppman Høring- EU- kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv

Detaljer

Klage på itunes Music Store

Klage på itunes Music Store Forbrukerombudet 4597 Nydalen 0404 Oslo Saksbehandler: Lars Grøndal Vår dato: 25.01.06 Vår referanse: 200600043 Deres dato: Deres referanse: Klage på itunes Music Store Forbrukerrådet ønsker med dette

Detaljer

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig

Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Reklamasjon ved kjøp av ny bolig Publisert 2013-02-24 20:59 Reklamasjon ved kjøp av bolig - kjøpers rettigheter og muligheter til å klage Av Advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Her gis en kort oversikt

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Likelydende brev iht. adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 2003-1933 16.06.03 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen/Jens Erik Romslo 23 400 614 Vilkår om bindingstid ved kjøp

Detaljer

Oslo, Deres ref: 16/1557 EP H EA/KKK/bj Vår ref: Henrik Renner Fredriksen/

Oslo, Deres ref: 16/1557 EP H EA/KKK/bj Vår ref: Henrik Renner Fredriksen/ HOVEDORGANISASJONEN Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Sendes elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no Oslo, 01.07.2016 Deres ref: 16/1557 EP H EA/KKK/bj Vår ref: Henrik Renner Fredriksen/

Detaljer

Høring EU-kommisjonens forslag til direktiv om forbrukerkjøp innspill til regjeringens påvirkningsarbeid

Høring EU-kommisjonens forslag til direktiv om forbrukerkjøp innspill til regjeringens påvirkningsarbeid Høringsnotat Lovavdelingen Desember 2017 Snr. 17/6838 Høring EU-kommisjonens forslag til direktiv om forbrukerkjøp innspill til regjeringens påvirkningsarbeid 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for og målsetningen

Detaljer

Vedrørende praksis ved fjerning av kjøretøy fra Oslo Kommunes eiendommer

Vedrørende praksis ved fjerning av kjøretøy fra Oslo Kommunes eiendommer Byråd Peter N. Myhre, Oslo Kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr: 05-1356 27.05.2005 Saksbehandler Jens Thomas Thommesen Vedrørende praksis ved fjerning av kjøretøy

Detaljer

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 126 Forbrukerkjøp når alle tre vilkårene er oppfylt Standardkontrakt Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven Når gjelder forbrukerkjøpsloven? Loven gir beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp.

Detaljer

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m.

E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. E-HANDEL sammendrag av praksis m.m. 1.juli 2003 MARKEDSFØRING Generelt Kravene til markedsføring ved handel på Internett følger av bl.a ehandelsoven og angrerettloven, i tillegg til de generelle kravene

Detaljer

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører?

Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? Ny markedsføringsloven hva betyr det for deg som markedsfører? MaxMarketingMix 5. november 2008 Bjørn Erik Thon forbrukerombud Dagens tema Helt kort om bakgrunn for den nye loven Markedsføring mot barn

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner II

Mislighold og misligholdssanksjoner II Forelesninger i kjøpsrett V2013, 31. januar 2013 Mislighold og misligholdssanksjoner II Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene 28. januar: Innledning

Detaljer

Formidling av bolig under oppføring (prosjektmegling)

Formidling av bolig under oppføring (prosjektmegling) Rundskriv Formidling av bolig under oppføring (prosjektmegling) RUNDSKRIV: 21/2011 DATO: 23.06.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Eiendomsmeglingsforetak Advokater som driver eiendomsmegling FINANSTILSYNET

Detaljer

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden

Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden Blivakker.no AS Postboks 8104 4675 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1396-1 30.06.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 46 81 80 63 Tilsyn med brukeromtaler på nettsiden www.blivakker.no

Detaljer

Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680

Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680 Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 16/01763-3/SBL 15.12.2016 Høringssvar fra Datatilsynet - endringer i politiregisterloven og forskriften

Detaljer

Mislighold og misligholdssanksjoner I

Mislighold og misligholdssanksjoner I Forelesninger i kjøpsrett H2015, 1. september 2015 Mislighold og misligholdssanksjoner I Førsteamanuensis ph.d. Herman Bruserud Opplegget for forelesningene Temaene for forelesningene Mandag: Innledning

Detaljer

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår

GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår PepCall AS Bryggegata 9 0250 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 17/2387-2 18.10.2017 Saksbehandler: Marc Stuppi Dir.tlf: 476 35 721 GPS-klokker for barn markedsføring og avtalevilkår 1. Innledning

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser //LAGT TIL ETTER ØNSKE FRA KUNDE! Standard salgsbetingelser Kjøpsbetingelser for forhandlere finner du her Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 2. Avtalen 3. Partene 4. Priser 5. Avtaleinngåelsen 6. Ordrebekreftelse

Detaljer

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler Finansnceringens Arbeidsgiverforening Utg.jnr. 1000154 28. oktober 2010 M OTTATT 29 OKT 2010 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDSDEPARTEMENTET Deres ref: 200903028 Høring om regulering

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a

SEA Norge og Cash Mobils markedsføring og avtalevilkår. - mfl. 1,2,2a og 9a SEA Norge Bekkeveien 163 3173 VEAR Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 06/492-39 23.10.2006 Saksbehandler: Sverre Åril / Lars Helgesen Dir.tlf: 45 49 00 58 / 45 49 00 31 SEA Norge og Cash Mobils markedsføring

Detaljer

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 ViaSat AS Postboks 8864 Youngstorget 0028 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/585-1 12.05.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 1.

Detaljer

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 34. Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 34 Jf. Innst. O. nr. 18 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 36 (1999-2000) År 2000 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved

Detaljer

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 Canal Digital AS Postboks 800 1331 FORNEBU Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1086-1 12.05.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 1. Innledning

Detaljer

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22

Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 Altibox AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/588-1 12.05.2016 Saksbehandler: Ida Småge Breidablikk Dir.tlf: 45 21 22 78 Avtalevilkår for TV-tjenester - mfl. 22 1. Innledning

Detaljer

Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud

Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud Delingsøkonomi: Nye tjenester samme lovkrav 2. februar 2016, GRY NERGÅRD forbrukerombud Nye fenomener lovtomt rom? Telefonsalg Timeshare Internett Musikkdelingstjenester Kjøp av ringetoner og logoer Betaling

Detaljer

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker

Markedsføring og salg av forsikringsavtaler og kredittavtaler i Lefdalbutikker Lefdal Elektromarked AS Postboks 153 1471 LØRENSKOG Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 15/1097-1 29.05.2015 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf: 46 62 80 01 Markedsføring og salg av forsikringsavtaler

Detaljer

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame

Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame og skille mellom redaksjonelt innhold og reklame Verdens Gang AS Postboks 1185 Sentrum 0107 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 16/1123-1 20.05.2016 Saksbehandler: Eli Bævre Dir.tlf: 468 18 063 Tilsyn med reklame i redaksjonelle medier - skjult reklame

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i markedsføringsloven og angrerettloven (håndhevingsreglene) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 49 Lov om endringer i

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer