TILBUDSINNBYDELSE. Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse. Pilotprosjekt i regi av (GVD) TILBUDSGRUNNLAG Mars 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUDSINNBYDELSE. Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse. Pilotprosjekt i regi av (GVD) TILBUDSGRUNNLAG Mars 2008"

Transkript

1 TILBUDSINNBYDELSE Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse Pilotprosjekt i regi av Samarbeidsprosjektet GODT VANN (GVD) DRAMMENSREGIONEN TILBUDSGRUNNLAG Mars 2008 Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 1 av 27

2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE...4 INNBYDELSE...4 KONTAKTPERSONER...4 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...5 TILBUDSMATERIALET...5 TILBUDSINNLEVERING...5 TILBUDSÅPNING KONKURRANSEREGLER...6 GENERELT...6 DELTAKELSE I KONKURRANSEN...6 TILBUDETS UTFORMING...6 TILBUDETS INNHOLD OG OPPBYGNING...6 FORBEHOLD...7 VEDLEGG TIL TILBUDET...7 ALTERNATIVE TILBUD...7 ATTEST FOR REGISTRERING I FAGLIG REGISTER...7 SKATTEATTESTER...7 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET...7 KOMPETANSE OG ERFARING...8 TILBUDSFRIST...8 TILBUDSÅPNING...8 KRITERIER FOR VALG AV TILBUD...8 FORHANDLING OG ANTAGELSE...8 GODKJENNING AV OVERORDNET MYNDIGHET...9 VEDSTÅELSESFRIST KONTRAKTSBESTEMMELSER...10 GENERELT...10 AVTALEDOKUMENT...10 FRAMDRIFTSPLAN, JFR. NS 8401 PKT DAGMULKT...10 TILLEGGSAVTALER, REGNINGSARBEID...10 REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN...10 ERSTATNINGSANSVAR...10 OPPHAVSRETT...11 TILBUDT PERSONELL...11 ANTIKONTRAKTØRKLAUSUL...11 PROSJEKTMATERIALE...11 KVALITETSSIKRING AV TILBYDERS ARBEID...11 KOPIERING...11 Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 2 av 27

3 MØTER...12 HONORAR...12 ANDRE UTGIFTER FORRETNINGSRUTINER...13 PA-BOK...13 KORRESPONDANSE...13 KOPIERING OG REVISJON AV TEGNINGER...13 FAKTURERING...13 BETALINGSFRISTER...13 KOORDINERING MV BESKRIVELSE AV OPPDRAGET...15 BAKGRUNN: GODT VANN...15 INNHOLD I DETTE PILOTPROSJEKTET, VALG AV PILOTOMRÅDE...16 ORGANISERING OG ARBEIDSMETODIKK...17 ØKONOMI LAGE BUDSJETT FOR FREMTIDIG LEDNINGSFORNYELSE...18 ANDRE FORHOLD...18 VIDEREFØRING AV PROSJEKTET TILBUDSSKJEMA...19 TILBUDSSKJEMA FOR UTARBEIDELSE AV PILOTPROSJEKTET: PRIORITERING AV VANNLEDNINGER FOR LEDNINGSFORNYELSE - PILOTPROSJEKT I REGI AV GVD PROSJEKTET GODTGJØRELSE FOR EKSTRA MØTER...20 FRAMDRIFT...20 PROSJEKTMEDARBEIDERE...20 TIMEPRISER...20 VEDLEGG...21 TILBUDSBREV...21 UNDERSKRIFT OVERSIKT VEDLEGG VEDLEGG:...22 IDÉ NOTAT LEDNINGSPRIORITERING...22 Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 3 av 27

4 2 TILBUDSINNBYDELSE Innbydelse På vegne av samarbeidsprosjektet GODT VANN DRAMMENSREGIONEN (Heretter kalt GVD prosjektet) inviteres det til konkurranse vedrørende: Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - pilotprosjekt. GVD prosjektet (heretter kalt Oppdragsgiveren) ønsker tilbud fra rådgivende ingeniørfirma (heretter kalt Rådgiveren) på utførelse av ovennevnte oppdrag i henhold til tilbudsgrunnlaget. Arbeidet omfatter: Gjennomføring av prosjekt vedrørende Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - pilotprosjekt i regi av GVD prosjektet. Pilotprosjektet skal komme med prioritetsliste for vannledninger mht. fornyelse for et området Mjøndalen sentrum i Nedre Eiker. Resultatet av prosjektet skal være et verktøy som kommunen kan benytte i det videre arbeid med saneringsplan for vannledninger. Hvis resultatet av prosjektet viser seg å være et godt input ved utarbeidelse av saneringsplaner for vannledninger vil prosjektet bli videreført i et nyt prosjekt, som vil omfatte alle de kommuner som er med i GVD prosjektet (Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Øvre Eiker, også inkludert Glitrevannverket IKS som eier hovedledningsnettet frem til høydebassenger og fordelingsnettet. 1 ). Det vises til nærmere beskrivelse i kapittel 6 vedrørende beskrivelse av oppdraget. Kontaktpersoner Alle henvendelser og spørsmål vedrørende tilbudsgrunnlaget og/eller oppdraget skal skje skriftlig pr. brev, e-post eller telefaks til en av nedenstående: Arild Moen René Astad Dupont GVD prosjektet GVD prosjektet c/o Glitrevannverket IKS c/o Glitrevannverket IKS Fagerlia 30 Fagerlia Drammen 3011 Drammen Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: e-post: e-post: Henvendelser skal merkes: Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - Pilotprosjekt. Spørsmål og besvarelser/avklaringer vil bli distribuert til samtlige tilbydere. 1 Kommunene Modum og Svelvik deltar som observatører i dette pilotprosjektet. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 4 av 27

5 Anskaffelsesprosedyre I samsvar med bestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser vil anskaffelsesprosedyren Konkurranse med forhandlinger bli lagt til grunn. Tilbudsmaterialet Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 1. Dette dokument med henvisninger og vedlegg 2. Tidligere utarbeidet rapport fra VA-Teknikk: Strategier for ledningsfornyelse 3. Gjeldende lover og forskrifter 4. Norske Standarder som det er vist til eller som er vanlig for de aktuelle leveranser og utførelser. 5. Veiledninger, bestemmelser etc. i henhold til aktuelle lover og forskrifter. Tilbudsmaterialet utleveres fortløpende etter utlysning i Doffin-basen.. Tilbudsinnlevering Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt. Konvolutten skal være uten firmanavn, logo eller lignende og den skal være merket "Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - pilotprosjekt Pilotprosjekt". Tilbudet skal være innlevert innen fredag 2. mai 2008 kl. 12:00 til: GVD Prosjektet c/o Glitrevannverket IKS, Fagerlia 30, 3011 Drammen. Tilbudsåpning Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning, og det vil heller ikke bli gitt opplysninger om tilbudene. Etter tilbudsåpning og fullførte forhandlinger vil det bli orientert om hvem som skal tildeles kontrakten. GVD prosjektet forbeholder seg retten til å anta hvilket som helst tilbud, eventuelt forkaste samtlige. GVD prosjektet den 25. mars 2008 Arild Dyrnes Moen René Astad Dupont Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 5 av 27

6 ... Prosjektsjef GVD prosjektet Prosjektleder GVD lekkasjekontroll 3 Konkurranseregler Generelt Som generelle konkurranseregler gjelder: Forskrift om offentlige anskaffelser av 4. juli Som anskaffelsesprosedyre benyttes "Konkurranse med forhandlinger". Dette innebærer at oppdragsgiver innhenter tilbud hvor vilkårene for anskaffelsen kan være gjenstand for drøftelser eller forhandlinger. Det forutsettes at tilbyder har skaffet seg nødvendig kjennskap til lokaliseringen av anlegget som skal etableres samt evt. andre forhold av betydning for prosjektet. Det forutsettes videre at tilbyder kjenner offentlige lover, forskrifter, retningslinjer og bestemmelser for så vidt disse kan ha betydning for utførelsen av arbeidene eller kostnadene. I konkurransegrunnlaget er det flere steder listet opp momenter ol. som omfatter krav som stilles til tilbyder, krav til gjennomføring mv. Det presiseres at slike opplistinger ikke er uttømmende. Hovedprinsippet er at det skal leveres et tilbud som omfatter alle arbeider som er nødvendig for å levere en komplett jobb. Deltakelse i konkurransen Alle som oppfyller de kvalifikasjonskrav som framgår av konkurransegrunnlaget inviteres til å delta i konkurransen ved å inngi tilbud. Etter gjennomgang av mottatte tilbud vil oppdragsgiver forhandle videre med en eller flere av de som har inngitt de beste tilbudene (økonomisk mest fordelaktige tilbud). Tilbudets utforming Alle poster i det tilsendte konkurransegrunnlag som forutsettes fylt ut av tilbyder skal fylles ut. Dersom konkurransegrunnlaget ikke har eget tilbudsskjema, eller tilbudsinnbydelsen ber om mer informasjon enn det som fremgår av tilbudsskjemaet, skal det alltid følge et eget forpliktende tilbudsbrev med tilbudet. Tilbudsbrevet skal svare på alle de spørsmål/ problemstillinger som fremgår av konkurransegrunnlaget. Tilbudet skal være skrevet på norsk. Tilbudets innhold og oppbygning I tillegg til de krav som fremgår av forskriftene og de øvrige punkter i tilbudsinnbydelsen og konkurransereglene skal tilbudet som et minimum inneholde følgende opplysninger: Forslag til arbeidsopplegg (oppdelt i delaktiviteter, framdriftsplan, møteplan etc.) En grundig beskrivelse av hvordan man til daglig planlegger å ivareta intern kvalitetssikring for dette oppdraget. Det er i så måte ikke tilstrekkelig å henvise til ISO Det skal spesifiseres i tilbudet hvor mye tid tilbyder planlegger å bruke til kvalitetssikring i forbindelse med oppdraget. Tilbudssum oppsplittet i honorar (gjerne koblet mot arbeidsopplegget) og andre utgifter. Opplysninger om antall møter som inngår i tilbudet. Pris pr. møte, alle kostnader inklusive (vil bli benyttet ved flere eller færre møter enn det som er beskrevet). Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 6 av 27

7 Opplysning om hvem som vil være oppdragsansvarlig hos tilbyder Oversikt over øvrig tilbudt personell (inkl eventuelle underkonsulenter) og hvilken funksjon de vil ha i oppdraget Timepriser for alt personell (vil bli benyttet i forbindelse med eventuelle tilleggsarbeider) Tilbudt leveringsdato/ferdigstillelsesdato Dokumentasjon som beskrevet i pkt Forbehold Eventuelle forbehold skal være spesifisert i tilbudsbrevet. Når forbehold har økonomiske konsekvenser skal tilbyder prissette forbeholdet, og under evt. forhandlinger kan oppdragsgiver velge at ett eller flere forbehold utgår mot kompensasjon. Når evt. forbehold ikke er prissatt av tilbyder eller forbeholdet ikke lar seg kostnadsberegne, kan oppdragsgiver velge å prissette forbeholdet skjønnsmessig. Vedlegg til tilbudet Som et minimum skal følgende dokumentasjon vedlegges tilbudet (ikke ettersendes): CV for personell som tilbys Referanseliste over relevante prosjekter Attest vedrørende betalte skatter og avgifter, jf. pkt 3.8. HMS-egenerklæring, jf. pkt. 3.9 Dokumentasjon vedrørende firmaets kvalitetssikringsrutiner Alternative tilbud Det vil ikke bli akseptert alternative tilbud. Attest for registrering i faglig register Deltakende firma må fremlegge attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det landet der leverandøren/tjenesteyteren er etablert, f.eks. Foretaksregisteret i Brønnøysund, samt evt. fastsatt klassifikasjon for registeret der det finnes. Skatteattester Tilbudet skal vedlegges attest fra fylkesskattesjefen og kommunen (kemneren). Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder. Helse, miljø og sikkerhet Tilbudet skal vedlegges egenerklæring i samsvar med vedlegg 2 til Forskrift om offentlige anskaffelser (erklæring om helse, miljø og sikkerhet - HMS). Tilbyder er ansvarlig for at også eventuelle underleverandører oppfyller forutsetningene i ovennevnte erklæring. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 7 av 27

8 Kompetanse og erfaring Tilbudet skal vedlegges dokumentasjon for kompetanse og erfaring. Denne dokumentasjon skal bl.a. inneholde en liste over tilbudt personell og firmaets referanser fra tidligere arbeider av tilsvarende karakter. Tilbudsfrist Tilbudet er rettidig avgitt dersom det er kommet til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp. Tilbudsåpning Det vil ikke være offentlig åpning av tilbudene, og det vil heller ikke bli gitt opplysninger om tilbudene. Etter at konkurransen er avsluttet vil det bli orientert om hvem som skal tildeles kontrakten og begrunnelsen for valget. Kriterier for valg av tilbud Det tilbud som er økonomisk mest fordelaktig vil bli valgt. Følgende generelle kriterier vil bli lagt til grunn for oppdragsgivers valg (opplistingen er vilkårlig): Tilbudssum inkl. antatt pris på evt. regningsarbeider o.l. Eventuelle forbehold fra tilbyder. Leveringstid. Erfaringer fra lignende oppdrag (referanser). Tilbyders forslag til arbeidsopplegg (særlig hvis tilbudsinnbydelsen forutsetter at tilbyder skal beskrive forslag til arbeidsopplegg). Kapasitet hos tilbyder. Intern kontroll, kvalitetssikring samt administrative og økonomiske rutiner. I dette oppdraget vil kriteriene bli vektlagt som følger: Kriterier Vektlegging Pris (tilbudssum, timepris) 40 % Presentert forslag til arbeidsopplegg (framdriftsplan, oppdeling i delaktiviteter, leveringstid, forbehold ol.) 40 % Erfaring fra lignende prosjekter 20 % Sum 100 % Forhandling og antagelse Blant tilbydere som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil oppdragsgiver innkalle en eller flere av de mest interessante tilbudene til videre forhandlinger. Oppdragsgiver kan forhandle om alle forhold og vilkår i tilbudet, men normalt vil det ikke bli forhandlet om pris alene. Under forhandlingene kan oppdragsgiver forutsette at større eller mindre deler av arbeidene evt. skal utgå. Tilbyder kan ikke kreve noen form for kompensasjon i slike situasjoner. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 8 av 27

9 Tilbyder kan heller ikke kreve noen form for kompensasjon dersom oppdragsgiver kommer til at samtlige mottatte tilbud skal forkastes. Konkurransen blir avgjort av prosjektstyret i GVD prosjektet. Avtale er sluttet først etter at kontraktsforhandlinger er avholdt og oppdragsgiver har sendt skriftlig bestilling til tilbyderen eventuelt når eget avtaledokument er underskrevet av både oppdragsgiver og tilbyder. Godkjenning av overordnet myndighet Oppdragsgiver tar forbehold om at bestilling av arbeidene som inngår i tilbudet normalt er betinget av godkjenning av overordnet myndighet hos oppdragsgiver og eller offentlige myndighet. Tilbyder kan ikke kreve noen form for erstatning dersom overordnet og eller offentlig myndighet bestemmer at de arbeider som inngår i tilbudskonkurransen ikke skal gjennomføres eller at arbeidene skal endres vesentlig. Vedståelsesfrist Vedståelsesfristen utløper kl 24:00, 60 kalenderdager etter tilbudsfristens utløp. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 9 av 27

10 4 Kontraktsbestemmelser Generelt Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401, 1. utg. mars Kontraktsbestemmelser spesifisert i dette kapittel gjelder foran NS Avtaledokument Oppdragsgiver utarbeider kontrakt. Som hovedregel vil standardformular tilsvarende NBR. blankett 8401 formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag bli lagt til grunn for kontrakten. Oppdragsgiver kan velge å bruke annet formular. Framdriftsplan, jfr. NS 8401 pkt. 9.1 Tilbyder skal utarbeide forslag/utkast til framdriftsplan allerede i tilbudet, og i forbindelse med kontraktsforhandlingene vil det normalt bli avtalt en endelig framdriftsplan. Planen er ikke endelig før denne er godkjent av oppdragsgiver. Ved oppsett av forslag til framdriftsplan må det tas med nødvendig tid for oppdragsgivers interne behandling/gjennomgang av materiale ol. Samt nødvendig tid for undersøkelser, drøftelser og avklaringer som er nødvendig i pilotkommunen. Dagmulkt Med mindre annet er avtalt, skal det beregnes dagmulkt i henhold til bestemmelsene i NS 8401 pkt Tilleggsavtaler, regningsarbeid Tilbyderen skal varsle oppdragsgiver skriftlig når han mener tilleggskostnader vil påløpe. Det skal da inngås avtale eller foretas bestilling før disse arbeidene kan starte. Slike arbeider godtgjøres etter medgått tid på bakgrunn av spesifiserte timelister og etter egne fastprisavtaler. Regulering av kontraktssummen Kontraktssummen (fastsumhonorar og regningsarbeid) skal ikke indeksreguleres i avtalt periode for levering av utredning/prosjektering, jvf. NS8401 pkt Honorar for eventuell deltakelse i byggeperioden og garantitiden samt hvis arbeidet blir forsinket på grunn av forhold som den prosjekterende ikke rår over (det vil si at det blir gitt fristforlengelse) skal honoraret justeres etter reglene i NS 3405 totalindeksmetoden med en kalendermåned som avregningsperiode. Reguleringsbeløpet beregnes etter SSB's konsumprisindeks for varer og tjenester, underindeks "med arbeidslønn som dominerende prisfaktor". Basis for regulering er indekstallet for den måned tilbudsfristen utløper i. Erstatningsansvar Oppdragsgiver vil kreve erstattet påregnelig tap som følge av prosjekteringsfeil. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 10 av 27

11 Opphavsrett Prosjektert materiale, grunnlag som innhentes, tekniske beregninger mm er oppdragsgivers eiendom. Dette omfatter også materiale produsert på elektronisk format jvf. pkt 0. På anmodning skal ovennevnte materiale leveres vederlagsfritt til oppdragsgiver. Oppdragsgiver står fritt til å benytte alt materiale som kommer fra tilbyder. F.eks. står det oppdragsgiver fritt å la annen part arbeide videre med eller på det mottatte materiale. Tilbudt personell Det er en forutsetning at personell som er tilbudt er de samme som skal benyttes i oppdraget. Det skal være meget vektige grunner for at annet personell benyttes. Med vektige grunner forstås blant annet sykdom, permisjoner og oppsigelse. Tidvis høy aktivitet hos tilbyder er ikke tilstrekkelig grunn til å endre bemanningen. Tilbyder skal uten ugrunnet opphold underrette oppdragsgiver dersom det er ønskelig å anvende annet personell enn det som er oppgitt i tilbudet/avtalt. Det forutsettes at det ved endring av bemanning tilbys personell som minimum innehar tilsvarende kompetanse. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kunne avvise tilbyders ønske om endring av bemanning på prosjektet. Det presiseres at oppgitt personell er et av kriteriene som legges til grunn for valg av tilbyder. Antikontraktørklausul Avtale med andre foretak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet. Det forutsettes at også innleide arbeidskraft forholder seg på en korrekt måte til gjeldende lover, regler og forskrifter. Tilbyder skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også samarbeidsparter/innleid foretak og dennes personell. Prosjektmateriale Det er en forutsetning at alle tegninger og planer utarbeides på digital form i original format. PDF filer eller lignende innsynsformat aksepteres kun som tilleggsmateriale. Dokumentasjon herunder kart, tegninger, beregninger, beskrivelse, innstillinger etc. skal utarbeides på elektronisk format. Prosedyrer, rutiner og standarder for oppbygging av tegninger mm skal godkjennes av oppdragsgiver. Materialet som leveres skal være fritt for reklame. Kvalitetssikring av tilbyders arbeid Oppdragsgiver kan be om at den prosjekterende dokumenterer et system for sikring av kvalitet tilpasset oppdragets art og omfang, jvf. NS8401 pkt 7.3. Oppdragsgiver kan også be om å få dokumentert hvordan kvalitetssikringen av de forskjellige elementer i oppdrag er utført og fulgt opp. Ved gjentatte svikt i tilbyders rutiner vedrørende kvalitetssikring kan oppdragsgiver sørge for at kontrollen blir utført av andre, det vil si uavhengig kontroll. Dersom oppdragsgiver må bestille dette utført av andre, vil kostnadene ved dette i sin helhet bli belastet tilbyder. Kopiering Utskrift og kopiering av materiale (beskrivelse, tegninger, arbeidsplott etc.) skal være inkludert i tilbudssummen dersom ikke annet er avtalt. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 11 av 27

12 Dersom det er feil eller mangler i materiale fra tilbyder, og feilen ligger hos denne, skal det vederlagsfritt leveres nye utskrifter/kopier i riktig antall. Møter Den prosjekterende skal også føre referat fra møtene. Oppdragsgiver kan be om at referat fra møter skal godkjennes av oppdragsgiver før utsendelse. Referat sendes så snart som mulig og senest ei uke etter møtet. Oppdragsgiver kan velge å innkalle, forberede og lede møtene samt føre referat fra møtene. Møter innkalles i samsvar med reglene i NS 8401 pkt Honorar Dersom tilbudsgrunnlaget ikke forutsetter noe annet skal det tilbys fastprishonorar for selve oppdraget og timepris for eventuelle tilleggsarbeider og eventuell oppfølging. Det skal ikke beregnes påslag for biomkostninger verken på fastprishonoraret eller på eventuelle timeprishonorar. Avtalt honorar skal derved inkludere alle kostnader til f.eks. arbeidskopiering til eget bruk og til oppdragsgiver i forbindelse med vurderinger og uttalelser. Honoraret skal videre dekke tilbyders utgifter til telefon, telefaks, porto, kontordrift og andre administrative kostnader. Andre utgifter Følgende utgifter skal inkluderes i tilbudssummen og spesifiseres enten som rundsummer eller med entydige enhetspriser: Reiser for å kunne betjene prosjektet. Dette omfatter reiser fra tilbyders hovedkontor/ adresse for prosjekteringsansvarlig eller aktuell medarbeider og til/fra prosjektsted og/eller kontoradressen til oppdragsgiverer. Likeså omfatter reiser til private og offentlige kontorer som er nødvendig å besøke i forbindelse med oppdraget. Eventuell leie av utstyr tilbyder vil få bruk for i sitt arbeide. Dersom det ikke er tatt med priset forbehold vedr. utstyrsleie, anses dette for å være inkludert i tilbudssummen. Dette kan for eksempel gjelde fotoapparat, sambandsutstyr og landmålingsutstyr. Andre utgifter som vil påløpe i forbindelse med oppdraget. Utlegg som ikke er beskrevet i tilbudet og som tilbyder ønsker dekket, skal på forhånd være godkjent av oppdragsgiver. Når slike utlegg er godkjent skal de godtgjøres etter regning (eventuelt statens regulativ). Som utlegg føres også plotting/kopiering av endelig prosjektmateriale og nødvendig annonsering dersom det er avtalt at dette faktureres gjennom tilbyder. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 12 av 27

13 5 Forretningsrutiner PA-bok For større prosjekter vil byggherren utarbeide PA-bok (prosjektadministrative retningslinjer). Retningslinjer og bestemmelser i eventuell PA-bok skal følges. Korrespondanse Overskriften i all korrespondanse skal alltid inneholde prosjektnavn og hva saken gjelder. Hvert brev skal kun omhandle en sak. All korrespondanse til byggherren skal stiles til: GVD prosjektet c/o Glitrevannverket IKS Fagerlia Drammen All korrespondanse sendes til vedkommende firma sin forretningsadresse, og det skal alltid sendes kopi av korrespondansen til byggherren. Korrespondanse til byggherren som sendes som telefaks eller som e-post, skal også sendes som brev. Kopiering og revisjon av tegninger All kopiering som skal betales av oppdragsgiver skal utføres av oppdragsgivers leverandør med mindre annet er avtalt. Ved revisjon av tegninger i byggefasen skal utsendingen vedlegges endringsliste. Dette gjelder selv om revisjonen ikke medfører økonomiske konsekvenser. Aktuell revisjon markeres på tegningen. Endringslisten prises av vedkommende entreprenør som returnerer priset endringsliste til prosjekterende. Prosjekterende vurderer pristilbudet evt. forhandler videre med entreprenøren og gir sine anbefalinger til byggherren. Fakturering Det skal ikke leveres timeliste for arbeider som inngår i fastpriskontrakt. Det skal likevel være samsvar mellom fakturert honorar og det arbeid som er utført. For arbeider som utføres etter medgått tid skal det leveres spesifiserte timelister (min. en gang pr. måned). Timelistene spesifiseres med navn på person, dato, antall timer og hva som er utført. Faktura skal leveres med fakturakopi. Faktura skal være tydelig merket med oppdragsgivers prosjektnummer og prosjektnavn og referere til bestillingsbrev/rekvisisjon. Det sendes egne notaer for kontraktsarbeidet (A) og for tilleggsarbeider (T). Betalingsfrister Betalingsfrist skal være minimum 30 dager. Forfallsdato på fakturaer regnes fra den dato byggherren mottar komplett og riktig faktura med nødvendig bilag/vedlegg. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 13 av 27

14 Hvis det er feil eller mangler ved fakturaen eller bilagene, eller det mangler nødvendige bilag etc., vil faktura bero hos byggherren inntil fullstendig fakturamaterialer er mottatt evt. vil fakturaen bli returnert. Koordinering mv Oppdragsgiver vil normalt etablere en prosjektgruppe som består av personell fra driftsenhetene og prosjektleder, og under gjennomføring av oppdaget skal prosjekterende samarbeide med prosjektgruppa. All kontakt med oppdragsgiver inkl. prosjektgruppa skal gå gjennom prosjektleder. Oppdragsansvarlig hos tilbyder skal koordinere og lede utførelsen av oppdraget. Foruten de ytelser som er beskrevet i kapitlet hvor selve oppdraget beskrives, skal tilbyder ved oppdragsansvarlig sørge for følgende: Lede gjennomføringen av oppdraget innen avtalte rammer. Formidle nødvendig kommunikasjon mellom oppdragsgiver og eget personell. Være initiativtaker/pådriver i å utarbeide/foreslå alternative løsninger, materialvalg etc. for vurdering og avgjørelse hos oppdragsgiver. Rapportere til oppdragsgiver om tekniske, økonomiske og framdriftsmessig utvikling i prosjektet (kan gjøres gjennom prosjektmøtene). Samarbeide med oppdragsgiver og øvrige virksomheter/parter. Bistå oppdragsgiver ved kontakt med eventuelle utenforstående grupper. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 14 av 27

15 6 Beskrivelse av oppdraget Bakgrunn: GODT VANN I 2004 ble det igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom de 4 kommunene Nedre Eiker, Røyken, Lier og Drammen, i samarbeid med Glitrevannverket IKS, om utarbeidelse av en felles hovedplan for vannforsyning. Senere har også Hurum, Modum, Svelvik Sande og Øvre Eiker sluttet seg til samarbeidet. Det ble samtidig vedtatt at oppfølging av hovedplanen skal skje gjennom samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen (heretter kalt GVD). GVD prosjektet har opprettet en hjemmeside hvor ytterligere informasjon kan hentes: Aktivitetene i GVD prosjektet er oppdelt i 5 hovedelementer: Informasjon/prosjektstyring Lekkasjekontroll Administrative utviklingsoppgaver Faglige utvikingsoppgaver Faglige nettverk og fellesskap Gjennomføringen av hvert hovedelement er lagt til respektive arbeidsgrupper. Arbeidsgruppen for lekkasjekontroll er således opphav til dette prosjekt. Lekkasjekontroll Et mål i GVD-prosjektet er å stabilisere vannforbruket på 2004-nivå. Basert på prognoser for befolkningsvekst o.l., betyr dette at lekkasjetapet må reduseres fra ca. 50 % til ca. 30 % over en periode på 15 år. GVD-prosjektet har etablert en arbeidsgruppe for lekkasjekontroll. Det er satt i gang flere delprosjekter i regi av arbeidsgruppen, blant annet: Modellering av vannledningsnettet Bygging av sonevannmålere og etablering av forbrukssoner Oppgradering og samkjøring av driftsovervåkingen Forprosjekt for etablering av lekkasjesøk (organisering, metodikk m.m.) Etablert lekkasjesøk/kontroll med 2 spesialutrustede biler. Utarbeidet forprosjekt for strategi for ledningsfornyelse Prioritering av ledningsfornyelse (gjelder dette tilbudsgrunnlaget) GVD prosjektets gruppe for lekkasjekontroll har besluttet å vurdere mulige synergieffekter av en samordnet strategi for ledningsfornyelse i de 7 kommunene som deltar i denne del av samarbeidsprosjektet. Som følge av dette er det tidligere utarbeidet et forprosjekt Strategier for ledningsfornyelse ved VA-Teknikk AS. Arbeidet skal nå videreføres ved at det utarbeides et Pilotprosjekt Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse i regi av GVD prosjektet. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 15 av 27

16 Strategi for ledningsfornyelse I henhold til vedtatt hovedplan, og gjeldende økonomiplaner, skal kommunene i GVDprosjektet fra og med 2007 investere ca mill. kr pr. år til fornyelse av vannledningsnettet, basert på føringene om å redusere lekkasjetapet i ledningsnettet. Kommunene har i dag neppe gode nok saneringsplaner for ledningsfornyelse for å nå målene i hovedplanen i forhold til lekkasjekontroll. Siden data bl.a. fra bl.a. lekkasjesøkings-prosjektet, modelleringsprosjektet, sonevannmålere og lekkasjesoner, og driftsovervåkingen etter hvert vil gi grunnlag for å lage gode og konkrete saneringsplaner, vurderes det i første omgang som hensiktsmessig, gjennom utarbeidelse av et Pilotprosjekt, å starte planleggingsarbeidet på et overordnet og litt mer generelt nivå. Innhold i dette Pilotprosjektet, valg av pilotområde Pilotprosjektet skal komme med anbefalinger vedr. en prioritering for fornyelse av vannledninger i et nærmere definert område i en av kommunene. Som pilotområde er valgt Mjøndalen sentrum i Nedre Eiker Pilotområdet Mjøndalen sentrum Nedre Eiker Pilotområdet Mjøndalen sentrum inneholder ca. 550 enkelt strekninger med vannledninger som skal vurderes og prioriteres. I prosjektet skal rådgiver utarbeide et system (tilleggsmodul til GVD prosjektets GIS system) for prioritering av ledninger som bør skiftes ut. Prioriteringen skal baseres på et poengsystem, hvor forskjellige parametere vurderes og tildeles poeng etter relevans for fornyelse og utskifting. Valget av parametere skal baseres på praktisk gjennomførbarhet. Et idé notat for hvordan oppdragsgiver kan tenke seg oppgaven løst, er vedlagte anbudsmaterialet. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 16 av 27

17 Organisering og arbeidsmetodikk Arbeidet er delt i fem faser: 1. Formulering av modell for prioriteringen av ledninger i ledningsnettet. 2. Innsamling av fakta fra ledningskartverk, arkiver, personell etc. a. Undersøke tilstanden til kummer på de høyest prioriterte ledningsstrekningene. 3. Vurdering av andre forhold og parametere a. Intervju med driftspersonell b. Undersøke samordningsgevinster med annen infrastruktur 4. Gjennomføre følsomhetsanalyse - analysere og drøfte hvordan enkeltfaktorer påvirker prioritetslisten. 5. Utarbeidelse av anbefalt prioritetsliste I vedlagte notat er trukket inn en del opplysninger og gitt en skisse av hvordan oppdragsgiver kan tenke seg å løse oppgaven Den løpende kontakten med oppdragsgiver underveis i prosjektet skjer gjennom utnevnt prosjektleder hos oppdragsgiver. Det forutsettes videre at rådgiver deltar i 2 4 møter med arbeidsgruppen for lekkasjekontroll i GVD-prosjektet ett møte tidlig i utredningsfasen og ett møte når utkast til rapport foreligger. Fase 1, Formulering av modell Rådgiver skal formulere en modell for prioritering av ledninger i ledningsnettet. Idé notatet (Vedlegg 7.3) kan benyttes som utgangspunkt, men er ikke et svaret. Det kan være relevant å hente inspirasjon fra det arbeide som er utført i regi av CAERE-W, se: Nøkleordet ved formuleringen av modellen er Praktisk gjennomførbarhet. Med dette menes det at det skal benyttes data/parametere som i overveiende grad eksisterer og/eller som enkelt kan samles inn. Fase 2, innsamling av fakta Rådgiver skal samle inn faktaopplysninger om ledningsnettet og kummer fra kartverk, arkiver, personell etc. Der det ikke foreligger eller ikke er mulig på annen måte å frambringe faktaopplysninger, skal rådgiver kvalifisere poenggivning slik at det fremgår hva som mangler og hvordan dette bør vektlegges i prioritetslistene. Rådgiver skal i samarbeid med kommunene gjennomføre fysisk inspeksjon av de mest aktuelle kummer (minst 30 stykker) og gi poenger i henhold til tilstanden. (For eksempel felleskum med avløp, brannventil utsatt for oversvømmelse og tilbakeslag, forvitret betong, lekkasje i kum etc.) Det vil være naturlig å benytte GVD-prosjektets GIS system til registrering og uttrekk av informasjon som benyttes ved utarbeidelsen av prioriteringslisten. Som en følge av dette skal resultatet visualiseres i samme GIS system. GVD prosjektet benytter som GIS system: Geonis VA fra Geodata AS. Geonis VA er en utvidelse på ArcGIS fra ESRI. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 17 av 27

18 Poengene gjelder for hver ledningsstrekning, men også opplysninger om tilstanden til kummer og armatur skal kunne vektlegges på samme måte. Fase 3, Vurderinger av andre momenter og forhold Rådgiver må i denne fasen innhente opplysninger, foreta intervjurunder og gjøre vurderinger. Fase 4 Gjennomføre følsomhetsanalyse Rådgiver skal gjennomføre følsomhetsanalyse - drøfte hvordan enkeltfaktorer og endringer av poenggivning påvirker prioritetslisten. Fase 5 Utarbeidelse av anbefalt prioritetsliste På grunnlag av ovenstående opplysninger skal rådgiver lage en anbefalt prioritetsliste. Som tidligere nevnt skal prioriteringslisten innarbeides i GVD prosjektets GIS system. Det skal i prioritetslisten klart fremgå hva som er faktabaserte prioriteringer og hva som er rådgivers vurderinger og hvordan dette påvirker prioriteringene. Økonomi lage budsjett for fremtidig ledningsfornyelse Basert på den utarbeidede prioritering skal det utarbeides en investeringsplan for det valgte området, som skal sees i lys av kommunens planer om investeringer, og i forhold til måloppnåelsen i Hovedplan Vann. Andre forhold Tilbyder må gjerne foreslå andre elementer som bør inngå i Pilotutredningen, selv om det forutsettes at punktene nevnt foran skal inngå i utredningen. Videreføring av prosjektet Hvis resultatet av prosjektet viser seg å være et godt bidrag ved utarbeidelse av saneringsplaner for vannledninger vil prosjektet bli videreført i et nyt prosjekt, som vil omfatte alle de kommuner som er med i GVD prosjektet (Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Øvre Eiker, også inkludert Glitrevannverket IKS som eier hovedledningsnettet frem til høydebassenger og fordelingsnettet. 2 ). 2 Kommunene Modum og Svelvik deltar som observatører i dette pilotprosjektet. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 18 av 27

19 7 Tilbudsskjema Undertegnede tilbyr seg å utføre Pilotprosjekt vedrørende Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - pilotprosjekt i følge arbeidsopplegg beskrevet i Kap. 2 til Kap. 6. Det presiseres at selv om tilbudspostene som blir nevnt under ikke gir en komplett opplisting av alle aktiviteter og ytelser i prosjektet skal totalsummen allikevel gi et komplett prosjekt i enhver henseende. Tilbudsskjema for utarbeidelse av Pilotprosjektet: Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - pilotprosjekt i regi av GVD prosjektet. Dersom tilbyder velger å ikke bruke denne inndelingen så kan tilbyder gjerne spesifisere mer i henhold til eget arbeidsopplegg, men graden av spesifisering ønskes opprettholdt. Aktivitet Beløp 01 Prosjektledelse kr 02 Fase 1: Formulering av modell/databeskrivelse for prioritering av ledninger 03 Fase 2: Grunnlagsinformasjon, Innsamling av fakta fra GIS, arkiver med flere kr kr 04 Fase 3: Vurdering av andre forhold kr 05 Fase 4 Følsomhetsanalyse kr 06 Fase 5: Utarbeidelse av anbefalt prioritetsliste for ledningsfornyelse av vannledninger kr Eventuelle andre kostnader spesifiseres: 07 kr 08 kr Sum eks. mva. 25 % mva TOTALSUM INKL MVA. kr kr kr Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 19 av 27

20 Godtgjørelse for ekstra møter Hvis oppdragsgiver ønsker at det holdes ekstra møter ut over det som inngår i avtalt arbeidsopplegg, eller antallet møter blir redusert, skal dette reguleres med: kr pr. prosjektmøte Framdrift Regnet fra bestillingsdato vil tilbyder levere komplett Pilotprosjekt i løpet av kalenderdager etter bestilling. Prosjektmedarbeidere Følgende tilbys som prosjektmedarbeidere: Oppdragsansvarlig: Fagansvarlig: KS-ansvarlig: Andre prosjektmedarbeidere (oppgi funksjon): Timepriser Ved bestilling av arbeider ut over de arbeider som inngår i fastsumhonoraret, gjelder følgende timepriser (oppgi navn og/evt. tittel på aktuelle medarbeidere): 1. kr/t 2. kr/t 3. kr/t 4. kr/t 5. kr/t Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 20 av 27

21 Vedlegg Følgende vedlegg er en del av tilbudet: Tilbudsbrev Dette tilbudet er vedlagt tilbudsbrev datert: Underskrift Sted: Dato: Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 21 av 27

22 8 Oversikt vedlegg Følgende vedlegg er en del av dette konkurransegrunnlaget: 1. GODT VANN Felles hovedplan for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS. (Finnes på GVD prosjektets hjemmeside: 2. GVD delprosjekt: Lekkasjekontroll Forstudie (16. desember 2005) (Finnes på GVD prosjektets hjemmeside: 3. GVD delprosjekt: Strategier for ledningsfornyelse (Januar 2008) (Finnes på GVD prosjektets hjemmeside: 4. Idé notat: Ledningsprioritering (Vedlagt bakerst i anbudsmaterialet) 9 Vedlegg: Idé notat Ledningsprioritering Aril D. Moen (René Astad Dupont) Dette notatet er et innspill til en diskusjon om hvordan vi skal prioritere ledningsfornyelsen. Vi må ha enkle faktorer for input faktorer som enkelt kan registreres og telles opp. Jeg foreslår derfor noen faktorer, hvor summen av registrerte poeng for hver ledningsstrekning gir prioritering. Organisering og arbeidsmetodikk Arbeidet kan deles i fire faser: 1. Innsamling av fakta fra ledningskartverk, arkiver, personell etc. i. Undersøke tilstanden til kummer på de 25 høyest prioriterte ledningsstrekningene. 2. Vurdering av andre forhold og parametere i. Intervju med driftspersonell ii. Undersøke samordningsgevinster med annen infrastruktur 3. Gjennomføre følsomhetsanalyse - analysere og drøfte hvordan enkeltfaktorer påvirker prioritetslisten. 4. Utarbeidelse av anbefalt prioritetsliste I dette notat er trukket inn en del opplysninger og gitt en skisse av hvordan oppdragsgiver kan tenke seg at rådgiver løser oppgaven Den løpende kontakten med oppdragsgiver underveis i prosjektet skjer gjennom utnevnt prosjektleder hos oppdragsgiver. Det forutsettes videre at rådgiver deltar i 2 møter med arbeidsgruppen for lekkasjekontroll i GVD-prosjektet ett møte tidlig i utredningsfasen og ett møte når utkast til rapport foreligger. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 22 av 27

23 Fase 1, innsamling av fakta Rådgiver skal samle inn faktaopplysninger om ledningsnettet fra arkiver, ledningsnettdata etc. Der det ikke foreligger eller ikke er mulig på annen måte å frambringe faktaopplysninger, skal rådgiver kvalifisere poenggivning slik at det fremgår hva som mangler og hvordan dette bør vektlegges i prioritetslistene. Poenggivningen i den etterfølgende tabell er ment som en illustrasjon. Poengene skal settes inn i regneark slik at man kan endre poeng for de enkelte faktorene og gjennomføre følsomhetsanalyser. Rådgiver skal gå igjennom grunnlaget slik som nevnt i kap 6.4. Poengene gjelder for hver ledningsstrekning, men også opplysninger om tilstanden til kummer og armatur skal kunne vektlegges på samme måte. (Kommentarene gjelder hva som totalt er registrert i 5 kommuner Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Sande) Faktor Poeng for hver ledningstrekning Rørmateriale Generell kommentar: Det finns registrerte ledninger har angitt materiale har alder angitt 7801 har angitt både alder og materiale Der det mangler opplysninger om alder og materiale, skal rådgiver fremskaffe dette ved intervjuer med kommunene eller ved å anslå alder ut i fra alder på tilknyttede bygninger. Stålrør uten beskyttelse 3 Stålrør med beskyttelse, lagt før Stålrør med nyere beskyttelse Kommentarer: Totalt finns det 1240 stålrør 0 o 310 har alder angitt 194 er fra før 1970 Ingen stålrør har beskyttelse angitt Støpejern lagt før 1914, antar blyskjøter 3 Støpejern lagt , antar blyskjøter 1 Duktilt med korrosjonsbeskyttelse 1975 dd 0 Annet Duktilt / støpegods / stål vurderes 1-2 Kommentarer: Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 23 av 27

24 Faktor Det finns 7834 støpejernsrør Poeng for hver ledningstrekning o o Ingen har beskyttelse angitt 3558 er grått støpejern Ingen har angitt om de har blyskjøter, men man kan anta at man gikk over fra blyskjøter tilskjøter av plast og gummi ca 1969, i og med overgang fra støpegods til duktilt har alder angitt o 4261 er duktile o Plast før har alder angitt 15 er udefinert støpejern 2 Kommentar: Det finns Plast etter 1970 Kommentar: Det finns plast ledninger o 5320 har ikke alder angitt 0 o 8400 har alder angitt Der det mangler opplysninger om alder og materiale, skal rådgiver fremskaffe dette ved intervjuer med kommunene eller ved å anslå alder ut i fra alder på tilknyttede bygninger. Asbest sement Kommentar: Det finns 262 asbest rør. De helsemessige aspekter diskuteres, men a/c har en begrenset levetid. rør 1 2 Leggemetodikk Håndgravd grøft Maskingravd grøft , skolinger og dårlig komprimering 3 Grøft med selvkomprimerende omfyllingsmasser og komprimering, etter ca 1975 Kommentar: det finns ingen angivelse av dette i kartverk. Rådgiver må vurdere ut i fra aldersbestemmelsen. 0 Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 24 av 27

25 Faktor Poeng for hver ledningstrekning Korrosjon utvendig Områder med korrosiv grunn og materiale som korroderer Kommentar: Rådgiver må finne frem et kart over grunntyper(kvartærgeologisk kartverk) og definere hvilke grunntyper som er korrosive. Dette er mulig og relativt ukomplisert. 1 3 Korrosjon Kommentar: innvendig Rådgiver må gjennomgå tidligere vannverk og finne frem til og definere hvilke vanntyper som var/er korrosive. Dette er mulig med en samtale med lokalkjente i kommunene og Glitrevannverkets medarbeidere. Sone med Kloptjern, Skapertjern, Vivelstad, Solbergvann, etc Sone med Røysjøvann (tidligere Skoger) Sone med Bremsavann (Konnerud) Eldre sone med Garsjø (Lier)? Sone med Holsfjordvann (Sylling)? Eldre sone med Sætervann (Røyken)? Eldre soner med vann i Svelvik og Sande (Røysjømarka og Vestskogen) 2 Eldre sone med Nydammen (N. Eiker nord)? Eldre sone med Hagatjern og andre kilder for N. Eiker syd, kalkholdig grunn Lekkasjer Ledningstrekninger med registrert lekkasje, 2 poeng for hver lekkasje Kommentar: Dette er det enkelt å få til i kartverket, krever litt mer ned sortering på ledningsegenskaper. Soner som er gjennomsøkt for lekkasje og hvor det raskt oppstår nye lekkasjer, lekkasjenivå %. Alle ledninger innen sonen tildeles poeng. Kommentar: Ikke mulig med foreliggende opplysninger Soner som er gjennomsøkt for lekkasje og hvor det raskt oppstår nye x 2 Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 25 av 27

26 Faktor Poeng for hver ledningstrekning lekkasjer, lekkasjenivå over 60 %. Alle ledninger innen sonen tildeles poeng. Kommentar: Ikke mulig med foreliggende opplysninger Risiko ved driftsforstyrrelser Ledningsstrekninger med registrerte E-coli, uten at kilden er eliminert. 3-5 Kommentar: Ikke mulig med foreliggende opplysninger Vurdering av transportsikkerhet og følgeskader ved brudd/lekkasje ut/inn av ledning (spesielt i forbindelse med sykehus, sykehjem, næringsmiddelbedrifter). Ved poengsetting vurderes nærhet til institusjon. 1-5 Kommentar: Rådgiver må kartlegge institusjoner og vurdere influensområde. Kummer Observert lekkasje i kum 5 Kummer med risiko for oversvømmelse med kloakk 2 Brannventiler som neppe vil holde tett og andre sikkerhetsrisiko 4 Betydelig korrodert kumgods. 2 Kummers Fase 2, Vurderinger av andre momenter og forhold Rådgiver må i denne fasen innhente opplysninger, foreta intervjurunder og gjøre vurderinger. Faktor Ledningsstrekning hvor intervjuet driftspersonell rapporterer/påpeker dårlig ledningsmateriell Poeng for hver ledningstrekning 1-3 Kommentar: det finns ingen angivelse av dette i kartverk Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 26 av 27

27 Faktor Poeng for hver ledningstrekning Rådgiver må gjennomføre intervjurunde. Samordningsgevinst Behov for oppdimensjonering på grunn av nye industri/boligområder 0 Behov for oppgradering av dimensjon på grunn av dårlig trykk eller lav brannvannsdekning Behov for samtidig fornyelse av avløp Kommentar: Dette krever til dels en tilsvarende analyse av avløpsnettet, men man kan eventuelt ta utgangspunkt i eksisterende fornyelsesplaner for avløp. Behov for reasfaltering av gate 1 Behov for masseutskifting av gate med opprusting, nye sluk, kantstein etc. 4 Behov for nye fjernvarmeledninger 3 Behov for fiberrør, el- og telekabler 1 Utarbeidelse av anbefalt prioritetsliste På grunnlag av ovenstående opplysninger skal rådgiver lage en anbefalt prioritetsliste. Det skal i prioritetslisten klart fremgå hva som er faktabaserte prioriteringer og hva som er rådgivers vurderinger og hvordan dette påvirker prioriteringene. Rådgiver skal gjennomføre følsomhetsanalyse - variere poengverdiene og drøfte hvordan enkeltfaktorer påvirker prioritetslisten. Videre skal rådgiver lage et anbefalt budsjett for ledningsfornyelsen. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 27 av 27

28 TILBUDSINNBYDELSE Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse Pilotprosjekt i regi av Samarbeidsprosjektet GODT VANN (GVD) DRAMMENSREGIONEN TILBUDSGRUNNLAG Mars 2008 Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 1 av 27

29 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE...4 INNBYDELSE...4 KONTAKTPERSONER...4 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...5 TILBUDSMATERIALET...5 TILBUDSINNLEVERING...5 TILBUDSÅPNING KONKURRANSEREGLER...6 GENERELT...6 DELTAKELSE I KONKURRANSEN...6 TILBUDETS UTFORMING...6 TILBUDETS INNHOLD OG OPPBYGNING...6 FORBEHOLD...7 VEDLEGG TIL TILBUDET...7 ALTERNATIVE TILBUD...7 ATTEST FOR REGISTRERING I FAGLIG REGISTER...7 SKATTEATTESTER...7 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET...7 KOMPETANSE OG ERFARING...8 TILBUDSFRIST...8 TILBUDSÅPNING...8 KRITERIER FOR VALG AV TILBUD...8 FORHANDLING OG ANTAGELSE...8 GODKJENNING AV OVERORDNET MYNDIGHET...9 VEDSTÅELSESFRIST KONTRAKTSBESTEMMELSER...10 GENERELT...10 AVTALEDOKUMENT...10 FRAMDRIFTSPLAN, JFR. NS 8401 PKT DAGMULKT...10 TILLEGGSAVTALER, REGNINGSARBEID...10 REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN...10 ERSTATNINGSANSVAR...10 OPPHAVSRETT...11 TILBUDT PERSONELL...11 ANTIKONTRAKTØRKLAUSUL...11 PROSJEKTMATERIALE...11 KVALITETSSIKRING AV TILBYDERS ARBEID...11 KOPIERING...11 Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 2 av 27

30 MØTER...12 HONORAR...12 ANDRE UTGIFTER FORRETNINGSRUTINER...13 PA-BOK...13 KORRESPONDANSE...13 KOPIERING OG REVISJON AV TEGNINGER...13 FAKTURERING...13 BETALINGSFRISTER...13 KOORDINERING MV BESKRIVELSE AV OPPDRAGET...15 BAKGRUNN: GODT VANN...15 INNHOLD I DETTE PILOTPROSJEKTET, VALG AV PILOTOMRÅDE...16 ORGANISERING OG ARBEIDSMETODIKK...17 ØKONOMI LAGE BUDSJETT FOR FREMTIDIG LEDNINGSFORNYELSE...18 ANDRE FORHOLD...18 VIDEREFØRING AV PROSJEKTET TILBUDSSKJEMA...19 TILBUDSSKJEMA FOR UTARBEIDELSE AV PILOTPROSJEKTET: PRIORITERING AV VANNLEDNINGER FOR LEDNINGSFORNYELSE - PILOTPROSJEKT I REGI AV GVD PROSJEKTET GODTGJØRELSE FOR EKSTRA MØTER...20 FRAMDRIFT...20 PROSJEKTMEDARBEIDERE...20 TIMEPRISER...20 VEDLEGG...21 TILBUDSBREV...21 UNDERSKRIFT OVERSIKT VEDLEGG VEDLEGG:...22 IDÉ NOTAT LEDNINGSPRIORITERING...22 Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 3 av 27

31 2 TILBUDSINNBYDELSE Innbydelse På vegne av samarbeidsprosjektet GODT VANN DRAMMENSREGIONEN (Heretter kalt GVD prosjektet) inviteres det til konkurranse vedrørende: Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - pilotprosjekt. GVD prosjektet (heretter kalt Oppdragsgiveren) ønsker tilbud fra rådgivende ingeniørfirma (heretter kalt Rådgiveren) på utførelse av ovennevnte oppdrag i henhold til tilbudsgrunnlaget. Arbeidet omfatter: Gjennomføring av prosjekt vedrørende Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - pilotprosjekt i regi av GVD prosjektet. Pilotprosjektet skal komme med prioritetsliste for vannledninger mht. fornyelse for et området Mjøndalen sentrum i Nedre Eiker. Resultatet av prosjektet skal være et verktøy som kommunen kan benytte i det videre arbeid med saneringsplan for vannledninger. Hvis resultatet av prosjektet viser seg å være et godt input ved utarbeidelse av saneringsplaner for vannledninger vil prosjektet bli videreført i et nyt prosjekt, som vil omfatte alle de kommuner som er med i GVD prosjektet (Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Øvre Eiker, også inkludert Glitrevannverket IKS som eier hovedledningsnettet frem til høydebassenger og fordelingsnettet. 1 ). Det vises til nærmere beskrivelse i kapittel 6 vedrørende beskrivelse av oppdraget. Kontaktpersoner Alle henvendelser og spørsmål vedrørende tilbudsgrunnlaget og/eller oppdraget skal skje skriftlig pr. brev, e-post eller telefaks til en av nedenstående: Arild Moen René Astad Dupont GVD prosjektet GVD prosjektet c/o Glitrevannverket IKS c/o Glitrevannverket IKS Fagerlia 30 Fagerlia Drammen 3011 Drammen Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: e-post: e-post: Henvendelser skal merkes: Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - Pilotprosjekt. Spørsmål og besvarelser/avklaringer vil bli distribuert til samtlige tilbydere. 1 Kommunene Modum og Svelvik deltar som observatører i dette pilotprosjektet. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 4 av 27

32 Anskaffelsesprosedyre I samsvar med bestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser vil anskaffelsesprosedyren Konkurranse med forhandlinger bli lagt til grunn. Tilbudsmaterialet Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 1. Dette dokument med henvisninger og vedlegg 2. Tidligere utarbeidet rapport fra VA-Teknikk: Strategier for ledningsfornyelse 3. Gjeldende lover og forskrifter 4. Norske Standarder som det er vist til eller som er vanlig for de aktuelle leveranser og utførelser. 5. Veiledninger, bestemmelser etc. i henhold til aktuelle lover og forskrifter. Tilbudsmaterialet utleveres fortløpende etter utlysning i Doffin-basen.. Tilbudsinnlevering Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt. Konvolutten skal være uten firmanavn, logo eller lignende og den skal være merket "Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - pilotprosjekt Pilotprosjekt". Tilbudet skal være innlevert innen fredag 2. mai 2008 kl. 12:00 til: GVD Prosjektet c/o Glitrevannverket IKS, Fagerlia 30, 3011 Drammen. Tilbudsåpning Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning, og det vil heller ikke bli gitt opplysninger om tilbudene. Etter tilbudsåpning og fullførte forhandlinger vil det bli orientert om hvem som skal tildeles kontrakten. GVD prosjektet forbeholder seg retten til å anta hvilket som helst tilbud, eventuelt forkaste samtlige. GVD prosjektet den 25. mars 2008 Arild Dyrnes Moen René Astad Dupont Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 5 av 27

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt.

Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt. Side 1 av 25 Norsk Vann Prosjekt Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp Konkurransegrunnlag Hamar 10. mars 2009 Fred Ivar Aasand/Einar Melheim Side

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av boliger Oppdragsgiver:. Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål... 4 1.3.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Mai 2013 Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...... 3 1.1 Innbydelse......3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. Versjon 1 KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av Evaluering av den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, OPPFØLGING OG RAPPORTERING AV BYGGEPROSJEKTER HOLMESTRAND KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4

0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 ANBUDSINNBYDELSE... 1 0.2 INFORMASJON OM OPPDRAGSGIVER... 2 0.3 TILBUDSBREV... 3-4 0.3.1 ANBUDSSKJEMA BRØYTING... 3 0.3.2 ANTALL RODER... 4 0.3.3 SAMARBEIDSPARTNER... 4 0.3.4 FIRMAOPPLYSNINGER...

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i

Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Forside med logo og referanse Tilbudsinnbydelse - skogbruksplanlegging i Invitasjon Deres firma inviteres til å gi tilbud på skogbruksplanlegging i. (område)... Kommune imøteser deres tilbud innen tilbudsfristen.

Detaljer

EDWIN RUUD BARNEHAGE

EDWIN RUUD BARNEHAGE Eidsberg kommune 24.11.14 ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER NYBYGG VED EDWIN RUUD BARNEHAGE E1: RIVING E2: NYBYGG 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE...

Detaljer