TILBUDSINNBYDELSE. Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse. Pilotprosjekt i regi av (GVD) TILBUDSGRUNNLAG Mars 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILBUDSINNBYDELSE. Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse. Pilotprosjekt i regi av (GVD) TILBUDSGRUNNLAG Mars 2008"

Transkript

1 TILBUDSINNBYDELSE Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse Pilotprosjekt i regi av Samarbeidsprosjektet GODT VANN (GVD) DRAMMENSREGIONEN TILBUDSGRUNNLAG Mars 2008 Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 1 av 27

2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE...4 INNBYDELSE...4 KONTAKTPERSONER...4 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...5 TILBUDSMATERIALET...5 TILBUDSINNLEVERING...5 TILBUDSÅPNING KONKURRANSEREGLER...6 GENERELT...6 DELTAKELSE I KONKURRANSEN...6 TILBUDETS UTFORMING...6 TILBUDETS INNHOLD OG OPPBYGNING...6 FORBEHOLD...7 VEDLEGG TIL TILBUDET...7 ALTERNATIVE TILBUD...7 ATTEST FOR REGISTRERING I FAGLIG REGISTER...7 SKATTEATTESTER...7 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET...7 KOMPETANSE OG ERFARING...8 TILBUDSFRIST...8 TILBUDSÅPNING...8 KRITERIER FOR VALG AV TILBUD...8 FORHANDLING OG ANTAGELSE...8 GODKJENNING AV OVERORDNET MYNDIGHET...9 VEDSTÅELSESFRIST KONTRAKTSBESTEMMELSER...10 GENERELT...10 AVTALEDOKUMENT...10 FRAMDRIFTSPLAN, JFR. NS 8401 PKT DAGMULKT...10 TILLEGGSAVTALER, REGNINGSARBEID...10 REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN...10 ERSTATNINGSANSVAR...10 OPPHAVSRETT...11 TILBUDT PERSONELL...11 ANTIKONTRAKTØRKLAUSUL...11 PROSJEKTMATERIALE...11 KVALITETSSIKRING AV TILBYDERS ARBEID...11 KOPIERING...11 Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 2 av 27

3 MØTER...12 HONORAR...12 ANDRE UTGIFTER FORRETNINGSRUTINER...13 PA-BOK...13 KORRESPONDANSE...13 KOPIERING OG REVISJON AV TEGNINGER...13 FAKTURERING...13 BETALINGSFRISTER...13 KOORDINERING MV BESKRIVELSE AV OPPDRAGET...15 BAKGRUNN: GODT VANN...15 INNHOLD I DETTE PILOTPROSJEKTET, VALG AV PILOTOMRÅDE...16 ORGANISERING OG ARBEIDSMETODIKK...17 ØKONOMI LAGE BUDSJETT FOR FREMTIDIG LEDNINGSFORNYELSE...18 ANDRE FORHOLD...18 VIDEREFØRING AV PROSJEKTET TILBUDSSKJEMA...19 TILBUDSSKJEMA FOR UTARBEIDELSE AV PILOTPROSJEKTET: PRIORITERING AV VANNLEDNINGER FOR LEDNINGSFORNYELSE - PILOTPROSJEKT I REGI AV GVD PROSJEKTET GODTGJØRELSE FOR EKSTRA MØTER...20 FRAMDRIFT...20 PROSJEKTMEDARBEIDERE...20 TIMEPRISER...20 VEDLEGG...21 TILBUDSBREV...21 UNDERSKRIFT OVERSIKT VEDLEGG VEDLEGG:...22 IDÉ NOTAT LEDNINGSPRIORITERING...22 Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 3 av 27

4 2 TILBUDSINNBYDELSE Innbydelse På vegne av samarbeidsprosjektet GODT VANN DRAMMENSREGIONEN (Heretter kalt GVD prosjektet) inviteres det til konkurranse vedrørende: Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - pilotprosjekt. GVD prosjektet (heretter kalt Oppdragsgiveren) ønsker tilbud fra rådgivende ingeniørfirma (heretter kalt Rådgiveren) på utførelse av ovennevnte oppdrag i henhold til tilbudsgrunnlaget. Arbeidet omfatter: Gjennomføring av prosjekt vedrørende Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - pilotprosjekt i regi av GVD prosjektet. Pilotprosjektet skal komme med prioritetsliste for vannledninger mht. fornyelse for et området Mjøndalen sentrum i Nedre Eiker. Resultatet av prosjektet skal være et verktøy som kommunen kan benytte i det videre arbeid med saneringsplan for vannledninger. Hvis resultatet av prosjektet viser seg å være et godt input ved utarbeidelse av saneringsplaner for vannledninger vil prosjektet bli videreført i et nyt prosjekt, som vil omfatte alle de kommuner som er med i GVD prosjektet (Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Øvre Eiker, også inkludert Glitrevannverket IKS som eier hovedledningsnettet frem til høydebassenger og fordelingsnettet. 1 ). Det vises til nærmere beskrivelse i kapittel 6 vedrørende beskrivelse av oppdraget. Kontaktpersoner Alle henvendelser og spørsmål vedrørende tilbudsgrunnlaget og/eller oppdraget skal skje skriftlig pr. brev, e-post eller telefaks til en av nedenstående: Arild Moen René Astad Dupont GVD prosjektet GVD prosjektet c/o Glitrevannverket IKS c/o Glitrevannverket IKS Fagerlia 30 Fagerlia Drammen 3011 Drammen Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: e-post: e-post: Henvendelser skal merkes: Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - Pilotprosjekt. Spørsmål og besvarelser/avklaringer vil bli distribuert til samtlige tilbydere. 1 Kommunene Modum og Svelvik deltar som observatører i dette pilotprosjektet. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 4 av 27

5 Anskaffelsesprosedyre I samsvar med bestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser vil anskaffelsesprosedyren Konkurranse med forhandlinger bli lagt til grunn. Tilbudsmaterialet Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 1. Dette dokument med henvisninger og vedlegg 2. Tidligere utarbeidet rapport fra VA-Teknikk: Strategier for ledningsfornyelse 3. Gjeldende lover og forskrifter 4. Norske Standarder som det er vist til eller som er vanlig for de aktuelle leveranser og utførelser. 5. Veiledninger, bestemmelser etc. i henhold til aktuelle lover og forskrifter. Tilbudsmaterialet utleveres fortløpende etter utlysning i Doffin-basen.. Tilbudsinnlevering Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt. Konvolutten skal være uten firmanavn, logo eller lignende og den skal være merket "Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - pilotprosjekt Pilotprosjekt". Tilbudet skal være innlevert innen fredag 2. mai 2008 kl. 12:00 til: GVD Prosjektet c/o Glitrevannverket IKS, Fagerlia 30, 3011 Drammen. Tilbudsåpning Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning, og det vil heller ikke bli gitt opplysninger om tilbudene. Etter tilbudsåpning og fullførte forhandlinger vil det bli orientert om hvem som skal tildeles kontrakten. GVD prosjektet forbeholder seg retten til å anta hvilket som helst tilbud, eventuelt forkaste samtlige. GVD prosjektet den 25. mars 2008 Arild Dyrnes Moen René Astad Dupont Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 5 av 27

6 ... Prosjektsjef GVD prosjektet Prosjektleder GVD lekkasjekontroll 3 Konkurranseregler Generelt Som generelle konkurranseregler gjelder: Forskrift om offentlige anskaffelser av 4. juli Som anskaffelsesprosedyre benyttes "Konkurranse med forhandlinger". Dette innebærer at oppdragsgiver innhenter tilbud hvor vilkårene for anskaffelsen kan være gjenstand for drøftelser eller forhandlinger. Det forutsettes at tilbyder har skaffet seg nødvendig kjennskap til lokaliseringen av anlegget som skal etableres samt evt. andre forhold av betydning for prosjektet. Det forutsettes videre at tilbyder kjenner offentlige lover, forskrifter, retningslinjer og bestemmelser for så vidt disse kan ha betydning for utførelsen av arbeidene eller kostnadene. I konkurransegrunnlaget er det flere steder listet opp momenter ol. som omfatter krav som stilles til tilbyder, krav til gjennomføring mv. Det presiseres at slike opplistinger ikke er uttømmende. Hovedprinsippet er at det skal leveres et tilbud som omfatter alle arbeider som er nødvendig for å levere en komplett jobb. Deltakelse i konkurransen Alle som oppfyller de kvalifikasjonskrav som framgår av konkurransegrunnlaget inviteres til å delta i konkurransen ved å inngi tilbud. Etter gjennomgang av mottatte tilbud vil oppdragsgiver forhandle videre med en eller flere av de som har inngitt de beste tilbudene (økonomisk mest fordelaktige tilbud). Tilbudets utforming Alle poster i det tilsendte konkurransegrunnlag som forutsettes fylt ut av tilbyder skal fylles ut. Dersom konkurransegrunnlaget ikke har eget tilbudsskjema, eller tilbudsinnbydelsen ber om mer informasjon enn det som fremgår av tilbudsskjemaet, skal det alltid følge et eget forpliktende tilbudsbrev med tilbudet. Tilbudsbrevet skal svare på alle de spørsmål/ problemstillinger som fremgår av konkurransegrunnlaget. Tilbudet skal være skrevet på norsk. Tilbudets innhold og oppbygning I tillegg til de krav som fremgår av forskriftene og de øvrige punkter i tilbudsinnbydelsen og konkurransereglene skal tilbudet som et minimum inneholde følgende opplysninger: Forslag til arbeidsopplegg (oppdelt i delaktiviteter, framdriftsplan, møteplan etc.) En grundig beskrivelse av hvordan man til daglig planlegger å ivareta intern kvalitetssikring for dette oppdraget. Det er i så måte ikke tilstrekkelig å henvise til ISO Det skal spesifiseres i tilbudet hvor mye tid tilbyder planlegger å bruke til kvalitetssikring i forbindelse med oppdraget. Tilbudssum oppsplittet i honorar (gjerne koblet mot arbeidsopplegget) og andre utgifter. Opplysninger om antall møter som inngår i tilbudet. Pris pr. møte, alle kostnader inklusive (vil bli benyttet ved flere eller færre møter enn det som er beskrevet). Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 6 av 27

7 Opplysning om hvem som vil være oppdragsansvarlig hos tilbyder Oversikt over øvrig tilbudt personell (inkl eventuelle underkonsulenter) og hvilken funksjon de vil ha i oppdraget Timepriser for alt personell (vil bli benyttet i forbindelse med eventuelle tilleggsarbeider) Tilbudt leveringsdato/ferdigstillelsesdato Dokumentasjon som beskrevet i pkt Forbehold Eventuelle forbehold skal være spesifisert i tilbudsbrevet. Når forbehold har økonomiske konsekvenser skal tilbyder prissette forbeholdet, og under evt. forhandlinger kan oppdragsgiver velge at ett eller flere forbehold utgår mot kompensasjon. Når evt. forbehold ikke er prissatt av tilbyder eller forbeholdet ikke lar seg kostnadsberegne, kan oppdragsgiver velge å prissette forbeholdet skjønnsmessig. Vedlegg til tilbudet Som et minimum skal følgende dokumentasjon vedlegges tilbudet (ikke ettersendes): CV for personell som tilbys Referanseliste over relevante prosjekter Attest vedrørende betalte skatter og avgifter, jf. pkt 3.8. HMS-egenerklæring, jf. pkt. 3.9 Dokumentasjon vedrørende firmaets kvalitetssikringsrutiner Alternative tilbud Det vil ikke bli akseptert alternative tilbud. Attest for registrering i faglig register Deltakende firma må fremlegge attest for registrering i det faglige register som bestemt ved lovgivningen i det landet der leverandøren/tjenesteyteren er etablert, f.eks. Foretaksregisteret i Brønnøysund, samt evt. fastsatt klassifikasjon for registeret der det finnes. Skatteattester Tilbudet skal vedlegges attest fra fylkesskattesjefen og kommunen (kemneren). Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder. Helse, miljø og sikkerhet Tilbudet skal vedlegges egenerklæring i samsvar med vedlegg 2 til Forskrift om offentlige anskaffelser (erklæring om helse, miljø og sikkerhet - HMS). Tilbyder er ansvarlig for at også eventuelle underleverandører oppfyller forutsetningene i ovennevnte erklæring. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 7 av 27

8 Kompetanse og erfaring Tilbudet skal vedlegges dokumentasjon for kompetanse og erfaring. Denne dokumentasjon skal bl.a. inneholde en liste over tilbudt personell og firmaets referanser fra tidligere arbeider av tilsvarende karakter. Tilbudsfrist Tilbudet er rettidig avgitt dersom det er kommet til innleveringsstedet før tilbudsfristens utløp. Tilbudsåpning Det vil ikke være offentlig åpning av tilbudene, og det vil heller ikke bli gitt opplysninger om tilbudene. Etter at konkurransen er avsluttet vil det bli orientert om hvem som skal tildeles kontrakten og begrunnelsen for valget. Kriterier for valg av tilbud Det tilbud som er økonomisk mest fordelaktig vil bli valgt. Følgende generelle kriterier vil bli lagt til grunn for oppdragsgivers valg (opplistingen er vilkårlig): Tilbudssum inkl. antatt pris på evt. regningsarbeider o.l. Eventuelle forbehold fra tilbyder. Leveringstid. Erfaringer fra lignende oppdrag (referanser). Tilbyders forslag til arbeidsopplegg (særlig hvis tilbudsinnbydelsen forutsetter at tilbyder skal beskrive forslag til arbeidsopplegg). Kapasitet hos tilbyder. Intern kontroll, kvalitetssikring samt administrative og økonomiske rutiner. I dette oppdraget vil kriteriene bli vektlagt som følger: Kriterier Vektlegging Pris (tilbudssum, timepris) 40 % Presentert forslag til arbeidsopplegg (framdriftsplan, oppdeling i delaktiviteter, leveringstid, forbehold ol.) 40 % Erfaring fra lignende prosjekter 20 % Sum 100 % Forhandling og antagelse Blant tilbydere som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil oppdragsgiver innkalle en eller flere av de mest interessante tilbudene til videre forhandlinger. Oppdragsgiver kan forhandle om alle forhold og vilkår i tilbudet, men normalt vil det ikke bli forhandlet om pris alene. Under forhandlingene kan oppdragsgiver forutsette at større eller mindre deler av arbeidene evt. skal utgå. Tilbyder kan ikke kreve noen form for kompensasjon i slike situasjoner. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 8 av 27

9 Tilbyder kan heller ikke kreve noen form for kompensasjon dersom oppdragsgiver kommer til at samtlige mottatte tilbud skal forkastes. Konkurransen blir avgjort av prosjektstyret i GVD prosjektet. Avtale er sluttet først etter at kontraktsforhandlinger er avholdt og oppdragsgiver har sendt skriftlig bestilling til tilbyderen eventuelt når eget avtaledokument er underskrevet av både oppdragsgiver og tilbyder. Godkjenning av overordnet myndighet Oppdragsgiver tar forbehold om at bestilling av arbeidene som inngår i tilbudet normalt er betinget av godkjenning av overordnet myndighet hos oppdragsgiver og eller offentlige myndighet. Tilbyder kan ikke kreve noen form for erstatning dersom overordnet og eller offentlig myndighet bestemmer at de arbeider som inngår i tilbudskonkurransen ikke skal gjennomføres eller at arbeidene skal endres vesentlig. Vedståelsesfrist Vedståelsesfristen utløper kl 24:00, 60 kalenderdager etter tilbudsfristens utløp. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 9 av 27

10 4 Kontraktsbestemmelser Generelt Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401, 1. utg. mars Kontraktsbestemmelser spesifisert i dette kapittel gjelder foran NS Avtaledokument Oppdragsgiver utarbeider kontrakt. Som hovedregel vil standardformular tilsvarende NBR. blankett 8401 formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag bli lagt til grunn for kontrakten. Oppdragsgiver kan velge å bruke annet formular. Framdriftsplan, jfr. NS 8401 pkt. 9.1 Tilbyder skal utarbeide forslag/utkast til framdriftsplan allerede i tilbudet, og i forbindelse med kontraktsforhandlingene vil det normalt bli avtalt en endelig framdriftsplan. Planen er ikke endelig før denne er godkjent av oppdragsgiver. Ved oppsett av forslag til framdriftsplan må det tas med nødvendig tid for oppdragsgivers interne behandling/gjennomgang av materiale ol. Samt nødvendig tid for undersøkelser, drøftelser og avklaringer som er nødvendig i pilotkommunen. Dagmulkt Med mindre annet er avtalt, skal det beregnes dagmulkt i henhold til bestemmelsene i NS 8401 pkt Tilleggsavtaler, regningsarbeid Tilbyderen skal varsle oppdragsgiver skriftlig når han mener tilleggskostnader vil påløpe. Det skal da inngås avtale eller foretas bestilling før disse arbeidene kan starte. Slike arbeider godtgjøres etter medgått tid på bakgrunn av spesifiserte timelister og etter egne fastprisavtaler. Regulering av kontraktssummen Kontraktssummen (fastsumhonorar og regningsarbeid) skal ikke indeksreguleres i avtalt periode for levering av utredning/prosjektering, jvf. NS8401 pkt Honorar for eventuell deltakelse i byggeperioden og garantitiden samt hvis arbeidet blir forsinket på grunn av forhold som den prosjekterende ikke rår over (det vil si at det blir gitt fristforlengelse) skal honoraret justeres etter reglene i NS 3405 totalindeksmetoden med en kalendermåned som avregningsperiode. Reguleringsbeløpet beregnes etter SSB's konsumprisindeks for varer og tjenester, underindeks "med arbeidslønn som dominerende prisfaktor". Basis for regulering er indekstallet for den måned tilbudsfristen utløper i. Erstatningsansvar Oppdragsgiver vil kreve erstattet påregnelig tap som følge av prosjekteringsfeil. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 10 av 27

11 Opphavsrett Prosjektert materiale, grunnlag som innhentes, tekniske beregninger mm er oppdragsgivers eiendom. Dette omfatter også materiale produsert på elektronisk format jvf. pkt 0. På anmodning skal ovennevnte materiale leveres vederlagsfritt til oppdragsgiver. Oppdragsgiver står fritt til å benytte alt materiale som kommer fra tilbyder. F.eks. står det oppdragsgiver fritt å la annen part arbeide videre med eller på det mottatte materiale. Tilbudt personell Det er en forutsetning at personell som er tilbudt er de samme som skal benyttes i oppdraget. Det skal være meget vektige grunner for at annet personell benyttes. Med vektige grunner forstås blant annet sykdom, permisjoner og oppsigelse. Tidvis høy aktivitet hos tilbyder er ikke tilstrekkelig grunn til å endre bemanningen. Tilbyder skal uten ugrunnet opphold underrette oppdragsgiver dersom det er ønskelig å anvende annet personell enn det som er oppgitt i tilbudet/avtalt. Det forutsettes at det ved endring av bemanning tilbys personell som minimum innehar tilsvarende kompetanse. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å kunne avvise tilbyders ønske om endring av bemanning på prosjektet. Det presiseres at oppgitt personell er et av kriteriene som legges til grunn for valg av tilbyder. Antikontraktørklausul Avtale med andre foretak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet. Det forutsettes at også innleide arbeidskraft forholder seg på en korrekt måte til gjeldende lover, regler og forskrifter. Tilbyder skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også samarbeidsparter/innleid foretak og dennes personell. Prosjektmateriale Det er en forutsetning at alle tegninger og planer utarbeides på digital form i original format. PDF filer eller lignende innsynsformat aksepteres kun som tilleggsmateriale. Dokumentasjon herunder kart, tegninger, beregninger, beskrivelse, innstillinger etc. skal utarbeides på elektronisk format. Prosedyrer, rutiner og standarder for oppbygging av tegninger mm skal godkjennes av oppdragsgiver. Materialet som leveres skal være fritt for reklame. Kvalitetssikring av tilbyders arbeid Oppdragsgiver kan be om at den prosjekterende dokumenterer et system for sikring av kvalitet tilpasset oppdragets art og omfang, jvf. NS8401 pkt 7.3. Oppdragsgiver kan også be om å få dokumentert hvordan kvalitetssikringen av de forskjellige elementer i oppdrag er utført og fulgt opp. Ved gjentatte svikt i tilbyders rutiner vedrørende kvalitetssikring kan oppdragsgiver sørge for at kontrollen blir utført av andre, det vil si uavhengig kontroll. Dersom oppdragsgiver må bestille dette utført av andre, vil kostnadene ved dette i sin helhet bli belastet tilbyder. Kopiering Utskrift og kopiering av materiale (beskrivelse, tegninger, arbeidsplott etc.) skal være inkludert i tilbudssummen dersom ikke annet er avtalt. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 11 av 27

12 Dersom det er feil eller mangler i materiale fra tilbyder, og feilen ligger hos denne, skal det vederlagsfritt leveres nye utskrifter/kopier i riktig antall. Møter Den prosjekterende skal også føre referat fra møtene. Oppdragsgiver kan be om at referat fra møter skal godkjennes av oppdragsgiver før utsendelse. Referat sendes så snart som mulig og senest ei uke etter møtet. Oppdragsgiver kan velge å innkalle, forberede og lede møtene samt føre referat fra møtene. Møter innkalles i samsvar med reglene i NS 8401 pkt Honorar Dersom tilbudsgrunnlaget ikke forutsetter noe annet skal det tilbys fastprishonorar for selve oppdraget og timepris for eventuelle tilleggsarbeider og eventuell oppfølging. Det skal ikke beregnes påslag for biomkostninger verken på fastprishonoraret eller på eventuelle timeprishonorar. Avtalt honorar skal derved inkludere alle kostnader til f.eks. arbeidskopiering til eget bruk og til oppdragsgiver i forbindelse med vurderinger og uttalelser. Honoraret skal videre dekke tilbyders utgifter til telefon, telefaks, porto, kontordrift og andre administrative kostnader. Andre utgifter Følgende utgifter skal inkluderes i tilbudssummen og spesifiseres enten som rundsummer eller med entydige enhetspriser: Reiser for å kunne betjene prosjektet. Dette omfatter reiser fra tilbyders hovedkontor/ adresse for prosjekteringsansvarlig eller aktuell medarbeider og til/fra prosjektsted og/eller kontoradressen til oppdragsgiverer. Likeså omfatter reiser til private og offentlige kontorer som er nødvendig å besøke i forbindelse med oppdraget. Eventuell leie av utstyr tilbyder vil få bruk for i sitt arbeide. Dersom det ikke er tatt med priset forbehold vedr. utstyrsleie, anses dette for å være inkludert i tilbudssummen. Dette kan for eksempel gjelde fotoapparat, sambandsutstyr og landmålingsutstyr. Andre utgifter som vil påløpe i forbindelse med oppdraget. Utlegg som ikke er beskrevet i tilbudet og som tilbyder ønsker dekket, skal på forhånd være godkjent av oppdragsgiver. Når slike utlegg er godkjent skal de godtgjøres etter regning (eventuelt statens regulativ). Som utlegg føres også plotting/kopiering av endelig prosjektmateriale og nødvendig annonsering dersom det er avtalt at dette faktureres gjennom tilbyder. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 12 av 27

13 5 Forretningsrutiner PA-bok For større prosjekter vil byggherren utarbeide PA-bok (prosjektadministrative retningslinjer). Retningslinjer og bestemmelser i eventuell PA-bok skal følges. Korrespondanse Overskriften i all korrespondanse skal alltid inneholde prosjektnavn og hva saken gjelder. Hvert brev skal kun omhandle en sak. All korrespondanse til byggherren skal stiles til: GVD prosjektet c/o Glitrevannverket IKS Fagerlia Drammen All korrespondanse sendes til vedkommende firma sin forretningsadresse, og det skal alltid sendes kopi av korrespondansen til byggherren. Korrespondanse til byggherren som sendes som telefaks eller som e-post, skal også sendes som brev. Kopiering og revisjon av tegninger All kopiering som skal betales av oppdragsgiver skal utføres av oppdragsgivers leverandør med mindre annet er avtalt. Ved revisjon av tegninger i byggefasen skal utsendingen vedlegges endringsliste. Dette gjelder selv om revisjonen ikke medfører økonomiske konsekvenser. Aktuell revisjon markeres på tegningen. Endringslisten prises av vedkommende entreprenør som returnerer priset endringsliste til prosjekterende. Prosjekterende vurderer pristilbudet evt. forhandler videre med entreprenøren og gir sine anbefalinger til byggherren. Fakturering Det skal ikke leveres timeliste for arbeider som inngår i fastpriskontrakt. Det skal likevel være samsvar mellom fakturert honorar og det arbeid som er utført. For arbeider som utføres etter medgått tid skal det leveres spesifiserte timelister (min. en gang pr. måned). Timelistene spesifiseres med navn på person, dato, antall timer og hva som er utført. Faktura skal leveres med fakturakopi. Faktura skal være tydelig merket med oppdragsgivers prosjektnummer og prosjektnavn og referere til bestillingsbrev/rekvisisjon. Det sendes egne notaer for kontraktsarbeidet (A) og for tilleggsarbeider (T). Betalingsfrister Betalingsfrist skal være minimum 30 dager. Forfallsdato på fakturaer regnes fra den dato byggherren mottar komplett og riktig faktura med nødvendig bilag/vedlegg. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 13 av 27

14 Hvis det er feil eller mangler ved fakturaen eller bilagene, eller det mangler nødvendige bilag etc., vil faktura bero hos byggherren inntil fullstendig fakturamaterialer er mottatt evt. vil fakturaen bli returnert. Koordinering mv Oppdragsgiver vil normalt etablere en prosjektgruppe som består av personell fra driftsenhetene og prosjektleder, og under gjennomføring av oppdaget skal prosjekterende samarbeide med prosjektgruppa. All kontakt med oppdragsgiver inkl. prosjektgruppa skal gå gjennom prosjektleder. Oppdragsansvarlig hos tilbyder skal koordinere og lede utførelsen av oppdraget. Foruten de ytelser som er beskrevet i kapitlet hvor selve oppdraget beskrives, skal tilbyder ved oppdragsansvarlig sørge for følgende: Lede gjennomføringen av oppdraget innen avtalte rammer. Formidle nødvendig kommunikasjon mellom oppdragsgiver og eget personell. Være initiativtaker/pådriver i å utarbeide/foreslå alternative løsninger, materialvalg etc. for vurdering og avgjørelse hos oppdragsgiver. Rapportere til oppdragsgiver om tekniske, økonomiske og framdriftsmessig utvikling i prosjektet (kan gjøres gjennom prosjektmøtene). Samarbeide med oppdragsgiver og øvrige virksomheter/parter. Bistå oppdragsgiver ved kontakt med eventuelle utenforstående grupper. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 14 av 27

15 6 Beskrivelse av oppdraget Bakgrunn: GODT VANN I 2004 ble det igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom de 4 kommunene Nedre Eiker, Røyken, Lier og Drammen, i samarbeid med Glitrevannverket IKS, om utarbeidelse av en felles hovedplan for vannforsyning. Senere har også Hurum, Modum, Svelvik Sande og Øvre Eiker sluttet seg til samarbeidet. Det ble samtidig vedtatt at oppfølging av hovedplanen skal skje gjennom samarbeidsprosjektet Godt Vann Drammensregionen (heretter kalt GVD). GVD prosjektet har opprettet en hjemmeside hvor ytterligere informasjon kan hentes: Aktivitetene i GVD prosjektet er oppdelt i 5 hovedelementer: Informasjon/prosjektstyring Lekkasjekontroll Administrative utviklingsoppgaver Faglige utvikingsoppgaver Faglige nettverk og fellesskap Gjennomføringen av hvert hovedelement er lagt til respektive arbeidsgrupper. Arbeidsgruppen for lekkasjekontroll er således opphav til dette prosjekt. Lekkasjekontroll Et mål i GVD-prosjektet er å stabilisere vannforbruket på 2004-nivå. Basert på prognoser for befolkningsvekst o.l., betyr dette at lekkasjetapet må reduseres fra ca. 50 % til ca. 30 % over en periode på 15 år. GVD-prosjektet har etablert en arbeidsgruppe for lekkasjekontroll. Det er satt i gang flere delprosjekter i regi av arbeidsgruppen, blant annet: Modellering av vannledningsnettet Bygging av sonevannmålere og etablering av forbrukssoner Oppgradering og samkjøring av driftsovervåkingen Forprosjekt for etablering av lekkasjesøk (organisering, metodikk m.m.) Etablert lekkasjesøk/kontroll med 2 spesialutrustede biler. Utarbeidet forprosjekt for strategi for ledningsfornyelse Prioritering av ledningsfornyelse (gjelder dette tilbudsgrunnlaget) GVD prosjektets gruppe for lekkasjekontroll har besluttet å vurdere mulige synergieffekter av en samordnet strategi for ledningsfornyelse i de 7 kommunene som deltar i denne del av samarbeidsprosjektet. Som følge av dette er det tidligere utarbeidet et forprosjekt Strategier for ledningsfornyelse ved VA-Teknikk AS. Arbeidet skal nå videreføres ved at det utarbeides et Pilotprosjekt Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse i regi av GVD prosjektet. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 15 av 27

16 Strategi for ledningsfornyelse I henhold til vedtatt hovedplan, og gjeldende økonomiplaner, skal kommunene i GVDprosjektet fra og med 2007 investere ca mill. kr pr. år til fornyelse av vannledningsnettet, basert på føringene om å redusere lekkasjetapet i ledningsnettet. Kommunene har i dag neppe gode nok saneringsplaner for ledningsfornyelse for å nå målene i hovedplanen i forhold til lekkasjekontroll. Siden data bl.a. fra bl.a. lekkasjesøkings-prosjektet, modelleringsprosjektet, sonevannmålere og lekkasjesoner, og driftsovervåkingen etter hvert vil gi grunnlag for å lage gode og konkrete saneringsplaner, vurderes det i første omgang som hensiktsmessig, gjennom utarbeidelse av et Pilotprosjekt, å starte planleggingsarbeidet på et overordnet og litt mer generelt nivå. Innhold i dette Pilotprosjektet, valg av pilotområde Pilotprosjektet skal komme med anbefalinger vedr. en prioritering for fornyelse av vannledninger i et nærmere definert område i en av kommunene. Som pilotområde er valgt Mjøndalen sentrum i Nedre Eiker Pilotområdet Mjøndalen sentrum Nedre Eiker Pilotområdet Mjøndalen sentrum inneholder ca. 550 enkelt strekninger med vannledninger som skal vurderes og prioriteres. I prosjektet skal rådgiver utarbeide et system (tilleggsmodul til GVD prosjektets GIS system) for prioritering av ledninger som bør skiftes ut. Prioriteringen skal baseres på et poengsystem, hvor forskjellige parametere vurderes og tildeles poeng etter relevans for fornyelse og utskifting. Valget av parametere skal baseres på praktisk gjennomførbarhet. Et idé notat for hvordan oppdragsgiver kan tenke seg oppgaven løst, er vedlagte anbudsmaterialet. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 16 av 27

17 Organisering og arbeidsmetodikk Arbeidet er delt i fem faser: 1. Formulering av modell for prioriteringen av ledninger i ledningsnettet. 2. Innsamling av fakta fra ledningskartverk, arkiver, personell etc. a. Undersøke tilstanden til kummer på de høyest prioriterte ledningsstrekningene. 3. Vurdering av andre forhold og parametere a. Intervju med driftspersonell b. Undersøke samordningsgevinster med annen infrastruktur 4. Gjennomføre følsomhetsanalyse - analysere og drøfte hvordan enkeltfaktorer påvirker prioritetslisten. 5. Utarbeidelse av anbefalt prioritetsliste I vedlagte notat er trukket inn en del opplysninger og gitt en skisse av hvordan oppdragsgiver kan tenke seg å løse oppgaven Den løpende kontakten med oppdragsgiver underveis i prosjektet skjer gjennom utnevnt prosjektleder hos oppdragsgiver. Det forutsettes videre at rådgiver deltar i 2 4 møter med arbeidsgruppen for lekkasjekontroll i GVD-prosjektet ett møte tidlig i utredningsfasen og ett møte når utkast til rapport foreligger. Fase 1, Formulering av modell Rådgiver skal formulere en modell for prioritering av ledninger i ledningsnettet. Idé notatet (Vedlegg 7.3) kan benyttes som utgangspunkt, men er ikke et svaret. Det kan være relevant å hente inspirasjon fra det arbeide som er utført i regi av CAERE-W, se: Nøkleordet ved formuleringen av modellen er Praktisk gjennomførbarhet. Med dette menes det at det skal benyttes data/parametere som i overveiende grad eksisterer og/eller som enkelt kan samles inn. Fase 2, innsamling av fakta Rådgiver skal samle inn faktaopplysninger om ledningsnettet og kummer fra kartverk, arkiver, personell etc. Der det ikke foreligger eller ikke er mulig på annen måte å frambringe faktaopplysninger, skal rådgiver kvalifisere poenggivning slik at det fremgår hva som mangler og hvordan dette bør vektlegges i prioritetslistene. Rådgiver skal i samarbeid med kommunene gjennomføre fysisk inspeksjon av de mest aktuelle kummer (minst 30 stykker) og gi poenger i henhold til tilstanden. (For eksempel felleskum med avløp, brannventil utsatt for oversvømmelse og tilbakeslag, forvitret betong, lekkasje i kum etc.) Det vil være naturlig å benytte GVD-prosjektets GIS system til registrering og uttrekk av informasjon som benyttes ved utarbeidelsen av prioriteringslisten. Som en følge av dette skal resultatet visualiseres i samme GIS system. GVD prosjektet benytter som GIS system: Geonis VA fra Geodata AS. Geonis VA er en utvidelse på ArcGIS fra ESRI. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 17 av 27

18 Poengene gjelder for hver ledningsstrekning, men også opplysninger om tilstanden til kummer og armatur skal kunne vektlegges på samme måte. Fase 3, Vurderinger av andre momenter og forhold Rådgiver må i denne fasen innhente opplysninger, foreta intervjurunder og gjøre vurderinger. Fase 4 Gjennomføre følsomhetsanalyse Rådgiver skal gjennomføre følsomhetsanalyse - drøfte hvordan enkeltfaktorer og endringer av poenggivning påvirker prioritetslisten. Fase 5 Utarbeidelse av anbefalt prioritetsliste På grunnlag av ovenstående opplysninger skal rådgiver lage en anbefalt prioritetsliste. Som tidligere nevnt skal prioriteringslisten innarbeides i GVD prosjektets GIS system. Det skal i prioritetslisten klart fremgå hva som er faktabaserte prioriteringer og hva som er rådgivers vurderinger og hvordan dette påvirker prioriteringene. Økonomi lage budsjett for fremtidig ledningsfornyelse Basert på den utarbeidede prioritering skal det utarbeides en investeringsplan for det valgte området, som skal sees i lys av kommunens planer om investeringer, og i forhold til måloppnåelsen i Hovedplan Vann. Andre forhold Tilbyder må gjerne foreslå andre elementer som bør inngå i Pilotutredningen, selv om det forutsettes at punktene nevnt foran skal inngå i utredningen. Videreføring av prosjektet Hvis resultatet av prosjektet viser seg å være et godt bidrag ved utarbeidelse av saneringsplaner for vannledninger vil prosjektet bli videreført i et nyt prosjekt, som vil omfatte alle de kommuner som er med i GVD prosjektet (Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Øvre Eiker, også inkludert Glitrevannverket IKS som eier hovedledningsnettet frem til høydebassenger og fordelingsnettet. 2 ). 2 Kommunene Modum og Svelvik deltar som observatører i dette pilotprosjektet. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 18 av 27

19 7 Tilbudsskjema Undertegnede tilbyr seg å utføre Pilotprosjekt vedrørende Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - pilotprosjekt i følge arbeidsopplegg beskrevet i Kap. 2 til Kap. 6. Det presiseres at selv om tilbudspostene som blir nevnt under ikke gir en komplett opplisting av alle aktiviteter og ytelser i prosjektet skal totalsummen allikevel gi et komplett prosjekt i enhver henseende. Tilbudsskjema for utarbeidelse av Pilotprosjektet: Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - pilotprosjekt i regi av GVD prosjektet. Dersom tilbyder velger å ikke bruke denne inndelingen så kan tilbyder gjerne spesifisere mer i henhold til eget arbeidsopplegg, men graden av spesifisering ønskes opprettholdt. Aktivitet Beløp 01 Prosjektledelse kr 02 Fase 1: Formulering av modell/databeskrivelse for prioritering av ledninger 03 Fase 2: Grunnlagsinformasjon, Innsamling av fakta fra GIS, arkiver med flere kr kr 04 Fase 3: Vurdering av andre forhold kr 05 Fase 4 Følsomhetsanalyse kr 06 Fase 5: Utarbeidelse av anbefalt prioritetsliste for ledningsfornyelse av vannledninger kr Eventuelle andre kostnader spesifiseres: 07 kr 08 kr Sum eks. mva. 25 % mva TOTALSUM INKL MVA. kr kr kr Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 19 av 27

20 Godtgjørelse for ekstra møter Hvis oppdragsgiver ønsker at det holdes ekstra møter ut over det som inngår i avtalt arbeidsopplegg, eller antallet møter blir redusert, skal dette reguleres med: kr pr. prosjektmøte Framdrift Regnet fra bestillingsdato vil tilbyder levere komplett Pilotprosjekt i løpet av kalenderdager etter bestilling. Prosjektmedarbeidere Følgende tilbys som prosjektmedarbeidere: Oppdragsansvarlig: Fagansvarlig: KS-ansvarlig: Andre prosjektmedarbeidere (oppgi funksjon): Timepriser Ved bestilling av arbeider ut over de arbeider som inngår i fastsumhonoraret, gjelder følgende timepriser (oppgi navn og/evt. tittel på aktuelle medarbeidere): 1. kr/t 2. kr/t 3. kr/t 4. kr/t 5. kr/t Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 20 av 27

21 Vedlegg Følgende vedlegg er en del av tilbudet: Tilbudsbrev Dette tilbudet er vedlagt tilbudsbrev datert: Underskrift Sted: Dato: Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 21 av 27

22 8 Oversikt vedlegg Følgende vedlegg er en del av dette konkurransegrunnlaget: 1. GODT VANN Felles hovedplan for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS. (Finnes på GVD prosjektets hjemmeside: 2. GVD delprosjekt: Lekkasjekontroll Forstudie (16. desember 2005) (Finnes på GVD prosjektets hjemmeside: 3. GVD delprosjekt: Strategier for ledningsfornyelse (Januar 2008) (Finnes på GVD prosjektets hjemmeside: 4. Idé notat: Ledningsprioritering (Vedlagt bakerst i anbudsmaterialet) 9 Vedlegg: Idé notat Ledningsprioritering Aril D. Moen (René Astad Dupont) Dette notatet er et innspill til en diskusjon om hvordan vi skal prioritere ledningsfornyelsen. Vi må ha enkle faktorer for input faktorer som enkelt kan registreres og telles opp. Jeg foreslår derfor noen faktorer, hvor summen av registrerte poeng for hver ledningsstrekning gir prioritering. Organisering og arbeidsmetodikk Arbeidet kan deles i fire faser: 1. Innsamling av fakta fra ledningskartverk, arkiver, personell etc. i. Undersøke tilstanden til kummer på de 25 høyest prioriterte ledningsstrekningene. 2. Vurdering av andre forhold og parametere i. Intervju med driftspersonell ii. Undersøke samordningsgevinster med annen infrastruktur 3. Gjennomføre følsomhetsanalyse - analysere og drøfte hvordan enkeltfaktorer påvirker prioritetslisten. 4. Utarbeidelse av anbefalt prioritetsliste I dette notat er trukket inn en del opplysninger og gitt en skisse av hvordan oppdragsgiver kan tenke seg at rådgiver løser oppgaven Den løpende kontakten med oppdragsgiver underveis i prosjektet skjer gjennom utnevnt prosjektleder hos oppdragsgiver. Det forutsettes videre at rådgiver deltar i 2 møter med arbeidsgruppen for lekkasjekontroll i GVD-prosjektet ett møte tidlig i utredningsfasen og ett møte når utkast til rapport foreligger. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 22 av 27

23 Fase 1, innsamling av fakta Rådgiver skal samle inn faktaopplysninger om ledningsnettet fra arkiver, ledningsnettdata etc. Der det ikke foreligger eller ikke er mulig på annen måte å frambringe faktaopplysninger, skal rådgiver kvalifisere poenggivning slik at det fremgår hva som mangler og hvordan dette bør vektlegges i prioritetslistene. Poenggivningen i den etterfølgende tabell er ment som en illustrasjon. Poengene skal settes inn i regneark slik at man kan endre poeng for de enkelte faktorene og gjennomføre følsomhetsanalyser. Rådgiver skal gå igjennom grunnlaget slik som nevnt i kap 6.4. Poengene gjelder for hver ledningsstrekning, men også opplysninger om tilstanden til kummer og armatur skal kunne vektlegges på samme måte. (Kommentarene gjelder hva som totalt er registrert i 5 kommuner Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Sande) Faktor Poeng for hver ledningstrekning Rørmateriale Generell kommentar: Det finns registrerte ledninger har angitt materiale har alder angitt 7801 har angitt både alder og materiale Der det mangler opplysninger om alder og materiale, skal rådgiver fremskaffe dette ved intervjuer med kommunene eller ved å anslå alder ut i fra alder på tilknyttede bygninger. Stålrør uten beskyttelse 3 Stålrør med beskyttelse, lagt før Stålrør med nyere beskyttelse Kommentarer: Totalt finns det 1240 stålrør 0 o 310 har alder angitt 194 er fra før 1970 Ingen stålrør har beskyttelse angitt Støpejern lagt før 1914, antar blyskjøter 3 Støpejern lagt , antar blyskjøter 1 Duktilt med korrosjonsbeskyttelse 1975 dd 0 Annet Duktilt / støpegods / stål vurderes 1-2 Kommentarer: Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 23 av 27

24 Faktor Det finns 7834 støpejernsrør Poeng for hver ledningstrekning o o Ingen har beskyttelse angitt 3558 er grått støpejern Ingen har angitt om de har blyskjøter, men man kan anta at man gikk over fra blyskjøter tilskjøter av plast og gummi ca 1969, i og med overgang fra støpegods til duktilt har alder angitt o 4261 er duktile o Plast før har alder angitt 15 er udefinert støpejern 2 Kommentar: Det finns Plast etter 1970 Kommentar: Det finns plast ledninger o 5320 har ikke alder angitt 0 o 8400 har alder angitt Der det mangler opplysninger om alder og materiale, skal rådgiver fremskaffe dette ved intervjuer med kommunene eller ved å anslå alder ut i fra alder på tilknyttede bygninger. Asbest sement Kommentar: Det finns 262 asbest rør. De helsemessige aspekter diskuteres, men a/c har en begrenset levetid. rør 1 2 Leggemetodikk Håndgravd grøft Maskingravd grøft , skolinger og dårlig komprimering 3 Grøft med selvkomprimerende omfyllingsmasser og komprimering, etter ca 1975 Kommentar: det finns ingen angivelse av dette i kartverk. Rådgiver må vurdere ut i fra aldersbestemmelsen. 0 Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 24 av 27

25 Faktor Poeng for hver ledningstrekning Korrosjon utvendig Områder med korrosiv grunn og materiale som korroderer Kommentar: Rådgiver må finne frem et kart over grunntyper(kvartærgeologisk kartverk) og definere hvilke grunntyper som er korrosive. Dette er mulig og relativt ukomplisert. 1 3 Korrosjon Kommentar: innvendig Rådgiver må gjennomgå tidligere vannverk og finne frem til og definere hvilke vanntyper som var/er korrosive. Dette er mulig med en samtale med lokalkjente i kommunene og Glitrevannverkets medarbeidere. Sone med Kloptjern, Skapertjern, Vivelstad, Solbergvann, etc Sone med Røysjøvann (tidligere Skoger) Sone med Bremsavann (Konnerud) Eldre sone med Garsjø (Lier)? Sone med Holsfjordvann (Sylling)? Eldre sone med Sætervann (Røyken)? Eldre soner med vann i Svelvik og Sande (Røysjømarka og Vestskogen) 2 Eldre sone med Nydammen (N. Eiker nord)? Eldre sone med Hagatjern og andre kilder for N. Eiker syd, kalkholdig grunn Lekkasjer Ledningstrekninger med registrert lekkasje, 2 poeng for hver lekkasje Kommentar: Dette er det enkelt å få til i kartverket, krever litt mer ned sortering på ledningsegenskaper. Soner som er gjennomsøkt for lekkasje og hvor det raskt oppstår nye lekkasjer, lekkasjenivå %. Alle ledninger innen sonen tildeles poeng. Kommentar: Ikke mulig med foreliggende opplysninger Soner som er gjennomsøkt for lekkasje og hvor det raskt oppstår nye x 2 Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 25 av 27

26 Faktor Poeng for hver ledningstrekning lekkasjer, lekkasjenivå over 60 %. Alle ledninger innen sonen tildeles poeng. Kommentar: Ikke mulig med foreliggende opplysninger Risiko ved driftsforstyrrelser Ledningsstrekninger med registrerte E-coli, uten at kilden er eliminert. 3-5 Kommentar: Ikke mulig med foreliggende opplysninger Vurdering av transportsikkerhet og følgeskader ved brudd/lekkasje ut/inn av ledning (spesielt i forbindelse med sykehus, sykehjem, næringsmiddelbedrifter). Ved poengsetting vurderes nærhet til institusjon. 1-5 Kommentar: Rådgiver må kartlegge institusjoner og vurdere influensområde. Kummer Observert lekkasje i kum 5 Kummer med risiko for oversvømmelse med kloakk 2 Brannventiler som neppe vil holde tett og andre sikkerhetsrisiko 4 Betydelig korrodert kumgods. 2 Kummers Fase 2, Vurderinger av andre momenter og forhold Rådgiver må i denne fasen innhente opplysninger, foreta intervjurunder og gjøre vurderinger. Faktor Ledningsstrekning hvor intervjuet driftspersonell rapporterer/påpeker dårlig ledningsmateriell Poeng for hver ledningstrekning 1-3 Kommentar: det finns ingen angivelse av dette i kartverk Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 26 av 27

27 Faktor Poeng for hver ledningstrekning Rådgiver må gjennomføre intervjurunde. Samordningsgevinst Behov for oppdimensjonering på grunn av nye industri/boligområder 0 Behov for oppgradering av dimensjon på grunn av dårlig trykk eller lav brannvannsdekning Behov for samtidig fornyelse av avløp Kommentar: Dette krever til dels en tilsvarende analyse av avløpsnettet, men man kan eventuelt ta utgangspunkt i eksisterende fornyelsesplaner for avløp. Behov for reasfaltering av gate 1 Behov for masseutskifting av gate med opprusting, nye sluk, kantstein etc. 4 Behov for nye fjernvarmeledninger 3 Behov for fiberrør, el- og telekabler 1 Utarbeidelse av anbefalt prioritetsliste På grunnlag av ovenstående opplysninger skal rådgiver lage en anbefalt prioritetsliste. Det skal i prioritetslisten klart fremgå hva som er faktabaserte prioriteringer og hva som er rådgivers vurderinger og hvordan dette påvirker prioriteringene. Rådgiver skal gjennomføre følsomhetsanalyse - variere poengverdiene og drøfte hvordan enkeltfaktorer påvirker prioritetslisten. Videre skal rådgiver lage et anbefalt budsjett for ledningsfornyelsen. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 27 av 27

28 TILBUDSINNBYDELSE Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse Pilotprosjekt i regi av Samarbeidsprosjektet GODT VANN (GVD) DRAMMENSREGIONEN TILBUDSGRUNNLAG Mars 2008 Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 1 av 27

29 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE...4 INNBYDELSE...4 KONTAKTPERSONER...4 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...5 TILBUDSMATERIALET...5 TILBUDSINNLEVERING...5 TILBUDSÅPNING KONKURRANSEREGLER...6 GENERELT...6 DELTAKELSE I KONKURRANSEN...6 TILBUDETS UTFORMING...6 TILBUDETS INNHOLD OG OPPBYGNING...6 FORBEHOLD...7 VEDLEGG TIL TILBUDET...7 ALTERNATIVE TILBUD...7 ATTEST FOR REGISTRERING I FAGLIG REGISTER...7 SKATTEATTESTER...7 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET...7 KOMPETANSE OG ERFARING...8 TILBUDSFRIST...8 TILBUDSÅPNING...8 KRITERIER FOR VALG AV TILBUD...8 FORHANDLING OG ANTAGELSE...8 GODKJENNING AV OVERORDNET MYNDIGHET...9 VEDSTÅELSESFRIST KONTRAKTSBESTEMMELSER...10 GENERELT...10 AVTALEDOKUMENT...10 FRAMDRIFTSPLAN, JFR. NS 8401 PKT DAGMULKT...10 TILLEGGSAVTALER, REGNINGSARBEID...10 REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN...10 ERSTATNINGSANSVAR...10 OPPHAVSRETT...11 TILBUDT PERSONELL...11 ANTIKONTRAKTØRKLAUSUL...11 PROSJEKTMATERIALE...11 KVALITETSSIKRING AV TILBYDERS ARBEID...11 KOPIERING...11 Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 2 av 27

30 MØTER...12 HONORAR...12 ANDRE UTGIFTER FORRETNINGSRUTINER...13 PA-BOK...13 KORRESPONDANSE...13 KOPIERING OG REVISJON AV TEGNINGER...13 FAKTURERING...13 BETALINGSFRISTER...13 KOORDINERING MV BESKRIVELSE AV OPPDRAGET...15 BAKGRUNN: GODT VANN...15 INNHOLD I DETTE PILOTPROSJEKTET, VALG AV PILOTOMRÅDE...16 ORGANISERING OG ARBEIDSMETODIKK...17 ØKONOMI LAGE BUDSJETT FOR FREMTIDIG LEDNINGSFORNYELSE...18 ANDRE FORHOLD...18 VIDEREFØRING AV PROSJEKTET TILBUDSSKJEMA...19 TILBUDSSKJEMA FOR UTARBEIDELSE AV PILOTPROSJEKTET: PRIORITERING AV VANNLEDNINGER FOR LEDNINGSFORNYELSE - PILOTPROSJEKT I REGI AV GVD PROSJEKTET GODTGJØRELSE FOR EKSTRA MØTER...20 FRAMDRIFT...20 PROSJEKTMEDARBEIDERE...20 TIMEPRISER...20 VEDLEGG...21 TILBUDSBREV...21 UNDERSKRIFT OVERSIKT VEDLEGG VEDLEGG:...22 IDÉ NOTAT LEDNINGSPRIORITERING...22 Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 3 av 27

31 2 TILBUDSINNBYDELSE Innbydelse På vegne av samarbeidsprosjektet GODT VANN DRAMMENSREGIONEN (Heretter kalt GVD prosjektet) inviteres det til konkurranse vedrørende: Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - pilotprosjekt. GVD prosjektet (heretter kalt Oppdragsgiveren) ønsker tilbud fra rådgivende ingeniørfirma (heretter kalt Rådgiveren) på utførelse av ovennevnte oppdrag i henhold til tilbudsgrunnlaget. Arbeidet omfatter: Gjennomføring av prosjekt vedrørende Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - pilotprosjekt i regi av GVD prosjektet. Pilotprosjektet skal komme med prioritetsliste for vannledninger mht. fornyelse for et området Mjøndalen sentrum i Nedre Eiker. Resultatet av prosjektet skal være et verktøy som kommunen kan benytte i det videre arbeid med saneringsplan for vannledninger. Hvis resultatet av prosjektet viser seg å være et godt input ved utarbeidelse av saneringsplaner for vannledninger vil prosjektet bli videreført i et nyt prosjekt, som vil omfatte alle de kommuner som er med i GVD prosjektet (Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Øvre Eiker, også inkludert Glitrevannverket IKS som eier hovedledningsnettet frem til høydebassenger og fordelingsnettet. 1 ). Det vises til nærmere beskrivelse i kapittel 6 vedrørende beskrivelse av oppdraget. Kontaktpersoner Alle henvendelser og spørsmål vedrørende tilbudsgrunnlaget og/eller oppdraget skal skje skriftlig pr. brev, e-post eller telefaks til en av nedenstående: Arild Moen René Astad Dupont GVD prosjektet GVD prosjektet c/o Glitrevannverket IKS c/o Glitrevannverket IKS Fagerlia 30 Fagerlia Drammen 3011 Drammen Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: e-post: e-post: Henvendelser skal merkes: Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - Pilotprosjekt. Spørsmål og besvarelser/avklaringer vil bli distribuert til samtlige tilbydere. 1 Kommunene Modum og Svelvik deltar som observatører i dette pilotprosjektet. Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 4 av 27

32 Anskaffelsesprosedyre I samsvar med bestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser vil anskaffelsesprosedyren Konkurranse med forhandlinger bli lagt til grunn. Tilbudsmaterialet Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 1. Dette dokument med henvisninger og vedlegg 2. Tidligere utarbeidet rapport fra VA-Teknikk: Strategier for ledningsfornyelse 3. Gjeldende lover og forskrifter 4. Norske Standarder som det er vist til eller som er vanlig for de aktuelle leveranser og utførelser. 5. Veiledninger, bestemmelser etc. i henhold til aktuelle lover og forskrifter. Tilbudsmaterialet utleveres fortløpende etter utlysning i Doffin-basen.. Tilbudsinnlevering Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt. Konvolutten skal være uten firmanavn, logo eller lignende og den skal være merket "Prioritering av vannledninger for ledningsfornyelse - pilotprosjekt Pilotprosjekt". Tilbudet skal være innlevert innen fredag 2. mai 2008 kl. 12:00 til: GVD Prosjektet c/o Glitrevannverket IKS, Fagerlia 30, 3011 Drammen. Tilbudsåpning Det vil ikke bli avholdt offentlig tilbudsåpning, og det vil heller ikke bli gitt opplysninger om tilbudene. Etter tilbudsåpning og fullførte forhandlinger vil det bli orientert om hvem som skal tildeles kontrakten. GVD prosjektet forbeholder seg retten til å anta hvilket som helst tilbud, eventuelt forkaste samtlige. GVD prosjektet den 25. mars 2008 Arild Dyrnes Moen René Astad Dupont Tilbudsgrunnlag - Prioritering av ledningsfornyelse - Pilotprosjekt-vers3.doc Side 5 av 27

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Evaluering av tilbud fra rådgivere & innstilling til valg av rådgiver. for prosjektet:

Evaluering av tilbud fra rådgivere & innstilling til valg av rådgiver. for prosjektet: Evaluering av tilbud fra rådgivere & innstilling til valg av rådgiver for prosjektet: Kvalitetsheving av kartverk i regi av Godt Vann Drammensregionen M:\GVD\Lekkasjekontroll\GIS & Modellering\Kvalitetsheving

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG. for innleie av. prosjektleder. til. Siljan kommune KONKURRANSEGRUNNLAG for innleie av prosjektleder til Siljan kommune Tilbudsfrist: 22.06.2012 - klokken 12.00 2 Innholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse av oppdraget... 4 2 Gjennomføring av konkurransen...

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER

AVTALE OM KONSULENTTJENESTER AVTALE OM KONSULENTTJENESTER Avtale basert på NS 8401 - oppdrag etter fast pris (forutberegnelighet knyttet til omfanget) Større avvik fra avtale mal avtales med teknisk sjef. Mellom: Oppdragsgiver: Trondheim

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra

Tilbudsinnbydelse. Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra TANA KOMMUNE Tilbudsinnbydelse Siktrydding langs E6 strekning Áitejohka-Bievra 1 1. Anbudsinnbydelse 1.1 Innbydelse Tana kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for siktrydding langs E6, strekningen

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref.

Tilbudsforespørsel. vedrørende. entreprenør-/gravetjenester. Eidsiva Anlegg AS. Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. Tilbudsforespørsel vedrørende entreprenør-/gravetjenester Lokal samarbeidsavtale Lillehammer driftsområde, Ref. 2011-0029 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 KORT OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 KONKURRANSEN... 3 1.3 KONFIDENSIALITET...

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Prosjektleder Arendal Brannstasjon KONKURRANSEGRUNNLAG

Tilbudsinnbydelse. Prosjektleder Arendal Brannstasjon KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbudsinnbydelse. Prosjektleder Arendal Brannstasjon KONKURRANSEGRUNNLAG I. OPPDRAGSGIVER: ARENDAL KOMMUNE, ARENDAL EIENDOM KF POSTADRESSE: Arendal kommune, Arendal Eiendom KF, Postboks 780, 4809 Arendal

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag del 2 kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Firma: Selskapsform:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL A121280 SAS Lounge innland Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag Rammeavtale om Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag 1. Generelt om innlevering av tilbud Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Rammeavtale for kjøp av laboratorietjenester for analyse av drikkevann og avløpsvann

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE. Konkurransegrunnlag Rammeavtale for kjøp av laboratorietjenester for analyse av drikkevann og avløpsvann DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Konkurransegrunnlag Rammeavtale for kjøp av laboratorietjenester for analyse av drikkevann Innhold 1. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland.

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland. Norconsult AS Postboks 1199 Sentrum Valkendorfsgate 6 5811 BERGEN Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200819795-10 SARK-5120 17. juli 2009 HARA Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av

Detaljer

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden

ANBUD. Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester. innen veg, vann, avløp og renovasjon. til. Steinkjer kommune. for perioden ANBUD Parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester innen veg, vann, avløp og renovasjon til Steinkjer kommune for perioden 01.07.2007 01.07.2009 Steinkjer 14.05.07 1.0 MÅL OG HENSIKT MED TILBUDSINNBYDELSEN

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om rehabilitering av en skole. Klager anførte at innklagede at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I SVENE IL Prosjekt: Strekning: GS-VEG SVENE - LAMPELAND MOEN - LAMPELAND KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I 25. februar 2015 Rev. 3. mars 2015 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELT 3 1.1 Invitasjon 3 1.2 Bakgrunn

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt KONKURRANSEGRUNNLAG Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 2 3. STRUKTURERING AV TILBUD...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser VITO teknisk entreprenør AS Att. Vidar Lien Nedre Eikervei 65 3048 Drammen Deres referanse Vår referanse Dato AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For utsendelse GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Konkurransegrunnlag For Forprosjekt og kravspesifikasjon Nytt Pasienthotell UNN HF Tromsø

Konkurransegrunnlag For Forprosjekt og kravspesifikasjon Nytt Pasienthotell UNN HF Tromsø Konkurransegrunnlag For Forprosjekt og kravspesifikasjon Nytt Pasienthotell UNN HF Tromsø 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1 INNBYDELSE Det vises til utlysning i Doffin og TED. Universitetssykehuset i Nord Norge

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Jernbaneverket. Konkurransegrunnlag. Innleie av Senior Geotekniker. Innføring Oslo S Follobanen. Jernbaneverket Utbygging.

Jernbaneverket. Konkurransegrunnlag. Innleie av Senior Geotekniker. Innføring Oslo S Follobanen. Jernbaneverket Utbygging. Jernbaneverket Konkurransegrunnlag Innleie av Senior Geotekniker Innføring Oslo S Follobanen. Jernbaneverket Utbygging. 1 1. Innledning Jernbaneverket er en statsetat under Samferdselsdepartementet med

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K.

Arkiv: Q03 Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Arkiv: Q03 Vår dato Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 09.10.2013 13/610-1/2637/13 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Geir K. Hansen GAMVIK KOMMUNE TILBUDSGRUNNLAG BRØYTING I GAMVIK Innleie

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Stenberg gt 13: Totalentreprise. for. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom

Tilbudsforespørsel. Stenberg gt 13: Totalentreprise. for. Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom Tilbudsforespørsel Stenberg gt 13: Totalentreprise for Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) SiO Eiendom Tilbud skal være mottatt senest: 02.10.2012, kl 12.00 Tilbud skal være gyldig tom: 01.01.2013 Side 1

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE

TILBUDSINVITASJON TIL BYGGELEDELSE AV RINGERIKSBADET DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM BYGGELEDELSE AV REGIONALT BADEANLEGG, RINGERIKSBADET AS KONKURRANSE MED FORHANDLINGER TILBUDSFRIST 30. MAI 2008 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager

Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager Tilbudsforespørsel: Transport av mat på lørdager, søndager og helligdager INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 ANSKAFFELSENS FORMÅL 2.0 OMFANG OG KONTRAKTSVERDI 3.0 GENERELT OM KONKURRANSEN 3.1 Krav til tilbudet 3.2

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt om Undervisningsbygg Undervisningsbygg har normalt prosjekter for rundt 70 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Medieovervåking for Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om anskaffelsen... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Kystverket Vest-Havne- og farvannsavdelingen Konkurransegrunnlag Del II Dykkerundersøkelse av grunner i Solund, Flora, Bremanger og Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane Fylke. Konkurransegrunnlag del 2 Dykkerundersøkelse

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859 Stildefinisjon: INNH 1: Skrift: Fet, Skriftfarge: Tekst 2, Tabulatorstopp: 0,78 cm, Left + 15,98 cm, Høyre,Fylltegn: Drammen Eiendom KF DEL C Rammeavtale Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune.

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune. Økonomi- og utviklingsenheten Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Lene Merethe Saue Telefon: 77026019 Vår dato: 25.05.2011 Vår ref.: 2011/3050 / «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer