FORSINKELSE I BOLIGPROSJEKTER Erling M. Timm Kittil Eriksrud Bergan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSINKELSE I BOLIGPROSJEKTER Erling M. Timm Kittil Eriksrud Bergan"

Transkript

1 FORSINKELSE I BOLIGPROSJEKTER Erling M. Timm Kittil Eriksrud Bergan

2 Risiko for fremdrift når er utbygger forsinket? Kan risiko for uavklarte forhold overføres til kjøper? Nødvendige offentlige tillatelser Bygningstekniske utfordringer Forsinket leveranse av bygningsdeler Finansiering forhåndssalg Annet...

3 Situasjonen og problemstillingen: Prosjekter der: Kjøpsobjektet er nyoppført bolig med tomt Salg til forbruker Fremdriftskritiske forhold er uavklart på salgstidspunktet Forhold som selger normalt svarer for Kan selger overføre fremdriftsrisikoen til kjøper?

4 Veien videre: Den rettslige rammen lovregulering Kort om konsekvenser av forsinkelse Hva kan utbygger overføre av risiko til kjøper, og hvordan?

5 Lovregulering

6 Rettslig ramme Bustadoppføringsloven bygg under oppføring Når foreligger det en forsinkelse når kan kjøper avvise overtakelse? Hva er konsekvensen av en forsinkelse? dagmulkt erstatning heving tilbakehold

7 10 Tida for utføring Entreprenøren skal overhalde fristar som er avtalte for overtaking, for fullføring av arbeidet eller delar av det og for heimelsoverføring. (.) Er det ikkje avtalt fristar som nemnde i første ledd, skal entreprenøren ta til med arbeidet snarast råd etter at forbrukaren har sagt frå om det. Arbeidet skal deretter utførast med rimeleg framdrift og utan unødig avbrot.» 11 Rett på tilleggsfrist - tilleggsarbeider - forhold på kjøpers hånd - hindringer utenfor entreprenørs kontroll Må varsles uten ugrunnet opphold.

8 Bustadsoppføringsloven krever ikke at det fastsettes en overtakelsesfrist

9 17 Forseinking Ytinga er forseinka dersom overtaking ikkje kan skje til den tida forbrukaren har rett til å krevje etter 10 og 11. Det same gjeld dersom arbeidet eller delar av arbeidet ikkje er fullført eller heimelsoverføring ikkje skjer til dei tidene forbrukaren har rett til å krevje.»

10 18 Dagmulkt Dersom overtaking ikkje kan skje til den tida forbrukaren har rett til å krevje etter 10 og 11, kan forbrukaren krevje dagmulkt for kvar dag forseinkinga varer...» Dagmulkt kan ikkje krevjast for meir enn 100 dagar. Forbrukaren kan krevje dagmulkt utan omsyn til økonomisk tap.

11 19 Skadebot Forbrukaren kan berre krevje skadebot for tap som overstig dagmulkta, dersom tapet kjem av at entreprenøren eller nokon som entreprenøren svarer for, har fare fram grovt aktlaust eller i strid med heider og god tru elles. I tidsrom når det ikkje vert rekna dagmulkt, kan forbrukaren krevje skadebot a) for tap som følgjer av at arbeidet eller delar av arbeidet ikkje er fullført til den tida forbrukaren kan krevje, b) for tap som følgjer av at heimelsoverføring ikkje skjer til den tida forbrukaren kan krevje. Skadebota skal dekkje økonomisk tap så langt entreprenøren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av forseinkinga. Forsømer forbrukaren å avgrense tapet gjennom rimelege tiltak, blir skadebota sett ned tilsvarande.

12 Risikoavlastning Hva kan man gjøre?

13 Kartlegging av, og kontroll på risikofaktorer før salgsstart!

14 Risikokartlegging Gjør jobben deres få oversikt! Nødvendige tillatelser Byggetid Grunnforhold Planlegg eiendomsorganisering! Annet... Hva så med gjenstående uavklarte forhold? Rammetillatelsen? Forhåndssalget? Annet... Ta tilstrekkelig og relevante kontraktsforbehold

15 Rettspraksis om forsinkelse

16 To grunnleggende Høyesterettsdommer Rt «Nye Major» Fra kontrakten; «Selger tar sikte på ferdigstillelse av boligen annet halvår 2007». Boligene ferdigstilt første halvår 2009 Forbeholdet ble ikke ansett som en forpliktende angivelse av periode for overtakelse.

17 To grunnleggende Høyesterettsdommer Rt «Kruses gate» Fra kontrakten; Boligene er planlagt innflytningsklare i løpet av tredje kvartal I tillegg presisert at det angitte tidspunktet kun var veiledende. Overtakelse fant sted 27. oktober HR: Ikke bindende angivelse av ferdigstillelsestidspunkt, men: Arbeidet var ikke utført med rimelig fremdrift og uten unødig opphold fordi byggeprosessen stanset opp pga et forhold som entreprenøren hadde kontroll på.

18 Hva innebærer dette? Samlet: Ikke forsinkelse dersom utbygger oversitter en forbeholden og omtrentlig overtakelsesfrist. Dommene viser betydningen av kontraktsforbehold Samtidig viser de betydningen av å ha kontroll på prosjektet MEN: som utbygger må man også tenke kommersielt; kan man miste kjøpere fordi overtakelse og andre vilkår blir for usikre?

19 Etterfølgende rettspraksis LH Hålogaland ( ) Saken gjelder dagsmulkt ved forsinket ferdigstillelse og overtakelse av leilighet i et prosjekt med tre blokker. Kravet knyttet seg til blokk C. Avtalen: «seksjonen er forventet ferdigstilt 15. februar 2008». Utover å ta et generelt forbehold om forhåndssalg og byggetillatelse var det ikke tatt andre forbehold i salgsprospektet. Byggetillatelse var forventet å foreligge i mai 2006, planlagt oppstart var september 2006 og byggetiden estimert til 12 måneder. I februar 2007 ble kjøperne i prosjektet varslet om at forbeholdene var avklart og at bygging ville starte. På dette tidspunkt var utbygger klar over problemer med grunnforhold under blokk C, men uten at det ble tatt forbehold om forsinkelse. Utbygger trodde de ville klare å forsere fremdriften. Overtagelse av leilighetene i blokk C fant sted først 30. september Lagmannsretten: Lagmannsretten mente fristen for overtagelse var tilstrekkelig presist angitt til å konstatere at fristen var oversittet og selger måtte betale dagmulkt. Lagmannsretten kunne ikke se at problemer med grunnforholdene lå utenfor entreprenørens kontroll og at han derfor ikke hadde krav på tilleggsfrist. Slutning: 1) Sørge for tilstrekkelig med forbehold. 2) Sørge for å varsle forsinkelser med en gang man blir klar over et forhold som kan påvirke fremdriften.

20 Etterfølgende rettspraksis II LB Borgarting Salg av leiligheter i et borettslag som skulle oppføres. Det ble forbehold med hensyn til ferdigstillelsesdato. Planprosessen tok lengre tid enn forutsatt. «Boligen antas å være klar for overtagelse innen utgangen av 4 kvartal 2007, forutsatt oppstart innen 1. kv Byggetiden er anslått til 8 måneder. En senere oppstart vil kunne medføre senere overtagelse. Det ble også tatt forbehold om i) forhåndssalg, ii) at kommunen ga igangsettingstillatelse i samsvar med søknad innen 31. mars 2007, og iii) tilfredsstillende entreprisekontrakt Ferdigstillelse først i januar Byggetiden ble 11 måneder. Lagmannsretten kom på bakgrunn av de uttrykk, «antas», som var brukt i kontrakten, samt at flere forbehold ikke var bortfalt, til at det ikke var avtalt overtakelsesfrist. Retten viser til HR - dommen Kruses gate - som har tilnærmet lik ordlyd. 11 måneders byggetid ble akseptert. Etter kontrakten aksepterte også kjøper at endelig overtakelsesdato først ville bli gitt med fire ukers frist. Slutning: 1) Det var tatt tilstrekkelig forbehold knyttet til igangsettingstillatelse og fremdrift. 2) Selger holdt rimelig fremdrift i prosjektet ved at det var høy aktivitet ovenfor myndighetene. 3) Interessant å se at selger ikke ble holdt ansvarlig for saksbehandlingstid hos kommunen.

21 Forbrukerombudet

22 Hva sier Forbrukerombudet? Har siden 2011 løpende tatt opp saker med store utbyggere og prosjektmeglere store økonomiske betydninger for forbrukere Mener det er urimelig etter Markedsføringslova 22 å ikke avtale en klar frist i boligprosjekt «Eit av hovudomsyna bak mfl. 22 er å verna forbrukar ved å reparere ubalanse i kontraktsforhold mellom ein næringsdrivande og ein forbrukar, og det er vår klare oppfatning at det i store bustadprosjekt vil utgjera ein markert ubalanse i forbrukar sin disfavør dersom det ikkje blir avtalt ein klar overtakelsesfrist».

23 «Vanlige» kontraktsforbehold fremdrift Eks. 1 Fremdrift: Boligen med unntak av utomhusarealer antas å kunne ferdigstilles i løpet av [ ], forutsatt oppstart innen [ ]. Byggetiden er beregnet fra [ ] til [ ] måneder. En senere oppstart vil kunne medføre en senere overtakelsesdato. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget ovenfor ikke er å anse som en avtalt frist for overtakelse i henhold til Bustadoppføringslova 10. Selger forbeholder seg retten til å kunne overlevere tidligere dersom fremdriften tillater det og dette synes hensiktsmessig. Eks. 2 - Fremdrift Boligen overtas av kjøper 3. / 4. kvartal 2016 med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger, forutsatt at kjøper har oppfylt sine forpliktelser. Dette basert på byggestart 1. / 2. kvartal En senere oppstart vil forskyve fremdriften tilsvarende. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 mnd. før antatt overtakelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøper senest 6 uker før overlevering. Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil 4 måneder tidligere enn forespeilet i salgsoppgaven.

24 Hvordan tilfredsstille krav satt av Forbrukerombudet? Det er ikke krav om at selger gir en klar dato ved kontraktsignering Men, skal få en siste frist «på eit så tidleg tidspunkt som mogleg» Forbrukerombudet har godtatt kontakter som ved bortfall av forbehold gir en bindende periode på 3 måneder (ved utløp dagmulkt) så lenge den konkrete datoen gis 10 uker på forhånd En forutsetning er at kontrakten også har en klar dato for bortfall av forbehold Eks på kontraktsformulering: «Forbeholdende kan gjøres gjeldende frem til 1. september Fra tidspunkt for bortfall av forbehold er byggetiden beregnet til ca. 12 måneder. Det vil si at leiligheten er ferdigstilt i løpet av [ ] kvartal Endelige overtakelsesdato vil bli varslet med 10 ukers varsel».

25 Oppsummering Skikkelig forarbeid kontroll på risikofaktorer Ta tilstrekkelige og klare forbehold La forbeholdene være balanserte Gjennomarbeidet salgsdokumentasjonen Informasjon til kjøper når forbehold løftes/er avklart Følg rådet fra Forbrukerombudet Husk at utbygger er den profesjonelle parten

26 Takk for oppmerksomheten Erling M. Timm Kittil Eriksrud Bergan

Protokoll i sak 738/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 ------------------------------------

Protokoll i sak 738/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14 ------------------------------------ Protokoll i sak 738/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal få bygget en ny enebolig. De har selv

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Fft Holding AS Orgnr. 999 556 167 Drammensveien 39 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: heretter kalt kjøperen,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien 5, 1360 Fornebu KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS org.nr.: 982 366 879 Adresse: c/o OBOS Fornebulandet AS, Widerøeveien

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Protokoll i sak 750/2014. for. Boligtvistnemnda 16.12.14 ------------------------------------

Protokoll i sak 750/2014. for. Boligtvistnemnda 16.12.14 ------------------------------------ Protokoll i sak 750/2014 for Boligtvistnemnda 16.12.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren sender 20. mars 2013, i en e-post, "pristilbud"

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Oppdr.nr. Form.nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS, org.nr.: 982 366

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50312130 0 Mellom: Hammermo AS org.nr. 913 297 768 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

*_p4.0440*

*<oppdragsnr>_p4.0440* *_p4.0440* Kjøpekontrakt for borettslagsleilighet/-andel under oppføring Oppdragsnr: Omsetningsnr: Mellom Navn: Payco AS v/urbanium AS Org. nr: 888 754 342 Adresse:

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) «Etternavn_1» «Fornavn_1»

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca 141-190 m² P-rom: 141-186 m² Oppgitt areal forutsetter at boligen

Detaljer

Vedlegg til Blanketten for Kavaleren

Vedlegg til Blanketten for Kavaleren Vedlegg til Blanketten for Kavaleren Vedlegg til Blanketten A Bustadoppføringslova datert 13.06.1997 B C Leveransebeskrivelse (eget vedlegg) Tegninger - fasadetegning 13.02.2015 - etasjeplaner 13.03.2015

Detaljer

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE Type Leilighet Ca. BRA kvm. Balkong Ca. kvm Salgspris kr. Byggetrinn Dok avg. 1 Etg. A 1 80 15 2.895.000,- 2 Kr. 7.500,- A 2 80 15 2.895.000, 2 Kr. 7.500, A 3 80 15 Solgt

Detaljer

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT.

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. LEILIGHET ETG. BRA kvm P-ROM kvm SOVEROM TERRASSE/ BALKONG Totalsum inkl. omkostninger PRIS KR. STATUS 14 H0 101 1 124 119 3 22,7 4 530 976,- 4

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført. (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år

VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013. 20 år VEILEDNING I KONTRAKTSRETT Veiledningen er oppdatert per 14. januar 2013 20 år 1992 2012 1 2 1 LOVVALG... 4 1.1 Innledning...4 1.2 Nærmere om kjøpsloven...4 1.3 Nærmere om forbrukerkjøpsloven...4 1.4 Nærmere

Detaljer

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier)

Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova Kontrakt etter Byggblanket 3427 om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Selveier) Bustadoppføringslova (buofl.) gir forbrukeren rettigheter som ikke kan innskrenkes

Detaljer

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm

SOLHØGDA LEILIGHETER. Areal Bruksareal: ca. fra 63-153 kvm P- rom: frå 59-135 kvm SOLHØGDA LEILIGHETER Hver leilighet får bruksrett til 1 biloppstillingsplass i lukket garasjeanlegg. Toppleilighetene får 2 plasser. Det er mulig å kjøpe rett til ekstra biloppstillingsplass for en kjøpesum

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr:

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr: Kjøpekontrakt FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING TULIPANHAGEN BYGGETRINN 1 Oppdragsnr: Mellom Tønseth Bolig AS Orgnr.: 999 327 540 Postboks 1091 Tlf.nr.: 915 17 494 (Hans Rygh) 2605 Lillehammer heretter kalt

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2010-16. årgang. Tema Entreprise EUROJURIS INFORMERER Nr. 3/2010-16. årgang Tema Entreprise Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 9 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Mellom: Tou Park Byggetrinn 4 AS Org.nr: 996 408 213 Adresse: Lervigsveien 22, 4014 STAVANGER Telefon: (m:) 92 24 57

Detaljer

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon)

Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) BYGGBLANKETT 3427 Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført (Eierseksjon) Bustadoppføringslova (buofl.) som er vedlagt, gir forbrukeren rettigheter som ikke

Detaljer

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter

1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter Innhold Generell innføring i Norsk entrepriserett... 2 1 Grunnleggende kunnskap om entreprisekontrakter... 2 2 Forholdet til lovgivning. Avtalerett... 3 3. Generelt om Norsk Standards kontrakter (NS- kontrakter)...

Detaljer

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008)

AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) Skjema 1: Januar 2013 AVVIKSMELDING VARSEL OM AVVIK (NS 8405:2008) TIL FIRMA: PROSJEKT: AVVIK MELDT AV: VARSEL NUMMER: 1. VARSEL OM AVVIK: Varsel om endring - Irregulær endringsordre (pkt. 23) Oppdragsgiver

Detaljer