SAMHANDSLINGSREFORMEN - FORSLAG TIL FORSKRIFTS- ENDRINGAR OG NYE FORSKRIFTER LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTENESTER, HØYRINGSUTTALE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMHANDSLINGSREFORMEN - FORSLAG TIL FORSKRIFTS- ENDRINGAR OG NYE FORSKRIFTER LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTENESTER, HØYRINGSUTTALE"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Personalseksjonen Arkivsak Arkivnr. 015 Saksh. Hillestad, Dagmar Reutz Saksgang Møtedato Fylkeseldrerådet i Hordaland SAMHANDSLINGSREFORMEN - FORSLAG TIL FORSKRIFTS- ENDRINGAR OG NYE FORSKRIFTER LOV OM KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTENESTER, HØYRINGSUTTALE SAMANDRAG Høringsnotatet som har referanse til St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen inneheld i stor grad framlegg til endringar av gjeldande lover og forskrifter. Endringane har referanse til ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, vedteke av Stortinget I tillegg til ny Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har Stortinget vedteke Nasjonal helse- og omsorgsplan samt Lov om folkehelsearbeid, der fylkeskommunane er tillagt eit forvaltningsansvar i høve kommunane og ei rettleiande og rådgjevande rolle. Sett i høve til at fylkeseldrerådet og dei kommunale eldreråda truleg representerer den befolkningsgruppa som er dei største brukarane av både primær- og spesialisthelsetenestene, er konsekvensane relatert til samhandlingsreforma viktige å kunne vurdera. Kommunane vert pålagde eit utvida medisinskfagleg ansvar, noko som vil medføra auka krav om personellmessige-, kompetanserelaterte utfordringar i tillegg til ulike andre ressursbehov innan sektoren. Store deler av kommune-norge har klart gjeve uttrykk for at det medisinskfaglege ansvaret som frå og med 2012 vert tillagt kommunane, kjem alt for tidleg - og at heile Samhandlingsreforma burde utsetjast i tid. I det regionale fellesmøtet mellom fylkesråda for eldre i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland i juni 2011, vart rapporten Tilsynsrapport frå Helsetilsynet mars Samlerapport fra tilsyn i 2010 med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre presentert. Sammendraget i nemnde rapport dokumenterer at i 2/3 av i alt 342 verksemder i 232 av landets kommunar, har Helsetilsynet konstatert alvorleg svikt i stort sett alle tenesteområder som vedkjem sosial- og helsetenester til eldre.

2 Tilsynsrapporten dokumenterer behov for ei kritisk konsekvensvurdering av intensjonane i Samhandlingsreforma, og særskilt vurdera kor vidt kommunane allereie frå er førebudde på eit betydeleg utvida ansvar for helse- og omsorgstenestene dette gjeld alle innbyggjarane i kommunen, men særleg dei eldre. Fylkeseldrerådet v/nestleiar er oppnemnd som medlem av Samarbeidsutvalet for Bergensregionen eit utval samansett av representantar frå dei 22 kommunane i fylket som er knytta til Helse Bergen. Kva omfattar Samhandlingsreformen I St.meld. 47 er dette formulert slik: I Samhandlingsreformen legges det til grunn at den forventede veksten i behov for en samlet helsetjeneste i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Som konsekvens av dette vert det frå etablert ei lovfesta samhandling mellom spesialisthelsetenesta (helseføretaka) og den kommunale helse- og omsorgstenesta. Økonomisk konsekvensar for kommunane Departementet sitt argument for ei endring av gjeldande økonomiske konsept er fylgjande: Innleggelse i sykehus og annen bruk av spesialisthelsetjenester har hittil vært gratis for kommunene, mens tiltak som kommer i stedet for innleggelse i sykehus har medført kostnader for kommunen. Dette samtidig som sykehusene har kunnet innrette sin virksomhet uavhengig av kommunenes tilbud. Kortere liggetid i sykehus har for eksempel medført økte utgifter for kommunene. Kommunal medfinansiering basert på innsatsstyrt finansiering (ISF) f.o.m Stortinget har vedteke å innføra kommunal medfinansiering frå og med Kommunal medfinansiering inneber at kommunane får eit økonomisk medansvar for både innbyggjarane sine medisinskvurderte innleggingar og konsultasjonar i spesialisthelsetenesta. Kva for pasientgrupper og behandlingsformer dette gjeld er nemnt i lovframlegget Føresegnene skal ikkje regulera kvar pasienten får behandling, eller omfanget av dette. Føresegnene omfattar private sjukehus som har avtale med dei regionale helseføretaka. Innsatsstyrt medfinansiering (ISF) heng saman med kva for ressursar som er turvande i høve både konsultasjon og behandling. ISF gjeld somatisk pasientbehandling og femnar om både innlegging og poliklinisk verksemd. ISF-satsen = 40 % av gjennomsnittleg behandlingskostnad og vert av staten utbetalt til helseføretaka. Resterande 60 % vert dekka av basisløyvingane til helseføretaka. Finansieringssystemet som har referanse til å kunne klassifisere dei ulike pasientgruppene, har nemninga DRG-system ( DiagnoseRelaterteGrupper) som femner om ca. 880 diagnoserelaterte grupper i år DRG-systemet er basert på vekting sett i høve til ressursbehov relatert til pasientbehandling. Utan å gå nærare inn på detaljar i DRG-systemet, så skal den kommunale medfinansieringa frå år 2012 bereknast i det som er definert som DRG-poeng. Einheitsprisen for eitt DRG-poeng vert fastsett i statsbudsjettet. Beregningsgrunnlaget for kommunal medfinansiering er data fra Norsk pasientregister. 2

3 Økonomiske og administrative konsekvensar i høve kommunal medfinansiering når det gjeld konsultasjonar og behandling i spesialisthelseføretaka (sjukehus) vert i høyringsnotatet omtala slik: Midlene som overføres til kommunene fra 2012 for å etablere kommunal medfinansiering, vil bli finansiert av en tilsvarende reduksjon i ISF-bevilgningen. Analyser basert på tall fra 2010 viser at overføringen vil bli i størrelsesorden 4,2 mrd kroner. Pengene er et økonomisk insentiv -midlene fordeles til kommunene som frie inntekter. Endelig beløp som skal innlemmes i rammetilskuddet presenteres i statsbudsjettet for Sjølv om Helsedirektoratet v/norsk Pasientregister (NPR) har statistisk oversikt for det som gjeld både tal på pasientar som vert behandla - og av kven - så vil det kommunale medfinansieringsansvaret slå ulikt ut i dei einskilde kommunane. I kommunar som har etablert medisinskfagleg samarbeid vil logisk nok behovet for innlegging på sjukehus vera mindre enn i små-kommunar utan slik kompetanse. Sett i høve til pris pr. konsultasjon og/eller behandling, vil særskilt eldre med samansette lidingar føra til at kommunen får ekstraordinære kostnader. Dagmulkt = kr /døgn-pasient Når ein pasient vert lagd inn på sjukehus skal det innan 24 timar gjevast melding til kommunen om pasientstatus, vurdert behandlingstid og forventa tidspunkt for utskriving. I utkast til forskrift er det i 1 gjort framlegg om at for utskrivingsklare pasientar frå sjukehus som har behov for vidare oppfølging frå den kommunale omsorgstenesta, men som ein av ulike årsaker ikkje har kapasitet til å ta imot - vil kommunen bli ilagt dagmulkt. Manglande kapasitet kan vera mangel på personell, kompetanse utstyr etc. Dagmulkt er pr. dato fastsett til kr 4.000,-/døgn - pr. pasient. Definering av utskrivingsklare gjeld både ferdigbehandla pasientar for akutte diagnosar, samt konsultative behandlinger som vert utført v/helseføretaka. Unntak for kommunane sitt økonomiske medansvar I departementet sitt framlegg vedkomande kommunane sitt medfinansieringsansvar, er følgjande pasientbehandlingar haldne utanfor: kirurgi, fødslar, nyfødde born samt kostbare biologiske legemiddel. Økonomisk vederlag for kommunane i høve risko for dagmulkt - relatert til høvesvist økonomisk nedtrekk for helseføretaka Departementet skriv her fylgjande: Overføring av det økonomiske ansvaret for utskrivingsklare pasientar innebærer at de regionale helseforetakene får et trekk i sine rammer og at kommunene får en økning i sine rammer. På grunnlag av nemnde dagmulkt - kr 4.000,-/døgn-pasient - er dette i statsbudsjettet for 2012 kompensert ved at det kommunale rammetilskotet vert auka med 560. mill. og at helseføretaka får eit høvesvist trekk i sine rammer. Meir enn 50% av kommunane her i landet har mindre enn 5000 innbyggjarar. Det er store skilnader for det som vedkjem personell, kompetanse, lokalitetar, geografisk lokalisering og i kva grad ein har klart å etablera eit interkommunalt samarbeid. To eller fleire kommunar kan 3

4 avtala utgiftsfordeling t.d. ved at ein pasient eller brukar får tenester i ein annan kommune enn der vedkomande har sin faste bupel eller har opphald. Er Samhandlingsreforma førebudd i helseføretak og kommunar I løpet av kort tid har Stortinget vedteke lovendringar samt handsama meldingar som gjeld både folkehelse, lov om pasientrettar, verdigheitsgaranti. Alt dette er ein del av St.meld. 47, Samhandlingsreformen. For det som gjeld Helse Bergen (Haukeland Universitetssykehus) så er det utarbeida framlegg til avtalar med 22 kommunar i bergensregionen. Intensjonen i dette er eit samhandlingsopplegg som primært skal sikra pasientrettane i høve både konsultasjon, diagnostisering, behandling, etterbehandling og oppgfølging. Ettersom fylkeseldrerådet er representert i Brukarutvalget for Helse Bergen og i prosjektet Strategiplan for Helse Bergen samt i Samarbeidsutvalet for Bergensregionen - 22 kommunar i Hordaland, har rådet god og oppdatert informasjon om det som vedkjem Helse Bergen sine vurderingar - og kva for konsekvensar Samhandlingsreformen vil få for Helse Bergen i åra som kjem. Etter det rådet kjenner til er det av leiinga i Helse Bergen enno ikkje teke konkret avgjerd i høve pasientgrupper der eventuell behandling kan skje i regi av primærhelsetenesta - eller i samhandling mellom primær- og spesialisthelsetenesta. Helse Bergen har status som universitetsjukehus, med forskning som ein del av dette. Tilbakemeldingar frå omlag halvparten av kommune-norge viser at kommunane stiller seg negative til intensjonane i Samhandlingsreformen. Kommunane er ikkje førebudde på dei store omstillingane og gir uttrykk for at Samhandlinsgreformen burde vore utsett i tid. Oppsummering Denne saksutgreiinga gjev eit komprimert referansegrunnlag av intensjonane i Samhandlingsreformen. Rådet kan vurdera ei eventuell vidare oppfølgjing, og har særleg merka seg innhaldet i tilsynsrapporten frå Helsetilsynet. I tillegg inneheld vedlagte høyringsnotat føresegner om: Institusjonane sin disposisjonsrett over kontantytingar frå Folketrygda Forskrift om institusjon i den kommunale helse og omsorgstjenesten Rett til helse- og omsorgstenester til personar som oppheld seg i riket Helsepersonellovens anvendelse Trivselsordningar - frivillig eller lovfesta? Det vert også i notatet sett søkelys på om det er trong for å regulera trivselsordningane (det frivillige) ved at eit konkret prosentbeløp av folketrygdytingane frå kvar einskild vert sett av til felles trivselstiltak. Helse Bergen inviterer bl.a. kommunane i fylket til stormøte i Bergen 13. september Helseføretaket ynskjer å setja søkelys på innhaldet i Samhandlingsreformen, samt Helse Bergen si eiga vurdering av føretaket sitt ansvar, utfordringar og prioriteringar for perioden Fylkeseldrerådet v/nestleiar vil vera representert i dette møtet. 4

5 FORSLAG TIL AVGJERD Fylkeseldrerådet i Hordaland tek informasjonen frå rådet sine brukarrepresentantar og frå møte med Helse Bergen til etterretning. Rådet ynskjer å arbeide vidare med saka, og gjev arbeidsutvalet fullmakt til å utarbeida ei fråsegn som vert å senda Helse- og omsorgsdepartementet innan fristen 6. oktober Olga Johannessen Dagmar Reutz Hillestad Vedlegg: Høyringsnotat av frå Helse- og omsorgsdept. 5

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring %

TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % TANNHELSE Tal i heile 1000 kr Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring % Fellesfunksjonar Aust Sør Vest Nord Sentrum Sum tannhelsetenesta Bto. driftsutg. 17 762 17 577-1,0% Driftsinntekter -4 441-4 508 1,5%

Detaljer

RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN MØTETIDSPUNKT: 18. JUNI 2015 kl. 0830 1600. Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem

RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN MØTETIDSPUNKT: 18. JUNI 2015 kl. 0830 1600. Medlem Medlem Medlem Medlem Varamedlem PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF STAD: RADISSON BLU HOTEL NORGE, BERGEN MØTETIDSPUNKT: 18. JUNI 2015 kl. 0830 1600 DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Tone Berentsen Steinsvåg

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014

Styresak. Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 20.10.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Eivind Hansen Budsjett 2015 Statsbudsjett 2015 Arkivsak Styresak 67/14 O Styremøte 29.10.2014 Forslag

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Tenesteavtale4 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 4 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 4 2.1 Avtalen byggjer på 4 2.2 Nærare

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols»

RAPPORT PROSJEKT. «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» RAPPORT PROSJEKT «Heilskaplege og koordinerte tenester i forventa pasientforløp for personar med kols» Marit Eikemo Halsnes, sjukepleiar og prosjektleiar 1 Innhaldsregister Oppsummering s. 3 1. Bakgrunn

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. februar 2015

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. februar 2015 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: Dykkar ref.: Dato: 10.02.15. Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. februar 2015 Vi kallar med dette inn til

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer