INT S Utvalget ble satt ned et felles ledermøte mellom AFI og MNF den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INT S Utvalget ble satt ned et felles ledermøte mellom AFI og MNF den"

Transkript

1 Til: Interimsstyret ved NT-fakultetet Møtedato: Arkivref: 2009/1613 ARA000/MØTEBOK INT S GODKJENNING AV RAPPORT FRA STUDIEPORTEFØLJEUTVALGET Utvalget ble satt ned et felles ledermøte mellom AFI og MNF den Utvalget fikk følgende formål og mandat: Utvalget skal se på faglig overlapp mellom emner ved MNF og AFI, og hva som eventuelt kan gjøres når det gjelder samarbeid om og eventuelt samkjøring av emner/undervisning. Emner og studieprogram ved MNF og AFI skal gjennomgås med hensyn på dette. Utvalget har hatt to hovedmøter og I tillegg har det vært flere faggruppemøter mellom personell fra AFI og hhv fysikk, matematikk, statistikk; der er det identifisert flere områder hvor samordning/samkjøring er aktuelt, både på lang og kort sikt. Innføringskursene i kjemi/miljø og informatikk/data er også vurdert og man har konkludert med at på de emnene er det lite å hente på samkjøring/samordning. Referater ligger i arkivet: ephorte 2009/2252. IFT og da særlig fagområdet Kommunikasjon og mikroelektronikk og Automasjon ved AFI har størst potensial til samkjøring/samordning. De faggruppene hadde fellesmøter allerede før studieporteføljeutvalget hadde sitt første møte. Oppsummering: Utvalget har valgt å anbefale tiltak som bør gjøres på kort sikt og tiltak som kan iverksettes på lang sikt for fagene fysikk, matematikk, statistikk og informatikk. Utvalget har ikke ansett det som nødvendig å iverksette tiltak innen kjemi. Rapporten ligger i fulltekst på de følgende sider på dette dokumentet. Forslag til vedtak: 1. Interimsstyret takker utvalget for arbeidet 2. Interimsstyret godkjenner rapporten vedrørende samarbeid om studieporteføljene ved NT-fakultetet. Tromsø, John Arne Opheim fakultetsdirektør Arvid Aanstad studiesjef Vedlegg: Rapport våren 2009 vedrørende samarbeid om studieporteføljene ved NT-fakultetet DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

2 Enstemmig vedtatt i møte (AJT): 1. Interimsstyret takker utvalget for arbeidet 2. Interimsstyret godkjenner rapporten vedrørende samarbeid om studieporteføljene ved NTfakultetet. 3. I løpet av høsten 2009 må de berørte institutter foreslå implementering av noen av de foreslåtte tiltak. 2

3 Vedlegg: Rapport våren 2009 vedrørende Samarbeid om studieporteføljene ved NT-fakultetet Rapporten er avgitt til Interimsstyret for NT-fakultetet Ledelsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MNF) og Avdeling for ingeniørutdanning (AFI) satte i et felles ledermøte den ned et utvalg for å vurdere samarbeid om studieporteføljen ved de to enhetene. Gruppens formål og mandat Gruppen skulle se på faglig overlapp mellom emner ved MNF og AFI, og hva som eventuelt kan gjøres når det gjelder samarbeid om og eventuelt samkjøring av emner/undervisning. Emner og studieprogram ved MNF og AFI skal gjennomgås med hensyn på dette. Medlemmer Følgende personer har deltatt i arbeidet: Gunnar Hartvigsen (prodekan MNF), Tor Schive (prodekan AFI), Jarle André Johansen (AFI), Bård Hansen (AFI), Unni Pia Løvhaug (IFT), Ragnar Soleng (IMS), Einar Mjølhus (IMS), Elinor Ytterstad (IMS), Olav Gaute Hellesø (IFT), Anders Andersen (IFI), Arvid Aanstad (studiesjef MNF), Cecilie Andreassen (studiekonsulent MNF), Geir Antonsen (studiekonsulent IFT) Vurdering av fagene Det har vært etablert arbeidsgrupper for de fag hvor det har vært ansett som formålstjenelig. Resultatet fra arbeidsgruppene er presentert under. For arbeidsgruppene har det vært viktig å ivareta de faglige særegenhetene ved utdanningene både ved MNF og AFI. For noen emner impliserer dette først og fremst en diskusjon rundt handtering av faglig overlapp. Fysikk Det eksisterer allerede et aktivt samarbeid mellom Automasjon ved AFI og IFT. Potensialet for faglige koordinering er størst for studieprogrammene kommunikasjon og mikroelektronikk (5-årig sivilingeniør) og automatiseringsteknikk (3-årig ingeniør). 3

4 Følgende emner er vurdert: FYS-0100 Generell fysikk (IFT) Fys-0101 Grunnkurs fysikk (IFT) FYS-2017 Sustainable energy (Miljøvennlig energi) (IFT) DS108 Fysikk (AFI) Forutsatt at de praktiske problemene knyttet til lokalisering, større studentgrupper, osv., kan elimineres er mulighetene for samkjøring av undervisning i generell fysikk gode. Det vil være behov for visse faglige justeringer, men disse er stort sett uproblematiske. Forkunnskapskravene er like. Det må avklares hvorvidt et nytt emne i generell fysikk (FYS-0100) skal ligge under AFI eller IFT. Det bør i hovedsak være praktiske og personellmessige forhold som avgjør plassering. Emnet DS108 er lagt til vårsemesteret (2. semester) og inngår i de fire ingeniørstudieprogrammene ved AFI, mens emnet FYS-0100 er lagt til høstsemesteret (1. eller 3. semester) og inngår i flere bachelor- og sivilingeniørstudier. En forutsetning for samkjøring vil være at fysikkundervisning for noen av studieprogrammene flyttes til et annet semester. Utvalget har ikke identifisert noen vesentlige faglige forhold som er til hinder for en slik flytting. Emnet FYS-2017 miljøvennlig energi skal brukes som obligatorisk emne i studieplanen til ingeniør i sikkerhet og miljø. IFT ønsker at man ser på muligheten for samarbeid mellom FYS-0100 og FYS-0101 og fysikkemner ved AFI. AFI stiller seg positiv til å undersøke muligheten for et slik samarbeid og har gode lærere som tar seg av grunnemnene. Det bør også undersøkes om studentene på bachelor i luftfartsfag kan ta fysikkemne ved AFI i vårsemesteret. En forutsetning her vil være at de krav som stilles til denne utdanningen kan tilfredsstilles. Man bør videre se på hvordan man ønsker å håndtere studenter som ønsker overgang mellom studieprogrammene Energi og miljø i nord (5-årig sivilingeniør) og Prosess- og gassteknologi (3- årig ingeniør). På lengre sikt På lengre sikt, dvs. med en tidshorisont på mer enn ett studieår, har fagmiljøene ved IFT og AFI pekt på flere mulige endringer. Elektronikk Elektronikk Elektronikk ved AFI kan fra og med 2010 flyttes fra høst til vårsemester (bytter plass med Programmering med mikrokontroller). Emnet undervises ved AFI både H2009 og V2010. Dette kan samkjøres fra og med våren Emnet bør undervises ved AFI inntil samlokalisering. Programmering med mikrokontroller Digital design Programmering med mikrokontroller kan fra og med 2010 flyttes fra vår til høstsemester (bytter plass med Elektronikk). Emnet tilbys nå våren 2009 og neste gang høsten Emnet programmering med mikrokontroller ved AFI flyttes til høstsemesteret i

5 I dag tilbys emnet Digital Design for studenter fra IFT og Institutt for informatikk (IFI). Emnet kan erstattes med 10 sp programmering med mikrokontroller. Programmering med mikrokontroller kan samkjøres fra og med høsten 2010 og bør undervises ved AFI inntil samlokalisering. Det er kommet opp ultimo mai 09, og dermed har ikke utvalget kunnet gå nøye noe særlig inn i problematikken, et mulig overlapp mellom kurs INF-1100 og kurset AS208 (som er tenkt å erstatte Fys-2014). Der er i hvert fall noe som må ses nærmere på. Det er noe usikkerhet rundt dette (om overlapp, og eventuelt hvor mye). Signaler og systemer Innføring i signalbehandling Emnene Signaler og systemer og Innføring i signalbehandling er overlappende. Emnene har tidligere vært forsøkt samkjørt. Det har vært visse vanskeligheter med en slik samordning, og derfor ble det undervist både ved AFI og IFT sist, med større hell. Dette kan samkjøres fra og med høsten Emnene må undervises ved AFI og IFT inntil samlokalisering. Andre muligheter Emnet Reguleringsteknikk 10 sp tilbys av AFI. Dette emnet bør vurderes tilbudt som retningsfag/valgfag for studenter ved IFT. Utvalgets anbefaling Det må vurderes å: avklare faglig ansvar for FYS-0100 Generell fysikk samkjøre emnene DS108 Fysikk og FYS-0100 Grunnkurs fysikk. etablere et samarbeid om FYS-0100 og FYS-0101 ved IFT og fysikkemner ved AFI. tillate at bachelor i luftfartsfag kan ta fysikkemne ved AFI i vårsemesteret. optimalisere overgangen mellom studieprogrammene energi og miljø i nord (5-årig sivilingeniør) og prosess- og gassteknologi (3-årig ingeniør). flytte Elektronikk ved AFI fra høst til vårsemester (bytter plass med Programmering med mikrokontroller). Allerede vedtatt flytte Programmering med mikrokontroller fra vår til høstsemester (bytter plass med Elektronikk). Allerede vedtatt På lang sikt Det bør vurderes å: anmode AFI, IFT og IfI om å vurdere hvordan 5 sp innføring i programmering kan tilbys. vurdere å erstatte Emnet Digital Design med Programmering med mikrokontroller. anmode IFT, IfI og AFI om å vurdere et tettere samarbeide om retningsfag/valgfag. Matematikk Temamessig er det stor grad av sammenfall i matematikkundervisningen ved AFI og IMS, og 5

6 matematikkundervisningen ved AFI dekkes alt overveiende inn gjennom Kalkulus 1, 2 og 3 samt lineær algebra. På den annen side er Kalkulus 1, 2 og 3 samt lineær algebra mer omfattende enn Matematikk 1, 2 og 3. Av fagplanene til bachelor i ingeniørfag framkommer det at studiene skal inneholde minimum 25 studiepoeng matematikk og statistikk. Forkurset vil gi studenter matematikk kunnskaper tilsvarende R1+R2. Matematikkemnene er de samme i alle ingeniørprogrammene: DS107 (Matematikk 1), DS209 (Matematikk 2 og Statistikk) og DS173 (Innføring i IKT). Studenter som skal innpasses til fysikkstudier ved IFT må i tillegg ta DS110 (Matematikk 3) som valgfag. Figuren under viser begynneremnene til IMS innen matematikk. Matematikkundervisningen ved AFI er organisert i henhold til figuren under. Hovedforskjellen i matematikkundervisningen ved AFI og IMS er at ved ingeniørutdanningene betraktes matematikk som et verktøyfag og det fokuseres på praktisk anvendelse, mens de naturvitenskapelige utdanningene har en mer teoretisk og formell tilnærming som fokuserer på abstraksjon, bevisførsel og forståelse. Således vil matematikkundervisningen ved IMS holde et høyere nivå enn ved AFI. På lengre sikt Som det fremgår av beskrivelsen over, er det tematisk et stort overlapp mellom AFI og IMS. Det vil på sikt være mulig å lage et ny felles introduksjonsemne i Kalkulus 1 og 2 med en progresjon og en tilnærming som er mer tilpasset ingeniørstudentenes behov og forutsetninger. Det er nærliggende å anta at ingeniør- og sivilingeniørutdanningene har noenlunde sammenfallende matematikkbehov og at en slik ordning vil passe bra for sivilingeniørstudiene. En tilpasning av 6

7 introduksjonsemnene vil også kunne ha en gunstig virkning for øvrige studenter ved NT-fakultetet som i dag opplever høyt frafall og strykprosent på disse emnene. Den ekstra dybden som kreves for de matematisk-naturvitenskapelige studier må da dekkes inn gjennom tilpassede videregående emner. For å oppnå fremtidig samkjøring av matematikkundervisningen bør matematikkemnene ved ingeniørutdanningene omorganiseres fra dagens Matematikk 1 med 15sp og Matematikk 2 og statistikk med 10sp til et nytt Matematikk 1 (10sp) i første semester og et nytt Matematikk 2 (10sp) i andre semester. Dette synes som en naturlig organisering. I en eventuell omlegging av matematikkundervisningen må det legges til rette for informatikkstudenter som kun skal ha Brukerkurs i matematikk, Lineær algebra og Diskret matematikk. Matematikk for forkurset og Brukerkurset i matematikk er svært forskjellig organisert og har også forskjeller innholdsmessig. Disse emnene vil derfor vanskelig la seg samkjøre. Det anbefales at forholdene legges til rette for at øvrige studiesøkere ved NT-fakultetet også får tilbud om å ta sommerforkurset i matematikk som i dag tilbys kun til ingeniørstudentene. IFT ønsker å vurdere muligheten av å få hevet nivået på matematikkemnet DS110 i tilfelle enkelte studenter ønsker å gå videre med en mastergrad. Utvalgets anbefaling Ingen spesielle anbefalinger. På lang sikt Det kan vurderes å: etablere felles introduksjonsemne i Matematikk 1 og Matematikk 2 med en progresjon og en tilnærming som er mer tilpasset ingeniørstudentenes behov og forutsetninger. Det bør vurderes å: organisere matematikkundervisning ved AFI i 10 sp emner. legge til rette for at øvrige studiesøkere ved NT-fakultetet gis anledning til å ta sommerforkurset i matematikk som i dag tilbys kun til ingeniørstudentene. tilrettelegge matematikkundervisning for de studenter ønsker å gå videre med en mastergrad ved IFT. Statistikk Som for matematikk er det vanskelig å få til en faglig integrering på kort sikt. 7

8 Følgende emner er vurdert: STA-0001 Brukerkurs i statistikk (IMS) STA-1001 Statistikk og sannsynlighet 1 (IMS) DS209 Matematikk 2 og statistikk (AFI) ØS204 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk (AFI) Pensum i statistikkundervisningen i DS209 (5 sp) skiller seg ikke vesentlig ut fra pensum i STA (10 sp) eller STA-1001 (10 sp), men visse faglige tilpasninger vil være nødvendig, hovedsakelig innen sannsynlighetsregning og prosesskontroll. Utvalget er åpen i forhold til om STA-0001 eller STA-1001 vil være mest hensiktsmessig for ingeniørstudentene. Fysikk har tidligere tillatt at studenter som har tatt emnet DS209 har fått fritak for STA I forhold til det faglige innhold vil det være mer korrekt å innpasse DS209 mot STA-0001 siden de 5 sp statistikk i DS209 tilsvarer STA-0001 brukerkurs i statistikk. På lengre sikt Statistikkundervisningen for ingeniørstudentene ved AFI er lagt til emnet DS209 Matematikk 2 og statistikk; her utgjør statistikk om lag 5sp. For å få til en fremtidig samkjøring av statistikkundervisningen må statistikk og matematikk 2 skille lag og det må gjøres plass til et 10sp statistikkemne i ingeniørstudentenes fagplaner. På generelt grunnlag stiller AFI seg positiv til en styrking av statistikkfaget i ingeniørutdanningene, men erkjenner at en inndragning av 5sp fra de tekniske fagene på fire ulike ingeniørstudieretninger kan by på visse uforutsette problemer. Det vil videre være en forutsetning for framtidig samkjøring at statistikkundervisningen ved ingeniørutdanningene kan legges til et vårsemester. Det er ingen krav til realfaglig fordypning i opptaket til studiet i samfunnssikkerhet og miljø. Arbeidsgruppen stiller derfor spørsmål ved om STA-0001 vil kunne benyttes av disse studentene, i stedet for dagens ØS204. Utvalgets anbefaling Det må vurderes å: samordne DS209 (5 sp) ved AFI med STA-0001 (10 sp) og/eller STA-1001 (10 sp) ved IMS. På lang sikt Det bør vurderes å: skille ut statistikkdelen av DS209 Matematikk 2 og statistikk. inkorporere et 10sp statistikkemne i ingeniørstudentenes fagplaner. erstatte ØS204 med STA-001 for studiet i samfunnssikkerhet og miljø. Kjemi Utvalget har foretatt en gjennomgang av kjemiemner som tilbys av institutt for kjemi og avdeling 8

9 for ingeniør- og økonomifag for å identifisere faglige overlapp i undervisningen. Følgende emner er vurdert: KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi (IK) FS116 Kjemi og miljø (AFI) Det er store ulikheter i kjemiundervisningen ved IK og AFI. KJE-1001 bygger på 2KJ mens FS116 bygger på 1NA fra videregående skole. KJE-1001 dekker ikke temaene i FS116. Øvrige emner ved IK bygger på KJE Generell kjemi har ikke en sentral plass i noen av de etablerte studieretningene ved AFI. Det er vanskelig å se muligheter for framtidig samkjøring innenfor faget kjemi. Det ble derfor ikke etablert en egen arbeidsgruppe for faget kjemi. Informatikk Ved AFI tilbys i dag emnet DS173 Innføring i IKT (5 sp). Dette er et grunnleggende emne som i liten grad overlapper med begynneremnene i informatikk ved IfI. På dette grunnlag ble det ikke etablert en egen arbeidsgruppe for faget informatikk. På lengre sikt AFI og IFI bør vurdere mulighetene for reetablering av studiet Bachelor i ingeniørfag, studieretning for datateknologi. AFI hadde for noen år siden et slikt studium som i perioder hadde svært god søkning. Men som følge av konjunkturendringer i IT-bransjen opplevde man etter hvert et kraftig fall i søkningen og studiet ble lagt ned. IT-bransjen er i dag en livskraftig næring og det kan være hensiktsmessig å se på mulighetene for relansering av dataingeniørstudiet ved UiT. AFI har allerede laget et forslag til hvordan dette kan gjøres ved å benytte eksisterende emner ved AFI, IfI og IMS. Dette må bl.a. samordnes med endringer i studieplaner ved IfI som planlegges våren Utvalgets anbefaling På lang sikt Det bør vurderes å: samordne begynnerundervisningen i informatikk ved AFI og IfI. reetablere Bachelor i ingeniørfag, studieretning for datateknologi. Oppsummering Utvalget har valgt å anbefale tiltak som bør gjøres på kort sikt og tiltak som kan iverksettes på lang sikt for fagene fysikk, matematikk, statistikk og informatikk. Utvalget har ikke ansett det som nødvendig å iverksette tiltak innen kjemi. Utvalgets anbefalinger er oppsummert i tabellen under. 9

10 Fag Anbefaling som må vurderes (kort sikt) Anbefaling som bør vurderes (lang sikt) Fysikk avklare faglig ansvar for FYS-0100 anmode AFI, IFT og IfI om å Generell fysikk vurdere hvordan 5 sp innføring i samkjøre emnene DS108 Fysikk og programmering kan tilbys. FYS-0100 Grunnkurs fysikk. vurdere å erstatte Emnet Digital etablere et samarbeid om FYS-0100 Design med 10 sp programmering og FYS-0101 ved IFT og fysikkemner med mikrokontroller. ved AFI. anmode IFT, IfI og AFI om å tillate at bachelor i luftfartsfag kan ta vurdere et tettere samarbeide om fysikkemne ved AFI i vårsemesteret. retningsfag/valgfag. optimalisere overgangen mellom studieprogrammene energi og miljø i nord (5-årig sivilingeniør) og prosessog gassteknologi (3-årig ingeniør). flytte Elektronikk ved AFI fra høst til vårsemester (bytter plass med Programmering med mikrokontroller). Allerede vedtatt flytte Programmering med mikrokontroller fra vår til høstsemester (bytter plass med Elektronikk). Allerede vedtatt Matematikk etablere felles introduksjonsemne i Matematikk 1 og Matematikk og 2 i første og andre semester som er mer tilpasset ingeniørstudentenes behov og forutsetninger. organisere matematikkundervisning ved AFI i 10 sp emner. legge til rette for at øvrige studiesøkere ved NT-fakultetet gis anledning til å ta sommerforkurset i matematikk som i dag tilbys kun til ingeniørstudentene. tilrettelegge matematikkundervisning for de studenter ønsker å gå videre med en mastergrad ved IFT. Statistikk samordne DS209 (5 sp) ved AFI med STA-0001 (10 sp) og/eller STA-1001 (10 sp) ved IMS. skille ut statistikkdelen av DS209 Matematikk 2 og statistikk. inkorporere et 10sp statistikkemne i ingeniørstudentenes fagplaner. erstatte ØS204 med STA-001 for studiet i samfunnssikkerhet og miljø. Informatikk samordne begynnerundervisningen i informatikk ved AFI og IfI. reetablere Bachelor i ingeniørfag, studieretning for datateknologi 10

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/6043 CAN002 Dato: 23.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 16. januar 2014 Til stede: Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.8 ÅRSSTUDIER Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Detaljer

ORDINÆRE SAKER: NTF-SU /6335 NTF-SU mandat til og arbeidsordning i studieutvalget ved NT-fak.

ORDINÆRE SAKER: NTF-SU /6335 NTF-SU mandat til og arbeidsordning i studieutvalget ved NT-fak. MØTEREFERAT Møte: Studieutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtedato: 15. september 2009 Møteleder/referent: Inger Johanne Lurås/Cecilie Andreassen Til stede: Inger Johanne Lurås (leder,

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 143 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

MØTEREFERAT REFERAT FRA MØTE Saksliste: Sak nr. Arkivref.: Tittel/beskrivelse

MØTEREFERAT REFERAT FRA MØTE Saksliste: Sak nr. Arkivref.: Tittel/beskrivelse MØTEREFERAT Møte: Studieutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Møtedato: 11. mars 2008, kl 1415-1500 Møteleder/referent: Gunnar Hartvigsen/Arvid Aanstad Til stede: Noralv Bjørnå, IFT

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2015/252 CAN002 Dato: 28.01.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 27. januar 2015 Til stede: Studieutvalget ved NT-

Detaljer

MØTEREFERAT REFERAT FRA MØTE 081008. Saksliste: Sak nr. Arkivref.: Tittel/beskrivelse

MØTEREFERAT REFERAT FRA MØTE 081008. Saksliste: Sak nr. Arkivref.: Tittel/beskrivelse MØTEREFERAT Møte: Studieutvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Møtedato: 8. oktober 2008 Møteleder/referent: Gunnar Hartvigsen/Cecilie Andreassen Til stede: Gunnar Hartvigsen (prodekan)

Detaljer

INT-S STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM (STUDIEPROGRAM)

INT-S STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM (STUDIEPROGRAM) Til: Interimsstyret ved NT-fakultetet Møtedato: 10.06.2009 Arkivref: 2009/3436-5 ARA000/333 INT-S 23-09 STYRING OG LEDELSE AV UTDANNINGSPROGRAM (STUDIEPROGRAM) Bakgrunn Universitetsstyret har sak S 15-09

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/6043 CAN002 Dato: 17.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Studieutvalget ved NT-fakultetet Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2016/2546 CAN002 Dato: 18.05.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Studieutvalget ved NT-fak Inger Johanne Lurås/Cecilie Andreassen

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2017/644 CAN002 Dato: 06.02.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Studieutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møteleder/referent:

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

MØTEREFERAT. Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi

MØTEREFERAT. Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved MNF Møtedato: Mandag 9.2.2009 kl. 12:15 Møtested: Møterom 1, Realfagbygget Referent: John Arne Opheim Arkivref.: 200900111-2/AJT/MØTEBOK Tilstede: Tore O. Vorren,

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Til Studiestyret ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet. Rapport fra. Arbeidsgruppen for brukertilpasset tilbud i matematikk, 12.

Til Studiestyret ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet. Rapport fra. Arbeidsgruppen for brukertilpasset tilbud i matematikk, 12. Til Studiestyret ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet Rapport fra Arbeidsgruppen for brukertilpasset tilbud i matematikk, 12. januar 2012 Oppsummering og anbefalinger Arbeidsgruppens vurderinger

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:09 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK

Studiehåndbok. Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK Studiehåndbok Bachelor i matematiske realfag (B-MR) FYSIKK INFORMATIKK MATEMATIKK STATISTIKK 2007/2008 26.11.2007 Beskrivelse av bachelorgraden i matematiske realfag For å få bachelorgraden i matematiske

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag Heltid/deltid:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til

Detaljer

Matematikk og fysikk - bachelorstudium

Matematikk og fysikk - bachelorstudium Matematikk og fysikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap Fører til grad:

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG. Frist: 26.

UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG. Frist: 26. UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studenter høsten 2014 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldingen gjelder for studenter som har fått tilbud

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Det femårige masterstudiet

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2015/252 ARA000 Dato: 04.09.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Studieutvalget ved NT-fak Møteleder/referent: Inger Johanne Lurås / Arvid Aanstad

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-ELEKTRO, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:37 Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET

MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET Til: Fakultetsstyret Møtedato: 11.05.2009 Arkivref: 2009/2025-9 ARA000/330 MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET Universitetsstyret behandlet Utdanningsmeldinga for UiT

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:11 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 214 Ettårig grunnstudium Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre. 3 sp må være realfag og 3 sp samfunnsfag/økonomifag.

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet for

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref.:2016/2546 CAN002 Dato: 23.08.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Studieutvalget ved NT-fakultetet Møteleder/referent: Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

FORVALTNINGSUTVALGET FOR INGENIØRUTDANNINGEN (FUI) REFERAT FRA MØTE

FORVALTNINGSUTVALGET FOR INGENIØRUTDANNINGEN (FUI) REFERAT FRA MØTE 1 av 5 FORVALTNINGSUTVALGET FOR INGENIØRUTDANNINGEN (FUI) REFERAT FRA MØTE 27.4.2017 Til stede: Forfall: Kopi til: Halgeir Leiknes (leder), Frank Almli, Hallstein Hemmer (vara NV), Terje R. Meisler, Fred

Detaljer

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Studieprogram B-ELE-YVEI, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 19.feb.2013 12:01:43 Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM

3.11 NATURRESSURSFORVALTNING MASTERGRADSPROGRAM 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING 3.11.1 INNLEDNING 3.11 NATURRESSURSFORVALTNING SIDE 185 Naturressursforvaltning er et tverrfaglig studieprogram ved NTNU. Målet med studieretningen er å utdanne studenter for

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Studieprogram M-INFTE5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av:

Detaljer

STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2010/2011 OG VÅREN 2010

STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2010/2011 OG VÅREN 2010 Studiestyresak: 24/09 Saksnr.: 2009/10930 Møte: 11. november 09 STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2010/2011 OG VÅREN 2010 BAKGRUNN: Fakultetssekretariatet sendte ut brev til alle institutter, datert 3.

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret ved Institutt for fysikk og teknologi godkjenner studieprogramrapporten for studieåret 2011/2012 og høsten 2012.

Forslag til vedtak: Styret ved Institutt for fysikk og teknologi godkjenner studieprogramrapporten for studieåret 2011/2012 og høsten 2012. FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR FYSIKK OG TEKNOLOGI SIFT 21-13 Til: Styremedlemmene Møtedato: 14. mai 2013 Arkivref.: 2013/170-14 GAN000 Behandling av studieprogramrapport I henhold

Detaljer

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK

2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK SIDE 111 2.8 BACHELORGRADSPROGRAM I BIOMATEMATIKK 2.8.1 INNLEDNING Dette er et treårig studieprogram med emner fra matematikk, statistikk, biologi og medisin. Programmet

Detaljer

NB: Representanten Kristoffer Rypdal møtte under behandlingen av SIF 024/04

NB: Representanten Kristoffer Rypdal møtte under behandlingen av SIF 024/04 MØTEREFERAT Møte i: Styret ved Institutt for fysikk Møtedato: 23. april 2004, kl. 0900-1100 Møteleder/referent: Asgeir Brekke / Trond Brattli Tilstede: Alfred Hanssen, Kristoffer Rypdal, Olav Gaute Hellesø,

Detaljer

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram

MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram MASTER I REALFAG MED TEKNOLOGI femårig lærerutdanningsprogram Utdanningen gir undervisningskompetanse i to realfag i tillegg til kompetanse i teknologi. Programmet passer godt for dem som vil bli lektor

Detaljer

DATAANALYSE OG SENSORTEKNOLOGI - MASTER (5-ÅRIG), SIVILINGENIØR

DATAANALYSE OG SENSORTEKNOLOGI - MASTER (5-ÅRIG), SIVILINGENIØR Studieplan: DATAANALYSE OG SENSORTEKNOLOGI - MASTER (5-ÅRIG), SIVILINGENIØR Navn Bokmål: Nynorsk: Engelsk: Dataanalyse og sensorteknologi - master (5-årig), sivilingeniør Dataanalyse og sensorteknologi

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:37 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

INTERIMSSTYRET FOR FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI. INT-S /248-1 Konstituering av styret. Føring av protokoll.

INTERIMSSTYRET FOR FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI. INT-S /248-1 Konstituering av styret. Føring av protokoll. MØTEREFERAT INTERIMSSTYRET FOR FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Møtedato: 23.2.2009 Møteleder/referent: John Arne Opheim Til stede: Tore O. Vorren, dekan MNF Terje F. Olsen, dekan AFI Gunnar Hartvigsen,

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 21 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Plan for emneevalueringer ved IIS

Plan for emneevalueringer ved IIS Plan for emneevalueringer ved IIS - 2012-2015 Planen bygger videre på planen fra 2010. Planen tar utgangspunkt i at alle fag skal evalueres ved første gjennomføring og hvert tredje år. Evaluering av utgående

Detaljer

Plan for emneevalueringer ved IIS

Plan for emneevalueringer ved IIS Plan for emneevalueringer ved IIS - 2012-2015 Planen bygger videre på planen fra 2010. Planen tar utgangspunkt i at alle fag skal evalueres ved første gjennomføring og hvert tredje år. Evaluering av utgående

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk

Detaljer

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN)

Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Studieprogram M-RETEKLU5, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:53 Master i realfag med teknologi - integrert lærerutdanningsprogram (IMN) Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i realfag

Detaljer

Årsrapport fra programsensor

Årsrapport fra programsensor Årsrapport fra programsensor Navn: Carsten Helgesen Programsensor ved fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet studieprogram/fagområde: IKT Bachelorprogrammet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Planer for og ønsker om større endringer i studieprogram, samt mindre studieplanendringer for høsten 2013

Planer for og ønsker om større endringer i studieprogram, samt mindre studieplanendringer for høsten 2013 Studiestyresak: 13/4 Saksnr.: 2012/10402 Møte: 10.4.2013 Planer for og ønsker om større endringer i studieprogram, samt mindre studieplanendringer for høsten 2013 Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kjemisk institutt Geofysisk institutt Institutt for biologi Matematisk institutt Institutt for informatikk Institutt for geovitenskap

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk

Detaljer

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Introduksjon: Overordnet mål for treårig bachelor

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2009/2010 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 29/21 H:/studieplaner/29-1/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg som har generell studiekompetanse

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Institutt for miljøvitenskap. Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Institutt for miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Opptak 217 Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er på 6 studiepoeng (sp) og går over to semestre, med oppstart i høstsemesteret.

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 22/14 Møtedato: 13.10.14 Notatdato: 29.09.14 Saksbehandler: A. L. S. Hansen

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning Opptak 217 Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium Studiets omfang og krav Studiet er

Detaljer

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011

Eksempelplaner for. Ettårig grunnstudium 2010/2011 UMB, Institutt for plante- og miljøvitenskap Eksempelplaner for Ettårig grunnstudium 21/211 K:/felles/_ipm/undervisning/studieplaner/21-11/GRUNN Ettårig grunnstudium Ettårig grunnstudium passer for deg

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Telemedicine and e- health, Technology, Tromsø (M- TELEMED, TLM11)

Navn studieprogram/retning: Telemedicine and e- health, Technology, Tromsø (M- TELEMED, TLM11) Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon

Detaljer

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi Fører

Detaljer

2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK

2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK 2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK SIDE 235 2.15 TEKNOLOGISK ORIENTERTE STUDIER I FYSIKK Studiet ble vedtatt av Lærerhøgskolens råd 1. april 1982. Det ble etablert som fast studium f.o.m. høsten

Detaljer

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 17.09.2015 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste

Detaljer

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år

Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Informasjonsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbydar: Det teknisk-naturvitenskaplege fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI)

2.2 BACHELORPROGRAM I BIOLOGI (BBI) SIDE 39 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi 2.2.1 INNLEDNING Biologien omfatter alle livsformene innen plante- og dyreriket, fra det minste tarmvirus til den største blåhval.

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Studieprogram B-ELEKTRO, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium

Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium Studieprogram M-INFTEK, BOKMÅL, 007 HØST, versjon 08.aug.013 11:10:51 Informasjonsteknologi, kybernetikk/signalbehandling - masterstudium Vekting: 10 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Generelt Fakultetet har i 2015 en liten reduksjon i søkertallet på 3 %. Fortsatt er imidlertid det samlede søkertall på

Detaljer

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Det overordnete mål med det treårige

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Saksliste for NRTs separatmøte NRT-sak 1/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer