MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 8/13 Prosjekt om autisme - valg av brukerrepresentant

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 8/13 Prosjekt om autisme - valg av brukerrepresentant"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Arkivsak: 13/ Møtested: Bevegelsessenteret 4 etg, møterom BS41 Møtedato: , kl Godkjenning av møteinnkalling Godkjenning av forslag til saksliste Godkjenning av protokoll fra møte Sak 7/13 Helsebussen SAKSLISTE 8/13 Prosjekt om autisme - valg av brukerrepresentant 9/13 Trondsletten hab.senter - valg av 2 brukerrepresentanter til prosjektet - habilitering barn 0-4 år 10/13 Brukergruppa for Revmatologisk avdeling - godkjenning av tillegg til gruppas mandat 11/13 Fellesmøte med RHF 22. april - valg av deltakere 12/13 Pasienter i langvarig seriebehandling - syketransportforskriften 13/13 Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet O-saker: 1. Orientering om Rusforetaket v/adm. Dir Hårstad kl Samhandlingsreformen-status v/tore Jo Nilsen kl Kjernejournalpilot i Trondheim v/ seniorrådgiver Nina Refsum, HOD kl Orientering om styresaken v/adm.dir. Nils Kvernmo kl

2 Sak 7/13 Sak 7/13 Helsebussen Saksbehandler: Einar Sjoner Arkivsaksnr.: 13/ Arkiv: 474 Innstilling 1. Brukerutvalget slutter seg til de opplysninger som fremkommer i brev av fra Rolf Broholm og ber det regionale brukerutvalget (RBU) følge opp dette i forbindelse med den nye anbudsrunden slik at transporttilbudet til pasientene blir best mulig. 2. RBU oppfordres også til å følge opp hvordan transporttilbudet for pasientene som reiser mellom Værnes og St. Olavs Hospital fungerer etter at minibussen som transporterte denne strekningen nå er tatt bort. 3. RBU må følge nøye med i de anbudsprosesser som iverksettes slik at brukermedvirkningen blir godt ivaretatt Side 2 av 16

3 Sak 7/13 VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: Ingen FAKTISKE OPPLYSNINGER I brev av d.å. har Rolf Broholm tilskrevet brukerutvalget slik: På siste Brukerutvalgsmøte tok undertegnede opp problematikken rundt Helseekspressen. Pga tidspress foreslo jeg å utsette saken til neste Brukermøte, og lovte å sende et brev vedr dette. Helseekspressen skal ut på anbud i nærmeste fremtid, og i den forbindelse tror jeg det er fornuftig at Brukerutvalget tar fatt i saken på nytt for å komme med innspill til Helse Midt. Etter å ha snakket med flere brukere av transporten samt sjåfører og leger, er det ønskelig at det blir en ren Helsebuss tilpasset de faktiske brukerne. Etter Samhandlingsreformen trådte i kraft, med relativt korte opphold på sykehus samt flere behandlinger poliklinisk, er behovet for en bedre transport nødvendig. Flere brukere som er inne på dagbehandling jfr strålebehandling mm, oppleves transporten i dag veldig krevende. Enkelte brukere har opptil timers reisetid så det sier seg selv at bekvemmeligheten på transporten må forbedres. Jeg har snakket med sjåfører som mener det bør være en ren Helsebuss for å ivareta brukerne. De som har ansvaret for anbudet i Helse Midt, foreslår jeg kan komme på et møte i Brukerutvalget, slik at vi får diskutert utfordringene vedr tilbudet. Norges Handikapforbund har bedt HMN om en redegjørelse for hvorfor minibusstilbudet mellom Værnes og St. Olavs Hospital er avviklet. I svaret fra HMN heter det: Her er svar på spørsmålene som er reist, håper det er avklarende og tydelig. Oppdraget for å sikre en god og effektiv tjeneste ligger hos pasientreisekontorene: Ordningen med minibuss mellom Værnes og St. Olav for pasienter som kommer med fly fra Ålesund på formiddagen og retur på ettermiddagen ble evaluert av pasientreisekontorene i Helse Nord-Trøndelag, St. Olav og Møre/Romsdal primo november 2012 og følgende felles beslutning ble tatt: Tilbudet med spesialtransport mellom Værnes og St. Olav legges ned pr Tilbudet med flybuss mellom Værnes og St. Olav er nå blitt så bra at de aller fleste reisende som bruker spesialtilbudet med minibuss heller kan bruke tilbudet med flybuss. Det er også slik at avtalen og ruten ikke lengre passet med flyavgangene. De aller fleste kan selv gå av/på fly og av/på buss og da er den rutegående flybussen et godt alternativ. Det er behandler som vurderer den medisinske tilstanden til pasienten, og pasienter som ikke er i stand til å bruke tilbudet (eksempelvis pasienter i elektrisk rullestol) får tilrettelagt transport med drosje mellom Værnes og St. Olav. Behandler vurderer og bestiller på vanlig måte i slike tilfeller. I dag kan man som reisende velge å reise med: Flybussen fra Værnes til St. Olavs Hospital, avganger hvert 10. minutt, pris kr 120 for voksen og kr 60 for honnør. Toget fra Værnes til Marienborg (en 5 minutter spasertur over Nidelven til sykehuset), avganger 1 gang i timen, pris kr 72 for voksen og kr 36 for honnør. Flybussekspressen fra Værnes til Studentersamfundet (5 minutters spasertur fra sykehuset), avganger 2-3 ganger i timen, pris kr 120 for voksen og kr 50 for honnør. Side 3 av 16

4 Sak 7/13 NHF har også etterspurt om brukerutvalgene har vært involvert i avgjørelsen om å ta bort minibusstilbudet. Side 4 av 16

5 Sak 8/13 Sak 8/13 Prosjekt om autisme - valg av brukerrepresentant Saksbehandler: Einar Sjoner Arkivsaksnr.: 13/ Arkiv: 012 Innstilling Som brukerrepresentant oppnevnes Anna Saur. Oppnevningen gjelder så lenge prosjektet varer. Side 5 av 16

6 Sak 8/13 FAKTISKE OPPLYSNINGER: Denne saken ble tatt opp i forrige møte hvor Anna Saur fra autismeforeningen ble valgt som brukerrepresentant i prosjektet. Den formelle oppnevningen foretas gjennom vedtak i denne sak. Side 6 av 16

7 Sak 9/13 Sak 9/13 Trondsletten hab.senter - valg av 2 brukerrepresentanter til prosjektet - habilitering barn 0-4 år Saksbehandler: Einar Sjoner Arkivsaksnr.: 13/ Arkiv: 012 Innstilling Som brukerrepresentanter til prosjektet velges:. Valgene gjelder så lenge prosjektet varer. Side 7 av 16

8 Sak 9/13 FAKTISKE OPPLYSNINGER Det foreligger ennå ikke forslag fra Trondsletten på medlemmer til dette pasientforløpsprosjektet. Forhåpentligvis vil det foreligge forslag innen Dette vil bli meddelt medlemmene i møtet. Side 8 av 16

9 Sak 10/13 Sak 10/13 Brukergruppa for Revmatologisk avdeling - godkjenning av tillegg til gruppas mandat Saksbehandler: Einar Sjoner Arkivsaksnr.: 13/ Arkiv: 000 Innstilling I mandatet for brukergruppa ved Revmatologisk avdeling godkjennes følgende tilføyelse: Brukergruppa skal bli muntlig orientert fra alle avdelingsteam-møter, og kan selv prioritere saker de ønsker å uttale seg om. Side 9 av 16

10 Sak 10/13 BAKGRUNN OG KONKLUSJON. I det nye fellesmandatet for brukergruppene er det åpnet adgang for at gruppene kan gjøre tilføyelser/endringer av mandatet. Slike tilføyelser/endringer skal godkjennes av brukerutvalget. Brukergruppa har i møte vedtatt slik endring i sitt mandat: Brukergruppa skal bli muntlig orientert fra alle avdelingsteam-møter, og kan selv prioritere saker de ønsker å uttale seg om. Brukerutvalget tilrås å godkjenne endringen. Side 10 av 16

11 Sak 11/13 Sak 11/13 Fellesmøte med RHF 22. april - valg av deltakere Saksbehandler: Einar Sjoner Arkivsaksnr.: 13/ Arkiv: 012 Innstilling Som deltakere på fellesmøtet med RHF velges:.. Side 11 av 16

12 Sak 11/13 FAKTISKE OPPLYSNINGER Det skal arrangeres et fellesmøte med RHF den d.å. Det er naturlig at leder og en til deltar på dette. Det må derfor foretas valg av hvem som skal delta Program for fellesmøtet vil ikke foreligge før Side 12 av 16

13 Sak 12/13 Sak 12/13 Pasienter i langvarig seriebehandling - syketransportforskriften Saksbehandler: Einar Sjoner Arkivsaksnr.: 13/50-6 Arkiv: 012 Innstilling Brukerutvalget slutter seg til de synspunkter som framkommer i brukergruppe Kreft sitt brev av d.å. og tilrår at brevet videresendes til adm.dir. ved St. Olavs Hospital i den hensikt å bedre forholdene for disse pasientene. Side 13 av 16

14 Sak 12/13 BAKGRUNN Brukergruppe Kreft har i brev av d.å. tilskrevet brukerutvalget slik: Pasienter i langvarig seriebehandling - syketransportforskriften Brukergruppa på Kreftklinikken har vært i kontakt med flere pasienter som omfattes av dette. Ved henvendelse til Reisekontoret har de fått beskjed om at de ikke har rett til dekning av overnatting i Trondheim når de skal gjennomføre strålebehandling ved sykehuset. Behandlingsforløpet kan vare 6-7 uker med behandling 5 dager pr. uke. Pasienten har rett til å få dekket er daglig reise fram og tilbake mellom hjemmet og behandlingsstedet, og begrunnelsen er at dette er billigere å reise enn å overnatte. Pasientene gir uttrykk for at dette blir veldig slitsomt. I tillegg til behandlingen er selve reisen slitsom, og noen pasienter sier at de ikke tror de greier å gjennomføre behandlingen hvis de må reise fram og tilbake hver dag. Syketransportforskriftens bestemmelse sier: 12. Overnatting som alternativ til reise ved seriebehandling Dersom pasienten og eventuell nødvendig ledsager velger å overnatte ved behandlingsstedet i stedet for å reise hjem mellom hver behandling, har pasient og ledsager rett til dekning av utgifter utover reglene i 6 dersom dette samlet sett gir lavest utgifter til transport, kost og overnatting for regionalt helseforetak. Hvis det er billigere å reise frem og tilbake enn å overnatte, vil altså pasientene ikke få dekket reelle utgifter til overnatting på behandlingsstedet, uavhengig av hvor lang reisen er, og uavhengig av hvor lang behandlingsperioden er. Det er kun prisen på reisen i forhold til kostnadene ved overnatting som vil være utslagsgivende. Dette vil selvfølgelig få spesielt uheldige konsekvenser for de pasientene som går i langvarig behandling. I tillegg til en slitsom reise kan selve behandlingen tære på kreftene, og den daglige fraværstiden fra hjemmet blir uforholdsmessig lang dersom avstanden er stor eller pasienten bor slik til at det ikke er hyppig rutegående transport. I tillegg vil kostnadene ved å måtte dekke overnatting selv kunne beløpe seg til flere tusen kroner. Brukergruppa mener det ville vært rimelig om lengden av behandlingsperioden og den daglige fraværstiden fra hjemmet hadde vært tatt med i betraktningen når Pasientreiser vurderer hva pasienten kan få dekket. Vi er informert om at Kreftklinikken jobber med denne saken. Vi antar imidlertid at slike uheldige konsekvenser av bestemmelsene i Syketransportforskriften også vil gjelde andre pasienter ved sykehuset. Vi ber derfor om at Brukerutvalget tar opp saken og ser på hva vi fra et brukerperspektiv kan gjøre for å bedre situasjonen for disse pasientene. Brukerutvalget bør kunne slutte seg til innholdet i dette brevet og delegere til leder og sekretær å sørge for at dette videresende dette til adm. Dir. i den hensikt å få bedret forholdene for disse pasientene. Side 14 av 16

15 Sak 13/13 Sak 13/13 Brukerutvalgets behandling av sakene til styremøtet Saksbehandler: Einar Sjoner Arkivsaksnr.: 13/ Arkiv: 012 Innstilling Brukerutvalget tar styresakene til orientering. Side 15 av 16

16 Sak 13/13 BAKGRUNN Det vises til styresakene som vil bli utsendt i egen mail til medlemmene en av de nærmeste dagene. Side 16 av 16