Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening."

Transkript

1 Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening.

2 INSEKT-NYTT Postboks 1701 Rosenborg 7001 Trondheim Postgironummer: Trykkeri: Bkonomitrykk, Bodm. I REDAKS JONEN: ODDVAR HANSSEN (RED, J0RN N I KOLAYSEN OVE BERGERSEN TROND NORDTUG ANNE LOHRMANN Forsidebildet: En rad rovmidd tilharende underorden Prostigmata. Foto: Tor Alvheim. Fra redaksjonen... 3 NEF's formann har ordet... 4 Alvheim, Tor: Forsidedyret... 6 Nikolaysen, Jmrn & Rognes, Knut: Om ekskursjonen ti1 Smrlandet mai Regnverssider Aarvik, Leif: Litt om norske microlepidoptera Fra foreningen Borgersen, Bjmrnar: Gode insektlokaliteter Opprop Konkurransedyret STBTT VARE ANNONSBRER, DE STBTTER OSS,

3 FRA REDAKSJONEN Kort kid etter at forrige nummer var sendt ut, fikk vi den sorgens nyh9t at NEF's scaknad om driftsstcatte fra Miljcaverndepartementet var avsldtt. Dermed ble det klart at planlagte fargebilder pd Insekt-Nytt's forside na midlertidig md slcayfes. En stcarre klump A svelge, er mangelen pa annonser. Flere av de tidligere mer eller mindre faste annonscarene vdre var ikke interessert i A stcatte oss denne gang. I-N-redaksjonen sliter for tiden for a 6 endene ti1 a mcates, og vi hdper fortsatt pd hjelp ti1 skaffe annonscarer. Dette ville lette arbeidet for oss, slik at vi kan 8 brukt mer tid pd innholdet, og dermed lage et bedre medlemsblad. Det hat imidlertid ogsa skjedd gledelige ting i det siste. Her forleden dag fikk vi et hyggelig brev fra var sekretar, som kunne melde om hele 28 nye medlemmer etter nyttar - en cakning pa nesten 10 %. Det er dessuten opprettet en ny lokalforening i Tromsm. Dette tyder pa at den cakte aktiviteten sentralt i foreningen, gir gode resultater ogsa pa lokalplanet. Vel, ha en fortsatt god sommer kjare medlemmer!! RED.

4 NEF's FORMANN HAR ORDET MILJBVERN, EKSOS OG SOMMERFUGLER, Ogs6 i Hr har Miljcaverndepartementet fordelt innpa 6n million kroner i stotte ti1 organisasjoner som fremmer Departementets milsettinger. Blant scakerne om slik stotte var Norsk Entomologisk Forening. VHr forening fikk imidlertid avslag pa sin soknad om kroner. NB er det vel alleid slik at forsmhdde scakere er opprcart over avslaget og finner det urimelig og urettferdig. VHr reaksjon ph Departementets avslag er i s5 mate intet unntak. I velkjent stil ble Norsk Ornitologisk Forening tildelt hele kroner. Dette er det ikke noe d si p$ bortsett fra at det utvilsomt hadde vart mulig H foreta en noe mer balansert priori- tering mellom to foreninger som begge arbeider innenfor biologi- sektoren av miljavernet. Vi vet at Miljoverndepartementets naturvernavdeling gikk inn for H tilgodese oss rned et rimelig belop, men at dette ble underkjent av andre instanser i departe- mentet. I disse instanser er det juristene som dominerer, og vi velger 5 tolke den foretatte fordelingen som et utslag av de departementale juristers enfoldige forhold ti1 natur og biologi- sektoren av miljovernarbeidet: Fugler er koselige a se pd fuglebrettet pa kalde vinterdager, og sa synger de sa vakkert i hovedstadens parker om sommeren. Det horeslike inn i lesesalene pb Det Juridiske Fakultet. Insekter er derimot en plage: Mygg pi golfbanen pd Bogstad og klegg og fluer p6 badestranden pd Hanko. Hvordan kan man beskjeftige seg rned slikt? I trad rned denne filosofi har Miljodepartementet ogsd gitt betydelig stotte ti1 organisasjoner, hvis forhold ti1 tradisjonelt miljovern md sies vare noe anstrengt. Blant annet har en organ- isasjon for motorbdter, som pavirker v6rt miljo rned stoy og eksos, blitt tildelt kr Vi vet ikke hvilke miljcavernrelevante prosjekter disse organisasjonene arbeider med, Men vi vet at stotten ti1 fugleforeningen er begrunnet rned at den gjennom med- lemmenes registreringsarbeide sparer departementet for store utlegg. Vi finner i denne forbindelse grunn ti1 H minne om at vhr forenings medlemmer i 80 6r har utfort et omfattende registrer-

5 ingsarbeide, som overfladiggjar bruk av omfattende midler pd de angjeldende omrader. Og i en Miljaforvaltningssammenheng er registrering av insekter minst like viktig som registrering av fugl. Dessuten drives det i foreningens regi en rekke vernerelevante undersakelser med ststte bade fra Miljsverdepartementets naturvernavdeling og Verdens Villmarksfond. ~e.t kan imidlertid virke som om Miljaverndepartementets jurister hadde funnet oss mere ststteverdige om vi istedet hadde drevet med motorcross. Departementets veier er i sannhet uransakelige! Hilsen Kart Erik Zachariassen Organisasjoner son har mottatt driftsst0tte fra Miljeverndep Norges Velforbund... kr. Norsk Forening mot St0y... kr. Samarbeidskontoret for Frittstaende Vassdragsvernegrupper.. kr. Norsk Vannforening... kr. Samarbeidsrddet for Naturvernsaker... kr. Natur og Ungdom... kr. Norsk Ornitologisk Forening... kr. Norsk Forening for Bolig og Byplanlegging... kr. Hold Skjmgsrden Ren... kr. Norges Kart-tekniske Forbund... kr. Forbundet Kysten I... kr. Norsk Motorbatforbund... kr. Disse opplysningene er gitt pr. telefon fra departementet, og det kan ha sneket seg inn feil bade med hensyn ti1 belep og navnet pa organisasjonene.

6 FORSIDEDYRET EN R0D ROVMIDD AV UNDERORDEN PROSTIGMATA Alle har vel sett disse rade smd lynraske dyrene. De kan av og ti1 opptre i store mengder. Denne midden hmer ti1 underorden Prostigmata (Krantz). Systematikken for midd (Acari) er vanskelig og mye er ennd ukjent innen dette feltet. Dette er forsdvidt ikke noe rart, ndr man ser pa det enorme mangfoldet i form, habitat og adferd man finner hos Acari. De ncrbeslektede gruppene ti1 Acari, b1.a. edderkopper, vevkjerringer og skorpioner er predatorer. Mange middgrupper har imidlertid utviklet seg langt forbi dette stadiet. Noen midd er utelukkende phytofage (planteetere), mens andre kan vsre ytre eller indre parasitter hos bade virveldyr og virvellase dyr. Midd finnes i alle slags omgivelser fra mrken, tundraomrdder og fjelltopper ti1 havbunn. Pd basis av form, stmrrelse, struktur og adferd, er omtrent arter fordelt pa 1700 slekter, beskrevet (Radford 1950). Det er blitt ansldtt at det kan finnes opptil en halv million flere ubeskrevne arter. Figur 1: Midd fra'familien CheyZetidae er med fa unntak frittlevende predatorer, slik som representantene fra de andre edderkoppgruppene er. Dette regnes evolusjonsmessig qom et primitivt trekk. Figuren er hentet fra Krantz 1975.

7 Figur 2: Skisse av et innsamlingsapparat for midd, en "MacFayden high-radient exstrac- tor ". A: VARMEKIL.DE B: TRINNLOS REGULATOR AV VARMEKILDENS STILLING (HQYDE OG VINKEL) c: VARMESTRALING D: ISOLASJON AV ISOWR El: INNL0PSVENTIL FOR KJBLEVANN E2: UTL0PSVPNTIL FOR KJBLEVANU F: OPPSAMLINGSGLASS MED FIKSERINGSVRSKE G: KJOLEVANN H1: RIST SOM ISOLASJONS- LAGET WILER PA HZ: RIST SOM GLASSENE HENGER I I: PVC-RING MED JORD- El F G L A E2 PRBVE Mange midd kan parasittere pd mennesket eller husdyrene, og derved ogsa overfare alvorlige sykdommer. Som et av mange eksempler kan nevnes den blodsugende midden Ornithoderos moubata, som i Afrika overfarer en "Spirochaete Borrelia duttapi" som fmrer ti1 "human relapsing fever". Den samme arten synes ogsd d overfare svinefeber-viruset hos husdyr. Midd er for det meste sveert smd (ned ti1 ca. 0,2 mm), og skal man studere disse dyrene er man derfor svart ofte nadt ti1 d montere dem pd objektglass og studere dem i mikroskop. Selve innsamlingen krever ogsd ofte spesielle teknikker. Her nevnes kort endel viktige innsamlingsmetoder. De jordlevende former som ofte er svart tallrike og representert med mange arter, drives effektivt ut med en varme-/lyskilde over en jordprave og et oppsamlingsglass under. Se figur 1. For fd med overflateformer kan man ogsd i felten bruke den enkle metoden d skjare av et par centimeter tykt jordlag, og sld og riste dette over et hvitt papir eller laken. Deretter kan dyrene plukkes opp med en fin pensel og plasseres i fikseringsvaske. Ved innsamling fra planter og andre habitater kan det vare praktisk d handplukke ved hjelp av en handlupe og en fin pensel. Akvatiske midd kan vare frisvemmende, bentiske (fastsit-

8 Figur 3: En vannymfe befengt med "nymphochrysalider". Foto: forfatteren. Figur 4: En vannl~lpera l l d e l e s overgrodd med "nymphochrysalider". Det merkel i g e var a t dyret ikke sh ut t i 1 H ha noen f y s i s k e handicap av middangrepet. Foto: forfatteren.

9 Figur 5: "Nymphochrysalide" av vann-midd, med en del av den utviklende vist ved et kutt i larvehuden. Figuren er hentet fra Krantz tende) eller parasittiske. Fritt- svammende midd kan samles inn ved d bruke smd hdver med planktonduk. Larvene ti1 vannmidd er ofte para- sittiske pd akvatiske eller semi- akvatiske insekter og pa blatdyr. Ved d granske teger, biller, ayen- stikkere eller vannymfer vil vi of te oppdage sekkformete hvite eller orange "nymphochrysalider" som er larvehud med en dannende nymfe under. Se figur 3, 4 og 5. Gjellene og siphonet ti1 blatdyr kan ogsd inneholde teleio- chrysalider som er nyfehud som de voksne dannes under. Nhr midd skal studeres under mikroskop bar de monteres i vaske pi et objektglass med et dekkglass over, det bar dessuten lakkeres med for eksempel neglelakk rundt kanten pi dekkglasset. Den mest brukte monteringsvaeske er Hoyers medium som bestir av: Destillert vann Gummi arabic. (kryst. ) Chroral hydrate Glycerin Hoyers medium kan du fi kjapt ingredienser ti1 (og tillaget) pb apotek. LITTERATUR Krantz, G.W., 335 s A manual of Acarology. Fourth printing. Oregon, USA. Forfatterens adresse er: Skjetnemarkvn. 11 D, 7081 Sjetnehaugan.

10 OM EKSKURS JONEN ti1 Ssrlandet mai 1983 Tromaya utenfor Arendal var dstedet for NEF's landsomfattende ekskursjon nd i mai. 0ya har mange smd "typiske s~rlandsidyllern med bergknauser, smd vann og fjordarmer, omkranset av frodig lavskog, noe barskog og sivkratt. Her og der, flettet inn i landskapet, ligger de smd karakteristiske hvite sarlandshusene. Overnattingen var lagt ti1 et smdbruk i familien Simonsens eie (v/jan Henrik Simonsen, museum, Oslo). De nsr 30 deltagerne fikk alle hodet under tak, med unntak av 6n; lysfellesjefen Bjarn Arve Sagvolden fra Rollag, sorn av egen fri vilje la ute i telt under en lekk himmel. Det farste dagnet passerte uten starre variasjon i vaerarten; tesil-regn. Innsamlingen foregikk i spredt uorden, og uten de resultater sorn ville vsrt skrevet p$ festblankett. Starst utbytte fra denne perioden (og generelt under hele turen), hadde fluefolket. Se artslisten som Knut Rognes presenterer ti1 slutt. Upassende var og noksd elendige fangster pd lysfellen klarte ikke d bringe Rollags store sann ut av fatning sorn naturlig muntrasjonsrad. Mens han sitter i sin feltstol i utkanten av "slagmarken" og dirigerer sine tropper (bestdende av naboens ivrige sann), trekker foreningens mer prominente billesamlere og andre dagaktive medlenuner innendar s. Inne foregdr diverse aktiviteter, sorn matlaging, bestemmelse av materiale, diskusjonsgrupper, lystige lag, soving, osv.. Her blir nye kontakter knyttet, ideer fremlegges, planer legges for andre turer langs nye horisonter. Her er alle alderstrinn representert; fra barn og unge, ti1 ikke fullt sd unge. To hele familier, derav formannen med familie, ant veien hit, og siden ekskursjonen ble planlagt sorn en familietur, skapte dette et langt friskere sosialt samvat. Natt ti1 sendag var ikke gammel far lysfellesjefen tradte inn darlpningen og ville forsre bort en gaffelstjert. Selv var han ikke interessert i arten; han hadde sett den far - pdstod han. Samtidig gikk diskusjonen livlig i en krets av stuen, omkranset av tilh~rere, kastet de "duellerende' standpunkter mot hverandre, og for de sorn gikk derfra var artsbegrepet blitt enda mer uklart enn far.

11 Pigur: Ti1 venstre, Bans i typisk trebukk-leter-positur. Ti1 hayre Jan Henrik i selskap med Karl Erik, Mona og Camilla, som,alle koser seg Ute i felt. Foto: Jsrn. S~ndag kunne man vdkne ti1 dyd i noe som lignet pent var. Fremdeles med noe vind og uten den altfor grusomme varmen, ble alle krefter samlet for en felles utfart. Tydelig kunne man se at den noe sene vdren og den nevnte vaerarten kraftig bremset p& a ll insektaktivitet. Endel forventede arter ble funnet, deriblant valsehjorten. Pluss en liten rar trebukk ved navn Pogonocherus hispidus. Desverre mangler artslister over andre grupper enn fluer. For bille- og sommerfuglfolket, ble nok heller ikke s0ndagen den rike opplevelsen. Pa ettermiddagen (som p& lardag) ble det felles middagsbespisning som munnet ut i spredte aktiviteter. En av vdre nyere medlemmer, tegneren Tom Gundersen, ble under frivillig tvang og i a ll hemmelighet, satt ti1 d tegne skisser av intetanende deltagere. Deltagerne p&,ekskursjonen kom stort sett fra Bstlandet, Serlandet og det serlige Vestlandet - som f. eks. Stavanger. Men noen langveisfarende fra Trondheim ant ogse veien ned ti1 Tromaya. Litt synd er det at plasseringen av ekskursjonen, ikke

12 gir medlemmer fra Nord-Norge anledning ti1 & viere med. Reisen blir ganske enkelt for kostbar, og for tidkrevende. Mandagen kommer og fffrer med seg oppbrudd for de fleste, dog har noen tenkt b fortsette samlingen utover. Etter en hektisk fotografering av en samlet avtroppende garnison, kunne man kon- Over: Hans Olsvik, i Tom Gundersens strek. Under: forfatteren. statere at matet var vellykket som sosial sammenkomst, mens der- imot fangstene ble vurdert med blandete ffflelser. Dessverre mb vi konstatere at bildet av en samlet deltagerskare, ikke ble med denne gangen. Kanskje pres- enterer vi det i neste nummer av Insekt-Nytt. Etter planen skulle det ha vart avholdt kursvirksomhet i lapet av helgen, men dette ble det ingenting av. Ekskursjonen ble arrangert av foreningens egen aktive tomtegubbe; Hans Olsvik, ved Zoologisk Museum i Oslo. Takk ti1 ham! Det er framlagt planer om ny stor ekskursjon i pinsen Denne vil bli fors~kt lagt ti1 Larvik - distriktet, narmere bestemt Roppestad v. Farrisvannet. Arrangffrer vil vaere Larvik Insekt- klubb. Narmere opplysninger vil bli gitt senere.

13 ARTSLISTE OVER ENDEL TOVINGEARTER (DIPTERA, Ca Zyptrata) SOM BLE FUNNET PA TROMQYATUREN, CALLIPHORIZAE (spyfluer). CaZZiphora vomitoria L., BeZZardia pusizza Meig., PoZZenia rudis Fabr., PoZZenia vagabunda Meig.. Den siste ble funnet av Ivar Stokkeland i vinduskarmen i e t av rommene i andre etasje i huset pb Solli. Alle er ellers vanlige arter. MUSCIDAE. Helina reversio Harr., LispocephaZa pazzipazpis Zett., Phaonia Zugubris Meig., Phaonia signata Meig., alle vanlige arter. Phaonia Zongicornis Stein, en hunn ved Tromay kirke ble ny for AAy. Arten forekommer kun i Skandinavia, i Sverige er den kjent fra Skbne, Smaland og Jlmtland, og i Danmark fra Bornholm. I Norge er den tidligere tatt tidlig om varen i Ry og VAy. Phaonia magnicornis Zett., er heller ikke noen vanlig art. Phaonia vittifera Zett., en hann ble funnet av Svein Svendsen i eikeskogen 2,5 km nord for Tromay kirke den I Norge er det tidligere bare kjent to eksemplarer av denne arten, begge var hanner og funnet pb Hidra VAy. Den er ellers tatt i Danmark, Syd-Sverige og Syd-Finland, foruten sarover i Europa. Phaonia trimacuzata ~ouchc, ny for Norge. I Skandinavia er arten kjent fra Skbne i Sverige, Syd-Finland og Danmark. Phaonia atriceps Loew, er ogsb ny for Norge. Terje Jonassen fant en hann ved tjernet (naturreservat) like nord for Tromay kirke. Denne arten er knyttet ti1 sivbeltet i ferskvann, og er i Skandinavia tidligere kjent fra Skbne og Uppland i Sverige og pb Fyn og Sjslland i Danmark. FANNIIDAE. Fannia mozzissima Hal., vanlig art om vbren. SARCOPHAGIDAE. Sarcophaga carnaria L., vanlig art. TACHINIDAE' (snyltef luer). Lypha dubia Fall., OswaZdia muscaria Fall., PeZatachina tibi- azis Fall., alle vanlige arter. Macquartia nudigena Mesn., tidligere bare kjent fra Gudbrandsdalen. Triarthria setipennis

14 Fall., ble funnet av Bjmrnar Borgersen pd en vedstabel. Larvene lever i saksedyr. Jeg har tidligere bare sett et eksemplar av noe usikker identitet fra Norge. Gymnocheta viridis Fall., en hann funnet av Bjmrnar Borgersen ble ny for AAy. Dette er en metallisk grmnn spyfluelignende snylteflue sorn kun treffes om varen. Den er tidligere tatt i Ry og VAy. Peribaea fissicornis Strobl., en hann som ble funnet av Svein Svendsen i eikeskogen 2,5 km nord for Tromay kirke 22. mai utgjmr det fmrste funn av arten i Norge. Hos hannen av denne art er 3. antenneledd meget karakteristisk; det ble tidligere tolket som en abnormitet. Japanske og tropiske Peribaeaarter har ellers fantastiske antenner. Figuren nedenfor viser antennen hos P. fissicornis sammen med en antenne hos en snylteflue av vanlig utseende. Snylteflue Peribaea fissicornis Ti1 slutt ble det funnet noen eksemplarer jeg ikke klarer 8 identifisere, muligens tilhmrer de ubeskrevne arter: Siphona sp., to hanner, den ene funnet av Terje Jonassen den 22. mai, og den andre av meg pd regnvardagen den 21. mai. Ceromya sp. (nar nigrohalterata Vill.), to hanner ble funnet av Svein Svendsen i eikeskogen 2,s km nord for Tromay kirke. Konklusjonen md bli at vi fant mange tovinge-godbiter, og hadde vieret vaert bedre ville vi antagelig ha gjort kjempefangst. Ti1 alle nye og gamle entomologer: Velkommen blant fluene, her kan en leve lykkelig i mange, mange br :!

15 Insekt-Nytt ansker stadig alt aktuelt stoff velkomment ti1 redaksjonen, og vi er ogsd stadig mottakelige for bade ris og ros. Vi vil imidlertid komme rned en del gode rid og opplysninger ti1 de som ansker d sende oss stoff. Redaksjonen skriver alltid innkommet stoff pa nytt for d fa same skrifttype overalt i bladet. Vi gdr selvsagt da ogsd kritisk gjennom stoffet, leser korrektur og retter feil. For at ikke arbeidsmengden i redaksjonen skal bli for stor pi grunn av omforminger og omskrivninger av materialet ber vi deg vbre kritisk nir du skriver ti1 oss. Les flere ganger igjennom det du skriver og foryak d 3 ti1 sd enkle og gode formuleringer som mulig. Va?r naye rned i sjekke at alle latinske navn er riktig skrevet og understreket i teksten. Husk alltid i ta rned slektsnavnet farste gang du nevner arten i teksten og ta da ogsi familienavnet rned i parantes. Der norske navn finnes bar du ta rned disse ogsd. Hvis det er mulig, si ta alltid rned en litteraturliste som viser hvor du har hentet dine faktiske opplysninger ti1 stoffet. Nbr dette er sagt, sier vi ogsd:sendoss mer stoff.

16 REGNVERSSIDER Insekt-Nytt har mottatt to kryssord fra Terje Jonassen, hvorav det f~rrste presenteres her. Vi synes kryssordenene var meget gode og hdper d kunne bringe flere siden. Selv omsomeren ikke er noen typisk "kryssordtid" viser all erfaring at vaeret kan sld seg vrangt, slik at haven og pinsetten md ligge pd hylla. I slike situasjoner kan det vaere godt d ha noe d sld ihjel tiden med. Kryssordene er dessuten lagt opp slik at det skulle vaere noe d lare for alle og enhver.

17 VANNRETT : LODDRETT : 1. Romskip og sommerfugl 7. Finner vi i de fleste insektene 14. PsyZZa pyri 16. Bieslekt 17. Uro 18. Femurene 20. utrop ovis, sauebrems 24. Tratt 25. "Vertsfrukt' for Cydia pornonetla 27. Arevinge. 28. Tidl. helsedirektar 32. Bladlus 34. Lidenskap 36. Presidentens 37. Nummer 39. Konjunksjon 40. Ensom 42. Eleganse 43. Overleppene 46. Surhet 47. Straffe fra hayre 48. Kan 'fluene 51. Kvinnenavn 52. Insektangrep pa lauvtre 53. Hulmal 54. Omvendt mirakel 55. F.eks. 27 vannrett 57. Leverte 59. Som 23 loddrett 61. Norsk etterretningsorg. 62. Rotfrukter 1. Billeslekt 2. Favorittfrukt ti1 14 vannrett 3. Vertsplante for AgeZastica azni decemzineata, Colradobillen 5. Nr. 12 og nr Finsk universitetsby 7. Fisk 8.,Arevingene 9. Litt 10. Det same 11. Sar 12. Myntenhet 13. Parasitt 15. Skarabider 19. Sommerfuglene 22. Grunnstoff 23. Klannerslekt 26. Slekt av glassvinger 29. Mesterskap 30. Engelsk mygg 31. Beskrev 4 loddrett 33. Dansk sommerfugl vannrett, f.eks. 35. Medium 38. Antenne-utvekster 41. Nebbmunn 44. Slekt av graveveps 45. Utrop 48. Svein Magnus Rolfsen 49. Busk 50. Insektlat nedenfra 56. Pronomen 58. Flatemal 60. Oppdrett Kryssordlasningen er ikke lagt opp som noen premiekonkurranse, men vi tror at kryssordet i seg selv er utfordring nok. Riktig lasning vil bli presentert i neste nummer av Insekt-Nytt (nr. 3, 1983). - ~ i takker Terje Jonassen for bidraget og ansker leserne lykke ti1 med lasingen.

18 Mikrolepidoptera er ikke lenger betraktet som en naturlig systematisk enhet, og inndelingen i Macro- og Microlepidoptera er nd forlatt. Forovrig kan nevnes at de storste "micros" er storre enn de minste "macros". "Micros" horer ihvertfall heime i ordenen Lepidoptera (sommer- fugler). Antall sommerfuglarter (microlep.+macrolep.) i Norge, ble av Schoyen i 1893 beregnet ti Haanshus nevner 1567 arter i 1933, mens det i dag (pr. 1983) er kjent hele 2000 arter. Av de 2000 registrerte norske sommerfuglartene er 830 macrolepid- optera. Sverige har 2660 arter (1030 macrolep.). Antall nye norske arter vil oke raskere enn nye arter i Sverige, men vi vil ikke kunne ta igjen Sverige i artspntall. Den folgende over sikt over nor ske "micros" omfatter underorden (skrevet med store bokstaver ) og overfamilie (ender pd -oidea). Noen 5 familier (-idae) er ogsd nevnt. ZEUGLOPTERA Micropterigoidea: 1 slekt med 5 arter i Norge. Disse kjevesommer- fuglene mangler sugesnabel, og de voksne spiser pollen. Dagaktive sommerfugler som b1.a. finnes pd myrer, spesielt pd starr. DACNONYPHA Eriocranioidsa: 7 norske arter. De fleste lever pd bjork hvor larvene lager store bladminer. Artene klekker tidlig om vdren. En art lever pd eik og har gullig farge, mens de andre artene er rod- lige eller fiolette. EXOPORIA HepiaZoidea: 6 arter i Norge. Store arter med korte antenner. Ble tidligere plassert som MacroZepidoptera.

19 NANNOLEPIDOPTERA Nepticuloidea: 62 norske arter. Meget smb, 5-12 mm i vingespenn. De fleste artene har larver som lager miner i blad, mens noen lager ganger under bark. INCURVARIINA Incurvarioidea: 30 norske arter. Gruppen omfatter b1.a. endel vakre, metallfargete arter med lange antenner. Disse er dagaktive. En art finnes av og ti1 svermende i store mengder rundt seljerakler om vdren. DITRISIA Resten av sommerfuglene, ogsh inkludert Macrolepidoptera, tilharer denne underordenen. Tineoidea: 148 norske arter. Fam. Tineidae kjennes ved at hodet har stive, opprette, oftest gulaktige hdr. Larvene lever i morken ved, kjuker og fuglereder, 0.1. Hos am. Psychidae lever larvene i et sekkspinn. De fleste artene har vingelase hunner. Mange arter i am. Gracillariidae har larver som lever i bladminer, og flere er artsspesifikke ph forskjellige lavtrar. Innenfor denne familien lager larvene ti1 slekten Phyllonorycter spesielle rynkeminer, hvor bladets epidermis strammes og krolles over minene. Gelechioidea: I familien Coleophoridae er kun slekten Coleophora representert i Norge, med 89 arter. Larvene lager en sekk av materiale fra naringsplanten. Her lever de beskyttet, og de stikker hodet ut bare nar de skal spise. Typiske sirkelrunde hull i epidermis star tilbake nbr larvene har flyttet seg videre. Mange arter Figur 1: EZachista kilmunella Stt. harer ti1 overfamilien Gelechioidea, og finnes i de fleste omrader av Norge. Figuren er hentet fra Fauna Ent. Scand. vo1.6, 1971: The Elachistidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark.

20 er vanskelige d bestemme. De voksne sommerfuglene er karakteristiske i hvile. Antennene holdes rett frem sorn hos varfluer. De 120 norske GeZechiidae-artene er lette d kjenne igjen pd bakvingene, ved at avre, ytre kant er dratt ut og at palpene er buet opp foran hodet. Larvene har mange typer levevis, i blad, stengler, blomsterhoder eller,ratter. Familien Oecophoridae omfatter 67 norske arter. Noen slekter er godt kjent, b1.a. Agonopteris, sorn ofte er farst ute om vdren og sees vanlig rundt utelamper. Slekten Depressaria lever pd forskjellige skjermplanter og korgplanter. Copromorphoidea : 10 norske arter. Yponomeutoidea: 79 norske arter. Flere familier, mange av artene er godt kjent sorn skadedyr, f.eks. rognebarmall og eplespinnmall. Sesioidea: 17 norske arter i 2 familier. Glassvinger ble tidligere plassert under MacroZepidoptera. Tortricoidea: 323 norske arter i en familie, Tortricidae (tidlig- ere to familier). Viklerne har oftest tilnarmet rektangulare for- forvinger. Vingene har spesielle fargetegninger sorn er et tema med variasjoner. Forholdsvis store arter sorn ofte er lette d fange eller klekke. Mange vakre arter. PyraZoidea: 146 norske arter. Mange er maleraktige i opptreden og utseende. Ogsd her mange vakre arter. Pterophoroidea: 28 norske arter. Flikmall der forvingene er delt i to og bakvingene i tre fliker. LEVEVIS HOS IMAGO. De forskjellige "micros"-artene viser stor variasjon i sverme- tid pa dagnet: om dagen, i skumringen, i den mnrkeste tiden pd dagnet og i demringen far soloppgangen. Mange arter sorn tidligere ble betraktet sorn sjeldne, er fanget i stort antall i demringen. Ved d kartlegge mest mulig om en arts levevis, vil en finne ut at de fleste artene er vanlige, ihvertfall pa noen steder i lande t. FANGSTMETODER. De vanligste fangstmetodene er hdv, lystiltrekning, sukkerlok- king og klekking. Saerlig klekking av larver, pupper anbefales. Da fdr en pene dyr, og larer samtidig mye om artens levevis. SAMLING AV MICROLEPIDOPTERA SOM HOBBY. Hvordan bestemme artene? Dette er et forholdsvis stort problem for en nybegynner. Det er ofte mange1 pd bestemmelseslitteratur.

21 Figur 2: En av de vakre artene fra slekten Adeta (underorden Inmu9ariina) hviler pa et vierblad. Fotografert ved Fokstua pa Dovrefjell 21. juni 1980 av Jon Arne Sater. (jl En md ofte samle ph spredte artikler fra diverse tidsskrift, be om sartrykk eller ta kopier. Noen familier er bra dekket av litteratur, f-eks. viklere, "British Tortricoid Moth, 2. bind". Serien "Fauna ent. scand." er lovende. EZachistidae utkom i Det er viktig d samle mange pene eksemplarer av en art. Pd denne mdten larer man artene d kjenne, og kan senere gjenkjenne darlige eksemplarer. En annen bnyg d komme over, er genitaliepreparering. Her brukes en spesielll teknikk, hvor preparatet innleires i euparal e.1. Mikroskop er ellers en kostbar engangsinvestering, sdfremt man ikke har anledning ti1 d ldne et. To andre store utgiftsposter er insektkasser og litteratur. Men la ikke dette stoppe deg, dersom du virkelig har lyst ti1 d begynne med disse smd sommerfuglene. Ta gjerne kontakt med fagfolk og be om rad og vink. Forfatterens adresse er: L. Aarvik, Thrnveien 6, 1430 As.

22 1. Norsk Entomologisk Forenings Fond ble opprettet. Statuttene for fondet ble godkjent. Jac. Fjelddalen, Astrid Lerken og Eivind Sundt ble valgt som medlemmer av fondstyret. 2. Ole A. Saether og Albert Lillehammer ble gjenvalgt som hen- holdsvis redaktar og medlem av redaksjonskomiteen i Fauna novegica Ser. B. 3. NEF fikk avslag pb en saknad ti1 Miljerverndepartementet om statte ti1 ordincr drift av foreningen. Formannen refererte fra et mate han hadde hatt med statssekretaren vedr. dette avslaget. Norsk Entomologisk forenings Fond er nb bpent for tilskudd. Fondet har bankgirokonto nr Bergen Bank Trondheim. Statutter for Norsk Entomologisk Fore~ings Fond 5 1. Fondet er opprettet ved overferring av kr. 5014,61 fra Norsk Entomologisk Forenings bankkonto nr i desember Fondet ventes senere b akes ved gaver fra enkeltpersoner, firmaer m.v. 22 S 2. Fondet bestyres av et styre pb 3 medlemmer. Disse velges av brsmatet i Norsk Entomologisk ~orening blant foreningens

23 medlemmer for 4 dr ad gangen og kan gjenvelges. S 3. Fondets grunnkapital ti1 en hver tid md ikke rares. Kapitalen anbringes av styret i samarbeid med Bergen Bank. S 4. Fondets drlige avkastning brukes ti1 d fremme norsk.enton~ologi i trdd med Norsk Entomologisk Forenings mdlsetting og lover. Fondsmidlene bar ikke brukes ti1 d dekke ordinaere foreningsutgifter. Forslag ti1 disponering av midlene fremmes gjennom styret i Norsk Entomologisk Forening. S 5. Ndr fondets styre mdtte finne grunn ti1 ikke d nytte den drlige avkastning, kan denne - helt eller delvis - tilleg- ges kapitalen eller avsettes for senere anvendelse. S 6. Fondets styre skal hvert dr sende sarskilt beretning om fondets virksomhet ti1 drsmatet i Norsk Entomologisk Forening. Fondets regnskaper skal avlegges av kassereren i Norsk Entomologisk Forening og skal revideres av revisoren i Norsk Entomologisk Forening hvert dr. S 7. Endringer i statuttene kan finne sted pd drsmatet i Norsk Entomologisk Forening med 2/3 flertall. Forslag om endringer skal vzere sendt medlemmene senest 1 mdned far drsmatet. Insekt-Nytt har denne gangen gleden av d informere om landets forelapig nordligste lokalforening i Tromsa. Med dannelsen av denne foreningen er omrddet som dekkes av lokalforeningene betydelig utvidet og vi kan vel nd for farste gang snakke om at det finnes lokalforeninger over det meste av landet. Tidligere var som kjent den nordligste lokalforeningen i Trondheim, og det er nok med glede at Trandelagsgruppa gir fra seg "nordgrensa".

24 Initiativtakere ti1 den nye foreningen var: Johan Andersen, Svein Halvorsen, Tor J. Johansen, Arne Fjellberg og Arne C. Nilssen. Kontaktperson for Tromsa entomologiske klubb er Arne C. Nilssen (adresse: Tromsa museum, 9000 Tromsa). Vi ansker ti1 lykke med den nye foreningen og haper at insekt-interesserte i Tromsa-omradet statter opp om tiltaket. 6, NORSKE ENTOMOLOGMBTE Raros november (fredag ca kl sandag ca. kl. 13.) Vi vil forsake d legge dette entomologmatet ti1 en week-end og haper pd starre oppslutning. Pris: Kr pr. pers. dobbeltrom Kr pr. pers. enkeltrom Minisymposium: Livssyklusstrategier hos insekter. 0vrige foredrag innen diverse entomologiske emner. Arsmate i NEF. NBrmere pdmelding vil bli sendt ut i begynnelsen av hastsemesteret. Studenter og andre som kan tenke seg rimeligere overnatting i campinghytter e.l., gi beskjed snarest ti1 NEF, Postboks 70, 1432 As-NLH, Lethint og sikkert vuam 14w - banken postkontoret -

25 STYRET: Formann: Karl Erik Zachariassen, Zoologisk institutt, Universitetet i Trondheim, 7055 Dragvoll ( ). Nestformann: Sigmund Hagvar, NISK, postboks 61, As-NLH ( ). Sekretar: Trond Hofsvang, postboks 70, 1432 As-NLH ( ). Kasserer: Lise Hofsvang, Brattvollveien 107, Oslo 11 ( ). Styremedlemer: Fred Midtgaard, NISK, postboks 61, 1432 As-NLH ( ). Tore R. Nielsen, Juvelveien 19 D, 4300 Sandnes ( ). Hans Olsvik, Zoologisk museum' Sarsgt. 1, Oslo 5 ( ). DISTRIBUTDR: (Salq av alle trykksaker fra NEF) Jac. Fjelddalen, postboks 70, 1432 As-NLH ( ) KONTAKTPERSONER FOR FORSKJELLIGE INSEKTGRUPPER: Teger: Sigmund Hdgvar (adresse: se ovenfor) Somerfugler: Fred Midtgaard (adresse: se ovenfor) Tovinger: Tore R. Nielsen (adresse: se ovenfor) Biller: Torstein Kvame, NISK, postboks 61, 1432 As-NLH ( ) Arevinger: Per Sveum, SINTEF, avd. 21, Gr. for anvendt biologi, 7034 Trondheim- NTH ( ) Andre grupper/generelle sprsmbl: Trond Hofsvanq (adresse: se ovenfor) I NEF: LOKALFORENINGER Tromss entomologiske klubb,v/arne Nilsen, Tromso museum, 9000 Tromss. Trsndelagsgruppa av NEF,v/Trond Nordtug, Zoologisk institutt, Universitetet i Trondheim, 7055 Dragvoll. Entomologisk klubb i Bergen, v/ Lita Greve Jensen, Zooloqisk museum, Mus6plass 3, 5000 Berqen. Jeren entomolcgklubb, v/ Knut Roqnes, Havarnbrautene 7 A, 4040 Madla. Larvik Insekt Klubb, v/ Bjsrnar Borgersen, Gonveien 61 B, stre Halsen. Drammenslaget NEF, v/ Devegg Ruud, Tomineborgveien 52, 3000 Drammen. Oslo-avd. NEF, Zoologisk institutt, universitetet i Oslo, Blindern, Oslo 3. NEF avd. Romerike, v/ Harald Gjerde, postboks 25, 1900 Fetsund.

26 Nattfangst i Heggedal, Tjralling Av BJ~RNAR BORGERSEN Svert mange'av vbre insektarter er som kjent nattaktive, noe Dag Einar Halvorsen fortalte om i I-N nr Jeg vil her for- telle litt om en fin nattfangst-lokalitet i vbrt distrikt. NB er det slik at vi ikke har bensin-aggregat eller lang nok skj~teledning ti1 B vare Ute i skogen med lysfeller. Derfor har vi forelapig begrenset turene vbre ti1 omrbder hvor det er lys fra f~rr, og vi har da funnet to plasser her i distriktet som vi synes er brukbare. Det ene omrldet, som ogsl er godt bescakt om dagen, er Hegge- dal (ved Bisjord) i Tj~rlling kommune. Omrddet bestdr av blandings- skog, enger og dyrket mark, og ligger et steinkast (eller to) fra Figur 1: "Larvik-entomologer" i aksjon ved midnatt. Tegnet av 0. Hanssen.

27 Lbgen. En del av dette omrbdet er lagt ut ti1 industri, og her er det noen store utelys. Det er spesielt en plass her som er fint egnet ti1 nattlig jakt. PA en stor industribygning, ca. 4-5 m oppe pb veggen er det montert to store lamper som lyser opp deler av den h~ite murveggen. Dit lokkes relativt store mengder insekter - mest nattsommerfugler. Av biller har vi funnet endel lapebiller og trebukker, m.m. : ArhopaZua (CriocephaZus) rusticus (brun stubbebukk), Saperda carcharias (stor ospebukk) og Oryctes nasicornis (nesehornbille). Men, det finnes utvilsomt mest av sommerfugler her. Pa tre netter i 1981 tok to av oss ca. 200 sommerfugler hver, og da tok vi ikke det vi kaller "smbtt, hvitt og mall". Blant denne fangsten kan nevnes: Laothoe popuzi (ospesvermer), Smerinthus ocezzata (kveldpbfuglc3ye), Notodonta dromedarius (dromedarspinner), Pheosia tremuta (porselenspinner), Arctica caja (stor bj~rnespin- ner), SpiZosoma Zubricipeda (vanlig tigerspinner), MaZacosoma neustria (ringspinner), Pseudoips bicozorana, samt endel mblere og nattf ly. Det ligger flere bedrifter pb den andre siden av Ldgen (Gjordal industriomrbde), men der er det lite skog. Likevel har vi ogsh der hatt god fangst. En fordel ved denne fangstmetoden, er den store oversikten. De opplyste veggene gjar at en ph forhbnd lett kan plukke ut de dyrene en vil ha. Figur 2: Den svarte granbarkbukken Tetropium wstaneum er en mrbeslektet art av den brune stubbebukken ArhopaZus rusticus, som er mtalt i teksten. Foto: JBrn Nikolaysen. 27

28 @"AL \Jg* d6yr4 G OPPROP!, e>--* ic- AGONUM DORSALE PONT, Lspebillearten Aqonum dorsale utvider sitt utbredelsesomrdde i Ssr-Norge. For ca. 20 dr siden var denne fargerike billearten ukjent her i landet, idag er den ikke uvanlig langs kysten fra svenskegrensen ti1 Kristiansand. Den er kjent som en viktig predator pd mange skadedyr i dkre, og er pa den mdten et nyttedyr i jordbrukssammenheng. Arten er ca. 6-8 mm lang, slank, og har 019- ende farger: Hode og bryst er glinsende granne, dekkvingene er brungule med en stor, felles mark flekk i bldtt metallskjar, og beina er gule. Undertegnede praver for tiden d kartlegge artens ndvarende utbredelse her i landet, og om mulig ogsd innhente opplysninger om hvordan spredningen skjer videre. Alle funn fra Norge av denne arten er derfor av stor interesse, og bes innsendt ti1 undertegnede. Bevisst leting etter denne arten p& sannsynlige funnsteder uten at en finner den, vil ogsd vare av interesse. Av spesiell interesse er eventuelle funn vest for Kristiansand, nord for Oslo samt generelt i innlandet. Om hssten trekker billene ut i kanten av dkeren og samler seg i grupper under steiner. En finner derfor arten lettest ved d snu pd mellomstore steiner like utenfor dkerkanten i oktober-april. $arlig ved store lsvtrsr i nordenden av varme dkre vil sannsynligheten for funn vare stor dersom arten finnes i omrddet. Arild Andersen Statens plantevern 1432 As-NLH

29 KJ0PER FRIMERKER MED I NSEKTMOTIV Da jeg bygger opp en frimerkesamling med insekter som motiv, er jeg interessert i d kjspe/bytte slike frimerker. Send eventuelle frimerker og/eller liste, og oppgi pris til: Bjsrnar Borgersen Gonveien 61 B 3260 Ostre Halsen Fremdeles kan man fb kjspt noen bind fra denne beromte serien. Det dreier seg spesielt om endel bind om biller (CoZeoptera) og noen om tovinger (Diptera). Hver bok koster fra 5.- ti danske kroner, og skulle sdledes vare rimelig d anskaffe seg. Skriv ti1 Ove Birkbo, Zoologisk Museum, Universitetsparken 15. DK 2100 Ksbenhavn 0, og be om prisliste. RED. NYHET FOR BIOLOGER I Danmark er det nylig kommet ut en katalog med oversikt over bestemmelseslitteratur om ville planter og dyr. Katalogen tar med 1410 populare bestemmelsesverker fra det danske biblioteksystem. Det vil si titler pb de nordiske sprdk samt tysk og engelsk, som er utkommet i perioden fra ca ti Emnemessig dekker disse verkene planter og dyr fra alle verdens land og havomrdder. Titlene er primzert ordnet plante- og dyresystematisk, og videre geografisk og okologisk. Denne greie oversikten er myntet pd biblioteker, naturforeninger, hoyskoler, gymnas, folkeskoler 0.1. Katalogen koster danske kroner og kan bestilles ved Bosalget, Danmarks Biblioteksskole, Birketinget 6, DK 2300 Ksbenhavn S. RED.

30 "PROSJEKT HULE TMR" Som formannen nevnte i forrige nummer av I-N, har Verdens Villmarksfond bevilget penger ti1 det sakalte "prosjekt hule trern, sorn gdr ut pd A registrere insekter sorn er knyttet ti1 gamle edel- lravtrer langs Oslof jorden. Slike gamle, hule eller morkne lravtrar er avgjrarende for eksi- stensen ti1 en rekke store, og biologisk interessante insektarter, sorn i vdr tid er blitt stadig sjeldnere i Nord-Europa. Enkelte av artene er muliqens forsvunnet fra vdrt land, og prosjektet tar sikte pd a finne ut hvilke sorn ennd finnes og hvilke sorn md anseee sorn utryddet. Se forravrig K.E. Zachariassens artikkel i I-N 3/81. Prosjektet, sorn startet nd i juni, gjennomfrares av to partier. Ett arbeider pd rastsiden og det andre arbeider pd vestsiden av Oslofjorden. For d kunne gjennomfare undersakelsen sd effektivt sorn mulig er det en fordel d ha en oversikt over aktuelle verts- trar pa forhdnd. Dette har vi tildels allerede fdtt hjelp ti1 (av kommuner, fylkes-/herredsskogmestre, og entomologer), men omrddene er store slik at vi nok trenger ytterligere tips. Det hadde sdledes vart av spesiell interesse d fd tips fra entomologer sorn mltte kjenne ti1 lokaliteter med slik gammel skog eller enkeltstaende hule trer. Og, dersom noen skulle vere sd svinheldige at de kommer over noen av fralgende arter i sommer, md de for all del kontakte oss. Spesielt etterlyste biller: Ampedus hjorti (=EZater hjorti), EZater ferrugineus (=Ludius ferrugineus), Prionychus ater, Osmo- derma eremita (eremitten), Gnorimus variabizis (=G. octopunctatus), LiocoZa marmorata (=Cetonia Zugubris), Lucanus cervus (eikehjort), Dorcus parazzezipipedus (brakehjort), PZatycerus caprea, Ceruchus chrysomezinus og Prionus coriarius (garveren). Resultatene fra sommerens arbeid med prosjektet vil bli pre- sentert sorn en rapport i e t senere nummer av Insekt-Nytt. For vestsiden av Oslofjorden: Bjrarnar Borgersen, Gonveien 61b, For rastsiden av Oslofjorden: stre Halsen. Oddvar Hanssen, Zoologisk institutt, Universitetet i Trondheim, 7055 Dragvoll. r I STBTT VARE ANNONSBRER, DE STBTTER OSS, I

31 Foto: Dagfinn Refseth. Riktig svar pa konkurransen i forrige nummer var Coenonymha pamphizius eller okergul ringsommerfugl. Det riktige svaret som ble trukket ut var innsendt av Stig Lundmo, 8620 Utskarpen. Vi gratulerer og sender bokpremie i posten. Vi fortsetter A teste lesernes kunnskaper med nok et insekt. Vinneroddsene er fremdeles store, sa dersom du mener A dra kjensel pa dyret ovenfor bar du sende forslag til: Insekt-Nytt, postboks 1701, Rosenborg, 7001 Trondheim. Frist for innlevering av svar er 1. september.

32 BLI MEDLEM AV NEF DERSOM DU BLIR MEDLEM AV NEF FAR DU INSEKT-NYTT FIRE GANGER - OG FAGTIDSSKRIFTET FAUNA NORVEGfCA SER, B - TO GANGER I ARET, I TILLEGG VIL DU MOTTA TILBUD OM KJ0P AV INSECTA NORVEGIAE (ATLAS OF THE COLEOPTERA OF NORWAY), NORSKE INSEKTTABELLER OG ANNEN INSEKT-LITTERATUR, MEDLEMSSKAP I NEF KOSTER KR, 80.- KEDLEMSKONTINGENTEN BETALES TIL: ELDRE TIDSSKRIFTARGANGER, NEF, POSTBOKS 70, 1432 AS-NLH, POSTGI RONR, LOKALGRUPPER AV NEF KAN ABONNERE PA INSEKT-NYTT KR, 40.- TIL: VED A BETALE INSEKT-NYTT, POSTBOKS 1701 ROSENBORGI 7001 TRONDHE IMt POSTG I RONR, STEREOMIKROSKOP SWIFT MSSBH 20 X OG 40 X FORSTBRRELSE PAFALLENDE OG GJENNOMFALLENDE LYS "R, 2850,- INKL, MOMS Sandgaten 2, Postboks 82, 7001 Trondhetrn, Tlf (075) 20 $65 LABORATORIEUTSTYR IJEMIKALIER

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN

SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN SARĀÖSTLUND NILSSON ILLUSTRERT AV SAM KLEIN OG FORFATTEREN HEI, LESER Har du noen gang lurt på hvordan det ville vært å kunne lyse i mørket helt av seg selv? Da mener jeg virkelig å kunne lyse. Uten hjelp

Detaljer

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Skorpion/skorpioner kjennetegn

Skorpion/skorpioner kjennetegn Skorpion/skorpioner kjennetegn Skorpionen har 2 hoved ledd fram leddet er stort bakre blir smalere helt til det ender i en giftbrodd.fire par ben med klør og et par flerleddfed mun føtter.det er ca. 600

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Fotokurs på vakre Vega

Fotokurs på vakre Vega Fotokurs på vakre Vega 26. - 28. august 2016 Vel møtt til glade fotodager på Vega verdensarvens vakre øyrike på Helgelandskysten. Med flotte Vega Havhotell som base inviteres du herved til en innholdsrik

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS BLÅMEIS (Cyanistes caeruleus) er en fugl i meisefamilien. Den er ca 12 cm lang og veier omtrent 11 gram. Den er lett å kjenne igjen på blåfargen på hodet og den svarte stripen gjennom øyet. Den er i likhet

Detaljer

Modul nr. 1759 Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 8.-10. kl

Modul nr. 1759 Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 8.-10. kl Modul nr. 1759 Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 8.-10. kl Tilknyttet rom: Newton Gildeskål - Kyst og havbruk 1759 Newton håndbok - Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 8.-10. kl

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor Leksjon 5 Annie skriver kort til Tor Kjære Tor! Tusen takk for sist! Hvordan går det? Nå er vi i Bergen men det regner. Jeg skal være her i 14 dager og jeg bor på Fantoft Sommerhotell. Det ligger fire

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

En Danske på fjellet

En Danske på fjellet En Danske på fjellet Ført i pennen av Terje Nordheim Vi er bosatt midt i Norge, nærmere bestemt i Trondheim og har holdt på med jakthunder i mange år og som medeier i Kennel Myrteigen har jeg fått opplevd

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

DRONNINGHUMLA VÅKNER

DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA EN FANTASIREISE Intro (helst fortelle dette): Nå skal alle være dronninghumler. Dere lever i hver deres verdener. Dere kan liksom ikke se hverandre. Men dere kan se mange

Detaljer

Bidrag til Hjernekraftprisen 2014

Bidrag til Hjernekraftprisen 2014 Bidrag til Hjernekraftprisen 2014 Anne Sverdrup-Thygeson og Tone Birkemoe, Institutt for Naturforvaltning, NMBU. Ås, 7. november 2014 Vi er insektforskere, og i forskergruppa vår ser vi på hvordan biller

Detaljer

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:17 Biteknologiskolen 00:20 Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:26 Dette er

Detaljer

Oppstarten og den første tiden

Oppstarten og den første tiden Oppstarten og den første tiden Sverre L. Sivertsen Siden Lukeenga Aerodrom fyller 20 år i år kan det være interessant å se tilbake på hva som forgikk i oppstarten og i den første tiden. Med støtte i hukommelse,

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014.

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Grupper: start kl 10 Kulturskole 5 år kl 10:35 6 Grupper: start kl 10 7 Samling: Trond 8 Samling: Trond Varm mat: Innbakt horn

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige.

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Hjertelig velkommen 70-års fest for Rolf Lørdag 16. juli 2016 Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Vi gleder oss til å se dere der! Kjære familie og venner.så kom det altså så

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Budstikka. 59. årgang Nr. 5 Mai 2016. Månedens postkort

Budstikka. 59. årgang Nr. 5 Mai 2016. Månedens postkort Budstikka 59. årgang Nr. 5 Mai 2016 Månedens postkort De store vassdragene i Norge har mange ganger vært rammet av Flom. I Numedalslågen er kanskje flommen i 1927 mest kjent, da den bl.a. tok med seg Gamlebrua

Detaljer

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Geir E. Søli, Oslo Jostein B. Engdal, Sætre Jan

Detaljer

AKTIVITETER OG OPPLEVELSER FOR STORE OG SMÅ

AKTIVITETER OG OPPLEVELSER FOR STORE OG SMÅ Feltkurs for vg1 Helse og oppvekstfag Horten natursenter AKTIVITETER OG OPPLEVELSER FOR STORE OG SMÅ Navn: Klasse: Dato: Knudsrødveien 85, 3189 Horten 2 Telefon: 33 04 87 70/ 97 55 04 27 E-postadresse

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Hjort: Bilde lånt fra NRK. Gevir fra en bukk.

Hjort: Bilde lånt fra NRK. Gevir fra en bukk. Elg: Finnes i skogområder i hele landet unntatt enkelte steder på Vestlandet. Elgoksen kan bli opptil 600 kg, elgkua er mindre. Pelsen er gråbrun. Kun oksene som får gevir, dette felles hver vinter. Elgen

Detaljer

Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum. Den store boken om. norsk natur

Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum. Den store boken om. norsk natur Laila Brenden, Liv Anne Slagsvold Vedum og Trond Vidar Vedum Den store boken om norsk natur For lenge, lenge siden Tenk deg en dag for 30 000 år siden. En stor flokk med dyr beiter rolig på en fjellslette.

Detaljer

August og september 2014

August og september 2014 Bjørneroa tidende August og september 2014 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 25 26 27 28 29 Fredagsmoro velkomstfest Utedag Vi feirer William 1 år! 1 2 3 4 5 Matte/ Kulturskolen 0900-0945 Tur dag 8

Detaljer

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser?

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Innlevert av 5, 6, & 7 ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2014 Vi går på den norske skolen i Kenya (NCS). Vi liker å forske

Detaljer

Insektsamling med Bergen insektklubb på Lygra, Lindås kommune juni 2016

Insektsamling med Bergen insektklubb på Lygra, Lindås kommune juni 2016 Sabima kartleggingsnotat 11-2016 Insektsamling med Bergen insektklubb på Lygra, Lindås kommune 17.-19.juni 2016 Av Sylvelin Tellnes Figur 1. Kystlyngheiene på Lygra viser fram et flott og vedlikeholdt

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig.

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig. Nytt fra VESTERLEN SPEIDERMUSEUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

Elvesandjegeren. Vassdragenes viking

Elvesandjegeren. Vassdragenes viking Elvesandjegeren Vassdragenes viking Fakta om elvesandjegeren Lever nesten utelukkende på sandflater langs større elver Finnes i dag langs fem norske vassdrag Er sterkt truet (EN) i Norge Har status som

Detaljer

MÅNEDSPLAN NOVEMBER. UKE 44 Leonora B. TORSDAG ONSDAG Lek inne/ute. FREDAG Grupper/eventyr TUR. UKE 45 Frukt: Flora MANDAG 06.

MÅNEDSPLAN NOVEMBER. UKE 44 Leonora B. TORSDAG ONSDAG Lek inne/ute. FREDAG Grupper/eventyr TUR. UKE 45 Frukt: Flora MANDAG 06. MÅNEDSPLAN NOVEMBER 44 Leonora B. 01.11 Lek inne/ute 02.11 03.11 Grupper/eventyr 45 Flora 06.11 07.11 Grupper/ Prosjekt 08.11 09.11 10.11 Grupper/eventyr 46 Ella 13.11 14.11 Grupper/ Prosjekt 15.11 16.11

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune NOF avd Bergen Lokallag er en forening bestående av alt fra folk med fugler som hobby til utdannete biologer/ornitologer. Etter oppfordring tar

Detaljer

DRONNINGHUMLA VÅKNER

DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA VÅKNER EN FANTASIREISE Intro (helst fortelle dette): Nå skal alle være dronninghumler. Dere lever i hver deres verdener. Dere kan liksom ikke se hverandre. Men dere kan se mange andre ting.

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

ÅRSMØTE I KVISLE SKOG VEL 2000. Årsmøtet ble avholdt på Veggli Vertshus Søndag 10. September 2000. 18 hytter var representert. Kasserer Ann hadde ordnet med kaffe og noe å bite i. 1. Valg av ordstyrer

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Edderkoppen. Gresshopper

Edderkoppen. Gresshopper Edderkoppen Edderkoppen er et rovdyr. Det vil si at den spiser andre dyr. Mange edderkopper spinner nett som de fanger andre insekter i. Noen edderkopper kan sitte på lur og vente til et smådyr kommer

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I.,

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I., - Et [iv itufta Her kan du lære hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter Ij:1i (I., l I \ V,.. Har du sett noen av disse fuglene før? Hva tror du de holder på med? * VV 4 V * 7 Dyr som

Detaljer

Kunstopplevelser for barnehager VÅREN 2017

Kunstopplevelser for barnehager VÅREN 2017 Kunstopplevelser for barnehager VÅREN 2017 Svein Nyhus: «Verden har ingen hjørner». Gyldendal Tiden, 2002 Foto: Dag Fosse / KODE Velkommen til KODE KODE ønsker å gi barna gode kunstmøter med rom for felles

Detaljer

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly

Jens O. Simensen. Veien videre. Mona & Dagfinn Enerly Jens O. Simensen Veien videre Mona & Dagfinn Enerly Om forfatteren: JENS O SIMENSEN har vært I mediebransjen i mer enn 30 år. Han har skrevet ere teaterstykker og over 20 bøker. I 2005 utga han Godfotarven

Detaljer

ALM. (Opptil 40 meter)

ALM. (Opptil 40 meter) ALM (Opptil 40 meter) Alm er et løvtre som vokser i Norge nord til Nordland, i spredte bestander. Den trives best i varme, sørvendte lier. Almen har grå bark. På eldre trær sprekker den gjerne opp. Veden

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

MISJONSSELSKAPENES INNTEKTER I NORGE

MISJONSSELSKAPENES INNTEKTER I NORGE MISJONSSELSKAPENES INNTEKTER I NORGE a" ERIK SANNE I jaizuar i Br vendte iji oss ti1 forfatteren av deizne artikkel rned anmod$~ing om at hc~s som fagma~zn ville gi ea ntredning som forholdet mello?iz

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

En moderne vri på geitekillingen som kunne telle til ti

En moderne vri på geitekillingen som kunne telle til ti Da er påsken og mars måned over. Vi skal se litt tilbake på hva vi har gjort denne måneden. Det første som skjedde var markeringen av barnehagedagen 1 mars. I år var slagordet «les høyt for oss» Denne

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

Vollene. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Vollene. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Vollene Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 Oktober har nå gått over i historien, og vi tar et tilbakeblikk på hva vi har brukt den til. I uke 42 og 43 hadde vi to studenter fra høyskolen i

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

Ingvil Olsen Djuvik. Lærer på Seljord barneskule FRILUFTSEMINAR UTESKOLE

Ingvil Olsen Djuvik. Lærer på Seljord barneskule FRILUFTSEMINAR UTESKOLE Ingvil Olsen Djuvik Lærer på Seljord barneskule FRILUFTSEMINAR UTESKOLE Skien, 17. april 2013 Begynneropplæring i naturen Naturen er en perfekt arena for begynneropplæring. Naturen er full av former, farger,

Detaljer

Kvilesteinen fra Fosseland

Kvilesteinen fra Fosseland Kvilesteinen fra Fosseland Av Endre Wrånes på oppdrag for Fylkeskonservatoren i Vest-Agder Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Ansvarlig for rapporten: Endre Wrånes Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Detaljer

Himmeltidende. Bursdager i Mars: Mars 2015. Samuel 5 år 31/3. Hurra!

Himmeltidende. Bursdager i Mars: Mars 2015. Samuel 5 år 31/3. Hurra! Himmeltidende Mars 2015 Bursdager i Mars: Samuel 5 år 31/3 Hurra! Nord-vest Februar var en flott måned! Vi hadde mange fine turer i området rundt Stavset. På skøytebanen laget barna fine snøengler. 6.februar

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen Rhododendron ferrugineum på ca 2050 m i Stubeital, Tirol. Etter mange år med Syden-turer fant kona og jeg i år ut at vi ville gjøre noe annet i ferien. Valget

Detaljer

Kom Mai du skjønne milde!

Kom Mai du skjønne milde! Sandtopp Nytt Kom Mai du skjønne milde! Ja mai kom, men om den var spesielt mild., nok en måned som har inneholdt alle årstider Vi takker alle som har stilt opp på dugnadene i Eikenøtta og Sandtoppen naturbarnehage.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis.

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis. Utfylling av registreringsskjema for Bridgeklubber Registrering i Brønnøysund gjennom Altinn. v/ Tommy Sandsmark Det kan være til dels meget komplisert å registrere bridgeklubben i Brønnøysund (få et organisasjonsnummer).

Detaljer

Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse

Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse LEIRELVA JUNI 2017 Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse FOSSEN OG BEKKEN - JUNI Juni har vært en innholdsrik måned hvor vi har vært mye ute. Sommerværet

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland

På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland (Margaritifera margaritifera) Fra nedre deler av Fersetvassdraget. Foto: Anton Rikstad

Detaljer

Arthropoda: Insecta. av Bjørn Gjerde. 2007-2014 Bjørn Gjerde 1

Arthropoda: Insecta. av Bjørn Gjerde. 2007-2014 Bjørn Gjerde 1 Arthropoda: Insecta av Bjørn Gjerde 2007-2014 Bjørn Gjerde 1 Kroppen er inndelt i tre regionar: caput (hovud), thorax (bryst) og abdomen (bakkropp). Har munndelar, antenner og eventuelle auge på hovudet.

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer