Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening."

Transkript

1 Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening.

2 INSEKT-NYTT Postboks 1701 Rosenborg 7001 Trondheim Postgironummer: Trykkeri: Bkonomitrykk, Bodm. I REDAKS JONEN: ODDVAR HANSSEN (RED, J0RN N I KOLAYSEN OVE BERGERSEN TROND NORDTUG ANNE LOHRMANN Forsidebildet: En rad rovmidd tilharende underorden Prostigmata. Foto: Tor Alvheim. Fra redaksjonen... 3 NEF's formann har ordet... 4 Alvheim, Tor: Forsidedyret... 6 Nikolaysen, Jmrn & Rognes, Knut: Om ekskursjonen ti1 Smrlandet mai Regnverssider Aarvik, Leif: Litt om norske microlepidoptera Fra foreningen Borgersen, Bjmrnar: Gode insektlokaliteter Opprop Konkurransedyret STBTT VARE ANNONSBRER, DE STBTTER OSS,

3 FRA REDAKSJONEN Kort kid etter at forrige nummer var sendt ut, fikk vi den sorgens nyh9t at NEF's scaknad om driftsstcatte fra Miljcaverndepartementet var avsldtt. Dermed ble det klart at planlagte fargebilder pd Insekt-Nytt's forside na midlertidig md slcayfes. En stcarre klump A svelge, er mangelen pa annonser. Flere av de tidligere mer eller mindre faste annonscarene vdre var ikke interessert i A stcatte oss denne gang. I-N-redaksjonen sliter for tiden for a 6 endene ti1 a mcates, og vi hdper fortsatt pd hjelp ti1 skaffe annonscarer. Dette ville lette arbeidet for oss, slik at vi kan 8 brukt mer tid pd innholdet, og dermed lage et bedre medlemsblad. Det hat imidlertid ogsa skjedd gledelige ting i det siste. Her forleden dag fikk vi et hyggelig brev fra var sekretar, som kunne melde om hele 28 nye medlemmer etter nyttar - en cakning pa nesten 10 %. Det er dessuten opprettet en ny lokalforening i Tromsm. Dette tyder pa at den cakte aktiviteten sentralt i foreningen, gir gode resultater ogsa pa lokalplanet. Vel, ha en fortsatt god sommer kjare medlemmer!! RED.

4 NEF's FORMANN HAR ORDET MILJBVERN, EKSOS OG SOMMERFUGLER, Ogs6 i Hr har Miljcaverndepartementet fordelt innpa 6n million kroner i stotte ti1 organisasjoner som fremmer Departementets milsettinger. Blant scakerne om slik stotte var Norsk Entomologisk Forening. VHr forening fikk imidlertid avslag pa sin soknad om kroner. NB er det vel alleid slik at forsmhdde scakere er opprcart over avslaget og finner det urimelig og urettferdig. VHr reaksjon ph Departementets avslag er i s5 mate intet unntak. I velkjent stil ble Norsk Ornitologisk Forening tildelt hele kroner. Dette er det ikke noe d si p$ bortsett fra at det utvilsomt hadde vart mulig H foreta en noe mer balansert priori- tering mellom to foreninger som begge arbeider innenfor biologi- sektoren av miljavernet. Vi vet at Miljoverndepartementets naturvernavdeling gikk inn for H tilgodese oss rned et rimelig belop, men at dette ble underkjent av andre instanser i departe- mentet. I disse instanser er det juristene som dominerer, og vi velger 5 tolke den foretatte fordelingen som et utslag av de departementale juristers enfoldige forhold ti1 natur og biologi- sektoren av miljovernarbeidet: Fugler er koselige a se pd fuglebrettet pa kalde vinterdager, og sa synger de sa vakkert i hovedstadens parker om sommeren. Det horeslike inn i lesesalene pb Det Juridiske Fakultet. Insekter er derimot en plage: Mygg pi golfbanen pd Bogstad og klegg og fluer p6 badestranden pd Hanko. Hvordan kan man beskjeftige seg rned slikt? I trad rned denne filosofi har Miljodepartementet ogsd gitt betydelig stotte ti1 organisasjoner, hvis forhold ti1 tradisjonelt miljovern md sies vare noe anstrengt. Blant annet har en organ- isasjon for motorbdter, som pavirker v6rt miljo rned stoy og eksos, blitt tildelt kr Vi vet ikke hvilke miljcavernrelevante prosjekter disse organisasjonene arbeider med, Men vi vet at stotten ti1 fugleforeningen er begrunnet rned at den gjennom med- lemmenes registreringsarbeide sparer departementet for store utlegg. Vi finner i denne forbindelse grunn ti1 H minne om at vhr forenings medlemmer i 80 6r har utfort et omfattende registrer-

5 ingsarbeide, som overfladiggjar bruk av omfattende midler pd de angjeldende omrader. Og i en Miljaforvaltningssammenheng er registrering av insekter minst like viktig som registrering av fugl. Dessuten drives det i foreningens regi en rekke vernerelevante undersakelser med ststte bade fra Miljsverdepartementets naturvernavdeling og Verdens Villmarksfond. ~e.t kan imidlertid virke som om Miljaverndepartementets jurister hadde funnet oss mere ststteverdige om vi istedet hadde drevet med motorcross. Departementets veier er i sannhet uransakelige! Hilsen Kart Erik Zachariassen Organisasjoner son har mottatt driftsst0tte fra Miljeverndep Norges Velforbund... kr. Norsk Forening mot St0y... kr. Samarbeidskontoret for Frittstaende Vassdragsvernegrupper.. kr. Norsk Vannforening... kr. Samarbeidsrddet for Naturvernsaker... kr. Natur og Ungdom... kr. Norsk Ornitologisk Forening... kr. Norsk Forening for Bolig og Byplanlegging... kr. Hold Skjmgsrden Ren... kr. Norges Kart-tekniske Forbund... kr. Forbundet Kysten I... kr. Norsk Motorbatforbund... kr. Disse opplysningene er gitt pr. telefon fra departementet, og det kan ha sneket seg inn feil bade med hensyn ti1 belep og navnet pa organisasjonene.

6 FORSIDEDYRET EN R0D ROVMIDD AV UNDERORDEN PROSTIGMATA Alle har vel sett disse rade smd lynraske dyrene. De kan av og ti1 opptre i store mengder. Denne midden hmer ti1 underorden Prostigmata (Krantz). Systematikken for midd (Acari) er vanskelig og mye er ennd ukjent innen dette feltet. Dette er forsdvidt ikke noe rart, ndr man ser pa det enorme mangfoldet i form, habitat og adferd man finner hos Acari. De ncrbeslektede gruppene ti1 Acari, b1.a. edderkopper, vevkjerringer og skorpioner er predatorer. Mange middgrupper har imidlertid utviklet seg langt forbi dette stadiet. Noen midd er utelukkende phytofage (planteetere), mens andre kan vsre ytre eller indre parasitter hos bade virveldyr og virvellase dyr. Midd finnes i alle slags omgivelser fra mrken, tundraomrdder og fjelltopper ti1 havbunn. Pd basis av form, stmrrelse, struktur og adferd, er omtrent arter fordelt pa 1700 slekter, beskrevet (Radford 1950). Det er blitt ansldtt at det kan finnes opptil en halv million flere ubeskrevne arter. Figur 1: Midd fra'familien CheyZetidae er med fa unntak frittlevende predatorer, slik som representantene fra de andre edderkoppgruppene er. Dette regnes evolusjonsmessig qom et primitivt trekk. Figuren er hentet fra Krantz 1975.

7 Figur 2: Skisse av et innsamlingsapparat for midd, en "MacFayden high-radient exstrac- tor ". A: VARMEKIL.DE B: TRINNLOS REGULATOR AV VARMEKILDENS STILLING (HQYDE OG VINKEL) c: VARMESTRALING D: ISOLASJON AV ISOWR El: INNL0PSVENTIL FOR KJBLEVANN E2: UTL0PSVPNTIL FOR KJBLEVANU F: OPPSAMLINGSGLASS MED FIKSERINGSVRSKE G: KJOLEVANN H1: RIST SOM ISOLASJONS- LAGET WILER PA HZ: RIST SOM GLASSENE HENGER I I: PVC-RING MED JORD- El F G L A E2 PRBVE Mange midd kan parasittere pd mennesket eller husdyrene, og derved ogsa overfare alvorlige sykdommer. Som et av mange eksempler kan nevnes den blodsugende midden Ornithoderos moubata, som i Afrika overfarer en "Spirochaete Borrelia duttapi" som fmrer ti1 "human relapsing fever". Den samme arten synes ogsd d overfare svinefeber-viruset hos husdyr. Midd er for det meste sveert smd (ned ti1 ca. 0,2 mm), og skal man studere disse dyrene er man derfor svart ofte nadt ti1 d montere dem pd objektglass og studere dem i mikroskop. Selve innsamlingen krever ogsd ofte spesielle teknikker. Her nevnes kort endel viktige innsamlingsmetoder. De jordlevende former som ofte er svart tallrike og representert med mange arter, drives effektivt ut med en varme-/lyskilde over en jordprave og et oppsamlingsglass under. Se figur 1. For fd med overflateformer kan man ogsd i felten bruke den enkle metoden d skjare av et par centimeter tykt jordlag, og sld og riste dette over et hvitt papir eller laken. Deretter kan dyrene plukkes opp med en fin pensel og plasseres i fikseringsvaske. Ved innsamling fra planter og andre habitater kan det vare praktisk d handplukke ved hjelp av en handlupe og en fin pensel. Akvatiske midd kan vare frisvemmende, bentiske (fastsit-

8 Figur 3: En vannymfe befengt med "nymphochrysalider". Foto: forfatteren. Figur 4: En vannl~lpera l l d e l e s overgrodd med "nymphochrysalider". Det merkel i g e var a t dyret ikke sh ut t i 1 H ha noen f y s i s k e handicap av middangrepet. Foto: forfatteren.

9 Figur 5: "Nymphochrysalide" av vann-midd, med en del av den utviklende vist ved et kutt i larvehuden. Figuren er hentet fra Krantz tende) eller parasittiske. Fritt- svammende midd kan samles inn ved d bruke smd hdver med planktonduk. Larvene ti1 vannmidd er ofte para- sittiske pd akvatiske eller semi- akvatiske insekter og pa blatdyr. Ved d granske teger, biller, ayen- stikkere eller vannymfer vil vi of te oppdage sekkformete hvite eller orange "nymphochrysalider" som er larvehud med en dannende nymfe under. Se figur 3, 4 og 5. Gjellene og siphonet ti1 blatdyr kan ogsd inneholde teleio- chrysalider som er nyfehud som de voksne dannes under. Nhr midd skal studeres under mikroskop bar de monteres i vaske pi et objektglass med et dekkglass over, det bar dessuten lakkeres med for eksempel neglelakk rundt kanten pi dekkglasset. Den mest brukte monteringsvaeske er Hoyers medium som bestir av: Destillert vann Gummi arabic. (kryst. ) Chroral hydrate Glycerin Hoyers medium kan du fi kjapt ingredienser ti1 (og tillaget) pb apotek. LITTERATUR Krantz, G.W., 335 s A manual of Acarology. Fourth printing. Oregon, USA. Forfatterens adresse er: Skjetnemarkvn. 11 D, 7081 Sjetnehaugan.

10 OM EKSKURS JONEN ti1 Ssrlandet mai 1983 Tromaya utenfor Arendal var dstedet for NEF's landsomfattende ekskursjon nd i mai. 0ya har mange smd "typiske s~rlandsidyllern med bergknauser, smd vann og fjordarmer, omkranset av frodig lavskog, noe barskog og sivkratt. Her og der, flettet inn i landskapet, ligger de smd karakteristiske hvite sarlandshusene. Overnattingen var lagt ti1 et smdbruk i familien Simonsens eie (v/jan Henrik Simonsen, museum, Oslo). De nsr 30 deltagerne fikk alle hodet under tak, med unntak av 6n; lysfellesjefen Bjarn Arve Sagvolden fra Rollag, sorn av egen fri vilje la ute i telt under en lekk himmel. Det farste dagnet passerte uten starre variasjon i vaerarten; tesil-regn. Innsamlingen foregikk i spredt uorden, og uten de resultater sorn ville vsrt skrevet p$ festblankett. Starst utbytte fra denne perioden (og generelt under hele turen), hadde fluefolket. Se artslisten som Knut Rognes presenterer ti1 slutt. Upassende var og noksd elendige fangster pd lysfellen klarte ikke d bringe Rollags store sann ut av fatning sorn naturlig muntrasjonsrad. Mens han sitter i sin feltstol i utkanten av "slagmarken" og dirigerer sine tropper (bestdende av naboens ivrige sann), trekker foreningens mer prominente billesamlere og andre dagaktive medlenuner innendar s. Inne foregdr diverse aktiviteter, sorn matlaging, bestemmelse av materiale, diskusjonsgrupper, lystige lag, soving, osv.. Her blir nye kontakter knyttet, ideer fremlegges, planer legges for andre turer langs nye horisonter. Her er alle alderstrinn representert; fra barn og unge, ti1 ikke fullt sd unge. To hele familier, derav formannen med familie, ant veien hit, og siden ekskursjonen ble planlagt sorn en familietur, skapte dette et langt friskere sosialt samvat. Natt ti1 sendag var ikke gammel far lysfellesjefen tradte inn darlpningen og ville forsre bort en gaffelstjert. Selv var han ikke interessert i arten; han hadde sett den far - pdstod han. Samtidig gikk diskusjonen livlig i en krets av stuen, omkranset av tilh~rere, kastet de "duellerende' standpunkter mot hverandre, og for de sorn gikk derfra var artsbegrepet blitt enda mer uklart enn far.

11 Pigur: Ti1 venstre, Bans i typisk trebukk-leter-positur. Ti1 hayre Jan Henrik i selskap med Karl Erik, Mona og Camilla, som,alle koser seg Ute i felt. Foto: Jsrn. S~ndag kunne man vdkne ti1 dyd i noe som lignet pent var. Fremdeles med noe vind og uten den altfor grusomme varmen, ble alle krefter samlet for en felles utfart. Tydelig kunne man se at den noe sene vdren og den nevnte vaerarten kraftig bremset p& a ll insektaktivitet. Endel forventede arter ble funnet, deriblant valsehjorten. Pluss en liten rar trebukk ved navn Pogonocherus hispidus. Desverre mangler artslister over andre grupper enn fluer. For bille- og sommerfuglfolket, ble nok heller ikke s0ndagen den rike opplevelsen. Pa ettermiddagen (som p& lardag) ble det felles middagsbespisning som munnet ut i spredte aktiviteter. En av vdre nyere medlemmer, tegneren Tom Gundersen, ble under frivillig tvang og i a ll hemmelighet, satt ti1 d tegne skisser av intetanende deltagere. Deltagerne p&,ekskursjonen kom stort sett fra Bstlandet, Serlandet og det serlige Vestlandet - som f. eks. Stavanger. Men noen langveisfarende fra Trondheim ant ogse veien ned ti1 Tromaya. Litt synd er det at plasseringen av ekskursjonen, ikke

12 gir medlemmer fra Nord-Norge anledning ti1 & viere med. Reisen blir ganske enkelt for kostbar, og for tidkrevende. Mandagen kommer og fffrer med seg oppbrudd for de fleste, dog har noen tenkt b fortsette samlingen utover. Etter en hektisk fotografering av en samlet avtroppende garnison, kunne man kon- Over: Hans Olsvik, i Tom Gundersens strek. Under: forfatteren. statere at matet var vellykket som sosial sammenkomst, mens der- imot fangstene ble vurdert med blandete ffflelser. Dessverre mb vi konstatere at bildet av en samlet deltagerskare, ikke ble med denne gangen. Kanskje pres- enterer vi det i neste nummer av Insekt-Nytt. Etter planen skulle det ha vart avholdt kursvirksomhet i lapet av helgen, men dette ble det ingenting av. Ekskursjonen ble arrangert av foreningens egen aktive tomtegubbe; Hans Olsvik, ved Zoologisk Museum i Oslo. Takk ti1 ham! Det er framlagt planer om ny stor ekskursjon i pinsen Denne vil bli fors~kt lagt ti1 Larvik - distriktet, narmere bestemt Roppestad v. Farrisvannet. Arrangffrer vil vaere Larvik Insekt- klubb. Narmere opplysninger vil bli gitt senere.

13 ARTSLISTE OVER ENDEL TOVINGEARTER (DIPTERA, Ca Zyptrata) SOM BLE FUNNET PA TROMQYATUREN, CALLIPHORIZAE (spyfluer). CaZZiphora vomitoria L., BeZZardia pusizza Meig., PoZZenia rudis Fabr., PoZZenia vagabunda Meig.. Den siste ble funnet av Ivar Stokkeland i vinduskarmen i e t av rommene i andre etasje i huset pb Solli. Alle er ellers vanlige arter. MUSCIDAE. Helina reversio Harr., LispocephaZa pazzipazpis Zett., Phaonia Zugubris Meig., Phaonia signata Meig., alle vanlige arter. Phaonia Zongicornis Stein, en hunn ved Tromay kirke ble ny for AAy. Arten forekommer kun i Skandinavia, i Sverige er den kjent fra Skbne, Smaland og Jlmtland, og i Danmark fra Bornholm. I Norge er den tidligere tatt tidlig om varen i Ry og VAy. Phaonia magnicornis Zett., er heller ikke noen vanlig art. Phaonia vittifera Zett., en hann ble funnet av Svein Svendsen i eikeskogen 2,5 km nord for Tromay kirke den I Norge er det tidligere bare kjent to eksemplarer av denne arten, begge var hanner og funnet pb Hidra VAy. Den er ellers tatt i Danmark, Syd-Sverige og Syd-Finland, foruten sarover i Europa. Phaonia trimacuzata ~ouchc, ny for Norge. I Skandinavia er arten kjent fra Skbne i Sverige, Syd-Finland og Danmark. Phaonia atriceps Loew, er ogsb ny for Norge. Terje Jonassen fant en hann ved tjernet (naturreservat) like nord for Tromay kirke. Denne arten er knyttet ti1 sivbeltet i ferskvann, og er i Skandinavia tidligere kjent fra Skbne og Uppland i Sverige og pb Fyn og Sjslland i Danmark. FANNIIDAE. Fannia mozzissima Hal., vanlig art om vbren. SARCOPHAGIDAE. Sarcophaga carnaria L., vanlig art. TACHINIDAE' (snyltef luer). Lypha dubia Fall., OswaZdia muscaria Fall., PeZatachina tibi- azis Fall., alle vanlige arter. Macquartia nudigena Mesn., tidligere bare kjent fra Gudbrandsdalen. Triarthria setipennis

14 Fall., ble funnet av Bjmrnar Borgersen pd en vedstabel. Larvene lever i saksedyr. Jeg har tidligere bare sett et eksemplar av noe usikker identitet fra Norge. Gymnocheta viridis Fall., en hann funnet av Bjmrnar Borgersen ble ny for AAy. Dette er en metallisk grmnn spyfluelignende snylteflue sorn kun treffes om varen. Den er tidligere tatt i Ry og VAy. Peribaea fissicornis Strobl., en hann som ble funnet av Svein Svendsen i eikeskogen 2,5 km nord for Tromay kirke 22. mai utgjmr det fmrste funn av arten i Norge. Hos hannen av denne art er 3. antenneledd meget karakteristisk; det ble tidligere tolket som en abnormitet. Japanske og tropiske Peribaeaarter har ellers fantastiske antenner. Figuren nedenfor viser antennen hos P. fissicornis sammen med en antenne hos en snylteflue av vanlig utseende. Snylteflue Peribaea fissicornis Ti1 slutt ble det funnet noen eksemplarer jeg ikke klarer 8 identifisere, muligens tilhmrer de ubeskrevne arter: Siphona sp., to hanner, den ene funnet av Terje Jonassen den 22. mai, og den andre av meg pd regnvardagen den 21. mai. Ceromya sp. (nar nigrohalterata Vill.), to hanner ble funnet av Svein Svendsen i eikeskogen 2,s km nord for Tromay kirke. Konklusjonen md bli at vi fant mange tovinge-godbiter, og hadde vieret vaert bedre ville vi antagelig ha gjort kjempefangst. Ti1 alle nye og gamle entomologer: Velkommen blant fluene, her kan en leve lykkelig i mange, mange br :!

15 Insekt-Nytt ansker stadig alt aktuelt stoff velkomment ti1 redaksjonen, og vi er ogsd stadig mottakelige for bade ris og ros. Vi vil imidlertid komme rned en del gode rid og opplysninger ti1 de som ansker d sende oss stoff. Redaksjonen skriver alltid innkommet stoff pa nytt for d fa same skrifttype overalt i bladet. Vi gdr selvsagt da ogsd kritisk gjennom stoffet, leser korrektur og retter feil. For at ikke arbeidsmengden i redaksjonen skal bli for stor pi grunn av omforminger og omskrivninger av materialet ber vi deg vbre kritisk nir du skriver ti1 oss. Les flere ganger igjennom det du skriver og foryak d 3 ti1 sd enkle og gode formuleringer som mulig. Va?r naye rned i sjekke at alle latinske navn er riktig skrevet og understreket i teksten. Husk alltid i ta rned slektsnavnet farste gang du nevner arten i teksten og ta da ogsi familienavnet rned i parantes. Der norske navn finnes bar du ta rned disse ogsd. Hvis det er mulig, si ta alltid rned en litteraturliste som viser hvor du har hentet dine faktiske opplysninger ti1 stoffet. Nbr dette er sagt, sier vi ogsd:sendoss mer stoff.

16 REGNVERSSIDER Insekt-Nytt har mottatt to kryssord fra Terje Jonassen, hvorav det f~rrste presenteres her. Vi synes kryssordenene var meget gode og hdper d kunne bringe flere siden. Selv omsomeren ikke er noen typisk "kryssordtid" viser all erfaring at vaeret kan sld seg vrangt, slik at haven og pinsetten md ligge pd hylla. I slike situasjoner kan det vaere godt d ha noe d sld ihjel tiden med. Kryssordene er dessuten lagt opp slik at det skulle vaere noe d lare for alle og enhver.

17 VANNRETT : LODDRETT : 1. Romskip og sommerfugl 7. Finner vi i de fleste insektene 14. PsyZZa pyri 16. Bieslekt 17. Uro 18. Femurene 20. utrop ovis, sauebrems 24. Tratt 25. "Vertsfrukt' for Cydia pornonetla 27. Arevinge. 28. Tidl. helsedirektar 32. Bladlus 34. Lidenskap 36. Presidentens 37. Nummer 39. Konjunksjon 40. Ensom 42. Eleganse 43. Overleppene 46. Surhet 47. Straffe fra hayre 48. Kan 'fluene 51. Kvinnenavn 52. Insektangrep pa lauvtre 53. Hulmal 54. Omvendt mirakel 55. F.eks. 27 vannrett 57. Leverte 59. Som 23 loddrett 61. Norsk etterretningsorg. 62. Rotfrukter 1. Billeslekt 2. Favorittfrukt ti1 14 vannrett 3. Vertsplante for AgeZastica azni decemzineata, Colradobillen 5. Nr. 12 og nr Finsk universitetsby 7. Fisk 8.,Arevingene 9. Litt 10. Det same 11. Sar 12. Myntenhet 13. Parasitt 15. Skarabider 19. Sommerfuglene 22. Grunnstoff 23. Klannerslekt 26. Slekt av glassvinger 29. Mesterskap 30. Engelsk mygg 31. Beskrev 4 loddrett 33. Dansk sommerfugl vannrett, f.eks. 35. Medium 38. Antenne-utvekster 41. Nebbmunn 44. Slekt av graveveps 45. Utrop 48. Svein Magnus Rolfsen 49. Busk 50. Insektlat nedenfra 56. Pronomen 58. Flatemal 60. Oppdrett Kryssordlasningen er ikke lagt opp som noen premiekonkurranse, men vi tror at kryssordet i seg selv er utfordring nok. Riktig lasning vil bli presentert i neste nummer av Insekt-Nytt (nr. 3, 1983). - ~ i takker Terje Jonassen for bidraget og ansker leserne lykke ti1 med lasingen.

18 Mikrolepidoptera er ikke lenger betraktet som en naturlig systematisk enhet, og inndelingen i Macro- og Microlepidoptera er nd forlatt. Forovrig kan nevnes at de storste "micros" er storre enn de minste "macros". "Micros" horer ihvertfall heime i ordenen Lepidoptera (sommer- fugler). Antall sommerfuglarter (microlep.+macrolep.) i Norge, ble av Schoyen i 1893 beregnet ti Haanshus nevner 1567 arter i 1933, mens det i dag (pr. 1983) er kjent hele 2000 arter. Av de 2000 registrerte norske sommerfuglartene er 830 macrolepid- optera. Sverige har 2660 arter (1030 macrolep.). Antall nye norske arter vil oke raskere enn nye arter i Sverige, men vi vil ikke kunne ta igjen Sverige i artspntall. Den folgende over sikt over nor ske "micros" omfatter underorden (skrevet med store bokstaver ) og overfamilie (ender pd -oidea). Noen 5 familier (-idae) er ogsd nevnt. ZEUGLOPTERA Micropterigoidea: 1 slekt med 5 arter i Norge. Disse kjevesommer- fuglene mangler sugesnabel, og de voksne spiser pollen. Dagaktive sommerfugler som b1.a. finnes pd myrer, spesielt pd starr. DACNONYPHA Eriocranioidsa: 7 norske arter. De fleste lever pd bjork hvor larvene lager store bladminer. Artene klekker tidlig om vdren. En art lever pd eik og har gullig farge, mens de andre artene er rod- lige eller fiolette. EXOPORIA HepiaZoidea: 6 arter i Norge. Store arter med korte antenner. Ble tidligere plassert som MacroZepidoptera.

19 NANNOLEPIDOPTERA Nepticuloidea: 62 norske arter. Meget smb, 5-12 mm i vingespenn. De fleste artene har larver som lager miner i blad, mens noen lager ganger under bark. INCURVARIINA Incurvarioidea: 30 norske arter. Gruppen omfatter b1.a. endel vakre, metallfargete arter med lange antenner. Disse er dagaktive. En art finnes av og ti1 svermende i store mengder rundt seljerakler om vdren. DITRISIA Resten av sommerfuglene, ogsh inkludert Macrolepidoptera, tilharer denne underordenen. Tineoidea: 148 norske arter. Fam. Tineidae kjennes ved at hodet har stive, opprette, oftest gulaktige hdr. Larvene lever i morken ved, kjuker og fuglereder, 0.1. Hos am. Psychidae lever larvene i et sekkspinn. De fleste artene har vingelase hunner. Mange arter i am. Gracillariidae har larver som lever i bladminer, og flere er artsspesifikke ph forskjellige lavtrar. Innenfor denne familien lager larvene ti1 slekten Phyllonorycter spesielle rynkeminer, hvor bladets epidermis strammes og krolles over minene. Gelechioidea: I familien Coleophoridae er kun slekten Coleophora representert i Norge, med 89 arter. Larvene lager en sekk av materiale fra naringsplanten. Her lever de beskyttet, og de stikker hodet ut bare nar de skal spise. Typiske sirkelrunde hull i epidermis star tilbake nbr larvene har flyttet seg videre. Mange arter Figur 1: EZachista kilmunella Stt. harer ti1 overfamilien Gelechioidea, og finnes i de fleste omrader av Norge. Figuren er hentet fra Fauna Ent. Scand. vo1.6, 1971: The Elachistidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark.

20 er vanskelige d bestemme. De voksne sommerfuglene er karakteristiske i hvile. Antennene holdes rett frem sorn hos varfluer. De 120 norske GeZechiidae-artene er lette d kjenne igjen pd bakvingene, ved at avre, ytre kant er dratt ut og at palpene er buet opp foran hodet. Larvene har mange typer levevis, i blad, stengler, blomsterhoder eller,ratter. Familien Oecophoridae omfatter 67 norske arter. Noen slekter er godt kjent, b1.a. Agonopteris, sorn ofte er farst ute om vdren og sees vanlig rundt utelamper. Slekten Depressaria lever pd forskjellige skjermplanter og korgplanter. Copromorphoidea : 10 norske arter. Yponomeutoidea: 79 norske arter. Flere familier, mange av artene er godt kjent sorn skadedyr, f.eks. rognebarmall og eplespinnmall. Sesioidea: 17 norske arter i 2 familier. Glassvinger ble tidligere plassert under MacroZepidoptera. Tortricoidea: 323 norske arter i en familie, Tortricidae (tidlig- ere to familier). Viklerne har oftest tilnarmet rektangulare for- forvinger. Vingene har spesielle fargetegninger sorn er et tema med variasjoner. Forholdsvis store arter sorn ofte er lette d fange eller klekke. Mange vakre arter. PyraZoidea: 146 norske arter. Mange er maleraktige i opptreden og utseende. Ogsd her mange vakre arter. Pterophoroidea: 28 norske arter. Flikmall der forvingene er delt i to og bakvingene i tre fliker. LEVEVIS HOS IMAGO. De forskjellige "micros"-artene viser stor variasjon i sverme- tid pa dagnet: om dagen, i skumringen, i den mnrkeste tiden pd dagnet og i demringen far soloppgangen. Mange arter sorn tidligere ble betraktet sorn sjeldne, er fanget i stort antall i demringen. Ved d kartlegge mest mulig om en arts levevis, vil en finne ut at de fleste artene er vanlige, ihvertfall pa noen steder i lande t. FANGSTMETODER. De vanligste fangstmetodene er hdv, lystiltrekning, sukkerlok- king og klekking. Saerlig klekking av larver, pupper anbefales. Da fdr en pene dyr, og larer samtidig mye om artens levevis. SAMLING AV MICROLEPIDOPTERA SOM HOBBY. Hvordan bestemme artene? Dette er et forholdsvis stort problem for en nybegynner. Det er ofte mange1 pd bestemmelseslitteratur.

21 Figur 2: En av de vakre artene fra slekten Adeta (underorden Inmu9ariina) hviler pa et vierblad. Fotografert ved Fokstua pa Dovrefjell 21. juni 1980 av Jon Arne Sater. (jl En md ofte samle ph spredte artikler fra diverse tidsskrift, be om sartrykk eller ta kopier. Noen familier er bra dekket av litteratur, f-eks. viklere, "British Tortricoid Moth, 2. bind". Serien "Fauna ent. scand." er lovende. EZachistidae utkom i Det er viktig d samle mange pene eksemplarer av en art. Pd denne mdten larer man artene d kjenne, og kan senere gjenkjenne darlige eksemplarer. En annen bnyg d komme over, er genitaliepreparering. Her brukes en spesielll teknikk, hvor preparatet innleires i euparal e.1. Mikroskop er ellers en kostbar engangsinvestering, sdfremt man ikke har anledning ti1 d ldne et. To andre store utgiftsposter er insektkasser og litteratur. Men la ikke dette stoppe deg, dersom du virkelig har lyst ti1 d begynne med disse smd sommerfuglene. Ta gjerne kontakt med fagfolk og be om rad og vink. Forfatterens adresse er: L. Aarvik, Thrnveien 6, 1430 As.

22 1. Norsk Entomologisk Forenings Fond ble opprettet. Statuttene for fondet ble godkjent. Jac. Fjelddalen, Astrid Lerken og Eivind Sundt ble valgt som medlemmer av fondstyret. 2. Ole A. Saether og Albert Lillehammer ble gjenvalgt som hen- holdsvis redaktar og medlem av redaksjonskomiteen i Fauna novegica Ser. B. 3. NEF fikk avslag pb en saknad ti1 Miljerverndepartementet om statte ti1 ordincr drift av foreningen. Formannen refererte fra et mate han hadde hatt med statssekretaren vedr. dette avslaget. Norsk Entomologisk forenings Fond er nb bpent for tilskudd. Fondet har bankgirokonto nr Bergen Bank Trondheim. Statutter for Norsk Entomologisk Fore~ings Fond 5 1. Fondet er opprettet ved overferring av kr. 5014,61 fra Norsk Entomologisk Forenings bankkonto nr i desember Fondet ventes senere b akes ved gaver fra enkeltpersoner, firmaer m.v. 22 S 2. Fondet bestyres av et styre pb 3 medlemmer. Disse velges av brsmatet i Norsk Entomologisk ~orening blant foreningens

23 medlemmer for 4 dr ad gangen og kan gjenvelges. S 3. Fondets grunnkapital ti1 en hver tid md ikke rares. Kapitalen anbringes av styret i samarbeid med Bergen Bank. S 4. Fondets drlige avkastning brukes ti1 d fremme norsk.enton~ologi i trdd med Norsk Entomologisk Forenings mdlsetting og lover. Fondsmidlene bar ikke brukes ti1 d dekke ordinaere foreningsutgifter. Forslag ti1 disponering av midlene fremmes gjennom styret i Norsk Entomologisk Forening. S 5. Ndr fondets styre mdtte finne grunn ti1 ikke d nytte den drlige avkastning, kan denne - helt eller delvis - tilleg- ges kapitalen eller avsettes for senere anvendelse. S 6. Fondets styre skal hvert dr sende sarskilt beretning om fondets virksomhet ti1 drsmatet i Norsk Entomologisk Forening. Fondets regnskaper skal avlegges av kassereren i Norsk Entomologisk Forening og skal revideres av revisoren i Norsk Entomologisk Forening hvert dr. S 7. Endringer i statuttene kan finne sted pd drsmatet i Norsk Entomologisk Forening med 2/3 flertall. Forslag om endringer skal vzere sendt medlemmene senest 1 mdned far drsmatet. Insekt-Nytt har denne gangen gleden av d informere om landets forelapig nordligste lokalforening i Tromsa. Med dannelsen av denne foreningen er omrddet som dekkes av lokalforeningene betydelig utvidet og vi kan vel nd for farste gang snakke om at det finnes lokalforeninger over det meste av landet. Tidligere var som kjent den nordligste lokalforeningen i Trondheim, og det er nok med glede at Trandelagsgruppa gir fra seg "nordgrensa".

24 Initiativtakere ti1 den nye foreningen var: Johan Andersen, Svein Halvorsen, Tor J. Johansen, Arne Fjellberg og Arne C. Nilssen. Kontaktperson for Tromsa entomologiske klubb er Arne C. Nilssen (adresse: Tromsa museum, 9000 Tromsa). Vi ansker ti1 lykke med den nye foreningen og haper at insekt-interesserte i Tromsa-omradet statter opp om tiltaket. 6, NORSKE ENTOMOLOGMBTE Raros november (fredag ca kl sandag ca. kl. 13.) Vi vil forsake d legge dette entomologmatet ti1 en week-end og haper pd starre oppslutning. Pris: Kr pr. pers. dobbeltrom Kr pr. pers. enkeltrom Minisymposium: Livssyklusstrategier hos insekter. 0vrige foredrag innen diverse entomologiske emner. Arsmate i NEF. NBrmere pdmelding vil bli sendt ut i begynnelsen av hastsemesteret. Studenter og andre som kan tenke seg rimeligere overnatting i campinghytter e.l., gi beskjed snarest ti1 NEF, Postboks 70, 1432 As-NLH, Lethint og sikkert vuam 14w - banken postkontoret -

25 STYRET: Formann: Karl Erik Zachariassen, Zoologisk institutt, Universitetet i Trondheim, 7055 Dragvoll ( ). Nestformann: Sigmund Hagvar, NISK, postboks 61, As-NLH ( ). Sekretar: Trond Hofsvang, postboks 70, 1432 As-NLH ( ). Kasserer: Lise Hofsvang, Brattvollveien 107, Oslo 11 ( ). Styremedlemer: Fred Midtgaard, NISK, postboks 61, 1432 As-NLH ( ). Tore R. Nielsen, Juvelveien 19 D, 4300 Sandnes ( ). Hans Olsvik, Zoologisk museum' Sarsgt. 1, Oslo 5 ( ). DISTRIBUTDR: (Salq av alle trykksaker fra NEF) Jac. Fjelddalen, postboks 70, 1432 As-NLH ( ) KONTAKTPERSONER FOR FORSKJELLIGE INSEKTGRUPPER: Teger: Sigmund Hdgvar (adresse: se ovenfor) Somerfugler: Fred Midtgaard (adresse: se ovenfor) Tovinger: Tore R. Nielsen (adresse: se ovenfor) Biller: Torstein Kvame, NISK, postboks 61, 1432 As-NLH ( ) Arevinger: Per Sveum, SINTEF, avd. 21, Gr. for anvendt biologi, 7034 Trondheim- NTH ( ) Andre grupper/generelle sprsmbl: Trond Hofsvanq (adresse: se ovenfor) I NEF: LOKALFORENINGER Tromss entomologiske klubb,v/arne Nilsen, Tromso museum, 9000 Tromss. Trsndelagsgruppa av NEF,v/Trond Nordtug, Zoologisk institutt, Universitetet i Trondheim, 7055 Dragvoll. Entomologisk klubb i Bergen, v/ Lita Greve Jensen, Zooloqisk museum, Mus6plass 3, 5000 Berqen. Jeren entomolcgklubb, v/ Knut Roqnes, Havarnbrautene 7 A, 4040 Madla. Larvik Insekt Klubb, v/ Bjsrnar Borgersen, Gonveien 61 B, stre Halsen. Drammenslaget NEF, v/ Devegg Ruud, Tomineborgveien 52, 3000 Drammen. Oslo-avd. NEF, Zoologisk institutt, universitetet i Oslo, Blindern, Oslo 3. NEF avd. Romerike, v/ Harald Gjerde, postboks 25, 1900 Fetsund.

26 Nattfangst i Heggedal, Tjralling Av BJ~RNAR BORGERSEN Svert mange'av vbre insektarter er som kjent nattaktive, noe Dag Einar Halvorsen fortalte om i I-N nr Jeg vil her for- telle litt om en fin nattfangst-lokalitet i vbrt distrikt. NB er det slik at vi ikke har bensin-aggregat eller lang nok skj~teledning ti1 B vare Ute i skogen med lysfeller. Derfor har vi forelapig begrenset turene vbre ti1 omrbder hvor det er lys fra f~rr, og vi har da funnet to plasser her i distriktet som vi synes er brukbare. Det ene omrldet, som ogsl er godt bescakt om dagen, er Hegge- dal (ved Bisjord) i Tj~rlling kommune. Omrddet bestdr av blandings- skog, enger og dyrket mark, og ligger et steinkast (eller to) fra Figur 1: "Larvik-entomologer" i aksjon ved midnatt. Tegnet av 0. Hanssen.

27 Lbgen. En del av dette omrbdet er lagt ut ti1 industri, og her er det noen store utelys. Det er spesielt en plass her som er fint egnet ti1 nattlig jakt. PA en stor industribygning, ca. 4-5 m oppe pb veggen er det montert to store lamper som lyser opp deler av den h~ite murveggen. Dit lokkes relativt store mengder insekter - mest nattsommerfugler. Av biller har vi funnet endel lapebiller og trebukker, m.m. : ArhopaZua (CriocephaZus) rusticus (brun stubbebukk), Saperda carcharias (stor ospebukk) og Oryctes nasicornis (nesehornbille). Men, det finnes utvilsomt mest av sommerfugler her. Pa tre netter i 1981 tok to av oss ca. 200 sommerfugler hver, og da tok vi ikke det vi kaller "smbtt, hvitt og mall". Blant denne fangsten kan nevnes: Laothoe popuzi (ospesvermer), Smerinthus ocezzata (kveldpbfuglc3ye), Notodonta dromedarius (dromedarspinner), Pheosia tremuta (porselenspinner), Arctica caja (stor bj~rnespin- ner), SpiZosoma Zubricipeda (vanlig tigerspinner), MaZacosoma neustria (ringspinner), Pseudoips bicozorana, samt endel mblere og nattf ly. Det ligger flere bedrifter pb den andre siden av Ldgen (Gjordal industriomrbde), men der er det lite skog. Likevel har vi ogsh der hatt god fangst. En fordel ved denne fangstmetoden, er den store oversikten. De opplyste veggene gjar at en ph forhbnd lett kan plukke ut de dyrene en vil ha. Figur 2: Den svarte granbarkbukken Tetropium wstaneum er en mrbeslektet art av den brune stubbebukken ArhopaZus rusticus, som er mtalt i teksten. Foto: JBrn Nikolaysen. 27

28 @"AL \Jg* d6yr4 G OPPROP!, e>--* ic- AGONUM DORSALE PONT, Lspebillearten Aqonum dorsale utvider sitt utbredelsesomrdde i Ssr-Norge. For ca. 20 dr siden var denne fargerike billearten ukjent her i landet, idag er den ikke uvanlig langs kysten fra svenskegrensen ti1 Kristiansand. Den er kjent som en viktig predator pd mange skadedyr i dkre, og er pa den mdten et nyttedyr i jordbrukssammenheng. Arten er ca. 6-8 mm lang, slank, og har 019- ende farger: Hode og bryst er glinsende granne, dekkvingene er brungule med en stor, felles mark flekk i bldtt metallskjar, og beina er gule. Undertegnede praver for tiden d kartlegge artens ndvarende utbredelse her i landet, og om mulig ogsd innhente opplysninger om hvordan spredningen skjer videre. Alle funn fra Norge av denne arten er derfor av stor interesse, og bes innsendt ti1 undertegnede. Bevisst leting etter denne arten p& sannsynlige funnsteder uten at en finner den, vil ogsd vare av interesse. Av spesiell interesse er eventuelle funn vest for Kristiansand, nord for Oslo samt generelt i innlandet. Om hssten trekker billene ut i kanten av dkeren og samler seg i grupper under steiner. En finner derfor arten lettest ved d snu pd mellomstore steiner like utenfor dkerkanten i oktober-april. $arlig ved store lsvtrsr i nordenden av varme dkre vil sannsynligheten for funn vare stor dersom arten finnes i omrddet. Arild Andersen Statens plantevern 1432 As-NLH

29 KJ0PER FRIMERKER MED I NSEKTMOTIV Da jeg bygger opp en frimerkesamling med insekter som motiv, er jeg interessert i d kjspe/bytte slike frimerker. Send eventuelle frimerker og/eller liste, og oppgi pris til: Bjsrnar Borgersen Gonveien 61 B 3260 Ostre Halsen Fremdeles kan man fb kjspt noen bind fra denne beromte serien. Det dreier seg spesielt om endel bind om biller (CoZeoptera) og noen om tovinger (Diptera). Hver bok koster fra 5.- ti danske kroner, og skulle sdledes vare rimelig d anskaffe seg. Skriv ti1 Ove Birkbo, Zoologisk Museum, Universitetsparken 15. DK 2100 Ksbenhavn 0, og be om prisliste. RED. NYHET FOR BIOLOGER I Danmark er det nylig kommet ut en katalog med oversikt over bestemmelseslitteratur om ville planter og dyr. Katalogen tar med 1410 populare bestemmelsesverker fra det danske biblioteksystem. Det vil si titler pb de nordiske sprdk samt tysk og engelsk, som er utkommet i perioden fra ca ti Emnemessig dekker disse verkene planter og dyr fra alle verdens land og havomrdder. Titlene er primzert ordnet plante- og dyresystematisk, og videre geografisk og okologisk. Denne greie oversikten er myntet pd biblioteker, naturforeninger, hoyskoler, gymnas, folkeskoler 0.1. Katalogen koster danske kroner og kan bestilles ved Bosalget, Danmarks Biblioteksskole, Birketinget 6, DK 2300 Ksbenhavn S. RED.

30 "PROSJEKT HULE TMR" Som formannen nevnte i forrige nummer av I-N, har Verdens Villmarksfond bevilget penger ti1 det sakalte "prosjekt hule trern, sorn gdr ut pd A registrere insekter sorn er knyttet ti1 gamle edel- lravtrer langs Oslof jorden. Slike gamle, hule eller morkne lravtrar er avgjrarende for eksi- stensen ti1 en rekke store, og biologisk interessante insektarter, sorn i vdr tid er blitt stadig sjeldnere i Nord-Europa. Enkelte av artene er muliqens forsvunnet fra vdrt land, og prosjektet tar sikte pd a finne ut hvilke sorn ennd finnes og hvilke sorn md anseee sorn utryddet. Se forravrig K.E. Zachariassens artikkel i I-N 3/81. Prosjektet, sorn startet nd i juni, gjennomfrares av to partier. Ett arbeider pd rastsiden og det andre arbeider pd vestsiden av Oslofjorden. For d kunne gjennomfare undersakelsen sd effektivt sorn mulig er det en fordel d ha en oversikt over aktuelle verts- trar pa forhdnd. Dette har vi tildels allerede fdtt hjelp ti1 (av kommuner, fylkes-/herredsskogmestre, og entomologer), men omrddene er store slik at vi nok trenger ytterligere tips. Det hadde sdledes vart av spesiell interesse d fd tips fra entomologer sorn mltte kjenne ti1 lokaliteter med slik gammel skog eller enkeltstaende hule trer. Og, dersom noen skulle vere sd svinheldige at de kommer over noen av fralgende arter i sommer, md de for all del kontakte oss. Spesielt etterlyste biller: Ampedus hjorti (=EZater hjorti), EZater ferrugineus (=Ludius ferrugineus), Prionychus ater, Osmo- derma eremita (eremitten), Gnorimus variabizis (=G. octopunctatus), LiocoZa marmorata (=Cetonia Zugubris), Lucanus cervus (eikehjort), Dorcus parazzezipipedus (brakehjort), PZatycerus caprea, Ceruchus chrysomezinus og Prionus coriarius (garveren). Resultatene fra sommerens arbeid med prosjektet vil bli pre- sentert sorn en rapport i e t senere nummer av Insekt-Nytt. For vestsiden av Oslofjorden: Bjrarnar Borgersen, Gonveien 61b, For rastsiden av Oslofjorden: stre Halsen. Oddvar Hanssen, Zoologisk institutt, Universitetet i Trondheim, 7055 Dragvoll. r I STBTT VARE ANNONSBRER, DE STBTTER OSS, I

31 Foto: Dagfinn Refseth. Riktig svar pa konkurransen i forrige nummer var Coenonymha pamphizius eller okergul ringsommerfugl. Det riktige svaret som ble trukket ut var innsendt av Stig Lundmo, 8620 Utskarpen. Vi gratulerer og sender bokpremie i posten. Vi fortsetter A teste lesernes kunnskaper med nok et insekt. Vinneroddsene er fremdeles store, sa dersom du mener A dra kjensel pa dyret ovenfor bar du sende forslag til: Insekt-Nytt, postboks 1701, Rosenborg, 7001 Trondheim. Frist for innlevering av svar er 1. september.

32 BLI MEDLEM AV NEF DERSOM DU BLIR MEDLEM AV NEF FAR DU INSEKT-NYTT FIRE GANGER - OG FAGTIDSSKRIFTET FAUNA NORVEGfCA SER, B - TO GANGER I ARET, I TILLEGG VIL DU MOTTA TILBUD OM KJ0P AV INSECTA NORVEGIAE (ATLAS OF THE COLEOPTERA OF NORWAY), NORSKE INSEKTTABELLER OG ANNEN INSEKT-LITTERATUR, MEDLEMSSKAP I NEF KOSTER KR, 80.- KEDLEMSKONTINGENTEN BETALES TIL: ELDRE TIDSSKRIFTARGANGER, NEF, POSTBOKS 70, 1432 AS-NLH, POSTGI RONR, LOKALGRUPPER AV NEF KAN ABONNERE PA INSEKT-NYTT KR, 40.- TIL: VED A BETALE INSEKT-NYTT, POSTBOKS 1701 ROSENBORGI 7001 TRONDHE IMt POSTG I RONR, STEREOMIKROSKOP SWIFT MSSBH 20 X OG 40 X FORSTBRRELSE PAFALLENDE OG GJENNOMFALLENDE LYS "R, 2850,- INKL, MOMS Sandgaten 2, Postboks 82, 7001 Trondhetrn, Tlf (075) 20 $65 LABORATORIEUTSTYR IJEMIKALIER

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

Modul nr. 1759 Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 8.-10. kl

Modul nr. 1759 Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 8.-10. kl Modul nr. 1759 Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 8.-10. kl Tilknyttet rom: Newton Gildeskål - Kyst og havbruk 1759 Newton håndbok - Fra lupe og mikroskop til digital presentasjon 8.-10. kl

Detaljer

Fotokurs på vakre Vega

Fotokurs på vakre Vega Fotokurs på vakre Vega 26. - 28. august 2016 Vel møtt til glade fotodager på Vega verdensarvens vakre øyrike på Helgelandskysten. Med flotte Vega Havhotell som base inviteres du herved til en innholdsrik

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Norsk entomologisk forening

Norsk entomologisk forening 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Geir E. Søli, Oslo Jostein B. Engdal, Sætre Jan

Detaljer

På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland

På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland (Margaritifera margaritifera) Fra nedre deler av Fersetvassdraget. Foto: Anton Rikstad

Detaljer

Bidrag til Hjernekraftprisen 2014

Bidrag til Hjernekraftprisen 2014 Bidrag til Hjernekraftprisen 2014 Anne Sverdrup-Thygeson og Tone Birkemoe, Institutt for Naturforvaltning, NMBU. Ås, 7. november 2014 Vi er insektforskere, og i forskergruppa vår ser vi på hvordan biller

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Hjort: Bilde lånt fra NRK. Gevir fra en bukk.

Hjort: Bilde lånt fra NRK. Gevir fra en bukk. Elg: Finnes i skogområder i hele landet unntatt enkelte steder på Vestlandet. Elgoksen kan bli opptil 600 kg, elgkua er mindre. Pelsen er gråbrun. Kun oksene som får gevir, dette felles hver vinter. Elgen

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

Elvesandjegeren. Vassdragenes viking

Elvesandjegeren. Vassdragenes viking Elvesandjegeren Vassdragenes viking Fakta om elvesandjegeren Lever nesten utelukkende på sandflater langs større elver Finnes i dag langs fem norske vassdrag Er sterkt truet (EN) i Norge Har status som

Detaljer

Edderkoppen. Gresshopper

Edderkoppen. Gresshopper Edderkoppen Edderkoppen er et rovdyr. Det vil si at den spiser andre dyr. Mange edderkopper spinner nett som de fanger andre insekter i. Noen edderkopper kan sitte på lur og vente til et smådyr kommer

Detaljer

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune NOF avd Bergen Lokallag er en forening bestående av alt fra folk med fugler som hobby til utdannete biologer/ornitologer. Etter oppfordring tar

Detaljer

Arthropoda: Insecta. av Bjørn Gjerde. 2007-2014 Bjørn Gjerde 1

Arthropoda: Insecta. av Bjørn Gjerde. 2007-2014 Bjørn Gjerde 1 Arthropoda: Insecta av Bjørn Gjerde 2007-2014 Bjørn Gjerde 1 Kroppen er inndelt i tre regionar: caput (hovud), thorax (bryst) og abdomen (bakkropp). Har munndelar, antenner og eventuelle auge på hovudet.

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

abp- - ap_ "rr-at A L ""& --- -,u3 "WV Medlemsblad for Norsk For ening.

abp- - ap_ rr-at A L & --- -,u3 WV Medlemsblad for Norsk For ening. I abp- - ap_ "rr-at A L 4w --- -,u3 ""& "WV Medlemsblad for Norsk For ening. - i! INSEKT-NYTT Postboks 1701 Rosenborg 7001 Trondheim Postgironummer: 5 91 60 77 Trykkeri: Offset - Sats, Trondheim ( omslag

Detaljer

DRONNINGHUMLA VÅKNER

DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA EN FANTASIREISE Intro (helst fortelle dette): Nå skal alle være dronninghumler. Dere lever i hver deres verdener. Dere kan liksom ikke se hverandre. Men dere kan se mange

Detaljer

Biologi og bekjempelse av splintvedbiller (Lyctidae)

Biologi og bekjempelse av splintvedbiller (Lyctidae) Biologi og bekjempelse av splintvedbiller (Lyctidae) Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Splintvedbiller Innhold BESKRIVELSE... 2 SKADEBILDE... 2 UTBREDELSE... 3 BIOLOGI... 3

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

MEDLEMMENES EGEN SIDE.

MEDLEMMENES EGEN SIDE. MEDLEMMENES EGEN SIDE. Jeg er interessert i d motta materiale av Neuroptera og Mecoptera. Materialst kan returneres i bestemt tilstand, men det vil avhege av materialets storrelse om arbeidet kan gjrares

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster:

Medlemsmøte. Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen. Dagsorden: Sosialt samvær : Vi møter vår nye distrikts guvernør Knut-Olav Gaaseby Faste poster: 26. årgang Mai 2016 Medlemsmøte Mandag 23. Mai kl. 19:00 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Evaluering av Tulipanaksjonen 2016 4. Nytt fra komitéene Evaluering av søppelplukking våren

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Kengurukonkurransen 2011

Kengurukonkurransen 2011 Kengurukonkurransen 2011 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2011 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjuende gang i Norge.

Detaljer

Årsberetning 2015-2016

Årsberetning 2015-2016 Årsberetning 2015-2016 Følgende årsberetning legges fram til godkjenning på generalforsamlingen 11. mai 2016 Styret Styret har bestått av følgende personer: Stig Koteng Leder St. Olavs Hospital HF Rolf

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Kvilesteinen fra Fosseland

Kvilesteinen fra Fosseland Kvilesteinen fra Fosseland Av Endre Wrånes på oppdrag for Fylkeskonservatoren i Vest-Agder Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Ansvarlig for rapporten: Endre Wrånes Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Detaljer

Hvorfor skal jeg melde meg på som frivillig? Feltmetodikk tilfeldig utvalgte flater 6 flater i Vestfold, 12 flater i Østfold (LUCAS nettverk) Opplegg

Hvorfor skal jeg melde meg på som frivillig? Feltmetodikk tilfeldig utvalgte flater 6 flater i Vestfold, 12 flater i Østfold (LUCAS nettverk) Opplegg Kurs i arealrepresentativ overvåking av humler og dagsommerfugler 5.-6. mai 2012, Ås Kursledere: Arnstein Staverløkk og Jan Ove Gjershaug Hvorfor skal jeg melde meg på som frivillig? Overvåking er første

Detaljer

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor

Leksjon 5. Annie skriver kort til Tor Leksjon 5 Annie skriver kort til Tor Kjære Tor! Tusen takk for sist! Hvordan går det? Nå er vi i Bergen men det regner. Jeg skal være her i 14 dager og jeg bor på Fantoft Sommerhotell. Det ligger fire

Detaljer

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I.,

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I., - Et [iv itufta Her kan du lære hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter Ij:1i (I., l I \ V,.. Har du sett noen av disse fuglene før? Hva tror du de holder på med? * VV 4 V * 7 Dyr som

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2014. NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 NORSK RASEDUEFORBUND Årsrapport 2014 NRF Norsk Rasedueforbund 04.01.15 Årsrapport 2014... 1 Styret og organisasjon... 2 NRF styret... 2 Revisorer... 2 Valgkomite... 2 Dommerringen... 2 Redaksjon Duevennen...

Detaljer

En Danske på fjellet

En Danske på fjellet En Danske på fjellet Ført i pennen av Terje Nordheim Vi er bosatt midt i Norge, nærmere bestemt i Trondheim og har holdt på med jakthunder i mange år og som medeier i Kennel Myrteigen har jeg fått opplevd

Detaljer

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet Sinnets fengsel av Eva Lis Evertsen INNESTENGT / UTESTENGT By Oda Jenssen Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen Oda Jenssen 93294925 odajenssen@gmail.com 1 EXT. RIKMANNSBOLIG - KVELD HVITT HUS OG HAGE, I VINDUENE ER LYSENE

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2013. Styret og organisasjon. NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2013. Styret og organisasjon. NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13 NORSK RASEDUEFORBUND Årsrapport 2013 NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13 Årsrapport 2013... 1 Styret og organisasjon... 1 NRF styret... 1 Revisorer... 2 Valgkomite... 2 Dommerringen... 2 Redaksjon Duevennen...

Detaljer

Dyresortering - Hvor hører du til, lille venn? 1. - 2. trinn 90 minutter

Dyresortering - Hvor hører du til, lille venn? 1. - 2. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Dyresortering - Hvor hører du til, lille venn? 1. - 2. trinn 90 minutter Hvor hører du til, lille venn? er et skoleprogram hvor elevene får en enkel og praktisk vinklet

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser?

Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Stikker skorpioner alle dyrene de spiser? Innlevert av 5, 6, & 7 ved Norwegian Community School (Nairobi, Utlandet) Årets nysgjerrigper 2014 Vi går på den norske skolen i Kenya (NCS). Vi liker å forske

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

18.06.2012 Boccia-turnering.

18.06.2012 Boccia-turnering. 18.06.2012 Boccia-turnering. 11.06.2012 "Vilt- og rovdyrforvaltningen i Eidsvoll." Foredrag ved Ole Randin Klokkerengen og Carl Randin Klokkerengen. 04.06.2012 I 2012 er det 100 år siden den første flyvningen

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Kom Mai du skjønne milde!

Kom Mai du skjønne milde! Sandtopp Nytt Kom Mai du skjønne milde! Ja mai kom, men om den var spesielt mild., nok en måned som har inneholdt alle årstider Vi takker alle som har stilt opp på dugnadene i Eikenøtta og Sandtoppen naturbarnehage.

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

DRONNINGHUMLA VÅKNER

DRONNINGHUMLA VÅKNER DRONNINGHUMLA VÅKNER EN FANTASIREISE Intro (helst fortelle dette): Nå skal alle være dronninghumler. Dere lever i hver deres verdener. Dere kan liksom ikke se hverandre. Men dere kan se mange andre ting.

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

August og september 2014

August og september 2014 Bjørneroa tidende August og september 2014 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 25 26 27 28 29 Fredagsmoro velkomstfest Utedag Vi feirer William 1 år! 1 2 3 4 5 Matte/ Kulturskolen 0900-0945 Tur dag 8

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

ÅRSMØTE I KVISLE SKOG VEL 2000. Årsmøtet ble avholdt på Veggli Vertshus Søndag 10. September 2000. 18 hytter var representert. Kasserer Ann hadde ordnet med kaffe og noe å bite i. 1. Valg av ordstyrer

Detaljer

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2013. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond

Norsk entomologisk forening Årsmelding 2013. I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Styret for NEFs fond 1 Norsk entomologisk forening I perioden har foreningen hatt følgende personer i ombud: NEFs styre: Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlemmer Styret for NEFs fond Distributør Revisor Valgkomité

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike

Daniel, Gunn, Silje N, Evangelina, Lene, Mona, Ida, Kristine, Linda, Christine, Tine, Silje B og Jannike I august har vi Velkommen til et nytt barnehageår alle nye og gamle barn og foreldre! August er forbi, og med den også en tid der vi har fått blitt kjent med mange nye barn og foreldre. Det har begynt

Detaljer

NIDELVA. En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler. Stein Kleveland Februar 06. Foto: Robert Rønne

NIDELVA. En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler. Stein Kleveland Februar 06. Foto: Robert Rønne NIDELVA En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler Foto: Robert Rønne Stein Kleveland Februar 06 Nidelva Nidelva er en godt kjent lakse elv. Ovenfor Nedre Leirfoss finner vi fiskeartene Ørret, Røye

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette april 2016

Arbeidsplan for Rødhette april 2016 Arbeidsplan for Rødhette april 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 10-11 Samling 4 år: Torunn Samling 5 år: Ellen 6 fra kl 10 13 Nysgjerrigpergruppa: Turdag. 7 fra kl 10-13 8 Tur dag 5 10 11 Varmmat:

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

AKTIVITETER OG OPPLEVELSER FOR STORE OG SMÅ

AKTIVITETER OG OPPLEVELSER FOR STORE OG SMÅ Feltkurs for vg1 Helse og oppvekstfag Horten natursenter AKTIVITETER OG OPPLEVELSER FOR STORE OG SMÅ Navn: Klasse: Dato: Knudsrødveien 85, 3189 Horten 2 Telefon: 33 04 87 70/ 97 55 04 27 E-postadresse

Detaljer

Budstikka. 59. årgang Nr. 5 Mai 2016. Månedens postkort

Budstikka. 59. årgang Nr. 5 Mai 2016. Månedens postkort Budstikka 59. årgang Nr. 5 Mai 2016 Månedens postkort De store vassdragene i Norge har mange ganger vært rammet av Flom. I Numedalslågen er kanskje flommen i 1927 mest kjent, da den bl.a. tok med seg Gamlebrua

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Himmeltidende. Mai 2014. Bursdager i Mai: 09.05 Vilde B. 5 år 11.05 Ingrid 4 år 28.05 Sara Emilie 4 år

Himmeltidende. Mai 2014. Bursdager i Mai: 09.05 Vilde B. 5 år 11.05 Ingrid 4 år 28.05 Sara Emilie 4 år Himmeltidende Mai 2014 Bursdager i Mai: 09.05 Vilde B. 5 år 11.05 Ingrid 4 år 28.05 Sara Emilie 4 år Nord-vest For en strålende Måned vi har hatt her på Nordvest. Værgudene har virkelig smilt til oss og

Detaljer

Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i familien.

Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i familien. Devna sitter på en stol, med kaffekoppen foran seg. Rosa Sari, med blomster, silke. Den brune huden og det sorte håret er vakre mot den rosa fargen. Devna har mange flotte sarier, som har gått i arv i

Detaljer

SMÅGNAGERÅR? Figur 1. Rovdyr Lite mat

SMÅGNAGERÅR? Figur 1. Rovdyr Lite mat SMÅGNAGERÅR? Smågnagere har en viktig rolle i økosystemet på Tundraen: de er et veldig viktig byttedyr for rovdyr og rovfugler, blant annet fjellrev og snøugle, og de har en stor beiteeffekt på planter,

Detaljer

MARI ULSET. Biltur FORLAGET OKTOBER

MARI ULSET. Biltur FORLAGET OKTOBER MARI ULSET Biltur FORLAGET OKTOBER MARI ULSET Biltur Forlaget Oktober AS, Oslo 2011 Bokomslag: Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg EXIL DESIGN Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN 978-82-495-1474-8

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKEIV UNGDOMS LANDSMØTE 2016

VELKOMMEN TIL SKEIV UNGDOMS LANDSMØTE 2016 Kjære delegater og observatører, Dette er andre innkalling til Landsmøte i Skeiv Ungdom som finner sted 22. - 24. april 2016 på Nordseter skole i Oslo. Denne mailen har to deler. En møtedel og en praktisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK

RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK RUNE JOHANSEN NORSKE SJØFOLK RUNE JOHANSEN RUNE JOHANSEN norske sjøfolk FORLAGET PRESS 2009 SJØFOLK NORSKE I den lille bokhylla til farfar var det ikke så mange bøker. De fleste bøkene handlet om eventyrere,

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

I april har vi Vi startet april på samme måte som vi avsluttet forrige måned med å lage påskepynt. Mange av barna var veldig engasjerte i denne prosessen, og de gikk ivrig i gang med å lage forskjellig

Detaljer

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015

/Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 /Lyte/ Roman KRISTIN RIBE FORLAGET OKTOBER 2015 Dette siste lange så lenge: /Men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette men jeg vil jo ikke dette./ Åpner lyset. Åpner gardinene, lyset. Øynene

Detaljer

Klasse 9f ski ungdomsskole. Juni august 2005.

Klasse 9f ski ungdomsskole. Juni august 2005. Klasse 9f ski ungdomsskole. Juni august 2005. Innholdsfortegnelse. Læringsmål....s 1 Forord... s 2 Hovedproblemstilling...s 3 Hypoteser..s 3 Planteliv.s 4 Dyreliv..s 5-6 Fakta om myrer.s 7-8 Historikk

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2012 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet

Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Fritt Fram 3 Temabok 2 Bliss-utgave 2007 Oversatt til Bliss av Astri Holgersen Tilrettelagt av Trøndelag kompetansesenter ved Jørn Østvik Utarbeidet med økonomiske midler fra Utdanningsdirektoratet Temabok

Detaljer

Kengurukonkurransen 2015

Kengurukonkurransen 2015 Kengurukonkurransen 2015 «Et sprang inn i matematikken» Ecolier (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for 11. gang i Norge. Dette heftet inneholder: Informasjon til læreren

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Årsmøte for TELEMARKKYSTENS SEILKOGGKLUBB Fredag 15 februar 2013 i Brevik.

Årsmøte for TELEMARKKYSTENS SEILKOGGKLUBB Fredag 15 februar 2013 i Brevik. Årsmøte for TELEMARKKYSTENS SEILKOGGKLUBB Fredag 15 februar 2013 i Brevik. Dagsorden 1. Konstituering 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkommne forslag 6. Valg 7. Avslutning

Detaljer

Månedsplan for Mai. Hva har skjedd i April? Vår:

Månedsplan for Mai. Hva har skjedd i April? Vår: Månedsplan for Mai Hva har skjedd i April? Vår: Vi har gått endel turer i nærområde vårt. Vært på jakt etter vår tegn som er kjempe fasinerdende blandt både barna og voksne. Vi har eksripementert litt

Detaljer

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman

Runar Mykletun Repetisjonsøvelse. Roman Runar Mykletun Repetisjonsøvelse Roman Om forfatteren: Runar Mykletun (f. 1980) jobber til daglig i Cappelens antikvariat. Repetisjonsøvelse er hans debutroman. Niklas R. Lello Om boken: 19 år gammel tar

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015

Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Terje Fodstad Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2014-2015 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2014-2015 Dato: 19. november 2014 Kl.: 19.00 Sted: Ortopediteknikk på Ryen, Ryensvingen 6, Tilstede:

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014.

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Grupper: start kl 10 Kulturskole 5 år kl 10:35 6 Grupper: start kl 10 7 Samling: Trond 8 Samling: Trond Varm mat: Innbakt horn

Detaljer

Undersøkelse av maurangrep på hus i Sør-Norge. Tone Birkemoe Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt

Undersøkelse av maurangrep på hus i Sør-Norge. Tone Birkemoe Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt Undersøkelse av maurangrep på hus i Sør-Norge Tone Birkemoe Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt 2002 Sammendrag En undersøkelse av maurangrep på hus ble gjennomført sommeren 2002

Detaljer

# " $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - . !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $ %! & " ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse:

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august Invitasjon NM i Fluefiske Voss 2015 13 august 16 august I samarbeid med NKFF så ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til å delta i årets Norges Mesterskap i fluefiske

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

(RED,: JaRN NI KOLAYSEN OVE BERGERSEN

(RED,: JaRN NI KOLAYSEN OVE BERGERSEN Norsk UI ening. INSEKT-NYTT Postboks 1701 Rosenborg 7001 Trondheim Postgironummer: 5 91 60 77 Trykkeri: Offset - Sats Trondheim (omslag), Bkonomitrykk Bod0 (innhold) Abonnernentspris: kr. 3 5, - I REDAKSJONEN:

Detaljer