Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune"

Transkript

1 Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 13/115 Møtedato/tid: , kl. 11:00 Møtested: Arkivsenteret Dora, Nyhavna, Trondheim Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth (leder) Eivind Stende Gunnar Hynne Hans Bøe Lina Homme (vara for Angen) Forfall: Sigrid Angen Andre møtende: Sverre B. Midthjell, Konsek (møtesekretær) Jan Åge Gundersen, Konsek Stein Eriksen, Arkivtjenesten Karen Espelund, Fylkesrådmannen Jørn Arve Flått, Kommunikasjonstjenesten Bjørn Henrik Hellandsjø, Jus- og Innkjøpstjenesten Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge Ave Gausen, Revisjon Midt-Norge Kopi: Ordfører Fylkesrådmann Revisjon Midt-Norge Møtet begynner med orientering fra arkivtjenesten kl 11:00. Det vil bli servert lunsj i løpet av møtet. Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Sverre B. Midthjell på telefon , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Trondheim, Siri Holm Lønseth (sign.) Leder av kontrollutvalget Sverre B. Midthjell Rådgiver, Konsek

2 Sakliste 029/13 030/13 031/13 032/13 033/13 034/13 035/13 036/13 037/13 Referatsaker Orientering fra arkivtjenesten Orientering om innkjøp av fototjenester Selskapskontroll - MedTech - forslag til innretning Bestillingsprosess forvaltningsrevisjon Prosess for plan for forvaltningsrevisjon Budsjett for kontrollutvalget 2014 og økonomiplan Revidering av møteplan høst 2013 Eventuelt

3 Referatsaker Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Sverre B. Midthjell /115-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Referatsakene tas til orientering. Vedlegg Program regional samling september Saksutredning Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 1. Program regional samling september Saksnr 029/13

4 Program Midt-Norsk samling for kontrollutvalg Mandag 23. september: Ankomst 17: Ankomst 19:30 Middag på Bårdshaug Tirsdag 24. september: Rådmannens internkontroll 09:00-09:45 Internkontroll i Trondheim kommune Elin Rognes Solbu, Trondheim kommune 10:00-11:30 Internkontroll hva er det og hvordan gjør man det? Tina Skarheim, KS 11:30-12:30 Lunsj 12:30-13:30 Internkontroll hva er det og hvordan gjør man det? forts. 13:45-14:30 Utvikling av internkontrollen i NTFK John Tuset, NTFK 14:45-15:30 Diskusjon i grupper og oppsummering i plenum 16:30 Thamshavnsbanen til Løkken Verk Besøk i Orkla Industrimuseums informasjonssenter og orientering ved Suzette Paasche, direktør i Museene i Sør-Trøndelag AS Omvisning i Gammelgruva Middag i Orklas representasjonsbolig 21:30 Retur til Bårdshaug med buss Onsdag 25. september: Regional utvikling 09:00-10:00 Regional utvikling - - Forvaltningsrevisjon av bruk av regionale utviklingsmidler i SørTrøndelag. Espen Langseth, Revisjon Midt-Norge Rock City fra fylkeskommunalt perspektiv Ragnhild Kvalø, NTFK 10:15-11:00 Regionalt forskningsfond Arild Egge, NTFK 11:15-12:00 Regional utvikling får vi det vi betaler for? Karen Espelund, STFK 12:00-12:45 Diskusjon i grupper og oppsummering i plenum 13:00-14:00 Lunsj

5 Orientering fra arkivtjenesten Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 030/13 Sverre B. Midthjell 216, &58 11/ Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar orientering fra arkivtjenesten til orientering, og konstaterer at ny arkivplan er utarbeidet i tråd med Fylkesrådmannens tilbakemelding etter forvaltningsrevisjon om saksbehandling og dokumenthåndtering. Saksutredning Forvaltningsrevisjonsrapport om saksbehandling og dokumenthåndtering ble behandlet av kontrolltuvalget i sak 39/12 og i fylkestinget i sak 55/12. Fylkestinget fattet følgende vedtak: Fylkestinget tar rapport fra forvaltningsrevisjon Saksbehandling og dokumenthåndtering til orientering, og understreker viktigheten av at problemstillingene som reises i rapporten blir fulgt opp. Fylkestinget ber fylkesrådmannen: 1. Sørge for at arkivplan for STFK ajourføres. 2. Gjennomgå sammenhengen mellom oppgaver og ressurser i arkivtjenesten og foreslå tiltak som kan sørge for at tjenesten kan legge til rette for mest mulig effektiv saksbehandling i organisasjonen. 3. Gjøre en vurdering av tiltak for å kvalitetssikre at alle ansatte som driver saksbehandling har tilstrekkelig kompetanse innenfor: a. Betydningen av riktig dokumenthåndtering b. Vurdering av hva som er arkivverdig materiale c. Regler om offentlighet og innsyn 4. Gjøre en vurdering av saksfremlegg til politisk behandling med tanke på kvalitativ og effektiv saksfremstilling, samt bruk av relevante saksvedlegg. 5. Fylkesrådmannen bes gi tilbakemelding til kontrollutvalget og fylkestinget innen 1. desember Tilbakemelding fra fylkesrådmannen ble behandlet av kontrollutvalget i sak 69/12. I denne tilbakemeldingen refererte fylkesrådmannen til følgende fire tiltak: 1. Innføring av ny oppgradert versjon av saks- og arkivsystemet (Elark). 2. Scanning av faktuaer er flyttet fra arkivet til regnskapstjenesten. Dette frigjør tid til arkivfaglige oppgaver. 3. Tiltaksplan for saksbehandleropplæring er videreutviklet. 4. Utarbeidelse av ny oppdatert arkivplan er planlagt og skal være ferdig til

6 Kontrollutvalget vedtok på bakgrunn av dette å ta tilbakemeldingen til orientering, men be om en orientering om arkivplan og arbeidet ved arkivtjenesten til møtet i september Fylkesarkivar Stein Terje Eriksen vil i møtet orientere om arkivtjenesten og ny arkivplan for fylkeskommunen. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet oppfordrer kontrollutvalget til å ta redegjørelsen til orientering. Under forutsetning av at ny arkivplan er ferdigstilt i tråd med tidligere redegjørelse fra fylkesrådmannen kan dette også tas til orientering og tilstrekkelig tilbakemelding anses som gitt.

7 Orientering om innkjøp av fototjenester Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 031/13 Sverre B. Midthjell /121-1 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Fylkesrådmannens redegjørelse tas til orientering. Kontrollutvalget ser ikke at det har fremkommet opplysninger som tilsier videre undersøkelser i saken. Utvalget ber om ny orientering dersom det eventuelt skulle fremkomme nye opplysninger som gir grunnlag til å revurdere dette. Vedlegg Notat til fylkesutvalget angående fotoprosjekt E-post med tilleggsopplysninger Saksutredning Adresseavisen presenterte et oppslag med fokus på at fylkeskommunen hadde gjennomført et fotoprosjekt der fotograf Lasse Berre var innleid for å ta bilder av fylkeskommunens ansatte til en pris på kr Dette ble i etterkant fulgt opp med flere oppslag der det ble satt fokus på ulike forhold både rundt selve prioriteringen og formelle forhold rundt anskaffelsen. På bakgrunn av medieoppslag, og påfølgende spørsmål fra Tore O. Sandvik og Torhild Aarbergsbotten holdt fylkesrådmannen en orientering, og presenterte et notat, for fylkesutvalget , som ligger vedlagt saken. I tillegg til dette har fylkesrådmannen kommet med tilleggsopplysninger via e-post, som også ble referert muntlig i fylkesutvalgets møte. Denne meldingen ligger også vedlagt. I fylkesutvalgets møte, og gjennom media, har det fra enkelte fylkestingspolitikere blitt kommunisert en forventning om at kontrollutvalget skal se på saken. Sekretariatet finner det derfor naturlig at saken legges frem for utvalget for vurdering av eventuell videre behandling. Sekretariatet henviser til vedlagt informasjon fra fylkesrådmannen for en nærmere redegjørelse for de faktiske forhold i saken. Fylkesrådmannen vil i tillegg orientere kontrollutvalget muntlig ved fylkesdirektør Karen Espelund, kommunikasjonssjef Jørn Arve Flått og juridisk rådgiver Bjørn Henrik Hellandsjø fra Jus- og inkjøpstjenesten. Kontrollutvalgssekretariatets vurdering Det er, slik sekretariatet ser det, to ulike problemstillinger som har blitt reist i saken: 1. Var det en riktig prioritering av fylkeskommunen å leie inn en profesjonell fotograf til kr til å fotografere egne ansatte? 2. Har anskaffelsen blitt riktig gjennomført?

8 Kontrollutvalgets rolle skal først og fremst være å vurdere fylkeskommunens systemer, herunder rådmannens internkontroll, og administrasjonens iverksetting av politiske vedtak. Det er i utgangspunktet ikke innenfor kontrollutvalgets mandat å overprøve politiske eller administrative enkeltbeslutninger. Det bør derfor ikke være en sak for kontrollutvalget å vurdere hvorvidt dette er fornuftig pengebruk. Dersom kontrollutvalget eventuelt skulle vurdere selve beslutningen om å gjøre anskaffelsen bør det i så fall være på bakgrunn av indikasjoner på at fylkesrådmannen har gått ut over sine fullmakter eller handlet i strid med politiske vedtak. Heller ikke innenfor problemstilling 2 ligger det normalt til kontrollutvalget å overprøve rådmannen i enkeltsaker. Dersom kontrollutvalget skulle gjøre unntak fra dette måtte det i så fall bero på at saken var av særskilt stor betydning, alternativt at saken er indikasjon på et systemproblem og ikke er en isolert enkeltsak det kan stilles spørsmål ved. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgssekretariatet kan ikke se at det er fremsatt påstander om, eller har fremkommet opplysninger i saken, som indikerer at fylkesrådmannen har gått ut over sine fullmakter eller handlet i strid med politiske vedtak. Kontrollutvalgssekretariatet har ikke vurdert hvorvidt det er foretatt feil i anskaffelsen eller ikke, og har heller ikke innhentet opplysninger for å kunne vurdere dette. Sekretariatet kan imidlertid ikke se at det fremkommer opplysninger som indikerer at eventuelle feil som måtte være begått i anskaffelsen i så fall utgjør annet enn uheldige enkeltvurderinger. Ut fra de opplysninger som foreligger før møtet kan sekretariatet derfor ikke se at det er grunnlag for å gå videre med saken. Dersom det fremkommer nye opplysninger som potensielt kan endre på denne konklusjonen bør saken eventuelt vurderes på nytt.

9 Notat Til: Fylkesutvalget Fra: Fylkesrådmannen Dato: Dokumentnr.: Svar på spørsmål fra Fylkesordfører Tore O Sandvik og Torhild Aarbergsbotten angående fotoprosjekt i fylkeskommunen Det vises til spørsmål fra fylkesordfører Tore O. Sandvik den der han ba om en redegjørelse om fylkeskommunens prosjekt med å ta ansattbilder samt spørsmål fra Torhild Aarbergsbotten mottatt den 18.8: Angående fotoprosjekt i fylkeskommunen. Viser til saker presentert i Adressa denne uken angående fotoprosjektet for intranettet. Ber om at rådmannen gir en redegjørelse for fylkesutvalget om hvorfor en velger å bruke en halv million kroner på foto av ansatte, og om det er vurdert kost-nytte og kvalitativ forringelse av prosjektet i tilfelle at fotograferingen hadde blitt utført av interne krefter. Fylkeskommunen har nå en større kommunikasjonsavdeling i tillegg til dyktige fagfolk innenfor media- og kommunikasjon på mange av våre skoler. I tillegg bes det om en redegjørelse angående hvordan anbudsgrunnlagene blir utformet når et tilsynelatende kvalitativt like godt tilbud til halve prisen blir avvist grunnet rigide anbudskriterier, og hvorfor tidsperspektivet var så avgjørende for prisen. Flere medier, i første rekke Adresseavisen, E24 og P4 har de siste dagene hatt opplag om fylkeskommunens arbeid for å få tatt bilder av alle ansatte. Opplagene har hatt fokus på om det er riktig forvaltning av fylkeskommunale midler å bruke kroner på å ta bilder. Det er også stilt spørsmål rundt hvorfor det anbudet som lå lavest i pris ikke ble valgt. Fylkesrådmannen vil i det følgende gjøre rede for bakgrunn og forankring av prosjektet, begrunne hvorfor man har valgt å ta foto av alle ansatte og gjennomføringa av anbudsprosessen. Dokumentnr.: side 1 av 5

10 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestingssekretariatet Bakgrunn og forankring Fotoprosjektet inngår som en del av Digsam (Digital samhandlingsplattform) prosjektet som består av flere delprosjekt: Nytt intranett (ferdig) Ny versjon av Elark saksbehandlersystem (ferdig) Digitalisering av arbeidsprosesser (pågår) Delingskultur (pågår) Det er redegjort for prosjektene i strategiplanen med budsjett for og Budsjettrammer for prosjektene ble også vedtatt som en del av budsjettbehandlingen. Intranett hadde egen budsjettramme, resten hadde budsjettrammer innenfor posten eforvaltning. Dette grunnet varierende størrelser på prosjektene og høy grad av utvikling. Prosjektet har bakgrunn i IKT-strategi som igjen er tuftet på ekommune 2012, Enorge og andre nasjonale plandokumenter, samt fylkeskommunens kommunikasjonsstrategi. Om Bildeprosjektet Som et ledd i arbeidet med å etablere en ny samhandlingsplattform i STFK var gode portrettbilder av de ansatte et viktig delelement. Bildene skulle gi et ansikt på alle våre kollegaer internt, men også være av den kvalitet at de skulle kunne benyttes eksternt (websider, pressebilder, lync, Outlook, organisasjonskart og lignende) etter samtykke fra den enkelte. Det hadde lenge vært behov for gode bilder til bruk i pressen, møter, seminar, kurs, konferanse og eget trykkmateriell. Profilbilder av de ansatte var også en sentral del av det nye sosiale intranettet (lansert 01.oktober 2012) hvor brukerne kan kommunisere og ha dialog med hverandre (inspirert av sosiale medier som f.eks. Facebook). Bildeprosjektets første ledd var portrettbilder til intranett. Når de nye eksterne nettsidene kommer på plass ønsker vi å benytte dem også i offentlig sammenheng. Publisering utenfor vårt eget intranett krever i tråd med åndsverksloven 45c tillatelse fra den enkelte. Gode profilbilder gir oss større oversikt og nærhet til kolleger på tvers av fagfelt og geografisk plassering. Du ser hvem du "snakker"/deler, samarbeider med og et navn og tittel får en ekstra dimensjon. Fylkeskommunen er en organisasjon med 2800 ansatte over hele fylket fordelt på 22 videregående skoler, 32 tannklinikker og mange ansatte på sentraladministrasjonen med ansvar for samferdsel, opplæring, tannhelse, regional utvikling, kultur og folkehelse. Profilbilder er et enkelt og effektivt «sosialt element» som medarbeidere kan bruke seg i mellom, men som vi også kan benytte i forhold til innbyggerne på vårt nye internett (bli mer utadvendte og bygge relasjoner). Det vil også være et nyttig verktøy for nytilsatte for å kunne sortere hvem som er hvem. Hvorfor ta bildene profesjonelt Entydige, profesjonelle bilder med likt uttrykk Bildene kan benyttes både eksternt og internt (inter- og intranett) Bildene kan benyttes i presse/ trykksak sammenheng Lett å se hvem som avbildes Dokumentnr.: side 2 av 5

11 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestingssekretariatet - Bildene blir lagret i en solid og oppdatert bildedatabase som også vil være nyttig ved en evt. krisesituasjon. Terskelen for å la seg fotografere og legge ut bilde blir lavere ved bruk av profesjonell fotograf. Hvis vi krever/ønsker at profilbilde skal legges ut (både på intra- og internett) bør vi gjøre dette tilgjengelig ved å tilby fotografering. Kommunikasjonsavdelingen har basiskompetanse og utstyr for å ta bilder, og tar mange bilder i dag, både ute på arrangement og av personer. Mange skoler har også god kompetanse og utstyr for å ta bilder selv. Andre skoler benytter profesjonelle fotografer i ulik sammenheng.. Dette prosjektet innebar at alle ansatte skulle fotograferes. Innenfor rimelige tidsrammer vurderte vi det som lite realistisk å håndtere dette internt. Bruk av interne ressurser har også en kostnad, og ville lett blitt både dyrere og gitt dårligere kvalitet, enn profesjonelle krefter. Om anbudsprosessen Tidlig i prosessen ble det avklart med både Kommunikasjonsavdelingen og Fagenhet for videregående opplæring at oppdraget var for stort og komplekst til at det var lønnsomt eller mulig å benytte interne ressurser eller elever fra de videregående skolene (medielinjene). Det ble også vurdert om brukerne selv (ansatte) kunne legge inn bilder, men styringsgruppen for Digsamprosjektet var tydelig på at det ikke var ønskelig ut fra hensynet til kvalitet og det visuelle uttrykket som da ville framstå veldig forskjellig. Oppdraget ble derfor utlyst i en begrenset anbudskonkurranse hvor 4 lokale tilbydere ble invitert. De fire tilbyderne var: Berre as, Studio G, Fame Fotograf Schrøder og Fotograf Eidsmo. Fotograf Therese Lee Jansen ble også forespurt om å levere inn tilbud, men avsto. Det ble satt en øvre kostnadsramme på ,Tildelingskriteriene var Pris: 50 % Oppdragsforståelse/metode 25 % Fremdriftsplan 25 % De 4 innleverte tilbudene ble individuelt vurdert av 4 personer (hvorav 1 ekstern med fotofaglig bakgrunn). Resultatet av de fire vurderingene ble slått sammen og utgjør den samlede poengsum for de to kriteriene oppdragsforståelse og fremdriftsplan. Etter at pris og poeng ble satt inn i anbudsmatrisen ble resultatet som følger: 1: Berre as 7,66 poeng 2: Studio G 7,50 poeng 3: Fame 7,04 poeng 4: Fotograf Eidsmo 4,91 poeng 3 av 4 tilbydere hadde omtrent samme pristilbud. Om vurderingen: Berre as: Vinner av anbudskonkurransen basert på samlet vurdering av det økonomisk mest fordelaktige tilbud i h.h.t. de kriterier som er definert i konkurransegrunnlaget. Dokumentnr.: side 3 av 5

12 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestingssekretariatet For tildelingskriteriet Pris fikk de 2,66 poeng. En grundig beskrivelse av hvordan de ønsket å gjennomføre oppgaven, hvilke ressurser de stilte til rådighet samt et realistisk tidsskjema med milepælsplan ga dem full score på tildelingskriteriene Oppdragsforståelse og Fremdriftsplan. Studio G: For tildelingskriteriet Pris fikk de full score med 5 poeng. På kriteriet Oppdragsforståelse og metode samt Fremdriftsplan ble de trukket blant annet for en mindre konkret beskrivelse av hvordan oppgaven skal gjennomføres og for et tidsskjema så stramt at vi vurderte det som vanskelig gjennomførbart. I tillegg ble de trukket for manglende milepælsplan som etterspurt i anbudsforespørselen. Fame: For tildelingskriteriet Pris fikk de en noe høyere score enn vinneren av anbudet. På kriteriet Oppdragsforståelse og metode samt Fremdriftsplan ble de trukket noe for manglende beskrivelse av ansatte som deltar i leveransen og for manglende milepælsplan som etterspurt i anbudsforespørselen. Fotograf Eidsmo: For tildelingskriteriet Pris fikk de samme score som vinneren av anbudet. For kriteriet Oppdragsforståelse og metode samt Fremdriftsplan ble de trukket blant annet for hvordan oppgaven var planlagt gjennomført samt for et tidsskjema så stramt at det etter vårt skjønn var vanskelig gjennomførbart. I tillegg ble de trukket for manglende milepælsplan som etterspurt i anbudsforespørselen. At de ansatte ved våre tannlegekontor måtte reise til nærmeste videregående skole for å bli fotografert trakk også poengsummen ned. Klagefrist Brev om resultatet av anbudskonkurransen ble sendt ut til de 4 tilbyderne og det ble gitt en klagefrist frem til den , kl Ingen klager ble fremstilt. Kontrakt ble inngått med Berre AS ved første mulighet etter fristens utløp. Journalføring Saksdokumenter som ikke kan unntas offentlighet skal lagres i vårt elektroniske arkivsystem slik at utgående korrespondanse fremgår av postjournalen. Anbudsdokumenter, som f.eks. anskaffelsesprotokoll og tilbud unntas normalt offentlighet (offl. 23 (3)) fram til at oppdraget tildeles i form av tildelingsbrev og avslagsbrev. Her ser det ut til at når beslutningen var tatt, så har ikke disse dokumentene blitt lagret riktig i arkivsystemet vårt. Det er å beklage fra vår side at dokumentene derfor ikke er kommet med på postjournalen. Utforming av anbudsgrunnlag Torhild Aarbergsbotten stiller følgende spørsmål: «hvordan anbudsgrunnlagene blir utformet når et tilsynelatende kvalitativt like godt tilbud til halve prisen blir avvist grunnet rigide anbudskriterier?» Studio G sitt skriftlige tilbud Vi oppfatter det slik at spørsmålet bygger på det premisset Studio G er referert på i Adresseavisen,; de mener å kunne levere like godt som de andre på ikke-priskriterier (oppdragsforståelse/metode og fremdriftsplan). Vi konstaterer at evalueringsgruppen ikke vurderte Studio G sitt tilbud slik etter å ha lest tilbudet og sammenholdt det med de øvrige. Her måtte vurderingen gjøres ut fra det materialet Studio G hadde levert inn i sitt skriftlige tilbud, og som var lite utdypende. Ved valg av anbudsform, vanlig anbudskonkurranse, er det Dokumentnr.: side 4 av 5

13 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestingssekretariatet etter reglene ikke mulig å supplere anbudet. Etter tilbudsåpningen gjelder et forhandlingsforbud mellom partene. Eventuelle uklarheter om innholdet i et tildelingskriterium må avklares før tilbudsåpningen. Det påligger tilbyderne selv å utforme gode tilbud som kan vinne frem i forhold til de andre. Studio Gs tilbud ble ikke avvist, men altså vurdert opp mot tildelingskriteriene slik de åpent var framholdt i grunnlaget for konkurransen. Utforming av konkurransegrunnlag valg av konkurranseform Anskaffer må i forkant av innbydelse/utlysning velge anskaffelsesform ut fra terskelverdiene i anskaffelsesforskriften. Den vanligste konkurranseformen er anbudskonkurranse uten forhandling, hvor man enten henvender seg til et utvalg bestemte leverandører, eller lyser ut at man vil ha anbud fra interesserte uten begrensning av antall. Velger man å ha en konkurranse med forhandling må man normalt sette av lengre tid. Vanligvis brukes dette når leveransens innhold er vanskelig å spesifisere. Tildelingskriterier må vurderes konkret for hver enkelt anskaffelse. Man kan fritt velge å vektlegge bare pris, eller en modell hvor pris inngår som del av en totalvurdering. Det siste er det vanligste, og hva som kommer til å avgjøre konkurransen bør kunne leses ut av konkurransegrunnlaget. Rigide anbudsregler tildelingskriterier Forskriften styrer også i hvilken grad man plikter å angi tildelingskriterier og deres relative vekt i utlysningen. For anskaffelser under kr gjelder det ikke direkte krav om å innta kriterier og deres vekt på forhånd. Oppdragsgiver er imidlertid alltid pålagt å sikre ivaretagelse av grunnleggende krav om likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Oppdragsgiver har virkemidler for å sikre seg dekning av behovet for anskaffelsen. Herunder å bruke f.eks. kvalifikasjonskrav, minstekrav og/eller å evaluere tilbyderne på områder som er sentrale for anskaffelsen. Dette siste, kombinert med en anbudskonkurranse uten forhandling med et begrenset utvalg tilbydere, er det som normalt best sikrer framdrift. Når man har valgt en slik prosedyreform, så må man selvsagt holde fast ved det som tilbyderne er bedt om å konkurrere på uavhengig av hva som best skulle passe en enkelt tilbyder. I en anbudskonkurranse kan man ikke endre spillereglene undervegs. STFK Kommunikasjon bemanning Julen 2011: 1 medarbeider går av med pensjon. Avdelingen bestod av 3 medarbeidere. August Informasjonsavdelingen blir egen enhet: "Kommunikasjonsenheten" og kommunikasjonssjef blir ansatt. Pr. Dags dato består avdelingen av 3 kommunikasjonsrådgivere og 1 kommunikasjonssjef. Tatt i betraktning at Sør-Trøndelag fylkeskommune er en organisasjon med 2800 ansatte og mange ulike virksomhetsområder er ressursbruken knyttet til kommunikasjons- og informasjonsarbeid relativt moderat. Til sammenligning består kommunikasjonsenheten i Trondheim kommune av 11 medarbeidere, Nord- Trøndelag fylkeskommune har 6 medarbeidere og Akershus fylkeskommune har 8 kommunikasjonsmedarbeidere. Dokumentnr.: side 5 av 5

14 Fra: Karen Espelund Sendt: Til: Jan-Åge Sneve Gundersen Kopi: Jørn Arve Flått;Bjørn Henrik A Hellandsjø Emne: Kontrollkomiteens behandling av "fotosaken" Hei - rådmannen supplerte muntlig notatet som ble forelagt Fylkesutvalget med følgende opplysning som jeg med dette oversender skriftlig i forkant av Kontrollkomitemøtet den 11.9: Kommunikasjonsavdelingen gikk i første omgang (9. oktober 2012) ut til 5 leverandører og ba om et forenklet pristilbud på oppdraget. Undervegs som man besvarte spørsmål fra tilbyderne om forståelsen av grunnlaget for konkurransen, ble man oppmerksom på at det ikke var angitt noen øvre prisramme for prosjektet. Det ble da besluttet at man skulle avlyse konkurransen, og be om nye tilbud hvor den nye forutsetningen var hensyntatt. Konkurransen ble derfor avlyst 17. oktober, og det ble opplyst at et nytt konkurransegrunnlag snarlig ville bli sendt ut. Det ble opplyst at allerede innleverte tilbud ikke skulle bli vurdert. 2 leverandører hadde da innsendt sine tilbud. Undervegs i korrespondansen ble STFK gjort oppmerksom på at Studio G hadde lavsesong i en periode etter årsskiftet. Det ble deretter utformet et mer utførlig konkurransegrunnlag, hvor kjøreregler var mer klargjort enn i det første som gikk ut. Med vennlig hilsen Karen Espelund Karen Espelund Fylkesdirektør for Regional Utviikling

15 Fylkesrådmannen Postboks 2350, Sluppen 7004 Trondheim Lync adresse: / (sentralbord)

16 Selskapskontroll - MedTech - forslag til innretning Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 032/13 Jan-Åge Sneve Gundersen 216, &58 13/90-5 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget tar prosjektskissen fra Revisjon Midt-Norge til orientering. Kontrollutvalget ber om at prosjektet med selskapskontroll Medtech leveres innen 31.januar 2014, med en ressursramme på inntil 200 timer, hvorav 150 timer benyttes i Saksutredning Kontrolluvalget bestilte i møte en selskapskontroll av Medtech. I vedtaket ble Revisjon Midt-Norge bedt om å komme tilbake til utvalget med en prosjektskisse, med et forslag til innrettning, samt leveringsfrist og ressursramme. Det ble fattet følgende vedtak i sak 020/13: Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll i Medtech Trondheim AS og ber Revisjon Midt-Norge komme tilbake med en prosjektskisse med forslag tiltimeressurs og levering til utvalgets møte i september. Kontrollutvalget ber sekretariatet følge opp dialogen med revisjonen på vegne avutvalget fram til levering av prosjektplan og ferdig rapport. Prosjektplan ble mottatt av sekretariatet den og er lagt ved saken utsendt til utvalget. Revisor Arve Gausen vil redgjøre for planen i utvalgets møte. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Sekretariatet anbefaler utvalget å sette seg inn i prosjektskissen og de problemstillinger som er presentert som aktuelle, for og kunne vurdere det videre arbeidet med forvaltningsrevisjonen.

17 REVISJON MIDT-NORGE IKS PROSJEKTPLAN Kommune: STFK Prosjekt: Selskapskontroll 2013 Oppdragsansvarlig: AGA Prosjektnr.: 3576 Styringsgruppe, dato: Selskapskontroll i MedTech Trondheim AS 1. BAKGRUNN I brev av fra Kontrollutvalgssekretariatet ble det bestilt selskapskontroll av MedTech Trondheim AS etter plan for Selskapskontroll Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 20/2013: Kontrollutvalget bestiller en selskapskontroll i MedTech Trondheim AS og ber Revisjon MidtNorge komme tilbake med en prosjektskisse med forslag til timeressurs og levering til utvalgets møte i september. Kontrollutvalget ber sekretariatet følge opp dialogen med revisjonen på vegne av utvalget fram til levering av prosjektplan og ferdig rapport. 1.1 SAKSUTREDNING Det vises til at selskapskontrollen kan rette seg mot å se nærmere på om prosjektet har oppnådd det forventede ved opprettelsen, og oppfyller sine formål etter forventningene. Samt om det kan forventes at selskapet evner å oppfylle dette i nåværende form. Det kan være relevant å se nærmere på om eier har fulgt opp selskapet, samt om selskapet har evnet å etterleve eiers styringssignaler. MedTech Trondheim AS ble etablert av Sør Trøndelag fylkeskommune, SIVA, NTNU Technology Transfer AS, Sinvent AS, St Olavs Hospital HF og Helse Midt Norge RHF. Selskapet er en videreføring av et partnerskap med basis i en intensjonsavtale mellom stifterne om å gjennomføre en langsiktig satsing på Medisinsk Teknologi Innovasjon og Næringsutvikling. Etter at Sør-Trøndelag fylkeskommune overtok alle aksjene i 20102ble virksomheten begrenset til kun å forvalte såkornfondet på sju millioner. Vedtektene til selskapet ble også endret i Det er ingen ansatte i selskapet og styret i selskapet består av fem medlemmer med en observatør, det er også opprettet en investeringskomité på fire medlemmer som tildeler støtte ut fra etablerte kriterier. Styreleder i selskapet er også daglig leder for selskapet og sekretær for investeringskomiteen. 1 Vedtatt av Fylkestinget i sak 22/12 i møtet aksjekapital er på kr per Fylkestingets sak 79/2009 erverv av aksjer i MedTech Trondheim AS. side 1 av 6

18 REVISJON MIDT-NORGE IKS PROSJEKTPLAN Kommune: STFK Prosjekt: Selskapskontroll 2013 Oppdragsansvarlig: AGA Prosjektnr.: 3576 Styringsgruppe, dato: Investeringskomiteen bevilger midler etter søknad og oppsatte kriterier for tildeling. I modellen som er valgt er det fokus på å være med å gi finansieringsstøtte til prosjekter som har vært igjennom utvikling i FoU-miljø og er i en ventefase for å få kvalitetssikret og verifisert teknologien, før den kan utvikles hos industrien for produksjon imot et marked. Prosjekter som er aktuelle å støtte må inneha et globalt marked, potensiale for en omsetning for 100 millioner kroner per år og være en unik teknologi med patentbeskyttelse. Det må være gjennomførbart til suksess, foreligge en plan for verifikasjonsfasen og en kommersialiseringsplan, og teknologien må komme hovedsakelig fra SINTEF, NTNU eller St Olavs hospital. Prosjekter selskapet kan støtte er innenfor eks. kreftbehandling, kreftmedisin, ultralydteknologi og andre typer legemidler. Selskapet har vedtektsfestet at det ikke skal utbetale utbytte til eier. Fondsmidlene gis rentefritt som et lån til prosjekter som får innvilget søknadene og beløpet tilbakebetales i sin helhet samt avtalt avkastning, hvis og når prosjektet oppnår suksess. Midler som faller tilbake fra prosjektene skal benyttes til å vedlikeholde selve fondet. 2. AVGRENSING OG PROBLEMSTILLING 2.1 AVGRENSNING Selskapets formål er definert i selskapets vedtekter, og det følger av bestillingen at disse er sentrale i undersøkelsen. MedTech Trondheim AS skal: - Ikke ha erverv til formål - Støtte næringsutvikling innenfor medisinsk teknologi - Bidra til at regionen utvikles til et tyngdepunkt når det gjelder verdiskapning knyttet til medisinsk teknologi - Det skal ikke utbetales utbytte til Selskapets aksjonærer Vi legger opp til en todelt innretning av undersøkelsen, iht. kontrollutvalgets bestilling: Den første omhandler fylkeskommunens eierstyring. Den andre omhandler en vurdering av om økonomi i selskapet og om støtten til medisinsk teknologi er i samsvar med vedtektene. side 2 av 6

19 REVISJON MIDT-NORGE IKS PROSJEKTPLAN Kommune: STFK Prosjekt: Selskapskontroll 2013 Oppdragsansvarlig: AGA Prosjektnr.: 3576 Styringsgruppe, dato: PROBLEMSTILLING Problemstilling 1: Forvalter STFK sitt eierskap i MedTec Trondheim AS i tråd fylkestingets vedtak, selskapslovgivningen og normer for eierstyring? I denne problemstillingen vil vi se nærmere på hvordan STFK opptrer som eier. STFK har vedtatt en eierskapspolitikk, med føringer for hvordan eierrepresentantene skal forholde seg til de selskapene fylkeskommunen har eierandeler i. Vi vil vurdere om denne eierskapspolitikken følges for eierskapet i MedTech. Videre gir selskapslovgivningen (her: aksjeloven) og KS anbefalinger for eierskap visse føringer for hvordan eierskap skal utøves. Problemstilling 2: Er selskapets økonomi og støtte til medisinsk teknologi i samsvar med formålet? I denne problemstillingen vil vi innhente informasjon om selskapets økonomi legger til rette for å bidra med støtte til medisinsk teknolog som igjen bidrar til at regionen utvikles til et tyngdepunkt, innen dette feltet. Det vil også gis informasjon om søknader, hvilke prosjekter man gir støtte til i dag og om noen av disse har lyktes eller ser ut til å lykkes, alternativt om støtten anses som tapt. 3. KONTROLLKRITERIER I det følgende blir det gjort rede for hvilke dokumenter kontrollkriteriene for undersøkelsen skal hentes fra. 3.1 FYLKESKOMMUNENS VEDTAK STFK har fattet en rekke vedtak om hvordan de skal utøve sitt eierskap i alle selskap de har eierandeler i. Vi vil undersøke om disse vedtakene følges for oppfølgingen av Medtech: FT-sak eierskapsutvalgets melding til fylkestinget STFK har gjennom denne og tilsvarende saker utarbeidet konkrete eierskapsstrategier for valgte selskap med eierinteresser i. Hvis en slik strategi finnes for MedTech, blir den et grunnlag for videre kriterier. side 3 av 6

20 REVISJON MIDT-NORGE IKS PROSJEKTPLAN Kommune: STFK Prosjekt: Selskapskontroll 2013 Oppdragsansvarlig: AGA Prosjektnr.: 3576 Styringsgruppe, dato: STFK har også vedtatt retningslinjer for deltagelse i generalforsamling, som gir aktuelle føringer for kontakten med det enkelte selskap. Blant de sentrale punktene i retningslinjene er: Krav til møtende representant Fullmaktsforhold STFKs krav til selskapet i generalforsamling, herunder krav til styret og rutiner for tilbake rapportering fra generalforsamling 3.2 KS ANBEFALINGER KS har utarbeidet en rekke anbefalinger for aktivt eierskap i kommunesektoren.3 Anbefalingene har relevans som kriterier for å vurdere kommunens utøvelse av eierskap i selskapet. KS omtaler 19 tema med tilhørende anbefalinger. Det dreier seg om anbefalinger til kommunens folkevalgte og administrasjon, til kommunens eierrepresentanter, og til hvilke krav kommunen bør stille til selskapene. De mest sentrale anbefalingene for denne undersøkelsen er: Fylkeskommunen har etablert en klar og presis eierstrategi for sitt eierskap, der forventningene til selskapet kommer tydelig fram Fylkestinget oppnevner politisk ledelse til eierorganet Det er klar og forutsigbar kommunikasjon mellom fylkestinget og eierorganet Fylkeskommunen stiller krav om et profesjonelt styre med komplementær kompetanse Eierne etablerer rutiner for styrets egenvurdering av kompetanse Fylkeskommunen har et bevisst forhold til styregodtgjørelse Styremedlemmer er registrert i styrevervregisteret 3 Ks-anbefalinger side 4 av 6

21 REVISJON MIDT-NORGE IKS PROSJEKTPLAN Kommune: STFK Prosjekt: Selskapskontroll 2013 Oppdragsansvarlig: AGA Prosjektnr.: 3576 Styringsgruppe, dato: SELSKAPSLOVGIVNING Aksjeloven I følge aksjeloven utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet gjennom generalforsamlingen ( 5-1). Hver aksje gir en stemme dersom ikke annet følger av lov eller vedtekter ( 5-3). Forvaltningen av selskapet ligger til styret, og medlemmene blir valgt av generalforsamlingen ( 6-3). Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten ( 6-12) og føre tilsyn med den daglige ledelsen av selskapet ( 6-13). I selskapets vedtekter er formålet for virksomheten beskrevet og vil være kriterie i denne undersøkelsen. 4. METODE Vi vil hente data fra eierrepresentant, styreleder/dagligleder/sekretær og et utvalg av investeringskomiteen for å få deres syn på problemstillingene. Vi vil intervjue STFKs eierrepresentant, styreleder/dagligleder/sekretær i investeringsfondet i selskapet for å få informasjon om hvordan eierutøvelsen skjer i praksis, og om denne er i tråd med lover, vedtak og anbefalinger. Et utvalg av medlemmer i investeringskomiteen kan være aktuelle å intervjue for å få informasjon om bidrag og støtte er i samsvar med vedtektene og utfordringer i dette. I tillegg vil vi innhente protokoller fra styremøter og generalforsamling til selskapet. Disse gir grunnlag for å vurdere om styringsforholdene i selskapet er i tråd med lover og anbefalinger. Vi vil også innhente eventuelle eierskapsstrategier og rapporter fra generalforsamling, i tillegg til andre fylkeskommunale vedtak som kan inneholde føringer for eierstyringen av selskapet. Vi vil innhente dokumenter med informasjon fra selskapet som omhandler selskapets økonomi og støtte til medisinsk teknologi for å vurdere om denne er i tråd med vedtektene til selskapet. 4.1 ÅPNE KILDER Selskapskontrollen vil til dels bygge på analyse av informasjon fra åpne kilder, det vil si Foretaksregisteret og side 5 av 6

22 REVISJON MIDT-NORGE IKS PROSJEKTPLAN Kommune: STFK Prosjekt: Selskapskontroll 2013 Oppdragsansvarlig: AGA Prosjektnr.: 3576 Styringsgruppe, dato: DOKUMENTANALYSE Dokumentanalysen vil omfatte følgende dokumenter: Fylkeskommunens eierskapsmelding Fylkeskommunens eierskapsstrategi for selskapet Siste tre års avgitte årsmeldinger og årsregnskap for selskapene samt årsrapporter Revisjonsberetning fra selskapets revisor de siste tre år Andre relevante dokument som gir retningslinjer for oppfølging og drift av selskapet 4.3 VERIFISERINGSPROSESSER OG HØRING Alle intervju skal verifiseres av intervjuobjektene. En foreløpig utgave av rapporten sendes på høring til styreleder/daglig leder i selskapet og STFKs eierrepresentant. Høringssvar vedlegges rapporten. 5. ORGANISERING AV PROSJEKTET 5.1 PROSJEKTORGANISERING OG TIMERESSURSER Prosjektet gjennomføres til 200 timer med overlevering til kontrollutvalgets sekretariat side 6 av 6

23 Bestillingsprosess forvaltningsrevisjon Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato Saksnr 033/13 Sverre B. Midthjell 216, &30 12/13-12 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Saken fremmes uten innstilling. Vedlegg RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon Avtale forvaltningsrevisjon Saksutredning Det har i flere sammenhenger blitt ytret ønske fra medlemmer av kontrollutvalget om en diskusjon rundt bestillingsprosessen for forvaltningsrevisjon. På bakgrunn av dette fremmes derfor denne saken. Kontrollutvalget må selv ta en vurdering av erfaringene med dagens bestillingsprosess og eventuelle ønsker om forbedringer. Tor Arne Stubbe fra Revisjon Midt-Norge vil i møtet gi en presentasjon av bestillingsprosessen fra revisors synspunkt. Grunnlag for gjenomføring av forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er hjemlet i kommuneloven 77 nr. 4 jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner kapittel 5. God revisjonsskikk for forvaltningsrevisjon er av Norges kommunerevisorforbund konkretisert i RSK 001 standard for forvaltningsrevisjon som baserer seg på internasjonale standarder, og er bindende for forbundets medlemmer. RSK 001 stiller krav om at revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor skal videre: ( )vurdere om kontrolltuvalgets bestilling lar seg gjennomføre, og om revisor er faglig uavhengig. Dersom revisor finner det påkrevd, må revisor avklare bestillingen med kontrollutvalget, eventuelt vurdere å si fra seg forvaltningsrevisjonsprosjektet. Videre utdyper standarden det som kalles revisjonsdialogen, som er kommunikasjonen mellom revisor og bestiller, revidert enhet og andre relevante aktører. Her heter det blant annet at: Dersom revisor ser behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet underveis i en slik grad at det har vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.

24 Standarden spesifiserer også at det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan som spesifiserer problemstillinger, revisjonskriterier og metodebruk, men det er ikke noe pålegg om at denne planen skal legges frem for kontrollutvalget eller andre. Kontrollutvalget inngår årlig en avtale med Revisjon Midt-Norge som blant annet skal regulere forholdet mellom kontrollutvalget som bestiller og revisor som utfører. Av denne avtalen for 2013 fremgår det blant annet under punkt 4, spesifikasjon av oppdragene, at: Rammer for oppdragene skal avklares mellom kontrollutvalget av revisor. Revisor skal utføre forvaltningsrevisjon innenfor de rammene som er avtalt og informere kontrollutvalget dersom prosjektet ikke lar seg gjennomføre innenfor de gitte rammene. Videre er det et eget punkt 5.1 om kommunikasjon om utførelse og resultat av oppdragene. Dette lyder: Kontrollutvalget og revisor skal ha en dialog seg imellom, som gjør at alle er i stand til å utføre sine oppgaver systematisk, effektivt og målrettet. Dersom kontrollutvalget ønsker det, skal revisor legge fram prosjektskisse for kontrollutvalget før oppstart av selve undersøkelsen. Revisor skal informere kontrollutvalget om eventuelle endringer i prosjektet. Revisor skal etter prosjektets avslutning rapportere til kontrollutvalget om faktisk timeforbruk. På forespørsel skal revisor redegjøre for status til kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal gjennom sitt sekretariat legge til rette for tydelig og effektiv dialog med revisor. Dagens praksis Bestilling av forvaltningsrevisjon har i inneværende valgperiode normalt foregått etter følgende modell: 1. Kontrollutvalget fremmer forslag til plan for forvaltningsrevisjon som vedtas av fylkestinget. 2. Kontrollutvalget vedtar en fremdriftsplan for forvaltningsrevisjon på bakgrunn av planen. 3. Sekretariatet fremmer forslag til bestillinger på bakgrunn av fremdriftsplanen som vedtas av kontrollutvalget. Bestillingsvedtaket inneholder vanligvis et tema, en timeramme og en leveringsfrist. 4. Revisor sender en bekreftelse til sekretariatet på at oppdraget er akseptert samt uavhengighetserklæring. 5. Revisor presenterer en skisse til innretning på prosjektet for kontrollutvalget, som regel i form av en powerpoint-presentasjon med skissering av metode og problemstillinger. Kontrollutvalget gir muntlige tilbakemeldinger på denne.

25 6. Revisor utarbeider rapporten på eget grunnlag. Eventuelle avklaringer tas med sekretariatet underveis. I enkelte tilfeller legges også prosjektplan frem for kontrollutvalget. 7. Ferdig rapport leveres til sekretariatet innen tidsfrist, som regel ca. 2 uker før møte i kontrollutvalget. 8. Sekretariatet skriver saksframlegg og kommer med innstilling til vedtak til kontrollutvalget som sendes ut sammen med rapporten en uke før kontrollutvalgets møte. 9. Kontrollutvalget innstiller overfor Fylkestinget som fatter vedtak i saken. Særlig å merke seg her er at vi i nåværende praksis mellom kontrollutvalget og Revisjon Midt-Norge har valgt å skille mellom prosjektplan, som er et dokument regulert i RSK 001 og prosjektskisse som er en friere presentasjon av revisors foreløpige tolkning av oppdraget og forslag til innretning. Det er ikke fast praksis at prosjektplan legges frem for kontrollutvalget i alle oppdrag. Normalt bruker kontrollutvalget å orienteres av revisor om foreslått innretning på prosjektet, men forbeholder seg ikke retten til å skulle godkjenne problemstilligner eller øvrig innretning. Ytterligere vedtak i kontrollutvalget gjøres normalt sett bare dersom det finnes nødvendig å presisere eller justere bestillingen eller endre på rammene for prosjektet. Det er i dag som hovedregel to steg i bestillingsprosessen av de konkrete prosjektene. Først et møte der det foretas en bestilling, deretter et møte der revisor presenterer innretning og får tilbakemeldinger fra utvalget. Med møter med ca. en måneds mellomrom medfører dette at det tar minst 1 måned fra bestilling til prosjekter kan komme skikkelig i gang. I tillegg må det, for høring til fylkesrådmannen og ferdigstilling, påregnes inntil en måned fra utkast til rapport er ferdig til den kan leveres fra revisjonen til kontrollutvalget, deretter normalt to uker til saksbehandling og utsendelse før behandling i kontrollutvalget og to uker deretter før behandling i fylkestinget. Dette betyr at med dagens prosess går omtrent 3 måneder av tiden mellom vedtak om bestilling og fylkestingsbehandling med til selve bestillings- og saksbehandlingsprosessene i for- og etterkant. Kontrollutvalgssekretariatets vurdering Det er viktig å ha en bestillingsprosess som er hensiktsmessig både for kontrollutvalget og revisor, og legger til rette for en effektiv utnyttelse av ressursene. God innvolvering av, og dialog mellom, alle parter er viktig for å avklare forventninger og muligheter og sørge for at det i størst mulig grad blir samsvar mellom det kontrollutvalget ønsker og det revisjonen leverer. Det er på den andre siden viktig at dialogen legges på et hensiktsmessig nivå, slik at det ikke brukes unødig mye tidsressurser, og at ikke revisors handlingsrom, basert på god fagkompetanse, begrenses for mye. Det gjelder å finne en god balanse mellom kontrollutvalgets behov for styring og revisors frihet til å kunne gjennomføre prosjektet på en god og effektiv måte som gir et godt faglig resultat.

26 Det er derfor viktig at kontrollutvalget gjør en vurdering av hvilke beslutninger det er viktig og nødvendig at kontrollutvalget er involvert i, og hvilke beslutninger det er hensiktsmessig at overlates til revisor. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalget må selv vurdere om dagens prosess er hensiktsmessig for å ivareta behov for politisk styring, effektiv ressursbruk og god utnyttelse av revisors fagkompetanse.

27 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter med oppstart etter samme dato. Innhold Innledning Krav til revisor Bestilling Revisjonsdialogen Prosjektplan Problemstilling(er) Revisjonskriterier Metode og data Vurderinger og konklusjoner Anbefalinger Prosjektrapport Dokumentasjon Kvalitetssikring og kvalitetskontroll Punkt Denne standarden angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon, og består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. Tekst skrevet med uthevet skrift er obligatoriske krav. For å forstå og anvende de grunnleggende prinsipper og nødvendige revisjonshandlinger, må man ta hensyn til hele teksten i standarden. Innledning 1) Rammene for denne standarden følger av lov om kommuner og fylkeskommuner kapittel 12, forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 2) Hensikten med denne standarden er å fastsette normer for og gi veiledning om planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonsprosjekter i kommuner og fylkeskommuner. 3) Standarden baserer seg på internasjonale prinsipper og standarder fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 4) Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner. Kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon, og at det utarbeides plan for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon NKRF 1. februar

28 5) Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer. Krav til revisor 6) Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle kvalifikasjonskravene i 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 7) Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må sørge for at forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant metodikk, og med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler. 8) Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. For hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt skal det gjennomføres og dokumenteres en vurdering av prosjektteamets uavhengighet. Uavhengigheten skal også vurderes løpende gjennom prosjektet. 9) Dersom revisor benytter arbeid utført av andre, skal revisor sikre at kravene i punkt 8 er oppfylt også for disse. Bestilling 10) Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. 11) Revisor må vurdere om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, og om revisor er faglig uavhengig. Dersom revisor finner det påkrevd, må revisor avklare bestillingen med kontrollutvalget, eventuelt vurdere å si fra seg forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonsdialogen I det etterfølgende menes med administrasjonssjef også kommune-/fylkesråd og daglig leder og styre i kommunalt/fylkeskommunalt foretak. 12) God kommunikasjon med bestiller, revidert enhet og andre relevante aktører er nødvendig for en effektiv forvaltningsrevisjon. God kommunikasjon bidrar til forankring av revisjonsarbeidet, revisjonskriteriene og kvalitetssikring av forvaltningsrevisjonsprosjektet. 13) Revisor skal sende oppstartsbrev til administrasjonssjefen så tidlig som mulig i prosjektet og senest før datainnsamlingen starter. RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon NKRF 1. februar

29 14) Det bør avholdes oppstartsmøte med administrasjonssjefen/revidert(e) enhet(er). På oppstartsmøte bør det redegjøres for bakgrunn for prosjektet, problemstillinger, revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, informasjonsbehov, tidsplan, undersøkelsesopplegg og rammer for dialogen med revidert(e) enhet(er) og andre interessenter. 15) Dersom revisor ser behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet underveis i en slik grad at det har vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget. 16) Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget. Det kan også være hensiktsmessig å presentere utkast til rapport i et møte med administrasjonssjefen. 17) Endelig rapport skal oversendes kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen. Prosjektplan 18) For hvert prosjekt skal det utarbeides en skriftlig prosjektplan hvor det redegjøres for prosjektets problemstilling(er), revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk. 19) Prosjektplanen bør også redegjøre for planlagt tids- og ressursbruk inklusive bruk av ekstern bistand og milepæler i prosjektet. I tillegg kan det i prosjektplanen redegjøres for bakgrunn for prosjektet, avgrensinger, formål og annen relevant informasjon. Problemstilling(er) 20) Det skal utarbeides problemstilling(er) for den enkelte forvaltningsrevisjonen. 21) Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) slik at de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares. Revisjonskriterier 22) Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier for hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. 23) Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon NKRF 1. februar

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 11.09.2013 kl. 11:00 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Arkivsenteret Dora, Nyhavna,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 28.01.2013 kl. 11:00 15:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, Trondheim,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 13.03.2012 kl. 11:00 15:40 Møtested: KonSek, Kongens gt. 9 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende:

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 03.10.2013 kl. 11:00 15:05 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, møterom

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 09.12.2011 kl. 11:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset, Trondhjemitt

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 05.12.2013 kl. 11:00 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset, Møterom

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Arkivsak: 13/103 /tid:, kl. 11:00 Møtested: Fylkesbiblioteket Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth (leder) Eivind Stende Sigrid Angen Gunnar Hynne Hans Bøe Forfall: Andre møtende:, Konsek

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 19.06.2014 kl. 09.00 16.30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Hitra videregående skole

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 12.05.2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Trøndelag folkemuseum, Sverresborg Hanne

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Korrigert 23.03.13 /tid: 14.02.2013 kl. 17:00 18:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Formannskapssalen, rådhuset Per Walseth,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. februar 2014 TID: 16.00 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/4 Møtedato/tid: 30.01.2014, kl. 13:00 NB! Orientering Oppdal vgs. fra kl 09:30) Møtested: Hotell Skifer, Oppdal Møtedeltakere:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 13.04.2015 kl. 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset Guro Angell Gimse

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Møtedato/tid: 26.05.2016 kl 09:00 12:30 Møtested: Malvik vgs. Møtende medlemmer: Tove Eivindsen Olav Huseby Arne Braut Ragna Vorkinnslien Egil Hestnes Forfall: Jorid Jagtøyen (vara for

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder)

HEMNE KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad (leder) HEMNE KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 29. februar 2008 kl. 12.00 14.55. Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Saknr: 1/2008-9/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad Møtende medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 FLEKKEFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 Dato: 24.09.2015 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, Formannskapssalen Arkivsak :

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 08.05.2013 kl. 11:00 16:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A, rådhuset Johan G. Foss, leder Jarl A.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. mars 2013 TID: Besøk ved Statens vegvesen kl 10.00, Behandling av saker iht til sakliste kl 13.00 STED: Statens vegvesen, Byavegen

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 08.10.2012 kl. 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, kommunestyresalen Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 KONTROLLUTVALGET ANDEBU KOMMUNE HJEMMEL, FORMÅL OG SAMMENSETNING Hjemmel Kommunene er i henhold til kommuneloven pålagt å ha kontrollutvalg jf. kommunelovens kap. 12. Forskrift om kontrollutvalg

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 13/71 Møtedato/tid: 29.05.2013, kl. 11:30 Møtested: Statens hus, møterom Selbu 3.etg Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor Anne-Ragni K.

Detaljer

Tinn kommune Kontrollutvalget

Tinn kommune Kontrollutvalget Tinn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Tinn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.03.2011 Møtested: Møteleder: Formannskapsalen Ingar Hovden Forfall: Medlem Jorunn Elnes Meldt forfall Varamedlem

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 8. februar 2007 kl 13.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Karen Unni

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29 20.03.2007 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr6/07 07/637 KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteprotokoll

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no eller mobiltlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteprotokoll Møteinnkalling Risør kontrollutvalg Dato: 09.06.2016 kl. 12:30 Møtested: Kommunehuset, møterom Stemmen Arkivsak: 15/10153 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 44 /10 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: Sted: 21. april 2010 kl 19:00 NB! Merk tidspuktet! Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 15:40 Møtested: Fylkeshuset, møterom Jaspis Saknr: 42/2010-49/2010 Arkivsak: 201000409 Møteleder Hanne Dyveke Søttar

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 18.05.2015 kl. 11:30 15:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Trondheim katedralskole

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Båstad Tidspunkt: 01.06.2015 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 5-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel Godkjenning av innkalling og saksliste 30/13 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.00 Møtested : Møterom Øst Sakliste: SAK 38/2008 SAK 39/2008 SAK 40/2008 SAK 41/2008 SAK 42/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 Møtested: Møterom Jaspis, 4.etg i Fylkeshuset Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 42/2010 Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 03.12.2013 kl. 18:00 22.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl,

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 13. august 2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører! Publikum bes ta kontakt på tlf. 92 01 64

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møtedato/tid: 08.09.2015 Kl 09:00 11:20 Møtested: Rådhuset Møtende medlemmer: Eva Overholt (møteleder) Eivind Stende Ingrid M Tørhaug-Skagseth Oddrun Husby

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 13.02.2012 kl. 09:00 16:10 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Mediahuset Vindfang - Møterom 2.etg Tom Skare,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 07.02.2012 kl. 11:00 14:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset, Kantstein

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2008 kl. 10.00 14.20 Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom B Saknr: 1/2008-7/2008 Arkivsaknr.: Møteleder Sten Kristian Røvik Møtende medlemmer

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes

SNILLFJORD KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Oddvar Lian (leder) Inger Singstad Mjønes SNILLFJORD KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 2. desember 2005 kl. 13.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord, Lille møterom. Saknr: 19/2005-24/2005 Arkivsaknr.: Møteleder: Oddvar Lian Møtende

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/13 Dato: 14.02.2013 kl. 09.00 11.15 Sted: Evjemoen, formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 13.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. performance auditing value for money audit. Trondheim 7. juni 2012

Forvaltningsrevisjon. performance auditing value for money audit. Trondheim 7. juni 2012 Forvaltningsrevisjon performance auditing value for money audit Trondheim 7. juni 2012 formål Deltakerne skal få kjennskap til: forvaltningsrevisjonsprosessen bl.a. bestilling, planlegging og gjennomføring,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 22.04.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 22.04.2008 kl. 19.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 22.04.2008 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr12/08 08/900 KOMMUNENS SAKSBEHANDLINGSTIDER Utv.sak

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE. Kst. revisjonssjef Ann-Kristim Mauseth Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Sted Gjerdrum herredshus, formannskapssalen Tilstede Thor Werner Togstad, leder medlemmer Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Svein Kogstad Tilstede

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 10.06.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer