ÅPENT 24ts. 6-9 Maria Madrid: BROBYGGER FRA VENEZUELA DIGGER FERJESVELA s

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅPENT 24ts. 6-9 Maria Madrid: BROBYGGER FRA VENEZUELA DIGGER FERJESVELA s. 36-37"

Transkript

1 HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR Familien Reiten i Midsund: FERJA FÅR IKKJE LENGER BESTEMME s DETTE ER VEIEN(E) TIL MILLIARDGEVINST s Ferjefri E39 ÅPENT 24ts. 6-9 Maria Madrid: BROBYGGER FRA VENEZUELA DIGGER FERJESVELA s Witamy w regionie Møre og Romsdal STRONA PO POLSKU s

2 Eit døgnope fylke Ein ferjefri E39 har den siste tida prega nyheits- Kvivsvegen, strekningar som har skapt ein heilt ny Ferjefritt = Døgnope bilete. Teknologiutviklinga gjer at vi i dag ser moglegheiter for å få realisert fjordkryssingar som for få kvardag både for ibyggjarar og næringsliv sør i fylket. Nord i fylket ser vi positive ringverknader s. 6-9 år sidan virka utenkjeleg. Om ikkje mange år kan etter at Averøy tunellen kom på plass, og Krifast SPOR ein ferjefri stamveg frå Stavanger til Trondheim no er nedbetalt etter 20 års bompengetid. Arbeidet Fylkesmagasin for gjeom E39 vere ein realitet. med Tresfjordbrua har starta opp, og med normert Møre og Romsdal I samband med at regjeringa no skal legge fram byggjetid står brua ferdig i Den vil gi hovud- Nr forslag til ei stortingsmelding om Nasjonal Trans- vegnettet mellom austlandet og vestlandet (Su- Ansvarleg utgivar: Gull verd for fylket Hafast vil ha flytebru portplan (NTP), har eit samla Vestlandsråd saman med NHO/LO og andre aktørar møre og delar av Romsdal) ei ny, trygg og effektiv transportåre. Møre og Romsdal fylkeskommune s. 13 s. 14 mobilisert for å få prosjektet ferjefri E39 i på I tillegg til å sjå på kva moglegheiter ein ferjefri prioriteringslista. NTP er alle dei store transporte- stamveg vil gi oss, har vi i dee utgåva av Spor Ansvarleg redaktør: tatane sin plan for transportpolitikken, og vil legge også retta søkjelyset på at 2013 eit viktig jubileumsår Fylkesrådma føringar for kva prioriteringar som skal gjerast for demokratiet. I år er det 100 år sidan det vart i- Ottar Brage Guttelvik Vurderer nytt flytebru-konsept Flere jobber og høyere lø ian samferdselssektoren dei neste ti åra. Om ein lykkast med å få ferjefri E39 i på NTP, vil det for ført allme stemmerett i Noreg, noko som medførte at kvier fekk iflytelse på linje med me. Redaksjonsgruppe: s. 15 s Møre og Romsdal sin del gi Hafast, Møreaksen og Avslutningsvis vil eg nemne at Spor har latt seg Ove Rødal, Terje Heggem, Halsafjordsambandet grulag for realisering. inspirere av Vikebladet/ Vestposten, og lagar no to Per Vidar Kjølmoen, Kva vil dette i så fall bety for fylket vårt? Som sider med stoff retta mot dei polsktalande ibyg- Ingrid Kvande, Inger Moene, regional utviklingsaktør er fylkeskommunen oppte- gjarane våre. Høg aktivitet i næringslivet og stor Ole Helge Haugen, Svein Magne Harnes. Grafisk utforming: Oddbjørn trur på veg over Vatne(t) s. 21 Digernesskiftet gir arbeid til 1000 s ken av å bygge fylket saman, både for å styrkje konkurransevilkår i næringslivet og for å legge til rette for folketalsvekst og bulyst. Allereie i 2006 starta Møre og Romsdal fylkeskommune utgreiingsarbeid for ferjefri riksveg som det då heite. I 2009 vart verdiskaping har gitt auka behov for arbeidskraft, noko som har ført til stor arbeidsivandring til vår region. Vi tek i over oss at dette stiller nye krav til integrering og inkludering i samfuet vårt, og ønskjer i første omang å nå ut med informasjon om TIBE Reklamebyrå AS temaplan «Ferjefri E39 i Møre og Romsdal» sendt rettar, pliktar og moglegheiter vi har i fylket vårt. på høyring, men ikkje vedteke fordi Fylkestinget Trykk: Mediatrykk Maria Madrid: Brobygger fra Venezuela meinte ein måtte få på plass konsekvensutgreiingar (KVU) først. No har Statens vegvesen gjeomført KVU for heile Møre og Romsdal, og kampen står om God lesing, eller som dei seier på polsk - dobry odczyt Opplag: s å få ferjefri E39 i i NTP for perioden eks Her i fylket har vi den seinare tid fått gjeom- Ottar Brage Guttelvik ført store utbyggingar som Eiksundsambandet og Fylkesrådma Kontakt: SPOR på nett: Aonsar: Møre og Romsdal Media tlf Ferjefritt = Døgnope Gull verd for fylket Marker røysteretten! Når blir E39 ferjefri? Viste du at Møre og Romsdal fylkeskommune... driftar 22 av dei 26 ordinære ferjesambanda i For 100 år sidan: Andre halvpart av 1800-talet var opptakt til ein Hafast vil ha flytebru Digerneskrysset Møre og Romsdal. kommunikasjonsrevolusjon i fylket. Dampskipa som trafikerte området mellom Vanylvsfjorden Vurderer nytt flytebru-konsept Flere jobber og høyere lø Statistisk sett Maria Madrid: Brobygger fra Venezuela eig og har ansvar for over km med fylkesveg, og kjøper årleg drift og vedlikehald av vegnettet for over 400 mill. kr. Av dette går over 100 mill. kr. til vintervedlikehald. lengst i sør på Sumøre og Ramsøyfjorden mot amtsgrensa i nord frå 1850-åra, kom som konkurrentar til båtar med årer og segl som framdriftsmiddel. Breiare, fastare og beinare vegar opna for MILJØMERKET Kort sagt Oddblørn trur på veg over Vatne(t) Samferdsel meir e ferjefritt og god veg eig ruteopplysingstenesta Trafikanten Møre og Romsdal. På telefon nr. 177 eller på kan du ihente samordna informasjon om rutetider på raskare og meir effektiv vegtransport av folk og varer i den snøfrie årstida. Raskare og tryggare ferdsel med større transportkapasitet opna vegen for ein større marknad og dermed for spesialise- Trykksak Kort sagt ferje-, båt- og bussruter, samt takstar og rabattar i ring. Men ny teknologi var på trappane ved Konsekvensar av ferjefri E og gjeom fylket. hundreårskiftet. I Romsdal amt var det gjort for- ISSN Ærlig talt: Helge Hegerberg Fleire får reise På polsk har ansvaret for skuleskysstenesta. Hovud- regelen er at elevar har rett på gratis skoleskyss når dei har eir e 4 km. skoleveg. For 1. klassingar gjeld søk med eksplosjonsmotor i båtar, og automobilen kjende dei nok frå avisene. Dette varsla ein revolusjon i samferdsla. Det skapa både forventning og frykt, ikkje minst det siste. retten når eleven har meir e 2 km. skoleveg. Elevar Kjelde: Fylkeshistorie frå Møre og Romsdal 2, i vidaregåande skole har ei skyssgrense på 6 km

3 HAFAST FOR FREMTIDEN Hafast skal binde Hareidlandet sammen med Ålesund via Sula. Hareid Fastlandsamband A/S satser på et flytebrokonsept for kryssingen av Sulafjorden (mellom Hareid og Sula) og en undersjøisk tuel under Borgundfjorden (mellom Sula og Ålesund). Illustrasjon: NORDWEST 3D for LMG Marin. Søknadsfrist 15. mai ÅLESUND KUNSTFAGSKOLE FOR DEG SOM VIL Her får du 2-årig fagskoleutdaing Godkjent av Statens lånekasse Vil du - jobbe med kreativ - jobbe med kunst eller design kommunikasjon - spesialisere din utdaing - foredle dine evner - lære om kreative prosesser bli noe stort? Fi ut mer på alesundkunstfagskole.no Telefon Hellegata 12, 6004 Ålesund Hafast er det infrastrukturtiltaket som vil bety mest for utviklingen av Sumøre. Hafast skal bidra til regionforstørring som betyr et større arbeidsmarked, bredere boligmarked og bedre tilbud av offentlig og privat service. Hafast skal bidra til at næringslivet styrker sin internasjonale konkurransekraft med effektive koblinger mellom næringsliv og høgskole, mellom næringsliv og Ålesund lufthavn, Vigra med direkteruter til utlandet. Hafast skal bidra til en døgnåpen og tett integrert region som åpner for effektivisering både ien privat næringsliv, men også ienfor offentlig forvaltning. Hafast skal bidra til at regionen fremstår som mer robust og attraktiv, og dermed styrker sin posisjon i den globale kampen om arbeidstakere med nødvendig kompetanse Foto: Massimo Leardini Det spiller ingen rolle om du bare skal på en kort kjøretur hvis du ikke kommer tilbake. Nå venter vi bare på klarsignal fra Stortinget. Kollisjon i 50 km/t tilsvarer et fall på 10 meter Usikret person i baksetet er til stor fare for de foran, og kan selv bli skadet eller drept Airbag er et supplement til bilbelte - ikke en erstatning Husk bilbelte! vegvesen.no/bilbelte 4 5

4 ÅPENT 24t STORFJORDEN VOLDAFJORDEN MOLDEFJORDEN ÅLESUND HALSAFJORDEN MOLDE TRONDHEIM NORDFJORDEN FØRDE SOGNEFJORDEN FERJEFRITT = DØGNOPE BJØRNEFJORDEN BOKNAFJORDEN BERGEN Ferjefri E39 vil gi døgnopen veg, kortare reisetid og gjere Møre og Romsdal til ein sterkare region. STAVANGER Tekst: Ingrid Kvande Europaveg 39 (E39), Kyststamvegen, går langs kysten frå Kristiansand til Trondheim, og er i dag ca km lang og gir ei reisetid på 20 timar. Sju ferjer Det er i dag sju ferjeoverfartar på strekninga. Forutan Halsa-Kanestraum, Molde-Vestnes og Solavågen-Festøya i Møre og Romsdal, er det ferje mellom Anda-Lote (over Nordfjord i Sogn og Fjordane), Lavik-Ytre Oppedal (over Sognefjorden i Sogn og Fjordane), Halhjem-Sandvikvåg/Våge (Hordaland) og Arsvågen-Mortavika (Rogaland). Utfordringar I tillegg er E39 prega av dårleg vegstandard. Statens vegvesen meiner hovudutfordringane på E39 er lang reisetid, høge reisekostnader, dårleg trafikktryggleik og at reisa er krevjande å planleggje. Ferjefri E39 På oppdrag frå Samferdselsdepartementet utfører Statens vegvesen eit utredningsprosjekt om Ferjefri E39. Ferjefri E39 ieber kryssing av Halsafjorden, Moldefjorden, Storfjorden, Voldafjorden, Nordfjorden, Sognefjorden, Bjørnefjorden og Boknafjorden med bru og/eller tuel. Dette vil gi kraftig reduksjon i reisetid på strekninga, og knyte saman tre av dei største byane i Noreg. Kortare reisetid Ved å la E39 bli ferjefri vil det bli fem timar kortare reisetid mellom Kristiansand og Trondheim. Dersom ein i tillegg utbetrar vegane vil reisetida bli redusert med mellom 8 og 9 timar. KRISTIANSAND 6 7

5 Dette er statens vegvesen sine idear og anbefalingar til fjordkryssing på E39 T N E ÅP t 24 Halsafjorden: Halsafjordsambandet. Moldefjorden: Hengebru over Halsafjorden. Møreaksen. Bru frå Molde til Mid- Kommunedelplanarbeidet er sund, undersjøisk tuel vidare frå ferdig. Midsund til Nerås i Vestnes. Bru mellom Aukra og Midsund. Kom- Storfjorden: munedelplan arbeidet er i gang. Langsiktig strategi med flytting av E39 austover, bru over Nordfjord ved Svarstad (indre linje) og bru over Storfjorden eller Sulafjorden. Ferjesambanda Anda Lote og Festøy Solevågen (som del av E39) vil då bli avløyst. Sognefjorden: Verdiskapingakse Kryssing av den 1250 meter djupe og ca. E 39 går gjeom dei seks fylka som står for 50% 3,7 km breie Sognefjorden med rørbru, av all tradisjonell eksport, og Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal står TRONDHEIM MOLDE flytebru eller hengebru. Prosjektet er i idéfasen. for 60% av den nasjonale verdiskapinga ian ÅLESUND maritim næring. Når ein ferjefri E39 er på plass, er det forventa å gi større bu - og arbeidsmarknader i Møre og Romsdal. FØRDE Kristiansand-Trondheim i dag: 1031 km 7 ferjeoverfartar 20 timar reisetid Gjeomsnittleg årsdøgntrafikk: 6000 køyrety Kr 1.100,- i ferje- og bompengeutgifter for personbil, kr 5.800,- for vogntog Bjørnefjorden: BERGEN Fast samband over Bjørnafjorden som kan halvere reisetida mellom Stavanger og Bergen frå 4 ½ time i dag til vel 2 timar (med Rogfast gjeomført). To alternativ: Midtre linje med flytebru over Bjørnafjorden mellom Tysnes /Rekstern og Os eller Indre linje via Fusa. Kristiansand-Trondheim, ferjefritt og med fullgod standard på alle vegstrekningar: Kostnad: 128 mrd Reduksjon i reisetid: 8-9 timar STAVANGER Isparing for trafikantane: 5-7,5 mrd Kjelde: Statens vegvesen Boknafjorden: To-løps tuel under Boknafjorden. KRISTIANSAND 25 km lang, 390 meter djup. 8 9

6 Vidareutdaingar på deltid Velkommen til Moldebadet Høgskulen i Volda har eit stort utval av vidareutdaingar på deltid. Studieformene kan variere mellom å vere reine nettstudium, samlingsbaserte eller ein kombinasjon. Vi tilbyr studium ianfor: Lærarutdaing Historie, kultur, samfu og religion Språk og litteratur Realfag Estetiske fag Administrasjon, planlegging og leiing Digital kompetanse Helse- og sosialfag Her er idrettsbasseng, velværebasseng, boblebad, strømkanal, badstue, familiesklie og spiralsklie og tilbud om su og velsmakende mat hos Café Moldebadet. Vi har topp moderne fasiliteter, og har lagt til rette for alle brukergrupper. Vi ønsker alle et hyggelig opphold på Moldebadet! Møreaksen et samlet fylke! litt ferie hver dag Fi ditt studium på: Åpent: Mandag Tirsdag - fredag Lørdag - søndag Morgensvøm: Tirsdag og torsdag Tel: moldebadet.no J Møreaksen: Gryteklar for Nasjonal Transportplan Møreaksen er en del av Fergefri E39 og gjør det mulig å kjøre fergefritt mellom Kristiansund, Molde og Ålesund. Prosjektet kan realiseres med kjent bro- og tuelteknologi. Regjeringens KS1-rapport slår fast at prosjektet kan være selvfinansierende med 23 års nedbetalingstid. KS1-rapporten slår også fast at Møreaksen vil gi en netto nytteverdi på kr 2,6 milliarder kroner. Dette inkluderer ikke verdien av utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion og næringsutvikling. Betydningen for bo- og arbeidsmarkedsregionen har imidlertid professor Victor Norman utredet på oppdrag fra Statens Vegvesen. Konklusjonen er en årlig nytteverdi av Møreaksen på kr 835 millioner. Joda - det blir sommer i år også MODERNE OG EFFEKTIV KOMMUNIKASJON Planleggingen av Møreaksen har kommet langt. Statens Vegvesen er klar i sin anbefaling i konseptvalgutredningen (KVU). De eksterne konsulentene er like klare i sin kvalitetssikring 1 (KS1) og et enstemmig fylkesting likeså. De fire berørte kommunene vedtar kommunedelplan for prosjektet sommeren Fergefri E39 og Møreaksen er med andre ord gryteklar for Nasjonal Transportplan. TREFFER KUNDENE HELE DØGNET Mange etterspør våre tjenester, og vi søker Hola! Nå kan alle señoritas y señores reise directo til Alicante! Følg utviklingen på 10 designere Les mer på: 11

7 MØREAKSEN GULL VERD FOR FYLKET MRD NOK Når Møreaksen blir en realitet kan man reise ferjefritt mellom Ålesund, Molde og Kristiansund. Møreaksen er den mest løsomme av fylkets fjordkryssingsprosjekter og vil gjøre Møre og Romsdal til en stor bo- og arbeidsregion. Tekst: Freddy Kongsberg Foto: Espen A. Istad Dette er veien(e) til MILLIARDGEVINST Vi har aldri vært nærmere en realisering av Møreaksen står først i køen av de tre prosjektene om vegprosjektet som ble ufanget for hele 26 år i her fylket for en ferjefri E39. Aller først i hele siden. prosjekt ferjefri E39 står trolig ferjeavløsningen Nasjonal Transportplan En forutsetning for å komme i gang er at MøreNasjonal Transportplan i perioden er gull verd fordi den kopler sammen de to største arbeidsmarkedene i fylket. Ikke minst vil de store Møreaksen AS Stiftet Aksjonærer Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunene Midsund, Aukra, Ålesund, Molde og Haram. Andre aksjonærer eier 22,6 prosent. Knytter sammen Ålesund og Molde med bygdene mellom byene tjene på sambandet. Nor- fastlandssamband med bru over Julsundet Statens vegvesen har foreslått Møreaksen på ma og kollegaer ved Norges Handelshøgskole mellom Molde og Midsund, bru mellom Aukra Nasjonal Transportplan (NTP) og mener det er ak- har regnet ut at den samfusmessige gevinsten tuelt å realisere Møreaksen i nevnte periode. Mø- av Møreaksen er hele 835 millioner i året og i til- 40 minutter raskere reisetid mellom Ålesund reaksen er klar til bygging med dagens teknologi legg kommer isparingen med kortere reisetid. og Molde. Avløser fem ferjer på tre strek- og dermed står det kun på penger. Det er viktig at departementet følger opp med Nasjonal verdiskapning planleggingsmidler og en finansiersløsning for En ferjefri E39 vil ikke bare ha en regional betyd- fergefri E39, sier Hammerø. ning, men vil også bety mye for den nasjonale verdiskapningen, mener Hammerø. og Midsund og tuel under Tautra. ninger. Aksen Ålesund-Molde-Kristiansund med sine beboere blir ferjefri og Møreaksen samler fylket i en bo- og arbeidsmarkedsregion. Byggestart med alle vedtak på plass: berg nå har tatt til orde for at Norge har råd til Han viser til at Møre og Romsdal i totalsum er det både en ferjefri E39 til 100 milliarder og intercity- tredje største eksportfylke i landet, og størst målt tog til 130 milliarder. i eksportverdi pr. sysselsatt. Det ble fra fylket i Fjordkryssing Romsdalsfjorden ca. 10 mil eksportert varer til en verdi av 32,7 milliarder. liarder. Totalkostnader for konseptet: 16,3 En ferjefri E39 styrker bedriftenes forutsetninger milliarder. Først i køen 12 Gull verd Professor Victor D. Norma mener Møreaksen Han viser til at også statsminister Jens Stolten- Vi ser nærmere på fjordkryssingsprosjektene langs E39 i Møre og Romsdal. Rogfast i Rogaland. aksen eller hele prosjektet ferjefri E39 tas i i Gryteklar Ferjefri E39 gjeom Møre og Romsdal vil gi samfusmessig milliardgevinst. Større bo og arbeidsmarkeder vil føre til vekst i næringslivet, høyere itekter og flere jobber, ifølge beregninger. Om man må prioritere, har fylkestinget vedtatt at Møreaksen, sier daglig leder, Jan Petter Hammerø Fylkespolitikerne i Møre og Romsdal håper på en for å vokse videre, noe som også gir gevinster for finansieringspakke for alle E39-prosjektene. den nasjonale verdiskapningen. 2018/2019 med en anleggstid på 3-4 år. Kostnader beregnet av Statens vegvesen: 13

8 HAFAST HALSAFJORDSAMBANDET Statens vegvesen var negative til den undersjøiske tuelen. Dermed allierte Hafast seg med offshoreaktører som har utviklet ny flytebruteknologi. Flytebruen vil bli mer en dobbelt så lang som verdens lengste. Hafast vil ha flytebru: Lengre e Verdens lengste Vurderer nytt flytebrukonsept Tekst: Freddy Kongsberg Statens vegvesen vil ha hengebru, Halsafjordsambandet og fylkespolitikerne vil ha tuel løsningen kan bli en av verdens lengste flytebruer bygd rimelig og med ny teknologi. Planene om å gjøre Hareid-Sula og Ålesund fer- følges opp, så kan første bil kjøre over Hafast- jefritt med en helt ned til 650 meter dypt tuel er lagt på is. Den nye flytebruteknologien er utviklet i samarbeid med LMG Marin som er store ienfor offshore. Ferdig på seks år En rapport slår fast at flytebrukonseptet er realiserbart, teknisk og økonomisk, tuftet på kjent offshoreteknologi og at planlegging, prosjektering og bygging kan skje ienfor en periode på seks år, sier styreleder i Hafast, Gunvor Ulstein. Verdens lengste Flytebruen vil med sine fire km bli en av verdens lengste flytebruer om den blir realisert. Den lengste er i dag på 1,5 km. Det er også planer om en 7.5 km lang flytebru over Boknafjorden i forbindelse med ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen (Rogfast). Flere av prosjektene kan dermed bli de reneste turistattraksjoner i tillegg til å gjøre E39 ferjefri. Også Halsafjordsambandet ber om å få vurdert samme flytebrukonsept som Hafast. Første bil mellom 2020 og 2025 Styret i Hafast AS har satt mål om oppstart ien Som er realistisk basert på LMG Marin sine analyser. Men styrets strategi er helt avhengig av utfallet av Nasjonal Transportplan NTP Hvis Stortinget gjeom behandlingen av sambandet engang mellom 2020 og år senere vil sambandet være nedbetalt. Kanskje før. Eiksundsambandet ble nedbetalt på bare fem år langt raskere e anslått, sier Gunvor Ulstein. Helt nødvendig samband Hafast vil jobbe knallhardt for å få sambandet med i NTP, og Gunvor Ulstein mener fastlandssambandet er helt nødvendig: Skal vi fortsette å drive iovasjon og skape bærekraftig vekst, er vi avhengig av en sterk og robust region der det er godt å bo, og der vi har attraktive arbeidsplasser. Det vil vi få gjeom effektiv infrastruktur der vi knytter kompetansemiljø og næringsmiljø enda tettere sammen. Med Kvivsvegen og Hafast vil den maritime aksen faktisk kue strekke seg fra Stryn til Nordmøre, sier Ulstein. Hun mener også at Hafast-sambandet vil få regionen til å fremstå som mer attraktiv og konkurransedyktig i forhold til nødvendig kompetanse, noe som er avgjørende for at det internasjonalt rettede næringslivet på Sumøre opprettholder sin konkurransekraft. Samfusøkonomisk løsomt I tillegg til betraktninger rundt Hafast som et element for bolyst, attraktivitet og fremtidstro, er Hafast-sambandet svært løsomt samfusøkonomisk, påpeker Ulstein og viser til nye meto- Hareid Fastlandssamband AS (Hafast) Stiftet Aksjonærer: Kommunene Giske, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sande, Sandøy, Selje, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Volda, Vågsøy, Ørskog, Ørsta og Ålesund, Møre og Romsdal Fylkeskommune, flere banker og en rekke bedrifter ien hovedsakelig offshore og den maritime klyngen. Med et ferjefritt samband Hareid-Sula Ålesund vil regionen være et unikt arbeidsmarked med over meesker. Sambandet vil avløse en ferjestrekning som i dag trafikkeres med nærmere to millioner passasjerer årlig. Sulafjorden skal krysses men en 4 km lang flytebru som er tuftet på kjent offshoreteknologi. Seilingsbredden for skip under brua er 400 meter, seilingshøyden 70 meter og seilingsdybden 20 meter. For å spare tid har Hafast startet planlegging etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Med nødvendige vedtak på plass mener styret at sambandet kan stå ferdig mellom 2020 og Hafast har beregnet kostnadene for flytebrukonstruksjonen til ca 5 milliarder kroner. Tekst: Freddy Kongsberg Halsafjordsambandet frykter at en hengebru vil bli en hengemyr og forsinke og forskyve en ferjefri kryssing av Halsafjorden år frem i tid. Hengebru kan forsinke år Hengebrua som vegvesenet anbefaler i konseptvalgutredningen er en svært dyr løsning til 6.8 milliarder kroner. Den representerer en stor teknologisk utfordring som vi frykter ikke vil være på plass før om en 10 års tid og følgelig kan vi se langt etter en snarlig fjordkryssing, mener daglig leder i Halsafjordsambandet, Hilmar Windstad. Planklar tuel Halsafjordsambandet og fylkestinget har gått i for en undersjøisk tuel som en løsning. Den er inkludert tilførselsveger planmessig klar og kan gå i i Nasjonal Transportplan. I så fall vil man kue krysse Halsafjorden i undersjøisk tuel en gang mellom 2017 og Samme som Hafast Nå har imidlertid et nytt alternativ dukket opp: En flytebru utviklet av LMG Marin i Bergen med teknologi fra oljeindustrien i Norskehavet og arder og kan investeringsmessig konkurrere med tuel. Flytebruprosjektet er det samme som blant aet Hafast ønsker å satse på over Sulafjorden. Ber om vurdering Jeg har bedt samferdselsminister Marit Arnstad og vegdirektør Terje Moe Gustavsen se på forslaget med dee løsningen, sier Windstad. Vil være pilotprosjekt Styreleder Kristin Sørheim mener det er veldig ønskelig viktig at det nye flytebrualternativet blir grundig vurdert og ser gjerne at Halsafjordsambandet blir et pilotprosjekt for den nye flytebruteknikken. Etter det jeg forstår vil en ferjefri E39 bli tatt i i Nasjonal Transportplan og jeg har også forstått det slik at staten nå er villig til å vurdere og kvalitetssikre LMGs nye teknologi for fjordkryssinger, sier Sørheim. Raskeste vei Med ferjefri kryssing av Halsafjorden vil Halsasambandet bli raskeste veien fra Mørebyene til Trondheim og bidra til et sterkere felles bo- og Halsafjordsambandet AS Stiftet Aksjonærer: Kommunene Molde, Kristiansund, Hemne, Halsa, Tingvoll, Møre og Romsdal Fylkeskommune og næringsliv i området Molde-Hemne. Skal realisere ferjefri kryssing av Halsafjorden og avløse riksferjesambandet E39 Halsa- Kanestrøm. n n Gjeomsnittlig reisetid fra Bergsøya til Liabø kuttes fra over en time ned til en drøy halvtime. Halsafjordsambandet og fylkestinget i Møre og Romsdal vil ha en løsning med en 12 km lang og 350 dyp undersjøisktuel og bru over Skålvikfjorden mot Liabø. Prosjektet planmessig klart for å tas i i Nasjonal Transportplan og kan stå ferdig mellom 2017 og Kostnadsberegnet til 4 milliarder. Statens vegvesen ønsker ikke tuel, og har i konseptvalgutredning anbefalt en hengebru til 6.8 milliarder. Hengebrua vil bli verdens lengste og det fies neppe teknologi til å bygge den før om år. Ny teknologi med flytebru til 2.2 milliarder bes nå vurdert av samferdselsminister Marit Arnstad og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. NTP gir de riktige føringene, og disse der og beregninger for analysene for kostnytte. Nordsjøen. Den er kostnadsberegnet til 2.2 milli- arbeidsmarked med Kristiansund

9 Tekst: Freddy Kongsberg På hele strekningen er det Møre og Romsdal som kroner i et langsiktig perspektiv, ifølge relativt sett har det største potensialet for økning Blindheim. i antall arbeidsplasser ienfor en reisetid på 45 minutter ved såkalt regionforstørring i form av ferjefri E39. Flere jobbmuligheter givere tilgang til flere arbeidstakere. Dette gir i antall arbeidsplasser til hele 60 prosent her i økte muligheter for effektiv kobling av tilbud og fylket ienfor «pendlergrensen» på 45 minutter. etterspørsel av arbeidskraft og dermed bedre forutsetninger for økonomisk vekst og sysselsetting. Vil bruke oljepenger flere felles bo- og arbeidsområder bli større. For Handelshøgskolen BI og professor Torger Reve arbeidsmarkedstriangelet Molde-Ørsta/Volda/ studerer hvordan næringsklynger og arbeids- Hareid-Ålesund indikerer noen beregninger fra markeder vil endre seg ved ny infrastruktur forskningsmiljø langsiktige økninger i produk- og rapporten er like rundt hjørnet. økonom i Statens vegvesen, Sindre Blindheim. Med produktivitet menes i dee sammenheng en økning av itektsnivået til arbeidstakerne i disse områdene fordi det blir lettere for 16 tid, blir det flere jobber å velge mellom, og med et godt utbygd kommunikasjonstilbud får arbeids- tivitet på milliarder kroner, sier samfus- At tid er penger, masse penger, viser all forskning som foreløpig er gjort på en ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. trend. Hvis en kan reise lengre ienfor rimelig rapport Potensial for regionforstørring anslått økningen Når ferjene blir avløst av faste forbindelser vil Flere jobber og høyere lø Regionforstørring har vært en viktig utviklings- Transportøkonomisk Institutt (TØI) har i sin Høyere lø Regionforstørring: Regionforstørring Reve er overbevist om at en ferjefri E39 vil gi så mange og store gevinster at han synes det er rart at ikke søkkrike Norge bruker oljepenger til å bygge ferjefritt i en fart. Kostnadene er gigantiske, men det er også flere å pendle i til et sentrum og tjene mer. mulighetene dette åpner for, mener Reve. Nye regnemetoder Møreaksen mest løsom I det spenstige utregningsprosjektet ferjefri E39 i Norges Handelshøgskole har sett på bo- og regi av Statens vegvesen har Blindheim ansvaret arbeidsvirkninger og verdiskapning av en ferjefri for best mulig å få kartlagt samfusvirkning- E39 gjeom Møre og Romsdal. Arbeidet har vært ene ved hjelp av eksperter og ekspertise. ledet av professor Victor Norma. Kostnytteanalysen viser at trafikantene vil De har regnet ut at gevinsten av Møreaksen få redusert sine tids- og kjørekostnader årlig er 835 millioner kroner i året. Og tar man med med 4-6 milliarder ved en investering på 100 Hafast med bru over Sulafjorden kan man plusse milliarder for en ferjefri E39 fra Kristiansand til på nye 300 millioner i året. Alle disse millionene Trondheim. Det er alene nok til å forsvare en slik kommer i tilegg til isparingen med kortere investering. Tallet for Møre og Romsdal er 1,3 reisetid og lavere kjørekostnader. milliarder. I ferjefri E39 har man et spesielt fokus på å Victor Norma, NHH: Gevinsten av Møreaksen er 835 mill per år. Skodje i smørøyet fie metoder som bedre fanger opp samfus- Spesielt mener han de store bygdene mellom økonomiske gevinster utover de tradisjonelle byene vil tjene på at man får en fullstendig inte- kostnytteanalysene ved samferdselsprosjekter. grering mellom Ålesund og Molde. Han nevner Mange milliarder i gevinst Torgeir Reve, BI: Mulighetene er gigantiske. Skodje som en kommune midt i smørøyet. PS: Agderforskning har fuet ut at Vi er godt i gang med å belyse ulike regionale arbeidsmarkedet har stor betydning for om- effekter knyttet til næringsklynger og region- fanget av uførhet, og at et variert arbeidsmarked forstørring. Så langt viser ferjefri E39-prosjektet og tilknytning til arbeidsmarkedet er viktig for store tall som bekrefter en enorm verdiskapning livskvaliteten. De regionforstørrende effekter for hvis en knytter Møre og Romsdal sammen til en en rekke levekårsaspekter vil også bli belyst i den ferjefri region. Det er snakk om mange milliarder endelige rapporten om ferjefri E39. Sindre Blindheim, Statens vegvesen: Flere bo- og arbeidsområder vil bli større. 17

10 Kort sagt Ungdom og medverknad Eit heilt nytt prosjekt skal no arbeide for å sikre barn og ungdom Regional delplan for kulturmier av regional og nasjonal verdi sin medverknad i samferdslespørsmål. Det skal vere eit nasjonalt ungdomspolitisk møte i Trondheim 6. mai, som Ung- Fylkeskommunen er i gang med å lage ein regional delplan domspanelet i Møre og Romsdal er med å arrangerar. Prosjektet for kulturmier med regional og nasjonal verdi. Hovud- skal gjeomførast som eit samarbeid mellom fylka Møre og føremålet med planen er å utvikle strategiar for forvalt- Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, politikarar, Statens vegvesen. ning, formidling og bruk av kulturarven i Møre og Møre og Romsdal fylkes-kommune er med gjeom sitt arbeid Romsdal. Planen vil bli lagt ut på høyring våren 2013, og ein knytt til organisasjonen Aktiv Ungdom. tek sikte på politisk handsaming av planen i desember. Les meir om arbeidet på Ungdomens kulturmønstring Over 1250 barn og unge har i løpet av januar og februar delteke lokalmønstringar til Ungdomens kulturmønstring. Gjeom Fylkesplan Vart vedteke av fylkestinget i desember, og er ein overordna film, utstilling, musikk, dans, teater, litteratur har ungdom og langsiktig plan for Møre og Romsdal. Planen skal tene vist kreativitet og mangfald i dei lokale mønstringane. Helga som arena for dialog og samhandling for å fremme regional april vert årets fylkesmønstring arrangert i Sudal. Oversikt over kven som er plukka ut til å representere dei ulike kommunane i fylkesmønstringa fi de på: Størst i eksport av sjømat utvikling i fylket. Planen skal gi fylkeskommunen, kom- I 2012 vart det eksportert sjømat, til ein verdi av ca 14,5 munale og regionale styresmakter, næringsliv, institusjo- milliardar kroner frå fylket, noko som tilsvarar 28 pro- nar og organisasjonar i fylket eit prioriterings- og avgjerdsgrulag. Fylkesplanen har fire satsingsområde; kultur, kompetanse, verdiskaping og samferdsel. Les fylkesplanen på sent av all fiskeeksport frå Noreg. Møre og Romsdal er det desidert største fylket i landet med omsyn til eksport av sjømat. Av eksport av tradisjonelle varer er Møre og Romsdal landets tredje største eksportfylke, med 9 prosent av den samla eksporten frå landet til ein verdi av om lag 31 milliardar kroner i Eksportverdien av varer produsert i Møre og Romsdal er redusert med 4 prosent i forhold til God helse partnarskap i alle kommunane i fylket same periode i fjor. (januar - desember). Les meir på Alle dei 36 kommunane i fylket er no med i God Helse Papirlause politiske møter partnarskapet. Målet med God Helse satsinga er å førebyggje helseskadar i befolkninga. Dei seks satsingsområda det vert Fylkestinget har vedteke at alle politiske møte i Møre og Roms- arbeida aktivt med er; helseførebygging, psykisk helse, fysisk dal fylkeskommune skal vere papirlause ian første halvår av aktivitet, rusførebygging, tobakksførebygging, kosthald Det vil seie at når dette blir sett i verk vil ikkje politikarar og førebygging av sosiale forskjellar i helse. Kommunane i og andre interesserte lenger få sakspapira tilsendt per post, partnarskapet får årleg eit tilskot på vel kroner, som men dokumenta vil bli sendt ut elektronisk. Saksdokumenta er skal nyttast til å finansiere ei stilling som God Helse koordi- og å fie på fylkeskommunen si nettside: nator i kommunen. 2 mill. til helseløyper i Møre og Romsdal Heile 22 søknader frå 15 kommunar kom i i samband med utlysinga av midlar til etablering av helseløyper i kommunane. Om lag to millionar kroner vart tildelt 12 av søkjarane. Etablering av helseløyper har som mål å leggje til rette for fysisk akti- Stor entreprenørskapsaktivitet i gruskolen Nesten 5000 elevar i gruskolen nytta Ungt Entreprenørskap sine program i På ungdomstriet gjeomførte 1800 elevar ei helseløype i kvar kommune i Møre og Romsdal. Les meir om helseløyper på: Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter 2013 i Molde programmet Økonomi og karriereval i samarbeid med lokal bank, Omlag 70 ungdomsbedrifter frå heile fylket har meldt seg på og 1500 elevar på 9. tri var med på Gründercamp på sin skole. Fylkesmessa ii Træffhuset 14. mars. Ungdomsbedriftene skal Elevane fekk i Gründercampen vere kreative, løyse eit problem for presentere seg på stand og konkurrere i 16 ulike kategoriar. lokalt arbeidsliv og sjå yrkesmoglegheiter som finst i eige nærmil- Om lag 50 jury medlemmer frå lokalt arbeidsliv skal dømme i jø. På 5. tri har programmet Vårt Lokalsamfu auka frå 200 dei ulike konkurransane. Fire bedrifter blir sendt vidare til NM elevar i 2011 til 300 i Ordførarar, politikarar og rådme har i Oslo. Fylkesmessa er open for publikum. Det er Ungt vore rettleiarar. Vi ventar sterk auke i programma for Entreprenørskap Møre og Romsdal arrangerer fylkesmessa. barnetriet i 2013! 18 vitet for grupper med størst helserisiko, både fysisk og psykisk. I gjeldande fylkesplan er det eit mål om å byggje opp minimum Les meir på: 19

11 Kontorplass i Kuskapsparken: Moderne og velutstyrte lokaler TIL LEIE Velg mellom cellekontor og landskap ing park, Møre Forskn d Molde Kuskaps Molde Campus me lde. og Høgskolen i Mo Oddbjørn trur på veg over Vatne(t) Attraktivt utviklingsmiljø Ove Sporsheim, Marine Roll og Pitch Control AS Jeg har vært en del av Inkubatoren ved Molde Kuskapspark siden Dette har gitt meg uvurderlig utviklingsstøtte underveis, og gjort at jeg har kommet dit jeg er i dag, sier Ove Sporsheim i selskapet Marine Roll and Pitch Control AS. Virksomheten har utviklet en løsning som stabiliserer fartøy. For havgående fartøy er slingrig og stamping mer regelen e utaket. Løsningen, som nå er solgt til fire fartøy, forventes å øke arbeidsvinduet i dårlig vær og gi bedre HMS for arbeiderne om bord. Kontakt: Jon Kjetil Gram, EPRO Eiendomsutvikling AS Mob.: Frank Lien, Molde Kuskapspark AS Mob.: Tekst: Ingrid Kvande Foto: Espen A. Istad Delt på 20 år, kostar ferjefri E39 Staten 2,5 milliardar i året. Det bør den bruke på eit prosjekt som har så stor samfusnytte, meiner leiaren i samferdselsutvalet i Møre og Romsdal. Kontoradresse: Britvegen Molde Oddbjørn Vatne (Sp) er fylkespolitikar, og er ie E39 byggjer bu - og arbeidsmarknader på sin veg, snart planlegginga er godkjent. Vi må berre godta i sin tredje periode i samferdselsutvalet. Læraren seier Vatne fint. bompengar, men det skulle ha vore 50 % kvar med frå Haram har også vore ordførar i to periodar. Han meiner det vanskeleg å ikkje vere interessert i samferdsel når ein bur i Møre og Romsdal. Aktivt utval STØTT DIN KLUBB Ein ser at det er stort behov for samferd- ved å kjøpe sesongkort på Aker Stadion I fjor ble det delt ut 12,3 millioner gjeom Prosjekt tilhørighet til lokale lag og foreninger. Kjøp sesongkort, få med deg alle Moldes hjemmekamper samtidig som du støtter din klubb og forening! Kjøp sesongkort her Eg har ikkje fått noko signal på kva regjeringa kjem til å ende på når ho legg fram forslag Ferjefri E39 frå Kristiansand til Trondheim er berekna til å koste 100 mrd, noko som også Vatne er einig i er ein høg sum. oppteken av det, meiner Vatne. Han trur det også for E39 på ein eller aan måte. Men det skal trekkje frå det vi betalar i bompengar. Dersom vi forklarar talet på saker i samferdselsutvalet. forhandlast, så det blir speande. E39 har kome brukar 20 år, er det 5 mrd i året, eller 2,5 mrd når Ja, 100 mrd er mykje pengar. Men ein må Det er stor aktivitet i dette utvalet. Det er rimeleg sterkt på banen no. I haust var det stort ein tek vekk bompengedelen. Eg meiner det må mange saker frå oss oppe i fylkestinget, og det er fokus på Intercitytog på austlandet, men no har vere rett for staten vår å bruke så mykje pengar for også stor interesse blant folk. Vi har ofte ein god media og storsamfuet fått auga opp for kor store å få dette til. Investeringar i samferdsel er viktig. del tilhøyrarar på møta våre. konsekvensar ferjefri E39 vil ha, så det ser betre ut I dag er kommunikasjonar den største ulempa for e for nokre månader sidan. næringslivet vårt, og den må vi fjerne. Verdiskaping og samfusnytte Rekordar skremmer ikkje Er samstemt Både Konseptvalutgreiingar (KVU) og forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) er store saker som Vatne meiner folk no har forstått kor stor verdiska- dei 11 politikarane i samferdselsutvalet har hatt ping som skjer langs vestlandskysten. Halvparten av det landet eksporterer i verdi Når ein høyrer om ferjefri E39, blir mange av fjordkryssingsløysingane kalla for verdas djupaste, verdas lengste etc. Kor mykje ingeniørarbeid starta med høyringar frå dette utvalet. Vatne blir produsert her. Skal vi halde fram med det må meiner det er viktig at ein har lukkast i å bli vi vere nr 1. Då må vi ha god kompetanse slik at vi einig i desse sakene i Møre og Romsdal. Då blir kan konkurrere på marknaden. Eg trur dei fleste Eiksundsambandet, og det er overkommeleg. Her lettare å få gjeomslag nasjonalt. begyer å ta det iover seg, seier Vatne. trengs heller ikkje så mykje planlegging. Det same Når ekspertar har utreda for samfusnytten, står att før ein kan setje i gang? På Halsafjordsambandet er det djupne som på med Møreaksen. Her skal det lagast ei lang bru, og gir Møreaksen aleine nytte på 830 millionar i året. det er overkommeleg. Tuelen blir omtrent det Våren 2013 legg regjeringa fram ei stortingsmel- Tek ein med Hafast er talet 1,3 mrd. Dette er svært same som er gjort på Eiksundsambandet. Det bør ding om ny Nasjonal Transportplan (NTP) for gode tal, og det har vist seg at Intercitytog på aust- ikkje ta så lang tid før vi er klare her, seier Vatne. perioden landet ikkje er i nærleiken av dette. Difor trur eg Kvifor skal ferjefri E39 i på NTP? det blir vanskeleg for rikspolitikarane å ikkje ta Vi må ta utgangspunkt i næringslivet vårt. Ein ting er at transporten blir enklare det er svært viktig. Men ein aan konsekvens er at vi byggjer mange gode bu - og arbeidsmarknadsregionar. Folk kan bu der dei ønsker og ha tilgong 20 kjem i på NTP. 2,5 mrd i året til NTP i mars. Eg trur mitt eige parti vil gå i Nasjonalt Transportplan til våren VELKOMMEN PÅ KAMP PÅ AKER STADION Han er like spent som alle andre på om ferjefri E39 bompengar og statleg finansiering. selsløysingar her i fylket, og då er det lett å bli til behandling Fylkestinget sitt forslag til NTP Mer info: moldefk.no Ikkje fått signal oss med. Planleggings- og prosjektmidlar Sjølv har han ønske om fleire typar midlar. Eg skulle gjerne hatt 500 millionar til plan- Han ser at det trengs atskilleg meir planlegging lenger sør. Både Hafast og ikkje minst fjordane lenger sør, er prosjekt som ikkje er kome like langt. Men saka er at dette får vi til! Og skulle det bli slik at vi blir dei første til å krysse så lange og breie fjordar, har vi skaffa oss fortri til eksport av slike løy- til arbeidsplassar i eit stort område. For nærings- legging. Og så håpar eg det blir sett av ein pott singar. Når vi har klart å byggje plattformer, så livet gir det betre tilgong til arbeidskraft. Ferjefri på mrd slik at prosjekta kan kome i gong så klarer vi dette, trur Oddbjørn Vatne. 21

12 Samfusnytte på 1,3 milliardar i året berre i Møre og Romsdal. 11 timar køyretid frå Kristiansand til Trondheim, ferjefri veg mellom dei største byane i fylket mykje blir sagt om ferjefri E39, men: FORDEL: Hallstein Forberg i VD transport meiner bedre vegar vil gi mindre slitasje på bilane. KVA BETYR DET EIGENTLEG MEG? DEG FOR OG Vi har snakka med ulike personar om korleis deira kvardag vil bli endra den dagen ein kan krysse fjordane langs E39 utan ferje. Varene kjem raskare fram Tekst: Ingrid Kvande Venting på ferjer påverkar tidsbruken, men også køyre- og kviletidsreglane. Konsekvensen av ferjefri E39 vil vere at vi får fram varene mykje raskare. Vegen blir ei meir eff-ektiv transportåre, seier Hallstein Forberg, dagleg leiar i VD Transport i Sykkylven. Selskapet starta opp i 2008, har 20 vogntog, og omsette i fjor for ca 43 millionar kroner. Slepp venting Forberg meiner dei både vil spare tid og pengar dersom vegen nedover vestlandet blir ferjefri. Ein stor fordel er at vi slepp å vente på ferjene. Etterkvart går dei mykje hyppigare e dei gjorde før, men det blir likevel mykje venting når ein skal nedover kysten. Forutan rein tidsbruk verkar dette også i på køyre- og kviletids- reglane som vi må følgje. Omvegen rimelegare Kortaste veg i kilometer mellom Ålesund og Stavanger er E39. Dårlege svingete vegar og usikkerheita som ferjer fører med seg, gjer at det likevel kan løe seg å ta den lange omvegen om Gudbrandsdalen. Kostnadsmessig kan vi kome betre ut ved å køyre E6 om vi skal til Stavanger. Frå Ålesund er det 60 mil til Stavanger, det same som til Drammen. Men køyretida er heilt ulik. Til Drammen brukar vi 8-8,5 timar medan ein må rekne med timar på E39 til Stavanger i dag, seier Forberg. I tillegg kjem ferje- og bompengeavgift. Slitasje på bilane Forberg håpar på realisering av ferjefri E39, og meiner ein må velje løysinga som inkluderer oppgradering til fullgod vegstandard. Bilane våre er ofte tungt lasta, og på E39 nedover vestlandet er det mykje kupert terreng og bratte stigningar. Til saman gir dette både høgt drivstoff-forbruk og stor slitasje på bilane. Det ville difor vore ein kjempestor fordel for transport, en sin del dersom vegane hadde betre standard, seier VD-sjefen. Bru framfor tuel I valet mellom bru og undersjøisk tuel, er Forberg klar på kva som er best for transport- selskapet Vi vil helst ha bruer. Då slepp vi dei bratte ned og oppstigingane som er i undersjøiske tuelar, og vi får dermed mindre slitasje og lågare dieselforbruk, seier Forberg

13 Får døgnopen arbeidsveg Kjem oss raskare på hytta Tekst: Ingrid Kvande Foto: Espen A. Istad Når Halsafjordsambandet er realisert, vil Marits arbeidsveg bli open 24 timar i døgeret. Som næringsdrivande på Sumøre og hytteeigar på Nordmøre, opnar det seg moglegheiter med ferjefri E39. Ferjefri E39 blir ein fordel både når ein skal reise nordover og ikkje minst sørover. Spesielt viktig blir det når ein skal køyre heile Vestlandet, seier Øyvind Hues, som er dagleg leiar i Handelsservice i Sykkylven. Det vil vere ein kjempefordel internt i fylket møre. Hytta ligg tre ferjestrekningar ua heimen, og når alt klaffar, tek turen fire timar med bil. Vi er ganske gode på å planleggje opp mot rutetider no, men dersom vi mister den første ferja, er alt øydelagt, og turen kan fort bli ein time eller også. Det blir raskare å køyre mellom byane, halvaa time lenger. I framtida blir det betre, då Marit Wiik bur på Vågland i Halsa kommune, og vekslar mellom vakter på natt og på dag. og arbeidsmarknaden blir større ved at det blir kan vi komme oss nordover på mykje kortare tid. jobbar som sjukepleiar ved Kristiansund sjukehus. Når ho skal på vakt betyr det at ho må reise Ettersom eg jobbar turnus kjem eg nok til å fortsette å vere ein del i Kristiansund sjølv etter Tekst og Foto: Ingrid Kvande enklare å flytte på seg. Ein kan bu i Ålesund og arbeide i Molde eller omvendt. Pause over ferjesambandet Halsa-Kanestraum. Ho trur at veg utan ferje vil gi fleire moglegheiter for at det blir ferjefritt, men det er kjekt å ikkje vere avhengig av ferje, det gjer reisa enklare. Kort og fort Sjølv om Øyvind Hues ser fram til ei ferjefri framtid, meiner han ferjer også har sine fordelar. mange. Overnattar Pendling meir aktuelt Sjølv om ferjefri Halsafjord ikkje vil ha den heilt E39 er kjent for å vere både svingete og dårleg, men Hues klagar ikkje på vegen. I Møre og Romsdal er det ferjene som er hin- Dersom ein skal til heilt Bergen, er det godt å ta ferje over Sognefjorden. Det blir ein pause, og ein kan ta seg ein matbit om bord. Spesielt om For meg vil ein ferjefri Halsafjord gjere at store betydinga for Marit, trur ho at bru eller deret, slik eg ser det er vegen stort sett bra dersom ein har med seg familie og ungar, er ferjene ei fin det blir lettare å komme seg heim. No har eg tuel vil opne opp og gi større arbeidsmarknad du tek E39. avkopling. tilpassa meg situasjonen ved at eg overnattar i Kristiansund. Det er mogleg sidan eg har nær på Nordmøre, ved at pendling blir meir aktuelt for mange. Han ser likevel fram til enda betre veg, og når det gjeld traseval for framtidig E39 er han klar. Tryggare familie som bur der, men det er ikkje alle som er Ved ferjefritt samband ville mange fleire Eg meiner det er viktig å tenkje raskaste dis- Verre er det at ferjene kan skape farlege situasjo- like heldig som meg. Det er kostbart å ha eit opp- kue jobbe i Kristiansund og bu på Halsasida tanse, ikkje nødvendigvis at vegen skal gå iom nar i trafikken. hald i byen så der er eg svært privilegert, seier av fjorden. Dette er ein akseptabel avstand for alle sentrale plassar dei kan kople seg på etter Folk har gjerne tenkt å rekkje ein bestemt Marit Wiik. dagpendling, og vil dermed opne opp. Eg trur kvart. Poenget må vere at transporten skal skje så ferjeavgang, og dersom det er lange køar, til dø- Turnus Som sjukepleiar har Marit vaktordning der jo også fleire vil dra til Kristiansund og handle. Det å vente på ferje er ei sperre, samt at det kostar pengar. Men gratis blir det vel ikkje i framtida raskt som mogleg. Fritidsreise mes ved at det er mykje lastebilar på vegen, kan folk bli stressa og starte med farleg forbikøyring. Eg trur difor at ferjefri veg også vil ha mykje å seie jobbar mange timar om gongen i periodar, og ho heller, legg ho til. Familien Hues har hytte på Kvae på Nord- for trafikktryggleiken, seier Hues

14 FERJEPENDLAR: Magne Reiten reiser frå Nord-Heggdal til Fylkeshuset i Molde kvar dag. Inkludert ferje tek turen 25 minutt. RUSS: Halvor går tredje året på Molde vidaregåande skole, og bur i leilegheit i byen. TRENINGS-FERJE: Når Sigurd skal på trening i Molde tek han bussen frå Midsund kl , og er heime igjen fire timar etter. Når Møreaksen kjem vil den nærmaste skolen for oss ligge i Molde. Men den største skilnaden blir opninga mot Sumøre, seier Magne Reiten på Nord-Heggdal i Midsund. VENTAR STOR ENDRING: Magne, Sigurd Åshild og Halvor Reiten trur Midsund vil bli eit pressområde når Møreaksen kjem, men er glad dei slepp tuelopning ved sida av gardstunet. Det tek 25 minutt frå kontoret og heim. Dersom Likeeins er julaftan og nyttårsaftan utfordrande Fastlandsamband til Aukra, Molde og Vestnes kan eg ikkje rekk ferja blir eg ein halvtime forsinka, om ein vil besøke folk på andre sida av fjorden. gi endringar i kvardagen for store og små, og kan- og då er arbeidsvegen plutseleg på ein time. Det Når ferjene sluttar å gå klokka tre på dagen, gir skje også for samfustrukturen. er det som er det dumme med ferjer, seier Magne det ikkje så mange valmoglegheiter, seier Åshild. Reiten. Planlegging Ferja får ikkje lenger bestemme omtrent same avstand som det er frå oss til skolen Han og kona Åshild bur på Nord-Heggdal i Mid- som bur heime. Sigurd (12) går i sjuande klasse på på Midsund, fortel Magne Reiten. sund, 3-4 km frå ferjeleiet, saman med to av dei Midsund skole, medan Halvor (18) går siste året på fem borna, 20 kyr, to hestar og to katter. Reiten er Molde vidaregåande. jordskifteoverdommar, og reiser i til Fylkeshu- Yngstema er med på taekwondo, og trenar i Avstanden til Sumøre minkar Han meiner det er vanskeleg å fatte kor mykje set i Molde kvar dag, så sant han ikkje er på aa Molde ein dag i veka. Då tek han bussen frå Mid- ferjefrie samband vil endre kvardagen for folk i reise noko som krev god planlegging. sund kl , og er framme i god tid før treninga Midsund. Eg reiser ein del i jobben, og då er det viktig å startar kl Han dreg attende med ferje kl. Den største skilnaden vil vere at vi blir så rekke flya. Dersom eg tek første ferja om morgo Dersom han skal fortsette med kampsport, nærme Ålesundsregionen. Allereie i dag er det nen, rekk eg morgonflyet frå Årø. Tidlegare måtte vil det bli trening to gonger i veka framover, noko effektivt å reise i til Molde, så det blir ikkje så ein overnatte i byen om ein skulle fly av garde tid- som vil ta ein del tid. stor skilnad. No tek det halvaan time til Vest- leg. Slik er det heldigvis ikkje lenger. Ferje er sosialt Pendlarleiligheit nes, men når vi kan reise ferjefritt dit, til Skodje, Ørskog og vere på Moa på 45 minutt, opnar det Familien Reiten kjøpte pendlarleilegheit i Molde seg ein marknad vi ikkje kan tenkje oss i dag. Kona Åshild har arbeidd i Molde i 16 år, men er no for tre år sidan, då eldste sonen var russ. No er det Sumøre blir ianfor pendlaravstand. rektor ved kulturskolen i Midsund. Ho meiner at Halvor (18) som bur her mest. I likheit med 90% ferje også har sine fordelar. av andre i Midsund går han vidaregåande skole i Ferje er ikkje berre negativt. På varme sommardagar er det fint å sitje på dekk og sjå utover Molde. Takka vere at eg bur i leilegheita, kan eg ta fjorden. Det er også sosialt og ein møtestad, og meg ein deltidsjobb i Molde og få meg litt itekt, sjølv om ein kanskje måtte stresse for å nå avgan- seier Halvor, som også gler seg over ein aan for- gen, er ferja ein fin plass til å ta seg i igjen. del ved å ha husvære i byen. Barriere Sidan eg overnattar i Molde, kan eg både stå opp og leggje meg litt seinare e om eg budde Det er ikkje berre Åshild som kan like ferjer. Heile heime, og den tida eg sparar har eg ingen problem familien er einig i at ferje er ei god oppfiing med å bruke til andre ting, smiler Halvor. I sommar hadde vi selskap med 100 gjestar på 26 den for ferje, men sjølvsagt ta kortare tid. Det er Familien Reiten har fem born, og no er det to når ho går. I det ligg det at ho også er ei barriere. Tekst: Ingrid Kvande Foto: Espen A. Istad Lang treningsdag Herifrå er det 13 km til Fylkeshuset i Molde, og det vil vere 15 km å køyre når det blir bru i sta- Molde vil bli kortaste skoleveg Nærmare Aukra Også Aukra og Fræna vil ein kue nå på kort tid, og dette blir ei stor forandring for folk på Midsund. Øya Gossen i Aukra og Midsund ligg side om side uti fjorden. Når vi spør ungane i heimen på Nord-Heggdal om dei har kameratar på Gossen er svaret negativt om dei ser bort frå slektningar. For å kome til Gossen må ein først ta ferje til fastlandet og deretter ny ferje ut på naboøya, noko som er tungvint. Med ei bru mellom øyane kan ein plutseleg låven her, og då klokka nærma seg kvart på ett og Når Møreaksen blir realisert vil det opne nye mo- sjå for seg meir samarbeid og samkvem e kva siste ferjeavgang på natta, vart det brått oppbud. glegheiter for familien og folk elles på Midsund. som er tilfellet i dag, meiner Reiten. 27