Saksframlegg. Trondheim kommune. Utdanning og yrkesrådgivning i grunnskolen Arkivsaksnr.: 08/29279

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Trondheim kommune. Utdanning og yrkesrådgivning i grunnskolen Arkivsaksnr.: 08/29279"

Transkript

1 Utdanning og yrkesrådgivning i grunnskolen Arkivsaksnr.: 08/29279 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret tar saken til orientering og slutter seg til de tiltak som er iverksatt for å styrke utdannings- og yrkesorientering. Saksfremlegg - arkivsak 08/

2 1. BAKGRUNN Det har ved en rekke anledninger vært reist spørsmål og gitt føringer i formannskap og bystyre om rådgiving i grunnskolen i Trondheim, og om samarbeid med de videregående skolene i byen når det gjelder utdannings- og yrkesrådgiving. Rådmannen ga en redegjørelse i formannskapet våren 2006 om hvilke retningslinjer og føringer som lå til grunn for arbeidet med rådgiving og planer for videre satsing. Det er etter den tid reist spørsmål om det legges opp til endret praksis mht. til rådgiving i ungdomsskolen, bla. deling av tjenesten i en sosialpedagogisk- og en utdannings- og yrkesrådgivingsdel, og overføring av oppgaver til kontaktlærere. Det er ved flere anledninger påpekt viktigheten av ikke å svekke rådgivingstilbudet i ungdomsskolen, spesielt når det gjelder utdannings- og yrkesrådgiving. Denne saken vil redegjøre for det arbeidet som er gjennomført på nasjonalt plan på dette feltet, og hvordan dette er tatt ned i trondheimsskolen. Bystyret har bedt om at det arbeides med innsats mot frafall i videregående skole. Kvaliteten på rådgiving er et av hovedelementene i dette arbeidet. 2. FAKTA 2.1 Opplæringsloven om rådgiving Rådgivertjenesten er hjemlet i Opplæringslovens 9-2 og forskriftens 22-1 og Her slås fast at elevene har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål. Forskriften beskriver elevers rett til rådgiving i to ulike paragrafer og legger dermed opp til en delt rådgivertjeneste fordelt på sosialpedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving. Om sosialpedagogisk rådgiving sier forskriften at den enkelte eleven har rett til å få nødvendig rådgiving, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette under opplæringa, ved spesielle faglige vansker under opplæringa, og ved personlige og sosiale vansker som har betydning for opplæringa 22-1) Om Utdannings- og yrkesrådgiving sier forskriften at den enkelte eleven har rett til å få rådgiving om utdannings- og yrkesvalg. Det sies også at informasjon og rådgiving må legges opp slik at eleven gradvis kan utvikle kunnskap, sjølinnsikt og evne til sjøl å kunne ta avgjørelser om videre utdanning og framtidig yrke. I tillegg er det med Kunnskapsløftet innført en ordning hvor alle elever skal ha en kontaktlærer ( 8-2). Denne skal ha særlig ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremål som gjelder eleven, bl.a. kontakt med heimen. Målet er å etablere en ordning som ivaretar helheten rundt eleven og å gi en tettere faglig og utviklingsmessig oppfølging, bla. kommunisere med eleven og de foresatte om den enkelte om evner og anlegg og muligheter i det videre opplæringssystemet. Loven sier at skoleeier er ansvarlig for å oppfylle rettene etter 22-1 og 22 2 og sørge for at alle elever har en kontaktlærer. 2.2 Utdannings- og yrkesrådgiving hva beskrives som behov og mulige tiltak? Saksfremlegg - arkivsak 08/

3 Diskusjonen om styrking av rådgivertjenesten i ungdomsskolen har vært framme i norsk fagpolitisk debatt de siste årene og mange ulike tiltak er prøvd ut. Bla satte Utdannings- og forskningsdepartementet ned et prosjekt i 2000 for å se på tiltak for å styrke utdannings- og yrkesveiledningen til elevene. Dette prosjektet er oppsummert i en rapport fra Sintef Teknologiledelse IFIM Delt rådgivingstjeneste (høsten 2003). Rapporten trekker fram en del punkter som er sentrale for en styrking av tjenesten, bl.a.: - mer individuelt tilpassa tiltak, tilpasset enkeltelevers eller små gruppers interesser og behov - forankring av arbeidet hos skoleeier og den enkelte skoles ledelse - sikre at utdannings- og yrkesrådgiving er hele skolens ansvar, ikke bare rådgivers. Tema må trekkes inn i fagene og kvaliteten på rådgivingen må heves gjennom at kontaktlærere og faglærere bistår gjennom sitt arbeid med elevene Det poengteres også at det er nødvendig å bygge nettverk rundt rådgiverarbeidet for å sikre bred kompetanse og utveksling av erfaringer og tjenester, og slik bygge opp fagmiljø som sammen kan utvikle feltet. Rapporten støtter et videre arbeid med delt rådgivertjeneste og foreslår at det utarbeides kompetansekrav til rådgivere og kvalitetskrav til tjenestene. Dette arbeidet er på gang i Kunnskapsdepartementet, og et notat et sendt ut på høring med høringsfrist 1. november Dette bygger i stor grad på rapporten beskrevet over. Notatet foreslår endringer i forskrift til opplæringsloven hvor elevenes rett til rådgiving presiseres. Det fokuseres spesielt på: - delt rådgivingstjeneste - konkretisering av oppgaver knyttet til de ulike rådgivingsoppgavene - at rådgivingen skal være lett tilgjengelig for elevene - at elever har rett til individuell rådgiving når det er ønskelig - at rådgivere skal ha oppdatert kunnskap - at skolene skal arbeide helhetlig når det gjelder rådgiving - at skoleeier har ansvar for at rådgivingen utføres av personer med relevant kompetanse. Det foreligger en beskrivelse av hva dette innebærer. Rådmannen komme tilbake med en redegjørelse vedr. denne høringen som en oppfølging av denne saken. 2.3 Videregående opplæring gjennomføring og frafall De siste årene har politikere og fagpedagoger diskutert rådgivingstjenesten i skolen og hvordan en kan gjøre den bedre. Mye av årsaken til denne diskusjonen ligger i at det er et uttalt politisk mål at flest mulig unge starter, fullfører og består videregående opplæring etter endt grunnskole og at dette målet har vist seg vanskelig å realisere. Det positive er at de aller fleste elevene går direkte over fra grunnskole til videregående opplæring med en intensjon om å fullføre videregående skole. Blant elever som avsluttet 10. trinn i 2007 begynte 96,4% på videregående skole høsten De fleste elevene søkte seg inn på studiespesialiserende program. De fleste som gjennomfører videregående opplæring forblir på det programmet de søkte på, skoleårene 2006/07 og 2007/08 var det ca. 5 % som foretok omvalg. Problemet ligger i hovedsak i at mange slutter underveis i utdanningsløpet og fullfører dermed ikke videregående skole innenfor lovbestemt periode. Data fra 2001 og fram til i dag viser at en av fem ikke Saksfremlegg - arkivsak 08/

4 gjennomfører videregående opplæring innenfor rammen på fem år fra oppstart. Det er til dels store forskjeller i progresjon og fullføring mellom elever på studie-forberedende (tidligere: allmennfaglig) og yrkesfaglige studieretninger. Mens det på de studieforberedende programmene er 12-15% som slutter, så er tallene på de yrkesfaglige studieretninger 40 % frafall, alle tall er på landsbasis. Tallene er relativt stabil i perioden, men variasjonene er store mellom landsdelene. Det har vært gjennomført en rekke tiltak for å bedre på dette. To sentrale rapporter som omhandler tema er Frafall i videregående opplæring; betydningen av grunnskolekarakterer, studieretninger og fylke (Byhagen et al 2006) og Bortvalg og kompetanse - rapport fra NIFU STEP Disse har sett på årsakene til det store frafallet. Her bekreftes kunnskap som også har vært framme i tidligere diskusjoner, nemlig at elevenes hjemmeforhold er den viktigste faktoren for å lykkes med videregående opplæring. Men samtidig trekkes det fram skolens oppgave når det gjelder å medvirke til sosial utjevning. Skolen skal kunne kompensere for foreldres manglende utdannelse og evne til å støtte egne barn i opplæringsløpet. Når det gjelder antallet som gjennomfører videregående opplæring, tyder statistikken på at Sør-Trøndelag er det fylket som kommer best ut på landsbasis (tall fra SSB 2007). Allmennfag: Sør-Trøndelag 88,6 % har fullført etter 5 år Landsgjennomsnitt: 82,7 % har fullført etter 5 år Yrkesfag: Sør-Trøndelag 64,2 % har fullført etter 5 år Landsgjennomsnitt: 57,5 % har fullført etter 5 år I Sør-Trøndelag er det altså henholdsvis 11,4 % og 35,8 % som ikke har fullført etter 5 år. På yrkesfag vil tallene bli bedre dersom en teller etter 6 år, to år etter normert tid som for studieforberedende program. Det foreligger ikke egne tall for trondheimsskolene pr. dato, men det vil bli jobbet med å framskaffe det som grunnlag for videre arbeid. 2.4 Hvilke tiltak tror man kan redusere frafallet i videregående skole? Ulike rapporter og meldinger trekker fram ulike tiltak som kan bedre arbeidet mot frafall: 1. Systematisk og god grunnopplæring. Fokus på lesing og andre grunnleggende ferdigheter, spesielt for elever fra minoritetsspråklige miljø som er utsatt på grunn av språklige utfordringer. Systematisk jobbing for å gi den enkelte motivasjon for læring og tro på egne ferdigheter. Karaktergrunnlaget i ungdomsskolen er avgjørende for å kunne få første valg på videregående skole. 2. Kontaktlærerfunksjonen. Nært samarbeid mellom lærer og elever, lærere som realitetsorienterer sine elever. Lærere som forteller hvor og hvordan elever må jobbe for å bli bedre. Lærere som motiverer elevene til læring, til å strekke seg mot nye utfordringer. Lærere som gjennomfører utviklingssamtaler med sine elever og er tett på når det gjelder forventning om innsats. 3. Lærere med høg faglig og metodisk tyngde, som inspirerer til læring gjennom egen faglighet og som vet å differensiere og tilpasse og få den enkelte eleven til å yte sitt beste. Lærere som kan skape kulturer for læring 4. Større faglig kunnskap om arbeids- og yrkesliv hos elever på ungdomstrinnet, sikre at den enkelte eleven har god nok kunnskap om de ulike programmene på videregående skole, hva som kreves av innsats der og hvilke yrker de ulike programmene leder fram til. Her er innføringen av faget Utdanningsvalg og styrking av utdanning- og yrkesrådgiving viktige tiltak. 5. Bedre rådgivingstjeneste, bedre utdannings- og yrkesrådgiving og bedre samarbeid mellom grunn og Saksfremlegg - arkivsak 08/

5 videregående skole om overgangsproblematikk. Større fokus på individuell veiledning og oppfølging når det er behov for det. Stortingsmelding 30, Kultur for læring (2003/04) som diskuterer det faglige grunnlaget for Kunnskapsløftet og flere senere meldinger som St.meld 16, om sosial utjevning, St.meld. 23 (2007/08) Språk bygger broer og St.meld 31 (07/08) Kvalitet i skolen fokuserer på mange av de samme tiltakene for å bedre grunnopplæringen i Norge og bedre gjennomstrømningen i videregående skole. 2.5 Ny læreplan for faget Utdanningsvalg Ved innføringen av Kunnskapsløftet ble Programfag til valg (PTV) innført som et emne på ungdomstrinnet fra høsten Begrunnelsen for dette var å styrke ungdomstrinnet og gi elevene større kunnskap om muligheter når det gjelder utdannings og yrkesvalg. Formålet var å gi bedre grunnlag for søknad til videregående skole og sikre at flere gjorde riktige valg, basert på kunnskap om egne evner og muligheter. Fram til våren 2008 har skolene vært i en utprøvingsfase når det gjelder dette faget. På bakgrunn av erfaringer og høringsuttalelser har Kunnskapsdepartementet nå presentert den endelige læreplanen for faget. Det har fått navnet Utdanningsvalg og er obligatorisk for alle skoler fra høsten Læreplanen for Utdanningsvalg legger opp til at elevene skal prøve ut minst to av utdannings-programmene i videregående opplæring og få bedre kunnskap om lokalt arbeids- og yrkesliv. Faget krever nært samarbeid mellom grunn- og videregående skoler for å etablere et system for utplassering av grunnskoleelever i den videregående skolen og sørge for at de får et realistisk bilde av de ulike programmene. Det krever også økt samarbeid mellom grunnskolene og de lokale arbeidsplassene. Som en styrking av bedre tilpassa opplæring for elever på ungdomstrinnet og samarbeid mellom grunn- og videregående skole, er det samtidig bestemt at elever fra ungdomstrinnet kan ta fag i videregående skole mens de er elever i ungdomsskolen. Dette er ikke en rettighet for elevene, men skoleeier og enkeltskoler kan inngå avtaler om samarbeid etter visse retningslinjer. 3. STATUS I TRONDHEIM 3.1 Hva sier elevene? Resultater fra den årlige elevundersøkelsen viser at mange elever er kritisk til den rådgiving de har fått/får på ungdomsskolen når det gjelder framtidig utdannings- og yrkesvalg. Mange elever etterspør tettere oppfølging og veiledning når det gjelder personlige muligheter og konsekvenser av valg, andre etterspør mer inngående kunnskap om arbeidslivet og ulike utdanningsveier fram mot ulike yrker. Flere hevder at rådgivingstjenesten er overflatisk og lite tilpasset den enkelte (i tråd med nasjonale undersøkelser). Data fra undersøkelsene viser at det er stor variasjon skolene mellom når det gjelder kompetanse og praksis i utdannings- og yrkesrådgiving. Samtidig er en stor gruppe fornøyd meg den bistand de får og gjør hensiktsmessige valg på videregående skole. Utdannings- og yrkesrådgiving har vært tema på mange rektormøter i forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet. Det har vært diskutert parallelt med presentasjon av nasjonale føringer og anbefalinger og utvikling av lokal plan for Utdanningsvalg (tidligere Programfag til valg). Representanter fra ungdommens Saksfremlegg - arkivsak 08/

6 bystyre har også bidratt inn i debatten. 3.2 Lokale retningslinjer for utdannings- og yrkesrådgiving i trondheimsskolen Rektormøtet 25.mai 2008 ble enige om å prøve ut veiledende retningslinjer for utdannings- og yrkesrådgiving trondheimsskolen. Det er enighet om (se vedlegg 1 til denne saken): - delt rådgivertjeneste - minst en rådgiver med ansvar for utdannings- og yrkesrådgiving på hver ungdomsskole - veiledende norm for godtgjøring av arbeidet - definisjon av arbeidsoppgaver for rådgiver for utdannings- og yrkesrådgiving - ansvar som ligger hos kontaktlærer for arbeid på feltet - opprettelse av nettverk for rådgivere på dette området hvor rådmannen deltar med fokus på skolering og erfaringsutveksling skoleledere og kontaktlærere skal også møte i nettverket når det behandler saker de har ansvar for - samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune om utvikling av feltet Disse retningslinjene vil bli oppjustert i tråd med nye føringer i Opplæringsloven våren 2009, etter at høringsrunden om nye forskrifter er oppsummert og endringene vedtatt. 3.3 Arbeid med lokal læreplan for Utdanningsvalg i Trondheim Rådmannen satte skoleåret 2006/07 ned en gruppe som skulle utvikle en lokal læreplan for Programfag til valg basert på nasjonale føringer. Gruppen utarbeidet et forslag som ble sendt ut på høring til alle grunnskolene og vedtatt som foreløpig plan for trondheimsskolen fra skolestart høsten Planen inkluderte også barnetrinnet og argumenterte for at det må legges grunnlag for arbeidet med Utdanningsvalg helt fra 1. klasse, bl.a. gjennom en god elevvurdering. Et sentralt element i planen var en utprøving av en utplasseringsordning hvor alle elever på 10. trinn skulle hospitere ved en videregående skole 2 dager etter en fastlagt plan. Det ble nedlagt et stort arbeid fra STFK og rådmannen for å få dette til, og evalueringen i etterkant viste at utprøvingen i stor grad var vellykket. Elevene og skolene var fornøyde med opplegget, og de aller fleste mente de hadde hatt stort utbytte av hospiteringen. Samme opplegg gjennomføres derfor skoleåret 2008/09 med noen justeringer. Det har også vært utredet muligheten for å gjennomføre samme opplegg når det gjelder utplassering i arbeidslivet, da for 9. klassinger. Men en forespørsel til byens arbeidsplasser viste at en slik ordning var vanskelig å få til, få meldte seg som villige til å ha elever i utplassering. Derfor har gruppen som jobbet med saken, foreslått å videreføre ordningen med noen forslag til forbedringer. Det betyr at skolene selv finner utplasseringsordninger for elevene, ofte med hjelp fra foreldrene men at det gis fastere føringer for innhold og struktur. Den lokale læreplanen for Programfag til valg vil i løpet av høsten 2008 bli videreutviklet og justert i tråd med de ny læreplan for faget Utdanningsvalg. Rådmannen vil redegjøre for dette senere. 4. PLANER VIDERE 4.1 Eksterne samarbeidspartnere og prosjekter I det videre arbeidet med lokal læreplan for Utdanningsvalg og utvikling av utdannings- og yrkesrådgiving er det sentralt for rådmannen å etablere nært samarbeid med følgende parter: Saksfremlegg - arkivsak 08/

7 Sør-Trøndelag fylkeskommune, spesielt om hospiteringsordninger for elever på 10. trinn og samarbeid for å øke kunnskap i grunnskolen om videregående skole. Nytt av året er også lovfestet mulighet for at elever på grunnskolenivå kan ta utvalgte fag i videregående skole. Tiltak vil her være felles rådgiversamlinger og planer for å sikre god overgang fra grunn- til videregående skole. Ungt Entreprenørskap, spesielt om utviklingen av elevbedrifter, Gründercamper og andre program som øker elevenes kunnskap om nærings- og arbeidsliv Andre samarbeidsparter er NHO, Styret for Opplæringskontorene, HIST og NTNU for videreutvikling av samarbeid om ulike utdannings- og arbeidsmuligheter. Det er etablert nære forbindelser med alle disse partene. 4.2 Ulike prosjekter Partnerskap for karriereveiledning Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har gitt fylkene i oppdrag å lede et arbeid omtalt som Partnerskap for karriereveiledning. Målsettingen for arbeidet er styrking av karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Bedring av rådgivingstjenesten i grunn- og videregående skole og koordinering av veiledningstjenesten for voksne er hovedoppgavene. Partnerskapet i Sør-Trøndelag består av representanter fra NAV, NHO, KS, HIST, NTNU, Samarbeidsforum Opplæringskontorene (SOST), Utdanningsorganisasjonene, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Utvalget har vært i arbeid i noen måneder, men ingen konkrete forslag om tiltak er ferdigstilt. Rådmannen vil komme tilbake med nærmere redegjørelse om dette arbeidet i en seinere sak. Opplæringsdagan Trondheim kommune har over år hatt et samarbeid med Samarbeidsforum for Opplæringskontorene (SOST) om Opplæringsdagan. Dette er et tiltak som gir elever på 10. trinn mulighet for å bli bedre kjent med partene i arbeidslivet. Dette gjøres gjennom: Informasjonsavisen Velg et yrke og nettstedet en fadderordning hvor ulike bedrifter tar ansvar for å bidra med orientering om yrkesfaglig utdanning på faste skoler og en fylkesmesse hvor ulike parter i utdannings- og arbeidsliv orienterer elevene om framtidige muligheter mht utdanning og yrke. Sør-Trøndelag fylkeskommune er en viktig samarbeidspart og bidragsyter i dette arbeidet. Overganger mellom opplæringstilbud med hovedfokus på overgangen mellom grunnskole og videregående skole i regi av KS Sør-Trøndelag. Grunnskoler, videregående skoler og skoleeiere (politisk og administrativt) i Sør-Trøndelag vil bli invitert til å delta. Prosjekt er i startfasen og er planlagt å gå over 6 semestre fra høst 2008 til vår 2011, med en oppstartskonferanse høsten Rådmannen vil komme tilbake med nærmere redegjørelse om dette arbeidet. Saksfremlegg - arkivsak 08/

8 5. OPPSUMMERT Frafallet i videregående skole er en av de store utfordringene i det helhetlige 13 årige skoleløpet. Kommunen som skoleeier har en betydelig rolle i å forebygge dette. God utdannings- og yrkesrådgiving er et av hovedelementene i arbeidet med å redusere dette frafallet. I foreliggende sak er det redegjort for det arbeidet som er gjort for å realisere både nasjonale og kommunale føringer. I en senere sak vil andre innsatser i forhold til frafall bli redegjort for. Rådmannen i Trondheim, Jorid Midtlyng kommunaldirektør May Johnsen rådgiver Saksfremlegg - arkivsak 08/

Saksframlegg. MELDING OM UTDANNINGS- OG YRKESRÅDGIVNING I GRUNNSKOLEN OG INNSATS MOT FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.

Saksframlegg. MELDING OM UTDANNINGS- OG YRKESRÅDGIVNING I GRUNNSKOLEN OG INNSATS MOT FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr. Saksframlegg MELDING OM UTDANNINGS- OG YRKESRÅDGIVNING I GRUNNSKOLEN OG INNSATS MOT FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 08/29279 Forslag til innstilling: Bystyret tar meldingen til orientering og

Detaljer

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Saksframlegg UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å oversende følgende innspill til regjeringen: Kompetanse for utvikling.

Detaljer

Saksframlegg. PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/18803

Saksframlegg. PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/18803 Saksframlegg PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/18803 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet støtter de prioriteringer som

Detaljer

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune

Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Rådgivertjenesten Fylkeskommunens ansvar - oppfølging 9. nov. 2010, Inger Lise Pettersen, Nordland fylkeskommune Samfunnsutviklingen Karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning en utfordrende profesjon!

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

Resultatmål - Overganger

Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Resultatmål - Overganger Kommunene i Grenland/fylkeskommunen skal ha gode overganger i oppvekstløpet - fra helsestasjonen, barnehage, grunnskole til videregående opplæring, for

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring.

Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den forslag om endringer i faget utdanningsvalg på høring. Byrådssak 1019 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i utdanningsvalg LIGA ESARK-03-201300286-153 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 29.10.2014 forslag om endringer i faget utdanningsvalg

Detaljer

Vestfoldmodellen 2010-2011

Vestfoldmodellen 2010-2011 Vestfoldmodellen 2010-2011 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen: fra 8.trinn til Vg3 Innledning Vestfoldmodellen skal: Bidra til en helhet og sammenheng

Detaljer

Vestfoldmodellen 2013-2018

Vestfoldmodellen 2013-2018 Vestfoldmodellen 2013-2018 Struktur for helhetlig karriereveiledning/utdannings- og yrkesrådgivning i grunnopplæringen fra 8.- 13. trinn Målsetting Karriereveiledningen skal veilede den enkelte elev med

Detaljer

Saksframlegg. NY LOVFESTET PLIKT TIL TIDLIG INNSATS I NORSK ELLER SAMISK OG MATEMATIKK PÅ TRINN I GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.

Saksframlegg. NY LOVFESTET PLIKT TIL TIDLIG INNSATS I NORSK ELLER SAMISK OG MATEMATIKK PÅ TRINN I GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr. Saksframlegg NY LOVFESTET PLIKT TIL TIDLIG INNSATS I NORSK ELLER SAMISK OG MATEMATIKK PÅ 1. - 4. TRINN I GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 09/46445 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Kunnskapsløft Trondheim Strategiplan

Saksframlegg. 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Kunnskapsløft Trondheim Strategiplan Saksframlegg KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN 2005-2008 Arkivsaksnr.: 05/19941 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Kunnskapsløft Trondheim Strategiplan 2005

Detaljer

Høring - endringer i faget utdanningsvalg

Høring - endringer i faget utdanningsvalg Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER Avdeling for læreplanutvikling/frode Midtgård FRIST FOR UTTALELSE 23.01.2015 PUBLISERT DATO 27.10.201 VÅR REFERANSE 201/5831 Høring - endringer i faget utdanningsvalg INGEN

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Arkivsaksnr.: 08/26211 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet støtter Kunnskapsdepartementets forslag om plikt til forsterket

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161 Saksframlegg KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM 2008-2009 Arkivsaksnr.: 09/47161 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar kvalitetsmeldingen til etterretning

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201432944-11 Saksbehandler: LIGA Emnekode: ESARK-022 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 28. august 2015 Svar på

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Hvordan organiseres rådgivningen i grunnskolen?

Hvordan organiseres rådgivningen i grunnskolen? Hvordan organiseres rådgivningen i grunnskolen? Hurtigruta 9. november 2010 Guri Adelsten Iversen utdanningsdirektør I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 23.02.2009 2006/306-3471/2009 / A43 Melding Saksbehandler: Karen Grundesen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget EVALUERING - TILTAK FOR AT FLERE SKAL GJENNOMFØRE

Detaljer

Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgivningstjenesten i skolen! Rådgiveren en nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgiveren en nøkkelperson En god rådgivning i skolen bidrar til at elevene får: bedre muligheter til å realisere

Detaljer

Saksframlegg. Høring - forslag til endring i opplæringsloven og friskoleloven: Plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til faglig samarbeid

Saksframlegg. Høring - forslag til endring i opplæringsloven og friskoleloven: Plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til faglig samarbeid Saksframlegg Høring - forslag til endring i opplæringsloven og friskoleloven: Plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til faglig samarbeid Arkivsak.: 17/31985 Forslag til vedtak: Formannskapet avgir,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. RANHEIMSPROSJEKTET FORSØK MED TILPASSET SKOLESTART Arkivsaksnr.: 07/39942

Saksframlegg. Trondheim kommune. RANHEIMSPROSJEKTET FORSØK MED TILPASSET SKOLESTART Arkivsaksnr.: 07/39942 Saksframlegg RANHEIMSPROSJEKTET FORSØK MED TILPASSET SKOLESTART Arkivsaksnr.: 07/39942 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering Saksfremlegg - arkivsak 07/39942 1 Bakgrunn for saken

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. HANDLINGSPLAN MOT TRAKASERING I GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 07/12660

Saksframlegg. Trondheim kommune. HANDLINGSPLAN MOT TRAKASERING I GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 07/12660 Saksframlegg HANDLINGSPLAN MOT TRAKASERING I GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 07/12660 Forslag til vedtak: 1. Bystyret vedtar foreliggende Handlingsplan mot trakassering i grunnskolen. 2. Bystyret vedtar forliggende

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008 Saksframlegg Program for kvalitetsutvikling i trondheimsskolen 2008 Arkivsaksnr.: 08/17305 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling i

Detaljer

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Forskningsbasert evaluering av rådgivingstjenesten i hele grunnopplæringen i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Bemanning Trond Buland, NTNU, prosjektleder

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/07165-002 Dato: 16.11.2004 UNGDOMSTRINN I VIDEREGÅENDE SKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PÅ UNGDOMSTRINNET SAK TIL BYSTYREKOMITE

Detaljer

UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE

UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE Kompetansemål Etter 10. årstrinn: Om videregående opplæring og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

Saksframlegg. Høring - endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4, og privatskoleloven kapittel 3 og 4 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Høring - endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4, og privatskoleloven kapittel 3 og 4 Arkivsaksnr. Saksframlegg Høring - endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 og 4, og privatskoleloven kapittel 3 og 4 Arkivsaksnr.: 08/46049 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet støtter ikke forslaget om

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Berit Lødding og Solveig Holen 31.10.2012 Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring NIFU Rapport 28/2012 Målsetninger

Detaljer

En bedre skole for elevene våre

En bedre skole for elevene våre En bedre skole for elevene våre Trud Berg, fylkesråd for utdanning 5. oktober 2010 s. 1 Foto: Thor-Wiggo Skille Innhold Bakgrunnen for prosjektet Målet for prosjektet Årsaker til frafall Organisering av

Detaljer

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008.

KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Prosjektperioden utvides til tre år. Prosjektet avsluttes 31.07. 2008. Arkivsaksnr.: 06/1181-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Regionkoordinator, Edvin Straume KOORDINATOR FOR YRKES- OG UTDANNINGSVEILEDNING PÅ HADELAND. Innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik

Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15. Nina Røvik Utdanningsvalg Nafo fokustreff 12.11.15 Nina Røvik Grunnskole for voksne 4A-1 i Opplæringslova er grunnlaget for de voksnes grunnskoletilbud. Retten omfatter til vanlig de fagene en trenger for å få vitnemål

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Rådgivernettverk. Bodø, den 2. april s. 1

Rådgivernettverk. Bodø, den 2. april s. 1 Rådgivernettverk Bodø, den 2. april 2014 s. 1 Fylkestingssak om rådgivertjenesten 2014 Status og videre utvikling av rådgivertjenesten i Nordland Info nasjonale/fylkesvise føringer rådgiver-/oppfølgingstjenesten

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES HØRINGSSVAR VEDRØRENDE UNGDOMS FRITIDSMILJØ. UNGDOM, DEMOKRATISK DELTAGELSE OG INNFLYTELSE Arkivsaksnr.

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES HØRINGSSVAR VEDRØRENDE UNGDOMS FRITIDSMILJØ. UNGDOM, DEMOKRATISK DELTAGELSE OG INNFLYTELSE Arkivsaksnr. Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES HØRINGSSVAR VEDRØRENDE UNGDOMS FRITIDSMILJØ. UNGDOM, DEMOKRATISK DELTAGELSE OG INNFLYTELSE Arkivsaksnr.: 09/18713 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til

Detaljer

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering.

Hospitering. Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering. Hospitering Praktiske tips for ulike muligheter for hospitering Cecilie Dangmann Hvordan kan hospitering bidra til praksisrettet opplæring? HVA og HVORFOR HVORDAN JEG VIL HOSPITERE! HELHETLIG OPPLÆRING

Detaljer

Veivisere til utdanning og arbeidsliv

Veivisere til utdanning og arbeidsliv Velkommen! Sarpsborgnettverket Veivisere til utdanning og arbeidsliv Om organisering og samarbeid om karriereveiledning i Sarpsborg side 1 Den norske modellen Fra barnehage til arbeidsliv Barnehage Grunnskole

Detaljer

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV - brobygger mellom skole og arbeidsliv Tore August Bauer-Nilsen 2013 HVEM ER HSA? Et interkommunalt samarbeid om utviklingsarbeid i skolen mellom syv kommuner. Bokn, Haugesund,

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Saksframlegg. FORHÅNDSUTTALELSE FRA UNGDOMMENS BYSTYRE OM SAK LEKSER-LEKSEHJELP Arkivsaksnr.: 10/8847

Saksframlegg. FORHÅNDSUTTALELSE FRA UNGDOMMENS BYSTYRE OM SAK LEKSER-LEKSEHJELP Arkivsaksnr.: 10/8847 Saksframlegg FORHÅNDSUTTALELSE FRA UNGDOMMENS BYSTYRE OM SAK LEKSER-LEKSEHJELP Arkivsaksnr.: 10/8847 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Ungdommens bystyre tar

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Saksframlegg. PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN HØST Arkivsaksnr.: 09/22807

Saksframlegg. PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN HØST Arkivsaksnr.: 09/22807 Saksframlegg PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN HØST 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/22807 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet støtter de prioriteringer

Detaljer

Fylkesnettverk karriereveiledning

Fylkesnettverk karriereveiledning Fylkesnettverk karriereveiledning UTDANNINGSVALG 25.04 2012 BAKGRUNN Intensjonsavtalen mellom primærkommunene og fylkeskommunen om det 13-årige opplæringsløpet Fylkestingssak 09/25 Karriereveiledning i

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

nødvendig rådgivning

nødvendig rådgivning Utfordringene med å gi nødvendig rådgivning til de elevene som har størst og ofte sammensatte vansker- sosialt / medisinsk / faglig. Kjersti Holm Johansen Karriereenhetene i Oslo 6 skolebaserte karriereenheter

Detaljer

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune

John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune John Arve Eide, regiondirektør videregående opplæring Akershus fylkeskommune Kvalitetsområder Struktur: Persondata om den som er i opplæring Fagopplæringens oppbygging og organisering Læreplan Dimensjonering

Detaljer

Prosjektet En bedre skole for elevene våre s. 1 Foto: Crestock.com

Prosjektet En bedre skole for elevene våre s. 1 Foto: Crestock.com Prosjektet En bedre skole for elevene våre 2009-2012 s. 1 Foto: Crestock.com Utviklingsmål for videregående opplæring i Nordland, FT-sak 8/2007 Å bedre gjennomføring og redusere frafall slik at Nordland

Detaljer

Saksframlegg. PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN HØST 2006 VÅR 09 Arkivsaksnr.: 06/23721

Saksframlegg. PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN HØST 2006 VÅR 09 Arkivsaksnr.: 06/23721 Saksframlegg PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN HØST 2006 VÅR 09 Arkivsaksnr.: 06/23721 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Karriereløypa. Systematisk arbeid med karriereveiledning og karriere læring i et livslangt perspektiv

Karriereløypa. Systematisk arbeid med karriereveiledning og karriere læring i et livslangt perspektiv Karriereløypa Systematisk arbeid med karriereveiledning og karriere læring i et livslangt perspektiv 1 Karriereløypa Systematisk arbeid med karriereveiledningen i det 13-årige skoleløp Brosjyren inneholder:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN

Saksframlegg. Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/ Dato: FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Håvard Ulfsnes Arkiv: 14/6366-1 Dato: 06.11.2014 FAGLIGE UTFORDRINGER FOR HØYT PRESTERENDE ELEVER I LILLEHAMMERSKOLEN Vedlegg: Kommunestyresak 0073/14 - Interpellasjon

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Skolens rådgivning på vei mot framtida?

Skolens rådgivning på vei mot framtida? Skolens rådgivning på vei mot framtida? Trond Buland SINTEF Teknologi og samfunn Gruppe for skole- og utdanningsforskning Lillehammer 16.11.2010 Teknologi og samfunn 1 Evaluering av skolens rådgivning

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

Stortingsmelding nr. 16 ( ) om tidlig innsats for livslang læring

Stortingsmelding nr. 16 ( ) om tidlig innsats for livslang læring 1 og ingen sto igjen Stortingsmelding nr. 16 (2006-2007) om tidlig innsats for livslang læring SAMMENDRAG OVERSIKT OVER TILTAK Vi har et svært godt utbygd utdanningssystem i Norge, der like rettigheter

Detaljer

Ungdomstrinn i Utvikling

Ungdomstrinn i Utvikling Ungdomstrinn i Utvikling Hvor står vi? Tilnærming gjennom hovedfunn PISA mm Hovedbilde: stabilitet Presterer fortsatt omtrent som gjennomsnittet i OECD Elevene mer positive til læringsmiljøet og samhandlingen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2012/843-9 Arkiv: A00 SAKSFRAMLEGG Dato: 22.05.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring Johan Raaum rand Hotell Oslo 6. oktober 2014 Status Flere fylker har en jevn positiv utvikling, særlig i yrkesfagene Noen fylker har kanskje snudd en negativ trend? Mange elever som slutter har fullført

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag

Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Fylkesnettverk for karriereveiledning i Nord-Trøndelag Husfrua, Inderøy 14. september 2016, Lisbeth Pedersen. Agenda 09.00-10.00 Kaffe og sveler 10.00-11.00 Nettverksarbeid fylkesnettverk og 5 lokale nettverk

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) Innhold i karrieremappen s. 1 Kjære elev s. 2 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 3 Mål for 9.trinn Mål for 10.trinn s.

Detaljer

Utdannings- og yrkesrådgivning. Hele skolens ansvar...? Et framtidsrettet blikk på karrieresenterets rolle i samarbeidet med grunnopplæringen.

Utdannings- og yrkesrådgivning. Hele skolens ansvar...? Et framtidsrettet blikk på karrieresenterets rolle i samarbeidet med grunnopplæringen. Utdannings- og yrkesrådgivning Hele skolens ansvar...? Et framtidsrettet blikk på karrieresenterets rolle i samarbeidet med grunnopplæringen. Oddmar N. Sjåvik, Karriereveileder ved Karrieresenteret i Rana,

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER PORSGRUNN KOMMUNE OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike

Detaljer

FAG: Utdanningsvalg. Lokal rammeplan for Moldeskolen. Kompetansemål. beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring

FAG: Utdanningsvalg. Lokal rammeplan for Moldeskolen. Kompetansemål. beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring Lokal rammeplan for Moldeskolen FAG: Utdanningsvalg Kompetansemål Etter 10. årstrinn Om og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdanningsprogrammene i forklare forskjellen

Detaljer

Strategi for fagfornyelsen

Strategi for fagfornyelsen Kunnskapsdepartementet Strategi Strategi for fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk Innhold Innledning 5 Faser i fagfornyelsen 7 Utvikling av ny generell del (2014 2017) 8 Fase 1 av

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage ULLENSAKER Kommune SAKSUTSRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.11.2016 HØRINGSSVAR PÅ NOU 2016:14 MER Å HENTE Vedtak Ullensaker kommune oversender høringsinnspill

Detaljer

Bedre gjennomføring i Aust-Agder

Bedre gjennomføring i Aust-Agder Bedre gjennomføring i Aust-Agder Nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder v/ utdanningssjef Bernt Skutlaberg Status for 8-10 år siden - Store levekårsutfordringer i

Detaljer

Saksfremlegg. 2. Forslag om å lovfeste plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på årstrinn

Saksfremlegg. 2. Forslag om å lovfeste plikt til forsterket opplæring i norsk/samisk og matematikk på årstrinn Saksfremlegg Saksnr.: 08/3153-2 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Ole Johansen Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVE OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN Planlagt behandling:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2010/5948-6 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst Trafikkopplæring ved ungdomsskolene

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOALT UTABEIDET FAGPLAN FO Programfag til valg 8. - 10 TINN 1 Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010

Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret 11.02.2010 Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2010 157/2010 2010/158 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Formannskapet 27.01.2010 10/8 Bystyret

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2008/09 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer