System- og ledelsesmessige forutsetninger for implementering av telemedisinske løsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "System- og ledelsesmessige forutsetninger for implementering av telemedisinske løsninger"

Transkript

1 System- og ledelsesmessige forutsetninger for implementering av telemedisinske løsninger Rapport fra arbeidsgruppen nedsatt av Helse Nord RHF som oppfølging av beslutning i Helse Nord RHF styret av i sak om desentralisering av spesialisthelsetjenester Oslo/Tromsø

2 Fastlegen til pasienten: Dette tror jeg vi må få en spesialist til å se på. Jeg skal bare koble på deg noe utstyr, så tar vi det med det samme. Pasienten: Men er spesialisten her nå? Legen: Ja, hos oss er spesialisten bare et tastetrykk unna... 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SAMMENDRAG BAKGRUNN PROBLEMSTILLING MANDAT ORGANISERING ARBEIDSMETODE OG OPPGAVEFORSTÅELSE Oppgaveforståelse Arbeidsmessig tilnærming Prosessperspektiv Prosjektfaser Samarbeid med det andre prosjektet - Prioriteringsprosjektet Operasjonalisering av oppgaveforståelse LØSNINGSMETODIKK Bakgrunn Kort om IDEF SUKSESSFAKTORER Prioriteringsprosjektets erfaringer - suksessfaktorer LØSNINGSFORSLAG Innledning hovedprosess A Overordnet delprosses A0 beslutning om tjeneste Delprosesser i beslutning om tjeneste - A1 nivå Suksessfaktorer Overordnet delprosess B0 Implementering og drift Delprosesser i implementering og drift av tjeneste B0 nivå ANBEFALINGER VEDLEGG - PROSESSBESKRIVELSER

4 10.1 Innledning hovedprosess A Overordnet delprosses A0 beslutning om tjeneste...30 Delprosesser i beslutning om tjeneste - A1 nivå Delprosesser i motta og sjekke forslag nivå A Delprosesser i eventuelt fremskaffe ytterligere underlag, motta og sjekke forslag nivå A Delprosesser vurdere og innstille nivå A Delprosesser beslutte og bestille nivå A Overordnet delprosess B0 Implementering og drift Delprosesser i implementering og drift av tjeneste B0 nivå Delprosesser forberedelser til implementering og drift nivå B Delprosesser implementering nivå B Delprosesser implementering nivå B VEDLEGG KORT BESKRIVELSE AV IDEF0 MED EKSEMPEL FRA AUST AGDER SYKEHUS HF

5 0 SAMMENDRAG Telemedisin har over de siste 15 år gjennomgått en betydelig utvikling. Denne skyldes i hovedsak de muligheter som ligger i en stadig bedre informasjons- og kommunikasjonsteknologi IKT. Ved hjelp av IKT kan data i form av bilder stillbilder eller video tekst, og lydopptak overføres fra pasient, pårørende eller primærhelsetjenesten til spesialist sammen med pasientopplysninger. Tjenesten kan også benyttes i samarbeid mellom spesialister og sykehus. Diagnostikk, behandling og vurdering kan gjøres på distanse. Løsningene har også gitt nye muligheter for desentralisert utdanning. Telemedisin har vært et satsingsområde for helsetjenesten i Nord-Norge over mange år. Telemedisin har vært og er sett på som et redskap for å bringe helsetjenester ut til den enkelte pasient. Nytten synes størst der hvor avstandene er store og hvor det er mangel på lokal kompetanse. Dette er et av flere særpreg ved vår nordligste landsdel. NST har blant annet gjennomført en lang rekke prosjekter for å teste ut telemedisinske løsninger i regionen. På denne bakgrunn vedtok styret i Helse Nord RHF 1 at det ble etablert en arbeidsgruppe som skulle få i oppdrag å utvikle nødvendige systemmessige, organisatoriske og ledelsesmessige rutiner for å ta i bruk og oppnå den ønskede spredning av utprøvde og hensiktsmessige telemedisinske tjenester. Parallelt ble en arbeidsgruppe nedsatt som skulle arbeide med en prioritering av hvilke tjenester som skulle implementeres. 2 Mandatet til Arbeidsgruppen er en oppfølging av vedtak i Helse Nord-styret av 22, juni d.å. i sak om Desentralisering av spesialisthelsetjenester. Arbeidsgruppens mandat er å utvikle de nødvendige systemmessige, organisatoriske og ledelsesmessige rutiner for å oppnå den ønskede spredning og implementering av utprøvde og hensiktsmessige telemedisinske tjenester. Konkret innebærer dette å lage en systematisk systembeskrivelse som i relativt stor detalj redegjør for hvilke forutsetninger som må være til stede for å lykkes med implementering av løsninger innen dette feltet. Det må redegjøres både for aktører som må involveres, relevante klareringspunkter, viktige samordningsbehov, samt ledelsesmessige og funksjonelle ansvarslinjer. Siden telemedisin dreier seg om kommunikasjon mellom enheter og /eller nivåer, er det viktig at beskrivelsen omfatter relevante aktører både innen sykehus og primærhelsetjenesten. Arbeidsgruppen startet arbeidet i slutten av oktober 2005 og arbeidet ble utført i parallell med Prioriteringsarbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har spesielt arbeidet med: Utarbeidelse av konkret systembeskrivelse Systemmessige, organisatoriske og ledelsesmessige rutiner Vekt på hvilke forutsetninger som må være tilstede for å lykkes Aktør roller inkludert sykehus og primærhelsetjenesten Relevante klareringspunkter og samordningsbehov Ledelsesmessige og funksjonelle ansvarslinjer 1 Se styresak Desentralisering av spesialisthelsetjenester 2 Se rapport Hvilke utprøvde og egnede telemedisinske tjenester bør prioriteres for storskala implementering

6 Arbeidsgruppen la til grunn et ledelsesperspektiv og et pasientperspektiv som de grunnleggende perspektivene. Aktører, klareringspunkter, samordningsbehov, ledelsesmessige og funksjonelle ansvarslinjer vil derfor bli diskutert med denne ramme. Arbeidsgruppen tok utgangspunkt i spesifikke aktuelle tjenester som egner seg for desentralisering ved bruk av telemedisin. På denne bakgrunn bestemte Arbeidsgruppen seg for å arbeide med en generell prosesstilnærming. Det er videre nødvendig å skille på to perspektiver: 1. Ledelses/beslutningsmessige systemer 2. Operasjonelle/driftsmessige systemer Det ble i utgangspunktet lagt vekt på følgende: 1. Systembeskrivelse løst ved å beskrive konkrete et generelt beslutnings- og operasjonaliseringssystem 2. Systemmessige, organisatoriske og ledelsesmessige rutiner følger fra systembeskrivelsen 3. Vekt på hvilke forutsetninger som må være til stede for å lykkes følger fra Prioriteringsprosjektets analyse av fremmere og hemmere i vellykkede telemedisinske anvendelser samt andre identifiserte faktorer som et resultat av dette arbeidet 4. Aktørroller inkludert sykehus og primærhelsetjenesten løst ved å identifisere de ulike aktører i det konkrete forslag til systembeskrivelse. 5. Relevante klareringspunkter og samordningsbehov - følger av systembeskrivelsen. 6. Ledelsesmessig og funksjonelle ansvarslinjer følger av systembeskrivelsen. Ved å benytte den skisserte arbeidsmetodikk ble de ulike spesifikke parameterne identifisert og beskrevet i forhold til system, rutiner, samordning, ledelse og aktører. Det er avklart med oppdragsgiver at det legges til grunn et ledelsesperspektiv basert på RHF og/eller HF som beslutningstaker om hvilke spesialisthelsetjenester som skal desentraliseres og hvordan dette skal utføres. Det ble lagt et pasientperspektiv som det grunnleggende perspektiv for implementering av tjenesten. Aktører, klareringspunkter, samordningsbehov, ledelsesmessige og funksjonelle ansvarslinjer vil derfor bli diskutert med enten et RHF/HFledelsesperspektiv eller et pasientperspektiv som ramme. Det vil videre bli skilt på to perspektiver: RHF/HF-ledelses/beslutningsmessige systemer Operasjonelle/driftsmessige systemer Arbeidsgruppen gjorde en vurdering av aktuelle verktøy for systemmodellering. Basert på denne gjennomgangen besluttet Arbeidsgruppen å benytte IDEF0 standarden som metodeverktøy for systemmodelleringen. På denne bakgrunn var det enighet om å legge inn følgende rammer: Kontekst (context): Desentralisering av spesialisthelsetjenesten ved hjelp av telemedisin Synsvinkel (viewpoint): ledelsesmessige/beslutningsmessige systemer ledelsesperspektiv operasjonelle/driftsmessige systemer pasientperspektiv Formål (purpose): 5

7 Å operasjonalisere gjennom en detaljbeskrivelse både beslutning om og drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester hvor telemedisin inngår Arbeidsgruppen anbefaler at en strukturert metodisk tilnærming benyttes når telemedisinske tjenester skal implementeres i storskala. Dette sikrer en planmessig og kvalitetssikret tilnærming over type tjenester som skal implementeres, og driften av disse. Erfaringsbaserte suksesskriterier er en viktig del av denne tilnærmingen. Som strukturert metode anbefaler Arbeidsgruppen at Helse Nord RHF benytter den internasjonale standarden IDEF0 som har vært benyttet ved andre helseforetak i Norge. Følgende forutsetninger må oppfylles: 1. Det utarbeides et IKT basert saksbehandlerverktøy 2. Helse Nord RHF har ansvaret for utarbeidelse og drift av saksbehandlerverktøyet 3. Saksbehandlerverktøyet er tilgjengelig for den enkelte bruker via intranett eller det elektroniske kvalitetssystemet, DocMap 4. Saksbehandlerverktøyet må inneholde sjekklister for alle prosesser 5. Saksbehandlerverktøyet må inneholde en integrering av definerte suksesskriterier med sjekklister etc. 6. Saksbehandlerverktøyet må inneholde utkast til -/ eksempler på avtaler med andre involverte parter 7. Helse Nord RHF må ta rollen som superbruker og være ansvarlig for opplæring i saksbehandlerverktøyet Videre arbeid: Arbeidsgruppen anbefaler at Helse Nord avsetter nødvendige ressurser for utarbeidelse av saksbehandlerverktøy. Det er nødvendig at alle berørte parter blir involvert i arbeidet så som IKT, NST, spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, administrasjon etc. Dette arbeidet bør organiseres som et Helse Nord RHF prosjekt med egen prosjektleder, styringsgruppe og rapportere til Helse Nord RHF. 6

8 1 Bakgrunn 3 Telemedisin har over de siste 15 år gjennomgått en betydelig utvikling. Denne skyldes i hovedsak de muligheter som ligger i en stadig bedre informasjons- og kommunikasjonsteknologi IKT. Ved hjelp av IKT kan data i form av bilder stillbilder eller video tekst, og lydopptak overføres fra pasient, pårørende eller primærhelsetjenesten til spesialist sammen med pasientopplysninger. Tjenesten kan også benyttes i samarbeid mellom spesialister og sykehus. Diagnostikk, behandling og vurdering kan gjøres på distanse. Løsningene har også gitt nye muligheter for desentralisert utdanning. De telemedisinske løsningene har fått størst innpass i fag preget av bildedata. Eksempler her er fagområdene radiologi og hudsykdommer. Telemedisin har også vært testet i større eller mindre grad knyttet til de fleste fagområder innen det medisinske fagområde med et spenn fra pediatri og kirurgi til psykiatri. I det siste har telemedisinske tjenester vært aktuelle med tanke på desentralisering av spesialisthelsetjenestene i Helse Nord RHFs ansvarsområde med fokus på blant annet distriktsmedisinske sentra DMS. 4 2 Problemstilling Telemedisin har vært et satsingsområde for helsetjenesten i Nord-Norge over mange år. Nasjonalt Senter for Telemedisin NST har fra sin oppstart i 1992 utviklet seg til et internasjonalt anerkjent kompetansesenter med nasjonale så vel som internasjonale oppgaver. Sistnevnte blant annet gjennom en samarbeidskobling til Verdens helseorganisasjon WHO. I 2005 har NST 107 ansatte og budsjettet var i 2004 på NOK 66,9 mill. En betydelig andel av NSTs midler NOK 12 mill i 2005 skjer gjennom overføringer fra Helse Nord RHFs telemedisinsk forskningsutvalg TFU. Telemedisin har vært og er sett på som et redskap for å bringe helsetjenester ut til den enkelte pasient. Nytten synes størst der hvor avstandene er store og hvor det er mangel på lokal kompetanse. Dette er et av flere særpreg ved vår nordligste landsdel. NST har blant annet gjennomført en lang rekke prosjekter for å teste ut telemedisinske løsninger i regionen. På denne bakgrunn vedtok styret i Helse Nord RHF 5 at det ble etablert en arbeidsgruppe som skulle få i oppdrag å utvikle nødvendige systemmessige, organisatoriske og ledelsesmessige rutiner for å ta i bruk og oppnå den ønskede spredning av utprøvde og hensiktsmessige telemedisinske tjenester. Parallelt ble en arbeidsgruppe nedsatt som skulle arbeide med en prioritering av hvilke tjenester som skulle implementeres. 6 3 Mandat Mandatet til Arbeidsgruppen er en oppfølging av vedtak i Helse Nord-styret av 22, juni d.å. i sak om Desentralisering av spesialisthelsetjenester. Arbeidsgruppens mandat er å utvikle de nødvendige systemmessige, organisatoriske og ledelsesmessige rutiner for å oppnå den ønskede spredning og implementering av utprøvde og hensiktsmessige telemedisinske tjenester. Konkret innebærer dette å lage en systematisk 3 Helse Nord RHF satte ned to parallelle arbeidsgrupper den andre har levert en rapport som gjennomgår prioritering av hvilke medisinske tjenester som bør implementeres Denne rapporten gjenbruker derfor relevant stoff fra prioriteringsrapporten 4 Se rapporten Desentralisering av spesialisthelsetjenesten i Helse Nord Rapport fra prosjektgruppe oppnevnt av Helse Nord RHF 2.mai Se styresak Desentralisering av spesialisthelsetjenester 6 Se rapport Hvilke utprøvde og egnede telemedisinske tjenester bør prioriteres for storskala implementering

9 systembeskrivelse som i relativt stor detalj redegjør for hvilke forutsetninger som må være til stede for å lykkes med implementering av løsninger innen dette feltet. Det må redegjøres både for aktører som må involveres, relevante klareringspunkter, viktige samordningsbehov, samt ledelsesmessige og funksjonelle ansvarslinjer. Siden telemedisin dreier seg om kommunikasjon mellom enheter og /eller nivåer, er det viktig at beskrivelsen omfatter relevante aktører både innen sykehus og primærhelsetjenesten. Arbeidsgruppen startet arbeidet i slutten av oktober 2005 og arbeidet ble utført i parallell med Prioriteringsarbeidsgruppen. Prioriteringsarbeidsgruppens resultater skulle delvis være informasjon som skal inngå i faktagrunnlaget for Arbeidsgruppens arbeid. Prioriteringsarbeidsgruppens rapport skulle være levert til og tidsfristen for levering av Arbeidsgruppens rapport ble derfor satt til ultimo mars Prosjektet hadde en ramme på timer for ekstern arbeidsinnsats. Arbeidsgruppen rapporterte til Helse Nord RHF ved direktør Finn Henry Hansen. 4 Organisering Det ble nedsatt følgende Arbeidsgruppe: Kvalitetskoordinator Mette Fredheim - UNN Prosjektleder Sjef kliniske avdelinger Trine Magnus UNN Forsker Robert Myrvang NST Allmennpraktiker Kjell Nysveen - Kvænangen Foretaksdirektør Jan E. Furunes Helgelandssykehusene Rådgiver Per O. Fjell sekretariatsansvarlig - Hartmark Consulting AS Deltagerne i Arbeidsgruppen ble utpekt med vekt på komplementær kompetanse og rolle i helsearbeid. Det ble derfor lagt vekt på deltagere fra spesialisthelsetjenesten, HF ledelse, NST og primærhelsetjenesten. I tillegg har det vært et godt samarbeid med Prioriteringsarbeidsgruppen ved: Jan Norum Professor/Avdelingsleder UNN - Prosjektleder Mai-Liss Larsen Price Waterhouse Coopers sekretariatsleder 5 Arbeidsmetode og oppgaveforståelse Det ble utarbeidet et notat som dannet grunnlaget for videre arbeid 8. Hovedpunktene i notatet var: 5.1 Oppgaveforståelse Som bakgrunn for mandatforståelsen har Helse Nord spesifisert at: Arbeidsgruppens mandat er å utvikle de nødvendige systemmessige, organisatoriske og ledelsesmessige rutiner for å oppnå den ønskede spredning og implementering av utprøvde og hensiktsmessige telemedisinske tjenester. Konkret innebærer dette å lage en systematisk systembeskrivelse som i relativt stor detalj redegjør for hvilke forutsetninger som må være til stede for å lykkes med implementering av løsninger 7 Rapporten ble levert som avtalt. 8 Arbeidsgruppenotat av

10 innen dette feltet. Det må redegjøres både for aktører som må involveres, relevante klareringspunkter, viktige samordningsbehov, samt ledelsesmessige og funksjonelle ansvarslinjer. Siden telemedisin dreier seg om kommunikasjon mellom enheter og /eller nivåer, er det viktig at beskrivelsen omfatter relevante aktører både innen sykehus og primærhelsetjenesten. Helse Nord har videre spesifisert at arbeidsgruppen skal levere sin innstilling til (Denne fristen ble senere endret til ). Arbeidsgruppen skal spesielt vurdere følgende parametere: Utarbeidelse av konkret systembeskrivelse Systemmessige, organisatoriske og ledelsesmessige rutiner Vekt på hvilke forutsetninger som må være tilstede for å lykkes Aktør roller inkludert sykehus og primærhelsetjenesten Relevante klareringspunkter og samordningsbehov Ledelsesmessige og funksjonelle ansvarslinjer I tillegg kan det vise seg at andre relevante parametere bør inkluderes som en konsekvens av videre innsikt som skapes underveis i prosjektet og erfaringene fra Prioriteringsarbeidsgruppen. 5.2 Arbeidsmessig tilnærming Arbeidsgruppen la til grunn et ledelsesperspektiv og et pasientperspektiv som de grunnleggende perspektivene. Aktører, klareringspunkter, samordningsbehov, ledelsesmessige og funksjonelle ansvarslinjer vil derfor bli diskutert med denne ramme. 5.3 Prosessperspektiv Arbeidsgruppen tok utgangspunkt i spesifikke aktuelle tjenester som egner seg for desentralisering ved bruk av telemedisin. På denne bakgrunn bestemte Arbeidsgruppen seg for å arbeide med en generell prosesstilnærming. Det er videre nødvendig å skille på to perspektiver: 1. Ledelses/beslutningsmessige systemer 2. Operasjonelle/driftsmessige systemer 5.4 Prosjektfaser Prosjektet hadde følgende faser: 1. Levering 1 Prosjektopprettelse, avklaring og fastsettelse av et detaljert mandat 2. Levering 2 System og prosessbeskrivelse på et generelt nivå av beslutningssystem 3. Levering 3 System og prosessbeskrivelse på et generelt nivå av operasjonell tjeneste 4. Sluttrapport 5.5 Samarbeid med det andre prosjektet - Prioriteringsprosjektet 9

11 Det var helt nødvendig at dette prosjektet ble samkjørt med Prioriteringsprosjektet. Samkjøringen skjedde ved bl.a.: - mandatforståelse og fremdriftsplan ble oversendt begge veier - kopi av alle relevante sakspapirer ble løpende oversendt begge veier - koordinering utføres av prosjektlederne - deltakelse av prosjektleder på det andre prosjektets prosjektgruppemøte ble vurdert ut fra behov 5.6 Operasjonalisering av oppgaveforståelse Det ble i utgangspunktet lagt vekt på følgende: 1. Systembeskrivelse løst ved å beskrive konkrete et generelt beslutnings- og operasjonaliseringssystem 2. Systemmessige, organisatoriske og ledelsesmessige rutiner følger fra systembeskrivelsen 3. Vekt på hvilke forutsetninger som må være til stede for å lykkes følger fra Prioriteringsprosjektets analyse av fremmere og hemmere i vellykkede telemedisinske anvendelser samt andre suksessfaktorer identifisert som en konsekvens av Arbeidsgruppens arbeid 4. Aktørroller inkludert sykehus og primærhelsetjenesten løst ved å identifisere de ulike aktører i det konkrete forslag til systembeskrivelse. 5. Relevante klareringspunkter og samordningsbehov - følger av systembeskrivelsen. 6. Ledelsesmessig og funksjonelle ansvarslinjer følger av systembeskrivelsen. Ved å benytte den skisserte arbeidsmetodikk ble de ulike spesifikke parameterne identifisert og beskrevet i forhold til system, rutiner, samordning, ledelse og aktører. 6 Løsningsmetodikk 6.1 Bakgrunn Det er avklart med oppdragsgiver at det legges til grunn et ledelsesperspektiv basert på RHF og/eller HF som beslutningstaker om hvilke spesialisthelsetjenester som skal desentraliseres og hvordan dette skal utføres. Det ble lagt et pasientperspektiv som det grunnleggende perspektiv for implementering av tjenesten. Aktører, klareringspunkter, samordningsbehov, ledelsesmessige og funksjonelle ansvarslinjer vil derfor bli diskutert med enten et RHF/HF ledelsesperspektiv eller et pasientperspektiv som ramme. Det vil videre bli skilt på to perspektiver: RHF/HF-ledelses/beslutningsmessige systemer Operasjonelle/driftsmessige systemer Arbeidsgruppen gjorde en vurdering av aktuelle verktøy for systemmodellering basert på: Vurdering av ulike tilnærminger: prosessmodellering kontra sekvensmodellering Systemmodelleringsstandarden IDEF0 basert på standard publication 183. Vekt er blitt lagt på metode og oppbygging Bruk av IDEF0 i beskrivelse av bruk av kurvebok på St. Olavs Hospital HF i Helse Midt-Norge. Vekt ble lagt på hvordan metoden fungerte i praksis 10

12 Bruk av IDEF0 i forbindelse med kartlegging av arbeidsprosesser ved medisinsk avdeling, Aust-Agder sykehus HF 9. Basert på denne gjennomgangen besluttet Arbeidsgruppen å benytte IDEF0 standarden som metodeverktøy for systemmodelleringen. På denne bakgrunn var det enighet om å legge inn følgende rammer: Kontekst (context): Desentralisering av spesialisthelsetjenesten ved hjelp av telemedisin Synsvinkel (viewpoint): ledelsesmessige/beslutningsmessige systemer ledelsesperspektiv operasjonelle/driftsmessige systemer pasientperspektiv Formål (purpose): Å operasjonalisere gjennom en detaljbeskrivelse både beslutning om og drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester hvor telemedisin inngår 6.2 Kort om IDEF0 10 Se vedlegg 7 Suksessfaktorer 7.1 Prioriteringsprosjektets erfaringer - suksessfaktorer Prioriteringsarbeidsgruppen listet opp følgende suksessfaktorer for vellykket implementering etter gjennomgang av mer enn 250 prosjekter fra NST.: 1. Brukervennlighet 2. Brukermedvirkning 3. Opplæring 4. Mulighet for forskning 5. Driftskrav til utstyr og system - driftssikkerhet 6. Takster/økonomiske rammer 7. Godt samarbeid mellom IKT personell og klinikere Disse suksessfaktorene har i hovedsak et kliniker/helsepersonell perspektiv. I tillegg mener Arbeidsgruppen at det er nødvendig å legge vekt på pasientperspektivet. Arbeidsgruppen har vurdert følgende suksessfaktorer som viktige for medisinsk personell: 8. Kompetanseutvikling i primærhelsetjenesten 9. Samhandling mellom de ulike enhetene i en total behandlingskjede 10. Driften er organisert inn i den daglige driften og rasjonaliserer denne 11. Behandlingsløsningen er faglig godt forankret og ønsket Arbeidsgruppen har vurdert følgende suksessfaktorer som viktige i et pasientperspektiv: 12. Rask tilgang til spesialisthelsetjeneste 13. Mindre reisebehov 14. Opplevelse av god medisinsk faglighet/ likeverdig tilbud 9 Se 10 Dette er tatt fra Vedlegg 2 til sluttrapport for OG-prosjektet for medisinsk avdeling, Aust-Agder sykehus HF 11

13 Det er derfor nødvendig for å øke sannsynligheten for en vellykket implementering av telemedisinske løsninger at disse suksesskriteriene inngår i beslutningsunderlaget. 8 Løsningsforslag 8.1 Innledning hovedprosess A-1 Som diskutert ovenfor er systembeskrivelsen generell og delt i to prosesser: RHF/HF-ledelses-/beslutningsmessige systemer - A0 Operasjonelle/driftsmessige systemer B0 For å holde detaljeringsgraden på et nyttig nivå uten å gjøre fremstillingen uoversiktelig er hovedprosessen A-1 delt i to hoveddelprosesser A0 og B0 som igjen er spesifisert i to ytterligere nivåer. Hovedprosessen A-1 blir derfor: Figur Overordnet hovedprosess 12

14 De to delprosessene blir følgelig: Figur Overordnete delprosesser Disse to hoveddelprosessene er ytterligere spesifisert nedenfor. 8.2 Overordnet delprosses A0 beslutning om tjeneste Denne delprosessen viser hvordan beslutningen om å implementere en tjeneste med telemedisinsk løsning kan implementeres. På øverste nivå dvs. nivå A0 får vi følgende prosessmodul: Figur Hoveddelprosess vurdering og beslutning om en spesialisttjeneste skal desentraliseres ved hjelp av telemedisin 13

15 A0- Beslutning om desentralisering Prosessbeskrivelse = Forslag til implementering av en faktisk tjeneste etc må følges eventuelt = Hva er resultatet av beslutningsprosessen Forklaringer - Kommentarer Her beskrives på et overordnet nivå prosessen med å beslutte implementering av en telemedisinsk tjeneste. Dette må foregå i en strukturert saksbehandlingsprosess og med hjelpemidler som sikrer at alle sider ved forslaget er belyst. Denne prosessen mener vi må foregå på øverste ledelsesnivå. Alle kan komme med forslag dvs: HF-ledelsen Andre HF RHF ledelse inkluderer departement og direktorat Avdelings-/spesialitetsledelsen Enkeltspesialisten via avdelings-/spesialistledelsen NST Primærhelsetjenesten Pasientorganisasjoner etc. All relevant lovgivning men særlig personvern/datatilsynet Alle relevante avtaler: o Arbeidsavtaler o Tjenesteplaner o Rikstrygdeverkets refusjonsordninger og takster RHFs bestillerdokument HFs strategidokument HFs virksomhetsplan Eventuelle rutiner, arbeidsbeskrivelser, prosessbeskrivelser etc. Hvis RHF nivå skal være involvert menes direktørnivå HF-ledelsen: med HF-ledelsen menes sykehusledelsen som for eksempel for UNN vil være: o Direktør - Schrøder o SMS Johnsen o SKA Magnus o SAS Isaksen Diverse andre ressurser som vil bli spesifisert på lavere systemnivå 1. Bestilling går til relevant avdeling for iverksettelse (Vil være input i den neste prosessen som skal ta for seg konkrete tjenester) 2. Avslag går til forslagsstiller med begrunnelse og relevante underlag 14

16 8.2.1 Delprosesser i beslutning om tjeneste - A1 nivå Neste nivå dvs. nivå A1 får vi følgende prosess:! % # $ "! ' &! ) ( ) Fig Delprosesser for beslutningssystemet 15

17 A.1.1- Motta og sjekke forslag Prosessbeskrivelse etc må følges eventuelt = Hva er resultatet av beslutningsprosessen Forklaringer Kommentarer Her skal forslaget mottas og behandles i ledelsen. Det skal deretter inn i et standard vurderingssystem. Dette vurderingssystemet skal sikre at forslaget er belyst grundig og at områder som ikke er tilstrekkelig utredet (f. eks juridiske aspekter, personellmessige konsekvenser etc.) blir identifisert. Følgende aktiviteter skal utføres: 1. Det skal utpekes en ansvarlig saksbehandler som er ansvarlig for at alle aktiviteter blir utført 2. Ved bruk av en standard sjekkliste skal saksbehandler utarbeide en oversikt om hvorvidt all relevant informasjon er vedlagt. Sjekklisten inneholder en liste og definisjon på hvilket underlag som skal være med Forslag til implementering av en faktisk tjeneste All relevant lovgivning men særlig personvern/datatilsynet Alle relevante avtaler: o Arbeidsavtaler o Tjenesteplaner o Rikstrygdeverkets refusjonsordninger og takster RHFs bestillerdokument HFs strategidokument HFs virksomhetsplan Eventuelle rutiner, arbeidsbeskrivelser, prosessbeskrivelser etc. Saksbehandler delegeres til relevant øverste linjeleder. Øverste linjeleder kan delegere videre til faktisk saksbehandler men linjeleder har ansvaret. IT verktøy inkludert relevante sjekklister Sjekklisten må inneholde alle aspekter ved en beslutning inkludert: o Organisasjonskonsekvenser o Personellkonsekvenser o Kvalitetskonsekvenser o Økonomiske konsekvenser o Medisinske konsekvenser o Pasientkonsekvenser o etc. 1. Hvis alt underlag er tilfredsstillende går forslaget til vurdering/innstilling A Hvis alt underlag ikke er tilfredsstillende må ytterligere underlag fremskaffes i A1.2 16

18 A.1.2- Eventuelt fremskaffe ytterligere underlag Prosessbeskrivelse = Rapport over underlag med oversikt over hvilket underlag som mangler/må fremskaffes. Alle relevante underlag vedlegges. etc må følges eventuelt = Hva er resultatet av beslutningsprosessen Forklaringer Kommentarer Her skal evt. manglende underlag fremskaffes slik at beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig. A.1.2 er brutt ytterligere ned, se vedlegg. Manglende underlag fremskaffes fra riktig instans/person Saksbehandler utarbeider manglende underlag hvis naturlig All relevant lovgivning men særlig personvern/datatilsynet Alle relevante avtaler: o Arbeidsavtaler o Tjenesteplaner o Rikstrygdeverkets refusjonsordninger og takster RHFs bestillerdokument HFs strategidokument HFs virksomhetsplan Eventuelle rutiner, arbeidsbeskrivelser, prosessbeskrivelser etc. Saksbehandler Andre ressurspersoner så som: o Klinisk personell o Administrativt personell o Teknisk personell o etc. IT verktøy inkludert relevante sjekklister 1. Tilfredsstillende underlag går videre til vurdering/innstilling A1.3 17

19 A.1.3- Vurdere - innstille Prosessbeskrivelse = Tilfredsstillende underlag etc. må følges eventuelt = Hva er resultatet av beslutningsprosessen Forklaringer Kommentarer Saksbehandler går grundig gjennom saksunderlaget og lager en innstilling til RHF-/HF ledelsen. Prosessen A1-3 brutt ytterligere ned (vedlegg) der vil man se at det også inngår en høringsprosess. Denne er spesielt viktig da det sjelden er bare en organisatorisk enhet involvert. Denne høringsrunden bør ha spesielt fokus på å kartlegge partenes holdninger til tjenesten, og hvilke suksessfaktorer som mangler og må forsøkes kompensert. Dersom primærhelsetjenesten er involvert, er deres synspunkter spesielt viktige, da deltakelse fra denne tjenesten, enten den er kommunal eller fra primærlegene ikke vil kunne pålegges av RHF/HF. Tilfredsstillende underlag er grunnlaget for utarbeidelse av en vurdering med tilhørende innstilling All relevant lovgivning men særlig personvern/datatilsynet Alle relevante avtaler: o Arbeidsavtaler o Tjenesteplaner o Rikstrygdeverkets refusjonsordninger og takster RHFs bestillerdokument HFs strategidokument HFs virksomhetsplan Eventuelle rutiner, arbeidsbeskrivelser, prosessbeskrivelser etc. Saksbehandler Andre ressurspersoner så som: o Klinisk personell o Administrativt personell o Teknisk personell o etc. IT verktøy inkludert relevante sjekklister 1. Innstilling med relevante underlag går til beslutning A1.4 18

20 A.1.4- Beslutte - effektuere Prosessbeskrivelse = Innstilling med underlag etc må følges eventuelt = Hva er resultatet av beslutningsprosessen Forklaringer Kommentarer Her foreligger saksbehandlers innstilling til beslutning til HFledelsen, evt. RHF-ledelsen. Denne prosessen er igjen brutt ned i en vurdering og beslutningsdel og en iverksettelsesdel, se vedlegg. Har kan utfallet bli enten en bestilling til for eksempel en avdeling om prosjektering og iverksettelse eller et avslag. Innstilling med underlag gir bakgrunn for beslutning på RHF og/eller HF nivå All relevant lovgivning men særlig personvern/datatilsynet Alle relevante avtaler: o Arbeidsavtaler o Tjenesteplaner o Rikstrygdeverkets refusjonsordninger og takster RHFs bestillerdokument HFs strategidokument HFs virksomhetsplan Eventuelle rutiner, arbeidsbeskrivelser, prosessbeskrivelser etc. Eventuelt RHF ledelse/styre HF ledelse Saksbehandler Andre ressurspersoner så som: o Klinisk personell o Administrativt personell o Teknisk personell o etc. IT verktøy inkludert relevante sjekklister 1. Bestilling av tjenesten 2. Avslag på forslag 19