1 Hovedinnholdet i forslaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Hovedinnholdet i forslaget"

Transkript

1 1 Hovedinnholdet i forslaget Forslag til endring i Justervesenets regelverk gjeldende for måletanker sendes med dette på høring. Endringsforslaget omfatter en endring i forskrift 21. desember 2007 nr om krav til kalibrering av skipstanker som brukes til beregning av (heretter skipstankforskriften), slik at virkeområdet for forskriften begrenses til å omfatte tanker opp til en størrelse på m 3. Det foreslås videre endringer som medfører større fleksibilitet i tidspunkt for kalibrering av måletanker og av lengdemål som benyttes til å måle nivået i tanker (heretter nivåmåleutstyr), slik at dette i større grad kan utføres samme med annen service. Endringsforslaget omfatter i tillegg en oppdatering og klargjøring av regelverket, slik at det blir enklere, mer oversiktlig og forutsigbart for brukerne og myndigheter. Endelig omfatter endringsforslaget at skipstankforskriftens virkeområde utvides til å omfatte måletanker på land, som i dag reguleres i forskrift om målenheter og måling 5-2 tredje ledd. Dette innebærer at krav som i dag kun er fastsatt for skipstanker også blir gjeldende for andre måletanker, i tråd med slik regelverket håndheves i dag. I tillegg innebærer denne endringen at begrensningen i virkeområdet til å gjelde tanker opp til en størrelse på m 3, endringer knyttet til tidspunkt for kalibrering, og andre oppdateringer og klargjøringer, som nevnt over, også vil gjelde for måletanker som i dag kun reguleres i forskrift om målenheter og måling. Utvidelsen av virkeområdet medfører at skipstankforskriften får nytt navn. Endringer i skipstankforskriften fastsettes av Justervesenet med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid 7, 8, 10, 13, 20 og 30. I høring om endringer i forskrift om målenheter og måling med høringsfrist 5.oktober 2013, foreslås at bestemmelser som vedrører krav til måletanker og nivåmåleutstyr blir tatt ut og overført til instrumentspesifikk forskrift. Endringen knyttet til utvidelse av virkeområde for skipstankforskriften til å omfatte måletanker på land forutsetter at endringen foreslått i forskrift om målenheter og måling gjennomføres. Hensikten med endringene som foreslås her, er å gjøre regelverk gjeldende for måletanker med tilhørende nivåmåleutstyr generelt mer i tråd med formålet i lov om målenheter, måling og normaltid. Formålet i loven er å bidra til tilstrekkelig nøyaktige måleresultater innenfor rammen av effektiv bruk av samfunnets ressurser. Videre er hensikten med endringene å oppnå et regelverk som er mer oversiktlig og tydelig og i overensstemmelse med gjeldende praksis. Dersom endringene som omfatter en utvidelse av virkeområdet i skipstankforskriften gjennomføres slik at forskriften omfatter regelverk for både skipstanker og andre måletanker, vil nytt navn på skipstankforskriften medføre en endring i henvisning i forskrift om målenheter og måling 3-1 og 3-4. Endringene i forskrift om målenheter og måling har ingen virkning utover endring i navnet på forskriften det henvises til. 1

2 Med skipstanker menes måletanker som er plassert på skip. Med måletanker, slik begrepet er brukt i denne høringen, menes alle måletanker som ikke er skipstanker. Følgende endringsforslag sendes med dette på høring: Forslag til endringer i forskrift 21. desember 2007 nr om krav til kalibrering av skipstanker som brukes til beregning av. 2 BAKGRUNN 2.1 Om dagens regelverk og tilsyn Forskrift om målenheter og måling fastsetter at måletanker og skipstanker og tilhørende nivåmåleutstyr som brukes til å angi volum er underlagt krav når de selges og under bruk ved. Forskrift om målenheter og måling fastsetter videre at skipstanker og andre måletanker er underlagt godkjenningsordningen som er fastsatt i forskriften. Nærmere krav til skipstanker er fastsatt i skipstankforskriften. Det er bl.a. fastsatt at skipstanker må godkjennes av Justervesenet før de kan brukes ved økonomiske oppgjør og at godkjenningen har en gyldighet på 12 år. Forskrift om målenheter og måling fastsetter for andre måletanker at gyldighetsperioden for godkjenningen er 10 år. Det er ikke fastsatt nærmere krav til måletanker. Forskrift om målenheter og måling fastsetter at gyldighetsperioden for godkjenning av nivåmåleutstyr som brukes i tanker er 3 år. Justervesenet gjennomførte tidligere kalibrering av måletanker på land, hvor kalibreringen ble lagt til grunn for godkjenning av måletanken. Justervesenet har i den senere tid basert godkjenning av måletanker og skipstanker på innsendt materiale som bl.a. omfatter kalibreringsdokumentasjon. Etter 2008 har Justervesenet drevet oppsøkende virksomhet for å avdekke bruk av måletanker og skipstanker. Dette har medført økning i antall godkjenninger. Etter å ha informert bransjen, har Justervesenet i praksis lagt til grunn samme krav til måletanker som for skipstanker fastsatt i skipstankforskriften. Regelverket har vært praktisert på en slik måte at fornyet godkjenning av måletanker og skipstanker ved godkjenningsperiodens utløp, som regel innebærer krav om fornyet kalibrering av tanken. Fornyet godkjenning av nivåmåleutstyr har vært gitt på bakgrunn av kalibrering av nivåmåleutstyret hvert tredje år. For å unngå å påføre bruker store kostnader ved fornyet kalibrering, har Justervesenet de siste årene myket opp praksisen slik at kalibrering i større grad kan gjennomføres sammen med annen service og inspeksjon på tanken. Gyldighetsperioden for måletanker, skipstanker og nivåmålutstyr har derfor ikke vært strengt håndhevet. Store selskaper i petroleumsbransjen bruker både måletanker og skipstanker i stort omfang, og leier inn skip fra ulike rederier etter behov. For å følge opp kravene om at selskapene kun benytter skipstanker som er godkjent av Justervesenet før de tas i bruk, har Justervesenet 2

3 gjennomført tilsyn hos disse bedriftene ved gjennomgang av dokumentasjon og rutiner, samt inspeksjon av tilgjengelige tanker. Skipstankforskriften var i utgangspunktet basert på EØS-direktiv 71/349/EØF om kalibrering av skipstanker. Direktivet ble opphevet med virkning for Norge fra 12.juli 2012 da det ikke ble ansett å være behov for harmonisering av krav på dette området. Fra dette tidspunktet ble forskriften videreført som nasjonal forskrift. 2.2 Ny lov i 2008 Lov om målenheter, måling og normaltid trådte i kraft 1.januar Bakgrunnen for loven var blant annet modernisering og forenkling av regelverket og behov for å øke effektiviteten i tilsynet. Ifølge formålsbestemmelsen skal loven bidra til at målinger og måleresultater er tilfredsstillende nøyaktige ut fra formålet om effektiv bruk av samfunnets ressurser og ivaretakelse av beskyttelsesverdige interesser. Både valg av hva det skal føres tilsyn med og hvordan selve tilsynet utføres, skal vurderes i lys av formålet. Formålsparagrafen har medført at Justervesenet har foretatt en rekke utredninger med påfølgende endringer i regelverket innenfor lovens virkeområde. 2.3 Utredning om tankmåling I etterkant av opphevelsen av direktiv 71/349/EØF om kalibrering av skipstanker, har Justervesenet utført en utredning om måletanker og skipstanker med tilhørende nivåmåleutstyr. Under utredningsarbeidet har Justervesenet innhentet informasjon og synspunkter på regelverk og tilsyn fra bl.a. Exxon Mobile, flere avdelinger i Statoil, Miljødirektoratet, Oljedirektoratet og Rederiforbundet. Utredningen viser at det spesielt i store selskaper i petroleumsbransjen er omfattende bruk av både stasjonære måletanker på land og skipstanker ved økonomiske oppgjør, både ved eksport og innenlands distribusjon. Bruk av skipstanker er mer omfattende enn bruk av stasjonære tanker. Selskapene i bransjen påpeker at de har sterk egeninteresse i korrekte målinger og at kvaliteten på måleresultatene fra måletanker og skipstanker inngår i selskapenes kvalitetssystemer. Ved bruk av skipstanker til å måle volum benyttes ofte en uavhengig tredjepart med relevant kompetanse til å bistå ved måling med skipstanker. Utredningen viste at selskapene ofte setter strengere krav til nøyaktighet i målingene enn hva som følger av Justervesenets regelverk. Ved eksport av petroleumsprodukter ved bruk av skipstanker som målemetode er partene bundet i internasjonale avtaler som regulerer blant annet hvordan uoverensstemmelser i sammenlignbare målinger skal håndteres av partene. Handelen foregår da som regel mellom parter som har kompetanse og anledning til å kontrollere måleresultat etter eget behov. Utredningen viser videre at virkeområdet for skiptankforskriften overlapper med virkeområde for Oljedirektoratets regelverk, som også fører tilsyn med målinger gjort ved hjelp av måletanker og skipstanker. 3

4 Utredningen viser også at innenlands benyttes måletanker ved økonomiske oppgjør mellom parter som delvis har liten eller ingen mulighet til å kontrollere måleresultatet fra måletanken eller skipstanken. Måletanker benyttes også som målemetode for refusjon av spillolje, der Miljødirektoratet utbetaler betydelig refusjon basert på måleresultat fra mindre måletanker. Utredningen viste videre at der måletanker eller skipstanker benyttes til å måle volum ved økonomiske oppgjør er volumet som regel stort, og derfor også det økonomiske oppgjøret som regel stort. Utredningen avdekket videre at krav til fornyet kalibrering av tank og nivåmåleutstyr ofte innebærer store kostnader for brukerne, da tanken som regel må tømmes og rengjøres, og restinnhold og vaskevann må håndteres i henhold til miljøforskriftene. For skipstanker blir kostnadene ved kalibrering av både tank og nivåmåleutstyr ekstra høye dersom kalibrering ikke kan gjennomføres samtidig som skipet av andre grunner ligger i tørrdokk. Da vil vesentlige kostnader for å ta skipet ut av bruk for å gjennomføre kalibrering komme i tillegg til selve kalibreringskostnadene. Endelig avdekket utredningen at skipstankforskriften er uoversiktlig og uklar med hensyn til krav som stilles, og at mangelen på nærmere fastsatte krav til måletanker skaper usikkerhet hos brukerne. På bakgrunn av funnene i utredningen ble følgende tiltak anbefalt: Endre regelverk og tilsyn med skipstanker og andre måletanker, samt nivåmåleutstyr slik at kalibrering av tank og nivåmåleutstyr kan foretas når tanken av andre grunner er til service eller kontroll/vedlikehold. Virkeområdet for regelverket for skipstanker og andre måletanker begrenses til bruksområder slik at bruk av skipstanker eller andre måletanker ved økonomiske oppgjør mellom parter i tung industri ikke omfattes av regelverket. Regelverk for skipstanker og andre måletanker samles i en instrumentspesifikk forskrift og nøyaktighetskrav og andre krav gjøres gjeldende for både skipstanker og andre måletanker. Utredningen kan leses i sin helhet på Justervesenets hjemmeside 4

5 3 BEHOVET FOR ENDRINGER 3.1 Samordne krav til skipstanker og andre måletanker i instrumentspesifikk forskrifter Måletanker reguleres i dag kun gjennom en enkel bestemmelse i forskrift om målenheter og måling som angir gyldighetsperioden for godkjenning og de generelle bestemmelsene som gjelder for alle måleredskap i forskrift om målenheter og måling, mens skipstanker reguleres i den instrumentspesifikke skipstankforskriften. Skipstankforskriften setter krav til nøyaktighet ved kalibrering av skipstanker, mens det for andre måletanker ikke finnes slike krav. Forarbeidene til dagens måleforskrift viser at mangelen på fastsatte krav til måletanker som ikke er skipstanker, var et resultat av at det ved innføring av forskriften i 2008 ikke ble tid til å utvikle krav til måletanker. Justervesenet har imidlertid, etter å ha orientert bransjen, i praksis lagt samme nøyaktighetskrav for kalibrering til grunn for godkjenning av alle måletanker. Dette medfører en uoversiktlig situasjon for regulering av måletanker generelt. At det mangler krav til nøyaktighet for måletanker på land medfører usikkerhet for bransjen i forhold til hvilke krav som faktisk gjelder når Justervesenet skal føre tilsyn med måletanker. Det foreslås derfor å utvide virkeområdet for skipstankforskriften til å omfatte også andre måletanker som brukes til å angi volum ved økonomske oppgjør. På denne måten oppnås et mer oversiktlig regelverk i tråd med gjeldende praksis, der krav til alle måletanker er samlet og fremgår av samme forskrift. Dette vil forenkle tilgjengeligheten for brukerne. Denne endringen er avhengig av at endringene i forskrift om målenheter og måling med høringsfrist 5. oktober 2013 gjennomføres. 3.2 Begrenset virkeområde Dagens regelverk for krav til måletanker og skipstanker inneholder ingen begrensninger på spesielle bruksformål, størrelse eller type måletank. Større bedrifter i petroleumsindustrien har ofte interne kvalitetssystemer som setter strengere krav til målinger enn det som følger av Justervesenets regelverk. I tillegg opererer disse selskapene i et internasjonalt marked som er regulert av internasjonale avtaler som omfatter krav til målinger og måleresultater og håndtering av uoverensstemmelser knyttet til målinger. Videre er store deler av oljesektoren som benytter skipstanker omfattet av Oljedirektoratets regelverk, som stiller nøyaktighetskrav og fører tilsyn. Det vurderes derfor som sannsynlig at Justervesenets krav til måletanker og skipstanker hos store bedrifter med interne kvalitetssystemer og internasjonale avtalepartnere, ikke tilfører merverdi for samfunnet. På bakgrunn av dette er det behov for å begrense virkeområdet for Justervesenets regulering av måletanker og skipstanker slik at måletanker og skipstanker i tyngre industri og som omfattes av Oljedirektoratets regelverk, ikke omfattes. 5

6 Denne endringen vil kun gjelde skipstanker dersom endringene i forskrift om målenheter og måling med høringsfrist 5. oktober 2013 ikke gjennomføres. 3.3 Innføre samme hyppighet, men mer fleksibilitet i tidspunkt for kalibrering. Godkjenningsperioden for skipstanker er i dag 12 år og for andre måletanker 10 år. Utløp av godkjenningsperioden har i praksis betydd krav om ny kalibrering. Forskjellen i gyldighetsperiode for måletanker og skipstanker er ikke basert på reelle vurderinger, men er et resultat av videreføring av det nå opphevde EU-direktivet. Med tanke på at skipstanker som regel blir utsatt for større påkjenninger fra bevegelse, vær og vind enn stasjonære tanker, og at omfanget av bruk av skipstanker er større, fremstår det som ulogisk at skipstanker har lengre gyldighetsperiode enn andre tanker. Det at utløp av godkjenningsperioden medfører krav om fornyet kalibrering medfører store kostnader for bedriftene, bl.a. fordi kalibreringssyklusen sjelden stemmer med syklusen for service og inspeksjon. Skip med tanker må tas inn til land og legges i tørrdokk. Både det å ta skipet eller måletank ut av drift, legge skip i tørrdokk samt å tømme og rengjøre tanker er svært kostnadskrevende blant annet på grunn av miljøkrav til behandling av restinnhold og vaskevann. Det er derfor behov for å endre regelverket slik at det i større grad åpner for fleksibilitet i tidspunkt for når skipstanker, måletanker og nivåmåleutstyr må kalibreres, slik at dette i større grad kan utføres sammen med annen service eller inspeksjon, uten at regelverket brytes. Det er også ønskelig at det settes samme krav til hyppighet for kalibrering for skipstanker og andre måletanker, men med samme mulighet for fleksibilitet i tidspunkt for kalibrering av tank og nivåmåler. Dersom endringene som foreslås i forskrift om målenheter og måling med høringsfrist 5. oktober 2013 blir gjennomført, vil godkjenningsordningen oppheves. Dette innebærer at krav til når kalibrering skal gjennomføres kan fastsettes mer fleksibelt. I dette tilfelle bør regelverket endres i tråd med dagens praksis slik at hyppigheten for kalibrering fastsettes med fleksibilitet til å gjennomføre den sammen med annen service. Dersom dagens kontrollordning videreføres, er det behov for en endring som innebærer en åpning for at gyldighetsperioden kan forlenges en viss periode slik at kalibrering av tank og nivåmåleutstyr fastsettes med fleksibilitet til å gjennomføre den sammen med annen service. Endringen vil kun gjelde skipstanker dersom endringene i forskrift om målenheter og måling med høringsfrist 5. oktober 2013 ikke gjennomføres. 3.4 Andre endringer Skipstankforskriften inneholder en del spesifikke krav som stammer fra det opphevede EØSdirektivet som lå til grunn for forskriften da den ble vedtatt. Blant annet er det fastsatt nøyaktighetskrav ved kalibrering og under bruk som i praksis viser seg ikke å være klare, og det angis spesifikke krav til innhold i kalibreringsbevis (måleprotokoll). 6

7 Det er behov for en opprydning og klargjøring i bestemmelsene i denne forskriften slik at den gjenspeiler dagens situasjon bedre og slik at kravene fremstår klarere. Endringen vil kun gjelde skipstanker dersom endringene i forskrift om målenheter og måling med høringsfrist 5. oktober 2013 ikke gjennomføres. 4 ENDRINGSFORSLAGET Som nevnt ovenfor er de foreslåtte endringene delvis avhengig av at endringene i forskrift om målenheter og måling med høringsfrist 5. oktober 2013 gjennomføres. Nedenfor følger endringsforslaget med utgangspunkt i at endringene i forskrift om målenheter og måling blir vedtatt, med alternativ endringsforslag i eget avsnitt som angir hva som kan gjennomføres dersom endringene i forskrift om målenheter og måling ikke blir vedtatt. Det legges i tillegg ved to endringsforskrifter som viser henholdsvis endinger dersom endringene i forskrift om målenheter og måling med høringsfrist 5.oktober 2013 gjennomføres og endringer hvis forskrift om målenheter og måling ikke endres. 4.1 Samordne krav til skipstanker og andre måletanker Justervesenet foreslår at skipstankforskriftens virkeområde utvides til også å gjelde måletanker med nivåmåleutstyr som i dag kun er regulert i forskrift om målenheter og måling. Bestemmelsen om virkeområde endres slik at både skipstanker og andre måletanker omfattes av forskriften. Dersom endringer i forskrift om målenheter og måling ikke gjennomføres kan ikke denne endringen gjennomføres. 4.2 Begrenset virkeområde Justervesenet foreslår at virkeområdet for regelverket for måletanker og skipstanker begrenses til å gjelde måletanker og skipstanker med en størrelse opp til m 3 per tank. På denne måten vil måletanker og skipstanker benyttet i store selskaper i petroleumsbransjen og under Oljedirektoratets virkeområde i hovedsak falle utenfor virkeområdet for Justervesenet regelverk på området. Dersom endringer i forskrift om målenheter og måling ikke gjennomføres vil denne endringen kun gjelde skipstanker. 4.3 Fleksibilitet i tidspunkt for kalibrering Justervesenet foreslår at med mindre bruker har et kvalitetssystem som sikrer ivaretakelse av måleresultat fra tanken på annen måte, skal alle måletanker og skipstanker kalibreres hvert tiende år, med muligheter for forlengelse av fristen med 3 år. Justervesenet foreslår videre at det ikke fastsettes bestemmelser om tilsyn i endret forskrift om krav til kalibrering av måletanker som brukes til beregning av. Nødvendig tilsyn vil gjennomføres med hjemmel i lov om målenheter, måling og normaltid, 7

8 og på en måte som er hensiktsmessig for å avdekke etterlevelse av regelverket. Dette vil innbære tilsyn i form av relevant dokumentgjennomgang, eventuelt i kombinasjon med visuell inspeksjon, i samme omfang som i dag. Dersom endringer i forskrift om målenheter og måling ikke gjennomføres vil denne endringen innebære en endring i skipstankforskriften, der det innføres anledning til å søke om forlenget godkjenning av skipstanker i inntil 3 år. Endringer vil da ikke gjelde andre måletanker. 4.4 Øvrige endringer Det foreslås også at krav til nøyaktighet endres slik at dette blir mer entydig, samt at spesifikke krav til merking av tank, innhold i måleprotokoll og krav til målingen tas bort, da disse bestemmelsene i praksis ikke har verdi eller er utdatert. Dersom endringer i forskrift om målenheter og måling ikke gjennomføres vil denne endringen kun gjelde skipstanker. 5 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 5.1 Økonomiske konsekvenser Endringsforslaget vil medføre sparte kostnader knyttet til kalibrering av måletanker, da forslaget åpner for at kalibrering i større grad kan gjennomføres når måletanker og skipstanker av andre grunner er til service eller inspeksjon. På denne måten vil kostnader knyttet til å ta tanken ut av bruk, samt kostnader knyttet til rengjøring og behandling av vaskevann og restprodukt fra tanken spares, sammenlignet med når dette er gjennomført kun for å gjennomføre kalibrering av tank eller nivåmåler. Endringsforslaget innebærer også at bedrifter med kvalitetssystemer som ivaretar krav til måletanker og skipstanker, kan redusere behovet for kalibrering. Innføring av fleksibilitet i tidspunkt for kalibrering forventes å medføre store besparinger i kostnader sammenlignet med en situasjon der dagens regelverk skulle håndheves strengt. Forslaget medfører også sparte kostnader for eiere av måletanker i petroleumsindustrien og annen tung industri som benytter seg av store måletanker og skipstanker som i hovedsak er større enn m 3. Det samme gjelder for måletanker som omfattes av forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO 2 -avgift (forskrift om målenheter og måling). Justervesenet vil føre tilsyn med at regelverket overholdes ved å videreføre dagens praksis med å gjennomføre dokumentgjennomgang og eventuell visuell inspeksjon på dagens nivå. Justervesenets tilsyn skal dekkes av gebyr til brukerne, jfr. forskrift om målenheter og måling 6-2 til 6-4. Endringsforslaget medfører ikke endring i gebyret. 8

9 5.2. Administrative konsekvenser Endringsforslaget medfører at Justervesenet skal foreta tilsyn av færre måletanker, da forskriftens virkeområde begrenses. Dette kan føre til behov for mindre ressurser hos Justervesenet. Da dette kun omfatter mindre ressurser, antas disse imidlertid å kunne omorganiseres til tilsyn på områder med større behov for tilsyn. 9

Utredning om tankmåling

Utredning om tankmåling SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR UTREDNING OM MÅLETANKER... 3 1.2 UTREDNINGENS OMFANG... 3 1.3 EKSTERNE KONTAKTER... 3 2 TANKMÅLING OG BRUK AV DETTE... 4 2.1 MÅLEPRINSIPP... 4 2.2 BRUK

Detaljer

Høringsnotat endringer i forskrift om målenheter og måling NHD/ceb JV/emr

Høringsnotat endringer i forskrift om målenheter og måling NHD/ceb JV/emr 1 HOVEDINNHOLDET I FORSLAGET...2 2 BAKGRUNN...3 2.1 OM DAGENS TILSYNSORDNING...3 2.2 NY LOV I 2008 NY FORMÅLSBESTEMMELSE...4 2.3 UTREDNINGER...5 3 BEHOV FOR ENDRINGER...5 3.1 BEHOV FOR ULIKE FORMER FOR

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere

Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere Forslag til forskrift om krav til elektrisitetsmålere Forslag til ny forskrift om krav til elektrisitetsmålere er nå på høring Forskriftsforslaget og høringsnotat

Detaljer

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver.

Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. 1. Hovedinnholdet i forslaget Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007

Detaljer

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere.

Høring om endring i forskrift om krav til elektrisitetsmålere. 1 HOVEDINNHOLDET I FORSLAGET Justervesenet sender med dette forslag til endring i forskrift 28.desember 2007 nr. 1753 om krav til elektrisitetsmålere (el-målerforskriften) på høring. Endringer i elmålerforskriften

Detaljer

Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter

Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter 1 Hovedinnholdet i forslaget Følgende forskrifter sendes

Detaljer

Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista

Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista Høring av forslag til gjennomføring av EØS-regelverk om kriterier for farlig avfall og endringer i den europeiske avfallslista Vi foreslår endring av avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall, for å

Detaljer

VEILEDNING OM JUSTERVESENETS REGELVERK, PRAKSIS OG TILSYN VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER

VEILEDNING OM JUSTERVESENETS REGELVERK, PRAKSIS OG TILSYN VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER VEILEDNING OM JUSTERVESENETS REGELVERK, PRAKSIS OG TILSYN VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER Hvordan søke om e-merking av ferdigpakninger og hvordan tilfredsstille krav til stikkprøvebasert egenkontroll

Detaljer

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser Kapittel 21 Økonomiske og administrative konsekvenser 21.1 Innledning Dette kapitlet omhandler de konsekvenser som noen av de vesentlige endringene i lovforslaget antas å ha i forhold til dagens lov. I

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER

FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER Høringsnotat Lovavdelingen Mars 2014 Snr. 14/879 EP FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER 1 INNLEDNING I notatet her sendes på høring forslag

Detaljer

INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER

INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER Hvordan søke om e-merking av ferdigpakninger og hvordan søke om stikkprøvebasert egenkontroll av ferdigpakninger? Innhold

Detaljer

1 Hovedinnholdet i forslaget

1 Hovedinnholdet i forslaget 1 Hovedinnholdet i forslaget Forskrift om endring i forskrift 21.desember 2007 nr. 1730 om e-merking av ferdigpakninger (e-merkeforskriften) sendes med dette på høring. Endringer i e-merkeforskriften fastsettes

Detaljer

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur Kapittel 23 Lovutkast Utkast til lov om måling Kapittel 1 Innledning 1 (Formål) Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk

Detaljer

Forslag til forskriftsbestemmelser om sentral godkjenning for planforetak

Forslag til forskriftsbestemmelser om sentral godkjenning for planforetak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/3671 17/00207 18.12.2017 Forslag til forskriftsbestemmelser om sentral godkjenning for planforetak Ansvarlig myndighet: Kommunal- og

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Forslag til endring av Forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil Forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM I NÆRINGSMIDLER

HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM I NÆRINGSMIDLER Deres ref: Vår ref: 2014/582823 Dato: 13.04.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 16/ /

Deres ref. Vår ref. Dato 16/ / Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/5493-1 16/00094 15.12.2016 NOU 2016:22: Aksjelovgivning for økt verdiskapning Ansvarlig myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet Regelrådets

Detaljer

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN

SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN Høringsnotat for foresla tte endringene av forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip og avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall SAMMENDRAG Forslaget

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL Deres ref: Vår ref: 2014/89175 Dato: 24.06.2014 Org.nr: 985 399 077 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM HANDEL MED GJØDSEL OG KALKINGSMIDLER MV OG FORSKRIFT OM EF-GJØDSEL Hovedinnhold i

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Revidert utredningsinstruks Ref nr.: Saksnr.: 2015005739 Dato: 19. februar 2016 1. Innledning Formålet med utredningsinstruksen

Detaljer

Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20

Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 20 Notat Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Høringsnotat 14.05.2013 Forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensning

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 og pålegg om oppfølging for Grane - StatoilHydro

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 og pålegg om oppfølging for Grane - StatoilHydro StatoilHydro ASA 4035 Stavanger Attn. Cecilie Skjellevik Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Høring av forslag til endringer i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Høring av forslag til endringer i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Høring av forslag til endringer i forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Miljødirektoratet foreslår endringer i forskrift 1. januar 2013 nr. 3 om tilskudd

Detaljer

Forslag til endringer av gebyrsatser for arbeid med klimakvoter

Forslag til endringer av gebyrsatser for arbeid med klimakvoter Forslag til endringer av gebyrsatser for arbeid med klimakvoter Notat Gebyret for hver klimakvote utstedt av staten foreslås senket fra 56 øre til 44 øre. Miljødirektoratet foreslår også å fjerne gebyret

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Peterson Linerboard AS Moss

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for Peterson Linerboard AS Moss Peterson Linerboard AS Fabrikk Moss Postboks 203 1501 MOSS Att: Per Kløvstad Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks:

Detaljer

Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften. Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste

Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften. Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste Høringsnotat Endringer i bokføringsforskriften Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste Side 2 av 6 1 Bakgrunn og konklusjon I brev av 13. februar 2017 ber Arbeids- og sosialdepartementet Finansdepartementet

Detaljer

Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11

Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Deres ref: Nytekforskriften Vår ref: EH/TSA Dato: 15.04.11 Vi viser til Deres anmodning om å gi innspill til Fiskeri og Kystdepartementets brev

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.)

Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven (hjemmel til ny forskrift om pedagogisk bemanning m.m.) Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for forslagene... 3 2.1 Hjemmel for å fastsette forskrift

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / 16/190653-1 19.12.2016 22073691 Høringsbrev

Detaljer

Ekstern høring - Utkast til midlertidig forskrift om helse, miljø og sikkerhet for enkelte petroleumsanlegg på land og enkelte rørledningssystemer

Ekstern høring - Utkast til midlertidig forskrift om helse, miljø og sikkerhet for enkelte petroleumsanlegg på land og enkelte rørledningssystemer Sendes iht. vedlagte adresseliste Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato OD 03/622- /LH/ER/ÅKT/GMO/WeS Ekstern høring - Utkast til midlertidig forskrift om helse, miljø og sikkerhet for enkelte

Detaljer

Virksomhetens navn: StatoilHydro ASA Åsgard Rapportnummer: R.SFT. Strandvegen 4, 7500 Stjørdal Stjørdal

Virksomhetens navn: StatoilHydro ASA Åsgard Rapportnummer: R.SFT. Strandvegen 4, 7500 Stjørdal Stjørdal Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon om virksomheten

Detaljer

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen

Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen Høringsnotat om klargjøring av virkeområdet til ordningen med regionale verneombud i hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen 13. juli 2017 Side 1 av 7 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 16/5520 Vår ref.: Oslo, 27 januar 2017 Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven 1 INNLEDNING Vi viser til departementets brev 24. oktober

Detaljer

Spesialmerknader. Kapittel 22

Spesialmerknader. Kapittel 22 Kapittel 22 Spesialmerknader Kap. 1 1 (Formål) Innledning Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Detaljer

SFT kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO 2 -utslipp, se klimakvoteloven 17.

SFT kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO 2 -utslipp, se klimakvoteloven 17. StatoilHydro 4035 Stavanger Att: Merete Hamre Ahlberg Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

SVAR PÅ HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM OFFENTLIG GODKJENNING AV RENHOLDSVIRKSOMHETER OG OM KJØP AV RENHOLDSTJENESTER

SVAR PÅ HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM OFFENTLIG GODKJENNING AV RENHOLDSVIRKSOMHETER OG OM KJØP AV RENHOLDSTJENESTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.07.2017 2017/20038 DERES DATO 10.04.2017 VÅRE SAKSBEHANDLERE Trine Rønning, tlf. 464 41 847 Dorte Henden Clark Vibeke Austad Silje F. Johansen Sissel D. Elde DERES REFERANSE

Detaljer

Forholdet til annet regelverk

Forholdet til annet regelverk Kapittel 19 Forholdet til annet regelverk 19.1 Lov om normaltid Lov om mål og vekt 1 gir hjemmel for å fastsette hvilke standard målenheter vi skal ha i Norge. Slike bestemmelser er gitt i forskrift om

Detaljer

Høringsnotat 1 INNLEDNING DAGENS SITUASJON OG FINANSIERINGSFORM... 2

Høringsnotat 1 INNLEDNING DAGENS SITUASJON OG FINANSIERINGSFORM... 2 Side 1 av 9 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 DAGENS SITUASJON OG FINANSIERINGSFORM... 2 3 BEHOVET FOR ENDRINGER... 3 3.1 INNLEDNING... 3 3.2 GEBYRFORM... 4 3.3 FORDELING AV KOSTNADER - KOSTNADSNIVÅ... 5 3.4

Detaljer

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest Forskriften erstatter dagens forskrifter om godkjente (reinavla/

Detaljer

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman

Arbeids-og administrasjonsdepartementet. Statsråd: Victor D. Norman Arbeids-og administrasjonsdepartementet KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON Statsråd: Victor D. Norman Ref nr.: Saksnr.: 200304710 Dato: 19.12 2003 Fastsettelse av midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø

Detaljer

Høring om innføring av risikobasert tilsyn i fiskeindustrien

Høring om innføring av risikobasert tilsyn i fiskeindustrien Side 1 av 11 Innhold 1 INNLEDNING... 2 2 BAKGRUNN... 2 2.1 UTREDNING OM MÅLINGER I FISKEINDUSTRIEN...2 2.2 OPPFØLGING AV UTREDNING OM MÅLINGER I FISKEINDUSTRIEN...4 3 OM DAGENS KONTROLL OG BEHOVET FOR

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til overgangsbestemmelse for helseattester til tidligere hørt endring i vedlegg 1 til forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Vegdirektoratet

Detaljer

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg

Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring av havner og om sikring av havneanlegg Hovedkontoret Se mottakerliste Deres ref: Vår ref: 2012/3326-1 Arkiv nr: Saksbehandler: Gry Karlsen Lunde Kristine Runde Sveinung Hustoft Dato: 12.7.2012 Høring - utkast til reviderte forskrifter om sikring

Detaljer

Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser

Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser Forslaget gjelder innføring av to EU-forordninger som omhandler kvikksølv i norsk regelverk.

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KVM-14/13212-3 92765/14 09.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat

Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat Mattilsynet v/ seksjon fremmedstoffer og EØS postmottak@mattilsynet.no Deres ref.: Vår ref.: Dato: 29.9.2017 Høringssvar: Forslag til nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til

Detaljer

Høring om ulovlig handel med tobakksvarer - Forslag til endringer i tobakksskadeloven

Høring om ulovlig handel med tobakksvarer - Forslag til endringer i tobakksskadeloven Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/4000 17/00195 15.11.2017 Høring om ulovlig handel med tobakksvarer - Forslag til endringer i tobakksskadeloven Ansvarlig myndighet: Helse- og

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 30.01.2015 2014/4077-3197/2015 / 026/&00 Saksbehandler: Anne Kristin Lindseth Saksnr. Utvalg Møtedato 15/18 Fylkesutvalget 10.02.2015 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsnotat Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsfrist: 15. mai 2017 1 Innhold Høringsnotat... 1 1. OVERSIKT OVER HØRINGSNOTATETS FORSLAG... 3 2. GJELDENDE

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO W Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO Vår ref.:1506244-2 - 414.2 Vår dato: 29.2.2016 Deres ref.: 15/4361 Deres dato: 30.11.2015 Saksbehandler: Kristina Mari Rognmo Svar på høring

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Innhold 1. INNLEDNING 2. FORSKRIFT OM REGISTRERING. 2.1 Bakgrunn

Innhold 1. INNLEDNING 2. FORSKRIFT OM REGISTRERING. 2.1 Bakgrunn Innhold 1. Innledning... 1 2. Forskrift om registrering... 1 2.1 Bakgrunn... 1 2.2 Forslag til mindre oppdateringer og endringer... 2 2.3 Forslag til fjerning av gebyr... 2 2.4 Vurdering av vilkår for

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

Fra Industriutslippsdirektivet (IED) til norske forskrifter. Høringsmøte mandag 9. september 2013

Fra Industriutslippsdirektivet (IED) til norske forskrifter. Høringsmøte mandag 9. september 2013 Fra Industriutslippsdirektivet (IED) til norske forskrifter Høringsmøte mandag 9. september 2013 Industriutslippsdirektivet IED Trådte i kraft 6.1 2011 EØS relevant direktiv Skal implementeres i nasjonalt

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir

Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir Forslag til endringsforskrift til trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften overgangsordning for kjøretøy med automatgir Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringsforskrift

Detaljer

NFOGM temadag

NFOGM temadag 2012, oppdatering av Oljedirektoratets forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO2 avgift. Steinar Fosse, Sjefingeniør, Oljedirektoratet 1 26.03.2012 Jubilanter NFOGM- 20

Detaljer

Høringssvar: Utkast til endringer i energiloven energitilstand i bygninger.

Høringssvar: Utkast til endringer i energiloven energitilstand i bygninger. Til Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Høringssvar: Utkast til endringer i energiloven energitilstand i bygninger. I det etterfølgende gis, på vegne av Norsk, kommentarer og uttalelser

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 015/04 Forvaltningsstyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 015/04 Forvaltningsstyret RENDALEN KOMMUNE Arkiv: V7 &13 Saksmappe: 03/01507-4 Saksbehandler: Torger Høsøien Saksnr. Utvalg Møtedato 015/04 Forvaltningsstyret 10.03.04 Høringsuttalelse - ny lov om skogbruk Saksdokumenter: Dokumenter

Detaljer

Uttalelse fra Regelrådet til forslag til ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner

Uttalelse fra Regelrådet til forslag til ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner Finansdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/00112-7 22.12.2016 Uttalelse fra Regelrådet til forslag til ny verdipapirregisterlov og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner Ansvarlig myndighet:

Detaljer

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 16. februar 2010.

1. Sakens bakgrunn Vi viser til utslippsrapport innlevert 16. februar 2010. Agder Energi Varme AS Serviceboks 603 4606 KRISTIANSAND Dato: 26.03.2010 Vår ref.: 2006/52 405.14 Deres ref.: Saksbehandler: Per Morten Myhra, telefon: 35 58 62 11 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Unni Augland Eik - 22073026 2006/056705-040 22.05.2008

Detaljer

Statens vegvesen. Informasjon om høring - etablering av hjemmel for å kunne ilegge gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy til hallkontroll

Statens vegvesen. Informasjon om høring - etablering av hjemmel for å kunne ilegge gebyr for manglende fremstilling av kjøretøy til hallkontroll Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Kurt Ottesen - 22073334 2010/136164-021 24.04.2013 Informasjon

Detaljer

Statens vegvesen. Implementering av direktiv 2007/38/EF - ettermontering av speil på tunge kjøretøy - høring

Statens vegvesen. Implementering av direktiv 2007/38/EF - ettermontering av speil på tunge kjøretøy - høring Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Asbjørn Hagerupsen - 22073743 2007/139145-002 22.02.2008 Implementering

Detaljer

RV-11: Får vi den verktøykassa vi trenger? Tore Hurlen Norsk Industri Sikkerhetskonferansen 3. juni 2010

RV-11: Får vi den verktøykassa vi trenger? Tore Hurlen Norsk Industri Sikkerhetskonferansen 3. juni 2010 RV-11: Får vi den verktøykassa vi trenger? Tore Hurlen Norsk Industri Sikkerhetskonferansen 3. juni 2010 For havfolket er vel dette ikke noen stor revisjon. Her blir det meste som i dag. De goder som er

Detaljer

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS

Høringsnotat. Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak. Tiipas ing tuendn ge IFRS FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Høringsnotat Høringsnotatom endringeri årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaperog pensionsforetak Tiipas ing tuendn ge IFRS 2 I Finanstilsynet

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Besøksadresse: Kongens gate 8 Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo

Nærings- og fiskeridepartementet Besøksadresse: Kongens gate 8 Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo Norges Miljøvernforbund (NMF) Nærings- og fiskeridepartementet Besøksadresse: Kongens gate 8 Postadresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no 10.02.2017 ref.: 16/2036 - Ny forskriftsbestemmelse

Detaljer

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens regler om visitasjon i forbindelse med asylregistreringen

Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens regler om visitasjon i forbindelse med asylregistreringen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 17/262 Vår ref: 15/09173-12 Dato: 10.03.2017 Utlendingsdirektoratets innspill til høring om forslag til endring i utlendingslovens

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT

Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Helse- og omsorgsdepartementet HØRINGSNOTAT Endringer i blåreseptforskriften stønad til spesielt utstyr og forbruksmateriell etter individuell søknad 7. oktober 2013 1 Høringsnotatets hovedinnhold Helse-

Detaljer

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering

Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering Høring endringer i tollforskriften vedrørende foreløpig deklarering 1. Innledning Tolldirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om bruk av foreløpig deklarasjon ved innførsel

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 og pålegg om oppfølging for Hafslund Fjernvarme AS, Oslo

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 og pålegg om oppfølging for Hafslund Fjernvarme AS, Oslo Hafslund Fjernvarme AS 0247 OSLO Dato: 26.03.2010 Vår ref.: 2006/59 405.141 Deres ref.: Saksbehandler: Ingegerd Aanonsen, telefon: 35586210 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo

Detaljer

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret

Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Informasjon og høringsdokument - Ettersøkshund - Jegerprøvegebyret Miljødirektoratet har siden 2010 arbeidet med revisjon av regelverket for opplæring og godkjenning av ettersøksekvipasjer. Ved revisjon

Detaljer

Reviderte direktiver hva betyr det for deres bedrift?

Reviderte direktiver hva betyr det for deres bedrift? Reviderte direktiver hva betyr det for deres bedrift? Silje Bertheussen Rådgiver/jurist Utredninger og Regelverk Gunnstein Åsmund Hæreid Senior Ingeniør/Fagkoordinator TKO Dagens regelverk Måleinstrumentdirektivet

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Hva er foreslått av endringer fra den nåværende regjeringen?

Hva er foreslått av endringer fra den nåværende regjeringen? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plandelen av plan- og bygningsloven Hva er foreslått av endringer fra den nåværende regjeringen? Fagdirektør Magnar Danielsen Planavdelingens nettverkskonferanse,

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til endringer i forskrift 3. juli 2014 nr. 949 om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med

Detaljer

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter NFMF bransjeseminar 4. juni 2009 Tore Mydske og Sverre Tyrhaug www.thommessen.no Disposisjon Konsekvenser av produktets rettslige kategorisering

Detaljer

HØRINGSNOTAT: ENDRINGER I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORD- LOVEN. BESTEMMELSER OM BO- OG DRIVEPLIKT.

HØRINGSNOTAT: ENDRINGER I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORD- LOVEN. BESTEMMELSER OM BO- OG DRIVEPLIKT. Ark.: V04 Lnr.: 2591/08 Arkivsaksnr.: 08/371 Saksbehandler: Jan Johnsplass HØRINGSNOTAT: ENDRINGER I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORD- LOVEN. BESTEMMELSER OM BO- OG DRIVEPLIKT. Vedlegg: http://www.regjeringen.no/upload/lmd/vedlegg/horinger/horingsnotat_050208_odel_kon

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til forskrift om endring i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften) vedlegg 4 om førerkortkoder Vegdirektoratet

Detaljer

Juridiske betraktninger. knyttet til den nye. personvernforordningen. Advokat/partner Gerd Aaland Fagerli

Juridiske betraktninger. knyttet til den nye. personvernforordningen. Advokat/partner Gerd Aaland Fagerli Juridiske betraktninger knyttet til den nye personvernforordningen Advokat/partner Gerd Aaland Fagerli Tema for dagen o Noen utvalgte emner: Status lovarbeidet i Norge Hva ligger i kravet til internkontroll?

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Internasjonale avtaler

Internasjonale avtaler Kapittel 4 Internasjonale avtaler 4.1 Innledning I forrige kapittel er det nasjonale regelverket innenfor måleteknikk beskrevet. Som det framgår der, er det norske regelverket på flere områder tilpasset

Detaljer

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for 3B-Fibreglas Norway AS

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2009 for 3B-Fibreglas Norway AS 3B-Fibreglas Norway AS Postboks 42 4795 BIRKELAND Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Uttalelse til høring av forslag til regler om egen pensjonskonto mv

Uttalelse til høring av forslag til regler om egen pensjonskonto mv Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 17/1884 17/00227-2 19.12.2017 Uttalelse til høring av forslag til regler om egen pensjonskonto mv Ansvarlig myndighet: Finansdepartementet

Detaljer

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet

Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1 Høringsnotat utkast til endring av personopplysningsforskriftens regler om overføring av personopplysninger til utlandet 1. Innledning og bakgrunn Mange land i Europa har de senere årene forenklet sine

Detaljer

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg

Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og anlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/2419-6 17/00144 29.08.2017 Uttalelse om endringer i byggesaksforskriften regler om et register for seriøse foretak innenfor bygg og

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

God distribusjonspraksis (GDP)

God distribusjonspraksis (GDP) God distribusjonspraksis (GDP) Oppdatert regelverk, forventninger ved inspeksjon. Audny Stenbråten legemiddelinspektør Statens legemiddelverk GDP regelverk Det er for tiden to organisasjoner som jobber

Detaljer

Oslo kommune Byrådslederens kontor

Oslo kommune Byrådslederens kontor Oslo kommune Byrådslederens kontor liste over høringsinstanser Dato: 27.06.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201402980-3 Helene S Sevre 024 HØRING: REGULERING AV TIGGING - OSLO KOMMUNES

Detaljer

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1

av 10. oktober 2008 Sertifikat for godkjent frigivelse EASA-skjema 1 Det europeiske flysikkerhetsbyrå 10. oktober 2008 UTTALELSE NR. 06/2008 FRA DET EUROPEISKE FLYSIKKERHETSBYRÅ av 10. oktober 2008 om en kommisjonsforordning om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: F60 &13 Arkivsaksnr.: 15/1122-2 Dato: 25.03.2015 HØRING - LOV OG FORSKRIFTER OM GJENNOMFØRING AV RUSOMSORG â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Ansvarlig myndighet: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regelrådets vurdering: Gul: Utredningen har svakheter

Ansvarlig myndighet: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regelrådets vurdering: Gul: Utredningen har svakheter Deres ref. Vår ref. Dato 15/4178 Click or tap here to enter text. Click or tap to enter a date. Forslag til endringer i personopplysningsloven Ansvarlig myndighet: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS Avd Sortland - Asfalt Kontrollnummer: I.FMNO

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS Avd Sortland - Asfalt Kontrollnummer: I.FMNO Fylkesmannen i Nordland VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF SORTLAND Bodø, 07.07.2017 Husvik 8406 Sortland Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Oddgeir Johnsen 2005/4502 Saksbehandler: Sten Bruaas Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Organisasjonsnr.: (StatoilHydro, avd. Snorre) Telefon: SFTs saksnr.: 2007/1051 Bransjenr. (NACE-kode):

Organisasjonsnr.: (StatoilHydro, avd. Snorre) Telefon: SFTs saksnr.: 2007/1051 Bransjenr. (NACE-kode): Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon om virksomheten

Detaljer