Både kunstnere/rettighetshavere og de som ønsker å bruke kunst kan benytte seg av BONOs kompetanse og tjenester.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Både kunstnere/rettighetshavere og de som ønsker å bruke kunst kan benytte seg av BONOs kompetanse og tjenester."

Transkript

1

2 2

3

4 Totalt antall kunstnere/rettighetshavere som mottok vederlag: 997 Høyeste fakturerte totalvederlag til nålevende kunstner: kr Antall nålevende kunstnere som mottok over kr i vederlag: 7 Antall nålevende kunstnere som mottok over kr i vederlag: 20 Gjennomsnittlig fakturert vederlag pr. kunstner: kr %-vis andel nålevende kunstnere som mottar vederlag: 35,0 % Antall norske medlemmer: 1815 %-vis andel vederlag til norske opphavsmenn (vs. utenlandske): 88,7 % Følgerettsvederlag total: kr Vederlag lisensiering total: kr Totalt vederlag: kr Både kunstnere/rettighetshavere og de som ønsker å bruke kunst kan benytte seg av BONOs kompetanse og tjenester. Hos BONO kan man klarere rettigheter for bruk av kunstverk. Lisensiering er enkelt og skaper trygghet og forutsigbarhet for både brukere og opphavsmenn. Følgeretten gir vederlag tilbake til kunstnerne og stimulerer til videre produksjon og nyskaping. Vi er tilgjengelige ikke bare for våre medlemmer, men ser det også som en viktig del av vår virksomhet å bistå brukere og andre i opphavsrettslige spørsmål 4

5 I samarbeid med den enkelte kunstner håndterer BONO forespørsler om å reprodusere og bruke kunstverk i forskjellige sammenhenger. Som medlem har man selv mulighet til å bestemme hvordan og i hvilke sammenhenger man ønsker at ens verk skal kunne benyttes. Vi inngår avtaler som sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt og som gir deg vederlag når verkene dine blir brukt. Vi krever inn vederlag og utbetaler dette til deg på halvårlig basis sammen med en detaljert oversikt over hvor og hvordan dine verk er blitt brukt. Vi er del av et internasjonalt nettverk og har avtaler med forvaltningsorganisasjoner i 34 land. Rettighetene til dine verk blir ivaretatt på samme måte i utlandet, noe som sikrer deg vederlag når verkene dine blir brukt også utenfor Norge. For den som bruker kunst er det enkelt å inngå avtale som dekker ens behov. Ønsker man tillatelse til å bruke ett enkelt kunstverk eller har behov for en rammeavtale som dekker flere sider ved ens virksomhet, så er BONO rette kontaktpunkt. Hos oss får brukere tilgang til verk av over norske og utenlandske kunstnere. BONO inngår avtaler om bruk av kunstverk innenfor et vidt spekter, som både omfatter analog og digital bruk av kunstverk. Typiske områder for bruk av kunst: * i forlagssammenheng (lærebøker, fakta- og skjønnlitteratur), * redaksjonelt (aviser, tidsskrifter, populærpresse), * i profilerings- og markedsføring av produkter og virksomheter, * merchandise (på produkter for salg; postkort, plakater, frimerker, puslespill osv.) * undervisningssammenheng (nettbasert undervisning, databaser til bruk i undervisning osv.) Mange virksomheter har behov for avtaler som dekker et videre spekter. En stadig større del av vårt lisensieringsarbeid knytter seg derfor til inngåelse av rammeavtaler. Slike avtaler gir virksomheten rett til å bruke verk av de kunstnere vi representerer og gir forutsigbarhet med hensyn til hvilke vederlag som vil påløpe. BONO har i 2008 innkrevd kr i vederlag for lisensiering av reproduksjonsrettigheter. 5

6 Siden 2007 har kunstnerne kunnet nyte godt av en ny opphavsrettslig vederlagsordning i Norge; følgeretten. Følgeretten er innført i norsk lovgiving som følge av et EU-direktiv og sikrer opphavsmenn vederlag når deres verk videreselges, for eksempel gjennom auksjonshus, gallerier og kunsthandlere. Vederlaget utbetales til den enkelte kunstner som har fått sitt verk videresolgt, slik at kunstneren får ta del i den verdistigning kunstverket hans har hatt. Det skal betales følgerettsvederlag for videresalg av opphavsrettslige vernede verk over euro (omlag norske kroner). Med videresalg menes alle salg som måtte finne sted etter at verket er solgt for første gang. BONO er godkjent av Kultur- og kirkedepartementet som innkrevings- og fordelingsorganisasjonen for følgerettsvederlaget, også for kunstnere som ikke er medlem. Den allerede etablerte avgiften på omsetning av kunst (tidligere kalt 3%-fondet ) gjelder fortsatt, med unntak av de salg som omfattes av følgeretten. BONO og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) har samordnet de to ordningene under fellesbetegnelsen Kunstavgiften. Vederlagene fra begge ordningene er et viktig bidrag til kunstnerne og kunstproduksjonen. Nærmere om innkrevingen i 2008: 2008 er det andre året med følgerett i Norge. Ordningen fungerer effektivt og vederlag og salgsrapporter har innkommet terminvis innen fristene. Samarbeidet mellom BONO og BKH bidrar til en betydelig forenkling for de som skal betale følgerettsvederlag og kunstavgift. Nye og mer brukervennlige omsetningsoppgaver ble utsendt våren 2008 til omlag betalingspliktige. I tillegg har BONO og BKH i fellesskap etablert nettsidene Her kan man få mer utfyllende informasjon, laste ned skjemaer, benytte kalkulator for beregning av vederlag/avgift m.v. Følgeretten omfatter nye verkstyper som fotografi og kunsthåndverk. Erfaringene fra de første to årene med følgerett forteller oss at det vil være behov for ytterligere oppfølging for å sikre at følgerettspliktig omsetning av disse verkstypene også innrapporteres. I motsetning til tidligere omfatter følgeretten også salg mellom privatpersoner dersom salget formidles av en som yrkesmessig opptrer i kunstmarkedet. Vi har grunn til å anta at innbetaling og innrapportering av slike salg foreløpig ikke fungerer tilfredsstillende. Vi tar derfor sikte på særskilt å følge opp nettopp denne type salg i tiden fremover. Kunstomsetningen i 2007 (det første året med følgerett i Norge) var uvanlig høy, noe som resulterte i et tilsvarende høyt innkrevd følgerettsvederlag. Utviklingen i følgerettsvederlag for de første to terminene i 2008 (januar t.o.m. august) fulgte omtrent samme utvikling, men i siste termin 2008 (september t.o.m. desember) registrerte vi en markant nedgang i forhold til siste 6

7 termin i 2007 (nedgang på 55 %). Det er overveiende sannsynlig at denne nedgangen skyldes den gjeldende internasjonale økonomiske utviklingen. Det må derfor forventes at omsetningen av kunst og innkrevingen av følgerettsvederlag i tiden som kommer vil fortsette å befinne seg merkbart under nivået i Tall fra følgerettsomsetningen i 2008: Totalt antall følgerettspliktige salg: 676 Gjennomsnittlig følgerettsvederlag pr. salg: kr Høyeste følgerettsvederlag nålevende kunstner, ett enkelt salg: kr Høyeste følgerettsvederlag avdød kunstner, ett enkelt salg: kr Totale følgerettspliktig omsetning: kr Totalt innkrevd følgerettsvederlag: kr

8 En forutsetning for en velfungerende opphavsrett, er at de som er i befatning med den har kunnskaper om eller tilgang til informasjon om hvordan den fungerer. Vi forsøker å bevisstgjøre både kunstnere, de som bruker kunst og samfunnet forøvrig i forhold til opphavsretten og bruken av bilder. Vi ønsker å være tilgjengelige ikke bare for våre medlemmer, men ser det også som en viktig del av vår virksomhet å bistå brukere og andre aktører i opphavsrettslige spørsmål. Medlemmer Som medlem i BONO kan du benytte deg av vår kompetanse og få gratis rådgiving i spørsmål av opphavsrettslig karakter. Vi har lang erfaring i å løse opphavsrettslige tvister, og kan bringe saker inn for domstolene dersom det er formålstjenlig. Navngiving De ikke-økonomiske rettighetene kan i mange sammenhenger være vel så viktige for en kunstner som de vederlagsmessige. At opphavsmannen blir navngitt når hans verk gjengis er et eksempel på dette. Verdien av å få sitt verk gjengitt bortfaller hvis det ikke fremgår hvem som har skapt verket. Å arbeide for at kunstnerne blir navngitt når deres verk gjengis gir sjelden vederlagsinntekter, men er like fullt nødvendig og viktig. Korrekt navngiving er forøvrig et av vilkårene i de avtaler vi inngår med brukere av kunst. Vi følger dette opp fortløpende, gjennom egen kontroll og på oppfordring fra medlemmene. Manipulering/endring av verk Nye teknologiske verktøy gjør det enklere enn tidligere å bearbeide og manipulere billedmateriale, og for eksempel å gjengi dette på et bokomslag. I noen tilfeller kan det være snakk om begrenset beskjæring av verket, i andre tilfeller mer omfattende endringer. Stadig flere brukere som ønsker å gjengi kunstverk kontakter BONO for å ta rede på om de kan foreta endringer i kunstverket og isåfall hvor mye de kan endre på det. Hovedregelen er at ingen kan foreta endringer uten å ha klarert dette med opphavsmannen først. BONO vil alltid forelegge slike forespørsler for medlemmene så de kan ta stilling til om dette er noe de vil akseptere. Bruk av andre kunstneres verk Mange kunstnere kontakter oss for å få vite i hvilken utstrekning de selv kan låne andres materiale. De ønsker blant annet råd og hjelp for å unngå å komme i situasjoner der de selv krenker andres opphavsrettigheter, urettmessig benytter andres varemerker osv. Dette behovet for rådgiving er sterkt økende og noe vi tar på alvor. At kunstnere har respekt for andres opphavsrett og vet hvordan de skal forholde seg til dette er en nødvendig forutsetning for at de selv kan nyte godt av et opphavsrettslig vern. Samtidig som disse problemstillingene representerer 8

9 en stor utfordring, er den store økningen i spørsmål også positivt med tanke på at de setter i gang en bevisstgjøringsprosess om opphavsrett blant kunstnerne. Overdragelse av rettigheter i oppdragsbaserte avtaler En stor del av vår opphavsrettslige rådgiving går med til å følge opp oppdragsbaserte kontrakter som medlemmer inngår, f.eks. utsmykkingskontrakter, illustrasjonsavtaler m.v. Vi registrerer en økende tendens til at oppdragsgivere forsøker å få overdratt hele eller store deler av kunstnerens opphavsrettigheter. Slike avtaler kan ofte være omfattende og komplekse, samtidig som de gjerne har stor økonomisk betydning for kunstneren. Dette kan bidra til at de opphavsrettslige aspektene ved avtalen blir oversett eller i liten grad berørt. Ofte blir kunstneren først i ettertid klar over hva han har gått med på og da er det gjerne for sent. Vi forsøker å bevisstgjøre kunstnerne i forhold til dette, og gir råd og hjelp knyttet til de opphavsrettslige aspektene ved slike avtaler. Brukere Aktører som ønsker å bruke kunst i en eller annen sammenheng har ofte begrensede kunnskaper om opphavsrett. I så stor utstrekning som mulig forsøker vi å etterkomme brukernes behov for generell og mer spesifikk informasjon. Å nå ut med relevant informasjon om opphavsrett og bruk av bilder til kunstnerne, de som bruker kunst og samfunnet forøvrig, er en forutsetning for å øke respekten og forståelsen for opphavsretten. På grunn av utviklingen i digital teknologi er dette arbeidet viktigere nå enn tidligere, og derfor noe vi ønsker å gi økt prioritet i tiden som kommer. Lovarbeide BONO arbeider aktivt i forhold til lovgivende myndigheter for å styrke kunstnernes opphavsrettslige vern. Dette innebærer blant annet å avgi høringsuttalelser i forbindelse med endringer i lov, forskrifter m.v. Vi arbeider også internasjonalt gjennom våre interesseorganisasjoner i utlandet, med fokus på å påvirke prosessen med utforming og implementering av nye EUdirektiver. KORO (tidligere Utsmykkingsfondet) sendte i desember 2008 ut høringsnotat og forslag til ny standardkontrakt mellom Staten v/koro og kunstner. BONO anser høringsrunden som svært viktig for kunstnerne, og tar sikte på å avgi en omfattende høringsuttalelse innen høringsfristen utløper i BONO har i 2008 avgitt høringsuttalelse til United Kingdom Intellectual Property Office i forbindelse med innføringen av følgerett i England. I uttalelsen tok vi blant annet til orde for at engelske myndigheter ikke lenger skulle ekskludere avdøde kunstnere fra retten til å motta følgerettsvederlag. 9

10 Samarbeid i Norge og Norden Clara Sammen med de andre forvaltningsorganisasjonene FONO, Gramo, Kopinor, LINO, Norwaco og TONO, driver BONO foreningen CLARA. Foreningens hovedvirksomhet er et nettsted med informasjon om klarering av rettigheter for alle som ønsker å bruke opphavsrettslig beskyttet materiale. I tillegg til styremøter og representantskapsmøte, ble internseminar i CLARAregi avholdt på Filmens Hus 8. september 2008 for de ansatte i CLARAs medlemsorganisasjoner. Juridisk rådgiver i BONO, Benedicte Langford, har sittet i CLARAs styre i perioden. Norcode Norcode - The Norwegian Copyright Development Association - ble stiftet 26. oktober Medlemsorganisasjonene Gramo, Kopinor, Norwaco, TONO og BONO, har forpliktet seg til å finansiere Norcodes aktiviteter med 15 mill. kr. i årene Norcode tar sikte på å skaffe midler fra offentlige myndigheter og private organisasjoner. Gjennom Norcode vil norske rettighetshavere dele sin kompetanse på organisasjons- og kulturfeltet med kolleger i andre land. Foreningens formål er å drive internasjonalt utviklingsarbeid på opphavsrettens område, herunder: Gi innføring i internasjonale konvensjoner og opplæring i og assistanse ifm lovgivning Arbeide med oppbygging av grunnorganisasjoner for rettighetshavere Støtte etablering av organisasjoner for kollektiv rettighetsforvaltning Andre organisatoriske og tekniske prosjekter som styrker rettighetshaveres interesser Norcodes styre har i 2008 bestått av John-Willy Rudolph (leder), Sverre Pedersen (nestleder), Sæmund Fiskvik, Synne Skouen og Harald Holter. Vara: Trond Andreassen, Cathrine Nagell, Asbjørn Schaathun, Bendik Hofseth og Benedicte Langford. Styret har i 2008 blant annet arbeidet med å etablere plattformen for sitt arbeid, planlegge gjennomføringen av et internasjonalt opphavsrettskurs i Norge i 2009 bl.a. i samarbeid med WIPO, utvikle relasjoner til aktuelle samarbeidspartnere i Afrika og Asia og sikre støtte fra Utenriksdepartementet og Norad. Nordisk samarbeid I september 2008 ble den Nordiske Bildupphovsrättskonferansen avholdt på Reykjavik, Island. BONO har et nært samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner og avholder også jevnlig fellesnordiske møter. I 2008 er det påbegynt et samarbeid mellom Copydan Billedkunst, BUS og BONO med særlig fokus på å evaluere og forbedre lisensieringsområdet. 10

11 Internasjonalt samarbeide BONO har avtaler med 42 søsterorganisasjoner i utlandet om ivaretakelse av våre medlemmers opphavsrettigheter i utlandet og utenlandske rettighetshaveres opphavsrettigheter i Norge. ADAGP Frankrike GESTOR Ungarn SIAE Italia AGADU Uruguay HUNGART Ungarn SODART Canada AKKA/LAA Latvia IVARO Irland SODRAC Canada APG-JAPAN Japan KUVASTO Finland SOFAM Belgia APSAV Peru LATGA-A Litauen SOMAAP Mexico ARS USA LITA Slovakia SPA Portugal ARTEGESTION Ecuador MYNDSTEF Island SUCCESSION MATISSE Frankrike AUTVIS Brasil OOA-S Tsjekkia SUCCESSION PICASSO Frankrike PICTORIGHT Nederland PRO LITTERIS Sveits VAGA USA BUS Sverige RAO Russland VBK Østerrike COPYDAN Danmark ROY LICHTENSTEIN USA VEGAP Spania CREAIMAGEN Chile SABAM Belgia VG BILD-KUNST Tyskland DACS England SACK Sør-Korea VISARTA Romania EAU Estland SAVA Argentina VISCOPY Australia CISAC/CIAGP BONO er assosiert medlem i den internasjonale paraplyorganisasjonen CISAC. Billedkunstorganisasjonene i CISAC utgjør organisasjonen CIAGP. I 2008 har det særlig vært fokusert på å etablere felles retningslinjer for utveksling av medlems- og vederlagsinformasjon organisasjonene imellom. Harald Holter deltar i Working Group on Professional Rules and Binding Resolutions, som har som mandat å utforme og legge frem forslag vedrørende slike retningslinjer. EVA EVA (European Visual Artists) ble formelt etablert i 1997 som en interessesammenslutning for forvaltningsorganisasjonene på billedkunstområdet. Forvaltningsorganisasjonene i EU- og EØSlandene, herunder BONO, utgjør medlemsorganisasjonene i EVA. EVAs oppgave er å bedrive aktiv lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen og EU-parlamentet. EVAs kontor er lokalisert i Brussel. BONO er medlem og deltar jevnlig i møter i EVA. OnLineArt SCRL (OLA) BONO er også siden 2004 medeier i OLA, en organisasjon for klarering av rettigheter til gjengivelse av kunstverk på internett. OLA er stiftet av forvaltningsselskapene for billedkunstnere i Europa og USA, med det formål å samordne on-line lisensiering av kunstverk internasjonalt. Daglig leder i BONO sitter i Board of Administrators i OLA. 11

12 IPI IPI (Interested Parties Information) er et verktøy for identifisering av opphavsmenn og verk, bl.a. initiert av CISAC og driftet av det sveitsiske selskapet Suisa. IPI-systemet omfatter opphavsmenn/rettighetshavere innenfor flere områder (inkl. musikk og audiovisuelle produksjoner), og også opphavsmenn innenfor billedområdet. Gjennom IPI-systemet får hver opphavsmann tildelt et unikt id-nummer, som kan benyttes til utveksling av vederlag og informasjon organisasjonene imellom. Mengden av f.eks. billedkunstnerne representert av organisasjonene (over ) forutsetter at det finnes et slikt standardisert system for utveksling. Det er et uttalt mål at IPI-systemet skal være i bruk hos alle BONO-organisasjoner i løpet av de neste årene. BONO deltok i april 2008 i et møte hos Suisa for å ta rede på hvordan datautveksling mellom IPI-systemet og BONOs interne systemer best kan gjennomføres. Jennie Colletts Minnefond I 1994 ble det opprettet et fond til minne om BONOs første direktør og stifter, Jennie Collett. I tillegg til å hedre minnet om Jennie Collett, er fondets formål å gi oppmerksomhet til personer som gjennom sitt arbeid har bidratt til å fremme kunsten og kunstnernes interesser og rettigheter. Jennie Colletts Minnefond er til nå tildelt følgende personer: Ole Henrik Moe (1995) Birger Stuevold Lassen (1997) Jan Lauritz Opstad (1999) Liv Revold (2001) Astrid Randem (2003) Jon Øien (2005) I 2008 besluttet BONOs styre å tilføre minnefondet i overkant av kr for å styrke fondets grunnkapital. Neste prisutdeling vil finne sted i

13 Styre BONOs styre oppnevnes av medlemmene gjennom årsmøtet og av organisasjonene NK og NBK. Det har vært avholdt 9 styremøter i Årsmøte ble avholdt 18. juni Styret har bestått av: Åse-Marit Thorbjørnsrud, styreleder, for Norske Kunsthåndverkere Kristin Røed, nestleder, for rettighetshavere etter avdøde kunstnere Arild Berg, for nålevende kunstnere John S. Gulbrandsen, advokat Lotte Konow Lund, for Norske Billedkunstnere Tove Pedersen, for nålevende kunstnere Vara Hedevig Anker, for nålevende kunstnere Alexander Grüner, for Norske Kunsthåndverkere Eivind Otto Hjelle, for rettighetshavere etter avdøde kunstnere Irene Rasmussen, for Norske Billedkunstnere Valgkomité Eirik Bruvik Lise Stang Lund Ingeborg Stana May Bente Aronsen (vara) Administrasjon Kari Astrup, rådgiver Harald Holter, daglig leder Benedicte Langford, juridisk rådgiver Irina Larsen, administrasjonssekretær (f.o.m ) Nina Tveit, saksbehandler Tariffutvalg Åse-Marit Thorbjørnsrud og Kristin Røed (styret) Harald Holter og Benedicte Langford (administrasjonen) 13

14 Vederlagsinnkreving og fordeling Fakturert vederlag: I 2008 er det fakturert vederlag på totalt kr Siden 1992 har BONO fakturert kr i vederlag på vegne av kunstnerne. Av det totale fakturerte vederlaget utgjør vederlag fra lisensiering kr Dette er vederlag som er fakturert i 2008 for den opphavsrettslige bruken av kunstverk av kunstnere som BONO representerer (se mer under Lisensiering av rettigheter ). Av det totale fakturerte vederlaget utgjør følgerettsvederlag kr Dette er vederlag som er innkrevd for følgerettspliktig salg av kunstverk i Norge i 2008 (les mer under Følgerett ). Av det totale fakturerte vederlaget på kr utgjorde andelen til norske rettighetshavere 88,7 %. Andel av vederlag til utenlandske rettighetshavere utgjorde 11,3 %. Vederlag innkrevd av BONOs søsterorganisasjoner for bruk av norske verk i utlandet i 2007/2008, utgjorde kr Vederlag utbetalt av BONO i 2008 til søsterorganisasjoner for bruk av utenlandske kunstneres verk i Norge i 2007/2008 utgjorde kr Av det totale vederlaget BONO har fakturert i 2008 utgjorde andelen til nålevende kunstnere 35 % (31,9 % i 2007), mens andelen for avdøde kunstnere utgjorde 65 % (68,1 % i 2007) av det fakturerte vederlaget. Vederlag for utbetaling: Av det fakturerte vederlaget utgjør kr (71,3%) vederlag for fordeling til medlemmer og andre vederlagsberettigede opphavsmenn/rettighetshavere. Totalt vederlag for utbetaling fra BONO til medlemmene siden 1992 utgjør kr

15 Innkrevd og utbetalt; NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK 0 Innkrevd vederlag Administrasjonsfradrag Utbetalt til kunstnere Kostnader og finansiering Driftskostnader: Driftskostnadene utgjorde kr i Finansiering: Virksomheten finansieres gjennom provisjonsfradrag på innkrevde vederlag og gjennom betaling fra organisasjonene for det opphavsrettslige arbeidet BONO utfører. BONOs provisjon utgjorde i 2008 kr Av dette utgjorde provisjon for lisensiering kr og provisjon fra følgerettsområdet kr I snitt utgjorde provisjon 28,7% av fakturert vederlag. NK har i henhold til avtale med BONO om opphavsrettslig bistand betalt kr i På grunn av nedgangen i kunstomsetningen i 2008 har det vært en nedgang i vederlagsinntekter fra følgeretten, men allikevel i samsvar med budsjett. Budsjettet i 2009 er justert iht. usikkerhetene knyttet til utviklingen i kunstomsetningen. Den betydelige økningen i inntekter fra lisensieringsområdet har imidlertid bidratt til at årsresultatet i 2008 er positivt. Styret foreslår at årsresultat etter skatt på kr legges til egenkapitalen. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BONOs virksomhet i

16 Utvikling i vederlagsomsetning siden 1992: Vederlag, lisensiering Vederlag, følgerett Vederlag, total Forutsetning for fortsatt drift I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke foreligger forhold som tilsier noe annet. Virksomhet i 2009 Det har i 2009 ikke inntrådt forhold som vesentlig påvirker BONOs virksomhet. Øvrige opplysninger iht. regnskapsloven Det har ikke vært skader eller ulykker blant de ansatte i Det har ikke vært noe å utsette på arbeidsmiljøet. Som kontorbedrift påvirker BONOs virksomhet det ytre miljø minimalt. BONO har totalt 5 ansatte, herav 4 kvinner og 1 mann og styret består av 2 menn og 4 kvinner. Oslo, den 31. desember 2008 den 27. mai 2009 Åse-Marit Thorbjørnsrud, leder Kristin Røed, nestleder Arild Berg John S. Gulbrandsen Lotte Konow Lund Tove Pedersen Harald Holter, daglig leder 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 VEDTEKTER FOR BONO Navn 1 Foreningens navn er Billedkunst Opphavsrett i Norge - BONO Sete 2 BONO har sitt sete i Oslo Formål 3 Billedkunst Opphavsrett i Norge er en organisasjon av opphavsmenn og andre rettighetshavere innen billedkunstområdet og andre nærliggende opphavsrettslige områder som har som formål: Å ivareta retten til, kreve inn og fordele vederlag som skal betales i henhold til opphavsrettslovgivningens bestemmelser. Å motta opphavsrettslige forvaltningsoppdrag. Å ivareta medlemmenes rettigheter i henhold til opphavsrettslovgivningens bestemmelser. Å arbeide for å fremme og styrke opphavsrettighetene og rettighetshavernes økonomiske rettigheter ved bruk av billedkunst. Medlemmer 4 Opphavsmann til verk som er nevnt i 3 samt den/de som har fått overdratt opphavsrettigheter til slike verk ved livsdisposisjon eller arv etter opphavsmann. En forutsetning for medlemskap er at BONO skal inneha forvaltningsoppdrag for opphavsmannens verk. Søknad om medlemskap vurderes av BONOs styre. Styrets vedtak kan ankes inn for årsmøtet. Foreningens medlemmer hefter ikke for foreningens gjeld. Innmelding innebærer avtale mellom det enkelte medlem og BONO om forvaltningsoppdrag (jmf.bilag 1). Forvaltningsoppdrag 5 Foreningen inngår avtaler om forvaltningsoppdrag med opphavsmenn til kunstverk og øvrige rettighetsinnehavere. Avtalens innhold fastsettes av BONOs styre. 24

25 Årsmøte 6 Årsmøte holdes hvert år før utgangen av juni måned. Forslag til årsmøtet skal være styret skriftlig ihende innen 1. mars. Innkalling til årsmøte skal sendes samtlige medlemmer senest 4 uker før årsmøtet. Innkalling skal inneholde dagsorden, styrets årsberetning med regnskap, revisjonsrapport, forslag til styre, styreleder og revisor (ved ledighet) samt øvrige saksdokumenter. Samtlige medlemmer har stemme-, møte-, og forslagsrett på årsmøtet. Medlemmer kan gi skriftlig fullmakt til annet medlem i foreningen til å representere seg ved årsmøtet. Dagsorden for ordinært årsmøte skal omfatte følgende punkter: - Konstituering av møtet - Valg av ordstyrer, referenter og to til å undertegne protokoll fra årsmøtet. - Opptelling av antall representerte stemmer og godkjenning av fullmakter - Styrets årsmelding - Regnskap - Revisjonsrapport - Ansvarsfrihet for styret - Forslag fra medlemmer eller styre - Valg av styre og varamedlemmer - Valg av styreleder - Valg av revisor - Valg av valgkomité på tre medlemmer etter forslag fra styret - Planer for det løpende virksomhetsåret - Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer I ordinære saker fatter årsmøtet vedtak ved alminnelig flertall. Til ekstraordinært årsmøte innkalles når årsmøtet eller styret finner det nødvendig eller når minst 1/10-del av medlemmene skriftlig til styret krever det. Innkallingen sendes medlemmene senest 4 uker før møtet. Møtet kan kun behandle saker som er nevnt i innkallingen. Styre 7 Styret er BONOs utøvende organ. Styret leder foreningen og fastsetter fullmakter og instruks for den daglige drift. Styrets leder og daglig leder/direktør tegner i felleskap for BONO. Styret kan meddele prokura. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Styret består av 6 faste medlemmer og 4 varamedlemmer. - Et styremedlem og et varamedlem oppnevnes blant BONOs medlemmer direkte av NBKs styre. - Et styremedlem og et varamedlem oppnevnes blant BONOs medlemmer direkte av NKs styre. 25

26 Årsmøtet velger 4 faste medlemmer og 2 varamedlemmer til styret, hvorav - to styremedlemmer og et varamedlem skal være nålevende rettighetshavere som er medlem av foreningen. - et styremedlem og et varamedlem skal være rettighetshaver etter avdøde opphavsmenn som er medlem av foreningen. - en opphavsrettsjurist som ikke er medlem av foreningen. Styrets sammensetning bør så langt det er mulig avspeile rettighetshavernes fagområder og fordelingen mellom dem i medlemsmassen. Styret velges for to år slik at halvparten av medlemmene velges hvert år. Styreleder velges av årsmøtet for ett år. Styreleder skal lede styrets arbeid, innkalle til styremøter og fastsette dagsorden samt innkalle til årsmøte. Styreleder har dobbeltstemme ved likt stemmetall. Innkalling til styremøte foretas skriftlig senest 7 dager før styremøtet. Varamedlem har møterett. Styret skal føre referat for hvert styremøte. Styret fatter vedtak om medlemskap i BONO. Styret fastsetter Forvaltningsoppdragsavtalens innhold. Valgkomité 8 Valgkomité med 3 medlemmer og 1 varamedlem velges av årsmøtet. Ett medlem velges for 2 år av gangen, 2 medlemmer og varamedlemmet velges for 1 år av gangen. Valgkomitéens medlemmer forbereder årsmøtets valg av nye styremedlemmer, revisor ved ledighet og øvrige valg som foretas på årsmøtet. Administrasjon 9 Styret ansetter daglig leder/direktør som under styrets kontroll leder foreningens daglige drift. Styret fastsetter instruks for daglig leders/direktørens virksomhet. Daglig leder/direktør skal ha BONOs prokura. Daglig leder/direktør er sekretær for styret. Ved hvert styremøte skal daglig leder/direktør gjøre rede for virksomhetens utvikling og økonomiske situasjon. Finansiering 10 For overdragelse i henhold til avtale om forvaltningsoppdrag har rettighetshaveren krav på utbetaling av de midler som er innkrevet på vegne av rettighetshaveren. Etter fradrag til dekning av BONOs utgifter og nødvendige disposisjoner for virksomhetens drift utbetales resten av de innkrevde midler til rettighetshaveren. Fradragenes størrelse vedtas av årsmøtet. Forvaltning 11 BONO skal forvalte innkrevde vederlagsmidler på forsvarlig måte. Vedtak om midlenes forvaltning fattes av styret. Utbetaling av innkrevde vederlagsmidler foretas etterskuddsvis i henhold til vedtak på BONOs årsmøte. 26

27 Revisjon 12 For revisjon av BONOs virksomhet oppnevner årsmøtet en statsautorisert revisor. Opphør av medlemskap 13 Rettighetshaver i BONO opphører å være medlem: - ved skriftlig utmelding med tre måneders varsel, medlem kan dog ikke melde seg ut før to år fra opptakelsen. - når vedkommende ikke lenger rår over rettigheter som nevnt i 4. - når vedkommende utelukkes av foreningen. Styret kan fatte vedtak om utelukking når medlemmet ikke oppfyller vilkårene i avtale om forvaltningsoppdrag eller motarbeider foreningens formål ved illojal opptreden. Vedtak om utelukking får umiddelbar virkning. Vedtak om utelukking kan klages inn for en nemnd bestående av en representant oppnevnt av hver av partene og formann oppnevnt av Det sakkyndige råd for åndsverk, for øvrig følges bestemmelsene i Tvistemålslovens kap.32, men uten at klagen gis oppsettende virkning. Ved utelukking sies avtalen om forvaltningsoppdrag opp med umiddelbar virkning. Vedtektsendringer 14 BONOs vedtekter kan endres av årsmøtet. For gyldig vedtektsendring kreves 2/3-flertall av de ved årsmøtet representerte stemmer eller 1/2-flertall av de ved årsmøtet representerte stemmer ved to på hverandre følgende årsmøter. Oppløsning 15 Oppløsning av BONO kan skje gjennom vedtak på to etter hverandre følgende årsmøter med et flertall på 2/3 av de representerte stemmer. Habilitet 16 Styremedlem må ikke delta i behandling av sak som han/hun selv er part i eller dersom han/hun ellers har en tilknytning til saken som ville kunne påvirke vedkommende standpunkt. 27

28 Årsmelding BONO 2008 Redaktør: Harald Holter Trykk: Litografia Opplag: eks. 28

29 32

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri ÅRSMELDING 2014 Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi Inger Sitter / BONO Foto: Kunstverket Galleri BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for

Detaljer

Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print.

Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print. ÅRSMELDING 2013 Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print Thomas Struth 3 BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den

Detaljer

www.tono.no inngangsporten til TONO

www.tono.no inngangsporten til TONO Årsrapport 2010 www.tono.no inngangsporten til TONO På TONOs hjemmesider vil man finne nyttig informasjon, enten du er medlem, kunde eller interessert i TONOs virksomhet. Her kan man blant annet finne:

Detaljer

www.tono.no inngangsporten til TONO

www.tono.no inngangsporten til TONO Årsrapport 2009 Innhold www.tono.no inngangsporten til TONO På TONOs hjemmesider vil man finne nyttig informasjon, enten du er medlem, kunde eller interessert i TONOs virksomhet. Her kan man blant annet

Detaljer

Gramo årsmelding 2010

Gramo årsmelding 2010 Gramo årsmelding 2010 www.gramo.no 2 Innhold Leder 4 Styres årsberetning 5 Regnskap 12 Revisjonsberetning 24 Åndsverkloven 45b 27 Forskrifter 28 Vedtekter 29 Summary in English 31 3 Kjære medlem Pressen

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2008 Presidenten har ordet: Gode diskusjoner og framtidsrettede beslutninger.............. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Håndbok for NFF 2008-2010

Håndbok for NFF 2008-2010 Håndbok for NFF 2008-2010 1 Innhold: KAPITTEL 1 BESTEMMELSER VEDRØRENDE AUTORISASJON SOM FYSIOTERAPEUT...5 KAPITTEL 2 LOVER, VEDTEKTER OG YRKESETIKK...7 2.1 Lover for Norsk Fysioterapeutforbund... 7 2.2

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Norges Fotografforbund

Norges Fotografforbund Norges Fotografforbund Forhandlingsdokumenter Landsmøtet 2014 Strømstad, Sverige Mandag 24. Mars kl. 0900 Profesjonell FOTOGRAF Dagsorden for landsmøteforhandlingene Quality Spa & Resort, Strømstad Sverige.

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

Vedtekter for Finans Norge

Vedtekter for Finans Norge Vedtekter for Finans Norge Vedtatt på konstituerende generalforsamling 9. desember 2009, sist endret på årsmøtet 8. april 2014. De ble videre endret på årsmøtet 24. mars 2015, men disse endringene trer

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 Monica Heldal vant Bendiksenprisen 2013. Prisen ble delt ut av daværende kulturminister Hadia Tajik og ble mottatt på Heldals vegne av Sven Erik

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 14.03.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn: Atle Svendal Terje Stalleland Arne Thomassen

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG

HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG HÅNDBOK FOR KVAM IDRETTSLAG 2015 1 Håndbok for Kvam IL Håndboken skal fungere som hjelp og oppslagsverk for å gjøre arbeid for styret/administrasjon/ grupper/medlemmer enklere og mer effektivt. Håndboken

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer