Både kunstnere/rettighetshavere og de som ønsker å bruke kunst kan benytte seg av BONOs kompetanse og tjenester.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Både kunstnere/rettighetshavere og de som ønsker å bruke kunst kan benytte seg av BONOs kompetanse og tjenester."

Transkript

1

2 2

3

4 Totalt antall kunstnere/rettighetshavere som mottok vederlag: 997 Høyeste fakturerte totalvederlag til nålevende kunstner: kr Antall nålevende kunstnere som mottok over kr i vederlag: 7 Antall nålevende kunstnere som mottok over kr i vederlag: 20 Gjennomsnittlig fakturert vederlag pr. kunstner: kr %-vis andel nålevende kunstnere som mottar vederlag: 35,0 % Antall norske medlemmer: 1815 %-vis andel vederlag til norske opphavsmenn (vs. utenlandske): 88,7 % Følgerettsvederlag total: kr Vederlag lisensiering total: kr Totalt vederlag: kr Både kunstnere/rettighetshavere og de som ønsker å bruke kunst kan benytte seg av BONOs kompetanse og tjenester. Hos BONO kan man klarere rettigheter for bruk av kunstverk. Lisensiering er enkelt og skaper trygghet og forutsigbarhet for både brukere og opphavsmenn. Følgeretten gir vederlag tilbake til kunstnerne og stimulerer til videre produksjon og nyskaping. Vi er tilgjengelige ikke bare for våre medlemmer, men ser det også som en viktig del av vår virksomhet å bistå brukere og andre i opphavsrettslige spørsmål 4

5 I samarbeid med den enkelte kunstner håndterer BONO forespørsler om å reprodusere og bruke kunstverk i forskjellige sammenhenger. Som medlem har man selv mulighet til å bestemme hvordan og i hvilke sammenhenger man ønsker at ens verk skal kunne benyttes. Vi inngår avtaler som sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt og som gir deg vederlag når verkene dine blir brukt. Vi krever inn vederlag og utbetaler dette til deg på halvårlig basis sammen med en detaljert oversikt over hvor og hvordan dine verk er blitt brukt. Vi er del av et internasjonalt nettverk og har avtaler med forvaltningsorganisasjoner i 34 land. Rettighetene til dine verk blir ivaretatt på samme måte i utlandet, noe som sikrer deg vederlag når verkene dine blir brukt også utenfor Norge. For den som bruker kunst er det enkelt å inngå avtale som dekker ens behov. Ønsker man tillatelse til å bruke ett enkelt kunstverk eller har behov for en rammeavtale som dekker flere sider ved ens virksomhet, så er BONO rette kontaktpunkt. Hos oss får brukere tilgang til verk av over norske og utenlandske kunstnere. BONO inngår avtaler om bruk av kunstverk innenfor et vidt spekter, som både omfatter analog og digital bruk av kunstverk. Typiske områder for bruk av kunst: * i forlagssammenheng (lærebøker, fakta- og skjønnlitteratur), * redaksjonelt (aviser, tidsskrifter, populærpresse), * i profilerings- og markedsføring av produkter og virksomheter, * merchandise (på produkter for salg; postkort, plakater, frimerker, puslespill osv.) * undervisningssammenheng (nettbasert undervisning, databaser til bruk i undervisning osv.) Mange virksomheter har behov for avtaler som dekker et videre spekter. En stadig større del av vårt lisensieringsarbeid knytter seg derfor til inngåelse av rammeavtaler. Slike avtaler gir virksomheten rett til å bruke verk av de kunstnere vi representerer og gir forutsigbarhet med hensyn til hvilke vederlag som vil påløpe. BONO har i 2008 innkrevd kr i vederlag for lisensiering av reproduksjonsrettigheter. 5

6 Siden 2007 har kunstnerne kunnet nyte godt av en ny opphavsrettslig vederlagsordning i Norge; følgeretten. Følgeretten er innført i norsk lovgiving som følge av et EU-direktiv og sikrer opphavsmenn vederlag når deres verk videreselges, for eksempel gjennom auksjonshus, gallerier og kunsthandlere. Vederlaget utbetales til den enkelte kunstner som har fått sitt verk videresolgt, slik at kunstneren får ta del i den verdistigning kunstverket hans har hatt. Det skal betales følgerettsvederlag for videresalg av opphavsrettslige vernede verk over euro (omlag norske kroner). Med videresalg menes alle salg som måtte finne sted etter at verket er solgt for første gang. BONO er godkjent av Kultur- og kirkedepartementet som innkrevings- og fordelingsorganisasjonen for følgerettsvederlaget, også for kunstnere som ikke er medlem. Den allerede etablerte avgiften på omsetning av kunst (tidligere kalt 3%-fondet ) gjelder fortsatt, med unntak av de salg som omfattes av følgeretten. BONO og Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) har samordnet de to ordningene under fellesbetegnelsen Kunstavgiften. Vederlagene fra begge ordningene er et viktig bidrag til kunstnerne og kunstproduksjonen. Nærmere om innkrevingen i 2008: 2008 er det andre året med følgerett i Norge. Ordningen fungerer effektivt og vederlag og salgsrapporter har innkommet terminvis innen fristene. Samarbeidet mellom BONO og BKH bidrar til en betydelig forenkling for de som skal betale følgerettsvederlag og kunstavgift. Nye og mer brukervennlige omsetningsoppgaver ble utsendt våren 2008 til omlag betalingspliktige. I tillegg har BONO og BKH i fellesskap etablert nettsidene Her kan man få mer utfyllende informasjon, laste ned skjemaer, benytte kalkulator for beregning av vederlag/avgift m.v. Følgeretten omfatter nye verkstyper som fotografi og kunsthåndverk. Erfaringene fra de første to årene med følgerett forteller oss at det vil være behov for ytterligere oppfølging for å sikre at følgerettspliktig omsetning av disse verkstypene også innrapporteres. I motsetning til tidligere omfatter følgeretten også salg mellom privatpersoner dersom salget formidles av en som yrkesmessig opptrer i kunstmarkedet. Vi har grunn til å anta at innbetaling og innrapportering av slike salg foreløpig ikke fungerer tilfredsstillende. Vi tar derfor sikte på særskilt å følge opp nettopp denne type salg i tiden fremover. Kunstomsetningen i 2007 (det første året med følgerett i Norge) var uvanlig høy, noe som resulterte i et tilsvarende høyt innkrevd følgerettsvederlag. Utviklingen i følgerettsvederlag for de første to terminene i 2008 (januar t.o.m. august) fulgte omtrent samme utvikling, men i siste termin 2008 (september t.o.m. desember) registrerte vi en markant nedgang i forhold til siste 6

7 termin i 2007 (nedgang på 55 %). Det er overveiende sannsynlig at denne nedgangen skyldes den gjeldende internasjonale økonomiske utviklingen. Det må derfor forventes at omsetningen av kunst og innkrevingen av følgerettsvederlag i tiden som kommer vil fortsette å befinne seg merkbart under nivået i Tall fra følgerettsomsetningen i 2008: Totalt antall følgerettspliktige salg: 676 Gjennomsnittlig følgerettsvederlag pr. salg: kr Høyeste følgerettsvederlag nålevende kunstner, ett enkelt salg: kr Høyeste følgerettsvederlag avdød kunstner, ett enkelt salg: kr Totale følgerettspliktig omsetning: kr Totalt innkrevd følgerettsvederlag: kr

8 En forutsetning for en velfungerende opphavsrett, er at de som er i befatning med den har kunnskaper om eller tilgang til informasjon om hvordan den fungerer. Vi forsøker å bevisstgjøre både kunstnere, de som bruker kunst og samfunnet forøvrig i forhold til opphavsretten og bruken av bilder. Vi ønsker å være tilgjengelige ikke bare for våre medlemmer, men ser det også som en viktig del av vår virksomhet å bistå brukere og andre aktører i opphavsrettslige spørsmål. Medlemmer Som medlem i BONO kan du benytte deg av vår kompetanse og få gratis rådgiving i spørsmål av opphavsrettslig karakter. Vi har lang erfaring i å løse opphavsrettslige tvister, og kan bringe saker inn for domstolene dersom det er formålstjenlig. Navngiving De ikke-økonomiske rettighetene kan i mange sammenhenger være vel så viktige for en kunstner som de vederlagsmessige. At opphavsmannen blir navngitt når hans verk gjengis er et eksempel på dette. Verdien av å få sitt verk gjengitt bortfaller hvis det ikke fremgår hvem som har skapt verket. Å arbeide for at kunstnerne blir navngitt når deres verk gjengis gir sjelden vederlagsinntekter, men er like fullt nødvendig og viktig. Korrekt navngiving er forøvrig et av vilkårene i de avtaler vi inngår med brukere av kunst. Vi følger dette opp fortløpende, gjennom egen kontroll og på oppfordring fra medlemmene. Manipulering/endring av verk Nye teknologiske verktøy gjør det enklere enn tidligere å bearbeide og manipulere billedmateriale, og for eksempel å gjengi dette på et bokomslag. I noen tilfeller kan det være snakk om begrenset beskjæring av verket, i andre tilfeller mer omfattende endringer. Stadig flere brukere som ønsker å gjengi kunstverk kontakter BONO for å ta rede på om de kan foreta endringer i kunstverket og isåfall hvor mye de kan endre på det. Hovedregelen er at ingen kan foreta endringer uten å ha klarert dette med opphavsmannen først. BONO vil alltid forelegge slike forespørsler for medlemmene så de kan ta stilling til om dette er noe de vil akseptere. Bruk av andre kunstneres verk Mange kunstnere kontakter oss for å få vite i hvilken utstrekning de selv kan låne andres materiale. De ønsker blant annet råd og hjelp for å unngå å komme i situasjoner der de selv krenker andres opphavsrettigheter, urettmessig benytter andres varemerker osv. Dette behovet for rådgiving er sterkt økende og noe vi tar på alvor. At kunstnere har respekt for andres opphavsrett og vet hvordan de skal forholde seg til dette er en nødvendig forutsetning for at de selv kan nyte godt av et opphavsrettslig vern. Samtidig som disse problemstillingene representerer 8

9 en stor utfordring, er den store økningen i spørsmål også positivt med tanke på at de setter i gang en bevisstgjøringsprosess om opphavsrett blant kunstnerne. Overdragelse av rettigheter i oppdragsbaserte avtaler En stor del av vår opphavsrettslige rådgiving går med til å følge opp oppdragsbaserte kontrakter som medlemmer inngår, f.eks. utsmykkingskontrakter, illustrasjonsavtaler m.v. Vi registrerer en økende tendens til at oppdragsgivere forsøker å få overdratt hele eller store deler av kunstnerens opphavsrettigheter. Slike avtaler kan ofte være omfattende og komplekse, samtidig som de gjerne har stor økonomisk betydning for kunstneren. Dette kan bidra til at de opphavsrettslige aspektene ved avtalen blir oversett eller i liten grad berørt. Ofte blir kunstneren først i ettertid klar over hva han har gått med på og da er det gjerne for sent. Vi forsøker å bevisstgjøre kunstnerne i forhold til dette, og gir råd og hjelp knyttet til de opphavsrettslige aspektene ved slike avtaler. Brukere Aktører som ønsker å bruke kunst i en eller annen sammenheng har ofte begrensede kunnskaper om opphavsrett. I så stor utstrekning som mulig forsøker vi å etterkomme brukernes behov for generell og mer spesifikk informasjon. Å nå ut med relevant informasjon om opphavsrett og bruk av bilder til kunstnerne, de som bruker kunst og samfunnet forøvrig, er en forutsetning for å øke respekten og forståelsen for opphavsretten. På grunn av utviklingen i digital teknologi er dette arbeidet viktigere nå enn tidligere, og derfor noe vi ønsker å gi økt prioritet i tiden som kommer. Lovarbeide BONO arbeider aktivt i forhold til lovgivende myndigheter for å styrke kunstnernes opphavsrettslige vern. Dette innebærer blant annet å avgi høringsuttalelser i forbindelse med endringer i lov, forskrifter m.v. Vi arbeider også internasjonalt gjennom våre interesseorganisasjoner i utlandet, med fokus på å påvirke prosessen med utforming og implementering av nye EUdirektiver. KORO (tidligere Utsmykkingsfondet) sendte i desember 2008 ut høringsnotat og forslag til ny standardkontrakt mellom Staten v/koro og kunstner. BONO anser høringsrunden som svært viktig for kunstnerne, og tar sikte på å avgi en omfattende høringsuttalelse innen høringsfristen utløper i BONO har i 2008 avgitt høringsuttalelse til United Kingdom Intellectual Property Office i forbindelse med innføringen av følgerett i England. I uttalelsen tok vi blant annet til orde for at engelske myndigheter ikke lenger skulle ekskludere avdøde kunstnere fra retten til å motta følgerettsvederlag. 9

10 Samarbeid i Norge og Norden Clara Sammen med de andre forvaltningsorganisasjonene FONO, Gramo, Kopinor, LINO, Norwaco og TONO, driver BONO foreningen CLARA. Foreningens hovedvirksomhet er et nettsted med informasjon om klarering av rettigheter for alle som ønsker å bruke opphavsrettslig beskyttet materiale. I tillegg til styremøter og representantskapsmøte, ble internseminar i CLARAregi avholdt på Filmens Hus 8. september 2008 for de ansatte i CLARAs medlemsorganisasjoner. Juridisk rådgiver i BONO, Benedicte Langford, har sittet i CLARAs styre i perioden. Norcode Norcode - The Norwegian Copyright Development Association - ble stiftet 26. oktober Medlemsorganisasjonene Gramo, Kopinor, Norwaco, TONO og BONO, har forpliktet seg til å finansiere Norcodes aktiviteter med 15 mill. kr. i årene Norcode tar sikte på å skaffe midler fra offentlige myndigheter og private organisasjoner. Gjennom Norcode vil norske rettighetshavere dele sin kompetanse på organisasjons- og kulturfeltet med kolleger i andre land. Foreningens formål er å drive internasjonalt utviklingsarbeid på opphavsrettens område, herunder: Gi innføring i internasjonale konvensjoner og opplæring i og assistanse ifm lovgivning Arbeide med oppbygging av grunnorganisasjoner for rettighetshavere Støtte etablering av organisasjoner for kollektiv rettighetsforvaltning Andre organisatoriske og tekniske prosjekter som styrker rettighetshaveres interesser Norcodes styre har i 2008 bestått av John-Willy Rudolph (leder), Sverre Pedersen (nestleder), Sæmund Fiskvik, Synne Skouen og Harald Holter. Vara: Trond Andreassen, Cathrine Nagell, Asbjørn Schaathun, Bendik Hofseth og Benedicte Langford. Styret har i 2008 blant annet arbeidet med å etablere plattformen for sitt arbeid, planlegge gjennomføringen av et internasjonalt opphavsrettskurs i Norge i 2009 bl.a. i samarbeid med WIPO, utvikle relasjoner til aktuelle samarbeidspartnere i Afrika og Asia og sikre støtte fra Utenriksdepartementet og Norad. Nordisk samarbeid I september 2008 ble den Nordiske Bildupphovsrättskonferansen avholdt på Reykjavik, Island. BONO har et nært samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner og avholder også jevnlig fellesnordiske møter. I 2008 er det påbegynt et samarbeid mellom Copydan Billedkunst, BUS og BONO med særlig fokus på å evaluere og forbedre lisensieringsområdet. 10

11 Internasjonalt samarbeide BONO har avtaler med 42 søsterorganisasjoner i utlandet om ivaretakelse av våre medlemmers opphavsrettigheter i utlandet og utenlandske rettighetshaveres opphavsrettigheter i Norge. ADAGP Frankrike GESTOR Ungarn SIAE Italia AGADU Uruguay HUNGART Ungarn SODART Canada AKKA/LAA Latvia IVARO Irland SODRAC Canada APG-JAPAN Japan KUVASTO Finland SOFAM Belgia APSAV Peru LATGA-A Litauen SOMAAP Mexico ARS USA LITA Slovakia SPA Portugal ARTEGESTION Ecuador MYNDSTEF Island SUCCESSION MATISSE Frankrike AUTVIS Brasil OOA-S Tsjekkia SUCCESSION PICASSO Frankrike PICTORIGHT Nederland PRO LITTERIS Sveits VAGA USA BUS Sverige RAO Russland VBK Østerrike COPYDAN Danmark ROY LICHTENSTEIN USA VEGAP Spania CREAIMAGEN Chile SABAM Belgia VG BILD-KUNST Tyskland DACS England SACK Sør-Korea VISARTA Romania EAU Estland SAVA Argentina VISCOPY Australia CISAC/CIAGP BONO er assosiert medlem i den internasjonale paraplyorganisasjonen CISAC. Billedkunstorganisasjonene i CISAC utgjør organisasjonen CIAGP. I 2008 har det særlig vært fokusert på å etablere felles retningslinjer for utveksling av medlems- og vederlagsinformasjon organisasjonene imellom. Harald Holter deltar i Working Group on Professional Rules and Binding Resolutions, som har som mandat å utforme og legge frem forslag vedrørende slike retningslinjer. EVA EVA (European Visual Artists) ble formelt etablert i 1997 som en interessesammenslutning for forvaltningsorganisasjonene på billedkunstområdet. Forvaltningsorganisasjonene i EU- og EØSlandene, herunder BONO, utgjør medlemsorganisasjonene i EVA. EVAs oppgave er å bedrive aktiv lobbyvirksomhet overfor EU-kommisjonen og EU-parlamentet. EVAs kontor er lokalisert i Brussel. BONO er medlem og deltar jevnlig i møter i EVA. OnLineArt SCRL (OLA) BONO er også siden 2004 medeier i OLA, en organisasjon for klarering av rettigheter til gjengivelse av kunstverk på internett. OLA er stiftet av forvaltningsselskapene for billedkunstnere i Europa og USA, med det formål å samordne on-line lisensiering av kunstverk internasjonalt. Daglig leder i BONO sitter i Board of Administrators i OLA. 11

12 IPI IPI (Interested Parties Information) er et verktøy for identifisering av opphavsmenn og verk, bl.a. initiert av CISAC og driftet av det sveitsiske selskapet Suisa. IPI-systemet omfatter opphavsmenn/rettighetshavere innenfor flere områder (inkl. musikk og audiovisuelle produksjoner), og også opphavsmenn innenfor billedområdet. Gjennom IPI-systemet får hver opphavsmann tildelt et unikt id-nummer, som kan benyttes til utveksling av vederlag og informasjon organisasjonene imellom. Mengden av f.eks. billedkunstnerne representert av organisasjonene (over ) forutsetter at det finnes et slikt standardisert system for utveksling. Det er et uttalt mål at IPI-systemet skal være i bruk hos alle BONO-organisasjoner i løpet av de neste årene. BONO deltok i april 2008 i et møte hos Suisa for å ta rede på hvordan datautveksling mellom IPI-systemet og BONOs interne systemer best kan gjennomføres. Jennie Colletts Minnefond I 1994 ble det opprettet et fond til minne om BONOs første direktør og stifter, Jennie Collett. I tillegg til å hedre minnet om Jennie Collett, er fondets formål å gi oppmerksomhet til personer som gjennom sitt arbeid har bidratt til å fremme kunsten og kunstnernes interesser og rettigheter. Jennie Colletts Minnefond er til nå tildelt følgende personer: Ole Henrik Moe (1995) Birger Stuevold Lassen (1997) Jan Lauritz Opstad (1999) Liv Revold (2001) Astrid Randem (2003) Jon Øien (2005) I 2008 besluttet BONOs styre å tilføre minnefondet i overkant av kr for å styrke fondets grunnkapital. Neste prisutdeling vil finne sted i

13 Styre BONOs styre oppnevnes av medlemmene gjennom årsmøtet og av organisasjonene NK og NBK. Det har vært avholdt 9 styremøter i Årsmøte ble avholdt 18. juni Styret har bestått av: Åse-Marit Thorbjørnsrud, styreleder, for Norske Kunsthåndverkere Kristin Røed, nestleder, for rettighetshavere etter avdøde kunstnere Arild Berg, for nålevende kunstnere John S. Gulbrandsen, advokat Lotte Konow Lund, for Norske Billedkunstnere Tove Pedersen, for nålevende kunstnere Vara Hedevig Anker, for nålevende kunstnere Alexander Grüner, for Norske Kunsthåndverkere Eivind Otto Hjelle, for rettighetshavere etter avdøde kunstnere Irene Rasmussen, for Norske Billedkunstnere Valgkomité Eirik Bruvik Lise Stang Lund Ingeborg Stana May Bente Aronsen (vara) Administrasjon Kari Astrup, rådgiver Harald Holter, daglig leder Benedicte Langford, juridisk rådgiver Irina Larsen, administrasjonssekretær (f.o.m ) Nina Tveit, saksbehandler Tariffutvalg Åse-Marit Thorbjørnsrud og Kristin Røed (styret) Harald Holter og Benedicte Langford (administrasjonen) 13

14 Vederlagsinnkreving og fordeling Fakturert vederlag: I 2008 er det fakturert vederlag på totalt kr Siden 1992 har BONO fakturert kr i vederlag på vegne av kunstnerne. Av det totale fakturerte vederlaget utgjør vederlag fra lisensiering kr Dette er vederlag som er fakturert i 2008 for den opphavsrettslige bruken av kunstverk av kunstnere som BONO representerer (se mer under Lisensiering av rettigheter ). Av det totale fakturerte vederlaget utgjør følgerettsvederlag kr Dette er vederlag som er innkrevd for følgerettspliktig salg av kunstverk i Norge i 2008 (les mer under Følgerett ). Av det totale fakturerte vederlaget på kr utgjorde andelen til norske rettighetshavere 88,7 %. Andel av vederlag til utenlandske rettighetshavere utgjorde 11,3 %. Vederlag innkrevd av BONOs søsterorganisasjoner for bruk av norske verk i utlandet i 2007/2008, utgjorde kr Vederlag utbetalt av BONO i 2008 til søsterorganisasjoner for bruk av utenlandske kunstneres verk i Norge i 2007/2008 utgjorde kr Av det totale vederlaget BONO har fakturert i 2008 utgjorde andelen til nålevende kunstnere 35 % (31,9 % i 2007), mens andelen for avdøde kunstnere utgjorde 65 % (68,1 % i 2007) av det fakturerte vederlaget. Vederlag for utbetaling: Av det fakturerte vederlaget utgjør kr (71,3%) vederlag for fordeling til medlemmer og andre vederlagsberettigede opphavsmenn/rettighetshavere. Totalt vederlag for utbetaling fra BONO til medlemmene siden 1992 utgjør kr

15 Innkrevd og utbetalt; NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK 0 Innkrevd vederlag Administrasjonsfradrag Utbetalt til kunstnere Kostnader og finansiering Driftskostnader: Driftskostnadene utgjorde kr i Finansiering: Virksomheten finansieres gjennom provisjonsfradrag på innkrevde vederlag og gjennom betaling fra organisasjonene for det opphavsrettslige arbeidet BONO utfører. BONOs provisjon utgjorde i 2008 kr Av dette utgjorde provisjon for lisensiering kr og provisjon fra følgerettsområdet kr I snitt utgjorde provisjon 28,7% av fakturert vederlag. NK har i henhold til avtale med BONO om opphavsrettslig bistand betalt kr i På grunn av nedgangen i kunstomsetningen i 2008 har det vært en nedgang i vederlagsinntekter fra følgeretten, men allikevel i samsvar med budsjett. Budsjettet i 2009 er justert iht. usikkerhetene knyttet til utviklingen i kunstomsetningen. Den betydelige økningen i inntekter fra lisensieringsområdet har imidlertid bidratt til at årsresultatet i 2008 er positivt. Styret foreslår at årsresultat etter skatt på kr legges til egenkapitalen. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BONOs virksomhet i

16 Utvikling i vederlagsomsetning siden 1992: Vederlag, lisensiering Vederlag, følgerett Vederlag, total Forutsetning for fortsatt drift I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke foreligger forhold som tilsier noe annet. Virksomhet i 2009 Det har i 2009 ikke inntrådt forhold som vesentlig påvirker BONOs virksomhet. Øvrige opplysninger iht. regnskapsloven Det har ikke vært skader eller ulykker blant de ansatte i Det har ikke vært noe å utsette på arbeidsmiljøet. Som kontorbedrift påvirker BONOs virksomhet det ytre miljø minimalt. BONO har totalt 5 ansatte, herav 4 kvinner og 1 mann og styret består av 2 menn og 4 kvinner. Oslo, den 31. desember 2008 den 27. mai 2009 Åse-Marit Thorbjørnsrud, leder Kristin Røed, nestleder Arild Berg John S. Gulbrandsen Lotte Konow Lund Tove Pedersen Harald Holter, daglig leder 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 VEDTEKTER FOR BONO Navn 1 Foreningens navn er Billedkunst Opphavsrett i Norge - BONO Sete 2 BONO har sitt sete i Oslo Formål 3 Billedkunst Opphavsrett i Norge er en organisasjon av opphavsmenn og andre rettighetshavere innen billedkunstområdet og andre nærliggende opphavsrettslige områder som har som formål: Å ivareta retten til, kreve inn og fordele vederlag som skal betales i henhold til opphavsrettslovgivningens bestemmelser. Å motta opphavsrettslige forvaltningsoppdrag. Å ivareta medlemmenes rettigheter i henhold til opphavsrettslovgivningens bestemmelser. Å arbeide for å fremme og styrke opphavsrettighetene og rettighetshavernes økonomiske rettigheter ved bruk av billedkunst. Medlemmer 4 Opphavsmann til verk som er nevnt i 3 samt den/de som har fått overdratt opphavsrettigheter til slike verk ved livsdisposisjon eller arv etter opphavsmann. En forutsetning for medlemskap er at BONO skal inneha forvaltningsoppdrag for opphavsmannens verk. Søknad om medlemskap vurderes av BONOs styre. Styrets vedtak kan ankes inn for årsmøtet. Foreningens medlemmer hefter ikke for foreningens gjeld. Innmelding innebærer avtale mellom det enkelte medlem og BONO om forvaltningsoppdrag (jmf.bilag 1). Forvaltningsoppdrag 5 Foreningen inngår avtaler om forvaltningsoppdrag med opphavsmenn til kunstverk og øvrige rettighetsinnehavere. Avtalens innhold fastsettes av BONOs styre. 24

25 Årsmøte 6 Årsmøte holdes hvert år før utgangen av juni måned. Forslag til årsmøtet skal være styret skriftlig ihende innen 1. mars. Innkalling til årsmøte skal sendes samtlige medlemmer senest 4 uker før årsmøtet. Innkalling skal inneholde dagsorden, styrets årsberetning med regnskap, revisjonsrapport, forslag til styre, styreleder og revisor (ved ledighet) samt øvrige saksdokumenter. Samtlige medlemmer har stemme-, møte-, og forslagsrett på årsmøtet. Medlemmer kan gi skriftlig fullmakt til annet medlem i foreningen til å representere seg ved årsmøtet. Dagsorden for ordinært årsmøte skal omfatte følgende punkter: - Konstituering av møtet - Valg av ordstyrer, referenter og to til å undertegne protokoll fra årsmøtet. - Opptelling av antall representerte stemmer og godkjenning av fullmakter - Styrets årsmelding - Regnskap - Revisjonsrapport - Ansvarsfrihet for styret - Forslag fra medlemmer eller styre - Valg av styre og varamedlemmer - Valg av styreleder - Valg av revisor - Valg av valgkomité på tre medlemmer etter forslag fra styret - Planer for det løpende virksomhetsåret - Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer I ordinære saker fatter årsmøtet vedtak ved alminnelig flertall. Til ekstraordinært årsmøte innkalles når årsmøtet eller styret finner det nødvendig eller når minst 1/10-del av medlemmene skriftlig til styret krever det. Innkallingen sendes medlemmene senest 4 uker før møtet. Møtet kan kun behandle saker som er nevnt i innkallingen. Styre 7 Styret er BONOs utøvende organ. Styret leder foreningen og fastsetter fullmakter og instruks for den daglige drift. Styrets leder og daglig leder/direktør tegner i felleskap for BONO. Styret kan meddele prokura. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Styret består av 6 faste medlemmer og 4 varamedlemmer. - Et styremedlem og et varamedlem oppnevnes blant BONOs medlemmer direkte av NBKs styre. - Et styremedlem og et varamedlem oppnevnes blant BONOs medlemmer direkte av NKs styre. 25

26 Årsmøtet velger 4 faste medlemmer og 2 varamedlemmer til styret, hvorav - to styremedlemmer og et varamedlem skal være nålevende rettighetshavere som er medlem av foreningen. - et styremedlem og et varamedlem skal være rettighetshaver etter avdøde opphavsmenn som er medlem av foreningen. - en opphavsrettsjurist som ikke er medlem av foreningen. Styrets sammensetning bør så langt det er mulig avspeile rettighetshavernes fagområder og fordelingen mellom dem i medlemsmassen. Styret velges for to år slik at halvparten av medlemmene velges hvert år. Styreleder velges av årsmøtet for ett år. Styreleder skal lede styrets arbeid, innkalle til styremøter og fastsette dagsorden samt innkalle til årsmøte. Styreleder har dobbeltstemme ved likt stemmetall. Innkalling til styremøte foretas skriftlig senest 7 dager før styremøtet. Varamedlem har møterett. Styret skal føre referat for hvert styremøte. Styret fatter vedtak om medlemskap i BONO. Styret fastsetter Forvaltningsoppdragsavtalens innhold. Valgkomité 8 Valgkomité med 3 medlemmer og 1 varamedlem velges av årsmøtet. Ett medlem velges for 2 år av gangen, 2 medlemmer og varamedlemmet velges for 1 år av gangen. Valgkomitéens medlemmer forbereder årsmøtets valg av nye styremedlemmer, revisor ved ledighet og øvrige valg som foretas på årsmøtet. Administrasjon 9 Styret ansetter daglig leder/direktør som under styrets kontroll leder foreningens daglige drift. Styret fastsetter instruks for daglig leders/direktørens virksomhet. Daglig leder/direktør skal ha BONOs prokura. Daglig leder/direktør er sekretær for styret. Ved hvert styremøte skal daglig leder/direktør gjøre rede for virksomhetens utvikling og økonomiske situasjon. Finansiering 10 For overdragelse i henhold til avtale om forvaltningsoppdrag har rettighetshaveren krav på utbetaling av de midler som er innkrevet på vegne av rettighetshaveren. Etter fradrag til dekning av BONOs utgifter og nødvendige disposisjoner for virksomhetens drift utbetales resten av de innkrevde midler til rettighetshaveren. Fradragenes størrelse vedtas av årsmøtet. Forvaltning 11 BONO skal forvalte innkrevde vederlagsmidler på forsvarlig måte. Vedtak om midlenes forvaltning fattes av styret. Utbetaling av innkrevde vederlagsmidler foretas etterskuddsvis i henhold til vedtak på BONOs årsmøte. 26

27 Revisjon 12 For revisjon av BONOs virksomhet oppnevner årsmøtet en statsautorisert revisor. Opphør av medlemskap 13 Rettighetshaver i BONO opphører å være medlem: - ved skriftlig utmelding med tre måneders varsel, medlem kan dog ikke melde seg ut før to år fra opptakelsen. - når vedkommende ikke lenger rår over rettigheter som nevnt i 4. - når vedkommende utelukkes av foreningen. Styret kan fatte vedtak om utelukking når medlemmet ikke oppfyller vilkårene i avtale om forvaltningsoppdrag eller motarbeider foreningens formål ved illojal opptreden. Vedtak om utelukking får umiddelbar virkning. Vedtak om utelukking kan klages inn for en nemnd bestående av en representant oppnevnt av hver av partene og formann oppnevnt av Det sakkyndige råd for åndsverk, for øvrig følges bestemmelsene i Tvistemålslovens kap.32, men uten at klagen gis oppsettende virkning. Ved utelukking sies avtalen om forvaltningsoppdrag opp med umiddelbar virkning. Vedtektsendringer 14 BONOs vedtekter kan endres av årsmøtet. For gyldig vedtektsendring kreves 2/3-flertall av de ved årsmøtet representerte stemmer eller 1/2-flertall av de ved årsmøtet representerte stemmer ved to på hverandre følgende årsmøter. Oppløsning 15 Oppløsning av BONO kan skje gjennom vedtak på to etter hverandre følgende årsmøter med et flertall på 2/3 av de representerte stemmer. Habilitet 16 Styremedlem må ikke delta i behandling av sak som han/hun selv er part i eller dersom han/hun ellers har en tilknytning til saken som ville kunne påvirke vedkommende standpunkt. 27

28 Årsmelding BONO 2008 Redaktør: Harald Holter Trykk: Litografia Opplag: eks. 28

29 32

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Forside: Olav Christopher Jenssen The Letharia Painting No. 02, 2012 Oil and acrylic on canvas 245 x 245 cm

Forside: Olav Christopher Jenssen The Letharia Painting No. 02, 2012 Oil and acrylic on canvas 245 x 245 cm ÅRSMELDING 2012 3 Forside: OlavChristopherJenssen TheLethariaPaintingNo.02,2012 Oilandacryliconcanvas 245x245cm Fotograf:BerndBorchardt CourtesyGalleriRiisOslo/Stockholm OlavChristopherJenssen/BONO2013

Detaljer

Forside: Mikkel McAlinden Den onde hytta, 2000 180 x 323 cm Fotografi Mikkel McAlinden / BONO

Forside: Mikkel McAlinden Den onde hytta, 2000 180 x 323 cm Fotografi Mikkel McAlinden / BONO ÅRSMELDING 2009 1 Forside: Mikkel McAlinden Den onde hytta, 2000 180 x 323 cm Fotografi Mikkel McAlinden / BONO 2 BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE

BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE ÅRSMELDING 2011 ÅRSMELDING BONO 2011 BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for billedkunstnere og andre opphavsmenn på billedområdet. Vi bistår kunstnere og

Detaljer

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri ÅRSMELDING 2014 Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi Inger Sitter / BONO Foto: Kunstverket Galleri BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print.

Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print. ÅRSMELDING 2013 Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print Thomas Struth 3 BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vårt innspill vil i all hovedsak omhandle opphavsretten og dens betydning for økonomien til de visuelle kunstnerne.

Vårt innspill vil i all hovedsak omhandle opphavsretten og dens betydning for økonomien til de visuelle kunstnerne. Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo V/ Utredningsleder Vigdis Moe Skarstein Sendt på e-post til postmottak@kud.dep.no Deres ref. 14/2284 Oslo, 1. oktober 2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge

Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge Åndsverkloven beskytter opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom åndsverkloven lov om opphavsrett

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Forside: Ivan Galuzin Sick skin, 2014 Two-component paint on linen canvas. Ivan Galuzin / BONO. Astrup Fearnley Samlingen Foto: Christian Øen

Forside: Ivan Galuzin Sick skin, 2014 Two-component paint on linen canvas. Ivan Galuzin / BONO. Astrup Fearnley Samlingen Foto: Christian Øen Forside: Ivan Galuzin Sick skin, 2014 Two-component paint on linen canvas Ivan Galuzin / BONO Astrup Fearnley Samlingen Foto: Christian Øen 3 BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for billedkunstnere,

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 VEDTEKTER for Galterud Barnehage SA org. nr. 971 484 322 vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet og en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk. Vi

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer