Gramo årsmelding 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gramo årsmelding 2009"

Transkript

1 Gramo årsmelding 2009

2 2

3 Innhold Leder 4 Styres årsberetning 5 Regnskap 12 Revisjonsberetning 24 Åndsverkloven 45b 26 Forskrifter 27 Vedtekter 28 Summary in English 30 3

4 Kjære medlem Gramos visjon er at vi skal være En kilde til et rikt musikkliv. Dette kan leses på mange måter, og det er meningen, men kanskje den viktigste betydningen er at vi skal være en inntektskilde for våre medlemmer. Siden starten for over 20 år siden har inntektene økt hvert år og i 2009 har vi igjen gjort et skritt i riktig retning. Egentlig er Gramos virksomhet veldig enkel, mest mulig penger inn, minst mulig kostnader til administrasjon og mest mulig individuelt utbetalt til våre rettighetshavere. Dette høres enkelt ut, men for å utføre denne oppgave har vi mange utfordringer. En av våre verdier er at vi skal være profesjonelle og at vi skal likebehandle både rettighetshavere/rettighetshavergrupper og musikkbrukere. Gramo er den eneste organisasjon som kan forvalte 45b rettigheter på vegne av utøvere og produsenter i Norge. Dette gjør at vi selvfølgelig skal behandle alle likt. Om man driver et serveringssted i nord eller sør eller om det ligger i by eller på landet skal ikke ha noen betydning for det vederlaget som betales når musikk benyttes. Vi håper at både musikkbrukere og rettighetshavere opplever at vi likebehandler dem. En annen av våre verdier er at vi skal være synlige. Dette gjør vi ved å delta på diverse musikkfestivaler og være tilstede på arenaer hvor vi kan møte medlemmer og potensielle medlemmer. At dere vet om oss og at vi vet hvem dere er og hva dere har spilt inn er viktig for oss og en effektiv arbeidsflyt. Et annet element ved å være synlige er at musikkbrukerne skal ha en forståelse for hva Gramo er og hva pengene de betaler inn skal gå til. Våre øvrige verdier er at vi skal være pålitelige, engasjerte og målrettede. Vi håper dere opplever at vi lever etter dette, men skulle du ha en annen oppfatning håper jeg vi hører fra deg har vært året etter at finanskrisen traff oss. Fjorårets regnskapsmessige tap på finansforvaltningen er snudd til et positivt resultat i På generalforsamlingen i juni i fjor orienterte vi om den nye planen for fremtidens finansforvaltning. Administrasjonene har fått en god tidsfrist til å realisere alle investeringer, når 2008 tapet er tatt igjen, og reinvestere pengene i bank, pengemarked eller obligasjonsfond. Dette arbeidet er vi i gang med og vi er glade for at utsiktene ser bedre ut enn for et år siden. Vederlagsinntektene er økt fra 2008 til 2009 og vi har budsjettert med en ytterligere økning for Også i år skal vi ha generalforsamlingen på Håndverkeren i Rosenkrantzgate 7, dato og klokkeslett er 7. juni kl Møt opp, still spørsmål og bruk din stemme. På denne måten kan du bidra til å påvirke arbeidet i Gramo fremover og vi kan gjøre en enda bedre jobb for deg. Et ønske tilslutt. Husk alltid å gi oss beskjed om nyutgivelser, fortell hvis du flytter og ikke glem å melde fra hvis du skifter bankkonto. Martin Grøndahl administrerende direktør 4

5 Årsberetningen 2009 VIRKSOMHETEN Gramo ble stiftet 7. juni Foreningens formål er å forhandle om, innkreve, forvalte og fordele vederlag til utøvende kunstnere og produsenter for kringkasting og offentlig fremføring av lydopptak som regulert i åndsverkloven 45b. Annen tilsvarende vederlagsforvaltning kan også drives. Foreningen kan også fordele midler som på annen måte enn ved individuell fordeling kommer rettighetshaverne til gode. Virksomheten drives fra Karl Johansgate 21, 0159 Oslo. FORTSATT DRIFT Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. STYRET Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen 8. juni 2009: Leder Marte Thorsby Nesteder Elin Aamodt Medlemmer Renée Rasmussen Larry Bringsjord Petter Singsaas Harald Sommerstad Varamedlemmer Guttorm Raa (for Marte Thorsby) Askil Holm (for Elin Aamodt) Knut Aafløy (for Renée Rasmussen) Erling Andersen (for Larry Bringsjord) Gard Rystad (for Petter Singsaas) Tore Østby (for Harald Sommerstad) På konstituerende styremøte ble det valgt leder, nestleder og arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og direktør. Varamedlemmer og direktør har hatt forslags- og talerett på styremøtene. SEKTORUTVALGENE Styre- og varamedlemmer har organisert seg i sektorutvalg for behandling av saker som gjelder henholdsvis utøvere eller produsenter. Administrerende direktør har deltatt på møtene. Produsentsektor Produsentsektoren har bestått av Thorsby, Andersen, Bringsjord og Singsaas. Utøversektor Utøversektoren har bestått av Aamodt, Aafløy, Rasmussen, Holm, Sommerstad og Østby ADMINISTRASJON Bemanning og organisasjon Gramo hadde 25 ansatte ved utgangen av Av disse er 2 ansatt på deltid og 4 ansatte var i permisjon. Gramo hadde 3 heltidsansatte vikarer ved årets slutt. Martin Grøndahl er administrerende direktør. Foreningen er organisert med drifts-/ vedlikeholdsavdeling, markedsavdeling, IT-avdeling, økonomiavdeling og stab. Arbeidsmiljø Sykefraværet var i ,6 % (mot 7,13 % i 2008). Langtidsfravær utgjør 6,61 % (mot 3,93 % i 2008). Det har ikke forekommet arbeidsuhell som har forårsaket person- eller materiell skade. Marianne Helleberg er Gramos verneombud. Likestilling Bemanningen fordeler seg prosentvis 56/44 på kvinner og menn. To av tre avdelingsledere er kvinner. Miljørapportering Gramo forurenser ikke det ytre miljø. OFFENTLIG FREMFØRING Rettigheter Åndsverkloven 45b ga fra 2002 vederlagsrett til utøvere og produsenter når deres innspilte musikk (CD, radio, mp3fil, m.v.) blir offentlig fremført i kundelokaler, hoteller, serveringssteder etc. Innen rammen av vederlagsavtalen kan musikkbrukere fremføre beskyttet repertoar. Et slikt forenklet vederlagssystem samsvarer med internasjonal praksis i EU/EØS og andre land som har innført slik vederlagsrett etter EF-direktiv h.h.v. Romakonvensjonen. Vederlagsinnkrevingen i 2009 Det har i 2009 vært en meget høy aktivitet i markedsavdelingen. Vi har hentet inn over dobbelt så mange vederlagsavtaler som i 2008,og resultatet er det beste siden vi startet innkrevingen i Dessverre hadde vi samme periode en markant økning i konkurser, opphørte kunder og oppsagte avtaler. Denne tendensen så vi allerede i 2008 hvor tapte vederlagsinntekter var dobbelt så høye som året før. I 2009 økte tapet ytterligere med en million kroner. Selv om vi hadde en tredobling av konkurser, oppsagte avtaler og opphørte kunder de fem første månedene av 2009, så var det en økning av nyetableringer det siste halve året. Markedsavdeling lykkes med å få kontaktet og tegnet avtale med mange i denne gruppen. Gruppen nyetableringer er ikke blitt fakturert for hele 2009, da de har hatt oppstart på forskjellige tidspunkt i året. Gramo har kun anledning til å beregne vederlag fra den dagen de begynner å spille musikk, men selv om vi ikke har fått full effekt av tegnede avtaler med gruppen nyetableringer for 2009 så vil dette vil ha en positiv effekt for vederlagsåret

6 6 KRINGKASTING NRK Gjeldende vederlagsavtale er videreført i Avtalen er en lumpsumavtale og viderefører vederlagsnivået fra de seneste årene. Foreløpig er NRK og Gramo ikke enige om rapporteringsklausulen i avtalen, men intensjonen er at dette skal komme på plass i løpet av første halvår P4 og Radio Norge Gramo og P4 har i 2009 blitt enige om innholdet i ny avtale, men avtalen er ikke underskrevet. Gramo har signert avtale med Radio Norge i Beregningen av vederlaget er i tråd med resultatet fra nemndsaken mellom Gramo og P4 fra juni Lokalradioene De fleste lokalradiokonsesjonærer har inngått vederlagsavtale med Gramo. Lokalradiobransjen har gått bedre de siste årene. Vederlagsinntektene fra denne sektoren har da økt fordi omsetningen er et element i vederlagsberegningene for de største lokalradioene. Vederlagsinntektenes utvikling fra 2008 til 2009 viser dog en svakt nedadgående tendens noe som skyldes reduserte inntekter for de største kommersielle lokalradioene på grunn av finanskrisen. Øvrige kringkastere De fleste konsesjonærene for Lokal-TV har inngått standard kringkastingsavtale med Gramo. Kringkastingsavtale med TV3 er inngått i London og håndteres av PPL, det engelske vederlagsbyrået. Administrasjonen i Gramo forbereder tariffer og forhandlinger med kringkastere som i dag ikke har avtale, for eksempel web-radioer. AVGIFTSINNKREVING FOR FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE (FFUK) Gramo har siden hatt oppgaven med fakturering og innkreving av avgift til FFUK fra kringkastere. Fra er det i tillegg gjeninnført avgift for ikke vernet musikk i annen offentlig fremføring, og Gramo har også her hatt ansvaret for fakturering og innkreving. Totalt for både kringkasting og annen offentlig fremføring har det vært fakturert kr i avgift, og kr er i løpet av året overført til fond for utøvende kunstnere. INNKOPIERINGSSEKTOREN Gramos innkopieringssektor ble lagt ned med virkning fra årsskiftet 2008/2009. Det er nå inngått avtale mellom NRK og IFPI (for deres medlemmer) og Gramo (på vegne av uavhengige produsenter). Fra vil utøvere medvirket på innspillinger gjort av IFPI-medlemmer, ikke lenger motta innkopieringsvederlag direkte fra Gramo. Fordelingen av innkopieringsvederlag må nå reguleres i avtale mellom utøvere og selskapene. Fra før har NRK og FONO en avtale som omfatter innkopiering av lydopptak for medlemmene i FONO. GRAMOS REGISTRE Medlemsregisteret oppdateres kontinuerlig. Medlemmene må selv sende endringsmeldinger om ny adresse, kontonummer, etc for at utbetalinger fra Gramo skal kunne komme frem. Innspillingsregisteret vedlikeholdes løpende. Gramo er avhengig av at medlemmene sender inn, eller registrerer diskografi og all relevant repertoarinformasjon på våre hjemmesider www. gramo.no. TEKNOLOGISK UTVIKLING Gramos avregningssystem (PAID) PAID er Gramos avregningssystem. Systemet utvikles kontinuerlig for å møte medlemmenes ønsker og krav. PAID spiller en stor rolle i Gramos utveksling via internasjonale bilaterale avtaler. Internasjonal Standard Recording Code (ISRC) Basert på retningslinjer fra IFPI-sekretariatet er Gramo ansvarlig for utdeling, forvaltning og kontroll av koden i Norge. Koden identifiserer opprinnelig registrant, innspillingsland og innspillingsår. Hver ny innspilling skal ha en kode. Også ved reutgivelse tildeles ISRC, men plateselskapene må selv komplettere sine kataloger. Gramo ønsker å bli kontaktet før selskapene iverksetter opprettings- eller etterarbeid. Gramo deltar i den internasjonale revideringen av ISRC som skal være ferdig i Web-siden På gramo.no kan besøkende holde seg orientert om aktuelle saker som rører seg i Gramo. Her finnes også informasjon om regelverk, avregninger, avtaler og annen relevant informasjon. Her finnes også skjemaer for å registrere album og innspillinger som sendes til Gramo for behandling. Denne funksjonen gjør det enklere å melde inn og vedlikeholde sin diskografi som vi er avhengig av å få fra medlemmene for å kunne avregne korrekt vederlag. For musikkbrukere offentlig fremføring (butikk, kafé etc) er det enkelt å tegne avtale rett på nett. Velkommen til Min Side Vi har siden 2008 jobbet med å utvikle MinSide hvor du som medlem kan logge deg inn og se den informasjonen Gramo har registret på nettopp deg, og komplettere denne. Du kan også gå inn og sjekke hva du har fått utbetalt i vederlag, for hvilke innspillinger og når de er brukt. Er du ikke medlem i Gramo, vil du kunne registrere deg som nytt medlem på MinSide. MinSide skal være klar i løpet av International Performers Database (IPD) Denne internettdatabasen inneholder i underkant av utøvere. IPD, som nå er i en versjon 2, er til stor hjelp ved internasjonal utveksling av vederlag. Versjon 3, som skal håndtere identifikasjon av utøvere mer effektivt og mer utfyllende er under utvikling og tas i bruk januar Virtual Recording Database (VRDB) Dette er en database for gjenkjenning av innspillinger som benyttes av vederlagsbyråene i mange europeiske land. En modell for å inkludere audiovisuelle innspillinger i VRDB ble tatt i bruk i International Main Artist Database (IMAD) En database for identifikasjon av hovedartister er ferdig utviklet. IMAD vil bety mye for å forenkle utvekslingen av informasjon mellom vederlagsbyråene i de forskjellige land.

7 Medlemsstatus Gramo pr UTØVERE Antall Norsk Artistforbund Folkemusikkog Folkedansorg. i Noreg Gramart Musikernes felles organisasjon Norsk Skuespillerforbund Norsk Tonekunstnersamfund A F G M S T A AFM AG AGM AGS AM AS AT F FG FGM FM FT G GM GMS GMT GS GST GT M MS MT S T ordinære medlemmer tilsluttede medlemmer 4831 arvinger/overførte rettigheter 149 totalt 9453 regionale medlemmer 1170 totalt antall utøvermedlemmer PRODUSENTER Organisasjonskoder: A = Norsk Artistforbund F = Folkemusikk- og Folkedansorg. i Noreg G = GramArt M = Musikernes fellesorganisasjon S = Norsk Skuespillforbund T = Norsk Tonekunstnerforbund fono 122 ifpi 28 ifpi & fono 1 totalt ordinære medlemmer 151 tilsluttede medlemmer 2234 totalt antall produsentmedlemmer

8 CLARA Gramo er medlem av foreningen Clara sammen med TONO, Kopinor, Norwaco og BONO. Clara har som formål å spre informasjon til relevante brukere og allmennheten om opphavsrett og andre aktuelle regler. Gjennom får man oversikt over klarering av rettigheter til bruk av åndsverk og beskyttede prestasjoner og produksjoner i ulike sammenhenger. NORCODE Høsten 2007 stiftet fem norske forvaltningsorganisasjoner foreningen Norcode (The Norwegian Copyright Development Association). De fem organisasjonene er BONO, Gramo, Kopinor, Norwaco og TONO. Norcode skal blant annet koordinere arbeidet med å bygge og styrke foreninger for opphavsmenn, utøvere og produsenter/utgivere, så vel som forvaltningsorganisasjoner, i utviklingsland. Norcodes største enkeltprosjekt i 2009 var det fire uker lange treningsprogrammet for 25 personer fra 18 utviklingsland i samarbeid med WIPO. Det første norske kurset av denne typen, utviklet av norsk og internasjonal fagekspertise, ble arrangert med 3 uker i Oslo i juni og en avsluttende uke i Accra, Ghana i desember. Medlemsorganisasjonene bidro med en lang rekke talere Norcode er i gang med aktiviteter i Kenya, Nigeria, Tanzania, Uganda, Eritrea og Vietnam. INTERNASJONALE RELASJONER Gramo er medlem av følgende internasjonale fora: The Societies Council for the Administration of Performers Rights (SCAPR) Foreningen har som oppgave å arbeide for samordning av vederlagsutbetalinger over landsgrensene, og å ivareta utøverrettigheter. Performance Right Commitee (PRC) Komiteen ivaretar produsentenes rettigheter til sekundærbruk av fonogrammer. Association of European Performers (AEPO) Organisasjonen arbeider for styrking av utøveres rettigheter i forhold til EU/EØS og WIPO (FNs opphavsrettsorganisasjon). Gjensidighetsavtaler For å redusere administrasjonskostnadene og for å sikre best kvalitet på repertoarinformasjon, er det internasjonal enighet om at et lands rettighetshavere kun bør være medlem av vederlagsbyrået i sitt hjemland. Forholdet mellom vederlagsbyråene blir da regulert gjennom gjensidighetsavtaler. Det er ikke tegnet nye gjensidighetsavtaler i Dette fordi vi har lagt hovedfokus på å få til gode og like utvekslingsformater og prosedyrer som skal gjøre jobben så effektiv og riktig som mulig. Dette viser seg å være mer utfordrende enn først antatt, men det jobbes iherdig med å få dette på plass. Gramo har per idag følgende gjensidighetsavtaler: Danmark GRAMEX, A-avtale i begge sektorer Sverige SAMI, A-avtale i utøversektor Sverige IFPI, A-avtale i produsentsektor Nederland Sena, A-avtale i utøversektor Irland RAAP, A-avtale i utøversektor Spania AIE, A-avtale i utøversektor England PPL, A-avtale i begge sektorer Finland GRAMEX, A-avtale i begge sektorer Tyskland GVL, B-avtale i begge sektorer (1) Frankrike SPEDIDAM, B-avtale i utøversektor Slovakia SLOVGRAM, B-avtale i begge sektorer Den Tsjekkiske republikk INTERGRAM, B-avtale i begge sektorer Japan GEIDANKYO, B-avtale i utøversektor Island SFH, B-avtale i utøversektor (1) blir ikke praktisert for produsentsektors vedkommende A-avtale: avtale om at individuelle avregnede vederlag til et annet lands rettighetshavere overføres samlet til dette landets vederlagsbyrå og utbetales individuelt gjennom dette byrået. B-avtaler: avtale om at det ikke utveksles individuelle vederlag mellom to lands byråer inntil byråene er i stand til å gjennomføre individuell avregning til det andre landets rettighetshavere. A-avtale skal inngås når avtalepartene har verktøy og repertoarinformasjon til å gjennomføre fullverdig individuell avregning til motpartens medlemmer. AVREGNING Hovedavregning for 2008 ble foretatt i oktober Det ble da avregnet kr 51,6 millioner i utøversektor og kr 51 millioner i produsentsektor. I 2009 er vederlagsåret 2005 avsluttet. Etter sluttavregning er 82 % av vederlaget utbetalt individuelt til utøvere. For produsenter er andelen individuelt utbetalt 91 %. Forøvrig henvises til Gramostatistikken for 2008 for ytterligere informasjon om fordelingen. GRAMO-STATISTIKKEN Hvert år registrerer Gramo over 4 millioner minutter radiosendt innspilt musikk, og behandler omtrent innspillinger med dertil hørende rettighetshavere. Deler av dette daglige arbeidet som danner grunnlaget for avregningen blir presentert i den årlige Gramo-statistikken. Hvilke utøvere og låter som er mest spilt, norskandeler i kringkasting, gjennomsnittlig og høyeste vederlag og fordeling mellom kvinnelige og mannlige utøvere er eksempler på innhold i Gramo-statistikken som kan bestilles i papirutgave eller lastes ned på 8

9 BEVILGNINGER Krav på vederlag foreldes etter tre år, jf forskriftene til åndsverkloven. Midler som ikke har kunnet bli utbetalt individuelt skal da bevilges til organisasjonsstøtte eller til andre formål til beste for norsk utøvende kunst. Styret fører kontroll med sektorutvalgenes bevilgninger fra kollektive midler. PRODUSENTSEKTOR UTØVERSEKTOR Bevilgninger fra brutto vederlagsmidler: Bevilgninger fra brutto vederlagsmidler: Organisasjonsstøtte Organisasjonsstøtte 0 Bevilgninger fra kollektive midler Bevilgninger fra kollektive midler Organisasjonsstøtte: GramArt Musikernes fellesorganisasjon (MFO) Norsk Artistforbund (NA) Norsk Tonekunstnersamfund (NTKS) 0 Norsk Skuespillerforbund (NSF) 0 Folkemusikk- og Folkedansorg. i Noreg Sum Prosjektstøtte: Prosjektstøtte: Bevilget Norcode GramArt Bevilget Spellemannprisen Musikernes fellesorganisasjon Bevilget Spellemannprisen Norsk Artistforbund Bevilget Gramo synlighetsprosjekt Stipend årets nykommer Spellemann Bevilget Music Export Norway Synlighetsprosjekt i Gramo Bevilget dekning av finanstap Norcode Sum SUM SUM BEVILGNINGER INNKOPIERINGSSEKTOR BEVILGNINGER INNKOPIERINGSSEKTOR Bevilgninger fra kollektive midler Bevilgninger fra kollektive midler Kollektive midler fra 2003 betalt til Ifpi Kollektive midler fra 2004 til GramArt Kollektive midler fra 2003 til MFO Kollektive midler fra 2003 til NA Kollektive midler fra 2003 til NTKS Kollektive midler fra 2003 til NFMDL Kollektive midler fra 2003 til NSF Bevilget til dekning av finanstap SUM SUM

10 PROSJEKTER TIL FREMME AV NYE UTØVERE Gjennom bevilgninger fra utøversektor, produsentsektor og administrasjonen har Gramo satt sammen en gruppe ansatte på tvers av avdelingene som skal arbeide med prosjekter som gjør Gramo mer synlige for nye potensielle, samt eksisterende medlemmer. I kjølvannet av dette arbeidet håper Gramo at vi skal bli mer synlige og tydelige som organisasjon, og at dette også vil føre til flere vederlagsavtaler for annen offentlig fremføring. Gramo har gjennom disse prosjektene ønsket å gi utøvere et springbrett til videre karriere, noe som forhåpentligvis gir oss enda flere medlemmer å betale ut vederlag til i fremtiden. I 2009 støttet/deltok Gramo på følgende prosjekter: KlubbØya Gramo var i 2009 hovedsamarbeidspartner i forhold til Klubbdagen under Øya-festivalen i Oslo. Underwood Gramo var sammen med NRK samarbeidspartner for Underwood under Norwegian Wood i Oslo. I den forbindelse ble det gitt ut en gratis CD med singler fra alle bandene som opptrådte på Underwood-scenen. Denne ble delt ut av Gramo under Norwegian Wood. Norwegian Wood Gramo var også tilstede som annonsør og ble presentert som en av hovedsponsorene på promomateriell fra Norwegian Wood, bl.a inngangsbåndene. Jazzintro Gramo videreførte samarbeidet om Jazzintro som annethvert år deler ut et arbeidsstipend på kr til Årets unge jazzmusikere under Molde Jazzfestival. Neste vinnere vil bli kåret på Molde Jazz Spellemann Gramo videreførte sitt arbeidsstipend på kr til vinneren av prisen Årets Nykommer. Vinner på Spellemann 2008 som ble delt ut 24. januar 2009 i Oslo Spektrum var Ida Maria. Gramo står også som arrangør for vorspiel for de nominerte og andre bransjekontakter. Urørt Gramo er hovedsponsor under årets Urørt-finale, og har annonse inne på hjemmesidene til NRK Urørt. Bukta Gramo er en av Bukta-festivalen i Tromsø sine hovedsponsorer. Bukta og Gramo samarbeidet om en demokonkurranse hvor vi hadde to representanter i juryen som plukket ut to band til å spille på Paradisbukta-scene. På alle disse arrangementene er vi tilstede både med annonser og representanter fra administrasjonen. Vi opplever tilstedeværelsen som positiv i vår relasjonsbygging med fremtidige medlemmer. I tillegg har Gramo kjørt annonser i ulike bransjeblader, som Musikk-Kultur, Musikkpraksis, Norsk kulturskoleguide, Musikkguiden,Tunes, by:larm og i ballade.no. 10

11 Kontrollkomité Generalforsamlingen valgte følgende kontrollkomité: Produsentsektor: Cai Leitner (vara Håkon Gjesvik). Utøversektor: Odd Langklopp (vara Åse Karin Hjelen). Komiteen har mottatt protokoller fra styreog utvalgsmøter, samt gjennomgått regnskapet for år Oslo, 26. mars 2010 Marte Thorsby (styreleder) Elin Aamodt Renée Rasmussen Larry Bringsjord Petter Singsaas Harald Sommerstad Martin Grøndahl (Administrerende direktør) 11

12 Resultatregnskap Driftsinntekter Note Vederlagsinntekter kringkasting 1, Vederlagsinntekter innkopiering Vederlagsinntekter offentlig fremføring 1, Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Personalkostnader 2, Personalkostnader styret/sektorene Avskrivninger Administrasjonskostnader Administrasjonsgebyr Kostnader sektorene Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler Sum finansposter Ordinært resultat Disposisjoner Bevilgninger fra sektorene Overført vederlag til avregning Sum disposisjoner Resultat etter disposisjoner

13 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Note Varige driftsmidler Biler Edb-utstyr Programvare Inventar, telefonsentral m.v Sum Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kundefordringer Opptjente inntekter Andre fordringer Sum Finansielle plasseringer Fondsplasseringer Sum Bankinnskudd, kontanter Kasse, bank Sum Sum omløpsmidler Sum eiendeler

14 Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Egenkapital 0 0 Sum 0 0 Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Netto pensjonsforpliktelse Sum Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Vederlag Vederlag til avregning Sum Øvrig kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 12. april 2010 Elin Aamodt (styreleder) Marte Thorsby Renée Rasmussen Petter Singsaas Larry Bringsjord Harald Sommerstad 14 Martin Grøndahl (administrerende direktør)

15 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før avregning Gevinst/tap avgang driftsmidler Ordinære avskrivninger Endring i kortsiktige fordrings- og gjeldsposter Endring i andre tidsavgrensningsposter Endring i finansielle plasseringer Utbetaling til medlemmer og deres organisasjoner Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr

16 Fordelingsregnskap Poster som fordeles likt mellom utøver- og produsentsektor Felleskostnader Note Lønninger Arbeidsgiveravgift Refusjon sykepenger Vikarbyrå Andre personalkostnader Forsikringer ansatte Sum lønninger, folketrygd Avskrivninger Sum avskrivninger Lokalkostnader Datakostnader Kontorkostnader Advokatkostnader Revisjonskostnader Forsendelseskostnader Transportkostnader Reisekostnader Andre administrasjonskostnader Sum administrasjonskostnader Tap på fordringer Sum felleskostnader

17 Fordelingsregnskap forts. Note Utøver Produsent Innkopiering Sum 2009 Sum 2008 Felleskostnader fordelt Poster som kan henføres direkte til sektorene Driftsinntekter Vederlagsinntekter kringkasting Vederlagsinntekter innkopiering Vederlagsinntekter offentlig fremføring Andre driftsinntekter Sum inntekter Administrasjonsgebyr Bevilgninger fra brutto vederlag Bevilgninger fra sektorene Sum bevilgninger Personalkostnader styret/sektorene Kostnader sektorene Finansinntekter Finanskostnader Netto finans Sektorresultat vederlag til avregning

18 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er satt opp med henblikk på en avstemming mot fordelingsregnskapet. Klassifiseringsprinsipper Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter tidspunktet for regnskapsavleggelse, samt poster som knytter seg til vare-/ tjenestekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Prinsipp for inntektsføring Sum inntekter relaterer seg i 2009 i sin helhet til regnskapsåret 2009 og hovedsakelig til vederlagsåret 2009, enten som sluttfakturert, som estimater på endelig inntekt eller som avvik ved sluttfakturering i forhold til tidligere estimater. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Gramo har fra og med 2006 en todelt kollektiv pensjonsordning for å ivareta sine pensjonsforpliktelser. Begge ordninger ivaretar kravene i lovpålagt Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP). 1. Ansatte pr fikk valget mellom å forbli i den eksisterende, ytelsesbaserte ordningen eller å gå over i en ny, innskuddsbasert ordning. Nyansatte etter blir automatisk innmeldt i den innskuddsbaserte ordningen. Den ytelsesbaserte ordningen er lukket fra og med For de som valgte å bli stående i den ytelsesbaserte pensjonsordningen finansierer Gramo sine pensjonsforpliktelser som følger: Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi ved regnskapsårets slutt. Verdiendring resultatføres under Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler. 18

19 Noter til årsregnskapet 2009 Note 1: Vederlagsinntekter Riksdekkende kringkasting Lokalradio Offentlig fremføring Innkopiering Vederlag fra utlandet Andre inntekter, Sum Det er benyttet vesentlige inntektsavsetninger i regnskapet for For ytterligere kommentarer, se note 10. Note 2: Lønnskostnader, antall ansatte, honorarer og andre godtgjørelser Personalkostnader for administrasjon og sektorene er spesifisert i fordelingsregnskapet. Antall ansatte i Gramos administrasjon: Antall ansatte pr : Gjennomsnittlig antall årsverk: 21,0 21,1 Godtgjørelse for styre- og utvalgsarbeid er som følger: Styrehonorar Utvalgshonorar Arbeidsgiveravgift Sum Styre- og utvalgshonorar omfatter 2. halvår av styreperioden 2008/2009 og 1. halvår av styreperioden 2009/2010. Satsene for faste styremedlemmer er i all hovedsak uforandret for styreperioden 2009/2010 i forhold til foregående periode. Ytelser til ledende personer Adm.dir Lønn / honorar Annen godtgjørelse Sum Regnskapet er belastet med kr ,- inkl.mva. i revisjonshonorar i

20 Note 3: Varige driftsmidler/ avskrivninger 2009 Biler Inventar Kontorutstyr Lokaler EDB-utstyr Utvikling programvare Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid 5 år 4-5 år 10 år 3 år 4-6 år Oversikt aktiverte kostnader siste fem år: Sum Total tilgang herav programvare Avgang Avskrivninger Note 4: Administrasjonskostnader Administrasjonskostnadene er spesifisert i fordelingsregnskapet. Administrasjonsgebyr fremkommer som en kostnadsreduksjon ved at det belastes 10% gebyr på utbetalinger til rettighetshavere som ikke er ordinære medlemmer, dvs. ikke medlemmer av norsk rettighetshaverorganisasjon. Note 5: Kostnader sektorene 2009 Utøver Produsent Innkopiering Totalt Reisekostnader Andre administrasjonskostnader (kontingenter, generalforsamling etc.) Sum

21 Note 6: Kundefordringer / tap på fordringer Spesifikasjon kundefordringer: Fordringer offentlig fremføring Fordringer kringkasting Avsatt til tap på fordringer Sum fordringer Tap på fordringer: Konstaterte tap Endringer avsetning for tap Tap på krav Det er avsatt til sammen kr til tap på fordringer fordelt med kr til kringkasting og kr til offentlig fremføring. Avsetningen er vurdert å dekke potensielle tap. Note 7: Finansposter Renter kunder Avkastning plasseringer Renter bankinnskudd Øvrige finansinntekter Finanskostnader SUM herav ikke realisert avkastning plasseringer Avkastning fra bank og plasseringer utgjorde i 2009 ca 4,8%. Fordeling mellom sektorene fremgår av fordelingsregnskapet. Produsentsektor har bevilget kr som organisasjonsstøtte fra brutto vederlagsmidler. Bevilgningen ble godkjent av produsentmedlemmene under generalforsamlingen 8. juni Note 8: Bevilgninger fra brutto vederlag 21

22 Note 9: Vederlag til avregning Vederlag til avregning er oppført i balansen som kortsiktig gjeld. Her er medtatt vederlag som ennå ikke er avregnet, vederlag som er avregnet men ennå ikke utbetalt rettighetshaverne samt midler som er foreldet og kan benyttes til kollektive formål Vederlag til disposisjon Overført fra årets virksomhet Tilført i løpet av året Utbetalt rettighetshavere Bevilget produsentsektor Bevilget utøversektor Bevilget innkopieringssektor Disponert i løpet av året Vederlag til avregning Bevilget i 2008, utbetalt i Utbetalt i 2008, bevilget i Bevilget i 2009, utbetalt Periodisert tap på plasseringer Bokført vederalg til avregning Gramo hadde et betydelig tap på finansplasseringene for Gramos styre vedtok på styremøte 15. april 2009 følgende: Intensjonen i begge sektorer er å fordele det urealiserte økonomiske tapet over 7 år og at andelen for 2008-avregningen dekkes fra foreldede kollektive midler. Note 10: Opptjent ikke fakturert inntekt NRK er per ikke sluttfakturert for vederlagsårene og 2005 sluttfaktureres 1. kvartal Gramo mangler avtale med P4 for Det er fakturert a konto for Radio Norge for 2008 og 2009, og de sluttfaktureres 1. kvartal 2010 i henhold til gjeldende avtale. Lokalradioene er ikke sluttfakturert for vederlagsåret Det er beregnet og medtatt inntekt utover inntektsført a konto i alle forholdene. Det er også estimert og avsatt vederlagsinntekter fra utland for For annen offentlig fremføring er det estimert og avsatt inntekt for 2009 for de avtaler som ikke var fakturert ved årsskiftet. Note 11: Fondsplassering Gramo har plassert midler i fond hos styregodkjente forvaltere. Midlene er plassert i fond som klassifisert nedenfor. Avkastning på pengemarkedsfondene og enkelte av obligasjonsmarkedsfondene reinvesteres normalt i forbindelse med den årlige kapitalisering. For de øvrige plasseringer realiseres gevinst/ tap først i forbindelse med salg. Det er gjennom 2009 foretatt mindre endringer i Gramos portefølje. Endringer i prosentvis andel av aktivaklassene er i hovedsak begrunnet i endringer i verdiene. Det er totalt plassert 7 millioner kroner i nye andeler. Netto nedgang i porteføljen som skyldes kjøp/ salg er ca.10,5 millioner kroner. Gjennomsnittlig avkastning på porteføljen er ca. 5,1%. Tilpasningene er gjort etter diskusjoner med våre profesjonelle rådgivere for å møte Gramos målsetting om en optimal avveiing mellom avkastning og risiko. Markedsverdi Markedsverdi Andel i % Andel i % Pengemarkedsfond 17,9% ,5% Obligasjonsmarkedsfond 30,4 % ,6 % Aksjefond,norske 6,9 % ,8 % Aksjefond,utenlandske 7,4 % ,5 % Alternative investeringer 14,7 % ,7 % Eiendom 22,6 % ,9 % Sum 100,0 % ,0 % Note 12: Kasse, bank Bundet bankinnskudd vedrørende skattetrekk utgjør kr ,-. 22

23 Note 13: Pensjonkostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har en todelt kollektiv pensjonsordning som omfatter samtlige ansatte. Den ene ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Netto pensjonskostnad før amortisering Resultatført estimatendring og avvik Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Resultatført pensjonskostnad (etter AGA) Midler/ forpliktelser Midler/ forpliktelser Opptjente pensjonsforpliktelser (minsteforpliktelse) Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0 0 Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,40% 5,80% Forventet lønnsregulering 4,50% 4,50% Forventet G-regulering 4,25% 4,25% Regulering av løpende pensjon 1,30% 2,00 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,70% 6,30% Ansatte per fikk valget mellom å forbli i den eksisterende, ytelsesbaserte ordningen eller å gå over i en ny, innskuddsbasert ordning. Nyansatte etter blir automatisk innmeldt i den innskuddsbaserte ordningen. Det ble i 2009 betalt inn kr ,- til pensjon for ansatte med innskuddsbasert pensjonsordning. 10 ansatte hadde denne ordningen per Begge ordninger ivaretar kravene i lovpålagt Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP). Note 14: Annen kortsiktig gjeld Utestående avgift til Fond for utøvende kunstnere Avsatte feriepenger/påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld Gramo har siden hatt oppgaven med fakturering og innkreving av avgift til Fond for utøvende kunstnere (FFUK) fra kringkastere, og siden også for annen offentlig fremføring. Tabellen under gir en oversikt over fakturert og innbetalt avgift. Utestående avgift (inngår også i kundefordringer): Utestående per Fakturert Overført FFUK Tap på krav Utestående per Innbetalt, ikke overført FFUK pr

24 24

25 25

26 Åndsverkloven 45b 45b. Lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner kan innenfor det i 45 nevnte tidsrom mot vederlag gjøres tilgjengelig for allmennheten ved offentlig fremføring. Dette gjelder ikke for overføring på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til opptaket. Så vel tilvirkeren av opptaket som de utøvende kunstnere hvis fremføring gjengis, har krav på vederlag. Har to eller fl ere kunstnere samvirket ved fremføringen, må de gjøre vederlagskravet gjeldende i fellesskap. Overfor de vederlagspliktige må vederlagskravet gjøres gjeldende gjennom oppkrevings- og fordelingsorganisasjon som er godkjent av vedkommende departement. Kongen kan gi nærmere regler om oppkreving og fordeling av vederlag. Vederlagets størrelse skal fastsettes uavhengig av avgiftsplikten etter 3 i lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv. Rettighetshavere som ikke er medlem av organisasjon godkjent etter andre ledd, må selv fremsette krav på vederlag overfor organisasjonen. Kravet må fremsettes innen tre år etter utløpet av det år opptaket ble fremført. Vederlag for videresending kan uansett fordeles etter prinsippene i 37. Bestemmelsene i 3, 21, 22 og 25, jf. 11, og 39k fjerde ledd, har tilsvarende anvendelse. Det som er bestemt i denne paragraf gjelder ikke for lydfi lm. For offentlig fremføring av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven, gjelder lov av 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig fremføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv. 26

27 Forskriftsbestemmelser som gjelder oppkreving og fordeling av vederlag etter åndsverkloven 45b 3-2. Organisasjon som representerer en vesentlig del av de vederlagsberettigede, kan godkjennes av Kulturdepartementet som oppkrevings- og fordelingsorganisasjon etter åndsverkloven 45b. Departementet skal godkjenne organisasjonens vedtekter og eventuelle endringer i disse. Årsrapport og revidert regnskap skal oversendes departementet innen 1. mai det påfølgende år Vederlagsberettigede norske fonogramprodusenter og utøvende kunstnere som er medlem av norsk rettighetshaverorganisasjon på området, kan opptas som ordinære medlemmer av oppkrevings- og fordelingsorganisasjonen. Ikke-organiserte og utenlandske produsenter og utøvere samt personer og juridiske personer som har fått overdratt rettigheter ved livsdisposisjon eller arv, kan opptas som tilsluttede medlemmer av organisasjonen Organisasjonen skal også oppkreve vederlag for utenlandske og norske ikke-organiserte rettighetshavere, som ikke er tilsluttede medlemmer av organisasjonen. Organisasjonen overtar de vederlagspliktiges forpliktelser overfor disse rettighetshavere Organisasjonen kan kreve de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om vederlagsplikt foreligger og for beregning av vederlagets størrelse. Vederlagspliktige kringkastingsforetak skal rapportere til organisasjonen om hvilke opptak og fonogrammer som kringkastes og om hvilke utøvere som deltar. Tvist om opplysningsplikt og rapportering kan bringes inn for departementet for endelig avgjørelse Brutto oppkrevd vederlag fordeles likt mellom de to rettighetshavergruppene. Individuelt årlig beløp som utgjør mindre enn 0,5 pst. av folketrygdens grunnbeløp avrundet oppad til nærmeste hele tikrone, utbetales ikke. Beløp under denne grensen disponeres av organisasjonen til formål som organisasjonen fastsetter. Foreldede vederlag disponeres på samme måte. Organisasjonen kan beregne seg et administrasjonsgebyr av de beløp som utbetales til andre enn ordinære medlemmer Avregnede vederlag til rettighetshavere fra andre land som er tilsluttet Romakonvensjonen, skal overføres til lignende oppkrevings- og fordelingsorganisasjoner i samsvar med inngåtte gjensidighetsavtaler. Det kan også avtales at overføring ikke skal skje og at midlene skal forbli i inntjeningslandet og disponeres av organisasjonen. Rettighetshavere fra land som ikke har tilsvarende oppkrevings- og fordelingsorganisasjon, må selv kreve vederlag for å få utbetalt avregnede beløp. 27

28 Vedtekter 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund * Norsk Skuespillerforbund * Skuespillerforeningen av 1978 Foreningen er frittstående og har sete i Oslo. 2 Formål Gramos primære formål er å forhandle om, innkreve, forvalte og fordele vederlag til produsenter og utøvende kunstnere når deres lydopptak blir kringkastet eller offentlig fremført i Norge, jf lov av 12. mai 1961 nr 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 45b. Gramo kan også innkreve, forvalte og fordele andre typer vederlag som tilfaller de samme rettighetshavere. Tilsvarende gjelder også for midler som på annen måte enn ved individuell fordeling, vil komme rettighetshavergruppene til gode. Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 9. 3 Medlemsskap Forutsetningen for medlemskap er rettigheter som beskrevet i åndsverklovens 45b. Som ordinære medlemmer kan opptas medlemmer av norske rettighetshaverorganisasjoner på området. Som tilsluttede medlemmer kan opptas norske fonogramprodusenter og utøvende kunstnere som ikke er medlem i norske rettighetshaverorganisasjoner, utenlandske produsenter og utøvere samt de som har fått overdratt rettigheter ved livsdisposisjon eller arv. Utmelding fra Gramo skjer skriftlig med virkning fra 1. januar og med 3 måneders varsel. Medlemsretten bortfaller videre når et medlem a) ikke lenger er innehaver av vederlagsrett som beskrevet i åndsverkloven 45b b) ved ukollegial eller illojal opptreden motarbeider Gramos virksomhet og interesser. Gramos styre har fullmakt til å oppheve medlemsretten etter denne paragraf, men den utelukkede kan anke avgjørelsen inn for kommende generalforsamling. 4 Godkjenning av rettighetshaverorganisasjoner Rettighetshaverorganisasjon som representerer norske utøvere eller produsenter kan opptas som rettighetshaverorganisasjon i foreningen. Styret avgjør opptak med vektlegging av søkerens formål og virke, samt hvorvidt søkeren har et rimelig antall betalende, vederlagsberettigede medlemmer. Styret kan gi spesialbestemmelser i reglementer. Avslag på søknaden kan innen gjeldende forslagsfrist innankes for generalforsamlingen. 5 Forvaltningskontrakter Ethvert medlem overdrar sine 45b-rettigheter til Gramo. Foreningen ivaretar også tilsvarende vederlagspliktiges forpliktelser overfor utenlandske og norske rettighetshavere som ikke er medlemmer i Gramo. Gramos forvaltning av andre rettigheter enn vederlagsretten i åndsverkloven 45b reguleres av de respektive forvaltningskontrakter som inngås med medlemmene. 6 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Gramos høyeste organ. Ordinær generalforsamling avholdes i løpet av første halvår. Forslag til generalforsamlingen skal være styret i hende innen 1. februar. Innkallingen til generalforsamlingen, med eventuelle forslag, skal sendes ut senest 1 måned før møtet. Samtidig gjøres årsmeldingen tilgjengelig for utsending på forespørsel eller for nedlasting via Gramos hjemmeside på Internett. Bare ordinære medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen. Søknader om ordinært medlemskap må være Gramo i hende senest en uke før generalforsamlingen for at vedkommende skal kunne få stemmerett på vedkommende generalforsamling. Ordinære medlemmer som i løpet av et av de tre siste avregningsår har mottatt avregning større enn kr 1.000,-, kan gi fullmakt til annet ordinært medlem eller sin rettighetshaverorganisasjon. For å være gyldige må fullmakter til generalforsamlingen være Gramo i hende senest en uke før generalforsamlingen. Etter dette tidspunkt kan fullmakter ikke trekkes tilbake på annen måte enn ved personlig fremmøte på generalforsamlingen. Kun fullmakter avgitt i forbindelse med angjeldende generalforsamling er gyldige. Fullmaktskort utstedt av Gramo skal benyttes. Tilsluttede medlemmer, administrasjon og rettighetshaverorganisasjonene har møte-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter: * Konstituering av møtet * Valg av ordstyrer, referenter og to til å undertegne protokoll fra møtet * Årsberetning * Årsregnskap * Revisjonsberetning * Godkjenning av styrehonorarer 28

Gramo årsmelding 2010

Gramo årsmelding 2010 Gramo årsmelding 2010 www.gramo.no 2 Innhold Leder 4 Styres årsberetning 5 Regnskap 12 Revisjonsberetning 24 Åndsverkloven 45b 27 Forskrifter 28 Vedtekter 29 Summary in English 31 3 Kjære medlem Pressen

Detaljer

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri ÅRSMELDING 2014 Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi Inger Sitter / BONO Foto: Kunstverket Galleri BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print.

Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print. ÅRSMELDING 2013 Forside: Thomas Struth Tokamak Asdex Upgrade Interior 2 Max Planck IPP, Garching, 2009, 141,6 x 176,0 cm Chromogenic Print Thomas Struth 3 BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den

Detaljer

Vinner av årets Bendiksenpris, Ida Jenshus, med Amund Maarud på GramArts sommerfest. Foto: S.E. Dahl. årsberetning

Vinner av årets Bendiksenpris, Ida Jenshus, med Amund Maarud på GramArts sommerfest. Foto: S.E. Dahl. årsberetning Vinner av årets Bendiksenpris, Ida Jenshus, med Amund Maarud på GramArts sommerfest. Foto: S.E. Dahl årsberetning For perioden 19. mai 2011 til 24. mai 2012 Styreleders ord Styreleder Harald Sommerstad.

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsberetning. og årsregnskap

Årsberetning. og årsregnskap Årsberetning 2010 og årsregnskap Innhold Leder 3 Styrets beretning 4 Nøkkeltall 10 Resultat 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 13 Noter 14 Statistikk 22 English summary 30 Key figures 31 AS Vinmonopolet

Detaljer

Innhold. English summary 33 Financial situation 36 Distribution. Besøksadresse: Galleriet Tøyenbekken 21 Oslo

Innhold. English summary 33 Financial situation 36 Distribution. Besøksadresse: Galleriet Tøyenbekken 21 Oslo Årsrapport 2012 Innhold TONOs årsapport 2012 5 Virksomhet og fremtidig utvikling 5 Økonomiske forhold 6 TONOs personale 8 Utfyllende informasjon om virksomheten i 2012 10 Avregningene 13 Kulturelle midler

Detaljer

Derfor et salgslag Årsrapport 2013

Derfor et salgslag Årsrapport 2013 Derfor et salgslag Årsrapport 2013 Hva skulle vi gjort uten Sildelaget? Hva hadde prisene vært uten Sildelaget? Hva hadde oppgjøret vært uten Sildelaget? Hva hadde ressurskontrollen vært uten Sildelaget?

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

INNHOLD TONOS ÅRSRAPPORT 2014. Adm. direktør har ordet 4. Virksomhet og fremtidig utvikling 6. Økonomiske forhold 6.

INNHOLD TONOS ÅRSRAPPORT 2014. Adm. direktør har ordet 4. Virksomhet og fremtidig utvikling 6. Økonomiske forhold 6. ÅRSRAPPORT 2014// S ÅRSRAPPORT 2014 Adm. direktør har ordet 4 Virksomhet og fremtidig utvikling 6 Økonomiske forhold 6 s personale 7 s styre, komiteer og utvalg 8 s ledelse 10 Organisasjonskart 11 Kulturelle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012.

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. Foto: Eva Rose Styreleders ord Kjære medlemmer i GramArt. Etter å ha sittet

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2007 Kort om bladcentralen Året 2007 I 2007 har konkurransen i handelen vært sterk. Tross dette har kategorien blader og bøker oppnådd en vekst på 3,9 %. Bladcentralen oppnådde en omsetning

Detaljer

skaper verdier bekjemper fattigdom

skaper verdier bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland årsrapport 2011 skaper verdier bekjemper fattigdom ÅRSBERETNING 2011 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 2 I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin utsikt. KORT OM STAVANGER

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS - 2 - Innhold Innhold... 2 Finansielle nøkkeltall... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 9 Utvidet resultatregnskap etter IAS 1... 10 Balanse... 10 Oppstilling

Detaljer

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Emneside NORGES SILDESALGSLAG Årsrapport 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKSJON REGNSKAP Styreleder har ordet Hilsen fra Fiskeriministeren s. 5-7 Styrets melding Resultatregnskap Balanse

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

www.tono.no inngangsporten til TONO

www.tono.no inngangsporten til TONO Årsrapport 2010 www.tono.no inngangsporten til TONO På TONOs hjemmesider vil man finne nyttig informasjon, enten du er medlem, kunde eller interessert i TONOs virksomhet. Her kan man blant annet finne:

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer