Gramo årsmelding 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gramo årsmelding 2009"

Transkript

1 Gramo årsmelding 2009

2 2

3 Innhold Leder 4 Styres årsberetning 5 Regnskap 12 Revisjonsberetning 24 Åndsverkloven 45b 26 Forskrifter 27 Vedtekter 28 Summary in English 30 3

4 Kjære medlem Gramos visjon er at vi skal være En kilde til et rikt musikkliv. Dette kan leses på mange måter, og det er meningen, men kanskje den viktigste betydningen er at vi skal være en inntektskilde for våre medlemmer. Siden starten for over 20 år siden har inntektene økt hvert år og i 2009 har vi igjen gjort et skritt i riktig retning. Egentlig er Gramos virksomhet veldig enkel, mest mulig penger inn, minst mulig kostnader til administrasjon og mest mulig individuelt utbetalt til våre rettighetshavere. Dette høres enkelt ut, men for å utføre denne oppgave har vi mange utfordringer. En av våre verdier er at vi skal være profesjonelle og at vi skal likebehandle både rettighetshavere/rettighetshavergrupper og musikkbrukere. Gramo er den eneste organisasjon som kan forvalte 45b rettigheter på vegne av utøvere og produsenter i Norge. Dette gjør at vi selvfølgelig skal behandle alle likt. Om man driver et serveringssted i nord eller sør eller om det ligger i by eller på landet skal ikke ha noen betydning for det vederlaget som betales når musikk benyttes. Vi håper at både musikkbrukere og rettighetshavere opplever at vi likebehandler dem. En annen av våre verdier er at vi skal være synlige. Dette gjør vi ved å delta på diverse musikkfestivaler og være tilstede på arenaer hvor vi kan møte medlemmer og potensielle medlemmer. At dere vet om oss og at vi vet hvem dere er og hva dere har spilt inn er viktig for oss og en effektiv arbeidsflyt. Et annet element ved å være synlige er at musikkbrukerne skal ha en forståelse for hva Gramo er og hva pengene de betaler inn skal gå til. Våre øvrige verdier er at vi skal være pålitelige, engasjerte og målrettede. Vi håper dere opplever at vi lever etter dette, men skulle du ha en annen oppfatning håper jeg vi hører fra deg har vært året etter at finanskrisen traff oss. Fjorårets regnskapsmessige tap på finansforvaltningen er snudd til et positivt resultat i På generalforsamlingen i juni i fjor orienterte vi om den nye planen for fremtidens finansforvaltning. Administrasjonene har fått en god tidsfrist til å realisere alle investeringer, når 2008 tapet er tatt igjen, og reinvestere pengene i bank, pengemarked eller obligasjonsfond. Dette arbeidet er vi i gang med og vi er glade for at utsiktene ser bedre ut enn for et år siden. Vederlagsinntektene er økt fra 2008 til 2009 og vi har budsjettert med en ytterligere økning for Også i år skal vi ha generalforsamlingen på Håndverkeren i Rosenkrantzgate 7, dato og klokkeslett er 7. juni kl Møt opp, still spørsmål og bruk din stemme. På denne måten kan du bidra til å påvirke arbeidet i Gramo fremover og vi kan gjøre en enda bedre jobb for deg. Et ønske tilslutt. Husk alltid å gi oss beskjed om nyutgivelser, fortell hvis du flytter og ikke glem å melde fra hvis du skifter bankkonto. Martin Grøndahl administrerende direktør 4

5 Årsberetningen 2009 VIRKSOMHETEN Gramo ble stiftet 7. juni Foreningens formål er å forhandle om, innkreve, forvalte og fordele vederlag til utøvende kunstnere og produsenter for kringkasting og offentlig fremføring av lydopptak som regulert i åndsverkloven 45b. Annen tilsvarende vederlagsforvaltning kan også drives. Foreningen kan også fordele midler som på annen måte enn ved individuell fordeling kommer rettighetshaverne til gode. Virksomheten drives fra Karl Johansgate 21, 0159 Oslo. FORTSATT DRIFT Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. STYRET Følgende styre ble valgt på generalforsamlingen 8. juni 2009: Leder Marte Thorsby Nesteder Elin Aamodt Medlemmer Renée Rasmussen Larry Bringsjord Petter Singsaas Harald Sommerstad Varamedlemmer Guttorm Raa (for Marte Thorsby) Askil Holm (for Elin Aamodt) Knut Aafløy (for Renée Rasmussen) Erling Andersen (for Larry Bringsjord) Gard Rystad (for Petter Singsaas) Tore Østby (for Harald Sommerstad) På konstituerende styremøte ble det valgt leder, nestleder og arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og direktør. Varamedlemmer og direktør har hatt forslags- og talerett på styremøtene. SEKTORUTVALGENE Styre- og varamedlemmer har organisert seg i sektorutvalg for behandling av saker som gjelder henholdsvis utøvere eller produsenter. Administrerende direktør har deltatt på møtene. Produsentsektor Produsentsektoren har bestått av Thorsby, Andersen, Bringsjord og Singsaas. Utøversektor Utøversektoren har bestått av Aamodt, Aafløy, Rasmussen, Holm, Sommerstad og Østby ADMINISTRASJON Bemanning og organisasjon Gramo hadde 25 ansatte ved utgangen av Av disse er 2 ansatt på deltid og 4 ansatte var i permisjon. Gramo hadde 3 heltidsansatte vikarer ved årets slutt. Martin Grøndahl er administrerende direktør. Foreningen er organisert med drifts-/ vedlikeholdsavdeling, markedsavdeling, IT-avdeling, økonomiavdeling og stab. Arbeidsmiljø Sykefraværet var i ,6 % (mot 7,13 % i 2008). Langtidsfravær utgjør 6,61 % (mot 3,93 % i 2008). Det har ikke forekommet arbeidsuhell som har forårsaket person- eller materiell skade. Marianne Helleberg er Gramos verneombud. Likestilling Bemanningen fordeler seg prosentvis 56/44 på kvinner og menn. To av tre avdelingsledere er kvinner. Miljørapportering Gramo forurenser ikke det ytre miljø. OFFENTLIG FREMFØRING Rettigheter Åndsverkloven 45b ga fra 2002 vederlagsrett til utøvere og produsenter når deres innspilte musikk (CD, radio, mp3fil, m.v.) blir offentlig fremført i kundelokaler, hoteller, serveringssteder etc. Innen rammen av vederlagsavtalen kan musikkbrukere fremføre beskyttet repertoar. Et slikt forenklet vederlagssystem samsvarer med internasjonal praksis i EU/EØS og andre land som har innført slik vederlagsrett etter EF-direktiv h.h.v. Romakonvensjonen. Vederlagsinnkrevingen i 2009 Det har i 2009 vært en meget høy aktivitet i markedsavdelingen. Vi har hentet inn over dobbelt så mange vederlagsavtaler som i 2008,og resultatet er det beste siden vi startet innkrevingen i Dessverre hadde vi samme periode en markant økning i konkurser, opphørte kunder og oppsagte avtaler. Denne tendensen så vi allerede i 2008 hvor tapte vederlagsinntekter var dobbelt så høye som året før. I 2009 økte tapet ytterligere med en million kroner. Selv om vi hadde en tredobling av konkurser, oppsagte avtaler og opphørte kunder de fem første månedene av 2009, så var det en økning av nyetableringer det siste halve året. Markedsavdeling lykkes med å få kontaktet og tegnet avtale med mange i denne gruppen. Gruppen nyetableringer er ikke blitt fakturert for hele 2009, da de har hatt oppstart på forskjellige tidspunkt i året. Gramo har kun anledning til å beregne vederlag fra den dagen de begynner å spille musikk, men selv om vi ikke har fått full effekt av tegnede avtaler med gruppen nyetableringer for 2009 så vil dette vil ha en positiv effekt for vederlagsåret

6 6 KRINGKASTING NRK Gjeldende vederlagsavtale er videreført i Avtalen er en lumpsumavtale og viderefører vederlagsnivået fra de seneste årene. Foreløpig er NRK og Gramo ikke enige om rapporteringsklausulen i avtalen, men intensjonen er at dette skal komme på plass i løpet av første halvår P4 og Radio Norge Gramo og P4 har i 2009 blitt enige om innholdet i ny avtale, men avtalen er ikke underskrevet. Gramo har signert avtale med Radio Norge i Beregningen av vederlaget er i tråd med resultatet fra nemndsaken mellom Gramo og P4 fra juni Lokalradioene De fleste lokalradiokonsesjonærer har inngått vederlagsavtale med Gramo. Lokalradiobransjen har gått bedre de siste årene. Vederlagsinntektene fra denne sektoren har da økt fordi omsetningen er et element i vederlagsberegningene for de største lokalradioene. Vederlagsinntektenes utvikling fra 2008 til 2009 viser dog en svakt nedadgående tendens noe som skyldes reduserte inntekter for de største kommersielle lokalradioene på grunn av finanskrisen. Øvrige kringkastere De fleste konsesjonærene for Lokal-TV har inngått standard kringkastingsavtale med Gramo. Kringkastingsavtale med TV3 er inngått i London og håndteres av PPL, det engelske vederlagsbyrået. Administrasjonen i Gramo forbereder tariffer og forhandlinger med kringkastere som i dag ikke har avtale, for eksempel web-radioer. AVGIFTSINNKREVING FOR FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE (FFUK) Gramo har siden hatt oppgaven med fakturering og innkreving av avgift til FFUK fra kringkastere. Fra er det i tillegg gjeninnført avgift for ikke vernet musikk i annen offentlig fremføring, og Gramo har også her hatt ansvaret for fakturering og innkreving. Totalt for både kringkasting og annen offentlig fremføring har det vært fakturert kr i avgift, og kr er i løpet av året overført til fond for utøvende kunstnere. INNKOPIERINGSSEKTOREN Gramos innkopieringssektor ble lagt ned med virkning fra årsskiftet 2008/2009. Det er nå inngått avtale mellom NRK og IFPI (for deres medlemmer) og Gramo (på vegne av uavhengige produsenter). Fra vil utøvere medvirket på innspillinger gjort av IFPI-medlemmer, ikke lenger motta innkopieringsvederlag direkte fra Gramo. Fordelingen av innkopieringsvederlag må nå reguleres i avtale mellom utøvere og selskapene. Fra før har NRK og FONO en avtale som omfatter innkopiering av lydopptak for medlemmene i FONO. GRAMOS REGISTRE Medlemsregisteret oppdateres kontinuerlig. Medlemmene må selv sende endringsmeldinger om ny adresse, kontonummer, etc for at utbetalinger fra Gramo skal kunne komme frem. Innspillingsregisteret vedlikeholdes løpende. Gramo er avhengig av at medlemmene sender inn, eller registrerer diskografi og all relevant repertoarinformasjon på våre hjemmesider www. gramo.no. TEKNOLOGISK UTVIKLING Gramos avregningssystem (PAID) PAID er Gramos avregningssystem. Systemet utvikles kontinuerlig for å møte medlemmenes ønsker og krav. PAID spiller en stor rolle i Gramos utveksling via internasjonale bilaterale avtaler. Internasjonal Standard Recording Code (ISRC) Basert på retningslinjer fra IFPI-sekretariatet er Gramo ansvarlig for utdeling, forvaltning og kontroll av koden i Norge. Koden identifiserer opprinnelig registrant, innspillingsland og innspillingsår. Hver ny innspilling skal ha en kode. Også ved reutgivelse tildeles ISRC, men plateselskapene må selv komplettere sine kataloger. Gramo ønsker å bli kontaktet før selskapene iverksetter opprettings- eller etterarbeid. Gramo deltar i den internasjonale revideringen av ISRC som skal være ferdig i Web-siden På gramo.no kan besøkende holde seg orientert om aktuelle saker som rører seg i Gramo. Her finnes også informasjon om regelverk, avregninger, avtaler og annen relevant informasjon. Her finnes også skjemaer for å registrere album og innspillinger som sendes til Gramo for behandling. Denne funksjonen gjør det enklere å melde inn og vedlikeholde sin diskografi som vi er avhengig av å få fra medlemmene for å kunne avregne korrekt vederlag. For musikkbrukere offentlig fremføring (butikk, kafé etc) er det enkelt å tegne avtale rett på nett. Velkommen til Min Side Vi har siden 2008 jobbet med å utvikle MinSide hvor du som medlem kan logge deg inn og se den informasjonen Gramo har registret på nettopp deg, og komplettere denne. Du kan også gå inn og sjekke hva du har fått utbetalt i vederlag, for hvilke innspillinger og når de er brukt. Er du ikke medlem i Gramo, vil du kunne registrere deg som nytt medlem på MinSide. MinSide skal være klar i løpet av International Performers Database (IPD) Denne internettdatabasen inneholder i underkant av utøvere. IPD, som nå er i en versjon 2, er til stor hjelp ved internasjonal utveksling av vederlag. Versjon 3, som skal håndtere identifikasjon av utøvere mer effektivt og mer utfyllende er under utvikling og tas i bruk januar Virtual Recording Database (VRDB) Dette er en database for gjenkjenning av innspillinger som benyttes av vederlagsbyråene i mange europeiske land. En modell for å inkludere audiovisuelle innspillinger i VRDB ble tatt i bruk i International Main Artist Database (IMAD) En database for identifikasjon av hovedartister er ferdig utviklet. IMAD vil bety mye for å forenkle utvekslingen av informasjon mellom vederlagsbyråene i de forskjellige land.

7 Medlemsstatus Gramo pr UTØVERE Antall Norsk Artistforbund Folkemusikkog Folkedansorg. i Noreg Gramart Musikernes felles organisasjon Norsk Skuespillerforbund Norsk Tonekunstnersamfund A F G M S T A AFM AG AGM AGS AM AS AT F FG FGM FM FT G GM GMS GMT GS GST GT M MS MT S T ordinære medlemmer tilsluttede medlemmer 4831 arvinger/overførte rettigheter 149 totalt 9453 regionale medlemmer 1170 totalt antall utøvermedlemmer PRODUSENTER Organisasjonskoder: A = Norsk Artistforbund F = Folkemusikk- og Folkedansorg. i Noreg G = GramArt M = Musikernes fellesorganisasjon S = Norsk Skuespillforbund T = Norsk Tonekunstnerforbund fono 122 ifpi 28 ifpi & fono 1 totalt ordinære medlemmer 151 tilsluttede medlemmer 2234 totalt antall produsentmedlemmer

8 CLARA Gramo er medlem av foreningen Clara sammen med TONO, Kopinor, Norwaco og BONO. Clara har som formål å spre informasjon til relevante brukere og allmennheten om opphavsrett og andre aktuelle regler. Gjennom får man oversikt over klarering av rettigheter til bruk av åndsverk og beskyttede prestasjoner og produksjoner i ulike sammenhenger. NORCODE Høsten 2007 stiftet fem norske forvaltningsorganisasjoner foreningen Norcode (The Norwegian Copyright Development Association). De fem organisasjonene er BONO, Gramo, Kopinor, Norwaco og TONO. Norcode skal blant annet koordinere arbeidet med å bygge og styrke foreninger for opphavsmenn, utøvere og produsenter/utgivere, så vel som forvaltningsorganisasjoner, i utviklingsland. Norcodes største enkeltprosjekt i 2009 var det fire uker lange treningsprogrammet for 25 personer fra 18 utviklingsland i samarbeid med WIPO. Det første norske kurset av denne typen, utviklet av norsk og internasjonal fagekspertise, ble arrangert med 3 uker i Oslo i juni og en avsluttende uke i Accra, Ghana i desember. Medlemsorganisasjonene bidro med en lang rekke talere Norcode er i gang med aktiviteter i Kenya, Nigeria, Tanzania, Uganda, Eritrea og Vietnam. INTERNASJONALE RELASJONER Gramo er medlem av følgende internasjonale fora: The Societies Council for the Administration of Performers Rights (SCAPR) Foreningen har som oppgave å arbeide for samordning av vederlagsutbetalinger over landsgrensene, og å ivareta utøverrettigheter. Performance Right Commitee (PRC) Komiteen ivaretar produsentenes rettigheter til sekundærbruk av fonogrammer. Association of European Performers (AEPO) Organisasjonen arbeider for styrking av utøveres rettigheter i forhold til EU/EØS og WIPO (FNs opphavsrettsorganisasjon). Gjensidighetsavtaler For å redusere administrasjonskostnadene og for å sikre best kvalitet på repertoarinformasjon, er det internasjonal enighet om at et lands rettighetshavere kun bør være medlem av vederlagsbyrået i sitt hjemland. Forholdet mellom vederlagsbyråene blir da regulert gjennom gjensidighetsavtaler. Det er ikke tegnet nye gjensidighetsavtaler i Dette fordi vi har lagt hovedfokus på å få til gode og like utvekslingsformater og prosedyrer som skal gjøre jobben så effektiv og riktig som mulig. Dette viser seg å være mer utfordrende enn først antatt, men det jobbes iherdig med å få dette på plass. Gramo har per idag følgende gjensidighetsavtaler: Danmark GRAMEX, A-avtale i begge sektorer Sverige SAMI, A-avtale i utøversektor Sverige IFPI, A-avtale i produsentsektor Nederland Sena, A-avtale i utøversektor Irland RAAP, A-avtale i utøversektor Spania AIE, A-avtale i utøversektor England PPL, A-avtale i begge sektorer Finland GRAMEX, A-avtale i begge sektorer Tyskland GVL, B-avtale i begge sektorer (1) Frankrike SPEDIDAM, B-avtale i utøversektor Slovakia SLOVGRAM, B-avtale i begge sektorer Den Tsjekkiske republikk INTERGRAM, B-avtale i begge sektorer Japan GEIDANKYO, B-avtale i utøversektor Island SFH, B-avtale i utøversektor (1) blir ikke praktisert for produsentsektors vedkommende A-avtale: avtale om at individuelle avregnede vederlag til et annet lands rettighetshavere overføres samlet til dette landets vederlagsbyrå og utbetales individuelt gjennom dette byrået. B-avtaler: avtale om at det ikke utveksles individuelle vederlag mellom to lands byråer inntil byråene er i stand til å gjennomføre individuell avregning til det andre landets rettighetshavere. A-avtale skal inngås når avtalepartene har verktøy og repertoarinformasjon til å gjennomføre fullverdig individuell avregning til motpartens medlemmer. AVREGNING Hovedavregning for 2008 ble foretatt i oktober Det ble da avregnet kr 51,6 millioner i utøversektor og kr 51 millioner i produsentsektor. I 2009 er vederlagsåret 2005 avsluttet. Etter sluttavregning er 82 % av vederlaget utbetalt individuelt til utøvere. For produsenter er andelen individuelt utbetalt 91 %. Forøvrig henvises til Gramostatistikken for 2008 for ytterligere informasjon om fordelingen. GRAMO-STATISTIKKEN Hvert år registrerer Gramo over 4 millioner minutter radiosendt innspilt musikk, og behandler omtrent innspillinger med dertil hørende rettighetshavere. Deler av dette daglige arbeidet som danner grunnlaget for avregningen blir presentert i den årlige Gramo-statistikken. Hvilke utøvere og låter som er mest spilt, norskandeler i kringkasting, gjennomsnittlig og høyeste vederlag og fordeling mellom kvinnelige og mannlige utøvere er eksempler på innhold i Gramo-statistikken som kan bestilles i papirutgave eller lastes ned på 8

9 BEVILGNINGER Krav på vederlag foreldes etter tre år, jf forskriftene til åndsverkloven. Midler som ikke har kunnet bli utbetalt individuelt skal da bevilges til organisasjonsstøtte eller til andre formål til beste for norsk utøvende kunst. Styret fører kontroll med sektorutvalgenes bevilgninger fra kollektive midler. PRODUSENTSEKTOR UTØVERSEKTOR Bevilgninger fra brutto vederlagsmidler: Bevilgninger fra brutto vederlagsmidler: Organisasjonsstøtte Organisasjonsstøtte 0 Bevilgninger fra kollektive midler Bevilgninger fra kollektive midler Organisasjonsstøtte: GramArt Musikernes fellesorganisasjon (MFO) Norsk Artistforbund (NA) Norsk Tonekunstnersamfund (NTKS) 0 Norsk Skuespillerforbund (NSF) 0 Folkemusikk- og Folkedansorg. i Noreg Sum Prosjektstøtte: Prosjektstøtte: Bevilget Norcode GramArt Bevilget Spellemannprisen Musikernes fellesorganisasjon Bevilget Spellemannprisen Norsk Artistforbund Bevilget Gramo synlighetsprosjekt Stipend årets nykommer Spellemann Bevilget Music Export Norway Synlighetsprosjekt i Gramo Bevilget dekning av finanstap Norcode Sum SUM SUM BEVILGNINGER INNKOPIERINGSSEKTOR BEVILGNINGER INNKOPIERINGSSEKTOR Bevilgninger fra kollektive midler Bevilgninger fra kollektive midler Kollektive midler fra 2003 betalt til Ifpi Kollektive midler fra 2004 til GramArt Kollektive midler fra 2003 til MFO Kollektive midler fra 2003 til NA Kollektive midler fra 2003 til NTKS Kollektive midler fra 2003 til NFMDL Kollektive midler fra 2003 til NSF Bevilget til dekning av finanstap SUM SUM

10 PROSJEKTER TIL FREMME AV NYE UTØVERE Gjennom bevilgninger fra utøversektor, produsentsektor og administrasjonen har Gramo satt sammen en gruppe ansatte på tvers av avdelingene som skal arbeide med prosjekter som gjør Gramo mer synlige for nye potensielle, samt eksisterende medlemmer. I kjølvannet av dette arbeidet håper Gramo at vi skal bli mer synlige og tydelige som organisasjon, og at dette også vil føre til flere vederlagsavtaler for annen offentlig fremføring. Gramo har gjennom disse prosjektene ønsket å gi utøvere et springbrett til videre karriere, noe som forhåpentligvis gir oss enda flere medlemmer å betale ut vederlag til i fremtiden. I 2009 støttet/deltok Gramo på følgende prosjekter: KlubbØya Gramo var i 2009 hovedsamarbeidspartner i forhold til Klubbdagen under Øya-festivalen i Oslo. Underwood Gramo var sammen med NRK samarbeidspartner for Underwood under Norwegian Wood i Oslo. I den forbindelse ble det gitt ut en gratis CD med singler fra alle bandene som opptrådte på Underwood-scenen. Denne ble delt ut av Gramo under Norwegian Wood. Norwegian Wood Gramo var også tilstede som annonsør og ble presentert som en av hovedsponsorene på promomateriell fra Norwegian Wood, bl.a inngangsbåndene. Jazzintro Gramo videreførte samarbeidet om Jazzintro som annethvert år deler ut et arbeidsstipend på kr til Årets unge jazzmusikere under Molde Jazzfestival. Neste vinnere vil bli kåret på Molde Jazz Spellemann Gramo videreførte sitt arbeidsstipend på kr til vinneren av prisen Årets Nykommer. Vinner på Spellemann 2008 som ble delt ut 24. januar 2009 i Oslo Spektrum var Ida Maria. Gramo står også som arrangør for vorspiel for de nominerte og andre bransjekontakter. Urørt Gramo er hovedsponsor under årets Urørt-finale, og har annonse inne på hjemmesidene til NRK Urørt. Bukta Gramo er en av Bukta-festivalen i Tromsø sine hovedsponsorer. Bukta og Gramo samarbeidet om en demokonkurranse hvor vi hadde to representanter i juryen som plukket ut to band til å spille på Paradisbukta-scene. På alle disse arrangementene er vi tilstede både med annonser og representanter fra administrasjonen. Vi opplever tilstedeværelsen som positiv i vår relasjonsbygging med fremtidige medlemmer. I tillegg har Gramo kjørt annonser i ulike bransjeblader, som Musikk-Kultur, Musikkpraksis, Norsk kulturskoleguide, Musikkguiden,Tunes, by:larm og i ballade.no. 10

11 Kontrollkomité Generalforsamlingen valgte følgende kontrollkomité: Produsentsektor: Cai Leitner (vara Håkon Gjesvik). Utøversektor: Odd Langklopp (vara Åse Karin Hjelen). Komiteen har mottatt protokoller fra styreog utvalgsmøter, samt gjennomgått regnskapet for år Oslo, 26. mars 2010 Marte Thorsby (styreleder) Elin Aamodt Renée Rasmussen Larry Bringsjord Petter Singsaas Harald Sommerstad Martin Grøndahl (Administrerende direktør) 11

12 Resultatregnskap Driftsinntekter Note Vederlagsinntekter kringkasting 1, Vederlagsinntekter innkopiering Vederlagsinntekter offentlig fremføring 1, Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Personalkostnader 2, Personalkostnader styret/sektorene Avskrivninger Administrasjonskostnader Administrasjonsgebyr Kostnader sektorene Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler Sum finansposter Ordinært resultat Disposisjoner Bevilgninger fra sektorene Overført vederlag til avregning Sum disposisjoner Resultat etter disposisjoner

13 Balanse EIENDELER Anleggsmidler Note Varige driftsmidler Biler Edb-utstyr Programvare Inventar, telefonsentral m.v Sum Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Kundefordringer Opptjente inntekter Andre fordringer Sum Finansielle plasseringer Fondsplasseringer Sum Bankinnskudd, kontanter Kasse, bank Sum Sum omløpsmidler Sum eiendeler

14 Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Egenkapital 0 0 Sum 0 0 Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Netto pensjonsforpliktelse Sum Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Vederlag Vederlag til avregning Sum Øvrig kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Offentlig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, 12. april 2010 Elin Aamodt (styreleder) Marte Thorsby Renée Rasmussen Petter Singsaas Larry Bringsjord Harald Sommerstad 14 Martin Grøndahl (administrerende direktør)

15 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før avregning Gevinst/tap avgang driftsmidler Ordinære avskrivninger Endring i kortsiktige fordrings- og gjeldsposter Endring i andre tidsavgrensningsposter Endring i finansielle plasseringer Utbetaling til medlemmer og deres organisasjoner Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr

16 Fordelingsregnskap Poster som fordeles likt mellom utøver- og produsentsektor Felleskostnader Note Lønninger Arbeidsgiveravgift Refusjon sykepenger Vikarbyrå Andre personalkostnader Forsikringer ansatte Sum lønninger, folketrygd Avskrivninger Sum avskrivninger Lokalkostnader Datakostnader Kontorkostnader Advokatkostnader Revisjonskostnader Forsendelseskostnader Transportkostnader Reisekostnader Andre administrasjonskostnader Sum administrasjonskostnader Tap på fordringer Sum felleskostnader

17 Fordelingsregnskap forts. Note Utøver Produsent Innkopiering Sum 2009 Sum 2008 Felleskostnader fordelt Poster som kan henføres direkte til sektorene Driftsinntekter Vederlagsinntekter kringkasting Vederlagsinntekter innkopiering Vederlagsinntekter offentlig fremføring Andre driftsinntekter Sum inntekter Administrasjonsgebyr Bevilgninger fra brutto vederlag Bevilgninger fra sektorene Sum bevilgninger Personalkostnader styret/sektorene Kostnader sektorene Finansinntekter Finanskostnader Netto finans Sektorresultat vederlag til avregning

18 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er satt opp med henblikk på en avstemming mot fordelingsregnskapet. Klassifiseringsprinsipper Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter tidspunktet for regnskapsavleggelse, samt poster som knytter seg til vare-/ tjenestekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Prinsipp for inntektsføring Sum inntekter relaterer seg i 2009 i sin helhet til regnskapsåret 2009 og hovedsakelig til vederlagsåret 2009, enten som sluttfakturert, som estimater på endelig inntekt eller som avvik ved sluttfakturering i forhold til tidligere estimater. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Gramo har fra og med 2006 en todelt kollektiv pensjonsordning for å ivareta sine pensjonsforpliktelser. Begge ordninger ivaretar kravene i lovpålagt Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP). 1. Ansatte pr fikk valget mellom å forbli i den eksisterende, ytelsesbaserte ordningen eller å gå over i en ny, innskuddsbasert ordning. Nyansatte etter blir automatisk innmeldt i den innskuddsbaserte ordningen. Den ytelsesbaserte ordningen er lukket fra og med For de som valgte å bli stående i den ytelsesbaserte pensjonsordningen finansierer Gramo sine pensjonsforpliktelser som følger: Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi ved regnskapsårets slutt. Verdiendring resultatføres under Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler. 18

19 Noter til årsregnskapet 2009 Note 1: Vederlagsinntekter Riksdekkende kringkasting Lokalradio Offentlig fremføring Innkopiering Vederlag fra utlandet Andre inntekter, Sum Det er benyttet vesentlige inntektsavsetninger i regnskapet for For ytterligere kommentarer, se note 10. Note 2: Lønnskostnader, antall ansatte, honorarer og andre godtgjørelser Personalkostnader for administrasjon og sektorene er spesifisert i fordelingsregnskapet. Antall ansatte i Gramos administrasjon: Antall ansatte pr : Gjennomsnittlig antall årsverk: 21,0 21,1 Godtgjørelse for styre- og utvalgsarbeid er som følger: Styrehonorar Utvalgshonorar Arbeidsgiveravgift Sum Styre- og utvalgshonorar omfatter 2. halvår av styreperioden 2008/2009 og 1. halvår av styreperioden 2009/2010. Satsene for faste styremedlemmer er i all hovedsak uforandret for styreperioden 2009/2010 i forhold til foregående periode. Ytelser til ledende personer Adm.dir Lønn / honorar Annen godtgjørelse Sum Regnskapet er belastet med kr ,- inkl.mva. i revisjonshonorar i

20 Note 3: Varige driftsmidler/ avskrivninger 2009 Biler Inventar Kontorutstyr Lokaler EDB-utstyr Utvikling programvare Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid 5 år 4-5 år 10 år 3 år 4-6 år Oversikt aktiverte kostnader siste fem år: Sum Total tilgang herav programvare Avgang Avskrivninger Note 4: Administrasjonskostnader Administrasjonskostnadene er spesifisert i fordelingsregnskapet. Administrasjonsgebyr fremkommer som en kostnadsreduksjon ved at det belastes 10% gebyr på utbetalinger til rettighetshavere som ikke er ordinære medlemmer, dvs. ikke medlemmer av norsk rettighetshaverorganisasjon. Note 5: Kostnader sektorene 2009 Utøver Produsent Innkopiering Totalt Reisekostnader Andre administrasjonskostnader (kontingenter, generalforsamling etc.) Sum

21 Note 6: Kundefordringer / tap på fordringer Spesifikasjon kundefordringer: Fordringer offentlig fremføring Fordringer kringkasting Avsatt til tap på fordringer Sum fordringer Tap på fordringer: Konstaterte tap Endringer avsetning for tap Tap på krav Det er avsatt til sammen kr til tap på fordringer fordelt med kr til kringkasting og kr til offentlig fremføring. Avsetningen er vurdert å dekke potensielle tap. Note 7: Finansposter Renter kunder Avkastning plasseringer Renter bankinnskudd Øvrige finansinntekter Finanskostnader SUM herav ikke realisert avkastning plasseringer Avkastning fra bank og plasseringer utgjorde i 2009 ca 4,8%. Fordeling mellom sektorene fremgår av fordelingsregnskapet. Produsentsektor har bevilget kr som organisasjonsstøtte fra brutto vederlagsmidler. Bevilgningen ble godkjent av produsentmedlemmene under generalforsamlingen 8. juni Note 8: Bevilgninger fra brutto vederlag 21

22 Note 9: Vederlag til avregning Vederlag til avregning er oppført i balansen som kortsiktig gjeld. Her er medtatt vederlag som ennå ikke er avregnet, vederlag som er avregnet men ennå ikke utbetalt rettighetshaverne samt midler som er foreldet og kan benyttes til kollektive formål Vederlag til disposisjon Overført fra årets virksomhet Tilført i løpet av året Utbetalt rettighetshavere Bevilget produsentsektor Bevilget utøversektor Bevilget innkopieringssektor Disponert i løpet av året Vederlag til avregning Bevilget i 2008, utbetalt i Utbetalt i 2008, bevilget i Bevilget i 2009, utbetalt Periodisert tap på plasseringer Bokført vederalg til avregning Gramo hadde et betydelig tap på finansplasseringene for Gramos styre vedtok på styremøte 15. april 2009 følgende: Intensjonen i begge sektorer er å fordele det urealiserte økonomiske tapet over 7 år og at andelen for 2008-avregningen dekkes fra foreldede kollektive midler. Note 10: Opptjent ikke fakturert inntekt NRK er per ikke sluttfakturert for vederlagsårene og 2005 sluttfaktureres 1. kvartal Gramo mangler avtale med P4 for Det er fakturert a konto for Radio Norge for 2008 og 2009, og de sluttfaktureres 1. kvartal 2010 i henhold til gjeldende avtale. Lokalradioene er ikke sluttfakturert for vederlagsåret Det er beregnet og medtatt inntekt utover inntektsført a konto i alle forholdene. Det er også estimert og avsatt vederlagsinntekter fra utland for For annen offentlig fremføring er det estimert og avsatt inntekt for 2009 for de avtaler som ikke var fakturert ved årsskiftet. Note 11: Fondsplassering Gramo har plassert midler i fond hos styregodkjente forvaltere. Midlene er plassert i fond som klassifisert nedenfor. Avkastning på pengemarkedsfondene og enkelte av obligasjonsmarkedsfondene reinvesteres normalt i forbindelse med den årlige kapitalisering. For de øvrige plasseringer realiseres gevinst/ tap først i forbindelse med salg. Det er gjennom 2009 foretatt mindre endringer i Gramos portefølje. Endringer i prosentvis andel av aktivaklassene er i hovedsak begrunnet i endringer i verdiene. Det er totalt plassert 7 millioner kroner i nye andeler. Netto nedgang i porteføljen som skyldes kjøp/ salg er ca.10,5 millioner kroner. Gjennomsnittlig avkastning på porteføljen er ca. 5,1%. Tilpasningene er gjort etter diskusjoner med våre profesjonelle rådgivere for å møte Gramos målsetting om en optimal avveiing mellom avkastning og risiko. Markedsverdi Markedsverdi Andel i % Andel i % Pengemarkedsfond 17,9% ,5% Obligasjonsmarkedsfond 30,4 % ,6 % Aksjefond,norske 6,9 % ,8 % Aksjefond,utenlandske 7,4 % ,5 % Alternative investeringer 14,7 % ,7 % Eiendom 22,6 % ,9 % Sum 100,0 % ,0 % Note 12: Kasse, bank Bundet bankinnskudd vedrørende skattetrekk utgjør kr ,-. 22

23 Note 13: Pensjonkostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har en todelt kollektiv pensjonsordning som omfatter samtlige ansatte. Den ene ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Netto pensjonskostnad før amortisering Resultatført estimatendring og avvik Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Resultatført pensjonskostnad (etter AGA) Midler/ forpliktelser Midler/ forpliktelser Opptjente pensjonsforpliktelser (minsteforpliktelse) Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering 0 0 Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,40% 5,80% Forventet lønnsregulering 4,50% 4,50% Forventet G-regulering 4,25% 4,25% Regulering av løpende pensjon 1,30% 2,00 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,70% 6,30% Ansatte per fikk valget mellom å forbli i den eksisterende, ytelsesbaserte ordningen eller å gå over i en ny, innskuddsbasert ordning. Nyansatte etter blir automatisk innmeldt i den innskuddsbaserte ordningen. Det ble i 2009 betalt inn kr ,- til pensjon for ansatte med innskuddsbasert pensjonsordning. 10 ansatte hadde denne ordningen per Begge ordninger ivaretar kravene i lovpålagt Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP). Note 14: Annen kortsiktig gjeld Utestående avgift til Fond for utøvende kunstnere Avsatte feriepenger/påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld Gramo har siden hatt oppgaven med fakturering og innkreving av avgift til Fond for utøvende kunstnere (FFUK) fra kringkastere, og siden også for annen offentlig fremføring. Tabellen under gir en oversikt over fakturert og innbetalt avgift. Utestående avgift (inngår også i kundefordringer): Utestående per Fakturert Overført FFUK Tap på krav Utestående per Innbetalt, ikke overført FFUK pr

24 24

25 25

26 Åndsverkloven 45b 45b. Lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner kan innenfor det i 45 nevnte tidsrom mot vederlag gjøres tilgjengelig for allmennheten ved offentlig fremføring. Dette gjelder ikke for overføring på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til opptaket. Så vel tilvirkeren av opptaket som de utøvende kunstnere hvis fremføring gjengis, har krav på vederlag. Har to eller fl ere kunstnere samvirket ved fremføringen, må de gjøre vederlagskravet gjeldende i fellesskap. Overfor de vederlagspliktige må vederlagskravet gjøres gjeldende gjennom oppkrevings- og fordelingsorganisasjon som er godkjent av vedkommende departement. Kongen kan gi nærmere regler om oppkreving og fordeling av vederlag. Vederlagets størrelse skal fastsettes uavhengig av avgiftsplikten etter 3 i lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv. Rettighetshavere som ikke er medlem av organisasjon godkjent etter andre ledd, må selv fremsette krav på vederlag overfor organisasjonen. Kravet må fremsettes innen tre år etter utløpet av det år opptaket ble fremført. Vederlag for videresending kan uansett fordeles etter prinsippene i 37. Bestemmelsene i 3, 21, 22 og 25, jf. 11, og 39k fjerde ledd, har tilsvarende anvendelse. Det som er bestemt i denne paragraf gjelder ikke for lydfi lm. For offentlig fremføring av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven, gjelder lov av 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig fremføring av utøvende kunstneres prestasjoner mv. 26

27 Forskriftsbestemmelser som gjelder oppkreving og fordeling av vederlag etter åndsverkloven 45b 3-2. Organisasjon som representerer en vesentlig del av de vederlagsberettigede, kan godkjennes av Kulturdepartementet som oppkrevings- og fordelingsorganisasjon etter åndsverkloven 45b. Departementet skal godkjenne organisasjonens vedtekter og eventuelle endringer i disse. Årsrapport og revidert regnskap skal oversendes departementet innen 1. mai det påfølgende år Vederlagsberettigede norske fonogramprodusenter og utøvende kunstnere som er medlem av norsk rettighetshaverorganisasjon på området, kan opptas som ordinære medlemmer av oppkrevings- og fordelingsorganisasjonen. Ikke-organiserte og utenlandske produsenter og utøvere samt personer og juridiske personer som har fått overdratt rettigheter ved livsdisposisjon eller arv, kan opptas som tilsluttede medlemmer av organisasjonen Organisasjonen skal også oppkreve vederlag for utenlandske og norske ikke-organiserte rettighetshavere, som ikke er tilsluttede medlemmer av organisasjonen. Organisasjonen overtar de vederlagspliktiges forpliktelser overfor disse rettighetshavere Organisasjonen kan kreve de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om vederlagsplikt foreligger og for beregning av vederlagets størrelse. Vederlagspliktige kringkastingsforetak skal rapportere til organisasjonen om hvilke opptak og fonogrammer som kringkastes og om hvilke utøvere som deltar. Tvist om opplysningsplikt og rapportering kan bringes inn for departementet for endelig avgjørelse Brutto oppkrevd vederlag fordeles likt mellom de to rettighetshavergruppene. Individuelt årlig beløp som utgjør mindre enn 0,5 pst. av folketrygdens grunnbeløp avrundet oppad til nærmeste hele tikrone, utbetales ikke. Beløp under denne grensen disponeres av organisasjonen til formål som organisasjonen fastsetter. Foreldede vederlag disponeres på samme måte. Organisasjonen kan beregne seg et administrasjonsgebyr av de beløp som utbetales til andre enn ordinære medlemmer Avregnede vederlag til rettighetshavere fra andre land som er tilsluttet Romakonvensjonen, skal overføres til lignende oppkrevings- og fordelingsorganisasjoner i samsvar med inngåtte gjensidighetsavtaler. Det kan også avtales at overføring ikke skal skje og at midlene skal forbli i inntjeningslandet og disponeres av organisasjonen. Rettighetshavere fra land som ikke har tilsvarende oppkrevings- og fordelingsorganisasjon, må selv kreve vederlag for å få utbetalt avregnede beløp. 27

28 Vedtekter 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund * Norsk Skuespillerforbund * Skuespillerforeningen av 1978 Foreningen er frittstående og har sete i Oslo. 2 Formål Gramos primære formål er å forhandle om, innkreve, forvalte og fordele vederlag til produsenter og utøvende kunstnere når deres lydopptak blir kringkastet eller offentlig fremført i Norge, jf lov av 12. mai 1961 nr 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 45b. Gramo kan også innkreve, forvalte og fordele andre typer vederlag som tilfaller de samme rettighetshavere. Tilsvarende gjelder også for midler som på annen måte enn ved individuell fordeling, vil komme rettighetshavergruppene til gode. Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 9. 3 Medlemsskap Forutsetningen for medlemskap er rettigheter som beskrevet i åndsverklovens 45b. Som ordinære medlemmer kan opptas medlemmer av norske rettighetshaverorganisasjoner på området. Som tilsluttede medlemmer kan opptas norske fonogramprodusenter og utøvende kunstnere som ikke er medlem i norske rettighetshaverorganisasjoner, utenlandske produsenter og utøvere samt de som har fått overdratt rettigheter ved livsdisposisjon eller arv. Utmelding fra Gramo skjer skriftlig med virkning fra 1. januar og med 3 måneders varsel. Medlemsretten bortfaller videre når et medlem a) ikke lenger er innehaver av vederlagsrett som beskrevet i åndsverkloven 45b b) ved ukollegial eller illojal opptreden motarbeider Gramos virksomhet og interesser. Gramos styre har fullmakt til å oppheve medlemsretten etter denne paragraf, men den utelukkede kan anke avgjørelsen inn for kommende generalforsamling. 4 Godkjenning av rettighetshaverorganisasjoner Rettighetshaverorganisasjon som representerer norske utøvere eller produsenter kan opptas som rettighetshaverorganisasjon i foreningen. Styret avgjør opptak med vektlegging av søkerens formål og virke, samt hvorvidt søkeren har et rimelig antall betalende, vederlagsberettigede medlemmer. Styret kan gi spesialbestemmelser i reglementer. Avslag på søknaden kan innen gjeldende forslagsfrist innankes for generalforsamlingen. 5 Forvaltningskontrakter Ethvert medlem overdrar sine 45b-rettigheter til Gramo. Foreningen ivaretar også tilsvarende vederlagspliktiges forpliktelser overfor utenlandske og norske rettighetshavere som ikke er medlemmer i Gramo. Gramos forvaltning av andre rettigheter enn vederlagsretten i åndsverkloven 45b reguleres av de respektive forvaltningskontrakter som inngås med medlemmene. 6 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Gramos høyeste organ. Ordinær generalforsamling avholdes i løpet av første halvår. Forslag til generalforsamlingen skal være styret i hende innen 1. februar. Innkallingen til generalforsamlingen, med eventuelle forslag, skal sendes ut senest 1 måned før møtet. Samtidig gjøres årsmeldingen tilgjengelig for utsending på forespørsel eller for nedlasting via Gramos hjemmeside på Internett. Bare ordinære medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen. Søknader om ordinært medlemskap må være Gramo i hende senest en uke før generalforsamlingen for at vedkommende skal kunne få stemmerett på vedkommende generalforsamling. Ordinære medlemmer som i løpet av et av de tre siste avregningsår har mottatt avregning større enn kr 1.000,-, kan gi fullmakt til annet ordinært medlem eller sin rettighetshaverorganisasjon. For å være gyldige må fullmakter til generalforsamlingen være Gramo i hende senest en uke før generalforsamlingen. Etter dette tidspunkt kan fullmakter ikke trekkes tilbake på annen måte enn ved personlig fremmøte på generalforsamlingen. Kun fullmakter avgitt i forbindelse med angjeldende generalforsamling er gyldige. Fullmaktskort utstedt av Gramo skal benyttes. Tilsluttede medlemmer, administrasjon og rettighetshaverorganisasjonene har møte-, tale- og forslagsrett på generalforsamlingen. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter: * Konstituering av møtet * Valg av ordstyrer, referenter og to til å undertegne protokoll fra møtet * Årsberetning * Årsregnskap * Revisjonsberetning * Godkjenning av styrehonorarer 28

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

GRAMO ÅRSMELDING 2011

GRAMO ÅRSMELDING 2011 GRAMO ÅRSMELDING 2011 www.gramo.no 2 INNHOLD Leder 4 Styres årsberetning 5 Regnskap 12 Revisjonsberetning 24 Åndsverkloven 45b 27 Forskrifter 28 Vedtekter 29 3 KJÆRE MEDLEM Vi er veldig stolte av å ha

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Gramo årsmelding 2010

Gramo årsmelding 2010 Gramo årsmelding 2010 www.gramo.no 2 Innhold Leder 4 Styres årsberetning 5 Regnskap 12 Revisjonsberetning 24 Åndsverkloven 45b 27 Forskrifter 28 Vedtekter 29 Summary in English 31 3 Kjære medlem Pressen

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

25 JUBILEUM St 25 JUBILEUM S i t 25 JUBILEUM S f i t t f i et i 1989 t f et i 1989 tet i 1989 ÅRSMELDING 2013

25 JUBILEUM St 25 JUBILEUM S i t 25 JUBILEUM S f i t t f i et i 1989 t f et i 1989 tet i 1989 ÅRSMELDING 2013 JUBILEUM 25 Stiftet i 1989 JUBILEUM 25 Stiftet i 1989 ÅRSMELDING 2013 Musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå EN KILDE TIL ET RIKT MUSIKKLIV INNHOLD Leder 5 Styres årsberetning 6 Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Foto: Anne Tone Helle

Foto: Anne Tone Helle Foto: Anne Tone Helle ÅRSMELDING 2014 Musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå EN KILDE TIL ET RIKT MUSIKKLIV INNHOLD KJÆRE MEDLEM Leder 5 Styres årsberetning 6 Regnskap 17 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

INNKALLING DET INNKALLES MED DETTE TIL 25. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRAMO TIRSDAG 10. JUNI 2014 KL. 14:00

INNKALLING DET INNKALLES MED DETTE TIL 25. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRAMO TIRSDAG 10. JUNI 2014 KL. 14:00 Til Gramos medlemmer Gramos rettighetshaverorganisasjoner Statsautorisert revisor Lars Bakketun Kulturdepartementet (til orientering) DET INNKALLES MED DETTE TIL 25. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I GRAMO

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer