Det kirurgiske teamet kommunikasjon og samarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kirurgiske teamet kommunikasjon og samarbeid"

Transkript

1 Det kirurgiske teamet kommunikasjon og samarbeid Vivi-Ann Sandersen fagutviklingssykepleier, MPH Akuttklinikken, Operasjonsavdelingen 5. september 2013

2 Profesjonelt teamarbeid Multiprofesjonelt teamarbeid En samarbeidsprosess der medlemmer av ulike profesjoner/disipliner gjør tiltak eller behandler en klient/pasient uavhengig av hverandre og kun deler informasjon med hverandre. Transprofesjonelt teamarbeid Teamet anvender en integrert arbeidsprosess der de ulike profesjonenes / disiplinenes områder glir over i hverandre.

3 Det kirurgiske teamet = Interprofesjonelt teamarbeid Blir ofte beskrevet som et samarbeid der produktet er mer enn summen av delene. Resultat kan bare oppnås gjennom interaktiv anstrengelse og bidrag fra de involverte profesjoner, noe som krever stor grad av kommunikasjon, felles planlegging og avgjørelser samt delt ansvar. Alle må forholde seg til hverandres bidrag i arbeidet, dvs. samarbeide! Thylefors, I., Persson, O. & Hellström, D. (2005). Team types, perceived efficiency and team climate in Swedish cross-professional teamwork. Journal of Interprofessional Care; 19(2):

4 Komplekst teamarbeid Godt eller dårlig teamarbeid? Hvordan måle og vurdere dette? Hva skal måles/vurderes? Er det viktig og i så fall - Hvorfor?

5 Healey, A.N., Undre, S. & Vincent, C.A. (2004). Developing observational measures of performance in surgical teams. Quality and Safety in Health Care; 13(suppl.1); i33-i40.

6 Hele teamet og dets arbeidsprosess må observeres ikke det enkelte individ eller den enkelte profesjonsgruppe alene! Tasks = oppgaver teamet utfører (planlegging, forberedelser, sjekking, gjennomføring osv.) avhengig av roller og profesjoner Behaviour = måten teamet opptrer på (lederskap, kommunikasjon, overvåking, samarbeid, koordinering) Her kan det enkelte teammedlem påvirke mye!

7 Hva påvirker teamarbeid? Hierarki, kultur, kjønn, profesjon, holdninger Kunnskap og kompetanse profesjon, utdanning, erfaring Kompetanse: Å se det som er å se å forstå det en ser og handle i forhold til dette. krever også awareness å være klar over, være bevisst, å følge med (overvåke)

8 Operasjonssykepleiers kompetanse Undersøkelse blant australske operasjonssykepleiere om deres oppfatning av egen kompetanse: Å koordinere teoretisk, praktisk, situasjonsbetinget og etisk kunnskap i en teknisk virkelighet Å mestre og koordinere operasjonsprogrammet Å inneha godt utviklede kommunikasjonsferdigheter i team med ulike personligheter og i ulike situasjoner Gillespie, B.M. et al (2009). Operating theatre nurses` perceptions of competence: a focus group study. Journal of Advanced Nursing; 65(5):

9 Kommunikasjon og samarbeid Kommunikasjon påvirker samarbeidet i teamet; å dele informasjon, kunnskap, forståelse for situasjonen Krever respekt, tillit, anerkjennelse og forståelse for effekten av å dele informasjon/kunnskap Dårlig kommunikasjon er oftere årsak til feil og dårlig pasientsikkerhet enn mangel på ferdigheter i teamet mangelfull deling av informasjon gir ulik forståelse av situasjoner og skaper misforståelser, forsinkelser, stress. noe som igjen skaper.. kommunikasjon og samarbeid preget av dårlig opptreden (aggresjon, surhet, særhet, arroganse, uenighet, krangling.) som videre påvirker de andre teammedlemmene osv.

10 Makary, M., Sexton, J.B., Freischlag, J., Holzmueller, C., Millman, E.A. Rowen, L. & Pronovost, P. (2006). Operating Room Teamwork among Physicians and Nurses: Teamwork in the Eye of the Beholder. Journal of American College of Surgeons; Vol. 202, No. 5:

11 Om undersøkelsen spørreskjema av 2769 utsendte (77,1%) ble returnert fra 60 sykehus i USA 222 kirurger, 1058 operasjonssykepleiere, 564 teknikere, 170 anestesiologer, 121 anestesisykepleiere Spørreskjema hadde fokus på kommunikasjon og samarbeid Konklusjon: Behov for mer forskning på det som kan bedre dårlig kommunikasjon og samarbeid (kultur, hierarki, kjønn, profesjon, trening osv) fordi dårlig teamarbeid er en klar årsak til redusert pasientsikkerhet. Funnene i denne undersøkelsen støttes av undersøkelser fra ulike land

12 Manser, T. (2008). Teamwork and patient safety in dynamic domains of healthcare: a review of the literature. Acta Anaesthesiologica Scandinavica; 53: Dårlig kommunikasjon og teamarbeid er hyppigste årsak til feil og avvik i sykehus og operasjonsavdelinger. Godt teamarbeid medfører færre problemer, mindre avbrytelser og kortere operasjonstid. Forskning på helsepersonells holdninger til teamarbeid viser at: helsepersonell tar ikke inn over seg effekten av psykologiske faktorer som påvirker deres fagutøvelse Kirurger, anestesiologer og sykepleiere vurderte anspentheten i teamene i tre ulike videoer på samme nivå, men mente at ansvaret for dette lå hos andre profesjonsgrupper - ikke i egen gruppe. godt teamarbeid øker teamets velvære/jobbtilfredshet og bedrer pasientresultat/pasientsikkerhet. Empirisk evidens viser at trening i å styrke kommunikasjon og samarbeid særlig i teamarbeid øker bevisstheten rundt det og gir bedre teamarbeid. Videre forskning bør fokusere på hva som bedrer teamarbeid og utvikle treningsmodeller for dette.

13 Eksempler på områder/tema relevante for sikkerhet Manser T. (2008) Kvalitet på samarbeid Felles oppfatning av: Koordinering Kommunikasjon Lederskap Gjensidig respekt Tillit Styrken i å ha felles mål, Felles forståelse av situasjonen, Felles forståelse av teamets struktur, oppgaver, roller osv Tilpasset koordinering ut fra type oppgave, teammedlemmer (nye bl.a.), Økt informasjonsutveksling i kritiske situasjoner osv Åpenhet, Kvalitet (felles referanserammer), Spesifikke kommunikasjonsrutiner (briefing, debriefing osv) Lederstil som verdsetter og støtter deltagelse/bidrag fra medarbeidere, Eksplisitt lederskap i kritiske situasjoner

14 Pasientsikkerheten er viktigst Sveitserost-modellen God kommunikasjon, planlegging, koordinering og samarbeid oppretter skott mellom de mulige feileområdene og stoppe utviklingen av feil som reduserer pasientens sikkerhet og skader pasienten. Weisser et al (2013)

15 Interprofesjonelt teamarbeid må læres og øves Mye forskning viser at øvelse gjør mester trening må til! England: Spørreskjemaundersøkelse - gjennomføring av fire ulike opplæringsmetoder for operasjonspersonell i avd. A sammenliknet med avd. B som ikke fikk opplæring: Kirurger og anestesileger: 2 dager seminar: diskuterte kultur/hierarki for å finne noen som kunne fremstå som forbilder i godt teamarbeid i opr.avd. Alt personell: dag symposium med fokus på menneskelige faktorer som kommunikasjon, samarbeid, lederskap, bevissthet (awareness) og barrierer innen interprofesjonelt teamarbeid Introduksjon av system for Briefing (dagens opr.program utstyr, pasienter, utfordringer, forberedelser og felles forståelse) og Debriefing (refleksjoner, bl.a. om evt. konflikter, feil og fokus på positivt samarbeid) Bruk av avvikssystem: å melde avvik og reflektere over disse (lære) Studien viste til positivt resultat for strukturert opplæring Bleakley A. et al (2006). Improving teamwork climate in operating theatres: The shift from multiprofessionalism to interprofessionalism. Journal of Interprofessional Care; 20(5):

16 Trygg kirurgi sjekkliste Forberedelse Briefing Time-out Briefing fortsetter Avslutning en type Debriefing med gjennomgang av mulige avviks-situasjoner Mål: formell og strukturert kommunikasjon med utveksling av informasjon for felles forståelse av situasjonen, felles handlingsgrunnlag og samarbeid, sjekker vesentlige risikofaktorer og har fokus på pasientsikkerhet og reduksjon av avvik/feil.

17 Har sjekklisten ønsket effekt? Ja, hevder en del forskning (Haynes et al, 2009, Mohammed et al 2012, St. Pierre 2013) Reduksjon i antall komplikasjoner, dødsfall, postoperative sårinfeksjoner, reoperasjoner og økt felles forståelse av haste-situasjoner Nei, sier også noe forskning alt er som før! (Pancieri et al 2013) Skaper begrepet sjekkliste negative reaksjoner som påvirker teamarbeidet negativt?

18 Din egen påvirkning Hva gjør du kan du gjøre for å påvirke det interprofesjonelle teamarbeidet positivt? Hvordan og hva kommuniserer du i teamet? Hvordan samarbeider du? Hva slags forbilde er du for studenter under utdanning og sykepleiere til hospitering?

19 Referanser Alfredsdottir, Herdis og Bjornsdottir, Kristin (2007). Nursing and patient safety in the operating room. Journal of Advanced Nursing; 61(1): (Island) Bleakley A. et al (2006). Improving teamwork climate in operating theatres: The shift from multiprofessionalism to interprofessionalism. Journal of Interprofessional Care; 20(5): (England) Coe, Richard & Gould, Dinah (2007). Disagreement and aggression in the operating room. Journal of Advanced Nursing; 61(6) (England) Gillespie, B.M. et al (2009). Operating theatre nurses` perceptions of competence: a focus group study. Journal of Advanced Nursing; 65(5): (Australia) Gillespie, B.M. (2009). The impact of organisational and individual factors on team communication in surgery: A qualitative study. International Journ of Nursing Studies; 1-10 Gillespie, B.M. et al (2010). Why isn`t time-out being implemented? An exploratory study ; 19(2): Gillespie, B.M., Chaboyer, W. & Murray, P. (2010). Enhancing Communication in Surgery Through Team Training Interventions: A Systematic Literature Review. AORN Journal; vol. 92, no. 6: Gillespie, B.M., Chaboyer, W. & Fairweather, N. (2012). Interruptions and Miscommunications in Surgery: An Observational Study. AORN Journal; vol. 95, no 5: Gillespie, B.M. et al (2013). Building shared situational awareness in surgery through distributed dialog. Journal of Multidisciplinary Healthcare; 6:

20 Gillespie, B.M. et al (2013). Team communication in surgery creating a culture of safety. Journal of Interprofessional Care; 27(5): Healey, A.N, Undre, S. & Vincent, C.A. (2004). Developing observational measures of performance in surgical teams. Quality and Safety in Health Care; 13(suppl. 1); i33-i40 (England) Healey A.N et al (2006). The complexity of measuring interprofessional teamwork in the operating theatre. Journal of Interprofessional Care; 20(5): Healey, A.N, Undre, S. & Vincent, C.A. (2006). Defining the technical skills of teamwork in surgery. Quality and Safety in Health Care; 15: Johnson, H.L. & Kimsey, D. (2012). Patient Safety: Break the Silence. AORN Journal; vol. 95, no. 5: (USA) Lingard, L. et al (2010). Communication failures in the operating room: an observational classification of recurrent types and effects. Quality and Safety in Health Care; 13: (Canada) Makary, M.A. et al (2006). Operating Room Teamwork among Physicians and Nurses: Teamwork in the Eye of the Beholder. Journal of American College of Surgeons; vol. 202, no. 5: (USA) Manser, T. (2008). Teamwork and patient safety in dynamic domains of healthcare: a review of the literatur. Acta Anaesthesiologica Scandinavica; 53: (Sveits) Nestel, D. & Kidd, J. (2006). Nurses` perceptions and experiences of comunication in the operating theatre: a focus group interview. BMC Nursing; 5:1: 1-9 (England) Nundy, S. et al (2008). Impact of Preoperative Briefings on Operating Room delays. Archives of Surgery; vol.143, no.11, (USA)

21 Sexton, J. B. et al (2006). Teamwork in the Operating Room. Frontline Perspectives among Hospitals and Operating Room Personell. Anesthesiology; vol. 105, no. 5: (USA) Silèn-Lipponen, M. et al (2004). Learning about teamwork in operating room clinical placement. British Journal of Nursing; 13(5): (Finland) Thylefors, I., Persson, O. & Hellström, D. (2005). Team types, perceived efficiency and team climate in Swedish crossprofessional teamwork. Journal of Interprofessional Care; 19(2): (Sverige) Undre, S. et al (2006). Observational Assessment of Surgical Teamwork: A Feasibility Study. World Journal of Surgery; 30: (England) Weisser, T.G., Porter, M.P. & Maler, R.V. (2013). Safety in the operating theatre a transition to systems-based care. Nature Reviews/Urology; Vol. 10:

Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012

Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012 Stykkevis og delt En kvalitativ studie av operasjonssykepleieres erfaringer med bruk av sjekklisten «Trygg kirurgi» Marianne Barø Masteroppgave i Helsevitenskap Oktober 2012 Institutt for Sosialt arbeid

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie, 3. år, 7BSP32. Kull 2011

Bacheloroppgave i sykepleie, 3. år, 7BSP32. Kull 2011 Program for sykepleierutdanning Bacheloroppgave i sykepleie, 3. år, 7BSP32 Kull 2011 Eksamensdato: Innlevering 28.05.2014 Tittel: Etterlevelse av Sjekklisten for Trygg Kirurgi i Fremtidens Operasjonsrom

Detaljer

Sammenheng mellom brukermedvirkning og pasientsikkerhet i dagens operasjonssykepleietjeneste

Sammenheng mellom brukermedvirkning og pasientsikkerhet i dagens operasjonssykepleietjeneste Sammenheng mellom brukermedvirkning og pasientsikkerhet i dagens operasjonssykepleietjeneste Operasjonssykepleietjenesten utføres i en lukket avdeling der operasjonssykepleiere møter sine pasienter oftest

Detaljer

Utdanning. ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon.

Utdanning. ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon. AVANSERT: Fullskalasimulering gjennomføres ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon. Foto: ELLEmELLE 10 KREFTSYKEPLEIE 2-2013

Detaljer

Crisis Resource Management (CRM) for helsearbeidere - en innføring

Crisis Resource Management (CRM) for helsearbeidere - en innføring Historisk bakgrunn I 1979 ble det i USA avholdt et seminar i regi av NASA for å se på tiltak for å forbedre sikkerheten i luftfarten. På tross av store forbedringer i konstruksjonen av luftfartøy både

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam

Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Utviklingsprosjekt: Hvordan utvikle ledergruppen til et prestasjonsteam Nasjonalt topplederprogram Kari Indrekvam 25.04.2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Ledergruppen ønsker å utvikle

Detaljer

Forord. Arbeidet med denne oppgaven har vært utfordrende, spennende og lærerikt, og det er flere

Forord. Arbeidet med denne oppgaven har vært utfordrende, spennende og lærerikt, og det er flere Forord Arbeidet med denne oppgaven har vært utfordrende, spennende og lærerikt, og det er flere personer jeg gjerne vil takke for at de har bidratt i denne prosessen. Først og fremst vil jeg takke Veronika

Detaljer

Å bruke seg selv terapeutisk-

Å bruke seg selv terapeutisk- SPL4911 Masteroppgave i klinisk sykepleie 2008 HMKLSYKD Anne Pettersvold Andreassen Ingrid Thurmann-Nielsen Å bruke seg selv terapeutisk- Operasjonssykepleiers møte med pasienten Høgskolen i Gjøvik Avdeling

Detaljer

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE

VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE VEILEDER FOR ELEKTRONISK DOKUMENTASJON AV OPERASJONSSYKEPLEIE April 2009 1 utgave Gyldig 2009-2011 2 Forord Sykepleietjenesten generelt og operasjonssykepleietjenesten spesielt står overfor utfordringer

Detaljer

Innhold. Vedlegg 1. Databasesøk. Vedlegg 2. EU-Direktiv

Innhold. Vedlegg 1. Databasesøk. Vedlegg 2. EU-Direktiv 0 Innhold 1.0 INNLEDNING... 1 1.1 Begrunnelse for valg av tema og problemstilling.... 3 1.2 Oppbygning av oppgaven med begrensninger og problemstillingen.... 4 1.3 Metode.... 6 1.4 Litteratur og kildekritikk....

Detaljer

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Randi Stenberg Rasmussen Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Masteroppgave i Klinisk Sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleierutdanning Abstract Purpose: This study is a professional

Detaljer

Beslutningstaking i operative situasjoner

Beslutningstaking i operative situasjoner Bjørn Helge Johnsen professor ved Universitetet i Bergen orlogskaptein ved Sjøforsvarsstaben/Saniteten i Sjøforsvaret Beslutningstaking i operative situasjoner Innsatspersonell sin tilpasning til situasjoner

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger

retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger Dette heftet er et produkt fra arbeidsgruppe 3 i COST Action IS0801 og handler om digital mobbing. medlemmene

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Rapporteringskultur og pasientsikkerhet

Rapporteringskultur og pasientsikkerhet Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Rapporteringskultur og pasientsikkerhet Ellen Pettersen Masteroppgave i Samfunnssikkerhet- fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene Juni 2015 Antall

Detaljer

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING Ida Mykkeltveit Master i kunnskapsbasert praksis Senter for kunnskpapsbasert praksis Avdeling for helse og sosisalfag

Detaljer

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus

Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus DIAKONHJEMMET HØGSKOLE MAVERD 599 MASTEROPPGAVE I VERDIBASERT LEDELSE Bemanningsplanlegging av sengeposter i sykehus En studie av hvilke forhold enhetslederne tar hensyn til i planleggingen av bemanningen

Detaljer

HVA SKJER MELLOM OSS?

HVA SKJER MELLOM OSS? HVA SKJER MELLOM OSS? VURDERING AV KOMMUNIKASJONS- OG SAMHANDLINGSFERDIGHETER HOS MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER Av Ingunn Myraunet, Cecilia Celo, Brian Ellingham, Kjell-Emil Granå og Tore Bonsaksen Ingunn

Detaljer

...og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester.

...og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester. ...og bedre skal det bli! Bli med å forme morgendagens sosial- og helsetjenester. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten, innsatsområdet STYRKE FORBEDRINGSKUNNSKAPENS PLASS

Detaljer

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem

Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Rapportering av uønskede hendelser på et sykehus, ansattes erfaringer med et elektronisk meldesystem Maria Ravndal Masteroppgave i Helsevitenskap, Vår 2012 Samfunnsfaglig Fakultet, Institutt for Helsefag

Detaljer

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit Hensikten med studien som blir presentert i denne artikkelen, var å

Detaljer

Flukten fra Afrika BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE. Diakonhjemmet Høgskole. Avdeling for sykepleie. Kull: 09SYK. Kandidatnummer: 6012

Flukten fra Afrika BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE. Diakonhjemmet Høgskole. Avdeling for sykepleie. Kull: 09SYK. Kandidatnummer: 6012 Flukten fra Afrika Hvordan kan avdelingssykepleier på et etiopisk sykehus hindre flukt av sykepleiere til utlandet? BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE Diakonhjemmet Høgskole Avdeling for sykepleie Kull: 09SYK

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Akuttmedisin og legevakt i distriktene

Akuttmedisin og legevakt i distriktene Akuttmedisin og legevakt i distriktene Innspill til Akuttutvalget 2014 Nasjonalt senter for distriktsmedisin Det helsevitenskapelige fakultet Helen Brandstorp/leder NSDM/01.10.2014 Foto: Helen Brandstorp.

Detaljer

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Muligheter og utfordringer Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Av Trulte Konsmo og Toril Bakke, seniorrådgivere, Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave

Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave Avsluttende eksamen i sykepleie Bacheloroppgave Kandidat nr: 214 Antall ord: 9660 Studieår: 2013 Kull: 180 Innleveringsdato: 22.11.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Bakgrunn for valg av tema.3

Detaljer

Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren?

Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren? Prosjektrapport Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren? En intervjuundersøkelse blant helsepersonell med IKT-ansvar Helle Kise Hjertstrøm Tittel: Hva må til for bedre utnyttelse

Detaljer

ERNÆRING OG SYKEPLEIE

ERNÆRING OG SYKEPLEIE ERNÆRING OG SYKEPLEIE - Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos eldre på sykehus? Bacheloroppgave i sykepleie Bachelorutdanning for sykepleie. - Institutt for sykepleie og helse. Kull: 09SYK

Detaljer