Aktuelle saker Nett og Marked. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelle saker Nett og Marked. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon"

Transkript

1 Aktuelle saker Nett og Marked EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

2 EBLs arbeid overfor små og mellomstore bedrifter Vi ønsker å forbedre oss Vi ønsker ikke å fremstå som fjerne i forhold til bedriftenes hverdag Er det for komplisert å finne sakene som vi arbeider med? mm Mulige tiltak Tilgjengelighet hvem er kontaktperson for aktuell sak Informasjon om aktuelle saker på egne nyhetsbrev Hjemmesidene våre fornyes, saker må være lette å finne Flere bedriftsbesøk

3 Nettpolitikk og nettutvikling

4 Nettpolitikk og nettutvikling Klima- og fornybarmålene og kravene til høy forsyningssikkerhet forutsetter gode og forutsigbare rammebetingelser for utvikling av elnettene Nettselskapene må: Fornye gammelt nett Bygge nytt nett for å knytte til ny fornybar produksjon og nytt forbruk Sikre og fornye kompetanse og teknologi

5 Nettpolitikk og nettutvikling Praktisk utforming av rammebetingelser Inntektsrammereguleringen må legge til rette for: Framtidsrettet og rasjonelt energisystem God leveringskvalitet og kundetilfredshet Effektive og innovative nettselskap med tilfredsstillende lønnsomhet

6 Mål for nettreguleringen med forklaring Framtidsrettet rasjonelt energisystem For å nå klimamålene må det investeres i mer nett for å få etablert mer ny fornybar kraftproduksjon. Det må gjøres store reinvesteringer i dagens nett samtidig som mer ekstremt vær vil kreve mer investeringer. Betydelig befolkningsvekst flere steder vi gi behov store nettinvesteringer. Investeringsinsentivene i reguleringen må styrkes og den må takle at utfordringene blir ulike for ulike selskaper Nettreguleringen må være nøytral i forhold til myndighetenes ambisiøse mål mht utbygging av fjernvarme og energiomlegging i bygg Nettreguleringen må være nøytral i forhold til struktur i bransjen God leveringskvalitet og kundetilfredshet Dagens leveringspålitelighet i nettet er god og reguleringen må sørge for at denne forblir på dagens nivå eller forbedres i takt med samfunnets krav For å få til en god leveringskvalitet over tid må det sikres at nettselskapene vedlikeholder og drifter nettet på en god måte. Dagens nett må i økende grad fornyes og det må bygges nytt nett. Effektive og innovative nettselskap med tilfredsstillende lønnsomhet For å sikre så lave nettariffer som mulig er det viktig at nettselskapene driver effektivt, er innovative og har en lønnsomhet som gjør at selskapet kan finansiere sine aktiviteter

7 Nettregulering - Basismodeller for inntektsrammen Avkastning Ny modell Oppgavebasert Kunder / Nett Nyverdi / økonomiske avskrivninger Dagens modell Totalkostnad / DEA Lineære avskrivninger

8 Nettregulering Insentivbasert budsjettmodell: Dette er en mellomting mellom en avkastningsregulering og en normkostnadsmodell. Her gjøres det avtaler mellom regulator og hvert selskap om investeringer, kvalitet med mer. På den måten kan modellen tilpasses de lokale utfordringene til selskapene. Det vil også bli benyttet ulike effektivitetsmålinger med mer for å følge opp selskapene. Dagens DEA modell: Kan videreutvikles og forbedres. Oppgavebasert modell: Her får selskapene inntekter etter hvilket nett de har, hvor mange kunder de har, KILE, tap, drift- og vedlikeholdskostnader. Dette er modellen som ble utviklet av NHH/SNF for EBL i 2004 og som er presentert på flere medlemsmøter.

9 Næringspolitisk verksted i Oslo 6. oktober Vi inviterer FSN og KS Bedrift Mål: Bransjeenighet! Møt opp!!!

10 Distribusjonsnettariffene mot 2020 (1) Store investeringer i årene som kommer, særlig på sentralnettsnivå I analysen er det benyttet tall fra Statnetts investeringsplaner, NVEs prognoser for reinvesteringer, innrapporterte investeringer til NVE. Det laget tre scenarier for utenlandskabler mot Et der det ikke kommer nye kabler Et med SK4 Et med SK4 + NordNed II + UK + DE Konklusjon: Gjennomsnittlig overføringspris på distribusjonsnettnivå fra 2007 til 2020 reelt kan øke med mellom 10 % og 16 % Størstedelen av økningen skyldes investeringer på sentralnettsnivå

11 Distribusjonsnettariffene mot 2020 (2) Mange usikre forhold; Endret prosentvis fordeling mellom kundegrupper Utvidet bruk av anleggsbidrag reduserer tarifføkningen Store inntekter fra utenlandskabler reduserer tarifføkningen Meget stor tilknytning av distribuert produksjon i distribusjonsnettet som utløser store nettinvesteringer, vil kunne gi en større økning enn det som er vist i analysen. En svakere/kraftigere økning i levert energi enn forutsatt medfører at den prosentvise utviklingen i overføringspris i distribusjonsnett øker mer eller mindre enn estimert. En annen utvikling i NVE-renta, endret lønnsutvikling og konsumprisutvikling vil påvirke tariffutviklingen.

12 Status fellesføring Medio august 2009: 50 avtaler inngått 70 % av alle fellesføringer Hafslund ikke medregnet Telenor ønsker å sende ut avtaler til de som ennå ikke har inngått avtale ok sett fra organisasjonenes side Behov for nytt REN blad om tekniske forhold Ulike krav til løsninger fra ulike stolpeeiere Arbeid iverksettes med Telenor, REN, KS Bedrift og medlemsbedrifter

13 Fellesføring - Fiber i sterkstrømssonen, endring DSB Nye retningslinjer fra DSB angående fremføring av fiber i sterkstrømssonen i lavspenningsluftlinje Presisert i Elsikkerhet nr 75 s 4 og 5

14 Status rettigheter infrastruktur august 2009 Utfordring - manglende forskrift for kritisk infrastruktur Kommunale graveinstrukser med utgangspunkt i høringsutkastet fra 2008 Ulike signaler fra SD og VD. Brev sendt til ordførere og rådmenn i 13 kommuner Kronikk og innlegg i Kommunal Rapport

15 Videre arbeid Strategi Utarbeide et alternativ til forskrift til veglovens 32

16 Høring endring i kontrollforskiften Ny 2-1 Rapporteringsplikt: Alle konsesjonærer plikter å innlevere korrekt økonomisk og teknisk rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat. Grunnlagsdataene har fått stadig større betydning og økonomiske konsekvenser i inntektsrammefastsettelsen. Hva ligger i begrepet korrekt slik NVE bruker det? Vil det ikke fortsatt være slik at det vil være individuelle forskjeller i rapporteringen? Endringen som NVE gjennomfører vil vel ikke sikre sammenlignbare data til bruk i effektivitetsmålingene? Hva betyr NVEs endrings forslag i 8-6 for klageretten? Endring i denne paragrafen innebærer at de verdier som er innrapportert pr vil bli lagt til grunn ved fastsettelse av inntektsrammen for på følgende året. Dette betyr at nettselskapene ikke kan kreve endring i datagrunnlaget etter denne data Anbefaling fra Thommessen 1. Forslaget er utenfor forskriftskompetansen som NVE har i medhold av energilovforskriften Bestemmelsen er i strid med det ulovfestede forvaltningsrettslige kravet til at forvaltningens kompetanse skal utøves på grunnlag av korrekte fakta. 3. Selv om forslaget skulle ha ligget innenfor NVEs forskriftskompetanse, er endringsforslaget i strid med forvaltningslovens regler om behandling av klagesaker. For at forvaltningslovens regler skal kunne fravikes, må en spesiell prosedyre følges, noe NVE ikke har gjort.

17 Høring om ny forskrift om krav til merking av luftfartshinder Forslag til forskrift vil ha betydelige konsekvenser EBLs anslag brutto investeringer: 8-10 mrd. Møte med Luftfartstilsynet 30. juni EBLs høringssvar sendt Møte med Samferdselsdepartementet 18. august Medieoppmerksomhet fra flere hold Energibransjen er enig i nullvisjonen, men Mulig å bruke bedre og mer samfunnsoptimal teknologi? Digitale kart og GPS/Moving maps løsninger må utredes

18 Store mangler i forhold til utredningsinstruksen Vesentlige mangler ved utredning av konsekvenser Kostnader for strømforsyning er ikke vurdert Miljømessige hensyn til naboer er ikke vurdert HMS for energibransjen er ikke vurdert Alternative løsninger ikke vurdert eller utredet Reelt behov er ikke dokumentert i høringen Mer enn ti år siden dødsulykke i merkepliktig spenn Forholdet til annet lovverk er ikke vurdert

19 Status AMS (1) EBL sendte sitt høringssvar til NVE vedrørende AMS den 28. august og la vekt på: Bransjen ber om at utrulling av AMS i Norge avventer avklaring av Europeiske standarder for kommunikasjon. Bransjen trenger 5 år fra disse rammebetingelsene er kjent. EBL anbefaler derfor at fristen for ferdig utrulling skyves til utgangen av 2016.

20 EU - AMS til 80 % innen Forskrift om AMS 2010? AMR < 2009 AMS < 2014 AMS <2015 Forbereder AMS Pilot AMS % av markedet gjør innkjøp i 09 / 10 AMS 2015? Piloter utrulling til kunder fra 2010 AMS <2009 E ON testprosjekt AMS <2015? Større pilot panlegges 2010

21 Status AMS 2 Planleggingsfasen fram til standardisering foreligger benyttes til detaljering av tekniske forhold AMS investeringen bør dekkes inn over inntektsrammen. Valg av modell gjennomføres i tiden frem til forskriften fastsettes. Like AMS investeringer bør gi muligheter for lik avkastning i selskapene uavhengig av historisk effektivitet. Energimyndighetene og bransjen bør sammen avklare forholdet til krav om personvern og datasikkerhet mot Datatilsynet, (ref høringsuttalelse av 20. Juli), før forskriften vedtas. Kravene til funksjonalitet må sikre direkte adgang til data / kommunikasjonsvei for markedsaktøren til kunden ( uavhengig av nettselskapets kanal ).

22 Utenlandsforbindelser

23 Kabelforbindelser oppslag

24 KIlde: Nordel, Nordic Grid Master Plan 2008

25 Europeiske spotpriser - off-peak

26 Utfordringer Behov for betydelige kapasitetsutvidelser mot utlandet. ( MW?) Ses i sammenheng med forventet fremtidig positiv kraftbalanse Mulighet for økt verdiskaping i eksisterende produksjon (svingproduksjon) Viktig å spre forbindelsene til flere land og ulike markeder. Må implementeres raskt og i forkant av utviklingen av ny fornybar kraftproduksjon og alternative balansetjenester på Kontinentet. Skal det åpnes for kommersielle aktører for å sikre effektiv fremdrift eller skal utvikling av kabelforbindelser monopoliseres? Reservasjon av kapasitet til utveksling av balansetjenester må sikres. Viktig med en langsiktig utviklingsplan for nye kabelforbindelser - må utvikles i tett samarbeid mellom bransjeaktørene og potensielle utbyggere.

27 Status EBLs arbeid Innspill og påvirkning overfor EU-kommisjonen, ERGEG, OED, NVE og Statnett. Bygge allianser i Norge/Norden, England og på Kontinentet. Konsulentrapport som påviser samfunnsøkonomisk nytte av å reservere kapasitet til utveksling av balansetjenester. Konsulentrapport som viser konsekvensene av fornybarsatsingen, behovet for dramatisk utvikling av behovet for balansetjenester og muligheter som ligger i Norge.

28 Påvirkningsarbeid EU

29 Aktuelle prosjekter - SK4 Ny giv i Statnett økt fokus på å utvikle et bredt spekter av kabelforbindelser og markedsløsninger. EBL ønsker en helhetlig tilnærming som ser SK4 i sammenheng med andre aktuelle prosjekter SK4 synes fremdeles å være foretrukket løsning for Statnett. Beslutning treffes etter behandling i Brukerrådet 3. november. Statnett ønsker en entydig avklaring fra EBL ja eller nei til prosjektet. EBL må avklare sin posisjon ift. SK4. Medlemmenes syn (produsenter og nettselskaper) innhentes og koordineres.

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold NÆRINGSPOLITIKK 3 Produksjon og miljø 3 Vannkraft 3 Vassdrag 4 Helhetlig energi- og klimapolitikk 5 Konsesjonsprosesser 7 Elsertifikatinvesteringer og rammevilkår

Detaljer

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene

Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene Energi Norge 2009 Innledning I november 2009 endret Energibedriftenes Landsforening (EBL) navn til Energi Norge. En av årsakene til navneskiftet var at vi ønsket å markere tidsskiftet klimautfordringene

Detaljer

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked

Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Hvordan komme videre i utviklingen av reguleringen? Einar Westre, Direktør Nett og Marked Driver NVE soft-boksing med bransjen hvor aktørene spilles ut mot hverandre? Nettpolitikk Vi skal frakte mer fornybar

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Utbyggingen av kraftnettet har historisk gått hånd i hånd med økt verdiskaping og velferd etter hvert som vi har tatt elektrisiteten i bruk på stadig flere samfunnsområder. Kraftnettet

Detaljer

Reguleringsmodell 2012

Reguleringsmodell 2012 Reguleringsmodell 2012 EBL 1. april 2009 Endre Bjørndal, Mette Bjørndal, Thore Johnsen NHH/SNF Oppdrag Prinsippnotat om reguleringsmodell Dagens modell, med justeringer Standardprismodell (nyverdi / oppgave)

Detaljer

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling 64 2015 R A P P O R T Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q4-2012. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q4-2012 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 1 Innhold Nett og marked...3 Ny nettrapport klar for lansering Viktige endringer i

Detaljer

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 Møtedato/tid/sted: 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / A Medlemmer:

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold NÆRINGSPOLITIKK 3 Produksjon og miljø 3 Vannkraft 3 Helhetlig energi- og klimapolitikk 5 Konsesjonsprosesser 6 Elsertifikatinvesteringer og grønne avskrivninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q2 2013. Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q2 2013 Bedre klima, sikker forsyning, grønn vekst kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 1 Innhold Produksjon og miljø...3 Vannkraft Revisjons- og vanndirektivprosjektet Sommerprosjekt:

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

Nettutviklingsplan 2015

Nettutviklingsplan 2015 Sendt på høring 9. april 2015 Foto: Johan Wildhagen Innhold Forord Innhold Forord Forord Sammendrag 3 4 Strøm er en forutsetning for utvikling og verdiskaping. Slik var det før og slik vil det fortsatt

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst 70 2012 R A P P O R T Endring i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM publikasjon nr 3-2010 Regulering av fjernvarme Dag Morten Dalen, Espen R. Moen og Christian Riis Regulering av fjernvarme Utredning for Olje- og energidepartementet

Detaljer

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q3 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 1

Medlemsinformasjon. Kvartalsrapport Q3 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 1 Medlemsinformasjon Kvartalsrapport Q3 2014 BEDRE KLIMA, SIKKER FORSYNING, GRØNN VEKST KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 1 INNHOLD PRODUKSJON OG MILJØ...3 Ny produksjon Full innsats for grønne meravskrivninger

Detaljer

forum for strategisk nettutvikling

forum for strategisk nettutvikling forum for strategisk nettutvikling halden 2007. foto: dag johansen Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet

Detaljer

forum for strategisk nettutvikling

forum for strategisk nettutvikling forum for strategisk nettutvikling Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet FSN er bygd på, sammen

Detaljer

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 1 Sammendrag Energi Norge har over tid arbeidet med ulike problemstillinger i

Detaljer

Høringssvar 19. september 2005

Høringssvar 19. september 2005 Høringssvar 19. september 2005 Endringer i forskrift om leveringskvalitet, måling og avregning og teknisk rapportering, inntektsrammer og tariffer. EL & IT Forbundet viser til mottatt høringsbrev fra Norges

Detaljer