Vedlegg til saksframlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til saksframlegg"

Transkript

1 Vedlegg til saksframlegg Møtedato Oversikt over saker med vedlegg Sak nr. Sakstittel Vedl nr. Vedlegg 17/14 Revisjon av stadieinndelingssystem og årsrapportmal 2 3 Stadieinndelingssystem Årsrapportmal 18/14 Ad sammenslåing av Norsk Nyrebiopsiregister og Norsk nefrologiregister 19/14 Søknad om nasjonal status for Norsk register for Gastrokirurgi (NorGast). 20/14 Søknad om nasjonal status for Norsk Dermatologiregister (NorDerm) 21/14 Etablering av PROM senter for medisinske kvalitetsregistre i Norge 24/14 Muntlig orientering fra Fagforum kvalitetsregistre i NIKT 25/14 Statusrapport nasjonale medisinske kvalitetsregistre 29/14 Handlingsplan Nasjonalt helseregisterprosjekt tiltak med hovedansvar i RHF systemet 4* Tidligere saksgang 5* Søknad fra NorGast 6* Søknad fra NorDerm 7 Plan for opprettelse av et nasjonalt PROM senter for medisinske kvalitetsregistre i Norge 8 Informasjon til regionale fagsenter om status for arbeidet i NIKT s nye fagforum for medisinske kvalitetsregistre 9 Statusrapport 10* Gode helseregistre- bedre helse. Handlingsplan Nasjonalt helseregisterprosjekt *På grunn av dokumentenes størrelse vedlegges disse i egen e-postforsendelse.

2 Sak Vedlegg nr. 17/2014 Revisjon av stadieinndelingssystem og årsrapportmal 2 Stadieinndelingssystem Stadieinndeling Stadium 1 Registeret tilfredsstiller RHFenes beskrevne krav til faglig forankring, registerbeskrivelse og organisering. Registeret tilfredsstiller Helsedirektoratets kriterier for nasjonal status. Registeret har et HF eller annen instans som har tatt på seg databehandlingsansvaret. Registeret har et RHF som har forpliktet seg til et økonomisk ansvar for drift av registeret. Registeret har en beskrivelse av metode for beregning av dekningsgrad og evaluering av datakvalitet. Registeret har en beskrivelse av relevante analyser og prosedyre for løpende rapportering tilbake til deltakende enheter. Registeret utgir årsrapport i henhold til beskrevne krav. Registeret har en oppdatert plan for videre utvikling. Stadium 2 Registeret er stadium 2 når det oppfyller krav angitt i stadium 1, og: er i drift og samler data nasjonalt presenterer resultater på nasjonalt nivå har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser har en konkret plan for gjennomføring av analyser og løpende rapportering av resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende enheter har en oppdatert plan for videre utvikling Stadium 3 Registeret er i stadium 3 når det oppfyller krav angitt i stadium 2 og: kan redegjøre for registerets datakvalitet har beregnet dekningsgrad mot uavhengig ekstern datakilde registrerende enheter har tilgang til egne og nasjonale resultater presenterer deltakende enhetenes etterlevelse av nasjonale retningslinjer har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid resultater anvendes vitenskapelig presenterer resultater for PROM og PREM har en oppdatert plan for videre utvikling Stadium 4 Registeret er i stadium 4 når det oppfyller krav angitt i stadium 3 og: kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2.år har dekningsgrad over 80 % registrerende enheter har løpende tilgang til oppdaterte egne og nasjonale resultater presenterer resultater på sosial ulikhet i helse resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for pasienter kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis

3 Sak Vedlegg nr. 17/2014 Revisjon av stadieinndelingssystem og årsrapportmal 3 Årsrapportmal

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Sak Vedlegg nr. 18/2014 Ad sammenslåing av Norsk Nyrebiopsiregister og Norsk nefrologiregister 4 Tidligere saksgang På grunn av dokumentets størrelse vedlegges dette i egen e-postforsendelse.

25 Sak Vedlegg nr. 19/2014 Søknad om nasjonal status for Norsk register for Gastrokirurgi (NorGast). 5 Søknad På grunn av dokumentets størrelse vedlegges dette i egen e-postforsendelse.

26 Sak Vedlegg nr. 20/2014 Søknad om nasjonal status for Norsk Dermatologiregister (NorDerm) 6 Søknad På grunn av dokumentets størrelse vedlegges dette i egen e-postforsendelse.

27 Sak Vedlegg nr. 21/2014 Etablering av PROMsenter i Norge 7 Plan for opprettelse av et nasjonalt PROM senter for medisinske kvalitetsregistre i Norge Nasjonalt senter for PROM i medisinske kvalitetsregistre Bakgrunn Målet er at medisinske kvalitetsregistre gjennom dokumentasjon og evaluering av klinisk virksomhet skal bidra til en bedre helsetjeneste for befolkningen. Brukermedvirkning er sentralt i utvikling av helsetjenesten, og økt brukerorientering er et helsepolitisk mål i Norge. Nasjonale og internasjonale undersøkelser viser imidlertid at norsk helsetjeneste har et forbedringspotensial når det gjelder brukerorientering. Systematisk innhenting og bruk av pasientrapporterte data er derfor viktig. Viktige signaler fra politisk ledelse er å bygge pasientenes helsetjeneste og å flytte makt til pasienten. Den faglige kvaliteten må i så henseende ses i sammenheng med den pasientopplevde kvaliteten. Dette kan kun skje ved at helsetjenesten legger større vekt på å registrere hvordan pasientene oppfatter resultater av behandlingen, og hva slags erfaringer de har hatt i møte med helsetjenesten. Oppdragsdokumentet 2014 fra HOD er tydelig i sin målsetning på at medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status skal inneha pasientrapporterte effektmål. Vektlegging av pasientrapporterte data alene eller i kombinasjon med tradisjonelle biomedisinske mål har økt betydelig de siste tiår, og er avgjørende for å finne frem til beste praksis. Denne kunnskapen er det viktig å bygge videre på når de medisinske kvalitetsregistrene nå systematisk skal innhente pasientrapporterte data på lik linje med andre kliniske data som registreres. Hvorfor bør det opprettes et eget nasjonalt senter for PROM i medisinske kvalitetsregistre? PROM (Patient Reported Outcome Measures) er en engelsk benevnelse for pasientrapporterte utfallsmål/pasientrapporterte data, og måler hvordan pasientene opplever sin helse ved sykdom og behandling. PROM inkluderer mål på symptom, funksjon, helse og livskvalitet. Tilfredshet med helsetjenstene er også en viktig del av denne type pasientrapporterte data (ofte benevnt PREM). I fortsettelsen skiller vi imidlertid ikke mellom disse to formene for undersøkelser og måleinstrumenter, og benevner begge for PROM. Pasientrapporterte data innebærer mer enn utfallsmål (outcome) for eksempel gjennom å identifisere risikofaktorer knyttet til spesifikke intervensjoner. Gjennom måling med PROM får en på systematisk vis samlet informasjon om pasientens egenrapporterte helse. Pasientrapporterte data vil med andre ord ivareta pasientens stemme inn i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, og kan

28 også brukes i helseøkonomiske analyser. Bruk av PROM i forskning, kvalitetsforbedring og klinisk praksis berører derved alle former for utkomme (Figur 1). Figur 1. The 6 D model (Radosevich DM and Werni TLK. A practical guidebook for implementing, analyzing, and reporting outcomes measurement. Health Outcomes Institute, 1996, p. 1 10). En systematisk innhenting og bruk av PROM er helt i tråd med HODs oppdragsdokument til de regionale helseforetak de siste fire årene, hvor bruker-orientering og brukermedvirkning er sentrale begreper. Brukererfaringer fra inneliggende pasienter som får behandling i somatiske sykehus er bl.a. nevnt som et styringsparameter. Likeledes er gjennomføring av pasienterfaringsundersøkelser, og PROM i kvalitetsregistre spesielt nevnt. Per i dag er det få av de nasjonale kvalitetsregistrene som har inkludert PROM. I tillegg er det behov for PROM i større og mindre lokale registre. Det er her store rom for forbedringer dersom en skal nå de mål som settes i oppdragsdokumentene. En antar at det vil være et stort arbeid å innføre PROM i kvalitetsregistrene, øke kompetanse på bruk av pasientrapporterte data i registermiljøene, motivere til publisering av resultater, og bruke resultatene i kvalitetsforbedringsarbeid. Et nasjonalt PROM senter vil derfor kunne være en viktig ressurs i dette arbeidet, og bidra til å løse et slikt oppdrag. Internasjonalt har vi sett en gryende oppmerksomhet rundt PROM i kvalitetsregistre. I Sverige har de opprettet et eget PROM senter som nettopp utgjør en slik nasjonal ressurs inn mot de svenske nasjonale kvalitetsregistrene 1 Formål Formålet med opprettelsen av et nasjonalt senter for PROM i medisinske kvalitetsregister er dermed å: - legge til rette for innføring av PROM i medisinske kvalitetsregister, - øke kompetansen på bruk av PROM i medisinske kvalitetsregister, - motivere og legge til rette for publisering av pasientrapporterte data fra medisinske 1

29 kvalitetsregister, og - bidra til at resultater fra forskning på PROM brukes i helsetjenesten Funksjon Det nasjonale PROM senteret skal være et rådgivende organ både overfor Interregional styringsgruppe og overfor de regionale Fagsentre for medisinske kvalitetsregistre, samt yte direkte rådgivning med hensyn til PROMs overfor enkeltregistre. Dette omfatter blant annet å legge til rette for hvordan kvalitetsregistrene på en smidig datateknisk måte kan innhente pasientrapporterte data, bistå registrene i valg av verktøy - fortrinnsvis ved bruk av etablerte standardiserte og validerte instrumenter - men også utvikling av nye instrumenter ved behov. Veiledning i bruk og analyse av PROM vil også være sentralt. Videre vil det være hensiktsmessig å holde en nasjonal oversikt over kvalitetsregistrenes bruk av PROM, samt fremme bruk av disse data i forskning. Senteret skal heve kompetansen på bruk av PROM i registermiljøene gjennom å arrangere nasjonale og regionale seminarer, og bidra generelt med informasjon på feltet. En velfungerende nettside vil være en viktig serviceplattform og kommunikasjonskanal. Det vil også være aktuelt å veilede kvalitetsregistermiljøene i hvordan PROM kan brukes i kvalitetsforbedringsarbeid. o o o o o o Veilede kvalitetsregistre i bruk og analyse av PROM Bistå kvalitetsregistre med valg og utvikling av nye instrumenter ved behov Holde en nasjonal oversikt over kvalitetsregistrenes bruk av PROM Fremme bruk av PROM i forskning og kvalitetsforbedring Arrangere nasjonale og regionale seminarer Formidle informasjon via nettside som serviceplattform Boks 1: Funksjon Nasjonalt PROM senter for medisinske kvalitetsregistre. Organisering Det nasjonale PROM senteret er et rådgivende underorgan av Interregional styringsgruppe, og foreslås organisert med en styringsgruppe som kan bestå av representanter fra nasjonalt servicemiljø ved SKDE og regionale fagsentre, en representant fra de nasjonale kvalitetsregistrene, en brukerrepresentant og en fra Kunnskapssenteret. Leder av senteret vil ha sekretariatsfunksjon for styringsgruppen.

30 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre SKDE Nasjonalt PROM senter for medisinske kvalitetsregistre Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre Fagforum for medisinske kvalitetsregistre, Nasjonal IKT Figur 2: Organisering av Nasjonalt PROM senter for medisinske kvalitetsregistre. Det nasjonale PROM senteret foreslås ledet av Helse Bergen, FOU-avdelingen, Seksjon for helsetjenesteutvikling. Det finnes et sterkt fagmiljø på PROM i Bergen, både ved undervisningsinstitusjonene og i Helse Bergen. I 2013 ble det med bakgrunn i dette etablert et Fagsenter for pasientrapporterte data som arbeider med rådgivning på PROM i foretaket 2. Det nasjonale PROM senteret vil samlokaliseres med dette lokale fagsenteret, og vil i fellesskap utgjøre et solid fag- og forskningsmiljø innenfor PROM. Senteret vil ligge sentralt i foretaket, og ha mulighet for å være tett på de kliniske fagmiljøene. Det er også en rekke medisinske kvalitetsregistre i Bergen (omlag 80 register, hvorav 15 har nasjonal status), og Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest er lokalisert i samme avdeling. I tillegg vil man innenfor samme seksjon og avdeling kunne dra veksler på sterke fagmiljøer innenfor statistikk, uthenting og sammenstilling av store datamengder (sql-kompetanse), styringsdata og analyse, team for IKT støttet læring, forbedringsarbeid, e-helse, pasientsikkerhet og helsetjenesteforskning generelt. Drift og finansiering Senteret er planlagt med en faglig leder i 50% stilling, og en koordinator til administrativt arbeid, inkludert vedlikehold av nettsider og ulike oversikter i 50% stilling. PROM veiledere ansettes i tilsammen 150% stilling. Dette inkluderer statistisk kompetanse, samt en i bistilling fra Kunnskapssenteret. Samarbeid med Kunnskapssenteret vil være særdeles viktig både knyttet til PROM og PREM. Kunnskapssenteret utgjør i dag et nasjonalt senter på PREM som vil være viktig å dra nytte av også inn mot de medisinske kvalitetsregistrene. Det beregnes totalt 2,5 stillinger inn i denne nasjonale funksjonen ( NOK), samt til drift. Driftsmidlene er i hovedsak tiltenkt utadrettet virksomhet som arrangering av fagseminarer og reise mellom regionene. Helse Bergen vil ikke belaste senteret med overheadkostnader, men ordinær husleie må påregnes. Totalt vil et årlig 2 (

31 budsjett beløpe seg til NOK. (Det er i samme størrelsesorden som det svenske PROMcenter.) Stilling Kompetanse Stillingsprosent Leder PhD innen PRO fagfeltet og erfaring 50% med forskning med PROM Administrativ koordinator Administrasjon og kommunikasjon 50% Veileder PhD innen fagfeltet 100% Veileder Kompetanse i statistikk og erfaring med analyse av PROM, fortrinnsvis PhD 50% Boks 2: Stillinger og kompetansekrav. Sammenfatning PROM er et verktøy for å øke pasientens medbestemmelse og bedre helsetjenestene sett fra pasientens ståsted. Pasientrapporterte data har derfor fått økende oppmerksomhet både i plandokumenter, strategier og oppdragsdokument og er nå et krav for alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På bakgrunn av dette er det behov for en nasjonal funksjon relatert til rådgivning for innhenting av denne type data både hva gjelder metode og type verktøy, samt bruk av disse data når de først er innhentet. Det nasjonale PROM senteret skal være et rådgivende organ både overfor Interregional styringsgruppe og overfor de regionale Fagsentre for medisinske kvalitetsregistre, samt yte direkte rådgivning med hensyn til PROMs overfor enkeltregistre. Helse Bergen har et lokalt fagsenter med denne type rådgivende funksjon i foretaket, og kompetanse både i foretaket og ved utdanningsinstitusjonene som kan styrke senteret. Helse Bergen har stilt seg positiv til etablering av et nasjonalt senter i foretaket. Det estimeres et årlig budsjett på om lag 3 mill NOK. Tone M Norekvål, PhD Bergen Spesialrådgiver Fagsenter for pasientrapporterte data Haukeland universitetssjukehus

32 Sak Vedlegg nr. 24/2014 Muntlig orientering fra Fagforum kvalitetsregistre NIKT 8 Informasjon til regionale fagsenter om status for arbeidet i NIKT s nye fagforum for medisinske kvalitetsregistre.

33

34 Sak 25/2014 Statusrapport for nasjonale medisinske kvalitetsregistre (47) Vedlegg nr. 9 Statusrapport Status for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Nord RHF Registerinformasjon: NKR Degenerat iv rygg* NKR Degenerat iv nakke* NKR Deformite t* Anal inkontine ns HISREG Muskel registeret TEST/PILOT Konservativ nakke/rygg Databehandlingsansvarlig HF UNN UNN UNN UNN UNN UNN UNN Teknisk løsning Egen OpenQReg OpenQReg OpenQReg OpenQReg OpenQreg MRS Utarbeidet protokoll v v v v v v Konsesjon v v v v v v v Antall registrerte 20545** Dekningsgrad på individnivå 55%???? ~20% Oppfylt formål i forhold til: 1 Årsrapport v v 2 Data tilbake til klinikk v 3 Bruk av data i lokal kvalitetsforbedring v 4 Kommunikasjon av variasjon/ avvik v 5 Forskning v Gjennomført drift, test og utviklingsoppgaver: 1 Teknisk løsning innregistrering v v v v v v v 2 Teknisk løsning rapportering v v v v Prosjektperiode test el. Utvikling Startdato test eller utvikling 2010 Beregnet sluttdato for test eller utvikling 2013 Avvik sluttdato ift dagens dato Går test el. utviklingsprosjektet som planlagt? Årsak hvis nei: 1 IKT ressurser kompetanse 2 IKT ressurser kapasitet 3 Finansiering 4 Støtte/ oppfølging fra Hemit 5 Støtte/ oppfølging fra SKDE 6 Støtte/ oppfølging fra regional node 7 Støtte/ oppfølging fra regional IKT node 8 Manglende oppfølging fra klinisk fagmiljø 9 Annet v Utvikling fra forrige statusrapport Totalvurdering av registeret DRIFT Ett år Nei

35 Status for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Midt-Norge RHF Ryggmarg skade Hjerneslag Hjerte infarkt Hjertesvikt NORKAR Registerinformasjon: ikke St Olav FHI FHI FHI Databehandlingsansvarlig HF undertegnet Teknisk løsning MRS MRS MRS MRS MRS Utarbeidet protokoll Konsesjon v HK forskriften HK forskriften HK-forskriften HK-forskriften Antall registrerte ca ca 6000/år Dekningsgrad på individnivå? 83 % Analyse pågår Oppfylt formål i forhold til: 1 Årsrapport v v v v v 2 Data tilbake til klinikk delvis v v 3 Bruk av data i lokal kvalitetsforbedring delvis v v v 4 Kommunikasjon av variasjon/ avvik drøftes v v v 5 Forskning v v v v Gjennomført drift, test og utviklingsoppgaver: 1 Teknisk løsning innregistrering DRIFT v v v v ikke startet TEST/PILOT Planlagt mai 14 2 Teknisk løsning rapportering Jasper i test v v under arbeid under arbeid Prosjektperiode test el. Utvikling Rapportversjon Hemit fra Testversjon mai 2014 av utvidet rapportfunksjo mai 2014? mai.14 Startdato test eller utvikling n fra Helse Nord IKT Venter på jasper Beregnet sluttdato for test eller utvikling juni 2014? vår 14 Avvik sluttdato ift dagens dato mai.14 v 15 mnd ja Går test el. utviklingsprosjektet som planlagt? ja nei Nei nei Nei Årsak hvis nei: 1 IKT ressurser kompetanse Usikker. 2 IKT ressurser kapasitet v v Hovedårsak 3 Finansiering Usikker 4 Støtte/ oppfølging fra Hemit 5 Støtte/ oppfølging fra SKDE v v 6 Støtte/ oppfølging fra regional node 7 Støtte/ oppfølging fra regional IKT node 8 Manglende oppfølging fra klinisk fagmiljø v 9 Annet Deler av helse Sør-Øst har ikke tilgang til helsenettet Mange forsinkelser pga detaljer som ut ikke kan vurdere. Planlagt oppstart mai 14 Utvikling fra forrige statusrapport stagnasjon angsom progresjon Totalvurdering av registeret

36 Status for nasjonale kvalitetsrgeistre i Helse Vest RHF Registerinformasjon: Intensiv Korsbånd Ledd proteser Hofte brudd KOLS Diabetes voksne Leppekjevegane Organspes. Autoimm MS Invasiv kardiologi Nyrebiopsi Databehandlingsansvarlig HF H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen H Bergen Teknisk løsning MRS Papir Papir Papir MRS FastTrak/MRS MRS FastTrak MRS OpenQreg ess, planlagt Utarbeidet protokoll v v v v v v v v v v v Konsesjon v v v v v v v v v Forskrift v Antall registrerte Dekningsgrad på individnivå >90% >85 95 % 80 % < 60% (He 23% + 4% 88 % 67 % 65 % - 90 % Oppfylt formål i forhold til: 1 Årsrapport v v v v v v v v v v v 2 Data tilbake til klinikk v v v v v v 3 Bruk av data i lokal kvalitetsforbedring v v v v v v 4 Kommunikasjon av variasjon/ avvik v v v v 5 Forskning v v v v v v v v Gjennomført drift, test og utviklingsoppgaver: 1 Teknisk løsning innregistrering v v v v v v v v 2 Teknisk løsning rapportering v Prosjektperiode test el. Utvikling Startdato test eller utvikling 01.apr Beregnet sluttdato for test eller utvikling 01.sep Avvik sluttdato ift dagens dato Går test el. utviklingsprosjektet som planlagt? Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Årsak hvis nei: 1 IKT ressurser kompetanse 2 IKT ressurser kapasitet v v v 3 Finansiering 4 Støtte/ oppfølging fra Hemit 5 Støtte/ oppfølging fra SKDE 6 Støtte/ oppfølging fra regional node 7 Støtte/ oppfølging fra regional IKT node 8 Manglende oppfølging fra klinisk fagmiljø v 9 Annet v v v v v Utvikling fra forrige statusrapport Totalvurdering av registeret DRIFT TEST/PILOT 4 mnd Forklaring til statusrapport Helse Vest (forrige side): 1 Utvikling av strekkodeleser til registerets tekniske løsning er i gang. Fremdeles utfordrende i forhold til krav 2 Utvikling av versjon 1.1 i gang, forventet produksjonsstart 1.oktober 3 Tatt lenger tid enn forventet. Utvikling av versjon 1.1 ferdig, løsning i test/pilot hos Norsk Helsenett 4 Grei progresjon, foreløpig kun som lokale registre. 5 Skal starte utvikling til høsten, avhenger av beslutning vedr sammenslåing med Nefrologiregisteret 6 Skal starte utvikling til høsten Skal starte utvikling til høsten Nasjonal status Forventet start utvikling våren Startet utvikling for innhenting av PROM data i Ch Forklaring til statusrapport Helse Sør-Øst (neste side): * Skal få ereg-løsning ** Lokalt register nær teknisk løsning, nasjonalt register må avvente disp. fra taushetsplikten.

37 samtykke og konsesjon fra tidligere. For alle tre registrene gjelder disse opplysningene inntil registrene er *** Anbud/Rammeavtale på plass fra **** NORHIV stoppet i avslutting av TEST v. 1.0, registeret er klart for PILOT - forutsatt forskrift/konsesjon på p ***** Venter på driftsleverandør Sykehuspartner Under beregning, datainnsamling fra 2013 Del av Hjerte-Kar registeret fra 2013 For hjertestans og hjertekirurgi er tallene basert på interne kval.reg. samlet nasjonalt anonymt. For pacem Samme merknad gjelder for opplysningene om disse tre registrene hva gjelder oppfylte formål. Status for nasjonale kvalitetsrgeistre i Helse Sør-Øst RHF Registerinformasjon: DRIFT Nyfødt medisinsk Barne diabetes Cerebral parese Nefrologi Gastronet Døvblindhet Gyn endoskopi Hjertestans Hjertekirurgi Pacemaker Databehandlingsansvarlig HF FHI OUS SiV OUS ST OUS SiV OUS OUS OUS O Teknisk løsning ereg ereg Papir Medinsight Papir Access OpenQreg Datacore* Egen løsn.* Egen Utarbeidet protokoll v v v v v v v v v v Konsesjon Forskrift v v v v v v Forskrift Forskrift Forskrift Antall registrerte Dekningsgrad på individnivå Oppfylt formål i forhold til: (ERCP) (koloskopier) 100 % 91 % 82 % 99 % 27 % (ERCP) + 33 % (koloskopier) % >90 % 70% 100% 100% 1 Årsrapport v v v v v v v v v 2 Data tilbake til klinikk v v v v v v v v v 3 Bruk av data i lokal kvalitetsforbedring v v v v v v v v v 4 Kommunikasjon av variasjon/ avvik v v v v v v v 5 Forskning v v v v v v v v v Gjennomført drift, test og utviklingsoppgaver: 1 Teknisk løsning innregistrering v v v v v 2 Teknisk løsning rapportering v v v v Prosjektperiode test el. Utvikling Startdato test eller utvikling Beregnet sluttdato for test eller utvikling Avvik sluttdato ift dagens dato Sommer 2014 Høst 2014 Sommer 2014 Høst 2014 Høst 2014 Innen utg 2014 Høst 2014 Innen utg 2014 Går test el. utviklingsprosjektet som planlagt? Nei Ja Ja Ja Ja Årsak hvis nei: 1 IKT ressurser kompetanse 2 IKT ressurser kapasitet 3 Finansiering 4 Støtte/ oppfølging fra Hemit 5 Støtte/ oppfølging fra SKDE 6 Støtte/ oppfølging fra regional node 7 Støtte/ oppfølging fra regional IKT node 8 Manglende oppfølging fra klinisk fagmiljø 9 Annet v***** Utvikling fra forrige statusrapport Totalvurdering av registeret Sommer 2014 Innen utg 2014 Ink n

38 Status for nasjonale kvalitetsrgeistre i Helse Sør-Øst RHF DRIFT Nasjonalt register for prostatakreft Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft Nasjonalt register for brystkreft Nasjonalt register for føflekkreft Nasjonalt register for barnekreft Nasjonalt registe malignt lymfom KLL Registerinformasjon: Databehandlingsansvarlig HF Kreftregisteret Kreftregisteret Kreftregisteret Kreftregisteret Kreftregisteret Kreftregistere Løsning for datafangst Papir + KREMT Papir + KREMT Papir + KREMT Papir + KREMT Papir + KREMT Papir + KREMT Utarbeidet protokoll v v v v v v Konsesjon Forskrift Forskrift Forskrift Forskrift Forskrift Forskrift Antall registrerte (totalt og periode) ca ( ) ca rektum ( ) / ca tykk- og endetarm ( ) ca ( ) ca 6500 ( ) ca 4200 ( ) ca 1000 (2012) Dekningsgrad på individnivå 99 % 99 % 99 % 99 % 90 % 98 % Oppfylt formål i forhold til: Enkel rapport høst-13 Enkel rapport høst-13 Enkel rapport høs v v v 1 Årsrapport Full rapport høst-14 Full rapport høst-14 Full rapport høst 2 Resultater tilbake til registrerende enh. v v Planlagt oktober 2014 Planlagt oktober 2014 v Planlagt oktober 3 Bruk av data i lokal kvalitetsforbedring v v Planlagt oktober 2014 Planlagt oktober 2014 v Planlagt oktober 4 Kommunikasjon av variasjon/ avvik v v Planlagt oktober 2014 Planlagt oktober 2014 v Planlagt oktober 5 Brukes data i forskning v v v v v v Gjennomført drift, test og utviklingsoppgaver: 1 Teknisk løsning innregistrering v v v v v v 2 Teknisk løsning rapportering v v v v v v Prosjektperiode test el. Utvikling I drift I drift I drift I drift I drift I drift Startdato test eller utvikling Beregnet sluttdato for test eller utvikling Avvik sluttdato ift dagens dato Går test el. utviklingsprosjektet som planlagt? I drift I drift I drift I drift I drift I drift Årsak hvis nei: 1 IKT ressurser kompetanse 2 IKT ressurser kapasitet 3 Finansiering 4 Støtte/ oppfølging fra Hemit 5 Støtte/ oppfølging fra SKDE 6 Støtte/ oppfølging fra regional node 7 Støtte/ oppfølging fra regional IKT node 8 Manglende oppfølging fra klinisk fagmiljø 9 Annet Utvikling fra forrige statusrapport Totalvurdering av registeret

39 Sak 29/2014 Handlingsplan NHRP tiltak med hovedansvar i RHF systemet Vedlegg nr. 10 Gode helseregistre bedre helse. Handlingsplan for Nasjonalt Helseregisterprosjekt. På grunn av dokumentets størrelse vedlegges dette i egen e-postforsendelse.

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Ola Normann 1, Medel Svensson 2 og Kari Normann 1 1 et Sykehus, et Foretak, et Sted 2 en annen adresse, et annet Sted 21. mai 2015

Detaljer

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT

Sak 50/2013 Status ikt prosjekter. Esben Andre Henriksen - HEMIT Sak 50/2013 Status ikt prosjekter Esben Andre Henriksen - HEMIT «Helse Midt-Norge RHF tildeles 5 mill. kroner til HEMIT for å sikre at de nasjonale medisinske kvalitetsregistre får tatt i bruk tekniske

Detaljer

Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF

Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF Årsrapport 2014 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål

Detaljer

PROM OG PREM hva er det og hvordan kan det brukes

PROM OG PREM hva er det og hvordan kan det brukes PROM OG PREM hva er det og hvordan kan det brukes Kjersti Oterhals Spesialrådgiver, Fagsenter for pasientrapporterte data, SKDE Fag og forskningssykepleier, Hjerteavdelingen, Helse Bergen Førsteamanuensis,

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Lars Jørgen Rygh Haukeland Universitetssykehus, Helse Vest RHF 30. September 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling

Detaljer

Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid?

Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid? Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid? Eva Stensland dr. med. Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre 11.04.13 Det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE SIDSEL SANDVIG, SPESIALRÅDGIVER KREFTFORENINGEN, 12.12.2014 Politisk påvirkningsarbeid kvalitetsregistre, bakgrunn Helsetjenestekvalitet

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Årsrapport 2013 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF

Årsrapport 2013 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF Årsrapport 2013 Regionalt fagsenter for nasjonale kvalitetsregistre i Helse Sør Øst RHF Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål

Detaljer

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016 Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre 18. februar 2016 Kvalitetsregister: En samling strukturert informasjon av utvalgte kvalitetsmål gjennom et behandlingsforløp for

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 30. november 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling Bakgrunn En årsrapport fra et medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Møtereferat: Møtedato Møtenr Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato Møtenr Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 26.11.2014 Møtenr. 04-14 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 27. november 2014 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Vara Observatører Gjester Fra

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 3. september 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste

Fagdag for medisinske kvalitetsregistre Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Fagdag for medisinske kvalitetsregistre 30.08.16 -Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Kari Guldbrandsøy Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest Bakgrunn og formål for dagen Personvernombudet

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt topplederprogram Eva Stensland Tromsø 30.03.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn: Medisinske

Detaljer

Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv. Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister

Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv. Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister HelsIT Trondheim, 18.09. 2013 Nasjonale helseregistre Status Utfordringer «Én innbygger én journal»

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Mini-kurs i kvalitetsforbedringsteori og -metodikk for kvalitetsregistre i Helse Vest med nasjonal status

Mini-kurs i kvalitetsforbedringsteori og -metodikk for kvalitetsregistre i Helse Vest med nasjonal status Mini-kurs i kvalitetsforbedringsteori og -metodikk for kvalitetsregistre i Helse Vest med nasjonal status Clarion Hotel Bergen Airport 03.10.16 -Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Kari Guldbrandsøy

Detaljer

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning PASIENTRAPPORTERTE DATA (PROM) I MEDISINSKE KVALITETSREGISTREFORSKNING

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg:

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: 10 Oppdrag 2009-Nasjonale medisinske kvalitetsregistre utdypning av oppdrag i oppdragsdokument. 11 Mandat Interregional

Detaljer

Innhold Innledning... 4 Registerstadium samlet Hjerte Kar... 7 Norsk hjerneslagregister... 7 Norsk hjerteinfarktregister...

Innhold Innledning... 4 Registerstadium samlet Hjerte Kar... 7 Norsk hjerneslagregister... 7 Norsk hjerteinfarktregister... Ekspertgruppens vurdering av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter for 05 06 Innhold Innledning... 4 Registerstadium samlet 0-05... 5 Hjerte Kar... 7 Norsk hjerneslagregister... 7 Norsk

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 30. september 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret,

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Gøril Nordgård og Philip A. Skau 13. februar 2012 I Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi er dokumentasjon og analyser av kliniske resultater ett av fire

Detaljer

Hvordan spisse kvalitetsikringsambisjonen ved SSHF? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF

Hvordan spisse kvalitetsikringsambisjonen ved SSHF? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF Hvordan spisse kvalitetsikringsambisjonen ved SSHF? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF 1. Kvalitet og pasientsikkerhet trygghet når du trenger det mest 2. Kultur for helhet 6 strategiske satsningsområder

Detaljer

AÅ rsrapport for Nasjonalt servicemiljø 2015

AÅ rsrapport for Nasjonalt servicemiljø 2015 AÅ rsrapport for Nasjonalt servicemiljø 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1: Organisering av kvalitetsregisterfeltet 1. Om medisinske kvalitetsregistre... 3 2. Organisering av kvalitetsregisterfeltet... 3 2.1

Detaljer

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Overordnet målsetting Utvikle en teknisk løsning som er Brukervennlig Gir god datakvalitet

Detaljer

SmerteReg Årsrapport for 2014

SmerteReg Årsrapport for 2014 SmerteReg Årsrapport for 2014 Daglig leder SmerteReg Overlege Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS 30.09.2015 Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 2. Registerbeskrivelse... 4 2.1 Bakgrunn og formål...

Detaljer

Møtereferat: Møtedato Møtenr

Møtereferat: Møtedato Møtenr Møtereferat: Møtedato 30.11.2016 Møtenr. 04-16 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. november 2016 Tid Kl. 09.00 15.30 Sted Gardermoen Medlemmer Olav Røise (leder),

Detaljer

Norsk Parkinsonregister og biobank Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak

Norsk Parkinsonregister og biobank Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Norsk Parkinsonregister og biobank Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak Guido Alves 1,2 OG Eldbjørg Fiske 1 1 Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, Stavanger universitetssjukehus,

Detaljer

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning PASIENTRAPPORTERTE DATA (PROM) I MEDISINSKE KVALITETSREGISTREFORSKNING

Detaljer

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid?

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Rune Kvåle Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 23.04.15 Disposisjon - Bakgrunn for hjerte- og karregisteret - Målsetting

Detaljer

SmerteReg Årsrapport for 2015

SmerteReg Årsrapport for 2015 SmerteReg Årsrapport for 2015 Daglig leder SmerteReg Overlege Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS 20.09.2016 Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 2. Registerbeskrivelse... 4 2.1 Bakgrunn og formål...

Detaljer

Årsrapport 2013. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Årsrapport 2013. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Årsrapport 2013 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Innhold Årsrapport 2013... 1 1 Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre... 2 2 De regionale

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 04.03.2015. Møtenr. 01-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 04.03.2015. Møtenr. 01-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 04.03.2015 Møtenr. 01-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 04. mars 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Vara Observatører Gjester Fra FMK

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

INDEX Hjerte- og kar Kreft Luftveier Diabetes Nervessystem Muskel og skjelett Mage tarm

INDEX Hjerte- og kar Kreft Luftveier Diabetes Nervessystem Muskel og skjelett Mage tarm INDE Hjerte- og kar 1 Norsk hjerneslagregister 2 Norsk hjerteinfarktregister 3 Norsk karkirurgisk register -NORKAR 4 Det norske hjertekirurgiregisteret 5 Norsk Pacemaker og ICD-register 6 Norsk hjertesviktregister

Detaljer

Tove Skarbø, faglig leder NorSpis Gardermoen 25. oktober 2017

Tove Skarbø, faglig leder NorSpis Gardermoen 25. oktober 2017 Tove Skarbø, faglig leder NorSpis tove.skarboe@nlsh.no Gardermoen 25. oktober 2017 Mitt utgangspunkt: Erfaringene knytta til det å være faglig leder for NorSpis, Norsk kvalitetsregister for behandling

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 11.desember 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 046-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte redegjørelsen

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 3.juni 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

Kvalitetsforbedringsarbeid med utgangspunkt i et kvalitetsregister. Linn Jeanette Waagbø Fagsenter for medisinske register i Helse Vest

Kvalitetsforbedringsarbeid med utgangspunkt i et kvalitetsregister. Linn Jeanette Waagbø Fagsenter for medisinske register i Helse Vest Kvalitetsforbedringsarbeid med utgangspunkt i et kvalitetsregister Linn Jeanette Waagbø Fagsenter for medisinske register i Helse Vest Agenda Informasjon om krav til bruk av registerdata i kvalitetsforbedringsarbeid

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Oppfølging av sak og ble tatt opp i et møte med representanter for AD-møtet (se referatsaker).

Oppfølging av sak og ble tatt opp i et møte med representanter for AD-møtet (se referatsaker). Møtereferat: Møtedato 06.03.2017 Møtenr. 01-17 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Mandag 6. mars 2017 Tid Kl. 10.30 16.30 Sted Tromsø Medlemmer Olav Røise (leder), Finn Henry

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 06.12.2012. Møtenr. 05-12. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 06.12.2012 Møtenr. 05-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Torsdag 6. desember 2012 Tid Kl 10.00 14.00 Sted. Deltakere Fraværende Gardermoen Bent Indredavik

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

Møtereferat. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Møtereferat Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dato/tid 27. april 2017 kl 09:00-15:30 Sted Deltakere Forfall: Fra sekretariat Radisson Blu Gardermoen Vinjar Fønnebø

Detaljer

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Hjertekarregisteret Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Historikk

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 24. september 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Saksframlegg. Statusrapport for teknisk utvikling av kvalitetsregistre.

Saksframlegg. Statusrapport for teknisk utvikling av kvalitetsregistre. Saksframle Møtedato 13.12.2010 Saksnr 46/10 Saksbehandler Per Olav Skjesol, Tittel: Statusrapport for teknisk utviklin av kvalitetsreistre. Bakrunn for saken: I henhold til tidliere vedtak så skal det

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Strategi og. handlingsplan

Strategi og. handlingsplan Strategi og 2020 handlingsplan SKDE HANDLINGSPLAN 2 GODE KVALITETSREGISTRE BEDRE HELSE 3 INNHOLD SIDE 4 BAKGRUNN Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 4 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 18. november 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen

Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen 15.10.2014 Heidi Talsethagen Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) SKDE - nasjonalt servicemiljø Opprettet 2004 Opprinnelig

Detaljer

Hjerte- og karregisteret

Hjerte- og karregisteret Hjerte- og karregisteret Marta Ebbing, spesialist i hjertesykdommer, ph.d., avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Takk til alle gode kolleger! Hjerte- og karsykdom 2012-2013*

Detaljer

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland !! Program!12.desember!2014!Radisson!Blu!Hotel!Plaza,!Oslo!! Tid! Tema! Foredragsholder! 10:00% 10:05! Velkommen! Eva!Stensland!

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8. juni 2016 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Norsk hjertestansregister forventninger

Norsk hjertestansregister forventninger Norsk hjertestansregister forventninger Åpning Norsk hjertestansregister 16. mars 2015 Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 16. mars 2015 Pleiestiftelsen for

Detaljer

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) Årsrapport for 2016

Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) Årsrapport for 2016 Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) Årsrapport for 2016 Peter Schuster 1, Eva Torsvik 1 1 Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen HF, Hjerteavdelingen,

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Møtereferat: Møtenr. 1-2014. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtenr. 1-2014. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 29. - 30. april 2014 Møtenr. 1-2014 Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dag Tirsdag 29. og onsdag 30. april Tid Kl 1000 1700 og 0830-1230 Sted.

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre. Utgave 4-2014

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre. Utgave 4-2014 Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Utgave 4-2014 Innholdsfortegnelse 1 Organisering av helseregistre i Norge Side 1.1 Aktører 4 1.2 De regionale helseforetakenes organisering 2 Om kvalitetsregistre

Detaljer

< Prosjektnavn> Prosjektbeskrivelse. Kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

< Prosjektnavn> Prosjektbeskrivelse. Kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Prosjektbeskrivelse Kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre < Prosjektnavn> Prosjektansvarlig Prosjektleder Medisinsk kvalitetsregister som datakilde Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for føflekkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post ingunn.bjorhovde@kreftregisteret.no

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 11.12.13. Møtenr. 05-13. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 11.12.13 Møtenr. 05-13 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 11. desember 2013 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Deltakere Observatører Gjester Fra sekretariat

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 2. februar 2012 kl 14:00 16:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 20.10.2010 Møtenr. 04-10 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 20. oktober 2010 Tid Kl 17.00 20.00 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat På

Detaljer

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre

Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Referat fra Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre Til: Nasjonal IKT HFs Fagforum for Medisinske Kvalitetsregistre (NIKT FMK) Kopi: Programkontoret, Nasjonal IKT Fra: Nasjonal IKT HFs

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 26. april Møtenr Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 26. april Møtenr Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 26. april 2016 Møtenr. 1-2016 Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dag 26. april 2016 Tid Kl 09:30 14:30 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat

Detaljer

«[prosjektnavn]» Kontrakt for innvilgelse av tilskudd til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjektet

«[prosjektnavn]» Kontrakt for innvilgelse av tilskudd til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjektet Kontrakt for innvilgelse av tilskudd til gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjektet «[prosjektnavn]» Oppdragsgiver: Prosjektansvarlig: Prosjektstart: Prosjektslutt: Overlevering sluttrapport: Nasjonalt

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV) Årsrapport for 2014 med plan for forbedringstiltak BENTE MAGNY BERGERSEN 15.10.2015 Innhold Del I Årsrapport... 4 1. Sammendrag... 4 Summary in English... 4 2.

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre Et Et viktig verktøy for kvalitetsforbedring Bent Indredavik Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre i Norge Prosjektleder for Norsk hjerneslagregister

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 30.09.2015 Møtenr. 05-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. september 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Gardermoen Olav Røise (leder),

Detaljer

Valideringshåndbok. Alexander Walnum. Servicemiljødager, 5. og 6. november i Oslo 2015

Valideringshåndbok. Alexander Walnum. Servicemiljødager, 5. og 6. november i Oslo 2015 Valideringshåndbok Alexander Walnum Servicemiljødager, 5. og 6. november i Oslo 2015 Bakgrunn Alle kvalitetsregistre inneholder feil og mangler, det som er avgjørende for at vi skal ha tiltro til resultatene,

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 7. november 2013 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1

Detaljer

Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord evaluering og kvalitetsforbedring

Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord evaluering og kvalitetsforbedring Møtedato: 13. februar 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Finn Henry Hansen, 75 51 29 30 Dato: 3.2.2012 Styresak 9-2012 Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord evaluering og kvalitetsforbedring

Detaljer