Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt i 0: Rekke IX. Nr.. Skolestatistikk. (Instruction publique.). Norges jernbaner. (Chemins de fer norvégiens.). Kriminalstatistikk og. (Statistique de la criminalité pour les années et.). Norges industri. (Statistique industrielle de la Norvège.). Skattestatistikken 0. (Répartition d'impôts.) 0. Telegrafverket. (Télégraphes et téléphones de l'tat.). Jordbrukstellingen 0 juni. Første hefte. Arealet, husdyrholdet m. v. Herredsvise oppgaver. (Recensement du 0 juin. I. La superficie, animaux domestiques etc.). Folkemengdens bevegelse. (Mouvement de la population.). Sinnssykeasylenes virksomhet. (Statistique des hospices d'aliénés.). Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Norges fiskerier. (Grandes pêches maritimes.). Norges kommunale finanser. (Finances des communes.). Norges postverk. (Statistique postale.). Norges Handel. (Commerce.). Skolestatistikk. (Instruction publique.) 00. Kommunenes gjeld m. v. pr. 0 juni 0. (Dette etc. des communes.) Trykt i : Rekke X. Nr.. Bureising med statsstøtte. Telling pr. 0 juni. (Colonisation en Norvège subventionnée par rtat. Recensement au 0 juin.). Forsikringsselskaper. (Sociétés d'assurances.). Syketrygden. (Assurancemaladie nationale.). Norges bergverksdrift. (Mines et usines.). Norges private aksjebanker og sparebanker. (Statistique des banques privies par actions et des caisses d'épargne.). Meieribruket i Norge. (L'industrie laitière de la Norvège.). Norges jernbaner 0. (Chemins de fer norvégiens.). Det sivile veterinærvesen. (Servise vétérinaire civil.). Jordbrukstellingen 0 juni. Annet hefte. iendomsforholdene, arbeidsstyrken m. v. (Recensement du 0 juin. II. Données spéciales sur les exploitations, ouvriers etc.) 0. Skattestatistikken 0. (Répartition d'impôts.). Representativ boligtelling november. (Recensement représentatif d'habitations au novembre.). SjOmannstrygden og. Fiskertygden og. (Assurances de l'tat contre les accidents des marins. Assurances de l'tat contre les accidents des marina pêcheurs.). Telegrafverket 0. (Télégraphes et téléphones de l'tat.). Skolestatistikk. (Instruction publique.). Norges postverk 0. (Statistique postale.). Norges industri. (Statistique industrielle de la Norvège.). Norges fiskerier. (Grandes péches maritimes.)

3 NORGS OFFISILL STATISTIKK X. FAGSKOLSTATISTIKK,.0 og 0 Écoles professionnelles UTGITT AV KIRK OG UNDRVISNINGSDPARTMNTT OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHHOUG & CO.

4 Nasjonal Samlings Rikstrykkeri Oslo

5 Innhold. Table des matières: S. P. Statens teknologiske institutt, Oslo.. Institution Technologique de l'état.. De tekniske skoler i Oslo, Bergen og Trondheim: Lærertallet levtallet Klasse og avgangseksamener Inntekter og utgifter Horten tekniske skole Bergskolen, Kongsberg Håndverks og kunstindustriskolen i Oslo Bergen kunsthåndverksskole 0 Norsk kunsthandverksskule, Voss j Skiensf jorden tekniske fagskole, Porsgrunn 0 Bergen fagskole for tre og metallindustri Oslo elementærtekniske skole Stavanger elementcertekniske dagskole De tekniske kveldskoler: Lærertallet Avgangseksamen levtallet Inntekter og utgifter Prosentvis fremmøte levenes livsstilling levenes gjennomsnittsalder. Håndverksfagskoler Håndverksforskoler 0 Industri og husflidsskoler 0 Les écoles techniques de Oslo, Bergen et Trondheim: Nombre des professeurs Nombre des élèves xamens de classe et de sortie Le budget L'école technique it Horten L'école des Mines L'école des arts et des métiers it Oslo L'école d'arts et métiers it Bergen.. 0 L'école d'arts et métiers Norvégienne, Voss L'école d'apprentissage pour des technique it Skiensf., Porsgrunn 0 L'école spéciale del' industrie en bois et en métal it Bergen L'ésole technique élémentaire à Oslo L'école technique élémentaire Stavanger Les écoles techniques du soir: Nombre des professeurs xamen de sortie Nombre des élèves Le budget Présense des élèves Postion des élèves Age moyen des élèves Les écoles speciales des ouvrières.. Les écoles speciales des apprentis.. 0 Les écoles d'industrie et de travaux manuels 0

6

7 Statens teknologiske institutt. Opprettet i. Instituttet har til formal å spre kunnskaper om nye arbeidsmetoder, verktøy, arbeids. og driftsmaskiner for håndverk, mindre industri, landbruk, fiskeri m. v. Dette søkes fremmet ved forsøksvirksomhet, undervisning i korte kurser, utarbeidelse av faglitteratur, avholdelse av utstillinger og konsulentvirksomhet. r ct Ordinære kurser kursenes varighet uker Kurser for arbeidsløse c Kursenes varighet 0 uker ' Dagkurser Kveldskurser pw z Antall Antall Antall Gj. Gj. Del snitts Del snitts Del Del 'a'.., Kurser tagere alder Kurser tagere alder Kurser tagere Kurser tagere / / Inntekter. Å r Statstilskott Kommunetilskott Kursusavgifter Andre inntekter Utgifters. r Faste lønner Kurser Nyanskaffelser Andre utgifter L Hvorav kr spesiell bevilgning fra Forsyningsdepartementet. Omkostningene til kursene for arbeidsløse ble dekket av en særskilt bevilgning.

8 De tekniske skoler i Oslo, Bergen og Trondheim (årige). Antall lærere. Overlærere 0 0 Lærere I alt Overlærere Lærere I alt Overlærere Lærere I alt Oslo Bergen Trondheim..,_ + i forkursene I hjelpelærere. + i forkursene hjelpelærere. + i forkursene I hjelpelærer. Dessuten hjelpelærere. Dessuten hjelpelærere. levtallet. Å r lever Oslo skole Bergen skole Trondheim skole t'; års års års, års års års Ts kursus kursus kursus kursus kursus kursus Faste i Hospiterende _0 Faste Hospiterende 0 Faste Hospiterende Avgangseksamen. 0 0 Best ått SBK MV cn Bestått SBK MV Bestått S BK MV A"e" Oslo Bergen Trondheim S = Skipsbygningslinje. B = Bygningslinje. = lektroteknisk linje. K Kjemilinje. M = Maskinlinje. V Vann, vei og brolinje.

9 Utdrag av regnskapene. 0 0 Oslo skole Bergen skole Trondheim skole I alt Oslo skole Bergen skole Trondheim skole I alt Oslo skole Bergen skole Trondheim skole I alt Inntekter. Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger Andre inntekter I alt Utgifter. Lønner Samlinger m. m Stipend og friplasser Andre utgifter I alti I , i.): Horten tekniske skole. Utdrag av regnskapene. ;. ir q. Å r,., P.,_ tii c'ai Inntekter Skole Utgifter ' a> A n..,.0 Stats penger Andre, c.. til Z tilskott m. m. Lønner utgifter Ar År / / / / / Herav assistenter og timelærere. eksamener pr. år (opptatt: 0 elever / og elever /0). eksamen pr. fir (opptatt: elever 0/). Bergskolen, Kongsberg. Opprettet. r en årig praktisk og teoretisk skole til utdannelse av stigere og formenn ved bergverk og anlegg. 'it :, Inntek ter Utgifter År i ' Z,,. i t t t,','' 0 I alt '' za n Stats Andre inn Andre I alt < < tilskott tilskott tekter Lønner utgifter utgifter

10 Kunsthåndverksskoler.. Statens håndverks og kunstindustriskole i Oslo. levtall i tie forskjellige klasser (i skoleårets første måned). 0 0 Klasser t LI) z ; a o ; P W : t a t ') p.w ô a t; Klassene for frihåndstegning iste trin net trin dje trin Konstruksjonsklassen Ornamentklassene Modellerklassene Bygningsklasseni Håndverksklassenel Dekorasjonsmalerklasseni Rader og litografklasseni Siselørklasseni Gullsmedklasseni I fagklassene er elever fra den årige aftenskole medtatt. levenes livsstilling. Livsstilling a a a :) ô d :LI) a) r. 'lq c l to.. g's) o,ds = ". a.... ' rz cy.,,_, 0 a a i ô, a w.. ' w c ṅ a,' o. 'or.. r`l). o / a ocz A o Billed og treskjærere Blikkenslagere Bokbindere Bygningstegnere 0 Fotografer og retusjører Glassmestre og forgyllere Gullsmeder, gravorer og siselører 0 0 Handelsbetjenter og kontorister,_.. Kunstmalere Litografer, raderere Lærere og lærerinner.,. _ Malere og lakerere 0 Modellører 0 Murere 0 Møbelsnekkere Salmakere og tapetserere 0 Skomakere. Skreddere 0 Snekkere 0 Smeder, kunst Stenhuggere _., Tegnere (møbel og tekstiltegn. m.v.) TOmrere 0 Andre I I

11 Antall lærere levtallet År Overlærere Lærere Timelærere Dagskolen Menn Kvinner Den alm. kveldskole Menn Kvinner Hertil kommer 0 elever i den årige kveldskole for læregutter. levene fordelt etter fødested. Dagskolen Sted Oslo 0 Andre byer Landet Utlandet 0 Antall friplasser. Å r Dagskolen Den alm. kveldskole..., /. Bergen kunsthåndverksskole. (Opprettet 0. Fikk statstilskott ffirste gang.) Dagskole og årig kveldskole med 0 måneders undervisning i året. I dagskolen lærere og i kveldskolen lærere. levtallet var i 0 0 a) Dagskolen: MOnstertegnere Frihindstegning, fagtegning m. m 0 b) Kveldskolen (årig): Alle klasser c) Kursene: Frihåndstegning, modellering m. m Boktrykkerklassen I alt. Norsk ikunsthandverksskule, Voss. (Skipa i 0. Fekk statstilskot fyrste gång i 0.) Skulen er årig med 0 månaders undervisning om året. deilder ei for trearbeid og ei for smearbeid. lærarar. levtalet i : 0 i tredeildi, 0 i smeddeildi, hospit. stk. i 0: 0 i tredeildi, 0 i smeddeildi, hospit. stk. i 0: 0 i tredeildi, 0 i smeddeildi, hospit. stk. Gjennomsnittsalderen på elevane 0 år. Alle frå landet.

12 Inntekter Statstilskott Komm.tilskott. Skolepenger Andre inntekter. I alt Utdrag av kunsthåndverksskolenes regnskaper. Oslo Bergen I Voss I I alt I Utgifter Lønner 0 Stipend 00 Friplasser 000 Bibl., samlinger og inventar Andre utgifter.. 0 I alt I A r Skiensfjorden tekniske fagskole, Porsgrunn. årig. Antall lærere Antal elever ksamen Hvert skoleårs Lærere I alt lengde : iste 0 mdr. iste år klasse 0 mdr. net år Mask. avd. nen klasse Overlærere lektr. tek avd I alt Maskintekn. avdeling lektrotekn. avd. Bestått Rejisert Bestått Rejisert levene fordelt etter hjemstavn By Land , 0, 0, 0 /, / /0 / timelærer i norsk. d midlerdige lærere i anledning av utvidelsen til iste klasser og nen klasser. Ved skoleårets begynnelse. elever fra foregående år i maskintekniske avdeling. elev fra foregående år i elektroteknisk avdeling.

13 levenes fordannelse (lste Hasse). År z P.t ct fl rn C) Teori C.) r., ( fr 0 cn Tekn. kveldsk. helt delvis Ar eller mere Mek. eller elektrotekn. praksis år / år Under / år Ingen levenes gj.snittsalder. kl.. klasse Mek.llek. avd. I avd Inntekter Utgifter Å r Tilskott av fylke eller offentlige institusjoner Statstilskott Skolepenger I alt Lønner Andre inntekter Råmatenalen Andre utgifter I alt Bergen fagskole for tre og metallindustri. Skolens lærerpersonale har i hvert av årene, 0 og 0 bestått av faste lærere og timelærere. levenes gjennomsnittsalder ved skoleårets begynnelse: I år, 0 år og 0 år. levtallet. År Treavd. Treavd. iste klasse Metall avd. lektro avd. nen klasse lektro avd. lever som etter årig kursus har forlatt skolen med avgangsvitnesbyrd lektroavd. Metallavd. Treavd. Metall avd. Vekstedklassen Samlet elevtall ! hospitant. Av de elever var hjemmehørende i Bergen. I hospitanter. Av de elever var hjemmehørende i Bergen. Av de elever var hjemmehørende i Bergen. Inntekter Utgifter År Skolepenger Sttstilskott Kornmunetilskott Andre inntekter Lønner Undervisningsmateriell m. m. Andre utgifter Inkl. utgifter til verkstedklassen.

14 Oslo elementeertekniske skole. Lærerpersonalet. Å r Bygningsavdeling Lærere Den elektrotekniske avdeling Lærere Automobilavdeling Overlærere Overlærere Overlærere Lærere nkelte lærere underviser ved flere avdelinger. Herav timelærer. Herav timelærere. Herav timelærere. Ar 0{ 0{ levtallet Det ordinære måneders kursus Tid Bygni ngs lektro Automoi kurset avd. tekn. avd. bilavd. Begynnelse Slutning Begynnelse Slutning Begynnelse Slutning 0 levenes gj.snittsalder ved deres inntreden i skolen År... Automobilavd. Är. Bygningsavd. lektroavd År... elever var hjemmehørende i Oslo, i landets Øvrige byer og i landdistriktene. elever var hjemmehørende i Oslo, i landets øvrige byer og i landdistriktene. 0 elever var hjemmehørende i Oslo, i landets øvrige byer og 0 i landdistriktene.. 0. Å r ksamen Det ordinære måneders kursus Automobilavdeling Bestått Bygnings lektroavd. avd. Bestått Rejisert Rejisert Inntekter Utgifter År Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger Lønner Saml. apparatt m. v. Stip. og friplass Andre utgifter f BMRKNING: Den Økonomiske statistikk gjelder dagskolen og kveldskokn tilsammen.

15 levenes livsstilling. 0 Livsstilling to tr), (), rc ca ar o o to. Pqo rc; t Fzi rci ca cin CD o ar. CC) 0 w Arbeidere ved off. anlegg lektrikere Fabrikk og gårdsarbeidere Maskinister Mekanikere Oppsyns og form. v. off. anlegg Snekkere og tømmermenn Telegraf og telefonarbeidere Andre I alt r....,. 0 Stavanger elementaertekniske dagskole. (0 månedlig kursus i vintermånedene.) timelærere, overlærere. levtallet ksamen Å r lektrotekn. avd. Fra / utvidet til årig elektretekn. fagskole 0 mdr. pr. år cni ar ar as t ca ar rn lektrotekn. avd. Fra utvidet til årig elektrdtekn. fagskole 0 mdr. pr. år J,,,,,tu,,,,:i tod,,g as., '". to t,.. 0 aisocz. å)! uog.., an,las lt ;I to w)cs z..,.ct'..,rsz',t i czs.,, ;,,,:i.at), z r,.w P P 0. ';:)., c'; ri)b r,xci flo c;? kl. kl Inntekter Utgifter År Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger Lønner Samlinger og stip. utgifter Fripi Andre og bibl

16 De tekniske kveldskoler. Skolenes kurser er etter normalplanen årig. Undervisningen foregår à kveldtimer alt 0 timer om uken i måneder av året. Skolepenger kr pr. år. Ubemidlede clever kan av kommunen tilstås friplass. I, i 0 0 og i 0 0 skoler. Antall lærere 0 0 levenes avgangseksamen I0 I0 Frem Bestått Frem Bestått Frem Bestått mott matt mott Oslo Halden Fr.stad Sarpsborg Moss Askim Drøbak Ski Bærum Lillestrøm Skedsmo Kongsvinger Hamar Ringsaker Lillehammer Gjøvik Raufoss HOnefoss Drammen Modum Kongsberg Horten TOnsberg Sandefjord Larvik Porsgrunn Skien Notodden Kragerø Risør Arendal Grimstad sand Mandal Flekkefjord gersund Sandnes Stavanger Haugesund Sauda Odda Bergen Voss Gloppen Ålesund Volda Ulstein Molde sund Røros Trondheim Orkanger Levanger Transport !) Oppgave mangler.

17 Antall lærere 0 0 levenes avgangseksamen I 0I 0 Frem Bestått Frem Bestått Frem Bestått mott mott matt Stjørdal Steinkjer Namsos BodO Narvik Svolvær Harstad Tromsø Hammerfest Kirkenes Sophies Minde Transport I alt _ Oppgave mangler. levtallett 0 0 C) cl) C. c's Oslo 0 Halden Fr.stad Sarpsborg 0 Moss Askim DrOak Ski Bærum... Lillestrøm Skedsmo Kongsvinger Hamar Ringsaker Lillehammer Gjøvik.. 0 Raufoss 0 HOnefoss Drammen Modum Kongsberg Horten TOnsberg Transport

18 Q) 0 0 ci) cri o CI rcs s Transport Sandefjord Larvik Porsgrunn Skien Notodden Krager0 Risør Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Flekkefjord. gersund Sandnes Stavanger Haugesund Sauda Odda Bergen Voss Gloppen Ålesund Volda Ulstein Molde Kristiansund Røros Trondheim Orkanger Levanger Stjørdal Steinkjer Namsos Bodø Narvik Svolvær Harstad Tromsø Hammerfest. Kirkenes Sophies Minde _ alt I Oppgave mangler.

19 Utgifter., 0 P Lønner p., CD 0 z Limner,b a) =.;> g cl) g cr> a>.z CI) o Ti Tc:') Oslol Halden Fr.stad 0 Sarpsborg Moss 0 Askim DrObak Ski Bærum 0 Lillestrøm Kongsvinger Hamar 0 Ringsaker Lillehammer Skedsmo Gjøvik 0 Raufoss 0 HOnefoss Drammen 0 Modum.. Kongsberg Horten.. 0 TOnsberg Sandefjord Larvik.. Porsgrunn Skien 0 Notodden Kragerø.. 00 Risør Arendal 0 0 Grimstad Kristiansand Mandal 0 Flekkefjord. 0 gersund Sandnes Stavanger Haugesund Sauda Odda 0 Bergen 0 Voss Gloppen Ålesund. Volda Ulstein Molde 0 Kristiansund Røros Trondheim Orkanger Levanger ' , Transport Se under dagskolen (Oslo elementærtekniske skole). Oppgave mangler.

20 Utgifter. 0 Lønner p.. a> g, g?ail..t,..> Lønner u.s :) rz::$ cn CI) c a, PO ; Transport Stjørdal Steinkjer Namsos Bodø Narvik Svolvær Harstad Tromsø Hammerfest. Kirkenes Sophies Minde I alt 0 00 Oppgave mangler. Utgifter. Inntekter. 0 Lønner ;. c, : g a,,i t Cr) 0.; r'a Oslol Halden... Fr.stad 0 Sarpsborg Moss 0 Askim Drobak Ski Bærum 0 Lillestrøm Skedsmo Kongsvinger Hamar Ringsaker 0 Lillehammer Gjøvik Raufoss HOnefoss 00 Drammen. Modum Kongsberg. 0 Transport Se under dagskolen (Oslo elementærtekniske skole).

21 Utgifter. Inntekter. 0 Lønner g = ) g P., p. I) 0 g fz +: () o n pw a) cr) 0.) an Transport 0 Horten 0 TOnsberg 0 Sandefjord Larvik 0 Porsgrunn 00 Skien Notodden Krager0 0 Risør 00 Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Flekkefjord. gersund 00 Sandnes Stavanger Haugesund Sauda 0 Odda Bergen Voss Gloppen 0 Ålesund 0 Volda 0 Ulstein 0 Molde Kristiansund Røros 0 Trondheim 0 Orkanger Levanger 0 Stjørdal Steinkjer. Namsos Bodø Narvik Svolvær... 0 Harstad Tromso 0 Hammerfest 0 Kirkenes.. Sophies Minde _ * I alt Oppgave mangler.

22 0 Inntekter. 0 0 r, ct z. ( F. p CL) : ' : g g cn () D.) CI) P. Q.) Oslol Halden Fr.stad.. Sarpsborg Moss 0 Askim 0 DrObak Ski Bærum Lillestrøm 0 Skedsmo 0 Kongsvinger 00 Hamar Ringsaker Lillehammer Gjøvik Raufoss 0 HOnefoss 0 Drammen. 0 Modum 0 Kongsberg Horten. Tonsberg Sandefjord Larvik Porsgrunn. Skien Notodden. 0 Kragerø 0 Risør Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Flekkefjord. W; gersund 00 Sandnes Stavanger Haugesund 0 Sauda 0 Odda Bergen 0 Voss Gloppen Ålesund. Volda Ulstein Molde Kristiansund 0 Røros 00 Trondheim Orkanger Levanger Transport Se under dagskolen (Oslo elementærtekniske skole). Oppgave mangler

23 Inntekter. 0 0 c;) t' 'ti) c' g 0.) g rg cf) Cf, +0' a) 0 ô 0 g ch. g O Cll Transport 0 0 Stjørdal Steinkjer Namsos _ Bodø Narvik 0 Svolvær Harstad Tromsø Hammerfest. Kirkenes Sophies Minde _ I alt Oppgave mangler. Prosentvis frammøte. 0 0 am) g g.. " ' 0 c am) ) ".. g.,,i ci a). g cii a) '.L.'.,±; a). g, a) '." ci a).. c.ii a) '.. Oslo Halden 0 0 Fr.stad 0 0 Sarpsborg Moss Askim DrObak Ski.. Bærum 0 Lillestrøm.. 0. Skedsmo.. Kongsvinger Hamar Ringsaker... Lillehammer. Gjøvik Raufoss 0.. HOnefoss Drammen Modum.... _ i Kongsberg. 0 Horten... TOnsberg Oppgave mangler.

24 ; Prosentvis fremmøte. 0 0 cr Q ti) ' CD rn tc cv cr Sandefjord 0 Larvik Porsgrunn. Skien. Notodden. Kragerø. Risør Arendal. Grimstad 0 Kristiansand 0. Mandal. Flekkefjord.. gersund. Sandnes. Stavanger Haugesund. Sauda Odda Bergen Voss. Gloppen Ålesund Volda Ulstein Molde Kristiansund. Røros Trondheim Orkanger Levanger Stjørdal Steinkjer Namsos.... BodO Narvik Svolvær Harstad... Tromsø 0. Hammerfest. Kirkenes _ _ _ _ Oppgave mangler.

25 levenes livsstilling og gjennomsnittsalder. Båt og skipsbyggere Bakere og konditorer Blikk og kobberslagere Bokbindere Boktrykkere Bud og visergutter Dreiere lektrikere Fabrikkarbeidere Gartnere og landmenn Gullsmeder Instrumentmakere Kjøre og gårdsgutter 0 I 0 Kontorister og handelsbetjenter Malere Murere Polsemakere Rørleggere Salmakere 0 Skoleelever Skreddere Smeder og mekanikere Snekkere og tømmermenn Urmakere Andre (uten valgt stilling) og arbeidsløse I alt levenes gjennomsnittsalder for alle skoler ved opptagelsen i 0 var år. 0 Oslo fagskole for barberere, frisører m. v. (årig skole.) Å r +',) tc Cll ct ta i,. o Inntekter g a 0) 0. z ri) ;. no Utgifter r,: c ; rn Se under forskolene side 0. Oslo fagskole for skomakere. (årig skole.) År e' CD tf, C) * F ' "g ta :Ta o *.T.' Inntekter cb oa 0) 0. a. z <. Utgifter a rc RI. ct Se under forskolene side 0. Oslo fagskole for automobilmekanikere. (årig skole.) År z' `L. ; PCI g cd o ) Inntekter. C) 0 g 0) 0. Cl) A. Utgifter :. a te Cf) Se under forskolene side 0. i Omfatter dame og herrefrisøravdeling.

26 ' Oslo fagskole (lærlingeskole) for kokker og kelnere. ( årig skole.) (årig for kelnere og årig for kokker.) Å r ci) c) cl) ci cf, g,!; `ct P.tr's ;. : ro Inntekter t ":; on CI) :,LD) nr Utgifter o Se under forskolene side 0. Ä. r. () c'i a) Moss fagskole (for mekanikere). (årig skole. Undervisningstid måneder.)... Inntekter Utgifter r Pc:. C,, g i.' lf ;' ṛ ' o a) o a) r ctl ".', r =I....0 LI " ; cl'i c..0 ',.w h r...,.w to rt:h.'.,,; 00., L),T) = = z, V.,,, m.li.. 0 Ẹ.., < < Z.) r., C. Tt' cc'..) W " ci),.,, ci),..q ct,,c o cr) Formannsskolen for verkstedsindustrien ved Kongsberg våpenfabrikk. (årig skole.) Ar e' pn z, 0 o zi, Inntekter a) a) tko o ci) rtn o CI) Utgifter "A. nr rn bs) I 0 var skolen ikke i virksomhet SOrlandets tekniske skole (Tonnevolds legatskole). (Undervisningstid 0 måneder.) År, Inntekter Utgifter t) i Z.. pw 0 0 rd '.) ' ho t) r tc, A 0 ' Z.) = t)..pc c, ".',.... ) c,... 0,t',i' + o a, t; C'C'.rAr, et Ul o U,.<?.,, Z Z 0, = '' M <.) Z a z,/.p. < "Cf;,, cb 'ci :... "ī te,. rn ci al,... w,f' A',' cr)

27 Rjukan fagskole for håndverkere. (årig skole. Undervisningstid måneder.) Å r =', '' 0... :. t' 0 <IT) c. a)... r,. ct) ':$ 0,_ eu Ç:..,.,.,,Pcs c. Ta' c _,,,w c s. cl. i'a :Ti tt. a, z,, 0 0, w Ti Inntekter. c,,..b.p c" L Fi., unn 0 ;, rz: =.,,,.F.. ch' ' ti = g I..id, a),:., 0, c,.) r v. Utgifter a) rt,'. z ho s...,) i Hertil kommer kr. 000 til anskaffelse av verktoymaskiner. Å r.zi c' a> 'z' ''' = t> c' a> C i t? V., Kyrkjebø fagskole, Høyanger. (årig skole. Undervisningstid måneder.).,.. Inntekter Utgifter : $..], ', ;,,,, cl.'' : cal,i a.) ''. a.,, ca +) a' g. +cl ci> Q),' bn rts,;, g a.,, :.I. r,,.0 a c'> o, g g 0,, ' 0.., bi,. r.. c.. z iri..." W,' cn P., el., w A z'.,, / / H / 0 00 Trondheim fagskole for håndverk og industri. årig skole med måneders undervisning 0 timer ukentlig delvis samlet på en hel dag. Dessuten kortvarige praktiske forkurser og svennekurser. Antall lærere Antall elever Fra byer Fra landet Gj.sniltsalder ved forkursenf Forkurset 0 Lærlingeskolen... ri Svennekurset År Inntekter Utgifter Stats Kommune Skole Andre Lønner Materialer Andre tilskott tilskott penger inntekter m. v. utgifter Narvik fagskole for håndverkere. (årig skole. Undervisningstid måneder.) År tj c) t.t u ; $ 'i o z w : Inntekter ti) a.) Cfl 'A + Utgifter ti. r,,, uet _ , Ikke i drift.

28 Håndverksforskoler, Antall lærere Antall elever levenes gjennomsnittsalder Undervisningstid 0 0 _ i 0 0 Oslo forsk. for metallarbeidere q skreddere q gullsmeder q tomrere q kobber og blikkensl q smeder q slaktere og polsem q snekkere q malere q boktrykkere murere q modellsnekkere formere (støpere) G Mdr. Mdr. Mdr. q møbeltapetserere 0 0 rørleggere. maskinskomakere 0. q konfeksjonssyere.. q metallsveisere.. q kjole og draktsyere Aker forskole Sarpsborg q I / /

29 Bærum Drammen Pors grunn q Skien forskole for metallarbeidere, smeder, snekkere og hjulmakere. Flekkefjord forskole Stavanger forsk. for jern og metallarb., møbelsnekkere, skreddere, tømmermenn og innredningssnek., murere, elektr. mekanik. og rød Haugesund forskole Odda Bergen forsk. for skreddere, møbelsnekkere, malere, urmakere, rørleggere, metallarbeidere, smeder, formere og blikkenslagere Sogn og Fjordane metallforsk. Førde Ålesund forskole Kristiansund forskolei I I alt 0 C i Arkivet brent.

30 Inntekter. Inntekter 0. Andre inntekter Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger Statstilskott Kommunetilskott Skolepenger Andre inntekter Oslo fag og forskole (samtlige fagavd.) Aker forskole Sarpsborg q Bærum Drammen q Porsgrunn Skien q Flekkefjord q Stavanger q Haugesund q Odda Bergen q Sogn og Fjordane metallforskole FOrde Ålesund forskole Kristiansund forskolei I alt Arkivet brent.

31 Utgifter 0. Inntekter. Utgiftei 0. Matr. Statstilskott tilskott penger innt. verktøy utg. verktøy Komm. Skole Andre c) Lønner Andre Lønner Matr. og Andre utg. Oslo fag og forsk. (samtlige fagavd.) Aker forskole Sarpsborg Bærum Drammen Porsgrunn 0 Skien 00 Flekkefjord Stavanger Haugesund Odda 00 Bergen 0 Sogn og Fjordane metallforsk. Førde 00 Ålesund forskole 0 Kristiansund forskolei a ( I alt Arkivet brent.

32 0 Utgifter 0. Skolor Lønner Materialer og verktøy Andre utgifter Oslo fag og forskole 0 (samtlige fagavd.) 0 0 Aker forskole 0 Sarpsborg Bærum 0 00 Drammen «0 Porsgrunn «0 0 Skien «0 0 Flekkefjord «0 0 Stavanger «0 0 0 Haugesund «Odda «Bergen Sogn og Fjordane metallforskole Førde Ålesund forskole 0 Kristiansund forskolei Arkivet brent. I alt Industri og husflidskoler. Statens kvinnelige industriskole i Oslo. levtall i de forskjellige avdelinger. 0 0 Avdelir_ger Årskurser Kortere kurser Sam Arskurser Kortere kurser Årskurser Kortere kurser A: Vev B: SOm, kjolesøm B: SOm, lin og kjolesøm C: Håndarb.lærerinner D: Pryds0m, knipling, strikking m. m : Tegning (årig) monsterkomp.f., vev, prydsøm m. m Full post Lærerinner og lærere... Full post Time lærer Full post Timelærer Timelærer 0 0 0

33 År Statens Statens hus Fr.stad kom. Moss kom. Kongsberg husflidsskole, industriskole, kvinnelige kvinnelige kvinnelige Blaker Haus fagskole fagskole fagskole cp P cp w ro a.= k cs., ; F. W 'a bs an a Ç.) Ti nn Mdr. Mdr. Mdr. Mdr Mdr / 0 / 0 / t. 0 t. 0 t. År Porsgrunn kvinnelige lagskole. Ts to Skien kvinnelige industriskole ;. a P. AustAgder husflidsskole for kvinner, Risør ; Q ; an Kristiansand kvinnelige industriskole CD a k CD F.; cin k. if CD Mandal kommunale syskole F.. an Stavanger husflidsskole for unge piker Q F ; ; a Mdr. Mdr. Mdr. Mdr. Mdr ctïl / / / 0 0 Å r Bergen kvinnelige industriskole Den kvinnelige husflidsskole, Kristiansund Fru Halses vevskole, Nordmor len Ofstads kvinnelige håndgj.skole, Trondheim Nord Trøndelag kvinnelige husflidsskole Nordland kv. håndgj.skole, Bodo F. ci> rl; +. ct "ca ) F.. 'CS bn., a Q <.) +ch' rz:.=, : to a.= ; F; cp it) pt.; cp rcl a.= Mdr. Mdr. Mdr. Mdr. Mdr Arkivet brent.

34 Inntekter. 0 Statstilskott Komm. tilskott Andre off inst. el, legat Andre innt. Komm tilskott Andre off. inst. el. legat Skolepenger Statstilskott Skolepenger Andre innt. Statens kvinnelige industriskole i Oslo Statens husflidsskole, Blaker Statens husindustriskole, Haus Fredrikstad kommunale kvinnelige fagskole Moss kommunale kvinnelige fagskole Kongsberg kvinnelige fagskole Porsgrunn kvinnelige fagskole Skien kvinnelige industriskole AustAgder husflidsskole for kvinner, Risør Kristiansand kommunale kvinnelige industriskole Mandal kommunale syskole Stavanger husflidsskole for unge piker Bergen kommunale kvinnelige industriskole Den kvinnelige husflidsskole, KrisCansund Fru Halses vevskole, Nordmør len Ofstads kvinnelige håndgjerningsskole, Trondheim NordTrøndelag kvinnelige husflidsskole Nordland kvinnelige håndgjerningsskole, Bodøl COO I alt 00 0 Arkivet brent.

35 Inntekter. Utgifter. 0 f/) ;. a:a tj, : Fru Halses vevskole, Nordmør len Ofstads kvinnelige hindgjerningsskole, Trondheim NordTrøndelag kvinnelige husflidsskole Nordland kvinnefge hindgjerningsskole, Bodøl Statens 000 kvinnelige industriskole i Oslo Statens husflidsskole, Blaker Statens husindustriskole, Haus Fredrikstad kommunale kvinnelige fagskole Moss kommunale kvinnelige fagskole Kongsberg kvinnelige fagskole Porsgrunn kvinnelige fagskole ( Skien kvinnelige industriskole AustAgder husflidsskole for kvinner, Risør Kristiansand kommunale kvinnelige industriskole Mandal kommunale syskole Stavanger husflidsskole for unge piker COO Bergen kommunale kvinnelige industriskole Den kvinnelige husflidsskole, Kristiansund 0 Arkivet brent I alt

36 Utgifter ;.: a a u 0,.., a ;., c =. gcl ea'a,g, 0 Statens kvinnelige industriskole i Oslo Statens husflidsskole, Blaker Statens husindustriskole, Haus Fredrikstad kommunale kvinnelige fagskole Moss kommunale kvinnelige fagskole Kongsberg kvinnelige fagskole Porsgrunn kvinnelige fagskole Skien kvinnelige industriskole AustAgder husflidsskole for kvinner, Risør Kristiansand kommunale kvinnelige :ndustriskole Mandal kommunale syskole Stavanger husflidsskole for unge piker Bergen kommunale kvinnelige industriskole Den kvinnelige hustlidsskole, Kristiansund Fru Halses vevskole, Nordmør len Ofstads kvinnelige håndgjerningsskole, Trondheim NordTrøndelag kvinnelige husflidsskole Nordland kvinnelige håndgjernings skole, Bodøl Arkivet brent. 00 / ti ct, Li) "tis +, ).:,c_; c Pcl te c..$:,.;...' W.,.,.., rn COO c,* I alt 0 0 '

37 Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Trykt (forts. suite): Rekke X.. Folkemengdens bevegelse. (Mouvement de la population.) Nr.. Norges kommunale finanser. (Finances des communes.) 0. Norges sivile, geistlige og rettslige inndeling juli. (Les divisions civiles, ecclésiastiques et judiciaires du royaume de la Norvège le ler juillet.). Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sinssykeasylenes virksomhet. (Statistique des hospices d'aliénés.). Industriarbeidertrygden og. (Assurances de l'tat contre les accidents pour les travailleurs de l'industrie.). Norges Brannkasse 0. (Statistique de l'office national d'assurance contre. Kommunenes gjeld m. v. pr. 0 juni. (Dette etc. des communes.). Norges bergverksdrift 0. (Mines et usines.). Norges private aksjebanker og sparebanker 0. (Statistique des banques privies par actions et des caisses d'épargne.). Forsikringsselskaper 0. (Sociétés d'assurances.). Det sivile veterinærvesen 0. (Service vétérinaire civil.) Rekke X. Trykt : Nr. 0. Indeks over byggeomkostninger. (Indice de frais de construction.). Meieribruket i Norge 0. (L'industrie laitière de la Norvège.). Syketrygden 0. (Assurance.maladie nationale.). Norges Jernbaner 0. (Chemins de fer norvégiens.). Norges Handel 0. (Commerce.). Arbeidslønninger i industrien 0. (Salaires des ouvriers industriels.). Fagskolestatistikk /0/. (coles professionnelles.)

38 Statistisk Sentralbyrå har dessuten bl. a. gitt ut disse verker: Statistisk Arbok for Norge, siste årgang 0. (Annuaire statistique de la Norvège.) StatistiskØkonomisk oversikt, siste årgang. (Aperçu de la situation économique en.) Statistiske Meddelelser. Trykkes månedsvis. (Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.) Månedsoppgaver over vareomsetningen med utlandet. Trykkes månedsvis. (Bulletin mensuel du commerce extérieur.) Fortegnelse over Norges Officielle Statistikk m. v.. desember 0. Kristiania, og. (Catalogue de la Statistique officielle.) Statistiske Oversigter. Kristiania. Statistiske Oversikter. Oslo. (Résumé rétrospectif et.) Alle verker er til salgs hos H. Ascbehoug & C o., Oslo. Av følgende årganger av «Statistisk Årbok» og «Norges Handel» er Byråets beholdning meget knapp, og Byrået er takknemlig for å få overlatt enkelte eksemplarer: Statistisk Årbok,, 0, 0 og. Norges Handel, og.. mai. Nasjonal Samlings Rikstrykkeri Oslo

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt. Nr.. Kriminalstatistikk og. Statistique de /a crimina/ité.). Statistisk-økonomisk oversikt over året.

Detaljer

FAGS KO LE STATI STIK K

FAGS KO LE STATI STIK K NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGS KO LE STATI STIK K 0- og - Écoles professionnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET Norges Offisielle Statistikk, rekke Xi. Norway's Official Statistics,

Detaljer

FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 74. 1 947 48, 1 948 49 og 1 949-50 KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET

FAGSKOLESTATISTIKK. Écoles professionnelles NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 74. 1 947 48, 1 948 49 og 1 949-50 KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. FAGSKOLESTATISTIKK, g -0 Écles prfessinnelles UTGITT AV KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENTET OSLO KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. .APBEIDERNES ARTIETRYKKERL OSLO Innhld.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) orges Offisielle Statistikk rekke X (Statistique Officielle de la orvège série X) Rekke X r - - - - - Trykt 94 Bureising med statsstøtte 92-36 Telling pr 20 juni 938 (Colonisation en orvège subventionnée

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 95: r. 50. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvége en 9.) 5. Syketrygden

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. STATSTSK ÅRBOK FOR KONGERKET NORGE DE ÅRGANG.. UTGTT AV DET STATSTSKE CENTRALBYRÅ. ANNUARE STATSTQUE DE LA NORVEGE. EME ANNÉE.. OSLO. KOMMSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. STEENSKE BOKTRYKKER JOHANNES BJØRNSTAD.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 0. Norske skip i utenriksfart 98 og 99. (Navigation extérieure de la marine marchande norvégienne.)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. tatistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt 1922: Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 eg 1919. Overformynderiene 1917 og

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 1943. (Sociétés d'assurances.) 85. Norges fiskerier 1942. (Grandes

Detaljer

Tidligere utkommet Det tekniske undervisningsvæsen 189495 NOS III 303 Fagskolestatistikk 189596 NOS III 343, 189697 til 189899 IV 40, 18991900 til 190102 IV 85, 190205 V 6, 190506 til 190708 V 101, 190809

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE 59. ÅRGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ OSLO 59I ÈME ANNÉE-1940 FOR

STATISTISK ÅRBOK NORGE 59. ÅRGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ OSLO 59I ÈME ANNÉE-1940 FOR STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 59. ÅRGANG 1940 UTGITT AV DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE 59I ÈME ANNÉE-1940 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1940 Tilføyelse. Tabell 156,

Detaljer

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8..0:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf i t,,,,:', v. '' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 99 Statistique des telégraphes et des téléphones de I'Etat de Norvege pour l'annee

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI

Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 958 Nr. 30 Samferdselsstatistikk 958 Transport and communication statistics - - 3 Meieribruket i Noreg 956

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Rekke IX, Trykt 94: Nr. 4. Folketellingen desember 90: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1945. Nr. 84. Forsikringsselskaper 1943. (Sociétés d'assurances.) - - 85. Norges fiskerier 194. Grandes

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 69I ÈME ANNÉE - 1950 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

STATISTISK ÅRBOK NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 69I ÈME ANNÉE - 1950 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1950 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE 69I ÈME ANNÉE - 1950 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1950 Rettelser. Tabell 13, side 17. Husarbeid

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekke X. Trykt 9: Nr. 0. Indeks over byggeomkostninger. (Indice de frais de construction.). Meieribruket i Norge

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des.

Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) l'inspection de la viande) générale des. ... Norges Offisielle Statis kk, rekke VIL - (Statistique Officielle de la Norvège, série VIL) Rekke VI, nr. -9, se omslaget på verker trykt i Arene 9-90. Trykt 9: Nr. -. Skolevesenets tilstand 9. (Instruction

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI.. FOLKETELLINGEN I NORGE. DESEMBER 96 Første hefte og areal i de forskjellige deler av landet. Bebodde øyer. Hussamlinger. /. Population et superficie des divisions administratives

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekke XI Trykt 959 Nr. Norges jernbaner 956-57 Chemins de fer norvegiens 5 Syketrygden 957 Health insurance

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 97. Nr. 0. Sinnssykeasylenes virksomhet 9. (Statistique des hospices d'aliénia.) - 0. Norges jernbaner

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 75. årgangnr. 7, 957 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Indeks over verdien av detaljomsetningen 3 Utvalgstellinger i norsk bankstatistikk. Metoder og erfaringer 5 Ton nasjestatisti

Detaljer