HØRINGSSVAR PÅ KOMMUNEDELPLAN FOR HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID , TRONDHEIM KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSSVAR PÅ KOMMUNEDELPLAN FOR HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID 2012-2016, TRONDHEIM KOMMUNE"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Vår ref: age høringer 2012 Vår dato: Deres ref.: 11/29829/143 & 13 HØRINGSSVAR PÅ KOMMUNEDELPLAN FOR HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID , TRONDHEIM KOMMUNE Landsgruppen av helsesøstre NSF (LaH NSF) gir normalt ikke høringssvar på kommunale delplaner. Vi velger å gjøre det i dette tilfelle. Bakgrunnen er at Trondheim kommune over tid har valgt å innrette sine forebyggende helsetjenester til barn og unge, og da spesielt helsestasjons- og skolehelsetjeneste på en annen måte enn hva nasjonale føringer legger opp til, og som vi i flere tilfeller mener bryter med sentrale prinsipp for tjenestens innhold og funksjon. Det er positivt at man har satt Norsk Sykepleierforbund som høringsinstans, og slik gir LaH NSF mulighet til å komme med faglige innspill til planutkastet. Vi har primært vurdert hvordan helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir ivaretatt, herunder også helsesøstertjenesten, og hvilke rammebetingelser som legges til grunn for at tjenesten skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag. Vi ber om at hele høringssvaret vedlegges den videre saksbehandlingen. Generelle kommentarer til planen Trondheim kommune skal ha honnør for forsøket på systematisk planarbeid i forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid, som en del av kommunens folkehelsearbeid. Tilsynsrapporter fra både Helsetilsynet i Sør-Trøndelag og Datatilsynet, samt kommunerevisjoner har med stor tydelighet vist behov for dette. Det kan imidlertid se ut til at man ikke har tatt inn over seg de avvikene som tilsynsmyndighetene har påpekt i forhold til forsvarlighet i tjenesten. Ettersom det sies at man har dialog med både helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunen, tilsynsmyndighetene og Helsedirektoratet fremstår dette noe underlig. Planen virker tilsynelatende grundig og velfundert. Den har imidlertid vesentlige mangler på flere områder. Slik planen fremstår i dag, mener vi den gir Trondheims politikere et mangelfullt grunnlag å vurdere sitt helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge ut fra. Vi ser den utsendte planen som en god start, men med behov for vesentlige forbedringer. Dokumentet kan sies å ha form av en årsrapport mer enn en kommunedelplan. Flere kapitler (spes.kapittel 3, 5, 6, 11, 12 og 15) har vesentlige mangler og tidvis feil. Det fremstår noe uklart om delplanen omhandler helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot hele befolkningen, eller kun barn og unge og deres familier. Tittelen indikerer det første, mens innholdet går i retning av det siste.

2 2 Planen benevnes også som en plan for folkehelsearbeidet, men har vesentlige mangler hva angår folkehelseperspektivet. Blant annet mangler den mye i forhold til å se barn og ungeperspektivet opp mot føringer gitt i plan og bygningsloven, samt ny folkehelselov. Miljørettet helsevern som er en vesentlig del av folkehelsearbeidet, er knapt omtalt. Planen omtaler sosiale ulikheter i helse (og bruk av helsetjenester) overfladisk uten en bredere analyse av problemets omfang i Trondheim kommune. Vi opplever at man gjennomgående har vektlagt et risikofokus, der man kartlegger og leter etter feil, mangler og avvik fremfor å tilby brede befolkningsrettede tiltak, og ta utgangspunkt i ressursog mestringsteori. Helsestasjons- og skolehelsetjenestens ansvar for helsefremmende arbeid, folkeopplysning og befolkningsstrategier kommer i liten grad frem. Kommunen har igangsatt en hel rekke tiltak som skal identifisere risiko for barn og unges helse. Når dette sees opp mot avvik fra Helsetilsynet og kommunerevisjonene, kan det synes som at ressursene har dreid bort fra befolkningsrettet folkehelsearbeid slik Samhandlingsreformen i stor grad legger opp til over mot tiltak og indikativ forebygging. Vi savner en faglig argumentasjon og begrunnelse for hvorfor kommunen har vurdert dette som en riktig strategi, og en belysning av de fordeler og ulemper dette medfører. Det er med undring vi registrerer at helsestasjons- og skolehelsetjenesten kun er spesifikt nevnt i kapittel 14 Plan for psykisk helsearbeid. Dette kan tyde på en misoppfatning av hva denne tjenesten faktisk skal være; en helhetlig tjeneste som skal fremme fysisk så vel som psykisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, og forebygge sykdommer og skader. Tjenesten skal ikke være et tiltak under barnevernet, men har et selvstendig samfunnsmandat. Denne tjenesten er den eneste kommunale tjenesten som har et spesifikt, definert ansvar for å jobbe helsefremmende og forebyggende overfor barn og unge, og som har personell som er spesialutdannet for dette formålet. Dette forholdet ser ikke planen ut til å ha tatt inn over seg. Vi velger ikke å kommentere Handlingsdelen (kap. 10), da den er så overordnet beskrevet at det ikke er mulig for utenforstående selv med utdypningene i kap å tolke hva forslagene faktisk innebærer. Det vi får et inntrykk av, er at det er noe tilfeldig hvor helsestasjons- og skolehelsetjenesten er satt som ansvarlig eller bidragsyter for foreslåtte tiltak. Det kan se ut til at man her forsøker å rette innsatsen bredere enn hva tiltakene i foregående plan har lagt opp til, og det er i tilfelle positivt. Statens helsetilsyn sier i en nylig utgitt rapport 1 følgende, som vi mener underbygger våre innvendinger til planen: Statens helsetilsyn ser med bekymring på at kommuner/bydeler ikke tilbyr barn 0 6 år helsestasjonstjeneste i tråd med faglige normer fastsatt av myndighetene (Helsedirektoratet). Det bryter også med et velfungerende og helhetlig styringssystem. Det er særlig bekymringsfullt at kommunene/bydelene som selv erkjenner svikt i tjenesten ikke har planlagt å iverksette forbedringstiltak. Videre: Statens helsetilsyn mener at det bryter med helselovgivningens krav til faglig forsvarlighet at kommuner/bydeler ikke sørger for at barn 0 6 år får tilbud om helsestasjonstjeneste i tråd med gjeldende faglige normer. Og: Spørsmålet er derfor om kommunens øverste ledelse har god nok kontroll med at barn 0 6 år får den helsehjelpen de har rett på fra helsestasjonen. Statens helsetilsyn stiller også spørsmål ved hvor godt grunnlag kommuneledelsen har for å vurdere kvaliteten på tjenesten, og hvordan de selv definerer egeninnsatsen på dette området. 1 Styre for å styrke. Rapport fra tilsyn med helsestasjonsvirksomheten, Statens helsetilsyn 1/2012

3 3 Kommentarer til de enkelte kapitler Kapittel 3 Statlige dokumenter og sentrale føringer Her mangler flere vesentlige statlige dokument og sentrale føringer. Det gjør at den som leser planen ikke får et helhetlig inntrykk av hvilke statlige føringer som faktisk foreligger, eller det mangfoldet i tjenestetilbud disse innebærer, og som planen i begrenset grad har belyst. Noen sentrale dokument som ikke er tatt med i oversikten: Folkehelsearbeidet veien til god helse for alle, IS- 1846, Helsedirektoratet okt Nasjonal strategi for utjevning av sosiale ulikheter i helse, St.melding 20 ( ) Gradientutfordringen, IS-1229, Sosial- og helsedirektoratet 2005, Regjeringens strategi for forebygging. Fellesskap trygghet utjevning, G-0418 B. En rekke lover og forskrifter er heller ikke omtalt, eksempelvis helsepersonell-loven, pasient- og brukerrettighetsloven, kommuneloven, psykisk helsevernloven, tilsynsloven, personopplysningsloven, barneloven, smittevernloven, opplæringslovens 9A. Barnekonvensjonen som Norge har ratifisert og som står over norsk lov, er heller ikke omtalt. Sentrale forskrifter som har innvirkning på det helsefremmende og forebyggende arbeidet er ikke omtalt, eksempelvis Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, FOR nr 450. Det vises til veileder til forskrift, men ikke til selve forskriften som er den som legger de lovmessige føringene på kommunen. Andre forskrifter som mangler i oversikten er blant annet nasjonalt vaksinasjonsprogram, pasientjournalforskrift, SYSVAK registerforskriften forskrift om Individuell plan, legemiddelforskrift og rekvisisjonsforskrift. Skal man ha med en oversikt over veiledere og nasjonale faglige retningslinjer som har betydning for det helsefremmende og forebyggende arbeidet, er det en lang rekke som mangler i oversikten i planen. En relevant oversikt ville styrke dokumentet, da det vil bidra til å belyse det store spekteret tema det må jobbes i forhold til. Vi vedlegger på siste side en oversikt over noen aktuelle veiledere, faglige retningslinjer og øvrige styringsdokument. Kapittel 5 Verdigrunnlaget Kapitlet belyser overfladisk sentrale begrep innenfor det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Det hadde stått seg på en noe grundigere teoretisk forankring. Vi er også usikre på om det faktisk er kommunens/planens verdigrunnlag man her forsøker å belyse. Kapittel 6 Viktige begreper En plan kan ikke være utdypende på alle tema den omhandler. Allikevel mener vi at en så vidt overordnet plan hadde stått seg på en noe grundigere omtale av sentrale begrep. Lavterskeltilbud er eksempelvis noe langt mer enn «et tilbud innbyggerne kan oppsøke uten henvisning fra lege eller annet helsepersonell». Her kan det tolkes som at lavterskeltilbud ikke finnes innenfor helsetjenesten, noe som er feil. For at det skal være et reelt lavterskeltilbud stilles krav til tilgjengelighet i form av geografi (tilbudet bør ligge i folks nærmiljø), fysisk/universell utforming, tilgjengelighet av fagpersonell både på telefon og i form av treffetider, informasjon til brukerne osv. Det er eksempelvis ikke et reelt lavterskeltilbud hvis helsesøster ikke er tilgjengelig for skoleelevene på skolen, i skolens åpningstid og uten tilbud om «åpen dør» i tillegg til de andre oppgavene skolehelsetjenesten skal ivareta. Når man velger å redusere stillinger for helsesøstre og annet «skal»-personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og erstatter disse med psykologer, oppfyller man ikke kravene til lavterskeltilbud. Disse tilbudene skal rette seg mot hele befolkningen, ikke kun de med antatt eller definert risiko.

4 4 Kapittel 7 Status Vi kommenterer ikke de enkelte tiltakene, utover å registrere at man i pkt velger å utelate alle kritiske røster som har vært fra ulike fagmiljø i forhold til ordningen med helsekontroll av 2- og 4åringer i barnehagene. Man har blant annet utelatt Helsedirektoratets og Statens helsetilsyns klare innvendinger mot ordningen, samt Datatilsynets påpekninger i forhold til ivaretakelse av taushetsplikt og personvern. På denne måten risikerer Trondheims politikere å fatte beslutning om videre satsing på dette, på mangelfullt/feilaktig grunnlag, om man ikke også ser på tilsynsrapporter og andre dokument som omhandler denne tematikken. Vi ser at kapittel 7 avspeiler et stort fokus på risikogrupper, selektive og indikative tiltak mer enn helsefremming og universelle tiltak. Det blir dermed en «mismatch» mellom et av planens strategiske hovedgrep Mestring og en mangelfull satsing på helsefremming i planen. Vi ønsker også å peke på lovutredningsdokumentene til ny helse- og omsorgslov, der man beskriver at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal fremstå som en helhetlig tjeneste med kontinuitet. Av dette fremgår at det ikke gis rom for å dele opp og gjennomføre deler av barns helseundersøkelser blant annet hos fastlegen. Dette er også en klar føring i høringsforslaget til ny fastlegeforskrift.; helseundersøkelser av barn i helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ikke være en del av fastlegens listeansvar. Det å gjennomføre helseundersøkelser i barnehager som Trondheim kommune legger opp til, kan sammenlignes med dette. Noe av intensjonen med helsestasjonen er at foreldre skal møte andre foreldre og få tilbud om å delta i gruppekonsultasjoner/nettverk. Helseundersøkelser på helsestasjonen krever ikke sjelden drøftinger omkring helsefaglige vurderinger, med blant annet lege og fysioterapeut. Dette kompliseres unødig ved å legge helseundersøkelsene til barnehagen, og kan føre til en mangelfull oppfølging av barnet. Vi er kjent med at tannhelsetjenesten opplever det problematisk å samarbeide med helsestasjonen etter at 2- og 4årskontrollene ble lagt til barnehagen. Vi vil understreke at vi er positive til et langt tettere samarbeid mellom helsestasjon og barnehager, men et slikt samarbeid må ivareta både hensyn til de ulike tjenesters faktiske ansvar og funksjonskrav, til taushetsplikt og personvern. Kapittel 11 Program for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Det er grunn til å minne om at dagens veileder (IS-1154) og forskrift gjelder frem til evt. ny kommer, uansett om man er fornøyd med innholdet eller ikke. Det blir dermed feil når man omtaler både veileder og forskrift i fortid («hadde som formål», «Den skulle sikre»). Slik skaper man et inntrykk av at forskrift og veileder ikke er gjeldende. Helsedirektoratet har i Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS-1798), foreslått å styrke og tydeliggjøre forskriften, for slik å bidra til en styrking av tjenesten. Det forventes da naturligvis at kommunene følger forskriften, ikke lager sine egne versjoner av denne Avvikende tjenesteproduksjon i Trondheim kommune I dag gjør dessverre mange kommuner som Trondheim; velger å se bort fra nasjonale anbefalinger i veiledere og dermed svekkes tjenesten og tilbudet til innbyggerne over tid. I planutkastet presenteres hvilke avvik kommunen har fra nasjonale anbefalinger, uten at det problematiseres at man gjennom dette bryter bestemmelsene om barns rett til helsekontroll, jfr. Pasient- og brukerrettighetslovens 6-1. Det er derfor interessant at man i planen sier at «Når den nye veilederen er ferdig vil det være behov for å vurdere hvilke eventuelle nye anbefalinger fra nasjonale helsemyndigheter Trondheim kommune skal ta inn i program for helsestasjons- og skolehelsetjenesten». Her kan det se ut som man har snudd på beslutningskjeden; at det er den enkelte kommune som skal vurdere og evt. overprøve nasjonale helsemyndigheters anbefalinger. Slike vurderinger og evt. innsigelser til nasjonale kvalitetskrav bør fremkomme i høringsrunder til lover, forskrifter, faglige retningslinjer og veiledere, ikke etter at disse er vedtatt og godkjent.

5 Ressursgrunnlag helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Trondheim kommune Oversikten sier ikke noe om ressursgrunnlaget for jordmødre og fysioterapeuter. Dette er viktig helsekompetanse med tanke på fremtidens utfordringsbilde på helse. Man gjengir tallene for helsesøstre og leger uten sammenlignbare tall fra andre kommuner, eller å relatere disse til nasjonale anbefalinger, blant annet skissert i Rapport IS-1798 fra Helsedirektoratet. Hadde man gjort det, ville oversikten vist at Trondheim har en markant underdekning av helsesøstre i videregående skole; varierende fra 850 til 2011 elever pr. 100 % helsesøster mot foreslåtte normtall på maks. 800 elever. På helsestasjonen tilsvarende; Trondheim kommune har fødsler pr. 100 % helsesøster, anbefalingene er 65 forutsatt merkantil ressurs i tillegg. Man belyser heller ikke den forventede økningen i antall fødte frem mot 2020, som er forventet hovedsakelig å skje i de største byene. Denne økningen krever planlegging og tilrettelegging i både kommune- og spesialisthelsetjenesten, ikke minst hva helsestasjons- og skolehelsetjenesten angår. Kapittel 12 Oversikt over helsetilstand i befolkningen Kapitlet omtaler kun delvis de kravene kommunene har til oversikt over helsetilstand, og belyser i liten grad hvordan slik oversikt kan fremkomme. Det stilles tydelige krav til kommunen om dette i ny folkehelselov, ny helse- og omsorgslov samt i Forskrift av 3.april 2003 nr Helsepersonell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bistå i arbeidet med oversikt over helsetilstanden til barn og unge. Dette kan skje både gjennom statistikk fra tjenestens journalsystem og undersøkelser i målgruppen, som beskrevet. I tillegg til god helsestatistikk er det avgjørende at oversikten bygger på erfaringer i helsetjenesten lokalt. Ofte vil kunnskap fra helse- og omsorgstjenesten være av mer kvalitativ art, gi bedre forståelse av utfordringene, og bringe inn andre forhold enn det en kan lese ut fra statistikk, registre osv.(jfr. høring av ny fastlegeforskrift). Oversikten skal inneholde både positive påvirkningsfaktorer og risikofaktorer, og gi grunnlag for å vurdere status og utvikling i sosiale helseforskjeller. Kapittel 14 Plan for psykisk helsearbeid Her fremsettes en rekke udokumenterte påstander, uten klare referanser. Eks.: «Halvparten av alle nordmenn vil i en periode i livet oppleve at de har en psykisk lidelse»., «Blant barn og unge er det % av barnepopulasjonen som har psykiske vansker i en slik grad at det påvirker dagliglivet i hjemmet, barnehage, skole og fritid». Det sies at «Utdanning er den enkeltfaktor som kan forklare helseforskjellene i Norge» (side 34). Dette er en overforenkling. Utdanning er en viktig faktor, men også yrke, økonomi/inntekt, kjønn, geografi, etnisitet, familiestatus er både selvstendige og utdypende faktorer når vi snakker om sosiale ulikheter. Se for øvrig kommentar til dette kapitlet under generelle kommentarer. Kapittel 15 Vedlegg Kommunen har laget sitt eget program for helsestasjoner og skolehelsetjenesten, som ikke er i tråd med nasjonale helsemyndigheters gjeldende anbefalinger. Når kommunen velger å se bort fra gitte anbefalinger må dette faglig begrunnes. En slik begrunnelse finnes ikke i dette dokumentet. Vi ønsker lykke til med videre planarbeid! Med vennlig hilsen Astrid Grydeland Ersvik Leder Landsgruppen av helsesøstre NSF

6 6 Vedlegg Her er tatt med noen nasjonale veiledere, faglige retningslinjer og øvrige styringsdokument med betydning for kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid, som vi ikke finner omtalt i planutkastet. I tillegg kommer en rekke nasjonale handlingsplaner, stortingsmeldinger og offentlige utredninger for helsetjenesten generelt og helsestasjons- og skolehelsetjenesten spesielt, samt tilsvarende dokumenter for andre tjenester som inngår i et helhetlig folkehelsearbeid. Veiledere Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, IS-1154 Journalføring (Dokumentasjon) i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, IS Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene, IS-1405 Om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v, IK Habilitering av barn og unge, IS Individuell plan 2007, veileder til forskrift om individuell plan, IS Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere, IS Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse Q-1145 B Veileder Forebygging av kjønnslemlestelse. Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse. IS Fra bekymring til handling, om tidlig intervensjon på rusområdet IS Seksuelle overgrep mot barn IS-1060 Hvordan holde orden i eget hus, internkontroll i sosial- og helsetjenesten, IS 1183 Og bedre skal det bli! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten, IS 1162 Øvrige styringsdokument Barnevaksinasjonsprogram og Vaksinasjonsboka Smittevernserien fra Folkehelseinstituttet Nasjonale faglige retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn, IS Faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn, IS-1457 Nasjonale faglige retningslinjer for Veiing og måling i helsestasjons og skolehelsetjenesten, IS Retningslinjer for Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge, IS 1734 Retningslinjer for Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne, IS 1735 Rundskriv I-47/99 Helsestasjon for barn og unge 0-20 år eit kraftsenter for helse og oppvekst Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse, I-1088 Gradientutfordringen, IS-1229 Regjeringens strategi for forebygging, 2009, G-0418 B Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS Denne inneholder også en fyldig oversikt over aktuelle lover, forskrifter, faglige retningslinjer og veiledere Styre for å styrke. Rapport fra tilsyn med helsestasjonsvirksomhet. Statens helsetilsyn 1/2012.

7 7 Landsgruppen av helsesøstre NSF har ca medlemmer. Stiftet 25.mai Lokale faggrupper i alle fylker. Leder på heltid, og sentralt styre med representanter fra hele landet. Web.: E-post: Tlf.:

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Astrid Grydeland Ersvik Leder Landsgruppen av helsesøstre NSF

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Astrid Grydeland Ersvik Leder Landsgruppen av helsesøstre NSF Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Astrid Grydeland Ersvik Leder Landsgruppen av helsesøstre NSF NSFs største av totalt 32 faggrupper, med vel 2650 medlemmer Kort om LaH NSF Leder på heltid, lokale

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Landsgruppen av helsesøstre NSF Akershus Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes Kommunene har

Detaljer

Høring Rundskriv IS-6/2012 Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa

Høring Rundskriv IS-6/2012 Helseundersøkelser av adopterte fra land utenfor Vest-Europa Helsedirektoratet v/ Siri Haavie sih@helsedir.no Vår saksbehandler: age Vår dato: 14.08.12 Vår ref: C6. Høringer 2012 Deres ref.: 09/980 Høring Rundskriv IS-6/2012 Helseundersøkelser av adopterte fra land

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes, Helsedirektoratet

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes, Helsedirektoratet Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes, Helsedirektoratet Disposisjon Bakgrunn Prioriteringer Hvordan vi jobber

Detaljer

Vår dato: Deres ref.: Medlemsnr.: HØRINGSUTTALELESE VEDR. VEILEDER I PSYKISK HELSEARBEID FOR BARN OG UNGE I KOMMUNENE

Vår dato: Deres ref.: Medlemsnr.: HØRINGSUTTALELESE VEDR. VEILEDER I PSYKISK HELSEARBEID FOR BARN OG UNGE I KOMMUNENE Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår saksbehandler: Vår ref: Anne Marie Flovik 2006/00816 Vår dato: Deres ref.: Medlemsnr.: 06.12.2006 HØRINGSUTTALELESE VEDR. VEILEDER

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Samarbeid med helsestasjonen

Samarbeid med helsestasjonen Samarbeid med helsestasjonen Kommunelege Fastlege Fysioterapeut andre Kommuneoverlege Rolf Bergseth, Klepp Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjon og skolehelsetjenesten, 0-20 år Helsefremmende

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom

Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom Helsesøsterkongressen Stavanger den 23.-24. april 2014 Seniorrådgiver/helsesøster Astrid H.

Detaljer

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Ragnhild Spigseth Folkehelseavdelingen, Byglandsfjord 15. september 2011 Disposisjon 1. Bakgrunn for folkehelseloven 2. Forholdet mellom folkehelse

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Nettverkssamling Rogaland 6. juni 2013 Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: RHABU er en regional kompetansetjeneste innen

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Hanne Mari Myrvik Planforum 29.8.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters

Detaljer

Utdypende kommentarer til barneloven komitebehandling

Utdypende kommentarer til barneloven komitebehandling Familie- og kulturkomiteen Stortinget Familie-kultur@stortinget.no Vår saksbehandler: age Vår dato: 22.04.13 Vår ref: Høringer 2013 Deres ref.: Utdypende kommentarer til barneloven komitebehandling Landsgruppen

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Disposisjon 1. Kort om folkehelsearbeid etter ny lovgivning 2. Helsedirektoratets veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Detaljer

Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik

Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik Tilsyn i helsestasjon og skolehelsetjenesten - helsepersonellets meldeplikt til barnevernet Hva har vi sett? v/jorunn Lervik 23.11.2016 Statens helsetilsyn har gitt fylkesmannen i oppdrag (Landsomfattende

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 12/448-2 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: HØRING AV FOLKEHELSEFORSKRIFTEN - SVAR FRA ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg for

Detaljer

Helsetjenestens (og helsesektorens) ansvar i folkehelsearbeidet

Helsetjenestens (og helsesektorens) ansvar i folkehelsearbeidet Helsetjenestens (og helsesektorens) ansvar i folkehelsearbeidet Nasjonal plan- og folkehelsekonferanse Molde, 18. - 19.september 2008 Innlegg ved seniorrådgiver Vigdis Rønning En kjede av årsaker som påvirker

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra Landsomfattende tilsyn i 2013 med helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo Virksomhetens adresse: Grønland

Detaljer

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Saksfremlegg Saksnr.: 0/896- Arkiv: 44 G3 Sakbeh.: Svein Olav Hansen Sakstittel: UTREDNING AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10.

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni/september 2014 Norge har forpliktelser etter

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/2498-3 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.03.2015 Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Endelig rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenesten for barn 0 til 6 år i Ås kommune Virksomhetens adresse: Emily Kirkerudsvei 16 1430 Ås Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP

Folkehelse i et samfunnsperspektiv. Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP Folkehelse i et samfunnsperspektiv Lillehammer, 23.oktober 2013 Aud Gjørwad, folkehelserådgiver FMOP www.fylkesmannen.no/oppland Facebookcom/fylkesmannen/oppland Samhandlingsreformen Samhandling mellom

Detaljer

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet

Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Statistikk som fremmer folkehelseperspektivet i planarbeidet Dagskurs i planarbeid, statistikk, analyse og konsekvensforståelse. Kristiansund 18. mars 2014 Lillian Bjerkeli Grøvdal/ Rådgiver folkehelse

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten.

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Fylkesmannen ønsker med denne kartleggingen spesielt å følge med at kommunen ivaretar sitt ansvar for å lede og etterspørre det helsefremmende-

Detaljer

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN Innspill fra Norsk psykologforening Psykisk helse i folkehelsearbeidet Norsk psykologforening mener det er et stort fremskritt for befolkningens helse, at Regjeringen

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid

Skog i Norge. Friluftsliv, natur og opplevelser. Friluftsliv, natur og opplevelser. Folkehelse og folkehelsearbeid 12. Friluftsliv - fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Arvid Libak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Skog i Norge Fra festtaler til handling i folkehelsearbeidet Innlegg ved statssekretær

Detaljer

Et løp mot fremtiden

Et løp mot fremtiden Et løp mot fremtiden Nasjonal plan- og folkehelsekonferanse Fredrikstad, torsdag 23. november 2006 Åpningsinnlegg ved statssekretær Arvid Libak Arbeid for å fremme folkehelse er et prioritert område for

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Folkehelsekonferansen Stiklestad 2. sept. 2011 Helsesøsters rolle i Samhandlingsreformen

Folkehelsekonferansen Stiklestad 2. sept. 2011 Helsesøsters rolle i Samhandlingsreformen Folkehelsekonferansen Stiklestad 2. sept. 2011 Helsesøsters rolle i Samhandlingsreformen v. Randi Eidem Solem leder for Landsgruppa av helsesøstre i Nord- Trøndelag. Landsgruppen av helsesøstre ( LaH)

Detaljer

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012. Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag.

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012. Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag. Introduksjonskurs i samfunnsmedisin 2. februar 2012 Ragnar Hermstad stedfortredende fylkeslege i Sør-Trøndelag. 1 Organisasjonsmodell Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmann Jørn Krog Assisterende fylkesmann

Detaljer

Helsedirektoratets oppfølging av folkehelseloven, hva er viktig for de som jobber med MHV i kommunene?

Helsedirektoratets oppfølging av folkehelseloven, hva er viktig for de som jobber med MHV i kommunene? Helsedirektoratets oppfølging av folkehelseloven, hva er viktig for de som jobber med MHV i kommunene? v /Tone P. Torgersen, Hdir Disposisjon: 1. Hva er viktig for de som jobber med mhv i kommunene MHV

Detaljer

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Arne Marius Fosse Førde 9 april 2014 Disposisjon Nasjonale folkehelsemål Perspektiver Helsetjenestens rolle Ny regjering nye perspektiver 2 De nasjonale

Detaljer

Kontroll med arbeidsmiljøet ved bruk av IK-bygg web med fokus på barn og ungdom. Finn Martinsen, Avdeling lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet

Kontroll med arbeidsmiljøet ved bruk av IK-bygg web med fokus på barn og ungdom. Finn Martinsen, Avdeling lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet Kontroll med arbeidsmiljøet ved bruk av IK-bygg web med fokus på barn og ungdom Finn Martinsen, Avdeling lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet Helsemyndighetenes bidrag i byggforvaltningen Lovgivningen

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013

Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 Rundskriv Nr. Vår ref Dato I - 2/2013 13/1641 28.05.2013 LEDERANSVARET I SYKEHUS 1. INNLEDNING Sykehusets hovedoppgaver er å yte god pasientbehandling, utdanne helsepersonell, forskning og opplæring av

Detaljer

Bare halvveis i satsingen på barns psykiske helse

Bare halvveis i satsingen på barns psykiske helse Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Bare halvveis i satsingen på barns psykiske helse I opptrappingsplanen for psykisk helse er målsettingen 800 flere årsverk til psykisk helsearbeid i helsestasjons-

Detaljer

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512

Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Marit Gjølme Fastlege/helsestasjonslege Porsgrunn Larvik 090512 Lovpålagt lavterskeltilbud Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad

Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad. Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Ny lov om folkehelse - røynsler frå Kvam herad Reidun Braut Kjosås Folkehelsekoordinator Kvam herad Agenda Nytt lovverk Folkehelsearbeidet i Kvam Folkehelse i Hardanger Hva er folkehelse? Folkehelsearbeid

Detaljer

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Internserien 6/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Målgruppe: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Høring på veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering

Høring på veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres referanse Vår referanse Vår dato 13/00318-6 20.08.2014 Høring på veileder til forskrift

Detaljer

Aktuelt fra Fylkesmannen 15.november 2012

Aktuelt fra Fylkesmannen 15.november 2012 Aktuelt fra Fylkesmannen 15.november 2012 Prosjekt seksuell helse og trakassering 2011-2014 Et samarbeidsprosjekt innen folkehelse mellom Sør- Trøndelag fylkeskommune, LLH( landsforeningen for homofil

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009

Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009 Fylkesmannen i Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009 1 Visjon og hovedfokus God helse og omsorg for alle Bedre kvalitet i helsetjenesten Redusere forskjeller i levekår Fremme faktorer som gir god helse

Detaljer

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill.

Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Høring NOU - Rett til læring Rådet for psykisk helse har mottatt NOU Rett til læring 2009: 18. Her er våre innspill. Rådet for psykisk helse er en frittstående, humanitær organisasjon, med 26 medlemsorganisasjoner.

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Elektronisk høringsskjema Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Høringsperiode: 1.12. 2011 1. 3. 2012 Kommentarer må være sendt senest 29.2. 2012 Navn

Detaljer

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø

Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Helsedirektoratets innsats for barns innemiljø Anders Smith, seniorrådgiver/lege NFBIB/Tekna 8.5.2014 Det vi gjør for innemiljøet generelt, kommer forhåpentlig også barna til gode! NFBIB 8.5.2014 2 NFBIB

Detaljer

Forankring på toppen er avgjørende for samarbeid

Forankring på toppen er avgjørende for samarbeid Forankring på toppen er avgjørende for samarbeid v/ Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 07.Desember 2016 Vold i nære relasjoner 7.desember 2016 1 Sett i et folkehelseperspektiv

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra Landsomfattende tilsyn i 2013 med helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Eidsvoll kommune Virksomhetens adresse: Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015

Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther. Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helseforvaltningen v/ass. fylkeslege Rolf B. Winther Kurs for turnusfysioterapeuter og kiropraktorer 4.-5. november 2015 Helsetjenesten i Norge Helseforvaltning (myndighetsutøvelse) Statlig Kommunal Helsetjenester

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege

Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege Nasjonale faglige retningslinjer utvikling av retningslinjen «TannBarn» Ragnhild Elin Nordengen Seniorrådgiver/tannlege Disposisjon Generelt om nasjonale faglige retningslinjer Om retningslinjen Tannhelsetjenester

Detaljer

Helsekonsekvensvurdering

Helsekonsekvensvurdering Helsekonsekvensvurdering Helse i alt vi gjør! Folkehelserådgiver Folkehelseperspektivet belyst i alle kommuneplaner Folkehelse gjennomgående tema i utarbeidelse av delplaner (ikke egen folkehelseplan

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Helsepolitiske målsettinger for forebygging og behandling av overvekt og fedme. Radisson SAS, Gardermoen, 26.mars 2007. Statssekretær Arvid Libak

Helsepolitiske målsettinger for forebygging og behandling av overvekt og fedme. Radisson SAS, Gardermoen, 26.mars 2007. Statssekretær Arvid Libak Helsepolitiske målsettinger for forebygging og behandling av overvekt og fedme Radisson SAS, Gardermoen, 26.mars 2007 Statssekretær Arvid Libak Utviklingstrekk Tallene viser at Norge følger internasjonale

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen,

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 18.09.16 Høringssvar : Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

Fra hemmelige tjenester til tilgjengelige tjenester?

Fra hemmelige tjenester til tilgjengelige tjenester? Fra hemmelige tjenester til tilgjengelige tjenester? Refleksjoner etter 10 års satsing på psykologer i kommunene Nasjonal nettverkssamling 19. november 2015 Anette Clausen spesialrådgiver NORSK PSYKOLOGFORENING

Detaljer

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen

Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Friluftslivets plass i Folkehelsemeldingen Landskonferanse Friluftsliv 12. juni 2013 Nina Tangnæs Grønvold Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet Kortreist natur og friluftsliv for alle Forventet

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Lebesby kommune Virksomhetens adresse: Johan Salmilas veg 22-24, 9790 Kjøllefjord Tidsrom for tilsynet: 28.02.2014

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Statlig tilsyn med kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten Kurs HMED4101/SYKVIT41314 «Kvalitet og pasientsikkerhet», Universitetet i Oslo 15. februar 2016 Ragnar Hermstad Avdelingsdirektør, avd. for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid i primærhelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid i primærhelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid i primærhelsetjenesten Toril Lahnstein Divisjonsdirektør, primærhelsetjenester NATUR OG KULTUR SOM FOLKEHELSE 6. november 2012 Samhandlingsreformen Mer helhetlige

Detaljer

Tilsyn med rusomsorgen

Tilsyn med rusomsorgen Tilsyn med rusomsorgen Seniorrådgiver Steffen Torsnes Fylkesmannen i Kurs 8. 9. desember 2016 «Riktig bruk av tvang i rusfeltet» 1 Oversikt over det statlige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten Aktuelle

Detaljer

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Oppdraget Lage et overordnet strategisk dokument som beskriver: Utviklingstrekk Hovedutfordringer

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

Fyikesmannen i Troms

Fyikesmannen i Troms Fyikesmannen i Troms fra tilsyn med helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten Balsfjord kommune Virksonihetens adresse: 9050 Storsteinnes Tidsrom for tilsynet: 04.02.2013 13.05.2013 Kontaktperson

Detaljer

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune

Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune. Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune Oversikt over folkehelsen i Rakkestad kommune Astrid Rutherford Folkehelserådgiver/ Kommunelege Rakkestad kommune 4: Folkehelseloven Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: Kommunen skal fremme befolkningens

Detaljer

Skolehelsetjenesten i Melhus kommune

Skolehelsetjenesten i Melhus kommune i kommune BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon av skolehelsetjenesten. I brevet fra kontrollutvalgets sekretariat refereres det til Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018,

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

Nytt lovverk og samhandlingsreformen Forventninger til fylkeskommuner og kommuner i folkehelsearbeidet. Avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen

Nytt lovverk og samhandlingsreformen Forventninger til fylkeskommuner og kommuner i folkehelsearbeidet. Avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen Nytt lovverk og samhandlingsreformen Forventninger til fylkeskommuner og kommuner i folkehelsearbeidet Avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen 06.04.2011 Nytt lovverk og samhandlingsreformen 2 Trender og utfordringer

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid Regelverk Verktøy Kapasitet Folkehelseloven 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal fremme befolkningens helse,

Detaljer

Hva er samhandlingsreformen? Norsk Tannverns konferanse 12. mars 2013 Anders Smith, seniorrådgiver/lege

Hva er samhandlingsreformen? Norsk Tannverns konferanse 12. mars 2013 Anders Smith, seniorrådgiver/lege Hva er samhandlingsreformen? Norsk Tannverns konferanse 12. mars 2013 Anders Smith, seniorrådgiver/lege Samhandlingsministeren Norsk Tannvern 12. mars 2013 2 Siden begynnelsen av 1970-årene har vi snakket

Detaljer

INTERKOMMUNAL SAMFUNNSMEDISINER I SIO. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

INTERKOMMUNAL SAMFUNNSMEDISINER I SIO. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag INTERKOMMUNAL SAMFUNNSMEDISINER I SIO Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Innledning til diskusjon Regionrådet i Orkdalsregionen 13.12.2013 Hvorfor samarbeid om samfunnsmedisiner? Etter innføring av kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune.

Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune. Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er i dag organisert i enhet Barn og familie og er en del av delprosjekt 3. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

Regional fagkonferanse, Helse Bergen. Rehab-uka 26.10.2011

Regional fagkonferanse, Helse Bergen. Rehab-uka 26.10.2011 Hab/rehab folk er også folk! Ny Folkehelselov for alle! Regional fagkonferanse, Helse Bergen. Rehab-uka 26.10.2011 Anders Smith, seniorrådgiver/lege . Helse Bergen 26.10.2011 2 Helse Bergen 26.10.2011

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Vår dato: Deres ref.: Høringssvar: Høring utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helsedirektoratet, divisjon primærhelsetjenester postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Vår saksbehandler: Vår ref.: Helene Aksøy 461814 (2014_00528) Vår dato: Deres ref.: 26.09.2014 Høringssvar: Høring

Detaljer

Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid

Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Samhandlingsreformen skal: Fremme helse og forebygge sykdom Gi helhetlige og sammenhengende tjenester Nær der folk bor - i kommunene 2 Tiltak

Detaljer

1 PARTENE,BAKGRUNN,FORMÅL,VIRKEOMRÅDE

1 PARTENE,BAKGRUNN,FORMÅL,VIRKEOMRÅDE TJENESTEAVTALE10. SAMARBEIDOMHELSEFREMMENDEOG FOREBYGGENDEHELSEARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT- NORGEHFOGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER, Tjenesteavtalen inngår som et obligatorisk

Detaljer

Høring utkast til veileder om «Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov.

Høring utkast til veileder om «Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov. Til Helsedirektoratet postmottak@hesedir.no Oslo, 27. februar 2015 Journalnr. 168/ Vår ref: ste/ Høring utkast til veileder om «Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn

Detaljer