Tospråklig fagopplæring - Hva, hvorfor, hvordan? Høgskolen i Nord-Trøndelag, 1.april 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tospråklig fagopplæring - Hva, hvorfor, hvordan? Høgskolen i Nord-Trøndelag, 1.april 2014"

Transkript

1 Tospråklig fagopplæring - Hva, hvorfor, hvordan? Høgskolen i Nord-Trøndelag, 1.april 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Erik Amundsen og Anne Guldberg Hansen, fagledere Saupstad skole, Trondheim kommune

2 Saupstad skole, 2013/ elever Mottaksskole (ca. 20 elever) % av elevene har et annet morsmål enn norsk. Veiledningsansvar for 10 skoler i Trondheim kommune innenfor det minoritetsspråklige feltet. Personalansvar for 12 av Trondheim kommunes tospråklige lærere. (Tyrkisk, finsk, BKS (bosnisk-kroatisk-serbisk), fransk, russisk, swahili, ungarsk, nederlandsk og kurdisk (kurmanchi, badini og sorani)

3 Saupstad skole, 2013/2014 Koordineringsansvar av morsmål i Trondheim kommune. 20 tospråklige lærere som har undervisning med elever fra Saupstad skole. Trondheim kommunes satsingsområde innenfor det minoritetsspråklige feltet er tospråklig fagopplæring og trekantsamarbeidet.

4 Program : Opplæringsloven 2-8, morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring. Trondheim kommunes tolkninger av Opplæringsloven. Rolleavklaringer : Trekantsamarbeid, eksempler på tospråklig fagopplæring, organisering og innhold : Arbeid med ord og begreper på flere språk, nettressurser.

5 Opplæringsloven 2-8: Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Foto: Carl-Erik Eriksson

6 Opplæringsloven Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette.

7 Særskilt norskopplæring, mange ulike navn: Særskilt norsk SNO Grunnleggende norsk Norsk 2 Norsk som andrespråk Språkstimulering, språkopplæring Forsterket norskopplæring. F-timer

8 Opplæringsloven Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette.

9 Når er det nødvendig? Når er det ikke nødvendig?

10 Morsmålsopplæring - hvorfor morsmål? Bruke morsmålet for å lære seg et nytt språk; begrepene man kan på morsmålet overføres til norsk. Lære å lese på det språket eleven behersker best (morsmålet). Forskning viser at de elevene som har hatt morsmålsundervisning, gjør det bedre på skolen. Bedre utvikling i alle fag hvis morsmålet beherskes godt. Det tar 4-7 år å lære seg et nytt språk.

11 Trondheim kommune, skoleåret 2013/ trinn: Lese- og skriveopplæring på morsmål (LESO) trinn: Tospråklig fagopplæring (TFO)

12 Lese- og skriveopplæring på morsmål (LESO), 1.-3.trinn. LESO organiseres primært ved mottaksskolene på barnetrinnet (Ila, Kattem og Saupstad) for elever på trinn i grupper utenfor ordinær undervisningstid. Dette innebærer at elever må reise til en mottaksskole for å få tilbud om LESO. Det gis da tilbud om skyss til og fra undervisningen. Avhengig av antall barn i de ulike språkene, kan opplæringen unntaksvis legges til nærskolen individuelt eller i gruppe. Mottaksskolene på barnetrinnet (Ila, Kattem og Saupstad skole) organiserer tilbudet.

13 Samle elever i grupper Språk læres gjennom aktiviteter mellom mennesker. Språk handler ikke bare om å lære bokstaver, språk er et kommunikasjonsmiddel. Medlæring: De store barna er forbilder for de små. Mye læring skjer mellom elev-elev, ikke bare lærer-elev. Tungt for en elev å sitte alene med en lærer. Læreren har større mulighet til å gjøre aktiviteter med større gruppe enn med en elev (eks.: rollespill, samtaleøvinger, pararbeid, osv) Barna får treffe andre barn i samme situasjon som en selv. Man skiller seg ikke ut.

14 Tospråklig fagopplæring (TFO), trinn. TFO tilbys elever på trinn. Opplæringen gis ved den skolen eleven går på. Fra høsten 2012 ble denne undervisningen periodisert. De ordinære fagplanene i Kunnskapsløftet brukes. Tett samarbeid mellom kontaktlærer, tospråklig lærer og faglærer (trekantsamarbeid). Tid til og arenaer for samarbeid.

15 Tospråklig fagopplæring (TFO), trinn. Tospråklige lærere tospråklige assistenter Mottaksskolene på barnetrinnet (Ila, Kattem og Saupstad) har personalansvar for alle tospråklige lærere og organiserer tilbudet.

16 Opplæringsloven Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved. Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane. Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette.

17 Mål Bli kjent med prinsipper/strategier/ressurser i TFO Roller

18

19

20

21

22 Samarbeid om tospråklig undervisning

23 RESPEKT-programmet 4 Hovedområder: Hilse hver morgen Overganger Normdanning Rolleavklaringer

24 RESPEKT-programmet 4 Hovedområder: Hilse hver morgen Overganger Normdanning Rolleavklaringer Mål: Økt læringseffekt

25 Kontaktlærers ønsker til TFO-lærer Kontaktlæreren er stressa og travel... Snakk med kontaktlæreren om prioriteringer og elevens behov (fag som skal vektlegges) Utveksle navn, tlf.nummer og mail-adresse med kontaktlæreren+ tilgang til It`s learning. Lag avtaler om når/hvordan du får ukeplanen (rutiner -hva hvis klassen skal på tur?). Skaff deg årsplan. Skaff deg bøkene (+lærerveiledningen?) Kontaktlærerne vet ikke deres behov, - forklar dem...!

26 TFO-lærerens oppgaver Være i forkant! Tenk periodisering og langsiktige avtaler (tema) Bruk årsplanen Avtaler med kontaktlærer om når ukeplanen legges ut Liten prat med kontaktlærer etter undervisning Lag ukeplan med klare mål Sørg for enkel «kommunikasjonsmåte» med kontaktlærer (mail, It`s learning) Selvstendighet: Rom og nøkler VÆR TØFF!

27 Roller Åpen, modig og kompetent Selvtillit! Faglig stolthet!

28 Den gode lærers ferdigheter Vurdering Klasseledelse Grunnleggende ferdigheter Henning Fjørtoft

29

30

31 Planlegging Elevens ferdigheter i norsk! Velge ut ord og begrep Grunnleggende prinsipp: Tilpasset opplæring! Kunnskap om temaet Lesestrategier Lærestrategier Begrepsforståelse Høyfrekvente ord og uttrykk

32 Kvalitetssikring av skolens arbeid med tospråklig fagopplæring Hvordan skolen arbeider innen tospråklig fagopplæring, organisering og innhold. Trekantsamarbeidet. Eksempler på opplegg som skolen vurderer som godt. Hvordan skolens ledelse kvalitetssikrer arbeidet.

33 Saupstad skoleåret 2013/2014 Personalansvar for 12 tospråklige lærere: Etternavn Fornavn Språk F/M Stilling i % Aydilek Melek Kurmanchi/Tyrkisk F 80,00 Berwari Bekes Badini/Sorani F 100,00 Blokland Ron van Nederlandsk M 19,23 Forbregd Galina Russisk F 100,00 Musoga Catherine S. Swahili F 80,00 Ramarosaona Fabienne Fransk F 31,32 Safranka Adrien Ungarsk F 28,26 Saracevic Gordana BKS F 100,00 Sormunen Arja Finsk F 25,64 Tahtaci Abidin Kurmanchi/Tyrkisk F 100,00 Tasan Mamo Kurmanchi/Tyrkisk F 100,00 Zengana Naima Badini/Sorani M 15,38 Sum: 779,83

34 Tospråklige lærere som underviser elever fra Saupstad skole:

35 Tospråklig fagopplæring (TFO), organisering og innhold Eksempel 1: Etter skoletid i gruppe. TFO kurmanchi etter skoletid på 6.trinn. TFO kurmanchi etter skoletid på 5.trinn.

36 Organisering av dagen, 5.-7.trinn

37 Tospråklig fagopplæring (TFO), organisering og innhold Eksempel 2: I skoletida på tvers av trinn. Tospråklig fagopplæring engelsk i gruppe på tvers av trinn (4.trinn og 6.trinn)

38 Tospråklig fagopplæring (TFO), organisering og innhold Eksempel 3: I skoletida individuelt. Tospråklig fagopplæring i arabisk, 6.trinn.

39 Tospråklig fagopplæring (TFO), organisering og innhold Eksempel 4: I skoletida i gruppe 1.trinn. Tospråklig fagopplæring på 1.trinn, kurmanchi

40 Trekantsamarbeid Fast møte på Saupstad skole 2 ganger hvert år i fellestid tirsdager Samtaler i gruppe eller parvis. Bilder fra Trekantsamarbeid på Saupstad skole tirsdag 4.mars 2014.

41

42

43 Skolens kvalitetssikring av arbeidet Deltakelse på kurs/fellestid/studiedager. Egen studiedag for bare tospråklige lærere ved Saupstad skole: Fokusområder, føringer og forventninger. Tospråklig fagopplæring. Filmsnutter (www.skoleipraksis.no), fagtekster, case, diskusjoner, Skolevandring, medarbeidersamtaler og oppfølging av tospråklige lærere. Fokus: Tospråklig fagopplæring, rolleavklaringer. Egne fellestider for tospråklige lærere, ca. 1 gang i måneden. Tema: Tospråklig fagopplæring.

44

45 Argumenterende skriving, 4.trinn

46 Barn som har et godt utviklet språk ved skolestart ser ut til å profitere mer på skolens språklige opplæringstilbud enn barn som har et svakt språk ved skolestart. Avstanden mellom barn som kjenner mange ord og barn som kjenner få øker gjennom førskolealderen (Snow, 2003) Andrespråkslesere, som gruppe, har mindre vokabular og større problemer med å forstå tekster som forutsetter bakgrunnskunnskap (Garcia, 2000) Flere studier har vist at barns talespråk i førskolealder predikerer senere leseforståelse. Studiene fant en betydelig grad av stabilitet mellom 1. klasse og avsluttende skolegang. (Dickinson og Tabors, 2001; Snow, 2005; Spira, 2005, Storch og Whitehurst, 2002). Tidlig innsats! Systematisk språkstimulering!

47 I språktreets røtter finner vi barnets biologiske forutsetninger for å tilegne seg språk (oppmerksomhet, hukommelse, kognitive funksjoner og samspill). I tillegg til røttene er stammen i språktreet viktig for at barnet skal utvikle seg videre. For at barnet skal utvikle en solid og bærekraftig stamme må barnet tilegne seg ord og begreper samt utvikle god språkforståelse. Grenene på treet symboliserer barnets evne til å uttrykke seg verbalt, barnets språklig bevissthet og lese- og skriveferdigheter. (Espenakk m.fl., 2007).

48 Ord og begrep er viktig for alle! Større bevissthet i de nye læreplanene - for alle! + strategier

49 Ord begrep Ordene er viktige, men ordene forutsetter begrepene som ordene refererer til (Vygotsky)

50 Opplevelser er viktig! Legge til rette for erfaringer slik at ord og begrep læres.

51 Barna møter ulike tekster i alle fag

52 NP lesing 5.trinn

53 NP lesing 8.trinn

54 Regning Det er ni lyktestolper langs stien i parken. Avstanden mellom to lyktestolper som står ved siden av hverandre er 5 meter. Georg hoppet hele veien fra den første lyktestolpen til den siste. Hvor mange meter hoppet han?

55 Fokus på ordkunnskap og begrep Dilemma: Hva skal vi bruke tiden på? Fagbegrep fra tema i boka? Høyfrekvente ord / ord fra dagliglivet Strategier

56 i alt pluss forskjellen mellom gi bort minus addisjon + til sammen differansen - subtraksjon trekke fra i tillegg og summere mindre ta bort Visuelt!!!

57

58 Lesestrategier 1. BISON-lesing 2. Søkelese / letelese Hvor gammel kan en elefant bli? Foreldrekurs

59 nesten BISON Tema: Volum og overflate til prisme. SKOLE: Kattem TRINN: 7 HVOR LANG VAR TIMEN: 60 min.

60 nesten BISON: Bilder Innledning Slutten Overskrifter Spørsmål Oppskrifter NB-ord og formler

61 Bilder I S O POLSK NORSK N B prostopadłościan kwadrat prostokąt sześcian trójkąt en prisme et kvadrat et rektangel en kube en trekant

62 Bilder Innledning S O N I POLSK Objętość prostopadłościanu Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu NORSK Volum til prisme Overflate til prisme

63 Bilder Innledning Spørsmål O POLSK NORSK N S - znajdź objętość - oblicz pole powierzchni - ile boków ma prostopadłościan? - finn volumet - regn ut overflaten - hvor mange flatesider har prismet?

64 Bilder Innledning Spørsmål Oppskrift N POLSK NORSK O Objętość prostopadłościanu jest iloczynem pola podstawy i wysokości. Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest sumą pól ścian bocznych i podstaw. Vi finner volum av prismet ved å multiplisere grunnflaten med høyden. Overflaten av prismet er summen av arealene av sideflatene og endeflatene.

65 POLSK NORSK N Objętość prostopadłościanu V = l b h Pole powierzchni prostopadłościanu O = 2 l b + 2 b h + 2 l h Volum til prisme V = l b h Overflate til prisme O = 2 l b + 2 b h + 2 l h l lengde b - brede h -høyden Bilder Innledning Spørsmål Oppskrift NB-ord og formler

66 Matematikk / Regning Basiskunnskap (hoderegning, strategier, gangetabellen, klokka) Regning (Problemløsningsoppgaver)

67 Oppgaveløsing En bonde skulle sette poteter. Han satte 8 poteter i hver av de 12 radene. Hvor mange poteter satte han?

68 Engelsk Fagtekst 4.trinn Gi barna høye Forventninger!

69

70

71 Kriterier

72

73

74 Tips:

75 Engelsk-undervisning: Avhengig av det visuelle fellesskapet!

76

77

78

79

80

81

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Nasjonal senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Nasjonal senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonal senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Saleh Mousavi 1 NAFO skal bistå målgruppene i å gi førskolebarn, elever og lærlinger fra språklige minoriteter bedre kunnskaper, økt mestring og motivasjon

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og begreper... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Begreper...

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

Veiledning. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Veiledning. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Veiledning Språkkompetanse i grunnleggende norsk Innhold nnhold 1. Innledning... 3 3. Flerspråklighet og flerspråklig utvikling... 8 4. Det europeiske rammeverket - kort introduksjon... 10 5. Læreplaner...

Detaljer

Vurderingspraksis i møte med minoritetsspråklige elever: Dilemma og motstand. Frédérique Brossard Børhaug NLA Høgskolen 22.10.2012

Vurderingspraksis i møte med minoritetsspråklige elever: Dilemma og motstand. Frédérique Brossard Børhaug NLA Høgskolen 22.10.2012 Vurderingspraksis i møte med minoritetsspråklige elever: Dilemma og motstand Frédérique Brossard Børhaug NLA Høgskolen 22.10.2012 Program for i dag 1. Vurderingsregime i bredere kontekst: Hvorfor er vurdering

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Utdanningsspeilet 2011 2012 TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE

Utdanningsspeilet 2011 2012 TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE Utdanningsspeilet 2011 2012 TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Læretid i bedrift 18 13 Vg3 skole Vg3 påbygging

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. For regionen Ytre Midt-Troms SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK For regionen Ytre Midt-Troms Ved spesialpedagogiske tiltak for førskolebarn og elever i grunnskolen. Finnsnes, Revidert 14.02.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.

Detaljer

Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen

Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen Frogn Kommune, 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I GRUNNLAG FOR PLANEN 3 Innledning 1. Situasjonen i Frogn kommune 2. Lover og forskrifter 3.

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14

SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK. Ytre Midt-Troms. Finnsnes, revidert 19.08.14 SPESIALPEDAGOGISK HÅNDBOK Ytre Midt-Troms Finnsnes, revidert 19.08.14 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bruk av skjema fra Spesialpedagogisk håndbok... 3 1. Innledning... 7 2. Lovgrunnlaget...

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Språk i fokus. Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever

BÆRUM KOMMUNE. Språk i fokus. Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever BÆRUM KOMMUNE Språk i fokus Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Utarbeidet høsten 2011av prosjektleder Helle Ibsen (Bærum PPT) Revidert

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder Tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Forord Bystyret i Drammen

Detaljer

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring

Flerspråklige elever og tilpasset opplæring Flerspråklige elever og tilpasset opplæring av kirsten palm Arbeidsformene i den ordinære undervisningen betyr mye for flerspråklige elever som får sin undervisning i vanlige klasser. Men det kan være

Detaljer

i praksis: flerkulturell opplæring En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter

i praksis: flerkulturell opplæring En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter i praksis: En filmbasert ressurspakke for lærere og lærerstudenter INNHold Innhold Side Føreord 4 Hilsen fra Nasjonalt senter for i skolen 5 Om i praksis: 6 Filmer 8 2 Filmer Lesevenner 10 Familielæring

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming DEL 1: OM VEILEDEREN 4 1.1. Formål 4 1.2. Rettslig status 4 1.3. Oppbygning 4 DEL 2: OVERSIKT OVER SENTRALE RETTSKILDER OG DOKUMENTER MED BETYDNING

Detaljer

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming

Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming DEL 1: OM VEILEDEREN 4 1.1. Formål 4 1.2. Rettslig status 4 1.3. Oppbygning 4 DEL 2: OVERSIKT OVER SENTRALE RETTSKILDER OG DOKUMENTER MED BETYDNING

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som nasjonale minoriteter og (St.meld. nr. 15 (2000-2001)

jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som nasjonale minoriteter og (St.meld. nr. 15 (2000-2001) Meral Øzerk Seniorrådgiver Elisabeth Mikkelsen Seksjonsleder Det flerkulturelle samfunnet inkluderer nordmenn som majoritetssamfunn samer som urfolk, jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som

Detaljer