Notat 16/2016. Kompetanse og kompetansebehov blant lærerne i 50 timer samfunnskunnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat 16/2016. Kompetanse og kompetansebehov blant lærerne i 50 timer samfunnskunnskap"

Transkript

1 Notat 16/2016 Kompetanse og kompetansebehov blant lærerne i 50 timer samfunnskunnskap

2 Kompetanse og kompetansebehov blant lærerne i 50 timer samfunnskunnskap Forfattere: Pernille Birkeland og Simen Andreas Jensen Vox 2016 ISBN: Design/produksjon: Vox Foto forside: Terje Heiestad

3 KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV BLANT LÆRERNE I 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP 3 Innhold Sammendrag Innledning Om undersøkelsen Lærere i 50 timer samfunnskunnskap Hvem er lærerne i 50 timer samfunnskunnskap? Lærernes ansettelsesforhold Sammenhengen mellom undervisningsspråk og ansettelsesforhold Lærernes utdanningsbakgrunn Etterutdanning og kompetansebehov Oppsummering Figurliste...18 Tabelliste...18 Referanser...18

4 KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV BLANT LÆRERNE I 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP 4 Sammendrag I denne rapporten har vi kartlagt kompetansen, opplevd kompetansebehov og ansettelsesforholdet blant lærere i 50 timer samfunnskunnskap. Her følger noen av hovedfunnene i rapporten: Flest lærere underviser på norsk (35 prosent), engelsk (26 prosent) og arabisk (12 prosent). Nesten halvparten av lærerne 45 prosent er fast ansatt. Midlertidig ansatte utgjør 23 prosent, og 28 prosent av lærerne er ansatt på timebasis. Over en tredjedel 38 prosent har en stillingsprosent på under 20. En fjerdedel har en stillingsprosent på mellom 75 og 100. Totalt 86 prosent av lærerne oppgir at de har høyere utdanning. Et knapt flertall 53 prosent har utdanning på bachelor/cand.mag. eller tilsvarende nivå. På spørsmål om kompetanseutvikling svarer flertallet av lærerne 70 prosent at de i stor eller svært stor grad ønsker å utvikle sin kompetanse gjennom læring av «good practice» ved erfaringsutveksling med andre lærere, studiebesøk og liknende.

5 KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV BLANT LÆRERNE I 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP 5 1Innledning I denne rapporten har vi kartlagt kompetansen til lærere på kurset i 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Hensikten med kartleggingen er å se hva slags bakgrunn og kompetanse de innehar, samt hva slags kompetansebehov og ønsker som finnes blant lærerne. I den senere tid har opplæringen i samfunnskunnskap fått økt oppmerksomhet i media og blant beslutningstakere, både som følge av økt innvandring og fordi bestått statsborgerprøve er et krav for å få norsk statsborgerskap (Justis- og beredskapsdepartementet 2016, Vox 2016). Selve opplæringen i samfunnskunnskap skal gå over 50 timer og foregå på et språk deltakerne forstår (Vox 2012). Opplæringen skal beskrive og forklare viktige trekk ved det norske samfunnet. Samtidig skal den gi deltakerne informasjon om rettigheter, plikter og muligheter, og formidle kjennskap til sentrale verdier.

6 KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV BLANT LÆRERNE I 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP 6 2Om undersøkelsen I oktober 2015 sendte Vox ut en spørreundersøkelse til totalt 3500 lærere i norsk og samfunnskunnskap. Undersøkelsen ble sendt ut til de lærerne Vox har kontaktinformasjon til, hvorav de fleste kun underviser i norsk. Av disse svarte 856 på undersøkelsen. Blant disse 856 var det 358 lærere (41 prosent) som svarte at de underviser i samfunnskunnskap. Resultatene i rapporten er basert på dette utvalget. Det er en utfordring å få kontakt med lærere i 50 timer samfunnskunnskap. En årsak til dette kan være at de ofte bare har en løsere tilknytning til opplæringsstedet. Mange er bare ansatt i kortere engasjementer, eller de blir bare leid inn i ferier. Til tross for disse utfordringene, bidrar svarene i undersøkelsen med relevant informasjon om lærerne og faget. Vox gjennomførte også kvalitative intervjuer med deltakere og ledere ved sju kommunale opplæringssteder for å få dybdekunnskap om hvordan disse opplever opplæringen i samfunnskunnskap. Resultatene fra disse intervjuene vil bli publisert i en kommende rapport om denne opplæringen.

7 KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV BLANT LÆRERNE I 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP 7 3Lærere i 50 timer samfunnskunnskap 3.1 Hvem er lærerne i 50 timer samfunnskunnskap? Tabell 1 viser fordelingen av lærerne etter alder, kjønn og sektor. Nesten halvparten 48 prosent er over 50 år. Det er flest lærere er i aldersgruppen år. Totalt 62 prosent av lærerne er kvinner, og nesten alle 92 prosent er ansatt i kommunal sektor. Det siste er ikke overraskende med tanke på at kommunen har ansvar for denne opplæringen. Her skal opplæringen enten gis av kommunen eller av andre som kommunen godkjenner. Noen få kommuner setter ut opplæringen til private tilbydere. Dette drøftes i rapporten «Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap», hvor eksempelvis varierende deltakersammensetning og kommunestørrelse angis som årsaker til ulik organisering blant kommunene (Birkeland, Larsen, Lønvik 2015).

8 KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV BLANT LÆRERNE I 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP 8 Tabell 1: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap, fordelt på alder, kjønn og sektor Antall og prosent. Alder Antall Prosent 24 år eller yngre 2 1 % år 12 3 % år % år % år % 60 år eller eldre % Totalt % Kjønn Kvinne % Mann % Totalt % Sektor Kommunal % Privat 7 2 % Både kommunal og privat 11 3 % Vet ikke 3 1 % Totalt % Fylkesvis fordeling av lærere Figuren under viser den fylkesvise fordelingen av lærere i 50 timer samfunnskunnskap. Ikke uventet ser vi en sammenheng mellom andelen lærerne og størrelsen på fylkene. Flest finner vi i Oslo (10 prosent), Rogaland (10 prosent) og Buskerud (9 prosent). Færrest finner vi i Vestfold og Finnmark, med henholdsvis 1 og 2 prosent, se figur 1. Figur 1: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap fordelt på fylker Prosent (n=358). 12 % 10 % % 6 % 4 % 2 % %

9 KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV BLANT LÆRERNE I 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP Hvilke språk underviser lærerne på? Undervisningen i samfunnskunnskap skal foregå på et språk deltakeren forstår på et tidlig stadium i opplæringsløpet. Lærerne må derfor ofte undervise på mange ulike språk, se figur 2. Flest underviser på norsk (bokmål) og engelsk henholdsvis 35 og 26 prosent. Dette kan være som følge av at undervisningen i samfunnskunnskap ofte skjer i slutten av norskopplæringsløpet, som beskrevet i rapporten «Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap» (Birkeland, Larsen, Lønvik 2015). Rapporten viser at opplæringen i samfunnskunnskap gis på norsk/lettnorsk, og eventuelt engelsk der hvor det ikke finnes ressurser til å gi den på et språk deltakerne forstår. Hvordan kommunene velger å løse disse utfordringene avhenger blant annet av tilgangen til tospråklige lærere, men som denne undersøkelsen om lærerne viser, så skjer undervisningen i stor grad på norsk og engelsk. En betydelig andel av lærerne 34 prosent underviser også på det vi her har kalt «Andre språk». Dette er definert som språk hvor tre prosent eller færre av lærerne underviser. Disse omfatter fransk, kurdisk (sorani), tagalog, tyrkisk, amharisk, burmesisk, kinesisk (mandarin), portugisisk, urdu, vietnamesisk, albansk, bosnisk, serbisk, swahili, kroatisk, og tamil. Årsaken til at denne kategorien er stor, er nettopp at undervisningen i utgangspunktet skal foregå på et språk deltakerne forstår, og at disse kommer fra mange ulike land. Det faktum at over en tredjedel av lærerne underviser på et så stort mangfold av språk illustrerer noen av utfordringene med å få tak i lærekrefter. Figur 2: Undervisningsspråk i 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere Prosent (n=358) % 35 % % 25 % % 15 % 10 % 5 % % 1 Andelene summerer seg til mer enn 100 prosent fordi det var mulig å oppgi flere språk.

10 KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV BLANT LÆRERNE I 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP Lærernes ansettelsesforhold Figur 3 viser at flertallet 55 prosent ikke er fast ansatt ved opplæringsstedet. I stedet ser vi at mer enn én av fire arbeider på timebasis, og 23 prosent er midlertidig ansatt. Blant de som svarte på undersøkelsen, er det bare 45 prosent som har fast ansettelse, se figur 3. For å bedre få en forståelse av hvorfor ansettelsesforholdet er slik, kan vi se på stillingsprosenten til de lærerne som er fast eller midlertidig ansatt. Figur 4 viser at blant lærerne som har svart (unntatt de som er ansatt på timebasis), har bare én av fire en stillingsprosent på De som har en stillingsprosent på under 20 utgjør imidlertid en større andel 38 prosent. Figur 3: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap, fordelt på ansettelsesforhold Prosent (n=358). 28 % Det er flere årsaker til lave stillingsprosenter blant lærerne. Blant annet 23 % kan behovet for ulike opplæringsspråk variere gjennom året, ut fra hvilke innvandrere som til enhver tid får opplæring. I tillegg skal opplæringen i samfunnskunnskap gis tidlig i opplæringsløpet, på et språk innvandreren forstår. Det er derfor mulig at opplæringsstedene benytter seg av midlertidige ansettelser eller ansettelser på timebasis som en mulig løsning på de språklige utfordringene. I denne sammenheng vil innvandrere som har vært en tid i landet ofte bli benyttet som lærere i samfunnskunnskap (Berg 2015). Som tidligere nevnt arbeider mange lærere i 50 timer samfunnskunnskap også deltid. Ut fra praktiske hensyn vil flere opplæringssteder derfor ofte arrangere opplæringen i ferieperioder, for eksempel i slutten av sommerferien, i høstferien eller vinterferien. Den store andelen med lav stillingsprosent kan enten tyde på at det er mange som har undervisningen i samfunnskunnskap ved siden av en annen jobb, eller at det er flere som har undervisningen i ferier etc. som sin eneste jobb. Tallene viser videre at nesten en tredjedel ikke kjenner stillingsprosenten sin, noe som kan tyde på at de ikke har en full stilling og at de blir kontaktet ved behov. En annen årsak kan være at de i utgangspunktet er ansatt for å undervise i norsk, og ikke har oversikt over hvor mange timer samfunnskunnskapen utgjør. 4 % 45 % Fast ansettelse (N=162) Midlertidig ansettelse (vikariat/engasjement) (N=80) Timebasis (N=101) Annet (N=15)

11 KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV BLANT LÆRERNE I 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP 11 Figur 4: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap, fordelt på stillingsprosent Prosent (n=257) % 30 % % % % 10 % 5 % % % (N=64) % (N=4) % (N=8) % (N=6) % (N=43) 10 % eller mindre (N=54) Vet ikke (N=78) 3.3 Sammenhengen mellom undervisningsspråk og ansettelsesforhold Figur 5 viser fordelingen av undervisningsspråk sett i sammenheng med lærernes ansettelsesforhold. Blant de som underviser på norsk (bokmål), engelsk og spansk har flere enn 60 prosent fast ansettelse. Vi kan anta at det i større grad er ordinære norsklærere med fremmedspråk i fagkretsen som underviser på disse språkene, og at de derfor oftere har fast ansettelse og høyere stillingsprosent. For flere av de andre språkene ser vi at lærerne har lavere stillingsprosent eller arbeider på timebasis. Blant de som underviser i arabisk og i tigrinja, har mindre enn 35 prosent fast ansettelse. Sammenliknet med de som har fast ansettelse, er lærerne som underviser på disse språkene i større grad ansatt midlertidig eller på timebasis. Figur 5: Undervisningsspråk fordelt på ansettelsesforhold Prosent (n=568) 3. Norsk (bokmål) (N=125) Engelsk (N=94) Spansk (N=13) Norsk (nynorsk) (N=19) Dari (N=18) Persisk (farsi) (N=19) Thai (N=23) Somali (N=31) Andre språk (N=123) Russisk (N=19) Arabisk (N=44) Tigrinja (N=40) % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Fast ansettelse Midlertidig ansettelse Timebasis Annet 2 De som arbeider på timebasis er ikke tatt med i beregningen 3 Andelene summeres til mer enn 100 prosent fordi det var mulig å gi flere svar.

12 KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV BLANT LÆRERNE I 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP 12 Figur 6 viser at de fleste 37 prosent har fra 5-9 års erfaring som lærer i samfunnskunnskap. En fjerdedel har mindre enn to års erfaring. Figur 6: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap, fordelt på antall år erfaring Prosent (n=358). 40 % 35 % % 25 % % 15 % 10 % % 0 % Mindre enn 1 år (N=35) 1-2 år (N=53) 2-4 år (N=94) 5-9 år (N=131) år (N=41) 20 år eller mer (N=4) Lærernes utdanningsbakgrunn Lærerenes kompetanse er viktig for å sikre god kvalitet på opplæringen. Hovedregelen er at læreren må ha godkjent lærerutdanning for å kunne undervise i norsk og samfunnskunnskap. 4 Kommunen kan imidlertid fravike kompetansekravene under visse forutsetninger. Det kan være vanskelig å forene dette med kravet om at opplæringen skal foregå på et språk den enkelte innvandrer forstår. Det kan derfor være aktuelt å la personer med tospråklig kompetanse undervise i samfunnskunnskap. Forutsetningen er at de har god innsikt i norske samfunnsforhold, og at undervisningen skjer under veiledning av et opplæringssted ( Justis- og beredskapsdepartementet 2016). Selv om det ikke dermed er et absolutt krav om høyere utdanning for lærere, oppgir 86 prosent at de har dette. Totalt oppgir 53 prosent at de har bachelor/cand.mag. eller tilsvarende som høyeste fullførte utdanningsnivå, se figur 7. Vox har tidligere gjennomført en undersøkelse blant lærere som underviser voksne deltakere og blant skoleledere ved skoler som gir opplæringstilbud til voksne. Undersøkelsen viste at lærere i voksenopplæringen har generelt høy kompetanse, og dette funnet bekreftes også av denne rapporten. Det fremkommer imidlertid enkelte ulikheter mellom fagområdene, hvor det blant lærere i samfunnskunnskap er noe færre med høyere utdanning, sammenliknet med de andre fagområdene (Berg 2015). Tallene i denne rapporten viser at det bare er en relativt liten andel av lærerne i samfunnskunnskap 11 prosent som ikke har noen form for høyere utdanning «Kompetansekrav for den som skal undervise i norsk og samfunnskunnskap» i Rundskriv G-01/2016.

13 KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV BLANT LÆRERNE I 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP 13 Figur 7: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap, fordelt på høyeste fullførte utdanningsnivå Prosent (n=358). Annet (N=13) 4 Ph.d. (N=2) 1 Master/hovedfag eller tilsvarende (N=81) 23 Bachelor/cand.mag. eller tilsvarende (N=190) 53 Universitet/høgskole 0-2 år (N=33) 9 Fagskole (N=6) 2 Videregående skole, studieforberedende (N=13) Videregående skole, yrkesfag (N=15) 4 4 Grunnskole (N=5) 1 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Pedagogisk utdanning Av de som svarte at de har høyere utdanning, oppga 253 lærere 78 prosent at de har pedagogisk utdanning som gir studiepoeng eller vekttall. Blant disse har nesten 30 prosent fra studiepoeng i pedagogikk. Mer enn én av tre har mer enn 120 studiepoeng, se figur 8. De som har svart «annet», oppgir blant annet at de er adjunkter eller har utdanning fra lærerhøgskole. Figur 8: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap, fordelt på fullført utdanning i pedagogikk Prosent (n=253) studiepoeng (N=15) studiepoeng (N=73) studiepoeng N=(60) studiepoeng (N=42) 17 Mer enn 240 studiepoeng (N=52) 21 Annet (N=11) 4 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 5 Bare de som har svart at de har formell pedagogisk utdanning er tatt med i beregningen

14 KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV BLANT LÆRERNE I 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP 14 Vi har også sett på undervisningsspråk fordelt på høyeste fullførte utdanning. Tallene viser at de høyeste utdanningsnivåene finnes blant de som underviser på russisk, engelsk og norsk. Blant de som underviser i arabisk, tigrinja, somali og thai er det en høyere andel som har grunnskole og videregående som sin høyeste fullførte utdanning, se figur 9. Gruppen som har svart «annet», består hovedsakelig av lærere som har noe lærehøgskoleutdanning eller som er adjunkter. Figur 9: Undervisningsspråk fordelt på høyeste fullførte utdanning Prosent (n=358). Russisk (N=19) 5 5 Engelsk (N=94) Spansk (N=13) 0 23 Norsk (nynorsk) (N=19) Norsk (bokmål) (N=125) Tigrinja (N=40) 5 Thai (N=23) 9 Persisk (farsi) (N=19) 5 5 Andre språk (N=123) 4 7 Dari (N=18) 11 Arabisk (N=44) Somali (N=31) % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Annet Grunnskole Videregående Fagskole Universitet/høyskole 0-2 år Bachelor/cand.mag. eller tilsvarende Master/hovedfag eller mer Formell kompetanse innen samfunnsfag Det stilles ingen formelle krav til at samfunnskunnskapslærerne skal ha utdanning i samfunnsvitenskap eller tilsvarende. Likevel oppgir nesten halvparten 43 prosent at de har samfunnsfaglig utdanning på bachelornivå eller høyere. Figur 10 viser at over en tredjedel ikke har noen form for formell samfunnsfaglig utdanning. De som har svart «annet», oppgir blant annet at de har deltatt på kurs, seminarer og etterutdanningskurs i samfunnskunnskap. Flere oppgir også at de har tatt slike kurs i regi av Vox. Disse kursene gir imidlertid ikke studiepoeng.

15 KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV BLANT LÆRERNE I 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP 15 Figur 10: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap, fordelt på formell samfunnsfaglig kompetanse Prosent (n=358). 40 % 35 % % 25 % 20 % % 10 % 8 5 % 0 % Ingen (N=126) Bachelor-/cand.mag.-nivå (N=124) Master-/hovedfagsnivå eller høyere (N=30) Annet (N=78) 3.5 Etterutdanning og kompetansebehov Vox arrangerer årlige etterutdanningskurs for lærere i 50 timers samfunnskunnskap. Formålet med kurset er å gi lærerne innsikt i de ulike emnene i læreplanen og pedagogisk bruk av opplæringsressursen samfunnskunnskap.no. I tillegg får lærerne foredrag om blant annet lærerrollen, voksenpedagogikk og metodiske prinsipper før den avsluttende prøven i samfunnskunnskap. I undersøkelsen oppga 58 prosent av lærerne at de hadde deltatt på dette kurset i Blant de 42 prosentene som ikke hadde deltatt, svarte nesten halvparten at de ikke hadde fått noen informasjon om dette kurstilbudet, se figur 11. Andre årsaker var at arbeidsgiveren ikke tilrettela for deltakelse 17 prosent og at lærerne selv ikke følte behov for å delta 14 prosent. At så mange ikke vet at det arrangeres kurs, tyder på et behov for bedre informasjon om tilbudet. I tillegg tyder tilbakemeldingene fra de åpne svarene på at lærerne ikke prioriterer å delta på kurs enten fordi de ikke har tid, de har andre muligheter de heller ønsker å gjøre bruk av, eller de har tatt kurset før.

16 KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV BLANT LÆRERNE I 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP 16 Figur 11: Årsaker til at lærere ikke har deltatt på kurs i 50 timer samfunnskunnskap Prosent (n=150) % 50 % % 30 % 20 % 10 % % Jeg har ikke fått informasjon om at det arrangeres kurs (n=74) Arbeidsgiver tilrettelegger ikke for deltakelse på kurs (n=26) Jeg har ikke behov for å delta på kurs kurs (n=21) Jeg ønsker ikke å delta på kurs kurs (n=5) Det er for langt å reise for å delta på kurs (n=8) Annet (n=41) Lærerne fikk også spørsmål om hvordan de ønsket å utvikle kompetansen sin innen gitte områder, se figur 12. Flertallet av lærerne 70 prosent ønsker i stor eller svært stor grad å utvikle sin kompetanse ved å lære «good practice» gjennom erfaringsutveksling med andre lærere, studiebesøk og liknende. Nesten like mange ønsker å øke sin kompetanse gjennom å delta på konferanser 68 prosent. Generelt sett ønsker lærerne å delta på kompetansehevende tiltak, men det var en noe mindre andel som ønsket å delta i utdanningstyper som gir formell kompetanse 53 prosent. Figur 12: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap, fordelt på grad av ønske om kompetanseutvikling Prosent (n=358). Å lære av andre læreres "good practice" ved erfaringsutveksling, studiebesøk og liknende Konferanser Utdanning som gir formell kompetanse (f.eks. studiepoeng) Kortere kurs som ikke gir studiepoeng Veiledning og refleksjon i forhold til egen praksis 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 - I svært liten grad I svært stor grad 6 Omfatter bare de som har svart «Nei» på om de har deltatt på kurs i 50 timer samfunnskunnskap

17 KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV BLANT LÆRERNE I 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP 17 4 Oppsummering I rapporten har vi vist at en stor andel av samfunnskunnskapslærerne har høy utdanning, og mange har flere års erfaring som lærer i dette faget. Flertallet underviser på norsk og engelsk, men rapporten viser at undervisningen også foregår på mange ulike andre språk. Det fremkommer også at mange av lærerne er ansatt midlertidig og på timebasis. Rapporten viser i tillegg at lærerne både har behov for og et ønske om å videreutvikle sin kompetanse, spesielt ved å lære av hverandre gjennom erfaringsutveksling og studiebesøk. Denne rapporten har lagt et kunnskapsgrunnlag som gir innblikk i hva slags kompetanse lærerne innehar. Denne rapporten vil med fordel kunne følges opp av en undersøkelse av i hvilken grad lærernes kompetanse møter deltakernes behov for undervisning i 50 timer samfunnskunnskap.

18 KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV BLANT LÆRERNE I 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP 18 Figurliste Figur 1: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap fordelt på fylker Prosent (n=358). 8 Figur 2: Undervisningsspråk i 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere Prosent (n=358). 9 Figur 3: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap, fordelt på ansettelsesforhold Prosent (n=358). 10 Figur 4: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap, fordelt på stillingsprosent Prosent (n=257). 11 Figur 5: Undervisningsspråk fordelt på ansettelsesforhold Prosent (n=568). 11 Figur 6: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap, fordelt på antall år erfaring Prosent (n=358). 12 Figur 7: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap, fordelt på høyeste fullførte utdanningsnivå Prosent (n=358). 13 Figur 8: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap, fordelt på fullført utdanning i pedagogikk Prosent (n=253). 13 Figur 9: Undervisningsspråk fordelt på høyeste fullførte utdanning Prosent (n=358). 14 Figur 10: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap, fordelt på formell samfunnsfaglig kompetanse Prosent (n=358). 15 Figur 11: Årsaker til at lærere ikke har deltatt på kurs i 50 timer samfunnskunnskap Prosent (n=150). 16 Figur 12: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap, fordelt på grad av ønske om kompetanseutvikling Prosent (n=358). 16 Tabelliste Tabell 1: Lærere i 50 timer samfunnskunnskap, fordelt på alder, kjønn og sektor Antall og prosent. 8 Referanser Justis- og beredskapsdepartementet (2016). Rundskriv G-01/2016. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsordningen). Hentet den fra: Berg, L. (2015). Voksenlærernes kompetanse og kompetansebehov. Oslo: Vox Birkeland, P., Larsen M. F., & Lønvik, K. (2015). Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Oslo: Vox Justis- og beredskapsdepartementet ( ). Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk. Hentet den fra: meld.-st /id /?ch=1&q= Vox (2012). Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Hentet den fra: samfunnskunnskap_bm_web.pdf Vox (2016). Endringer i statsborgerloven. Hentet den fra: endringer-i-statsborgerloven1/

19 Karl Johans gate 7, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo Telefon:

50 timer samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap 50 timer samfunnskunnskap Samfunnskunnskapsprøven Sissel Vollan, Vox Samfunnskunnskapsprøven Digital prøve 38 spørsmål Flervalgsoppgaver Tre alternativer, ett rett svar 29 eller flere rett = bestått Per

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

50 timer samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap 50 timer samfunnskunnskap Generell info Tanja Aas, Vox, 2016 08.11.2016 Side 1 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer norsk Egen læreplan Pensum på 22 språk: samfunnskunnskap.no Avsluttende

Detaljer

Samfunnskunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven Samfunnskunnskapsprøven Etterutdanningskurs i Trondheim 7.-8.2.2014 Lars Tveiten, Vox Obligatorisk samfunnskunnskapsprøve 1. september 2013 ble det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i

Detaljer

Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov

Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov Linda Berg Vox 2015 ISBN: 978-82-7724-224-8 Design/produksjon: Vox VOKSENLÆRERES KOMPETANSE OG KOMPETANSEBEHOV 3

Detaljer

Prøve i samfunnskunnskap. Ingun Westlund

Prøve i samfunnskunnskap. Ingun Westlund Prøve i samfunnskunnskap Ingun Westlund Hvorfor er det innført en prøve i samfunnskunnskap? Hvordan har vi laget prøven? Hva skjer framover? Hva skal dere gjøre? Ingun Westlund 23.10.2013 Side 2 Bakgrunn

Detaljer

Vedlegg 1: Statistikkrapportering årsrapport 2016

Vedlegg 1: Statistikkrapportering årsrapport 2016 Vedlegg 1: Statistikkrapportering årsrapport 2016 Statistikktabell 3: Antall bosatte i 2016, fordelt på fylke og personkategori. I tillegg familieinnvandrede i 2016 med personer som tidligere har blitt

Detaljer

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser

BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere. Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser BKA-programmet sett fra tilbydere og lærere Resultater fra to spørreundersøkelser Forfatter: Linda Berg Vox 2015 ISBN:

Detaljer

Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap

Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Organisering av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap Pernille Birkeland, Magnus Fodstad Larsen, Kathrine Lønvik Vox 2015 ISBN: 978-82-7724-219-4

Detaljer

Nasjonalt tolkeregister

Nasjonalt tolkeregister Nasjonalt tolkeregister januar 2017 - Tall og statistikk - Konseptutvikling om et nytt Nasjonalt tolkeregister 01.01.2017 Aktive tolker i Nasjonalt Tolkeregister fordelt på kvalifikasjonskategori, fylke,

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

50 timer samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap Generell Info 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer norsk Egen læreplan Pensum på 23 språk: samfunnskunnskap.no Avsluttende prøve Oppdragsbrevet til Kompetanse Norge fra Justisog beredskapsdepartementet

Detaljer

November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK

November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK November 2016 MINORITETSSPRÅKLIG INNTAK Informasjon på flere språk Fra søknadsskjema: Minoritetsspråklig inntak Hvem har rett? Reguleres av forskrift til opplæringsloven 6-13. Her gjøres det klart at

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Generell informasjon. Etterutdanningskurs for tospråklige lærere i 50 t samfunnskunnskap - høsten 2017

Generell informasjon. Etterutdanningskurs for tospråklige lærere i 50 t samfunnskunnskap - høsten 2017 Generell informasjon Etterutdanningskurs for tospråklige lærere i 50 t samfunnskunnskap - høsten 2017 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap Egen læreplan

Detaljer

Nye prøver i norsk og i samfunnskunnskap

Nye prøver i norsk og i samfunnskunnskap Nye prøver i norsk og i samfunnskunnskap Jeg vil snakke om Hovedpunkter fra regelverket Prøvene Prøvereglementene Pilotering Styringsdokumenter Introduksjonsloven Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

VEDLEGG 6: STATISTIKKRAPPORTERING 2015

VEDLEGG 6: STATISTIKKRAPPORTERING 2015 VEDLEGG : STATISTIKKRAPPORTERING 0 Bosetting Vedleggstabell - Se vedlegg Årsrapport for busetting 0 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap Vedleggstabell -: Tall fra NIR er ikke tilgjengelig Introduksjonsprogram

Detaljer

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.)

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.) Spørreskjema Virksomhetsbarometeret 2017 Innledning God dag, mitt navn er NN, og jeg ringer fra Opinion. Vi gjennomfører for tiden en undersøkelse om kompetanse i arbeidslivet på vegne av Kompetanse Norge,

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Nettverksmøte for VO-lederne I Nord- og Sør-Trøndelag. Stjørdal 17. september

Nettverksmøte for VO-lederne I Nord- og Sør-Trøndelag. Stjørdal 17. september Nettverksmøte for VO-lederne I Nord- og Sør-Trøndelag Stjørdal 17. september Agenda for dagen Kl. 09.30 Kaffe Kl. 10.00 Velkommen og presentasjon v / Ragnhild, FMNT Ny prøveforskrift etter introduksjonsloven

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Kartlegging av språkbehov 2014. Spørreundersøkelse blant formidlere og storbrukere av tolketjenester

Kartlegging av språkbehov 2014. Spørreundersøkelse blant formidlere og storbrukere av tolketjenester Kartlegging av språkbehov 2014 Spørreundersøkelse blant formidlere og storbrukere av tolketjenester Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode og utvalg... 3 3. Resultater språkbehov... 4 3.1 Vanskelig å skaffe

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER -Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER -Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap Scandic Ambassadeur Hotell i Drammen 13/05-2017 Süleyman Günenc Avd. leder for

Detaljer

Generell Info. Bergen,

Generell Info. Bergen, Generell Info Bergen, 12.5. 13.5.2017 50 timer samfunnskunnskap En del av 300/600 timer norsk Egen læreplan Pensum på 23 språk: samfunnskunnskap.no Avsluttende prøve Læreplanen Til sammen 7 emner Dette

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Oversikt over informasjonsmateriell om tvangsekteskap og æresrelatert vold

Oversikt over informasjonsmateriell om tvangsekteskap og æresrelatert vold Oversikt over informasjonsmateriell om tvangsekteskap og æresrelatert vold Forord Regjeringen lanserte i 2008 en ny handlingsplan mot tvangsekteskap (2008 2011), med 40 forskjellige tiltak. Ett av dem

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite?

Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite? Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite? Inkludering og opplæring av flyktninger i Vestfold Quality Hotel Tønsberg - 8. november 2016 Saleh Mousavi, NAFO Grunnleggende

Detaljer

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE Postadresse: 7005 Trondheim Besøksadresse: Peter Egges pl. Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord: 24 16 88 00 Telefaks: 73 89 24 31 Org.nr. 988 716 480 DERES REF VÅR REF DATO 2009/FINA

Detaljer

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen

Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner. Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Forberedende voksenopplæring Modulstrukturerte læreplaner Prosjektleder Yngvild Ziener Nilsen Forsøk med modulstrukturerte læreplaner Bakgrunn Forslag til læreplaner Rekruttering til og gjennomføring av

Detaljer

3. Utdanning. Utdanning. Innvandring og innvandrere 2000

3. Utdanning. Utdanning. Innvandring og innvandrere 2000 3. Ÿ Antall minoritetsspråklige elever i grunnskolen er mer enn fordoblet i løpet av de siste ti årene. I 1998 talte denne gruppen 35 945 personer. De minoritetsspråklige elevene fordeler seg på 75 prosent

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

«Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp

«Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp Velkommen Nyoppusset skole «Et brennende hjerte for elever» Vi bryr oss om eleven Vi ser eleven Vi har tro på eleven Vi har ambisjoner for eleven Vi følger tett opp Ungdommen nå til dags... Er aktive og

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Del I - Oversikt over fagkoder skoleåret 2003/2004 videregående opplæring og teknisk fagskole

Del I - Oversikt over fagkoder skoleåret 2003/2004 videregående opplæring og teknisk fagskole 1 Fag som inngår i minimumskravet til generell studiekompetanse, alle studieretninger 14 FS1066 Norsk hovedmål, skriftlig Norsk hovudmål, skriftleg V03 V06 Forsøk for spesielle skoler FS1067 Norsk sidemål,

Detaljer

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter

Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter Opplæring for voksne Kommunenes tilbud om grunnskoleopplæring og kurs i grunnleggende ferdigheter 1 Forord I tildelingsbrevet for 2008 ga Kunnskapsdepartementet Vox oppgaver i tilknytning til kommunenes

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning 3. Ved utgangen av 2000 var det i underkant av 9 000 minoritetsspråklige barn i barnehage. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Det har vært en nedgang i andelen som får morsmålstrening. 44 prosent

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER - Introduksjonssenteret Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap Rica Dyreparken Hotell 14-02/15-02 2014 Süleyman Günenc Avd. leder for Språktjenester

Detaljer

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Pb. 6139 Etterstad 0602 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201005287-/HIL 31.01.2011 Oppdragsbrev for 2011 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Nvb Beskrivelse Eks.type Eks.del DAN2002 Grunntrening i dans 2 S Skriftlig eksamen DAN2006 Dans i perspektiv 1 Forberedelse DAN2006 Dans i perspektiv

Nvb Beskrivelse Eks.type Eks.del DAN2002 Grunntrening i dans 2 S Skriftlig eksamen DAN2006 Dans i perspektiv 1 Forberedelse DAN2006 Dans i perspektiv Nvb Beskrivelse Eks.type Eks.del DAN2002 Grunntrening i dans 2 S Skriftlig eksamen DAN2006 Dans i perspektiv 1 Forberedelse DAN2006 Dans i perspektiv 1 S Skriftlig eksamen DAN2008 Dans i perspektiv 2 Forberedelse

Detaljer

Kartlegging av utdanning

Kartlegging av utdanning I Lebesby kommune Kartlegging av utdanning og arbeidserfaring Kartlegging gjennomføres i forbindelse med søknad om norskopplæring for voksne innvandrere med rett og/eller plikt til norskopplæring, og ved

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap. I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX

Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap. I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX Grunnkurs for tospråklige lærere som underviser i samfunnskunnskap I Regi av Nygård skole Oppdrag for VOX Hvem er vi? Hanne Lavik, Avdelingsleder ved Nygård skole Sølvi Marie Mulehamn, Rådgiver ved Nygård

Detaljer

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Morsmål som støtte i opplæringen

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Morsmål som støtte i opplæringen METODISK VEILEDNING 1 Metodisk veiledning Morsmål som støtte i opplæringen METODISK VEILEDNING 2 Innhold Morsmål som støtte i norskopplæringen til voksne innvandrere 3 Bakgrunn 3 Organisering 3 Organisering

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

FOU-PROSJEKT NR : Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet SFS2213

FOU-PROSJEKT NR : Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet SFS2213 FOU-PROSJEKT NR. 154028: Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet SFS2213 Hovedfunn KORT OM SFS 2213 OG FOU-PROSJEKTET SFS 2213 er den sentrale arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning 2010

Behov og interesse for karriereveiledning 2010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Behov og interesse for karriereveiledning 010 Magnus Fodstad Larsen Vox 011 ISBN 978-8-774-197-5 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016 Vox på integreringsfeltet Etterutdanningskurs Akershus 10. oktober 2016 Jeg skal snakke om Endringer i regelverket Resultater på norskprøven Kompetansekartlegging Karriereveiledning Norsk og arbeid Nettbasert

Detaljer

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Engelsk og fremmedspråk i videregående opplæring 2013-14 1 : stabile tall for engelsk, fransk, spansk og tysk rask vekst for kinesisk Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, notat 2/2014 I dette

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Akershus, 9. oktober 2017

Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet. Akershus, 9. oktober 2017 Kompetanse Norge på voksenopplæringsfeltet Akershus, 9. oktober 2017 Jeg skal snakke om Kompetanse Norges organisering og roller Styringslinjer i voksenopplæringa Lovendringer: permanent opphold og statsborgerskap

Detaljer

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN

FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FOU PROSJEKT BRUK AV ASSISTENTER OG LÆRERE UTEN GODKJENT UTDANNING I GRUNNSKOLEN FORMÅL OG METODE Undersøke bruken av assistenter og lærere uten godkjent pedagogisk kompetanse i grunnopplæringen Kartlegge

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober 2012 Tall fra GSI 2012/13 Fylkesmannen i Telemark Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere Sammendrag FoU-prosjekt 164017 Utvikling av gode yrkesfaglærere Hva kjennetegner en god yrkesfaglærer? Hva slags kompetanseutvikling trenger en yrkesfaglærer for å holde seg faglig oppdatert og gi elevene

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Den flerkulturelle skolen

Den flerkulturelle skolen Den flerkulturelle skolen Om opplæring for språklige minoriteter Lover og regelverk Læreplaner med veiledninger Kartleggingsverktøy Læringsressurser Idehefte til arbeid med språklig mangfold Innledning

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Fagkode Tittel Årstimetall

Fagkode Tittel Årstimetall Fagkode Tittel Årstimetall Omfang vitnemål BAT1001 Produksjon 337 337 BAT1002 Tegning og bransjelære 140 140 BAT1003 Tverrfaglig eksamen for privatister bygg- og anleggsteknik DAN2001 Grunntrening i dans

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Høring - Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter

Høring - Endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 15.09.2017 14.07.2017 17/01476-22 Kristin Vik Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142235 forskning Justis-

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap

Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 1 ) Krav til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap 7. februar 2017 Anette Thoresen og Mari Alnes Haslie Endringer i utlendingsloven 62 Utl

Detaljer

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport

Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Utdanningsforbundets medlemspanel Rapport Medlemspanelet januar 2007 Utdanningsforbundets nettsted Innføringen av Kunnskapsløftet Realfag i skolen og barnehagen Landsmøtet 2006 www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014

Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Nytt fra Udir, regional ledersamling 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt, og spenner fra læreplaner,

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

noen prinsipper og noen myter

noen prinsipper og noen myter Vurdering for læring i språkfag noen prinsipper og noen myter Landslaget moderne språk 12.mars 2011 Kirsti Aandstad Hettasch Hva vet vi om vurdering for læring i norsk skole nå? 2007-2010: lærerne har

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark. pr. 1. oktober Foto: Fotolia Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for Telemark pr. 1. oktober 2014 Foto: Fotolia Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 3 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 3 Årsverk til

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

3. Utdanning. Trude Fjeldseth

3. Utdanning. Trude Fjeldseth Innvandring og innvandrere 2004 Utdanning Trude Fjeldseth 3. Utdanning I 2003 var det i overkant av 2 000 barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene i Norge. Antallet har økt i takt med det totale antallet

Detaljer

Statistikk om grunnskolen for Telemark

Statistikk om grunnskolen for Telemark Statistikk om grunnskolen for Telemark Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen for Telemark. All statistikk i GSI-tall I GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) finner

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Agder 20. oktober 2016

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Agder 20. oktober 2016 Vox på integreringsfeltet Etterutdanningskurs Agder 20. oktober 2016 Jeg skal snakke om Endringer i regelverket Resultater på norskprøven Kompetansekartlegging Karriereveiledning Norsk og arbeid Lærerkompetanse

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Møre og Romsdal 31.oktober 2016

Vox på integreringsfeltet. Etterutdanningskurs Møre og Romsdal 31.oktober 2016 Vox på integreringsfeltet Etterutdanningskurs Møre og Romsdal 31.oktober 2016 Nytt navn på Vox Fra 1.januar 2017 heter vi Kompetanse Norge Jeg skal snakke om Endringer i regelverket Lærerkompetanse Resultater

Detaljer

Morsmålsstøttet opplæring. Ingrid Alnes Buanes Renate Litleskare Nygård skole

Morsmålsstøttet opplæring. Ingrid Alnes Buanes Renate Litleskare Nygård skole Morsmålsstøttet opplæring Ingrid Alnes Buanes Renate Litleskare Nygård skole Historikk 1970-tallet 1980-tallet 1990-tallet 2000-tallet 2010-tallet Hvorfor morsmål? (Forskerne): Språk og kommunikasjon er

Detaljer

Vox. Vedlegg: Oversikt over oppgave- og tjenesteområder

Vox. Vedlegg: Oversikt over oppgave- og tjenesteområder Vedlegg: Oversikt over oppgave- og tjenesteområder Vox Navn: Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Geografisk plassering: Oslo (hovedkontor), Bergen. Organisasjonsform: Forvaltningsorgan under

Detaljer

En profil av spansklærere i norsk skole (II): Hva mener lærerne?

En profil av spansklærere i norsk skole (II): Hva mener lærerne? En profil av spansklærere i norsk skole (II): Hva mener lærerne? Debora Carrai Stipendiat Høgskolen i Østfold ILS/Universitetet i Oslo debora.carrai@hiof.no Kravene som stilles til lærerne Regjeringen

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Notat Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen 2010 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For å nå målsettingene om rask bosetting

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer