Lokal forretningsbank med styrke og internasjonalt nettverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal forretningsbank med styrke og internasjonalt nettverk"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T Lokal forretningsbank med styrke og internasjonalt nettverk

2 I N N H O L D Kort om Fokus Bank Hovudtal Året som gjekk Norsk økonomi Administrasjonens kommentar Lokalisering Omtale av verksemda Resultatutvikling Balanseutvikling Den Danske Banks nettverk Fokus på fiskeri FokusAkademiet Omfattande samfunnsengasjement Effektive salsverkty Avanserte styringsverkty Nær og lokal Årsberetning Resultatregnskap Balanse Regnskapsprinsipper Noteoversikt Noter Uttalelse fra kontrollkomiteen og revisjonsberetning Tillitsvalde Adresser Fokus Bank bruker bokmål og nynorsk Paragraf 1-2 i vedtektene for Fokus Bank slår fast at banken er tospråklig. Fokus Bank ønsker å tilby sine kunder individuelt valg av målform uavhengig av geografisk tilknytning og betjeningsmåte. Fokus Bank har eget Nynorskråd med eksterne og interne representanter som skal bidra til å holde nynorsken i banken i hevd på en aktiv måte. Årsrapporten for 1999 tar konsekvensen av at banken er tospråklig ved å veksle mellom de to målformene i samme trykksak fremfor å gi ut parallellutgaver.

3 1 KORT OM FOKUS BANK Fokus Bank er en regionalt forankret forretningsbank som driver virksomhet med lokal profil i de geografiske områdene der banken har en sterk posisjon i kraft av størrelse og tradisjoner. Fokus Bank er en del av Den Danske Bank konsernet. Fokus Bank er operasjonelt ansvarlig for konsernets samlede virksomhet i Norge som også består av Den Danske Bank Oslo og Danske Securities. Bærebjelken i Fokus Banks strategi står fast. Som før skal vi utnytte fordelen av å være nær kundene i lokalmarkedet. Banken legger vekt på langsiktige kunderelasjoner gjennom å tilby sine kunder alle finansielle produkter og tjenester, inkludert forvaltnings-, kapitalmarkeds- og forsikringsprodukter. Fokus Banks kjernevirksomhet er ti distriktsbanker med totalt 65 kontorer. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Banken har 1069 medarbeidere. Administrerende direktør er Svein Sivertsen.

4 2 KORT OM FOKUS BANK Historikk Fokus Bank ble etablert 1. oktober 1987 gjennom en fusjon av Buskerudbanken A/S, Egenkapitalavkastning Langsiktige totalkundeforhold gjennom å kombinere nærhet til kunden med et bredt produktspekter Bøndernes Bank A/S, Forretningsbanken A/S og Vestlandsbanken L/L. Banken fusjonerte senere med Tromsbanken A/S i 1990, 10 5 Nærhet til kundene og lokal beslutningsmyndighet kombinert med et totalt og internasjonalt konkurransedyktig produktspekter gir en Rogalandsbanken A/S i 1991 og Samvirke attraktiv bankpartner. Organisasjonen skal banken A/S i De syv regionale forretningsbankene som utgjør Fokus Bank er etablert i perioden og har dermed lange tradisjoner i sine markedsområder. Banken ble fra mai 1999 et heleid datterselskap av Den Danske Bank konsernet Fortjeneste per aksje være salgsrettet for å utvikle egen kundebase og oppnå nye totalkundeforhold. Profesjonell og internasjonal gjennom tilpasset og tilgjengelig kompetanse Kundekontakten skal skje gjennom distrikts bankene som har tilpasset og tilgjengelig Forretningsidé Fokus Bank skal være en bank for næringsliv og privatpersoner, tilby et bredt produktspekter, være tilstede der kunden ønsker og operere etter prinsippet om at bankvirksomhet er lokal. Banken skal ha dominerende markedsposisjoner og arbeide effektivt gjennom samlet produksjon og drift samt sentralisert styring og kontroll og utvikling. Strategiske elementer Fokus Banks strategi bygger på de følgende Kostnader/inntekter Balanseutvikling kompetanse lokalt og regionalt. Samtidig skal kunden ha tilgang til spesialkompetanse og skreddersydde løsninger fra banken. Banken har finansiell styrke og stabilitet som en del av et ledende nordisk finanskonsern. Lave kostnader gjennom rollefordeling og fremtidsrettet anvendelse av informasjonsteknologi Fokus Bank har en klar og definert rollefordeling mellom markedsoperasjon, drift og produksjon, styring og kontroll og utvikling. fire elementer: Samtidig skal en fremtidsrettet anvendelse av Regional bankvirksomhet Fokus Bank skal være eller kunne bli den Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd 99 informasjonsteknologi gi kvalitet og kostnadseffektivitet. ledende forretningsbanken i sine definerte regioner. Profesjonell, god og regionalt basert virksomhet skal gi vekst og styrket markedsposisjon.

5 3 HOVUDTAL Konsern Mill. kr Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån og gevinst / tap / nedskrivingar langsiktige verdipapir Netto tap på utlån og garantiar (12) 26 8 Gevinst/tap/nedskriving varige driftsmidlar Overført frå uspesifiserte tapsavsetningar Resultat av ordinær drift før skatt Brutto utlån til kundar Innskot frå kundar Forvaltningskapital Eigenkapitalavkastning 1) 9,5 7,9 19,1 12,6 10,7 Kostnader / inntekter 2) 61,3 68,6 58,8 71,2 68,5 Innskotsdekning 3) 59,8 63,0 69,9 84,4 81,3 Forteneste per aksje i kroner 4) 4,76 3,89 8,86 5,37 4,90 Eigenkapital per aksje 5) 49,86 49,84 48,53 44,17 45,80 Kapitaldekning 11,57 13,06 12,16 10,76 12,66 Kjernekapitaldekning 7,56 8,12 7,18 7,28 8,10 Risikovekta balanse , , , , ,0 Netto misleghald i % av totale utlån morbank*) 6) 1,4 1,4 2,0 2,6 Brutto tap i % av totale utlån morbank*) 7) 0,4 0,4 0,3 0,6 Tapsprosent 8) 0,1 (0,1) 0,1 0,0 Uspesifisert tapsavsetning i % av utlån 9) 0,5 0,4 0,5 0,5 Utlån i % av forvaltningskapital 10) 85,9 85,5 84,5 82,6 83,6 Tal årsverk konsern Tal årsverk dotterselskap *) Tala for morbank er i det alt vesentlege identiske med tala for konsernet. 1) Årsresultat i prosent av gjennomsnittleg eigenkapital. 2) Ordinære driftskostnader i prosent av summen av netto renteinntekter og andre driftsinntekter. 3) Innskot frå kundar i prosent av brutto ordinære utlån. 4) Årsresultat fordelt på gjennomsnittleg tal aksjar. 5) Eigenkapital ved utgangen av året delt på tal aksjar ved utgangen av året. 6) Netto misleghaldne lån i prosent av utlån til kundar. 7) Brutto tap på utlån ekskl. garantiar i prosent av utlån til kundar. 8) Netto tap utlån, ekskl. garantiar i prosent av brutto utlån ved utgangen av året. 9) Uspesifisert tapsavsetning i prosent av brutto utlån etter frådrag for spesifiserte tapsavsetningar. 10) Brutto utlån etter frådrag for spesifiserte tapsavsetningar i prosent av forvaltningskapital.

6 4 ÅRET SOM GJEKK Slutt på spekulasjonar om fusjonar og oppkjøp I desember 1998 var det klart at Den Danske Bank hadde fått tilslutning frå meir enn 90 prosent av aksjonærane til å overta Fokus Bank. Konsesjonssøknaden om overtaking blei send norske styresmakter 22. desember. For første gong sidan reprivatiseringa av Fokus Bank hausten 1995 kunne den ordinære forretningsverksemda vere uforstyrra av spekulasjonar om fusjonar og oppkjøp. Fleire rentenedsettingar Vinteren og våren 1999 var prega av rentefall og Fokus Bank gjennomførte rentereduksjonar både i januar, mars og april. Ved fleire høve var Fokus Bank først av finansinstitusjonane ute i marknaden med melding om rentenedsetting som gjaldt med det same og fekk positiv merksemd i media av den grunn. Banken fekk også positiv omtale for sin etablerte praksis med at rentenedsettingar blir sett i verk samstundes for eksisterande og nye kundar. Også i juni og september sette Fokus Bank ned renta til kundane sine. Ny kredittprosess og nye verkty for salsrapportering og kundeanalyse Arbeidet med implementering av nye verkty for kreditthandsaming og sal gjekk føre seg for fullt i heile banken i første halvår med omfattande opplæring i forkant. Med slike verkty i aktiv bruk har Fokus Bank særs gode hjelpemiddel for effektiv og sikker kreditthandsaming og profesjonell og målretta kundeoppfølging. 10. juni fekk Fokus Bank ny leiing ved at bankdirektør Peter Straarup blei ny styreformann med bankdirektør Jakob Brogaard som ny nestformann. Tidlegare styreformann Stein Holst Annexstad, som hadde hatt denne funksjonen sidan 1991, valde å gå ut av rolla si. Det same gjorde administrerande direktør Bjarne Borgersen, som hadde leia banken sidan Ny administrerande direktør blei Svein Sivertsen, som hadde vore viseadministrerande direktør under heile Borgersens leiingsperiode. Terje Svendsen, som hadde vore finansdirektør i fleire år, blei ny viseadministrerande direktør. Då rekneskapen for første halvår blei lagt fram, var Fokus Bank innarbeidd i rekneskapen for Den Danske Bank. Fokus først i verda med banktenester via WAP WAP står for Wireless Application Protocol og er ein standard for korleis ein kan bruke mobiltelefonar eller andre små bærbare terminalar til å surfe på Internet. Som aller første bank kunne Fokus Bank 23. september tilby kundar med WAP-telefon å utføre banktenester via Internet. Kunden kan dermed hente informasjon frå Fokus Nettbank direkte inn på displayet i mobiltelefonen sin. Med lanseringa av WAP-banken var Fokus Bank på nytt heilt i front med ny teknologi. I april 1995 var Fokus Bank først ute med eiga heimeside på Internet. Fokus Nettbank opna for ei rekke tenester, mellom anna kontooverføringar og betalingar, i august 1997 og andre versjon Fokus Nettbank blei lansert på ettersommaren Konsesjon og ny leiing Den 7. mai fekk Den Danske Bank konsesjon til å overta Fokus Bank og arbeidet med å utveksle informasjon og samordne dei mest nødvendige rutinene kunne starte opp. På an att i Bergen Den 14. oktober kunne Fokus Bank feire opninga av eit fullverdig bankkontor på Torgallmenningen i Bergen. Då hadde Fokus Bank, med unntak av eit lite representasjonskontor, vore borte frå Bergens-marknaden sidan 1993 då i alt ti kontor i området blei

7 5 ÅRET SOM GJEKK selde til Kreditkassen som ein del av Fokus Bank sin snuoperasjon etter bankkrisa. Siste førebuingar til år 2000 Inga større verksemd med respekt for seg sjølv ville risikere å møte år 2000-skiftet ubudd. Finansinstitusjonane er ein viktig del av infrastrukturen i samfunnet og var difor underlagt tett oppfølging frå styresmaktene si side når det gjaldt førebuingar og kriseplanar. Gjennom to år sette Fokus Bank av store ressursar til ein full gjennomgang av alle system i banken. Arbeidet har resultert i at banken kunne møte det spennande årsskiftet med alle system gjennomgått, oppgraderte og renoverte om det var trong for det. Førebuingane og planane tilsa at alle dei personane i banken som var tildelt arbeidsoppgåver og vakt i nyårshelga, etter få timar kunne slå fast at banken hadde klart overgangen til det neste år tusen utan problem. NORSK ØKONOMI Etter ein større oppgang i norsk økonomi gjennom store delar av 90-tallet, avtok veksten kraftig i Ved inngangen til 1999 var det semje om vidare nedgang, men delte oppfatningar om kor stort fallet ville risikoen i 1999, med særleg vekt på industrinæringar med direkte og indirekte engasjement i olje og skip. Samstundes blei dei tradisjonelt konjunkturkjenslege næringane som bygg og anlegg og hotell/ restaurantdrift bli. Den føresette svakare veksten i økonomien Bruttonasjonalprodukt. samt eigedomsdrift ekstra fokusert. var særleg knytt til ein stor nedgang Sesongjusterte volumindeksar, i investeringane i offshore/-og offshorerelatert 1995=100 Gjennom 1999 har pengepolitikken blitt industri i tillegg til skipsbygging, men også svak etterspørsel etter konsumvarer og tenester nøytral, på det viset at styringsrentene er justerte ned med til saman 2 prosentpoeng, og pengemarknadsrentene er komne ned til i underkant av 6 prosent. Utviklinga i konjunkturane gjorde at Likevel er det norske rentenivået framleis kredittrisikoen for banknæringa auka høgt samanlikna med dei viktigaste Samstundes heva Noregs Bank styringsrentene BNP BNP-fastland Industri europeiske handelspartnerane våre. kraftig i siste del av 1998 på 3 månaders pengemarknadsrenter Den makroøkonomiske utviklinga i grunn av mykje svakare krone. Dette medførte at rentenivået ved inngangen til blei ikkje like svak som mange 9 9 var særs høgt og trekte kredittrisikoen 8 8 frykta, men kan i ettertid bli karakterisert endå meir opp. 7 7 som ein særs moderat korreksjon På bakgrunn av desse forholda blei det fokusert sterkt på den aukande kreditt Den markerte nedturen resulterte i ei klar to-deling av økonomien, med Norge Tyskland

8 6 NORSK ØKONOMI høgare arbeidsløyse i konkurranseutsett sektor. Motsett har arbeidsmarknaden i skjerma sektor, særleg innafor privat og offentleg tenesteyting, blitt strammare. Fleire sektorar slit med stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Store delar av dei industrisektorane som blei råka hardast av nedturen, mellom anna skipsverft, er lokaliserte er låg, og gjennom høge inntekter frå petroleumssektoren har vi store overskot i utanriksøkonomien. langs Vestlandskysten. I denne regionen blei industrisysselsettinga relativt kraftig ramma. Medan den samla Utviklinga i sysselsettinga Så sant vi unngår for sterke etterspørselsimpulsar mot norsk økonomi, og har eit sysselsettinga auka med 2,9 prosent frå til 1999, blei sysselsettinga i 98 fornuftig samspel mellom penge- og finanspolitikken, vil det vere grunnlag for å få industrien på Vestlandet redusert med 96 kostnadsveksten ned. Det ligg også til rette mest 8 prosent i same perioden for ei sunn utvikling i produktiviteten etter dei store investeringane som blei gjennomførte Gjennom siste halvdel av 90-tallet har Samla sysselsetting (venstre akse) Industri samla (indeks) gjennom høgkonjunkturen på 90-tallet. den norske konkurranseevna, målt ved relative lønnskostnader i industrien, Industri Vestlandet (indeks) Eksportmarknadsdel og Faremomenta er likevel mange. Den sterke blitt forverra. Dette har på si side ført relative lønskostnader. utanriksøkonomien og den svært moderate Indeks 1990=100 til at norske eksportørar har tapt korreksjonen av økonomien i 1999, har marknadsdelar i eksportmarknadene lagt til rette for ein sterk kronekurs. Den to-delte arbeidsmarknaden kan endre lønsdanninga To-delinga av arbeidsmarknaden kan på i økonomien, der konkurranseut sikt føre til at den tradisjonelle lønsdanninga i Noreg, der industrien har vore sett sektor har vore førande. Lønsdanninga har difor vore forankra i konkurranseevna lønsleiande, blir endra i retning av Eksportmarkedsandel til internasjonalt orientert verksemd. Ei Relative lønnskostnader større vekt på tenesteproduserande svekka konkurranseevne vil føre til at næringar. Eit slikt systemskifte vil kunne vere uheldig i høve til ei sunn utvikling i omfanget av konkurranseutsett verksemd blir redusert, dermed vil presset mot oljepengane kunne auke. konkurranseevna. Utsiktene framover Ved førre årsskiftet såg ein for seg ei klar konsolidering av norsk økonomi i løpet av I dag kan ein slå fast at konsolideringa fann stad, men at den etterfølgjande mjuke landinga er meir usikker. I byrjinga av 2000 er norsk økonomi framleis inne i ein 1000 personer høgkonjunktur, sjølv om presset er klart lågare enn for eitt år sidan. Norsk økonomi står ved starten på det nye årtusenet i ein gunstig situasjon. Den økonomiske utviklinga er god og aktivitetsnivået er generelt høgt. Arbeidsløysa Indeks 1997 = 100 Så sant ein held fast ved den inntektspolitiske disiplinen og samspelet mellom penge- og finanspolitikken fungerer bra, vil ein kunne sjå ei moderat og sunn utvikling i den norske økonomien framover. Om det ikkje blir slik, aukar fallhøgda, og neste landing i økonomien kan bli hardare.

9 7 ADMINISTRASJONENS KOMMENTAR Verden omkring oss skal få oppleve at Fokus Bank, gjennom sin nye eier, vil bli en kraftfull tilvekst i det norske markedet.

10 8 ADMINISTRASJONENS KOMMENTAR L okal forankring med internasjonalt nettverk 1999 ble året da Fokus Bank fikk avklart sin eiersituasjon. Som en del av Den Danske Bank konsernet er Fokus Bank nå en del av et av Nordens ledende finanskonsern. Det gir oss finansiell styrke og stabilitet som igjen skal komme våre kunder til gode. Vi kan nå konsentrere oss fullt ut om det som er og skal være vår primære oppgave: Å ha og utvikle en leveranse til våre kunder bestående av konkurransedyktige og moderne finansielle løsninger som gir næringslivet konkurransekraft og privatpersoner en oversiktlig økonomi tilpasset deres ønsker og behov. Utviklingen i samfunnet går i retning av stadig mer globalisering og økt bruk av teknologi. Vare- og kapitalstrømmene er i dagens økonomi internasjonale, og med åpen økonomi må Norge tilpasse seg denne situasjonen. Samtidig vil Norge, etter hvert som petroleumssektorens andel av BNP synker, måtte utvikle andre eksportnæringer som kan overta. Det krever et internasjonalt konkurransedyktig norsk næringsliv. Jeg vil peke på to faktorer som vil være avgjørende for å lykkes i den internasjonale konkurransen: Internasjonal kompetanse og teknologianvendelse. Globaliseringen er en trend som bare synes å forsterke seg. Internasjonal kompetanse blir dermed en forutsetning for konkurransekraft. Kjennskap til andre kulturer og språk er en forutsetning for å være en aktør på den internasjonale arena etter hvert som de fysiske landegrensene blir mer og mer utvisket, også kommersielt. Bruk av Internet er en av mange faktorer som endrer oss i retning av en mer internasjonal hverdag og som bidrar til at det åpner seg mange muligheter på den internasjonale arenaen for norske bedrifter. Anvendelse av informasjonsteknologi er en annen viktig faktor. Norge har relativt høye lønnskostnader sammenlignet med de vi konkurrerer med internasjonalt. Samtidig har vi et samfunn preget av mange mennesker med høyere utdanning og et godt generelt kompetansenivå. Det betyr at vi må bygge konkurransekraft gjennom mennesker og gjennom vår anvendelse av informasjonsteknologi. Bankene er en viktig del av næringslivets infrastruktur. Internasjonaliseringen av norsk næringsliv krever samtidig en internasjonalisering av norsk bankvesen. Det betyr at norske banker må kombinere sin kjennskap om det norske markedet og de norske aktørene med internasjonal kompetanse, nettverk og produkter. Fokus Bank er som en del av Den Danske Bank konsernet svært bevisst på hvordan vi skal utvikle oss for å tilfredsstille våre kunders behov. For oss handler det om å finne den riktige kombinasjonen av regional forankring og kompetanse i effektivt samspill med tilgjengelig internasjonal kompetanse og nettverk. Fokus Bank har gjennom de siste ti årene arbeidet med regional bankvirksomhet som vårt viktigste strategiske element. Det betyr at vi har lagt stor vekt på oppbyggingen av distriktsbanker som i kraft av sin kunnskap om markedet der de opererer, skal være kjernen i bankens virksomhet. Vi har distribuert kompetanse og fullmakter så nært markedet som praktisk mulig for å gi kundene beslutningstagere å forholde seg til i sitt nærmiljø. Det er en utvikling vi ønsker å forsterke i tiden som kommer gjennom å fortsette oppbyggingen av regionale enheter som gjennom kunnskap om markedet og god bankfaglig kompetanse skal gi kundene en god samtalepartner i det daglige.

11 9 ADMINISTRASJONENS KOMMENTAR Samtidig har vi sett en økende betydning av å følge kundene i det internasjonale marked. Vi ser det når det gjelder produkter, der f eks gode internasjonale cash management løsninger etterspørres av stadig flere av våre kunder, det gjelder kompetanse der kundenes krav til vår kunnskap om og evne til å være en partner også i det internasjonale marked øker, og vi ser det når det gjelder nettverk. Norsk næringsliv trenger banker som har et bredt internasjonalt nettverk av kontorer og kontakter. Gjennom Den Danske Banks sterke posisjon også i det internasjonale marked, konsernets styrke innen kapitalmarkedene og på internasjonale løsninger, er Fokus Bank nå fullt ut konkurransedyktig også på denne arenaen. En utfordring for oss i tiden som kommer er derfor å gjøre internasjonal kompetanse, produkter og nettverk synlig og tilgjengelig for våre kunder. Teknologi generelt og Internet spesielt er et annet område der vi som bank må utvikle oss i takt med tiden. Fokus Bank har gjennom de siste årene vært en av de fremste aktørene i forhold til Internet- løsninger. Fra vi som første norske bank lanserte våre egne hjemmesider i 1995, har det skjedd en rivende utvikling. Rundt 10 prosent av våre personkunder bruker nå nettbanken som sin primære kanal for betalingsformidling. I løpet av år 2000 vil også næringslivskundene få webbaserte cash management løsninger. Vi har som klar målsetting å være en ledende bank innen web-baserte løsninger. Det betyr at vi som organisasjon skal være målrettet og offensiv i vår bruk og forståelse av Internet som en viktig kanal for kundekontakt og distribusjon av produkter. Fokus Bank har klare ambisjoner om vekst i tiden fremover. Gjennom sterk regional organisasjon og forankring, internasjonale løsninger og kompetanse samt en offensiv anvendelse av teknologi skal vi realisere våre mål. Med vennlig hilsen Svein Sivertsen Administrerende direktør

12 10 LOKALISERING Tromsbanken Tromsø Polarsenteret (opna februar 2000) Finnsnes Bardufoss Nord- Trøndelagsbanken Steinkjer Namsos Rørvik Stjørdal Værnes Levanger Verdal Forretningsbanken Trondheim Brekstad Bjugn Orkanger Hitra Oppdal Røros Tunga Lade Heimdal Ila RiT Melhus Munkegata Nidarvoll Gløshaugen Søndre gt. NordVestbanken Kristiansund Molde Sunndalsøra Surnadal Vestlandsbanken Sogndal Øvre Årdal Årdalstangen Høyanger Førde Florø Fokus Vestlandsbanken Bergen Sunnhordlandsbanken Stord Vikedal Haugesund Ullensvang Nå Eidfjord Odda Rogalandsbanken Stavanger St. Olav Klubbgt. Hillevåg Jørpeland Sandnes Sola Bryne Nærbø Egersund Moi Flekkefjord Telemarksbanken Skien Kjørbekk Porsgrunn Bamble Bø Ytre Vinje Rjukan Bøndernes Bank Egertorget Skøyen Økern Ås Fokus Tromsbanken Fokus Forretningsbanken Fokus NordVestbanken Fokus Vestlandsbanken Fokus Sunnhordlandsbanken Fokus Vestlandsbanken Bergen Fokus Rogalandsbanken Fokus Telemarksbanken Fokus Nord-Trøndelagsbanken Fokus Bøndernes Bank

13 11 OMTALE AV VERKSEMDA Vi skal utnytte vår nærleik til lokalmarknaden kombinert med nye produkt og eit sterkt internasjonalt nettverk.

14 12 OMTALE AV VERKSEMDA G enerelt Den Danske Bank konsernets verksemd i Noreg omfattar einingane Fokus Bank ASA, Danske Securities ASA og Den Danske Bank Oslo. Leiinga i Fokus Bank er administrativt ansvarleg for den samla verksemda i den norske marknaden. Primærverksemda i Noreg er den regionalt baserte verksemda retta mot privatpersonar og næringsliv. Den Danske Bank Oslo representerer eit profesjonelt, spesialisert og kompetent miljø som marknadsmessig er integrert med Fokus Bank. Eininga skal arbeide saman med distriktsbankane mot storkundemarknaden. Danske Securities ASA (tidlegare Saga Securities ASA) utgjer verksemda til Danske Securities i Noreg og er organisert som ei sjølvstendig juridisk eining. Danske Securities er eit av dei leiande verdipapirforetaka i Norden med kontor i Oslo, Helsinki, København, Stockholm og London. Den norske verksemda omfattar også ei rekke produktleverandørar. Fokus Kapitalmarked er bankens eiga kapitalmarknadseining og arbeider saman med distriktsbankane for å tilby finansiell rådgjeving og mekling for kundar av valuta-, rente- og aksjeprodukt. Fokus Kapitalforvaltning er bankens samla miljø for forvaltning, rådgjeving og sal av forvaltningsprodukt innafor områda Fokus Forvaltning og Aktiv Forvaltning. Fokus Finans AS er bankens finansieringsselskap og tilbyr leasingfinansiering. Vidare tilbyr banken forsikringsprodukt i samarbeid med Nordenfjeldske Forsikring. Selskapet er oppretta i samarbeid med det danske forsikringsselskapet Codan. I 1999 vedtok banken å opprette eit eige kredittforetak Fokus Kreditt AS. Verksemda til selskapet vil vere retta mot langsiktig grunnfinansiering av bustad- og næringseigedomar. Funksjonsskisse over den norske verksemda Den norske marknaden Den Danske Bank Oslo Distriktsbankane Danske Securities ASA Fokus Finans AS Nordenfjeldske forsikring AS Fokus Kapitalmarked Fokus Kapitalforvaltning Fokus Kreditt AS Corporate Banking Den Danske Bank Investment Banking

15 13 OMTALE AV VERKSEMDA Samarbeid i Den Danske Bank konsernet For Fokus Bank er det viktig å arbeide aktivt med samarbeid og integrasjon innan konsernet. Dette arbeidet har to hovudmålsettingar. For det første skal ein styrke bankens konkurransekraft. For det andre skal Fokus Bank få lågare kostnader. Ei sentral utfordring er å utvikle konkurransedyktige produkt og kompetanse, også innan område der Fokus Banks eksisterande kundeportefølje representerer for liten kritisk masse. Det inneber at banken må søkje felles investeringar innan teknologi, produktutvikling, webbaserte løysingar og anna utvikling i konsernet. Samstundes skal ei effektiv deling av produksjon gje banken lågare kostnader. Førebels er det sett i gang eit samarbeidsprosjekt relatert til forretningsmessig og teknologisk integrasjon i tillegg til at det er etablert samarbeid innan fleire forretningsområde. Ei felles teknologisk plattform vil danne grunnlaget for å hente ut andre synergiar. Ein vil arbeide aktivt med å identifisere og utvikle andre område for samarbeid. Hovudkontoret Ved hovudkontoret i Trondheim er verksemda delt i tre hovudeiningar. Konsernstab er konsernleiinga sitt støtteapparat. Eininga inkluderer funksjonane finans, FokusAkademiet, informasjon, IT, juridisk kontor, Distriktsbankane Totalt tilsette Samansetning tilsette Kapitalmarked Konsernstab Fokus Service Senter Dotterselskap Innskotsdekning Ordinære innskot i % av netto utlån 96 kontroll og sikring, personal, sentral kredittavdeling og direksjonssekretariat. Fokus Utviklingssenter er bankens utviklingseining og er samansett av funksjonar knytt til strategi- og forretningsutvikling, produkt- og konseptutvikling, marknad og distribusjon, sal, analyse, kultur og samfunn og web-baserte tenester. Fokus Service Senter er bankens produksjons- og driftseining og fungerer som leverandør av tenester til distriktsbankane Strategi Fokus Banks strategi slår fast at banken skal drive regional bankverksemd med vekt på langsiktige totalkundeforhold. Samstundes er låge kostnader definert som eit strategisk element. Gjennom regional fridom i oppbygginga av marknadsoperasjonen og ein profesjonell kredittorganisasjon som tek omsyn til kunden sitt krav til rask sakshandsaming, sikrast ei marknadsfokusert og desentralisert verksemd i den enkelte region. Målretta samling av alle produksjons- og driftsoppgåver gjev låge kostnader. 97 Kjerneverksemda i Fokus Bank ligg i dei ti distriktsbankane. Distriktsbankanes marknadsoperasjon har klare regionale og lokale særtrekk og skal tilpassast den enkelte marknaden. Målsettinga for kvar enkelt distriktsbank er å vere mellom dei leiande forretningsbankane i sin region.

16 14 OMTALE AV VERKSEMDA 1. Regional bankverksemd Fokus Bank skal vere eller kunne bli den leiande forretningsbanken i sine definerte regionar. Profesjonell, god og regionalt basert verksemd skal gje vekst og styrka marknadsposisjon. 2. Langsiktige totalkundeforhold gjennom å kombinere det å vere nær kunden med eit breidt produktspekter Nærleik til kundane og lokale avgjerder kombinert med eit totalt og internasjonalt konkurransedyktig produktspekter gjev ein attraktiv bankpartner. Organisasjonen skal vere salsretta for å utvikle eigen kundebase og oppnå nye totalkundeforhold. 3. Profesjonell og internasjonal gjennom tilpassa og tilgjengeleg kompetanse Kundekontakten skal skje gjennom distriktsbankane som har tilpassa og tilgjengeleg kompetanse lokalt og regionalt. Samstundes skal kunden ha tilgang til spesialkompetanse og skreddarsydde løysingar frå banken. Banken står fram som ein del av eit leiande nordisk finanskonsern med finansiell styrke og stabilitet. 4. Låge kostnader gjennom rolledeling og framtidsretta bruk av informasjonsteknologi Fokus Bank har ei klar og definert rolledeling mellom marknadsoperasjon, drift og produksjon, styring og kontroll og utvikling. Samstundes skal framtidsretta bruk av informasjonsteknologi gje kvalitet og kostnadseffektivitet. Den regionale styrken og dei sterke kunderelasjonane medverkar til kostnadseffektiv bankdrift og gjer at Fokus Bank er eit naturleg val i marknaden. Lokal nærleik og kompetanse med eit breidt og internasjonalt spekter av finansielle løysingar, posisjonerer banken som eit klart alternativ til både dei regionale sparebankane og dei landsdekkande forretningsbankane. Organisasjon For Fokus Bank har det vore viktig å etablere ei praktisk arbeids- og rolledeling mellom sentralt og regionalt/lokalt nivå. I prinsippa for verksemda i banken er det difor definert at kundekontakten skal skje i distriktsbankane, medan alle driftsoppgåver og store delar av produksjonen skal skje sentralt. Reindyrkinga av distriktsbankane til fokuserte sals- og marknadseiningar har vore avgjerande for å oppnå ein så god kombinasjon som råd er av nærleik til marknaden på den eine sida og låge kostnader gjennom stordriftsfordelar på den andre sida. Fokus Kapitalmarked, Fokus Kapitalforvaltning og dotterselskapa understøttar salskontora med kompetanse, produkt og løysingar i tillegg til å drive eigen forretningsverksemd. Fokus Service Senter gjer sitt med rasjonelle og kostnadseffektive driftsløysingar og prosessar. Styring og kontroll av verksemda, med sikring av strategisk gjennomføring og måloppnåing, blir gjennomført av sentrale stabs- og utviklingseiningar. Gjennom dei siste åra er bankens styrings- og oppfølgingssystem endra og moderniserte. Styrings- og oppfølgingssystema, både når det gjeld styringsverkty, metode og prosess har målstyring som berande element. Styringssystemet legg vekt på ei klar og konsistent line frå overordna mål og strategi til tiltak på operativt nivå. I dette systemet fokuserer ein på dei faktorane som til ei kvar tid er vurderte som kritiske for strategisk gjennomføring og måloppnåing.

17 15 OMTALE AV VERKSEMDA Bankens organisatoriske prinsipp reflekterer strategien og baserer seg i hovudsak på to element: Marknadsfokusering gjennom desentralisert distribusjonsnett Låge kostnader gjennom samla drift, produksjon, utvikling og stabstenester Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling er definert som eit viktig strategisk verkemiddel for Fokus Bank. Utviklinga går i hovudsak føre seg på to plan. FokusAkademiet er ansvarleg for den generelle kompetansehevinga der siktemålet er å heve den formelle kompetansen til den enkelte medarbeidaren. I tillegg kjem ei retta kompetansebygging i høve regional og lokal næringslivskompetanse. Denne typen kompetanse byggjer på medviten rekruttering og utvikling av erfaringskompetanse i den enkelte distriktsbank. opplæringsplanen, koordinere opplæringsaktiviteten og inngå avtalar med universitet, høgskular og andre tilbydarar. I tillegg skal FokusAkademiet hjelpe både enkeltmedarbeidarar og forretningseiningane med pedagogisk kompetanse ved utforming av definerte opplæringsbehov. Regional bankverksemd krev kunnskap, kjennskap og interaksjon med den lokale marknaden. For dei ti distriktsbankane er slik kompetanse ein avgjerande del av marknadsarbeidet. Denne typen kompetanse er tilpassa marknaden og såleis differensiert. Nærings- og infrastruktur, demografi og samansettinga av kundeporteføljen i distriktsbanken er faktorar som avgjer kva kompetanse banken skal ha regionalt og lokalt. Risikostyring og kredittkontroll Fokus Bank har forsterka satsinga på styring av risiko, med særleg vekt på kredittrisiko. Det er innført metodar og verkty for identifisering, måling og styring av FokusAkademiet skal syte for at Fokus Bank til eikvar tid har den rette kompetansesamansettinga. Ved etableringa i 1996 var hovudoppgåva å utarbeide ein systematisk og gjennomgripande læreplan som skulle sikre utvikling av medarbeidarane i Fokus Bank frå den eksisterande ekspedisjonskulturen til ein aktiv salskultur basert på bankens eigenart, historie og tradisjonar. Satsinga på kompetanse er basert på den kredittrisiko. Ein bruker internasjonalt kjende metodar baserte på risikojustert lønsemd og skaping av økonomiske meirverdiar. Makroøkonomiske utviklingstrekk, utviklinga i dei enkelte bransjane og forhold som gjeld den enkelte bedrift er integrerte i dette arbeidet. Prosessen er eit ledd i arbeidet med å auke og stabilisere den langsiktige avkastninga på bankens eigenkapital. aukande etterspørselen etter komplekse Problemlån finansielle løysingar, det generelle utdanningsnivået Ein arbeider kontinuerleg med forbetring i samfunnet og ei klar vektleg- ging av medarbeidarane som ressurs i framtida og automatisering av bankens kontrollrutinar på kredittområdet. Det er fastlagde retningsliner for såvel sentral som desentral kontroll og retningsliner for løpande FokusAkademiet driv ikkje eiga undervisningsverksemd, rapportering men har ansvar for å utarbeide og vedlikehalde den sentrale dagar dagar Softlån Netto tapsutsette Netto misleghaldne lån

18 16 OMTALE AV VERKSEMDA Distriktsbankane Marknadsoperasjonen i distriktsbankane har klare regionale og lokale særpreg og skal tilpassast den enkelte marknaden. Målsettinga for kvar distriktsbank er å vere mellom dei leiande forretningsbankane i sin region. Dei ti distriktsbankane som utgjer Fokus Bank, er i stor grad sjølvstendige einingar når det gjeld eigen operasjon i marknaden. Dei ti bankane har eigne distriktsråd for å understreke regionalt preg og eigenart. Den desentraliserte marknadsfokuseringa er eit viktig element i Fokus Banks strategi. Gjennom nærleik til marknaden og lokale avgjerder sikrar ein gode og langsiktige relasjonar med kundane. Fokus Bank har relativt høge marknadsdelar i alle regionane ein Fokus Tromsbanken opererer i, særskilt innan næringslivssegmentet. Kvar distriktsbank skal vidareutvikle og forsterke dei Fokus NordVestbanken Fokus Rogalandsbanken Fokus Nord-Trøndelagsbanken Fokus Vestlandsbanken Fokus Vestlandsbanken - Bergen Fokus Sunnhordlandsbanken Fokus Forretningsbanken Fokus Bøndernes Bank Fokus Telemarksbanken regionale næringslivsavdelingane gjennom auka kompetanse tilpassa den enkelte bankens kundemasse og næringsstruktur. Samstundes er det viktig å reindyrke distriktsbankane i høve kundeorienterte oppgåver. Gjennom eit profesjonelt og kostnadseffektivt Fokus Service Senter kan ressursane i distriktsbankane nyttast til kryssal og kundearbeid. Banken prioriterer eigen kundemasse gjennom salsinnsatsen og i marknadsarbeidet. Målsettinga er at alle kundane skal vere totalkundar. Det vil seie at dei kjøper alle sine finansielle tenester frå Fokus Bank. Kryssal, sal av nye produkt til eksisterande kundar, er avgjerande for å auke lønsemda og verdien av kundebasen. Salet i distriktsbankane er retta mot å auke talet på produkt per kunde. Utviklinga av nye salsverkty og ny kundedatabase skal gjere salsarbeidet enklare og meir målretta. Gjennom aktivt sal og rådgjeving skal kunden få tilbod om totale finansielle løysingar skreddarsydde for sin eigen økonomiske situasjon. Den Danske Bank Oslo Den Danske Bank Oslo representerer banken sitt kompetansemiljø for arbeidet med storkundar i Noreg. Eininga arbeider marknadsmessig i samarbeid med distriktsbankane. Den Danske Bank har eit breidt og internasjonalt konkurransedyktig produktspekter for større kundar. Løysingane og kompetanse knytt til desse blir eit viktig konkurranseparameter for den norske verksemda i tida som kjem. Den Danske Bank Oslo er leia av banksjef Torben With og har rundt 40 tilsette. Eininga har i tillegg til kundeansvarlege sterke miljø for kapitalmarknadsprodukt og cash management.

19 17 OMTALE AV VERKSEMDA Vi skal vite å bruke kompetansemiljøa og produkta i Den Danske Bank til å vokse i Noreg.

20 18 OMTALE AV VERKSEMDA Fokus Kapitalmarked Fokus Bank tilbyr gjennom Fokus Kapitalmarked eit breidt spekter av finansielle produkt og tenester til bankens kundar. Som ledd samordninga med Den Danske Bank blei Fokus Kapitalmarked reorganisert for å nytte ut den marknadskrafta som ligg i å vere ein del av eit nordisk og internasjonalt finanskonsern. Dette inneber mellom anna at verksemda til Fokus Kapitalmarked er ein koordinert del av verksemda i Den Danske Bank nasjonalt og internasjonalt. Fokus Kapitalmarked skal vere eit naturleg førsteval og samarbeidspartner for kundar i dei marknadsområda der Fokus Bank er representert. For distriktsbankane er Fokus Kapitalmarked ein viktig støttespelar og arbeider direkte mot næringslivsavdelingane med å skreddarsy løysingar for den enkelte kunden. Kundane her etterspør produkt og tenester innafor områda finansiell rådgjeving knytt til avkastning, risikostyring, og kapitalskaffing. Året starta med innføringa av Euro, noko som gjekk problemfritt for dei aller fleste marknadsaktørane. Fokus Bank har ikkje opplevd nokon vesentleg reduksjon i valutahandelen som følgje av innføringa av felles valuta for fleire EU-land. Rentemarknaden internasjonalt har i periodar variert, medan trenden i Noreg har vore fall i korte renter og noko stigande lange renter. Fokus Kapitalmarked har etablert seg som marketmaker i norske statsobligasjonar og som primærhandlar for Noregs Bank for statsobligasjonar. I løpet av året har banken auka sin marknadsdel innan obligasjonshandel vesentleg. Store svingningar i valutamarknaden har gjeve meir kundefokus ved at etterspørselen etter sikringsprodukt har vore stigande. Etter eit særs svakt år i den norske aksjemarknaden i 1998, gjekk totalindeksen på Oslo Børs opp over 45 prosent i Sterkare kronekurs, lågare renter og rekordhøg oljepris var viktig for den positive utviklinga. Samstundes blei den frykta "kræsjlandinga" i norsk økonomi avløyst av ei fjørlett landing, ikkje minst på grunn av ein tillitsvekkjande pengepolitikk frå Noregs Bank. Ein sterk aksjemarknad i Noreg må sjølvsagt også sjåast i lys av sterke marknader internasjonalt. Som på så mange andre område var det USA som starta, og det var spesielt såkalla "new economy"- aksjar innafor område som informasjon, kommunikasjon og teknologi som var populære. Denne tendensen smitta også over på den norske marknaden, og førte mellom anna til at aktiviteten i marknaden for unoterte aksjar tok seg kraftig opp i Fokus Kapitalmarked er organisert i tre hovudområde for å dekke behovet til kundane; finansiell rådgjeving og mekling for kundar av valuta, rente og aksjeprodukt samt analyse. Samarbeidet med Den Danske Bank har utvikla seg særs positivt og det er spesielt viktig å ha ein stor og profesjonell aktør med høg og differensiert kompetanse å trekkje på i forholdet til kundar og marknaden. Spesielt er det analysekompetansen innafor makro, rente og valutaområdet, med tillegg av aksjeanalyse som har vore viktig til no. Fokus Kapitalmarked har eigne avdelingar for oppgjer, rekneskap, risikoovervaking, IT og kontroll som understøttar aktiviteten. Eininga har 40 tilsette og er leia av direktør Jo Temre.

21 19 OMTALE AV VERKSEMDA Danske Securities ASA Danske Securities er eit av dei leiande verdipapirforetaa i Norden med kontor i Oslo, Helsinki, København, Stockholm og London. Verksemda i Danske Securities er konsentrert om verdipapirhandel, analyse og finansiell rådgjeving. Danske Securities, som er ein divisjon i Den Danske Bank, har totalt 275 tilsette. Danske Securities ASA (tidlegare Saga Securities ASA) er Danske Securities si verksemd i Noreg og er organisert som ei sjølvstendig juridisk eining. Verksemda i Danske Securities ASA har i 1999 vore konsentrert om verdipapirhandel, analyse og rådgjeving knytta til eigenkapitalmarknaden. Verksemda innafor finansiell råd gjeving er frå årsskiftet samla i Den Danske Bank og vil i framtida vere 500 konsentrert om verdipapirhandel og analyse. Innafor aksjehandel hadde selskapet i 1999 ein markedsdel på i underkant av 5 prosent, noko som plasserer selskapet mellom dei 10 største verdipapirforetaka på Oslo Børs. Derivathandel har gjennom året halde tilfredsstillande marknadsdelar og plasserer selskapet mellom dei 3-4 leiande selskapa innafor handel med derivat. Analyseavdelinga er fagleg integrert med analyseverksemda i dei andre einingane i Danske Securities. Verksemda dekkjer omlag 200 nordiske selskap og er delt inn i 15 sektorar. Danske Securities ASA blei i mars 1999 eit heileigd dotterselskap av Den Danske Bank etter at Den Danske Bank i 1998 kjøpte 51 % av aksjane i selskapet. 0 Utvikling fondsforvaltning Fokus Bank har ved årsskiftet overtatt alle aksjane i Danske Securities ASA frå Den Danske Bank. Danske Securities ASA har ved utgangen av tilsette (eksklusive rådgjevingsavdelinga) og er leia av administrerande direktør Torbjørn Gladsø. Fokus Kapitalforvaltning Fokus Kapitalforvaltning er Fokus Banks samla miljø før forvaltning, rådgjeving og sal av forvaltningsprodukt. Fokus Kapitalforvaltning inneheld Fokus Forvaltning og Aktiv Forvaltning. Fokus Kapitalforvaltning har tett kontakt med Danske Kapitalforvaltning som er ein divisjon av Den Danske Bank. Fokus Kapitalforvaltning held til ved hovudkontoret i Trondheim, har rundt 20 tilsette og er leia av direktør Hans Nergård Eininga fungerer som leverandør og rådgjevings- og spisskompetansemiljø for distriktsbankane i Fokus Bank. Gjennom Fokus Kapitalforvaltning tilbyr også Fokus Bank ei rekke fond frå Fidelity Investments, det største uavhengige investeringsmiljøet i verda. Pengemarknadsfond Obligasjonsfond Kombinasjonsfond Aksjefond 99 I løpet av året har Fokus Kapitalforvaltning i samarbeid med distriktsbankane tilsett 13 investeringsrådgjevarar. Investeringsrådgjevarane rettar si verksemd mot større kundar i og utanfor Fokus Bank. Marknadsdelen for norske aksjefond var 3,6 % mot 2,3 % ved førre årsskifte. Talet på kundar auka i løpet av året frå til Den samla forvaltningskapitalen i Fokus Kapitalforvaltning utgjorde ved årsskiftet vel 4,7 milliardar, ein auke på vel 1,4 milliardar.

22 20 OMTALE AV VERKSEMDA Fokus Finans Fokus Finans AS er bankens finansieringsselskap og tilbyr leasingfinansiering. Selskapet har ein portefølje på rundt 260 millionar kroner. Fokus Finans har sju tilsette og er leia av administrerande direktør Jarl E. Riise. Selskapet er i år 2000 delt opp i to forretningsområde - bilar og lausøyre - og vil igjennom desse områda arbeide aktivt mot så vel leverandørar som kundar innafor dei to forretningsområda. Fokus Finans AS vil i løpet av 2000 arbeide med etablering av eit distribusjonsnett som dekkjer ein større del av landet og vil dermed kunne bli meir tilgjengeleg for både bankens og eigne kunder. Fokus Finans samarbeider med dei andre leasingselskapa i Den Danske Bank konsernet og kan dermed tilby felles nordiske leasingløysingar. Fokus Service Senter Fokus Bank har definert låge kostnader som eit strategisk element. Det viktigaste verkemiddelet for å redusere kostnader har vore samlinga av alle produksjons- og driftsoppgåver i Fokus Service Senter. Det siste leddet i denne utviklinga var etableringa av den sentrale avdelinga Kundeservice. Denne avdelinga tek seg av kundar via telefon, elektronisk post, post og telefaks for heile konsernet. Gjennom å samle dette i ei eining har banken oppnådd stordriftsfordelar både når det gjeld økonomi, kvalitet og tilgjenge. Fokus Service Senter har som målsetting å vere leiande når det gjeld sentraliserte drifts- og servicetenester. Som eit ledd i dette arbeidet ligg utvikling av prosesskompetanse. Analyse og eventuell omlegging av bankens produksjons- og salsprosessar vil gje store effektivitetsgevinstar og gjere sitt til auka kvalitet. Desse prosessomleggingane stiller nye krav til løysingar innan informasjonsteknologi.

23 21 OMTALE AV VERKSEMDA - RESULTATUTVIKLING Konsern Resultatutvikling i mill. kr Renteinntekter og liknande inntekter 3 616, , , , ,5 Rentekostnader og liknande kostnader 2 492, , , , ,8 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 124, ,5 916,6 894,6 915,7 Utbytte og andre inntekter av verdipapir 46,9 60,0 68,2 56,3 54,9 Provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester 280,2 274,3 305,9 260,3 243,4 Provisjonskostnader og kostnader ved banktenester (64,2) (66,0) (71,4) (67,6) (63,4) Netto gevinst / tap verdipapir 120,3 (117,0) 139,1 62,3 60,3 Netto gevinst / tap valuta og finansielle derivat 52,5 78,3 63,2 39,6 46,4 Andre driftsinntekter 57,4 82,6 111,8 68,5 79,1 Sum andre driftsinntekter 493,1 312,2 616,8 419,4 420,7 Løn, pensjonar og sosiale kostnader 414,8 417,6 402,9 367,4 373,8 Omstillingskostnader ,0 100,0 Generelle administrasjonskostnader 355,9 307,5 279,2 200,4 195,1 Andre driftskostnader 220,2 216,7 219,7 338,5 246,9 Sum andre driftskostnader 990,9 941,8 901,8 935,3 915,8 Driftsresultat før tap på utlån og gevinst / tap / nedskriving langsiktige verdipapir 626,4 430,9 631,6 378,7 420,6 Nedskriving og gevinst / tap på langsiktige verdipapir 26,0 3,1 6,0 108,5 15,9 Tap på utlån og garantiar 191,5 53,2 (12,9) 25,5 7,8 Overført frå uspesifiserte tapsavsetningar Resultat av ordinær drift før skatt 460,9 380,8 650,5 461,7 428,7 Ekstraordinære kostnader 0 32, Resultat før skatt 460,9 348,3 650,5 461,7 428,7 Gjennomsnittleg forvaltningskapital Resultatutvikling i prosent Renteinntekter og liknande inntekter 8,24 7,61 6,21 7,28 7,91 Rentekostnader og liknande kostnader 5,68 5,07 3,83 4,68 4,89 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,56 2,54 2,38 2,60 3,02 Utbytte og andre inntekter av verdipapir 0,11 0,14 0,18 0,17 0,19 Provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester 0,64 0,66 0,79 0,76 0,80 Provisjonskostnader og kostnader ved banktenester (0,15) (0,16) (0,19) (0,20) (0,22) Netto gevinst / tap verdipapir 0,27 (0,29) 0,37 0,19 0,21 Netto gevinst / tap valuta og finansielle derivat 0,12 0,19 0,17 0,12 0,16 Andre driftsinntekter 0,13 0,20 0,30 0,21 0,27 Sum andre driftsinntekter 1,12 0,76 1,60 1,22 1,41 Løn, pensjonar og sosiale kostnader 0,95 1,00 1,05 1,07 1,23 Omstillingskostnader 0 0,00 0,00 0,08 0,33 Generelle administrasjonskostnader 0,81 0,73 0,72 0,58 0,64 Andre driftskostnader 0,50 0,49 0,57 0,99 0,82 Sum andre driftskostnader 2,26 2,00 2,34 2,72 3,02 Driftsresultat før tap på utlån og gevinst / tap / nedskriving langsiktige verdipapir 1,43 1,03 1,64 1,10 1,39 Nedskriving og gevinst / tap på langsiktige verdipapir 0,06 0,04 0,02 0,33 0,05 Tap på utlån og garantiar 0,44 0,13 (0,03) 0,08 0,03 Overført frå uspesifiserte tapsavsetningar Resultat av ordinær drift før skatt 1,05 0,91 1,69 1,34 1,42 Ekstraordinære kostnader 0,08 Resultat før skatt 1,05 0,83 1,69 1,34 1,42

24 22 OMTALE AV VERKSEMDA - BALANSEUTVIKLING Konsern Balanse i mill. kr Kontantar og fordringar på sentralbankar 387,9 851,3 309,3 495,6 322,4 Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar 553,1 665,1 304,9 468,1 157,5 Brutto utlån , , , , ,0 Spesifiserte tapsavsetningar 811,4 724,1 743, , ,3 Uspesifiserte tapsavsetningar 171,7 161,3 141,1 139,6 139,2 Netto utlån , , , , ,5 Verdipapir 3 423, , , , ,5 Varige driftsmidlar 490,8 495,0 721,2 918, ,5 Andre eigedelar 1 543, , ,7 533, ,6 Sum eigedelar , , , , ,0 Gjeld til kredittinstitusjonar 3 428, , , , ,0 Innskot frå kundar , , , , ,2 Gjeld stifta ved utskriving av verdipapir , , , , ,9 Anna gjeld og avsetningar 1 378, , , , ,1 Ansvarleg lånekapital 1 813, , ,9 815,9 800,8 Netto pensjonspremiefond Eigenkapital 3 624, , , , ,0 Sum gjeld og eigenkapital , , , , ,0 Hovudtal dotterselskap i kr. Årsoverskot Eigedelar Gjeld Eigenkapital Kredittinstitusjonar Fokus Finans A.S Andre selskap Central Finans A.S Eikeveien 3 A.S Fokus Eiendomsmegling Telemark A.S Fokus Forvaltning A.S Fokus Kredittforsikring A.S Skårersletta Eiendom A.S (2) Danske Securities AS

25 23 Tillit er det berande i eit kvart kundeforhold.

26 24 LOKAL BANK MED STYRKE OG INTERNASJONALT NETTVERK Fokus Bank er ein del av Den Danske Bank-konsernet som er ein av dei leiande finansinstitusjonane i Norden med ein forvaltningskapital på DKK 701,4 milliardar og totalt fulltids tilsette og tilsette i ikkje-konsoliderte forsikringsselskap over heile verda. Konsernets årsresultat etter skatt i 1999 var DKK millionar. Konsernet har eit sterkt og velbygd internasjonalt nettverk med filialar i London, Hamburg, Luxembourg, New York, Singapore og Hong Kong, Helsinki og Oslo i tillegg til den heileigde dotterbanken Östgöta Enskilda Bank i Sverige. Hong Kong Sverige England USA Noreg Danmark Singapore Finland Tyskland

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Netto renteinntekter: kr. 6,67 mill (kr 5,98 mill.) Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 0,51 mill (kr. 0,59 mill) Netto avkastning

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital Produktnavn RESULTATREGNSKAP 30-sep-16 30-sep-15 3. kvart 16 3. kvart 15 2015 30-sep-16

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2000

Kvartalsrapport per 30. september 2000 3. Kvartalsrapport Konsernet Fokus Bank har per 30.09.00 et resultat av ordinær drift før skatt på 218,6 millioner kroner. Etter samme periode i 1999 var resultatet 367,5 millioner kroner. Driftsresultatet

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 2. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.06.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 129,7 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 154,1 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Halvårsrapport per 30. juni 2000

Halvårsrapport per 30. juni 2000 Halvårsrapport per 30. juni 2000 Lokal forretningsbank med styrke og internasjonalt nettverk Fokus Bank er en del av Den Danske Bank konsernet. Fokus Bank er operasjonelt ansvarlig for konsernets samlede

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.12.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017.

Delårsrapport 1. kvartal 2017. Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

2. k v a r t a l

2. k v a r t a l Kvartalsrapport 2. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.06.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.11 eit overskot på 14,225 mill. kroner mot 11,801 mill. kroner

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.03.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2001

Kvartalsrapport per 30. september 2001 3. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.09.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 19,8 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 218,6 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

H A LVÅ R S R A P P O R T

H A LVÅ R S R A P P O R T H A LVÅ R S R A P P O R T 2 0 0 4 Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har per 30. juni et resultat av ordinær drift før skatt på 240 millioner kroner sammenlignet med 208 millioner kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN Kvartalsregnskap Pr. 30.0.06.07.07 Sparebanken BIEN Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 7 Konsern...

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.06.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn fra Verdibanken til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor sparing, finansiering og

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

Presentasjon årsrekneskap 2011

Presentasjon årsrekneskap 2011 Presentasjon årsrekneskap 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 229 mill kroner før skatt * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige IT-investeringer * Bankens

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer